ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ลำปาง เขต 2

ณ โรงเรียนผาปังวิทยา
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กชายจีรวัช  อินต๊ะวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่พริก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
ลำปาง เขต 2

ณ โรงเรียนผาปังวิทยา
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
2
นางสาวธนาภรณ์  เดชะคำภู
ม.3
โรงเรียนผาปังวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
3
นางสาวธันยพร  คงถาวร
ม.3
โรงเรียนผาปังวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
4
นายนราธร  คิดค้า
ม.3
โรงเรียนผาปังวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
5
เด็กชายภัทรพงษ์  จันเจือ
ม.2
โรงเรียนผาปังวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
6
เด็กชายรพีภัทร  ภูดี
ม.2
โรงเรียนผาปังวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
7
นายวีรจักร  มณีโรจน์
ม.3
โรงเรียนผาปังวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
8
นางสาววุฒิภรณ์  เกษรพรม
ม.3
โรงเรียนผาปังวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
9
นางสาวสุรัสดา  ตาอ้ายเทือก
ม.3
โรงเรียนผาปังวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ลำปาง เขต 2

ณ โรงเรียนผาปังวิทยา
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
10
เด็กชายอชิรวิทย์  มังกรแก้ว
ป.4
โรงเรียนบ้านป่าตาล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
11
เด็กชายอรรณพ  อ่อนน้อม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่พริก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์