ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
เลย เขต 2

ณ ห้องป.5/4 อาคารมรกต โรงเรียนชุมชนวังสะพุง
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกนกวรรณ  ถิ่นสูง
ป.5
โรงเรียนชุมชนวังสะพุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
2
เด็กชายกฤติพงษ์  จูมคอม
ป.6
โรงเรียนบ้านซำกกค้อ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
3
เด็กหญิงกอบแก้ว  สิงห์ทองลา
ป.5
โรงเรียนบ้านวังสะพุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
4
เด็กหญิงกันทิมา  นันตะวงศ์
ป.5
โรงเรียนชุมชนวังสะพุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
5
เด็กหญิงจริยา  พลสัสดี
ป.4
โรงเรียนบ้านพวยเด้งสันติสุข
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
6
เด็กหญิงจัสมินทร์  วัชรนันทกุล
ป.6
โรงเรียนชุมชนหนองหิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
7
เด็กหญิงจิราภร  พิมคีรี
ป.6
โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
8
เด็กหญิงจิราภรณ์  พรมบ้านเปลือย
ป.5
โรงเรียนบ้านพวยเด้งสันติสุข
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
9
เด็กหญิงฉัตรญา  ประทุมกุล
ป.5
โรงเรียนบ้านโนนปอแดง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
10
เด็กหญิงชมพูนิช  อร่ามเรือง
ป.6
โรงเรียนบ้านวังสะพุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
11
เด็กหญิงญาทิตา  จันทิหล้า
ป.3
โรงเรียนบ้านวังสะพุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
12
เด็กหญิงฐิติวรดา  แก้วพงพาน
ป.6
โรงเรียนชุมชนหนองหิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
13
เด็กหญิงณัฎฐณิชา  ประทัง
ป.5
โรงเรียนบ้านโนนปอแดง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
14
เด็กหญิงณัฎฐิวรรณ์  บุพิ
ป.5
โรงเรียนบ้านโนนปอแดง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
15
เด็กหญิงณัฐกมล  โสภาวัน
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนปอแดง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
16
เด็กหญิงณัฐฐาพร  เจดีย์
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนปอแดง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
17
เด็กหญิงณัฐณรี  หล้าจันดี
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนปอแดง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
18
เด็กหญิงณัฐพร  บุบภาที
ป.5
โรงเรียนชุมชนวังสะพุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
19
เด็กชายณัฐวุฒิ  ไชยแสน
ป.6
โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
20
เด็กชายณิชชานน  นนท์ศิริ
ป.5
โรงเรียนบ้านซำกกค้อ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
21
เด็กหญิงทิฐินันท์  จันดี
ป.4
โรงเรียนบ้านโนนปอแดง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
22
เด็กชายธนบดี  นาคแกม
ป.5
โรงเรียนบ้านพวยเด้งสันติสุข
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
23
เด็กชายธนพล  พลปัถพี
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนปอแดง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
24
เด็กชายธนพล  สอนแสวง
ป.6
โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
25
เด็กชายธรากร  สร้อยตา
ป.3
โรงเรียนบ้านวังสะพุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
26
เด็กหญิงธิติมา  จูมมะลี
ป.6
โรงเรียนชุมชนหนองหิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
27
เด็กหญิงนพัชนันต์  มังคะโล
ป.5
โรงเรียนชุมชนวังสะพุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
28
เด็กชายนภัสกร  แก้วพิภพ
ป.5
โรงเรียนบ้านโนนปอแดง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
29
เด็กชายนรากร  คามะดา
ป.6
โรงเรียนบ้านวังสะพุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
30
เด็กหญิงนรินธรณ์  จรัสศิลป์
ป.5
โรงเรียนชุมชนวังสะพุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
31
เด็กหญิงนัทธมน  สิมสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนปอแดง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
32
เด็กชายนาวิน  พลซา
ป.5
โรงเรียนชุมชนวังสะพุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
33
เด็กหญิงนิภานันท์  แก้วยาศรี
ป.6
โรงเรียนชุมชนหนองหิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
34
เด็กหญิงนิศานาถ  นัคเรศ
ป.5
โรงเรียนชุมชนวังสะพุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
35
เด็กชายบ๋อม  ใจมั่น
ป.5
โรงเรียนบ้านซำกกค้อ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
เลย เขต 2

ณ ห้องป.5/3 อาคารมรกต โรงเรียนชุมชนวังสะพุง
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กหญิงบัญฑิตา  บรรลือ
ป.5
โรงเรียนบ้านวังสะพุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
37
เด็กหญิงเบญจมาศ  โรมไธสง
ป.5
โรงเรียนบ้านซำกกค้อ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
38
เด็กหญิงเบญจวรรณ  ปะตังเวสา
ป.6
โรงเรียนบ้านวังสะพุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
39
เด็กชายปณชัย  มูลเอก
ป.5
โรงเรียนบ้านโนนปอแดง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
40
เด็กชายประวิทย์  หอมสมบัติ
ป.5
โรงเรียนบ้านซำกกค้อ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
41
เด็กหญิงปาลิตา  คำมะนิตย์
ป.5
โรงเรียนชุมชนวังสะพุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
42
เด็กหญิงปิยะดา  ศรีอุจันทร์
ป.5
โรงเรียนบ้านโนนปอแดง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
43
เด็กหญิงพนิดา  อ่อนทะ
ป.3
โรงเรียนบ้านวังสะพุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
44
เด็กหญิงพรนิภา  ชูณรงค์
ป.5
โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
45
เด็กชายพันธกร  สินพร
ป.5
โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
46
เด็กหญิงพิจิตรา  สอนสุภาพ
ป.5
โรงเรียนบ้านโนนปอแดง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
47
เด็กหญิงพิชญนันท์  นาคโต
ป.6
โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
48
เด็กหญิงพิธฤวรรน  ศรีพารา
ป.5
โรงเรียนชุมชนวังสะพุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
49
เด็กชายพีระภัทร  ทองแต้ม
ป.5
โรงเรียนชุมชนวังสะพุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
50
เด็กหญิงพุทธรัตน์  ใต้ร่มโพธิ์ทอง
ป.6
โรงเรียนชุมชนหนองหิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
51
เด็กหญิงเพ็ญประภา  กาฬพงษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนปอแดง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
52
เด็กหญิงภัทรภร  จันทร์พิลา
ป.3
โรงเรียนบ้านวังสะพุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
53
เด็กชายภานุพงศ์  สุโกสิ
ป.5
โรงเรียนบ้านโนนปอแดง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
54
เด็กหญิงภิริมล  คมคาย
ป.4
โรงเรียนบ้านพวยเด้งสันติสุข
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
55
เด็กชายภูริภัทร  ผุกแสน
ป.5
โรงเรียนชุมชนวังสะพุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
56
เด็กชายภูริภัทร  อ่อนพิมพ์
ป.6
โรงเรียนบ้านพวยเด้งสันติสุข
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
57
เด็กหญิงเมษิตา  ภูมิ่งศรี
ป.5
โรงเรียนบ้านโนนปอแดง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
58
เด็กหญิงวชิราภรณ์  สิงห์จำเริญ
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนปอแดง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
59
เด็กหญิงวนาลี  ยูรสูงเนิน
ป.6
โรงเรียนบ้านวังสะพุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
60
เด็กชายวรินทร  อาจผักปัง
ป.6
โรงเรียนบ้านซำกกค้อ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
61
เด็กหญิงวรินธร  อนุญาหงษ์
ป.5
โรงเรียนบ้านโนนปอแดง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
62
เด็กชายวัชระพงษ์  สียางนอก
ป.6
โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
63
เด็กชายวัชรายุทธ  สุขสมบูรณ์
ป.5
โรงเรียนบ้านวังสะพุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
64
เด็กหญิงวิชญาดา  กอกฝั้น
ป.3
โรงเรียนบ้านวังสะพุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
65
เด็กชายศุภกฤต  พิมเขตร์
ป.5
โรงเรียนบ้านโนนปอแดง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
66
เด็กชายสิทธิพงษ์  อินประโคน
ป.5
โรงเรียนบ้านซำกกค้อ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
67
เด็กหญิงสุธารยา  คำขันธ์
ป.6
โรงเรียนชุมชนหนองหิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
68
เด็กหญิงสุธิตา  ไผ่โสภา
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนปอแดง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
69
เด็กหญิงอทิตยา  เนตรวงศ์
ป.5
โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
70
เด็กหญิงอภิรดี  ปัญญาสิม
ป.4
โรงเรียนบ้านโนนปอแดง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
เลย เขต 2

ณ ห้องป.5/2 อาคารมรกต โรงเรียนชุมชนวังสะพุง
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กชายอภิสิทธิ์  คงศรี
ป.5
โรงเรียนบ้านซำกกค้อ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
72
เด็กหญิงอรทัย  ห้วยไผ่
ป.5
โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
73
เด็กหญิงอวิกา  วรรณชัย
ป.5
โรงเรียนชุมชนวังสะพุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
74
เด็กชายอัครวรรธ  อู่วิเชียร
ป.5
โรงเรียนชุมชนวังสะพุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
75
เด็กชายอาทิตย์  บุญเจียง
ป.5
โรงเรียนบ้านพวยเด้งสันติสุข
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
76
เด็กชายอาทิตย์  บุญยืนมั่น
ป.6
โรงเรียนบ้านพวยเด้งสันติสุข
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
77
เด็กหญิงอุทุมพร  สีลาโคตร
ป.5
โรงเรียนบ้านซำกกค้อ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
78
เด็กหญิงอุมากร  พระภูมิ
ป.4
โรงเรียนบ้านโนนปอแดง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เลย เขต 2

ณ ห้องป.5/1 อาคารมรกต โรงเรียนชุมชนวังสะพุง
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
79
นางสาวกรรณิการ์  นุ่นชูผล
ม.3
โรงเรียนชุมชนหนองหิน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
80
เด็กหญิงกรรณิการ์  บาบุญ
ม.2
โรงเรียนชุมชนหนองหิน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
81
เด็กชายกฤษณะ  แสนจันทร์
ม.3
โรงเรียนบ้านโนนปอแดง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
82
เด็กหญิงกฤษณา  กาดี
ม.1
โรงเรียนบ้านนาแก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
83
เด็กหญิงจัทรรัตน์  จันทรา
ม.3
โรงเรียนชุมชนหนองหิน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
84
นางสาวจามจุรี  นามกันยา
ม.3
โรงเรียนบ้านนาแก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
85
เด็กชายจิตปกรณ์  รักคะติง
ม.1
โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
86
เด็กหญิงจินตนา  ภูแดง
ม.2
โรงเรียนบ้านนาแก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
87
เด็กชายจิรภัทร  ตาปู่
ม.1
โรงเรียนบ้านโนนปอแดง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
88
เด็กชายเจษฎา  ชัยเนตร
ม.1
โรงเรียนบ้านนาแก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
89
เด็กชายฉัตรเพชร  พุทธา
ม.1
โรงเรียนบ้านวังสะพุง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
90
เด็กหญิงชลธิชา  ศรีบุรินทร์
ม.2
โรงเรียนบ้านวังสะพุง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
91
เด็กหญิงชุติมณฑน์  บุบผาสังข์
ม.1
โรงเรียนบ้านนาแก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
92
นางสาวณัฐกมล  อุตรพรม
ม.3
โรงเรียนบ้านโนนปอแดง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
93
นางสาวณัฐริกา  อาฤทธิ์
ม.3
โรงเรียนบ้านโนนปอแดง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
94
เด็กหญิงดัดชา  ศรีสวิสดิ์
ม.3
โรงเรียนชุมชนหนองหิน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
95
เด็กหญิงธันยพร  วิชาชาติ
ม.2
โรงเรียนบ้านโนนปอแดง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
96
เด็กหญิงธิดาพร  ทาเต็มผล
ม.2
โรงเรียนบ้านนาแก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
97
นางสาวนนทพร  ตรีรัตนธำรง
ม.3
โรงเรียนบ้านโนนปอแดง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
98
นายนัฐวัฒน์  นามกันยา
ม.3
โรงเรียนบ้านนาแก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
99
นางสาวนาถฤดี  โนนก้อม
ม.3
โรงเรียนบ้านนาแก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
100
เด็กหญิงนิโลบล  เดชมาต
ม.1
โรงเรียนบ้านโนนปอแดง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
101
เด็กหญิงเนตรชนก  หาแก้ว
ม.2
โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
102
นางสาวเนตรนภา  แก้วแกม
ม.3
โรงเรียนบ้านนาแก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
103
เด็กหญิงปทิตตา  ขวากุดแข้
ม.2
โรงเรียนชุมชนหนองหิน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
104
นางสาวปาริฉัตร  โนนยะโส
ม.3
โรงเรียนชุมชนหนองหิน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
105
นางสาวปิยนัฒ  พิมนา
ม.3
โรงเรียนบ้านโนนปอแดง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
106
เด็กหญิงปิยพร  สอนสุภาพ
ม.2
โรงเรียนบ้านโนนปอแดง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
107
นางสาวพรปรียา  ศรีบุญเรือง
ม.3
โรงเรียนบ้านโนนปอแดง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
108
เด็กหญิงพรพรรณ  ชำนาญดี
ม.2
โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
109
นางสาวพัชรีญา  เชิดเชื้อ
ม.3
โรงเรียนบ้านโนนปอแดง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
110
นางสาวพัชรีญา  เพชรภักดี
ม.3
โรงเรียนบ้านวังสะพุง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
111
นางสาวพัชรีภรณ์  เพชรภักดี
ม.3
โรงเรียนบ้านวังสะพุง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
112
นางสาวภัตราณี  เกษทองมา
ม.3
โรงเรียนบ้านนาแก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
113
นางสาวภัททิยา  พันมะลา
ม.3
โรงเรียนชุมชนหนองหิน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เลย เขต 2

ณ ห้องป.6/1 อาคารมรกต โรงเรียนชุมชนวังสะพุง
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
114
เด็กหญิงภัทรดา  บัวแก้ว
ม.2
โรงเรียนบ้านโนนปอแดง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
115
เด็กหญิงภัทราวดี  อุตรพรม
ม.2
โรงเรียนบ้านโนนปอแดง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
116
เด็กชายภาคิน  ชมจันทร์
ม.1
โรงเรียนบ้านโนนปอแดง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
117
เด็กหญิงมิลดา  เนตรรุ่ง
ม.2
โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
118
เด็กชายรวิกร  แก้วพิภพ
ม.1
โรงเรียนบ้านโนนปอแดง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
119
เด็กชายระชานนท์  ทาศิริ
ม.1
โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
120
เด็กชายรัชตพงษ์  เวียงอินทร์
ม.1
โรงเรียนบ้านโนนปอแดง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
121
เด็กหญิงรัตนาภรณ์  บุญกัน
ม.2
โรงเรียนบ้านโนนปอแดง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
122
เด็กหญิงลักษมี  โฮ้หนู
ม.2
โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
123
เด็กชายวรศักดิ์  คำไล้
ม.2
โรงเรียนบ้านวังสะพุง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
124
เด็กชายวาคิม  สำเภา
ม.1
โรงเรียนบ้านโนนปอแดง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
125
นางสาววิราวรรณ  สุขใจ
ม.3
โรงเรียนบ้านโนนปอแดง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
126
เด็กชายวีรวัฒน์  ทาดา
ม.2
โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
127
นางสาวศิริลักษณ์  แป้นประโคน
ม.3
โรงเรียนชุมชนหนองหิน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
128
นายสราวุฒิ  ศรีสงคราม
ม.3
โรงเรียนบ้านโนนปอแดง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
129
เด็กหญิงสุกัญญา  แก้วกันหา
ม.2
โรงเรียนบ้านวังสะพุง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
130
เด็กหญิงสุกัญญา  สุวรรณหาร
ม.2
โรงเรียนชุมชนหนองหิน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
131
เด็กชายสุขสวัสดิ์  ศรีสวัสดิ์
ม.1
โรงเรียนบ้านวังสะพุง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
132
นางสาวสุคนทิพย์  เกษทองมา
ม.3
โรงเรียนบ้านนาแก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
133
เด็กหญิงสุธิดา  สีคาม
ม.2
โรงเรียนบ้านโนนปอแดง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
134
เด็กหญิงอินทิรา  เศษฐานันท์
ม.2
โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
เลย เขต 2

ณ ห้องป.6/2 อาคารบุษราคัม โรงเรียนชุมชนวังสะพุง
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
135
เด็กหญิงกรรณิกา  คุณานาม
ป.4
โรงเรียนบ้านโนนปอแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
136
เด็กชายกฤตพณ  โสระสิงห์
ป.5
โรงเรียนชุมชนวังสะพุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
137
เด็กหญิงกัญญารัตน์  ลาปุ้ย
ป.6
โรงเรียนชุมชนหนองหิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
138
เด็กชายเกียรติพงษ์  พร้อมใจ
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนปอแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
139
เด็กหญิงเขมภัส  รัตนมงคล
ป.5
โรงเรียนชุมชนวังสะพุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
140
เด็กชายคมกริช  บุญหนัก
ป.5
โรงเรียนบ้านวังสะพุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
141
เด็กชายคุณานนต์  พิลาฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนชุมชนหนองหิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
142
เด็กหญิงจิตรปรีดี  ทะวาปี
ป.4
โรงเรียนบ้านโนนปอแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
143
เด็กหญิงจิราภา  สุนาคำ
ป.5
โรงเรียนบ้านพวยเด้งสันติสุข
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
144
เด็กชายชัยชนะ  ชาภักดี
ป.5
โรงเรียนชุมชนวังสะพุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
145
เด็กชายชัยโย  สนธิมูล
ป.5
โรงเรียนบ้านวังสะพุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
146
เด็กหญิงฐิดาพร  จันทิหล้า
ป.5
โรงเรียนชุมชนวังสะพุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
147
เด็กหญิงฐิติชญา  ศรีม่วง
ป.5
โรงเรียนบ้านวังสะพุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
148
เด็กชายฐิติวัฒน์  กาฬพันธ์
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนปอแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
149
เด็กหญิงณฐพร  หอมอ่อน
ป.5
โรงเรียนบ้านโนนปอแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
150
เด็กหญิงณภัทร  ไพศูนย์
ป.5
โรงเรียนชุมชนวังสะพุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
151
เด็กชายณัฏฐากร  สาริกา
ป.5
โรงเรียนชุมชนวังสะพุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
152
เด็กหญิงณัฐฌา  นาเมืองรักษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านวังสะพุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
153
เด็กหญิงณัฐวดี  เพ็งสีดา
ป.5
โรงเรียนบ้านพวยเด้งสันติสุข
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
154
เด็กชายณัฐวุฒิ  ถาวันดี
ป.6
โรงเรียนชุมชนหนองหิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
155
เด็กหญิงณารัญย์ฌา  จันทร์นิล
ป.5
โรงเรียนชุมชนวังสะพุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
156
เด็กชายทศพล  แสงขาน
ป.5
โรงเรียนบ้านวังสะพุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
157
เด็กหญิงทักษพร  สิงห์สถิตย์
ป.5
โรงเรียนชุมชนวังสะพุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
158
เด็กชายธนกฤต  จันทิมา
ป.5
โรงเรียนบ้านวังสะพุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
159
เด็กชายธนเทพ  ขวัญบัว
ป.5
โรงเรียนบ้านวังสะพุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
160
เด็กหญิงธีริศรา  ฦาชา
ป.6
โรงเรียนชุมชนหนองหิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
161
เด็กหญิงนาตยา  พลพิทักษ์
ป.5
โรงเรียนบ้านวังสะพุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
162
เด็กหญิงนิตยา  อินทร์เพชร
ป.4
โรงเรียนบ้านโนนปอแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
163
เด็กหญิงนิศารัตน์  ไชยชิน
ป.5
โรงเรียนชุมชนหนองหิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
164
เด็กหญิงนุจนี  ทองโบราณ
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนปอแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
165
เด็กหญิงบุณยาพร  สีทา
ป.5
โรงเรียนบ้านวังสะพุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
166
เด็กหญิงบุษกร  เตชัย
ป.5
โรงเรียนบ้านวังสะพุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
167
เด็กหญิงเบญจทิพย์  ทาสมบูรณ์
ป.4
โรงเรียนบ้านพวยเด้งสันติสุข
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
168
เด็กชายปฐมสิทธิ์  บัวกุล
ป.5
โรงเรียนบ้านวังสะพุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
169
เด็กหญิงปภาวี  หล้าประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนชุมชนวังสะพุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
เลย เขต 2

ณ ห้องป.6/3 อาคารบุษราคัม โรงเรียนชุมชนวังสะพุง
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
170
เด็กชายปัญญากร  บุญรอด
ป.3
โรงเรียนบ้านวังสะพุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
171
เด็กชายปิติพงษ์  คำแผ่น
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนปอแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
172
เด็กหญิงปิยนันท์  อินทรีย์
ป.5
โรงเรียนบ้านวังสะพุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
173
เด็กหญิงปิยะฉัตร  จันทร์เงิน
ป.6
โรงเรียนชุมชนหนองหิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
174
เด็กหญิงปิยะพร  สิงห์ทองลา
ป.5
โรงเรียนชุมชนวังสะพุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
175
เด็กหญิงเปมิกา  บุญรอด
ป.5
โรงเรียนบ้านวังสะพุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
176
เด็กหญิงพัชรา  ภูน้ำย้อย
ป.5
โรงเรียนบ้านวังสะพุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
177
เด็กหญิงพัชรา  ราษพิจิตร
ป.5
โรงเรียนชุมชนวังสะพุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
178
เด็กหญิงพิชญาภรณ์  อุตรพรม
ป.5
โรงเรียนบ้านโนนปอแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
179
เด็กหญิงพิมนภา  อุตรพรม
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนปอแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
180
เด็กหญิงพิมนรี  โสมาศรี
ป.3
โรงเรียนบ้านวังสะพุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
181
เด็กหญิงภัคธิดา  จันแสงศรี
ป.5
โรงเรียนชุมชนวังสะพุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
182
เด็กหญิงภัทรวดี  ไทยสา
ป.5
โรงเรียนชุมชนวังสะพุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
183
เด็กหญิงภาวรรณ  แสงแก้ว
ป.5
โรงเรียนชุมชนวังสะพุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
184
เด็กหญิงมนัสสา  ยอดศรีเมือง
ป.5
โรงเรียนชุมชนวังสะพุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
185
เด็กหญิงเมลดา  พละโท
ป.5
โรงเรียนชุมชนหนองหิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
186
เด็กชายรพีพัฒน์  หาญโนนแดง
ป.4
โรงเรียนบ้านโนนปอแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
187
เด็กชายรัชพล  พิมพ์เขต
ป.5
โรงเรียนบ้านวังสะพุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
188
เด็กหญิงรัมภา  พาเสนา
ป.5
โรงเรียนชุมชนวังสะพุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
189
เด็กหญิงรามาวดี  ใสเหลี่ยม
ป.6
โรงเรียนชุมชนหนองหิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
190
เด็กชายรุ่งเพชร  อุตรศรี
ป.6
โรงเรียนชุมชนหนองหิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
191
เด็กหญิงลฎาภา  บรรลือ
ป.5
โรงเรียนบ้านวังสะพุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
192
เด็กชายวรมัน  สมพันเพียง
ป.5
โรงเรียนบ้านพวยเด้งสันติสุข
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
193
เด็กหญิงวรรณิกา  หันแจด
ป.6
โรงเรียนชุมชนหนองหิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
194
เด็กหญิงวรัญญา  จันทร์ชา
ป.5
โรงเรียนบ้านวังสะพุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
195
เด็กหญิงวราพร  จำปาบุรี
ป.5
โรงเรียนบ้านโนนปอแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
196
เด็กหญิงวิภารัตน์  พรมมาตย์
ป.6
โรงเรียนชุมชนหนองหิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
197
เด็กชายวิวัฒน์  แก้ววาฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนชุมชนหนองหิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
198
เด็กชายศรราม  อีสันเทียะ
ป.6
โรงเรียนบ้านพวยเด้งสันติสุข
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
199
เด็กหญิงศรินรัตน์  ประจำพบ
ป.6
โรงเรียนบ้านวังสะพุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
200
เด็กหญิงศศิวิมล  ใจเสน
ป.5
โรงเรียนชุมชนวังสะพุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
201
เด็กหญิงศิรินทร์ทิพย์  บุญพิมพ์
ป.5
โรงเรียนชุมชนวังสะพุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
202
เด็กชายศิริพันธ์  หาญภูเขียว
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนปอแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
203
เด็กชายสืบสกุล  อินทร์ถา
ป.5
โรงเรียนชุมชนวังสะพุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
204
เด็กหญิงสุนิษา  โพธินันท์
ป.5
โรงเรียนบ้านวังสะพุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
เลย เขต 2

ณ ห้องป.6/4 อาคารบุษราคัม โรงเรียนชุมชนวังสะพุง
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
205
เด็กหญิงอชิรญา  แสนบุ่งค้อ
ป.6
โรงเรียนบ้านวังสะพุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
206
เด็กหญิงอรกัญญา  พิมพ์เขต
ป.6
โรงเรียนบ้านวังสะพุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
207
เด็กหญิงอรปรีดา  ปานอู
ป.5
โรงเรียนบ้านวังสะพุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
208
เด็กหญิงอาทิตยา  คำมา
ป.6
โรงเรียนชุมชนหนองหิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
209
เด็กหญิงอาภัสรา  พลซา
ป.5
โรงเรียนชุมชนวังสะพุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
210
เด็กหญิงอารีรัตน์  สุวรรณสุขา
ป.5
โรงเรียนบ้านโนนปอแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
211
เด็กหญิงอุดมลักษณ์  ชัยปรีดา
ป.5
โรงเรียนบ้านวังสะพุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์