ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ลำพูน เขต 1

ณ โรงเรียนอรพินพิทยา
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกชกร  ทองเต็ม
ป.3
โรงเรียนเลาหจิตรวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
2
เด็กหญิงกนกพร  ปัญญาแจ่ม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
3
เด็กหญิงกนกพร  เรืองอยู่
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
4
เด็กหญิงกนกวรรณ  ไชยมงคล
ป.3
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
5
เด็กหญิงกนกวรรณ  พินโยฤทธิ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
6
เด็กหญิงกนกวรรณ  รัตนพงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
7
เด็กหญิงกมลลักษณ์  พรมนิมิตร
ป.3
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
8
เด็กหญิงกรกนก  การะเกตุ
ป.5
โรงเรียนอรพินพิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
9
เด็กหญิงกรกนก  สุทธโทธน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
10
เด็กชายกฤตนัย  ใหม่ตั้ง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
11
เด็กหญิงกฤตพร  จันทร์สุข
ป.5
โรงเรียนใบบุญลำพูน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
12
เด็กชายกฤตเมธ  ทาชนะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
13
เด็กชายกฤตานนท์  อักษรทับ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
14
เด็กชายกฤติน  กรสินกิตติ
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
15
เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  ไชยนาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
16
เด็กชายกฤษฎิน  ดิเรกศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
17
เด็กชายกฤษณพล  เหมือยรินทร์
ป.3
โรงเรียนอรพินพิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
18
เด็กชายกษิเดช  รวมสุข
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
19
เด็กชายก้องเกียรติ  แก้วคำเลิศ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
20
เด็กชายก้องตะวัน  สงวนวงค์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
21
เด็กชายก้องภพ  กองเกียรติเจริญ
ป.5
โรงเรียนใบบุญลำพูน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
22
เด็กหญิงกัลยรัตน์  ศรีดอนชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
23
เด็กชายกานต์นิธิ  ฟองมูล
ป.5
โรงเรียนเลาหจิตรวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
24
เด็กชายกิตติกร  พรเพ็ชร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
25
เด็กชายกิตติทัต  จันทตาธรรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
26
เด็กชายกิตติธัช  นวลกสิ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
27
เด็กชายกิติพงษ์  ชีวพงษ์กุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
28
เด็กชายกิรัตติกร  เขียวสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
29
เด็กชายกุลธวัช  มโนสา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
30
เด็กหญิงกุลสตรี  ลุงตอนะ
ป.5
โรงเรียนวัดบ้านดอน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
31
เด็กหญิงเกวลิน  เขียวอาสะวะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
32
เด็กหญิงเกวลิน  จายโจง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
33
เด็กชายเกียรติพงษ์  ปัญญารักษา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
34
เด็กหญิงขวัญหทัย  สมทิพย์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
35
เด็กชายคงฤทธิ์  ทองวิเศษ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ลำพูน เขต 1

ณ โรงเรียนอรพินพิทยา
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กชายคีตะ  แสนคำวินิจ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
37
เด็กชายคุณาสิน  เลสัก
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
38
เด็กชายจตุรพัฒน์  โสภา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
39
เด็กหญิงจนิสตา  ปันตุมมา
ป.5
โรงเรียนรพีเลิศวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
40
เด็กชายจักรกฤษณ์  ไชยวงศ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
41
เด็กชายจักรรินทร์  ลือสัก
ป.6
โรงเรียนใบบุญลำพูน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
42
เด็กหญิงจันทรกานต์  สิงห์โตวะนา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
43
เด็กหญิงจันทร์ฉาย  อินกองงาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
44
เด็กหญิงจิรัฐติญา  มูลศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
45
เด็กหญิงจิราพัขร  ถาธัญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
46
เด็กหญิงจิราภรณ์  ถาธัญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
47
เด็กหญิงจีรนันท์  บำรุงสุข
ป.3
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
48
เด็กหญิงจุฑามาศ  ช่วยวงศ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
49
เด็กหญิงจุฑามาศ  มณีวรรณ์
ป.6
โรงเรียนใบบุญลำพูน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
50
เด็กหญิงจุฑารัตน์  คำพรหม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
51
เด็กชายเจษฎา  สุทธพรหมพิงค์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
52
เด็กหญิงฉันทนิษฐ์  ไชยวงศ์ผาบ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
53
เด็กหญิงชฎาพร  ชัยวิลยศ
ป.5
โรงเรียนอรพินพิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
54
เด็กหญิงชนกนันท์  กุณต๊ะคำ
ป.5
โรงเรียนอรพินพิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
55
เด็กหญิงชนกนันท์  บัวขม
ป.6
โรงเรียนใบบุญลำพูน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
56
เด็กหญิงชนนิกานต์  เป็งเส้า
ป.6
โรงเรียนใบบุญลำพูน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
57
เด็กหญิงชนัญชิดา  คำปันนา
ป.5
โรงเรียนเลาหจิตรวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
58
เด็กชายชยกร  ยาราชสุวรรณ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
59
เด็กชายชยพล  เวียงเดช
ป.3
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
60
เด็กชายชโยทิต  ยาชะวันนา
ป.3
โรงเรียนอรพินพิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
61
เด็กหญิงชลธิชา  น้อยศักดิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
62
เด็กหญิงชลธิดา  ณ เชียงใหม่
ป.3
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
63
เด็กหญิงชลลานนา  สายคำปา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
64
เด็กหญิงชลันดา  ยาราช
ป.4
โรงเรียนเลาหจิตรวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
65
เด็กหญิงชัชฌากร  สีหบุตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
66
เด็กหญิงชัญญา  สอนประสม
ป.5
โรงเรียนเลาหจิตรวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
67
เด็กชายชัยธวัฒน์  แก้วพงค์
ป.5
โรงเรียนใบบุญลำพูน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
68
เด็กชายชัยศิริ  โมระมัต
ป.5
โรงเรียนเลาหจิตรวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
69
เด็กหญิงชาลิลญาพร  ไชยวงศ์สิงห์
ป.3
โรงเรียนอรพินพิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
70
เด็กชายชิดษนุพงศ์  ทะนันชัย
ป.3
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ลำพูน เขต 1

ณ โรงเรียนอรพินพิทยา
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กชายชินพัฒน์  ใจธรรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
72
เด็กชายชินพัฒน์  ศรีบุญเรือง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
73
เด็กชายชินภัทร  นันทพงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
74
เด็กชายชินภัทร  เมืองใจ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
75
เด็กหญิงโชติกา  จิตนาวณิชย์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
76
เด็กชายไชยพัต  ไชยลังกา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
77
เด็กชายฌาณทวี  อากาศทิพย์
ป.3
โรงเรียนเลาหจิตรวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
78
เด็กชายญาณวัฒน์  ยะพง่า
ป.6
โรงเรียนวัดบ้านดอน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
79
เด็กชายญาณวุฒิ  วงค์ฝั้น
ป.3
โรงเรียนอรพินพิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
80
เด็กหญิงญาณิศา  ธรรมานุพัฒน์
ป.5
โรงเรียนอรพินพิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
81
เด็กหญิงญาณิศา  ปันดองตอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
82
เด็กหญิงฐิตารีย์  ศุภอักษร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
83
เด็กหญิงฐิติวรดา  ทรพิงค์
ป.4
โรงเรียนเลาหจิตรวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
84
เด็กหญิงณฐพร  วงศ์แพทย์
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
85
เด็กหญิงณฐากาญจน์  บุตดาจี๋
ป.6
โรงเรียนเลาหจิตรวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
86
เด็กชายณธรรศ  คาดคำฟู
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
87
เด็กหญิงณปิยา  ลังกาฟ้า
ป.5
โรงเรียนใบบุญลำพูน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
88
เด็กหญิงณภัทร  แดงชม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
89
เด็กชายณัฐดนัย  ยะบึง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
90
เด็กชายณัฐดนัย  วงค์ไชย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
91
เด็กชายณัฐดนัย  แสนใจมูล
ป.6
โรงเรียนเลาหจิตรวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
92
เด็กชายณัฐนันท์  ช่วงชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
93
เด็กชายณัฐปภัสร์  ไชยพูน
ป.5
โรงเรียนรพีเลิศวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
94
เด็กชายณัฐพงศ์  อินตัน
ป.3
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
95
เด็กหญิงณัฐพิราภรณ์  ตระกูลตาลาคูณ
ป.4
โรงเรียนอรพินพิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
96
เด็กชายณัฐภัทร  รักชาติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
97
เด็กชายณัฐภูมิ  ไม้สักทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
98
เด็กหญิงณัฐริดา  สะกล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
99
เด็กชายณัฐวุฒิ  กันธรรม
ป.5
โรงเรียนวัดบ้านดอน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
100
เด็กหญิงณิชกานต์  กิติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
101
เด็กหญิงณิชา  ไซโต
ป.5
โรงเรียนอรพินพิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
102
เด็กหญิงณิชาภัทร  อินศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
103
เด็กหญิงณิศาชล  ดัสดีสอง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
104
เด็กชายอภิชาติ  โชคธนศาลสมบัติ
ป.4
โรงเรียนอรพินพิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
105
เด็กหญิงตฤนกร  พูลสระคู
ป.3
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ลำพูน เขต 1

ณ โรงเรียนอรพินพิทยา
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กชายตั้งปณิธาน  สอนปัญญา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
107
เด็กชายไตรวิชญ์  ธัญน้อม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
108
เด็กชายถิรวัฒน์  แก้วเจริญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
109
เด็กชายถิรายุ  จันทร์อินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
110
เด็กชายทนงศักดิ์  มูลนารัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
111
เด็กชายทัตธน  ราชศักดิ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
112
เด็กหญิงทิฆัมพร  ขว้างแป้น
ป.3
โรงเรียนอรพินพิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
113
เด็กชายทินพัฒน์  ดอกไม้หอม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
114
เด็กหญิงทิพย์จุฑา  สินธุยี่
ป.3
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
115
เด็กชายธนกร  เพชรดี
ป.3
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
116
เด็กชายธนกร  วงค์ดาราวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
117
เด็กชายธนกฤต  จันทวาท
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
118
เด็กชายธนกฤต  ประสม
ป.5
โรงเรียนเลาหจิตรวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
119
เด็กชายธนกฤต  อมราภรณ์พิสุทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
120
เด็กหญิงธนพร  ดวงวรรณา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
121
เด็กชายธนภัทร  ศิริมูล
ป.4
โรงเรียนอรพินพิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
122
เด็กชายธนวรรธน์  พุฒิพิพัฒน์สกุล
ป.4
โรงเรียนอรพินพิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
123
เด็กชายธนวัชร์  ปานมณี
ป.6
โรงเรียนเลาหจิตรวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
124
เด็กชายธนวัฒน์  เจริญทอง
ป.3
โรงเรียนอรพินพิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
125
เด็กชายธนวัฒน์  ชัยทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
126
เด็กชายธนวัฒน์  เรือนใจ
ป.3
โรงเรียนอรพินพิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
127
เด็กชายธนวันต์  เครืออ้ายตา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
128
เด็กชายธนากร  อุตระสัก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
129
เด็กชายธนาธิปกรณ์  นาปันจักร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
130
เด็กชายธนานนท์  เทพประสาร
ป.3
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
131
เด็กหญิงธนาภรณ์  คำลือเกียร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
132
เด็กชายธรณ์ธวัช  ทิพย์ชู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
133
เด็กชายธรรมนิตย์  สิทธิกัน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
134
เด็กชายธวานนท์  พุทธิมา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
135
เด็กหญิงธวัลรัตน์  กิตติวรรณ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
136
เด็กหญิงธวัลรัตน์  บุญมากาศ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
137
เด็กหญิงธัญจิรา  ยะมะโน
ป.3
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
138
เด็กหญิงธัญชนก  กัณทา
ป.5
โรงเรียนใบบุญลำพูน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
139
เด็กหญิงธัญญรัศม์  กาคำ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
140
เด็กหญิงธัญญารัตน์  ศรีวรรณา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ลำพูน เขต 1

ณ โรงเรียนอรพินพิทยา
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กชายธัญธร  นาทรายนิมิตร
ป.5
โรงเรียนวัดบ้านดอน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
142
เด็กหญิงธัญรดา  ยะคำป้อ
ป.3
โรงเรียนอรพินพิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
143
เด็กหญิงธัญรัศม์  กาบเกษร์
ป.3
โรงเรียนอรพินพิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
144
เด็กหญิงธัญวรัตน์  มูลเรือน
ป.5
โรงเรียนอรพินพิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
145
เด็กชายธัญวุฒิ  ฝาระมี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
146
เด็กหญิงธัญศญา  นันติ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
147
เด็กหญิงธันยพร  กาบแก้ว
ป.6
โรงเรียนใบบุญลำพูน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
148
เด็กชายธาวิน  คำวังสวัสดิ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
149
เด็กชายธีรภัทร์  คำอ่อน
ป.6
โรงเรียนใบบุญป่าซาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
150
เด็กชายธีรภัทร์  พวงรัตน์
ป.6
โรงเรียนใบบุญป่าซาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
151
เด็กชายธีรภัทร์  โพธิ์ศรี
ป.5
โรงเรียนเลาหจิตรวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
152
เด็กชายธีระโชติ  ฟูใจ
ป.3
โรงเรียนอรพินพิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
153
เด็กชายธีระดนย์  ชียมงคล
ป.3
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
154
เด็กชายธีราธร  สุรินทร์
ป.6
โรงเรียนรพีเลิศวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
155
เด็กชายเธียรวิทย์  หล้าพระบาง
ป.4
โรงเรียนวัดบ้านดอน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
156
เด็กชายนนทพัทธ์  สายเครื่อง
ป.5
โรงเรียนอรพินพิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
157
เด็กชายนพเก้า  ภูสมยา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
158
เด็กชายนภสินธุ์  ศรีแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
159
เด็กหญิงนภัส  มาละวัณนา
ป.3
โรงเรียนเลาหจิตรวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
160
เด็กหญิงนภัสรา  ลิ้นฤาษี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
161
เด็กหญิงนภัสวรรณ์  ม้าอุตส่าห์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
162
เด็กหญิงนภัสสร  สิงห์ทองแท้
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
163
เด็กหญิงนริศรา  คำตุ่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
164
เด็กหญิงนรีกานต์  วงศ์ธานี
ป.5
โรงเรียนใบบุญลำพูน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
165
เด็กชายนฤเบศร์  ติ๊บใหม่
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
166
เด็กชายนฤภัททร์  อุตตะมะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
167
เด็กชายนวพร  จิตนารินทร์
ป.5
โรงเรียนอรพินพิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
168
เด็กหญิงนัชชา  ดวงดี
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
169
เด็กหญิงนัฏฐธิดา  มูลศรี
ป.6
โรงเรียนใบบุญป่าซาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
170
เด็กหญิงนันทชา  วงค์คม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
171
เด็กหญิงนันท์นภัส  คำมีจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
172
เด็กหญิงนันท์นภัส  ไชยพูน
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
173
เด็กหญิงนันท์นภัส  พันวัน
ป.3
โรงเรียนอรพินพิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
174
เด็กหญิงนันทิชา  อินจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
175
เด็กหญิงนาฏนภา  พรมหลาน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ลำพูน เขต 1

ณ โรงเรียนอรพินพิทยา
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
176
เด็กหญิงนิภาพร  จิตต์ปรารภ
ป.5
โรงเรียนอรพินพิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
177
เด็กหญิงนิภาภัทร  ยืนนาน
ป.6
โรงเรียนรพีเลิศวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
178
เด็กหญิงนิรชา  สมบัติใหม่
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
179
เด็กชายนิรมิต  โพธิ์ศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
180
เด็กชายบูรพา  มณีขัติ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
181
เด็กชายปณต  หล้าบ้านโพน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
182
เด็กหญิงปนิดา  ศรีธิธง
ป.5
โรงเรียนอรพินพิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
183
เด็กชายปภังกร  บวรโชควิชิต
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
184
เด็กชายปภังกร  สิทธิวัง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
185
เด็กหญิงปภาวรินทร์  จันทิวงค์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
186
เด็กหญิงปภาวรินทร์  ศรีคำสุข
ป.3
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
187
เด็กชายปภาวิน  เรืองอนันต์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
188
เด็กชายปรเมศวร์  จันทร์มะโน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
189
เด็กหญิงประวาลปัทม์  พิทาคำ
ป.5
โรงเรียนอรพินพิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
190
เด็กชายปรัตถกร  สร้อยญาณ
ป.5
โรงเรียนอรพินพิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
191
เด็กหญิงปราณปิยา  น้ำจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
192
เด็กหญิงปริศา  สิงห์แก้ว
ป.3
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
193
เด็กชายปริษฎา  สุทธดุก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
194
เด็กหญิงปรีณศิริ  ใจคำ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
195
เด็กหญิงปรียา  โปร่งใจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
196
เด็กหญิงปลายฝน  วงค์สถาน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
197
เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  ต๊ะดุก
ป.3
โรงเรียนอรพินพิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
198
เด็กชายปัญจพล  หอยแก้ว
ป.6
โรงเรียนใบบุญลำพูน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
199
เด็กชายปัณฐ์ณธร  แก้วคง
ป.5
โรงเรียนรพีเลิศวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
200
เด็กหญิงปัณฑิตา  ทิมพิทักษ์
ป.3
โรงเรียนอรพินพิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
201
เด็กชายปัณณวิชญ์  ภคบวร
ป.3
โรงเรียนอรพินพิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
202
เด็กหญิงปาณิสรา  จันทร์สม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
203
เด็กหญิงปานกนก  หน่อแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
204
เด็กชายปิติภูมิ  วังธิยอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
205
เด็กหญิงปิยธิดา  ธิสาระ
ป.3
โรงเรียนอรพินพิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
206
เด็กชายปิยวัฒน์  กองรัตน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
207
เด็กชายพงศ์บวร  ระฉัตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
208
เด็กชายพงศ์พีระ  ดัสนีสอง
ป.6
โรงเรียนใบบุญป่าซาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
209
เด็กชายพชรพล  วงค์รัตน์
ป.6
โรงเรียนใบบุญป่าซาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
210
เด็กชายพุฒิพงศ์  เพชรรัศมีไพร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ลำพูน เขต 1

ณ โรงเรียนอรพินพิทยา
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
211
เด็กชายพรต  หล้าบ้านโพน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
212
เด็กหญิงพรธิตา  กล้าแข็ง
ป.5
โรงเรียนอรพินพิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
213
เด็กชายพรพิพัฒน์  พรมเสพสัก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
214
เด็กหญิงพรรณวสา  ศรีษะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
215
เด็กชายพร้อมพงษ์  ไชยวงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
216
เด็กชายพริษฐ์  สมบูรณ์ญา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
217
เด็กหญิงพลอยปภัส  ปานทอง
ป.6
โรงเรียนใบบุญลำพูน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
218
เด็กชายพัชรพล  บ่อสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
219
เด็กหญิงพัชราพรรณ  ใจคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
220
เด็กหญิงพัชราภรณ์  สุวีระ
ป.6
โรงเรียนใบบุญลำพูน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
221
เด็กหญิงพัณณิตา  ยอดมูลดี
ป.5
โรงเรียนอรพินพิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
222
เด็กหญิงพัณธิชา  ผัดวัง
ป.3
โรงเรียนอรพินพิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
223
เด็กหญิงพิชชานาฏถ์  อย่างสุโข
ป.3
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
224
เด็กหญิงพิชชาภา  อุไรสาย
ป.5
โรงเรียนอรพินพิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
225
เด็กหญิงพิชญธิดา  กรุณา
ป.4
โรงเรียนเลาหจิตรวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
226
เด็กหญิงพิชญ์พิชชา  สุเรียมมา
ป.3
โรงเรียนอรพินพิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
227
เด็กหญิงพิชญา  สันตะจิตโต
ป.5
โรงเรียนอรพินพิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
228
เด็กหญิงพิชญาพรรณ  อนันตศิริ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
229
เด็กหญิงพิชามญช์  อุปโรจน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
230
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ขาวะนา
ป.5
โรงเรียนอรพินพิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
231
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เด่นรุ้ง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
232
เด็กหญิงพิมพ์นิภา  คิดชอบ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
233
เด็กหญิงพิมพ์รตี  ระฉัตร
ป.3
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
234
เด็กหญิงพิมพิกา  ชลายศ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
235
เด็กหญิงพิมพิศา  ดวงสนั่น
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
236
เด็กหญิงพิมมาดา  มาเขียว
ป.5
โรงเรียนอรพินพิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
237
เด็กหญิงพิรญาภรณ์  เรือนปลี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
238
เด็กชายพิสิษฐ์  อินทะชัยวงค์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
239
เด็กชายพีรฉัตร  สืบศิริโชติกุล
ป.4
โรงเรียนเลาหจิตรวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
240
เด็กชายพีรพล  อภิวงค์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
241
เด็กชายพีรพล  อันทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
242
เด็กชายพีรภาพ  ชีพธำรง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
243
เด็กหญิงพีรยา  ผุสดี
ป.3
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
244
เด็กชายพีรวิชญ์  มาเขียว
ป.3
โรงเรียนอรพินพิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
245
เด็กชายพีรวิชญ์  สุขไร่หลวง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ลำพูน เขต 1

ณ โรงเรียนอรพินพิทยา
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
246
เด็กชายพุฒิเทพ  ชนะสิทธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
247
เด็กชายพุฒินาท  เนตรแสนศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
248
เด็กชายพุทธิพงค์  ขันถิน
ป.6
โรงเรียนใบบุญป่าซาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
249
เด็กหญิงเพียงจันทร์  เครือเทพ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
250
เด็กหญิงแพรวา  ปันทะวงศ์
ป.6
โรงเรียนใบบุญป่าซาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
251
เด็กหญิงภคพร  กันทะมูล
ป.4
โรงเรียนรพีเลิศวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
252
เด็กหญิงภัคจิรา  บุญวิจิตร
ป.6
โรงเรียนใบบุญลำพูน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
253
เด็กชายภัชชาพันธ์  นารายณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
254
เด็กหญิงภัณฑิลา  ใจมา
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
255
เด็กหญิงภัทรจาริน  ปละอุด
ป.3
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
256
เด็กชายภัทรประสิทธ์  สุขเป็นทวี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
257
เด็กชายภาคภูมิ  เป็งคำตา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
258
เด็กชายภานุพงศ์  คำคึง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
259
เด็กชายภูพิงค์  บุญศิลป์
ป.6
โรงเรียนใบบุญป่าซาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
260
เด็กชายภูมิพัฒน์  ชุมภูรัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
261
เด็กชายภูมิพัฒน์  ประชาชน
ป.6
โรงเรียนใบบุญป่าซาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
262
เด็กชายภูมิพัฒน์  วงศ์นันท์
ป.5
โรงเรียนอรพินพิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
263
เด็กชายภูมิระพี  มะโนเพรียว
ป.3
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
264
เด็กหญิงภูรินทร์  สุวภาพ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
265
เด็กหญิงภูษณิศา  เท่งสมุทร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
266
เด็กหญิงภูษณิศา  สว่างภักดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
267
เด็กหญิงมนัญชยา  หน่อใหม่
ป.3
โรงเรียนอรพินพิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
268
เด็กหญิงมลวิภา  ธาตรีเฉลิม
ป.6
โรงเรียนรพีเลิศวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
269
เด็กหญิงเมธาวดี  จินะธรรม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
270
เด็กหญิงยุพารัตน์  ตามชื่อ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
271
เด็กหญิงรมย์รวินท์  เนตรงาม
ป.3
โรงเรียนอรพินพิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
272
เด็กหญิงรักษิณา  จันทร์โยธา
ป.6
โรงเรียนใบบุญลำพูน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
273
เด็กหญิงรักสินา  วรรณวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
274
เด็กชายรัชชานนท์  สุวรรณวลัยกร
ป.3
โรงเรียนอรพินพิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
275
เด็กชายรัชฎากร  ศรีคำ
ป.5
โรงเรียนเลาหจิตรวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
276
เด็กชายรัชพล  กัญญภัคชัญปภัช
ป.3
โรงเรียนอรพินพิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
277
เด็กหญิงรัฐนันท์  รชตะไพโรจน์
ป.6
โรงเรียนเลาหจิตรวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
278
เด็กหญิงรัตนาภรณ์  อิ่นปัญญา
ป.5
โรงเรียนเลาหจิตรวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
279
เด็กหญิงลักษณียา  ธรรมกิติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
280
เด็กหญิงวชิรญาณ์  รัตน์จันตา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ลำพูน เขต 1

ณ โรงเรียนอรพินพิทยา
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
281
เด็กชายวชิรวิทย์  น้อยสะปุ๋ง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
282
เด็กชายวชิรวิทย์  วังพฤกษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
283
เด็กหญิงวนกพร  ณ ลำพูน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
284
เด็กหญิงวนิดา  ปันพฤกษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
285
เด็กชายวรปรัชญ์  สิงห์งาม
ป.5
โรงเรียนอรพินพิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
286
เด็กชายวรพงษ์  วรรณมณี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
287
เด็กชายวรภัทร  กัมปะหะ
ป.3
โรงเรียนอรพินพิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
288
เด็กหญิงวรรณวรา  ลุนิทรานนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
289
เด็กหญิงวรรณษา  กิติบุตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
290
เด็กหญิงวรวลัญช์  หน่อแก้ว
ป.3
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
291
เด็กชายวรัชญะ  วัชโรทยางกูร
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
292
เด็กหญิงวรัชญา  สุภาษี
ป.4
โรงเรียนอรพินพิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
293
เด็กหญิงวรินทร  สุรินทร์คำ
ป.6
โรงเรียนใบบุญลำพูน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
294
เด็กหญิงวริศรา  ธรรมา
ป.4
โรงเรียนรพีเลิศวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
295
เด็กหญิงวริษฐา  ปันเต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
296
เด็กชายวฤธ  เป็งธรรม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
297
เด็กชายวัชรชัย  สมบุญโสด
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
298
เด็กชายวัชรพล  ชัยยอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
299
เด็กหญิงวันวิสาข์  เจริญวัง
ป.6
โรงเรียนรพีเลิศวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
300
เด็กหญิงวัสนนันท์  ตันไชย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
301
เด็กชายวาทะพร  อินต๊ะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
302
เด็กชายวายุ  ทะไร
ป.6
โรงเรียนรพีเลิศวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
303
เด็กชายวาริช  สังข์สว่าง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
304
เด็กชายวิธวินท์  เลื่อมใจหาญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
305
เด็กหญิงวิรินทร์วิภา  วงค์สวรรค์
ป.3
โรงเรียนเลาหจิตรวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
306
เด็กชายวิรุฬ  วิเศษสินธุ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
307
เด็กชายวีรภัทร  ถาคำติ๊บ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
308
เด็กชายวีรภัทร  สินธุพงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
309
เด็กหญิงวีรภามาศ  ฟองจันทร์สม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
310
เด็กชายวีระพงษ์  ใหญ่พงษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
311
เด็กหญิงศรัณยพร  ธรรมยอม
ป.3
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
312
เด็กหญิงศรุตยา  คำภีระ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
313
เด็กหญิงศศิธร  เฉิดฉายเกียรติ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
314
เด็กชายศิระพงศ์  หน่อคำสัก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
315
เด็กชายศิระวงค์  ญาวุฒ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ลำพูน เขต 1

ณ โรงเรียนอรพินพิทยา
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
316
เด็กหญิงศิริลักษณ์  ปันทนันท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
317
เด็กหญิงศิโรรัตน์  จิตรเกื้อกูล
ป.5
โรงเรียนรพีเลิศวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
318
เด็กหญิงศิโรรัตน์  มาลี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
319
เด็กชายศิวัช  โชติช่วง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
320
เด็กชายศุภกร  กุลสุริวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
321
เด็กชายศุภกิจ  นุตตะละ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
322
เด็กชายศุภณัฐ  กันไชยสัก
ป.5
โรงเรียนอรพินพิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
323
เด็กชายศุภณัฐ  สุริยาสัก
ป.4
โรงเรียนอรพินพิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
324
เด็กชายศุภณัฐ  หาญป้อ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
325
เด็กชายศุภมงคล  ใจขันคำ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
326
เด็กชายศุภวิชญ์  แก้วดุลดุก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
327
เด็กชายเศรษฐพงศ์  อาคะโรจน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
328
เด็กชายสรวิชญ์  สภาวจิตร
ป.3
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
329
เด็กชายสรวิศ  ทิพย์เวียง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
330
เด็กชายสรวิศ  สิติวรรณา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
331
เด็กหญิงสวรรณยา  ปินธง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
332
เด็กชายสหชัย  ชมภูรัตน์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
333
เด็กชายสหชาติ  ชมภูรัตน์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
334
เด็กชายสัฏฐิมงคล  บุญสิน
ป.3
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
335
เด็กชายสิทธินันท์  ผุสดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
336
เด็กหญิงสิปาง  เมืองคำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
337
เด็กชายสิรวิชญ์  จะวะนะ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
338
เด็กชายสิรวิชญ์  ศรีวงศ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
339
เด็กหญิงสิราภรณ์  เชื่อมรัมย์
ป.6
โรงเรียนใบบุญลำพูน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
340
เด็กหญิงสิริธินันท์  เผ่าพงษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
341
เด็กชายสุกฤษฏิ์  วงค์ปุกแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
342
เด็กหญิงสุกันยา  มาโสด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
343
เด็กชายสุขุมนันท์  กองฉันทะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
344
เด็กหญิงสุชานันท์  ยาวิคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
345
เด็กชายสุทธิโชติ  อิสระภาพ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
346
เด็กหญิงสุพรรษา  ทองกลาง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
347
เด็กชายสุพศิน  ไชยลังการ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
348
เด็กหญิงสุพิชชา  แก้วคำ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
349
เด็กหญิงสุพิชฌาย์  ดวงแก้ว
ป.3
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
350
เด็กหญิงสุพิชญา  ชอบธรรม
ป.3
โรงเรียนอรพินพิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ลำพูน เขต 1

ณ โรงเรียนอรพินพิทยา
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
351
เด็กหญิงสุพิชญา  สุขเหล็ก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
352
เด็กหญิงเสฏฐนันท์  หาญขำพงษ์
ป.6
โรงเรียนรพีเลิศวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
353
เด็กหญิงหทัยชนก  ถากาศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
354
เด็กหญิงหทัยรัตน์  เรือนเป็ง
ป.3
โรงเรียนอรพินพิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
355
เด็กชายหฤษฎ์  แสนเมือง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
356
เด็กชายอชิระ  สายวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
357
เด็กชายอนันตพงษ์  จันทะวัง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
358
เด็กชายอภิวิชญ์  สุสา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
359
เด็กชายอมฤต  สัพโส
ป.6
โรงเรียนใบบุญป่าซาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
360
เด็กชายอลงกรณ์  ฤทัยธง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
361
เด็กหญิงอักษราภัค  สุทธสม
ป.6
โรงเรียนใบบุญลำพูน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
362
เด็กหญิงอัจฉริยาพร  มณีสาร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
363
เด็กหญิงอารียา  ริยะป่า
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
364
เด็กหญิงอินทิรา  ภวันนา
ป.6
โรงเรียนวัดบ้านดอน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
365
เด็กชายเอกปฏิภาณพัฒน์  อุ่นธง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
366
เด็กหญิงเอมมิตา  กาษดา
ป.6
โรงเรียนวัดบ้านดอน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
ลำพูน เขต 1

ณ โรงเรียนอรพินพิทยา
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
367
เด็กชายกฤษณ์สังข์  คำตันแก้ว
ม.2
โรงเรียนเลาหจิตรวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
368
เด็กหญิงเขมิสรา  พูลกลั่น
ม.3
โรงเรียนมงคลวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
369
เด็กหญิงชญานิษฐ์  วงค์จันทร์ต๊ะ
ม.2
โรงเรียนมงคลวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
370
เด็กชายทักษ์ดนัย  สิทธิชัย
ม.2
โรงเรียนเลาหจิตรวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
371
เด็กหญิงพราวรวี  กาญจนประโชติ
ม.2
โรงเรียนมงคลวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
372
เด็กชายภานุพงษ์  ปินตาดง
ม.2
โรงเรียนเลาหจิตรวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
373
เด็กชายยสินทร  กันทาแจ่ม
ม.3
โรงเรียนมงคลวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
374
เด็กชายเศรษฐภัทร  พิชัยพงศ์
ม.2
โรงเรียนเลาหจิตรวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ลำพูน เขต 1

ณ โรงเรียนอรพินพิทยา
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
375
เด็กหญิงกชกร  สุชัยบุญศิริ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
376
เด็กหญิงกนกจันทร์  ธรรมกิติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
377
เด็กหญิงกนกภรณ์  โกนสัก
ป.6
โรงเรียนรพีเลิศวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
378
เด็กหญิงกนกอร  สุทธกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
379
เด็กหญิงกมลชนก  น้ำจันทร์
ป.3
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
380
เด็กหญิงกมลทิพย์  แก้วแสง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
381
เด็กหญิงกมลพร  ภาคอุทัย
ป.3
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
382
เด็กหญิงกมลพร  ลาพิงค์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
383
เด็กหญิงกรกณก  โพธิกลาง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
384
เด็กหญิงกรกนก  สุทธกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
385
เด็กชายกรณิศ  นุ่นรอด
ป.3
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
386
เด็กชายกรธนัชวิชญ์  บุญวิจิตรปริชญ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
387
เด็กหญิงกรพินธุ์  ลุงทอง
ป.3
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
388
เด็กหญิงกรรณิการ์  พุทธโส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
389
เด็กหญิงกรวรรณ  ณ เชียงใหม่
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
390
เด็กชายกฤดาการ  หาญสงคราม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
391
เด็กชายกฤตธรรศ  แก้วยองผาง
ป.5
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
392
เด็กชายกฤตนัย  กิณเรศ
ป.6
โรงเรียนใบบุญป่าซาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
393
เด็กชายกฤตภัค  ฝั้นกาศ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
394
เด็กชายกฤติพจน์  ชัยอำมาตย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
395
เด็กชายกฤษกร  เลาห์รอดพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
396
เด็กชายกฤษฏิ์ศิวัช  ศรีเทศ
ป.4
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
397
เด็กหญิงกฤษติยากรณ์  กันฑา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
398
เด็กชายกล้าธีระ  สารมณฐี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
399
เด็กหญิงกวินทรา  หงษ์เทศ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
400
เด็กชายกษิดิษฐ์  บุตรพรหม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
401
เด็กหญิงกัญชนิกานต์  เหมยกาศ
ป.5
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
402
เด็กหญิงกัญญาภัค  โนโชติ
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
403
เด็กหญิงกัญญาภัทร  บุตรหลวง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
404
เด็กหญิงกัญญารัตน์  ปานพาน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
405
เด็กหญิงกัญติชา  อิ่นแก้วมูล
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
406
เด็กชายกัณฑ์พัฒน์  ยะวงค์แก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
407
เด็กชายกัปตัน  สะคำปัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
408
เด็กหญิงกาญจนาพร  วรสุนทรวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
409
เด็กหญิงกานติศา  สุภายอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ลำพูน เขต 1

ณ โรงเรียนอรพินพิทยา
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
410
เด็กหญิงการต์พิชชา  ปารมี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
411
เด็กหญิงกิ่งการณ์  จันตาธรรม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
412
เด็กชายกิตติกวิน  ปัญญามูล
ป.6
โรงเรียนใบบุญป่าซาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
413
เด็กชายกิตติธัช  กันภัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
414
เด็กหญิงกิตตินัดดา  ศรีชัย
ป.5
โรงเรียนใบบุญลำพูน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
415
เด็กชายกิตติภพ  วานม่วง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
416
เด็กหญิงขวัญชนก  นันละ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
417
เด็กหญิงขวัญชนก  ริยะป่า
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
418
เด็กหญิงเขมิสรา  ปีเจริญ
ป.6
โรงเรียนใบบุญลำพูน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
419
เด็กชายคณิศร  คนกล้า
ป.3
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
420
เด็กชายคุณากร  นันตากาศ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
421
เด็กหญิงจริญธร  ธรรมขันท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
422
เด็กชายจักรี  โนวรรณา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
423
เด็กหญิงจันทร์นิภา  วงศ์ปัญญากุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
424
เด็กหญิงจิณห์นิภา  ขัดคำแดง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
425
เด็กหญิงจิดาภา  เร็วการ
ป.3
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
426
เด็กหญิงจิดาภา  สันป่าเงิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
427
เด็กหญิงจิตติมา  บุญสมจิตร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
428
เด็กชายจิตภัทร  ใจยะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
429
เด็กหญิงจิตรกัญญา  วัฒนวิเชียร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
430
เด็กชายจิรกิตต์  คำคล่อง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
431
เด็กหญิงจิระวิภา  แจ้งสว่าง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
432
เด็กชายจิระศักดิ์  ปาละมะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
433
เด็กหญิงจิรัชญา  ศรีวิชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
434
เด็กหญิงจิรัชยา  หล้าเมา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
435
เด็กหญิงจิรัฏฐ์อร  กองคำ
ป.5
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
436
เด็กหญิงจิราพรรณ  กิติวรรณ
ป.6
โรงเรียนใบบุญป่าซาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
437
เด็กชายจิรายุ  ญาณะสร้อย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
438
เด็กชายจิรายุ  พิงคะสัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
439
เด็กชายจิรายุทธ์  นุ่มสีหมอก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
440
เด็กชายจีรภัทร  ตุ่นคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
441
เด็กหญิงจีราภรณ์  สมศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
442
เด็กหญิงจุฑามาศ  ปัญโญศักดิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
443
เด็กชายจุฑาวัฒน์  ธรรมเดช
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
444
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  คำทะลา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ลำพูน เขต 1

ณ โรงเรียนอรพินพิทยา
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
445
เด็กหญิงเจตปรียา  จี้สละ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
446
เด็กชายเจษฎาพร  หัดธง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
447
เด็กหญิงชญานิศ  มณีขัติย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
448
เด็กหญิงชญาภา  เสาร์ผัด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
449
เด็กหญิงชฎาทิพย์  เจ้ามีศิล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
450
เด็กชายชนภัทร  อมัติรัตนะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
451
เด็กหญิงชนัญชิดา  พจน์ฐิติพันธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
452
เด็กหญิงชนากานต์  มูลละ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
453
เด็กหญิงชนามน  แสนไชย
ป.6
โรงเรียนมงคลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
454
เด็กหญิงชนิญญา  หน่อแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
455
เด็กหญิงชนิษฐา  จันทร์เสนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
456
เด็กหญิงชยาภัทร  ไชยวงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
457
เด็กชายชยุตพงศ์  สุสมวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
458
เด็กหญิงชลธาร  แปงป้อ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
459
เด็กหญิงชลลดา  ปัญญาอุทัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
460
เด็กชายชวกร  มณีธรรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
461
เด็กหญิงชัญญานุช  วัฒนานิวัต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
462
เด็กชายชัยนันท์ธรณ์  เพลียหาญ
ป.5
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
463
เด็กหญิงชาคริยา  ขัตย์ศิริ
ป.6
โรงเรียนเลาหจิตรวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
464
เด็กหญิงชาลินี  ปลื้มใจ
ป.3
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
465
เด็กหญิงชาลิสา  มณีวรรณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
466
เด็กหญิงชาลิสา  สิงห์ลอ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
467
เด็กชายชิษณุพงศ์  ด้วงกระยอม
ป.5
โรงเรียนใบบุญลำพูน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
468
เด็กชายชิษณุพงศ์  ประทุมเพชร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
469
เด็กหญิงชีวนนท์  ชินพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
470
เด็กหญิงชุติกาญจน์  เป็งคำตา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
471
เด็กหญิงญาณปรีชา  บูรวัฒน์
ป.6
โรงเรียนใบบุญลำพูน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
472
เด็กหญิงญาณิศา  สุทธิวงศ์
ป.3
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
473
เด็กหญิงญาโณทัย  คลีนเพ็ง
ป.6
โรงเรียนใบบุญลำพูน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
474
เด็กหญิงญาดารัตน์  สุปินชมภู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
475
เด็กชายฐาปนพงศ์  เทพเสน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
476
เด็กหญิงฐิติภา  วงศ์คำ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
477
เด็กหญิงฐิติมา  วังมณี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
478
เด็กหญิงฐิติวรดา  ชัยมูล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
479
เด็กชายณฐกร  พลหินกอง
ป.3
โรงเรียนเลาหจิตรวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ลำพูน เขต 1

ณ โรงเรียนอรพินพิทยา
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
480
เด็กชายณฐวีร์  ภิรมย์ไกรภักดิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
481
เด็กชายณภัทร  ใจกลางดุก
ป.5
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
482
เด็กหญิงณภัทร  ด่านปิยโชคกุล
ป.4
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
483
เด็กหญิงณภัทร  แผ่นทอง
ป.3
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
484
เด็กชายณรงค์ศักดิ์  จักคำบาง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
485
เด็กหญิงณัชชา  แดงชม
ป.3
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
486
เด็กหญิงณัชชา  บริบูรณ์
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
487
เด็กหญิงณัชชา  ภิญโญจิต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
488
เด็กหญิงณัชชา  สายปินตา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
489
เด็กหญิงณัชชา  อินต๊ะปิน
ป.6
โรงเรียนใบบุญป่าซาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
490
เด็กชายณัชพล  กมลภพตระกูล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
491
เด็กหญิงณัฏฐ์ญา  สุวรรณภูมิ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
492
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ขัติเรือง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
493
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  พรวนหาญ
ป.4
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
494
เด็กหญิงณัฏฐธิดา  สิงห์ชัยสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนใบบุญป่าซาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
495
เด็กหญิงณัฏฐนิชา  คำรังษี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
496
เด็กหญิงณัฐกฤตา  ถายะพิงค์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
497
เด็กหญิงณัฐกฤตา  หมัดสมัน
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
498
เด็กหญิงณัฐชนก  พึ่งกลั่น
ป.5
โรงเรียนใบบุญลำพูน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
499
เด็กชายณัฐชนนท์  โต๊ะเงิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
500
เด็กหญิงณัฐชา  ปัญญากาศ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
501
เด็กหญิงณัฐณิชา  กันทะวงค์
ป.6
โรงเรียนใบบุญลำพูน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
502
เด็กหญิงณัฐณิชา  ใจมุข
ป.3
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
503
เด็กหญิงณัฐณิชา  แดงชม
ป.3
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
504
เด็กหญิงณัฐณิชา  บุญมากาศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
505
เด็กหญิงณัฐณิชา  พานิชยิ่ง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
506
เด็กหญิงณัฐณิชา  มาเชียงผา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
507
เด็กหญิงณัฐณิชา  อินต๊ะพรม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
508
เด็กชายณัฐดนัย  จอมจันทร์
ป.4
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
509
เด็กชายณัฐดนัย  ศรีพรหม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
510
เด็กหญิงณัฐธิชา  ปัญญาอุต
ป.4
โรงเรียนเลาหจิตรวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
511
เด็กหญิงณัฐธิดา  มะโนวรรณา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
512
เด็กหญิงณัฐนันท์  มาเชียงผา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
513
เด็กชายณัฐพงศ์  ไชยพูน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
514
เด็กชายณัฐพนธ์  มณีขัติย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ลำพูน เขต 1

ณ โรงเรียนอรพินพิทยา
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
515
เด็กชายณัฐภัทร  จี้อินทร์
ป.3
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
516
เด็กชายณัฐภัทร  อินต๊ะใหม่
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
517
เด็กชายณัฐภูมิ  วงศ์ราษฎร์
ป.6
โรงเรียนใบบุญลำพูน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
518
เด็กหญิงณัฐริญา  จิตมโนวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
519
เด็กชายณัฐวัฒน์  หันพนัส
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
520
เด็กหญิงณัฐวีกานต์  โห้คลัง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
521
เด็กชายณัฐสิทธิ์  มงคลหว้า
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
522
เด็กหญิงณัฐิกา  คำมาเมือง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
523
เด็กหญิงณัฐิดา  ธนารัตน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
524
เด็กชายณัทธ์ชนน  เยียรยงค์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
525
เด็กหญิงณิชกมล  ประกอบศิลป์
ป.6
โรงเรียนรพีเลิศวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
526
เด็กหญิงณิชกานต์  ศรียอด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
527
เด็กหญิงณิชกานต์  สุนันท์ต๊ะ
ป.6
โรงเรียนรพีเลิศวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
528
เด็กหญิงณิชชา  ธนบูรณ์คำพฤกษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
529
เด็กหญิงณิชารีย์  จันตัน
ป.5
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
530
เด็กหญิงณีรวัลย์  กายาไชย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
531
เด็กหญิงดรัลพร  คำศิริ
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
532
เด็กหญิงดลนภา  มาปินตา
ป.6
โรงเรียนใบบุญป่าซาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
533
เด็กหญิงดลยา  สุรินอาสะวะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
534
เด็กชายดิลกธรรม  ชิซากิ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
535
เด็กหญิงดิษลดา  สุริวงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
536
เด็กหญิงดิสยากรณ์  มะโนเสาร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
537
เด็กชายดุลวิทย์  ไพกุมภัณฑ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
538
เด็กชายเดชาธร  กันทากาศ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
539
เด็กชายเดโชชัย  สุวรรณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
540
เด็กชายต้นน้ำ  คำวิชัย
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
541
เด็กชายตันดิกร  ริยาธง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
542
เด็กชายติรัสกร  เ่ปี่ยมเพ็ชร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
543
เด็กชายเตชิต  อำพนพันธุ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
544
เด็กชายทักษ์ดนัย  วงค์สุริยะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
545
เด็กหญิงทักษพร  เขตวัง
ป.6
โรงเรียนใบบุญป่าซาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
546
เด็กหญิงทัศนียา  กายาไชย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
547
เด็กหญิงทิชากร  วงศ์ตระกูล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
548
เด็กหญิงทิพย์สุคนธ์  บุญสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
549
เด็กชายธนกฤต  รัตนพงศ์
ป.3
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ลำพูน เขต 1

ณ โรงเรียนอรพินพิทยา
ห้องสอบที่
 18
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
550
เด็กชายธนกฤต  เอกเรื่อง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
551
เด็กชายธนชน  จันทร์วรรณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
552
เด็กชายธนดล  กันธะจักร์
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
553
เด็กชายธนดล  ท้าวตั๋น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
554
เด็กชายธนเดช  แก้วแสนเมือง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
555
เด็กชายธนทรัพย์  คำอ่อน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
556
เด็กหญิงธนพรพรรณ  คำภีระ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
557
เด็กชายธนพล  ทาทอง
ป.6
โรงเรียนใบบุญป่าซาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
558
เด็กชายธนพัฒน์  จันทร์เกตุ
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
559
เด็กชายธนภูมิ  อบอุ่นเชย
ป.3
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
560
เด็กหญิงธนวรรณ  จรรยง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
561
เด็กชายธนวรรธน์  กองแก้ว
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
562
เด็กชายธนวัฒน์  ยานะคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
563
เด็กหญิงธนัชญา  นาคี
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
564
เด็กหญิงธนัญญา  ปัญญาคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
565
เด็กชายธนัฒน์  มณีวรรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
566
เด็กชายธนาพิพัฒน์  ศรีชัยกัณฑ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
567
เด็กชายธนาภูมิ  อินต้อ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
568
เด็กชายธนายุทธ  ไชยเหล็ก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
569
เด็กหญิงธรรมสรณ์  สุขสาร
ป.4
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
570
เด็กชายธราดล  นางเมาะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
571
เด็กชายธวัชชัย  ธิปัญจะ
ป.6
โรงเรียนใบบุญป่าซาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
572
เด็กหญิงธัญชนก  วรรณอนันต์
ป.3
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
573
เด็กหญิงธัญญภรณ์  เนตรสัก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
574
เด็กหญิงธัญญรัตน์  ขันอาสวะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
575
เด็กหญิงธัญธร  เศรฐศิลป์
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
576
เด็กชายธัญภพ  สูนอ่อน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
577
เด็กหญิงธัญสรณ์  บัวราช
ป.6
โรงเรียนรพีเลิศวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
578
เด็กหญิงธัญสรณ์  ฝาระมี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
579
เด็กหญิงธันยารัตน์  ปินตาวะนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
580
เด็กหญิงธิดาพร  สารใจวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
581
เด็กหญิงธิดารัตน์  สมพมิตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
582
เด็กชายธีรดนย์  ไชยกันทา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
583
เด็กหญิงธีรดา  ยุวบุตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
584
เด็กชายธีร์ธนัตถ์  ปละอุด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ลำพูน เขต 1

ณ โรงเรียนอรพินพิทยา
ห้องสอบที่
 19
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
585
เด็กชายธีร์ธวัช  ส่องเมืองสุข
ป.4
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
586
เด็กชายธีรนัย  ไชยลังกา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
587
เด็กชายธีรภัทร  เสนเสาร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
588
เด็กชายธีรวัต  กันธิมาพงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
589
เด็กชายธีรสิทธิ์  ปัญญาผ่องใส
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
590
เด็กหญิงธีราพร  วิวัฒน์อรรถกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
591
เด็กหญิงนภสร  จันทราทิพย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
592
เด็กหญิงนภสร  หล่อเนตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
593
เด็กชายนรบดี  แก้วเสถียร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
594
เด็กหญิงนริศรา  น่านกาศ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
595
เด็กหญิงนริศรา  รื่นรวย
ป.6
โรงเรียนใบบุญลำพูน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
596
เด็กหญิงนริศรา  วงศา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
597
เด็กหญิงนันต์ธีรา  พงศ์ธนาวุววรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
598
เด็กหญิงนันท์นภัส  วนพฤกษาศิลป์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
599
เด็กหญิงนันท์นภัส  อินสัน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
600
เด็กชายนันทวัตร  พรหมอนันต์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
601
เด็กหญิงนันทิยา  วงค์นันตา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
602
เด็กหญิงนิชา  ปานใหม่
ป.6
โรงเรียนรพีเลิศวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
603
เด็กหญิงนิชาภัทร  สนิจนัตร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
604
เด็กหญิงนิชาภา  ปะละใจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
605
เด็กหญิงนิธิกานต์  คำภีระศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
606
เด็กหญิงนิภานภดล  บุญสูง
ป.5
โรงเรียนใบบุญลำพูน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
607
เด็กหญิงนิภาพร  สารใจวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
608
เด็กหญิงนิศาชล  โกมลธง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
609
เด็กหญิงนุชนาฏ  จีนมัชยา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
610
เด็กชายบรรณสรณ์  สุกัน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
611
เด็กชายบุญญาณัฐ  อินทะจักร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
612
เด็กหญิงบุญฑริกา  ปละอุด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
613
เด็กหญิงบุณยานุช  ยอดจักร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
614
เด็กหญิงบุษรินทร์  ช่อประดษฐ์
ป.6
โรงเรียนเลาหจิตรวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
615
เด็กหญิงเบญจมาภรณ์  แก้วจินดา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
616
เด็กหญิงเบญจมาศ  ใจเตี้ย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
617
เด็กหญิงเบญภรณ์  แสนปวน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
618
เด็กชายปฏิพัทธ์  พรมสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
619
เด็กหญิงปณิตา  จันมาค้อ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ลำพูน เขต 1

ณ โรงเรียนอรพินพิทยา
ห้องสอบที่
 20
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
620
เด็กชายปรมัตถ์  แสงแปง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
621
เด็กชายปรเมศวร์  สงวนเศวตฉัตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
622
เด็กหญิงประวีณ์นุช  จี้ฟู
ป.6
โรงเรียนใบบุญลำพูน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
623
เด็กชายปรัชญา  ก้างออนตา
ป.3
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
624
เด็กหญิงปริญญา  บวกไธสง
ป.6
โรงเรียนมงคลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
625
เด็กหญิงปริยาภัทร  ดวงคำสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
626
เด็กหญิงปรีดานันท์  มีกลิ่น
ป.3
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
627
เด็กหญิงปรียาภรณ์  ใจคำวัง
ป.3
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
628
เด็กหญิงปวีณ์สุดา  ยะปัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
629
เด็กชายปัฐวีกานต์  โต้คลัง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
630
เด็กชายปางพูน  ปัญญาสีห์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
631
เด็กหญิงปาณิศา  ปิงชัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
632
เด็กหญิงปาณิสรา  ศรีคำมูล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
633
เด็กหญิงปิยะฉัตร  ดวงไทย
ป.4
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
634
เด็กชายปุณณวิช  จีรัตน์
ป.4
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
635
เด็กชายปุลวัชร  จีรัตน์
ป.4
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
636
เด็กหญิงเปมิกา  แจ้งกระจ่าง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
637
เด็กหญิงแป้งธิษะณา  ศรีเพชร
ป.3
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
638
เด็กหญิงไปรยา  เรืองมี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
639
เด็กชายผดุงเกียรติ  ธิป่าหนาด
ป.6
โรงเรียนใบบุญป่าซาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
640
เด็กชายพงศกร  คำพรหม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
641
เด็กชายพงศกร  จินดาหลวง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
642
เด็กชายพงศกร  เสนามิตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
643
เด็กชายพงศธร  สุริยอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
644
เด็กชายพงศพัศ  เนตรศักดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
645
เด็กชายพงษ์พิพัฒน์  ก๋องแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
646
เด็กหญิงพชรพร  ศรีวนารักคีรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
647
เด็กชายพนธกร  ปละอุด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
648
เด็กชายพบธรรม  ตาเหียง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
649
เด็กหญิงพรวนัช  ตะมะโน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
650
เด็กชายพลวัต  อินสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
651
เด็กหญิงพลอยวรินทร์  เป็งคะดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
652
เด็กชายพสิษฐ์  เพชรอำพันธุ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
653
เด็กหญิงพอหทัย  ใจมา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
654
เด็กชายพัชรพล  แก้วบุญเรือง
ป.6
โรงเรียนใบบุญลำพูน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ลำพูน เขต 1

ณ โรงเรียนอรพินพิทยา
ห้องสอบที่
 21
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
655
เด็กชายพัชรากร  ธรรมสอน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
656
เด็กชายพัณณกร  ใจซาว
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
657
เด็กหญิงพาทินธิดา  ปันธุ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
658
เด็กหญิงพิชชาพร  เรืองอินทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
659
เด็กหญิงพิชญา  ปิกะเข็ม
ป.3
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
660
เด็กหญิงพิชญาพร  บุญสุทธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
661
เด็กหญิงพิชญาภา  พัฒนตั้งตระกูล
ป.3
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
662
เด็กชายพิชาภพ  นิ่มศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
663
เด็กหญิงพิมพ์ญาดา  แปงใจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
664
เด็กหญิงพิมพ์พระนาง  พรหมเทศ
ป.4
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
665
เด็กหญิงพิมพาภรณ์  พงศ์ทิวาพรรณ
ป.5
โรงเรียนใบบุญลำพูน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
666
เด็กหญิงพิริยากุล  วังษาวรกูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
667
เด็กชายพีรพัฒน์  สุรินทร์คำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
668
เด็กชายพีระภัสร์  กันสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
669
เด็กชายพุฒิพงค์  สุนทรศารทูล
ป.3
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
670
เด็กชายพุทธิพงษ์  ถาน้อย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
671
เด็กชายพูลสวัสดิ์  อักคะเรือน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
672
เด็กหญิงเพชรลดา  ตาพรหม
ป.3
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
673
เด็กหญิงเพียงขวัญ  สิทธินนท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
674
เด็กหญิงแพรวพรรณ  เกิดมา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
675
เด็กชายภควัต  วัฒนาหาญนุวัฒน์
ป.5
โรงเรียนรพีเลิศวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
676
เด็กชายภัครินทร์  ยศถาวร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
677
เด็กหญิงภัททิยา  เหล็กตั๋ว
ป.3
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
678
เด็กหญิงภัทรกร  วารินต๊ะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
679
เด็กชายภัทรดนัย  จันทาพูน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
680
เด็กชายภัทรดนัย  อินต๊ะหมุ้น
ป.3
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
681
เด็กชายภัทรเทพ  เจริญสุข
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
682
เด็กหญิงภัทรนันท์  คันทะมูล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
683
เด็กหญิงภัทรนันท์  สุธรรมยะ
ป.4
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
684
เด็กชายภัทรพล  ปันทอง
ป.4
โรงเรียนเลาหจิตรวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
685
เด็กชายภัทรพล  ภูมิพลับ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
686
เด็กชายภัทรวรรธน์  ผาบเมฆ
ป.6
โรงเรียนใบบุญป่าซาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
687
เด็กหญิงภัทราภรณ์  ก้อนแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
688
เด็กหญิงภัทรารีย์  สุริยะวงค์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
689
เด็กหญิงภัทราลักษณ์  เตชะสาย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ลำพูน เขต 1

ณ โรงเรียนอรพินพิทยา
ห้องสอบที่
 22
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
690
เด็กหญิงภัทราวดี  มหาพรม
ป.3
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
691
เด็กชายภัศรา  หลวงสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
692
เด็กหญิงภััทรภร  พันธ์ุเปรม
ป.6
โรงเรียนเลาหจิตรวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
693
เด็กชายภาคภูมิ  สุรินโส
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
694
เด็กชายภาณุเดช  คงคลอด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
695
เด็กชายภาณุรุจ  คำอ่อน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
696
เด็กชายภาณุวัฒณ์  ประสงค์ทรัพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
697
เด็กชายภาณุวัฒน์  วารินต๊ะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
698
เด็กชายภานุพงศ์  หัดธง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
699
เด็กชายภานุวัฒน์  ชัยชมพู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
700
เด็กชายภานุวัฒน์  อินต๊ะลือ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
701
เด็กชายภีรดล  สาวะจันทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
702
เด็กชายภูชิสสะ  สร้อยญาณะ
ป.6
โรงเรียนใบบุญป่าซาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
703
เด็กชายภูบดินทร์  วงษ์โสมะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
704
เด็กชายภูมิพัฒน์  วณิชานุกลยกิจ
ป.5
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
705
เด็กชายภูมิศิษฐ์  พุทธวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
706
เด็กชายภูรินทร์  มณีรัตน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
707
เด็กชายภูริวัจน์  เครือแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
708
เด็กชายภูรี  วังสาร
ป.6
โรงเรียนใบบุญลำพูน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
709
เด็กชายภูวมินทร์  สุรินโส
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
710
เด็กชายภูวรินทร์  ยศถาวร
ป.3
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
711
เด็กชายมฆภณ  วงศ์ศรีใส
ป.3
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
712
เด็กชายมงคล  บุญเพิ่มพูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
713
เด็กหญิงมีนา  จีนอนันต์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
714
เด็กหญิงมีสวัสดิ์  ขัติเรือง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
715
เด็กหญิงเมริษา  กันทะอาสวะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
716
เด็กชายยศพัทธิ์  มาลัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
717
เด็กหญิงรติกานต์  มูลธิจันทร์
ป.5
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
718
เด็กหญิงรตินันท์  จินา
ป.5
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
719
เด็กชายรพีพัฒน์  ลาพิงค์
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
720
เด็กชายรพีภัทร  โนตานะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
721
เด็กชายรพีภัทร  มะกอกคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
722
เด็กชายรวิภาส  จินาติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
723
เด็กชายรักเกียรติ  วงศ์ลังกา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
724
เด็กชายรักษ์ชาติไทย  สัยเจริญ
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ลำพูน เขต 1

ณ โรงเรียนอรพินพิทยา
ห้องสอบที่
 23
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
725
เด็กชายรัชชานนท์  ภวินตระกูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
726
เด็กชายรัชชานนท์  มุขแก้ว
ป.5
โรงเรียนใบบุญลำพูน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
727
เด็กหญิงรัญชิดา  ลือศักดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
728
เด็กชายรัฐฑกร  สมบูรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
729
เด็กชายราชณรงค์  ปินตาดง
ป.3
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
730
เด็กหญิงรุ่งรักขณา  กองอรินทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
731
เด็กหญิงรุธิรา  บุญสุภา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
732
เด็กหญิงเรลดา  พรมปิมปา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
733
เด็กชายโรจนสถ์  สุวรรณเรือง
ป.5
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
734
เด็กหญิงฤทัยชนก  สมพงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
735
เด็กหญิงลดาวรรณ  กุณาปัน
ป.6
โรงเรียนรพีเลิศวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
736
เด็กหญิงลักษมีโชติ  วัตร์สาร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
737
เด็กชายเลอพงศ์  เรือนอินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
738
เด็กชายวชกร  พะบุญรักษ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
739
เด็กหญิงวชิรญาณ์  กลับวงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
740
เด็กหญิงวชิรญาณ์  ตะโนรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
741
เด็กหญิงวณัชญา  จอมขันเงิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
742
เด็กหญิงวณัชพร  สุทธเสน
ป.6
โรงเรียนใบบุญลำพูน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
743
เด็กหญิงวรดาพร  บุญเป็ง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
744
เด็กหญิงวรรธนพร  มหาวันแจ่ม
ป.3
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
745
เด็กหญิงวรรธนะพร  บัณฑรผกาย
ป.6
โรงเรียนรพีเลิศวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
746
เด็กชายวรัญชิต  อินต๊ะรักษา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
747
เด็กหญิงวรัญญา  วรรณมณี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
748
เด็กชายวรากร  อ่อนสุระทุม
ป.3
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
749
เด็กชายวราดล  ปาละอุต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
750
เด็กชายวรินทร  ปัญญาด้วง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
751
เด็กหญิงวริยา  ฝั้นกาศ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
752
เด็กหญิงวริษา  วัฒนกสิกรรม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
753
เด็กหญิงวัชราภรณ์  น่านกาศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
754
เด็กหญิงวาทิณี  พงสปิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
755
เด็กหญิงวาทินี  อุตรศักดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
756
เด็กหญิงวารุนี  พงสปิน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
757
เด็กหญิงวาสนา  อ๊อดเดช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
758
เด็กชายวิชญ์ชวัล  ขันไร่
ป.5
โรงเรียนมงคลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
759
เด็กหญิงวิณิตดา  นุนพนัสสัก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ลำพูน เขต 1

ณ โรงเรียนอรพินพิทยา
ห้องสอบที่
 24
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
760
เด็กชายวิทวัส  โกษาเวียง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
761
เด็กชายวิทวัส  วิลานนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
762
เด็กหญิงวิภาวรรณ  ซิวแดง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
763
เด็กหญิงวิมลณัฐ  สมพัตร์
ป.3
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
764
เด็กชายวิรชัช  อำทำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
765
เด็กหญิงวิรัลพัชร์  ละมูล
ป.5
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
766
เด็กชายวิศวะ  ชำนาญณรงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
767
เด็กชายวิศวะ  หมื่นสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนใบบุญป่าซาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
768
เด็กชายวุฒิชัย  เทศบุตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
769
เด็กหญิงศรัณย์พร  ผุสดี
ป.3
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
770
เด็กชายศรัณย์  คำไทย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
771
เด็กชายศราวิน  ชัยวังซ้าย
ป.6
โรงเรียนใบบุญลำพูน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
772
เด็กชายศราวุฒิ  ใจธง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
773
เด็กหญิงศศิญาดา  วิโรจน์ภัย
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
774
เด็กหญิงศศินิภา  กะหะกะสิทธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
775
เด็กหญิงศิรภัสสร  สมฟ้ามิตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
776
เด็กชายศิรวัฒม์  ลาวเรือง
ป.6
โรงเรียนใบบุญป่าซาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
777
เด็กหญิงศิริกัลยา  ขัติเรือง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
778
เด็กชายศิริโชค  ทับนาค
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
779
เด็กชายศิริพงษ์  สมเสมอ
ป.5
โรงเรียนเลาหจิตรวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
780
เด็กหญิงศิริภาภรณ์  คำเหล็ก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
781
เด็กหญิงศิริรัตน์  แก้วชุม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
782
เด็กหญิงศิริลักษณ์  แก้วแสง
ป.6
โรงเรียนใบบุญป่าซาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
783
เด็กชายศุทธสิทธิ์  เอี่ยมสวรรค์
ป.5
โรงเรียนเลาหจิตรวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
784
เด็กชายศุภชัย  ก่ำแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
785
เด็กชายศุภชัย  ถาอินทร์
ป.4
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
786
เด็กชายศุภชัย  สินธุวงค์
ป.3
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
787
เด็กชายศุภโชค  ดวงศักดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
788
เด็กชายศุภณัฐ  ชุ่มอินทรีย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
789
เด็กหญิงศุภณิช  ขันคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
790
เด็กหญิงศุภธิดา  เทพสุติน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
791
เด็กชายศุภภิสิษบ์  จายะศักดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
792
เด็กชายศุภวิทย์  มาลาจำปี
ป.6
โรงเรียนเลาหจิตรวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
793
เด็กชายศุภวิภู  คงสุภาพกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
794
เด็กชายศุภศิต  สุขเป็งทวี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ลำพูน เขต 1

ณ โรงเรียนอรพินพิทยา
ห้องสอบที่
 25
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
795
เด็กหญิงศุภักจิรา  สมบูรณ์ชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
796
เด็กชายสรยุทธนกิจ  อุ่นธง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
797
เด็กชายสรวิชญ์  มหาไม้
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
798
เด็กชายสรวิชญ์  อินต๊ะประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
799
เด็กหญิงสวรรยา  พรหมจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
800
เด็กหญิงสาริศา  เดคำกาศ
ป.5
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
801
เด็กหญิงสาวิตรี  คุณยศยิ่ง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
802
เด็กหญิงสาวินี  ปาลี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
803
เด็กชายสิณะมล  ตระกูลอภิรักษ์
ป.6
โรงเรียนใบบุญลำพูน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
804
เด็กชายสิทธิพงษ์  ยศพิมสาร
ป.5
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
805
เด็กชายสิรวิชญ์  วงค์อินทร์
ป.4
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
806
เด็กชายสิรวิชญ์  อรุณศรี
ป.6
โรงเรียนใบบุญลำพูน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
807
เด็กชายสิรสิชญ์  สิริวงค์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
808
เด็กหญิงสิริทรัพย์  ป้วดคะสัน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
809
เด็กหญิงสุชญา  มณีขัติย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
810
เด็กหญิงสุชัญญา  ทิพวรรณ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
811
เด็กหญิงสุชัญญา  นันทขว้าง
ป.6
โรงเรียนใบบุญป่าซาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
812
เด็กหญิงสุชานันท์  ตาอ้าย
ป.5
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
813
เด็กหญิงสุติวพร  เจริญไธสงค์
ป.5
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
814
เด็กชายสุทธิกานต์  มานัสฤดี
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
815
เด็กหญิงสุธาร์ทิพย์  จำปาที
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
816
เด็กหญิงสุธาสินี  ตุ้ยคำ
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
817
เด็กหญิงสุธาสินี  ฝั้นกาศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
818
เด็กหญิงสุธีกานต์  ครองไชย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
819
เด็กหญิงสุพิชญา  บุญทากลาง
ป.3
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
820
เด็กหญิงสุภนันท์  เปาะทองคำ
ป.3
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
821
เด็กชายสุภัทรชัย  สินธุยะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
822
เด็กหญิงสุมินทร์ตรา  ไชยาโส
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
823
เด็กชายสุเมธี  อยู่เย็น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
824
เด็กหญิงสุรางคณา  สุวรรณกาศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
825
เด็กชายสุริยกายท์  อรุณชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
826
เด็กชายสุริยะ  หาสินทรัพย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
827
เด็กชายเสฏฐวุฒิ  ใจธิ
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
828
เด็กหญิงหทัยชนก  ปิวศิลป์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
829
เด็กหญิงหฤทัย  รุจิระถาวรวิทย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ลำพูน เขต 1

ณ โรงเรียนอรพินพิทยา
ห้องสอบที่
 26
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
830
เด็กชายอธิป  ศรีพฤกษ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
831
เด็กชายอธิปธนา  โปธาวิชัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
832
เด็กชายอธิวัฒน์  กาวีเมือง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
833
เด็กหญิงอนัญญา  เตโช
ป.5
โรงเรียนเลาหจิตรวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
834
เด็กหญิงอนัญญา  ศิริสุข
ป.3
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
835
เด็กหญิงอนัตตา  อิ่นอ้าย
ป.3
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
836
เด็กชายอนันดา  จันทร์ขจร
ป.4
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
837
เด็กชายอนุรัตน์  จันทร์กาศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
838
เด็กชายอโนชา  เครือลิต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
839
เด็กหญิงอภิชญา  อาวุธ
ป.6
โรงเรียนมงคลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
840
เด็กหญิงอภิชญา  อุ่นต๊ะ
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
841
เด็กหญิงอภิชญาน์  ปัญญาสัก
ป.3
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
842
เด็กหญิงอภิญญา  แก้วมุกดา
ป.4
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
843
เด็กชายอภิเดช  ผิวนวล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
844
เด็กชายอภินันท์  อินต๊ะปัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
845
เด็กหญิงอภิรักษ์  ร่วมความคิด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
846
เด็กชายอภิวัฒน์  มะโนวรรณา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
847
เด็กชายอภิวันท์  โปสา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
848
เด็กชายอภิวิชญ์  ก้อนพิงชัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
849
เด็กหญิงอภิษฎา  คำบุญเรือง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
850
เด็กชายอภิสิทธิ์  สิทธิโรจน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
851
เด็กหญิงอมลรดา  ภคบวร
ป.5
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
852
เด็กหญิงอรชุมา  ไชยวงศ์ศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
853
เด็กหญิงอรนลิน  กิติวงศ์อิ่น
ป.5
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
854
เด็กหญิงอรปรียา  แสนระแหง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
855
เด็กหญิงอริสรา  ธนุสินธุ์
ป.3
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
856
เด็กชายอลงกรณ์  นาคะป่า
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
857
เด็กหญิงอัจฉราภรณ์  ธรรมเสนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
858
เด็กหญิงอัญชลี  เสถะรักษ์
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
859
เด็กชายอัมรินทร์  เสนา
ป.5
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
860
เด็กชายอัศราวุฒ  อินตารักษา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
861
เด็กชายอัษฎา  บัวจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
862
เด็กหญิงอาทิตยา  พรหมมา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
863
เด็กหญิงอาทิตยา  เสียวกสิกรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
864
เด็กหญิงอารีรัตน์  มัฎฐานธง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ลำพูน เขต 1

ณ โรงเรียนอรพินพิทยา
ห้องสอบที่
 27
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
865
เด็กชายอิศรา  เอวจักร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
866
เด็กชายเอื้ออังกูร  ผัดสัก
ป.3
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
867
เด็กหญิงไอลดา  สมนาสัก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
868
เด็กหญิงัฐณิชา  เลิศธีรตระกูล
ป.6
โรงเรียนเลาหจิตรวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์