ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ราชบุรี เขต 2

ณ ป.4/1 โรงเรียนวัดบ้านโป่งสามัคคี
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกชพร  ชมญาติ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์
คณิตประถม
2
เด็กหญิงกชพรรณ  ใจศักดิ์
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
คณิตประถม
3
เด็กหญิงกชมน  ผดุงเกียรติวงษ์
ป.6
โรงเรียนแย้มวิทยการ
คณิตประถม
4
เด็กหญิงกนกพร  วงค์นุกูล
ป.6
โรงเรียนอุดมวิทยา
คณิตประถม
5
เด็กหญิงกนกวรรณ  จันทรดี
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองตาพุด
คณิตประถม
6
เด็กหญิงกนกอร  ล้ำเลิศ
ป.6
โรงเรียนแย้มวิทยการ
คณิตประถม
7
เด็กหญิงกมลฉัตร  โลหะกฤษณะ
ป.6
โรงเรียนเจียไซ้
คณิตประถม
8
เด็กหญิงกมลนิตย์  คำเงิน
ป.3
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
คณิตประถม
9
เด็กชายกฤต  จตุวรพัฒน์
ป.3
โรงเรียนอุดมวิทยา
คณิตประถม
10
เด็กหญิงกฤติยา  สว่างวงษ์
ป.5
โรงเรียนแย้มวิทยการ
คณิตประถม
11
เด็กหญิงกฤติยา  แส้ประเสริฐสม
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
คณิตประถม
12
เด็กหญิงกษมา  คันศร
ป.4
โรงเรียนอุดมวิทยา
คณิตประถม
13
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ศรไชย
ป.5
โรงเรียนดุสิตวิทยา
คณิตประถม
14
เด็กหญิงกัลยารัตน์  วรพจน์พิพัฒน์
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
คณิตประถม
15
เด็กหญิงกาญจน์เกล้า  เอี่ยมสำอางค์
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
คณิตประถม
16
เด็กหญิงกานติมา  วรวิพัฒนะ
ป.5
โรงเรียนดุสิตวิทยา
คณิตประถม
17
เด็กชายกิตตนัยต์  ตั้งวงค์
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
คณิตประถม
18
เด็กชายกีระพัฒน์  พันธุ์โภชน์
ป.5
โรงเรียนอุดมวิทยา
คณิตประถม
19
เด็กหญิงกุลฑีรา  วรรณประวรรต
ป.5
โรงเรียนอุดมวิทยา
คณิตประถม
20
เด็กชายจตุพร  เกลี่ยสร้อย
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองตาพุด
คณิตประถม
21
เด็กชายจักรภัทร  สีทา
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
คณิตประถม
22
เด็กหญิงจันทร์เจ้า  แย้มอุ่ม
ป.3
โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์
คณิตประถม
23
เด็กหญิงจิดาภา  มหาธนเศรษฐ์
ป.5
โรงเรียนแย้มวิทยการ
คณิตประถม
24
เด็กชายจิรเดช  อ่อนเเช่ม
ป.4
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
คณิตประถม
25
เด็กชายจิรพัฒน์  เสมคำ
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองตาพุด
คณิตประถม
26
เด็กหญิงจิรภัทร  หลวงพันเทา
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์
คณิตประถม
27
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ทิวาวงศ์กุล
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
คณิตประถม
28
เด็กชายเจษฎา  เกิดทองดี
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
คณิตประถม
29
เด็กชายเจษฎา  จูแย้ม
ป.4
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
คณิตประถม
30
เด็กชายแจ็คสัน อัลเบิร์ท  นอร์ด
ป.6
โรงเรียนอุดมวิทยา
คณิตประถม
31
เด็กชายชญานนท์  เลศงาม
ป.4
โรงเรียนอุดมวิทยา
คณิตประถม
32
เด็กหญิงชญานันท์  แจ่มดอนไพร
ป.3
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
คณิตประถม
33
เด็กหญิงชญานิศ  ผ่องพันธ์
ป.4
โรงเรียนแย้มวิทยการ
คณิตประถม
34
เด็กหญิงชญาภา  เงยไพบูลย์
ป.4
โรงเรียนแย้มวิทยการ
คณิตประถม
35
เด็กหญิงชนัสถ์นันท์  ศรีนกทอง
ป.3
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ราชบุรี เขต 2

ณ ป4/2 โรงเรียนวัดบ้านโป่งสามัคคี
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กชายชนาธิป  สุนทร
ป.6
โรงเรียนแย้มวิทยการ
คณิตประถม
37
เด็กหญิงชนาภา  ใจซื่อ
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
คณิตประถม
38
เด็กชายชยธร  ตุลยาธาร
ป.5
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
คณิตประถม
39
เด็กหญิงชลิดา  คนรำ
ป.3
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
คณิตประถม
40
เด็กชายชิติพันธุ์  อินแพง
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
คณิตประถม
41
เด็กหญิงโชติกา  เกิดสุข
ป.5
โรงเรียนดุสิตวิทยา
คณิตประถม
42
เด็กชายโชติวรุตม์  พรพงศ์ภาณุรัฐ
ป.5
โรงเรียนอุดมวิทยา
คณิตประถม
43
เด็กหญิงฐิตาชญา  ชอบชู
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
คณิตประถม
44
เด็กชายณภินทร  จังพานิช
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์
คณิตประถม
45
เด็กหญิงณัชชา  วัฒนบำเพ็ญ
ป.6
โรงเรียนแย้มวิทยการ
คณิตประถม
46
เด็กชายณัฏฐชัย  นพแก้ว
ป.6
โรงเรียนอุดมวิทยา
คณิตประถม
47
เด็กหญิงณัฏฐ์พิชา  วงษ์ไทย
ป.4
โรงเรียนแย้มวิทยการ
คณิตประถม
48
เด็กชายณัฐกมล  สุวรรณกร
ป.5
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
คณิตประถม
49
เด็กชายณัฐชนน  รุ่งบรรเจิด
ป.6
โรงเรียนอุดมวิทยา
คณิตประถม
50
เด็กหญิงณัฐณิชา  หงส์เลิศนภากุล
ป.5
โรงเรียนอุดมวิทยา
คณิตประถม
51
เด็กหญิงณัฐณิชา  เฮ็งมี
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
คณิตประถม
52
เด็กหญิงณัฐธิชา  คล้ายลี
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
คณิตประถม
53
เด็กหญิงณัฐธิดา  รัตนรัศมีสกุล
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
คณิตประถม
54
เด็กชายณัฐพงศ์  กำแพงพันธ์
ป.4
โรงเรียนแย้มวิทยการ
คณิตประถม
55
เด็กชายณัฐพงศ์  เจริญสิทธิ์พรชัย
ป.5
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
คณิตประถม
56
เด็กชายณัฐพงษ์  ภูวิวัฒนกุล
ป.5
โรงเรียนอุดมวิทยา
คณิตประถม
57
เด็กชายณัฐพล  พวงมาลัย
ป.3
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
คณิตประถม
58
เด็กชายณัฐวัฒน์  เเย้มลา
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
คณิตประถม
59
เด็กหญิงณิชารีย์  เกตุลา
ป.6
โรงเรียนอุดมวิทยา
คณิตประถม
60
เด็กชายวชิรวิชญ์  จิรพัฒพรกุล
ป.4
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
คณิตประถม
61
เด็กหญิงด.ญ.ธนัญญา  จีนเอีย
ป.5
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
คณิตประถม
62
เด็กชายตะวัน  ขาวสุทธิ
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองตาพุด
คณิตประถม
63
เด็กชายตะวัน  ศรีชา
ป.6
โรงเรียนแย้มวิทยการ
คณิตประถม
64
เด็กชายเตโชดม  เพชรเรือง
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
คณิตประถม
65
เด็กชายทองเพ็ชร  แสงศูนย์
ป.6
โรงเรียนวัดนางแก้ว
คณิตประถม
66
เด็กหญิงทิตยา  ศรีบุญ
ป.6
โรงเรียนวัดนางแก้ว
คณิตประถม
67
เด็กหญิงทิพย์วรรณ  ปิ่นมิ่งเจริญ
ป.5
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
คณิตประถม
68
เด็กชายเทพพิทักษ์  เพชรสน
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
คณิตประถม
69
เด็กชายธณัฐเทพ  เจริญสุข
ป.5
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ราชบุรี เขต 2

ณ ป4/3 โรงเรียนวัดบ้านโป่งสามัคคี
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
70
เด็กชายธนพนธ์  ชัยชนะ
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
คณิตประถม
71
เด็กชายธนยศ  เลิศศุภกิจสิน
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์
คณิตประถม
72
เด็กหญิงธนเวทย์  แจ่มนาม
ป.5
โรงเรียนแย้มวิทยการ
คณิตประถม
73
เด็กหญิงธนัญธิตา  เจริญสุข
ป.3
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
คณิตประถม
74
เด็กชายธนาธร  แก้ววงค์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์
คณิตประถม
75
เด็กหญิงธัญกร  มีทรัพย์
ป.5
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
คณิตประถม
76
เด็กหญิงธัญญาพร  ชาวกำแพง
ป.3
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
คณิตประถม
77
เด็กหญิงธัญลักษณ์  อนันต์ธนะโรจน์
ป.5
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
คณิตประถม
78
เด็กชายธาดา  จันทร์ตรี
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
คณิตประถม
79
เด็กชายนพดล  อ้อวิจิตร
ป.5
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
คณิตประถม
80
เด็กหญิงนภัสสร  จงประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
คณิตประถม
81
เด็กหญิงนวพร  ทรายงาม
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์
คณิตประถม
82
เด็กหญิงนันทกาญน์  เเซ่ตั้ง
ป.5
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
คณิตประถม
83
เด็กหญิงนันท์นลิน  ตระกูลไทยพิชิต
ป.6
โรงเรียนแย้มวิทยการ
คณิตประถม
84
เด็กชายนันทิพัฒน์  โพธการ
ป.6
โรงเรียนเจียไซ้
คณิตประถม
85
เด็กหญิงน้ำเพชร  คำป้อม
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองตาพุด
คณิตประถม
86
เด็กหญิงนิชานันท์  ตั้งวงค์
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
คณิตประถม
87
เด็กหญิงนิธิกานต์  ฉิมมาลี
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
คณิตประถม
88
เด็กหญิงนิภาพรรณ  ปิ่นพัฒนพงศ์
ป.5
โรงเรียนเจียไซ้
คณิตประถม
89
เด็กหญิงนิมิตตา  ช่างเจริญ
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
คณิตประถม
90
เด็กหญิงนุชรดี  ศรีสุวรรณ์
ป.3
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
คณิตประถม
91
เด็กหญิงเนติญา  เหมเปา
ป.3
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
คณิตประถม
92
เด็กชายบอล  ปิยประภากุล
ป.6
โรงเรียนวัดนางแก้ว
คณิตประถม
93
เด็กหญิงบุณณดา  บุญสุด
ป.5
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
คณิตประถม
94
เด็กชายบูรพรรดิ  ชัยศิริพานิช
ป.4
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
คณิตประถม
95
เด็กชายบูรพา  โสดา
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
คณิตประถม
96
เด็กหญิงเบญจา  เกิดรื่น
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
คณิตประถม
97
เด็กหญิงปฐมาภรณ์  ทุโดด
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองตาพุด
คณิตประถม
98
เด็กหญิงปทุมวดี  กลาทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองตาพุด
คณิตประถม
99
เด็กหญิงปภาดา  ชำนาญนาวา
ป.6
โรงเรียนวัดนางแก้ว
คณิตประถม
100
เด็กชายปรวรรษ  จันทร์บัว
ป.4
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
คณิตประถม
101
เด็กหญิงปริณดา  ดอกบัวขาว
ป.5
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
คณิตประถม
102
เด็กหญิงปริยภัทร  ปลั่งดี
ป.6
โรงเรียนแย้มวิทยการ
คณิตประถม
103
เด็กหญิงปวริศา  อรุณคีรีโรจน์
ป.4
โรงเรียนอุดมวิทยา
คณิตประถม
104
เด็กหญิงปวีณอร  ศิริโต
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ราชบุรี เขต 2

ณ ป4-4 โรงเรียนวัดบ้านโป่งสามัคคี
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
105
เด็กหญิงปวีณา  ศิริโต
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์
คณิตประถม
106
เด็กชายปัญญรัช  ตั้งศรีพงศ์
ป.4
โรงเรียนอุดมวิทยา
คณิตประถม
107
เด็กชายปัญญวิช  ฉิมวัย
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
คณิตประถม
108
เด็กหญิงปัญฑิตา  วังมะนาว
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
คณิตประถม
109
เด็กหญิงปาณิศา  สันติชวลิตสกุล
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
คณิตประถม
110
เด็กหญิงปาลพรสรวง  พระเดโช
ป.6
โรงเรียนแย้มวิทยการ
คณิตประถม
111
เด็กชายปิยวัฒน์  โรจนธรรมเจริญ
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
คณิตประถม
112
เด็กหญิงปุณยาพร  เนียมแก้ว
ป.3
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
คณิตประถม
113
เด็กหญิงพนิดา  วัยเจริญ
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
คณิตประถม
114
เด็กหญิงพนิตนันท์  กิจดำรงวินิจกุล
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
คณิตประถม
115
เด็กหญิงพลอยพรรณ  ไกรวิจิตร
ป.5
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
คณิตประถม
116
เด็กหญิงพลอยพรรณ  วิเวกวรรณ์
ป.3
โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์
คณิตประถม
117
เด็กหญิงพิชญ์สินี  กาญจนประดิษฐ์
ป.6
โรงเรียนแย้มวิทยการ
คณิตประถม
118
เด็กหญิงพิมพ์ประธาน  บุญชัย
ป.5
โรงเรียนอุดมวิทยา
คณิตประถม
119
เด็กชายพิมพ์มาดา  ทวีสูตร
ป.3
โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์
คณิตประถม
120
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ทองประเฒ่า
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
คณิตประถม
121
เด็กชายพีร์นิธิ  วิษณุวนิชนันท์
ป.6
โรงเรียนอุดมวิทยา
คณิตประถม
122
เด็กหญิงเพียงตะวัน  ทองประเพียร
ป.4
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
คณิตประถม
123
เด็กชายภราดร  จรรยา
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
คณิตประถม
124
เด็กชายภาคภูมิ  จันทร์เพ็ญ
ป.6
โรงเรียนแย้มวิทยการ
คณิตประถม
125
เด็กชายภาณุพันธ์  แก้วเพ็ชร
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
คณิตประถม
126
เด็กชายภู  ผ่องพลีศาล
ป.6
โรงเรียนอุดมวิทยา
คณิตประถม
127
เด็กชายภูริพัตร  ยางนอก
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์
คณิตประถม
128
เด็กหญิงภูสุดา  ประสานพันธ์
ป.6
โรงเรียนวัดนางแก้ว
คณิตประถม
129
เด็กชายมนัสนที  ชูทรัพย์
ป.5
โรงเรียนอุดมวิทยา
คณิตประถม
130
เด็กหญิงมนัสนันท์  รักทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
คณิตประถม
131
เด็กหญิงเมธาพร  ศรีสังวรณ์
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
คณิตประถม
132
เด็กหญิงยมาภรณ์  นุชเครือ
ป.3
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
คณิตประถม
133
เด็กหญิงยลรวี  ศิริสมบูลย์
ป.5
โรงเรียนแย้มวิทยการ
คณิตประถม
134
เด็กหญิงยศธมน  คนรำ
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
คณิตประถม
135
เด็กหญิงยศวดี  ธงเพ็ง
ป.4
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
คณิตประถม
136
เด็กหญิงโยษิตา  เทพิน
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
คณิตประถม
137
เด็กชายรวินภ  โสดาดี
ป.5
โรงเรียนแย้มวิทยการ
คณิตประถม
138
เด็กหญิงรักษิณา  เจนสวัสดิ์พงศ์
ป.4
โรงเรียนอุดมวิทยา
คณิตประถม
139
เด็กชายฤทธิโชค  วงอุบล
ป.5
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ราชบุรี เขต 2

ณ ป4/5 โรงเรียนวัดบ้านโป่งสามัคคี
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
140
เด็กหญิงลลิษภัทร  รอดศรีสมุทร
ป.6
โรงเรียนอุดมวิทยา
คณิตประถม
141
เด็กหญิงลักษิกา  นราแก้ว
ป.4
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
คณิตประถม
142
เด็กชายเลอเกียรติ  บรรจง
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
คณิตประถม
143
เด็กชายวชิรวิชญ์  สุขประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
คณิตประถม
144
เด็กชายวรรณชนะ  เกียรติจิตติชัย
ป.4
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
คณิตประถม
145
เด็กหญิงวรรณวลี  ลิ้นทอง
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
คณิตประถม
146
เด็กหญิงวรรษชล  ภูทะศิริ
ป.4
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
คณิตประถม
147
เด็กชายวริทธิ์ธร  เล็กมณี
ป.3
โรงเรียนอุดมวิทยา
คณิตประถม
148
เด็กหญิงวริศรา  พิพัฒน์จักราภรณ์
ป.5
โรงเรียนดุสิตวิทยา
คณิตประถม
149
เด็กหญิงวศินี  วิมลศิลปวิญญู
ป.3
โรงเรียนอุดมวิทยา
คณิตประถม
150
เด็กหญิงวัชราภรณ์  วรวิพัฒนะ
ป.5
โรงเรียนดุสิตวิทยา
คณิตประถม
151
เด็กชายวิชญ์ภาส  พานแก้ว
ป.5
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
คณิตประถม
152
เด็กชายวิศรุต  พีรชัยเดโช
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
คณิตประถม
153
เด็กหญิงศศิวิมล  ตันเส็ง
ป.5
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
คณิตประถม
154
เด็กชายศศิษฐ์  ดวงดี
ป.5
โรงเรียนแย้มวิทยการ
คณิตประถม
155
เด็กชายศิรวิชญ์  วิเศษสิงห์
ป.5
โรงเรียนเจียไซ้
คณิตประถม
156
เด็กชายศุภกร  จำปาจันทร์
ป.4
โรงเรียนแย้มวิทยการ
คณิตประถม
157
เด็กหญิงศุภณิสภ์  ผดุงพัฒโนดม
ป.5
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
คณิตประถม
158
เด็กชายศุภวิชญ์  ศรีสิทธิพร
ป.6
โรงเรียนแย้มวิทยการ
คณิตประถม
159
เด็กชายศุภศรุต  พงศาชลากร
ป.5
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
คณิตประถม
160
เด็กชายเศรษฐ์สิริ  สิริธนาดล
ป.5
โรงเรียนอุดมวิทยา
คณิตประถม
161
เด็กชายสรยุทธ  ปกรณ์เลิศ
ป.5
โรงเรียนอุดมวิทยา
คณิตประถม
162
เด็กหญิงสลิญทิพย์  มาลัยอุทิศธรรม
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
คณิตประถม
163
เด็กชายสิทธา  ขลุ่ยทองคำ
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
คณิตประถม
164
เด็กชายสิทธิชัย  โตเอี่ยม
ป.5
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
คณิตประถม
165
เด็กหญิงสิริขวัญ  ตั้งตรัยรัตนกุล
ป.6
โรงเรียนวัดนางแก้ว
คณิตประถม
166
เด็กหญิงสุชาดา  เนียมเตียง
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองตาพุด
คณิตประถม
167
เด็กหญิงสุภานัน  ศรีอ่อนโพธิ์
ป.3
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
คณิตประถม
168
เด็กชายหฤษฎ์  คงคาหลวง
ป.6
โรงเรียนอุดมวิทยา
คณิตประถม
169
เด็กหญิงอทิตยา  บุตรี
ป.5
โรงเรียนเจียไซ้
คณิตประถม
170
เด็กชายอนุชา  เพิ่มบุญเกษมสุข
ป.5
โรงเรียนอุดมวิทยา
คณิตประถม
171
เด็กชายอภิสิทธิ์  เบ็ญจชาติ
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
คณิตประถม
172
เด็กชายอรรถพล  เชียงกา
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
คณิตประถม
173
เด็กหญิงอรอุมา  ลีเลิศ
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองตาพุด
คณิตประถม
174
เด็กหญิงอรุณนภา  เพ็ชรพันธ์ศรี
ป.5
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ราชบุรี เขต 2

ณ ป5/1 โรงเรียนวัดบ้านโป่งสามัคคี
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
175
เด็กหญิงอัญญาณี  ศรีระวงศ์
ป.3
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
คณิตประถม
176
เด็กหญิงอาภากร  วงษ์นาค
ป.6
โรงเรียนอุดมวิทยา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
ราชบุรี เขต 2

ณ ป5/3 โรงเรียนวัดบ้านโป่งสามัคคี
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
177
เด็กหญิงจินตนา  วัชรินทร์
ม.1
โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์
คณิต ม.ต้น
178
เด็กชายฌรงค์เดช  ชะเกตุ
ม.1
โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์
คณิต ม.ต้น
179
เด็กหญิงสุธิดา  แซ่ตั๊น
ม.3
โรงเรียนวัดนางแก้ว
คณิต ม.ต้น
180
เด็กหญิงอนัญญา  โสภา
ม.1
โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ราชบุรี เขต 2

ณ ป5/4 โรงเรียนวัดบ้านโป่งสามัคคี
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
181
เด็กหญิง;วัชราภรณ์  เมืองเจริญ
ป.5
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
วิทย์ประถม
182
เด็กหญิงกชกร  สุวรรณฉวี
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
วิทย์ประถม
183
เด็กหญิงกชพร  น่วมลิวงศ์
ป.5
โรงเรียนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
184
เด็กหญิงกชพรรณ  โพธิ์นอก
ป.3
โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์
วิทย์ประถม
185
เด็กหญิงกรณัฐ  ภวัตธนยา
ป.4
โรงเรียนแย้มวิทยการ
วิทย์ประถม
186
เด็กชายกฤช  ตันประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
187
เด็กชายกฤตยชญ์  ใจศิล
ป.3
โรงเรียนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
188
เด็กชายกษิดิศ  ชมโลก
ป.3
โรงเรียนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
189
เด็กหญิงกัญญาพัชร  ตริบุญฑริก
ป.3
โรงเรียนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
190
เด็กหญิงกานต์ชนิต  เชี่ยวโพธาพงศ์
ป.6
โรงเรียนแย้มวิทยการ
วิทย์ประถม
191
เด็กหญิงกานต์รวี  วงษ์เอี่ยม
ป.5
โรงเรียนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
192
เด็กหญิงการติมา  สวนนพคุณ
ป.5
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
วิทย์ประถม
193
เด็กชายกิตติศักดิ์  สุทธิรัตนากร
ป.3
โรงเรียนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
194
เด็กหญิงกุลธิดา  กัณหา
ป.5
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
วิทย์ประถม
195
เด็กหญิงเขมินทรา  การะวงค์
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
วิทย์ประถม
196
เด็กชายคีฏการ  วณิชนันทธาดา
ป.6
โรงเรียนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
197
เด็กชายจักรพันธ์  ศิริรัตน์
ป.6
โรงเรียนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
198
เด็กหญิงจารวี  สรสิทธิ์สุขสกุล
ป.6
โรงเรียนแย้มวิทยการ
วิทย์ประถม
199
เด็กชายจารุเดช  พินิตศักดา
ป.4
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
วิทย์ประถม
200
เด็กหญิงจารุภัทร  ใจอดทน
ป.4
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
วิทย์ประถม
201
เด็กชายจิรวัฒน์  สุทธิศิริมงคล
ป.5
โรงเรียนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
202
เด็กหญิงจุรีรัตน์  ใจชูพันธ์
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
วิทย์ประถม
203
เด็กชายจุลภัทร  พูลสุขโข
ป.5
โรงเรียนแย้มวิทยการ
วิทย์ประถม
204
เด็กหญิงโฉมศิริ  แสงพรมมา
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
วิทย์ประถม
205
เด็กหญิงชญานินท์  ม่วงสำเภา
ป.4
โรงเรียนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
206
เด็กหญิงชญานุตม์  สีรักษ์
ป.3
โรงเรียนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
207
เด็กชายชณัฐพันธ์  หล้าศักดิ์
ป.6
โรงเรียนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
208
เด็กหญิงชนัญชิดา  ศุขเกษม
ป.5
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
วิทย์ประถม
209
เด็กหญิงชนิกานต์  แก้วสะอาด
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์
วิทย์ประถม
210
เด็กหญิงชนิดาภา  ไตรทิพย์มธุกร
ป.6
โรงเรียนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
211
เด็กชายชยพล  มาลัย
ป.4
โรงเรียนแย้มวิทยการ
วิทย์ประถม
212
เด็กชายชลธี  แป้นน้อย
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
วิทย์ประถม
213
เด็กชายชลภัทร  ศรีสงคราม
ป.6
โรงเรียนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
214
เด็กชายชลิต  วีรกุลวัฒนา
ป.6
โรงเรียนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
215
เด็กหญิงชวิพร  โพธิสัตยา
ป.6
โรงเรียนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ราชบุรี เขต 2

ณ ป5/5 โรงเรียนวัดบ้านโป่งสามัคคี
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
216
เด็กหญิงชาลิสา  แก้วจีน
ป.3
โรงเรียนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
217
เด็กหญิงชาลิสา  จำปารัตน์
ป.3
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
วิทย์ประถม
218
เด็กหญิงชาลิสา  ศรีนวล
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์
วิทย์ประถม
219
เด็กหญิงชุติกาญจน์  มีสอน
ป.5
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
220
เด็กหญิงชุติมณฑน์  ยางเดิม
ป.3
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
วิทย์ประถม
221
เด็กชายญาณวุฒิ  ยางสวย
ป.3
โรงเรียนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
222
เด็กหญิงญาณิศา  ยางสวย
ป.5
โรงเรียนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
223
เด็กหญิงญาณิศา  ศรัทธาวาณิชย์
ป.4
โรงเรียนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
224
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ภิรมย์ไกรภักดิ์
ป.6
โรงเรียนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
225
เด็กหญิงณัฐชยา  คนรำ
ป.5
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
วิทย์ประถม
226
เด็กหญิงณัฐนภัส  บุญมา
ป.6
โรงเรียนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
227
เด็กชายณัฐพัชร์  สตันยานันต์
ป.5
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
228
เด็กชายณัฐภัทร  ทองน้อย
ป.5
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
229
เด็กชายณัฐภัทร  อินทร์หัวย่าน
ป.5
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
วิทย์ประถม
230
เด็กหญิงณัฐวรา  โตอ่อน
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
231
เด็กชายณัฐวุฒิ  แซ่ลี้
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์
วิทย์ประถม
232
เด็กชายณัฐสิทธิ์  โรจนธรรมเจริญ
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
233
เด็กหญิงณิชชญาณ์  คล้ายสถาพร
ป.4
โรงเรียนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
234
เด็กชายด.ช.ภีมทพนธ์  รัดเเดง
ป.5
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
วิทย์ประถม
235
เด็กหญิงด.ญ. ฐิฆัมพร  แต่งศรี
ป.5
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
วิทย์ประถม
236
เด็กหญิงด.ญ. นันทิชา  มิเกลี้ยง
ป.5
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
วิทย์ประถม
237
เด็กหญิงด.ญ.อัญญาภรณ์  โรจนวิทยโอภาส
ป.5
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
วิทย์ประถม
238
เด็กหญิงดลพร  แววจันทร์
ป.5
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
วิทย์ประถม
239
เด็กชายต้นน้ำ  เอี่ยมสอาด
ป.6
โรงเรียนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
240
เด็กหญิงทยิดา  เสลานนท์
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
วิทย์ประถม
241
เด็กชายทักษ์ดนัย  วรรณประวรรต
ป.3
โรงเรียนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
242
เด็กชายธนกร  ขวัญแก้ว
ป.5
โรงเรียนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
243
เด็กชายธนกฤต  นิยาย
ป.4
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
วิทย์ประถม
244
เด็กชายธนภัทร  จตุวรพัฒน์
ป.5
โรงเรียนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
245
เด็กชายธนวิน  สวัสดิ์รักษา
ป.4
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
วิทย์ประถม
246
เด็กหญิงธนาพร  อิสสอาด
ป.3
โรงเรียนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
247
เด็กชายธรรมธร  ธนะสมานโชค
ป.5
โรงเรียนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
248
เด็กหญิงธัญชนก  อภินันท์ธนากร
ป.4
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
วิทย์ประถม
249
เด็กหญิงธัญธิตา  บุญส่ง
ป.5
โรงเรียนแย้มวิทยการ
วิทย์ประถม
250
เด็กหญิงธัญพิมล  เทพทิพย์
ป.3
โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ราชบุรี เขต 2

ณ ป6/1 โรงเรียนวัดบ้านโป่งสามัคคี
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
251
เด็กหญิงธัญลักษณ์  บริบูรณ์สมบัติ
ป.6
โรงเรียนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
252
เด็กหญิงธาราทิพย์  อ้วนเกลี้ยง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์
วิทย์ประถม
253
เด็กหญิงธิษณ์ชญา  สุขเจริญ
ป.6
โรงเรียนแย้มวิทยการ
วิทย์ประถม
254
เด็กชายธีรวุฒิ  จอมเพชร
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 3 ประชายินดี
วิทย์ประถม
255
เด็กหญิงนงนภัส  วรรณกลาง
ป.4
โรงเรียนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
256
เด็กหญิงนพมาศ  สุทธิบุตร
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
257
เด็กหญิงนภัส  จำปาทิพย์
ป.5
โรงเรียนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
258
เด็กชายนภัส  สุรเกียรติชัย
ป.3
โรงเรียนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
259
เด็กชายนรากร  โพธิ์ล้อม
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
วิทย์ประถม
260
เด็กชายนวพล  ศุภาดารัตนาวงศ์
ป.3
โรงเรียนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
261
เด็กหญิงนันท์นภัส  พรพุทธศรี
ป.6
โรงเรียนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
262
เด็กชายนันท์นภัส  โรจนภิญโญสถิต
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
วิทย์ประถม
263
เด็กหญิงนันทิราภรณ์  สุวรรณศีลศักดิ์
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
264
เด็กหญิงนิชกานต์  ทรัพย์เงิน
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์
วิทย์ประถม
265
เด็กหญิงนิตยา  ม่วงพารา
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์
วิทย์ประถม
266
เด็กหญิงบัญฑิตา  วีระพันธ์
ป.5
โรงเรียนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
267
เด็กหญิงบุสิตา  ถินนารัตน์
ป.6
โรงเรียนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
268
เด็กหญิงเบญจมาภรณ์  สมศักดิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
วิทย์ประถม
269
เด็กชายเบญจมินทร์  เกตุเเก้ว
ป.5
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
วิทย์ประถม
270
เด็กชายปฏิภาณ  คล้ำประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนแย้มวิทยการ
วิทย์ประถม
271
เด็กชายปณิธิ  จันทรไพร
ป.5
โรงเรียนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
272
เด็กหญิงปภาวดี  ฆ้องมงคล
ป.5
โรงเรียนแย้มวิทยการ
วิทย์ประถม
273
เด็กหญิงปวริศา  จุ้ยเจริญ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์
วิทย์ประถม
274
เด็กหญิงปวริศา  ดำรงพานิช
ป.4
โรงเรียนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
275
เด็กหญิงปัณฑารีย์  ธีรธนาวิโรจน์
ป.5
โรงเรียนแย้มวิทยการ
วิทย์ประถม
276
เด็กหญิงปัณฑารีย์  พงษ์นิล
ป.5
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
277
เด็กชายปัณณธร  ดีบรรเจิด
ป.6
โรงเรียนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
278
เด็กหญิงปัณณพร  บัวพูล
ป.5
โรงเรียนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
279
เด็กหญิงปานกมล  พุทธา
ป.5
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
วิทย์ประถม
280
เด็กหญิงปิยะวรรณ  หมวกสา
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
281
เด็กหญิงปุณณภา  ตะปูทอง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดบ้านโป่ง
วิทย์ประถม
282
เด็กหญิงปุณยภา  เซ้งมณี
ป.6
โรงเรียนแย้มวิทยการ
วิทย์ประถม
283
เด็กหญิงปุณยวีร์  อัครชัยธนธรณ์
ป.4
โรงเรียนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
284
เด็กหญิงเปมิกา  เทพพิทักษ์
ป.5
โรงเรียนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
285
เด็กชายพงศพัศ  แก้วอินทร์
ป.6
โรงเรียนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ราชบุรี เขต 2

ณ ป6/2 โรงเรียนวัดบ้านโป่งสามัคคี
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
286
เด็กหญิงพรรณกาญจน์  เเก้วงอก
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
วิทย์ประถม
287
เด็กหญิงพรรษรักษ์  ปาณะพีระวิทย์
ป.6
โรงเรียนแย้มวิทยการ
วิทย์ประถม
288
เด็กหญิงพราวนลิน  สุคันธรส
ป.6
โรงเรียนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
289
เด็กชายพลรัฐ  เทพเจริญ
ป.6
โรงเรียนแย้มวิทยการ
วิทย์ประถม
290
เด็กหญิงพลอยปภัส  โสตถิพัชราสัย
ป.3
โรงเรียนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
291
เด็กชายพสิษฐ์  สุนทราวันต์
ป.6
โรงเรียนแย้มวิทยการ
วิทย์ประถม
292
เด็กหญิงพัชราวลัย  ทองสี
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
293
เด็กหญิงพิชชาภา  สุขประสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
294
เด็กชายพิชญ์ภูมิ  พึ่งผัน
ป.4
โรงเรียนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
295
เด็กหญิงพิริสา  ละม้ายเมือง
ป.3
โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์
วิทย์ประถม
296
เด็กชายพีรพงศ์  จิตต์เจริญ
ป.3
โรงเรียนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
297
เด็กชายพุฒิพงศ์  เฟื่องบริบูรณ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์
วิทย์ประถม
298
เด็กชายพุฒิพงษ์  พิมพ์ทอง
ป.3
โรงเรียนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
299
เด็กหญิงพุธิตา  เตยวงศ์ศักดิ์
ป.6
โรงเรียนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
300
เด็กหญิงเพ็ญนภา  รุ่งสว่าง
ป.5
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
วิทย์ประถม
301
เด็กหญิงแพรวา  กะสิ
ป.6
โรงเรียนแย้มวิทยการ
วิทย์ประถม
302
เด็กหญิงภัคจีรา  แสนพยุง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดบ้านโป่ง
วิทย์ประถม
303
เด็กหญิงภัคธิมา  รอบคอบ
ป.5
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
วิทย์ประถม
304
เด็กหญิงภัคธิรา  บงกชมาศ
ป.6
โรงเรียนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
305
เด็กชายภัคพล  เจริญกิจการ
ป.5
โรงเรียนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
306
เด็กชายภัทรพงศ์  โชควัชระไพศาล
ป.4
โรงเรียนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
307
เด็กหญิงภัทรภร  บัวทอง
ป.4
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
วิทย์ประถม
308
เด็กหญิงภัทรศรี  ขันนาค
ป.6
โรงเรียนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
309
เด็กชายภานุวัตร  บรรเทา
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
วิทย์ประถม
310
เด็กชายภาสวุฒิ  เจียมจริยา
ป.3
โรงเรียนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
311
เด็กชายภูมิพงษ์  วันเพ็ญ
ป.5
โรงเรียนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
312
เด็กชายภูมิพัฒน์  รูปโฉม
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
วิทย์ประถม
313
เด็กหญิงมนัสชนันท์  ยินดียม
ป.6
โรงเรียนแย้มวิทยการ
วิทย์ประถม
314
เด็กหญิงมาณิดา  แก้วสอาด
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
วิทย์ประถม
315
เด็กหญิงเมญาวี  คนใหญ่
ป.5
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
วิทย์ประถม
316
เด็กชายเมธา  สันทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
วิทย์ประถม
317
เด็กชายยศธนภาสศักดิ  อุ่นรั้วทิพย์
ป.3
โรงเรียนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
318
เด็กชายยศพัฒน์  ปลื้มจิตร์
ป.3
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
วิทย์ประถม
319
เด็กหญิงรมณณัฐ  สุวรรณประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ราชบุรี เขต 2

ณ ป6/3 โรงเรียนวัดบ้านโป่งสามัคคี
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
320
เด็กหญิงรักษิณา  พลายระหาญ
ป.3
โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์
วิทย์ประถม
321
เด็กชายรัชชานันท์  มิเกลี้ยง
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์
วิทย์ประถม
322
เด็กหญิงรินญาดา  เสาธง
ป.5
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
วิทย์ประถม
323
เด็กหญิงรุ่งไพลิน  หนูขาว
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 ประชายินดี
วิทย์ประถม
324
เด็กหญิงลักษิกา  ทองเปี่ยม
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
วิทย์ประถม
325
เด็กหญิงวรรณวลี  นพรัตน์
ป.6
โรงเรียนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
326
เด็กชายวรวัฒน์  บุญใหญ่
ป.3
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
วิทย์ประถม
327
เด็กหญิงวรัชมน  หืออิน
ป.5
โรงเรียนแย้มวิทยการ
วิทย์ประถม
328
เด็กหญิงวราลี  แดงกลับ
ป.4
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
วิทย์ประถม
329
เด็กหญิงวรินดาภา  สุวรรณ์ประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนแย้มวิทยการ
วิทย์ประถม
330
เด็กหญิงวริศยา  เฟื่องศิลา
ป.5
โรงเรียนแย้มวิทยการ
วิทย์ประถม
331
เด็กหญิงวริศรา  ฐิติพงษ์พานิช
ป.6
โรงเรียนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
332
เด็กชายวัชรกร  ทองมอญ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์
วิทย์ประถม
333
เด็กหญิงวัชราภรณ์  เมืองเจริญ
ป.5
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
วิทย์ประถม
334
เด็กหญิงวาสนา  ศุภวิจิตตานนท์
ป.3
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
วิทย์ประถม
335
เด็กหญิงวิจิตรา  สีมืด
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดบ้านโป่ง
วิทย์ประถม
336
เด็กหญิงวิรัลยุพา  สาลีวัฒนผล
ป.4
โรงเรียนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
337
เด็กชายวิวัฒน์  นิลน้อยศรี
ป.5
โรงเรียนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
338
เด็กชายวีรภัทร  เปล่งอุดมกิจ
ป.5
โรงเรียนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
339
เด็กหญิงศศิกานต์  แก้วกวี
ป.5
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
วิทย์ประถม
340
เด็กหญิงศิรประภา  จุอ่อน
ป.5
โรงเรียนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
341
เด็กชายศิระภาคย์  มณีฉายโชติภัทร์
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
342
เด็กชายศิวกร  ศิวกาญจน์
ป.3
โรงเรียนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
343
เด็กหญิงศิวนาถ  ศิวกาญจน์
ป.6
โรงเรียนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
344
เด็กชายศิวา  วงคีรี
ป.3
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
วิทย์ประถม
345
เด็กชายศุภกร  สุรินทร์
ป.5
โรงเรียนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
346
เด็กชายศุภกฤต  โชคถาวร
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
347
เด็กชายศุภกิตติ์  สร้อยน้ำ
ป.6
โรงเรียนแย้มวิทยการ
วิทย์ประถม
348
เด็กชายศุภสวัสดิ์  คำดี
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
วิทย์ประถม
349
เด็กหญิงศุภิสรา  เลิศพิริยพงศ์
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
350
เด็กชายสรวิชญ์  บุญเกิด
ป.4
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
วิทย์ประถม
351
เด็กหญิงสรัญญาณี  รุ่งวิไลเจริญ
ป.3
โรงเรียนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
352
เด็กหญิงสโรชา  น่วมนารีย์
ป.5
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
วิทย์ประถม
353
เด็กหญิงสสิณา  สรสิทธิ์สุขสกุล
ป.5
โรงเรียนแย้มวิทยการ
วิทย์ประถม
354
เด็กชายสันติ  สีมาทอง
ป.3
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ราชบุรี เขต 2

ณ ป6/4 โรงเรียนวัดบ้านโป่งสามัคคี
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
355
เด็กหญิงสุกฤตา  น่วมนิล
ป.4
โรงเรียนแย้มวิทยการ
วิทย์ประถม
356
เด็กหญิงสุธาทิพย์  ทองแถบ
ป.3
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
วิทย์ประถม
357
เด็กหญิงสุภาพร  คงครองสมัย
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
วิทย์ประถม
358
เด็กหญิงสุมิตรา  พุ่มแย้ม
ป.5
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
วิทย์ประถม
359
เด็กหญิงสุวนันท์  พยัคฆนันทน์
ป.3
โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์
วิทย์ประถม
360
เด็กหญิงสุวพิชชา  อมรชัยศักดา
ป.5
โรงเรียนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
361
เด็กชายสุวิจักขณ์  กิจศรีไพศาล
ป.4
โรงเรียนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
362
เด็กหญิงเสาวรัตน์  ชินเวช
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดบ้านโป่ง
วิทย์ประถม
363
เด็กหญิงอทิตยา  ทวีสูตร์
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
วิทย์ประถม
364
เด็กชายอนันต์กันต์  มานะวิจิตรวนิช
ป.3
โรงเรียนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
365
เด็กหญิงอภิชญา  เข้มแข็ง
ป.4
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
วิทย์ประถม
366
เด็กหญิงอภิชญา  หวยภูผา
ป.3
โรงเรียนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
367
เด็กหญิงอรพิน  กิจเครือ
ป.5
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
วิทย์ประถม
368
เด็กชายอรรถสิทธิ์  แส้ประเสริฐสม
ป.3
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
วิทย์ประถม
369
เด็กหญิงอริษา  ทองศรี
ป.3
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
วิทย์ประถม
370
เด็กหญิงอริสรา  โพธิเหม
ป.5
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
วิทย์ประถม
371
เด็กหญิงอลิชา  ณรงค์เลิศฤทธิ์
ป.4
โรงเรียนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
372
เด็กหญิงอัจจิมา  ชอบงาม
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
373
เด็กชายอัศวิน  ภิญโญ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 3 ประชายินดี
วิทย์ประถม
374
เด็กหญิงอาทิตยา  อักษรพันธ์
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
วิทย์ประถม
375
เด็กหญิงอาริตา  ปิยพันธ์เพทาย
ป.5
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
วิทย์ประถม
376
เด็กหญิงอาริษา  ชุบคำ
ป.5
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
วิทย์ประถม
377
เด็กชายอิทธิพล  ตรงดี
ป.5
โรงเรียนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
378
เด็กหญิงอิสรีย์  คำบุญญา
ป.4
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
วิทย์ประถม