ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ศรีสะเกษ เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกนกเรขา  วิเศษชาติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
2
เด็กหญิงกนกวรรณ  น้อยมิ่ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
3
เด็กหญิงกนกวรรณ  พรหมทา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
4
เด็กหญิงกมลวรรณ  เสาเวียง
ป.6
โรงเรียนบ้านผักขะ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
5
เด็กหญิงกรพัชรา  พรหมพิลา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
6
เด็กชายกฤตณัฐ  ศิริเขต
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
7
เด็กหญิงกฤตติยาพร  แสงมงกฎ
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
8
เด็กหญิงกฤตติยาภรณ์  บุษบงก์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อยฯ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
9
เด็กชายกฤษณพงศ์  โสธาตุ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
10
เด็กหญิงกัญญาภัค  ทองติ่ง
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 2
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
11
เด็กหญิงกัญญารัตน์  ทองติ่ง
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
12
เด็กหญิงกัญญาวีร์  พูลทวี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
13
เด็กชายกัณฐกะ  ณรงค์การดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
14
เด็กหญิงกัลยารัตน์  เสาเวียง
ป.5
โรงเรียนบ้านผักขะ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
15
เด็กหญิงกาญจนา  สีสิ้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านผักขะ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
16
เด็กหญิงกานต์ธิดา  เยินสูงเนิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
17
เด็กหญิงกานต์พิชชา  กองทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
18
เด็กชายกิตติภูมิ  แดงสกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
19
เด็กหญิงกิตติยากร  ติละกูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
20
เด็กหญิงกุลณัฐภัทร์  สาลีพิมพ์
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
21
เด็กชายเกรียงศักดิ์  รอดคำทุย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
22
เด็กชายขจรศักดิ์  ดาวเรือง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
23
เด็กหญิงขวัญแก้ว  สุภาพ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
24
เด็กหญิงขวัญจิรา  ทองแสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
25
เด็กหญิงจิณณพัต  แก้วพิลา
ป.4
โรงเรียนมารีวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
26
เด็กหญิงจิดาภา  พรมวรรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
27
เด็กหญิงจินต์ศุจิ  กองสะดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
28
เด็กชายจิรบูรณ์  บุญภา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
29
เด็กชายจิรวัฒน์  สีหะวงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อยฯ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
30
เด็กหญิงจิราภา  นามวงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
31
เด็กหญิงจีรนันท์  บุญทะจิตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
32
เด็กชายเจตภัค  พิมณุวงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
33
เด็กชายเจสัน  ชาวสวน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
34
เด็กหญิงชญานิษฐ์  อมรพิมลธรรม
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
35
เด็กชายชนกันต์  บุษบงก์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อยฯ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ศรีสะเกษ เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กชายชนน  ละออเพชรพันธุ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
37
เด็กชายชัยสิทธิ์  ตั้งถาวรไพศาล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
38
เด็กหญิงชาลิสา  สุขชิต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
39
เด็กชายชินวัฒน์  หุยวัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
40
เด็กหญิงชุติญา  มนัส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
41
เด็กหญิงเชาวลีย์  ธนภูมิพิศาล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
42
เด็กหญิงญาณิศา  กฤษฎาการภิญโญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
43
เด็กหญิงฐิติชญา  ประครองพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
44
เด็กหญิงฑิมพิกา  สุภาทิพย์
ป.4
โรงเรียนมารีวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
45
เด็กหญิงณฐอร  ช่วงสกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
46
เด็กหญิงณภัทร  จักรปร้อง
ป.6
โรงเรียนบ้านผักขะ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
47
เด็กชายณัฐชนน  เยี่ยมรัมย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
48
เด็กหญิงณัฐชยา  จันทสนธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
49
เด็กหญิงณัฐฐาพร  ดวงชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
50
เด็กหญิงณัฐฐิญา  ฮองต้น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
51
เด็กหญิงณัฐธยาน์  เจริญพันธ์
ป.4
โรงเรียนมารีวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
52
เด็กหญิงณัฐนันท์  พรมประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
53
เด็กชายณัฐวัฒน์  ขาวสะอาด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
54
เด็กหญิงณัฐิดา  บุญเอก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
55
เด็กหญิงณิชา  วัฒนพฤกษชาติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
56
เด็กหญิงณิชากร  พรมธร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
57
เด็กชายทยากร  ระยับศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
58
เด็กชายทักษ์ดนัย  เทียมสิงห์
ป.5
โรงเรียนมารีวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
59
เด็กหญิงทัศน์มน  สิทธิโท
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
60
เด็กชายทิวัตถ์  อุทัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
61
เด็กชายธนกร  งามเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
62
เด็กชายธนกฤต  แหวนเพชร
ป.5
โรงเรียนมารีวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
63
เด็กชายธนดล  อุ่นญาติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
64
เด็กชายธนพนธ์  สอดแก้ว
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
65
เด็กหญิงธนพร  ภัทรทิวานนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
66
เด็กชายธนวัฒน์  พบลาภ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
67
เด็กหญิงธนัชญา  หล้าคำ
ป.4
โรงเรียนมารีวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
68
เด็กชายธนัทวิชญ์  แหลมไธสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
69
เด็กหญิงธรรมชาติ  บุญอินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
70
เด็กชายธราดล  ทองลพ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อยฯ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ศรีสะเกษ เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กหญิงธิญาดา  เกียรติอนุชิต
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
72
เด็กหญิงธีรดา  อาธิบุตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
73
เด็กหญิงธีรนาฐ  ขอร่ม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
74
เด็กชายธีรภัทร  นาคนาคา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
75
เด็กชายนนทวัชร์  เหล่าโคตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อยฯ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
76
เด็กชายนพณัฐ  อารีย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
77
เด็กชายนภัสกรต์  นวลสาย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
78
เด็กหญิงนรินทิรา  ยอดแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
79
เด็กหญิงนวพัชร  คำเคน
ป.3
โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อยฯ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
80
เด็กหญิงนันทพัทธ์  ตั้งจันทรประภาพ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
81
เด็กชายนิธิพัฒน์  ไทยพิริยะกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
82
เด็กหญิงเนติธร  สังข์สัมฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
83
เด็กชายเนติวิทย์  คำภาษา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
84
เด็กหญิงบัณฑิชตา  ไขขุนทด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
85
เด็กหญิงบุญญานันท์  จงเสรีจิตต์
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
86
เด็กหญิงบุญสิตา  ศิริเลอมาน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
87
เด็กหญิงบุษยมาศ  มับุญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
88
เด็กหญิงเบญญาภา  เพิ่มด่านกลาง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
89
เด็กชายปฏิพล  ใยพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อยฯ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
90
เด็กหญิงปณิตา  แก้วคำ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อยฯ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
91
เด็กหญิงปภานันท์  สีหะวงษ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อยฯ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
92
เด็กหญิงปภาพิสรณ์  สายพินิจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
93
เด็กหญิงปภาวรินทร์  นามวงศ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อยฯ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
94
เด็กชายปภาวิน  โกการัตน์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อยฯ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
95
เด็กชายปรเมษฐ์  เชื้อทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
96
เด็กหญิงประภาสิริ  สุขศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
97
เด็กชายปรัญชัย  ปัญญาเพียร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
98
เด็กหญิงปวันรัตน์  จุลพล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
99
เด็กหญิงปวันรัตน์  พันธ์ผา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
100
เด็กหญิงปัณชญา  ไชยเพชร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
101
เด็กหญิงปาณิศา  เตชะสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
102
เด็กหญิงปาณิสรา  พุทธรักษา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
103
เด็กชายปุญญพร  แซ่โค้ว
ป.4
โรงเรียนมารีวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
104
เด็กชายปุณณภพ  จันทร
ป.5
โรงเรียนมารีวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
105
เด็กชายพงศ์ระพี  วรสาร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ศรีสะเกษ เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กชายพรภวิชย์  สุวรรณหงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
107
เด็กชายพฤฒิพงษ์  สมใจ
ป.5
โรงเรียนมารีวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
108
เด็กหญิงพัชรี  บุญจันทร์
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
109
เด็กชายพัทธพล  รัตนรัก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
110
เด็กหญิงพาขวัญ  บุญห่อ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
111
เด็กหญิงพิชชากร  ชลอวงษ์
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
112
เด็กหญิงพิชยา  ฉลาดแย้ม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อยฯ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
113
เด็กหญิงพิชาภัทร  สุทธิธนเกียรติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อยฯ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
114
เด็กหญิงพิมผกา  โค้วไพโรจน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
115
เด็กหญิงพิมพ์ณภัทร  เสมอภาค
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
116
เด็กชายพีรดนย์  สุริยะฉัตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
117
เด็กหญิงพีร์พัชชา  เทอดกตัญญูพงศ์
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
118
เด็กชายพีระวิชญ์  จำปากุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
119
เด็กหญิงพุทธรักษา  บุญโสดากร
ป.3
โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อยฯ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
120
เด็กหญิงเพ็ญพิมล  คำลอย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
121
เด็กชายภควัต  รัตนโสภา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
122
เด็กหญิงภรภัทร์  อัศวเมธาพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
123
เด็กชายภัทรพงษ์  นามวงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
124
เด็กชายภัทรพล  เจนจิตต์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
125
เด็กหญิงภัทรา  จันทะศิลา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อยฯ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
126
เด็กชายภาณุมาศ  วิณโรจน์
ป.4
โรงเรียนบ้านผักขะ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
127
เด็กชายภานุวิชญ์  วรนุช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
128
เด็กหญิงภิณลดา  ธรรมคุณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
129
เด็กชายภูมิพัฒน์  จงรุ่งเรืองวัฒนะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
130
เด็กชายภูวสิษฏ์  พงศ์ธารินสิริ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
131
เด็กหญิงมนัสนันท์  พวงพลอย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
132
เด็กหญิงมนัสนันท์  โสมนัสกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
133
เด็กชายรฐนนท์  จึงมหากิจเจริญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
134
เด็กชายรัชตภัทร  สอนพูด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
135
เด็กหญิงรุ่งนภา  ใจธรรม
ป.4
โรงเรียนบ้านผักขะ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
136
เด็กหญิงรุจาภา  รุ่งพัฒนาชัยกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
137
เด็กชายวรกฤต  ปัสบาล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
138
เด็กชายวรปรัชญ์  หล้าคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
139
เด็กหญิงวรัชญา  คันศร
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
140
เด็กหญิงวรินธร  สอนศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ศรีสะเกษ เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กชายวัชรศักย์  ขอร่ม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
142
เด็กหญิงวารีนิธิ  ฐิติสมบูรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
143
เด็กชายวุฒิพร  ชุมจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
144
เด็กชายไวยวิทย์  นิยมวัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
145
เด็กชายศวัสกร  แซ่อึ้ง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
146
เด็กหญิงศศิกานต์  ประสาร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
147
เด็กหญิงศศิธรธีรา  เมตตามนุษย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
148
เด็กหญิงศุภาวรรณ  ภูมิวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
149
เด็กหญิงโศรดา  โกมุทพงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
150
เด็กชายสรวิชญ์  ไหลศิริ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อยฯ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
151
เด็กหญิงสโรชา  เหล่ามานะกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
152
เด็กชายสิปปนันท์  อมรเวชเศวตพร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
153
เด็กหญิงสิริญาภรณ์  พลภักดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
154
เด็กหญิงสิริภัคณา  วราพฤกษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
155
เด็กหญิงสิริลักษณ์  เกาะกากลาง
ป.5
โรงเรียนบ้านผักขะ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
156
เด็กหญิงสิริวิมล  กองเงินนอก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อยฯ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
157
เด็กหญิงสิริวิมล  ริมสหาย
ป.5
โรงเรียนมารีวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
158
เด็กหญิงสุดารัตน์  นาครินทร์
ป.4
โรงเรียนมารีวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
159
เด็กหญิงสุนิสา  สีหะวงษ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อยฯ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
160
เด็กหญิงสุเมธินี  เศษโถ
ป.4
โรงเรียนมารีวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
161
เด็กหญิงสุริสา  ทองมวล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
162
เด็กหญิงหทัยชนก  ฤทธิทิศ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อยฯ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
163
เด็กหญิงหนึ่งหทัย  สะดวก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
164
เด็กชายอนุสรณ์  ดีพร้อม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
165
เด็กหญิงอภิชญา  ชาลากูลพฤฒิ
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
166
เด็กหญิงอภิชญา  สีหะวงษ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อยฯ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
167
เด็กหญิงอภิชญา  หาบุญมี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
168
เด็กหญิงอภิญญา  เนาวบุตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อยฯ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
169
เด็กชายอภิศักดิ์  ทิพย์รักษ์
ป.5
โรงเรียนมารีวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
170
เด็กหญิงอภิสรา  รัตนปิติกรณ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
171
เด็กหญิงอมาดา  ภานุมนต์วาที
ป.5
โรงเรียนมารีวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
172
เด็กหญิงอรจิรา  พลรัมย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
173
เด็กหญิงอรอุษา  หินแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อยฯ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
174
เด็กหญิงอัจฉริยาภรณ์  แสนสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนมารีวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
175
เด็กชายอัฐพล  วรรณา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ศรีสะเกษ เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
176
เด็กหญิงอาจารี  มณฑาทิพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ศรีสะเกษ เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
177
เด็กหญิงกนกพิชญ์  พรหมทา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
178
เด็กหญิงกนกรดา  สืบวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
179
เด็กหญิงกมลฐิฌา  พิษพันธ์
ป.5
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
180
เด็กหญิงกรรธิชา  ศิริชัยสุทธิกร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
181
เด็กหญิงกรุณา  สารชาติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
182
เด็กชายกฤษฎางค์  เฉิดจินดา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
183
เด็กชายกฤษฏิ์ธีธัชชาติ  ชนะสิทธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
184
เด็กชายกลทัช  สิระรุ่งโรจน์กนก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
185
เด็กหญิงกวินทรา  วิเศษวงษา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
186
เด็กชายก้องกิดากร  อ่อนสุวรรณา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
187
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  บุษบงค์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อยฯ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
188
เด็กชายกันตภณ  สมทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
189
เด็กหญิงกันต์ฤทัย  เสตพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
190
เด็กหญิงกัลชลิตา  เสาเวียง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
191
เด็กหญิงกุลณัฐ  จันทาทิพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
192
เด็กหญิงเกวลิน  หาญสุทธิชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
193
เด็กหญิงขวัญจิรา  ไชยโชค
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
194
เด็กหญิงขวัญมาดา  ทีงาม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
195
เด็กหญิงเขมจิรา  บุณยกรธนาธิป
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
196
เด็กชายคณาธิป  บัวภา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อยฯ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
197
เด็กหญิงครองขวัญ  บุตรลาด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
198
เด็กหญิงคุณัญชญา  บุญรมย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
199
เด็กชายจักรพงษ์  โพธิ์ดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
200
เด็กหญิงจารุชา  จันทมุขตระกูล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
201
เด็กหญิงจิณห์จุฑา  อยู่ใหม่
ป.5
โรงเรียนบ้านผักขะ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
202
เด็กหญิงจิรชยา  อินทรวงษ์โชติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
203
เด็กหญิงจิรศุภา  อินตะนัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
204
เด็กหญิงจิรัชญา  ศรบุญทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
205
เด็กชายจิรันธนิน  พรมลา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
206
เด็กชายชญานิน  นาเพีย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
207
เด็กหญิงชนัญชิดา  ทองอินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อยฯ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
208
เด็กหญิงชนัญญา  วงษ์วิลา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
209
เด็กชายชยาศิส  ศรีกะชา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
210
เด็กหญิงชลมาศร์  เสียงสนั่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อยฯ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
211
เด็กหญิงชัญญาณี  บัวพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ศรีสะเกษ เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
212
เด็กชายชาคริต  จักรแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านผักขะ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
213
เด็กชายชานนท์  เจษฎารวมผาสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
214
เด็กชายโชคชัย  ไชยโคตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
215
เด็กชายโชติพงษ์  ชูรัตน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
216
เด็กหญิงญาโณทัย  สีหะวงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อยฯ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
217
เด็กหญิงฐิตาภา  สารคุณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
218
เด็กชายฐิติพันธ์  ชัยศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
219
เด็กหญิงณัชชา  ดวงโชคไชย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
220
เด็กหญิงณัชชา  เปรี่ยมรัตนชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
221
เด็กหญิงณัชชารีย์  อารยะสิทธินนท์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
222
เด็กชายณัฐจักษ์  กายชาติ
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
223
เด็กหญิงณัฐณิชา  สอดแจ่ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
224
เด็กหญิงณัฐธิกา  สมใจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อยฯ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
225
เด็กหญิงณัฐวดี  สันติเวศม์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
226
เด็กหญิงณิชกานต์  สุดเฉลียว
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
227
เด็กหญิงณิชชาอร  ปัทมวัฒน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
228
เด็กหญิงณิชากร  โทสมทา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
229
เด็กหญิงณิชากานต์  ชูหา
ป.5
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
230
เด็กหญิงดรัลพร  สุขประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
231
เด็กชายตะวัน  สุรนารถ
ป.5
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
232
เด็กชายทองนุรัก  หลักคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
233
เด็กหญิงทิพย์ประภาพ  ไชยประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
234
เด็กชายทีปรากอน  อึ้งไชยพร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
235
เด็กชายธนพนธ์  นนท์มุลตรี
ป.6
โรงเรียนบ้านผักขะ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
236
เด็กชายธนพล  ป้องแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
237
เด็กชายธนัชกฤศ  ธนินทรวรกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
238
เด็กหญิงธมนวรรณ  พรเกียรติคุณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
239
เด็กหญิงธัญพร  ชาญทะเล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
240
เด็กชายธัญพิสิษฐ์  ฉลาดแย้ม
ป.4
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
241
เด็กชายธัญพิสิษฐ์  ศรีวงษา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
242
เด็กหญิงธัญภรณ์  โควสุรัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
243
เด็กหญิงธันย์ชนก  สิงหโยธิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
244
เด็กหญิงธารทอง  สุขหุ้ม
ป.4
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
245
เด็กชายธีร์กวิน  คำภักดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
246
เด็กหญิงธีร์ธยาน์  สุพัฒน์โชติวัต
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ศรีสะเกษ เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
247
เด็กชายธีรภัทร  หงษ์อินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
248
เด็กชายธีรรัชวิชญ์  บุญมีวิเศษ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
249
เด็กหญิงนภสิริ  เสนาภูดิทกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
250
เด็กหญิงนภัทร  จันทะกรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
251
เด็กชายนรวีร์  วงค์ละคร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
252
เด็กชายนราวิชญ์  นามวงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
253
เด็กหญิงน้องพลอย  นาพังคะบุตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อยฯ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
254
เด็กหญิงนันท์นภัส  ญาณัปปสุต
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
255
เด็กหญิงนันท์นิชา  บรรเทิง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
256
เด็กหญิงนันทพัฒ  เมืองจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
257
เด็กหญิงนันทิกานต์  ไชยบรรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
258
เด็กหญิงนันทิชา  ขันคำ
ป.5
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
259
เด็กหญิงนิตติยา  คำเสียง
ป.5
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
260
เด็กหญิงนิติกมล  รอดช้าง
ป.4
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
261
เด็กหญิงนิภาธร  นิตยวัน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
262
เด็กชายบรรณวัชร  ศรีภักดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
263
เด็กชายบุญญลิต  นามวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
264
เด็กหญิงบุญฑริกา  สาสังข์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
265
เด็กหญิงบุญสิตา  บุญเหลือ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
266
เด็กหญิงบุษยา  เสาเวียง
ป.6
โรงเรียนบ้านผักขะ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
267
เด็กหญิงปณิดา  มณีวงค์
ป.5
โรงเรียนบ้านผักขะ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
268
เด็กชายปธานิน  ติยวรนันท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
269
เด็กหญิงปภานันท์  คำนนท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
270
เด็กชายปรเมศวร์  สมงาม
ป.5
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
271
เด็กหญิงปราญชลี  นวลศิริ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
272
เด็กหญิงปริม  สมคณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
273
เด็กหญิงปรียากร  ขันคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
274
เด็กหญิงปัญจพร  ประนันติ๊บ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
275
เด็กหญิงปัณณิกา  บุญประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
276
เด็กหญิงปาลิตา  ศิริเลอมาน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
277
เด็กชายปิยวัฒน์  เอียตระกูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
278
เด็กชายปุณยวัจน์  จำชาติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
279
เด็กหญิงไปรยา  คุ้มศรีวัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
280
เด็กหญิงผุสดี  คำวงษา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อยฯ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
281
เด็กชายพงศ์พิสุทธิ์  ปุรินัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ศรีสะเกษ เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
282
เด็กชายพชกร  ภูมีคำ
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
283
เด็กหญิงพชรกนก  ขันตี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
284
เด็กหญิงพรพริมา  จรัสดำรงนิตย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
285
เด็กหญิงพลอยชมพู  พรหมประภัศศร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
286
เด็กหญิงพัชรินทร์  บุญจันทร์
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
287
เด็กหญิงพัณณิตา  แสงชัจจ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
288
เด็กหญิงพิชญาดา  งางาม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
289
เด็กหญิงพิมพ์วรีย์  อินทร์พิมพ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
290
เด็กหญิงพิยดา  ดายเอี่ยม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อยฯ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
291
เด็กหญิงพิยดา  พละศักดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อยฯ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
292
เด็กชายพีรพงศ์  โยธะพันธ์
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
293
เด็กชายเพชรกล้า  เพชรินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อยฯ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
294
เด็กหญิงเพียงขวัญ  สันโสภา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
295
เด็กชายภคบดี  บุญอินทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
296
เด็กชายภวิศรุจ  วุฒิวีรกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
297
เด็กชายภัคพล  วรรณภาสนี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
298
เด็กหญิงภัทรภร  เติมทานาม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
299
เด็กหญิงภัทรลดา  แข็งแรง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อยฯ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
300
เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  พรมชาติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
301
เด็กหญิงภารวี  ศรีจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
302
เด็กชายภูริภัทร  ท้าวอ่ำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
303
เด็กหญิงมนิตา  ศรีโพนดวน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
304
เด็กชายมหาสมุทร  เขตสกุล
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
305
เด็กหญิงมินทร์ณุดา  สิมลี
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
306
เด็กหญิงลลิตา  สังวร
ป.4
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
307
เด็กชายวชิรวิชญ์  ทีมา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
308
เด็กหญิงวรนิษฐา  ขันคำ
ป.5
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
309
เด็กหญิงวริยา  วรรณภาสนี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
310
เด็กหญิงวริวรรณ  สีหะวงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อยฯ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
311
เด็กหญิงวริศรา  ติยวรนันท์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
312
เด็กหญิงวริษา  วงศ์พิทักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
313
เด็กชายวัชรานนท์  หนุนวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อยฯ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
314
เด็กชายวัชรินทร์  ทุ่นทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
315
เด็กหญิงวิชาดา  จันทมุขตระกูล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
316
เด็กหญิงวิภาดา  จันทร์งาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ศรีสะเกษ เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
317
เด็กหญิงวิมนศิริ  สุโพธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
318
เด็กหญิงศิริกัลยา  อุ่นเรือน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
319
เด็กชายศุภกร  บรรลือทรัพย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
320
เด็กหญิงศุภิสรา  จิริวิภากร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
321
เด็กหญิงศุภิสรา  แซ่อึ้ง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
322
เด็กหญิงสวลักษณ์  เชาว์ศิริกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
323
เด็กชายสหกิจ  บุรกรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
324
เด็กชายสหชาติ  วรงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อยฯ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
325
เด็กชายสิทธิศักดิ์  จิตมั่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
326
เด็กหญิงสิริพักตร์  แก้วดอนไพร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
327
เด็กหญิงสิริยากร  อภิรัตน์แสงศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
328
เด็กชายสิวายุภัค  วราพฤกษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
329
เด็กหญิงสุชัญญา  ชูคันหอม
ป.5
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
330
เด็กหญิงสุณัฐชา  ธรรมวัฒน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
331
เด็กชายสุประวีณ์  วิเศษสังข์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
332
เด็กชายแสนปิติ  วงค์ละคร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
333
เด็กหญิงหทัยชนก  เขียวอ่อน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
334
เด็กหญิงหทัยวรรณ  ชาติมนตรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อยฯ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
335
เด็กชายอติชาต  กุลปอม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
336
เด็กหญิงอติพร  ลาเสือ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
337
เด็กหญิงอทิยา  ไวว่อง
ป.6
โรงเรียนบ้านผักขะ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
338
เด็กหญิงอธิสรา  มารยาท
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
339
เด็กหญิงอนัญญา  บัวสี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
340
เด็กหญิงอภิชญา  ทองอินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อยฯ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
341
เด็กชายอภิชาติ  บูรณะ
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
342
เด็กชายอภิสิทธิ์  สุขสำราญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อยฯ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
343
เด็กหญิงอรญา  ลำดวน
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
344
เด็กหญิงออมทรัพย์  จวงพันธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
345
เด็กชายอัคคณัฐ  วะรงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
346
เด็กหญิงอาภาพัช  จันทสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
347
เด็กหญิงอารดา  โพธิ์งาม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
348
เด็กหญิงเอกศุภปวีร์  ลับโกษา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
349
เด็กชายโอรส  พิมโคตร
ป.6
โรงเรียนบ้านผักขะ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ศรีสะเกษ เขต 1

ณ ห้องสอบพิเศษ
ห้องสอบที่
 501
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
350
เด็กหญิงภุืราวดี  สมมุติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์