ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ระยอง เขต 2

ณ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กชายกตัญญู  ผลเจริญ
ป.3
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
2
เด็กหญิงกนกพร  ซื่อตรง
ป.4
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
3
เด็กหญิงกนกวรรณ  สุขสวัสดิ์
ป.3
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
4
เด็กชายก้องภพ  คงสถิตย์
ป.3
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
5
เด็กชายก่อพงศ์พัฒน์  จูศิริวงศ์
ป.4
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
6
เด็กชายกันต์ธีร์  พูนสวัสดิ์พงศ์
ป.4
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
7
เด็กหญิงกัลยรัตน์  พานทอง
ป.3
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
8
เด็กชายกิตติทัต  ปกป้อง
ป.3
โรงเรียนวัดมงคลวุฒาวาส
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
9
เด็กหญิงเกษญา  คุ้มเกียรติ
ป.3
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
10
เด็กหญิงขวัญจิรา  กุลบุตร
ป.3
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
11
เด็กชายคณุตม์  ปุเรตัง
ป.4
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
12
เด็กชายคมชาญ  ปุเรตัง
ป.4
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
13
เด็กชายคาวี  ฉายครบุรี
ป.5
โรงเรียนวัดป่ายุบ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
14
เด็กหญิงจันทร์วรลักษณ์  แสนเหลา
ป.3
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
15
เด็กชายจารุวัฒ  ปรินแคน
ป.3
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
16
เด็กหญิงจิณัฐตา  เจริญรื่น
ป.4
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
17
เด็กหญิงจิณัฐตา  ถามั่งมี
ป.5
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
18
เด็กหญิงจิดาภา  พรกระแส
ป.6
โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
19
เด็กหญิงจิดาภา  วรรณศิริ
ป.6
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
20
เด็กหญิงจิรนันท์  อินทร์แก้ว
ป.3
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
21
เด็กชายจิรพัส  โอทาน
ป.3
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
22
เด็กชายจิรัฏฐ์  อักษรศิริโอภาส
ป.6
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
23
เด็กหญิงจิราพัชร  ยั่งยืน
ป.3
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
24
เด็กหญิงชมพูนุช  จินตะนา
ป.5
โรงเรียนวัดเนินเขาดิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
25
เด็กหญิงชรินทิพย์  ใจดี
ป.5
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
26
เด็กชายชวกร  หนองภักดี
ป.4
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
27
เด็กหญิงชวัลนุช  สมชิต
ป.4
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
28
เด็กชายชวัลวิทย์  ฟุ้งมาก
ป.5
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
29
เด็กหญิงชุติกาญจน์  จันทรสูตร
ป.5
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
30
เด็กชายฐิตินันดร  วงศ์ซิ้ม
ป.6
โรงเรียนวัดเนินเขาดิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
31
เด็กหญิงฐิติยา  ช่วงกระจ่าง
ป.3
โรงเรียนรุ่งนภาพิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
32
เด็กหญิงณญาพร  จันทรส
ป.6
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
33
เด็กหญิงณปภา  ภักดีงาม
ป.4
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
34
เด็กหญิงณภัทร  ราชมาลา
ป.6
โรงเรียนวัดเนินเขาดิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
35
เด็กหญิงณภัทร  อิ่มรัตน์
ป.3
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ระยอง เขต 2

ณ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กหญิงณัชชา  วงศ์แวว
ป.3
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
37
เด็กหญิงณัฐชา  สุขศิลป์
ป.4
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
38
เด็กหญิงณัฐณิชา  ชักชวน
ป.4
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
39
เด็กหญิงณัฐณิชา  บรรจงอักษร
ป.3
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
40
เด็กหญิงณัฐณิชา  แสงทอง
ป.3
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
41
เด็กหญิงณัฐธยาน์  เรืองภัทร์ธนบดี
ป.3
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
42
เด็กหญิงณัฐนรี  สุวรรณประสิทธิทธิ์
ป.6
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
43
เด็กชายณัฐนันท์  นันทวราพนิชกุล
ป.3
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
44
เด็กชายณัฐพล  พวงอินทร์
ป.4
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
45
เด็กหญิงณัฐวดี  ภิญโญ
ป.6
โรงเรียนวัดเนินเขาดิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
46
เด็กชายณัฐิวุฒ์  ตรึกตรอง
ป.4
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
47
เด็กหญิงณิชกานต์  คงคางาม
ป.6
โรงเรียนรุ่งนภาพิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
48
เด็กชายต่อบุญ  ประสมทรัพย์
ป.4
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
49
เด็กชายถิรวิทย์  ใจหาญ
ป.3
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
50
เด็กหญิงทัตพิชา  หมายผล
ป.3
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
51
เด็กหญิงทับทิมจันท์  จีนพล
ป.4
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
52
เด็กหญิงทิพากร  กุสสลานุภาพ
ป.3
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
53
เด็กชายทีปกร  เดโชจรัสศรี
ป.4
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
54
เด็กชายธนโชติ  ชุรีกรณ์
ป.3
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
55
เด็กชายธนโชติ  สุขประเสริฐ
ป.3
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
56
เด็กชายธนดล  ใจชื้น
ป.6
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
57
เด็กชายธนนันท์  สืบป่วน
ป.4
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
58
เด็กชายธนวิชญ์  ปั่นทรัพย์
ป.5
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
59
เด็กหญิงธนัญญา  บัวเขียว
ป.3
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
60
เด็กหญิงธมลวรรณ  เจียมใจ
ป.5
โรงเรียนวัดเนินเขาดิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
61
เด็กหญิงธมลวรรณ  รัตนมหาไพศาล
ป.5
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
62
เด็กหญิงธรพร  หะระรัตน์
ป.4
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
63
เด็กชายธรภัทร  ผสมทรัพย์
ป.5
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
64
เด็กหญิงธฤวรรณ  แสงศิวะฤทธิ์
ป.3
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
65
เด็กหญิงธัญพิชชา  ภักดิ์ภูมินทร์
ป.3
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
66
เด็กหญิงธันยพร  กุสสลานุภาพ
ป.3
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
67
เด็กชายธีรภัทร  ถนอมธีระนันท์
ป.4
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
68
เด็กชายธีรภัทร์  วงษ์ศิลา
ป.6
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
69
เด็กหญิงนนทกร  ริยาพันธ์
ป.3
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
70
เด็กหญิงนนทิชา  ลีพุด
ป.3
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ระยอง เขต 2

ณ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กหญิงนภสร  งามเสงี่ยม
ป.3
โรงเรียนรุ่งนภาพิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
72
เด็กหญิงนภัส  งามเสงี่ยม
ป.5
โรงเรียนรุ่งนภาพิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
73
เด็กหญิงนภัสสร  บรรจง
ป.6
โรงเรียนวัดเนินเขาดิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
74
เด็กชายนราธิป  รื่นยาน
ป.6
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
75
เด็กหญิงนฤมล  ศักดิ์ติมงคล
ป.3
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
76
เด็กชายนันทฤทธิ์  สิงห์พะเนาว์
ป.5
โรงเรียนวัดเนินเขาดิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
77
เด็กหญิงนันทิกานต์  กุดรังนอก
ป.4
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
78
เด็กหญิงน่านน้ำ  เกตุวิเชียร
ป.5
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
79
เด็กหญิงนิชญา  สมคิด
ป.3
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
80
เด็กหญิงนิตติยา  ศิริคุณ
ป.5
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
81
เด็กหญิงนิรัชพร  ปรีชา
ป.3
โรงเรียนวัดมงคลวุฒาวาส
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
82
เด็กชายบัณทัต  สุวรรณไตร
ป.6
โรงเรียนวัดป่ายุบ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
83
เด็กชายบุญญพัฒน์  ฉิมฉ่ำ
ป.3
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
84
เด็กหญิงเบญญาภา  จันทร์หวัง
ป.5
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
85
เด็กหญิงเบญญาภา  บำรุง
ป.3
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
86
เด็กหญิงใบบุญ  บูรณะภักดี
ป.6
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
87
เด็กหญิงปนัดดา  สันตติพงศ์
ป.3
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
88
เด็กชายปพน  ชลเสถียร
ป.3
โรงเรียนรุ่งนภาพิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
89
เด็กชายประดิพัทธ์  ดอกไม้
ป.3
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
90
เด็กชายประวิทย์  ประวันเณย์
ป.5
โรงเรียนวัดเนินเขาดิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
91
เด็กหญิงปริยฉัตร  มิ่งแก้ว
ป.3
โรงเรียนรุ่งนภาพิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
92
เด็กหญิงปรียาพร  ยั่งยืน
ป.3
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
93
เด็กชายปวริสร์  จันทรส
ป.4
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
94
เด็กหญิงปัณฑารีย์  ปั้นลายนาค
ป.3
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
95
เด็กชายปาณัสม์  คนเล
ป.5
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
96
เด็กหญิงปาณิสรา  จอมไธสง
ป.3
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
97
เด็กหญิงปานหทัย  สุพร
ป.3
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
98
เด็กชายปิยภัทร  เจริญ
ป.5
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
99
เด็กหญิงเปมิกา  แซ่ฉั่ว
ป.3
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
100
เด็กชายพพร  ปัทมสุขสุคนธ์
ป.3
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
101
เด็กหญิงพรรณพัชร  มั่งคั่ง
ป.6
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
102
เด็กหญิงพิชามญชุ์  สำราญจิตต์
ป.3
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
103
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  สาตรมูล
ป.3
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
104
เด็กชายพีรดนย์  บ่อเพ็ชร์
ป.5
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
105
เด็กชายภัทรกร  สุวรรณโชติ
ป.5
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ระยอง เขต 2

ณ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กชายภัทรธนภูมิ  มีอุดร
ป.6
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
107
เด็กหญิงภัทราภร  อภิญ
ป.5
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
108
เด็กชายภาวัต  สุวรรณโชติ
ป.5
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
109
เด็กหญิงภูตะวัน  พูลเพิ่ม
ป.5
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
110
เด็กชายภูมิภัทร  กองสุข
ป.3
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
111
เด็กชายภูมิสิริ  ใจบุญ
ป.4
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
112
เด็กชายภูริภัทร  เสน่ห์
ป.5
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
113
เด็กหญิงภูสดา  รำพึงวงษ์
ป.3
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
114
เด็กหญิงมณีรัตน์  แนมนิล
ป.4
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
115
เด็กชายเมธา  ดีการ
ป.6
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
116
เด็กชายเมธีณัฐ  ผาสุข
ป.5
โรงเรียนวัดเนินเขาดิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
117
เด็กชายวงศธร  วงศ์สมบัติ
ป.6
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
118
เด็กหญิงวณัฏฐนันท์  ภักดีงาม
ป.6
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
119
เด็กหญิงวรพร  เจริญ
ป.3
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
120
เด็กหญิงวริศรา  เกิดผล
ป.3
โรงเรียนรุ่งนภาพิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
121
เด็กชายวศิน  ส่งเสริม
ป.5
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
122
เด็กหญิงวาริศา  แสงอรุณ
ป.6
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
123
เด็กหญิงวิมลสิริ  สอิงทอง
ป.3
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
124
เด็กหญิงศยามล  ฟุฝน
ป.5
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
125
เด็กหญิงศศิรมณ์  พฤกษชาติ
ป.6
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
126
เด็กหญิงศิรภัสสร  นาคตระกูล
ป.5
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
127
เด็กหญิงศิริภัสสรร์  พรมหมศรี
ป.3
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
128
เด็กชายเศรษฐพงศ์  ยิ่งชูรส
ป.3
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
129
เด็กหญิงสริตา  อุตสาหวณิช
ป.3
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
130
เด็กชายสิทธินนท์  หมั่นสมัคร
ป.5
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
131
เด็กหญิงสุกัญญา  ศรีหงษ์
ป.4
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
132
เด็กหญิงสุกัญญาณัฐ  ขจรมา
ป.3
โรงเรียนรุ่งนภาพิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
133
เด็กหญิงสุชัญญา  สราญลักษณ์
ป.3
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
134
เด็กหญิงสุชานันท์  แววดี
ป.3
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
135
เด็กชายสุประวีณ์  ขาวล้ำเลิศ
ป.4
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
136
เด็กหญิงสุพิชฌาย์  ยั่งยืน
ป.4
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
137
เด็กหญิงสุภัชชา  โชคมิ่งขวัญ
ป.3
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
138
เด็กหญิงสุภาวดี  จันทหาร
ป.4
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
139
เด็กหญิงสุวภัทร  ยืนหยัดชัย
ป.4
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
140
เด็กหญิงแสงรวี  พุทธจักร
ป.6
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ระยอง เขต 2

ณ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กหญิงหทัยชนก  ใจดี
ป.4
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
142
เด็กชายหัสชัย  บุญยั่งยืน
ป.6
โรงเรียนวัดป่ายุบ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
143
เด็กหญิงอตินุช  เมตตา
ป.3
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
144
เด็กชายอนุพงษ์  ไชโย
ป.6
โรงเรียนวัดเนินเขาดิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
145
เด็กชายอนุวัต  วงศ์อยู่
ป.3
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
146
เด็กชายอภิสิทธิ์  ประมวล
ป.4
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
147
เด็กชายอัครพล  กุลพรม
ป.4
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
148
เด็กหญิงอัยย์ญา  พงษ์เอนก
ป.5
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
149
เด็กชายอาทิตย์  ปะมาคะมา
ป.5
โรงเรียนวัดเนินเขาดิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
150
เด็กชายอิทธิกร  เรืองรัตนตรัย
ป.3
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
151
เด็กหญิงอุทัยวรรณ  ช่างเหล็ก
ป.3
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
ระยอง เขต 2

ณ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
152
เด็กชายคุณากร  สวัสดิ์ศิริกุล
ม.2
โรงเรียนรุ่งนภาพิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
153
เด็กหญิงจุฑามาศ  ภู่ห้อย
ม.2
โรงเรียนรุ่งนภาพิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
154
เด็กหญิงธิดารัตน์  จิตเย็น
ม.2
โรงเรียนรุ่งนภาพิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
155
เด็กหญิงนิศารัตน์  บุญมาก
ม.2
โรงเรียนรุ่งนภาพิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
156
เด็กชายพัทธนันท์  สมจันทึก
ม.1
โรงเรียนรุ่งนภาพิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
157
นายพุทธินันท์  ตันตระกูล
ม.3
โรงเรียนรุ่งนภาพิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ระยอง เขต 2

ณ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
158
เด็กหญิงกนกพร  สิทธิชัย
ป.5
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
159
เด็กหญิงกรกช  บุญเกิด
ป.4
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
160
เด็กหญิงกรกนก  วงศ์ทิม
ป.6
โรงเรียนวัดเนินเขาดิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
161
เด็กหญิงกรวรรณ  ศรัทธาผล
ป.6
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
162
เด็กหญิงกรวรรณ  อาษา
ป.6
โรงเรียนวัดเนินเขาดิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
163
เด็กชายกฤศ  นิพัทธโกศลสุข
ป.3
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
164
เด็กหญิงกวิสรา  แช่มช้อย
ป.6
โรงเรียนวัดเนินเขาดิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
165
เด็กชายกันต์กวี  บุญคง
ป.4
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
166
เด็กหญิงกันตวรรณ  อวยพร
ป.3
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
167
เด็กหญิงกันยรัตน์  โสมล
ป.6
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
168
เด็กหญิงกานดา  สุขะวิทะ
ป.6
โรงเรียนวัดเนินเขาดิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
169
เด็กชายกิตติธร  วรคันทักษ์
ป.6
โรงเรียนวัดเนินเขาดิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
170
เด็กหญิงเกณิกา  เข่งทรัพย์
ป.4
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
171
เด็กชายคฑาทอง  จันทร์ขอนแก่น
ป.4
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
172
เด็กชายจันทร์พิทักษ์  วงศ์จันทร์
ป.6
โรงเรียนวัดเนินเขาดิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
173
เด็กหญิงจันทิมา  หนูพิศ
ป.6
โรงเรียนวัดเนินเขาดิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
174
เด็กหญิงชนิดา  ยั่งยืน
ป.6
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
175
เด็กหญิงชัญญานุช  เถือนวิถี
ป.4
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
176
เด็กหญิงชุตินันท์  กิจโกศล
ป.5
โรงเรียนวัดเนินเขาดิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
177
เด็กหญิงญาตา  สวรรณโชติ
ป.4
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
178
เด็กหญิงฐิติกาญจน์  เรืองชัย
ป.3
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
179
เด็กหญิงฐิติญา  โอทาน
ป.5
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
180
เด็กหญิงณภัทร  เกสโร
ป.3
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
181
เด็กหญิงณัฎฐธิดา  เรืองรัตน์
ป.6
โรงเรียนวัดเนินเขาดิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
182
เด็กหญิงณัฐทิชา  อุ่นแก้ว
ป.4
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
183
เด็กหญิงณัฐนาฎ  ปะสิ่งชอบ
ป.6
โรงเรียนวัดเนินเขาดิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
184
เด็กหญิงณัฐมน  นวลจันทร์
ป.6
โรงเรียนวัดป่ายุบ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
185
เด็กชายณัฐวุฒิ  อดทน
ป.6
โรงเรียนวัดเนินเขาดิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
186
เด็กหญิงณิชกานต์  เลิงฮัง
ป.5
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
187
เด็กหญิงณิชาภัทร  ชีนาร์
ป.4
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
188
เด็กหญิงณิชาภัทร  ราญรอน
ป.6
โรงเรียนวัดเนินเขาดิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
189
เด็กหญิงทัศนีย์  ป้องกัน
ป.5
โรงเรียนวัดเนินเขาดิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
190
เด็กชายธณรัฐ  ไตรยขันธ์
ป.6
โรงเรียนวัดเนินเขาดิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
191
เด็กชายธันยธรณ์  อิทธิอนุวัตร์
ป.5
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
192
เด็กหญิงธารน้ำ  เครือสินธุ
ป.6
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ระยอง เขต 2

ณ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
193
เด็กหญิงธีรนันท์  กุสสลานุภาพ
ป.5
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
194
เด็กชายนพดล  บังเกิดลาภ
ป.6
โรงเรียนวัดเนินเขาดิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
195
เด็กหญิงนพัช  ผิวอ่อน
ป.3
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
196
เด็กหญิงนริญญา  วงศ์จันทร์
ป.6
โรงเรียนวัดเนินเขาดิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
197
เด็กหญิงนวพร  กุลสลานุภาพ
ป.6
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
198
เด็กชายนัทธวัฒน์  คนเล
ป.3
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
199
เด็กชายนันท์ธร  นวลสิน
ป.6
โรงเรียนวัดป่ายุบ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
200
เด็กหญิงนันทนา  ภิญโญ
ป.6
โรงเรียนวัดเนินเขาดิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
201
เด็กชายนาธาน  เย็นปลื้ม
ป.6
โรงเรียนวัดเนินเขาดิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
202
เด็กหญิงบุญญิสา  นารถมณี
ป.3
โรงเรียนรุ่งนภาพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
203
เด็กชายปฏิพล  เกตุสุริยงค์
ป.6
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
204
เด็กชายปฏิพล  แก้วษาเกษ
ป.6
โรงเรียนวัดป่ายุบ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
205
เด็กหญิงปณิตา  ผ่องผล
ป.6
โรงเรียนวัดเนินเขาดิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
206
เด็กหญิงประวีณา  ช่างตกแต่ง
ป.5
โรงเรียนวัดเนินเขาดิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
207
เด็กหญิงปรัชญา  จินตนา
ป.5
โรงเรียนวัดเนินเขาดิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
208
เด็กชายปรัชญา  ช่างตกแต่ง
ป.5
โรงเรียนวัดเนินเขาดิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
209
เด็กหญิงปริญญ์  เจียรักสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
210
เด็กหญิงไปรยา  ประมวล
ป.3
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
211
เด็กหญิงฝันดี  แตรวงศ์
ป.6
โรงเรียนวัดเนินเขาดิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
212
เด็กชายพงศกร  จำเนียน
ป.6
โรงเรียนวัดเนินเขาดิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
213
เด็กชายพงศกร  พิริยะวณิชย์
ป.4
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
214
เด็กหญิงพร้อมขวัญ  วุฒิอรุณสิทธิ์
ป.3
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
215
เด็กชายพิจักษณ์  พุทธชาติ
ป.5
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
216
เด็กหญิงพิชญ์สินี  สุจีรกุลไกร
ป.3
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
217
เด็กหญิงพิชญา  มีบุญ
ป.4
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
218
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ถามั่งมี
ป.3
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
219
เด็กหญิงภคพร  อรัญยกรกุล
ป.4
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
220
เด็กหญิงภัณฑิรา  ไวฉลาด
ป.3
โรงเรียนรุ่งนภาพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
221
เด็กหญิงมนทาริน  ใจมัน
ป.3
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
222
เด็กหญิงมานิสา  กล้าหาญ
ป.4
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
223
เด็กหญิงมาริษา  วิภางกูร
ป.6
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
224
เด็กหญิงรตา  วงษ์ศรี
ป.6
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
225
เด็กหญิงลักษิกา  บุญยั่งยืน
ป.6
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
226
เด็กหญิงวรวลักญช์  เมตตา
ป.4
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
227
เด็กหญิงวรันธร  จันทรสูตร์
ป.4
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ระยอง เขต 2

ณ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
228
เด็กหญิงวริศรา  ลือชัยราม
ป.4
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
229
เด็กหญิงวิชิตา  พลาชีวะ
ป.6
โรงเรียนวัดเนินเขาดิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
230
เด็กหญิงวิชิตา  เสียงเพราะ
ป.5
โรงเรียนวัดเนินเขาดิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
231
เด็กหญิงเวณิกา  แซ่ลี้
ป.6
โรงเรียนวัดเนินเขาดิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
232
เด็กหญิงศศิพิมพ์  รัตนาลัย
ป.5
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
233
เด็กหญิงศศิวรรณ  ตามประวัติ
ป.3
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
234
เด็กชายศักยภาพ  สุงกะพงศ์
ป.3
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
235
เด็กชายเศรษฐา  สงวนพิมพ์
ป.6
โรงเรียนวัดเนินเขาดิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
236
เด็กหญิงสิตภัทร  ไกรเพชร
ป.4
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
237
เด็กชายสิทธิกร  ศิริธรรม
ป.3
โรงเรียนวัดมงคลวุฒาวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
238
เด็กหญิงสิปาง  สนิทเหลือ
ป.5
โรงเรียนวัดเนินเขาดิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
239
เด็กหญิงสิริยากร  อายุมั่น
ป.3
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
240
เด็กหญิงสุกัลยา  เห็มสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนวัดเนินเขาดิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
241
เด็กหญิงสุณิชากมล  ลิมป์สภาพกสิผล
ป.4
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
242
เด็กหญิงสุดารัตน์  ชาญด้วยกิจ
ป.6
โรงเรียนวัดเนินเขาดิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
243
เด็กหญิงสุพรรษา  วงศ์จันทร์
ป.5
โรงเรียนวัดเนินเขาดิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
244
เด็กหญิงสุภัสสรา  รื่นรมย์
ป.5
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
245
เด็กชายสุริยกมล  ลิมป์สภาพกสิผล
ป.5
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
246
เด็กหญิงอชิรญา  ภักดีงาม
ป.3
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
247
เด็กชายอชิรวัชร์  ภักดีงาม
ป.3
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
248
เด็กชายอนันทวุฒิ  สีสด
ป.6
โรงเรียนวัดเนินเขาดิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
249
เด็กหญิงอรปรียา  คำยิ่งยง
ป.5
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
250
เด็กหญิงอรปรียา  มุกดาสนิท
ป.6
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
251
เด็กชายอรรถนนท์  ตั้งความเพียร
ป.6
โรงเรียนวัดเนินเขาดิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
252
เด็กหญิงอรรถยาพร  วงศ์ซิ้ม
ป.5
โรงเรียนวัดเนินเขาดิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
253
เด็กหญิงอรสา  สำฤทธิ์
ป.4
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
254
เด็กหญิงอลิน  มัญชุนากร
ป.5
โรงเรียนวัดเนินเขาดิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
255
เด็กหญิงอัญชิษฐา  ล้อมจันทร์
ป.3
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
256
เด็กหญิงอาทิมา  สีทะ
ป.6
โรงเรียนวัดเนินเขาดิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
257
เด็กชายอิศรา  จันทร์ศรีลัมัย
ป.6
โรงเรียนวัดเนินเขาดิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ระยอง เขต 2

ณ ห้องสอบพิเศษ
ห้องสอบที่
 503
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
258
เด็กชายอานันทวัช  อวยพร
ป.5
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์