ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ระนอง

ณ โรงเรียนศรีอรุโณทัย
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกมลชนก  แซ่กี
ป.4
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
2
เด็กชายกฤติพงศ์  วรรณวิลัย
ป.6
โรงเรียนชาติเฉลิม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
3
เด็กหญิงกัญชพร  อินทบุตร
ป.5
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
4
เด็กหญิงกัลยรัตน์  บุตรเอื้อ
ป.5
โรงเรียนชาติเฉลิม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
5
เด็กหญิงกัลยาณี  ปรีชาชาญ
ป.5
โรงเรียนชาติเฉลิม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
6
เด็กชายกิตตินันท์  ตัณฑะจินะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลระนอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
7
เด็กหญิงกีรดา  กีรติหัตถยากร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระนอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
8
เด็กชายเกรียงศักดิ์  บุญถนอม
ป.4
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
9
เด็กหญิงคีตกานท์  สุขนวล
ป.4
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
10
เด็กชายคุณัชญ์  อินทสะโร
ป.3
โรงเรียนอนุบาลระนอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
11
เด็กชายจักรกฤษณ์  ตันซื่อ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระนอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
12
เด็กชายจักรพันธ์  คินธร
ป.6
โรงเรียนชาติเฉลิม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
13
เด็กหญิงจัสมิน  หลิมสกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลระนอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
14
เด็กหญิงจิณัฐตา  จินา
ป.4
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
15
เด็กหญิงจิราภา  มีทอง
ป.5
โรงเรียนชาติเฉลิม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
16
เด็กหญิงจุฑามาส  สามประทีป
ป.6
โรงเรียนชาติเฉลิม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
17
เด็กชายเจตน์สฤษฏิ์  ชูชาติ
ป.6
โรงเรียนชาติเฉลิม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
18
เด็กชายเจตนิพัทธ์  รุ่งเรืองพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลระนอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
19
เด็กหญิงชมพูนุช  ล่องลม
ป.3
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
20
เด็กหญิงเชษฐ์ธิดา  ศรีประทุมวงศ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลระนอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
21
เด็กหญิงโชติกา  ฤทธิ์ชัย
ป.5
โรงเรียนชาติเฉลิม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
22
เด็กหญิงฐานิดา  ศตอรรถาวุฒิ
ป.5
โรงเรียนชาติเฉลิม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
23
เด็กหญิงฑิฆัมพร  สำอางค์
ป.4
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
24
เด็กหญิงฑิตฐิตา  พินิชกชกร
ป.4
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
25
เด็กชายณภัทร  ฤทธิ์มาก
ป.5
โรงเรียนชาติเฉลิม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
26
เด็กหญิงณัฐกาญจน์  แสนกลาง
ป.5
โรงเรียนชาติเฉลิม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
27
เด็กหญิงณัฐนพิน  รัตน์เจริญพงศ์
ป.3
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
28
เด็กหญิงณัฐพร  โอภาศ
ป.6
โรงเรียนชาติเฉลิม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
29
เด็กชายณัฐพล  แก้วมณี
ป.5
โรงเรียนชาติเฉลิม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
30
เด็กหญิงณัฐริณี  ศรีเมือง
ป.6
โรงเรียนชาติเฉลิม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
31
เด็กหญิงณัฐวรา  อังษานาม
ป.6
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
32
เด็กชายณัฐวุฒิ  ภู่ไชยเจริญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลระนอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
33
เด็กหญิงณิชารีย์  เพชรขวัญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระนอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
34
เด็กหญิงดลนภัส  บุญชูวงศ์
ป.6
โรงเรียนชาติเฉลิม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
35
เด็กหญิงตวงรัตน์  บุดสี
ป.5
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ระนอง

ณ โรงเรียนศรีอรุโณทัย
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กหญิงถั่วเขียว  -
ป.6
โรงเรียนวัดหาดส้มแป้น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
37
เด็กชายทศพร  ใจดี
ป.6
โรงเรียนวัดหาดส้มแป้น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
38
เด็กชายทำนุรัฐ  ชูจิตร
ป.6
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
39
เด็กชายธนโชค  โชควัฒนรัตน์
ป.6
โรงเรียนชาติเฉลิม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
40
เด็กชายธนยศ  เงยเจริญ
ป.6
โรงเรียนชาติเฉลิม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
41
เด็กชายธนวัฒน์  เกื้อกูลส่ง
ป.5
โรงเรียนชาติเฉลิม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
42
เด็กหญิงธนัชพร  บุญแดง
ป.6
โรงเรียนชาติเฉลิม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
43
เด็กหญิงธนัญชนก  เศรษฐพงศ์
ป.3
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
44
เด็กชายธรรมชาติ  ทองหนูนุ้ย
ป.6
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
45
เด็กชายธานินทร์  ใจสมคม
ป.5
โรงเรียนชาติเฉลิม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
46
เด็กหญิงธารธรรม  ชูแนม
ป.6
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
47
เด็กชายธินรัตน์  บัวตูม
ป.5
โรงเรียนชาติเฉลิม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
48
เด็กชายธีรภัทร  ชัยฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนชาติเฉลิม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
49
เด็กชายธีรภัทร์  ชลิศราพงศ์
ป.3
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
50
เด็กชายธีรวุฒ  ธีระกุล
ป.6
โรงเรียนชาติเฉลิม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
51
เด็กหญิงนิสิตตา  สำอางค์
ป.3
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
52
เด็กหญิงนุชจรินทร์  หนูแดง
ป.5
โรงเรียนชาติเฉลิม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
53
เด็กหญิงบัว  ลิ่มสมพร
ป.6
โรงเรียนชาติเฉลิม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
54
เด็กหญิงเบญญาภา  เงาศิลป์ชัย
ป.6
โรงเรียนชาติเฉลิม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
55
เด็กหญิงปภัสสร  กำเหนิดฤทธิ์
ป.4
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
56
เด็กชายปรมินทร์  สวัสดี
ป.6
โรงเรียนชาติเฉลิม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
57
เด็กหญิงประกายแก้ว  แซ่แต้
ป.5
โรงเรียนอนุบาลระนอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
58
เด็กชายประดิพัทธ์  หลอดทอง
ป.3
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
59
เด็กชายประภาส  โลหกุล
ป.6
โรงเรียนชาติเฉลิม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
60
เด็กชายปัญจพล  เทพทอง
ป.6
โรงเรียนชาติเฉลิม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
61
เด็กชายปิติภัทร  หนูพุมเรียง
ป.5
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
62
เด็กหญิงปิยธิดา  รอดแคล้ว
ป.6
โรงเรียนชาติเฉลิม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
63
เด็กชายปุญญพัฒน์  เงินหนู
ป.6
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
64
เด็กหญิงไปรยา  เฉลิมวุฒานนท์
ป.5
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
65
เด็กชายพงศธร  จันทรศร
ป.6
โรงเรียนชาติเฉลิม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
66
เด็กชายพงศ์เพชร  ชุมแสง
ป.6
โรงเรียนชาติเฉลิม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
67
เด็กหญิงพรชิตา  แม้นพยัคฆ์
ป.6
โรงเรียนชาติเฉลิม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
68
เด็กหญิงพรณัชชา  สังข์ทองเกิด
ป.4
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
69
เด็กหญิงพรปวีณ์  โสภาพันธุ์วรากุล
ป.4
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
70
เด็กหญิงพรรณราย  ประสมพงศ์
ป.4
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ระนอง

ณ โรงเรียนศรีอรุโณทัย
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กหญิงพรรวินท์  จันทร์เมธากุล
ป.6
โรงเรียนชาติเฉลิม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
72
เด็กชายพศวัต  เทศพุก
ป.6
โรงเรียนชาติเฉลิม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
73
เด็กชายพศวีร์  ช่วยชะนะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระนอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
74
เด็กหญิงพัชชานันท์  อรรถกิจเจริญ
ป.6
โรงเรียนชาติเฉลิม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
75
เด็กหญิงพัณพิชชา  ประทุมวัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระนอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
76
เด็กหญิงพิชฌากร  แซ่กั้ง
ป.3
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
77
เด็กชายพิรพัฒน์  บูรณกิจ
ป.6
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
78
เด็กชายพีรวิชญ์  อ่วมศิริ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระนอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
79
เด็กชายภควัต  ประดับพันธ์
ป.5
โรงเรียนชาติเฉลิม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
80
เด็กชายภควัตร  แข่งขัน
ป.4
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
81
เด็กชายภูตะวัน  สินอาษา
ป.6
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
82
เด็กชายภูผา  จันทรชิต
ป.3
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
83
เด็กชายภูริณัฐ  จำปา
ป.5
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
84
เด็กชายภูวนาถ  ฤทธิ์มนตรี
ป.6
โรงเรียนชาติเฉลิม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
85
เด็กหญิงมาลินี  จันทรศรี
ป.5
โรงเรียนชาติเฉลิม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
86
เด็กหญิงราตรี  ศรีบุญมา
ป.5
โรงเรียนชาติเฉลิม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
87
เด็กชายเรืองวิทย์  เทียนชัย
ป.6
โรงเรียนชาติเฉลิม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
88
เด็กหญิงลักษณารีย์  สุกใส
ป.5
โรงเรียนชาติเฉลิม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
89
เด็กชายวรพล  สุปัญญา
ป.6
โรงเรียนชาติเฉลิม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
90
เด็กหญิงวรินทร  กังวาล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลระนอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
91
เด็กหญิงวริศรา  ธราพร
ป.3
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
92
เด็กหญิงวะละอ์  พลายพล
ป.3
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
93
เด็กชายวัชรพันธ์  อู่เจริญ
ป.5
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
94
เด็กชายวายุ  สายบัว
ป.5
โรงเรียนชาติเฉลิม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
95
เด็กหญิงวิรัญชนา  รัตน์นราทร
ป.4
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
96
เด็กหญิงวิศิษฐ์สิริ  ขวัญแสง
ป.6
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
97
เด็กชายวีรวิชญ์  พิมพ์ลี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลระนอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
98
เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  จิรักษา
ป.6
โรงเรียนชาติเฉลิม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
99
เด็กชายศุภณัฏฐ์  เตียศิริ
ป.6
โรงเรียนชาติเฉลิม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
100
เด็กชายศุภรัตน  นาคอ่อน
ป.6
โรงเรียนชาติเฉลิม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
101
เด็กชายศุภวิชญ์  หล่ออริยา
ป.4
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
102
เด็กชายสงกรานต์  คงกะแดะ
ป.5
โรงเรียนชาติเฉลิม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
103
เด็กชายสิรภพ  คนซื่อ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระนอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
104
เด็กหญิงสิริยากร  สนธิใจ
ป.6
โรงเรียนชาติเฉลิม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
105
เด็กหญิงสุพัชรีย์  รอดแคล้ว
ป.5
โรงเรียนชาติเฉลิม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ระนอง

ณ โรงเรียนศรีอรุโณทัย
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กหญิงสุพิชญา  บุญนาค
ป.5
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
107
เด็กหญิงสุรดา  จุลเสนีย์ชร
ป.4
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
108
เด็กหญิงสุวิชาดา  แก้วจันทร์ทอง
ป.6
โรงเรียนชาติเฉลิม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
109
เด็กชายอภินันท์  ผดุงวิทย์
ป.5
โรงเรียนชาติเฉลิม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
110
เด็กหญิงอรรัมภา  เฉลิมพล
ป.4
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
111
เด็กหญิงอรวีรา  มูสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนชาติเฉลิม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
112
เด็กหญิงอารยา  ขุนอาจ
ป.6
โรงเรียนชาติเฉลิม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
113
เด็กหญิงอิซซาเบล  อมารี ไฟล์ซิลเวอร์
ป.3
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
114
เด็กชายอิทธิพล  เสาร์แก้ว
ป.6
โรงเรียนชาติเฉลิม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
115
เด็กหญิงอินทิรา  เปี้ยสา
ป.3
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
ระนอง

ณ โรงเรียนศรีอรุโณทัย
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
116
นายเกียรติไชย  คลี่ขยาย
ม.3
โรงเรียนวัดหาดส้มแป้น
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
117
เด็กชายธันย์วา  เทียมขุนทด
ม.2
โรงเรียนวัดหาดส้มแป้น
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
118
เด็กชายมินทดา  พรหมบังเกิด
ม.3
โรงเรียนวัดหาดส้มแป้น
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
119
เด็กหญิงวิณี  นิลน้อย
ม.3
โรงเรียนวัดหาดส้มแป้น
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
120
เด็กหญิงอารียา  สวาสดิ์
ม.1
โรงเรียนวัดหาดส้มแป้น
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
121
เด็กหญิงอุทัยวรรณ  สันติสมบูรณ์
ม.1
โรงเรียนวัดหาดส้มแป้น
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ระนอง

ณ โรงเรียนศรีอรุโณทัย
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
122
เด็กหญิงกนกณัฐ  มงคล
ป.3
โรงเรียนอนุบาลระนอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
123
เด็กหญิงกรรณรวี  ไทรชมพู
ป.5
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
124
เด็กหญิงกรรณิกา  จันทร์กลาง
ป.5
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
125
เด็กหญิงกรีฑารัตน์  อินทร์จันทร์
ป.6
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
126
เด็กหญิงกวินนา  ชลิศราพงศ์
ป.5
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
127
เด็กหญิงกัญจนพร  กลับกลั่น
ป.6
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
128
เด็กหญิงกัญชรส  อินทบุตร
ป.5
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
129
เด็กหญิงกัญญานิษฐ์  เถื่อนประสงค์
ป.5
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
130
เด็กชายกันตพงศ์  วงศ์พานิชย์
ป.6
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
131
เด็กชายกิตติโชค  ถิ่นพังไกร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลระนอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
132
เด็กหญิงกุลชา  ปราบแต่ง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลระนอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
133
เด็กหญิงกุลนิดา  วิรุฬห์รักษ์สกุล
ป.3
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
134
เด็กหญิงเกตนิภา  รักวงศ์ไทย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลระนอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
135
เด็กหญิงเกวลิน  คชรัตน์
ป.5
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
136
เด็กชายเกียรติศักดิ์  ทิมมาก
ป.6
โรงเรียนวัดหาดส้มแป้น
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
137
เด็กหญิงขวัญจิรา  อุบลกาญจน์
ป.4
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
138
เด็กหญิงจันทิมา  เรืองรัตน์
ป.6
โรงเรียนวัดหาดส้มแป้น
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
139
เด็กหญิงจารุพร  ลือชา
ป.4
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
140
เด็กหญิงจารุลักษณ์  รุ่งรุจจิรพงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลระนอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
141
เด็กชายจารุวิทย์  ศิลปสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
142
เด็กหญิงจินตสิทธิ์  เพชรฉิม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลระนอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
143
เด็กหญิงจิรัฐติญา  พูลเดช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระนอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
144
เด็กหญิงจิรัฐิติกาล  ทองคำชุม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลระนอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
145
เด็กหญิงจิรัสส์  อดทน
ป.6
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
146
เด็กหญิงจุฑาทิพ  หน่อเนื้อ
ป.6
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
147
เด็กชายจุลจักร  รักสกุลนิตย์
ป.6
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
148
เด็กหญิงชญานิศา  โลหะวิตตะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลระนอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
149
เด็กชายชนทัต  ศรีนวลอินทร์
ป.5
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
150
เด็กหญิงชนนิกานต์  สมบูรณ์
ป.6
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
151
เด็กชายชนาธิป  คชหาญ
ป.4
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
152
เด็กหญิงชนาภัทร  พุทธัง
ป.3
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
153
เด็กหญิงชนิกานต์  อยู่อำไพ
ป.5
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
154
เด็กหญิงชนิสรา  พุทธัง
ป.5
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
155
เด็กชายชยกร  ชัชวาลย์
ป.6
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
156
เด็กชายชยังกูร  สักกะพลางกูร
ป.4
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ระนอง

ณ โรงเรียนศรีอรุโณทัย
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
157
เด็กชายชยุต  นิลน้อย
ป.6
โรงเรียนวัดหาดส้มแป้น
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
158
เด็กหญิงชลดา  ซู เม ฮาง
ป.5
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
159
เด็กหญิงชลรภัส  ทองทับ
ป.4
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
160
เด็กหญิงชลิต  ใบศิริ
ป.6
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
161
เด็กหญิงชลินทรา  ขุนพล
ป.6
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
162
เด็กชายชาญกสิณ  แซ่เตียว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระนอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
163
เด็กชายชานน  เรืองทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลระนอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
164
เด็กหญิงชาลิสา  คชหาญ
ป.4
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
165
เด็กชายไชยวัฒน์  สำเภาทอง
ป.6
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
166
เด็กชายฐปนวัฒน์  ธนาชีวิต
ป.3
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
167
เด็กหญิงฐานิศา  ลาภวงศ์ประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
168
เด็กหญิงฐิตารีย์  นิยม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลระนอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
169
เด็กชายฐิติศักดิ์  พันธ์ทิพย์
ป.5
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
170
เด็กชายณภัทร  ทิพย์อักษร
ป.6
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
171
เด็กชายณัชพล  เกตุลิขิตกุล
ป.6
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
172
เด็กหญิงณัชรยา  จิตรธรรม
ป.3
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
173
เด็กหญิงณัฐกมล  จินา
ป.5
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
174
เด็กหญิงณัฐกานต์  กาญจนพยัคฆ์
ป.4
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
175
เด็กหญิงณัฐธิดา  แซ่เฮง
ป.3
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
176
เด็กหญิงณัฐรีย์  กาญจนพยัคฆ์
ป.4
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
177
เด็กหญิงณัฐศิริ  เพ็ชรรัตน์
ป.6
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
178
เด็กหญิงณัทธิฌา  เพชรฟอง
ป.6
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
179
เด็กชายติณณภพ  มุตตาหารัช
ป.3
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
180
เด็กชายทนงศักดิ์  บุญมี
ป.6
โรงเรียนวัดหาดส้มแป้น
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
181
เด็กชายทรัพย์สิทธิ  สุวรรณ
ป.5
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
182
เด็กชายทัตพงศ์  พรมมานอก
ป.3
โรงเรียนอนุบาลระนอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
183
เด็กชายเทพประทาน  หงษ์คู
ป.6
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
184
เด็กชายแทนภูมิ  พุ่มสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลระนอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
185
เด็กชายธนกฤต  วุธิรักษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลระนอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
186
เด็กชายธนเดช  ใยแก้ว
ป.5
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
187
เด็กหญิงธนัญญา  ทรัพย์เอี่ยม
ป.5
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
188
เด็กชายธนาธิป  เกตุแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลระนอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
189
เด็กหญิงธนิพร  เดชประมวลผล
ป.4
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
190
เด็กหญิงธมลวรรณ  อินทรศิริ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลระนอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
191
เด็กหญิงธัญญลักษณ์  ลิ่มเรืองกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลระนอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ระนอง

ณ โรงเรียนศรีอรุโณทัย
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
192
เด็กหญิงธัญวรัตม์  จีระพิวัฒน์
ป.3
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
193
เด็กหญิงธันยธรณ์  เลขะพาส
ป.4
โรงเรียนอนุบาลระนอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
194
เด็กหญิงธันรดา  คงวิสัย
ป.3
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
195
เด็กชายธีรภัทร์  สังข์สี
ป.6
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
196
เด็กหญิงนภชนก  โมรินทร์
ป.6
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
197
เด็กชายนรเศรษฐ  อิสราคาร
ป.5
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
198
เด็กชายนฤมินทร์  รักสกุลนิตย์
ป.5
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
199
เด็กหญิงนลินี  ชัยคาม
ป.6
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
200
เด็กหญิงนวพร  ศิริเมฆ
ป.4
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
201
เด็กชายนวพล  จันทปุก
ป.6
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
202
เด็กหญิงนันท์นภัส  อังษานาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระนอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
203
เด็กหญิงนันหทัย  รื่นภาคเวก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระนอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
204
เด็กหญิงน้ำทิพย์  ชุมแสง
ป.5
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
205
เด็กชายนิรุชา  ลาโกติ
ป.6
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
206
เด็กหญิงบุรัสกร  รังศิลป์
ป.5
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
207
เด็กหญิงเบญจพร  ยุ่นประยงค์
ป.6
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
208
เด็กชายปรมี  อุ๋ยเต็กเค่ง
ป.5
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
209
เด็กหญิงประภาศิริ  อ่อนรักษ์
ป.6
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
210
เด็กหญิงปริยากร  ไชยฤทธิ์
ป.3
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
211
เด็กหญิงปวริศา  เจริญพิทักษ์พร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลระนอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
212
เด็กหญิงปวิชญา  ล้านเกตุบุตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลระนอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
213
เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  พึงสำนัก
ป.4
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
214
เด็กชายปวีณวุฒิ  หาญหงส์สุข
ป.4
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
215
เด็กหญิงปองขวัญ  พิทักษ์ปิยะวรรณ
ป.6
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
216
เด็กหญิงปัณฑารีย์  มะลิวัลย์
ป.6
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
217
เด็กหญิงปัทมพร  จุลเสนีย์ชร
ป.6
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
218
เด็กหญิงปาณิสา  เปรมใจ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลระนอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
219
เด็กหญิงปาลิน  โรจนอนันต์
ป.6
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
220
เด็กชายปิยนันท์  คงกลิ่น
ป.4
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
221
เด็กหญิงปิยะธิดา  พึ่งเจริญ
ป.5
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
222
เด็กหญิงปุญญิศา  ลิ่มศิลา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลระนอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
223
เด็กชายปุญณการ  โชคกิจการ
ป.5
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
224
เด็กชายปุญณจักร  โชคกิจการ
ป.6
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
225
เด็กหญิงปุณยวีร์  นิลนพรัตน์
ป.6
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
226
เด็กหญิงเปมิกา  แก้วแสงทอง
ป.3
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ระนอง

ณ โรงเรียนศรีอรุโณทัย
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
227
เด็กหญิงเปมิกา  ไชยฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
228
เด็กชายพงศ์ภรณ์  เอี่ยมสกุล
ป.5
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
229
เด็กชายพชนาค  อธิคมานนท์
ป.6
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
230
เด็กหญิงพนัชกร  ณ นคร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลระนอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
231
เด็กหญิงพรนัชชา  เรืองจันทร์
ป.5
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
232
เด็กชายพรพิพัฒน์  ห้องหาย
ป.5
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
233
เด็กหญิงพรรณพัชร  รัตนพันธ์
ป.3
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
234
เด็กชายพัชร์ฐเอก  กิตติวิวัฒน์
ป.4
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
235
เด็กหญิงพัชรณิชา  คงชม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลระนอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
236
เด็กชายพัชรพล  ชลิศราพงศ์
ป.4
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
237
เด็กหญิงพัสสกานต์  คุ้มเพชร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลระนอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
238
เด็กหญิงพาณิสา  หนังสือ
ป.4
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
239
เด็กหญิงพิชญ์สินี  มะลิวัลย์
ป.4
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
240
เด็กหญิงพิชญานิน  พลรักดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลระนอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
241
เด็กหญิงพิชญาพร  ศักดิ์สมพงศ์
ป.6
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
242
เด็กหญิงพิชฎา  ถิ่นพังงา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลระนอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
243
เด็กหญิงพิณกวี  รอดตัว
ป.6
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
244
เด็กหญิงพิรดาฐ์  ตลับทอง
ป.4
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
245
เด็กชายพีรณัฐ  ภู่ทอง
ป.6
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
246
เด็กชายพีรพัฒน์  จันทร์แดง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลระนอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
247
เด็กชายพีรภรรค์  บ้างสกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลระนอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
248
เด็กหญิงพุทธิมน  ชยุติ
ป.6
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
249
เด็กชายเพชรธร  อ่องสมหวัง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลระนอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
250
เด็กหญิงเพชรวดี  ปิยะทัต
ป.6
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
251
เด็กชายภคนันท์  สุวรรณมณี
ป.3
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
252
เด็กหญิงภัชราวดี  พรมจร
ป.6
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
253
เด็กหญิงภัณฑิลา  เรืองรอด
ป.5
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
254
เด็กหญิงภัทรภร  สงัดศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลระนอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
255
เด็กหญิงภัทรสุดา  เดชแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลระนอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
256
เด็กหญิงภัศราพร  ฝอยทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลระนอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
257
เด็กหญิงภิชาดา  ถาวรนุรักษ์
ป.6
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
258
เด็กหญิงภูริชญา  ขุนทองจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลระนอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
259
เด็กหญิงภูริชา  เกียรติไพบูลย์
ป.4
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
260
เด็กชายภูริวัฒน์  บุญเอื้อ
ป.6
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
261
เด็กชายภูวิศ  ศรียังมังกร
ป.6
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ระนอง

ณ โรงเรียนศรีอรุโณทัย
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
262
เด็กหญิงภูษณิศา  ใจซื่อ
ป.3
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
263
เด็กหญิงมนสิชา  แพ่งยัง
ป.5
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
264
เด็กหญิงมนัญชยา  ซื่อตรง
ป.3
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
265
เด็กหญิงมานิตา  โฮ่โพ่เจี้ยน
ป.6
โรงเรียนวัดหาดส้มแป้น
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
266
เด็กหญิงมีนนิศา  คูณกลาง
ป.6
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
267
เด็กชายมุฮัมมัด  ประสงค์ผล
ป.4
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
268
เด็กชายเมธี  กาลศรณ์
ป.4
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
269
เด็กชายยศภัทร  นาคประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
270
เด็กหญิงรดา  ศรนรินทร์
ป.5
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
271
เด็กชายรพีวิชญ์  แพรักษา
ป.6
โรงเรียนวัดหาดส้มแป้น
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
272
เด็กชายรัฐภิไชย  เนตรแสงสี
ป.6
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
273
เด็กหญิงรุ่งทิพย์  แสงศึก
ป.6
โรงเรียนวัดหาดส้มแป้น
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
274
เด็กหญิงลลิตภัทร  หนูพุมเรียง
ป.5
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
275
เด็กชายวรปกรณ์  แพรักษา
ป.6
โรงเรียนวัดหาดส้มแป้น
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
276
เด็กหญิงวรพร  เต็มอุดมภาค
ป.4
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
277
เด็กหญิงวรพิชชา  รำมะศักดิ์
ป.6
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
278
เด็กชายวรเมธา  วรินทรวนิช
ป.4
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
279
เด็กหญิงวรวรรณ  ชูทอง
ป.6
โรงเรียนวัดหาดส้มแป้น
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
280
เด็กหญิงวรางคณา  เทพประดิษฐ์
ป.4
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
281
เด็กหญิงวัชรวิภา  พิชัยภาพ
ป.6
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
282
เด็กชายวัฒนพล  ดังก้อง
ป.5
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
283
เด็กหญิงวิรัญชนา  พูลเดช
ป.4
โรงเรียนอนุบาลระนอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
284
เด็กหญิงวิรัญชนา  วัชโรสินธุ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลระนอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
285
เด็กหญิงวิรากานต์  วัชโรสินธุ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระนอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
286
เด็กชายวิศารุต  ภูศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลระนอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
287
เด็กชายวีรกุล  แก้วกลั่น
ป.4
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
288
เด็กหญิงศตกมล  จิตรกวี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลระนอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
289
เด็กหญิงศศิณา  ไขวารี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลระนอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
290
เด็กหญิงศศินา  ไขวารี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลระนอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
291
เด็กหญิงศศิวรรณ  ก้องพัฒนางกูร
ป.5
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
292
เด็กหญิงศิรดา  เรืองทอง
ป.5
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
293
เด็กหญิงศิรินทิพย์  อินรงค์
ป.6
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
294
เด็กหญิงศิริลักษณ์  สรรพกิจเจริญ
ป.5
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
295
เด็กชายศุภโชค  พุฒภา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระนอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
296
เด็กชายศุภณัฐ  ไชยชาญ
ป.4
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ระนอง

ณ โรงเรียนศรีอรุโณทัย
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
297
เด็กชายศุภณัฐ  ศรีเกตุ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลระนอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
298
เด็กหญิงศุภานิช  เศรษฐกิจ
ป.6
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
299
เด็กหญิงษิราณี  สมบูรณ์
ป.6
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
300
เด็กชายสรัล  หิรัญญสมบัติ
ป.5
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
301
เด็กชายสหรัฐ  เจริญทรัพย์
ป.5
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
302
เด็กชายสิรภพ  จิณรัฐ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลระนอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
303
เด็กหญิงสิริวิมล  ยวงทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลระนอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
304
เด็กหญิงสิริีธร  รวมพวก
ป.6
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
305
เด็กหญิงสุชัญสินี  พิทักษ์อรรณพ
ป.6
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
306
เด็กหญิงสุชานันท์  ภู่ไพบูลย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลระนอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
307
เด็กหญิงสุภัสสรา  พรหมโยธา
ป.6
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
308
เด็กหญิงสุรัชดา  ลาภวงศ์ประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
309
เด็กหญิงสุรัสวดี  คำสอน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลระนอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
310
เด็กชายสุวิจักขณ์  อัครจิตตานนท์
ป.3
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
311
เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ช่วยปลอด
ป.4
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
312
เด็กชายอธิชนม์  ปานนาคทองเจริญ
ป.6
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
313
เด็กหญิงอภิชญา  ภายหลัง
ป.6
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
314
เด็กหญิงอภิรดี  อนุรักษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลระนอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
315
เด็กหญิงอภิษฎา  ศรีธรรมา
ป.5
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
316
เด็กหญิงอรกมล  กิ่งแก้ว
ป.6
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
317
เด็กชายอรรณพ  เฉลิมวุฒานนท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลระนอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
318
เด็กหญิงอรวรรณ  จันทร์เพชร
ป.6
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
319
เด็กหญิงอังศุนิตย์  สักกะพลางกูร
ป.6
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
320
เด็กหญิงอัญมณี  บัวกาญจน์
ป.6
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
321
เด็กหญิงอัฐภิญญา  รักษาพล
ป.4
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
322
เด็กหญิงอันดามัน  จันทร์ทอง
ป.6
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
323
เด็กหญิงอาริยา  หน่อเนื้อ
ป.6
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
324
เด็กหญิงอารียา  เอ็มมิลี่ ไฟนซิลเวอร์
ป.3
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
325
เด็กชายเอกรินทร์  ทองคำ
ป.6
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
326
เด็กชายฮาซัน  ศรีเจริญ
ป.6
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์