ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
เลย เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลเลย
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกชพรรณ  ปิตุโส
ป.3
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
2
เด็กหญิงกนกกาญจน์  ศรีอ้น
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
3
เด็กหญิงกนกพิชญ์  สิทธิมงคล
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
4
เด็กหญิงกนกภรณ์  สีขาว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
5
เด็กหญิงกนิษฐา  มั่นเพ็ชร
ป.3
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
6
เด็กหญิงกมลชนก  สุริฉาย
ป.3
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
7
เด็กหญิงกมลวรรณ  นันทะผา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
8
เด็กหญิงกรวรรณ  ชัยมงคล
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
9
เด็กชายกฤตภัค  กั้วศรี
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
10
เด็กชายกฤตเมธ  เงินมั่น
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
11
เด็กชายกฤษติธี  โสกัณทัต
ป.3
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
12
เด็กหญิงกัญจนภรณ์  จันทริมา
ป.3
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
13
เด็กหญิงกัญญาพัชร  ศรีสาลี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน "ปทุมมาสงเคราะห์"
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
14
เด็กหญิงกัลยรัตน์  การกล้า
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
15
เด็กชายกิจจา  จันทร์บาล
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
16
เด็กชายกิตติพล  สุนทร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
17
เด็กชายกิตติภูมิ  จันพินิจ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
18
เด็กหญิงกีรติกา  ชินบุตร
ป.5
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
19
เด็กหญิงแก้วกาญจน์  ชมภูคำ
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
20
เด็กชายเขมรัตน์  ศรพรหม
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
21
เด็กหญิงจอมขวัญ  พันธะเวส
ป.4
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
22
เด็กชายจักรกริช  คุณสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
23
เด็กชายจักรกริทร์  อุดมพร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
24
เด็กชายจักรพันธ์  เจนจำรัสฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
25
เด็กหญิงจักรินทร์  แก้วกุลบุตร
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
26
เด็กหญิงจิตธิดา  วงศ์ดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน "ปทุมมาสงเคราะห์"
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
27
เด็กชายจิรโชติ  จันตะนี
ป.3
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
28
เด็กชายจิรภัทร  จอมทอง
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
29
เด็กชายจิรวัฒน์  ศรีพรหม
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
30
เด็กชายจิรวัฒน์  อ้วนศิริ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
31
เด็กหญิงจิรายา  ปรีชานนท์
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
32
เด็กหญิงจุฑามาศ  ซองทุมมินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
33
เด็กหญิงชญาภา  ศรนคร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน "ปทุมมาสงเคราะห์"
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
34
เด็กหญิงชนัฐตา  วงค์อนันท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
35
เด็กชายชนาธิป  พันธ์มุก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน "ปทุมมาสงเคราะห์"
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
เลย เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลเลย
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กหญิงชนิษฐา  สารวงษ์
ป.3
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
37
เด็กชายชยพล  ทองเวียง
ป.3
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
38
เด็กชายชยานันต์  เขียนศรีอ่อน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
39
เด็กชายชาญวิชญ์  กมลรัตน์
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
40
เด็กชายชิษณุพงศ์  แก้ววงศ์แสน
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
41
เด็กหญิงญาณภัทร  แสนประสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
42
เด็กหญิงฐิตารีย์  ลีกระจ่าง
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
43
เด็กชายฐิติณัฐนนท์  นครสูงเนิน
ป.4
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
44
เด็กชายฐิติพงศ์  ก้อมมะณี
ป.3
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
45
เด็กหญิงฐิติรัตน์  แก้วโทน
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
46
เด็กหญิงฐิติรัตน์  หัวใจแก้ว
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
47
เด็กชายฐิติศักดิ์  ก้อมมะณี
ป.3
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
48
เด็กหญิงฑิตฐิตา  โชคบัณฑิต
ป.5
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
49
เด็กชายณภัทร  พลหอม
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
50
เด็กหญิงณหทัย  ใฝ่ชำนาญ
ป.3
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
51
เด็กหญิงณัชชา  วิบูลชัย
ป.3
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
52
เด็กหญิงณัฐกาญจน์  สอนสุภาพ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
53
เด็กหญิงณัฐชา  ทองคำแสน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
54
เด็กชายณัฐนันท์  สิงห์ประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
55
เด็กชายณัฐพงษ์  ตะหวด
ป.3
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
56
เด็กชายณัฐภัทร  จันพินิจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
57
เด็กชายณัฐภัทร  พิบูลย์ศิริกุล
ป.4
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
58
เด็กชายณัฐภัทร  สิงห์สุพรรณ
ป.4
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
59
เด็กชายณัฐรัชต์  รัตนพูนเกษมสิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน "ปทุมมาสงเคราะห์"
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
60
เด็กหญิงณัฐวดี  นามโคตร
ป.5
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
61
เด็กหญิงณัฐวดี  สอนสุภาพ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
62
เด็กชายณัฐวุฒิ  วงศ์คำสม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
63
เด็กชายดำรงศักดิ์  หาญกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
64
เด็กชายเดชาธร  ฉัตรชัย
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
65
เด็กชายเดชาธรรม  ภูมิชัย
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
66
เด็กชายเด่นชัย  สุขเกษม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
67
เด็กชายต่อตระกูล  ธนะสูตร
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
68
เด็กชายติณณ์  อุสาพรหม
ป.5
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
69
เด็กชายติณษ์ณธรรศณ์  บางยี่ขัน
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
70
เด็กชายถิรวัฒน์  เหลืองสุวรรณ
ป.3
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
เลย เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลเลย
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กชายทวีทรัพย์  วัฒนะ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
72
เด็กหญิงทองทาวรรณ  เพ็ญธิสาร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
73
เด็กหญิงทิตยาภรณ์  ศิริกันรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
74
เด็กหญิงธนภรณ์  สาสมัคร
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
75
เด็กหญิงธนวรรณ  เยรบุตร
ป.3
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
76
เด็กชายธราธิป  บุตรเต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
77
เด็กหญิงธัญญพิชชา  นครชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
78
เด็กหญิงธันยนันท์  สุวรรณชาติธนดี
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
79
เด็กชายธีร์ธวัช  คำยิ่ง
ป.4
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
80
เด็กชายธีรภัทร  เล็กประชา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
81
เด็กชายธีรเมธัส  จันทะวัน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
82
เด็กหญิงธีรัชญา  ศิริหล้า
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
83
เด็กชายนนทวัฒน์  มณุโชติ
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
84
เด็กชายนราวิชญ์  แสงโสดา
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
85
เด็กชายนฤพัทธ์  บรรเทาพิษ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
86
เด็กชายนววิธ  ฉายผาด
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
87
เด็กหญิงนัทธมน  สันติวรากร
ป.4
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
88
เด็กหญิงนันธิดา  เนธิบุตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
89
เด็กหญิงนิธยาภรณ์  วงษ์ศิริ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
90
เด็กหญิงนิรชา  ดีจันทร์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
91
เด็กหญิงเนตรดาว  ทองปลิว
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
92
เด็กหญิงบัณฑิตา  สุวรรณเพ็ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
93
เด็กหญิงบุษราคัม  ละธาดา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
94
เด็กหญิงปพิชญา  ศรพรหม
ป.5
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
95
เด็กหญิงปพิชญา  ใหม่วงค์
ป.3
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
96
เด็กหญิงปรีมพิชา  เทพโสภา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
97
เด็กหญิงปวิตรา  พรหมเกตุ
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
98
เด็กหญิงปารัช  ศฤงคาร
ป.3
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
99
เด็กหญิงปาลิตา  สิทธิ
ป.5
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
100
เด็กหญิงปิยธิดา  ศรีบุรินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
101
เด็กหญิงปิยลักษณ์  โคตะมี
ป.3
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
102
เด็กชายพงษ์ชนะ  มณีโชติ
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
103
เด็กหญิงพรชนก  สืบพานิช
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
104
เด็กหญิงพรนภา  โสภาศิลป์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน "ปทุมมาสงเคราะห์"
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
105
เด็กหญิงพรพิลัย  สุจิมงคล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
เลย เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลเลย
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กหญิงพรรพษา  จันทาสังข์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
107
เด็กหญิงพลอยนภัส  เจนจำรัสฤทธิ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
108
เด็กหญิงพศิกา  แก้วโบราณ
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
109
เด็กหญิงพิชญ์นาฏ  แก้วอินทร์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
110
เด็กหญิงพิชญาภา  ธรรมมียะ
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
111
เด็กหญิงพิมพ์ปวีณ์  ลีกระจ่าง
ป.5
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
112
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  สวนมาลี
ป.4
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
113
เด็กหญิงพิมพ์รพี  ผลสลัด
ป.5
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
114
เด็กหญิงพิมพ์ลดา  บุญชิต
ป.3
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
115
เด็กหญิงพีรญา  จันทนา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
116
เด็กชายพีรพัฒน์  จันทร์ปาน
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
117
เด็กชายพีรพัฒน์  ผิวผ่อง
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
118
เด็กชายพีระพัฒน์  หลวงอาจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
119
เด็กชายพุทธภูมิ  ชัชวาลย์
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
120
เด็กหญิงแพรวา  บุตรดีศักดิ์
ป.5
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
121
เด็กชายภัคพล  พงษ์ศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน "ปทุมมาสงเคราะห์"
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
122
เด็กหญิงภัทรจาริน  สุวรรณมาโจ
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
123
เด็กชายภาธร  เจรวาณิชย์ตระกูล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน "ปทุมมาสงเคราะห์"
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
124
เด็กหญิงภิชญานันท์  ชาเหลา
ป.3
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
125
เด็กหญิงภิราภรณ์  คำประมวล
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
126
เด็กหญิงภิริดา  จันทร์พุทธา
ป.3
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
127
เด็กชายภูชนะ  วรัญจะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
128
เด็กชายภูตะวัน  นานวน
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
129
เด็กชายภูธเนตร  ชูศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
130
เด็กชายภูมิภัทร  รีพิมพ์
ป.4
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
131
เด็กชายภูรี  วงศ์ศิลา
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
132
เด็กหญิงมยุรฉัตร  นนทจันทร์
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
133
เด็กหญิงรติมา  อุทานนท์
ป.3
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
134
เด็กชายรพีพัฒน์  ศรีสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
135
เด็กหญิงรวิสรา  โตพันธ์
ป.3
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
136
เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  สายวัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน "ปทุมมาสงเคราะห์"
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
137
เด็กหญิงรัชดาพร  คุณประทุม
ป.3
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
138
เด็กหญิงรัตติกาล  ทองแก้ว
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
139
เด็กหญิงรัตนกร  สุขเกษม
ป.3
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
140
เด็กหญิงรัตน์วิรุณ  ลุนวิรัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
เลย เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลเลย
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กหญิงรัตนาภรณ์  รัตนมงคล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
142
เด็กหญิงรัตนาภรณ์  อาจแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
143
เด็กชายริวจิ  ศรีโสภา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
144
เด็กหญิงรุ่งทิวา  โครตชนะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
145
เด็กหญิงลลนา  ประศรีพัฒน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
146
เด็กหญิงลลิตภัทร  ปัสวัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
147
เด็กหญิงลลิลทิพย์  ภูลำต้น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
148
เด็กหญิงวชิรญาณ์  โสกัณฑัต
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
149
เด็กชายวชิรวิชญ์  สิมมาคำคุณารัตน์
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
150
เด็กชายวรพล  ลูกโม
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
151
เด็กหญิงวรพัช  คำภาสันต์
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
152
เด็กหญิงวรรณภา  จันดา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
153
เด็กหญิงวรรธนัญท์  สิริโพธินันท์
ป.3
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
154
เด็กชายวรวิทย์  ปานวัลย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
155
เด็กหญิงวราทิมา  ศรีสันต์
ป.5
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
156
เด็กหญิงวิมลภัทร์  คำภีร์
ป.5
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
157
เด็กหญิงวิรัลยุพา  สุภามา
ป.3
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
158
เด็กหญิงวิไลลักษณ์  โพยนอก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
159
เด็กชายศราวุฒิ  เนาแสง
ป.4
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
160
เด็กหญิงศศิกานต์  นนทะปะ
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
161
เด็กหญิงศศิกุล  ลุนราช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
162
เด็กหญิงศศิรัศมี  ธรรมเป็นจิตต์
ป.4
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
163
เด็กชายศิวัฒ  สุขพอ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
164
เด็กชายศุภณัฐ  น้อยศิริ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
165
เด็กหญิงศุภาพิชญ์  หองทองคาน
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
166
เด็กหญิงสมาพร  นิกรสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
167
เด็กชายสรยุทธ์  บุญมีวิเศษ
ป.5
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
168
เด็กหญิงสโรชา  โสภิณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
169
เด็กชายสานตวัน  แก้วมณี
ป.5
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
170
เด็กชายสิทธิโชค  สุขงาม
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
171
เด็กหญิงสิริภัทร  จันทะวงษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
172
เด็กหญิงสุกฤตา  เลขวิสุทธิ์
ป.3
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
173
เด็กหญิงสุกิตรา  เรืองจิตร
ป.3
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
174
เด็กหญิงสุดารัตน์  รัตนภักดี
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
175
เด็กหญิงสุทธิดา  อุธิโท
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
เลย เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลเลย
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
176
เด็กหญิงสุธิชา  ด่านส่งเสบียง
ป.3
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
177
เด็กหญิงสุธิดา  ผิวพันธมิตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
178
เด็กหญิงสุธิมนต์  ลครพล
ป.5
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
179
เด็กหญิงสุพิชฌย์  ไตรวีระกุล
ป.5
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
180
เด็กชายสุรพัฒน์  บุษบา
ป.3
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
181
เด็กชายสุรยุทธิ์  บุตรดีสุวรรณ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
182
เด็กหญิงหทัยชนก  บาลลา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
183
เด็กชายหัสพงศ์  บุตรแสง
ป.3
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
184
เด็กชายอดิศร  ศิริมา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
185
เด็กชายอนุชา  เดชธงชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
186
เด็กหญิงอภิชญา  คุรุวาสี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
187
เด็กหญิงอภิชญา  ดีเหมาะ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
188
เด็กชายอภิรักษ์  คุณนา
ป.4
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
189
เด็กหญิงอรนลิน  สักรอ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
190
เด็กหญิงอรวี  ศรีหริ่ง
ป.3
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
191
เด็กหญิงอัญญาณี  เณรโต
ป.3
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
192
เด็กหญิงอารยา  สำนวนเลิศ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
193
เด็กหญิงอาริยา  เจดีย์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
194
เด็กหญิงอารียา  ธนะสูตร
ป.3
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
195
เด็กหญิงอารียา  มาตราคิด
ป.5
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
196
เด็กหญิงอารียา  แหวนเครือ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
197
เด็กหญิงเอมวิกา  ศรีจำปา
ป.5
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
เลย เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลเลย
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
198
เด็กหญิงกชพรรณ  ยอดยิ่ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
199
เด็กหญิงกตัญญุตา  ทองแย้ม
ป.5
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
200
เด็กหญิงกนกพิชญ์  สัจจรักษ์
ป.3
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
201
เด็กหญิงกนกอร  ศุภพิทักษ์ไพบูลย์
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
202
เด็กหญิงกมลเนตร  สุวรรณศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน "ปทุมมาสงเคราะห์"
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
203
เด็กหญิงกมลพร  อาจแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
204
เด็กหญิงกมลรัตน์  สอนสุภาพ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
205
เด็กหญิงกมลวรรณ  ธินารัตน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
206
เด็กหญิงกมลวรรณ  ป้อมสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
207
เด็กหญิงกรจิรา  รัตนเพชร
ป.5
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
208
เด็กชายกรพัฒน์  เอี่ยมกี่
ป.3
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
209
เด็กหญิงกรรณิการ์  เทพสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
210
เด็กหญิงกรวรรณ  ดวงแก้ว
ป.5
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
211
เด็กชายกรวิชญ์  สีเพ็งโครต
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
212
เด็กชายกรวิชญ์  สุทธิ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
213
เด็กหญิงกฤติกา  เรียงจอหอ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
214
เด็กชายกฤษดิภพ  พิมพะบุตร
ป.4
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
215
เด็กหญิงกษพร  สอนสุภาพ
ป.5
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
216
เด็กชายกษิด์เดช  หมื่นพรม
ป.5
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
217
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  กุลรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
218
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ศรพรหม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
219
เด็กหญิงกัญญาพัชร  สมเพชร
ป.4
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
220
เด็กหญิงกัญญาภัค  บุญญะรัตนะ
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
221
เด็กหญิงกัญญาวีร์  ปริบาล
ป.5
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
222
เด็กหญิงกัญธลีวัลย์  ไชโยแสง
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
223
เด็กชายกันต์กฤช  จันทร์พานิชย์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
224
เด็กหญิงกัลยรัตน์  ดุงแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
225
เด็กหญิงกาญจนาพร  รามศิริ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
226
เด็กหญิงกาญจนาภา  ไตรฟื้น
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
227
เด็กหญิงกานต์ธิดา  ไชยคีนี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
228
เด็กชายกิตติพล  จันทร์ชื่น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน "ปทุมมาสงเคราะห์"
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
229
เด็กชายกิตติพิชญ์  สุนาทร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
230
เด็กหญิงกิริษา  อินทร์พุทธา
ป.4
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
231
เด็กหญิงกีรติยา  ระยัน
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
232
เด็กหญิงกุลนัฐ  ดีสุทธิ
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
เลย เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลเลย
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
233
เด็กหญิงกุลนิษฐ์  จันทร์ปิตุ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
234
เด็กหญิงกุลรัตน์  นามวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน "ปทุมมาสงเคราะห์"
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
235
เด็กหญิงขนิษฐา  กรมทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
236
เด็กหญิงขวัญข้าว  อาจแก้ว
ป.5
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
237
เด็กหญิงขวัญณภัทร  พาภักดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
238
เด็กชายเขตฐพงษ์  กงกระเด็น
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
239
เด็กหญิงเขมิกา  โสธรรมกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
240
เด็กหญิงคีรีมาศ  ศรีบัว
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
241
เด็กหญิงจรรยพร  สีมาส่งเสริม
ป.5
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
242
เด็กหญิงจริยา  ไชยอาสา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน "ปทุมมาสงเคราะห์"
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
243
เด็กหญิงจอมขวัญ  สีทาดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
244
เด็กหญิงจิดาภา  แสงจันทร์
ป.4
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
245
เด็กหญิงจิตรลดา  กรีกุล
ป.4
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
246
เด็กหญิงจิตศิกาญจน  อนันต์แพงพุ่ม
ป.5
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
247
เด็กหญิงจินจุฑาภัทร  เอกพุทธสิลป์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
248
เด็กหญิงจิฬาวรรณ  บุตรศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
249
เด็กหญิงจีดาภา  มะโนใจ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
250
เด็กหญิงจีรัชญา  ดีสุวรรณ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
251
เด็กหญิงจุฑามาศ  พรมราศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน "ปทุมมาสงเคราะห์"
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
252
เด็กหญิงจุฬารัตน์  คำบูชา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
253
เด็กหญิงเจนจิรา  ชุมพล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
254
เด็กชายฉลองราช  ลีกระจ่าง
ป.4
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
255
เด็กหญิงฉัตรฤทัย  ศรีสร้างคอม
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
256
เด็กชายเฉลิมเกียรติ  วนสันเที๊ยะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน "ปทุมมาสงเคราะห์"
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
257
เด็กหญิงชนม์ชนก  เกิดไชยะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
258
เด็กหญิงชนัญญา  วรรณสุทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
259
เด็กหญิงชนิสรา  จันทศร
ป.4
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
260
เด็กชายชยานันต์  คำมูล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
261
เด็กหญิงชลดา  เม่นสาย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน "ปทุมมาสงเคราะห์"
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
262
เด็กหญิงชลธิชา  คำนามะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน "ปทุมมาสงเคราะห์"
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
263
เด็กหญิงชลธิชา  อุ่นพรม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
264
เด็กชายชลสิทธิ์  คำแดง
ป.4
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
265
เด็กหญิงชวัลนุช  พิมพ์กา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน "ปทุมมาสงเคราะห์"
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
266
เด็กชายชัยภัทร  ทองเวียง
ป.5
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
267
เด็กชายชัยภัทร  เสนานุช
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
เลย เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลเลย
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
268
เด็กหญิงชาลิสา  แก้วศิลา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
269
เด็กหญิงชาลิสา  สุทธิรักษ์
ป.4
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
270
เด็กชายชินาธิป  มีวันคำ
ป.5
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
271
เด็กหญิงชุติกาญจน์  บงแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
272
เด็กหญิงชุติมน  พานกระดึง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
273
เด็กชายโชติชยุตม์  จันพันธ์
ป.5
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
274
เด็กชายไชยวัฒน์  โสนะชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
275
เด็กหญิงญาณิศาภ์  ตุ้ยปัน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
276
เด็กหญิงฐิติวรดา  บัวบาน
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
277
เด็กชายฐิติวุฒน์  จันทะวงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน "ปทุมมาสงเคราะห์"
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
278
เด็กหญิงฑิราพร  สีทาสังข์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
279
เด็กชายฑีฆายุ  แสนอาจ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
280
เด็กหญิงณปภากร  ติดตาสี
ป.3
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
281
เด็กชายณพงศ์  อารีเอื้อ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน "ปทุมมาสงเคราะห์"
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
282
เด็กชายณรงค์ฤทธ์  รอดรั้ง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
283
เด็กหญิงณัชชา  ธีระโชติ
ป.5
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
284
เด็กหญิงณัชชา  ศิลารัตนพันธ์
ป.4
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
285
เด็กหญิงณัฎฐณิชา  ศรีมาจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
286
เด็กชายณัฏฐชัย  บุบผา
ป.5
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
287
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  โอนแก้ว
ป.5
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
288
เด็กหญิงณัฐกฤตา  ซุยหาญ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
289
เด็กหญิงณัฐกานต์  อธิวาสนขันติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน "ปทุมมาสงเคราะห์"
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
290
เด็กชายณัฐชนน  ไชยเลิศ
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
291
เด็กหญิงณัฐธิดา  ศรีบุรินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
292
เด็กหญิงณัฐพร  ไทยษา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
293
เด็กหญิงณัฐพร  สุวรรณเกษม
ป.5
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
294
เด็กหญิงณัฐรุจา  วัฒนะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
295
เด็กหญิงณัฐวดี  ชมภูทอง
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
296
เด็กชายณัฐวัตร  แก้วประกาย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
297
เด็กหญิงณิชาภัทร  สุรียธนาภาส
ป.4
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
298
เด็กหญิงณิชาภัทร  เสริฐศรี
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
299
เด็กหญิงดรัลรัตน์  ชัชวาลย์
ป.4
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
300
เด็กหญิงดารากรณ์  ศรไชย
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
301
เด็กหญิงดาราวี  ดวงศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
302
เด็กชายแดนไท  สุนทองห้าว
ป.3
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
เลย เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลเลย
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
303
เด็กหญิงตริตาภรณ์  แก้วล้วน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
304
เด็กชายทวีวัฒน์  ศรีดามา
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
305
เด็กหญิงทัศนีย์  ทองอินทร์
ป.5
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
306
เด็กหญิงทิพากร  ด้วงเคน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
307
เด็กชายไทโย  ชาเบ็ญจา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
308
เด็กหญิงธณัฐชา  จันทะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน "ปทุมมาสงเคราะห์"
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
309
เด็กหญิงธนกร  บัวระภา
ป.4
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
310
เด็กชายธนกฤต  ทัศนัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน "ปทุมมาสงเคราะห์"
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
311
เด็กชายธนกฤต  สิทธิศักดิ์
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
312
เด็กหญิงธนกุล  วัลลศิริ
ป.5
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
313
เด็กหญิงธนพร  สหายา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
314
เด็กชายธนพัฒน์  สารวงษ์
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
315
เด็กหญิงธนภรณ์  แกมภู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน "ปทุมมาสงเคราะห์"
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
316
เด็กชายธนภัทร  โสกันทัด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน "ปทุมมาสงเคราะห์"
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
317
เด็กชายธนวัฒน์  แสนทวีสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
318
เด็กชายธนากร  จันดาศรี
ป.4
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
319
เด็กชายธรรมธาดา  ศรียะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
320
เด็กชายธราดล  วงษ์ช่างซื้อ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
321
เด็กชายธัญกร  อาศัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
322
เด็กหญิงธัญพิชชา  โสประดิษฐ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
323
เด็กหญิงธัญลักษณ์  แก้งวงษ์ษา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน "ปทุมมาสงเคราะห์"
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
324
เด็กหญิงธัญวรัตน์  เมืองวงษ์
ป.4
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
325
เด็กหญิงธันยรัชต์  ดุงแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
326
เด็กหญิงธันยา  ธรรมมิยะ
ป.4
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
327
เด็กหญิงธารทิพย์  ธารชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
328
เด็กหญิงธิดารัตน์  เฉลิมรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
329
เด็กชายธีรภัทร  ฝ่ายจำปา
ป.5
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
330
เด็กหญิงธีราภรณ์  สุพรมอินทร์
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
331
เด็กหญิงนงนภัส  อาจแก้ว
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
332
เด็กหญิงนพจุฑา  เทียนสว่าง
ป.5
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
333
เด็กหญิงนรัฐภรณ์  ทองปั้น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
334
เด็กหญิงนฤมล  ศิริแข็ง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
335
เด็กหญิงนวพร  สุขปราโมทย์
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
336
เด็กหญิงนัชชา  โสภารักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
337
เด็กหญิงนันทิชา  จันทร์ภิรมย์
ป.4
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
เลย เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลเลย
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
338
เด็กชายนารถนที  จิตมั่น
ป.5
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
339
เด็กหญิงนารีรัตน์  จันทนา
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
340
เด็กชายนิธิกร  จริมา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน "ปทุมมาสงเคราะห์"
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
341
เด็กหญิงนิพิษฐา  ขอสุข
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
342
เด็กหญิงนุชจิรา  ฉาบเกษม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน "ปทุมมาสงเคราะห์"
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
343
เด็กหญิงนุชนาฎ  หอมภักดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
344
เด็กหญิงนุชนิภา  อินต๊ะบูรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
345
เด็กหญิงนุชนิศา  อินต๊ะบูรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
346
เด็กชายเนติพงษ์  อยู่ครบ
ป.5
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
347
เด็กหญิงบรรธิตา  บรรพลา
ป.5
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
348
เด็กหญิงบัณฑิตา  ประทุมชัย
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
349
เด็กหญิงบุญประธาน  บุบผา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
350
เด็กหญิงบุษกร  ทองเพ็ชร
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
351
เด็กหญิงเบญญา  ศิริธรรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
352
เด็กหญิงปณิดา  พงษ์สะพรั่งสกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
353
เด็กหญิงปณิตา  ภูมิศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
354
เด็กชายปณิธิพงศ์  พรมทา
ป.5
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
355
เด็กหญิงปพิชญา  สำราญ
ป.4
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
356
เด็กหญิงปภาดา  หงษ์คะ
ป.4
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
357
เด็กหญิงปภานัน  สิงห์สถิตย์
ป.5
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
358
เด็กหญิงประติภา  เอกวารีย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
359
เด็กหญิงประภาภัทร  รัตนา
ป.4
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
360
เด็กหญิงปรียาภัทร  บุญคุณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน "ปทุมมาสงเคราะห์"
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
361
เด็กหญิงปรียาภัทร  บุตรเต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
362
เด็กหญิงปวริศา  ฝั้นสีดา
ป.4
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
363
เด็กหญิงปวีณา  สถิตย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
364
เด็กหญิงปัณฑิตา  สีหะสุด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
365
เด็กหญิงปัทพร  กตะศิลา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
366
เด็กหญิงปาณิสรา  ปลูกชาลี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
367
เด็กหญิงปาณิสรา  ผกากรอง
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
368
เด็กหญิงปาลินี  พันสว่าง
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
369
เด็กชายปิติพัฒน์  ศรีสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
370
เด็กหญิงปิย์วรา  ต้นภักดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
371
เด็กหญิงปุณยนุช  ศรีดัน
ป.5
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
372
เด็กหญิงพรฐิตา  โพธิ์ชัย
ป.4
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
เลย เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลเลย
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
373
เด็กหญิงพรนิพรรณ  บุตรราช
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
374
เด็กหญิงพรนิภา  บุตรราช
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
375
เด็กหญิงพรรพี  ศรไชย
ป.4
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
376
เด็กหญิงพรรษา  เหลืองสุวรรณ
ป.3
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
377
เด็กชายพสธร  ศรีพรม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
378
เด็กหญิงพอเพียง  วุฒิอุดมพงศ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
379
เด็กหญิงพัชญาภา  สุริยวรรณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
380
เด็กหญิงพัชฎาภรณ์  สิงห์ล้ำ
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
381
เด็กหญิงพัชราภา  วัฒนะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
382
เด็กชายพัฒน์ธวัช  ไกรศรีวรรธนะ
ป.4
โรงเรียนสาธิต ม.ราชภัฏเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
383
เด็กหญิงพัทธนันท์  สาสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
384
เด็กหญิงพิชชาพร  ยะคำป้อ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
385
เด็กหญิงพิชญานิน  แก้วกัณหา
ป.5
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
386
เด็กหญิงพิชญาภรณ์  โคตรชัย
ป.4
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
387
เด็กหญิงพิชญาภัค  มณีกาศ
ป.4
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
388
เด็กหญิงพิชญาภา  แก้วสมบัติ
ป.4
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
389
เด็กชายพิชญุตม์  ผิวสวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
390
เด็กหญิงพิมนภทร์  คำไล้
ป.5
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
391
เด็กหญิงพิมพ์ญาดา  มาตย์วังแสง
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
392
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  อาจแก้ว
ป.4
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
393
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  พิมพ์สอน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน "ปทุมมาสงเคราะห์"
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
394
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  อุ่นแก้ว
ป.3
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
395
เด็กหญิงพิมพ์วันเพ็ญ  พิมพ์สราญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
396
เด็กชายพีรธร  สอนสุภาพ
ป.3
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
397
เด็กชายพีรพัชร  ธนะสูตร
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
398
เด็กชายพีรวิชญ์  บรรเทาพิษ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
399
เด็กชายพีีรพัฒน์  จันทร์พานิชย์
ป.5
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
400
เด็กชายพุทธมนต์  พันธุ์หิรัญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
401
เด็กหญิงเฟื่องลดา  แสนคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
402
เด็กหญิงภคพร  แสนหลวง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
403
เด็กหญิงภรภัทร  เลิศอุดมโชค
ป.5
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
404
เด็กชายภัคพล  กาญจนเรืองกิตต์
ป.4
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
405
เด็กหญิงภัทตราพร  สารมะโน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
406
เด็กหญิงภัททิยา  หิรัญพรหม
ป.4
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
407
เด็กหญิงภัทรนิษฐ์  ธนสิริกาญจน์
ป.5
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
เลย เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลเลย
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
408
เด็กหญิงภัทราภรณ์  สมจริง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน "ปทุมมาสงเคราะห์"
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
409
เด็กหญิงภานุชนารถ  สุจิมงคล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
410
เด็กชายภานุเดช  นิชำนาญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
411
เด็กชายภานุพงศ์  จิรเกษมสุข
ป.4
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
412
เด็กชายภูบดินทร์  รามศิริ
ป.5
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
413
เด็กหญิงภูริชญา  ลำมะนา
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
414
เด็กชายภูวดล  พ่อบุตรดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
415
เด็กหญิงมณฑเชนท์  แจ้งสว่าง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
416
เด็กชายมณฑล  สร้อยจันดา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
417
เด็กหญิงมณีรินทร์  อินทรกำแพง
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
418
เด็กหญิงมนภา  ผลคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน "ปทุมมาสงเคราะห์"
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
419
เด็กหญิงมนัชชานันท์  ผุยมาตย์
ป.5
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
420
เด็กหญิงมนัญชญา  ศรีเมืองแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
421
เด็กหญิงมนัสนันท์  สายจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน "ปทุมมาสงเคราะห์"
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
422
เด็กหญิงเยาวภา  นวลสวาท
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
423
เด็กหญิงรพีพร  อดุลย์ดิศร
ป.5
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
424
เด็กหญิงรัชชประภา  อภิสิทธิ์พงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
425
เด็กชายรัชชานนท์  จันกันทะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
426
เด็กหญิงรัญชิดา  พลซา
ป.5
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
427
เด็กหญิงรามาวดี  บุตรมาตย์
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
428
เด็กหญิงรุ่งทิวา  เมฆศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน "ปทุมมาสงเคราะห์"
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
429
เด็กหญิงรุ่งนภา  เหล่าบุรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
430
เด็กหญิงรุ่งฟ้า  ธนาทิพย์
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
431
เด็กหญิงไรวินท์  สิทธิมงคล
ป.3
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
432
เด็กหญิงลภัสรดา  ผกากรอง
ป.5
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
433
เด็กชายวงศวัส  คะปัญญา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
434
เด็กชายวชิรวัส  โสกัณทัต
ป.5
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
435
เด็กหญิงวนิดา  บุญชุม
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
436
เด็กชายวรเชษฐ์  กาญจินดา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
437
เด็กชายวรเมธ  อ่วมจันทะ
ป.5
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
438
เด็กหญิงวรัญญา  สุขหาญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
439
เด็กหญิงวรางคณา  ศรีไตรภพ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
440
เด็กหญิงวราลี  ออมกลิ่น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
441
เด็กชายวริทธิ์  คุรุวาลี
ป.3
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
442
เด็กหญิงวริศรา  ชัยพร
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
เลย เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลเลย
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
443
เด็กชายวัฒกร  หนูทัศน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน "ปทุมมาสงเคราะห์"
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
444
เด็กหญิงวารุณี  อิ่มเอิบ
ป.5
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
445
เด็กหญิงวิชญาดา  บรรพลา
ป.4
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
446
เด็กหญิงวิชญาพร  ไพศาล
ป.3
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
447
เด็กชายวิทวัส  ศิริภาษณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน "ปทุมมาสงเคราะห์"
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
448
เด็กหญิงวิลาสินี  อุ่นบุญธรรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
449
เด็กชายวิศวะ  ศรีสะอาด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
450
เด็กหญิงวีรยา  โสวรรณ์
ป.4
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
451
เด็กชายวุฒิกร  สารวงษ์
ป.4
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
452
เด็กหญิงศตพร  แจ่มใส
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
453
เด็กชายศรัทธา  เล็กกระจ่าง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
454
เด็กหญิงศศิวรรณ  สุจิมงคล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
455
เด็กหญิงศิรดา  ศรีประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน "ปทุมมาสงเคราะห์"
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
456
เด็กหญิงศิรษร  จันทร์พาณิชย์
ป.5
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
457
เด็กหญิงศิรินภา  ทาศิริ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
458
เด็กหญิงศิริพร  คำบ้านฝาย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
459
เด็กชายสรกฤช  ศิริศักดิ์
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
460
เด็กหญิงสรวงสุดา  หงษา
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
461
เด็กหญิงสายรุ้ง  วิจิตรจันทร์
ป.5
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
462
เด็กชายสิปปกร  นกเพ็ชร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
463
เด็กหญิงสิรดา  สนธิมุล
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
464
เด็กหญิงสุธาศิณี  จิรมงคลไทย
ป.5
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
465
เด็กหญิงสุธาสินี  เทพสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
466
เด็กหญิงสุธินี  จันทร์คามคำ
ป.5
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
467
เด็กหญิงสุนิสา  วัฒนะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
468
เด็กหญิงสุพิชญา  ขันทะคีรี
ป.3
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
469
เด็กหญิงสุภัทรา  อ้วนศิริ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
470
เด็กหญิงสุภาลินี  อันหนองกุง
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
471
เด็กหญิงสุภาวดี  แสนแอ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน "ปทุมมาสงเคราะห์"
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
472
เด็กหญิงสุมณฑา  ตาสี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน "ปทุมมาสงเคราะห์"
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
473
เด็กชายสุรจักร  ระเบียบนาวีนุรักษ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
474
เด็กหญิงแสนรัก  ชินบุตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
475
เด็กหญิงหทัยทิพย์  ศรีบุรินทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
476
เด็กหญิงอชิรญา  วงษ์วอน
ป.4
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
477
เด็กหญิงอธิชา  วิไลลักษณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน "ปทุมมาสงเคราะห์"
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
เลย เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลเลย
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
478
เด็กชายอนาวิน  ธีรบวร
ป.5
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
479
เด็กชายอนุชิต  เขียวทิพย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน "ปทุมมาสงเคราะห์"
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
480
เด็กหญิงอภิญญา  น้อยบัวทอง
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
481
เด็กหญิงอภิษฎา  แสนใจวุฒิ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
482
เด็กหญิงอภิสรา  ชนะทอง
ป.5
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
483
เด็กหญิงอมราพร  ชนาราษฎร์
ป.5
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
484
เด็กหญิงอรไพลิน  โกมลไสย
ป.5
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
485
เด็กชายอริยพล  พลเดชาสวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
486
เด็กหญิงอริสา  แก้วน้อย
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
487
เด็กหญิงอริสา  บุญศิริ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน "ปทุมมาสงเคราะห์"
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
488
เด็กชายอัครชัย  ชัชวาลย์
ป.5
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
489
เด็กหญิงอัศราพร  อุ่มพรม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
490
เด็กชายอาภากร  ทัศนัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
491
เด็กหญิงอารดา  ชุมแวงวาปี
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
492
เด็กหญิงอุมาวดี  เพลียวิเศษ
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
493
เด็กหญิงไอลดา  ก้อมมะณี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์