ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ลำปาง เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาล (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกชกร  เมืองมา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
2
เด็กหญิงกชพร  สิทธิไพศาล
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
3
เด็กหญิงกชพรรณ  พูลสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
4
เด็กหญิงกนกขวัญ  สันวงค์
ป.3
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
5
เด็กหญิงกนกอร  กมลประภาสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
6
เด็กหญิงกมลพรรณ  บุญฝั้น
ป.3
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
7
เด็กหญิงกรกนก  นันทขว้าง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
8
เด็กชายกรไชย  แสนไชย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
9
เด็กหญิงกรภัทร์  คงพิริยะภิญโญ
ป.3
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
10
เด็กชายกฤตภาส  บุญเรือง
ป.3
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
11
เด็กหญิงกฤษกร  หมูไหว
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
12
เด็กชายกฤษฏิ์  โสธนไพศาล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
13
เด็กชายกฤษนัส  วงค์อ๊อด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
14
เด็กชายกวินท์  จิตรงาม
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
15
เด็กชายก้องภพ  กอไธสง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
16
เด็กชายกอบกฤต  ปินตาวงศ์
ป.3
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
17
เด็กหญิงกัชชรส  วงศ์ฟัก
ป.3
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
18
เด็กหญิงกัญญาภัค  ชัยวรรณ์
ป.3
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
19
เด็กหญิงกัญภาภัค  เอสุจินต์
ป.3
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
20
เด็กชายกันตพรรณ  ท้าวคำลือ
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
21
เด็กหญิงกันติชา  ยศบุรุษ
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
22
เด็กชายกัมปนาท  ยิ่งเสรี
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
23
เด็กหญิงกานต์พิชชา  แก้วกระจ่าง
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
24
เด็กชายกิติภัฏ  เสริมสุข
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
25
เด็กหญิงกุญญาพัฒน์  แปงสนิท
ป.3
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
26
เด็กหญิงกุลชา  นามะสนธิ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
27
เด็กหญิงกุลณัฐ  ดีสุติน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
28
เด็กหญิงเกวลี  ตุ้ยสืบ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
29
เด็กชายคเชนทร์  สืบจิตต์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
30
เด็กหญิงคณัสนันท์  นิธิเศรษฐไพบูลย์
ป.3
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
31
เด็กชายคณิศร  จักรเครือ
ป.6
โรงเรียนไตรภพวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
32
เด็กหญิงคุณัชญา  สวรรค์วงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
33
เด็กหญิงจรรยมณฑน์  ต๊ะพันธ์
ป.3
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
34
เด็กชายจารุกิตติ์  ทองหลิ้ม
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงศ์อนุกูล)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
35
เด็กหญิงจารุพิชญา  ทานุสิทธิ์
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ลำปาง เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาล (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กหญิงจิณณพัฒน์  บุญลอง
ป.3
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
37
เด็กหญิงจิณณพัต  ศรีสิทธิรักษ์
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
38
เด็กหญิงจิรกัญญา  พุทธวงศ์
ป.3
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
39
เด็กหญิงจิรภิญญา  กฤตมโนรต
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
40
เด็กชายจิรวัฒน์  ถาน้อย
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
41
เด็กชายจิรวัฒน์  พงศ์สุพัฒน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
42
เด็กชายจิระพงษ์  สังข์ชัย
ป.3
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
43
เด็กหญิงจิรัชญา  วงค์คำลือ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
44
เด็กหญิงจิรัชประภา  พลังคะพันธ์พงศ์
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
45
เด็กหญิงจิรัชยา  กฤตมโนรถ
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
46
เด็กหญิงจิรัชยา  จันทะสุวันนะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
47
เด็กหญิงจิรัฏฐยา  ภูมิพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
48
เด็กหญิงจิราพร  นามโคตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
49
เด็กชายจีรภัทร  เขียวปิง
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
50
เด็กชายเจตนิพิฐ  เอื้อชัยชีพ
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
51
เด็กชายเจษฎากร  สัตยากุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
52
เด็กชายเจียเซิ่น  กวน
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงศ์อนุกูล)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
53
เด็กหญิงฉันท์ชนิต  ภูฆัง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
54
เด็กหญิงชญาน์นันท์  ศรีอิ่นแก้ว
ป.3
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
55
เด็กชายชญานิน  ทักษิณาพิมุข
ป.6
โรงเรียนไตรภพวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
56
เด็กหญิงชญานิษฐ์  จันทาพูน
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
57
เด็กชายชนธัญ  วังเสมอ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
58
เด็กหญิงชนัญชิดา  ทาแกง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
59
เด็กหญิงชนันธร  จักราชัย
ป.3
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
60
เด็กชายชนัสภ์นันท์  สวัสดิพงษ์
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
61
เด็กหญิงชนากานต์  ชาวดง
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
62
เด็กหญิงชนิดาภา  ยอดยิ่ง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
63
เด็กหญิงชนิตา  เครือสาร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
64
เด็กหญิงชมผกา  ทิพย์วงศา
ป.3
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
65
เด็กชายชยภัทร์  หินใหญ่
ป.6
โรงเรียนไตรภพวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
66
เด็กหญิงชลิตดา  ปินตา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
67
เด็กชายชโลธร  สมณะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
68
เด็กหญิงช่อผกา  การดื่ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
69
เด็กหญิงธัญวลัย  วุฒิศิริศาสตร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
70
เด็กชายชัยบดินทร์  แซ่จิ๋ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ลำปาง เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาล (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กชายชัยวัฒน์  รัวฟองฟู
ป.6
โรงเรียนบ้านวังตม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
72
เด็กหญิงชาลิสา  เอื้อนจิตร์
ป.3
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
73
เด็กชายชิโณวาสน์  พิชิตพิชญ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
74
เด็กชายชิษณุชา  ดีคำวงค์
ป.3
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
75
เด็กชายชิษณุชา  ตุ้ยสืบ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
76
เด็กชายชิษณุพงศ์  มิ่งเชื้อ
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
77
เด็กชายชิษณุพงศ์  ไวปัญญา
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
78
เด็กชายชุณหวัต  ชูวัฒนกูล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
79
เด็กหญิงชุติฤดี  ติ๊บศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
80
เด็กหญิงชุลีพร  สีอ่อน
ป.3
โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
81
เด็กหญิงโชติกา  อินญาวิเลิศ
ป.3
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
82
เด็กชายญาณภัทร  แสงใส
ป.3
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
83
เด็กหญิงญาณิศา  บุญทาหอม
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
84
เด็กหญิงญาณิศา  แยบคาย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
85
เด็กหญิงฐปนกุล  เกตุวิชิต
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
86
เด็กหญิงฐิตาพร  สุยะสืบ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
87
เด็กหญิงฐิติชญา  เทียนถนอม
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
88
เด็กหญิงฐิติรัตน์  อติโรจน์ปัญญา
ป.3
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
89
เด็กชายณฐนนท์  ทิพพระหา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
90
เด็กหญิงณภัทร  เล็กสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
91
เด็กชายณรงค์ชัย  อินทรวิจิตร
ป.5
โรงเรียนไตรภพวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
92
เด็กชายณราดา  มิ่งเชื้อ
ป.6
โรงเรียนไตรภพวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
93
เด็กชายณวัฒน์  เรืองเดชาวิวัฒน์
ป.3
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
94
เด็กชายณัชพงศ์  เมืองมูล
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
95
เด็กหญิงณัฎณิฌา  วงค์ษา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
96
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ฝั้นจักสาย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
97
เด็กชายณัฐกมล  อรุณรัตน์
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
98
เด็กชายณัฐกร  ศรีกันชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
99
เด็กหญิงณัฐญาดา  มูลกันทะ
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
100
เด็กหญิงณัฐณิชา  เมืองใจ
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
101
เด็กหญิงณัฐณิชา  วงศ์ชุมภู
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
102
เด็กชายณัฐดนัย  อินทร์แก้ว
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
103
เด็กชายณัฐธนเสฎฐ์  ฝั้นเต็ม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
104
เด็กหญิงณัฐนรี  บุญมาเทพ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
105
เด็กหญิงณัฐนรี  หวานแหลม
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ลำปาง เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาล (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กหญิงณัฐนันท์  กันทา
ป.3
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
107
เด็กชายณัฐพล  คำภิระปาวงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
108
เด็กชายณัฐภัทร  ญานิวงค์
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
109
เด็กหญิงณัฐวลัญช์  ศรีไชยชนะ
ป.3
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
110
เด็กชายณัฐวัฒน์  เนตรคำยวง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
111
เด็กหญิงณัฐวิภา  ตั้งตัว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
112
เด็กชายณัฐวุฒิ  สุวรรณวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
113
เด็กชายณัทธนกฤต  ทุมนิมิตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
114
เด็กหญิงณิชากานต์  ตั้งสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
115
เด็กหญิงณิชารีย์  ไชยลังกา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
116
เด็กหญิงณิชารีย์  เรืองกลั่น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
117
เด็กหญิงดวงกมล  ทิพย์ศรีบุตร
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
118
เด็กชายดิลแลน ชนกันต์  เปเรรา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
119
เด็กชายตรัยกร  รักษ์บำรุง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
120
เด็กหญิงตรีสุคนธ์  ยะย่าเป้า
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
121
เด็กชายเตชินท์  ศรีบุรุษ
ป.3
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
122
เด็กชายถิรวิทย์  ยอดปนันท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
123
เด็กหญิงทศา  อังศุธรรมทัต
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
124
เด็กชายธณัชพงศ์  วะเท
ป.3
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
125
เด็กชายธนกฤต  สมฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
126
เด็กชายธนบดี  แก้วชัย
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
127
เด็กชายธนบูลย์  ฺธิแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
128
เด็กหญิงธนภรณ์  ปิ่นประภาพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
129
เด็กหญิงธนภรณ์  เพ็ชรตาบุตร
ป.3
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
130
เด็กชายธนภัทร  แก้ววิมล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
131
เด็กชายธนภัทร  วิชา
ป.6
โรงเรียนดอนไชยวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
132
เด็กชายธนวัฒน์  เอกราช
ป.3
โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
133
เด็กหญิงธนัชชา  มั่นคง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
134
เด็กหญิงธนัชญา  ตื้อยศ
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
135
เด็กหญิงธนัญชนก  หมีบุรุษ
ป.3
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
136
เด็กหญิงธนิษฐา  สุวรรณสิงห์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
137
เด็กหญิงธนิสรา  คำมีอ้าย
ป.3
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
138
เด็กหญิงธวัลหทัย  แลกันทะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
139
เด็กหญิงธัญชนก  อะกะเรือน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
140
เด็กหญิงธัญญารัตน์  จันทริยาภรณ์
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ลำปาง เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาล (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กหญิงธัญญาเรศ  สายปินตา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
142
เด็กหญิงธัญนันท์  ติ๊บปาละ
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
143
เด็กหญิงธัญภัทชา  สังข์สมบูรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
144
นายธัญวรัตน์  เถื่อนสันเทียะ
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
145
เด็กหญิงธันย์ชนก  ชนะกาญจน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
146
เด็กหญิงธันย์ชนก  เดชธงไชย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
147
เด็กหญิงธัมมาจารี  อินญาวิเลิศ
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
148
เด็กชายธิติธนันต์  กิมวังตะโก
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
149
เด็กชายธีรชัย  ชุ่มตา
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
150
เด็กหญิงธีรนารี  วรรณา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
151
เด็กชายธีรภัทร์  จิตตวัฒนรัตน์
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
152
เด็กหญิงนฐนนท์  เติมขจรกิจ
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
153
เด็กชายนนทกร  วังตระกูล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
154
เด็กชายนนทกรณ์  จอมแปง
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
155
เด็กชายนนทกฤษณ์  นนท์เดชกูล
ป.3
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
156
เด็กหญิงนภสร  ยอดคำปัน
ป.6
โรงเรียนไตรภพวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
157
เด็กหญิงนภัสวรรณ  ยอดศรีคำ
ป.3
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
158
เด็กชายนรากร  ฝั้นตาเกี้ยว
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงศ์อนุกูล)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
159
เด็กชายนราวิชญ์  ชัยวร
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
160
เด็กหญิงนฤสรณ์  ชัยวงค์เวชวัฒนา
ป.6
โรงเรียนประชาวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
161
เด็กหญิงนันท์นภัส  ชาตะโชติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
162
เด็กชายนันธวัช  อุตมา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
163
เด็กชายนับพระพร  วงศ์สรรเสริญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
164
เด็กหญิงนิชาพา  อินสมพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
165
เด็กหญิงนิชาภัทร  อินฟู
ป.5
โรงเรียนไตรภพวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
166
เด็กชายนิติกาญจน์  เทือกมนต์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
167
เด็กชายนิติภูมิ  เก่งการจับ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
168
เด็กชายนิพิฐพนธ์  นนท์เต็ม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
169
เด็กชายนิรวิทธ์  พวงเรือนแก้ว
ป.3
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
170
เด็กหญิงนิศากร  วงศ์แคะหน้า
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
171
เด็กหญิงบัณฑิตา  ตาคำ
ป.5
โรงเรียนไตรภพวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
172
เด็กหญิงบุญยรัตน์  เปียงชมภู
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
173
เด็กชายบุณยากร  อติภัทรากูล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
174
เด็กหญิงบุณยานุช  บุญยะเลขา
ป.5
โรงเรียนไตรภพวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
175
เด็กชายปกป้อง  วีรอาภาชัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ลำปาง เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาล (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
176
เด็กชายปฐมพชร  ทองริว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
177
เด็กหญิงปพิชญา  กระแสร์ภาค
ป.5
โรงเรียนไตรภพวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
178
เด็กหญิงปพิชญา  หลักมั่น
ป.3
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
179
เด็กหญิงปราชญ์ปรีญา  ตามูล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
180
เด็กหญิงปราณปริยา  มงคลคลี
ป.3
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
181
เด็กหญิงปราณปรียา  สิงห์แก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
182
เด็กชายปริญ  มิตรเจริญ
ป.5
โรงเรียนไตรภพวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
183
เด็กหญิงปรียาภรณ์  สาระไชย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
184
เด็กหญิงปวริศา  เนียมทอง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
185
เด็กชายปองภพ  ประทุมทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
186
เด็กชายปัญญภัทร  เก่งเกรียงไกร
ป.3
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
187
เด็กชายปัณณ์  กิตินา
ป.3
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
188
เด็กหญิงปาเจรา  จิตตุรงค์อาภรณ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
189
เด็กชายปาฏิหาริย์  เชื้อเมืองพาน
ป.3
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
190
เด็กหญิงปารชญา  หมื่นตาบุตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
191
เด็กชายปารมี  จันทรวิทุร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
192
เด็กหญิงปาริชาติ  สิงห์หล้า
ป.6
โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
193
เด็กหญิงปิยะธิดา  แปงนุจา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
194
เด็กหญิงปุณณภา  จารุเหตุ
ป.5
โรงเรียนไตรภพวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
195
เด็กชายปุณยวีร์  ชุมเพ็ญ
ป.3
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
196
เด็กชายเปรม  ภักศิลป์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
197
เด็กชายเปี่ยมภัทร  สันชุมภู
ป.3
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
198
เด็กหญิงผกากรอง  ดีคำวงค์
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
199
เด็กชายพงศ์กฤต  บุญไทย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
200
เด็กชายพงศธร  จันทร์สืบ
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
201
เด็กชายพชรพล  พรินทรากุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
202
เด็กหญิงพรภรณ์  บุญยู่ฮง
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
203
เด็กหญิงพรรณ์จิรา  ตรีสารศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
204
เด็กหญิงพรรณภัทร  เขียวชอุ่ม
ป.3
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
205
เด็กหญิงพร้อมศิริ  แก่นราช
ป.3
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
206
เด็กหญิงพราวชมพู  ดอนสมพงษ์
ป.6
โรงเรียนไตรภพวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
207
เด็กชายพลัฏฐ์  กันใจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
208
เด็กหญิงพอหทัย  ปิ่นประยูร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
209
เด็กหญิงพัณณิดา  ชุ่มตา
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
210
เด็กหญิงพัณณิตา  สุวรรณศรี
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ลำปาง เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาล (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
211
เด็กชายพาทิศ  แก้วงาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
212
เด็กหญิงพิชชาภา  ใคร้วานิช
ป.3
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
213
เด็กหญิงพิชญ์สินี  จิตสง่า
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
214
เด็กหญิงพิชญากร  ถาน้อย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
215
เด็กหญิงพิชญาภัค  ศรีไชยวงค์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
216
เด็กหญิงพิชญาภา  ใจยา
ป.3
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
217
เด็กชายพิทวัส  ดวงฟู
ป.3
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
218
เด็กชายพิพัฒน์พงศ์  ประทุมโทน
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
219
เด็กหญิงพิมพ์ธาดา  เลี่ยมสุข
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
220
เด็กหญิงพิมพ์พิกา  มุขแจ้ง
ป.3
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
221
เด็กหญิงพิมพ์พิศา  บุญสวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
222
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  วังสมบัติ
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
223
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ศรีคำวัง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
224
เด็กหญิงพิมลสิริ  นำมา
ป.3
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
225
เด็กชายพีร์นิธิ  ก๋าจารี
ป.3
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
226
เด็กหญิงพีรมณฑ์  ตาตระกูล
ป.3
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
227
เด็กชายพีระพงษ์  ต๊ะวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
228
เด็กชายพีระภัทร์  คันทาโย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
229
เด็กชายพีรัช  เหลืองจิรโณทัย
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
230
เด็กชายพีร์  นนทรักส์
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
231
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  อินทร์ต๊ะสืบ
ป.3
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
232
เด็กหญิงเพรียงรดา  เทวิละ
ป.3
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
233
เด็กหญิงแพรลดา  กันทา
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
234
เด็กหญิงแพรวไพลิน  ศรียอด
ป.3
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
235
เด็กหญิงภคพร  มงคลพันธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
236
เด็กชายภวินท์  สิงจานุสงค์
ป.3
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
237
เด็กหญิงภัคภิญญา  บุญนำมา
ป.6
โรงเรียนไตรภพวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
238
เด็กหญิงภัทรธิดา  สันวงศ์ตา
ป.3
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
239
เด็กหญิงภัทรปวีณ์  มหิสนันท์
ป.3
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
240
เด็กหญิงภัทรภร  แรงสิงห์
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
241
เด็กหญิงภัทรภรณ์  ธัญธราดล
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
242
เด็กหญิงภัทราพร  ดีสม
ป.3
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
243
เด็กหญิงภัสพร  บุญเป็ง
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
244
เด็กชายภาณุรัตน์  ชมภูสืบ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
245
เด็กชายภาณุวิชญ์  ยาวิละ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ลำปาง เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาล (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
246
เด็กหญิงภานิภัค  โท๊ะนาบุตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
247
เด็กหญิงภานิล  เครือสบจาง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
248
เด็กชายภูบดี  เกษรเกศรา
ป.5
โรงเรียนไตรภพวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
249
เด็กชายภูมิพัฒน์  ญาณิสราพันธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
250
เด็กชายภูริช  คำปาเชื้อ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
251
เด็กชายภูริพัฒน์  ผลจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
252
เด็กชายภูริภัทร  เทสมุทร
ป.6
โรงเรียนไตรภพวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
253
เด็กหญิงมณีฐกานต์  สุภาพันธ์ชูชัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
254
เด็กหญิงมนัชญา  คำทา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
255
เด็กหญิงมรรษกร  หาญสืบ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
256
เด็กหญิงมัทนียา  อุ่นเมือง
ป.5
โรงเรียนไตรภพวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
257
เด็กชายรตน  ปิลาเป็ง
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
258
เด็กชายรมย์  โอภาสสมุทรชัย
ป.3
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
259
เด็กหญิงรวิกรกาญจน์  พันธุ์ศิลป์
ป.3
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
260
เด็กชายรวิพล  คำฝั้น
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
261
เด็กหญิงระพีพรรณ  วงศ์อัมไชย
ป.3
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
262
เด็กหญิงรักรภัส  กล้าณรงค์
ป.3
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
263
เด็กชายรักษกร  เอี่ยมสำอางค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
264
เด็กชายรัชชานนท์  เรืองไรลักษมี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
265
เด็กชายรัฐนันท์  วัฒนากูล
ป.3
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
266
เด็กหญิงรัตนาภรณ์  สินเปียง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
267
เด็กหญิงรุจิกร  ปันเต
ป.3
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
268
เด็กหญิงลภัสธยาน์  จุ้ยศรีแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
269
เด็กชายวชิรวิชญ์  อะโนต๊ะ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงศ์อนุกูล)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
270
เด็กชายวทัญญู  เคหะลูน
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงศ์อนุกูล)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
271
เด็กหญิงวรกัญญา  ยินดีชาติ
ป.3
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
272
เด็กชายวรธน  นุชพงษ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
273
เด็กชายวรปรัชญ์  เชื้อทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
274
เด็กชายวรปรัชญ์  วัฒนาโฆษิต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
275
เด็กชายวรมันต์  ลาภมาก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
276
เด็กหญิงวรวรร  ศรีเดช
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
277
เด็กชายวรวิทย์  เครือสาร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
278
เด็กชายวริศ  วงศ์วิวัฒน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
279
เด็กชายวศินภัทร  ขะนิน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
280
เด็กหญิงวสิตา  อินใจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ลำปาง เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาล (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
281
เด็กชายวิชญ์ภาส  จันสด
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
282
เด็กชายวิชญ์  ศรฤทธิ์ชิงชัย
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
283
เด็กชายวิณณธรรม  ไชยลังกา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
284
เด็กหญิงวิมลศิริ  จันทร์พรหม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
285
เด็กชายวิศรุต  อินตาทิพย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
286
เด็กชายวิศิษย์  คมนัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
287
เด็กชายวีรภัทร  สุภัทร์วัน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
288
เด็กชายวุฒิกร  นันทหน่อ
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
289
เด็กชายวุฒิภัทร  มณฑาทอง
ป.3
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
290
เด็กหญิงศรัณย์พร  เชียงพันธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
291
เด็กหญิงศรัณยา  ร่มศรีทอง
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
292
เด็กชายศรัทธาธรรม  อินตากูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
293
เด็กหญิงศศิพิมพ์  อินต๊ะสืบ
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
294
เด็กหญิงศิณัญญา  ชูวัฒนกูล
ป.3
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
295
เด็กหญิงศิรภัทร  เสือทะเล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
296
เด็กชายศิริ  เชื้อสำราญ
ป.3
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
297
เด็กหญิงศิริกัลยา  ศรีแสง
ป.3
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
298
เด็กหญิงศิริกาญ  แก้วมา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
299
เด็กหญิงศิรินทร์  เชืื้อสำราญ
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
300
เด็กหญิงศิรินทร์  เสริมทรัพย์
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
301
เด็กชายศิวกร  ชมภู
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
302
เด็กชายศิวกานต์  ขวัญพรหม
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
303
เด็กชายศิววิชญ์  คงปัญญา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
304
เด็กหญิงศิวารี  ป้อมสุข
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
305
เด็กหญิงศุภพิชญ์  ไชยตาล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
306
เด็กชายศุภฤกษ์  แก้วแสง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
307
เด็กชายศุภวิชญ์  เขียวดี
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
308
เด็กชายศุภวิชญ์  ปวงแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
309
เด็กหญิงศุภัคชญาภรณ์  ต๊ะใจ
ป.3
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
310
เด็กหญิงศุภัชชา  เดี่ยวรัตนกุล
ป.3
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
311
เด็กหญิงศุภัชยา  บริรักษฺ์
ป.3
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
312
เด็กชายเศรษฐ์  ดาบุตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
313
เด็กชายสมพล  เมืองพินธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
314
เด็กชายสรสิช  เติมขจรกิจ
ป.3
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
315
เด็กชายสรสิช  ศรีวิเศษ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ลำปาง เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาล (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
316
เด็กชายสรัล  ทีรฆวณิช
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
317
เด็กหญิงสราวลี  มีมานะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
318
เด็กชายสวิส  อุนะรัตน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
319
เด็กหญิงสินีนาถ  สวิง
ป.3
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
320
เด็กชายสิรวิชญ์  คตชาคร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
321
เด็กหญิงสิริกร  เจียรวัฒนสวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
322
เด็กชายสิริชัย  ไชยศิริ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
323
เด็กหญิงสิริณัฎฐ์  เนตรทิพย์
ป.3
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
324
เด็กชายสิริวรภูมิ  ใหม่ขันท์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
325
เด็กชายสีสันต์  จันทร์ทอง
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
326
เด็กหญิงสุกฤตา  วงค์ชมภู
ป.3
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
327
เด็กชายสุกฤษฏิ์  วงค์อ๊อด
ป.3
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
328
เด็กหญิงสุทธดา  อริยะเครือ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
329
เด็กหญิงสุธาชินีณ์  วาสประเสริฐสุข
ป.3
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
330
เด็กหญิงสุธาสินี  ใจสันกลาง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
331
เด็กชายสุธินันท์  มนตรีกุศล
ป.3
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
332
เด็กหญิงสุปรียา  มงคลคลี
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
333
เด็กหญิงสุพิชญา  จารุทรรศน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
334
เด็กชายสุรชัช  โสภา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
335
เด็กชายสุรชัย  กงแก้ว
ป.3
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
336
เด็กชายเสฎฐพันธ์  นนทสูติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
337
เด็กหญิงหทัยรัตน์  เครือสุข
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
338
เด็กชายหรรษกร  รินจ้อย
ป.3
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
339
เด็กหญิงอคิราภ์  อิศริวรรณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
340
เด็กหญิงอชิมา  ภูวเศรษฐ
ป.3
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
341
เด็กหญิงอนัญญา  สังบัวแก้ว
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
342
เด็กชายอนุวัฒน์  เด่นแก้ว
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
343
เด็กชายอภิรักษ์  กมลประภาสวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
344
เด็กหญิงอภิษฎา  เรือนแก้ว
ป.3
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
345
เด็กหญิงอรจิรา  ถิ่นหลวง
ป.6
โรงเรียนไตรภพวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
346
เด็กหญิงอรษิตา  จารุจินดา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
347
เด็กชายอริยพล  พนะการ
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
348
เด็กชายอรุณวิชญ์  งามดี
ป.3
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
349
เด็กหญิงอสมา  แจ่มใส
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
350
เด็กชายอัครพันธ์  สระคำ
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ลำปาง เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาล (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
351
เด็กหญิงอังคณา  แก้วร่วง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
352
เด็กหญิงอัจจิมา  พนะการ
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
353
เด็กหญิงอัจริยา  คะระวาด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
354
เด็กหญิงอัชฌาพิชญ์  ยศบุญเรือง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
355
เด็กหญิงอัญชิษฐา  รัตนคำมน
ป.3
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
356
เด็กหญิงอัญชิสา  กาวิตา
ป.3
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
357
เด็กหญิงอัญมณี  เครือปันแก้ว
ป.5
โรงเรียนไตรภพวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
358
เด็กชายอัลเบิร์ต  วัฒนานนท์
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
359
เด็กหญิงอารีรัตน์  สีม่วง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
360
เด็กชายอินทัช  มูลลออ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
361
เด็กหญิงอุรัสยา  อุดใจ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
362
เด็กหญิงเอมม่า โรส  ไนแมน
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
363
เด็กหญิงเอริญา  โชติธนกิจ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
364
เด็กหญิงเอื้ออังกูร  อินต๊ะวงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
365
เด็กหญิงโอเซอัน  ซาลู
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
366
เด็กหญิงุชุติมณฑน์  ติ๊บศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
ลำปาง เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาล (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
367
นางสาวกชกร  ธรรมใจกูล
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
368
เด็กหญิงกนกวรรณ  แสนจิต
ม.2
โรงเรียนไตรภพวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
369
เด็กหญิงกมลชเนตต์  ดนัย
ม.2
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
370
นางสาวกมลพรรณ  ต๊ะทอง
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
371
เด็กหญิงกฤษณา  นะเมธา
ม.3
โรงเรียนไตรภพวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
372
เด็กหญิงกฤษณา  พุทราคำ
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
373
นายกษิดิศ  เถาวัลย์
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
374
นายก่อพงศ์  เครือบุญมา
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
375
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  นันทวงค์
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
376
เด็กหญิงกัลยารัตน์  วังแก้ว
ม.2
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
377
เด็กหญิงกานต์นารี  สุทธิพรมณีวัฒน์
ม.1
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
378
นางสาวกุลธิดา  บุญจู
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
379
นายเกียรติภูมิ  สายเขียว
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
380
เด็กชายเกื้อกูล  ฟูพัฒนกมล
ม.2
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
381
เด็กหญิงเขมิกา  สว่างวิทย์
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
382
เด็กชายคมชาญ  นิตย์รัตน์
ม.2
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
383
เด็กหญิงจณิสตา  สันธนประกริติ
ม.2
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
384
เด็กหญิงจันทิมา  กงแก้ว
ม.2
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
385
นางสาวจันธิยา  ตั้งศรีศักดา
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
386
เด็กชายจารุวัฒน์  จำเนียร
ม.2
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
387
นางสาวจิดาภา  บัวแก้ว
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
388
เด็กชายจิรฐิติ  บุญยัง
ม.2
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
389
นายจิรวัฒน์  รัตนธีรวิเชียร
ม.3
โรงเรียนไตรภพวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
390
เด็กหญิงจิราพัชร  พันธวงค์
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
391
นางสาวจุฑารัตน์  คำแปง
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
392
เด็กหญิงเจตนัตว์  แสงทอง
ม.2
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
393
เด็กหญิงชญานิษฐ์  วังคะออม
ม.2
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
394
นางสาวชญาภา  งามสุจิตร
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
395
นายชัยชนะ  ช่ำชอง
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
396
นายชัยนันท์  วงศ์เรือน
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
397
นางสาวชาลิสา  ศักรภพน์
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
398
เด็กชายชินดนัย  ใจทรินทร์
ม.2
โรงเรียนไตรภพวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
399
เด็กชายชินดนัย  บุญมา
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
400
เด็กหญิงญาดา  จินาปุก
ม.1
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
401
เด็กชายณภัทร  เทพประสิทธิ์
ม.2
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
ลำปาง เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาล (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
402
นายณภัทร  สาคร
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
403
เด็กหญิงณัชนันท์  ขัดผาบ
ม.2
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
404
เด็กหญิงณัฎฐณิชา  ใจธรรม
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
405
เด็กหญิงณัฐชา  ปัญจขันธ์
ม.2
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
406
นางสาวณัฐณิชา  ไตรรัตน์
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
407
เด็กหญิงณัฐปภัสร์  กิตติปัญญาพัฒน์
ม.1
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
408
เด็กชายณัฐพงศ์  พาสุริยันต์
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
409
เด็กชายณัฐพล  ฝึกหัด
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
410
นางสาวณิชนันทน์  ยาไชยบุญเรือง
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
411
เด็กหญิงณิชากร  ศรีสุข
ม.1
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
412
นายเดชา  เหล่ารัดเดชา
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
413
เด็กชายทรัพย์สาคร  ธิเลิศ
ม.1
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
414
เด็กชายทักษ์ดนัย  เลาหธนาคม
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
415
เด็กหญิงทักษพร  ลิ่มสวัสดิ์
ม.1
โรงเรียนไตรภพวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
416
เด็กหญิงทิพย์ตะวัน  ประมาลย์
ม.2
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
417
เด็กชายธนเดช  พนมวิชัย
ม.1
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
418
เด็กชายธนพล  ตันหราพันธ์
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
419
เด็กชายธนภัทร  ฤทธา
ม.2
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
420
เด็กหญิงธนัชพร  จันทร์เขียว
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
421
เด็กหญิงธัญญานันท์  พาหารเหลา
ม.1
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
422
นายธิติพันธ์  แย้มวารี
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
423
นางสาวธิปญาดา  ฟูพัฒนกมล
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
424
นางสาวธิรดา  ใจแก้วแดง
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
425
เด็กชายธีรพันธ์  หมอสมบูรณ์
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
426
นายธีร์  วงค์พุ่ม
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
427
เด็กหญิงนงนภัส  สกุลโกศล
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
428
นายนภัทร  ปงจันตา
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
429
นางสาวนภัสกร  วงศ์แก้วมูล
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
430
เด็กหญิงนภัสวรรณ  เส็งชื่น
ม.2
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
431
เด็กหญิงนภัสสร  คำกอนแก้ว
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
432
นางสาวนวพร  วงศ์จันทร์
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
433
เด็กชายนวพรรษ  พานเหล็ก
ม.1
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
434
เด็กหญิงนาตาชา  ไชยวงค์
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
435
เด็กหญิงนุชนิศา  ทองรัศมี
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
436
เด็กหญิงบงกช  วรรณศรี
ม.2
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
ลำปาง เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาล (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
437
เด็กหญิงบัวสิริ  แช่มช้อย
ม.2
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
438
เด็กหญิงบุณยาพร  จองปันต๊ะ
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
439
เด็กหญิงปทิชญา  เจริญพงษ์
ม.2
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
440
เด็กหญิงปพิชญา  ทองไหลเลิศ
ม.2
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
441
นายปรวิทย์  ไชยมงคล
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
442
เด็กชายประนุพงษ์  พึ่งสุข
ม.2
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
443
เด็กชายปรัชญาทวี  ไชยสมบัติ
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
444
เด็กหญิงปราณปรียา  วงศ์กาอินทร์
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
445
นายปราณัท  ประพฤติธรรม
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
446
เด็กหญิงปรีชญา  ศรแก้ว
ม.2
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
447
เด็กหญิงปาณิตา  รัตนชาติ
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
448
นางสาวปานชีวา  ทำดี
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
449
เด็กหญิงปาริฉัตร  อุตะมะ
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
450
เด็กชายปุณณวิร  บำรุงรัตน์
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
451
นายผดุงเกียรติ  เกิดผล
ม.3
โรงเรียนไตรภพวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
452
นายผดุงพงษ์  คำลือสาย
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
453
เด็กชายพงศ์ธาริน  คำอ้ายกาวิน
ม.2
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
454
เด็กชายพงศ์พิสุทธิ์  จันทรสุรินทร์
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
455
เด็กหญิงพรพนิต  วงศ์จันทร์
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
456
นางสาวพรรณสวลี  พิรณฤทธิ์
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
457
เด็กหญิงพรรณารินทร์  วันงาม
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
458
นางสาวพรสวรรค์  ไวสิทธิ์
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
459
เด็กหญิงพลอยชมพู  แสนสุภา
ม.1
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
460
เด็กหญิงพันดาว  แข็งขัน
ม.2
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
461
เด็กชายพันภูมิ  กาละสุข
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
462
เด็กหญิงพาขวัญ  นราทนประเสริฐ
ม.2
โรงเรียนไตรภพวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
463
เด็กชายพิเชฐพัน  แก้วเมืองเพชร
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
464
เด็กหญิงพิมพ์นาภ  แดงอินทร์
ม.1
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
465
เด็กหญิงเพ็ญโภคัย  กองหาญ
ม.2
โรงเรียนไตรภพวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
466
นางสาวเพ็ญมันตา  อินทร์ต๊ะสืบ
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
467
เด็กหญิงแพรวา  จำเริญนุสิทธิ์
ม.1
โรงเรียนไตรภพวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
468
เด็กหญิงไพลิน  พรหมขันธ์
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
469
เด็กหญิงภภัสสร  คำมูล
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
470
เด็กชายภัควัฒน์  เฮดดิการ์ด
ม.2
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
471
เด็กหญิงภัทรภร  แสงศรีจันทร์
ม.2
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
ลำปาง เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาล (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
472
นายภาณุวิชญ์  สุขจ๊ะ
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
473
เด็กชายภูมิรินทร์  จาไผ่
ม.2
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
474
เด็กชายภูวริช  ยศบุรุษ
ม.1
โรงเรียนไตรภพวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
475
เด็กชายภูวิศ  คูสุวรรณ์
ม.2
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
476
เด็กหญิงมนสิณีย์  สุวรรณศรี
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
477
นายมังกร  ศรีชัยวงค์
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
478
เด็กชายเมธาสิทธิ์  ไตรวุฒิพิพัฒน์กุล
ม.2
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
479
นางสาวรอดียะอ์  ปินตาสี
ม.2
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
480
เด็กหญิงรอยพิม  ศรีเรืองเขต
ม.1
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
481
เด็กชายรัชชานนท์  นิวัฒน์
ม.2
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
482
เด็กหญิงรัตณาวรรณ  การแรง
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
483
เด็กหญิงรุ่งทิพย์  ดวงมณี
ม.2
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
484
เด็กชายรุจ  วุฒิอุตคม
ม.2
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
485
เด็กหญิงรุจจิรา  ตามัน
ม.1
โรงเรียนไตรภพวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
486
เด็กหญิงรุจาภา  ปัญญาแก้ว
ม.2
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
487
เด็กหญิงฤทัยทิพย์  ตรีอุทก
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
488
เด็กชายลิปกรณ์  โยธาวงศ์
ม.2
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
489
นางสาววนิดา  วิงวอน
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
490
เด็กชายวรนิธิ์  วงษ์พานิช
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
491
นายวรเมธ  สอนเมือง
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
492
เด็กหญิงวรรณกานต์  เครือบุญมา
ม.2
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
493
นางสาววรัญญา  ศรีชัยวงศ์
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
494
เด็กหญิงวราภรณ์  ผาทอง
ม.2
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
495
เด็กชายวัชรนันท์  วลัยพรอนันต์
ม.2
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
496
นางสาววันทวิภา  มหาวัน
ม.2
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
497
เด็กหญิงวันวิสา  นวลอ้าย
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
498
เด็กชายวิธวินท์  อินทนาม
ม.1
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
499
เด็กหญิงวิรากานต์  เขื่อนแก้ว
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
500
เด็กหญิงศิรประภา  นุนพนัสสัก
ม.2
โรงเรียนไตรภพวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
501
นายศิวกร  จัดสวย
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
502
เด็กชายสิงห์ชัย  ขันตรี
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
503
เด็กหญิงสุตาภัทร  ศรีสว่าง
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
504
เด็กหญิงสุธิดา  พานิช
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
505
นายสุเมธ  มาเนียม
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
506
นางสาวเสมอใจ  ติ๊บขัด
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
ลำปาง เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาล (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
507
เด็กชายเหนือเมือง  พ่วงแรงศิลป์
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
508
เด็กชายอดิเทพ  มณีวรรณ
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
509
เด็กหญิงอนัญญา  ถาวร
ม.1
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
510
เด็กชายอนันตวัฒน์  แปงสนิท
ม.2
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
511
เด็กชายอนุรักษ์  บุญมาวงศ์
ม.3
โรงเรียนไตรภพวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
512
เด็กหญิงอภิชญา  นันทพันธ์
ม.2
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
513
เด็กหญิงอรจิรา  วงศ์พลกานันท์
ม.2
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
514
เด็กชายอรรถกวี  เลิศรัตนกร
ม.2
โรงเรียนไตรภพวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
515
เด็กชายอรรถพล  กันทะพันธุ์
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
516
เด็กชายอัลฟาลาฮ  อับดิลลอฮ์
ม.1
โรงเรียนไตรภพวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
517
เด็กหญิงอาภรณ์  ลัวะตื้น
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
518
เด็กหญิงอุรัสยา  กองดิน
ม.2
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ลำปาง เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาล (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
519
เด็กหญิงกชกร  เรืองพิริยะกิจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
520
เด็กหญิงกมลรัตน์  แสงบุญเรือง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
521
เด็กหญิงกมลลักษณ์  มาชม
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
522
เด็กชายกรกช  อินทร์ตาวงค์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
523
เด็กหญิงกรกมล  ยอดเพ็ชร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
524
เด็กชายกรรชัย  คำเครือ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงศ์อนุกูล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
525
เด็กหญิงกฤติมา  จิตรงาม
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
526
เด็กหญิงกฤติมา  ศิริปัญญา
ป.6
โรงเรียนไตรภพวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
527
เด็กชายกฤษฏาวุธ  โอภาสเสถียร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
528
เด็กหญิงกฤษณาวดี  คงธนภักดีบวร
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงศ์อนุกูล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
529
เด็กหญิงกฤษสุดาพร  คำภาเกะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
530
เด็กหญิงกัญญาณัฎ  สุวรรณเทพ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
531
เด็กหญิงกัญญาพัชร  ฟองมัน
ป.3
โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
532
เด็กหญิงกัญญาภัสณ์  ชลธารอุดมลาภ
ป.3
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
533
เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  มานันตา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
534
เด็กชายกันตพรรธน์  มณีวรรณ
ป.3
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
535
เด็กหญิงกันทนา  นาหม่อง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
536
เด็กหญิงกันยารัตน์  แม่นธนู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
537
เด็กชายกัปตัน  ปงลังกา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
538
เด็กหญิงกัลยาณี  ศรีบุญมาก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
539
เด็กหญิงกานต์ธิดา  ปูสิริพงศ์สาร
ป.3
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
540
เด็กหญิงกานต์ธีรา  เมฆรักษาวนิช
ป.3
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
541
เด็กหญิงกานต์พิชชา  ปุณณภพพสิษฐ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
542
เด็กหญิงกานต์รวี  แสงจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
543
เด็กชายกาลัญญู  คำนิล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
544
เด็กชายกิตติ  ช่อไชยกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
545
เด็กหญิงกิตติกา  ยะย่าเป้า
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
546
เด็กชายกิตติภัฎ  หน่อยศ
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
547
เด็กหญิงกุลฑีรา  เปี้ยอ้าย
ป.6
โรงเรียนไตรภพวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
548
เด็กหญิงกุลนารถ  ปาระมี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
549
เด็กหญิงกุลิสรา  โยทะกา
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
550
เด็กชายขจรเดช  เกษวัง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
551
เด็กหญิงขวัญข้าว  สายแดง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
552
เด็กหญิงขวัญจิรา  นันตาแสง
ป.3
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
553
เด็กหญิงขวัญจิรา  ปัญญาตรง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ลำปาง เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาล (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
ห้องสอบที่
 18
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
554
เด็กหญิงขวัญชนก  ผาดไธสง
ป.6
โรงเรียนไตรภพวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
555
เด็กชายเขมกร  จูเซียน
ป.3
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
556
เด็กหญิงเขมจิรา  เรือนแปง
ป.5
โรงเรียนไตรภพวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
557
เด็กหญิงเขมิกา  มีแก้ว
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
558
เด็กชายคณิศร  หล้าคำเปียง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
559
เด็กหญิงครองสิริ  เทพพรมวงศ์
ป.3
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
560
เด็กหญิงคาลอรินี่  โตโยฟุกุ
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
561
เด็กชายคุณากร  วงค์สวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
562
เด็กชายจตุภัทร  ธนู
ป.4
โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
563
เด็กหญิงจันทนา  อามอ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดป่ารวก)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
564
เด็กหญิงจิณณพัต  อัดแอ
ป.6
โรงเรียนไตรภพวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
565
เด็กหญิงจิดาภา  สุวรรณเทพ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
566
เด็กหญิงจินดาภา  รื่นเริง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
567
เด็กชายจิรทีปต์  เอียกพงษ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
568
เด็กหญิงจิรัชญา  วันกาโย
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
569
เด็กหญิงจิรัชญา  ศรีชัยตัน
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
570
เด็กชายจิรัฏฐ์  เอียดทอง
ป.6
โรงเรียนดอนไชยวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
571
เด็กหญิงจิรัศมิ์ชยา  อัมภรัตน์
ป.3
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
572
เด็กหญิงจิราพร  โมลัง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
573
เด็กหญิงจิราพัชร  กิตติวราพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
574
เด็กชายจิรายุทธ  ศรีคำ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงศ์อนุกูล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
575
เด็กหญิงจุฑามาศ  คิดดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
576
เด็กหญิงจุฬามณี  ใจเย็น
ป.4
โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
577
เด็กหญิงฉัชญา  สูงงาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
578
เด็กหญิงฉัตรชฎา  เสมอใจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
579
เด็กหญิงฉันท์ชนก  ไชยมังคลายนต์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
580
เด็กชายชญานิน  ชัยวงฝัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
581
เด็กหญิงชญาภา  ขระเขื่อน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
582
เด็กหญิงชญาษร  วงค์สิทธิ์
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
583
เด็กชายชนกันต์  ฟูพันธ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดป่ารวก)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
584
เด็กหญิงชนนิกานต์  ฉัตรแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
585
เด็กหญิงชนากานต์  สมงาม
ป.3
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
586
เด็กหญิงชมฝัน  จิตตา
ป.5
โรงเรียนดอนไชยวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
587
เด็กชายชยุตม์  ไชยวรรณ
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
588
เด็กหญิงชลณธาร  ปารมีนาค
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดป่ารวก)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ลำปาง เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาล (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
ห้องสอบที่
 19
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
589
เด็กหญิงชลดา  ช่างสัก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
590
เด็กหญิงชลดา  ปินสาย
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดป่ารวก)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
591
เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  ยอดเรือน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
592
เด็กหญิงชัญญาพร  แตงเลี่ยน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
593
เด็กหญิงชาลิสา  กันทะวงค์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
594
เด็กชายชิติพัทธ์  จิตตะคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
595
เด็กชายไชยยันต์  สุธา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
596
เด็กหญิงญาณสิรี  เทพศิริ
ป.3
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
597
เด็กหญิงญาณิศา  กุลประโยชน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
598
เด็กหญิงฐิติชญา  จุลพันธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
599
เด็กหญิงฐิติพร  พงษ์พันธ์
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
600
เด็กหญิงฐิติวรดา  หอมแก่นจันทร์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
601
เด็กชายณฐกร  มลิหอม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
602
เด็กชายณฐภัทร  สูงงาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
603
เด็กชายณฐวัฒน์  ไชยแสน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
604
เด็กหญิงณภัทร  สิงห์คำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
605
เด็กชายณภัทร์  อินทรวง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
606
เด็กชายณรงค์เดช  แสนอาจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
607
เด็กหญิงณรนัน  ฉันกันธะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
608
เด็กหญิงณัชชา  ฝั้นจักรสาย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
609
เด็กหญิงณัชชานันท์  กันทะวงค์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
610
เด็กหญิงณัชชาพิชญ์  บุญทาทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
611
เด็กหญิงณัชณิชา  เสนาธรรม
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
612
เด็กหญิงณัญณิชา  แก้วชัย
ป.3
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
613
เด็กหญิงณัฐกฤตา  อกตัน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
614
เด็กหญิงณัฐกานต์  ใจฝั้น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
615
เด็กหญิงณัฐชญา  ดวงแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
616
เด็กหญิงณัฐญาดา  ธรรมชัยกุล
ป.3
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
617
เด็กหญิงณัฐฐิณีย์  กันทะวงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
618
เด็กหญิงณัฐณิชา  เขียวปิง
ป.3
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
619
เด็กหญิงณัฐธัญ  จำปาทิพย์
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
620
เด็กหญิงณัฐนนท์  คำบุญชู
ป.3
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
621
เด็กหญิงณัฐนรี  การเก่ง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
622
เด็กหญิงณัฐนันท์  วังมูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
623
เด็กหญิงณัฐนิชา  ปั้นเหน่ง
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ลำปาง เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาล (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
ห้องสอบที่
 20
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
624
เด็กชายณัฐพนธ์  ชัยวงฝัน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
625
เด็กชายณัฐพล  ต๊ะวงศ์ษา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
626
เด็กชายณัฐภัทร  บุญมาปุก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
627
เด็กชายณัฐภัทร  สุวรรณห้อย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
628
เด็กหญิงณัฐรัตน์  วิทยาอนุรักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
629
เด็กหญิงณัฐริกา  พรรจาศิริ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
630
เด็กหญิงณัฐวลัญช์  คำมาก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
631
เด็กชายณัฐวัฒน์  บัวเงิน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
632
เด็กชายณัฐวุฒิ  กาตาสาย
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงศ์อนุกูล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
633
เด็กหญิงณิชมน  วัฒนกุล
ป.3
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
634
เด็กหญิงณิชา  มณีกาญจน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
635
เด็กหญิงณิชาภัทร  คำผัด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
636
เด็กหญิงณิชาภัทร  จำรูญพันธุ์
ป.3
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
637
เด็กหญิงณิชารีย์  พรศิริ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
638
เด็กหญิงณิธาดา  มาลา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
639
เด็กหญิงณิศา  อุทิศชลานนท์
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
640
เด็กหญิงดาริกา  หล้าสมศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
641
เด็กหญิงตมิศา  หมายชอบ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
642
เด็กชายตระกูล  บูรณะโรจน์ตระกูล
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
643
เด็กหญิงทยิดา  ฮาวปินใจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
644
เด็กชายทักษดนย์  จิรัฐตินันท์
ป.3
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
645
เด็กหญิงทักษยา  ทรงกิติพิศาล
ป.3
โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
646
เด็กชายทักษ์สกุล  เขื่อนสุวงค์
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
647
เด็กชายทักษิณ  นาสรรค์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดป่ารวก)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
648
เด็กหญิงทิพรดา  ชื่นแสง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
649
เด็กหญิงทิวระวี  หล้าคำลือ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
650
เด็กชายธงชาติ  เขียวงาม
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดป่ารวก)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
651
เด็กชายธนกร  จอมฟอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
652
เด็กชายธนกฤต  ด้วงคำจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
653
เด็กชายธนกฤต  อ้วนล่ำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
654
เด็กชายธนเชษฐ์  เตรียมแรง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
655
เด็กชายธนโชติ  ไชยเรียน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
656
เด็กชายธนพล  โชครวย
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงศ์อนุกูล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
657
เด็กชายธนวิชญ์  คำลือ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
658
เด็กหญิงธนัญชนก  คำกรอง
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ลำปาง เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาล (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
ห้องสอบที่
 21
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
659
เด็กชายธนากร  แซ่ฟุ้ง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
660
เด็กหญิงธนาพร  มาสูตร
ป.6
โรงเรียนไตรภพวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
661
เด็กหญิงธฤษวรรณ  ใหญ่สว่าง
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
662
เด็กหญิงธัญชนก  บัวสด
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
663
เด็กหญิงธัญญ์พัฒน์  เตชพรวรรักษ์
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
664
เด็กหญิงธัญพิชชา  สายสร
ป.6
โรงเรียนไตรภพวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
665
เด็กหญิงธัญพิมล  วังใน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
666
เด็กชายธัณยพงศ์  พุทธวงค์
ป.3
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
667
เด็กหญิงธันญ์ชนก  ไชยเมืองชื่น
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
668
เด็กหญิงธันย์ชนก  ต๊ะอินทร์
ป.5
โรงเรียนไตรภพวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
669
เด็กชายธาดาพงษ์  พรมกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
670
เด็กหญิงธิชากรณ์  คำอ้อย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
671
เด็กหญิงธิดารัตน์  ชุติมา
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงศ์อนุกูล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
672
เด็กหญิงธิติธิดา  สิทธิกูลนะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
673
เด็กหญิงธิษณามดี  แสนคำร้อย
ป.3
โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
674
เด็กชายธีรชัย  กิติพัฒน์มนตรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
675
เด็กชายธีร์ธวัช  นามวงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
676
เด็กชายธีรพงศ์  รัชดาพันธ์เรือง
ป.3
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
677
เด็กชายธีรภัทร  ศิริคำน้อย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
678
เด็กชายธีรภัทร  อธิปัญญาพันธุ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
679
เด็กชายธีระพงศ์  บุญคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
680
เด็กหญิงเธียราณัฐ  ปิติจะ
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
681
เด็กหญิงนงนภัส  สุทธิพรมมณีวัฒน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
682
เด็กหญิงนภสร  พักใส
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงศ์อนุกูล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
683
เด็กหญิงนภัสนันท์  ตาคำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
684
เด็กหญิงนภัสวรรณ  กอบบุญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
685
เด็กหญิงนภัสสร  ไชยสมบัติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
686
เด็กหญิงนภาวดี  จตุจินดา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
687
เด็กชายนรวร  ภู่หยัด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
688
เด็กหญิงนฤพรณ์  ศักดิ์ชัย
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
689
เด็กหญิงนวพรรษ  อ่อนจิตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
690
เด็กชายนวพล  ศรีสม
ป.3
โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
691
เด็กชายนวพล  สารเถื่อนแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
692
เด็กชายนะโม  วงค์ดาว
ป.3
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
693
เด็กหญิงนัฎฐ์ชญา  อินต๊ะรัตน์
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ลำปาง เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาล (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
ห้องสอบที่
 22
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
694
เด็กหญิงนันท์นภัส  ปานเหลือง
ป.3
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
695
เด็กชายนันทนัช  พึ่งขำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
696
เด็กชายนัสกร  ท่อนฟู
ป.3
โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
697
เด็กชายนาวิน  ใจจริง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
698
เด็กชายนิชฌาน  ลี้ประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
699
เด็กหญิงนิชาภา  วิเลปนานนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
700
เด็กชายนิธิกร  เงินมูล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
701
เด็กชายนิพัทธ์  ธรรมสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงศ์อนุกูล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
702
เด็กชายนิภัทรกุญช์  ก๋องแก้วเครือ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
703
เด็กหญิงนิภาวดี  ท่องเที่ยว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
704
เด็กชายเนติพงศ์  สิงห์แก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
705
เด็กหญิงเนยขวัญ  แซ่จิ๋ว
ป.3
โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
706
เด็กหญิงเนื้อนวล  เต่าทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
707
เด็กชายบวรภพ  ณ ลำปาง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
708
เด็กหญิงบัณฑิตา  ความหมั่น
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
709
เด็กหญิงบัณฑิตา  สุวงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
710
เด็กหญิงบัวชมพู  เช่งรุ้ง
ป.3
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
711
เด็กหญิงเบญญภา  กระเสาร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
712
เด็กหญิงเบญญาภา  ความหมั่น
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
713
เด็กหญิงเบญญาภา  อุปอินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
714
เด็กชายปฎิมา  เครือฟู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
715
เด็กชายปฏิพัทธ์  กาวินันท์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
716
เด็กหญิงปฏิภรณ์  หนิ้วหยิ่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
717
เด็กชายปฏิภาณ  ประเสริฐศิลป์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
718
เด็กชายปฏิวัฒน์  แจ่มวิมล
ป.3
โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
719
เด็กหญิงปณิตา  โรจนวิจิตร
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
720
เด็กหญิงปณิศรา  ศิริชุ่ม
ป.3
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
721
เด็กหญิงปธานิน  พลอยสุกใส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
722
เด็กหญิงปมลวรรณ  ตันจันกูล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
723
เด็กหญิงประภารัศมิ์  กาจารี
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
724
เด็กหญิงประภาวรินทร์  ตารุสา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
725
เด็กชายประสบโชค  ตรียกูล
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
726
เด็กหญิงปรัชญวรรณ  ไชยวังเย็น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
727
เด็กชายปรัชญา  กาเงิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
728
เด็กชายปราปต์  ภู่จันทร์เจริญ
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ลำปาง เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาล (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
ห้องสอบที่
 23
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
729
เด็กหญิงปริญญา  อัยรา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
730
เด็กชายปรีชา  เครือระยา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
731
เด็กหญิงปรียาดา  สวัสดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
732
เด็กหญิงปวันรัตน์  อุสาทำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
733
เด็กหญิงปัณรสี  วงศ์สว่างศิริ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
734
เด็กหญิงปาณิสรา  ลาลุน
ป.3
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
735
เด็กหญิงปานระพี  จันทร์หอม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
736
เด็กหญิงปาริชาต  ชัยณรงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
737
เด็กหญิงปาริชาติ  ศรีสม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
738
เด็กชายปารินทร์  ศรีบุญเรือง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
739
เด็กหญิงปิ่นจารุพักตร์  ปาโกวงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
740
เด็กหญิงปุณยนุช  ตันจันทร์กูล
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
741
เด็กหญิงปุณยนุช  สายสุข
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
742
เด็กหญิงปุณิกา  อินต๊ะพันธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
743
เด็กหญิงเปมิกา  หล่องตากล้า
ป.5
โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
744
เด็กหญิงพงศ์พล  อินต๊ะวงค์
ป.3
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
745
เด็กหญิงพชพร  ศรีสุข
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
746
เด็กชายพชรพล  วงศ์คำ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
747
เด็กชายพนธกร  พึ่งอินต๊ะ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงศ์อนุกูล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
748
เด็กหญิงพรกนก  เสมอวงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
749
เด็กหญิงพรพิชญา  ยศตื้อ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
750
เด็กชายพศวัตร  ฉัตรชัยสถาพร
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
751
เด็กชายพศิน  อาจิริยะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
752
เด็กหญิงพัชริดา  แก้วฝาย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
753
เด็กหญิงพัฒน์นรี  ธรรมยา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
754
เด็กชายพัทรดลย์  ดวงใจ
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
755
เด็กชายพัทรพล  ดวงใจ
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
756
เด็กหญิงพิชญาภร  ถาน้อย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
757
เด็กชายพิชเญศ  วงค์สูง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
758
เด็กหญิงพิมนภัทร์  ภูริพัฒน์ธีรกุล
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
759
เด็กหญิงพิมพ์ขวัญ  ชัยนาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
760
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ฉัตรชัยสิทธิกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
761
เด็กหญิงพิมพิสุทธิ์  วงค์ไชย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
762
เด็กหญิงพิมมาฏาร์  พรหมราช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
763
เด็กชายพีรพัฒน์  เรืองนภารัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ลำปาง เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาล (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
ห้องสอบที่
 24
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
764
เด็กหญิงพุดน้ำบุศย์  ใจจูญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
765
เด็กหญิงเพชราภรณ์  แซ่จ๋าว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
766
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  วาละ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
767
เด็กหญิงเพ็ญพิชญา  ทิพย์มณี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
768
เด็กหญิงเพลงฟ้า  สุวรรณวิชิตกุล
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
769
เด็กหญิงแพรรวา  กาศสนุก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
770
เด็กหญิงแพรวเพชร  เพ็ชรสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
771
เด็กหญิงแพรววณิต  จันตะตื้อ
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
772
เด็กหญิงแพรวา  ฉัตรชัยสิทธิกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
773
เด็กหญิงแพรวารินทร์  แผ่นคำ
ป.3
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
774
เด็กหญิงฟาริดา  วงษ์ชาลี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
775
เด็กหญิงภัณฑิรา  ใจดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
776
เด็กหญิงภัทรธิดา  สุขเพราะนา
ป.3
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
777
เด็กชายภัทรนนท์  เดชนันทรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
778
เด็กหญิงภัทรนันท์  เขื่อนแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
779
เด็กหญิงภัทรมน  พลติ๊บ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
780
เด็กหญิงภัทรศยา  เพียรไป
ป.4
โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
781
เด็กหญิงภัทราภรณ์  พงษ์บูรพา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
782
เด็กชายภัสร์พสุ  รุ่งฉัตร
ป.4
โรงเรียนดอนไชยวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
783
เด็กหญิงภาณุมาศ  คำนิล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
784
เด็กชายภาณุวัฒน์  ถุงคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
785
เด็กหญิงภาดา  เครือสบจาง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
786
เด็กหญิงภานุมาศ  ยะมะโน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
787
เด็กหญิงภิชญาสิฬห์  สีเหลือง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
788
เด็กหญิงภิยยดา  อูปนวล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
789
เด็กชายภูตะวัน  วรรณจิตร
ป.3
โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
790
เด็กชายภูผา  ตัญจนะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
791
เด็กชายภูมิพัฒน์  เตจินะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
792
เด็กหญิงมณีรัตน์  ขันแก้ว
ป.3
โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
793
เด็กหญิงมนัสนันท์  เครือระยา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
794
เด็กชายมหาสมุทร  ทิพย์วังเมฆ
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
795
เด็กหญิงมินตรา  วงค์ศรีชัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
796
เด็กชายเมฑาวัฒน์  ศรีทิญาติ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดป่ารวก)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
797
เด็กชายเมธานันท์  หาญชัยนิตยพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
798
เด็กหญิงเมธาวี  บุญหมั่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ลำปาง เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาล (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
ห้องสอบที่
 25
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
799
เด็กหญิงเมธาวีร์  กลัดสมบูรณ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
800
เด็กหญิงยศวดี  ทิยาว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
801
เด็กชายรชตะ  กาวิละ
ป.5
โรงเรียนดอนไชยวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
802
เด็กชายรณกฤต  แก้วบุญธรรม
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดป่ารวก)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
803
เด็กชายรณชัย  จอมคำสิงห์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
804
เด็กหญิงรวิสรา  ยอดคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
805
เด็กหญิงระมิงคร์  บัวภา
ป.3
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
806
เด็กชายรัฐภูมิ  หอระดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
807
เด็กชายรัฐศาสตร์  กุณณา
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
808
เด็กหญิงรัตน์ชนก  ขัตโต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
809
เด็กหญิงรัตนา  เครือวัง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
810
เด็กชายราชกิจ  กาคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
811
เด็กชายราชวัตร  มั่งอานุ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
812
เด็กหญิงรุ้งตะวัน  สุวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
813
เด็กหญิงรุจิษยา  ลาหิรัญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
814
เด็กหญิงลภัสรดา  หล้าจอมใจ
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
815
เด็กหญิงลอร่า เมย์  ไนแมน
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
816
เด็กหญิงลัคนาวรรณ  ชาญกระบี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
817
เด็กชายลาภวัต  ปิ่นแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
818
เด็กหญิงวชิรพร  นามวงศ์
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
819
เด็กชายวชิรพล  คำวงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
820
เด็กชายวรพล  ฝั้นเต็ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
821
เด็กชายวรภัทร  มูลเมือง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
822
เด็กหญิงวรรณพร  สุวรรณเมือง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
823
เด็กหญิงวรรณษา  อ่อนอำพันธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
824
เด็กชายวรัตถ์  แสนใจ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
825
เด็กหญิงวราภรณ์  เทพยุหะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
826
เด็กชายวริทธิ์  กองฟู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
827
เด็กหญิงวริศรา  วงค์ธิดา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
828
เด็กหญิงวริศษริยา  มีใจวงค์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
829
เด็กชายวศศาสตร์  รัชนีรมย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
830
เด็กชายวสุรัตน์  จิ๋วปัญญา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
831
เด็กชายวัชรธร  ทองคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
832
เด็กหญิงวัชรพร  ตุ้ยเครือ
ป.3
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
833
เด็กหญิงวารุณนรี  วงเปี้ย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ลำปาง เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาล (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
ห้องสอบที่
 26
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
834
เด็กหญิงวาสินี  สมบูรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
835
เด็กหญิงวิจิตราพร  เจนแพทย์
ป.3
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
836
เด็กหญิงวิชญาพร  สีตาบุตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
837
เด็กหญิงวิภาดา  พันธ์งาม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
838
เด็กหญิงวิภาดา  วชิรปัญญากุล
ป.3
โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
839
เด็กหญิงวิภาวรรณ  อัยยะกา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
840
เด็กหญิงวิมลศิริ  ตุสะมณี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
841
เด็กหญิงวิรัชฎาภรณ์  เชื้อทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
842
เด็กหญิงวิรากานต์  เวศยพิรุฬห์
ป.6
โรงเรียนประชาวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
843
เด็กชายวีรภัทร  ไชยรุ่งเรือง
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
844
เด็กชายวีรภัทร  เสมอใจ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
845
เด็กชายวีรวัทร  ซีคำ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดป่ารวก)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
846
เด็กหญิงวีรียา  เคนดี
ป.6
โรงเรียนบ้านวังตม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
847
เด็กหญิงศตพร  สีวาโย
ป.3
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
848
เด็กชายศรัณย์ภัทร  เตือนไธสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
849
เด็กหญิงศศิวิมล  สมณะ
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
850
เด็กชายศศิศ  ยอดยิ่ง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
851
เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  วัชรธาดาพงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
852
เด็กหญิงศิรดา  มังคะวงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
853
เด็กหญิงศิรภัสสร  จันต๊ะไทย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
854
เด็กหญิงศิริมาพร  ยุทธมานพ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
855
เด็กหญิงศิริรัศมิ์  เจริญแสนสุข
ป.3
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
856
เด็กหญิงศิริลักษณ์  ศรีไชยชนะ
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
857
เด็กหญิงศิวาพร  แก้วนันชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
858
เด็กชายศุภ  วจีกรรม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
859
เด็กชายศุภกร  กาตาสาย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
860
เด็กชายศุภกิตต์  ไชยวัณณ์
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
861
เด็กหญิงศุภลักษณ์  สุวรรณจักร์
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
862
เด็กหญิงศุภัชญา  ศรีปินตา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
863
เด็กหญิงศุภานัน  สุวรรณศรี
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
864
เด็กหญิงศุภาพิชญ์  มูลครบุรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
865
เด็กชายเศรษฐพงศ์  คาสมบัติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
866
เด็กชายสมเกียรติ  ธีรพงศ์กุล
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
867
เด็กชายสรณัฐ  พรมจักร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
868
เด็กชายสร้างสรรค์  ไชยชมภู
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ลำปาง เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาล (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
ห้องสอบที่
 27
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
869
เด็กหญิงสริดา  ชาติท่าค้อ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
870
เด็กหญิงสลิลทิพย์  สิทธิจู
ป.6
โรงเรียนไตรภพวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
871
เด็กหญิงสวิชญา  เตชะต้นมันสกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
872
เด็กชายสิรภพ  ควรสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนดอนไชยวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
873
เด็กชายสิรภพ  พลอยแดง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
874
เด็กชายสิรวิชญ์  ครองตาเนิน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
875
เด็กชายสิรวิชญ์  ใจอินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
876
เด็กชายสิรวิชญ์  พรมแก้วงาม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
877
เด็กหญิงสิริกมล  วงศ์รัตนฉัตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
878
เด็กหญิงสิริกร  จารุเนตร
ป.3
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
879
เด็กหญิงสิริกร  นันทะโย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
880
เด็กหญิงสิริกัญญา  ปันแกว่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
881
เด็กหญิงสิริกัญญา  ลีลาวัลลภ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
882
เด็กหญิงสิริญาดา  แสงศิวาพร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
883
เด็กหญิงสิริภากร  เจียรสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
884
เด็กหญิงสิริยากร  เจียรสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
885
เด็กหญิงสิริวรางค์  ว่องเบญจะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
886
เด็กหญิงสุกฤตา  ภักดีบุรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
887
เด็กหญิงสุชานันท์  นนทสูติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
888
เด็กหญิงสุชานาถ  หมั่นคิด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
889
เด็กชายสุทธิกานต์  ชัยทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
890
เด็กหญิงสุทธิดา  สุทธะ
ป.3
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
891
เด็กชายสุธางค์  ชาตรีวิศิษฎ์
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
892
เด็กหญิงสุธาสิณี  ศรีปินตา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
893
เด็กหญิงสุปวีณ์  พอชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
894
เด็กหญิงสุพรรณษา  ทรายยศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
895
เด็กหญิงสุพรรณิการ์  คำเรือน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
896
เด็กหญิงสุภัชญา  สุวรรณ
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
897
เด็กหญิงสุเมธินี  ใสสุทธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
898
เด็กชายโสฬส  กันทะวัง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
899
เด็กหญิงหทัยรัตน์  พิมพ์น้อย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
900
เด็กชายอดิศร  โปร่งใจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
901
เด็กชายอนุชา  ยานัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
902
เด็กหญิงอภิญญา  ใจกันทา
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
903
เด็กหญิงอภิสรา  พึ่งสุยะ
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ลำปาง เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาล (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
ห้องสอบที่
 28
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
904
เด็กหญิงอรนภา  ดอกสร้อย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
905
เด็กหญิงอรปรียา  วงค์ชมภู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
906
เด็กหญิงอรรัมภา  สาคร
ป.3
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
907
เด็กหญิงอริสา  ช่วงอุบล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
908
เด็กหญิงอโรชา  ฟูใจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
909
เด็กหญิงอลิสา  อโร่า
ป.3
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
910
เด็กชายอัครกานต์  พยัคฆบุตร
ป.6
โรงเรียนไตรภพวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
911
เด็กชายอัครวิทย์  นาคพานิช
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
912
เด็กหญิงอัจฉรา  ฟูใจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
913
เด็กหญิงอัจฉริยา  ทะวะละ
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
914
เด็กหญิงอัญชิษฐา  จงสัมฤทธิ์ีดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
915
เด็กหญิงอาริตา  อายะวงค์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
916
เด็กหญิงอาลีนา  ใจคำ
ป.3
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
917
เด็กชายอินทภัทร  อินทะสืบ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
918
เด็กหญิงอิ่มอุ่น  ลีวิริยะพันธุ์
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
919
เด็กหญิงอิ่มเอม  ลีวิริยะพันธุ์
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
920
เด็กชายเอกพล  บุญเกิด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
921
เด็กหญิงไอศิกา  ปิงยา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
922
เด็กหญิงไอศิยา  คำปาละ
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
923
เด็กหญิงูฮูดา  อุมา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์