ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ลพบุรี เขต 1

ณ โรงเรียนเมืองใหม่ฯ
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกชนันทร์  บุญทัน
ป.6
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
2
เด็กหญิงกชพร  กลิ่นขจร
ป.3
โรงเรียนจินดารัตน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
3
เด็กหญิงกนก  ศรีสงคราม
ป.4
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
4
เด็กหญิงกนกนภัส  ขงวน
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
5
เด็กหญิงกนกวรรณ  ศิริสุข
ป.4
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
6
เด็กชายกรกช  นกจั่น
ป.5
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
7
เด็กหญิงกรณ์ภัสสร  ศักดิ์สิริกุล
ป.4
โรงเรียนบรรจงรัตน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
8
เด็กชายกรภัทร  ลิจุติภูมิ
ป.3
โรงเรียนบรรจงรัตน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
9
เด็กชายกรวีย์  ดีได้
ป.4
โรงเรียนจินดารัตน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
10
เด็กหญิงกฤตพร  พุ่มบ้านเซ่า
ป.5
โรงเรียนบรรจงรัตน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
11
เด็กชายกฤตภาสณ์  พูลวงษ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
12
เด็กชายกฤตวิทย์  เสียงล้ำ
ป.4
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
13
เด็กชายกฤติพงศ์  อำไพจัตต์
ป.3
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
14
เด็กหญิงกฤติยา  หลากสุขถม
ป.6
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
15
เด็กหญิงกฤติยาณี  พงษ์ใหญ่
ป.5
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
16
เด็กชายกฤษฏ์  นิธิบำรุง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
17
เด็กชายกฤษดิษฐ์  ต้นแขม
ป.6
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
18
เด็กชายกัญจน์ธนาภณ  เผ่าไทยเจริญสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
19
เด็กหญิงกัญญ์วรา  จวนสุข
ป.4
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
20
เด็กหญิงกัญญาพัชร  มีมา
ป.4
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
21
เด็กชายกันตพัฒน์  อ่อนสลุง
ป.3
โรงเรียนบรรจงรัตน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
22
เด็กหญิงกันตพิชญ์  กล่อมวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
23
เด็กหญิงกัลญา  สุดสวาท
ป.4
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
24
เด็กหญิงกัลย์สุดา  สำเภาทอง
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
25
เด็กหญิงกาญจนาพร  ผาไขย์
ป.3
โรงเรียนจินดารัตน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
26
เด็กหญิงกานดา  คำแหงฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
27
เด็กหญิงกานต์พิชชา  อรรถลาภี
ป.3
โรงเรียนจินดารัตน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
28
เด็กชายกิตติชนม์  หงษ์ทอง
ป.4
โรงเรียนบรรจงรัตน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
29
เด็กชายกิตติทัต  คุ้ยทอง
ป.3
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
30
เด็กชายกิตติธัช  จรรยาขันติกุล
ป.5
โรงเรียนบรรจงรัตน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
31
เด็กชายกิตติธัช  จาดคำ
ป.4
โรงเรียนบรรจงรัตน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
32
เด็กหญิงกิตติพิชญ์  สีแสงจันทร์
ป.3
โรงเรียนจินดารัตน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
33
เด็กชายกิตติศักดิ์  สุชนกุล
ป.3
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
34
เด็กหญิงกุลนภัทร  ดวงสีทา
ป.5
โรงเรียนจินดารัตน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
35
เด็กหญิงกุลริศา  ภัทรธัญผล
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ลพบุรี เขต 1

ณ โรงเรียนเมืองใหม่ฯ
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กหญิงเกณิกา  ธงภัคดี
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
37
เด็กชายเกียรติวศิน  ผิวสุพนธ์
ป.4
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
38
เด็กชายเกียรติศักดิ์  สายจันทร์
ป.3
โรงเรียนจินดารัตน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
39
เด็กชายขจรศักดิ์  กระแสร์
ป.4
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
40
เด็กหญิงขวัญชนก  ชัยนุวงษ์
ป.4
โรงเรียนบรรจงรัตน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
41
เด็กชายเขมปกรณ์  บุญลยางกูร
ป.4
โรงเรียนบรรจงรัตน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
42
เด็กหญิงเขมิกา  กล่อมปัญญา
ป.3
โรงเรียนบรรจงรัตน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
43
เด็กชายคชาเทพ  ส้มม่วง
ป.4
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
44
เด็กชายคณาธิป  พันธ์ดี
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
45
เด็กหญิงคุณัญญา  หมื่นที
ป.5
โรงเรียนจินดารัตน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
46
เด็กชายคุณานนต์  รอดคำ
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
47
เด็กชายคุณาวุธ  ขวัญนิยม
ป.4
โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
48
เด็กหญิงจตุรพร  พรมอ่อน
ป.6
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
49
เด็กหญิงจรัสรวี  จาตกานนท์
ป.3
โรงเรียนบรรจงรัตน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
50
เด็กชายจักรพรรณ  จันทร์สิงห์
ป.6
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
51
เด็กชายจักรพรรดิ  เงินอยู่
ป.6
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
52
เด็กหญิงจันทรรัตน์  เอี่ยมวิจารณ์
ป.4
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
53
เด็กหญิงจารีวรรณ  บัวสันเทียะ
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
54
เด็กชายจารุพงศ์  น้ำจันทร์
ป.5
โรงเรียนบรรจงรัตน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
55
เด็กชายจิณพัทธ์  เพชรพราว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
56
เด็กหญิงจิดาภา  ชูรักษา
ป.3
โรงเรียนบรรจงรัตน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
57
เด็กหญิงจิดาภา  เปียอยู่
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
58
เด็กหญิงจิดาภา  วงษ์มอญ
ป.3
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
59
เด็กหญิงจินตกัญญา  เกียรตีลือชานนท์
ป.3
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
60
เด็กชายจิรกร  ปรีชาจารย์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
61
เด็กชายจิรเดช  ฉลาดดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
62
เด็กหญิงจิรภัทร  พรมมา
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
63
เด็กหญิงจิรัชยา  สุจริตกิตติกุล
ป.3
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
64
เด็กชายจิรายุ  น่วมแก้ว
ป.6
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
65
เด็กชายจิรายุทธ์  ดีกระจ่าง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
66
เด็กหญิงจิราวรรณ  โพธิ
ป.5
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
67
เด็กชายเจตจุฑา  ปฏิทานนท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
68
เด็กหญิงเจนสินี  นิติกุล
ป.5
โรงเรียนบรรจงรัตน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
69
เด็กชายเจษฎาภรณ์  พงษ์ศิลา
ป.4
โรงเรียนจินดารัตน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
70
เด็กหญิงชญานิษฐ์  อินทะโชติ
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ลพบุรี เขต 1

ณ โรงเรียนเมืองใหม่ฯ
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กหญิงชนกกานต์  เตือนวชาติ
ป.5
โรงเรียนจินดารัตน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
72
เด็กชายชนกชนม์  สายบุญเรือน
ป.4
โรงเรียนจินดารัตน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
73
เด็กชายชนกันต์  กระจายโภชน์
ป.4
โรงเรียนจินดารัตน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
74
เด็กหญิงชนนิกานต์  ทองคำ
ป.3
โรงเรียนจินดารัตน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
75
เด็กหญิงชนมน  โสพรรณตระกูล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
76
เด็กหญิงชนัญญา  ปัญญาประดิษฐ์
ป.4
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
77
เด็กหญิงชนัญธิดา  สุทธิสังข์
ป.5
โรงเรียนจินดารัตน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
78
เด็กหญิงชนาธิป  กองลำเจียก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
79
เด็กชายชนาธิป  อินทโชติ
ป.4
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
80
เด็กหญิงชนาภา  อ่อนตา
ป.5
โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
81
เด็กหญิงชนารดี  คำดี
ป.3
โรงเรียนจินดารัตน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
82
เด็กหญิงชนิกานต์  คนชาญ
ป.5
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
83
เด็กหญิงชนิกานต์  เส็งผล
ป.5
โรงเรียนบรรจงรัตน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
84
เด็กหญิงชนิตสิรี  บัติทิม
ป.5
โรงเรียนบรรจงรัตน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
85
เด็กชายชวนันท์  จรุงโรจน์รัศมี
ป.4
โรงเรียนบรรจงรัตน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
86
เด็กชายชวิน  สายพิมพ์
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
87
เด็กชายชัชพล  ชูวงศ์วุฒิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
88
เด็กหญิงชาณินี  ตรงดี
ป.4
โรงเรียนจินดารัตน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
89
เด็กหญิงชาลิสา  นะสีดา
ป.4
โรงเรียนจินดารัตน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
90
เด็กหญิงชิดชนก  ฟักแดง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
91
เด็กหญิงชุติกาญจน์  ดิษมา
ป.5
โรงเรียนบรรจงรัตน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
92
เด็กหญิงชุติรัตน์  สวัสดิโรจน์
ป.6
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
93
เด็กหญิงโชติกา  ทองพันธ์
ป.3
โรงเรียนบรรจงรัตน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
94
เด็กหญิงโชติกา  ธงรัตนะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
95
เด็กหญิงโชติรส  บุญเกีย
ป.5
โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
96
เด็กหญิงเซลิน่า เชอระวัน  เชตตี้
ป.3
โรงเรียนจินดารัตน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
97
เด็กหญิงฌาลิกา  เณรตาก้อง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
98
เด็กหญิงญาณภัทร  คงฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
99
เด็กหญิงญาณิศา  ปุณยธร
ป.3
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
100
เด็กหญิงญาณิศา  ยุวนะวณิช
ป.6
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
101
เด็กหญิงญาณิศา  แย้มยินดี
ป.4
โรงเรียนบรรจงรัตน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
102
เด็กหญิงญาณิศา  สว่างศรี
ป.6
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
103
เด็กหญิงญานิศา  กลิ่นจำปา
ป.4
โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
104
เด็กหญิงฐานิศรา  สุนทรสุข
ป.5
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
105
เด็กหญิงฐิตาพร  อิ่มอรชร
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ลพบุรี เขต 1

ณ โรงเรียนเมืองใหม่ฯ
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กชายฐิติกร  ศรีดอกไม้
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
107
เด็กหญิงฐิติชญา  จิตพิทักษ์
ป.4
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
108
เด็กหญิงฐิติญาดาเติมผล  เติมผล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
109
เด็กชายฐิตินนท์  บุญรัตน์
ป.3
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
110
เด็กหญิงฑิตฐิตา  หรุ่นเลิศ
ป.4
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
111
เด็กชายณฐกานต์  สาระพจน์
ป.5
โรงเรียนบรรจงรัตน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
112
เด็กหญิงณฐพร  อังสาอร่าม
ป.3
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
113
เด็กชายณภัทร  ปัญญา
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
114
เด็กหญิงณภัทร  วิจิตรพันธ์
ป.3
โรงเรียนจินดารัตน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
115
เด็กชายณรัฏฐ์  ขวัญมิ่ง
ป.3
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
116
เด็กหญิงณัชชา  ปล้องเพ็ชร
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
117
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  รักอยู่
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
118
เด็กหญิงณัฏฐ์นรี  ตุ้มเที่ยง
ป.4
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
119
เด็กหญิงณัฏฐวิตรา  ชัยประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนบรรจงรัตน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
120
เด็กหญิงณัฐกฤตา  จันทร์เพ็ง
ป.3
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
121
เด็กหญิงณัฐกฤตา  ตุ้มจงกล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
122
เด็กหญิงณัฐชยา  ปรีชานุกูล
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
123
เด็กหญิงณัฐชยา  สายพิมพ์
ป.4
โรงเรียนบรรจงรัตน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
124
เด็กหญิงณัฐชานันท์  ชวดีภิญโญพงศ์
ป.5
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
125
เด็กหญิงณัฐณิชา  เยาวลออง
ป.5
โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
126
เด็กหญิงณัฐณิชา  หยกประดิษฐ์
ป.4
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
127
เด็กชายณัฐดนัย  สละอวยพร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
128
เด็กหญิงณัฐธยาน์  ทีเจริญวารี
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
129
เด็กหญิงณัฐธิชา  เชาว์ไวย์
ป.4
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
130
เด็กหญิงณัฐธิดา  หนองบัวล่าง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
131
เด็กชายณัฐนันท์  คงเจริญ
ป.4
โรงเรียนจินดารัตน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
132
เด็กหญิงณัฐนันท์  สิทธิพรวรกุล
ป.5
โรงเรียนบรรจงรัตน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
133
เด็กชายณัฐปภัสร์  ปามุทา
ป.5
โรงเรียนบรรจงรัตน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
134
เด็กหญิงณัฐพร  ตนะวีรกุล
ป.5
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
135
เด็กชายณัฐพล  เกษร
ป.5
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
136
เด็กชายณัฐพล  เพ็ชร์รักษ์
ป.5
โรงเรียนจินดารัตน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
137
เด็กชายณัฐภัทร  คณโทเงิน
ป.3
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
138
เด็กชายณัฐภัทร  เพ็ชรฤาชา
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
139
เด็กหญิงณัฐภิธนัน  หนูเผ่า
ป.3
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
140
เด็กชายณัฐภูมิ  เพ็ชร์รักษ์
ป.4
โรงเรียนจินดารัตน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ลพบุรี เขต 1

ณ โรงเรียนเมืองใหม่ฯ
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กหญิงณัฐวิมล  พวงลัดดา
ป.4
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
142
เด็กชายณัทพงศ์  บุญเกิด
ป.3
โรงเรียนบรรจงรัตน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
143
เด็กหญิงณิชมน  จีนาวุธ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
144
เด็กหญิงณิชาวีร์  มาลีหอม
ป.6
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
145
เด็กชายดรัณภพ  อมรประสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนบรรจงรัตน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
146
เด็กหญิงดวงกมล  วงษ์ทน
ป.6
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
147
เด็กหญิงดวงกมล  อ่อนลออ
ป.5
โรงเรียนบรรจงรัตน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
148
เด็กหญิงดารุณี  พงษ์ปรีชา
ป.5
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
149
เด็กชายเดชดนัย  ดีล้น
ป.6
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
150
เด็กชายต้นน้ำ  มณีพฤกษ์
ป.4
โรงเรียนบรรจงรัตน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
151
เด็กชายตันตริน  แรกขึ้น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
152
เด็กชายติณณ์  สูงเมฆ
ป.5
โรงเรียนบรรจงรัตน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
153
เด็กชายเตชภณ  ตาก๋องแก้ว
ป.6
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
154
เด็กชายเติมพงศ์  กระเบียด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
155
เด็กหญิงทยาธร  วัฒนจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
156
เด็กชายทักษพงษ์  เอี่ยมสมาน
ป.6
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
157
เด็กหญิงทัชชกร  เตชนันท์
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
158
เด็กหญิงทิฐินันท์  ลาโม้
ป.6
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
159
เด็กชายทินภัทร  ชื่นแช่ม
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
160
เด็กชายทิพย์โสฬส  ศรีมงคลปทุม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
161
เด็กหญิงทิพยาภรณ์  กลิ่นขจร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
162
เด็กหญิงทิวาพร  เผ่าภูรี
ป.6
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
163
เด็กชายแทนคุณ  เหลืองวิลัย
ป.3
โรงเรียนบรรจงรัตน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
164
เด็กหญิงธนกร  ด่านวัฒนา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
165
เด็กชายธนกฤต  หาญธงชัย
ป.5
โรงเรียนบรรจงรัตน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
166
เด็กชายธนดล  อนุจารวัฒน์
ป.6
โรงเรียนจินดารัตน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
167
เด็กชายธนบดี  ศรีประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนบรรจงรัตน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
168
เด็กชายธนบดี  สังข์ศิริ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
169
เด็กหญิงธนพร  ชัยรัตนอุดมกุล
ป.5
โรงเรียนบรรจงรัตน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
170
เด็กหญิงธนพรรณ  จันทร์สิงห์
ป.6
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
171
เด็กชายธนพล  ทองสุข
ป.3
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
172
เด็กชายธนยศ  เกยูรวลี
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
173
เด็กชายธนยศ  เนตรสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
174
เด็กชายธนวรรธ  สงบน้อย
ป.3
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
175
เด็กชายธนวัฒน์  อรรถวิชัย
ป.3
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ลพบุรี เขต 1

ณ โรงเรียนเมืองใหม่ฯ
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
176
เด็กชายธนสิษฐ์  สถาผล
ป.3
โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
177
เด็กหญิงธนัญชพร  เกษรบุปผา
ป.6
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
178
เด็กหญิงธนัญญา  จันทร์อุไร
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
179
เด็กหญิงธนัญญา  ราชนาจันทร์
ป.4
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
180
เด็กชายธนัญตัง  พังพิศ
ป.6
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
181
เด็กชายธนัท  พรหมสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
182
เด็กชายธนากร  ผิวบาง
ป.4
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
183
เด็กหญิงธนิษฌา  สุภากุล
ป.6
โรงเรียนจินดารัตน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
184
เด็กหญิงธมลชนก  มณีแก้ว
ป.3
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
185
เด็กหญิงธมลวรรณ  ศิลป์โสภา
ป.3
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
186
เด็กหญิงธวัลรัตน์  จินพล
ป.4
โรงเรียนบรรจงรัตน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
187
เด็กหญิงธัญชนก  กองแก้ว
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
188
เด็กหญิงธัญชนก  แก้วมณี
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
189
เด็กชายธัญญธร  วงษ์พานิช
ป.4
โรงเรียนจินดารัตน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
190
เด็กหญิงธัญญารัตน์  โป๋พลัด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
191
เด็กหญิงธัญพร  วงษ์พานิช
ป.6
โรงเรียนจินดารัตน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
192
เด็กชายธัญสรณ์  สว่างฤกษ์
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
193
เด็กหญิงธัณวรท  เที่ยงดี
ป.3
โรงเรียนจินดารัตน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
194
เด็กชายธันชนน  ดีเพ็ชร
ป.3
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
195
เด็กหญิงธันน์ชนก  ชูไชยทิพย์
ป.4
โรงเรียนบรรจงรัตน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
196
เด็กหญิงธันย์ชนก  พ่วงวงษ์
ป.4
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
197
เด็กชายธันวากร  ดวงเกตุ
ป.6
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
198
เด็กชายธารา  ธรรมประชา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
199
เด็กหญิงธิชา  จั่นอยู่
ป.3
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
200
เด็กชายธีร์ภวินท์  เหมือนเพชร์
ป.5
โรงเรียนบรรจงรัตน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
201
เด็กชายธีรวัฒน์  สิทธิยศ
ป.3
โรงเรียนจินดารัตน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
202
เด็กชายธีรัตม์  ดำมณี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
203
เด็กหญิงธีราพร  บัวสนธิ์
ป.5
โรงเรียนบรรจงรัตน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
204
เด็กชายนนทพัทธ์  ทองทิพย์
ป.3
โรงเรียนบรรจงรัตน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
205
เด็กชายนนทพัทธ์  หลุมนา
ป.4
โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
206
เด็กชายนนทพันธุ์  กองตาพันธุ์
ป.5
โรงเรียนบรรจงรัตน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
207
เด็กชายนพกร  ปานพรหม
ป.6
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
208
เด็กชายนพณัฐ  ก้อนมี
ป.4
โรงเรียนจินดารัตน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
209
เด็กหญิงนภสร  ขาวบริสุทธิ์
ป.3
โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
210
เด็กหญิงนภัชสร  ลักษณะศิริ
ป.6
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ลพบุรี เขต 1

ณ โรงเรียนเมืองใหม่ฯ
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
211
เด็กหญิงนภัสนันท์  แก้วก่อง
ป.4
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
212
เด็กชายนภัสรพี  โพธิดอกไม้
ป.4
โรงเรียนบรรจงรัตน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
213
เด็กชายนภัสรพี  สุริยะโวหาร
ป.6
โรงเรียนจินดารัตน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
214
เด็กหญิงนภิสา  บุญสร้าง
ป.4
โรงเรียนบรรจงรัตน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
215
เด็กชายนฤทธิ์  มุ่งค้ำกลาง
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
216
เด็กชายนฤบดินทร์  ทิพนัด
ป.4
โรงเรียนบรรจงรัตน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
217
เด็กหญิงนวณัชนันค์  การะเกตุ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
218
เด็กหญิงนัทธมน  กล่อมปัญญา
ป.5
โรงเรียนบรรจงรัตน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
219
เด็กชายนันทกร  นนทะแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
220
เด็กชายนันทพงศ์  ตั้งเศรณีกุล
ป.4
โรงเรียนบรรจงรัตน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
221
เด็กหญิงนันทิชา  อังฉกรรจ์
ป.6
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
222
เด็กหญิงนัยน์ปพร  ชานก
ป.3
โรงเรียนจินดารัตน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
223
เด็กหญิงนิรชา  กล่ำนาค
ป.4
โรงเรียนจินดารัตน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
224
เด็กหญิงนิษิตา  ยิ่งสบาย
ป.5
โรงเรียนบรรจงรัตน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
225
เด็กชายบรรณวัชร  โนชัย
ป.6
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
226
เด็กหญิงบวรรัตน์  วงศ์สารภี
ป.4
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
227
เด็กหญิงบุญญิสา  บำรุงไทยวรกุล
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
228
เด็กหญิงบุญสิตา  เทียมทอง
ป.3
โรงเรียนจินดารัตน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
229
เด็กหญิงบุรธัช  ศรีแก้วอ้ม
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
230
เด็กหญิงบุษกร  นวลเนียม
ป.4
โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
231
เด็กหญิงเบญจรัตน์  เขียวอำพล
ป.4
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
232
เด็กชายปฏิพัทธ์  ดอนชัย
ป.5
โรงเรียนจินดารัตน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
233
เด็กชายปฐวิกานต์  กอบกิจรุ่งเรือง
ป.3
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
234
เด็กหญิงปนัดดา  เกริงกำจรกิจ
ป.4
โรงเรียนบรรจงรัตน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
235
เด็กหญิงปภาวรินทร์  ชะนะสาร
ป.3
โรงเรียนจินดารัตน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
236
เด็กหญิงประภาศิริ  โชคชัยทวีลาภ
ป.5
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
237
เด็กหญิงประภาศิริ  พิมพ์แก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
238
เด็กหญิงประวิตา  จีนทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
239
เด็กชายปรัตถกร  ทัดรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
240
เด็กหญิงปริยาภัทร  นาคนิ่ม
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
241
เด็กชายปวริศ  แทบมาลัย
ป.5
โรงเรียนจินดารัตน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
242
เด็กชายปวเรศ  กิตติปัญญาพร
ป.4
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
243
เด็กชายปัญจพล  วิเศษนันท์
ป.3
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
244
เด็กหญิงปัญจรีย์พร  สวาคมปันตี
ป.6
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
245
เด็กหญิงปัญปินัทธิ์  วิงวอน
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ลพบุรี เขต 1

ณ โรงเรียนเมืองใหม่ฯ
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
246
เด็กชายปัณณวรรธ  วังรุ่งเรืองกิจ
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
247
เด็กชายปัณณ์  กุลหกุล
ป.4
โรงเรียนบรรจงรัตน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
248
เด็กหญิงปัทมพร  บุญขยาย
ป.4
โรงเรียนบรรจงรัตน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
249
เด็กหญิงปาณิสรา  สุรเดชพัฒนะ
ป.5
โรงเรียนบรรจงรัตน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
250
เด็กหญิงปานนภัส  นันทวีชัยกุล
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
251
เด็กหญิงปานิสรา  กิจประสงค์
ป.5
โรงเรียนจินดารัตน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
252
เด็กหญิงปารณีย์  คุณบัวลา
ป.3
โรงเรียนบรรจงรัตน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
253
เด็กหญิงปารณีย์  เครือกาบ
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
254
เด็กหญิงปิติยา  นิลคช
ป.5
โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
255
เด็กหญิงปิ่นประภา  แตงเผือก
ป.6
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
256
เด็กหญิงปิ่นประภา  พันธุ์งาม
ป.3
โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
257
เด็กชายปุณณภพ  พรมทะบุตร
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
258
เด็กหญิงปุณยาพร  พรมทะบุตร
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
259
เด็กชายพงศธร  ม่วงโสรส
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
260
เด็กชายพงศพัศ  เวียนนอก
ป.3
โรงเรียนจินดารัตน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
261
เด็กชายพงศ์พิพัฒน์  แก้วตุมกา
ป.5
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
262
เด็กชายพงศภัค  ปานจุ้ย
ป.5
โรงเรียนจินดารัตน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
263
เด็กชายพงศ์วิชญ์  แขวงมาศ
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
264
เด็กชายพงษ์พิษณุ  ศรีจันทร์
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
265
เด็กชายพชรดนัย  ชัยนุวงษ์
ป.5
โรงเรียนบรรจงรัตน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
266
เด็กหญิงพถทธารัตน์  ใหลสกุล
ป.6
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
267
เด็กหญิงพรนภา  ปัญญาหอม
ป.3
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
268
เด็กหญิงพรพักตร์  หญิงดี
ป.5
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
269
เด็กหญิงพรรณพัชร  ตั้งเจริญอารีย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
270
เด็กหญิงพรรณวรท  แจ่มใส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
271
เด็กหญิงพรวรี  บุตรพรม
ป.4
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
272
เด็กชายพรวิชญ์  ศรประสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
273
เด็กหญิงพรอิศวเรศ  หิรัญประทีป
ป.5
โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
274
เด็กชายพลากร  ทิพย์เนตร
ป.4
โรงเรียนจินดารัตน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
275
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  คงพันธุ์
ป.6
โรงเรียนจินดารัตน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
276
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ไพรดำ
ป.4
โรงเรียนบรรจงรัตน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
277
เด็กหญิงพัทธนันท์  วงเวียน
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
278
เด็กชายพัทธนันท์  หลุ่มขำ
ป.6
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
279
เด็กหญิงพัศญา  ตันอนุกูล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
280
เด็กหญิงพัษษา  มาลัยทอง
ป.5
โรงเรียนจินดารัตน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ลพบุรี เขต 1

ณ โรงเรียนเมืองใหม่ฯ
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
281
เด็กหญิงพาขวัญ  ทองโพธิ์
ป.3
โรงเรียนบรรจงรัตน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
282
เด็กหญิงพิชชาภา  โกสินทร์ตระการ
ป.3
โรงเรียนบรรจงรัตน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
283
เด็กหญิงพิชญ์นาฏ  ปรางศร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
284
เด็กหญิงพิชญ์สิณี  ประดับมุข
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
285
เด็กหญิงพิชยาภา  ฉินนะโสต
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
286
เด็กหญิงพิชามญชุ์  แก้วนิล
ป.3
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
287
เด็กหญิงพิชามญธุ์  พึ่งครุฑ
ป.3
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
288
เด็กหญิงพิชามญธุ์  รุ่งสว่าง
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
289
เด็กหญิงพิณมุก  ฆโนทัย
ป.3
โรงเรียนบรรจงรัตน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
290
เด็กหญิงพิตราพร  บุณยรัตพันธุ์
ป.6
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
291
เด็กชายพิธากรณ์  ปั้นสุภา
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
292
เด็กหญิงพิมญาดา  ม่วงแดง
ป.4
โรงเรียนจินดารัตน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
293
เด็กหญิงพิมนภัส  กลีบพุฒ
ป.3
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
294
เด็กหญิงพิมพกานต์  สอนกล้า
ป.6
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
295
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เย็นฉ่ำ
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
296
เด็กหญิงพิมพ์วิอร  สายวาริน
ป.3
โรงเรียนบรรจงรัตน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
297
เด็กหญิงพิราวรรณ  แก่นแก้ว
ป.4
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
298
เด็กชายพีรพล  ศิริวัฒน์
ป.5
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
299
เด็กชายพีรพัฒน์  น้อยบางยาง
ป.4
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
300
เด็กชายพีรพัฒน์  สืบอักษร
ป.3
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
301
เด็กหญิงพีรมณฑ์  อยู่ประยงค์
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
302
เด็กชายพุฒิพงศ์  เอื้อวิทยกุล
ป.5
โรงเรียนจินดารัตน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
303
เด็กหญิงพุทธิดา  เนียมรักษ์
ป.5
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
304
เด็กหญิงเพชรดา  เอิบอิ่ม
ป.4
โรงเรียนจินดารัตน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
305
เด็กชายเพชรสุพรรณพงศ์  วรรณพัฒน์
ป.4
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
306
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  มุทุสิทธิ์
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
307
เด็กหญิงแพรวา  จิตรักสิงห์
ป.4
โรงเรียนบรรจงรัตน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
308
เด็กชายภควัต  วงษ์ลอย
ป.5
โรงเรียนบรรจงรัตน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
309
เด็กหญิงภชรอร  เทียรธัญกรณ์
ป.5
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
310
เด็กหญิงภรภัสสรณ์  มั่งคั่ง
ป.4
โรงเรียนจินดารัตน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
311
เด็กชายภรัญวิทย์  เกียรติกูลภัสร์
ป.5
โรงเรียนบรรจงรัตน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
312
เด็กหญิงภัคจิรา  เติมสุข
ป.5
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
313
เด็กชายภัทรธร  บุญโต
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
314
เด็กหญิงภัทรธิดา  พรมบ้านสัง
ป.3
โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
315
เด็กหญิงภัทรนันต์  ฆารสาย
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ลพบุรี เขต 1

ณ โรงเรียนเมืองใหม่ฯ
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
316
เด็กหญิงภัทรนันท์  ดวงเกตุ
ป.3
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
317
เด็กหญิงภัทรพร  เรือนงาม
ป.4
โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
318
เด็กหญิงภัทรพร  สุดงาม
ป.6
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
319
เด็กหญิงภัทรภรณ์  พวงจำปี
ป.4
โรงเรียนบรรจงรัตน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
320
เด็กหญิงภัทรภรณ์  มีแฟง
ป.4
โรงเรียนบรรจงรัตน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
321
เด็กหญิงภัทรภรณ์  วิชียรชาติ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
322
เด็กหญิงภัทรวรรณ  สวัสดี
ป.3
โรงเรียนบรรจงรัตน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
323
เด็กหญิงภัทร์สิรี  กินจำปา
ป.4
โรงเรียนจินดารัตน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
324
เด็กหญิงภัทราพร  คำมา
ป.5
โรงเรียนบรรจงรัตน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
325
เด็กหญิงภารวี  มิ่งศักดิ์ศรี
ป.5
โรงเรียนบรรจงรัตน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
326
เด็กชายภาวพุทธิ์  โสจะ
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
327
เด็กชายภาสวิชญ์  อ่อนสลุง
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
328
เด็กหญิงภิญญดา  บัวหอม
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
329
เด็กหญิงภิมาดา  รัตนเพชร
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
330
เด็กชายภุชงค์  จันโทศิริ
ป.6
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
331
เด็กชายภุชงค์  เสถียรกิจการชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
332
เด็กชายภุชิสส์  ปราชชญากุล
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
333
เด็กชายภูดิศ  หอมทรัพย์
ป.5
โรงเรียนบรรจงรัตน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
334
เด็กชายภูพิงค์  เกียรติไทยพิพัฒน์
ป.4
โรงเรียนบรรจงรัตน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
335
เด็กชายภูฟ้า  กลิ้งฝอย
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
336
เด็กชายภูมิไผท  หาญอยู่
ป.3
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
337
เด็กชายภูมิรพี  น้อยเหน่
ป.4
โรงเรียนบรรจงรัตน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
338
เด็กชายภูริณัฐ  จุ้ยมณี
ป.4
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
339
เด็กชายภูริเดช  ใจดี
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
340
เด็กชายภูรินทร์  พรมนิล
ป.3
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
341
เด็กชายภูรินทร์  รอดแย้ม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
342
เด็กชายภูริพัฒน์  พันธ์ธนามณี
ป.6
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
343
เด็กชายภูวนัตถ์  รวยลาภ
ป.6
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
344
เด็กชายภูวริศ  ภัทรพิพัฒน์
ป.4
โรงเรียนบรรจงรัตน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
345
เด็กหญิงมนัสนันท์  อ่อนสุวรรณ์
ป.4
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
346
เด็กหญิงมิณณ์  การะยะ
ป.5
โรงเรียนบรรจงรัตน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
347
เด็กหญิงมินตรา  ทับทิมอ่อน
ป.4
โรงเรียนบรรจงรัตน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
348
เด็กหญิงมินตรา  ปั้นเคลือบ
ป.5
โรงเรียนบรรจงรัตน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
349
เด็กหญิงรจนภัสสร  นานาศิลป์
ป.4
โรงเรียนจินดารัตน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
350
เด็กชายรชต  กัญญาโภค
ป.4
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ลพบุรี เขต 1

ณ โรงเรียนเมืองใหม่ฯ
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
351
เด็กชายรณกร  ศรีใจป้อ
ป.3
โรงเรียนบรรจงรัตน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
352
เด็กหญิงรติกานต์  นิติกุล
ป.6
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
353
เด็กหญิงรมิดา  อรรถวิชัย
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
354
เด็กชายรวิชกร  บุญแล
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
355
เด็กหญิงรวินท์นิภา  จันทร์เรืองรบ
ป.4
โรงเรียนบรรจงรัตน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
356
เด็กหญิงรัชช์นันท์  พานิช
ป.4
โรงเรียนบรรจงรัตน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
357
เด็กชายรัชชานนท์  ตั้งแสนสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
358
เด็กหญิงรัชดา  เฉลิมฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
359
เด็กหญิงรัชดาพร  ม่วงวงษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
360
เด็กหญิงรัชนีกร  แก้วกระจาย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
361
เด็กชายรัชพล  ลาภรวย
ป.5
โรงเรียนบรรจงรัตน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
362
เด็กหญิงรัญชิดา  ห้วงทรัพย์
ป.5
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
363
เด็กหญิงรัตนาพร  ศรีเดช
ป.4
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
364
เด็กหญิงรัมภ์รดา  เจนเกียรติฟู
ป.5
โรงเรียนบรรจงรัตน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
365
เด็กหญิงรุจาภา  แจ้งแสงทอง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
366
เด็กหญิงรุจาภา  ประหยัด
ป.5
โรงเรียนบรรจงรัตน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
367
เด็กหญิงรุจิรารัตน์  ฐิติธนาศิริสุข
ป.6
โรงเรียนจินดารัตน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
368
เด็กชายเรวัต  เล็กอึ่ง
ป.5
โรงเรียนบรรจงรัตน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
369
เด็กชายฤทธิ์พงศ์  หลานหล้า
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
370
เด็กหญิงลดาวัลย์  สารขัด
ป.4
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
371
เด็กหญิงลออรัตน์  ปานแก้ว
ป.6
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
372
เด็กหญิงลัลน์ลลิต  ไกรษี
ป.5
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
373
เด็กชายวงศกร  วงศ์ศรีไทย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
374
เด็กชายวงศธร  แซ่ลี้
ป.3
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
375
เด็กชายวชิรเมษฐ์  สั่งสอนอาจศักดา
ป.3
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
376
เด็กชายวชิรวิทย์  ทองย้อย
ป.3
โรงเรียนบรรจงรัตน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
377
เด็กชายวชิรวิทย์  พัวพานิช
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
378
เด็กชายวชิรวิทย์  วิมลมารยาท
ป.4
โรงเรียนบรรจงรัตน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
379
เด็กชายวชิรศักดิ์  เพชรปานกัน
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
380
เด็กหญิงวชิราภรณ์  บุญมานำ
ป.3
โรงเรียนบรรจงรัตน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
381
เด็กชายวภพ  จันทร์งามขำ
ป.3
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
382
เด็กชายวรพงษ์  ช่างสอน
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
383
เด็กชายวรเมธ  วรุณโณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
384
เด็กหญิงวรรณกานต์  สมานดวง
ป.3
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
385
เด็กหญิงวราภรณ์  เทศถมยา
ป.4
โรงเรียนบรรจงรัตน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ลพบุรี เขต 1

ณ โรงเรียนเมืองใหม่ฯ
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
386
เด็กหญิงวริณฎา  คุ้มเมือง
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
387
เด็กหญิงวรินธร  ทรัพย์หิรัญ
ป.5
โรงเรียนบรรจงรัตน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
388
เด็กหญิงวริศรา  พลโก
ป.6
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
389
เด็กหญิงวริศรา  พูลกำลัง
ป.5
โรงเรียนจินดารัตน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
390
เด็กหญิงวริศรา  วราธนอินท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
391
เด็กชายวัสส์ฐนเมธ  หลิมวานิช
ป.5
โรงเรียนบรรจงรัตน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
392
เด็กชายวายุ  แจ่มใส
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
393
เด็กชายวิชญ์พล  พึ่งอ้น
ป.4
โรงเรียนจินดารัตน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
394
เด็กหญิงวิชญาดา  เมยท่าแค
ป.5
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
395
เด็กหญิงวิภาษณีย์  พรหมแพทย์
ป.4
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
396
เด็กหญิงวีรกานต์  เหล่าวงค์ไทย
ป.4
โรงเรียนจินดารัตน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
397
เด็กหญิงศตพร  คงศักดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
398
เด็กหญิงศรัณย์พร  เพชรรอด
ป.3
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
399
เด็กชายศรัณย์  ชมชนะ
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
400
เด็กหญิงศรุตยา  ศรีสิงห์
ป.4
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
401
เด็กหญิงศรุตยา  เอกประชารัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
402
เด็กหญิงศศิธร  ยุ้งศิริ
ป.6
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
403
เด็กหญิงศศิวิมล  นาคประเสริฐ
ป.4
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
404
เด็กชายศักรินทร์  ทรงผาสุข
ป.4
โรงเรียนจินดารัตน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
405
เด็กชายศิณะ  บุญรักษา
ป.3
โรงเรียนจินดารัตน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
406
เด็กชายศิภัฏ  ขันทบูรณ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
407
เด็กชายศิรภัสสร  อีดอ้อย
ป.4
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
408
เด็กหญิงศิริกาญจน์  จันทร์เทศ
ป.4
โรงเรียนจินดารัตน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
409
เด็กชายศิริวัฒน์  จิตรแจ้ง
ป.4
โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
410
เด็กหญิงศิริวิภา  บุญรักษา
ป.4
โรงเรียนจินดารัตน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
411
เด็กหญิงศิลป์ศุภา  ปั้นงา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
412
เด็กหญิงศิวะพร  อุมาพร
ป.4
โรงเรียนจินดารัตน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
413
เด็กชายศุภกร  จันทร์จีน
ป.4
โรงเรียนจินดารัตน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
414
เด็กชายศุภกร  ตะพานแก้ว
ป.4
โรงเรียนจินดารัตน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
415
เด็กชายศุภกร  วงษ์กุหลาบ
ป.3
โรงเรียนบรรจงรัตน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
416
เด็กชายศุภกร  เอี่ยมประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
417
เด็กชายศุภกฤต  เกษรศักดิ์
ป.5
โรงเรียนบรรจงรัตน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
418
เด็กชายศุภณัฏฐ์  เกิดอนันต์
ป.5
โรงเรียนบรรจงรัตน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
419
เด็กชายศุภณัฏฐ์  แน่นอน
ป.4
โรงเรียนบรรจงรัตน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
420
เด็กหญิงศุภานัน  เดือนขาว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ลพบุรี เขต 1

ณ โรงเรียนเมืองใหม่ฯ
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
421
เด็กหญิงศุภิสรา  ตราบุรี
ป.4
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
422
เด็กชายสมิทธิ์  อ้วนแก้ว
ป.6
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
423
เด็กหญิงสรณ์สิริ  กองชีพ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
424
เด็กชายสรวิชญ์  อู่ทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
425
เด็กชายสรวิศ  จรรยาขันติกุล
ป.3
โรงเรียนบรรจงรัตน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
426
เด็กหญิงสรัลพร  ห้วยลึก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
427
เด็กหญิงสโรชา  สุขทัศน์
ป.6
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
428
เด็กชายสวิส  ไศลบาท
ป.5
โรงเรียนบรรจงรัตน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
429
เด็กหญิงสิตานัน  สายคำ
ป.6
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
430
เด็กชายสิทธา  ชาลี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
431
เด็กชายสิทธิศักดิ์  รัสมีพันธ์
ป.5
โรงเรียนจินดารัตน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
432
เด็กชายสิรภพ  ศรีเมือง
ป.6
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
433
เด็กหญิงสิรภัค  มหิเมือง
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
434
เด็กชายสิรวิชญ์  ฉัตรแสงศุภวงศ์
ป.3
โรงเรียนจินดารัตน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
435
เด็กหญิงสิริขวัญ  สุขขี
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
436
เด็กหญิงสิริณัฏฐ์  บรรจงพินิจ
ป.4
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
437
เด็กหญิงสิรินทร  อินทรประดิษฐ์
ป.3
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
438
เด็กหญิงสุกฤตา  แม้นเมี้ยน
ป.3
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
439
เด็กชายสุขพสิษฐ์ลภณ  ผ่องจำปา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
440
เด็กหญิงสุตาภัทร  กองทอง
ป.4
โรงเรียนจินดารัตน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
441
เด็กหญิงสุทธิกิตตา  กิตติสุวรางกูล
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
442
เด็กชายสุทธิภัทร  บุญขยาย
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
443
เด็กหญิงสุพนิดา  ข้องหลิม
ป.4
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
444
เด็กหญิงสุพรรณิการ์  เรืองปรีชา
ป.3
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
445
เด็กหญิงสุพรรษา  เข็มพงษ์
ป.4
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
446
เด็กหญิงสุพรรษา  นบน้ำรอบ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
447
เด็กหญิงสุพิชฌาย์  น้อยเหน่
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
448
เด็กหญิงสุภนิกา  ทองแจ่ม
ป.6
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
449
เด็กหญิงสุภารัตน์  ปานดำ
ป.6
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
450
เด็กหญิงสุภิญญา  ตั้งศิริ
ป.3
โรงเรียนบรรจงรัตน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
451
เด็กหญิงสุภิสรา  คำหาญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
452
เด็กชายสุริศร์  เสาศิริ
ป.3
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
453
เด็กหญิงสุวภัทร  กัมปนยุทธ์
ป.5
โรงเรียนบรรจงรัตน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
454
เด็กหญิงสุวรรณาภรณ์  ตันธัมะอารี
ป.3
โรงเรียนบรรจงรัตน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
455
เด็กหญิงสุวิมล  ธนะปุณณานนท์
ป.3
โรงเรียนจินดารัตน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ลพบุรี เขต 1

ณ โรงเรียนเมืองใหม่ฯ
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
456
เด็กชายเสฎฐวุฒิ  โกสินทร์ตระการ
ป.4
โรงเรียนบรรจงรัตน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
457
เด็กชายเสฏฐวุฒิ  เสริมสุข
ป.5
โรงเรียนบรรจงรัตน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
458
เด็กหญิงเสาวรส  พุ่มโพธิ์งาม
ป.4
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
459
เด็กหญิงเสาวลักษณ์  พุ่มโพธิ์งาม
ป.4
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
460
เด็กหญิงโสภาวรรณ์  กิจวิถี
ป.4
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
461
เด็กหญิงหทัยกาญจน์  ห่วงศร
ป.5
โรงเรียนบรรจงรัตน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
462
เด็กชายหรรษธร  มูลโพธิ์
ป.6
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
463
เด็กหญิงอติชา  เยี่ยมราษฎร์
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
464
เด็กชายอธิคุณ  อินวู๊ด
ป.3
โรงเรียนจินดารัตน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
465
เด็กหญิงอธิษฐาน  ทางดี
ป.4
โรงเรียนบรรจงรัตน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
466
เด็กหญิงอนัดธิดา  บุษบารัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
467
เด็กชายอนันต์ศักดิ์  อัมรานนท์
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
468
เด็กชายอนาวิล  ม้าวิจิตร
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
469
เด็กชายอนุชา  ฤทธิ์มนตรี
ป.5
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
470
เด็กหญิงอภิชญา  เพียรประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนบรรจงรัตน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
471
เด็กหญิงอภิชญา  เหล่ารัตนกุล
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
472
เด็กหญิงอภิชยา  สุดโลก
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
473
เด็กหญิงอภิญญา  ธาราพรนิตยกุล
ป.4
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
474
เด็กชายอมรวัฒน์  อยู่ขำ
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
475
เด็กหญิงอมราพร  สำเนียง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
476
เด็กหญิงอมลรุจี  ไชยโพธิ์งาม
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
477
เด็กหญิงอรจิรา  สุขโชติ
ป.6
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
478
เด็กหญิงอรพรรณ  รักษาทางดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
479
เด็กหญิงอรวดี  นุ่มสุข
ป.4
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
480
เด็กชายอัครวัฒน์  ทิพย์โพธิเมือง
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
481
เด็กหญิงอัจฉณา  ทรัพย์มูล
ป.5
โรงเรียนบรรจงรัตน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
482
เด็กหญิงอัจฉราภรณ์  พัตรภักดิ์
ป.5
โรงเรียนบรรจงรัตน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
483
เด็กหญิงอัจฉราภา  บุญพิมพิ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
484
เด็กหญิงอัจฉริยา  กลัดนุ่ม
ป.5
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
485
เด็กหญิงอัญชิสา  บุญเรือง
ป.4
โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
486
เด็กหญิงอัฏฐวัฒน์  สัมมาโภชน์ภา
ป.4
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
487
เด็กหญิงอัฐภิญญา  น้าวเนือง
ป.3
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
488
เด็กชายอัยยะ  รอดหงส์ทอง
ป.5
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
489
เด็กหญิงอารยา  จิตตสินนวา
ป.5
โรงเรียนจินดารัตน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
490
เด็กชายอิทธิพัทธ์  ดัดวงษ์
ป.4
โรงเรียนจินดารัตน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ลพบุรี เขต 1

ณ โรงเรียนเมืองใหม่ฯ
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
491
เด็กชายอิสรภาพ  หลวงละ
ป.3
โรงเรียนจินดารัตน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
492
เด็กหญิงอิสรีย์  พรทองประเสริฐ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
493
เด็กชายอุชุกร  นันทา
ป.5
โรงเรียนบรรจงรัตน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
494
เด็กชายเอกภพ  พงศ์เรืองศรี
ป.3
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
495
เด็กชายเอราวัณ  บริรักษ์อราวินท์
ป.4
โรงเรียนจินดารัตน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
496
เด็กหญิงฮาซานะฮ์  ท้วมไทย
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
497
เด็กชายฮุไซปะฮ์  ท้วมไทย
ป.5
โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
ลพบุรี เขต 1

ณ โรงเรียนเมืองใหม่ฯ
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
498
เด็กหญิงกชพรชนก  กัญญพันธ์
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
499
เด็กหญิงกนกกาญจน์  จรกัณหา
ม.3
โรงเรียนวินิตศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
500
เด็กหญิงกนกพร  เถื่อนเจริญ
ม.1
โรงเรียนวินิตศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
501
เด็กหญิงกนกภรณ์  เชยชม
ม.2
โรงเรียนวินิตศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
502
เด็กหญิงกนกอร  จีนเอี่ยม
ม.2
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
503
เด็กหญิงกมลชนก  ปานอูป
ม.3
โรงเรียนวินิตศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
504
เด็กหญิงกมลพรรษ  กมลคติกร
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
505
เด็กหญิงกรกนก  เงินพูล
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
506
เด็กหญิงกรกนก  พ.ประสิทธิ์
ม.1
โรงเรียนวินิตศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
507
เด็กหญิงกรกนก  รักษาสุวรรณ
ม.2
โรงเรียนวินิตศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
508
เด็กหญิงกฤติยา  คนชม
ม.3
โรงเรียนวินิตศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
509
เด็กหญิงกวิณณา  นวลพลับ
ม.2
โรงเรียนวินิตศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
510
เด็กหญิงกษมาพร  ตะวันนา
ม.3
โรงเรียนวินิตศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
511
เด็กชายกอบชัย  ดนตรี
ม.1
โรงเรียนวินิตศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
512
เด็กหญิงกัญญกร  เวียนทอง
ม.1
โรงเรียนวินิตศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
513
เด็กหญิงกัญญาพัชร  ศักดี
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
514
เด็กหญิงกัญญารัตน์  จันคะชา
ม.1
โรงเรียนวินิตศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
515
เด็กหญิงกัญทิมา  ยั่งยืน
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
516
เด็กหญิงกัลย์สุดา  เมฆรารัตน์
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
517
เด็กหญิงกัลยา  ฉุนหอม
ม.3
โรงเรียนวินิตศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
518
เด็กหญิงกัลยารัตน์  ภู่ทับทิม
ม.3
โรงเรียนวินิตศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
519
เด็กหญิงกัลยารัตน์  เมฆสวรรค์
ม.1
โรงเรียนวินิตศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
520
เด็กหญิงกานตรัตน์  ไตรธรรม
ม.2
โรงเรียนวินิตศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
521
เด็กหญิงกานตรัตน์  ปะวรรณา
ม.2
โรงเรียนวินิตศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
522
เด็กหญิงกุลจิรา  รักอ่อน
ม.3
โรงเรียนวินิตศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
523
เด็กหญิงกุลสตรี  หาญคำภา
ม.1
โรงเรียนวินิตศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
524
เด็กหญิงขวัญจิตา  อำนวยสุข
ม.1
โรงเรียนวินิตศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
525
เด็กหญิงขวัญชนก  อินตะมะ
ม.2
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
526
เด็กหญิงข้าวขวัญ  คมคาย
ม.2
โรงเรียนวินิตศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
527
เด็กหญิงเขมจิรา  คล้ายศรีโพธิ์
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
528
เด็กหญิงไข่มุกข์  ใจว่อง
ม.3
โรงเรียนวินิตศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
529
เด็กชายคชภพ  เกยูรวลี
ม.3
โรงเรียนวินิตศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
530
เด็กหญิงคชาทิพย์  ม่วงกล่ำ
ม.2
โรงเรียนวินิตศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
531
เด็กหญิงคชาภรณ์  กุลฑล
ม.3
โรงเรียนวินิตศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
532
เด็กชายคีตาภัทร  จุฑาเกตุ
ม.1
โรงเรียนวินิตศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
ลพบุรี เขต 1

ณ โรงเรียนเมืองใหม่ฯ
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
533
เด็กหญิงจริญญา  จันนามอม
ม.3
โรงเรียนวินิตศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
534
เด็กหญิงจอมใจ  สมบูรณ์
ม.2
โรงเรียนวินิตศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
535
เด็กหญิงจิดาภา  โนรี
ม.2
โรงเรียนวินิตศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
536
เด็กหญิงจิดาภา  รัตนอำภา
ม.2
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
537
เด็กหญิงจิตรวดี  จันทร์ฉุน
ม.1
โรงเรียนวินิตศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
538
เด็กชายจิรเมธ  เพ็ชรพลอย
ม.2
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
539
เด็กหญิงจิรัชยา  ปัญจชัย
ม.2
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
540
เด็กหญิงจิรารักษ์  อมรนัต
ม.1
โรงเรียนวินิตศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
541
เด็กชายจีรภัทร  คันธอุลิศ
ม.3
โรงเรียนวินิตศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
542
เด็กหญิงจุฑามาศ  แก้วใจ
ม.1
โรงเรียนวินิตศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
543
เด็กหญิงจุฑารัตน์  จันทราทิพย์
ม.1
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
544
เด็กหญิงเจนจิรา  มารศรี
ม.2
โรงเรียนวินิตศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
545
เด็กชายเจษฏา  เสือสมพงษ์
ม.1
โรงเรียนวินิตศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
546
เด็กชายเจียรนันท์  ศุภผล
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
547
เด็กชายฉัตรมงคล  กุลเกตุ
ม.1
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
548
เด็กชายเฉลิมชาติ  โพธิ์เที้ยม
ม.2
โรงเรียนวินิตศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
549
เด็กหญิงชฏาพร  ปานจันทร์
ม.1
โรงเรียนวินิตศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
550
เด็กหญิงชนัญชิดา  ศิริอวยชัย
ม.3
โรงเรียนวินิตศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
551
เด็กหญิงชนัญชิดา  สุขปัญญา
ม.1
โรงเรียนวินิตศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
552
เด็กหญิงชนิกานต์  สมสุข
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
553
เด็กหญิงชนิดา  ทรัพย์มูล
ม.3
โรงเรียนวินิตศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
554
เด็กหญิงชนิดาภา  ทำคำภา
ม.1
โรงเรียนวินิตศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
555
เด็กหญิงชนิตากานต์  ประวัติ
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
556
เด็กหญิงชนิสรา  มนต์ทิพย์วรรณ
ม.3
โรงเรียนวินิตศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
557
เด็กหญิงชมพูนุท  แก้วมาเมือง
ม.3
โรงเรียนวินิตศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
558
เด็กชายชยกฤตย์  จันทร์ขาว
ม.2
โรงเรียนวินิตศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
559
เด็กชายชยธร  สุขอนนท์
ม.3
โรงเรียนวินิตศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
560
เด็กชายชยพล  โพธิ์ศรี
ม.1
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
561
เด็กหญิงชลดา  กาญจนกันติ
ม.2
โรงเรียนวินิตศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
562
เด็กหญิงชลธิชา  กระจายศรี
ม.1
โรงเรียนวินิตศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
563
เด็กชายชัยภูมิ  คงสถิตย์
ม.2
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
564
เด็กชายชัยสิทธิ์  ศุภเสถียร
ม.1
โรงเรียนวินิตศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
565
เด็กหญิงชุติมา  ศรเดช
ม.3
โรงเรียนวินิตศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
566
เด็กหญิงชุรีพร  ฆารบุรมย์
ม.3
โรงเรียนวินิตศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
567
เด็กหญิงชุลิตา  วานิชสุจิต
ม.1
โรงเรียนวินิตศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
ลพบุรี เขต 1

ณ โรงเรียนเมืองใหม่ฯ
ห้องสอบที่
 18
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
568
เด็กชายไชยวัฒน์  อุทัยเภตรา
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
569
เด็กหญิงซัสมา  สินสุวรรณ์
ม.3
โรงเรียนวินิตศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
570
เด็กชายญาณวรรธน์  กวินจารุพงศ์
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
571
เด็กหญิงญาณิศา  งามสมทรง
ม.3
โรงเรียนวินิตศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
572
เด็กหญิงฐาปนีย์  มินทบุญ
ม.2
โรงเรียนวินิตศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
573
เด็กหญิงฐิตาพร  สิทธิ์น้อย
ม.3
โรงเรียนวินิตศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
574
เด็กหญิงฐิติรัตน์  ก่อสุขวิวัฒน์
ม.1
โรงเรียนวินิตศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
575
เด็กหญิงณกมล  เกตุแก้ว
ม.2
โรงเรียนวินิตศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
576
เด็กหญิงณัชชา  สนธิเกษร
ม.3
โรงเรียนวินิตศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
577
เด็กหญิงณัชชามน  ช้างจวง
ม.2
โรงเรียนวินิตศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
578
เด็กหญิงณัฏฐนิช  ทองหลาง
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
579
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  คชภูมิ
ม.2
โรงเรียนวินิตศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
580
เด็กชายณัฏฐากร  เพชรไฝ
ม.2
โรงเรียนวินิตศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
581
เด็กชายณัฏฐาปกรณ์  ภมร
ม.3
โรงเรียนวินิตศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
582
เด็กหญิงณัฐชญา  กุลทอง
ม.3
โรงเรียนวินิตศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
583
เด็กหญิงณัฐชยา  ฉัตรแสงศุภวงศ์
ม.1
โรงเรียนวินิตศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
584
เด็กหญิงณัฐชามา  อาริยะ
ม.3
โรงเรียนวินิตศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
585
เด็กหญิงณัฐฐินันท์  แสงฉาย
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
586
เด็กหญิงณัฐณิชา  หิติ
ม.3
โรงเรียนวินิตศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
587
เด็กหญิงณัฐณิดา  รบช้าง
ม.1
โรงเรียนวินิตศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
588
เด็กชายณัฐดนัย  คำมาก
ม.3
โรงเรียนวินิตศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
589
เด็กชายณัฐนนท์  ราษฎรอาศัย
ม.1
โรงเรียนวินิตศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
590
เด็กหญิงณัฐพร  พรเรืองทอง
ม.3
โรงเรียนวินิตศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
591
เด็กหญิงณัฐริกา  จีนเอี่ยม
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
592
เด็กชายณัฐวัฒน์  ขันเล็ก
ม.2
โรงเรียนวินิตศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
593
เด็กหญิงณัฐวีนา  น้อยวงษ์
ม.1
โรงเรียนวินิตศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
594
เด็กหญิงณัฐสริยา  วงศ์กำไร
ม.1
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
595
เด็กหญิงณิชา  วงษ์สุวรรณ
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
596
เด็กหญิงณิชา  สุวรรณเจตต์
ม.2
โรงเรียนวินิตศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
597
เด็กหญิงณิชาภัทร์  วโรรส
ม.2
โรงเรียนวินิตศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
598
เด็กหญิงณิชาภา  ศรีนวล
ม.3
โรงเรียนวินิตศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
599
เด็กหญิงดลนภา  พันกลั่น
ม.3
โรงเรียนวินิตศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
600
เด็กหญิงดลยา  สุมานิก
ม.2
โรงเรียนวินิตศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
601
เด็กหญิงดวงสุรีย์  แซ่ซื้อ
ม.2
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
602
เด็กหญิงดุษฎีพร  แสงนวล
ม.1
โรงเรียนวินิตศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
ลพบุรี เขต 1

ณ โรงเรียนเมืองใหม่ฯ
ห้องสอบที่
 19
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
603
เด็กชายเดชาพล  สงวนศักดิ์
ม.1
โรงเรียนวินิตศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
604
เด็กชายเตชินท์  ชนะพันธ์
ม.3
โรงเรียนวินิตศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
605
เด็กชายไตรรัตน์  ตลับนาค
ม.3
โรงเรียนวินิตศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
606
เด็กชายไตรสิทธิ์  รัตนกิตติอังกูร
ม.3
โรงเรียนวินิตศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
607
เด็กหญิงถิรวรรณ์  อินทรา
ม.2
โรงเรียนวินิตศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
608
เด็กชายทวีทรัพย์  แสนขวา
ม.1
โรงเรียนวินิตศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
609
เด็กชายทวีพร  โป๊ะไธสง
ม.3
โรงเรียนวินิตศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
610
เด็กชายทวีสิน  แสนขวา
ม.1
โรงเรียนวินิตศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
611
เด็กชายทักษ์ดนัย  บุญโถม
ม.2
โรงเรียนวินิตศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
612
เด็กหญิงทัตพิชา  พรหมเต็ม
ม.2
โรงเรียนวินิตศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
613
เด็กชายเทวฤทธิ์  ต้นสาลี
ม.1
โรงเรียนวินิตศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
614
นายธนกร  จันทร์พวง
ม.3
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
615
เด็กชายธนกร  โตมรวัชรินทร์
ม.3
โรงเรียนวินิตศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
616
เด็กหญิงธนธรณ์  ปัญญา
ม.1
โรงเรียนวินิตศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
617
เด็กหญิงธนนันท์  ปัญญา
ม.1
โรงเรียนวินิตศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
618
เด็กหญิงธนพร  จิตต์จำนงค์
ม.3
โรงเรียนวินิตศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
619
เด็กหญิงธนพร  ศรีสุระ
ม.1
โรงเรียนวินิตศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
620
เด็กหญิงธนพร  เสียงใส
ม.3
โรงเรียนวินิตศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
621
เด็กหญิงธนพร  อินทสด
ม.3
โรงเรียนวินิตศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
622
เด็กชายธนพัฒน์  รวยทรัพย์
ม.1
โรงเรียนวินิตศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
623
เด็กชายธนลาภ  อังกาบ
ม.2
โรงเรียนวินิตศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
624
เด็กชายธนะพัฒน์  ทาอูฐ
ม.3
โรงเรียนวินิตศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
625
เด็กชายธเนศพล  สินธุพรหม
ม.3
โรงเรียนวินิตศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
626
เด็กหญิงธมนวรรณ  ภิรมย์
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
627
เด็กหญิงธมลวรรณ  เจริญลือชัย
ม.3
โรงเรียนวินิตศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
628
เด็กหญิงธมลวรรณ  ดวงมณี
ม.2
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
629
เด็กชายธราดล  พื้นชมภู
ม.1
โรงเรียนวินิตศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
630
เด็กหญิงธวัลยา  วิลาทัน
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
631
เด็กหญิงธัชกร  แก้วชาติ
ม.3
โรงเรียนวินิตศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
632
เด็กหญิงธัณย์ชนก  วีรเกียรติภิญโญ
ม.2
โรงเรียนวินิตศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
633
เด็กหญิงธันยธรณ์  พานทอง
ม.2
โรงเรียนวินิตศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
634
เด็กหญิงธันยาภัทร์  กัลชนะ
ม.3
โรงเรียนวินิตศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
635
เด็กชายธิติ  ม่วงมี
ม.2
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
636
เด็กชายธิติ  สำอางค์ทรง
ม.2
โรงเรียนวินิตศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
637
เด็กชายธีรดนย์  เห็นใจชน
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
ลพบุรี เขต 1

ณ โรงเรียนเมืองใหม่ฯ
ห้องสอบที่
 20
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
638
เด็กชายธีรภัทร  รักษาภาค
ม.2
โรงเรียนวินิตศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
639
เด็กชายธีรภัทร  สอนประภา
ม.2
โรงเรียนวินิตศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
640
เด็กชายธีรวุฒิ  จูงวงศ์
ม.3
โรงเรียนวินิตศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
641
เด็กหญิงธีราภรณ์  เมฆสุวรรณ
ม.1
โรงเรียนวินิตศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
642
เด็กชายนนทพัทธ์  งานโคกสูง
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
643
เด็กหญิงนปภา  แจ่มศรี
ม.1
โรงเรียนวินิตศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
644
เด็กชายนพคุณ  ชมเกตุแก้ว
ม.2
โรงเรียนวินิตศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
645
เด็กชายนพชัย  ใบบัว
ม.3
โรงเรียนวินิตศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
646
เด็กชายนพัตธร  ทองดี
ม.3
โรงเรียนวินิตศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
647
เด็กหญิงนภัทร์พร  รำพึง
ม.1
โรงเรียนวินิตศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
648
เด็กหญิงนภัสสร  เหล่าพลายนาค
ม.3
โรงเรียนวินิตศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
649
เด็กชายนรภัทร  จันทร์อ่อน
ม.1
โรงเรียนวินิตศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
650
เด็กชายนรินธรณ์  คงเจ็ดเข็ม
ม.3
โรงเรียนวินิตศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
651
นางสาวนริศรา  นาคนาม
ม.3
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
652
เด็กหญิงนริศรา  พฤฒากรณ์
ม.3
โรงเรียนวินิตศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
653
เด็กหญิงนฤพร  อังกินันท์
ม.2
โรงเรียนวินิตศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
654
เด็กหญิงนลพรรณ  บุญจัน
ม.2
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
655
เด็กหญิงนวพร  ปาลวัฒน์
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
656
เด็กชายนวภูมิ  ประทุมวัตร์
ม.3
โรงเรียนวินิตศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
657
เด็กชายนัฐศิริ  งามศรีขำ
ม.2
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
658
เด็กหญิงนันท์นภัส  สุกใส
ม.2
โรงเรียนวินิตศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
659
เด็กชายนันทวัฒน์  ทันประโยชน์
ม.3
โรงเรียนวินิตศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
660
เด็กหญิงนันทินี  คำสมมาตร์
ม.3
โรงเรียนวินิตศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
661
เด็กหญิงนารีรัตน์  บุญประดิษฐ
ม.2
โรงเรียนวินิตศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
662
เด็กหญิงนิชาภัทร  เจริญสอน
ม.2
โรงเรียนวินิตศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
663
เด็กหญิงนิชาภา  เจริญสอน
ม.2
โรงเรียนวินิตศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
664
เด็กชายนิติภูมิ  โลมะบัญ
ม.1
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
665
เด็กหญิงนุชบาวรรณ  ธรรมเพียร
ม.2
โรงเรียนวินิตศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
666
เด็กชายบุญฤทธิ์  เพชรคง
ม.1
โรงเรียนวินิตศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
667
เด็กชายบุริศร์  ทองสุข
ม.1
โรงเรียนวินิตศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
668
เด็กหญิงบุษกร  เกตุพุก
ม.1
โรงเรียนวินิตศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
669
เด็กหญิงเบญจพร  ศรีหนา
ม.2
โรงเรียนวินิตศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
670
เด็กหญิงเบญจมาภรณ์  มะหาฬา
ม.3
โรงเรียนวินิตศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
671
เด็กหญิงเบญจวรรณ  หอยสังข์
ม.2
โรงเรียนวินิตศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
672
เด็กหญิงเบญญาภา  อร่ามศรี
ม.1
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
ลพบุรี เขต 1

ณ โรงเรียนเมืองใหม่ฯ
ห้องสอบที่
 21
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
673
เด็กชายปฎิพัฒน์  พิณศรี
ม.1
โรงเรียนวินิตศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
674
เด็กชายปฐม  สิริวัฒนโสภา
ม.1
โรงเรียนวินิตศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
675
เด็กหญิงปณิชา  คชเสนี
ม.2
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
676
เด็กหญิงปทิตตา  อิสารพายุ
ม.1
โรงเรียนวินิตศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
677
เด็กหญิงปนัดดา  วัฒนอุตถานนท์
ม.3
โรงเรียนวินิตศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
678
เด็กหญิงปภัสสรา  ม่วงศรี
ม.1
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
679
เด็กชายประกอบ  เกิดท้วม
ม.3
โรงเรียนวินิตศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
680
เด็กหญิงปรารถนา  ภู่เมือง
ม.1
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
681
เด็กหญิงปริญดา  วิริยะ
ม.1
โรงเรียนวินิตศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
682
เด็กหญิงปริมประภา  ทิมทอง
ม.3
โรงเรียนวินิตศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
683
เด็กหญิงปรีติ  อ้วนศรี
ม.1
โรงเรียนวินิตศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
684
เด็กหญิงปรียาพร  บุญคุ้มครอง
ม.2
โรงเรียนวินิตศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
685
เด็กหญิงปวันรัตน์  สิงห์เถื่อน
ม.3
โรงเรียนวินิตศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
686
เด็กหญิงปวิตรา  มุธุขรรค์
ม.2
โรงเรียนวินิตศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
687
เด็กหญิงปวีณา  ศรีสรวง
ม.3
โรงเรียนวินิตศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
688
เด็กหญิงปาลิตา  แสงเศวต
ม.1
โรงเรียนวินิตศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
689
เด็กหญิงปิยะฉัตร์  คานมะโน
ม.3
โรงเรียนวินิตศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
690
เด็กชายปิยะวัฒน์  นิลทอง
ม.1
โรงเรียนวินิตศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
691
เด็กหญิงเปมิกา  อัจจิมาพร
ม.2
โรงเรียนวินิตศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
692
เด็กชายพงศกร  บุญมี
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
693
เด็กชายพงศธร  แสงสมลาด
ม.3
โรงเรียนวินิตศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
694
เด็กชายพงศธรณ  หิรัญรักษ์วงศ์
ม.3
โรงเรียนวินิตศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
695
เด็กชายพบธรรม  คลี่บุญ
ม.3
โรงเรียนวินิตศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
696
นางสาวพรชนก  ขลิบเงิน
ม.3
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
697
เด็กหญิงพรณิชา  แสงสิทธิ์
ม.1
โรงเรียนวินิตศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
698
เด็กหญิงพรปวีณ์  สุขใจ
ม.1
โรงเรียนวินิตศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
699
เด็กหญิงพรรณวดี  ผิวนวล
ม.1
โรงเรียนวินิตศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
700
เด็กหญิงพริ้มเพรา  เพิ่มประยูร
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
701
เด็กชายพฤกษ์  ชำนาญ
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
702
เด็กชายพฤกษ์  เสงี่ยมงาม
ม.3
โรงเรียนวินิตศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
703
เด็กหญิงพลอยธีมา  ตียะพาณิชย์
ม.3
โรงเรียนวินิตศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
704
เด็กหญิงพศิกา  แสงบุญ
ม.3
โรงเรียนวินิตศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
705
เด็กชายพัชรพันธ์  ถิรนัยนันท์
ม.3
โรงเรียนวินิตศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
706
เด็กหญิงพัชร์ภิญญา  ขรรทมาศ
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
707
เด็กชายพัฐนนท์  ชารี
ม.1
โรงเรียนวินิตศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
ลพบุรี เขต 1

ณ โรงเรียนเมืองใหม่ฯ
ห้องสอบที่
 22
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
708
เด็กหญิงพิชชาภา  เดือนแจ้ง
ม.1
โรงเรียนวินิตศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
709
เด็กหญิงพิชฌาพร  ยวงนาค
ม.1
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
710
เด็กหญิงพิชญ์นรี  เพ็งอินทร์
ม.1
โรงเรียนวินิตศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
711
เด็กหญิงพิชญ์สินี  สุโยธีธนรัตน์
ม.1
โรงเรียนวินิตศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
712
เด็กหญิงพิชญ์สินี  เหมือนเพชร์
ม.3
โรงเรียนวินิตศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
713
เด็กหญิงพิชญา  อินเทียม
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
714
เด็กหญิงพิชญาภัค  คงสถิตย์
ม.1
โรงเรียนวินิตศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
715
เด็กหญิงพิชามญชุ์  รุกขวัฒน์
ม.3
โรงเรียนวินิตศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
716
เด็กชายพิตรพิบูล  กู่ก้อง
ม.3
โรงเรียนวินิตศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
717
เด็กชายพิธิวัฒน์  นิลดรหวาย
ม.3
โรงเรียนวินิตศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
718
เด็กหญิงพิมพ์นิภา  ปานเดช
ม.1
โรงเรียนวินิตศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
719
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  แสงวันทอง
ม.3
โรงเรียนวินิตศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
720
เด็กหญิงพิมพิกา  ธนเจริญพิพัฒน์
ม.2
โรงเรียนวินิตศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
721
เด็กหญิงพิมลวรรณ  ภูมิบ้านค้อ
ม.1
โรงเรียนวินิตศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
722
เด็กหญิงพิรญาณ์  แสงซื่อ
ม.2
โรงเรียนวินิตศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
723
เด็กหญิงพิไลพรรณ  เบ็ญจะปัก
ม.2
โรงเรียนวินิตศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
724
เด็กหญิงพีรยา  จันตะเสน
ม.2
โรงเรียนวินิตศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
725
เด็กหญิงเพ็ญพิชญา  บุญธรรม
ม.2
โรงเรียนวินิตศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
726
เด็กหญิงเพ็ญมันตา  จันทร์โต
ม.1
โรงเรียนวินิตศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
727
เด็กหญิงเพ็ญรดี  ทรัพย์สมาน
ม.2
โรงเรียนวินิตศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
728
เด็กหญิงแพรภรณ์  ยุพาพิน
ม.3
โรงเรียนวินิตศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
729
เด็กหญิงแพรวา  สวนงาม
ม.1
โรงเรียนวินิตศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
730
เด็กหญิงไพลิน  นรการ
ม.2
โรงเรียนวินิตศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
731
เด็กหญิงฟ้าพราว  อ่อนเงิน
ม.1
โรงเรียนวินิตศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
732
เด็กหญิงภรณ์ทิพย์  อ่อนน้อม
ม.2
โรงเรียนวินิตศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
733
เด็กชายภราดร  หนูสิทธิ์
ม.3
โรงเรียนวินิตศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
734
เด็กหญิงภัทรดา  ฉลาดคิด
ม.2
โรงเรียนวินิตศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
735
เด็กชายภัทรพล  บุญรอด
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
736
เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  โต๊ะกลม
ม.3
โรงเรียนวินิตศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
737
เด็กชายภัทราวุธ  จุลสุคนธ์
ม.2
โรงเรียนวินิตศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
738
เด็กหญิงภิญญดา  สุขพูล
ม.3
โรงเรียนวินิตศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
739
เด็กชายภู  ภู่เพชร
ม.1
โรงเรียนวินิตศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
740
เด็กชายภูมินทร์  เฮง
ม.3
โรงเรียนวินิตศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
741
เด็กชายภูริ  เกษมราษฎร์
ม.1
โรงเรียนวินิตศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
742
เด็กชายภูรินท์  ประทุมมา
ม.1
โรงเรียนวินิตศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
ลพบุรี เขต 1

ณ โรงเรียนเมืองใหม่ฯ
ห้องสอบที่
 23
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
743
เด็กชายภูวดล  ดำนิล
ม.1
โรงเรียนวินิตศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
744
เด็กหญิงภูวีวรรณ  รอดสี
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
745
เด็กหญิงมลฑิฌา  เนื่องอุทัย
ม.2
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
746
เด็กหญิงมัทรียาภรณ์  มั่นคง
ม.1
โรงเรียนวินิตศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
747
เด็กหญิงมาลีน  ศุภรัตน์
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
748
เด็กหญิงเมธาพร  ทองแผ่น
ม.1
โรงเรียนวินิตศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
749
เด็กชายยศภัทร  ภู่งาม
ม.1
โรงเรียนวินิตศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
750
เด็กชายยุทธรงค์  น้ำจันทร์
ม.2
โรงเรียนวินิตศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
751
เด็กหญิงโยษิตา  ถิ่นจันทร์ฉาย
ม.1
โรงเรียนวินิตศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
752
เด็กหญิงรติมา  จิระประกอบแก้ว
ม.2
โรงเรียนวินิตศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
753
เด็กหญิงระพีพรรณ  ปานพรม
ม.2
โรงเรียนวินิตศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
754
เด็กชายระวินันท์  กิจงาม
ม.2
โรงเรียนวินิตศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
755
เด็กชายรัชตวัฒน์  พงษ์ศิลา
ม.3
โรงเรียนวินิตศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
756
เด็กชายรัชพล  สงวนวงษ์
ม.1
โรงเรียนวินิตศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
757
เด็กชายฤทธิชัย  แจ้งสว่าง
ม.3
โรงเรียนวินิตศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
758
เด็กชายวรดร  สุภาเพียร
ม.2
โรงเรียนวินิตศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
759
เด็กหญิงวรนิษฐา  ลีมีชัย
ม.3
โรงเรียนวินิตศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
760
เด็กชายวรภพ  ทองพร้อมพันธ์
ม.3
โรงเรียนวินิตศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
761
เด็กหญิงวรรณพร  โพธิสิงห์
ม.3
โรงเรียนวินิตศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
762
เด็กหญิงวริศรา  อุสาหะ
ม.1
โรงเรียนวินิตศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
763
เด็กชายวศิษฏ์ภณ  อัครเดชารัชช์
ม.2
โรงเรียนวินิตศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
764
เด็กชายวสุ  เคล้าละม่อม
ม.1
โรงเรียนวินิตศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
765
เด็กชายวันฉัตร  แพ่งศรีสาร
ม.1
โรงเรียนวินิตศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
766
เด็กชายวิชญ์พล  เพ่งผล
ม.1
โรงเรียนวินิตศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
767
เด็กชายวีรภัทร  อยู่พุ่ม
ม.1
โรงเรียนวินิตศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
768
เด็กชายวีระกิตติ์  ประเสริฐผล
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
769
เด็กชายวุฒิชัย  แซ่โง้ว
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
770
เด็กชายศรัณย์  มธุรส
ม.1
โรงเรียนวินิตศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
771
เด็กหญิงศรีรัตน์  สุขขี
ม.1
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
772
เด็กหญิงศศิชา  ระมั่งทอง
ม.2
โรงเรียนวินิตศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
773
เด็กหญิงศศิธิชา  อาวรณ์
ม.3
โรงเรียนวินิตศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
774
เด็กหญิงศิรดา  เฉยคล้าย
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
775
เด็กหญิงศิรประภา  จันรอด
ม.3
โรงเรียนวินิตศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
776
เด็กหญิงศิรประภา  สุขประเสริฐ
ม.1
โรงเรียนวินิตศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
777
เด็กหญิงศิริดา  โตงามรักษ์
ม.3
โรงเรียนวินิตศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
ลพบุรี เขต 1

ณ โรงเรียนเมืองใหม่ฯ
ห้องสอบที่
 24
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
778
เด็กหญิงศิริพร  คุ้มจันทร์
ม.3
โรงเรียนวินิตศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
779
เด็กหญิงศิริรักษ์  ธรรมมานอก
ม.1
โรงเรียนวินิตศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
780
เด็กชายศุกล  โขมพัตรสกุล
ม.1
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
781
เด็กหญิงศุภกานต์  จันทร์น้อย
ม.3
โรงเรียนวินิตศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
782
เด็กชายศุภกิจ  เกษมสินธุ
ม.2
โรงเรียนวินิตศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
783
เด็กหญิงศุภรักสา  กอกัน
ม.2
โรงเรียนวินิตศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
784
เด็กชายศุภวิชญ์  จันทา
ม.3
โรงเรียนวินิตศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
785
เด็กหญิงศุภิสรา  ดวงวิโรจน์
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
786
เด็กชายสถาพร  บานชื่น
ม.3
โรงเรียนวินิตศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
787
เด็กชายสรวิชญ์  อ่อนศรี
ม.2
โรงเรียนวินิตศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
788
เด็กชายสฤษฏ์ธน  แผ่สุวรรณ
ม.1
โรงเรียนวินิตศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
789
เด็กหญิงสวรรญยา  แดงแพง
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
790
เด็กชายสหรัชฏ์  ศรีระธุ
ม.2
โรงเรียนวินิตศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
791
เด็กชายสหัสวรรษ  ทับทรวง
ม.3
โรงเรียนวินิตศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
792
เด็กชายสักรินทร์  นนทะภา
ม.1
โรงเรียนวินิตศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
793
เด็กหญิงสัณห์สิตา  แก้วก่อง
ม.1
โรงเรียนวินิตศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
794
เด็กหญิงสาวินี  อัศวรัตน์
ม.2
โรงเรียนวินิตศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
795
เด็กชายสิทธิชัย  เรื่องฤทธิ์
ม.3
โรงเรียนวินิตศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
796
เด็กชายสิทธินนท์  ทองเกิด
ม.1
โรงเรียนวินิตศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
797
เด็กชายสิทธินันท์  ลัดดาแย้ม
ม.1
โรงเรียนวินิตศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
798
เด็กชายสิรวิชญ์  นาเสงี่ยม
ม.3
โรงเรียนวินิตศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
799
เด็กหญิงสิรามล  เล็กเจริญ
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
800
เด็กหญิงสุกฤตา  เกิดผาสุข
ม.2
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
801
เด็กหญิงสุชัญญา  ใจหาญ
ม.3
โรงเรียนวินิตศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
802
เด็กหญิงสุดารัตน์  เพ็ชรคง
ม.3
โรงเรียนวินิตศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
803
เด็กหญิงสุดารัตน์  เรืองศรี
ม.3
โรงเรียนวินิตศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
804
เด็กหญิงสุธาสิณี  สายทอง
ม.2
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
805
เด็กหญิงสุธิดา  สุขใส
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
806
เด็กหญิงสุประวีณ์  นันโต
ม.2
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
807
เด็กชายสุพศิน  ห้วยส้ม
ม.3
โรงเรียนวินิตศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
808
นายสุรชัย  เทศสลุด
ม.3
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
809
นายสุรโชค  เทศสลุด
ม.3
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
810
เด็กหญิงสุวดี  ทองสุข
ม.2
โรงเรียนวินิตศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
811
เด็กชายเสฎฐวุฒิ  วิริยบุล
ม.1
โรงเรียนวินิตศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
812
เด็กชายหิรัญ  มาลัย
ม.1
โรงเรียนวินิตศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
ลพบุรี เขต 1

ณ โรงเรียนเมืองใหม่ฯ
ห้องสอบที่
 25
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
813
นายอธิป  พนมทิพย์
ม.3
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
814
เด็กชายอนันต์  ไชยนุรักษ์
ม.1
โรงเรียนวินิตศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
815
เด็กหญิงอมรรัตน์  ลี้สกุล
ม.3
โรงเรียนวินิตศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
816
เด็กหญิงอรทัย  ชัยทาน
ม.3
โรงเรียนวินิตศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
817
เด็กหญิงอรรจน์ชญาณ์  เย็นภากนกโชติ
ม.2
โรงเรียนวินิตศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
818
เด็กชายอรรถกร  จินดานุ
ม.1
โรงเรียนวินิตศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
819
เด็กหญิงอลิสรา  ลายหงษ์
ม.1
โรงเรียนวินิตศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
820
เด็กหญิงอัจจิมา  การะเกตุ
ม.2
โรงเรียนวินิตศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
821
เด็กหญิงอัจฉรา  ผลานิผล
ม.2
โรงเรียนวินิตศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
822
เด็กหญิงอัจฉรา  ลี้สกุล
ม.3
โรงเรียนวินิตศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
823
เด็กชายอัตนนท์  โสภา
ม.3
โรงเรียนวินิตศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
824
เด็กชายอัศม์เดช  จำเดิม
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
825
เด็กหญิงอาทิตยา  ทองบุญ
ม.1
โรงเรียนวินิตศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
826
เด็กหญิงอาทิตยา  ปีเนียม
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
827
เด็กหญิงอารดา  สุขแป้น
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
828
เด็กหญิงอารีดา  เนื่องกัญญา
ม.3
โรงเรียนวินิตศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
829
เด็กหญิงอารียา  บุญรอด
ม.3
โรงเรียนวินิตศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
830
เด็กหญิงุสุณัฐชา  จำปาน้อย
ม.3
โรงเรียนวินิตศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ลพบุรี เขต 1

ณ โรงเรียนเมืองใหม่ฯ
ห้องสอบที่
 26
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
831
เด็กหญิงกชกร  อุ่นใจดี
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
832
เด็กหญิงกชพรรณ  เพิ่มพร
ป.4
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
833
เด็กหญิงกนกนภา  เหล่าบุญกล่อม
ป.4
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
834
เด็กหญิงกนกรดา  เกตุมะณี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
835
เด็กหญิงกนกรดา  สาหร่ายทอง
ป.5
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
836
เด็กหญิงกนกวรรณ  ขาววร
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
837
เด็กหญิงกนกวรรณ  พิมพ์ทนต์
ป.3
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
838
เด็กชายกนต์ธร  สุธาวา
ป.4
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
839
เด็กหญิงกนิฐา  เสาโร
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
840
เด็กหญิงกมญฐกาญจน์  มั่นคง
ป.5
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
841
เด็กหญิงกมลชนก  รมมุลตรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
842
เด็กหญิงกมลพร  มีทรัพย์
ป.4
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
843
เด็กหญิงกมลวรรณ  เลิศล้น
ป.5
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
844
เด็กหญิงกมลโศภิษฐ์  พันธ์พรหม
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
845
เด็กหญิงกรกช  แสนทวี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
846
เด็กหญิงกรกนก  เม้ยขันหมาก
ป.4
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
847
เด็กหญิงกรชกร  หัสไทย
ป.6
โรงเรียนจินดารัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
848
เด็กหญิงกรชวัล  พุฒเทศ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
849
เด็กหญิงกรชุลี  อุทโท
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
850
เด็กหญิงกฤดาษา  ช่วยชูหนู
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
851
เด็กชายกฤตธรณ์  เล็กเจริญวงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
852
เด็กหญิงกฤตธีรา  ตฤปอัชฌา
ป.3
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
853
เด็กชายกฤตนัย  ใจแก้ว
ป.3
โรงเรียนจินดารัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
854
เด็กหญิงกฤติญา  แก้วศรีงาม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
855
เด็กชายกฤษกร  โพธิสมภาพวงษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
856
เด็กชายกฤษฎา  ชูสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
857
เด็กชายกฤษฎา  สอนสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
858
เด็กชายกฤษฏิกรณ์  สนามทอง
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
859
เด็กหญิงกฤษดี  มงคลกำธร
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
860
เด็กหญิงกฤษติยาภรณ์  ตันติมาลา
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
861
เด็กหญิงกวินทิพย์  บัววิจิตร
ป.5
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
862
เด็กหญิงกวิสรา  นาถวงษ์
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
863
เด็กหญิงกษิชนก  มั่นพรม
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
864
เด็กชายกษิดิ์เดช  วีระพงศ์
ป.5
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
865
เด็กชายก้องฟ้า  บุญเพ็ชร
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ลพบุรี เขต 1

ณ โรงเรียนเมืองใหม่ฯ
ห้องสอบที่
 27
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
866
เด็กชายก้องภพ  ช่างพินิจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
867
เด็กหญิงกัญจณัฏฐ์  ร่มศาลา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
868
เด็กชายกัญจน์  สังข์มณี
ป.4
โรงเรียนจินดารัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
869
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เฟื่องศักดิ์
ป.5
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
870
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ลี้ประเสริฐ
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
871
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ศิริคุปต์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
872
เด็กหญิงกัญญาภัค  บุญนะฤธี
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
873
เด็กหญิงกัญญาวีร์  จวนสุข
ป.6
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
874
เด็กหญิงกัญญาวีร์  โตน้อย
ป.3
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
875
เด็กชายกัณณภัส  มานะกิจภิญโญ
ป.4
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
876
เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  บุญประสาท
ป.4
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
877
เด็กชายกันต์ฐิติ  วาณิชย์เจริญพร
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
878
เด็กชายกันต์ดนัย  เชยชูศรี
ป.3
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
879
เด็กหญิงกันต์พิชชา  บรรดาศักดิ์
ป.3
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
880
เด็กหญิงกันต์ฤทัยรัตน์  ดีสันเทียะ
ป.4
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
881
เด็กหญิงกันตา  อ้วนศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
882
เด็กหญิงกันยารัตน์  ทนุผล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
883
เด็กหญิงกานต์สิรี  กินจำปา
ป.6
โรงเรียนจินดารัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
884
เด็กชายกิกตินันท์  เรืองรุ่ง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
885
เด็กหญิงกิตติชัญญา  กล้วยดี
ป.4
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
886
เด็กชายกิตติเดช  อยู่นุช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
887
เด็กชายกิตติธนนท์  ดีอินทร์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
888
เด็กชายกิตติพงษ์  ช้อยแสง
ป.4
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
889
เด็กหญิงกิตติภพ  ศรีจันทร์
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
890
เด็กหญิงกิตยาภรณ์  สิงห์แก้ว
ป.4
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
891
เด็กชายกุลพันธ์รัตน์  ชัยวิชาญ
ป.6
โรงเรียนจินดารัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
892
เด็กหญิงกุลยา  อิ่มช่วยชู
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
893
เด็กหญิงกุลิสรา  คนโทเงิน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
894
เด็กหญิงเกวลิน  เนาวรจิพินิจ
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
895
เด็กหญิงขนิษฐา  ศิริปรุ
ป.6
โรงเรียนจินดารัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
896
เด็กหญิงขวัญชนันท์  สุวรรณประทีป
ป.4
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
897
เด็กชายเขมณัฐ  พันธุ์พุฒ
ป.5
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
898
เด็กหญิงคีตาพัฒน์  ตรัสงาม
ป.5
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
899
เด็กชายจรัสสรณ์  โอฬารเลิศปัญญา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
900
เด็กชายจักรภพ  สันตยานนท์
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ลพบุรี เขต 1

ณ โรงเรียนเมืองใหม่ฯ
ห้องสอบที่
 28
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
901
เด็กชายจักรภัทร  กุลวงษ์
ป.3
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
902
เด็กหญิงจันทรรัตน์  ขวัญนาค
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
903
เด็กชายจานุกฤษณ์  ชมกลิ่น
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
904
เด็กหญิงจารวี  พูลแก้ว
ป.6
โรงเรียนจินดารัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
905
เด็กหญิงจิณณพัต  เพ็งศรี
ป.5
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
906
เด็กหญิงจิดาภา  กระตุดนาค
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
907
เด็กหญิงจิดาภา  คชินทร
ป.4
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
908
เด็กหญิงจิดาภา  ธีระจรรยาภรณ์
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
909
เด็กหญิงจิตติมา  เจริญพานิช
ป.6
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
910
เด็กหญิงจิตพิสุทธิ์  มุสิกะสินธุ์
ป.5
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
911
เด็กหญิงจิตราภรณ์  วรรณวิลัย
ป.4
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
912
เด็กชายจิธพนธ์  กุลนรชาญ
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
913
เด็กชายจิรพัฒน์  เทพชารี
ป.3
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
914
เด็กชายจิรภัทร  เนาวรจิพินิจ
ป.5
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
915
เด็กหญิงจิรภา  เสาวภาคย์
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
916
เด็กชายจิรภาส  อินทร์กลับ
ป.4
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
917
เด็กชายจิรวัชร  ศิริอำมาตย์
ป.3
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
918
เด็กหญิงจิรัชญา  กลิ่นจุ้ย
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
919
เด็กหญิงจิรัชญา  ตรีโรจนถาวร
ป.3
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
920
เด็กหญิงจิรัชญา  มากันต์
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
921
เด็กหญิงจิรัชญา  แสงมุกดา
ป.6
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
922
เด็กหญิงจิรัชยา  ลบเจริญ
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
923
เด็กชายจิรายุทธ  คำพรรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
924
เด็กหญิงจุฑาทิพย์  แก้วเกตุ
ป.4
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
925
เด็กหญิงจุฑาภัค  ไกรสิงห์สม
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
926
เด็กชายจุลจรัญ  พันธุนนท์
ป.5
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
927
เด็กชายฉลองรัช  หอมทวนลม
ป.4
โรงเรียนจินดารัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
928
เด็กหญิงฉัตรชนก  คนซื่อ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
929
เด็กชายฉัตรชัย  ปานแก้ว
ป.6
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
930
เด็กชายฉัตรมงคล  แก้วกำเนิด
ป.5
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
931
เด็กชายเฉลิมชัย  อินทร์ช้อย
ป.3
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
932
เด็กหญิงชญานิษฐ์  นิยมจิตร
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
933
เด็กหญิงชนนิกานต์  พวงปัญญา
ป.6
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
934
เด็กหญิงชนัญดา  สำเภาเงิน
ป.4
โรงเรียนจินดารัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
935
เด็กหญิงชนากานต์  วายุเหือด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ลพบุรี เขต 1

ณ โรงเรียนเมืองใหม่ฯ
ห้องสอบที่
 29
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
936
เด็กหญิงชนาธิป  กลางเมือง
ป.4
โรงเรียนจินดารัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
937
เด็กหญิงชนาภา  นามผล
ป.3
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
938
เด็กหญิงชนิกานต์  เกริกอิสริยะ
ป.5
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
939
เด็กหญิงชนิกานต์  ฐิตะปุระ
ป.6
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
940
เด็กหญิงชนิกานต์  สำราญสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
941
เด็กหญิงชนิดา  บุษบา
ป.5
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
942
เด็กหญิงชนิดาภา  ผิวผ่อง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
943
เด็กหญิงชนิดาภา  สวมทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
944
เด็กหญิงชมพูนุช  ขาวสม
ป.5
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
945
เด็กหญิงชมพูนุท  บุญธรรมเจริญ
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
946
เด็กชายชยพล  เพิ่มสมบัติ
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
947
เด็กชายชยาปนนท์  ชมจิตร
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
948
เด็กหญิงชรินทร  ชัยสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
949
เด็กหญิงชลกนก  เจินสหกิจ
ป.5
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
950
เด็กหญิงชลทิชา  นิ่มน้อม
ป.3
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
951
เด็กชายชลันธร  เพ็ชรเย็น
ป.4
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
952
เด็กหญิงชลิสา  ศรีจันทร์
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
953
เด็กหญิงชัญญา  รอดเสมอ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
954
เด็กหญิงชัญญานุช  ติง
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
955
เด็กหญิงชัญญานุต  คุ้มศาสตรา
ป.4
โรงเรียนจินดารัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
956
เด็กชายชัยโรจน์  ตันสิน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
957
เด็กชายชัยวิชญ์ฺ  วัฒนสาร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
958
เด็กหญิงชาตยา  วงษ์เดชบดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
959
เด็กชายชาตินักรบ  คำอ่อนสา
ป.4
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
960
เด็กชายชานนท์  นัยจรัญ
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
961
เด็กหญิงชาลิสา  สุขประสิทธิ์
ป.3
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
962
เด็กหญิงชิชญา  ยศกัง
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
963
เด็กชายชินวัตร  น้อยตั้ง
ป.6
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
964
เด็กหญิงชินาณา  ถาวร
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
965
เด็กชายชีวิต  ศรีรักษา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
966
เด็กหญิงชุติกาญจน์  เรือนทอง
ป.5
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
967
เด็กหญิงชุติมน  อ่อนแจ้ง
ป.3
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
968
เด็กชายชุภณ  พลประมวล
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
969
เด็กหญิงโชษิตา  อุ่นอนันต์
ป.5
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
970
เด็กชายไชยภัทร  นันทรัตนสกุล
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ลพบุรี เขต 1

ณ โรงเรียนเมืองใหม่ฯ
ห้องสอบที่
 30
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
971
เด็กหญิงญัฐณิชา  สวนทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
972
เด็กหญิงญาฎา  โอ่งกลาง
ป.5
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
973
เด็กหญิงญาณิศา  ทัดรัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
974
เด็กหญิงญาณิศา  นุชมี
ป.3
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
975
เด็กหญิงญาดา  ธนะวงศ์
ป.4
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
976
เด็กหญิงญานิกา  ใยสำลี
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
977
เด็กชายฐณัฏฐ์พล  แย้มสาย
ป.3
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
978
เด็กหญิงฐานิตา  ทรัพย์มูล
ป.3
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
979
เด็กชายฐาปนพงศ์  เพชรหาญ
ป.4
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
980
เด็กหญิงฐิติรัตน์  พานทอง
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
981
เด็กหญิงฐิติรัตน์  วงค์โสม
ป.6
โรงเรียนจินดารัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
982
เด็กหญิงฐิติรัตน์  โอฬารเลิศปัญญา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
983
เด็กชายฐิรภัทร  แก้วเริงฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
984
เด็กหญิงณชญาภา  แย้มเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
985
เด็กหญิงณญาดา  ไชยชนินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
986
เด็กหญิงณฐพร  กันทะวงค์
ป.6
โรงเรียนจินดารัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
987
เด็กหญิงณฐมน  พรหมหรรษ์
ป.3
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
988
เด็กชายณนธพงษ์  คำวอน
ป.5
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
989
เด็กหญิงณพิชญา  สมบูรณ์อำนาจเสรี
ป.3
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
990
เด็กหญิงณภชนก  อุตสานนท์
ป.4
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
991
เด็กหญิงณภัทร  แดงสอาด
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
992
เด็กหญิงณภัทร  แป้นแก้ว
ป.3
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
993
เด็กหญิงณภัทร  มีกุศล
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
994
เด็กชายณภัทร  อู่เพ็ชร
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
995
เด็กหญิงณวิญา  คมขำ
ป.5
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
996
เด็กหญิงณัชชา  ทัศมาลัย
ป.5
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
997
เด็กหญิงณัชชา  สิทธินววิธ
ป.4
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
998
เด็กหญิงณัฎฐณิชา  ควรคง
ป.3
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
999
เด็กหญิงณัฎฐณิชา  ม่วงสกุล
ป.4
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1000
เด็กหญิงณัฎฐธิดา  นามราช
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1001
เด็กชายณัฎฐ์วัฒน์  สามาอาภัตร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1002
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ปะจะนัง
ป.4
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1003
เด็กชายณัฏฐ์ดนัย  ขำงาม
ป.4
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1004
เด็กหญิงณัฏฐธิดา  โพธิ์แตง
ป.6
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1005
เด็กหญิงณัฏฐนันท์  เทพไกรลาศ
ป.4
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ลพบุรี เขต 1

ณ โรงเรียนเมืองใหม่ฯ
ห้องสอบที่
 31
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1006
เด็กหญิงณัฏฐนันท์  พรหมรักษ์
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1007
เด็กหญิงณัฐกฤตา  คณโฑเงิน
ป.5
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1008
เด็กหญิงณัฐกานต์  จุลสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1009
เด็กหญิงณัฐกานต์  ทรายสถิตย์
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1010
เด็กชายณัฐเกียรติ  กังสดามณีชัย
ป.3
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1011
เด็กหญิงณัฐชานันท์  ชวดีภิญโญพงค์
ป.5
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1012
เด็กหญิงณัฐฌา  กองทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1013
เด็กหญิงณัฐฐินันท์  อ่อนตา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1014
เด็กหญิงณัฐณิชา  บุริมสิทธิชัย
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1015
เด็กหญิงณัฐติกาญจน์  แสงสว่าง
ป.4
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1016
เด็กชายณัฐธพงษ์  นันทวีชัยกุล
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1017
เด็กชายณัฐนนท์  คำก่อ
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1018
เด็กหญิงณัฐนรี  สุมณฑา
ป.5
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1019
เด็กหญิงณัฐนัญช์  กาญจนวรานนท์
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1020
เด็กชายณัฐนันท์  เครือสินธุ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1021
เด็กหญิงณัฐนันท์  พิณนุวัฒนานนท์
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1022
เด็กหญิงณัฐนันท์  สุริย์
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1023
เด็กชายณัฐพงศ์  เชยขุนทด
ป.3
โรงเรียนจินดารัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1024
เด็กชายณัฐพงษ์  ด่านวัฒนา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1025
เด็กชายณัฐพงษ์  ม่วงลอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1026
เด็กหญิงณัฐพร  โกยทา
ป.6
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1027
เด็กหญิงณัฐพร  บุญสะอาด
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1028
เด็กชายณัฐพล  โยวบุตร
ป.5
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1029
เด็กหญิงณัฐพัชร์  บุญเจริญพานิช
ป.3
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1030
เด็กชายณัฐภัทร  สุนทรศารทูล
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1031
เด็กชายณัฐภูมิ  จำนงบุญ
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1032
เด็กชายณัฐภูมิ  ด่านวัฒนา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1033
เด็กชายณัฐภูมิ  บัวเพ็ชร์
ป.4
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1034
เด็กชายณัฐภูมิ  เผ่าไทยเจริญสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1035
เด็กชายณัฐรัชต์  เชื้อวิโรจน์
ป.3
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1036
เด็กหญิงณัฐรินีย์  พูลแย้ม
ป.3
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1037
เด็กชายณัฐวัตร  สมิตสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1038
เด็กหญิงณัฐวารี  กาญจนประกาศิต
ป.5
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1039
เด็กชายณัฐวุฒฐ์  ยอดบุรุษ
ป.6
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1040
เด็กชายณัฐวุฒิ  เพ็ชรแวว
ป.6
โรงเรียนจินดารัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ลพบุรี เขต 1

ณ โรงเรียนเมืองใหม่ฯ
ห้องสอบที่
 32
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1041
เด็กหญิงณัฐหทัย  รุ่งเต่า
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1042
เด็กหญิงณิชนันทน์  เตไชยา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1043
เด็กหญิงณิชนันทน์  บัณฑิตเสน
ป.5
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1044
เด็กหญิงณิชา  ดำดล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1045
เด็กหญิงณิชา  รูโปบล
ป.4
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1046
เด็กหญิงณิชากร  ชุนทอง
ป.6
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1047
เด็กหญิงณิชากานต์  ทองขาม
ป.6
โรงเรียนจินดารัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1048
เด็กหญิงณิชาภา  ฉุยฉาย
ป.5
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1049
เด็กหญิงณิชาภา  หอมขจร
ป.5
โรงเรียนจินดารัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1050
เด็กหญิงดนุภา  ทองติ่ง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1051
เด็กหญิงดลยา  อ่อนก้อน
ป.3
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1052
เด็กหญิงดารณี  หอมสุคนธ์
ป.6
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1053
เด็กหญิงดารา  ศรีธรรมานุสาร
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1054
เด็กชายดิษยธร  จิรนันทราภรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1055
เด็กชายตนุภัทร  เกตุนวล
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1056
เด็กหญิงตวงทิพย์  เนียมจำรัส
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1057
เด็กหญิงตวงพลอย  ปะนอกดง
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1058
เด็กชายติณห์ฤทธิ์  ฤทธิ์บันเริง
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1059
เด็กหญิงทยิดา  นุชทรวง
ป.4
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1060
เด็กหญิงทัตจิรา  หยดย้อย
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1061
เด็กชายทัตพงศ์  ทิพย์ชัย
ป.5
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1062
เด็กชายทินภัทร  ต่ายทรัพย์
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1063
เด็กชายทินภัทร  มณีรุ่ง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1064
เด็กหญิงทิพวรรณ  อ่ำเมือง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1065
เด็กหญิงทิศิวิรินทร์  กิตติบุญญาทิวากร
ป.5
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1066
เด็กหญิงธณัฐชา  สิทธิสงคราม
ป.5
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1067
เด็กชายธเณตร์  จิตร์ปราณี
ป.5
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1068
เด็กชายธนกร  ทองอินทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1069
เด็กชายธนกฤต  โกมล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1070
เด็กชายธนกฤต  จันทร์ชุ่ม
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1071
เด็กชายธนกฤต  บุญช่วย
ป.3
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1072
เด็กชายธนกฤต  พุ่มพวง
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1073
เด็กชายธนโชติ  พงษ์สถิตย์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1074
เด็กชายธนดล  คล้ายนิล
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1075
เด็กชายธนดล  ห้วยบุญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ลพบุรี เขต 1

ณ โรงเรียนเมืองใหม่ฯ
ห้องสอบที่
 33
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1076
เด็กชายธนธัส  คันทรินทร์
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1077
เด็กชายธนบดี  เจริญกุล
ป.4
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1078
เด็กชายธนบดี  ทองสิมา
ป.5
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1079
เด็กชายธนบดี  เพชรรอด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1080
เด็กหญิงธนพร  รวยทรัพย์
ป.3
โรงเรียนจินดารัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1081
เด็กชายธนพัฒน์  เกศสร้อย
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1082
เด็กชายธนพัทธ์  ตันอารีย์
ป.5
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1083
เด็กชายธนภัทร  พลแย้ม
ป.4
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1084
เด็กชายธนภัทร  มั่งคั่ง
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1085
เด็กชายธนภัทร  อังฉกรรจ์
ป.5
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1086
เด็กชายธนภูมิ  สมพร
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1087
เด็กชายธนยศ  ตาลช่วง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1088
เด็กชายธนลภย์  แสนทวี
ป.3
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1089
เด็กชายธนวรรธน์  จันทร์เพ็ญ
ป.5
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1090
เด็กชายธนวัฒน์  อินดี
ป.5
โรงเรียนจินดารัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1091
เด็กหญิงธนสร  ทองชิต
ป.3
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1092
เด็กหญิงธนัชชา  อ่องเจริญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1093
เด็กหญิงธนัชญา  ทองยิ่ง
ป.3
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1094
เด็กหญิงธนัญญา  ธัญญานนท์
ป.4
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1095
เด็กหญิงธนันพัชร์  หิรัญปุณยโชติ
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1096
เด็กชายธนากร  อ่วมงาม
ป.5
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1097
เด็กชายธนาธิป  สุขเย็น
ป.5
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1098
เด็กชายธนายุต  แต่งสมุด
ป.5
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1099
เด็กหญิงธนิตา  วิริยะคำ
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1100
เด็กหญิงธมนวรรณ  กัมปนาทยุทธเสนี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1101
เด็กหญิงธมนวรรรณ  สะตะ
ป.3
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1102
เด็กหญิงธมลวรรณ  หมอโอสถ
ป.5
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1103
เด็กชายธรรมรัตน์  เกาะดี
ป.5
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1104
เด็กชายธราเทพ  ทองสมบูรณ์
ป.4
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1105
เด็กหญิงธวัลรัตน์  มาวัง
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1106
เด็กหญิงธัญจิรา  วรรณพฤกษ์
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1107
เด็กหญิงธัญชนก  ลือยาม
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1108
เด็กหญิงธัญญทิพย์  ภิงคานนท์
ป.4
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1109
เด็กหญิงธัญลักษณ์  เรืองพาณิชย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1110
เด็กหญิงธัญาภรณ์  หวังเกิดกลาง
ป.4
โรงเรียนจินดารัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ลพบุรี เขต 1

ณ โรงเรียนเมืองใหม่ฯ
ห้องสอบที่
 34
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1111
เด็กหญิงธันธนากรณ์  งามสม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1112
เด็กหญิงธันย์ชนก  สินเจริญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1113
เด็กหญิงธิติยาภรณ์  ศรีหมุน
ป.6
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1114
เด็กหญิงธิติรัตน์  ศรีจันทร์ดี
ป.4
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1115
เด็กชายธีธัช  ปานถม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1116
เด็กชายธีรพงษ์  สมบูรณ์พงษ์กิจ
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1117
เด็กชายธีรรัตติกร  พลรัตนศักดิ์
ป.5
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1118
เด็กชายธีรวีร์  ทองธนาเดช
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1119
เด็กชายธีระวัฒน์  ชุนทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1120
เด็กหญิงธีริศรา  ตาคำ
ป.5
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1121
เด็กชายนครินทร์  อ่อนจุรี
ป.6
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1122
เด็กหญิงนงนภัส  เกตุน้อย
ป.4
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1123
เด็กชายนนทพัทธ์  มณีวรรณ์
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1124
เด็กหญิงนพนันท์  มากหมู่
ป.3
โรงเรียนจินดารัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1125
เด็กชายนพรุจ  ดีสุคนธ์
ป.5
โรงเรียนจินดารัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1126
เด็กชายนพรุจ  บุญเลิศ
ป.4
โรงเรียนจินดารัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1127
เด็กหญิงนพวรรณ  โพธิโต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1128
เด็กชายนพัต  รามัญอุดม
ป.6
โรงเรียนจินดารัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1129
เด็กหญิงนภัทรติยา  ปัตตแวว
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1130
เด็กหญิงนภัสรา  แถวอนันต์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1131
เด็กหญิงนภัสสร  ทองช่วย
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1132
เด็กหญิงนภาวรรณ  เฮงสิ
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1133
เด็กชายนรบดี  ด่านสวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1134
เด็กชายนราวิชญ์  ซังเอียด
ป.5
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1135
เด็กชายนราวิชญ์  ห้วยจันทร์
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1136
เด็กหญิงนริศรา  พลอยวงษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1137
เด็กหญิงนรีกานต์  มะณี
ป.5
โรงเรียนจินดารัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1138
เด็กชายนฤเบศร์  ขวัญสมคิด
ป.3
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1139
เด็กชายนฤสรณ์  อภิวันธนกิจ
ป.3
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1140
เด็กชายนวมินทร์  อินทโชติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1141
เด็กชายนวิน  องอาจทวีชัย
ป.3
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1142
เด็กหญิงนัฐนันท์  นนทะแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1143
เด็กชายนัฐพัฒน์  กอแก้ว
ป.6
โรงเรียนจินดารัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1144
เด็กหญิงนัทธมน  รักในศิล
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1145
เด็กหญิงนันท์นภัส  ศรีสงคราม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ลพบุรี เขต 1

ณ โรงเรียนเมืองใหม่ฯ
ห้องสอบที่
 35
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1146
เด็กชายนันทพงศ์  กองตาพันธุ์
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1147
เด็กชายนัยสันต์  วิปุลานุสาสน์
ป.5
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1148
เด็กหญิงนาฏลดา  ขุนแก้วตา
ป.5
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1149
เด็กหญิงน้ำทิพย์  มีธรณี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1150
เด็กชายนิติธร  จันณรงค์
ป.4
โรงเรียนจินดารัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1151
เด็กชายนิติธร  เสมอเหมือน
ป.6
โรงเรียนจินดารัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1152
เด็กหญิงนิติพร  ดอกพุฒ
ป.5
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1153
เด็กชายนิธิโชติ  นุ่มฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1154
เด็กชายนิพพานนท์  ภักดิ์ไพจิตร
ป.3
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1155
เด็กหญิงนิสารัตน์  แซ่กอ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1156
เด็กชายนีรนาท  ปานทรัพย์
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1157
เด็กหญิงเนติกาญจน์  วงษ์พยอม
ป.4
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1158
เด็กชายเนติธร  พิมพา
ป.5
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1159
เด็กหญิงเนรัญญา  สคนธิ์เปลี่ยนสี
ป.5
โรงเรียนจินดารัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1160
เด็กชายเนโร  ดีมงคล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1161
เด็กชายบริรักษ์  บุญมา
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1162
เด็กหญิงบัณฑิตา  เที่ยงมาก
ป.4
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1163
เด็กหญิงบัวบุษยา  ทองศักดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1164
เด็กหญิงบุญชิตา  ยังเจริญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1165
เด็กหญิงบุณฑริกา  บัวผัน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1166
เด็กหญิงบุณยวีร์  หริกุล
ป.4
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1167
เด็กชายบูรพา  จินดาเลิศ
ป.6
โรงเรียนจินดารัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1168
เด็กชายปกรณ์  เกษพรหม
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1169
เด็กชายปกรณ์  มีลำใย
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1170
เด็กหญิงปฏิมา  ทรัพย์ประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1171
เด็กชายปณชัย  บัวสำลี
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1172
เด็กชายปณิธาน  ปิยะสุวรรณ์
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1173
เด็กชายปณิธาน  มาคเชนทร์
ป.4
โรงเรียนจินดารัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1174
เด็กชายปณิธิ  ปิยะสุวรรณ์
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1175
เด็กหญิงปพิชญา  ทองแถม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1176
เด็กหญิงปพิชญา  เพ่งผล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1177
เด็กหญิงปภานัน  มีแสงนิล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1178
เด็กชายปรัชญา  สวาทพงษ์
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1179
เด็กชายปรัชญ์  เปลี่ยนศรี
ป.4
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1180
เด็กชายปรัตถกร  โชคพิพัฒน์ไพบูลย์
ป.3
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ลพบุรี เขต 1

ณ โรงเรียนเมืองใหม่ฯ
ห้องสอบที่
 36
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1181
เด็กหญิงปรารณปริยา  จำนงค์สาตร
ป.3
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1182
เด็กหญิงปริยากร  จำหงษ์
ป.4
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1183
เด็กหญิงปริยากร  สุ่มมาตร์
ป.3
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1184
เด็กหญิงปรียาภรณ์  วงศ์รักศักดิ์
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1185
เด็กหญิงปลายฝน  ทองทา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1186
เด็กชายปวริศร์  อินทร์จันทร์
ป.3
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1187
เด็กหญิงปวันรัตน์  เพ็งสวย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1188
เด็กหญิงปวีณ์สุดา  หาญพานิช
ป.5
โรงเรียนจินดารัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1189
เด็กหญิงปวีนา  แจ้งสว่าง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1190
เด็กหญิงปะราลี  ชูตินันทน์
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1191
เด็กชายปัญญวัฒน์  วันขวา
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1192
เด็กหญิงปัณฑิตา  ทองช้อย
ป.4
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1193
เด็กชายปัณณทัต  กิตติศัพท์วิไล
ป.3
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1194
เด็กหญิงปัณณธร  วงศ์ศรีไทย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1195
เด็กหญิงปัณณพร  คล่องสั่งสอน
ป.5
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1196
เด็กชายปัณณวัฒน์  วัฒนากูล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1197
เด็กหญิงปัทมเรขา  ไซรวงศ์
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1198
เด็กหญิงปั้นสุข  วิริยะพันธ์
ป.5
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1199
เด็กหญิงปาณิศา  เอื้อพันธ์ุพงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1200
เด็กหญิงปาณิสรา  กังคะพิลาศ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1201
เด็กหญิงปาณิสรา  สุกทอง
ป.5
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1202
เด็กชายปานณวัฒน์  ลพฟัก
ป.6
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1203
เด็กหญิงปาลิดา  เขียวน้อย
ป.3
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1204
เด็กหญิงปิญชาน์  ยิ้มรุ่งเรือง
ป.4
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1205
เด็กหญิงปิตินภา  วัฒนายุ
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1206
เด็กชายปิติพงษ์  อิ่มกระจ่าง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1207
เด็กหญิงปิยธิดา  เด่นดวง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1208
เด็กหญิงปิยะฉัตร  พันสอน
ป.4
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1209
เด็กหญิงปิยะธิดา  สุวรรณสุทธิ์
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1210
เด็กหญิงปิยะพร  เกิดคำ
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1211
เด็กหญิงปุณณภา  กัณหะกุล
ป.4
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1212
เด็กหญิงปุณณภา  อำพลพงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1213
เด็กชายปุณภัสชกร  พวงทอง
ป.5
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1214
เด็กหญิงปุณิกา  ใบกว้าง
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1215
เด็กหญิงปูริดา  สุดประเสริฐ
ป.4
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ลพบุรี เขต 1

ณ โรงเรียนเมืองใหม่ฯ
ห้องสอบที่
 37
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1216
เด็กชายเป็นหนึ่ง  พันธ์สุจริจ
ป.3
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1217
เด็กหญิงเป็นหนึ่ง  สงวนวงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1218
เด็กชายเป็นเอก  สงวนวงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1219
เด็กชายเปรมณัช  เจียร์สุคนธ์
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1220
เด็กชายเปรมมินทร์  พึ่งสังวรณ์
ป.4
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1221
เด็กหญิงผอบรัตน์  ปานแก้ว
ป.4
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1222
เด็กหญิงผิงดาว  คณะชาติ
ป.4
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1223
เด็กชายพงค์ปณชัย  ผลอารี
ป.5
โรงเรียนจินดารัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1224
เด็กชายพงศ์กานต์  เหล่าวงค์ไทย
ป.6
โรงเรียนจินดารัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1225
เด็กชายพงศพัศ  หงษ์วรพัฒน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1226
เด็กชายพงศภัค  ฟองแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1227
เด็กชายพงษ์ชนะ  ไม้อบเชย
ป.3
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1228
เด็กชายพงษ์พัฒน์  ไม้อบเชย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1229
เด็กหญิงพชรพล  ปานพรหมมาศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1230
เด็กชายพชรพล  สร้อยคำ
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1231
เด็กหญิงพชรมน  เทียนทอง
ป.4
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1232
เด็กหญิงพชรมัย  ศรีสุวรรณ์
ป.4
โรงเรียนจินดารัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1233
เด็กหญิงพนัชกร  ก้อนทอง
ป.3
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1234
เด็กหญิงพรชนัน  ศรีไพร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1235
เด็กหญิงพรณภัทร  พันธุ์น้อย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1236
เด็กหญิงพรทิพย์  สายพิมพ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1237
เด็กชายพรเทพ  พิทักษ์พงษธร
ป.5
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1238
เด็กหญิงพรนภัส  ตันติวัฒน์
ป.3
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1239
เด็กหญิงพรนัชชา  พรประเสริฐสุข
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1240
เด็กหญิงพรนัชชา  โพธิ์ทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1241
เด็กชายพรประสิทธิ์  พรหมอวยพร
ป.3
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1242
เด็กหญิงพรปวีณ์  อุมากูล
ป.4
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1243
เด็กหญิงพรพรรณ  กลิ่นบุญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1244
เด็กหญิงพรรณวดี  วามิล
ป.4
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1245
เด็กหญิงพรรณวษา  เหล็กอ่อนตา
ป.6
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1246
เด็กหญิงพรรณษา  อุ้งผู้
ป.6
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1247
เด็กหญิงพฤศจิกาญจน์  พรมสมบัติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1248
เด็กชายพลกฤต  ถนอมพล
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1249
เด็กชายพลกฤต  มาเที่ยง
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1250
เด็กหญิงพลวพร  เอื้อเฟื้อพันธุ์
ป.3
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ลพบุรี เขต 1

ณ โรงเรียนเมืองใหม่ฯ
ห้องสอบที่
 38
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1251
เด็กชายพลวัฒน์  สุวัฒนพงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1252
เด็กชายพศุตม์  ศิริวรรณ
ป.5
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1253
เด็กหญิงพักตร์พริ้ง  สายมา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1254
เด็กหญิงพัชรพร  สมบัติพิบูลย์
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1255
เด็กชายพัชรพล  เรืองขจร
ป.5
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1256
เด็กชายพัชรพล  สุนทรกำจรพานิช
ป.4
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1257
เด็กหญิงพัชราภรณ์  ท้วมสกุล
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1258
เด็กหญิงพัชราภรณ์  มินวงษ์
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1259
เด็กหญิงพัชราภา  อุตมาศูรย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1260
เด็กหญิงพัณณิตา  องอาจทวีชัย
ป.5
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1261
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  อาษา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1262
เด็กชายพันธ์พิชิต  พัวพันธ์
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1263
เด็กชายพานิชพงษ์  บุญเจริญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1264
เด็กหญิงพิชชา  หาญริษ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1265
เด็กหญิงพิชญธิดา  เอี่ยมสอาด
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1266
เด็กหญิงพิชญ์นาถ  เดชมา
ป.5
โรงเรียนจินดารัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1267
เด็กหญิงพิชญา  พัฒน์เจริญ
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1268
เด็กหญิงพิชญาพร  เรืองชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1269
เด็กหญิงพิชญาภา  ไชยตะมาตย์
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1270
เด็กชายพิชญุตย์  สมบุญ
ป.6
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1271
เด็กชายพิชญ์  รัตนายน
ป.4
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1272
เด็กหญิงพิชามญช์ุ  เปลี่ยนเพ็ง
ป.6
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1273
เด็กหญิงพิชามญชุ์  พลชัย
ป.5
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1274
เด็กหญิงพิชารัตน์  ประภาสวัสดิ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1275
เด็กชายพิพัฒน์นันท์  วิเลปนะ
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1276
เด็กหญิงพิมพ์ชญาณ์  อิทธิมาชัยการ
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1277
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  คำแก้ว
ป.3
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1278
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  สงวนตระกูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1279
เด็กหญิงพิมพ์นารา  เกษรา
ป.4
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1280
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  เงินมาก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1281
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  วิวัฒนาการ
ป.3
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1282
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  พ่วงพี
ป.4
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1283
เด็กหญิงพิมพ์วลัญช์  ศรีผ่าน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1284
เด็กหญิงพิมพิ์ญาดา  กงแก้ว
ป.3
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1285
เด็กหญิงพิมพิศา  สุวรัตน์
ป.5
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ลพบุรี เขต 1

ณ โรงเรียนเมืองใหม่ฯ
ห้องสอบที่
 39
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1286
เด็กหญิงพิรญากร  ปิ่นชัชวาลย์
ป.3
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1287
เด็กหญิงพิรญาณ์  อินจันทร์
ป.3
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1288
เด็กหญิงพิริยากร  อำนวยชัย
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1289
เด็กชายพิษิสฐ์  ศรีสอน
ป.5
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1290
เด็กชายพิสิฏฐ์พล  กสิชาญ
ป.3
โรงเรียนจินดารัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1291
เด็กชายพิสิษฐ์  เซี่ยงกอ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1292
เด็กหญิงพีรญา  ระลอกแก้ว
ป.3
โรงเรียนจินดารัตน์
วิทย์ประถม