ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ลำปาง เขต 3

ณ สพป.ลำปาง เขต 3
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกฤติญาภรณ์  ธรรมเสนา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
2
เด็กหญิงกัญญารัตน์  บุญโนนแต้
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
3
เด็กหญิงชรินรัตน์  ยศไธสง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
4
เด็กหญิงตลับเพชร  กันไว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
5
เด็กหญิงเบญจวรรณ  ชัยชมภู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
6
เด็กหญิงปภาพินท์  บุญเตี่ยม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
7
เด็กหญิงพาทินธิดา  แต้มคู
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
8
เด็กหญิงสรัญญา  จันทะโชติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
9
เด็กหญิงสุชานารี  ขยันดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
ลำปาง เขต 3

ณ สพป.ลำปาง เขต 3
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
10
เด็กหญิงกาญจนา  ฝึกฝน
ม.2
โรงเรียนร่องเคาะวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
11
นางสาวณัฐริกา  อุตรพรม
ม.3
โรงเรียนร่องเคาะวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
12
เด็กหญิงพรนรินทร์  หักแตก
ม.2
โรงเรียนร่องเคาะวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
13
เด็กชายพีรดล  เครืออินทร์
ม.2
โรงเรียนร่องเคาะวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
14
เด็กหญิงรักษณาลี  วรรณฤทธิ์
ม.2
โรงเรียนร่องเคาะวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
15
เด็กหญิงวรรณนิภา  ทาวงค์
ม.2
โรงเรียนร่องเคาะวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
16
เด็กหญิงศุภาภรณ์  สิทธิกรพันธ์
ม.2
โรงเรียนร่องเคาะวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
17
เด็กชายอธิป  รุ่งสุริยาไพรินทร์
ม.2
โรงเรียนร่องเคาะวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
18
เด็กหญิงอรอนงค์  หัวใจคง
ม.2
โรงเรียนร่องเคาะวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ลำปาง เขต 3

ณ สพป.ลำปาง เขต 3
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
19
เด็กหญิงแก้วกมลลักษณ์  เปล่งใส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
20
เด็กหญิงดลนภา  ปันตา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
21
เด็กหญิงนีรพรรณ  สีสด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
22
เด็กหญิงรัตนากร  แซ่จ๋าว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
23
เด็กหญิงอมิตา  พุทธรักษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์