ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ลพบุรี เขต 2

ณ โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกณณิชา  ซุง
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
2
เด็กหญิงกนกกร  ชูวงษ์
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
3
เด็กหญิงกนกกาญจน์  แก้วสว่าง
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
4
เด็กหญิงกนกวรรณ  วิงสกุล
ป.6
โรงเรียนทองทาบพิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
5
เด็กหญิงกนกวรรณ  อินทรจงใจ
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
6
เด็กหญิงกนกวรรณ  โอภาษี
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
7
เด็กหญิงกนิษฐา  กลั่นเอี่ยม
ป.4
โรงเรียนทองทาบพิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
8
เด็กหญิงกมลทิพย์  ศรีสุธาวาส
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
9
เด็กหญิงกมลรัตน์  อาดดีลัง
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
10
เด็กหญิงกมลลักษณ์  พุกะ
ป.3
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
11
เด็กหญิงกฤตยา  อ้วนศรี
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
12
เด็กชายกฤษกร  ขวัญยืน
ป.5
โรงเรียนทองทาบพิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
13
เด็กชายกฤษจุฑา  บุพศิริ
ป.5
โรงเรียนทองทาบพิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
14
เด็กชายกฤษฎี  คตน่วม
ป.3
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
15
เด็กหญิงกฤษฑารัตน์  บุพศิริ
ป.6
โรงเรียนทองทาบพิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
16
เด็กชายกฤษณพงศ์  กองบุญ
ป.5
โรงเรียนทองทาบพิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
17
เด็กชายกฤษณพงศ์  พรภู่
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
18
เด็กชายกฤษณพล  เกตุเผือก
ป.4
โรงเรียนทองทาบพิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
19
เด็กชายกฤษนันท์  พัฒนพงศ์
ป.6
โรงเรียนทองทาบพิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
20
เด็กชายก้องเกียรติ  ยศกลาง
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
21
เด็กหญิงกัญญ์ณณัฐ  ทาทอง
ป.4
โรงเรียนทองทาบพิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
22
เด็กหญิงกัญญาภัทร์  เต้นรัมย์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
23
เด็กหญิงกัญญาวีร์  สว่างดาว
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
24
เด็กหญิงกัณฑริกา  อรรคคำ
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
25
เด็กหญิงกัณณ์ณณัฏฐ์  สลุงอยู่
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
26
เด็กชายกันตพล  มูลใจตา
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
27
เด็กหญิงกันธิชา  แก้วคูณนอก
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
28
เด็กหญิงกานต์รวี  พ่วงประสงค์
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
29
เด็กหญิงกานติมา  โพธิ์ศรี
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
30
เด็กชายกิตติพงศ์  ชัยสิงห์
ป.5
โรงเรียนทองทาบพิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
31
เด็กชายกิตติศักด์  ใจหาญ
ป.4
โรงเรียนทองทาบพิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
32
เด็กชายกีรติ  ก่อเกิด
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
33
เด็กหญิงเกตุมณี  จุมพล
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
34
เด็กหญิงเกศกัญญา  ศรีรักษา
ป.4
โรงเรียนทองทาบพิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
35
เด็กหญิงขนิษฐา  หมื่นเมือง
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ลพบุรี เขต 2

ณ โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กหญิงขวัญแก้ว  พุฒภูงา
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
37
เด็กหญิงคณิตา  ตังคณิตานนท์
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
38
เด็กหญิงคนดี  ปาทา
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
39
เด็กชายคมสัน  ทองห้อม
ป.6
โรงเรียนทองทาบพิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
40
เด็กหญิงจตุพร  ชัยเจริญ
ป.5
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
41
เด็กชายจักรภัทร  ศรีสาคร
ป.3
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
42
เด็กหญิงจิรดา  พงษ์ภมร
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
43
เด็กชายจิรพงศ์  เนินสลุง
ป.5
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
44
เด็กชายจิรภัทร  สาสิน
ป.5
โรงเรียนทองทาบพิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
45
เด็กหญิงจิรภิญญา  ลานสันทัด
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
46
เด็กชายจิรวัฒน์  เกิดหลำ
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
47
เด็กชายจิรวัฒน์  ใจคำ
ป.4
โรงเรียนทองทาบพิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
48
เด็กหญิงจิรัฐติกาล  ประทุมศิลา
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
49
เด็กหญิงจิราพรรณ  แช่มแร่ม
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
50
เด็กหญิงจิราภรณ์  พุทธเดช
ป.5
โรงเรียนทองทาบพิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
51
เด็กหญิงจุฑามณี  บุญเผือก
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
52
เด็กชายเจตนิพัทธ์  สมพงษ์
ป.5
โรงเรียนทองทาบพิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
53
เด็กหญิงเจนจิรา  มีชาติชวนันท์
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
54
เด็กชายเจนวัฒน์  ร่มลำดวน
ป.6
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
55
เด็กชายเจริญ  อันประนิตย์
ป.4
โรงเรียนทองทาบพิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
56
เด็กชายเจษฎา  วันคำ
ป.6
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
57
เด็กหญิงเจษฎาภรณ์  ทะมานนท์
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
58
เด็กหญิงฉัตรชนก  ทองเย็น
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
59
เด็กชายฉันทพัฒน์  ทองอินทร์พงษ์
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
60
เด็กหญิงชญานิศ  จงใจลาน
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
61
เด็กหญิงชญานี  กาดกลางดอน
ป.6
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
62
เด็กชายชนวีร์  ภู่ตระกูล
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
63
เด็กหญิงชนาทิพย์  ใยเนียม
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
64
เด็กหญิงชนาภา  ศรีคร้าม
ป.6
โรงเรียนวัดดำรงบุล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
65
เด็กหญิงชนิกานต์  ยอดคำตัน
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
66
เด็กหญิงชนิศา  กล้วยดี
ป.3
โรงเรียนทองทาบพิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
67
เด็กหญิงชลกานต์  แพ่งกลิ่น
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
68
เด็กชายชลธาร  มีเนน
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
69
เด็กหญิงชลธิชา  ลิ้มสมบัติ
ป.5
โรงเรียนทองทาบพิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
70
เด็กหญิงชลธิชา  วงษา
ป.6
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ลพบุรี เขต 2

ณ โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กชายชลสิทธิ์  กิ้มนวน
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
72
เด็กชายชวกร  สุทธิชลสกุล
ป.6
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
73
เด็กหญิงชวัลลักษณ์  อึ่งชัยภูมิ
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
74
เด็กหญิงชัชชา  กลิ่นโกสุม
ป.6
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
75
เด็กชายชัชพงศ์  กลิ่นเทียน
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
76
เด็กหญิงชัญญานุช  ศริวิไล
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
77
เด็กชายชัยพัฒน์  แป้นสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
78
เด็กชายชัยวัฒน์  เข็มทอง
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
79
เด็กชายชัยวิชญ์  รัตนวิชัย
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
80
เด็กชายชาญวิทย์  พัฒนจันทร์
ป.3
โรงเรียนทองทาบพิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
81
เด็กหญิงชาลิสา  สุภวาลย์
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
82
เด็กชายชินวัตร  เตือนขุนทด
ป.5
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
83
เด็กชายชิษณุพงษ์  ศรีมันตะ
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
84
เด็กหญิงโซไลดา  สังข์พราหมณ์
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
85
เด็กหญิงญาดา  สารสุข
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
86
เด็กหญิงญาดา  อินทร์เสวก
ป.5
โรงเรียนทองทาบพิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
87
เด็กหญิงญาริศา  วงษ์ทอง
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
88
เด็กหญิงฐิตาพร  พิมพ์เดช
ป.5
โรงเรียนทองทาบพิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
89
เด็กหญิงฐิติญา  อินทรพงษ์
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
90
เด็กชายฐิติวัฒน์  โพธิ์พัฒน์
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
91
เด็กหญิงฐิรัฎฏิกร  มงคลเกตุ
ป.6
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
92
เด็กหญิงณญาดา  บุบผา
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
93
เด็กหญิงณหทัย  กองทอง
ป.3
โรงเรียนทองทาบพิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
94
เด็กหญิงณัชชา  มาลัยทอง
ป.4
โรงเรียนทองทาบพิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
95
เด็กชายณัชพล  ขาวสังข์
ป.3
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
96
เด็กชายณัชพล  สงวนศักดิ์
ป.6
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
97
เด็กหญิงณัฏฐ์ชยา  จรูญรัตนรังสี
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
98
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ชมดง
ป.5
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
99
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  วัฒกิรจ์
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
100
เด็กหญิงณัฐกมล  วัฒกิรจ์
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
101
เด็กหญิงณัฐกาญจน์  จั่นรักษ์
ป.3
โรงเรียนทองทาบพิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
102
เด็กหญิงณัฐชา  ลาดสลุง
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
103
เด็กหญิงณัฐชา  ศิริ
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
104
เด็กหญิงณัฐณิชา  ตั้งชัยวรรณา
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
105
เด็กหญิงณัฐณิชา  บุญเทียม
ป.5
โรงเรียนทองทาบพิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ลพบุรี เขต 2

ณ โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กชายณัฐพงษ์  ตันติเสรีพัฒนา
ป.6
โรงเรียนทองทาบพิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
107
เด็กชายณัฐพนธ์  เข็มดา
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
108
เด็กหญิงณัฐพร  ทิพยะสุขศรี
ป.5
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
109
เด็กชายณัฐพล  เจริญถิ่น
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
110
เด็กชายณัฐพล  ใจชื้น
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
111
เด็กชายณัฐพล  ทองอุบล
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
112
เด็กชายณัฐภูมิ  ขันธประภา
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
113
เด็กชายณัฐภูมิ  ชมภูนิมิตร
ป.3
โรงเรียนวัดดำรงบุล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
114
เด็กหญิงณัฐวรรณ  สอนน้อย
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
115
เด็กหญิงณิชนันทน์  บาร์คอส
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
116
เด็กหญิงณิชาภัทร  บุญมารักษ์พันธ์
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
117
เด็กชายดรัณภพ  พันธ์จันทร์ดี
ป.4
โรงเรียนทองทาบพิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
118
เด็กหญิงดลนภา  สลุงอยู่
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
119
เด็กหญิงดาวรรณ  นันทมานนท์
ป.4
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
120
เด็กชายเดชาธร  พงษ์สงวน
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
121
เด็กชายเตชิต  ช่างประดับ
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
122
เด็กหญิงทรรณรต  ศรีไตรภพ
ป.4
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
123
เด็กชายทวีป  ดรชัย
ป.6
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
124
เด็กหญิงทิตยา  จำปางาม
ป.4
โรงเรียนทองทาบพิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
125
เด็กชายธนกร  เทียนเรียว
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
126
เด็กชายธนกร  หอมชื่น
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
127
เด็กชายธนกฤต  ประมายะ
ป.6
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
128
เด็กชายธนชาติ  ฉวีวัฒน์
ป.3
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
129
เด็กชายธนโชติ  ใจสุทธิ
ป.6
โรงเรียนทรัพย์ราษฎร์บำรุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
130
เด็กหญิงธนพร  ซ้ายศิริ
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
131
เด็กชายธนสาร  มากนวล
ป.5
โรงเรียนทองทาบพิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
132
เด็กหญิงธนัชชา  กิ่งสันเทียะ
ป.5
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
133
เด็กหญิงธนัชชา  ทองคง
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
134
เด็กชายธนัตถ์  ฤทธิสาร
ป.5
โรงเรียนทองทาบพิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
135
เด็กหญิงธมลวรรณ  ภักดิ์ชื่น
ป.5
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
136
เด็กหญิงธัชพร  ชูช้าง
ป.4
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
137
เด็กหญิงธัญชนก  งามสม
ป.6
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
138
เด็กหญิงธัญญารัตน์  เทียนทอง
ป.5
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
139
เด็กชายธัญพิสิษฐ์  โชคกุลสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
140
เด็กหญิงธิญดา  คุณสิงห์
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ลพบุรี เขต 2

ณ โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กหญิงธิดารัตน์  จุ้ยสกุล
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
142
เด็กหญิงธิดารัตน์  ราญฎร
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
143
เด็กหญิงธิติมา  ตะกรุดแก้ว
ป.6
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
144
เด็กชายธิติวุฒิ  ศรีแสงแก้ว
ป.6
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
145
เด็กหญิงธิพาภรณ์  โกนตะสิงห์
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
146
เด็กหญิงธีร์จุฑา  เคียงธนสมบัติ
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
147
เด็กชายธีรพล  วงษ์รอด
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
148
เด็กชายธีรพัฒน์  แก้วรอดฟ้า
ป.3
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
149
เด็กชายธีรภัทร  พุ่มทับทิม
ป.5
โรงเรียนทองทาบพิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
150
เด็กชายธีรวุฒิ  คำใบ
ป.5
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
151
เด็กชายนนทวัฒน์  นามวงษ์
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
152
เด็กหญิงนพวรรณ  ปั้นประเสริฐ
ป.3
โรงเรียนทองทาบพิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
153
เด็กชายนภทร  แสงขาว
ป.6
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
154
เด็กหญิงนภัสกร  พรหมชาติ
ป.4
โรงเรียนทองทาบพิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
155
เด็กหญิงนภัสนันท์  จินดารัตน์
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
156
เด็กชายนริศ  กิตติศัพท์ขจร
ป.3
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
157
เด็กหญิงนริศรา  แถมจำเริญ
ป.6
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
158
เด็กชายนเรนทร  โต๊ะสัมฤทธิ์
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
159
เด็กหญิงนฤมล  กลิ่นสุคนธ์
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
160
เด็กหญิงนฤมล  หงษ์ร่อน
ป.5
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
161
เด็กชายนวนิล  บุญอ้อย
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
162
เด็กหญิงนวรัตน์  พ่วงเผือก
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
163
เด็กหญิงนัชชา  ไชยหงษ์
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
164
เด็กหญิงนัทธกานต์  สังคหัตถากร
ป.6
โรงเรียนทองทาบพิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
165
เด็กหญิงนันท์นภัส  คำอุดม
ป.4
โรงเรียนทองทาบพิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
166
เด็กหญิงนันท์นลิน  อินทร์พล
ป.4
โรงเรียนทองทาบพิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
167
เด็กหญิงนันทรัตน์  สุวรรณโชติ
ป.6
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
168
เด็กหญิงนารีรัตน์  คำพญา
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
169
เด็กหญิงนิตวิภา  จันทระ
ป.4
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
170
เด็กชายนิพนธ์  สอาดแท้
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
171
เด็กหญิงนิรชา  พงษ์ภมร
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
172
เด็กหญิงนุชนาถ  นิลคูลหา
ป.6
โรงเรียนวัดดำรงบุล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
173
เด็กหญิงเบญจมาศ  ติณเวช
ป.3
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
174
เด็กหญิงเบญญทิพย์  อินท์นาท
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
175
เด็กชายปฏิภาณ  บุญประจวบ
ป.3
โรงเรียนทองทาบพิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ลพบุรี เขต 2

ณ โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
176
เด็กหญิงปณิตา  หมึกสี
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
177
เด็กหญิงปนัดดา  คุ้มตีทอง
ป.3
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
178
เด็กหญิงปนิตา  รัตนวงค์
ป.3
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
179
เด็กหญิงปภัสนันท์  ฤทธิ์น้อย
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
180
เด็กชายปรเมษฐ์  สังขโชติ
ป.3
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
181
เด็กชายประกฤษฎิ์  วงษ์สมบัติ
ป.3
โรงเรียนทองทาบพิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
182
เด็กชายประพจน์  วัดน้อย
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
183
เด็กชายปราโมทย์  สุวรรณศิลป์
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
184
เด็กชายปรีชาพร  เจ็กสูงเนิน
ป.4
โรงเรียนทองทาบพิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
185
เด็กหญิงปรียาภา  หาทางลาน
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
186
เด็กชายปวริศ  สลุงโครพ
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
187
เด็กชายปวรุฒน์  มั่นใจดี
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
188
เด็กหญิงปัญจรัตน์  เตชะนนท์
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
189
เด็กหญิงปัณฑารีย์  ธีราธรรม
ป.6
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
190
เด็กหญิงปัณณภัตต์  แก้วปนทอง
ป.3
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
191
เด็กชายปัณณวิชญ์  รื่นรวย
ป.5
โรงเรียนทองทาบพิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
192
เด็กหญิงปาณิตา  เมฆา
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
193
เด็กหญิงปาณิศา  ดาเผือก
ป.5
โรงเรียนทองทาบพิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
194
เด็กหญิงปาริฉัตร  สีรงณ์
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
195
เด็กหญิงปาลิตา  ปรางค์นอก
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
196
เด็กหญิงปาลิตา  ศรีรักษา
ป.4
โรงเรียนทองทาบพิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
197
เด็กหญิงปิยวดี  ดวงอัคฆะ
ป.3
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
198
เด็กชายปิยะชาติ  หาทางลาน
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
199
เด็กหญิงปิยารมย์  แท่งทอง
ป.3
โรงเรียนวัดดำรงบุล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
200
เด็กชายปุณณวีร์  ตาลเหล็ก
ป.4
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
201
เด็กหญิงปุณณาสา  ทองธนาวิวัฒน์
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
202
เด็กชายเปรม  แตงอ่อน
ป.3
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
203
เด็กชายเปรม  วัฒนะ
ป.5
โรงเรียนทองทาบพิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
204
เด็กชายพงศธร  จันทราทิพย์
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
205
เด็กชายพงษ์พัฒน์  ไวยทรง
ป.5
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
206
เด็กหญิงพชรพร  สุรรัตน์
ป.6
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
207
เด็กหญิงพรนภา  จรูญโสตร
ป.6
โรงเรียนวัดดำรงบุล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
208
เด็กหญิงพรรณรายณ์  พูลสวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
209
เด็กหญิงพรรณาราย  โสภณ
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
210
เด็กหญิงพรวิภา  ขัดเพชร
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ลพบุรี เขต 2

ณ โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
211
เด็กหญิงพลอยไพลิน  แย้มปราศัย
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
212
เด็กหญิงพสริญา  วรปัญญา
ป.3
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
213
เด็กชายพัชรพล  วงษ์ประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
214
เด็กหญิงพัชรวรรณ  ทองเกล็ด
ป.5
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
215
เด็กหญิงพัชราพร  สมโชติ
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
216
เด็กหญิงพัชราภา  วงษ์สลุง
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
217
เด็กหญิงพัชราวลัย  ปิ่นร่ม
ป.6
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
218
เด็กหญิงพัฒน์นรี  สุจริต
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
219
เด็กหญิงพัทธ์ธีราพร  สุขศรี
ป.6
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
220
เด็กชายพันธวัช  ตันตระกูล
ป.6
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
221
เด็กชายพัสกร  กาเผือก
ป.6
โรงเรียนทองทาบพิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
222
เด็กชายพัสกร  สุขสลุง
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
223
เด็กหญิงพาขวัญ  นิ่มโชคชัยรัตน์
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
224
เด็กหญิงพิชญาภา  ภู่เมือง
ป.5
โรงเรียนทองทาบพิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
225
เด็กชายพิชัยยุทธ  นงนุช
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
226
เด็กหญิงพิชามญชุ์  ดวงตาวงษ์
ป.3
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
227
เด็กหญิงพิชามญชุ์  บุดดา
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
228
เด็กหญิงพิณพัสนีย์  อีดี
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
229
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ธรรมวิจินต์
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
230
เด็กหญิงพิมพ์ทิพย์  คลายานนท์
ป.4
โรงเรียนทองทาบพิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
231
เด็กชายพีรพัฒน์  คงสมบูรณ์
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
232
เด็กหญิงพุทธพร  พรภู่
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
233
เด็กหญิงเพียงขวัญ  มูลสาร
ป.3
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
234
เด็กหญิงแพรวา  เพ็งชาติ
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
235
เด็กชายภชานน  รัตตพันธุ์
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
236
เด็กหญิงภณิดา  คำบุญญา
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
237
เด็กชายภรัณยู  พันธ์ภักดี
ป.4
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
238
เด็กชายภัควัฒน์  เครือจันตา
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
239
เด็กหญิงภัทร์ญาดา  แก้วประดับ
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
240
เด็กชายภัทรดนัย  ดีอุดม
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
241
เด็กชายภัทรพงศ์  ขันดำ
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
242
เด็กชายภัทรพล  สิทธิราช
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
243
เด็กชายภาณุพันธ์  ศรีแพ่ง
ป.5
โรงเรียนทองทาบพิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
244
เด็กชายภาณุวัฒน์  กองทอง
ป.5
โรงเรียนทองทาบพิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
245
เด็กชายภาวิช  บุญจันทร์เชย
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ลพบุรี เขต 2

ณ โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
246
เด็กหญิงภาวิดา  ขาวอุบล
ป.6
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
247
เด็กชายภูมริน  คงพุ่ม
ป.4
โรงเรียนทองทาบพิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
248
เด็กหญิงภูริชญา  เหรียญทอง
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
249
เด็กชายภูริภัทร  โคตรวงษ์จันทร์
ป.5
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
250
เด็กชายภูริภัทร  ตะกรุดสงฆ์
ป.3
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
251
เด็กชายภูวนาท  มีอำนาจ
ป.5
โรงเรียนทองทาบพิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
252
เด็กชายมงคล  ตอมพุทรา
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
253
เด็กหญิงมณีวรรณ์  ธรรมนิยม
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
254
เด็กหญิงมนัสนันท์  สุคำ
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
255
เด็กหญิงมนิสา  วงษ์เคี่ยม
ป.4
โรงเรียนทองทาบพิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
256
เด็กหญิงมลฑกาน  อยู่พูน
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
257
เด็กหญิงมานิษา  สือพัฒธิมา
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
258
เด็กหญิงมีนลญา  สิงวัน
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
259
เด็กชายเมธาวี  กัลยาญวัตร
ป.6
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
260
เด็กชายเมธาวี  นาเมืองรักษ์
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
261
เด็กชายยุทธการ  จันคง
ป.3
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
262
เด็กหญิงเยาวภา  ทับศิลป์
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
263
เด็กหญิงเยาวภา  แวดอุดม
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
264
เด็กชายรชต  โตดีลัง
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
265
เด็กชายรพีภัทร  ดวงสีแก้ว
ป.4
โรงเรียนทองทาบพิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
266
เด็กหญิงรสริน  มอญดี
ป.5
โรงเรียนทองทาบพิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
267
เด็กหญิงรสิตา  ทองอิ่ม
ป.3
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
268
เด็กหญิงระวีวรรณ  ถุงเงิน
ป.4
โรงเรียนทองทาบพิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
269
เด็กชายรัชพล  นาคสกุล
ป.5
โรงเรียนทองทาบพิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
270
เด็กชายรัฐภูมิ  คำนวนศักดิ์
ป.5
โรงเรียนทองทาบพิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
271
เด็กหญิงรัตติกาล  สรพินิจ
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
272
เด็กหญิงรุ้งตะวัน  จิตจำนงค์
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
273
เด็กหญิงลดา  คำเมือง
ป.6
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
274
เด็กหญิงวนัชพร  แสนแก้ว
ป.6
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
275
เด็กชายวนัส  เลิศพรสุทธิรัตน์
ป.6
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
276
เด็กหญิงวนาริน  ผาน้อย
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
277
เด็กหญิงวนิดา  ศิลปาภรณ์
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
278
เด็กหญิงวรกานต์  อัมรามร
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
279
เด็กชายวรเมธ  ศรีนวล
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
280
เด็กหญิงวรรณนิสา  หยั่งถึง
ป.3
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ลพบุรี เขต 2

ณ โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
281
เด็กหญิงวรรณเพ็ญ  ผดุงสุทธิ์
ป.6
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
282
เด็กหญิงวรรณา  มะโนสา
ป.6
โรงเรียนวัดดำรงบุล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
283
เด็กชายวรรัฐ  หนูแก้ว
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
284
เด็กหญิงวรัชยา  นวลรักษา
ป.3
โรงเรียนทองทาบพิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
285
เด็กหญิงวรัญญา  ผูกจิตร
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
286
เด็กหญิงวรัญญา  ภุมรินทร์
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
287
เด็กชายวราเมธ  สุรรัตน์
ป.3
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
288
เด็กหญิงวริทธิ์นันท์  เกียรติอรุณโรจน์
ป.5
โรงเรียนทองทาบพิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
289
เด็กหญิงวรินญา  ทองอร่าม
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
290
เด็กชายวัชรากร  ราญฎร
ป.3
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
291
เด็กหญิงวัชรี  คำวิชิต
ป.6
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
292
เด็กหญิงวันวิสา  แสนกล้า
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
293
เด็กหญิงวารุณี  โดดสกุล
ป.5
โรงเรียนทองทาบพิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
294
เด็กหญิงวาสินี  เพ็ชรจั่น
ป.4
โรงเรียนทองทาบพิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
295
เด็กชายวิชญ์พสิษฐ์  ธัญญเจริญ
ป.6
โรงเรียนทองทาบพิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
296
เด็กหญิงวิชญาพร  นำไทย
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
297
เด็กชายวิทยา  สีทาฮาด
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
298
เด็กชายวิทวินธ์  เทพศร
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
299
เด็กหญิงวิภาวินี  ราชานาค
ป.6
โรงเรียนทองทาบพิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
300
เด็กชายวิระยะ  ศรีสุมาลัย
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
301
เด็กหญิงวิลาสินี  รอดเรือง
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
302
เด็กหญิงวิลาสินี  เฮงประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
303
เด็กชายวีรภัทร  ไชยทาง
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
304
เด็กหญิงศรัญญา  เสนาะสลุง
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
305
เด็กชายศรัณยพงค์  จารุเพ็ง
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
306
เด็กชายศรายุทธ  อ่อนสำลี
ป.4
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
307
เด็กหญิงศศิกานต์  เข็มวงศ์
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
308
เด็กชายศักดิ์ดา  ดีโนนโพธิ์
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
309
เด็กหญิงศิรดา  สมจิตต์
ป.3
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
310
เด็กหญิงศิรภัสสร  มั่นคง
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
311
เด็กหญิงศิริพร  ฤทธิ์ประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนทองทาบพิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
312
เด็กหญิงศิริวรรณ  ช้างจวง
ป.3
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
313
เด็กชายศิวกร  เฉลิมนาม
ป.3
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
314
เด็กชายศิวกร  ภู่ตระกูลพัฒนา
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
315
เด็กชายศุทธวีร์พันธุ์  พุ่มพวง
ป.4
โรงเรียนทองทาบพิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ลพบุรี เขต 2

ณ โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
316
เด็กชายศุภกิตต์  โสสีสุข
ป.4
โรงเรียนทองทาบพิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
317
เด็กชายศุภชัย  ไพรเอนก
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
318
เด็กหญิงศุภณิชา  พูลล้น
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
319
เด็กชายศุภรากร  เฉลยศาสตร์
ป.3
โรงเรียนทองทาบพิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
320
เด็กหญิงศุภิสรา  ราชวงค์
ป.3
โรงเรียนทองทาบพิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
321
เด็กชายเศกสิทธิ์  วรรณโสภณ
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
322
เด็กชายสิทธิพล  แสงศรี
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
323
เด็กชายสิทธิพันธุ์  จงทิวาวัฒน์
ป.6
โรงเรียนงามมีศรีพัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
324
เด็กหญิงสิปาง  วงศ์ตั้นหิ้ง
ป.4
โรงเรียนทองทาบพิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
325
เด็กชายสิรวิชญ์  คู่เมือง
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
326
เด็กหญิงสิริยาพร  หนูชัย
ป.3
โรงเรียนทองทาบพิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
327
เด็กหญิงสุดารัตน์  ตะกรุดแก้ว
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
328
เด็กหญิงสุทธิดา  สีตะระโส
ป.5
โรงเรียนทองทาบพิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
329
เด็กหญิงสุธิดา  บุบผา
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
330
เด็กหญิงสุธิตา  คำหอม
ป.5
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
331
เด็กชายสุธี  วิริยะ
ป.4
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
332
เด็กหญิงสุนิษา  บุบผา
ป.3
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
333
เด็กหญิงสุปรียา  เนินทราย
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
334
เด็กหญิงสุพิชญา  เปล่งสันเทียะ
ป.4
โรงเรียนทองทาบพิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
335
เด็กหญิงสุภาพร  บึ้งสลุง
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
336
เด็กชายสุริยา  กล่ำสกุล
ป.5
โรงเรียนทองทาบพิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
337
เด็กหญิงสุรีรัตน์  เงินแจ่ม
ป.3
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
338
เด็กหญิงสุวพัชร  ดีเรืองศรี
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
339
เด็กหญิงสุวิชาดา  ทามี
ป.6
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
340
เด็กหญิงอโณฌา  ทับทิม
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
341
เด็กชายอดิศักดิ์  แวงดา
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
342
เด็กหญิงอธิชา  หอมอินทร์
ป.4
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
343
เด็กหญิงอธิตญา  สวัสดิ์สลุง
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
344
เด็กชายอธิวัฒน์  นุ้ยพิน
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
345
เด็กชายอนพัทย์  มาแสวง
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
346
เด็กหญิงอภิญญา  แจ่มเจริญ
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
347
เด็กชายอภิรักษ์  ทองรอด
ป.4
โรงเรียนทองทาบพิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
348
เด็กชายอมรกานต์  ชูวิชัย
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
349
เด็กหญิงอมิสรา  สิทธิพูล
ป.3
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
350
เด็กหญิงอรณัญน์  เจ๊ะหมัด
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ลพบุรี เขต 2

ณ โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
351
เด็กหญิงอริศรา  บุญอิน
ป.5
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
352
เด็กหญิงอริสรา  สิงห์ทะเล
ป.6
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
353
เด็กชายอวิรุทธ์  นาคมณี
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
354
เด็กหญิงอัฉราพร  แสงมา
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
355
เด็กหญิงอัญมณี  นุชพงษ์
ป.4
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
356
เด็กหญิงอาทิตตยา  วันนาลัย
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
357
เด็กหญิงอาทิตยา  อ่อนสลุง
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
358
เด็กชายอานนท์  ขวัญตา
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
359
เด็กหญิงอาภัสรา  กุมวาปี
ป.6
โรงเรียนทองทาบพิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
360
เด็กหญิงอารยา  ชุบช่วย
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
361
เด็กชายอิทธิพันธ์  มีสุข
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
362
เด็กหญิงเอวิตา  ธูปทอง
ป.5
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
363
เด็กหญิงเอื้อการย์  มังกรทอง
ป.5
โรงเรียนทองทาบพิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
ลพบุรี เขต 2

ณ โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
364
เด็กหญิงกนกวรรณ  ด่านเสถียร
ม.1
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
365
เด็กหญิงกมลชนก  ประดับค่าย
ม.3
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
366
เด็กชายกรกวิน  วงษ์ขอม
ม.1
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
367
เด็กหญิงกรรณทิมา  สิงห์ทอง
ม.3
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
368
เด็กชายกฤตพงศ์  มีสุข
ม.3
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
369
เด็กหญิงกฤตพร  เกิดเนตร์
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
370
เด็กชายก้องภพ  วงษ์สว่าง
ม.1
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
371
เด็กหญิงกานต์สิรี  ราชแป้น
ม.1
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
372
เด็กชายกิตติธัช  มะลิแย้ม
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
373
เด็กหญิงเกวลิน  กรอยเซอร์
ม.1
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
374
เด็กชายโกเมนทร์  ไพรฑูรย์
ม.2
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
375
เด็กหญิงจริญยารัตน์  ประสารวรณ์
ม.3
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
376
เด็กหญิงจิตสุภา  สวนหลวง
ม.2
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
377
เด็กหญิงชมพูนุท  ศรีสังข์
ม.1
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
378
เด็กชายชโยดม  ตุ้มดีลัง
ม.1
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
379
เด็กชายชลชาติ  ด้วงโต
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
380
เด็กชายชัชสรัญ  พลพรม
ม.2
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
381
เด็กชายชิษณุพงศ์  กิตติปาโล
ม.1
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
382
เด็กหญิงฐิติมา  พิมพากร
ม.3
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
383
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ศิริสลุง
ม.3
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
384
เด็กชายณัฐกานต์  ศรีจันทร์
ม.3
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
385
เด็กหญิงณัฐชยา  ฉับจันทึก
ม.2
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
386
เด็กหญิงณัฐณิชา  ครดกึ้น
ม.1
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
387
เด็กชายณัฐพล  จันทร์ผ่อง
ม.1
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
388
เด็กชาย่ณัฐภัทร  น้อยไทย
ม.1
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
389
เด็กหญิงณัฐวรา  กองภาค
ม.1
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
390
เด็กชายณัฐวุฒิ  นาทอง
ม.3
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
391
เด็กหญิงดวงใจ  กุนาฑล
ม.1
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
392
เด็กชายดำรงค์  สะลาแก้ว
ม.1
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
393
เด็กชายทิชานนท์  บุญกัณฑ์
ม.1
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
394
เด็กหญิงทิพย์วัลย์  เหล็งศักดิ์ดา
ม.3
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
395
เด็กหญิงทิพวรรณ  วงษ์แดง
ม.1
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
396
เด็กชายเทวรินทร์  บุญช่วย
ม.1
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
397
นางสาวธนภรณ์  โรจนะ
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
398
เด็กชายธนวัฒน์  พรประทุม
ม.1
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
ลพบุรี เขต 2

ณ โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
399
เด็กชายธนวัฒน์  ศรีโยธี
ม.1
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
400
เด็กชายธนากร  เชิดชูชัยทิพย์
ม.2
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
401
เด็กหญิงธนาภา  แป้นชัยวงค์
ม.3
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
402
เด็กหญิงธมนวรรณ  ไพรเขียว
ม.1
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
403
เด็กชายธันวา  ชาลีรักษ์
ม.1
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
404
เด็กชายธีรภัทร  บำรุงนอก
ม.1
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
405
นางสาวนพเกตุ  เพียรชนะ
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
406
เด็กชายนัฐกิจ  สุขม่วง
ม.3
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
407
เด็กหญิงนาราภัทร  เสงี่ยมวงษ์
ม.1
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
408
เด็กหญิงเนตรดาว  ศรีวิไล
ม.1
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
409
เด็กชายบุญญลาภ  วิมลอนุพงษ์
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
410
เด็กชายปฏิภาณ  เดชแทน
ม.1
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
411
เด็กหญิงปทิตตา  บุญทัด
ม.1
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
412
เด็กหญิงปนัสยา  วิสูงเล
ม.3
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
413
เด็กหญิงปรายฟ้า  จันทะนา
ม.1
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
414
เด็กชายปัญจพล  งามทองดี
ม.1
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
415
เด็กชายผาณิต  แย้มเมืองไชย
ม.2
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
416
เด็กชายพงศกร  เพ็งหนู
ม.1
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
417
เด็กชายพงษ์ภัค  แพรเมือง
ม.3
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
418
เด็กหญิงพรทิพย์  ไวยทรง
ม.1
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
419
เด็กหญิงพรสวรรค์  เอี่ยมศิริ
ม.1
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
420
เด็กหญิงพัชราพรรณ  บัวนารถ
ม.1
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
421
เด็กหญิงพิมพ์ศิริ  เชื้อนุ่น
ม.3
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
422
เด็กชายพุฒิพงศ์  น้ำใส
ม.1
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
423
เด็กหญิงแพรพรรณ  ธรรมเจริญ
ม.2
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
424
เด็กหญิงฟ้าใส  บุญธรรม
ม.1
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
425
เด็กหญิงเฟื่องฟ้า  เกตุสวัสดิ์
ม.3
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
426
เด็กชายภาณุพงศ์  จันทรถ
ม.1
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
427
เด็กชายภาณุวัฒน์  นวลจันทร์
ม.3
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
428
เด็กชายภาวัต  บุญจันทร์เชย
ม.1
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
429
เด็กหญิงมณีวรรณ  จันทรพรม
ม.1
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
430
เด็กหญิงเมทิกา  แตงทองแท้จิรสุข
ม.1
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
431
เด็กหญิงลลิตา  คณาฤทธิ์
ม.1
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
432
นางสาววรณัณ  ขำเนตร
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
433
เด็กหญิงวรัญญา  เรืองรัตน์
ม.1
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
ลพบุรี เขต 2

ณ โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
434
เด็กชายวศิน  วารีพิทักษ์
ม.1
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
435
เด็กชายวิศิษฏ์  บัวประดิษฐ์
ม.1
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
436
เด็กชายวีระพัฒน์  สืบศรี
ม.1
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
437
เด็กชายวุฒิชัย  พันขุนทด
ม.1
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
438
เด็กชายศราวุธ  ชินบุตร
ม.3
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
439
เด็กหญิงศศิกานต์  ใจชื้น
ม.3
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
440
เด็กหญิงศศิประภา  หาญจงโก
ม.1
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
441
เด็กชายสรวิชญ์  เหมือนพลอย
ม.1
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
442
เด็กหญิงสาวิตรี  ชาติชนะ
ม.1
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
443
เด็กชายสิทธิชัย  ชัยดา
ม.1
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
444
เด็กหญิงสุกัญญา  บำรุงไทย
ม.1
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
445
เด็กหญิงสุจิตรา  รังรักษ์
ม.1
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
446
เด็กหญิงสุชานันท์  พัฒน์ชูชีพ
ม.3
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
447
เด็กหญิงสุชานาถ  เข็มมาก
ม.2
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
448
เด็กหญิงสุดารัตน์  ลือดารา
ม.1
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
449
เด็กหญิงสุทธิดา  บุญศรี
ม.3
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
450
เด็กหญิงสุมาลัย  น้อยศักดิ์
ม.1
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
451
เด็กหญิงสุรีรัตน์  กุมไธสง
ม.2
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
452
เด็กชายอนุวัต  เกิดสลุง
ม.1
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
453
เด็กชายอภิสิทธิ์  ศรีสละ
ม.3
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
454
เด็กหญิงอมรรัตน์  แสงเงิน
ม.3
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
455
เด็กหญิงอรอมล  ศรลัมภ์
ม.2
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
456
เด็กหญิงอริสา  ไทยรัตน์
ม.3
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
457
เด็กชายอันวา  เวะโจะ
ม.1
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
458
เด็กหญิงอินทิรา  สีดา
ม.3
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ลพบุรี เขต 2

ณ โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
459
เด็กชายกณวรรธน์  ซุง
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
460
เด็กชายกนกกร  พวงมาลา
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
461
เด็กหญิงกนกชนก  อ่อนคล้าย
ป.5
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
462
เด็กหญิงกนกพร  งามเปี่ยม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
463
เด็กหญิงกนกพรรณ  แก่งสันเทียะ
ป.6
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
464
เด็กหญิงกนกพรรณ  ตุลาทอง
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
465
เด็กหญิงกมลรัตน์  พรมประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
466
เด็กหญิงกมลรัตน์  แสนรัก
ป.6
โรงเรียนทรัพย์ราษฎร์บำรุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
467
เด็กหญิงกรภัทธ์  เข็มเพชร
ป.5
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
468
เด็กหญิงกรรณิการ์  คงชมความสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
469
เด็กชายกฤติยศ  รสหอมดี
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
470
เด็กหญิงกฤติยา  สังเวียนวงค์
ป.6
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
471
เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  เชื้อคำ
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
472
เด็กหญิงกฤษญาณี  เอี่ยมสอาด
ป.5
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
473
เด็กชายกฤษฎา  กระปุกนาค
ป.3
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
474
เด็กชายกฤษดา  สังข์นาค
ป.6
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
475
เด็กชายกฤษดา  อินทร์ทอง
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
476
เด็กชายกษาปณ์  โสภา
ป.6
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
477
เด็กหญิงกอหญ้า  พุ่มอินทร์
ป.5
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
478
เด็กหญิงกัญญรัตน์  เขียววิลัย
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
479
เด็กหญิงกัญญ์วรา  ดนตรี
ป.4
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
480
เด็กหญิงกัญญารัตน์  ฉิมสุนทร
ป.6
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
481
เด็กหญิงกัญญารัตน์  พันธ์ประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
482
เด็กหญิงกัญญารัตน์  เพชรประไพ
ป.5
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
483
เด็กหญิงกัญญารัตน์  ไพรบูลย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
484
เด็กหญิงกัญฐณา  วุฒไพศาล
ป.3
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
485
เด็กหญิงกัลยา  สุขปื้อ
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
486
เด็กหญิงกัลยาภรณ์  ประเสริฐแก้ว
ป.3
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
487
เด็กชายกานต์กวี  ธีระเสถียร
ป.6
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
488
เด็กหญิงกานต์ธีรา  รวงน้อย
ป.3
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
489
เด็กชายกิตติ  มนตรี
ป.6
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
490
เด็กชายกิตติพงษ์  สง่าแสง
ป.5
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
491
เด็กชายกิตติภพ  สุดใจ
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
492
เด็กหญิงกิตติยาภรณ์  มิ่งพันธ์
ป.5
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
493
เด็กชายกิติพัฒน์  ชูเชิด
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ลพบุรี เขต 2

ณ โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
494
เด็กหญิงเกตุมาลา  ขำอุปถัมภ์
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
495
เด็กหญิงเกวริน  อ่อนละมัย
ป.4
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
496
เด็กหญิงเกวลิน  เพ็ญเกคุการ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
497
เด็กหญิงขวัญชนก  ไชยทองศรี
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
498
เด็กชายเขมรินทร์  ดวงสุวรรณ์
ป.6
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
499
เด็กหญิงคณัสนันท์  ศรีสวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
500
เด็กชายคณาธิป  ดุงสูงเนิน
ป.4
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
501
เด็กหญิงคณิษร  ศรสุวรรณภักดี
ป.4
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
502
เด็กชายคมกริช  มีวงษ์
ป.6
โรงเรียนทรัพย์ราษฎร์บำรุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
503
เด็กชายเงินแท่ง  เพียเฮียง
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
504
เด็กชายจตุรภัทร  ตราชู
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
505
เด็กหญิงจริยา  เจริญใส
ป.6
โรงเรียนทรัพย์ราษฎร์บำรุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
506
เด็กชายจักรเดช  สร้อยวงศ์
ป.5
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
507
เด็กหญิงจันจิรา  แสนรัก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
508
เด็กหญิงจารุกัญญ์  จันทร์แพ
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
509
เด็กหญิงจารุมน  หมื่นที
ป.6
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
510
เด็กหญิงจิดานันท์  อนันต์สลุง
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
511
เด็กหญิงจิดาภา  ชัยภูมิผล
ป.6
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
512
เด็กหญิงจินดารัตน์  สุนทรินทร์
ป.4
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
513
เด็กชายจิรภัทร  สุขสมบูรณ์
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
514
เด็กหญิงจิรภัทร์  วุสันเทียะ
ป.6
โรงเรียนทรัพย์ราษฎร์บำรุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
515
เด็กชายจิรยุทธ  นราเลิศ
ป.3
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
516
เด็กชายจิรวิชญ์  โพธิโต
ป.3
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
517
เด็กหญิงจิราภรณ์  คงวุฒิ
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
518
เด็กหญิงจิราภรณ์  แจ้งมรคา
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
519
เด็กหญิงจุฑากาญจน์  ประเสริฐสังข์
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
520
เด็กหญิงจุฑาทิพย์  วรรณวัลย์
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
521
เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ศรีสงคราม
ป.6
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
522
เด็กหญิงจุฑามาศ  ขันธนันท์
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
523
เด็กหญิงจุฑามาศ  นาคำ
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
524
เด็กหญิงจุฑามาส  ขันนาค
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
525
เด็กหญิงจุฑารัตน์  อ้นทา
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
526
เด็กหญิงจุไรรัตน์  ป้อมสุวรรณ์
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
527
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  กัลยา
ป.3
โรงเรียนวัดดำรงบุล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
528
เด็กชายเจตรินทร์  พันธุ์แขก
ป.6
โรงเรียนทรัพย์ราษฎร์บำรุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ลพบุรี เขต 2

ณ โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
529
เด็กหญิงเจลวรินทร์  สุขเกษม
ป.5
โรงเรียนนารายณ์วิทยาท่าหลวง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
530
เด็กชายเจษฎา  ทับทิม
ป.5
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
531
เด็กชายเจษถาภรณ์  ดีผิว
ป.6
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
532
เด็กหญิงชญาณิศา  จุลสายพันธ์
ป.6
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
533
เด็กหญิงชญาดา  ใจชื้น
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
534
เด็กหญิงชนนิกานต์  สิงห์เงิน
ป.3
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
535
เด็กหญิงชนัญชิดา  หนองบัว
ป.3
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
536
เด็กหญิงชนัญภรณ์  ทองคำน้อย
ป.4
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
537
เด็กหญิงชนันท์ญา  สีม่วง
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
538
เด็กชายชนาธิษณ์  จารุุศภกรกุล
ป.3
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
539
เด็กหญิงชนิกา  บุญคง
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
540
เด็กหญิงชนิกานต์  ต่อโชติ
ป.6
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
541
เด็กหญิงชนิกานต์  เพิ่มบุญ
ป.3
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
542
เด็กหญิงชนิสรณ์  โพธิทักษ์
ป.3
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
543
เด็กหญิงชมพูนุช  สวัสดี
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
544
เด็กหญิงชมพูนุท  มีสกุล
ป.6
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
545
เด็กหญิงชรินทร์รัตน์  เขียวทิพย์
ป.6
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
546
เด็กชายชลกร  สำอางค์ทรง
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
547
เด็กหญิงชลณิชา  บุญนาค
ป.6
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
548
เด็กหญิงชลดา  สุขอ่อง
ป.4
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
549
เด็กหญิงชลดา  อิ่มใจ
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
550
เด็กหญิงชลธิชา  ทองบุตร
ป.6
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
551
เด็กหญิงชลธิชา  วงษ์แพทย์
ป.3
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
552
เด็กหญิงชลธิชา  สันโดษ
ป.6
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
553
เด็กหญิงชลธิชา  หมอยา
ป.4
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
554
เด็กชายชโลทร  ขันคำ
ป.5
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
555
เด็กชายชัยพงษ์  จันทร์ตรา
ป.5
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
556
เด็กชายชัยพัทธ์  มนตรี
ป.5
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
557
เด็กชายชาญวิทย์  เงินสลุง
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
558
เด็กชายชิระ  จันทร์หอม
ป.6
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
559
เด็กชายชิษณุพงศ์  สงฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
560
เด็กหญิงชุติกาญจน์  คำแหง
ป.6
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
561
เด็กหญิงชุติกาญจน์  ลานสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
562
เด็กชายชุติพนธ์  ตอมพุทธา
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
563
เด็กหญิงชุติมา  โพธิ์นาค
ป.6
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ลพบุรี เขต 2

ณ โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์
ห้องสอบที่
 18
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
564
เด็กหญิงชุติมา  รุ่งรัตน์วัฒนเสรี
ป.5
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
565
เด็กหญิงญาณวีร  เมฆคง
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
566
เด็กหญิงญาดาวดี  แล้วสว่าง
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
567
เด็กหญิงฐนัฎดา  ไชยพรม
ป.4
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
568
เด็กหญิงฐิญาภัช  สุดสิน
ป.3
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
569
เด็กหญิงฐิดาภา  ยมจันทร์
ป.4
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
570
เด็กหญิงฐิติกานต์  ศิริลักษณ์
ป.6
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
571
เด็กหญิงฐิติชญา  นำไทย
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
572
เด็กชายฐิตินันท์  นัดหา
ป.5
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
573
เด็กชายฐิติพงศ์  กันชุม
ป.5
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
574
เด็กหญิงฐิติมนต์  ดีสะท้าน
ป.6
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
575
เด็กหญิงฐิติรัตน์  โฉมไสว
ป.5
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
576
เด็กหญิงฑิมพกา  คงสมชม
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
577
เด็กหญิงฑิมพิกา  หรุ่นเลิศ
ป.6
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
578
เด็กชายณฐกร  วงษ์ศา
ป.3
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
579
เด็กชายณฐนน  อุตศรี
ป.6
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
580
เด็กหญิงณฐมณฑน์  บุตรมี
ป.5
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
581
เด็กหญิงณนุต  สุวรรณเวศม์
ป.6
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
582
เด็กหญิงณปภัช  ม่วงแพร
ป.3
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
583
เด็กหญิงณภัทร  ใจหาญ
ป.6
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
584
เด็กชายณภัทร  สุขศรี
ป.3
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
585
เด็กชายณรัฐ  สัมพัทธ์พงศ์
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
586
เด็กหญิงณัชชา  เอี่ยมเพ็ชรเพ็ง
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
587
เด็กหญิงณัฎฐยา  แก้วคงวงษ์
ป.6
โรงเรียนวัดดำรงบุล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
588
เด็กหญิงณัฏฐ์ชญาดา  รัตนกิตต์อังกูร
ป.4
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
589
เด็กหญิงณัฏฐ์ชุดา  สลุงอยู่ดาสิริ
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
590
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ฉวยกระโทก
ป.3
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
591
เด็กหญิงณัฏฐวรรณ  ศิริสลุง
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
592
เด็กหญิงณัฐกานต์  ศรีบรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
593
เด็กชายณัฐชนน  พลอยพลายแก้ว
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
594
เด็กหญิงณัฐชา  ฉายทองจันทร์
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
595
เด็กชายณัฐชา  เพศสุวรรณ์
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
596
เด็กหญิงณัฐชา  แพทองคำ
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
597
เด็กชายณัฐฐสรรค์  นวมลพจน์
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
598
เด็กหญิงณัฐณิชา  กรองแก้ว
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ลพบุรี เขต 2

ณ โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์
ห้องสอบที่
 19
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
599
เด็กหญิงณัฐณิชา  ชุ่มเมืองปัก
ป.6
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
600
เด็กหญิงณัฐณิชา  แสนรัมย์
ป.3
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
601
เด็กหญิงณัฐธิตา  เมืองงาม
ป.5
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
602
เด็กหญิงณัฐนิชา  จันนิฤทัย
ป.3
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
603
เด็กหญิงณัฐปภัสร์  ปานคุ้ม
ป.4
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
604
เด็กชายณัฐพล  ขันติพงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
605
เด็กหญิงณัฐภัทร  เขียวเหมือน
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
606
เด็กชายณัฐภาส  สิทธิสุวรรณกุล
ป.6
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
607
เด็กชายณัฐภูมิ  ธรรมวิเศษ
ป.6
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
608
เด็กชายณัฐภูมิ  ภูมิบ้านค้อ
ป.5
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
609
เด็กหญิงณัฐวดี  จันทร์แก้ว
ป.6
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
610
เด็กหญิงณัฐวดี  เปียดี
ป.5
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
611
เด็กหญิงณัฐวดี  แสนท้าว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
612
เด็กหญิงณัฐวิภา  โกยทา
ป.6
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
613
เด็กหญิงณัฐวิภา  ฤทธิ์บุรี
ป.6
โรงเรียนทรัพย์ราษฎร์บำรุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
614
เด็กชายณัฐวุฒิ  พึ่งพร
ป.5
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
615
เด็กชายณัลธวัฒน์  รักสาร
ป.6
โรงเรียนทรัพย์ราษฎร์บำรุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
616
เด็กหญิงณิชาภรณ์  สำเริง
ป.3
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
617
เด็กหญิงณิชารีย์  ตันติเสรีพัฒนา
ป.4
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
618
เด็กหญิงณีรนุช  ทองฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
619
เด็กหญิงดวงกมล  ไชยทองศรี
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
620
เด็กหญิงดารารัตน์  คำมา
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
621
เด็กหญิงดาลัดฌลา  ดวงแก้ว
ป.5
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
622
เด็กชายตนุภัทร  โพธิ์สุวรรณ์
ป.5
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
623
เด็กหญิงตรีเพชร  ศิริมงคล
ป.5
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
624
เด็กชายทศพล  ประเสริฐทรัพย์
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
625
เด็กชายทัศไนย  อินทร์อยู่
ป.6
โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
626
เด็กหญิงทิฐินันท์  หวานดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
627
เด็กหญิงทิพย์เกษร  ทีฮุย
ป.6
โรงเรียนวัดดำรงบุล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
628
เด็กหญิงทิพวรรณ  ศรีชาติ
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
629
เด็กชายธนดล  กลิ่นดอกแก้ว
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
630
เด็กชายธนดล  เล็กทรัพย์
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
631
เด็กชายธนเดช  เศรษฐีธร
ป.5
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
632
เด็กหญิงธนนันท์  จันลา
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
633
เด็กชายธนบดี  ชูพักตร์
ป.5
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ลพบุรี เขต 2

ณ โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์
ห้องสอบที่
 20
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
634
เด็กหญิงธนภรณ์  สอาด
ป.4
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
635
เด็กชายธนลภย์  บุญงาม
ป.4
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
636
เด็กชายธนวัฒน์  แย้มเจิม
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
637
เด็กชายธนศักดิ์  งามดี
ป.3
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
638
เด็กชายธนากร  จันทร์แตง
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
639
เด็กชายธนากร  บัวสุวรรณ์
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
640
เด็กชายธราดล  ปานคุ้ม
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
641
เด็กชายธราดล  วงษ์ทน
ป.3
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
642
เด็กหญิงธวัลรัตน์  อ่อนฉ่ำ
ป.6
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
643
เด็กหญิงธัชรินทร์  สุขสุนิตย์
ป.5
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
644
เด็กหญิงธัญญารัตน์  ทะลิ
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
645
เด็กหญิงธัญวรัตน์  วงษ์รอด
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
646
เด็กหญิงธัญวารี  ภวภูตานนท์
ป.4
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
647
เด็กหญิงธันชนก  สานกลาง
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
648
เด็กชายธันวา  ขำใจ
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
649
เด็กหญิงธิดาพร  พลเสน
ป.5
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
650
เด็กหญิงธิดารัตน์  ลือศิริ
ป.5
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
651
เด็กชายธีร์กวิน  ระทวย
ป.3
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
652
เด็กหญิงธีรดา  ดำน้อย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
653
เด็กชายธีรไนย  วัชรเดชสกุล
ป.5
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
654
เด็กชายธีรพงศ์  เล็กภักดี
ป.3
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
655
เด็กชายธีรภัทร  รุนรอด
ป.6
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
656
เด็กชายธีรภัทร  สวนสุข
ป.6
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
657
เด็กชายนคร  มากยก
ป.6
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
658
เด็กชายนครินทร์  บุญมี
ป.4
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
659
เด็กชายนนทกร  หอมจันทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
660
เด็กชายนนทวัฒน์  จันทา
ป.4
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
661
เด็กชายนพณัฐ  ละครชัย
ป.6
โรงเรียนทรัพย์ราษฎร์บำรุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
662
เด็กชายนพณัฐ  สุวรรณก้อน
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
663
เด็กหญิงนพรัตน์  งามละมัย
ป.4
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
664
เด็กชายนภัสรพี  เหนี่ยงจิต
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
665
เด็กหญิงนภัสวรรณ  กิตติศัพท์ขจร
ป.3
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
666
เด็กหญิงนภัสสร  ทองมี
ป.6
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
667
เด็กหญิงนภัสสร  สมอยู่
ป.6
โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
668
เด็กหญิงนภาภรณ์  นาคโมรา
ป.6
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ลพบุรี เขต 2

ณ โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์
ห้องสอบที่
 21
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
669
เด็กหญิงนราวัลย์  จิระเนตร
ป.4
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
670
เด็กหญิงนริศรา  นพตากูล
ป.4
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
671
เด็กหญิงนริษรา  ทิมบ่อแร่
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
672
เด็กหญิงนฤมล  วงษ์แดง
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
673
เด็กหญิงน้องนภัส  กิฬาชัย
ป.3
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
674
เด็กหญิงนัฐริกา  ธรรมขันแก้ว
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
675
เด็กหญิงนันทนา  เพิ่มขุนทด
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
676
เด็กหญิงนันทนี  ลำทองมา
ป.6
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
677
เด็กหญิงน้ำหนึ่ง  เปี่ยมศิลป์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
678
เด็กหญิงนิชาภา  เอี่ยมเมือง
ป.4
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
679
เด็กหญิงนิชารัตน์  ใยเย็น
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
680
เด็กชายนิติพงศ์  เห็มจตุลัด
ป.3
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
681
เด็กชายนิธิวัฒน์  อินทศร
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
682
เด็กหญิงนิพาดา  ภิรมย์
ป.3
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
683
เด็กหญิงนิรมล  มังสิงห์จันทร์
ป.6
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
684
เด็กชายบวรศักดิ์  บัวสิงห์โต
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
685
เด็กหญิงบัณฑิตา  มูลหญ้าแพรก
ป.3
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
686
เด็กหญิงบัณฑิตา  หมื่นสะกล
ป.6
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
687
เด็กหญิงบุญกุศล  พิณดอน
ป.6
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
688
เด็กหญิงบุษกร  จงเทพ
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
689
เด็กชายบูรพา  จันทร์ทอง
ป.6
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
690
เด็กชายบูรพา  สมบัติทยานนท์
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
691
เด็กหญิงบูรพา  เอี่ยมอิ่ม
ป.4
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
692
เด็กหญิงเบญจรัตน์  งานสลุง
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
693
เด็กหญิงเบญจลักษณ์  เพ็ญสุวรรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
694
เด็กหญิงเบญญาภา  หล้าปิง
ป.4
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
695
เด็กหญิงปณิฏฐา  ทองอิ่ม
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
696
เด็กหญิงปณิตา  ลิ้มอมรพันธุ์
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
697
เด็กหญิงปนัดดา  เที่ยงกุล
ป.3
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
698
เด็กหญิงปนิชดา  นวมลพจน์
ป.3
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
699
เด็กหญิงประกายฟ้า  คล้ายรักษ์
ป.4
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
700
เด็กหญิงประภัสสร  นามขุนทด
ป.5
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
701
เด็กหญิงประภาศิริ  พิมพา
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
702
เด็กหญิงปรานต์ปรียา  ทาเทพ
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
703
เด็กหญิงปริฉัตร  อยู่ยิ่ง
ป.4
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ลพบุรี เขต 2

ณ โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์
ห้องสอบที่
 22
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
704
เด็กชายปริญญา  บุญณะกูล
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
705
เด็กชายปริญญา  หูกขุนทด
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
706
เด็กหญิงปวรวรรณ  สัณฑกุล
ป.5
โรงเรียนนารายณ์วิทยาท่าหลวง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
707
เด็กชายปัญจวัฒน์  นาคพุ่ม
ป.6
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
708
เด็กหญิงปัญญรัตน์  สมพงษ์
ป.3
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
709
เด็กหญิงปัณฑิตา  ทองนาค
ป.3
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
710
เด็กหญิงปัณฑิตา  มีฤาษี
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
711
เด็กหญิงปาณิศรา  ชูหิรัญ
ป.4
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
712
เด็กหญิงปาณิสรา  สืบสุยะ
ป.4
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
713
เด็กหญิงปานแก้ว  คำปนารถ
ป.4
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
714
เด็กหญิงปานชีวา  เจริญสลุง
ป.3
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
715
เด็กหญิงปาริฉัตร  กอพงษ์
ป.6
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
716
เด็กหญิงปารียา  ลือสมุทร
ป.6
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
717
เด็กหญิงปิยะสิริ  ตะปูทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
718
เด็กหญิงปุญญปัญ  ดรชัย
ป.3
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
719
เด็กชายปุญญพัฒน์  จันทรังสิยานนท์
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
720
เด็กชายปุณณพัฒน์  ศรีสุข
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
721
เด็กชายปุณณเมธ  สนประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
722
เด็กหญิงเปมิกา  แสงม่วง
ป.3
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
723
เด็กชายเปรม  โพธิ์รอด
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
724
เด็กหญิงเปรมยุดา  นาคตระกูล
ป.6
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
725
เด็กชายพงศธร  ยิ้มฉ่ำ
ป.5
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
726
เด็กชายพงศ์ภูดิศ  จิตรจง
ป.4
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
727
เด็กชายพงษ์นิธิศ  กล่อมวงษ์
ป.5
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
728
เด็กชายพชรพล  เถื่อนวงษ์
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
729
เด็กหญิงพนิดา  วิทยา
ป.6
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
730
เด็กหญิงพนิตสุภา  ปีจัตุรัส
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
731
เด็กหญิงพรชิตา  เจริญศักดิ์
ป.6
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
732
เด็กหญิงพรทิพา  เจริญสลุง
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
733
เด็กหญิงพรนภัส  งอกงาม
ป.5
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
734
เด็กหญิงพรไพลิน  เปล่งศรีเกิด
ป.6
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
735
เด็กหญิงพรรณพฤกษา  วัยวุฒิ
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
736
เด็กชายพรรณวัชร์  รื่นรวย
ป.5
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
737
เด็กหญิงพรสวรรค์  อดกล้า
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
738
เด็กหญิงพรสุดา  ยามรัมย์
ป.3
โรงเรียนวัดดำรงบุล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ลพบุรี เขต 2

ณ โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์
ห้องสอบที่
 23
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
739
เด็กหญิงพฤทธิพร  คิดดี
ป.3
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
740
เด็กหญิงพฤศา  สังข์ประไพ
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
741
เด็กหญิงพลอยชมพู  เกษร
ป.6
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
742
เด็กชายพลาธิป  อยู่ยืน
ป.4
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
743
เด็กหญิงพศิกา  ตโมพุทศิริ
ป.3
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
744
เด็กหญิงพัชชานันท์  เจริญดี
ป.6
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
745
เด็กชายพัชรพล  จันทร์ศรี
ป.6
โรงเรียนทรัพย์ราษฎร์บำรุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
746
เด็กชายพัชรพล  ดุกสี
ป.5
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
747
เด็กชายพัชรพล  พุทธา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
748
เด็กหญิงพัชรภรณ์  โชคบริบูรณ์
ป.6
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
749
เด็กหญิงพัชราภรณ์  หลำสะ
ป.4
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
750
เด็กหญิงพัชราภา  เข็มกลัด
ป.6
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
751
เด็กหญิงพัชรินทร์  เกนกาล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
752
เด็กหญิงพัชรินทร์  พรานทนงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
753
เด็กหญิงพัทธนันท์  กล่อมทอง
ป.4
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
754
เด็กหญิงพัสน์นันท์  เศรษฐ์สรไกร
ป.5
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
755
เด็กชายพิชชากร  เถื่อนวงษ์
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
756
เด็กหญิงพิชญ์สินี  คนซื่อ
ป.6
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
757
เด็กหญิงพิชญ์สินี  โพธิ์ทอง
ป.6
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
758
เด็กหญิงพิชญา  มณีอินทร์
ป.5
โรงเรียนนารายณ์วิทยาท่าหลวง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
759
เด็กหญิงพิชญาภัค  ดวงตาวงษ์
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
760
เด็กหญิงพิชามญชุ์  โพธิ์หอมศิริ
ป.6
โรงเรียนงามมีศรีพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
761
เด็กชายพิตตินันท์  จันทร์ศรี
ป.5
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
762
เด็กหญิงพิมพ์ยลดา  ยอดสง่า
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
763
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  คำนวนศักดิ์
ป.4
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
764
เด็กหญิงพิมพ์อัปสร  จันเต
ป.3
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
765
เด็กหญิงพิยดา  จันทรอด
ป.6
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
766
เด็กชายพิษณุ  สืบเชื้อ
ป.5
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
767
เด็กชายพีรชัย  สินมั่น
ป.4
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
768
เด็กชายพีรพัฒน์  สูตรสุข
ป.5
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
769
เด็กชายพีรพัฒน์  โสกขุนทด
ป.6
โรงเรียนทรัพย์ราษฎร์บำรุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
770
เด็กชายพีระพัฒน์  ศรีทองสุข
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
771
เด็กชายพุฒิเมธ  บุญน้อม
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
772
เด็กหญิงพุทธรักษา  หนุนนาค
ป.6
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
773
เด็กหญิงเพชรลดา  เพ็ชรอิ่ม
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ลพบุรี เขต 2

ณ โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์
ห้องสอบที่
 24
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
774
เด็กหญิงเพ็ญนรินทร์  พุทธชาติ
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
775
เด็กหญิงแพรวา  โต๊ะสัมฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
776
เด็กหญิงไพลิน  บัวมาก
ป.5
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
777
เด็กชายภคิน  ทองกร
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
778
เด็กหญิงภัคจิรา  ต้นเกตุ
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
779
เด็กหญิงภัคจิรา  พันธ์สกูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
780
เด็กหญิงภัคจีรา  มอญดี
ป.4
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
781
เด็กชายภัคพล  เครือจันตา
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
782
เด็กชายภัชสดา  สุวรรณสุข
ป.5
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
783
เด็กชายภัทรกิติ์  ปลื้มมะลัง
ป.3
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
784
เด็กชายภัทรพล  ประจง
ป.5
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
785
เด็กชายภัทรพล  วงษ์ศร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
786
เด็กหญิงภัทรภร  ชุมพร
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
787
เด็กหญิงภัทรวดี  น้อยตง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
788
เด็กหญิงภัทราวดี  ราชาโน
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
789
เด็กชายภาณุพงษ์  เกิดกูล
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
790
เด็กชายภาณุวัฒน์  คำโสภา
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
791
เด็กหญิงภิญญดา  ศรสุวรรณภักดี
ป.5
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
792
เด็กชายภูชิต  กาซ้อน
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
793
เด็กหญิงภูริชญา  นาคพุ่ม
ป.4
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
794
เด็กหญิงภูษิตา  ขวัญสุข
ป.6
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
795
เด็กหญิงมนต์นภา  แก่งแก้ว
ป.4
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
796
เด็กหญิงมนัสณี  สังข์พิชัย
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
797
เด็กหญิงมโนรมย์  ภูมิโคกรักษ์
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
798
เด็กชายเมธี  สังข์ลอย
ป.6
โรงเรียนทรัพย์ราษฎร์บำรุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
799
เด็กหญิงยมลภัทร  อยู่โค
ป.6
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
800
เด็กชายยศพัทธ์  บุญศรี
ป.6
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
801
เด็กหญิงยุพารัตน์  พูนหลำ
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
802
เด็กหญิงยุวดี  โสเพชร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
803
เด็กหญิงเยาวเรศ  นุ่มอุรา
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
804
เด็กหญิงรจนา  ศรีปัญญา
ป.6
โรงเรียนวัดดำรงบุล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
805
เด็กชายรพีภัทร  บุญลอย
ป.6
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
806
เด็กชายรพีภัทร  ประคองเก็บ
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
807
เด็กชายรังสิมา  แสงบางผึ้ง
ป.6
โรงเรียนทรัพย์ราษฎร์บำรุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
808
เด็กชายรัชชานนท์  พุกซื่อ
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ลพบุรี เขต 2

ณ โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์
ห้องสอบที่
 25
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
809
เด็กหญิงรัญชิดา  บุญโฉม
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
810
เด็กชายรัฐภูมิ  ช่องงาม
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
811
เด็กชายรัฐภูมิ  โตไว
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
812
เด็กหญิงรัฐยา  โพธิสนธ์
ป.5
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
813
เด็กหญิงรัมภาพร  เอี่ยมดี
ป.4
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
814
เด็กหญิงรารัญญา  ลวงงาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
815
เด็กหญิงวรรณกานท์  บุญนารักษ์
ป.5
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
816
เด็กหญิงวรรัตน์  ทองเย็น
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
817
เด็กหญิงวรวีร์  ทูปขุนทด
ป.5
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
818
เด็กหญิงวรัญญา  ทาทอง
ป.5
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
819
เด็กชายวรันณ์เกียรติ  หมื่นปัญญา
ป.5
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
820
เด็กหญิงวรินทร  ราชวงษ์
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
821
เด็กหญิงวริศรา  กลิ่นไทย
ป.5
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
822
เด็กหญิงวริศรา  สีสมุทร
ป.4
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
823
เด็กหญิงวริศา  สูงใหญ่
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
824
เด็กชายวัฒนชัย  ทองเย็น
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
825
เด็กหญิงวัลย์ลิกา  มีสุข
ป.3
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
826
เด็กหญิงวารี  ชูศรี
ป.5
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
827
เด็กหญิงวาเศรษฐี  โนนดี
ป.3
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
828
เด็กหญิงวาสิฏฐี  จันทร์ภิรมย์
ป.3
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
829
เด็กหญิงวิชชุอร  ไชยอารักษ์
ป.3
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
830
เด็กหญิงวิญาดา  ราชวงค์
ป.6
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
831
เด็กหญิงวินัสสนันท์  ชูศรี
ป.6
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
832
เด็กหญิงวิภาพรรณ  วงศ์ประสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
833
เด็กหญิงวิภาวณีย์  มลิสา
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
834
เด็กหญิงวิมพ์วิภา  จิ๋วประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
835
เด็กหญิงวิรดา  ทศพร
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
836
เด็กหญิงวิรันยุพา  อาริยปัญญาสถาพร
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
837
เด็กหญิงวิไลพร  เอี่ยมสอาด
ป.5
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
838
เด็กหญิงวิไลลักษณ์  ทัศนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
839
เด็กชายวีรภัทร  โพธิ์เอี่ยม
ป.4
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
840
เด็กชายวีรภัทร  วงษ์ท้าว
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
841
เด็กชายวีรภัทร  วงษ์ประเสริฐ
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
842
เด็กหญิงวีรยา  บุญกิจ
ป.6
โรงเรียนวัดดำรงบุล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
843
เด็กชายวุฒิชัย  เปี่ยมอินทร์
ป.6
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ลพบุรี เขต 2

ณ โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์
ห้องสอบที่
 26
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
844
เด็กหญิงศศิธร  บัววาศ
ป.5
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
845
เด็กหญิงศศิประภา  เฉลิมพจน์
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
846
เด็กชายศักรินทร์  ชัยชะนะ
ป.6
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
847
เด็กหญิงศิรินทิพย์  เตียงพลกรัง
ป.6
โรงเรียนทรัพย์ราษฎร์บำรุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
848
เด็กหญิงศิริพร  ทองไทย
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
849
เด็กชายศิวกร  ศิริวัฒน์
ป.3
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
850
เด็กชายศุภกิตติ์  โกมลวานิช
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
851
เด็กชายศุภกิตติ์  อธิวงษ์
ป.4
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
852
เด็กชายศุภชัย  สุขพัฒน์
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
853
เด็กหญิงศุภณัฐฎา  เปกสันเทียะ
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
854
เด็กหญิงศุภิสรา  นาควะรี
ป.6
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
855
เด็กหญิงศุภิสรา  พุ่มไสว
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
856
เด็กชายเศกสรรค์  สุตตันติปิฎก
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
857
เด็กชายเศรษฐพงษ์  สมรูป
ป.6
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
858
เด็กหญิงสกุลรัตน์  มณีแสง
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
859
เด็กชายสมิทธิ์  ลาวงษ์
ป.3
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
860
เด็กชายสรยุทธ์  ทับทิมบัว
ป.5
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
861
เด็กหญิงสโรชา  ปิ่นนาค
ป.3
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
862
เด็กหญิงสวิตตา  ชื่นโกมล
ป.6
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
863
เด็กชายสหรัฐ  ใยกะมุข
ป.6
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
864
เด็กชายสักสิทธ์ิ  มะไหย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
865
เด็กชายสัญญา  ลานสมบัตร
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
866
เด็กหญิงสาธินี  จำเริญรื่น
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
867
เด็กหญิงสิตานัน  คุ้มกัน
ป.6
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
868
เด็กชายสิทธา  แสนสี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
869
เด็กชายสิทธิชัย  จันทร์หอม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
870
เด็กชายสิทธิชัย  พันบุญ
ป.6
โรงเรียนทรัพย์ราษฎร์บำรุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
871
เด็กชายสิทธิพงษ์  มะเดื่อ
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
872
เด็กหญิงสิริกานต์  บุญธรรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
873
เด็กหญิงสิริยากร  มูลตรีสา
ป.6
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
874
เด็กหญิงสิริวิภา  ยิ่งเจริญ
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
875
เด็กหญิงสุกัญญา  อรุณเจริญ
ป.3
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
876
เด็กชายสุควงษ์  แสงสี
ป.6
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
877
เด็กหญิงสุจิวรรณ  ดวนขันธ์
ป.5
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
878
เด็กหญิงสุชานันท์  ใจบุญ
ป.6
โรงเรียนทรัพย์ราษฎร์บำรุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ลพบุรี เขต 2

ณ โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์
ห้องสอบที่
 27
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
879
เด็กหญิงสุชานาถ  โสภา
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
880
เด็กหญิงสุณิสา  ผาสุข
ป.3
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
881
เด็กหญิงสุดารัตน์  ดวงกันยา
ป.6
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
882
เด็กชายสุทธิชัย  กระต่ายจันทร์
ป.5
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
883
เด็กหญิงสุทัตตา  พิมลา
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
884
เด็กหญิงสุทัตตา  หวังแต้มกลาง
ป.4
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
885
เด็กหญิงสุธิตา  บุญทวี
ป.6
โรงเรียนวัดดำรงบุล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
886
เด็กหญิงสุนีรัตน์  อภิชัย
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
887
เด็กหญิงสุปรีญา  แก้วฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
888
เด็กหญิงสุพรรณี  บัวเมือง
ป.5
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
889
เด็กหญิงสุพรรษา  สังขจร
ป.6
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
890
เด็กหญิงสุพิชฌญา  ขาวดี
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
891
เด็กหญิงสุพิชญา  รองแหยม
ป.4
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
892
เด็กหญิงสุพิชย์ชา  พูนหลำ
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
893
เด็กหญิงสุภัสสร  พรานป่า
ป.6
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
894
เด็กหญิงสุภัสสรา  สมบัติ
ป.4
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
895
เด็กหญิงสุภาพร  สุขเกษม
ป.5
โรงเรียนนารายณ์วิทยาท่าหลวง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
896
เด็กหญิงสุภาวดี  อุ่นเสนีย์
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
897
เด็กชายสุเมธ  แช่มขุนทด
ป.6
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
898
เด็กหญิงสุรัตน์ติกานด์  เรืองรุ่ง
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
899
เด็กหญิงสุริญาพร  เลียบกระโทก
ป.6
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
900
เด็กหญิงสุรีรัตน์  มิ่งขำ
ป.5
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
901
เด็กหญิงโสภาณพิศ  ภัทรกาญจนพันธ์
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
902
เด็กหญิงหทัยภัทร  บุญธรรม
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
903
เด็กหญิงอโณทัย  ศรนารายณ์
ป.3
โรงเรียนวัดดำรงบุล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
904
เด็กชายอดิรุจ  หนูอ้น
ป.5
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
905
เด็กหญิงอนัญญา  น้อยเจริญ
ป.3
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
906
เด็กหญิงอนิลทิตา  เย็นเจริญ
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
907
เด็กหญิงอนิศรา  สินลา
ป.5
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
908
เด็กชายอนุพนธ์  สิงหะ
ป.5
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
909
เด็กชายอนุรักษ์  เสือสกุล
ป.6
โรงเรียนทรัพย์ราษฎร์บำรุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
910
เด็กชายอนุวัติ  ยุนิลาธนกิจ
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
911
เด็กหญิงอภิชญา  บุตรดีโสภา
ป.6
โรงเรียนวัดดำรงบุล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
912
เด็กชายอภิวัฒน์  มงคลเกตุ
ป.4
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
913
เด็กชายอภิสิทธิ์  ผดุงนึก
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ลพบุรี เขต 2

ณ โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์
ห้องสอบที่
 28
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
914
เด็กหญิงอมรรัตน์  อินต๊ะกาวิล
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
915
เด็กชายอรงค์กรณ์  เด่นดวง
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
916
เด็กหญิงอรพลิน  โง้วเกล็ด
ป.6
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
917
เด็กหญิงอรษา  ปาสีวงษ์
ป.5
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
918
เด็กหญิงอรอุมา  เพ็งวรรณ์
ป.6
โรงเรียนวัดดำรงบุล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
919
เด็กหญิงอริศรา  สาดจุ้ย
ป.6
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
920
เด็กหญิงอริสา  ชูวิชัย
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
921
เด็กหญิงอศินา  รู้การนา
ป.6
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
922
เด็กชายอสมา  พวงมาลี
ป.5
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
923
เด็กชายอัครพนธ์  รัตนะพันธ์
ป.6
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
924
เด็กหญิงอังคณา  งามมา
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
925
เด็กหญิงอัจฉรา  ช่วยพรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
926
เด็กหญิงอัญธิกา  พวงมาลัย
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
927
เด็กหญิงอัญนินทร์  ปุณณพรธนาโรจน์
ป.4
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
928
เด็กหญิงอัยรฎา  นวลจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
929
เด็กชายอาณัส  เจ๊ะหมัด
ป.3
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
930
เด็กหญิงอาภัสรา  เสืออินทร์
ป.5
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
931
เด็กหญิงอามีนา  รัตนวิชัย
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
932
เด็กหญิงอารียา  ทุมเสน
ป.5
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
933
เด็กหญิงอาลีนา  หุ่นไทย
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
934
เด็กชายอิทธิพัทธ์  วงษ์ทำมา
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
935
เด็กหญิงอิสรีย์  ทองบุญ
ป.3
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
936
เด็กชายอุเทน  รักร้อย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
937
เด็กชายเอกดนัย  เหง่าเฮียง
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
938
เด็กหญิงเอมพิกา  ศรีสกุล
ป.5
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์