ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ระยอง เขต 1

ณ อาคารตากสิน ชั้น 1 ห้อง ป.3/10 โรงเรียนอนุบาลระยอง
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกนกวรรณ  สรหงษ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
2
เด็กหญิงกมลชนก  วิจารณ์พล
ป.3
โรงเรียนอนุบาลระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
3
เด็กหญิงกมลพร  มีมั่งคั่ง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
4
เด็กหญิงกมลพร  มุดาสนิท
ป.4
โรงเรียนอนุบาลระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
5
เด็กหญิงกมลพร  อิทธิวิกุล
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
6
เด็กชายกรวัชร  สาครพานิช
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
7
เด็กชายกรวิชญ์  สุดยูโซ๊ะ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
8
เด็กชายกรวิชญ์  หงษ์ภักดี
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
9
เด็กชายกฤตเมธ  จิตนารินทร์
ป.6
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
10
เด็กชายกฤตวีร์  ชัยประเสริฐสุด
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
11
เด็กชายกฤติน  วิวัฒน์โยธิน
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
12
เด็กหญิงกฤษดาอัญญา  หงษา
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
13
เด็กชายกฤษติธี  สมนึก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
14
เด็กชายกลวัชร  ทะยอมใหม่
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
15
เด็กชายก้องกวินณ์  เพียรประสพ
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
16
เด็กชายก้องพัชร  ณรงค์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
17
เด็กชายก้องภพ  ลิ้มเพียรชอบ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
18
เด็กชายกัญจน์ธเนศ  ทัศนราพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
19
เด็กหญิงกัญญพัชร  ดิษสงวน
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
20
เด็กหญิงกัญญาวีร์  ณัฐประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
21
เด็กหญิงกัญญาวีร์  ธรรมประดิษฐ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
22
เด็กชายกันต์พงษ์  ทิพย์ปัญญา
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
23
เด็กหญิงกาญจณา  จันทร์รอด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
24
เด็กชายกิจจาณัฏฐ์  ยิ่งยง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
25
เด็กชายกิตติธัช  สุรัตนชัยบุญเลิศ
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
26
เด็กหญิงกิรณา  สุขสมบูรณ์
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
27
เด็กหญิงกุลชญา  ไพพินิจ
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
28
เด็กชายไกรวิชญ์  เขตสมุทร
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
29
เด็กชายไกรวิทย์  พงศ์สิริภควัต
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
30
เด็กชายคมชาญ  ตั้งสุข
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
31
เด็กชายคริษฐ์  สายอยู่
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
32
เด็กชายคารวะ  มากสุข
ป.6
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
33
เด็กชายจักรภัทร  โคตรนารา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
34
เด็กชายจักรภัทร  นิยมรัตน์
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
35
เด็กหญิงจารุภา  สิงห์เรือง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ระยอง เขต 1

ณ อาคารตากสิน ชั้น 1 ห้อง ป.3/11 โรงเรียนอนุบาลระยอง
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กชายจิรวัฒน์  เจริญศุภโชคกุล
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
37
เด็กหญิงจิรัชญา  เดชอุดม
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
38
เด็กชายจิราวุธ  จุ้มฝน
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
39
เด็กหญิงเจติยา  พรหมบรรดาโชค
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
40
เด็กชายเจษฎากรณ์  ศิริรักษ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
41
เด็กชายฉันทพัฒน์  ทิวาลัย
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
42
เด็กหญิงชญาฎา  ช่อประทีป
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
43
เด็กหญิงชญาดา  ทัพผา
ป.3
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
44
เด็กหญิงชญานิศ  ทำเนียม
ป.5
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
45
เด็กหญิงชฎาธารี  สีหาเสน
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
46
เด็กชายชนธร  เพ็งเปิ้น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
47
เด็กชายชนันธร  นิตยะประภา
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
48
เด็กหญิงชนากานต์  ผลทวีวัฒนชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
49
เด็กชายชนาธิป  เสงี่ยมรัตน์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
50
เด็กหญิงชนิดาภา  รัตนภรณ์
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
51
เด็กชายชนินทร์  ทับเพ็ชร
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
52
เด็กหญิงชยิสรา  แพ่งศรีสาร
ป.5
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
53
เด็กหญิงชลกร  แก้วประดับ
ป.6
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
54
เด็กหญิงชลลดา  โพธิ์วงศ์
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
55
เด็กหญิงชลิดา  อุดม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
56
เด็กหญิงชวิศา  หิรินทรานุกูล
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
57
เด็กหญิงชัญญา  กำเนิดการ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
58
เด็กชายชัยภัทร  ศรีสุทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
59
เด็กหญิงชาลิสา  ตุรพงศ์พิพัฒน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
60
เด็กชายชิตพล  ชูแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
61
เด็กหญิงชุติกาญจน์  ศรีคลหนู
ป.5
โรงเรียนอนุบาลระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
62
เด็กหญิงชุติกาญจน์  อธิษฐานเจริญกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
63
เด็กชายญาณวรุตม์  เกมกลาง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
64
เด็กหญิงญาตาวี  บุญเพ็ง
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
65
เด็กหญิงฐานิตา  ปิตาลีมาพร
ป.5
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
66
เด็กหญิงฐาปนีย์  อภิญญาปัญจะ
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
67
เด็กชายฐิติพงษ์  นิลฉวี
ป.6
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
68
เด็กหญิงฐิติวรดา  ฐิติสกุลวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
69
เด็กชายฐิติศักดิ์  สุขสวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
70
เด็กหญิงฑิตยา  เกษมแสง
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ระยอง เขต 1

ณ อาคารตากสิน ชั้น 2 ห้อง ป.3/1 โรงเรียนอนุบาลระยอง
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กหญิงณฐนนท์  อุตชี
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
72
เด็กหญิงณฐมณ  ผลารุจิ
ป.3
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
73
เด็กหญิงณธษา  ฉิมเมือง
ป.4
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
74
เด็กชายณภัทร  แป้นเนียม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
75
เด็กหญิงณภัทร  วัฒน์แย้ม
ป.5
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
76
เด็กหญิงณภัทร  อื้อเศรษฐศักดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
77
เด็กชายณภัทรชนนม์  นามสนธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
78
เด็กหญิงณภาพิมพ์  สีหอมไชย
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
79
เด็กหญิงณวินดา  นามสนธิ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
80
เด็กหญิงณัฎฐณิชา  สว่างสุข
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
81
เด็กชายณัฎฐาพงศ์  จันทร์ขุน
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
82
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ชินะคำ
ป.5
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
83
เด็กหญิงณัฏฐ์สิฎา  ใจบุญลือ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
84
เด็กชายณัฐกมล  ปิยะุสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
85
เด็กหญิงณัฐณิชา  ด้วงมาก
ป.6
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
86
เด็กหญิงณัฐณิชา  เมืองศิริ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
87
เด็กชายณัฐถักร  สุวรรณวัต
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
88
เด็กหญิงณัฐทิชา  บูรณะเรข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
89
เด็กหญิงณัฐธยาน์  ศรีวงษา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
90
เด็กหญิงณัฐนิชา  สาระธนะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
91
เด็กชายณัฐปภัสร์  เอกอัครพรพล
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
92
เด็กหญิงณัฐพร  ถิ่นสูงเนิน
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
93
เด็กชายณัฐภัทร  วิศิษฎ์วรณัฐ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
94
เด็กหญิงณัฐรัตน์  แสงสุขา
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
95
เด็กชายณัฐวรรธ  วัฒณลาภมงคล
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
96
เด็กชายณัฐวัฒน์  ซึมทราบ
ป.3
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
97
เด็กชายณัทณพงศ์  ปิติอริยะนันท์
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
98
เด็กหญิงณิชกุล  จงสุขเกษม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
99
เด็กหญิงณิชา  โสธนะ
ป.5
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
100
เด็กหญิงณิชากร  พิณพยุงพงษ์
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
101
เด็กหญิงณิชาภา  สิงห์ขาว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
102
เด็กชายดนุเดช  รื่นรมย์
ป.5
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
103
เด็กชายดนุพัฒน์  ธนัทภรไพบูลย์
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
104
เด็กหญิงดาวธิดา  แก้วรัตนะ
ป.4
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
105
เด็กชายดิชพงศ์  ทองสุข
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ระยอง เขต 1

ณ อาคารตากสิน ชั้น 2 ห้อง ป.3/2 โรงเรียนอนุบาลระยอง
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กชายดุลยพัฒน์  สิทธิบุศย์ธัญ
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
107
เด็กชายเดชบดินทร์  การสุวรรณ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
108
เด็กชายเดชาธร  ทังเจริญสุข
ป.4
โรงเรียนอนุบาลระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
109
เด็กหญิงตะวัน  สุขเอี่ยม
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
110
เด็กชายเตชสิทธิ์  แก้วสมุทร
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
111
เด็กชายเตชินท์  แซ่ตั่น
ป.3
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
112
เด็กชายเตชินท์  ศุภโชคชัย
ป.4
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
113
เด็กชายถิรวัฒน์  เชียรเศรษฐี
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
114
เด็กหญิงทรรณทิรา  เอี่ยมภูงา
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
115
เด็กหญิงทอฝัน  สากิยบุตรวงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
116
เด็กหญิงทักษพร  เอี่ยมสืบทับ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
117
เด็กหญิงทิฐินันท์  ศัลย์วิเศษ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
118
เด็กหญิงทิฐินันท์  ศิลย์วิเศษ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
119
เด็กชายแทนวงศ์  ปัทมมงคลชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
120
เด็กชายธนกร  อินทร์โพธิ์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
121
เด็กชายธนกฤต  น้อมเศียร
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
122
เด็กชายธนกฤต  สุนทรเวชพงษ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
123
เด็กชายธนชาติ  กาชัย
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
124
เด็กชายธนทัต  ทองเปลว
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
125
เด็กชายธนธรณ์  สุขเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
126
เด็กชายธนพัต  ชูประดิษฐ์
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
127
เด็กหญิงธนภรณ์  จอมใจ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
128
เด็กชายธนภัทร  เตชะทวีกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
129
เด็กชายธนภัทร  บำรุงรักษ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
130
เด็กชายธนวัฒน์  ตันสุธิกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
131
เด็กชายธนวิชญ์  บรรเทิงสุข
ป.3
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
132
เด็กชายธนัช  จำรัสกิตติวัลย์
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
133
เด็กหญิงธนัชชา  จำรัสกิตติวัลย์
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
134
เด็กหญิงธนัญญา  ไกรลพ
ป.6
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
135
เด็กหญิงธนาภรณ์  นาควิจิตร
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
136
เด็กหญิงธมนวรรณ  ประทุมพิทักษ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
137
เด็กชายธรภัทร  แก้วถาวร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
138
เด็กหญิงธัญยวรัตม์  มีโพธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
139
เด็กหญิงธัญรดี  น้อยสุขขี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
140
เด็กหญิงธัญลักษณ์  บำรุงลักษณ์
ป.5
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ระยอง เขต 1

ณ อาคารตากสิน ชั้น 2 ห้อง ป.3/3 โรงเรียนอนุบาลระยอง
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กชายธัตธวัฒน์  ฤทธิ์ไธสง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
142
เด็กหญิงธันยามัย  แก้วทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
143
เด็กหญิงธีรตา  ทองขาว
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
144
เด็กชายเธียรวิชญ์  จันทร์หอม
ป.3
โรงเรียนอนุบาลระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
145
เด็กชายนนทกร  รักษาสัตย์
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
146
เด็กชายนนทนัตถ์  สนิทจิตตรานนท์
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
147
เด็กชายนนทพัทธ์  รัตนพันธุ์
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
148
เด็กชายนนทพัทธ์  แว่วเสียง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
149
เด็กชายนพฤทธิ์  หอมดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
150
เด็กหญิงนภัสวรรณ  คมโนภาส
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
151
เด็กหญิงนภาวรรณ  บุปผาเจริญ
ป.3
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
152
เด็กชายนฤพนธ์  สุนทรประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
153
เด็กชายนวพล  ชลเจริญ
ป.3
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
154
เด็กหญิงนวภัทร  คำพุฒ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
155
เด็กหญิงนันท์นภัส  พรมเฮียง
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
156
เด็กหญิงนาราดา  ทองสีดา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
157
เด็กชายน้ำมนต์  เนื่องกระโทก
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
158
เด็กชายบวรทัต  เด่นดำรงกุล
ป.5
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
159
เด็กหญิงเบญจพร  ศิริไตรรัตน์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
160
เด็กหญิงเบญจวรรณ  โรจนพงษ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
161
เด็กหญิงเบญญทิพย์  ชนะศึก
ป.3
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
162
เด็กหญิงเบญญาภา  เกิดมณี
ป.3
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
163
เด็กหญิงเบญญาภา  สดใส
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
164
เด็กชายปกรณ์  บัวงาม
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
165
เด็กชายปณตกร  สมานสินธุ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
166
เด็กหญิงปณิดา  แซ่จึง
ป.5
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
167
เด็กหญิงปทิตญา  พ่วงรักษ์
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
168
เด็กชายปภาวิชญ์  ศิริพันธ์
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
169
เด็กชายปรมินทร์  สาครเจริญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
170
เด็กหญิงปรียาภัทร์  ภาวงศ์กาฬสินธุ์
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
171
เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  กสิฤกษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
172
เด็กชายปวีร์  จันทรขจรรัตน์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
173
เด็กหญิงปัญญาดา  พรมเทศ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
174
เด็กชายปัญณธร  นพรัตน์
ป.5
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
175
เด็กหญิงปัณฑิรา  ไชยเสนา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ระยอง เขต 1

ณ อาคารตากสิน ชั้น 2 ห้อง ป.3/4 โรงเรียนอนุบาลระยอง
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
176
เด็กชายปัณณวิชญ์  กอบตระกูล
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
177
เด็กหญิงปัทมา  ปานพรหม
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
178
เด็กหญิงปานชีวา  ทุมมากรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
179
เด็กหญิงปานฤทัย  ไชยสัจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
180
เด็กชายปารวิญ  ปิตาลีมาพร
ป.3
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
181
เด็กชายปาราเมศ  ป้อมสาหร่าย
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
182
เด็กหญิงปาริชา  ชัยลิ้นฟ้า
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
183
เด็กชายปิยพัทธ์  อัมพรมหา
ป.3
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
184
เด็กหญิงปิยะฉัตร  ช่างสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
185
เด็กหญิงปุณยนุช  โตวิวัช
ป.4
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
186
เด็กหญิงปุณยวีร์  งามสิริศักดิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
187
เด็กหญิงเปมิกา  เนตรเกื้อกูล
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
188
เด็กหญิงเปรมปวีณ์  ตรีวิจิตรไพศาล
ป.5
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
189
เด็กหญิงเปี่ยมสุข  มงคลตรีรัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
190
เด็กชายพนังกาญจน์  บุษบก
ป.5
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
191
เด็กหญิงพนิตนันท์  เจตน์จำลอง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
192
เด็กหญิงพรปวีณ์  โสภณ
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
193
เด็กหญิงพรภัสสร  จินดามัย
ป.3
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
194
เด็กหญิงพรรณภัทร  พุฒิไพสิฐ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
195
เด็กชายพรรษชนม์  พงษ์ศิริรัชกุล
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
196
เด็กหญิงพริมา  นิภารักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
197
เด็กชายพลกฤต  ศุภผล
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
198
เด็กชายพลพล  สิทธิโชติเลิศภักดี
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
199
เด็กชายพลวัต  ภูวรัตนกุล
ป.3
โรงเรียนอนุบาลระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
200
เด็กหญิงพลิษา  ศรีสัตยเสถียร
ป.3
โรงเรียนอนุบาลระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
201
เด็กหญิงพัชรธิดา  ไชยมาตย์
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
202
เด็กหญิงพัชรนันท์  รินทรานุรักษ์
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
203
เด็กหญิงพัตรพิมล  โสมะเกษตริน
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
204
เด็กหญิงพัทธนันท์  สุนทรประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
205
เด็กชายพันธกานต์  เกียรติพงสา
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
206
เด็กชายพันธ์ภูมิ  เกียล่น
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
207
เด็กชายพันธวัช  ยั่งยืน
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
208
เด็กชายพันษพัฒน์  พุฒิธนะสุนทร
ป.3
โรงเรียนอนุบาลระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
209
เด็กหญิงพัศนีญา  ไชยสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
210
เด็กชายพาทิศ  เตชะทวีกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ระยอง เขต 1

ณ อาคารตากสิน ชั้น 3 ห้อง ป.3/5 โรงเรียนอนุบาลระยอง
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
211
เด็กชายพานเพชร  พรมเรือง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
212
เด็กหญิงพิชญ์สินี  คะณา
ป.3
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
213
เด็กหญิงพิชญา  ว่องเกิดติพงษ์
ป.3
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
214
เด็กหญิงพิชามญช์  พิมพิชัย
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
215
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  พุ่มโพธิ์ทอง
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
216
เด็กหญิงพิมพ์รวีพร  ยิ้มสรวล
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
217
เด็กหญิงพิรญาณ์  พูลพิพัฒน์
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
218
เด็กหญิงพิราญาณ์  สันทนานุการ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
219
เด็กชายพิสิษฐพัฒน์  ภูธนะกูล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
220
เด็กชายพีรพัฒน์  เงินทอง
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
221
เด็กชายพีรวิชญ์  การประเสริฐกิจ
ป.4
โรงเรียนสองภาษาระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
222
เด็กชายพีรวิชญ์  กำเหนิดรัตน์
ป.3
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
223
เด็กชายพีรวิชญ์  แพร่สกุลเจริญกิจ
ป.4
โรงเรียนกวงฮั้ว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
224
เด็กหญิงฟ้าใส  แก่นพุทรา
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
225
เด็กชายภควัต  พุ่มพวง
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
226
เด็กหญิงภทรมน  ศรีชัย
ป.3
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
227
เด็กชายภวิศ  คาระวุคห์
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
228
เด็กหญิงภัคธีมา  ขันโท
ป.3
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
229
เด็กชายภัคพล  พัชรนฤมล
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
230
เด็กหญิงภัณฑิรา  อะโสต
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
231
เด็กหญิงภัททิชา  เพิ่มลาภ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
232
เด็กชายภัทรพล  ณ เนตร
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
233
เด็กหญิงภัทรวดี  ยุวธานนท์
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
234
เด็กหญิงภัทราภรณ์  อดทน
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
235
เด็กหญิงภัทรียา  พิไลแสงสุรีย์
ป.6
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
236
เด็กชายภาณุกร  ชนปราชญา
ป.5
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
237
เด็กชายภูดิศ  ประยุรธเนศ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
238
เด็กชายภูมิพัฒน์  นามเดช
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
239
เด็กชายภูริเดช  ที่ทำนัก
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
240
เด็กชายภูวดล  อุดมรักษ์
ป.5
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
241
เด็กชายภูวเดช  ประยุรธเนศ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
242
เด็กหญิงมัญชุสา  ศรีสอาด
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
243
เด็กหญิงมัธยา  หุ่นศรีสกุล
ป.3
โรงเรียนอนุบาลระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
244
เด็กหญิงมุทิตา  นพกิจ
ป.6
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
245
เด็กหญิงเมฐิตา  เหินชัย
ป.4
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ระยอง เขต 1

ณ อาคารตากสิน ชั้น 3 ห้อง ป.3/6 โรงเรียนอนุบาลระยอง
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
246
เด็กชายเมธาทอง  พัฒนาพรชัย
ป.5
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
247
เด็กชายร่มธรรม  สุทธิชม
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
248
เด็กหญิงรมิดา  แก้ววิชัย
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
249
เด็กชายรวิพล  ธีรเมธาพงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
250
เด็กชายรวิภาส  ด่านประเสริฐชัย
ป.5
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
251
เด็กหญิงรสิตา  พันธ์ช่อทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
252
เด็กชายรังชาติ  บางสำรวจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
253
เด็กชายรัชพล  เชาว์เพชรไพโรจน์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
254
เด็กหญิงรัชภากร  กระจ่างแจ้ง
ป.4
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
255
เด็กหญิงรัตติยา  บุญต่อ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
256
เด็กหญิงริณรดา  จีนโน
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
257
เด็กหญิงรินนา  ธนะสุข
ป.5
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
258
เด็กหญิงลภัสรดา  ปุกทะเล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
259
เด็กหญิงลลนา  จำปาทอง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
260
เด็กชายวชิรวิทย์  ศรีอนันต์
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
261
เด็กหญิงวชิราภรณ์  กรวิลาศ
ป.3
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
262
เด็กหญิงวนัชภรณ์  พงษ์ศิริเวศน์
ป.6
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
263
เด็กหญิงวนัสนันท์  ภูมิมาโนช
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
264
เด็กหญิงวรกานต์  สีนวม
ป.4
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
265
เด็กหญิงวรดา  ทับทิม
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
266
เด็กหญิงวรดา  ผลอ้อ
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
267
เด็กชายวรนน  ทรัพย์สวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนสมคิดวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
268
เด็กหญิงวรรณษา  สามล
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
269
เด็กหญิงวรวลัญช์  เพ็งเพชร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
270
เด็กหญิงวริสรา  คนแรงดี
ป.4
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
271
เด็กชายวัชรพงษ์  วงษ์ปาน
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
272
เด็กหญิงวาสิตา  กล้าหาญ
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
273
เด็กหญิงวิชญาพร  สุขศรีแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
274
เด็กหญิงวิชาดา  ชัยประเสริฐสุด
ป.6
โรงเรียนสองภาษาระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
275
เด็กหญิงวินิธา  สุขเกษม
ป.5
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
276
เด็กหญิงวิมลสิริ  แจ้วเสียง
ป.4
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
277
เด็กหญิงวีรภัทร  ตนพิทักษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
278
เด็กชายวีรภัทร  เลิศเจริญวรกุล
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
279
เด็กหญิงวีรวรรณ  สกุลทศโสทร
ป.6
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
280
เด็กหญิงวีรากานต์  บุญฟ้าประทาน
ป.3
โรงเรียนอนุบาลระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ระยอง เขต 1

ณ อาคารตากสิน ชั้น 3 ห้อง ป.3/7 โรงเรียนอนุบาลระยอง
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
281
เด็กชายวุฒินันท์  มีมิ่งขวัญ
ป.3
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
282
เด็กหญิงศรัญรัชต์  เฉลิม
ป.3
โรงเรียนอนุบาลระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
283
เด็กหญิงศศิชา  ศิลปทินกร
ป.5
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
284
เด็กหญิงศศิปรียา  วินัยโกศล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
285
เด็กหญิงศศิรัศม์  เศรษฐศิลป์นุชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
286
เด็กชายศักดิ์เพชร  มนต์ประสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
287
เด็กชายศิรสิทธิ์  มีชัย
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
288
เด็กชายศิรสิทธิ์  หวังผล
ป.3
โรงเรียนอนุบาลระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
289
เด็กหญิงศิริประภา  แสนท้าว
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
290
เด็กหญิงศิริพรรณ  ชาเนตร
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
291
เด็กชายศึกษิต  สิทธิประเวช
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
292
เด็กชายศุภกร  เสียงวิลัย
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
293
เด็กชายศุภกร  อ่อนจิตร
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
294
เด็กชายศุภจิตต์  จันทมูล
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
295
เด็กชายศุภณัฏฐ์  บุตลา
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
296
เด็กชายศุภวิชญ์  นันทนาภรณ์โสภณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
297
เด็กหญิงศุภิสรา  โชติญาโณ
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
298
เด็กหญิงศุภิสรา  อยู่ยรรยง
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
299
เด็กหญิงสมสินี  กำแหงฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
300
เด็กหญิงสรารัตน์  แสงสังข์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
301
เด็กหญิงสริณญา  โฆษณานันท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
302
เด็กหญิงสวิตตา  เรืองธุระกิจ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
303
เด็กชายสิรธีร์  จงจุดเทียน
ป.3
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
304
เด็กชายสิรพัชร์  ธรรมลีลากุล
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
305
เด็กชายสิรภพ  นางนวล
ป.3
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
306
เด็กชายสิรภพ  มั่นคง
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
307
เด็กชายสิรภพ  สกุลกวีพร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
308
เด็กชายสิรวิชญ์  วีรวงศ์
ป.3
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
309
เด็กหญิงสิริรัตน์  สีม่วง
ป.5
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
310
เด็กชายสุขิต  จันท์พิทักษ์
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
311
เด็กชายสุชัย  รักสุจริต
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
312
เด็กหญิงสุชานันท์  หนองน้ำขาว
ป.5
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
313
เด็กชายสุทิวัส  ทรงจารวัตร
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
314
เด็กหญิงสุพิชญา  สิทธิพงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
315
เด็กหญิงสุพิชญา  หยองอนุกูล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ระยอง เขต 1

ณ อาคารตากสิน ชั้น 3 ห้อง ป.3/8 โรงเรียนอนุบาลระยอง
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
316
เด็กหญิงสุภัสสรา  มงคลฉัตร
ป.3
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
317
เด็กหญิงสุภัสสรา  สำรวย
ป.4
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
318
เด็กหญิงสุวิมล  แก้วชมพู
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
319
เด็กชายเสฏฐวุฒิ  เลิศฉัตรธำรงรัฐ
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
320
เด็กหญิงหทัยชนก  พุดเกลี้ยง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
321
เด็กหญิงหฤทัย  สมบูรณ์ถานะ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
322
เด็กชายอดิเทพ  มุกดาสนิท
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
323
เด็กหญิงอนัญญา  กมล
ป.6
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
324
เด็กชายอนุภัทร  หอมจันทร์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
325
เด็กชายอภิชาติ  กุลประยงค์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
326
เด็กชายอภิวิชญ์  จันต๊ะคาด
ป.6
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
327
เด็กชายอภิวิชญ์  บรรเทิงสุข
ป.5
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
328
เด็กหญิงอรปรียา  จันทนา
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
329
เด็กชายอรรถพร  ขวัญวิเชียร
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
330
เด็กหญิงอรอนงค์  จินตวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
331
เด็กหญิงอริญชยา  ปริญญาสงวน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
332
เด็กชายอัครชัย  ทองสุข
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
333
เด็กหญิงอัสรา  ทราจารวัตร
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
334
เด็กหญิงอินทิรา  โพธิ์งาม
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
335
เด็กชายอุดมศักดิ์  ไชยสิงห์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
336
เด็กชายเอกณัฏฐ์  อยู่ยง
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
337
เด็กชายเอกศรัญญ์  เอกอัครเจริญสิน
ป.3
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
338
เด็กหญิงไอรีน  สำราญรื่น
ป.3
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
ระยอง เขต 1

ณ อาคารตากสิน ชั้น 3 ห้อง ป.3/9 โรงเรียนอนุบาลระยอง
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
339
เด็กชายกฤษณ์  ตั้งทรงเจริญ
ม.2
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
340
เด็กชายคณิน  เหรียญภูมิการกิจ
ม.2
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
341
เด็กหญิงชนิษฐา  ลีวงศ์เจริญ
ม.2
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
342
นายชยพล  วุ่นสะยุคะ
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
343
เด็กหญิงชลรไนล์  อุดมวิวัฒน์
ม.2
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
344
เด็กชายณทัต  สุจริตรัฐ
ม.1
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
345
เด็กชายณัฐชนน  เทวะวโรดม
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
346
นายณัฐพัชร์  ผกายทองสุข
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
347
นางสาวธันยพร  งามเสงี่ยม
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
348
นางสาวนภัสวรรณ  เนตรพิทูร
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
349
เด็กชายปฐมทัศน์  จินาพันธ์
ม.2
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
350
เด็กหญิงปัณฑิตา  ตุลวรรธนะ
ม.1
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
351
เด็กชายปุรเชษฐ์  พันธ์ผูก
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
352
เด็กชายพงศ์สิริ  ชัยมานิตย์
ม.1
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
353
เด็กชายพชร  วงศ์ปรีชาสวัสดิ์
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
354
เด็กหญิงพัทธนันท์  วงศ์ปรีชาสวัสดิ์
ม.1
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
355
เด็กหญิงฟ่อนข้าว  อรุณรัตน์
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
356
นางสาวภคพร  ประดับสุข
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
357
เด็กชายภัทรพล  เอกอัครานุสรณ์
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
358
เด็กชายภาสวิชญ์  อภินันธวัชพงศ์
ม.1
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
359
เด็กชายภูดินันท์  ประสิทธิ์ลาภสกุล
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
360
เด็กชายภูมิ  ปัญญาสุรฤทธิ์
ม.1
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
361
เด็กชายภูริชษ์  ขาวสบาย
ม.2
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
362
นายมัชฌัตตา  โตแย้ม
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
363
เด็กชายยุทธ์ชวัล  พีรวัฒน์วณิช
ม.2
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
364
เด็กชายศรัณญ์  ปลื้มจิตต์
ม.2
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
365
เด็กชายสตบรรณ  กนิษฐานนท์
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
366
นางสาวสมิตา  นิยมรัตน์
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
367
เด็กชายสหัสวรรษ  ยุวชานนท์
ม.2
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
368
เด็กหญิงสาริศา  สุขสถาน
ม.1
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
369
เด็กชายอาณัฐกุล  พวงดอกไม้
ม.1
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ระยอง เขต 1

ณ อาคารศรีเมือง 1 ชั้น 2 ห้อง ป.5/5 โรงเรียนอนุบาลระยอง
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
370
เด็กหญิงกชกร  นิภารักษ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
371
เด็กหญิงกมลนิตย์  ธิการ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
372
เด็กหญิงกมลวรรณ  มีสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
373
เด็กหญิงกมลวรรณ  หิรัญสอาด
ป.6
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
374
เด็กหญิงกรชนก  พัฒนศิริ
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
375
เด็กหญิงกรรณิกา  กล้าหาญ
ป.5
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
376
เด็กชายกริชเพชร  โคตรคำหลัก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
377
เด็กชายกฤตภาส  พุ่มพูน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
378
เด็กชายกฤตภาส  เพียรอนันต์สกุล
ป.3
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
379
เด็กชายกฤตเมธ  ถุงสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
380
เด็กชายกฤตัชญ์  กวดวงศ์ษา
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
381
เด็กชายกฤติน  จินดามัย
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
382
เด็กชายกฤติน  สาครินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
383
เด็กชายกฤษฎา  เจริญศิลพุทธคุณ
ป.6
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
384
เด็กชายกฤษฎิ์ติทัช  ดวงประทุม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
385
เด็กหญิงกวินทรา  เตียวประเสริฐศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
386
เด็กหญิงกวิสรา  รักรุ่งโรจน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
387
เด็กชายกษิดิ์เดช  อิ้วศรีสกุล
ป.4
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
388
เด็กชายกษิดิศ  ต่อทรัพย์ศิริ
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
389
เด็กชายกษิดิศ  รัตนวิจิตร
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
390
เด็กชายก้องยศ  มาเผือก
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
391
เด็กหญิงกัญญ์ณัฏฏ์  วุฒิสมบูรณ์
ป.5
โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
392
เด็กหญิงกัญญา  ระยับ
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
393
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  พูลลาภ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
394
เด็กหญิงกัญญาณี  ณ รังษี
ป.5
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
395
เด็กหญิงกัญญาพัชร  จันทร์พัฒนสิทธิ์
ป.4
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
396
เด็กหญิงกัญญาพัชร  สายสมบัติ
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
397
เด็กหญิงกัญญารัศมี  มหาเขต
ป.4
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
398
เด็กหญิงกัญญาวีร์  พงษ์เวช
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
399
เด็กหญิงกัญพิศลย์  ตั้งเสริมกิจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
400
เด็กหญิงกัณฐมณี  แซ่โก
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
401
เด็กชายกันตพงศ์  ใจหาญ
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
402
เด็กหญิงกันตพร  เทวบุญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
403
เด็กหญิงกันต์ฤทัย  ประภาวดี
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
404
เด็กชายกันตินันท์  ผ่องไพศาลเสรี
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ระยอง เขต 1

ณ อาคารศรีเมือง 1 ชั้น 2 ห้อง ป.5/6 โรงเรียนอนุบาลระยอง
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
405
เด็กชายกันตินันท์  หุตะจูฑะ
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
406
เด็กชายกันต์  ประภาวดี
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
407
เด็กชายกันต์  เพิ่มญาณวรรธนะ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
408
เด็กหญิงกันย์กวี  สุขขา
ป.4
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
409
เด็กหญิงกัลยกร  โดรณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
410
เด็กหญิงกานต์ธิดา  คำนึง
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
411
เด็กชายกิตติเดช  เกษกุฏี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
412
เด็กชายกิตตินันท์  วงษ์เสงี่ยม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
413
เด็กชายกิตติภณ  กุศลส่ง
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
414
เด็กชายกิตติภพ  ชูศรีพัฒน์
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
415
เด็กหญิงกิตติมา  กระสังข์
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
416
เด็กหญิงกิตติยาพร  มูลประดี
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
417
เด็กชายกีรติ  ธำรงศักดิ์
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
418
เด็กหญิงกุญช์ชญา  กองสมบัติสุข
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
419
เด็กหญิงกุลจิรา  รัตนวัน
ป.5
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
420
เด็กหญิงกุลปรียา  จินตวงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
421
เด็กหญิงกุลภรณ์  รอดรังนก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
422
เด็กหญิงกุศลิน  เหรียญทรัพย์
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
423
เด็กหญิงเกตน์สิรี  ทุมแสน
ป.6
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
424
เด็กหญิงเกตน์สีรี  เนตรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
425
เด็กชายเกริกประกาย  เรืองศรี
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
426
เด็กหญิงเกวลิน  จันทา
ป.6
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
427
เด็กหญิงเกวลี  อ่อนชื่นจิตร
ป.5
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
428
เด็กหญิงเกษพิชญา  รจนา
ป.3
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
429
เด็กชายเกื้อกวิน  อักษร
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
430
เด็กหญิงโกศลิล  ภูษิต
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
431
เด็กหญิงขวัญข้าว  พันธุ์ไม้
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
432
เด็กชายขัตติยะ  บุญแน่น
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
433
เด็กหญิงเขมจิรา  อัมรินทร์
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
434
เด็กหญิงคคนางค์  อุทปา
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
435
เด็กชายคณิน  อ้นจร
ป.4
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
436
เด็กชายคาณัสนันท์  อักษรศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
437
เด็กหญิงคีรธาร  คัมภิวัฒน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
438
เด็กชายคุณากร  เกตุทอง
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
439
เด็กชายฆนัท  บุญจง
ป.5
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ระยอง เขต 1

ณ อาคารศรีเมือง 1 ชั้น 2 ห้อง ป.5/7 โรงเรียนอนุบาลระยอง
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
440
เด็กหญิงจณิชญาณ์  ภูติวัฒน์พงศ์
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
441
เด็กหญิงจิณณพัต  ใจภูมิ
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
442
เด็กหญิงจิณณพัต  เหลืองวรารัตน์
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
443
เด็กหญิงจิดาภา  วิจิตรกำเหนิดกุล
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
444
เด็กหญิงจิตตราพร  จันทนี
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
445
เด็กชายจิรพัฒน์  ทองงาม
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
446
เด็กหญิงจิรภัทร  เขียวพวง
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
447
เด็กชายจิรภัทร  อุ่นอร่ามวัฒน์
ป.5
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
448
เด็กหญิงจิรภิญญา  สุวรรณกูฎ
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
449
เด็กหญิงจิรัชชา  พงษ์รักษา
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
450
เด็กหญิงจิรัชญา  เจริญศุภโชคกุล
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
451
เด็กหญิงจิรัชญา  พัฒนทรัพย์
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
452
เด็กชายจิรัฎฐ์  โภคา
ป.3
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
453
เด็กชายจิรัฏฐ์  ธรรมราช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
454
เด็กชายจิรายุ  โอคาดะ
ป.6
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
455
เด็กชายจิราวัฒน์  วิสาหะพานิช
ป.5
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
456
เด็กหญิงจีรภัทร์  คีรีแลง
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
457
เด็กหญิงจีรัชญา  วัฒนชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
458
เด็กหญิงจุฑามาศ  โภคี
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
459
เด็กชายเจนวิทย์  กุลปิยรัฐกิตติ์
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
460
เด็กชายชญานนท์  คำอินทร์
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
461
เด็กหญิงชญาน์นันท์  บุญเชิดชู
ป.3
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
462
เด็กหญิงชนกวนัน  แก้วพิจิตร
ป.5
โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
463
เด็กชายชนชาติ  เหล็กดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
464
เด็กชายชนธัญ  น้อยคำ
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
465
เด็กชายชนพัฒน์  เชื้อสุข
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
466
เด็กหญิงชนัญชิดา  ถามล
ป.6
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
467
เด็กหญิงชนัญธิดา  อ่อนสำอางศ์
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
468
เด็กหญิงชนันท์ภรณ์  รินทะศักดิ์
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
469
เด็กหญิงชนันรัตน์  นกอินทร์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
470
เด็กหญิงชนากานต์  ผิวฝ้าย
ป.3
โรงเรียนอนุบาลระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
471
เด็กหญิงชนาธินาถ  สุขสมเนตร
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
472
เด็กหญิงชนิดาภา  จึงรุ่งฤทธิ์
ป.3
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
473
เด็กหญิงชนิษา  สง่าสงศ์
ป.5
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
474
เด็กหญิงชมพูนุช  บุญประกอบ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ระยอง เขต 1

ณ อาคารศรีเมือง 1 ชั้น 2 ห้อง ป.5/8 โรงเรียนอนุบาลระยอง
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
475
เด็กชายชยากร  แก้วพินิจ
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
476
เด็กชายชยานันต์  ปัญทา
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
477
เด็กหญิงชยุตรา  มีศิริ
ป.4
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
478
เด็กหญิงชรัลธร  ศรีวัฒนะโชติ
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
479
เด็กชายชลพรรษ  อินต๊ะนางแล
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
480
เด็กหญิงชลิตา  ชวดโต
ป.6
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
481
เด็กหญิงชวัลรัตน์  ประกอบสุข
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
482
เด็กชายชวัลวิทย์  ศรีใจวงค์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
483
เด็กชายชัชพงศ์  คงภิบาล
ป.5
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
484
เด็กชายชานนท์  เก่งธัญญการ
ป.4
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
485
เด็กหญิงชาลิสา  แซ่ตั่น
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
486
เด็กหญิงชาลิสา  พงศ์อภิรักษกุล
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
487
เด็กหญิงชาลิสา  ศิริสูตร
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
488
เด็กชายชินาธิป  วงศ์สวรรค์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
489
เด็กหญิงโชติกา  ยศพนธ์
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
490
เด็กชายโชติเวชญ์  วิศิษฎ์วรณัฐ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
491
เด็กชายญาณกร  ยิ่งยง
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
492
เด็กหญิงญาณกร  วชิรวิทยากร
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
493
เด็กหญิงญาณิชา  ศุภจิตเกษม
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
494
เด็กหญิงญาณิศา  ตุกชูแสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
495
เด็กหญิงญาณิศา  บุญเจือ
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
496
เด็กหญิงฐิตาพร  สังข์หิรัญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
497
เด็กหญิงฐิติรัตน์  แสงใส
ป.6
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
498
เด็กหญิงฑันณทรัพย์  สังขโชติ
ป.5
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
499
เด็กชายฑีฆายุ  สัมพันธ์อำนวย
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
500
เด็กหญิงณชญาดา  จันทร์หอม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
501
เด็กหญิงณฐยา  วชิรเมธาวี
ป.3
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
502
เด็กหญิงณฐวร  จิตต์พงษ์
ป.5
โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
503
เด็กชายณปกรณ์  วงษ์ไพศาล
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
504
เด็กหญิงณภัคธิดา  เอื้ออำนวยพรโชค
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
505
เด็กหญิงณภัทร  แจ่มแจ้ง
ป.5
โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
506
เด็กชายณภัทร  เดชะ
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
507
เด็กชายณภัทร  วงค์แก้ว
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
508
เด็กชายณภัทร  อุทัยวัฒน์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
509
เด็กชายณรงค์ศักดิ์  บุญวุฒิ
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ระยอง เขต 1

ณ อาคารศรีเมือง 1 ชั้น 2 ห้อง ป.5/9 โรงเรียนอนุบาลระยอง
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
510
เด็กชายณวัฒน์  ทับทิม
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
511
เด็กชายณักษ์  สุขเขตต์
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
512
เด็กหญิงณัชชา  แสงศิลป์รุ่งเรือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
513
เด็กหญิงณัฎฐณิชา  แก้วเบี่ยง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
514
เด็กหญิงณัฎฐนิชา  บุญชื่น
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
515
เด็กหญิงณัฏฐณิชชา  แสงพงษ์ชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
516
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  สนิท
ป.4
โรงเรียนอนุบาลระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
517
เด็กหญิงณัฏฐนิจ  ตรีวิจิตรไพศาล
ป.3
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
518
เด็กหญิงณัฏฐิมา  มีมาก
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
519
เด็กหญิงณัฐกฤตา  เนินไชย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
520
เด็กหญิงณัฐกันย์  ทวีขจรวงศ์
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
521
เด็กหญิงณัฐกันย์  ไพบูลย์กิจ
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
522
เด็กหญิงณัฐกุล  ยิกุสังข์
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
523
เด็กชายณัฐชานนท์  รองเดช
ป.4
โรงเรียนอนุบาลระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
524
เด็กชายณัฐชนก  ชลกาญจน์สกุล
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
525
เด็กหญิงณัฐชยา  ยอดเมืองเจริญ
ป.6
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
526
เด็กหญิงณัฐชยา  สิริเพชรรุ่ง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
527
เด็กหญิงณัฐชานันท์  ศรีภัทราพันธุ์
ป.4
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
528
เด็กหญิงณัฐฐนิตา  เฮงนิรันดร์
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
529
เด็กหญิงณัฐฐิญา  ธนาภรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
530
เด็กชายณัฐณรัณ  ชนาชน
ป.5
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
531
เด็กหญิงณัฐณิชา  วิเศษสาคร
ป.6
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
532
เด็กหญิงณัฐณิชา  สมประสงค์
ป.6
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
533
เด็กหญิงณัฐณิชา  สิทธิ
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
534
เด็กหญิงณัฐธิดา  พิมพา
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
535
เด็กชายณัฐนนท์  พุ่มพวง
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
536
เด็กหญิงณัฐนรินทร์  ใจซื่อสมบูรณ์
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
537
เด็กหญิงณัฐนรี  ทองทา
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
538
เด็กหญิงณัฐนิชา  ปกรณ์วิจิตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
539
เด็กชายณัฐพัฒน์  แสงทอง
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
540
เด็กชายณัฐภัทร  เขียนดวงจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
541
เด็กชายณัฐภัทร  คงวิทยานนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
542
เด็กหญิงณัฐวดี  พลเดชา
ป.6
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
543
เด็กชายณัฐวรรธน์  นวเจริญวงศ์
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
544
เด็กชายณัฐวรรธน์  สุวรรณโชติ
ป.5
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ระยอง เขต 1

ณ อาคารศรีเมือง 1 ชั้น 3 ห้อง ป.5/4 โรงเรียนอนุบาลระยอง
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
545
เด็กหญิงณัฐวรรนธ์  นนทกิจไพศาล
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
546
เด็กชายณัฐสิทธิ์  พลายละหาร
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
547
เด็กชายณัทกฤต  มัธยมชาติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
548
เด็กหญิงณัทกาญจน์  บุญจริง
ป.3
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
549
เด็กชายณัทเดช  มิตรทองตระกูล
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
550
เด็กหญิงณิชกานต์  สุระเสนีย์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
551
เด็กหญิงณิชกุล  คงนวล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
552
เด็กหญิงณิชชยา  กองจินดา
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
553
เด็กหญิงณิชา  ศราวณะวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
554
เด็กหญิงณิชากร  มณีคุ้ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
555
เด็กหญิงณิชาญาดา  บุญกลาง
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
556
เด็กหญิงณิชาพัชร์  ทวรรณกุล
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
557
เด็กหญิงณํฏฐพร  ท้าวเนาว์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
558
เด็กหญิงณัฐณิชา  ต่ายเพ็ง
ป.5
โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
559
เด็กหญิงณํฐนันท์  สุกใส
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
560
เด็กชายดนุพล  เทพสิงห์
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
561
เด็กชายดลนภัส  อ่อนสัมฤทธิ์
ป.3
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
562
เด็กหญิงดวิษา  สุวรรณไชยรพ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
563
เด็กหญิงดารามุก  แสนวิเศษ
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
564
เด็กชายดิษฐพงษ์  พงศ์สิริภควัต
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
565
เด็กชายดุลยุตม์  กาญจนพิชิต
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
566
เด็กชายตราตา  เลาหะพฤฒิสาร
ป.6
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
567
เด็กหญิงตรีรัตน์  วงษ์น้อย
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
568
เด็กหญิงติชิลา  โพธิ์ไทร
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
569
เด็กชายติณภัทร  เนียมเตียง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
570
เด็กชายเตชิน  วิสุทธิ์ดวงดุษดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
571
เด็กหญิงถลัชนันท์  เอี่ยมศรี
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
572
เด็กหญิงทรงอัปสร  วงษ์สุวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
573
เด็กชายทศธรรม  รวดลายดี
ป.4
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
574
เด็กชายทศเมธี  ราศีแสนสุข
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
575
เด็กชายทองพิสุทธิ์  เพ็ชรเอี่ยม
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
576
เด็กหญิงทัศน์มน  บุญรุ่ง
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
577
เด็กชายแทนคุณ  พรหมณรงค์
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
578
เด็กชายธชิร  สิริภัทวัฒนกุล
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
579
เด็กหญิงธณัฐฌา  ศิริคำ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ระยอง เขต 1

ณ อาคารศรีเมือง 1 ชั้น 3 ห้อง ป.5/3 โรงเรียนอนุบาลระยอง
ห้องสอบที่
 18
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
580
เด็กชายธธปฤษฎิ์  พัวพันประสงค์
ป.4
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
581
เด็กหญิงธนกร  โยทองยศ
ป.6
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
582
เด็กชายธนกร  รุ่งราตรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
583
เด็กชายธนกฤต  มีสังข์
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
584
เด็กชายธนดล  จันทร์ฉาย
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
585
เด็กชายธนดล  บุญประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
586
เด็กชายธนธานี  ศรีสองชัย
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
587
เด็กชายธนบดี  นิ่มเจริญ
ป.6
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
588
เด็กหญิงธนพร  ยอดมณี
ป.3
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
589
เด็กหญิงธนพร  สิงหเดช
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
590
เด็กหญิงธนภรณ์  งามเสงี่ยม
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
591
เด็กชายธนภัทร  พัชนี
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
592
เด็กชายธนภูมิ  ดาลัย
ป.5
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
593
เด็กชายธนภูมิ  โรจน์ดำรงค์ฤทธิ์
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
594
เด็กชายธนภูมิ  ฤกษ์สว่าง
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
595
เด็กชายธนวัฒน์  มะโนเกี๋ยง
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
596
เด็กชายธนวันต์  มานะมงคล
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
597
เด็กชายธนวุฒิ  กุลเศรษฐ์กุล
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
598
เด็กชายธนัช  สงวนงาม
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
599
เด็กชายธนัชชา  คุณพรม
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
600
เด็กหญิงธนัชพร  สีเจริญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
601
เด็กชายธนัทภัทร  พรหมทอง
ป.4
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
602
เด็กชายธนันดร  ดีนิคม
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
603
เด็กหญิงธนาภา  วงศ์สวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
604
เด็กหญิงธมลวรรณ  ทับลอย
ป.6
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
605
เด็กหญิงธฤตา  ไชยสุริยา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
606
เด็กหญิงธวัลรัตน์  บูรณกิจ
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
607
เด็กชายธัชพล  สวนียะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
608
เด็กหญิงธัญชนก  ชุณหภัทรกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
609
เด็กหญิงธัญญภรณ์  บุญญะธรรม
ป.3
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
610
เด็กหญิงธัญทรัพย์  ผาสุกสกุล
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
611
เด็กชายธัญเทพ  รอดแก้ว
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
612
เด็กชายธัญธร  ถาวรวงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
613
เด็กหญิงธัญรดา  วิทยาปัญญานนท์
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
614
เด็กหญิงธันยมัย  ถิระนันท์
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ระยอง เขต 1

ณ อาคารศรีเมือง 1 ชั้น 3 ห้อง ป.5/2 โรงเรียนอนุบาลระยอง
ห้องสอบที่
 19
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
615
เด็กชายธาม  โพธิ์ศิริกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
616
เด็กชายธารทอง  ทิณยโส
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
617
เด็กหญิงธิดารัตน์  วิระเทพสุภรณ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
618
เด็กหญิงธิยาภัสร์  เลิศฤทัยพันธ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
619
เด็กชายธีภพ  สีขาว
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
620
เด็กหญิงธีรนุช  พู่วณิชย์
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
621
เด็กชายธีรภัทร  ณ เชียงใหม่
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
622
เด็กชายธีรภัทร  ศิริมา
ป.4
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
623
เด็กหญิงธีราพร  เกลี้ยงกมล
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
624
เด็กหญิงธีริศรา  ปฏิพันธ์พงศ์
ป.4
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
625
เด็กหญิงธีริศรา  สาทิสรัตนโสภิต
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
626
เด็กชายนนทวัฒน์  ลี้ภัยดี
ป.6
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
627
เด็กชายนพณัช  วงศ์อนันต์นนท์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
628
เด็กหญิงนภนารา  วงศ์ถาวร
ป.6
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
629
เด็กหญิงนภัส  สิงห์ทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
630
เด็กหญิงนภัสวรรณ  อิ้วศรีสกุล
ป.6
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
631
เด็กชายนรวิชญ์  โฆษิตพันธวงศ์
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
632
เด็กชายนรวิชญ์  วงศ์เดือน
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
633
เด็กหญิงนรินทร์พร  เส็งพานิชย์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
634
เด็กหญิงนวพร  บรรจงอักษร
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
635
เด็กชายนวพล  พุฒหอม
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
636
เด็กหญิงนศามณี  รณศิริ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
637
เด็กหญิงนัชชา  ชุ่มชื่น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
638
เด็กชายนัธทวัฒน์  เกษชม
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
639
เด็กหญิงนันท์ณภัส  สอนนุชา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
640
เด็กหญิงนันท์นภัส  เกงชัยภูมิ
ป.6
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
641
เด็กหญิงนันท์นภัส  ดวงประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
642
เด็กหญิงนันท์นภัส  ทันบุญมา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
643
เด็กหญิงนันท์นภัส  ศิลปสม
ป.6
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
644
เด็กหญิงนันท์นิชา  ธนาภรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
645
เด็กหญิงนันทิชา  ไชยมุนินทร์
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
646
เด็กหญิงนันทิชา  โตวิจิตร์
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
647
เด็กหญิงนันธ์ชนัน  มาศเมฆ
ป.5
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
648
เด็กหญิงนันนิตา  เมธีนันทชัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
649
เด็กหญิงนาขวัญ  แคล้วคลาด
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ระยอง เขต 1

ณ อาคารศรีเมือง 1 ชั้น 3 ห้อง ป.5/1 โรงเรียนอนุบาลระยอง
ห้องสอบที่
 20
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
650
เด็กหญิงนิชาภา  วงศ์วีรธร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
651
เด็กหญิงนิชาภา  วัฒนชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
652
เด็กหญิงนิตา  ยงยุทธ
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
653
เด็กหญิงบรรฑิตา  กิ่งก่ำ
ป.6
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
654
เด็กชายบัญญพนต์  ภาคภพ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
655
เด็กหญิงบัณฑิตา  บุตดาพวง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
656
เด็กหญิงบุญยะวีร์  สันติสุขลาภผล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
657
เด็กชายเบญจพล  มณีรัตน์
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
658
เด็กหญิงเบญญ์ศศิภา  คำพิลา
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
659
เด็กหญิงเบญญาพร  ศุกรเศษ
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
660
เด็กหญิงเบญญาภา  แซ่เติ๋น
ป.6
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
661
เด็กหญิงเบญญาภา  พุุฒิสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
662
เด็กหญิงเบญญาภา  ภัคจิราธรรม
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
663
เด็กหญิงเบรนด้า  เบญญภา ฮี
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
664
เด็กหญิงปฐกมล  กระจ่างแจ้ง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
665
เด็กชายปณธร  อารักษ์สกุลวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
666
เด็กหญิงปณาลี  ทองเต็ม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
667
เด็กหญิงปณิตตรา  อาวะดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
668
เด็กหญิงปนิสยา  ฉายแสง
ป.3
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
669
เด็กหญิงปพิชญา  ศุภมงคลกิจ
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
670
เด็กหญิงปภัทธิดา  เฉยชัยภูมิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
671
เด็กหญิงปภาวรินทร์  สงทอง
ป.5
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
672
เด็กชายปภินวิทย์  ศิริโชติภากรณ์
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
673
เด็กชายปรเมษฐ์  ยอดสลุง
ป.6
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
674
เด็กชายปราบดา  บุญช่วย
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
675
เด็กหญิงปริณดา  รวมทรัพย์
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
676
เด็กชายปรินทร  เด่นดำรงกุล
ป.3
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
677
เด็กชายปริยวิศว์  อริยะเวสตระกูล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
678
เด็กหญิงปรียากร  สุดใจ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
679
เด็กหญิงปวริศา  เอกอุดม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
680
เด็กหญิงปวริศา  เอื้ออำนวยพรโชค
ป.5
โรงเรียนอนุบาลระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
681
เด็กชายปวเรศ  วโรดม
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
682
เด็กชายปวิชญา  ชวนประสิทธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
683
เด็กหญิงปัณฑิตา  โรจนวรรณ์
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
684
เด็กหญิงปัณณิกา  บรรจงจิตต์
ป.6
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ระยอง เขต 1

ณ อาคารศรีเมือง 2 ชั้น 2 ห้อง ป.6/3 โรงเรียนอนุบาลระยอง
ห้องสอบที่
 21
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
685
เด็กชายปาณัสม์  วนรัตน์
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
686
เด็กหญิงปาณิศา  ช่อเส้ง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
687
เด็กหญิงปาณิสรา  กุลศิริ
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
688
เด็กหญิงปาณิสรา  สุสม
ป.6
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
689
เด็กหญิงปาหนัน  ชื่นสุขจิตต์
ป.6
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
690
เด็กชายปิติภัทร  คำมั่น
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
691
เด็กชายปิยพันธุ์  อินทร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
692
เด็กชายปิยวัฒน์  มุ่งต่อกิจ
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
693
เด็กหญิงปิยะธิดา  ช่างสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
694
เด็กหญิงปิยะรัตน์  ทองเสมอ
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
695
เด็กชายปิยะวัฒน์  ทองกำเนิด
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
696
เด็กหญิงปิรยากร  นระแสน
ป.4
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
697
เด็กหญิงปุญญิศา  ศรีวาระกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
698
เด็กหญิงปุญญิสา  ยงพงศา
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
699
เด็กชายปุณณวิช  พงศ์ศรีอัศวิน
ป.6
โรงเรียนกวงฮั้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
700
เด็กหญิงปุณยวีร์  แจ่มแจ้ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
701
เด็กหญิงเปมิกา  พุ่มพวง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
702
เด็กหญิงเปมิกา  ลิ่มตี๋
ป.3
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
703
เด็กหญิงผ้าทิพย์  จินาพงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
704
เด็กชายพงศกร  โสภักดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
705
เด็กชายพชร  ตรีเพ็ชร
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
706
เด็กชายพชร  วงษ์สาคร
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
707
เด็กชายพชรกร  ธนุนาจารย์
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
708
เด็กหญิงพณิชา  วิริยะพันธ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
709
เด็กหญิงพทธมณ  สันทนานุการ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
710
เด็กหญิงพนิตสุภา  นาคนุกูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
711
เด็กชายพบธรรม  เคลียพวงพิทย์
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
712
เด็กหญิงพรณ์ธีรา  ฤทธิวุธ
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
713
เด็กหญิงพรนภัส  เครือวัลย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
714
เด็กหญิงพรนัชชา  ดำรงพันธ์
ป.6
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
715
เด็กชายณพรพรหม  สกุลมีเกียรติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
716
เด็กหญิงพรรณนารา  ชูจิตต์
ป.6
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
717
เด็กหญิงพรรณปพร  สอนไวสาตร์
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
718
เด็กชายพรหมพิริยะ  สกุลเทวัญพิทักษ์
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
719
เด็กหญิงพราวรวี  ภูศรี
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ระยอง เขต 1

ณ อาคารศรีเมือง 2 ชั้น 2 ห้อง ป.6/2 โรงเรียนอนุบาลระยอง
ห้องสอบที่
 22
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
720
เด็กชายพฤกษ์ภูมิ  จินดาพฤกษ์
ป.6
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
721
เด็กหญิงพลอยไพลิน  อินต๊ะคำเครือ
ป.6
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
722
เด็กหญิงพลอยภัค  มนตรีภักดี
ป.5
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
723
เด็กชายพศวีร์  เรืองเลิศตระกูล
ป.6
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
724
เด็กหญิงพอฤทัย  รุจิวงศ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
725
เด็กหญิงพัชรพร  แสงสุรศักดิ์
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
726
เด็กชายพัฒน์ภูมิ  พฤทธิพงศ์สิทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
727
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  สระทองเขียว
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
728
เด็กหญิงพัทธวรรณ  เกตุแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
729
เด็กหญิงพันเกสร  ฟูคำ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
730
เด็กหญิงพาขวัญ  ฟูคำ
ป.3
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
731
เด็กหญิงพิชชาภัสร์  เลิศฤทัยพันธ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
732
เด็กหญิงพิชชาภา  ประกอบความดี
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
733
เด็กชายพิชญตม์  เนนะ
ป.6
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
734
เด็กหญิงพิชญ์สินี  กงเพชร
ป.6
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
735
เด็กหญิงพิชญ์สินี  ว่องกิตติพงษ์
ป.4
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
736
เด็กชายพิชญะ  ตนพิทักษ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
737
เด็กหญิงพิชญา  โกมาสถิตย์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
738
เด็กหญิงพิชญา  ฤทธิวุธ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
739
เด็กหญิงพิชญา  สุขสถาน
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
740
เด็กหญิงพิชญา  แสงคุ้มทรัพย์
ป.6
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
741
เด็กหญิงพิชญางกูร  เรือนติ้บ
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
742
เด็กหญิงพิชญาณี  รจนา
ป.4
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
743
เด็กหญิงพิชญาภา  ขวัญเมือง
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
744
เด็กหญิงพิชญาภา  ครอบบัวบาน
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
745
เด็กหญิงพิชญาภา  แพร่สกุลเจริญกิจ
ป.6
โรงเรียนกวงฮั้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
746
เด็กชายพิชญุตม์  เขียวสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
747
เด็กชายพิชญุตม์  จันทร์สม
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
748
เด็กชายพิชญุตม์  จินายน
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
749
เด็กหญิงพิชามญชุ์  วงศ์พิทักษ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
750
เด็กหญิงพินท์สุดา  อุลหัสสา
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
751
เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  โกศายานนท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
752
เด็กหญิงพิมพ์พิศา  วุ่นสะยุคะ
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
753
เด็กหญิงพิมพ์พิสุทธิ์  เลิศพิสุทธิ์พงศ์
ป.5
โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
754
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ศรีสัมฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ระยอง เขต 1

ณ อาคารศรีเมือง 2 ชั้น 2 ห้อง ป.6/1 โรงเรียนอนุบาลระยอง
ห้องสอบที่
 23
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
755
เด็กหญิงพิยดา  จิรวาณิชกุล
ป.5
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
756
เด็กหญิงพิรญาณ์  ปิ่นแก้ว
ป.5
โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
757
เด็กชายพีรณัฐ  รัตตานนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
758
เด็กชายพีรณัฐ  แวดล้อม
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
759
เด็กชายพีรณัฐ  เหล่าสุขสกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
760
เด็กชายพีรดนย์  ศรัทยาศัย
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
761
เด็กหญิงพีรดา  เรืองธุระกิจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
762
เด็กชายพีรพัฒน์  ตันสุธิกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
763
เด็กชายพีรพัฒน์  เพชรล้ำ
ป.5
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
764
เด็กหญิงพีรยา  ชังพูลสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
765
เด็กชายพีรวัส  โกสิต
ป.6
โรงเรียนกวงฮั้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
766
เด็กชายพีรวัส  สงเคราะห์ธรรม
ป.6
โรงเรียนสมคิดวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
767
เด็กชายพีระ  กิจสมุทร
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
768
เด็กชายพุฒิเมธ  ลายคราม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
769
เด็กหญิงพุทธิมา  ประกอบชาติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
770
เด็กหญิงเพ็ญพิชชาพร  ช่วยเพ็ญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
771
เด็กหญิงแพรทอง  โพธิ์บัวทอง
ป.6
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
772
เด็กหญิงแพรวแพรวา  จันทร์สอน
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
773
เด็กหญิงภคมน  แทนไธสง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
774
เด็กชายภคินทร์  ทองสว่าง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
775
เด็กหญิงภรภัทร์  ปานเพ็ชร
ป.6
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
776
เด็กหญิงภรัณฑิตา  ศิริภักดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
777
เด็กหญิงภัคจิรา  ฉิมวงษ์
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
778
เด็กหญิงภัคธีมา  ปินตา
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
779
เด็กชายภัคพล  มีมุข
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
780
เด็กหญิงภัคภร  อิสมาแอล
ป.6
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
781
เด็กหญิงภัณฑิรา  ขาวสบาย
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
782
เด็กหญิงภัทรชราภา  สังข์ประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
783
เด็กชายภัทรดนัย  คำพิศมัย
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
784
เด็กหญิงภัทรธาร  จันทร์เอียด
ป.4
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
785
เด็กชายภัทรพล  แก่นสีใจ
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
786
เด็กหญิงภัทร์พิชชา  เธียรสินอุดม
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
787
เด็กชายภัทรภณ  พลเดช
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
788
เด็กหญิงภัทรมน  เครือเนตร
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
789
เด็กหญิงภัทรวรรณ  กล่ำโอด
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ระยอง เขต 1

ณ อาคารศรีเมือง 2 ชั้น 2 ห้อง ป.6/11 โรงเรียนอนุบาลระยอง
ห้องสอบที่
 24
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
790
เด็กหญิงภัทรวรรณ  ตั้งรัตนกมลกุล
ป.6
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
791
เด็กชายภัทรวัฒน์  ขาดรัมย์
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
792
เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  เคนทวาย
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
793
เด็กหญิงภัทราพร  ชุไสว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
794
เด็กหญิงภัทรียา  วงศ์อนันต์นนท์
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
795
เด็กชายภาคย์  ดนตรีรส
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
796
เด็กชายภาวัต  สุขเกษม
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
797
เด็กชายภาวิช  อินทร์อุดม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
798
เด็กหญิงภาวินี  คำภิระแปง
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
799
เด็กชายภาสกร  ปัญจลักษณ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
800
เด็กหญิงภิภาธร  ทองวิจิตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
801
เด็กชายภีษมะ  แซ่โง้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
802
เด็กหญิงภูนิภา  ศรัทธาศัย
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
803
เด็กชายภูเบศ  เกตัจันทร์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
804
เด็กชายภูมรพี  แสนท้าว
ป.5
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
805
เด็กชายภูมินทร์  ศิริธร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
806
เด็กชายภูมิพัธน์  ศรีจริยากร
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
807
เด็กชายภูมิรพี  กระตุดนาค
ป.4
โรงเรียนอนุบาลระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
808
เด็กชายภูเมธ  รัตนะอมรภัทร
ป.4
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
809
เด็กชายภูริช  อัมพะวา
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
810
เด็กชายภูริณัฐ  อุปโคตร
ป.6
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
811
เด็กชายภูริเดช  สนธิ
ป.5
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
812
เด็กหญิงภูริมาศ  สินชัยกิจ
ป.3
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
813
เด็กชายภูริษ์  สาระธนะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
814
เด็กชายภูวดล  วงศ์แก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
815
เด็กชายมณฑล  ชาวเนิน
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
816
เด็กหญิงมนัสนันท์  กริชพิพรรธ
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
817
เด็กหญิงมนัสนันท์  เครือเนตร
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
818
เด็กหญิงมนัสนันท์  เทียนกระจ่าง
ป.5
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
819
เด็กหญิงมนัสนันท์  บุญระยอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
820
เด็กหญิงมนัสนันท์  ปานฉวี
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
821
เด็กหญิงมนัสนันท์  ลักษมีวาสิน
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
822
เด็กหญิงมาธินี  จอดนอก
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
823
เด็กหญิงมีนา  เรืองศิลป์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
824
เด็กชายเมธัส  จันทร์งาม
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ระยอง เขต 1

ณ อาคารศรีเมือง 2 ชั้น 2 ห้อง ป.6/10 โรงเรียนอนุบาลระยอง
ห้องสอบที่
 25
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
825
เด็กชายเมธา  จรัสศรีวิสิษฐ์
ป.6
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
826
เด็กชายเมธาวิศว์  ศิวพรชัย
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
827
เด็กหญิงเมฬภา  มั่งเจริญ
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
828
เด็กชายโมกข์  ประดิษฐกูล
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
829
เด็กชายยศวริศ  เวชานนท์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
830
เด็กหญิงโยษิตา  งามสม
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
831
เด็กหญิงรณิดา  ชินอ่อน
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
832
เด็กหญิงรภัสศา  พยุงวงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
833
เด็กหญิงร่มฟ้า  พันธ์เจริญ
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
834
เด็กหญิงรมิดา  วรวิทย์วัฒนา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
835
เด็กหญิงรวิษฎา  ตั้งศรีไพโรจน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
836
เด็กหญิงรสิตา  สงวนทรัพย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
837
เด็กชายรัฐธนนท์  อริยรัฐรังสี
ป.5
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
838
เด็กชายรัฐพล  ข้าวสูงเนิน
ป.5
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
839
เด็กหญิงรัตณฤดี  นวนศรี
ป.6
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
840
เด็กหญิงรัมภ์รดา  วชิรพัฒนพรชัย
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
841
เด็กหญิงรัศมิ์ณานันท์  ชุ่มวิจิตร
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
842
เด็กหญิงรินรดา  ใหลสกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
843
เด็กหญิงรินลฌา  เรียงเงิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
844
เด็กชายรุจดนัย  กิจกรรณิการ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
845
เด็กหญิงลักษิกา  บางวิเศษ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
846
เด็กชายลัทธพล  รัตนกร
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
847
เด็กหญิงลัลน์รดา  รุ่งแจ้ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
848
เด็กหญิงวชิรญาณ์  พิชญจรัลกุล
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
849
เด็กชายวชิรวิชญ์  นกเล็ก
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
850
เด็กชายวชิรวิทย์  นิศาพฤกษาชาติ
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
851
เด็กชายวชิรวิทย์  พังคี
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
852
เด็กชายวชิรวิทย์  แร่สันเที๊ยะ
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
853
เด็กชายวชิรวิทย์  เอี่ยมสอาด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
854
เด็กชายวณัญธรณ์  ฟูวังหม้อ
ป.6
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
855
เด็กหญิงวณิชญา  ทองปรุง
ป.5
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
856
เด็กหญิงวนัสนันท์  รูปโอ
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
857
เด็กหญิงวรกัญญา  ญาติจัทร์
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
858
เด็กหญิงวรชนก  เรืองมาลัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
859
เด็กหญิงวรดา  ศรีรัตนาลิ้มวงศ์
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ระยอง เขต 1

ณ อาคารศรีเมือง 2 ชั้น 2 ห้อง ป.6/9 โรงเรียนอนุบาลระยอง
ห้องสอบที่
 26
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
860
เด็กชายวรทย์  มุ่งถิ่น
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
861
เด็กชายวรปรัชญ์  เลาหพจนารถ
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
862
เด็กหญิงวรพรรณ  อุษาคณารักษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
863
เด็กหญิงวรรณภา  หาญหึก
ป.4
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
864
เด็กหญิงวรลักษณ์  คำหนัก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
865
เด็กหญิงวรวลัญช์  กราวนอก
ป.5
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
866
เด็กหญิงวรวีร์  บุญโชติหิรัญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
867
เด็กหญิงวรัญญา  แก้วสืบ
ป.4
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
868
เด็กหญิงวรัทยา  สุริยนต์
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
869
เด็กหญิงวรินทิรา  เกษมสุขโชติ
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
870
เด็กหญิงวรินธร  รากทอง
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
871
เด็กหญิงวริศรา  กุลละวณิชย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
872
เด็กหญิงวริศรา  โฆษิตพันธวงศ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
873
เด็กหญิงวริศรา  แจ้วเสียง
ป.6
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
874
เด็กหญิงวริศรา  ปธานราษฎร์
ป.6
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
875
เด็กหญิงวริษา  มีทับ
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
876
เด็กชายวโรดม  ฟ้าประทานชัย
ป.4
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
877
เด็กหญิงวลัญชญาณ์  เวชกุล
ป.6
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
878
เด็กชายวศิน  เอี่ยมต่อม
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
879
เด็กชายวสุพรหม  พรหมบุตร
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
880
เด็กชายวัชรพงศ์  วงษ์มากโฉม
ป.5
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
881
เด็กหญิงวารีรัตน์  คำจันทร์
ป.6
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
882
เด็กชายวิชญ์กุลภพ  ภูมิมหา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
883
เด็กหญิงวิชญาพร  สัพโส
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
884
เด็กชายวินท์วรัชญ์  เจริญครองสกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
885
เด็กหญิงวิริญณภัทร  สามารถ
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
886
เด็กชายวีรภัทร  ร่มโพธิ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
887
เด็กหญิงวีรภัทร์  ดำน้อย
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
888
เด็กชายวุฒิกร  พลสวัสดิ์
ป.3
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
889
เด็กชายเวนิสวณิช  จิตต์เพียร
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
890
เด็กชายศฐา  รักษาทรัพย์
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
891
เด็กชายศรวัสย์  บัวหอม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
892
เด็กหญิงศรัณย์พร  สุภัตราภรรณ์
ป.3
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
893
เด็กหญิงศศิภัทร  สมคะเน
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
894
เด็กหญิงศศิวัลย์  แก้ววิเชียร
ป.3
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ระยอง เขต 1

ณ อาคารศรีเมือง 2 ชั้น 3 ห้อง ป.6/6 โรงเรียนอนุบาลระยอง
ห้องสอบที่
 27
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
895
เด็กชายศศิศ  ศิลปทินกร
ป.6
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
896
เด็กหญิงศิณิชช์ฌา  ชาญวนิชวงศ์
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
897
เด็กหญิงศิรดา  จริยะภูมิ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
898
เด็กชายศิรวิทย์  วัชนุภาพร
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
899
เด็กหญิงศิรัญญาวดี  โกมลกาญจนกุล
ป.5
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
900
เด็กหญิงศิริกมล  คนหลัก
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
901
เด็กหญิงศิริรัตน์  รักษาวงศ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
902
เด็กชายศิวกร  บุญก่อเกื้อ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
903
เด็กชายศิวภพ  เสียงเสนาะ
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
904
เด็กชายศิวะกัณฐ  สุขปั้น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
905
เด็กชายศุภกร  แซ่เซียว
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
906
เด็กชายศุภณัฐ  ก้านเรือง
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
907
เด็กชายศุภณัฐ  จันทร์พุ่ม
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
908
เด็กหญิงศุภภร  โยทองยศ
ป.5
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
909
เด็กชายศุภวิชญ์  มหาดไทย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
910
เด็กชายศุภวิชญ์  สุจาศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
911
เด็กหญิงศุภาพิชญ์  เชี่ยวชาญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
912
เด็กหญิงศุภาพิชญ์  มังคลากุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
913
เด็กหญิงศุภาพิชญ์  สุขสอาด
ป.3
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
914
เด็กหญิงศุภิสรา  แก้วพินิจ
ป.6
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
915
เด็กหญิงศศิกาณต์  คงสวาสดิ์
ป.5
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
916
เด็กชายสรวิชญ์  โพธิ์แก้ว
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
917
เด็กชายสรสิช  แฉล้มล้ำ
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
918
เด็กหญิงสโรชา  เลิศเจริญ
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
919
เด็กชายสักสรณ์  สิงหเสนี
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
920
เด็กชายสัณหณัฐ  กังวลงาน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
921
เด็กชายสันติภาพ  บาลไธสง
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
922
เด็กหญิงสารดา  โสพรรณเมธ
ป.6
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
923
เด็กชายสาริน  ศรีสอาด
ป.4
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
924
เด็กหญิงสิตานัน  ภูประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
925
เด็กชายสิทธา  นิลวานิช
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
926
เด็กชายสิทธิโชค  สำเนียงเพราะ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
927
เด็กชายสิทธิพล  ศักดิ์ศรี
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
928
เด็กหญิงสิทธิ์สินี  สกุลพิทักษ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
929
เด็กชายสิปปภาส  บัวตา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ระยอง เขต 1

ณ อาคารศรีเมือง 2 ชั้น 3 ห้อง ป.6/7 โรงเรียนอนุบาลระยอง
ห้องสอบที่
 28
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
930
เด็กชายสิรภพ  พนัสเจริญศรี
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
931
เด็กชายสิรภพ  ศริพันธุ์
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
932
เด็กหญิงสิรรัตน์  อู่เต็มทรัพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
933
เด็กชายสิรวิชญ์  เกิดโต
ป.4
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
934
เด็กชายสิรวิชญ์  พิพัฒน์พงศ์กุล
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
935
เด็กหญิงสิริกมลเนตร  โชคประเสริฐกุล
ป.5
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
936
เด็กหญิงสิริกร  กมล
ป.4
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
937
เด็กหญิงสิริน  พรหมฉิม
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
938
เด็กหญิงสิรินธาร  ใจเปี่ยม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
939
เด็กหญิงสิริยากร  ผิวฝ้าย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
940
เด็กหญิงสิริวิมล  ศิริเหรียญทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
941
เด็กหญิงสุชญา  หมั่นทำ
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
942
เด็กหญิงสุธาสินี  เตชโชควารี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
943
เด็กหญิงสุนันทินี  พรหมช่วย
ป.6
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
944
เด็กชายสุพล  หล้าอ่อน
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
945
เด็กหญิงสุพัตรา  วงศ์คำแสง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
946
เด็กหญิงสุพิชญา  สุริยะ
ป.3
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
947
เด็กหญิงสุพิชญา  หล่อวัฒนา
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
948
เด็กหญิงสุพิชากานต์  พงษ์กระสินธุ์
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
949
เด็กหญิงสุภาวิตา  ภูฮง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
950
เด็กชายสุรพัศ  จิตรชื่น
ป.4
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
951
เด็กหญิงสุรัสวดี  อยู่คง
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
952
เด็กชายสุวรัตน์  สายจันยนต์
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
953
เด็กหญิงสุษมา  อุ่นอร่ามวัฒน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
954
เด็กชายเสฏฐวุฒิ  นิ่มขาว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
955
เด็กชายเหมวิณญ์  ตันติยานนท์
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
956
เด็กชายอชิตะ  วรรณแก้ว
ป.5
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
957
เด็กหญิงอชิรญา  ประกอบสุข
ป.6
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
958
เด็กชายอดิเทพ  โพระนก
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
959
เด็กหญิงอนัญญา  เจี่ยหงวน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
960
เด็กชายอนาวิล  แจ่มฉาย
ป.4
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
961
เด็กหญิงอภิชญา  เดชะเทศ
ป.6
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
962
เด็กหญิงอภิชญา  ต่อกิจการเจริญ
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
963
เด็กหญิงอภิชญา  อินพุ่ม
ป.4
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
964
เด็กหญิงอภิณห์พร  มากคช
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ระยอง เขต 1

ณ อาคารศรีเมือง 2 ชั้น 3 ห้อง ป.6/8 โรงเรียนอนุบาลระยอง
ห้องสอบที่
 29
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
965
เด็กหญิงอภิรมล  นาทอง
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
966
เด็กชายอภิวัฒน์  ศรีวิไลฤทธิ์
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
967
เด็กชายอภิวิชญ์  นาวาประดิษฐ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
968
เด็กชายอมต  สาครจันทร์
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
969
เด็กหญิงอรกัญญา  มลิทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
970
เด็กหญิงอรชร  ด้วงดำ
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
971
เด็กหญิงอรปรีญา  อินทา
ป.6
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
972
เด็กชายอริญชย์พงศ์  ร่มรื่นสกุล
ป.3
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
973
เด็กหญิงอริสา  คนแรงดี
ป.6
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
974
เด็กชายอลังการ  สุขุมวาท
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
975
เด็กหญิงอัชฌา  ขรสิงห์
ป.4
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
976
เด็กหญิงอันดา  มิตรมากร
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
977
เด็กหญิงอารดา  สีกาลา
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
978
เด็กหญิงอารยา  หอพิสุทธิสาร
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
979
เด็กชายอิทธิกร  เนาว์รัตน์
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
980
เด็กชายอิทธิวัฒน์  เตโชวงศ์สกุล
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
981
เด็กหญิงอิสรีย์  ขอบอรัญ
ป.6
โรงเรียนกวงฮั้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
982
เด็กหญิงอุษณิษา  พวงช้อย
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
983
เด็กหญิงไอรญา  นิลรดางกูร
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์