ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ราชบุรี เขต 1

ณ อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 212 โรงเรียนอนุบาลราชบุรี
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกชนิภา  พานิชย์
ป.3
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
2
เด็กหญิงกนกกุล  จำปาศรีชฎา
ป.4
โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
3
เด็กหญิงกนกพร  ทองประเสริฐ
ป.3
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
4
เด็กหญิงกรชนก  วัดแย้ม
ป.5
โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
5
เด็กหญิงกรองแก้ว  ติดงาม
ป.3
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
6
เด็กชายกฤฒิน  บุญช่วย
ป.4
โรงเรียนนารีวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
7
เด็กชายกฤต  อัตตาหกุล
ป.5
โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
8
เด็กชายกฤตกร  หอมสุด
ป.4
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
9
เด็กชายกฤตธนา  อารีย์รบ
ป.4
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
10
เด็กหญิงกฤตธีญา  แก่นสุสดี
ป.3
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
11
เด็กชายกฤติน  พุ่มพวง
ป.5
โรงเรียนนารีวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
12
เด็กชายกฤติน  อารีย์รบ
ป.4
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
13
เด็กชายกฤษฎา  สมวงษา
ป.3
โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
14
เด็กชายกฤษณ์กวี  แก่นไร่
ป.3
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
15
เด็กชายกฤษณพัฒน์  พ่วงรักษ์
ป.5
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
16
เด็กหญิงกลธวัน  เขียนประชา
ป.4
โรงเรียนนารีวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
17
เด็กหญิงกวินนาถ  น่วมด้วง
ป.4
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
18
เด็กชายกษิดิศ  หัสมี
ป.3
โรงเรียนนารีวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
19
เด็กหญิงกัญญาพัชร  มั่งมีทรัพย์
ป.4
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
20
เด็กหญิงกัญญาภัค  ไขว้พันธุ์
ป.4
โรงเรียนนารีวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
21
เด็กหญิงกัญญารัตน์  อุดมศิริ
ป.3
โรงเรียนนารีวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
22
เด็กชายกันต์รพี  ทองนำ
ป.5
โรงเรียนนารีวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
23
เด็กชายกานต์  สิทธิกัน
ป.5
โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
24
เด็กชายกิตติ  จันทร์เทศ
ป.3
โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
25
เด็กชายกิตติทัต  สวนเข้ม
ป.3
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
26
เด็กชายกิตติพศ  ตันตระกูล
ป.5
โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
27
เด็กหญิงกุลิสรา  ศตสังวัตสร์
ป.6
โรงเรียนนารีวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
28
เด็กหญิงเขมมิกา  พลเสน
ป.4
โรงเรียนนารีวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
29
เด็กหญิงเขมิกา  ชัยคณาพิบูลย์
ป.5
โรงเรียนนารีวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
30
เด็กชายคณิศร  เกษมศรี
ป.3
โรงเรียนนารีวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
31
เด็กชายคพสิษฐ์  ชลิศราพงศ์
ป.6
โรงเรียนนารีวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
32
เด็กหญิงครองขวัญ  ห่วงทอง
ป.4
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
33
เด็กหญิงคริมา  งามทับทิม
ป.4
โรงเรียนนารีวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
34
เด็กชายจักรินทร์  ปรีเปรม
ป.5
โรงเรียนนารีวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
35
เด็กหญิงจิตสุภา  อรุณภิรมย์
ป.5
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ราชบุรี เขต 1

ณ อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 213 โรงเรียนอนุบาลราชบุรี
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กหญิงจินต์จุฑา  พิพิธพงศ์พัฒน์
ป.4
โรงเรียนนารีวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
37
เด็กหญิงจินตภา  บุณยาดิศัย
ป.5
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
38
เด็กหญิงจิรดาภา  ไชยวิทย์วิวัฒน์
ป.3
โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
39
เด็กชายจิรเดช  รังศิริรักษ์
ป.3
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
40
เด็กชายจิรภัทร  จีนทอง
ป.4
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
41
เด็กหญิงจิรัชญา  คูณพันธ์
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
42
เด็กหญิงจิรัชญา  นิลตา
ป.4
โรงเรียนนารีวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
43
เด็กชายเจษฎากร  ผลลาภ
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
44
เด็กหญิงชนกานต์  ถาวรพานิช
ป.4
โรงเรียนนารีวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
45
เด็กหญิงชนานันท์  ตรงเที่ยง
ป.3
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
46
เด็กชายชนิษฐา  ตินตะชาติ
ป.4
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
47
เด็กหญิงชนิสา  สืบนิพนธ์
ป.6
โรงเรียนนารีวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
48
เด็กหญิงชมชนก  เอี้ยงทอง
ป.4
โรงเรียนนารีวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
49
เด็กชายชยธร  ศรีรัตน์
ป.3
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
50
เด็กชายชลฑิต  อรรฆย์ภูษิต
ป.5
โรงเรียนนารีวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
51
เด็กหญิงชลพร  ศรีสุพพัตพงษ์
ป.4
โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
52
เด็กหญิงชัญญานุช  ผาแสนเถิน
ป.5
โรงเรียนนารีวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
53
เด็กหญิงชัญญานุช  ผึ่งผาย
ป.5
โรงเรียนนารีวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
54
เด็กหญิงชามา  สังสีอินทร์
ป.3
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
55
เด็กชายชินพัฒน์  อนุกูลชาญชม
ป.3
โรงเรียนนารีวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
56
เด็กหญิงชุติกาญจน์  ถิรเขมกุล
ป.4
โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
57
เด็กชายโชคชัย  พิมเพราะ
ป.4
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
58
เด็กหญิงโชติกา  นุชอนงค์
ป.4
โรงเรียนนารีวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
59
เด็กหญิงญาณิน  ศรีสุพพัตพงษ์
ป.5
โรงเรียนนารีวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
60
เด็กหญิงญาณิศา  นิลขาว
ป.4
โรงเรียนนารีวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
61
เด็กชายฐปนัท  นามดอกไม้
ป.4
โรงเรียนนารีวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
62
เด็กหญิงฐิติชญา  สายจันทร์
ป.5
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
63
เด็กชายฐิติศักดิ์  วงษ์เกษม
ป.4
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
64
เด็กชายณฏฐพล  สามพันพ่วง
ป.3
โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
65
เด็กหญิงณภัค  อัตถศาสตร์
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
66
เด็กชายณภัทร  ชาญนำสิน
ป.4
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
67
เด็กชายณัฎฐ์พัชร์  บวงสรวง
ป.5
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
68
เด็กหญิงณัฎฐามาศ  อุดมสันติธรรม
ป.4
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
69
เด็กหญิงณัฏฐณิชชา  เชิงทวี
ป.6
โรงเรียนนารีวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
70
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เข็มทอง
ป.4
โรงเรียนนารีวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ราชบุรี เขต 1

ณ อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 214 โรงเรียนอนุบาลราชบุรี
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เนตรอัมพร
ป.5
โรงเรียนนารีวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
72
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  หาญธรรม
ป.4
โรงเรียนนารีวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
73
เด็กหญิงณัฐชนก  ศิริสุข
ป.5
โรงเรียนนารีวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
74
เด็กหญิงณัฐชยา  เอียดสุข
ป.5
โรงเรียนนารีวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
75
เด็กหญิงณัฐณิชา  กลิ่นสมบัติ
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
76
เด็กหญิงณัฐณิชา  ดวงบุญ
ป.4
โรงเรียนนารีวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
77
เด็กหญิงณัฐณิชา  มาสุข
ป.3
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
78
เด็กหญิงณัฐณิชา  ล้วนลักษณ์
ป.5
โรงเรียนนารีวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
79
เด็กชายณัฐดนัย  จิตรนอก
ป.3
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
80
เด็กหญิงณัฐธยาน์  ปฐมชัยเกียรติ
ป.4
โรงเรียนนารีวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
81
เด็กหญิงณัฐนันท์  วงษ์สุวรรณ
ป.4
โรงเรียนนารีวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
82
เด็กหญิงณัฐนันท์  สุทธิศาสนกุล
ป.5
โรงเรียนนารีวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
83
เด็กหญิงณัฐภัสสร  จำรูญจารีด
ป.5
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
84
เด็กชายณัฐวัฒน์  เจริญทรง
ป.5
โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
85
เด็กชายณัฐสรรค์  เปรมจิตร์
ป.3
โรงเรียนนารีวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
86
เด็กหญิงณิชกานต์  ใจคำ
ป.5
โรงเรียนนารีวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
87
เด็กหญิงณิชานันทน์  เกษมณี
ป.4
โรงเรียนนารีวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
88
เด็กหญิงติณกาญจน์  จิตงามขำ
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
89
เด็กชายตุลาการ  เม็งเกตุ
ป.3
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
90
เด็กชายเตชิต  กุลสอนนาน
ป.4
โรงเรียนนารีวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
91
เด็กหญิงทอฝัน  ผลบุณยรักษ์
ป.5
โรงเรียนนารีวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
92
เด็กหญิงทัตพิชา  กลิ่นหวล
ป.5
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
93
เด็กชายธนกฤต  โคตรมุงคุณ
ป.4
โรงเรียนนารีวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
94
เด็กชายธนพรรฒน์  มะลัยทิพย์
ป.3
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
95
เด็กหญิงธนภรณ์  จิรจรูญวงศ์
ป.4
โรงเรียนนารีวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
96
เด็กหญิงธนภรณ์  ยอดธรรม
ป.4
โรงเรียนนารีวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
97
เด็กชายธนยศ  องค์พิสุทธิ์
ป.5
โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
98
เด็กชายธนากร  ธัชศฤงคารสกุล
ป.4
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
99
เด็กหญิงธฤษวรรณ  พิริยาภัทร์
ป.5
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
100
เด็กหญิงธัญสรณ์  เฉลี่ยสมบูรณ์
ป.4
โรงเรียนนารีวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
101
เด็กหญิงธันยรัศมิ์  ศรีษะโคตร
ป.3
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
102
เด็กชายธาม  ลีลาเชี่ยวชาญสกุล
ป.3
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
103
เด็กชายธิติวุฒิ  จิตตระการ
ป.3
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
104
เด็กหญิงธีร์ญาดา  ไตรรัตโนภาส
ป.3
โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
105
เด็กชายธีรทัต  วีระเศรษฐ์ศิริ
ป.4
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ราชบุรี เขต 1

ณ อาคาร 9 ชั้น 2 ห้อง 922 โรงเรียนอนุบาลราชบุรี
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กชายธีรภัทร  ธรรมเจริญ
ป.6
โรงเรียนนารีวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
107
เด็กชายธีรภัทร  สุวรรณวนิช
ป.4
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
108
เด็กหญิงนงนภัส  จันทรัตน์
ป.5
โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
109
เด็กหญิงนริศา  แก้วสว่าง
ป.4
โรงเรียนนารีวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
110
เด็กหญิงนวพร  ทับทิมหิน
ป.3
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
111
เด็กหญิงนวพร  วงศ์ชัยยะมงคล
ป.4
โรงเรียนนารีวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
112
เด็กหญิงนันท์ชญาณ์  พชรวิสิฐสกุล
ป.3
โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
113
เด็กหญิงนันท์นภัส  วงศ์สว่าง
ป.5
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
114
เด็กหญิงนันนพัชญ์  ศักดิ์อิสระพงศ์
ป.3
โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
115
เด็กหญิงนิชปภา  ทวีปัญญายศ
ป.5
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
116
เด็กหญิงนิชาภา  เชาว์วัตร์
ป.3
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
117
เด็กชายนิติธร  สิทธิวงษ์
ป.4
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
118
เด็กหญิงบงกชพร  สังข์มีน้อย
ป.4
โรงเรียนนารีวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
119
เด็กชายบวรทรัพย์  สินทรัพย์บวร
ป.3
โรงเรียนนารีวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
120
เด็กหญิงบวรลักษณ์  แช่มช้อย
ป.3
โรงเรียนนารีวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
121
เด็กหญิงเบญจวรรณ  ภายพิภพ
ป.4
โรงเรียนนารีวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
122
เด็กหญิงปฐิญญา  หลอดทองแดง
ป.5
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
123
เด็กหญิงปณิชา  เสาริ
ป.3
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
124
เด็กหญิงปณิตา  กองรัตน์สกุล
ป.4
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
125
เด็กหญิงปทิตตา  ฉัตรวิชชานนท์
ป.6
โรงเรียนนารีวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
126
เด็กชายปรัชญ์วิรุฬ  เพทัย
ป.3
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
127
เด็กหญิงปวริศา  สุทธิจิต
ป.4
โรงเรียนนารีวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
128
เด็กหญิงปองพร  บุญสิริชูโต
ป.6
โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
129
เด็กชายปัญญากร  วงศ์วัฒนากิจ
ป.3
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
130
เด็กหญิงปัณฑารีย์  งามตา
ป.5
โรงเรียนนารีวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
131
เด็กชายปัณณพงศ์  ชุณห์วิจิตรา
ป.3
โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
132
เด็กชายปัณณพัฒน์  ภู่ภีโญ
ป.3
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
133
เด็กชายปัณณวรรธ  พรสุดารัตน์
ป.4
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
134
เด็กหญิงปาณิสรา  นันยา
ป.4
โรงเรียนนารีวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
135
เด็กหญิงปิ่นปินัทธ์  วรรธนะวลัญช์
ป.3
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
136
เด็กหญิงปุณยนุช  อรรฆย์ภูษิต
ป.3
โรงเรียนนารีวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
137
เด็กหญิงปุณยวีร์  พุ่มภักดี
ป.6
โรงเรียนนารีวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
138
เด็กหญิงปุณยาพร  บุญมาก
ป.4
โรงเรียนนารีวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
139
เด็กหญิงเปมิกา  บู่ทอง
ป.3
โรงเรียนนารีวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
140
เด็กชายพงศพัฒน์  สุทร
ป.5
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ราชบุรี เขต 1

ณ อาคาร 9 ชั้น 2 ห้อง 923 โรงเรียนอนุบาลราชบุรี
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กชายพณิชพล  นันทชัยพร
ป.6
โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
142
เด็กหญิงพนิตสิรี  โผแพ
ป.4
โรงเรียนนารีวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
143
เด็กหญิงพรปวีณ์  ขำเจริญ
ป.3
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
144
เด็กหญิงพรปวีณ์  เสริมทรัพย์
ป.3
โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
145
เด็กชายพริษฐ์  ปริยกนก
ป.3
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
146
เด็กชายพสิษฐ์  วงศ์ชนะภัย
ป.6
โรงเรียนนารีวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
147
เด็กหญิงพสุนิต  เกษตรมีชัย
ป.5
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
148
เด็กชายพัชรพล  กตัญญตาพงษ์
ป.4
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
149
เด็กหญิงพัชรลักษณ์  ชูวงษ์
ป.6
โรงเรียนนารีวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
150
เด็กชายพิจักษณ์  แก้วอร่าม
ป.5
โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
151
เด็กหญิงพิชญพรรณ  ตติยะวรนันท์
ป.5
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
152
เด็กหญิงพิชญภัค  ตติยะวรนันท์
ป.5
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
153
เด็กหญิงพิชญาภา  คงไข่
ป.3
โรงเรียนนารีวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
154
เด็กหญิงพิมพ์พัชชา  เรทนู
ป.5
โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
155
เด็กหญิงพิมพ์พิศา  ขนอนคราม
ป.3
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
156
เด็กชายพีรวิชญ์  ปัญญา
ป.3
โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
157
เด็กหญิงเพชรปรียา  แตงนวน
ป.3
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
158
เด็กหญิงแพรวเพชร  ยุทธางกูร
ป.5
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
159
เด็กชายภัคนภ  ตันกำเนิด
ป.4
โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
160
เด็กชายภัทรพงศ์  วงษ์อุดม
ป.4
โรงเรียนนารีวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
161
เด็กชายภัทรภร  สรรเสริญ
ป.5
โรงเรียนนารีวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
162
เด็กชายภาคิน  ลิ้มวงศ์ยุติ
ป.3
โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
163
เด็กชายภาตะวัน  กุลจันทร์
ป.4
โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
164
เด็กชายภาสพิชญ์  พรหมขาว
ป.3
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
165
เด็กหญิงภาอุษา  จรรยาเมตตากุล
ป.4
โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
166
เด็กชายภีษมะ  องอาจ
ป.5
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
167
เด็กชายภูพิธิวัฒน์  พูนสินทวีโชค
ป.3
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
168
เด็กหญิงมนัสนันท์  หมื่นชำนาญ
ป.3
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
169
เด็กหญิงมิ่งกมล  เอี่ยมจำรัส
ป.5
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
170
เด็กชายเมธาสิทธิ์  โพคัยสวรรค์
ป.6
โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
171
เด็กหญิงโยธิตา  บุญอ่อน
ป.4
โรงเรียนนารีวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
172
เด็กหญิงรตา  อุตตะมะ
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
173
เด็กชายรัชพล  น้อยเอก
ป.6
โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
174
เด็กหญิงรัญชิดา  รัชตารมย์
ป.4
โรงเรียนนารีวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
175
เด็กหญิงรัตน์ฐาอร  กิมพิทักษ์
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ราชบุรี เขต 1

ณ อาคาร 9 ชั้น 2 ห้อง 924 โรงเรียนอนุบาลราชบุรี
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
176
เด็กหญิงรุ่งทิวา  เส็งแดง
ป.3
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
177
เด็กหญิงวรณัน  วิริยะบัณฑิต
ป.4
โรงเรียนนารีวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
178
เด็กหญิงวรมาต์ุ  เกิดช้าง
ป.3
โรงเรียนนารีวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
179
เด็กหญิงวรรษมน  ทองกี่
ป.5
โรงเรียนนารีวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
180
เด็กหญิงวรษิฎา  คนน้อย
ป.3
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
181
เด็กชายวรินทร  กิจแต่ง
ป.6
โรงเรียนนารีวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
182
เด็กหญิงวาริศา  สีนวล
ป.4
โรงเรียนนารีวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
183
เด็กหญิงวาสิตา  แย้มขยาย
ป.4
โรงเรียนนารีวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
184
เด็กหญิงวิชญาพร  วุฒิภาพ
ป.3
โรงเรียนนารีวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
185
เด็กชายวิทยุต  จินดาสกุลยนต์
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
186
เด็กหญิงวิมลสิริ  ศรีทรัพยเมธิน
ป.4
โรงเรียนนารีวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
187
เด็กหญิงวิรดา  เข็มทอง
ป.5
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
188
เด็กหญิงวีรดา  คำทอง
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
189
เด็กชายศริพงษ์  สุขเสริมศาล
ป.3
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
190
เด็กหญิงศศิวิมล  สินเกตุ
ป.6
โรงเรียนนารีวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
191
เด็กหญิงศิริกาญจน์  กาญจนสอาด
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
192
เด็กชายศุภณัฐ  ศรีเกษม
ป.6
โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
193
เด็กชายศุภณัฐ  สำแดง
ป.4
โรงเรียนนารีวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
194
เด็กหญิงศุวพร  จันทรโคตร
ป.3
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
195
เด็กชายสรวิชญ์  โชคบำรุงศิลป์
ป.6
โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
196
เด็กชายสรวิชญ์  ตรีสุกล
ป.3
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
197
เด็กหญิงสรสิชา  ฉลองขวัญ
ป.5
โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
198
เด็กหญิงสรัลรัตน์  หนาแน่น
ป.4
โรงเรียนนารีวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
199
เด็กหญิงสริตา  อภิชาติบุตร
ป.4
โรงเรียนนารีวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
200
เด็กชายสฤษดิ์  ไทยานนท์
ป.6
โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
201
เด็กชายสิรภพ  พุทธานนท์
ป.4
โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
202
เด็กชายสิรภพ  ยิ้มใย
ป.3
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
203
เด็กชายสิรวิชญ์  สวนเข้ม
ป.4
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
204
เด็กชายสิรวิชญ์  สิมสัมนาภรณ์
ป.3
โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
205
เด็กหญิงสิริกมล  เห็นประเสริฐแท้
ป.5
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
206
เด็กหญิงสิริกร  วีระไวทยะ
ป.5
โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
207
เด็กหญิงสุชานันท์  ห้อยระย้า
ป.6
โรงเรียนนารีวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
208
เด็กชายสุทธิภัทร  จิตรแหง
ป.6
โรงเรียนนารีวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
209
เด็กหญิงสุธารส  โชติพานิช
ป.5
โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
210
เด็กหญิงสุพิสาส์  ดีพันธุ์
ป.6
โรงเรียนนารีวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ราชบุรี เขต 1

ณ อาคาร 9 ชั้น 2 ห้อง 925 โรงเรียนอนุบาลราชบุรี
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
211
เด็กหญิงสุภชา  วงษ์เนตร
ป.4
โรงเรียนนารีวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
212
เด็กหญิงสุวิชญา  อุ่นทวีทรัพย์
ป.6
โรงเรียนนารีวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
213
เด็กชายเสฏฐพงศ์  อภิรักษ์ธนานนท์
ป.4
โรงเรียนนารีวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
214
เด็กหญิงโสภิดา  เจริญสุข
ป.3
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
215
เด็กหญิงหทัยชนก  ภู่ระหงษ์
ป.6
โรงเรียนนารีวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
216
เด็กหญิงหทัยรัตน์  รอบจังหวัด
ป.5
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
217
เด็กหญิงอชิรญา  หินแก้ว
ป.5
โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
218
เด็กหญิงอธิชาดา  กำดิษฐ์
ป.3
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
219
เด็กชายอธิภัทร  อมรรัตน์ธำรงค์
ป.5
โรงเรียนนารีวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
220
เด็กหญิงอนันตญา  ฉายาพงษ์
ป.6
โรงเรียนนารีวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
221
เด็กหญิงอนุตตรีย์  เปล่งวิทยา
ป.6
โรงเรียนนารีวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
222
เด็กหญิงอภิชญา  พรหมลัง
ป.3
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
223
เด็กชายอภิรัศมิ์  พงษ์ศิริพันธ์
ป.4
โรงเรียนนารีวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
224
เด็กหญิงอมลรดา  สุวรรณเกษร
ป.4
โรงเรียนนารีวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
225
เด็กชายอรรถพล  กานต์ชัยพฤกษ์
ป.6
โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
226
เด็กหญิงอวภัสสร์  บูรณวังศิลา
ป.3
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
227
เด็กหญิงเอกปวีณ์  ทับมณี
ป.5
โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
228
เด็กหญิงโอบุตร  กระแสร์กุศล
ป.4
โรงเรียนนารีวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
ราชบุรี เขต 1

ณ อาคาร 9 ชั้น 2 ห้อง 925 โรงเรียนอนุบาลราชบุรี
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
229
เด็กชายจิรันตน์  กิตติพงศธรชัย
ม.2
โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
230
เด็กหญิงธนพร  มิตรสันเทียะ
ม.3
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
231
เด็กชายภูมิรพี  ถิ่นโพธิ์วงษ์
ม.2
โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
232
เด็กชายมณฑป  แตระกุล
ม.1
โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
233
เด็กชายอิทธิชัย  ศิริมุลตรี
ม.3
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ราชบุรี เขต 1

ณ อาคาร 9 ชั้น 3 ห้อง 932 โรงเรียนอนุบาลราชบุรี
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
234
เด็กหญิงกมลชนก  เรืองศรี
ป.5
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
235
เด็กหญิงกรวีร์  วุฒิเนตรเนติรักษ์
ป.3
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
236
เด็กหญิงกรสิริ  ศุภษร
ป.3
โรงเรียนนารีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
237
เด็กชายกฤดาธิการ  เข็มทอง
ป.3
โรงเรียนนารีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
238
เด็กชายกฤติธี  สวนเข้ม
ป.3
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
239
เด็กชายกฤษฎิ์  นาคใหญ่
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
240
เด็กชายกฤษณ  คณานุกูล
ป.6
โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
241
เด็กหญิงกอหญ้า  อุ่นสำราญ
ป.3
โรงเรียนนารีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
242
เด็กชายกันต์รพี  ศรีกาญจนเพริศ
ป.3
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
243
เด็กหญิงกัลนรัตน์  เรืองเดชสิรวี
ป.3
โรงเรียนนารีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
244
เด็กหญิงกัลยกร  บุญยงค์
ป.4
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
245
เด็กหญิงกัลยกร  ปั้นตะกั่ว
ป.5
โรงเรียนนารีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
246
เด็กชายกิตติพศ  วิจิตรถาวร
ป.5
โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
247
เด็กชายกิตติศักดิ์  พวงสุมาลี
ป.3
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
248
เด็กหญิงเกณิกา  เดชยศชัยโชติ
ป.3
โรงเรียนนารีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
249
เด็กชายขจรวิทย์  จันทร์เกิด
ป.4
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
250
เด็กชายคุณวุฒิ  วุฒิคุณ
ป.4
โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
251
เด็กหญิงจันทิมา  โพธิ์สูง
ป.3
โรงเรียนนารีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
252
เด็กหญิงจารุมน  อินทคง
ป.5
โรงเรียนนารีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
253
เด็กหญิงจิณห์นิภา  มณีกอบกุลวงศ์
ป.5
โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
254
เด็กหญิงจิณัทตา  เศรษฐภากุล
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
255
เด็กหญิงจิดาภา  ศุภอักษร
ป.4
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
256
เด็กชายจิรัฏฐ์  ศรีสงคราม
ป.4
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
257
เด็กชายจิราธิป  กาปัญญา
ป.5
โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
258
เด็กหญิงจิราวรรณ  โขธนพงศ์
ป.3
โรงเรียนนารีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
259
เด็กหญิงจุฑาทิพย์  จันทร์สุดา
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
260
เด็กชายเจษฎา  ทองพูล
ป.6
โรงเรียนนารีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
261
เด็กชายเจอร์รี่  สมุทรโสภากุล
ป.6
โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
262
เด็กชายเฉลิมราชย์  อาจธัญกรณ์
ป.4
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
263
เด็กหญิงชญาณิชา  ใจร่มเย็น
ป.3
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
264
เด็กหญิงชญานี  ประเทืองผล
ป.6
โรงเรียนนารีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
265
เด็กชายชยพล  ชัมพูนทะ
ป.3
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
266
เด็กหญิงชวิศา  แก้วพินิจ
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
267
เด็กหญิงชวิศา  ลีลาเชี่ยวชาญกุล
ป.4
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
268
เด็กชายชัยธวัช  นพรัตน์
ป.5
โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ราชบุรี เขต 1

ณ อาคาร 9 ชั้น 3 ห้อง 933 โรงเรียนอนุบาลราชบุรี
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
269
เด็กหญิงชุติกาญจน์  เชาว์วัตร์
ป.4
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
270
เด็กหญิงชุติรดา  เวียงแก้ว
ป.3
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
271
เด็กหญิงฐิฏิญาวดี  เลิศฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนนารีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
272
เด็กหญิงฐิติชญา  โรจน์จินตกานต์
ป.4
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
273
เด็กหญิงฐิติพร  พัฒนา
ป.4
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
274
เด็กหญิงฐิติมา  ชื่นในจิตร
ป.3
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
275
เด็กหญิงณญาดา  แตงโต
ป.3
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
276
เด็กหญิงณฐวรรณ  ชอุ่มกฤษ
ป.4
โรงเรียนนารีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
277
เด็กชายณธารธรรม  หมื่นนารายณ์
ป.3
โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
278
เด็กชายณพล  ธีระวัฒนวิศิษฎ์
ป.4
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
279
เด็กชายณภัทร  บุญประเสริฐ
ป.3
โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
280
เด็กชายณภัทร  ล้วนเจริญ
ป.5
โรงเรียนนารีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
281
เด็กชายณภัทร  หงษ์สวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
282
เด็กหญิงณัชชา  กิจเกิดแสง
ป.5
โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
283
เด็กหญิงณัชพิฌาย์  มีสุทธิปัญญา
ป.4
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
284
เด็กชายณัฏฐ์ชยกร  สิริรัตนชลธิชา
ป.6
โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
285
เด็กหญิงณัฏฐนันท์  บุริศร์จิรากุล
ป.6
โรงเรียนนารีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
286
เด็กหญิงณัฐกมล  พงษ์ประสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนนารีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
287
เด็กชายณัฐกมล  ศรัทธาผล
ป.6
โรงเรียนนารีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
288
เด็กหญิงณัฐกฤตา  ศรีวิบูลย์กุล
ป.3
โรงเรียนนารีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
289
เด็กชายณัฐกิตติ์  แซ่ลิ้ม
ป.4
โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
290
เด็กชายณัฐชนน  รักวงศ์
ป.4
โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
291
เด็กหญิงณัฐณิชา  ดาบสมเด็จ
ป.3
โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
292
เด็กหญิงณัฐณิชา  เอี่ยมประสิทธิ์
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
293
เด็กหญิงณัฐปภัสร์  จุลกระเศียร
ป.3
โรงเรียนนารีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
294
เด็กชายณัฐภัทร  คงเปี่ยม
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
295
เด็กหญิงณัฐวดี  เลิศเรืองศุภกุล
ป.3
โรงเรียนนารีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
296
เด็กหญิงดลพร  ประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนนารีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
297
เด็กหญิงดวงกมล  ทองใบ
ป.5
โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
298
เด็กชายเดชาธร  เอี่ยมรัศมี
ป.6
โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
299
เด็กชายตะวันบูรพา  ทองต้ง
ป.3
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
300
เด็กหญิงแตงโม  ประธาน
ป.6
โรงเรียนนารีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
301
เด็กชายธนกฤต  ดีบรรเจิด
ป.3
โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
302
เด็กชายธนกฤต  แย้มศรีบัว
ป.3
โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
303
เด็กชายธนณกร  ฤทธี
ป.4
โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ราชบุรี เขต 1

ณ อาคาร 9 ชั้น 3 ห้อง 934 โรงเรียนอนุบาลราชบุรี
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
304
เด็กหญิงธนพร  ชวดคำ
ป.6
โรงเรียนนารีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
305
เด็กชายธนพล  ตันตระกูล
ป.6
โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
306
เด็กหญิงธมนวรรญ  สาวสุดชาติ
ป.3
โรงเรียนนารีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
307
เด็กชายธราเทพ  อภิชาตบุตร
ป.3
โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
308
เด็กหญิงธัญลักษณ์  อยู่เย็น
ป.5
โรงเรียนนารีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
309
เด็กหญิงธันย์ชนก  กาญจนแสนส่ง
ป.4
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
310
เด็กชายธีรภัทร  มั่งมี
ป.5
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
311
เด็กหญิงนฤมล  ศรีรุ่งเรือง
ป.3
โรงเรียนนารีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
312
เด็กชายนัคพัฒน  ตะโกอยู่
ป.3
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
313
เด็กหญิงนัทธมน  ธัชศฤงคารสกุล
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
314
เด็กหญิงนันท์นภัส  เจียมมณีประกิต
ป.6
โรงเรียนนารีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
315
เด็กชายนันทพัทธ์  ปินตากุล
ป.3
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
316
เด็กหญิงนาลี  นา
ป.4
โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
317
เด็กหญิงน้ำทิพย์  แจ่มสุริยา
ป.6
โรงเรียนนารีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
318
เด็กหญิงเนตรลัดดา  บัวงาม
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
319
เด็กหญิงบุษย์  ช่วยเกิด
ป.3
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
320
เด็กหญิงเบญญาภา  สิริรัตนชลธิชา
ป.3
โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
321
เด็กหญิงปราญชลี  อรรถมานะ
ป.4
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
322
เด็กหญิงปวริศา  จงประดับชัย
ป.4
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
323
เด็กชายปวเรศ  อานุภาพบรรเจิด
ป.3
โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
324
เด็กหญิงปวีณ์พร  มนัสบุญเพิ่มพูล
ป.3
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
325
เด็กหญิงปวีณวัสสา  ศศิมณฑลกุล
ป.3
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
326
เด็กหญิงปวีณา  พงษ์เพ็ชร์
ป.6
โรงเรียนนารีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
327
เด็กหญิงปัญญานุช  แสวงบุญ
ป.6
โรงเรียนนารีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
328
เด็กหญิงปัณฑิกา  ผลลาภ
ป.4
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
329
เด็กหญิงปารวีร์  สวาทห้อง
ป.4
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
330
เด็กหญิงพรชยา  หอมสุด
ป.3
โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
331
เด็กหญิงพรนภา  โอภาสกรวงศ์
ป.3
โรงเรียนนารีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
332
เด็กหญิงพฤกชาติ์  เพ็ญแสง
ป.5
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
333
เด็กหญิงพลอยชมพู  ประทุมรัตน์
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
334
เด็กหญิงพัทธนันท์  เอื้อวงษ์สุวรรณ
ป.3
โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
335
เด็กหญิงพิชชานันท์  ประเสริฐศิลป์
ป.6
โรงเรียนนารีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
336
เด็กหญิงพิชชาภา  สินทวี
ป.6
โรงเรียนนารีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
337
เด็กหญิงพิชญธิดา  เกลียวสัมพันธ์ใจ
ป.3
โรงเรียนนารีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
338
เด็กหญิงพิชญา  วงค์คำปวน
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ราชบุรี เขต 1

ณ อาคาร 9 ชั้น 3 ห้อง 935 โรงเรียนอนุบาลราชบุรี
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
339
เด็กหญิงพิชามญชุ์  กิตติคุณชัยนันท์
ป.3
โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
340
เด็กหญิงพิมพ์ลภัทร  สะนะพันธ์
ป.4
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
341
เด็กหญิงแพรวา  ลำบุตร
ป.3
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
342
เด็กหญิงภรณภัส  กันณะ
ป.4
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
343
เด็กหญิงภัคจีรา  ฐิติวัฒนกนก
ป.5
โรงเรียนนารีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
344
เด็กหญิงภัณฑิลา  นำสนธิ
ป.4
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
345
เด็กหญิงภัทรวดี  ทองอินทร์
ป.3
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
346
เด็กชายภัทรเศรษฐ์  อนันตวิริยา
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
347
เด็กชายภีมพลัฏฐ์  นันทชัยพร
ป.4
โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
348
เด็กชายภูดิศ  ปัสสาคำ
ป.4
โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
349
เด็กชายภูมิกร  เกษมสิทธิ์
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
350
เด็กชายภูมิภัทร  สมบูรณ์
ป.4
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
351
เด็กหญิงภูริชยา  ภูสิทธิ์สกุล
ป.6
โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
352
เด็กหญิงเมธาพร  พิณทอง
ป.5
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
353
เด็กหญิงเมธาวี  มีบุญมาก
ป.4
โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
354
เด็กชายยศภัทร  ชมพูพงษ์
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
355
เด็กหญิงยศวดี  หุ้นเจริญ
ป.4
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
356
เด็กหญิงโยษิตา  ปาลสุวรรณ
ป.3
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
357
เด็กชายรฐนนท์  ศรีเคลือบ
ป.3
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
358
เด็กชายรัชพล  ติดญาติ
ป.5
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
359
เด็กหญิงรัญชนา  รัชตารมย์
ป.6
โรงเรียนนารีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
360
เด็กชายรัฐนันท์  รักภักดี
ป.4
โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
361
เด็กชายวชิรภัทร  อินทรชาติ
ป.4
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
362
เด็กชายวชิรวิทย์  สุขกุล
ป.3
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
363
เด็กชายวรพล  สาตร์กลิ่น
ป.3
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
364
เด็กหญิงวรัทยา  ไข่มุกข์
ป.3
โรงเรียนนารีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
365
เด็กหญิงวรัทยา  พุทธชาติ
ป.6
โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
366
เด็กหญิงวรินทร  ทองกร
ป.5
โรงเรียนนารีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
367
เด็กหญิงวาสิตา  ไทรทอง
ป.5
โรงเรียนนารีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
368
เด็กหญิงวิภัทรา  ทองจีน
ป.3
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
369
เด็กหญิงวิภาวี  ตินพ
ป.4
โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
370
เด็กหญิงวิรสุดา  พิบูลแถว
ป.3
โรงเรียนนารีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
371
เด็กหญิงวิรัญชนา  คามีศักดิ์
ป.4
โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
372
เด็กหญิงวีรินทร์  มารักธรรม
ป.4
โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
373
เด็กชายศราณช  เจียมอ่อน
ป.4
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ราชบุรี เขต 1

ณ อาคาร 9 ชั้น 3 ห้อง 936 โรงเรียนอนุบาลราชบุรี
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
374
เด็กหญิงศศิวรรณ  ศิริพัฒนานันท์
ป.3
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
375
เด็กหญิงศศิวิมล  บุหลัน
ป.4
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
376
เด็กชายศักร์สฤษฏ์  พงษ์สิงห์
ป.3
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
377
เด็กหญิงศิโรธร  ชูขจร
ป.4
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
378
เด็กหญิงศุภิสรา  แซ่เฮา
ป.5
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
379
เด็กชายสรุจ  สุดศรี
ป.4
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
380
เด็กชายสหโชค  สินเพ็ง
ป.5
โรงเรียนนารีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
381
เด็กหญิงสิตานัน  วิจิตรบรรณการ
ป.3
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
382
เด็กชายสิทธิศักดิ์  ศิริอนุสรณ์ศักดิ์
ป.5
โรงเรียนนารีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
383
เด็กชายสิรธีร์  คำพุต
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
384
เด็กหญิงสิริกุลนันท์  ธรรมรัง
ป.4
โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
385
เด็กหญิงสิริยากร  มาสิก
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
386
เด็กชายสิริวัฒน์  ไวยวุฒิ
ป.4
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
387
เด็กชายสุกฤษฏิ์  เซ็นโต๊ะ
ป.3
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
388
เด็กหญิงสุทราสินี  สุขสมัย
ป.5
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
389
เด็กหญิงสุประวีณ์  บุญรอด
ป.4
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
390
เด็กหญิงสุพิชฌาย์  ปัญญาธงชัย
ป.3
โรงเรียนนารีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
391
เด็กหญิงสุพิชญนันทน์  เชื้อสมุทร
ป.3
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
392
เด็กชายสุภฤกษ์  เสี้ยจันทร์บริบูรณ์
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
393
เด็กหญิงสุภัคสินี  ถาวรไกรวงศ์
ป.3
โรงเรียนนารีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
394
เด็กหญิงสุภัสสรา  สุทธิเวช
ป.3
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
395
เด็กหญิงหทัยรัตน์  ร่าเริง
ป.4
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
396
เด็กชายอนณ  ประเสริฐนอก
ป.5
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
397
เด็กชายอภิวิชญ์  เผือกหอม
ป.3
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
398
เด็กหญิงอรชพร  กาญจนภูสิต
ป.3
โรงเรียนนารีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
399
เด็กหญิงอรวรรณ  พงษ์สวัสดิ์
ป.3
โรงเรียนนารีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
400
เด็กหญิงอสมาพร  ตนะทิพย์
ป.3
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
401
เด็กชายอัครวัฒน์  จารุภัทรศิริพงษ์
ป.5
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
402
เด็กหญิงอัจฉริยา  แสนสมรส
ป.5
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
403
เด็กหญิงอัฐฌา  นาคปนคำ
ป.3
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
404
เด็กหญิงอาชิร์ญาณ์  โสนุช
ป.4
โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
405
เด็กหญิงอารยา  สอนหนองโพธิ์
ป.3
โรงเรียนนารีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
406
เด็กหญิงอิงคสุดา  อุตตะมะ
ป.4
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
407
เด็กหญิงอินทุอร  ศิริถาวร
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์