ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ร้อยเอ็ด เขต 3

ณ โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกรรณิการ์  คล่องจริง
ป.6
โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัย
คณิตประถม
2
เด็กหญิงกรัณฑรัตน์  ทองมี
ป.3
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
คณิตประถม
3
เด็กชายกฤติมา  อ่อนเฉวียง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
คณิตประถม
4
เด็กชายกษิดิศ  เมฆกกตาล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
คณิตประถม
5
เด็กหญิงกัญญารัตน์  สุนทรวัฒน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
คณิตประถม
6
เด็กหญิงกานต์ธิดา  สุกใส
ป.4
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
คณิตประถม
7
เด็กหญิงกิตติญา  คชมิตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
คณิตประถม
8
เด็กชายกิตติพร  ชาวนา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
คณิตประถม
9
เด็กชายกิตติภณ  ศรีนวลอ้าย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
คณิตประถม
10
เด็กหญิงกุมารีรัตน์  เอี่ยมผึ้ง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
คณิตประถม
11
เด็กหญิงกุลธิดา  สมจิต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
คณิตประถม
12
เด็กชายขวัญมนัส  อัศวภูมิ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
คณิตประถม
13
เด็กหญิงเขมจริยา  เข็มจริยา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
คณิตประถม
14
เด็กหญิงคณิศา  จำปามาตย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
คณิตประถม
15
เด็กหญิงจันนิภา  มูลวรรณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
คณิตประถม
16
เด็กหญิงจารุวรรณ  ศรีกำพละ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
คณิตประถม
17
เด็กหญิงจินดาพร  โชติจำลอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
คณิตประถม
18
เด็กหญิงจิราภา  พลเยี่ยม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
คณิตประถม
19
เด็กหญิงจุฑามาศ  สร้อยวิเชียร
ป.3
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
คณิตประถม
20
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  บุตรพรม
ป.6
โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร
คณิตประถม
21
เด็กชายชนมวัติ  คูณเมือง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลทองสตา
คณิตประถม
22
เด็กหญิงชนันกานต์  พลเยี่ยม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
คณิตประถม
23
เด็กชายชนาธิป  ไชยะทิพย์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
คณิตประถม
24
เด็กหญิงชนิกานต์  พลเยี่ยม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
คณิตประถม
25
เด็กหญิงชนิสรา  มีหนองใหญ่
ป.3
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
คณิตประถม
26
เด็กหญิงชนิสรา  เลิศศิริรังสรรค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
คณิตประถม
27
เด็กหญิงชมพูนุช  กำแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
คณิตประถม
28
เด็กหญิงชมภูนุช  แพงเหิม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
คณิตประถม
29
เด็กหญิงชวัลลักษณ์  เลิศศิริรังสรรค์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
คณิตประถม
30
เด็กชายชัชชวิน  จูทะรักษ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
คณิตประถม
31
เด็กหญิงญานิกา  บูรณ์เจริญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
คณิตประถม
32
เด็กหญิงฐาณิศรา  นักบุญ
ป.5
โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร
คณิตประถม
33
เด็กหญิงฐิติกานต์  กุลสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
คณิตประถม
34
เด็กชายณัชพล  บุตรพรม
ป.5
โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร
คณิตประถม
35
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  แสงบุญมี
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกหนองบัว
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ร้อยเอ็ด เขต 3

ณ โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กหญิงณัฐณิชา  ขัติยนนท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
คณิตประถม
37
เด็กหญิงณัฐณิชา  คชมิตร
ป.3
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
คณิตประถม
38
เด็กหญิงณัฐธิดา  ขัติยนนท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
คณิตประถม
39
เด็กหญิงณัฐนรี  บุตพรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทองสตา
คณิตประถม
40
เด็กหญิงดวงใจ  ทองมี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
คณิตประถม
41
เด็กชายตรีทิพธาดา  บุญยัง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทองสตา
คณิตประถม
42
เด็กชายธนดล  กุตัน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
คณิตประถม
43
เด็กหญิงธนพร  ศรีชื่น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
คณิตประถม
44
เด็กชายธนวัฒน์  มัดหา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทองสตา
คณิตประถม
45
เด็กหญิงธันยพร  หนองขุ่นสาร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
คณิตประถม
46
เด็กหญิงธิดารัตน์  บุรีรัตน์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
คณิตประถม
47
เด็กหญิงธิติพร  พลเยี่ยม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
คณิตประถม
48
เด็กชายธีรวัฒน์  โสภาอุทก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
คณิตประถม
49
เด็กชายนครินทร์  จูมศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกหนองบัว
คณิตประถม
50
เด็กหญิงนงลักษณ์  ประดากรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
คณิตประถม
51
เด็กชายนนทพัทธ์  หลักแก้ว
ป.3
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
คณิตประถม
52
เด็กหญิงนัชชา  ไชยสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
คณิตประถม
53
เด็กหญิงบังอร  โยชน์เมืองไพร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
คณิตประถม
54
เด็กหญิงปภาวรินท์  จงใจสิทธิ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
คณิตประถม
55
เด็กหญิงประภาศิริ  สารัญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
คณิตประถม
56
เด็กหญิงปาริฉัตร  ศิริยา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
คณิตประถม
57
เด็กชายปิยราช  คงศรี
ป.3
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
คณิตประถม
58
เด็กชายปิยะเมศร์  บุตรพรม
ป.3
โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร
คณิตประถม
59
เด็กหญิงไปรยา  บูระณะเสน
ป.3
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
คณิตประถม
60
เด็กชายพงษ์กระพันธ์  เวฬุวรรณ์
ป.3
โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร
คณิตประถม
61
เด็กหญิงพชรพร  นูเพ็ง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
คณิตประถม
62
เด็กหญิงพรชนัน  ชัยดำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
คณิตประถม
63
เด็กชายพรพงษ์  พิมพ์วิเศษ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
คณิตประถม
64
เด็กหญิงพลอยชมพู  ชูศรีเสริฐ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
คณิตประถม
65
เด็กหญิงพัชรียา  มัดหา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
คณิตประถม
66
เด็กหญิงพิมพ์แพรวา  มะลิกัน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
คณิตประถม
67
เด็กชายพิสิษฐ์  สีเหลือง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
คณิตประถม
68
เด็กหญิงเพชรน้ำหนึ่ง  นาถ้ำทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
คณิตประถม
69
เด็กหญิงภควดี  เมืองแวง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
คณิตประถม
70
เด็กชายภาคิน  โพธิ์นาแค
ป.4
โรงเรียนอนุบาลทองสตา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ร้อยเอ็ด เขต 3

ณ โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กชายภูริณัฐ  เลิศศิริรังสรรค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
คณิตประถม
72
เด็กหญิงมณีรัตน์  แสงอ่อน
ป.6
โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัย
คณิตประถม
73
เด็กชายยศวีร์  พุดหล้า
ป.3
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
คณิตประถม
74
เด็กชายยุทธศาสตร์  สารัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทองสตา
คณิตประถม
75
เด็กหญิงรัตนา  คำมะเรียง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
คณิตประถม
76
เด็กหญิงรัตนาภรณ์  เค็งนอก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
คณิตประถม
77
เด็กชายราชินทร์  เจริญกุล
ป.3
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
คณิตประถม
78
เด็กชายวชิรวิชญ์  แสงจันดา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
คณิตประถม
79
เด็กหญิงวภิศนันท์  แก้วสะอาด
ป.5
โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร
คณิตประถม
80
เด็กหญิงวรัญญา  บุญพินิจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
คณิตประถม
81
เด็กหญิงวริศรา  รัตนวิรุฬห์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
คณิตประถม
82
เด็กชายวิชยุตม์  จิตตธาดาพงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
คณิตประถม
83
เด็กหญิงวิพาภร  สังฆะมณี
ป.6
โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร
คณิตประถม
84
เด็กหญิงศศิกานต์  พลอยวิเลิศ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
คณิตประถม
85
เด็กหญิงศศิธร  คำแสน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
คณิตประถม
86
เด็กหญิงศศิธารา  หงส์ศรีหม่น
ป.6
โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัย
คณิตประถม
87
เด็กชายศักดิ์ศรี  ศรีระชาติ
ป.3
โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร
คณิตประถม
88
เด็กหญิงศิริประภา  เบ็ญจรักษ์
ป.6
โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัย
คณิตประถม
89
เด็กหญิงศิริยากร  พลเยี่ยม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
คณิตประถม
90
เด็กชายศุภกร  จิตทวี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
คณิตประถม
91
เด็กชายสถาปัตย์  เข็มจริยา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
คณิตประถม
92
เด็กหญิงสิรินดา  ศรีโพธิ์
ป.5
โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร
คณิตประถม
93
เด็กหญิงสิริยาภรณ์  ศรีคำแซง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทองสตา
คณิตประถม
94
เด็กหญิงสุกัญญา  บุตรพรม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
คณิตประถม
95
เด็กหญิงสุดารัตน์  สานะสี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
คณิตประถม
96
เด็กหญิงสุนิชา  เต็มจันทร์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
คณิตประถม
97
เด็กหญิงสุพิชา  สุขแสน
ป.3
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
คณิตประถม
98
เด็กหญิงสุภาภรณ์  พวงห้อย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
คณิตประถม
99
เด็กชายอทิป  โคตรพงษ์
ป.4
โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร
คณิตประถม
100
เด็กชายอภิวัฒน์  บุตรพรม
ป.3
โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร
คณิตประถม
101
เด็กหญิงอัจฉราวดี  ไถวเลิศ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
คณิตประถม
102
เด็กหญิงอัญธิตรา  ศรีวะลา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
คณิตประถม
103
เด็กหญิงอารยา  ทองจันทร์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
คณิตประถม
104
เด็กหญิงอารีรัตน์  เทพบำรุง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
คณิตประถม
105
เด็กชายอุปทิน  อัศวภูมิ
ป.6
โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ร้อยเอ็ด เขต 3

ณ โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กชายเอกภพ  ประดับพันธ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ร้อยเอ็ด เขต 3

ณ โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
107
เด็กหญิงกนกวรรณ  ชมสินธุ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
วิทย์ประถม
108
เด็กหญิงกนกอร  บุตรพรม
ป.6
โรงเรียนบ้านคำนาดี
วิทย์ประถม
109
เด็กหญิงกมลชนก  จันทร์พงษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านคำนาดี
วิทย์ประถม
110
เด็กชายกรกต  อินทศิลา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
วิทย์ประถม
111
เด็กหญิงกรรณิกา  แก้วกล้า
ป.4
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
วิทย์ประถม
112
เด็กชายกฤษณธร  สีหนาท
ป.4
โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร
วิทย์ประถม
113
เด็กหญิงกฤษรินทร์  ภัทรวงศ์วิวัฒน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
วิทย์ประถม
114
เด็กชายกษิดิ์เดช  เกษตรสิงห์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลทองสตา
วิทย์ประถม
115
เด็กหญิงกัญญารัตน์  มะลิอ่อง
ป.6
โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร
วิทย์ประถม
116
เด็กหญิงกานต์พิชชา  ยุบลภาค
ป.3
โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร
วิทย์ประถม
117
เด็กชายกิตติศักดิ์  สุทธิประภา
ป.4
โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร
วิทย์ประถม
118
เด็กหญิงกิติมา  บุตรพรม
ป.5
โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร
วิทย์ประถม
119
เด็กหญิงกุลณัฐ  หงษ์ศรีเมือง
ป.6
โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัย
วิทย์ประถม
120
เด็กหญิงเกวรินทร์  นามวงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
วิทย์ประถม
121
เด็กหญิงเกษริน  ทัสสบุตร
ป.6
โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร
วิทย์ประถม
122
เด็กชายขัติยะ  แสงทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร
วิทย์ประถม
123
เด็กหญิงจตุพร  ชุมนุม
ป.6
โรงเรียนบ้านคำนาดี
วิทย์ประถม
124
เด็กชายจักรินทร์  มุลเมืองแสน
ป.6
โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัย
วิทย์ประถม
125
เด็กหญิงจินลดา  กะมุทรา
ป.6
โรงเรียนบ้านคำนาดี
วิทย์ประถม
126
เด็กชายจิรกิตต์  เดชพิพัฒน์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
วิทย์ประถม
127
เด็กหญิงจิรนันท์  ทวีวัฒน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
วิทย์ประถม
128
เด็กหญิงจิรนันท์  ผิวทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
วิทย์ประถม
129
เด็กหญิงจิรภัทร์  พลเยี่ยม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
วิทย์ประถม
130
เด็กหญิงจิราพร  จำเริญลาภ
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกหนองบัว
วิทย์ประถม
131
เด็กหญิงจิราพร  แหล่งสนาม
ป.5
โรงเรียนบ้านโคกหนองบัว
วิทย์ประถม
132
เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ชาลีแสน
ป.6
โรงเรียนบ้านคำนาดี
วิทย์ประถม
133
เด็กหญิงจุฑามาศ  รูปโสม
ป.6
โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัย
วิทย์ประถม
134
เด็กหญิงฉัตรนภา  งามสมพงษ์
ป.3
โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร
วิทย์ประถม
135
เด็กชายชนกันต์  มีสุข
ป.6
โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร
วิทย์ประถม
136
เด็กหญิงชนม์นิกา  พลเยี่ยม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
วิทย์ประถม
137
เด็กชายชรินทร์  สุนธงศิริ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
วิทย์ประถม
138
เด็กชายชัยมงคล  บุตรพรม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
วิทย์ประถม
139
เด็กชายชัยวัฒน์  อ้วนแดง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
วิทย์ประถม
140
เด็กหญิงชาลิสา  พลเยี่ยม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
วิทย์ประถม
141
เด็กชายณัฐกฤต  แหน่งกระโทก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ร้อยเอ็ด เขต 3

ณ โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
142
เด็กหญิงณัฐกานต์  บุตรพรม
ป.6
โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร
วิทย์ประถม
143
เด็กชายณัฐกิตติ์  นามชู
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
วิทย์ประถม
144
เด็กหญิงณัฐชนัน  ขัติยนนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
วิทย์ประถม
145
เด็กหญิงดวงธิดา  วงศ์ใหญ่
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
วิทย์ประถม
146
เด็กหญิงทักษิณา  พวงจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
วิทย์ประถม
147
เด็กชายธัญเทพ  หมั่นนันท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
วิทย์ประถม
148
เด็กหญิงธัญมน  สีเผือก
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกหนองบัว
วิทย์ประถม
149
เด็กหญิงธิดารัตน์  บุตรพรม
ป.5
โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร
วิทย์ประถม
150
เด็กชายนนทวัฒน์  ขำตา
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกหนองบัว
วิทย์ประถม
151
เด็กหญิงนภัทรสร  บริสุทธิ์สุขศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลทองสตา
วิทย์ประถม
152
เด็กชายนรินธรณ์  บุตรพรม
ป.6
โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร
วิทย์ประถม
153
เด็กหญิงนวอัญ  พันทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร
วิทย์ประถม
154
เด็กหญิงนันธิชา  บุตรพรม
ป.4
โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร
วิทย์ประถม
155
เด็กหญิงบันณารัตน์  สีลาโล้
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกหนองบัว
วิทย์ประถม
156
เด็กชายปกรณ์  เพชรบกหวาน
ป.3
โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร
วิทย์ประถม
157
เด็กหญิงปภัสสร  นิลบ่อ
ป.3
โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร
วิทย์ประถม
158
เด็กหญิงปลายฟ้า  ทองจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
วิทย์ประถม
159
เด็กหญิงปาลิตา  จันทิตย์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
วิทย์ประถม
160
เด็กหญิงปีย์วรา  ชูศรีวาส
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกหนองบัว
วิทย์ประถม
161
เด็กชายพงศ์พณิช  ศรีคัทนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
วิทย์ประถม
162
เด็กชายพรพล  ยุบลชิต
ป.6
โรงเรียนบ้านคำนาดี
วิทย์ประถม
163
เด็กชายพฤฒินันท์  มณีแผง
ป.6
โรงเรียนบ้านคำนาดี
วิทย์ประถม
164
เด็กหญิงพลอย  ตงเท่ง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
วิทย์ประถม
165
เด็กหญิงพัชรา  สุริโย
ป.4
โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร
วิทย์ประถม
166
เด็กหญิงพาขวัญ  ณ นคร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
วิทย์ประถม
167
เด็กหญิงพิชญาอร  ศรีเกื้อกลิ่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
วิทย์ประถม
168
เด็กหญิงพิศมัย  พันศิลา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
วิทย์ประถม
169
เด็กชายพีระพล  บุตรพรม
ป.6
โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร
วิทย์ประถม
170
เด็กชายพีระพล  สิทธิจันทร์
ป.5
โรงเรียนบ้านโคกหนองบัว
วิทย์ประถม
171
เด็กหญิงแพรดาว  แดนนาเลิศ
ป.6
โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัย
วิทย์ประถม
172
เด็กหญิงฟาริดา  พลเยี่ยม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
วิทย์ประถม
173
เด็กหญิงภัทราภรณ์  พุทธวงค์
ป.6
โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร
วิทย์ประถม
174
เด็กหญิงภารดี  ประดับพันธ์
ป.6
โรงเรียนบ้านคำนาดี
วิทย์ประถม
175
เด็กชายภูมิเพชร  พลเยี่ยม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
วิทย์ประถม
176
เด็กชายภูมิภัทร  กอมะณี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ร้อยเอ็ด เขต 3

ณ โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
177
เด็กหญิงมัลลิกา  บุตรพรม
ป.6
โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร
วิทย์ประถม
178
เด็กหญิงมาลิดสา  ฤทธิยงค์
ป.3
โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร
วิทย์ประถม
179
เด็กชายรัชชานนท์  ปุนลา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
วิทย์ประถม
180
เด็กหญิงรัชฏา  เยาวะพันธ์
ป.6
โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัย
วิทย์ประถม
181
เด็กหญิงรุ้งทิวา  ภูกองไชย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
วิทย์ประถม
182
เด็กหญิงลลิตา  บุตรพรม
ป.3
โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร
วิทย์ประถม
183
เด็กหญิงลักษณพร  จ้ำสีชา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
วิทย์ประถม
184
เด็กหญิงวรนุช  มงคยยิ่ง
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกหนองบัว
วิทย์ประถม
185
เด็กหญิงวราพร  สุทธิประภา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
วิทย์ประถม
186
เด็กหญิงวราภรณ์  บุตรพรม
ป.4
โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร
วิทย์ประถม
187
เด็กหญิงวริศรา  บุตรพรม
ป.5
โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร
วิทย์ประถม
188
เด็กหญิงวิรัญญา  พิมพ์สี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
วิทย์ประถม
189
เด็กหญิงวิรัลยุภา  พลสันติ
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกหนองบัว
วิทย์ประถม
190
เด็กหญิงศศิธร  ผลสินธุ์
ป.5
โรงเรียนบ้านโคกหนองบัว
วิทย์ประถม
191
เด็กหญิงศศิวิมล  มะอาจเลิศ
ป.6
โรงเรียนบ้านคำนาดี
วิทย์ประถม
192
เด็กหญิงศิริกานต์  บุตรพรม
ป.6
โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร
วิทย์ประถม
193
เด็กหญิงศิริอันญาณ์  สุขเกษม
ป.3
โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร
วิทย์ประถม
194
เด็กชายศิวกร  ประชาโรจน์
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกหนองบัว
วิทย์ประถม
195
เด็กชายศุกลวัฒน์  ทองสม
ป.3
โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร
วิทย์ประถม
196
เด็กหญิงษาวิตรี  ตรีรักษา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
วิทย์ประถม
197
เด็กหญิงสหัทยา  ศรีไชยบาล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
วิทย์ประถม
198
เด็กชายสุโชติ  ประทุม
ป.6
โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร
วิทย์ประถม
199
เด็กหญิงสุทธิกานต์  ตรีเมฆ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
วิทย์ประถม
200
เด็กหญิงสุธิดา  โงชาฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านคำนาดี
วิทย์ประถม
201
เด็กหญิงสุมณฑา  ปัญจมาตย์
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกหนองบัว
วิทย์ประถม
202
เด็กหญิงอดาวัลย์  คันสินธุ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
วิทย์ประถม
203
เด็กชายอดิศักดิ์  อุตทา
ป.6
โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร
วิทย์ประถม
204
เด็กหญิงอติกานต์  นามอาจ
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกหนองบัว
วิทย์ประถม
205
เด็กชายอนวัฒน์  แสงจันดา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
วิทย์ประถม
206
เด็กหญิงอนัญตญา  ชูศรีเมือง
ป.6
โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัย
วิทย์ประถม
207
เด็กชายอภิวัฒน์  ตั้งบูชาเกียรติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลทองสตา
วิทย์ประถม
208
เด็กชายอมลา  บุตรสาร
ป.3
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
วิทย์ประถม
209
เด็กชายอรรธพงษ์  แก้วกาหลง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
วิทย์ประถม
210
เด็กหญิงอรวรรณ์  พินิจพล
ป.6
โรงเรียนบ้านคำนาดี
วิทย์ประถม
211
เด็กหญิงอัจฉรา  ศรีเกื้อกลิ่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ร้อยเอ็ด เขต 3

ณ โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
212
เด็กหญิงอัยลดา  ทองจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
วิทย์ประถม
213
เด็กหญิงอาทิตยา  วิชัยผิน
ป.6
โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ร้อยเอ็ด เขต 3

ณ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
214
เด็กหญิงกอบแก้ว  ระเบียบโพธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
215
เด็กหญิงกัญญาพัชร  จันละวัตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
216
เด็กหญิงกัลยา  บุญยืนนาน
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
217
เด็กหญิงกิตตินันท์  อุประไมย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
218
เด็กชายกิตติศักดิ์  อินทำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
219
เด็กหญิงเกตนิชา  คาศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าไคร้
คณิตประถม
220
เด็กหญิงขนิษฐา  บุญพิละ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
221
เด็กหญิงคัมภีร์พรรณ  ทวีวรรณ
ป.4
โรงเรียนไชยวานนาเลิงคุ้งสะอาด
คณิตประถม
222
เด็กชายจักรกฤษณ์  บูรณะอุดม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
223
เด็กหญิงจิตรดา  จันเรียง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
224
เด็กหญิงจิตรลดา  วงษ์สินธุ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
225
เด็กชายจิรพัฒน์  ดอนมาลา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
226
เด็กชายจีรวัฒน์  ศักดิ์วงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
227
เด็กหญิงจุฬามณี  แก้วเวียงกัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
228
เด็กหญิงเฉลิมขวัญ  สิทธิไพร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
229
เด็กหญิงชญานินทร์  ภูสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
230
เด็กหญิงช่อเอื้อง  แวงวุธ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
231
เด็กหญิงชัญญานุช  สมุทรเขต
ป.4
โรงเรียนไชยวานนาเลิงคุ้งสะอาด
คณิตประถม
232
เด็กชายชัยณรงค์  จันทวี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
233
เด็กชายชาญยุทธ  ประนัดทา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
234
เด็กชายชิตสณุพงษ์  บัวศรีธรานนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
235
เด็กหญิงชุติยา  ไชยดำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
236
เด็กชายเชิดชัย  สีคราม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
237
เด็กหญิงโชติรส  บุตรจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
238
เด็กชายฐนกร  สารุณา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
239
เด็กหญิงฐิติรัตน์  เชอหมื่อ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
240
เด็กชายณฐพงศ์  ทรงหาคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
241
เด็กชายณภัทร  ปิตะฝ่าย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
242
เด็กชายณัฐชัย  รักสัตย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
243
เด็กหญิงณัฐฒิฌา  กันยา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
244
เด็กหญิงณัฐณิชา  สรสิทธิ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
245
เด็กหญิงณัฐทริกา  ศรีบัวลา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
246
เด็กหญิงณัฐธิชา  ไสยปกรณ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
247
เด็กหญิงณัฐธีรา  งามรูป
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
248
เด็กชายณัฐพล  สุ่มมาตย์
ป.3
โรงเรียนบ้านท่าไคร้
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ร้อยเอ็ด เขต 3

ณ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
249
เด็กชายทักษ์พงศ์  พรมโยธา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
250
เด็กชายธนกร  จันทะคุณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
251
เด็กหญิงธนพร  แสงผา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
252
เด็กชายธนาดล  บัวระบัติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
253
เด็กหญิงธนาภา  เศรษฐจำนงค์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
254
เด็กหญิงธัญภา  มาโยธา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
255
เด็กชายธีรชัย  สาหินกอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
256
เด็กหญิงนงณภัทร  ปิตะฝ่าย
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
257
เด็กหญิงนพมาศ  จำศูนย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
258
เด็กหญิงนภัทร  ประเที่ยง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
259
เด็กหญิงนภัสสร  ทองธิสาร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
260
เด็กชายนราธิป  แก่นพุทธ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
261
เด็กหญิงนริศรา  เวชโคกรักษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
262
เด็กชายนวพล  โสดานาคะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
263
เด็กหญิงนันทกาญจน์  อรรถวิเศษ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
264
เด็กหญิงนันท์นพิณ  ตั้งสมบูรณ์กุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
265
เด็กชายนันทวัฒน์  สรรพวุธ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
266
เด็กหญิงนันทิชา  ตระกูลภุรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
267
เด็กหญิงน้ำเพ็ชร  โคตรบุตร
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
268
เด็กหญิงบุสดี  เขตรักษา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
269
เด็กหญิงเบญจพร  น้อยมี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
270
เด็กหญิงปภัสสรณ์  ศรีคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
271
เด็กหญิงปริฉัตร  ธรรมพินิจ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
272
เด็กหญิงปรีญาธิดา  บัวระบัติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
273
เด็กชายปัทวีกานต์  อุปเท
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
274
เด็กหญิงปาณิศา  สัตวุธ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
275
เด็กหญิงปุณยาพร  นิชกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
276
เด็กชายพชร  พลเยี่ยม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
277
เด็กหญิงพัชราพร  จิตรเอื้อ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
278
เด็กหญิงพัชราวรรณ  มัทนัง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
279
เด็กหญิงพัชรี  ทาสีลา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
280
เด็กชายพัทธนันท์  วิบูลย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
281
เด็กชายพันธวิศ  แซ่นิ่ม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
282
เด็กหญิงพิชญ์นาฏ  ศรีจุลฮาด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
283
เด็กชายพีรพล  ยุบล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ร้อยเอ็ด เขต 3

ณ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
284
เด็กหญิงเพ็ญนภา  ภูลายยาว
ป.4
โรงเรียนไชยวานนาเลิงคุ้งสะอาด
คณิตประถม
285
เด็กหญิงภณิตา  สตาเขต
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
286
เด็กหญิงภัทรชราภรณ์  ทองมาก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
287
เด็กหญิงภัทรธิดา  ศรีวิเศษ
ป.3
โรงเรียนบ้านท่าไคร้
คณิตประถม
288
เด็กชายภานุดล  วงษ์ศรีแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
289
เด็กชายภูริภัทร  บุญเรือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
290
เด็กชายภูวดล  ส่องโสม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
291
เด็กหญิงมัลลิกา  สังฆะบาลี
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
292
เด็กหญิงยลลดา  ต้นโศก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
293
เด็กชายรณภพ  ศักดิ์วงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
294
เด็กหญิงรตานรี  อรรคนิมาตย์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
295
เด็กชายร่มฉัตร  ขนิษฐวงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
296
เด็กชายรัฐภมิ  ปลื้มใจ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
297
เด็กชายรัฐภูมิ  พรมชาติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
298
เด็กชายรุ่งกิจ  น๊ะวิชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
299
เด็กหญิงรุ่งธิวา  จารุไชย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
300
เด็กหญิงรุจาภา  พันธ์ทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
301
เด็กหญิงรุจิรัตน์  ทนงศิลป์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
302
เด็กชายฤทธิ์ศักดิ์  ปิติพัฒน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
303
เด็กชายวงศพัทธ์  เอี่ยมน้อย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
304
เด็กหญิงวรรธนันท์  นิลแก้วบวรวิชญ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
305
เด็กหญิงวัลญา  ชินคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
306
เด็กชายวิทวัส  กุยสิงห์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
307
เด็กหญิงวิภาพร  ทวีวรรณ
ป.4
โรงเรียนไชยวานนาเลิงคุ้งสะอาด
คณิตประถม
308
เด็กหญิงวิลาสินี  สีหาจร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
309
เด็กชายวุฒิพงศ์  บุญจูง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
310
เด็กหญิงศรารัตน์  บุตรวุธ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
311
เด็กหญิงศศิกานต์  พิมพิลา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
312
เด็กหญิงศินีนารถ  คะเซ็นแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
313
เด็กชายศิริมงคล  ทิวาพัฒน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
314
เด็กชายศิริวุฒิ  ระวัง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
315
เด็กชายศุธวิชญ์  ขันธวุธ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
316
เด็กชายสินธพ  กะตะศิลา
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าไคร้
คณิตประถม
317
เด็กชายสิปปพัฒน์  สรรพวุธ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
318
เด็กหญิงสิริยากร  บุญทา
ป.4
โรงเรียนไชยวานนาเลิงคุ้งสะอาด
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ร้อยเอ็ด เขต 3

ณ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
319
เด็กหญิงสุกัญญา  โพนสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
320
เด็กหญิงสุพรรษา  ไชยประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
321
เด็กชายอชิตะ  เนตรศาสตร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
322
เด็กหญิงอรดา  พันธ์ศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
323
เด็กหญิงอรปรียา  ผลาฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
324
เด็กหญิงอริยา  สมเสนาะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
325
เด็กชายอวิรุทธ์  บัวไข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
326
เด็กหญิงอาทิตยา  พรมชาติ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
327
เด็กหญิงอาธิติยา  มาตวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
328
เด็กหญิงอารียา  ค้อชากุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
329
เด็กชายอินทรัตน์  บุตรหนองหว้า
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
330
เด็กหญิงอินทิรา  กุ่มทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
331
เด็กหญิงอินทิรา  ธินบุตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ร้อยเอ็ด เขต 3

ณ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
332
เด็กหญิงกนกทิพย์  วิไลลักษณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
333
เด็กหญิงกนกพร  วงษา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
334
เด็กหญิงกนกวรรณ  นิลดาศรี
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าไคร้
วิทย์ประถม
335
เด็กหญิงกมลทิพย์  ขันแข็ง
ป.6
โรงเรียนไชยวานนาเลิงคุ้งสะอาด
วิทย์ประถม
336
เด็กหญิงกมลสิริ  ไทยนาทม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
337
เด็กชายกฤษฎา  กอศักดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
338
เด็กชายกฤษณพล  นารถน้ำพอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
339
เด็กชายกฤษดา  วิริยะผล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
340
เด็กหญิงกัญญารักษ์  หนูชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
341
เด็กชายกันตพงศ์  นพนิยม
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
342
เด็กหญิงกานต์ธิดา  พูลเพิ่ม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
343
เด็กชายกานท์กวิน  พันธัง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
344
เด็กชายกิตติกร  ผลดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
345
เด็กชายกิตติชัย  บุญทา
ป.6
โรงเรียนไชยวานนาเลิงคุ้งสะอาด
วิทย์ประถม
346
เด็กชายกิตติภู  แสงทวี
ป.6
โรงเรียนไชยวานนาเลิงคุ้งสะอาด
วิทย์ประถม
347
เด็กชายกิตติศักดิ์  ราชพลแสน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
348
เด็กหญิงกุลณัฐ  วรรณเชฐ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
349
เด็กหญิงกุลธิดา  วรรณเชฐ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
350
เด็กหญิงเกวลิน  พันสาย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
351
เด็กหญิงเกศสุดาพร  เที่ยงกินรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
352
เด็กชายเกียรติภูมิ  พรมชาติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
353
เด็กชายเกียรติศักดิ์  โยธานันท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
354
เด็กหญิงขวัญขนิษฐ์  แสงบุญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
355
เด็กหญิงขวัญจิรา  ศีลาวารี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
356
เด็กหญิงขวัญธิดา  จันทรีย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
357
เด็กหญิงขวัญนภา  วิเศษโวหาร
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าไคร้
วิทย์ประถม
358
เด็กหญิงเขมจิรา  เนียมรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
359
เด็กชายจักรพงษ์  พิมพิลา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
360
เด็กหญิงจิดาภา  อนุวาร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
361
เด็กชายจิรกิตต์  เมฆฉิม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
362
เด็กชายจิรวัฒน์  ฉ่ำมณี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
363
เด็กหญิงจิรัชญา  นนฤาชา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
364
เด็กหญิงจิราพร  สิงห์เสนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
365
เด็กหญิงจิราภรณ์  ลเพลิง
ป.5
โรงเรียนไชยวานนาเลิงคุ้งสะอาด
วิทย์ประถม
366
เด็กชายจิรายุส  ทาบุตตะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ร้อยเอ็ด เขต 3

ณ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
367
เด็กชายจิราวุฒิ  ภูแซมศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
368
เด็กชายจีรวัฒน์  กุละคำแสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
369
เด็กชายจีระพัฒน์  พุทธิฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
370
เด็กหญิงจุฑาภรณ์  วรวัฒน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
371
เด็กหญิงจุฑามาศ  เขียวน้ำชุม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
372
เด็กหญิงจุฑามาศ  ยอดทองดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
373
เด็กหญิงจุฑามาศ  วิริยะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
374
เด็กหญิงจุฑามาศ  ศิลาลัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
375
เด็กชายจุลจักร  พันธุ์พินิจ
ป.5
โรงเรียนไชยวานนาเลิงคุ้งสะอาด
วิทย์ประถม
376
เด็กชายฉัตรชัย  เคนเมืองไพร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
377
เด็กหญิงชนันต์ญาต์  อายุพัฒน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
378
เด็กชายชนาธิป  ลาภรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
379
เด็กหญิงชลธิชา  มณีกัลย์
ป.4
โรงเรียนบ้านบาโคหนองแคน
วิทย์ประถม
380
เด็กหญิงชลลดา  อึ้งวรวานิช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
381
เด็กชายชัยณุวัฒน์  เข็มโคตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
382
เด็กชายชาคริต  ชัยแสนฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
383
เด็กชายฌานวัฒน์  ใบยพฤกษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
384
เด็กชายญาณวุฒิ  เสมานู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
385
เด็กชายฐารัฐ  มาลัยเถาว์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
386
เด็กชายฐิตินันท์  วรกรรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
387
เด็กหญิงฑิฆัมพร  สุนทรวัฒน์
ป.5
โรงเรียนไชยวานนาเลิงคุ้งสะอาด
วิทย์ประถม
388
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  นพดารา
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าไคร้
วิทย์ประถม
389
เด็กหญิงณัฐกฤตา  เปรินทร์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
390
เด็กหญิงณัฐกานต์  สารศิริ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
391
เด็กหญิงณัฐกานต์  โสดนาคะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
392
เด็กหญิงณัฐฐาพร  บุตรพรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
393
เด็กหญิงณัฐนิชา  จันทร์ศิริ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
394
เด็กหญิงณัฐพร  หมุนลี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
395
เด็กหญิงณัฐริกา  อะโนนาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
396
เด็กชายณัฐวัฒน์  ฉ่ำมณี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
397
เด็กชายณัฐศักดิ์  แก้วศิลา
ป.6
โรงเรียนบ้านบาโคหนองแคน
วิทย์ประถม
398
เด็กชายดนุสรณ์  วรรณดร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
399
เด็กชายดำรงค์  จินดา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
400
เด็กหญิงเด็กหญิงอัญชลี  กุลโพนเมือง
ป.6
โรงเรียนไชยวานนาเลิงคุ้งสะอาด
วิทย์ประถม
401
เด็กชายทวมินทร์  มณีฉาย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ร้อยเอ็ด เขต 3

ณ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
402
เด็กหญิงทิฆัมพร  ชวนกระโทก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
403
เด็กหญิงทิพย์มณี  เดชขัน
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าไคร้
วิทย์ประถม
404
เด็กหญิงทิพยาภรณ์  ศิริอัฐ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
405
เด็กชายธนกร  จันทร์เทศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
406
เด็กชายธนกร  เหลาทองดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
407
เด็กชายธนกฤต  ป้องสีดา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
408
เด็กหญิงธนพรรณ  รุ่งวิสัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
409
เด็กชายธนพล  สุทธิประภา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
410
เด็กชายธนวัฒน์  เจริญสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
411
เด็กชายธนวัฒน์  นาเมืองรักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
412
เด็กชายธนวัฒน์  มุ่งหมาย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
413
เด็กชายธนากร  คลังคง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
414
เด็กชายธนากร  ชื่นชม
ป.5
โรงเรียนไชยวานนาเลิงคุ้งสะอาด
วิทย์ประถม
415
เด็กชายธนากร  วรฉัตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
416
เด็กชายธนาคาร  โหมดนอก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
417
เด็กชายธราดล  แสนสุด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
418
เด็กหญิงธัญญลักษณ์  บัวสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนบ้านบาโคหนองแคน
วิทย์ประถม
419
เด็กชายธันวา  ชุดขุนทด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
420
เด็กหญิงธารีรัตน์  สุทธิจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
421
เด็กหญิงธิติมา  สุภาจันทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
422
เด็กชายธีรชาติ  หาญอาษา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
423
เด็กชายธีรพัฒน์  ยานุพรม
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
424
เด็กชายธีรภัทร  มัดทะปานัง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
425
เด็กหญิงนงนภัส  ศรีจันทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
426
เด็กหญิงนภาพร  บุญไชย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
427
เด็กชายนรากรณ์  มะลิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
428
เด็กหญิงนันทนา  แก้วภู
ป.6
โรงเรียนไชยวานนาเลิงคุ้งสะอาด
วิทย์ประถม
429
เด็กชายนันทพงศ์  ภู่ทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
430
เด็กชายนันทวัฒน์  ลีคำโหมง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
431
เด็กหญิงนัยดา  กุลสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนบ้านบาโคหนองแคน
วิทย์ประถม
432
เด็กชายนาคินทร์  นาคพรต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
433
เด็กหญิงนารี  วิชาโคตร
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
434
เด็กหญิงน้ำทิพย์  วรวงค์
ป.6
โรงเรียนไชยวานนาเลิงคุ้งสะอาด
วิทย์ประถม
435
เด็กหญิงน้ำฟ้า  มานิตยกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
436
เด็กหญิงนิติญาพร  มาสระคู
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ร้อยเอ็ด เขต 3

ณ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
437
เด็กหญิงเนตรชนก  กำสุนทร
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
438
เด็กหญิงเนตรชนก  พลมนตรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
439
เด็กหญิงบัณฑิตา  สุวรรณชัยรบ
ป.4
โรงเรียนบ้านท่าไคร้
วิทย์ประถม
440
เด็กหญิงบุณยานุช  เวียงนนท์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
441
เด็กชายปฏิภาณ  ปัดถาทุม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
442
เด็กชายปฏิภาณ  ไสยศาสตร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
443
เด็กชายปฐมพร  บุญเลิศ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
444
เด็กหญิงปนัดดา  คานบุตตะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
445
เด็กชายปรมัตถ์  เวียงธรรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
446
เด็กชายประกาศิต  บุญเลิศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
447
เด็กหญิงประภาภรณ์  ป้องคำสิงห์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
448
เด็กชายประวิทย์  ศรีรักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
449
เด็กหญิงประวีณา  แก้วโสภา
ป.6
โรงเรียนไชยวานนาเลิงคุ้งสะอาด
วิทย์ประถม
450
เด็กหญิงปวีณา  กออำไพ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
451
เด็กหญิงปาริชาติ  ไชยหนองบัว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
452
เด็กหญิงปาล์มมณี  เพ็ชรภูวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
453
เด็กหญิงปิยาภรณ์  ถวิลไพร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
454
เด็กหญิงเปรมรัศมี  ทองเฟื่อง
ป.3
โรงเรียนบ้านบาโคหนองแคน
วิทย์ประถม
455
เด็กชายพงศกร  อามาตมนตรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
456
เด็กชายพงษ์ศิริ  นินไชย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
457
เด็กหญิงพรนภา  โสระชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
458
เด็กชายพรพิพัฒน์  นาทมพล
ป.4
โรงเรียนไชยวานนาเลิงคุ้งสะอาด
วิทย์ประถม
459
เด็กหญิงพรพิพัตร  พรมวิจิตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
460
เด็กชายพลวัต  เถระวัฒน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
461
เด็กหญิงพลอยไพลิน  กาบินพงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
462
เด็กหญิงพัชรพร  ศักดิ์วงษ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
463
เด็กชายพัฒธนพงษ์  สารธรรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
464
เด็กชายพาลาดล  ตาเมือง
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าไคร้
วิทย์ประถม
465
เด็กหญิงพิชชาพร  อุปชา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
466
เด็กหญิงพิชดา  สุธาวา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
467
เด็กชายพิชิตชัย  ทวยหาญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
468
เด็กหญิงพิยดา  พูลเพิ่ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
469
เด็กชายพิรภพ  วงศ์สุโท
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
470
เด็กหญิงฟ้าใส  ธิมาชัย
ป.4
โรงเรียนบ้านบาโคหนองแคน
วิทย์ประถม
471
เด็กชายภราดร  ฤทธิขันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ร้อยเอ็ด เขต 3

ณ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
472
เด็กหญิงภัคนภัสส์  เย็นวัฒนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
473
เด็กหญิงภัณทิรา  บุญประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
474
เด็กชายภัทรเกียรติ  พละมาตย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
475
เด็กหญิงภัทรจิรา  อยู่เย็น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
476
เด็กชายภัทรดนัย  สุดาทิพย์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
477
เด็กชายภัทรพล  ขัติยนนท์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
478
เด็กหญิงภัทราวดี  หมุนลี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
479
เด็กชายภัทรินทร์  ชัยมัง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
480
เด็กชายภาณุพงศ์  ใจยั่งยืน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
481
เด็กชายภูตะวัน  แสงทวี
ป.4
โรงเรียนไชยวานนาเลิงคุ้งสะอาด
วิทย์ประถม
482
เด็กชายภูมิลินทร์  อุปวงศา
ป.6
โรงเรียนไชยวานนาเลิงคุ้งสะอาด
วิทย์ประถม
483
เด็กหญิงมัชฌิมา  อุปเทห์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
484
เด็กหญิงมาลินี  วิเศษนันท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
485
เด็กหญิงมีโชค  แสงอาวุธ
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าไคร้
วิทย์ประถม
486
เด็กหญิงเมทินี  สิงหาวุธ
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าไคร้
วิทย์ประถม
487
เด็กหญิงเมย์ติภรณ์  กลางสาร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
488
เด็กหญิงเมย์รินทร์  รัตนภักดี
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
489
เด็กหญิงยศพร  วาระสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
490
เด็กหญิงยุพาพร  ชะนะ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
491
เด็กชายระพีภัทร  บัวชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
492
เด็กหญิงรัชติกานต์  มหารักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
493
เด็กชายรัชภูมิ  แสนสนอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
494
เด็กหญิงรัตติกาล  ไกรยสินธ์
ป.4
โรงเรียนบ้านบาโคหนองแคน
วิทย์ประถม
495
เด็กหญิงรุ่งนฐา  ตุลากัลย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
496
เด็กชายฤทธิวุฒิ  แก้วประสาน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
497
เด็กชายวชิระ  เกิดโมลี
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าไคร้
วิทย์ประถม
498
เด็กชายวรชิต  ลีคำโหมง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
499
เด็กชายวรภาส  ชุมปัญญา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
500
เด็กชายวรายุทธ  สีพิมสาร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
501
เด็กหญิงวริษา  มีเวช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
502
เด็กชายวัชระ  ราสุ
ป.5
โรงเรียนไชยวานนาเลิงคุ้งสะอาด
วิทย์ประถม
503
เด็กชายวัชริน  อุดมศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
504
เด็กชายวิชากร  แก้วชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
505
เด็กชายวิทยากรณ์  วิบูลย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
506
เด็กชายวิทวัส  มะลิ
ป.6
โรงเรียนบ้านบาโคหนองแคน
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ร้อยเอ็ด เขต 3

ณ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
ห้องสอบที่
 18
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
507
เด็กชายวิทวัส  วรรณทิพย์
ป.5
โรงเรียนไชยวานนาเลิงคุ้งสะอาด
วิทย์ประถม
508
เด็กหญิงวิไลภรณ์  อุปไมย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
509
เด็กชายวีรชาติ  ทิพย์โกมล
ป.3
โรงเรียนบ้านท่าไคร้
วิทย์ประถม
510
เด็กหญิงศตายุ  ไชยวิเศษ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
511
เด็กชายศรายุทธ  คณะพรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
512
เด็กหญิงศศิกานต์  เลิศจำนงค์
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าไคร้
วิทย์ประถม
513
เด็กหญิงศศิกานต์  สิงห์วิสุทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
514
เด็กหญิงศศิธร  กลยนี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
515
เด็กหญิงศศิธร  ธรณี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
516
เด็กหญิงศศิวิมล  วราหุล
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
517
เด็กหญิงศิยาภรณ์  ศรีผาวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
518
เด็กหญิงศิรัญธร  ศรีจุลฮาด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
519
เด็กหญิงศิรินทร  เลื่อมใส
ป.6
โรงเรียนบ้านบาโคหนองแคน
วิทย์ประถม
520
เด็กหญิงศิริเนตร  ศิริราช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
521
เด็กชายศิริศักดิ์  วรราช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
522
เด็กหญิงศิวาพร  สารรัตน์
ป.5
โรงเรียนไชยวานนาเลิงคุ้งสะอาด
วิทย์ประถม
523
เด็กชายศุภณัฐ  ศิริโสม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
524
เด็กชายศุภวิชญ์  ไชยธงรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
525
เด็กหญิงสมปรารถนา  บริบูรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
526
เด็กชายสรนิติ  มุ่งงาม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
527
เด็กชายสหวัชร  ดิลกสุนทร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
528
เด็กหญิงสาธิกา  สังฆะมณี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
529
เด็กหญิงสายสวรรค์  รังศรีศักดิ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
530
เด็กชายสิทธิภูมิ  วรภูมิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
531
เด็กชายสิรภพ  อึ้งประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
532
เด็กชายสิรวิชญ์  บุญสูงเพชร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
533
เด็กหญิงสิริยากร  สุริวรรณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
534
เด็กหญิงสิริยาภรณ์  เหมรา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
535
เด็กหญิงสุชานาถ  ตรีเหรา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
536
เด็กหญิงสุชาวดี  นนฤาชา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
537
เด็กหญิงสุดารัตน์  นนทสันต์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
538
เด็กชายสุทธิชาติ  นามสง่า
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
539
เด็กชายสุธาวัฒน์  ทาปลัด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
540
เด็กหญิงสุธิดา  พิศพาน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
541
เด็กหญิงสุปรียา  บุญภิละ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ร้อยเอ็ด เขต 3

ณ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
ห้องสอบที่
 19
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
542
เด็กหญิงสุภาพร  พลรักษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านบาโคหนองแคน
วิทย์ประถม
543
เด็กชายสุริยา  เศรษฐจำนงค์
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าไคร้
วิทย์ประถม
544
เด็กชายเสฏฐวุฒิ  กล่อมเกลา
ป.4
โรงเรียนบ้านบาโคหนองแคน
วิทย์ประถม
545
เด็กหญิงหฤทัย  สวัสดิ์นที
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
546
เด็กหญิงอนงค์  กอพล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
547
เด็กชายอนุชา  เกิดกิ่งจันทร์
ป.4
โรงเรียนไชยวานนาเลิงคุ้งสะอาด
วิทย์ประถม
548
เด็กชายอภินันท์  แสนสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
549
เด็กหญิงอภิลักษณ์  กลิ่นใบ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
550
เด็กชายอภิวุฒิ  แน่นอุดร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
551
เด็กหญิงอภิสรา  มารปริ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
552
เด็กชายอรรถพร  ถินนาวัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
553
เด็กหญิงอรวรา  ไชยมัง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
554
เด็กหญิงอาริตา  เนืองใต้
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
555
เด็กชายเอกพล  อุดมโภชน์
ป.5
โรงเรียนไชยวานนาเลิงคุ้งสะอาด
วิทย์ประถม
556
เด็กชายเอกสิทธิ์  ประทุมทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม