ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ยะลา เขต 1

ณ อาคาร 4 ชั้น 1 ห้องสอบที่ 1 โรงเรียนอนุบาลยะลา
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกชกร  เหตุทอง
ป.4
โรงเรียนมานะศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
2
เด็กหญิงกนกนุช  วงศ์วัชรเดช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
3
เด็กหญิงกนกรส  พยากรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
4
เด็กหญิงกมลรัตน์  สุวรรณชะนะ
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
5
เด็กหญิงกรกช  จันทวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
6
เด็กชายกรวิชญ์  โรยศิริ
ป.3
โรงเรียนมานะศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
7
เด็กชายกฤตบุญ  บุญภิรมย์
ป.4
โรงเรียนมานะศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
8
เด็กหญิงกฤตพร  คีรีรัตน์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
9
เด็กหญิงกฤตพร  ศรีสุข
ป.3
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
10
เด็กชายกฤษภณ  ฮังจี้จู้
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
11
เด็กชายกษิดิศ  แซ่ว่อง
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
12
เด็กชายก้องภพ  ศิริโรโรจน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
13
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สมิงแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
14
เด็กหญิงกัญญาวีร์  อเปสริยโย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
15
เด็กหญิงกัณฐ์ตวรรณ  รัฐกิจวิจารณ์ ณ นคร
ป.3
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
16
เด็กชายกันตพงศ์  วรกรรณ
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
17
เด็กชายก้าวไกล  โกมลวัฒนะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
18
เด็กชายกิตติพงศ์  ธรรมรัตน์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
19
เด็กชายกิตติภพ  สุทธิชาเจริญพงษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
20
เด็กชายกิติพล  เบ็ญฤทธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
21
เด็กชายขวัญเมือง  คงที่
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 3 (วัดพุทธภูมิ)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
22
เด็กหญิงเขมิสรา  จิตรหมั้น
ป.3
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
23
เด็กชายจรณินท์  นัยเสถียร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
24
เด็กชายจอมพล  ธรรมสะโร
ป.3
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
25
เด็กชายจิรภัทร  หงนิพนธ์
ป.5
โรงเรียนมานะศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
26
เด็กหญิงจิรัฐิพร  สาธิตสิทธิพร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
27
เด็กชายจิรายุทธ  บำรุงวงศ์
ป.5
โรงเรียนมานะศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
28
เด็กชายจีรวรรธ  สุกระ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
29
เด็กหญิงจีฮาน  หะยีดือราแม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
30
เด็กหญิงจุฑามาศ  กาซอ
ป.5
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
31
เด็กหญิงจุฑารัตน์  จันทรลาภ
ป.5
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
32
เด็กหญิงเจณิสตา  วาริชชาญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
33
เด็กหญิงชฎาทิพย์  ไชยสมาน
ป.4
โรงเรียนมานะศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
34
เด็กชายชนธัญ  ผูกพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
35
เด็กชายชนพัฒน์  โชติกุลรัตน์
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ยะลา เขต 1

ณ อาคาร 4 ชั้น 1 ห้องสอบที่ 2 โรงเรียนอนุบาลยะลา
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กหญิงชนภรณ์  จุฑานันท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
37
เด็กหญิงชนัญชิตา  พีระเมธา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
38
เด็กหญิงชนันธร  ดอกดิน
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
39
เด็กชายชนาธิป  วงศ์ประสพชัย
ป.6
โรงเรียนมานะศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
40
เด็กหญิงชนิกานต์  ไชยประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
41
เด็กหญิงชนิกานต์  นุ่นปาน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
42
เด็กหญิงชนิตา  จีนธาดา
ป.5
โรงเรียนมานะศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
43
เด็กชายชยธร  ศิริไชย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
44
เด็กชายชยากร  พิมพิสาร
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
45
เด็กชายชยานันต์  ศรีรัตน์
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
46
เด็กชายชวินทร์  บุญธรักษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
47
เด็กหญิงชัชชญา  แก้วพุฒ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
48
เด็กหญิงชัชชญา  เลิศไกร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
49
เด็กหญิงชัญญาพา  ตนายวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
50
เด็กชายชาจิภัทร  แก้วเรือง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
51
เด็กชายชารีฟ  หะยีอาซา
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
52
เด็กชายชินภัทร  เบลเลอร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
53
เด็กชายซอล์ฟวัน  เจ๊ะแว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
54
เด็กชายซัยฟุลล์  สาแล๊ะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
55
เด็กหญิงซารีฟะฮ์  เจ๊ะสมอเจ๊ะ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
56
เด็กชายซูเปียน  เจะแม
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
57
เด็กหญิงซูรัยดา  สาและ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
58
เด็กหญิงซูรี  ยาการียา
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
59
เด็กหญิงโซฟีญาณี  อับดุลเล๊าะ
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
60
เด็กหญิงญาณกร  เจริญจาตุรงค์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
61
เด็กหญิงญาณิน  แสงอรุณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
62
เด็กหญิงญาณิศา  ธรรมโสภณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
63
เด็กชายญาโณทัย  สุขราช
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
64
เด็กหญิงฐมาภรณ์  โออวด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
65
เด็กหญิงฐิติชญา  สลับทอง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
66
เด็กชายณ กาลเวลา  รัตนพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
67
เด็กชายณ ณัฐชนน์  ศรีละมุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
68
เด็กชายณชพล  พงศ์นุรักษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
69
เด็กชายณฐกนก  ธรรมโชโต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
70
เด็กชายณฐดลย์  ไชยนาพงษ์
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ยะลา เขต 1

ณ อาคาร 4 ชั้น 1 ห้องสอบที่ 3 โรงเรียนอนุบาลยะลา
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กชายณภัทร  กูลณรงค์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
72
เด็กชายณภัทร  เปงหล้า
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
73
เด็กหญิงณภัทรจรี  อาจอาสา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
74
เด็กชายณภัสสกรณ์  ภูมิวณิชกิจ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
75
เด็กชายณภูมิ  ต่วนสุหลง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
76
เด็กชายณัชพล  ดีภัทรกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
77
เด็กชายณัฏฐกิตติ์  แพทย์ศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
78
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  แก้วเขียว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
79
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  สิริวิวัฒนกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
80
เด็กหญิงณัฏฐ์นรี  นราพงษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
81
เด็กหญิงณัฏฐ์สิตา  ดำทองเสน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
82
เด็กหญิงณัฏฐา  หะยีสาและ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
83
เด็กชายณัฏฐ์  วงศ์รัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
84
เด็กชายณัฐกร  จันทร์เมือง
ป.5
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
85
เด็กหญิงณัฐกานต์  สุขสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
86
เด็กหญิงณัฐณิชา  จิรรัตนโสภา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
87
เด็กหญิงณัฐนิชา  ยูโซ๊ะ
ป.5
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
88
เด็กชายณัฐพงศ์  ลุ่ยจิ๋ว
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
89
เด็กชายณัฐวรรธน์  วรรัตนานุรักษ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
90
เด็กชายณัฐวรา  สุทธิศักดา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
91
เด็กหญิงณาดา  กีละ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
92
เด็กหญิงณิชา  สงทิพย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
93
เด็กหญิงณิชาพร  พงษะพัง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
94
เด็กหญิงดวงธิดา  ทองเต็มแก้ว
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
95
เด็กหญิงต่วนนูรโซเฟีย  กูหะยี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
96
เด็กหญิงต่วนอ้สมาอ์  โต๊ะโซ้ะ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๕ (บ้านตลาดเก่า)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
97
เด็กหญิงตัรวียา  อาแซ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
98
เด็กชายทวิชา  จระกา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
99
เด็กชายทองทัต  ยานุทัย
ป.3
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
100
เด็กชายทัพพ์อนันต์  จำเริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
101
เด็กชายธนกร  บุญพงษ์มณี
ป.3
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
102
เด็กหญิงธนวรรณ  ปุริโต
ป.5
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
103
เด็กชายธนากร  ทองร่าหมาน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
104
เด็กชายธนกฤต  แก้วศรีขาว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
105
เด็กหญิงธวัลกร  โหยชุม
ป.5
โรงเรียนมานะศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ยะลา เขต 1

ณ อาคาร 4 ชั้น 1 ห้องสอบที่ 4 โรงเรียนอนุบาลยะลา
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กหญิงธัญชนก  ประสงค์สุข
ป.5
โรงเรียนมานะศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
107
เด็กหญิงธัญญพร  หนูชูแก้ว
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
108
เด็กชายธีเดช  พลอยอุบล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
109
เด็กชายธีรดนย์  พรมวิจิตร์
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
110
เด็กชายธีรภัทร  ธรรมชาติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
111
เด็กชายธีรภัทร์  บุญชู
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
112
เด็กหญิงนฎา  อึ่งสร้อยทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
113
เด็กชายนนทวัฒน์  เทพศิริ
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
114
เด็กชายนพคุณ  สุจวิพันธ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
115
เด็กชายนพรุจ  ชุมศรี
ป.3
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
116
เด็กชายนพวิชญ์  แก้วทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
117
เด็กหญิงนภัสสร  ลิ้มชนะชน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
118
เด็กชายนราวิชญ์  นุ้ยผอม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
119
เด็กชายนรินทร  ยิ่งมีอยู่
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
120
เด็กหญิงนริศรา  บอซู
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
121
เด็กหญิงนะดา  ศิริกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
122
เด็กหญิงนันทนิตย์  คงคืน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
123
เด็กหญิงนัยรี่ย์  ภูมิบุตรา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
124
เด็กหญิงนาจีฮาลย์  วาหลง
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
125
เด็กหญิงนาซนีน  เฮงตาแก๊ะ
ป.5
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
126
เด็กหญิงนาดา  เดชอุรัญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
127
เด็กหญิงนาดา  หะยีสาอิ
ป.5
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
128
เด็กชายนาธาน  เจะนิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
129
เด็กหญิงนาวาล  หะยีสาอิ
ป.5
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
130
เด็กชายนาวาวี  ยุทธสะอาด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
131
เด็กชายนาอิฟ  มะยีแต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
132
เด็กชายนิซูเฟียน  มะลี
ป.3
โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
133
เด็กชายนิฌามิล  นิแฮ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
134
เด็กชายนิดานิช  วงษ์ตานี
ป.3
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
135
เด็กหญิงนิตย์รดี  วัชระสัมพันธ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
136
เด็กหญิงนิสรีน  หะยีดือราแม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
137
เด็กหญิงนิสรีน  หะสาเมาะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
138
เด็กหญิงนิอัยนาอ์  หะสาเมาะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
139
เด็กหญิงนิฮาฟีฟะห์  นิสาเฮาะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
140
เด็กหญิงนุชนาฏ  ตรีรัตน์
ป.5
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ยะลา เขต 1

ณ อาคาร 4 ชั้น 1 ห้องสอบที่ 5 โรงเรียนอนุบาลยะลา
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กหญิงนูรซากีรีน  มูซาและ
ป.3
โรงเรียนบ้านลิมุด (บุญชอบ สาครินทร์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
142
เด็กหญิงเนตรชนก  จันทร์ศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
143
เด็กชายเนติพงศ์  อนุพันธ์
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
144
เด็กหญิงบัณฑิตา  บุญญภัทร
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
145
เด็กชายบารมี  ดำแดง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
146
เด็กหญิงเบญญาดา  พีระพิฤกษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
147
เด็กชายปฏิพล  ปิ่นทองพันธุ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
148
เด็กชายปฏิภาณ  พรหมจรรย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
149
เด็กหญิงปณิศรา  นิลรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
150
เด็กหญิงปพัชญา  ตั้งเสรีวงศา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
151
เด็กชายปภพ  แสงสมนึก
ป.5
โรงเรียนมานะศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
152
เด็กชายปรวัฒน์  ปรีชาวุฒิเดช
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
153
เด็กชายประเมศฐ์  วรโชติหิรัญศิริ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
154
เด็กชายปราชญ์  ปริเปรมกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
155
เด็กชายปวีร์  กุลธรรม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
156
เด็กชายปัญจพล  ตันวัฒนะ
ป.3
โรงเรียนมานะศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
157
เด็กชายปัญจพล  ปิ่นแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
158
เด็กหญิงปัญญดา  ทองแก้ว
ป.3
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
159
เด็กหญิงปัญญดา  สุวรรณราช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
160
เด็กชายปัญญา  บุญลอย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
161
เด็กหญิงปัญฑารีย์  กิ้มแก้ว
ป.3
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
162
เด็กชายปัณณธร  จันทนะ
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
163
เด็กหญิงปาริชาติ  จันทร์ประทีป
ป.3
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
164
เด็กหญิงปาริตา  หน่อทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
165
เด็กหญิงปิญชาน์  ชูทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
166
เด็กชายปิยวัฒน์  กำธรเกียรติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
167
เด็กหญิงปุญชิดา  ธิติธำรงเวช
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
168
เด็กหญิงปุณยนุช  รัตนวงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
169
เด็กชายปุณยวีร์  วณิชพัฒนะเศรษฐ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
170
เด็กหญิงปุณยาพร  แก้ววิชิต
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
171
เด็กหญิงเปมิกา  วารุณี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
172
เด็กหญิงเปมิกา  อั้นเต้ง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
173
เด็กหญิงโปร่งฟ้า  แก้วตาทิพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
174
เด็กหญิงไปรยา  ทัดแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
175
เด็กชายพงศ์พิช  แก้วแพรก
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ยะลา เขต 1

ณ อาคาร 4 ชั้น 1 ห้องสอบที่ 6 โรงเรียนอนุบาลยะลา
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
176
เด็กชายพชรพล  โกมลตรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
177
เด็กชายพณิชพล  โรจน์ชาญชัยกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
178
เด็กชายพรชัย  พิณยศรี
ป.3
โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
179
เด็กหญิงพรฐิตชา  แก้วเขียว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
180
เด็กหญิงพรนภัส  เพชรชะ
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
181
เด็กชายพรรณธวัช  สมสิริ
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
182
เด็กชายพลพิทักษ์  รัตน์น้อย
ป.4
โรงเรียนมานะศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
183
เด็กหญิงพลอยนภัส  สกุลประดิษฐ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
184
เด็กชายพศวีร์  ยานยา
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
185
เด็กหญิงพอเพียง  อุทัยพันธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
186
เด็กหญิงพัชราภา  สองแก้ว
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
187
เด็กหญิงพัชรี  มะดอลอ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
188
เด็กชายพัลลภ  แซ่เตียว
ป.6
โรงเรียนมานะศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
189
เด็กชายพัสกร  จิรรัตนโสภา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
190
เด็กชายพัสกร  สู่สุข
ป.5
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
191
เด็กหญิงพิชชาภา  ด้วงสุด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
192
เด็กหญิงพิชญาภา  บัวเพชร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
193
เด็กหญิงพิชญาภา  สมบูรณ์แก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
194
เด็กหญิงพิชญาภา  สุขวิชัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
195
เด็กชายพิพัฒน์  วัชรกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
196
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ดีเลิศไพบูลย์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
197
เด็กหญิงพิมพ์พจี  ดุลิยะพฤตย์
ป.5
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
198
เด็กหญิงพิมพ์รดา  สุวรรณรัตน์
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
199
เด็กชายเพชรสกุล  อักโขมี
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
200
เด็กหญิงแพรวา  ขุนหมวก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
201
เด็กชายฟัยฎี  หมุดหวัน
ป.3
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
202
เด็กชายฟัรฮาร  อาบูเล๊ะ
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
203
เด็กหญิงฟาฎิร  เรืองกาญจน์
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
204
เด็กชายฟาฎิล  มะแซ
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
205
เด็กชายฟาฎิ้ล  หะสาเมาะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
206
เด็กหญิงฟาติน  แวหะโละ
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
207
เด็กหญิงฟาตูน  หิเล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
208
เด็กชายฟาอิซ  แวจูนา
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
209
เด็กชายฟาฮัด  เด่นดรุวัน
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
210
เด็กชายฟิกรี่  เจ๊ะสู
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ยะลา เขต 1

ณ อาคาร 4 ชั้น 2 ห้องสอบที่ 7 โรงเรียนอนุบาลยะลา
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
211
เด็กหญิงฟิตเดียนา  สาและ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๕ (บ้านตลาดเก่า)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
212
เด็กหญิงฟิรดาว  กาโฮง
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
213
เด็กหญิงฟิรดาวส์  ดอเลาะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
214
เด็กหญิงฟิรดาวส์  อุมา
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
215
เด็กหญิงฟิลซาร์  แวหามะ
ป.5
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
216
เด็กหญิงฟุฏลา  กอดีรีย์
ป.3
โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
217
เด็กหญิงเฟลรดา  ลามอ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
218
เด็กชายภควัต  สุขใส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
219
เด็กหญิงภวิกา  ประดับเพชรรัตน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
220
เด็กหญิงภัคจิรา  ตั้งพงศ์ประสิทธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
221
เด็กชายภัทรพล  ได้รูป
ป.3
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
222
เด็กชายภัทรพล  ยังอุ่น
ป.4
โรงเรียนมานะศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
223
เด็กชายภัทรภณ  บุญมี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
224
เด็กหญิงภัทรมน  วณิชธำรงกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
225
เด็กชายภานรินทร์  ศิลปมณี
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
226
เด็กชายภานุวัฒน์  บุญยก
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
227
เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  ซิมธวัชชัย
ป.3
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
228
เด็กชายภูมิพัฒน์  ซิมธวัชชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
229
เด็กหญิงภูริชญา  ศรีสมทรง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
230
เด็กหญิงภูริชฐญา  ขุนแดง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
231
เด็กชายภูริพงษ์  ลิ้มสุชาติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
232
เด็กหญิงมนัสวีย์  สุบรรณา
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
233
เด็กหญิงมัตสยา  เลาะแม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
234
เด็กหญิงมุมีณัฐวดี  โสรณา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
235
เด็กหญิงมูณีเราะห์  มะลี
ป.3
โรงเรียนบ้านลิมุด (บุญชอบ สาครินทร์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
236
เด็กชายมูฮัมมัดเพาซี  เซะบากอ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
237
เด็กชายมูฮัมหมัดซอฟรอน  มะลี
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
238
เด็กชายมูฮัมหมัดซัยฟาน  อาแซ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
239
เด็กชายมูฮัมหมัดลุตฟี  กะลูแป
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
240
เด็กชายมูฮัมหมัดอาดัม  เจ๊ะหนิ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
241
เด็กชายมูฮัมหมัดอาริฟีน  นอ
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
242
เด็กชายมูฮำหมัดซัยดานี  มะทา
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
243
เด็กชายมูฮำหมัดอิศฟาฮานีย์  ฮารุดีน
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
244
เด็กชายเมธาสิทธิ์  สุวรรณโชติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
245
เด็กชายยศกร  ติ้งเพ็ง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ยะลา เขต 1

ณ อาคาร 4 ชั้น 2 ห้องสอบที่ 8 โรงเรียนอนุบาลยะลา
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
246
เด็กหญิงยัสมี  แวดอเลาะ
ป.3
โรงเรียนบ้านลิมุด (บุญชอบ สาครินทร์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
247
เด็กหญิงยุซรอ  มะทา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
248
เด็กชายยุทธพิชัย  เยี่ยงยุทธพิชัย
ป.6
โรงเรียนมานะศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
249
เด็กหญิงยูไรด้า  ปะแต
ป.4
โรงเรียนมานะศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
250
เด็กหญิงโยษิตา  รุ่งเจริญสิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
251
เด็กชายรฐนนท์  เหตุเหล๊าะ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
252
เด็กชายรณชัย  เพิ่มพูนมหาศาล
ป.3
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
253
เด็กชายรวิโรจน์  ตนายะพงศ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
254
เด็กหญิงรวิวรรณ  วิริยะกริ่มกมล
ป.6
โรงเรียนมานะศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
255
เด็กหญิงรอยยาน  สะตีแม
ป.3
โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
256
เด็กหญิงรอฮานา  ยูโซะ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๕ (บ้านตลาดเก่า)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
257
เด็กหญิงรักษิณา  ดอเลาะ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
258
เด็กชายรัชชานนท์  ภัทรนันท์สกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
259
เด็กหญิงรัญชิดา  ขุนทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
260
เด็กหญิงรัยมีย์  ปาละมาณ
ป.5
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
261
เด็กหญิงรุสนาณีย์  บาเปาะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
262
เด็กหญิงรุสไมรา  สะมะแอ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
263
เด็กชายรุสลัน  บาหะ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
264
เด็กหญิงฤทัยทิพย์  ไชยสมาน
ป.5
โรงเรียนมานะศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
265
เด็กหญิงวรนิษฐา  หลิพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
266
เด็กชายวรเมธ  ยิ่งยงสกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
267
เด็กหญิงวรรณวษา  อรุณรัตนวงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
268
เด็กหญิงวรรณา  พลายแสง
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 3 (วัดพุทธภูมิ)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
269
เด็กหญิงวรสรณ์  แซ่หว่อง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
270
เด็กหญิงวรัญญา  พงษ์สุวรรณศิริ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
271
เด็กชายวรานนท์  แซ่แต้
ป.5
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
272
เด็กหญิงวริศรา  นลินเบญจพรรณ
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
273
เด็กชายวฤทธิ  วรวิวัฒน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
274
เด็กหญิงวันมารีญา  สัญชัยวรนันท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
275
เด็กชายวันมูฮัมหมัดอัสลี  ดือราแม
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
276
เด็กหญิงวันอัยมี  แส๊ะเด็ง
ป.5
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
277
เด็กชายวันฮิฟนีย์  แวมุสตอฟา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
278
เด็กหญิงวาชิญา  มะและ
ป.5
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
279
เด็กหญิงวาริชา  ศีลบุตร
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
280
เด็กหญิงวาลิดา  เหงบารู
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ยะลา เขต 1

ณ อาคาร 4 ชั้น 2 ห้องสอบที่ 9 โรงเรียนอนุบาลยะลา
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
281
เด็กชายวิชญ์พล  เลิศไกร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
282
เด็กหญิงวิธิดา  เพชรภักดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
283
เด็กหญิงวิภารวี  เด่นปรีชาวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
284
เด็กชายวิรัตน์  ยี่สุ่นดนตรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
285
เด็กชายวิวิศน์  ชัยรัตนมโนกร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
286
เด็กหญิงวิศัลย์ศยา  ไชยนรินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
287
เด็กชายวีรภัทร  คำมี
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
288
เด็กชายวีอาร์ม  กอและ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
289
เด็กหญิงวุฒิพร  นลินเบญจพรรณ
ป.5
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
290
เด็กหญิงวุษกอ  หีมมิหนะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
291
เด็กหญิงแวตัสมิน  แวสะแม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
292
เด็กหญิงศรัญรัตน์  แก้วสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
293
เด็กหญิงศรัทธิยา  สุวรรณแสง
ป.5
โรงเรียนมานะศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
294
เด็กหญิงศิตรินทร์  รวิชาติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
295
เด็กหญิงศิรภัสสร  พิสิฐนฤดม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
296
เด็กชายศุภกร  วงศ์วัชรเดช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
297
เด็กชายศุภณัฐ  สงทิพย์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
298
เด็กหญิงศุภพิชญ์  มาถนอม
ป.3
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
299
เด็กหญิงศุภลักษณ์  เชิดสกุลวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
300
เด็กชายศุภวิชญ์  ดำแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
301
เด็กชายศุภวิชญ์  อาจณรงค์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
302
เด็กชายสพล  ช่วยเจริญ
ป.5
โรงเรียนมานะศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
303
เด็กชายสรวิชญ์  บุญธรรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
304
เด็กหญิงสวันตี  ภูมาชีพ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
305
เด็กหญิงสาริศา  ชูสุดรักษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
306
เด็กชายสิงหนาท  บุญภิรมย์
ป.6
โรงเรียนมานะศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
307
เด็กหญิงสิรภัทร  แซ่ตั้น
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
308
เด็กชายสิรวิชญ์  สุวรรณอำภา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
309
เด็กหญิงสิรีธร  อิงสุทธืเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
310
เด็กชายสุขสิทธิ์  หลิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
311
เด็กหญิงสุจิรา  สุวรรณะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
312
เด็กหญิงสุชาดา  เจ๊ะแม
ป.5
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
313
เด็กชายสุทธิภาสน์  เหลืองภัทรวงศ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
314
เด็กชายสุทธิศักดิ์  ชูช่วยคำ
ป.5
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
315
เด็กชายสุธิกานต์  ศิริธรรมพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ยะลา เขต 1

ณ อาคาร 4 ชั้น 2 ห้องสอบที่ 10 โรงเรียนอนุบาลยะลา
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
316
เด็กหญิงสุธิดา  ศิริไชย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
317
เด็กหญิงสุพันธิตรา  แก้วของแก้ว
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
318
เด็กหญิงสุภญา  วิกรัยสกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
319
เด็กหญิงสุวธิดา  ช่วยราชการ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
320
เด็กหญิงหทัยภัทร  สีแก้ว
ป.4
โรงเรียนมานะศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
321
เด็กชายหาญ  จันทรักษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
322
เด็กหญิงเหมือนฝัน  รอดพล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
323
เด็กชายอณัสวีร์  อาบูบากา
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
324
เด็กชายอนันต์  บินอิดริซ
ป.3
โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
325
เด็กชายอนุชา  วิเชียรกาญจน์
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
326
เด็กหญิงอภิริยาภรณ์  คำแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
327
เด็กหญิงอภิสรา  แก้วเนื้ออ่อน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
328
เด็กหญิงอภิสรา  ศิริวรรณดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
329
เด็กหญิงอรณิชา  ปรีดาศักดิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
330
เด็กหญิงอรัญญา  เบญสะอาด
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
331
เด็กหญิงอริศา  อร่ามวิทยา
ป.6
โรงเรียนมานะศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
332
เด็กหญิงอริสรา  ทัศนา
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
333
เด็กชายอลิฟ  อุเซ็งแม
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
334
เด็กชายอะเวรา  ร่วมพรภาณุ
ป.5
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
335
เด็กชายอักรอม  เจะปอ
ป.3
โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
336
เด็กหญิงอักษราภัค  ทรฤทธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
337
เด็กหญิงอัครภา  อิสโร
ป.3
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
338
เด็กหญิงอังศุมาลี  สงสุรินทร์
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 3 (วัดพุทธภูมิ)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
339
เด็กหญิงอัจฉริยา  อินคง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
340
เด็กหญิงอัญชิษฐา  ภาชโน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
341
เด็กชายอับดุลมูฮัยมีน  มะเส็ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
342
เด็กชายอับดุลหะกีม  อาลีลูกา
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
343
เด็กชายอัฟฮัม  มูซอ
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
344
เด็กชายอัรฟาน  มะแอ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
345
เด็กชายอัลฟุรกอน  แซะอาหลี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
346
เด็กหญิงอัสมะห์  เจ๊ะโซะ
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
347
เด็กหญิงอัสมา  มามะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
348
เด็กชายอัสรอน  เจะตีแม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
349
เด็กชายอัสรอน  มาแฮ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๕ (บ้านตลาดเก่า)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
350
เด็กหญิงอาซีซ๊ะ  ต่วนมิหนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ยะลา เขต 1

ณ อาคาร 4 ชั้น 2 ห้องสอบที่ 11 โรงเรียนอนุบาลยะลา
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
351
เด็กชายอาตีฟ  มิงซู
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
352
เด็กหญิงอามานี  ดอเลาะ
ป.3
โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
353
เด็กชายอามีน  แวหะยี
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
354
เด็กหญิงอามีเราะห์  ไอซอ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
355
เด็กหญิงอาร์นิตา  จานะ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
356
เด็กหญิงอารีจย์  บัณฑูรอัมพา
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
357
เด็กหญิงอาลิซา  ไอซอ
ป.3
โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
358
เด็กชายอาลีฟ  สะมะลอ
ป.5
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
359
เด็กหญิงอิซดีฮาร  มุขะวัฒน์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
360
เด็กชายอิทธิพัทธ์  จันทร์ขุน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
361
เด็กชายอินทัช  อุ้ยสกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
362
เด็กหญิงอินทิรา  หวังสุขเกษม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
363
เด็กหญิงอิลมี  ยิมะแซ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
364
เด็กชายอิสกันดาร์  ยูโซะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
365
เด็กหญิงอีมาน  ยิมะแซ
ป.3
โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
366
เด็กหญิงเอื้อการย์  แก้วชูด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
367
เด็กหญิงฮัซซูน่า  มะโซะ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
368
เด็กหญิงฮัสวานี  แปเหาะอิเล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
369
เด็กหญิงฮาซานี  เจะหลง
ป.3
โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
370
เด็กชายฮาดี้  กาเซ็ง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
371
เด็กหญิงฮานีฟาน  หะมะ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๕ (บ้านตลาดเก่า)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
372
เด็กชายฮารีฟีน  บาเฮะ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
373
เด็กหญิงฮูดา  สิติยามู
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๕ (บ้านตลาดเก่า)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
ยะลา เขต 1

ณ อาคาร 4 ชั้น 2 ห้องสอบที่ 12 โรงเรียนอนุบาลยะลา
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
374
นางสาวกัรมีนา  ดีสะเอะ
ม.3
โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
375
เด็กหญิงกาสมีนี  แวนะไล
ม.2
โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
376
เด็กหญิงเกาซัร  ตือร๊ะ
ม.1
โรงเรียนสตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
377
นางสาวคอลีเยาะ  สะอิ
ม.3
โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
378
เด็กหญิงจัสมิน  หะยีมะสาและ
ม.2
โรงเรียนพัฒนาวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
379
เด็กหญิงจูมัยลา  สาและ
ม.2
โรงเรียนพัฒนาวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
380
เด็กหญิงชาฮีดา  หะยีสะมะแอ
ม.1
โรงเรียนพัฒนาวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
381
เด็กชายซัมรี่  ลาเต๊ะ
ม.1
โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
382
เด็กหญิงซัมสียะห์  กือมอ
ม.2
โรงเรียนสตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
383
เด็กชายซัลมาน  อูมา
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
384
นางสาวซัลมี  อีแต
ม.3
โรงเรียนสตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
385
นางสาวซัลมีมี  มะแร
ม.3
โรงเรียนสตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
386
เด็กหญิงซัลวา  ดอเลาะอิแต
ม.2
โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
387
นางสาวซัลวา  สนิ
ม.3
โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
388
เด็กหญิงซัลวานี  ตอแลมา
ม.2
โรงเรียนพัฒนาวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
389
เด็กหญิงซากียะห์  สามะ
ม.2
โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
390
เด็กหญิงซากีร่าห์  ปิยา
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
391
เด็กชายซานูซี  เจ๊ะเต๊ะ
ม.2
โรงเรียนอาสาสุลดินวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
392
เด็กหญิงซามีเราะห์  สาและ
ม.2
โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
393
นางสาวซาลามะห์  วาเต๊ะ
ม.3
โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
394
เด็กหญิงซาวีตาร์  สาแม
ม.1
โรงเรียนสตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
395
เด็กหญิงซีตีซายบะห์  มามะ
ม.2
โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
396
นางสาวซูนีตา  จะกะปิ
ม.3
โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
397
เด็กหญิงซูนูรอยนีย์  สะอะ
ม.2
โรงเรียนสตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
398
นายซูฟีญาน  เซ็ง
ม.3
โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
399
เด็กหญิงซูมัยยะห์  โตะเจะ
ม.2
โรงเรียนสตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
400
เด็กหญิงซูมาย๊ะ  ดือราแม
ม.3
โรงเรียนสตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
401
เด็กชายซูยูฟุดดีน  สาแม
ม.1
โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
402
นางสาวซูรัยยา  ดอเลาะ
ม.3
โรงเรียนสตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
403
นางสาวซูรีนา  สาแม
ม.3
โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
404
เด็กหญิงซูไรดา  จะกะปิ
ม.3
โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
405
เด็กหญิงซูไรยา  มูดิง
ม.3
โรงเรียนสตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
406
นางสาวซูไรหะห์  ยามาดีบุ
ม.3
โรงเรียนสตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
407
นางสาวซูไวบะ  ดาแม
ม.3
โรงเรียนสตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
408
นางสาวซูไฮนี  เจ๊ะอุบง
ม.3
โรงเรียนอาสาสุลดินวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
ยะลา เขต 1

ณ อาคาร 4 ชั้น 3 ห้องสอบที่ 13 โรงเรียนอนุบาลยะลา
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
409
เด็กหญิงซูไฮลา  ยามา
ม.2
โรงเรียนพัฒนาวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
410
นางสาวโซเฟีย  เมาะสาแม
ม.3
โรงเรียนสตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
411
นางสาวโซเฟีย  อาแยกาจิ
ม.3
โรงเรียนอาสาสุลดินวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
412
เด็กหญิงไซนับ  ซามิ
ม.3
โรงเรียนสตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
413
เด็กหญิงญัสมีน  รอยูโมง
ม.1
โรงเรียนพัฒนาวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
414
นางสาวตะกูวา  สนิ
ม.3
โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
415
เด็กหญิงตัสนีม  เจะมอง
ม.2
โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
416
นางสาวตัสนีม  สาแม
ม.3
โรงเรียนสตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
417
เด็กหญิงทัศนีม  มะเร๊ะ
ม.3
โรงเรียนสตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
418
นางสาวนดา  บาฮี
ม.3
โรงเรียนสตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
419
นางสาวนัจมี  ตะนิแร
ม.3
โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
420
เด็กชายนัซมี  ไซซิง
ม.1
โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
421
นางสาวนัสรีน  อาบูว๊ะ
ม.3
โรงเรียนสตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
422
เด็กหญิงนัสเราะห์  หะแอ
ม.2
โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
423
เด็กหญิงนาซีตา  ดือระซอ
ม.2
โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
424
นางสาวนาซูฮา  สาและ
ม.3
โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
425
นางสาวนาดีญา  มีดิงซามา
ม.3
โรงเรียนสตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
426
นางสาวนาดียา  บากา
ม.3
โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
427
เด็กหญิงนาดียา  มะยีแต
ม.2
โรงเรียนสตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
428
นางสาวนาดีลา  อูมา
ม.3
โรงเรียนสตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
429
นางสาวนาเดีย  กะโด
ม.3
โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
430
เด็กหญิงนาเดีย  บือราเฮง
ม.2
โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
431
เด็กหญิงนาเดีย  มะทา
ม.2
โรงเรียนสตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
432
นางสาวนารียา  เจ๊ะแต
ม.3
โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
433
เด็กหญิงนารีรัตน์  อาแด
ม.2
โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
434
เด็กหญิงนาอีมะห์  กาแบ
ม.3
โรงเรียนสตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
435
เด็กหญิงนาอีมะห์  ซามะรือซะ
ม.1
โรงเรียนสตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
436
เด็กหญิงนิซาราห์  หะยีนิมะ
ม.2
โรงเรียนสตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
437
นางสาวนิซูไฮฟัต  ยาลา
ม.3
โรงเรียนสตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
438
นางสาวนิปัทมา  บาปู
ม.3
โรงเรียนสตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
439
นางสาวนิปัทมาร์  สาแลมะ
ม.3
โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
440
เด็กหญิงนิฟาตมาห์  กีไร
ม.2
โรงเรียนสตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
441
เด็กหญิงนิสรีน  สนิ
ม.2
โรงเรียนสตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
442
เด็กหญิงนีซา  สะตา
ม.2
โรงเรียนสตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
443
เด็กหญิงนูรมา  นิโซ๊ะ
ม.3
โรงเรียนสตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
ยะลา เขต 1

ณ อาคาร 4 ชั้น 3 ห้องสอบที่ 14 โรงเรียนอนุบาลยะลา
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
444
นางสาวนุรอีมาน  มะทา
ม.3
โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
445
นางสาวนุรฮายาตี  โต๊ะมิ
ม.3
โรงเรียนสตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
446
เด็กหญิงนูซัยบะฮ์  รัสมาน
ม.1
โรงเรียนสตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
447
นางสาวนูมี่  มามะ
ม.3
โรงเรียนสตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
448
เด็กหญิงนูรซัลวา  เจ๊ะหม๊ะ
ม.1
โรงเรียนสตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
449
นางสาวนูรซีลา  ดอคอ
ม.3
โรงเรียนสตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
450
เด็กหญิงนูรเดีย  ซียง
ม.1
โรงเรียนสตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
451
เด็กหญิงนูรฟาซีลา  สาและ
ม.2
โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
452
เด็กหญิงนูรฟิตรีย์  สาและ
ม.2
โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
453
นางสาวนูรมี  กามินิ
ม.3
โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
454
เด็กหญิงนูรหารีซา  แลแมะ
ม.2
โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
455
เด็กหญิงนูรอ  อาแซ
ม.2
โรงเรียนพัฒนาวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
456
นางสาวนูรอาซีกีน  สาและ
ม.3
โรงเรียนสตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
457
เด็กหญิงนูรอารีนี  ดีรี
ม.1
โรงเรียนสตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
458
เด็กหญิงนูรไอดา  ดอเลาะแล
ม.3
โรงเรียนสตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
459
นางสาวนูรไอนี  สือเตาะ
ม.3
โรงเรียนสตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
460
นางสาวนูรฮีดายะห์  ลือแบซา
ม.3
โรงเรียนสตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
461
นางสาวนูรูฮูดา  มะดิเยาะ
ม.3
โรงเรียนสตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
462
เด็กหญิงนูรีซา  หะยียิเต๊ะ
ม.1
โรงเรียนสตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
463
นางสาวนูรีตา  มิยา
ม.3
โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
464
เด็กหญิงนูรีต้า  กามา
ม.2
โรงเรียนสตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
465
นางสาวนูรีมาน  แงแวลี
ม.3
โรงเรียนสตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
466
นางสาวนูรีฮัน  ยูโซ๊ะยาลี
ม.3
โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
467
เด็กหญิงนูรีฮัน  อุทัย
ม.1
โรงเรียนสตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
468
เด็กหญิงนูรุลฮูดา  ดอคา
ม.2
โรงเรียนสตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
469
นางสาวนูเราะห์  ยูนุ
ม.3
โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
470
เด็กหญิงนูเรีย  ยะหริ่ง
ม.2
โรงเรียนสตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
471
นางสาวนูฮา  ดาตู
ม.3
โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
472
นางสาวเนตรทราย  ดอเลาะแล
ม.3
โรงเรียนสตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
473
เด็กหญิงบัดรียะห์  เจะ
ม.3
โรงเรียนสตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
474
เด็กหญิงบุศตารี  ลือบาน๊ะ
ม.3
โรงเรียนสตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
475
เด็กหญิงเบญจวรรณ  แซ่เจ้า
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
476
นางสาวพาซีรา  วาหม๊ะ
ม.3
โรงเรียนสตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
477
เด็กหญิงพาตีเมาะ  มะมิง
ม.2
โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
478
เด็กหญิงพารีดา  ปูซู
ม.2
โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
ยะลา เขต 1

ณ อาคาร 4 ชั้น 3 ห้องสอบที่ 15 โรงเรียนอนุบาลยะลา
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
479
นางสาวพินดา  ลิวิวัฒนกูล
ม.3
โรงเรียนสตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
480
เด็กหญิงเพชรลดา  โพธิ์คำ
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
481
นางสาวฟาเดีย  มะลี
ม.3
โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
482
นางสาวฟาติน  สามะ
ม.3
โรงเรียนสตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
483
เด็กหญิงฟาตีมะห์  การี
ม.2
โรงเรียนสตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
484
เด็กหญิงฟาตีมา  กานา
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
485
นางสาวฟาตีฮะห์  มะแซะ
ม.3
โรงเรียนสตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
486
เด็กหญิงฟารีดา  กาเซ็ง
ม.2
โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
487
นางสาวฟาอีซะห์  สะมะแอ
ม.3
โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
488
นางสาวฟิตเราะห์  แวมิง
ม.3
โรงเรียนสตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
489
นางสาวฟิรดาว  เต๊ะเด็ง
ม.3
โรงเรียนสตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
490
เด็กหญิงฟิรดาว  มะเล๊ะ
ม.2
โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
491
เด็กหญิงฟิรดาว  ลาเตะ
ม.1
โรงเรียนสตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
492
เด็กหญิงฟิรดาวส์  ไซซิง
ม.2
โรงเรียนสตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
493
เด็กหญิงภัคจิรา  ขวัญสง่า
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
494
นางสาวมัรยานี  แมะกือจิ
ม.3
โรงเรียนสตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
495
นางสาวมัสตูรา  ซียง
ม.3
โรงเรียนสตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
496
นางสาวมาดีนา  ดามิ
ม.3
โรงเรียนสตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
497
นางสาวมิสบะห์  ประดู่
ม.3
โรงเรียนอาสาสุลดินวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
498
นางสาวมีนา  สุไหลมาน
ม.3
โรงเรียนอาสาสุลดินวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
499
นางสาวมุริตา  ฤทธิโต
ม.3
โรงเรียนสตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
500
นางสาวมุสลีมะห์  กาซอ
ม.3
โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
501
เด็กหญิงมุสลีมะฮ  แวอูมา
ม.2
โรงเรียนพัฒนาวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
502
เด็กหญิงมูรณี  ตะละมะ
ม.1
โรงเรียนสตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
503
เด็กชายมูฮัมมะซัยลานี  ยะซูโกะ
ม.3
โรงเรียนอาสาสุลดินวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
504
นายมูฮัมมัดอิรชาด  ดอเล๊าะ
ม.3
โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
505
นายมูฮัมหมัดฟาดิ้ล  สาเมาะ
ม.3
โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
506
เด็กหญิงยัสมี  มะหลี
ม.3
โรงเรียนสตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
507
นางสาวยัสมีน  ละยะมะ
ม.3
โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
508
เด็กชายยุทธพล  ชูช่วย
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
509
นางสาวเยาร์ซา  สามะ
ม.3
โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
510
นางสาวรอกีเยาะห์  สะแลแม
ม.3
โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
511
นางสาวรัสมี  เจ๊ะหม๊ะ
ม.3
โรงเรียนสตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
512
นางสาวรุซดาห์  ดือเร๊ะ
ม.3
โรงเรียนสตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
513
นางสาวรุสนี  แวนะไล
ม.3
โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
ยะลา เขต 1

ณ อาคาร 4 ชั้น 3 ห้องสอบที่ 16 โรงเรียนอนุบาลยะลา
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
514
นางสาวรุสนี  สายอ
ม.3
โรงเรียนสตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
515
เด็กหญิงรุสมีนา  เว๊าะเจ
ม.3
โรงเรียนสตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
516
นางสาวรุสลีนา  สะแต
ม.3
โรงเรียนสตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
517
นางสาวไรฮาน่า  สวาติ
ม.3
โรงเรียนสตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
518
เด็กหญิงวันณิดา  แวยูนุ
ม.2
โรงเรียนสตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
519
นางสาววาฮีดา  ลือแบซา
ม.3
โรงเรียนสตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
520
เด็กหญิงแวนัซมี  สุหรรษา
ม.3
โรงเรียนสตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
521
นางสาวแวอาอีเสาะ  กมาลอดิง
ม.3
โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
522
นางสาวโศรายา  สาเมาะ
ม.3
โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
523
นางสาวสอบารียะห์  ยะโก๊ะ
ม.3
โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
524
เด็กหญิงสาปีหน๊ะ  เจะอาแว
ม.3
โรงเรียนสตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
525
นางสาวสาวาตี  ดามาลี
ม.3
โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
526
เด็กหญิงสิรีธร  เสมอจิตต์
ม.3
โรงเรียนสตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
527
นางสาวสีตีฟาตีมาห์  สาและ
ม.3
โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
528
เด็กหญิงสุธิชา  บุญทวี
ม.2
โรงเรียนสตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
529
นางสาวสุไรดา  ดามาลี
ม.3
โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
530
นางสาวสุไวบะห์  โต๊ะเส็น
ม.3
โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
531
เด็กหญิงสูณีฮัน  มะลาเฮง
ม.2
โรงเรียนสตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
532
เด็กหญิงสูไรยา  แวนาแว
ม.2
โรงเรียนสตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
533
นางสาวอรณีย์  โต๊ะโซ๊ะ
ม.3
โรงเรียนสตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
534
เด็กหญิงอวาติฟ  ตาเละนุ๊
ม.1
โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
535
เด็กหญิงอะวาติฟ  สกุงสารี
ม.2
โรงเรียนสตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
536
เด็กหญิงอัคซ่า  อับบัส
ม.3
โรงเรียนสตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
537
เด็กหญิงอันนา  วาโต
ม.2
โรงเรียนสตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
538
เด็กชายอัฟนาญ  กอและ
ม.1
โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
539
เด็กหญิงอัฟนานี  กรือมอ
ม.2
โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
540
เด็กหญิงอัรมีนาร์  กีไร
ม.2
โรงเรียนสตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
541
นางสาวอัสฟีญ่า  เซ็งมีดี
ม.3
โรงเรียนสตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
542
นางสาวอัสมา  เจ๊ะดอเลาะ
ม.3
โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
543
เด็กหญิงอัสมานี  ดอเล๊าะ
ม.3
โรงเรียนสตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
544
นางสาวอาดียา  หะแย
ม.3
โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
545
นางสาวอาดีละห์  กามะ
ม.3
โรงเรียนสตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
546
นางสาวอาดีละห์  แดวอ
ม.3
โรงเรียนสตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
547
เด็กหญิงอาดีละห์  ปุโรง
ม.3
โรงเรียนสตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
548
เด็กหญิงอาดีละห์  ยามาสาเร๊ะ
ม.2
โรงเรียนสตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
ยะลา เขต 1

ณ อาคาร 4 ชั้น 3 ห้องสอบที่ 17 โรงเรียนอนุบาลยะลา
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
549
เด็กชายอานัส  ดอฆอร์
ม.3
โรงเรียนอาสาสุลดินวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
550
เด็กชายอานัส  อาแว
ม.1
โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
551
นางสาวอานีซะ  ดิง
ม.3
โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
552
นางสาวอานีตา  เจ๊ะมะ
ม.3
โรงเรียนสตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
553
เด็กหญิงอามานี  นิมา
ม.2
โรงเรียนสตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
554
เด็กหญิงอามาลีนา  อีแต
ม.3
โรงเรียนสตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
555
เด็กหญิงอามีนา  เลาะยะผา
ม.2
โรงเรียนสตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
556
เด็กหญิงอามีเนาะ  ลาหะเก็ง
ม.2
โรงเรียนสตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
557
นางสาวอารีนา  กูนา
ม.3
โรงเรียนสตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
558
นางสาวอารีนา  เจ๊ะบู
ม.3
โรงเรียนสตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
559
เด็กหญิงอารีนา  ลาเตะยามา
ม.3
โรงเรียนสตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
560
นางสาวอารีฟะห์  ปูเต๊ะ
ม.3
โรงเรียนสตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
561
นางสาวอาอีเสาะห์  โซะพียาดะ
ม.3
โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
562
นางสาวอินซานี  สะเตาะ
ม.3
โรงเรียนสตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
563
นางสาวอิลมี  ดาจิง
ม.3
โรงเรียนสตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
564
นางสาวอิลอัม  ตาเฮ
ม.3
โรงเรียนสตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
565
เด็กหญิงอิลฮาม  มานีหิยา
ม.2
โรงเรียนสตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
566
เด็กหญิงอิลฮาม  ยัดมิง
ม.2
โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
567
นายอิสมาแอ  ฮาเก็ง
ม.3
โรงเรียนอาสาสุลดินวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
568
นางสาวอีนาส  ผดุง
ม.3
โรงเรียนสตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
569
นางสาวอีมาน  บาเน็ง
ม.3
โรงเรียนสตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
570
เด็กหญิงอุษณีย์  บากา
ม.2
โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
571
นางสาวฮาซาณีย์  สะมะแอ
ม.3
โรงเรียนสตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
572
นางสาวฮาซานะห์  อาแซบากา
ม.3
โรงเรียนสตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
573
นางสาวฮาซามี  แวกือจิ
ม.3
โรงเรียนสตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
574
นางสาวฮาซีมะห์  สาและ
ม.3
โรงเรียนสตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
575
นางสาวฮาณีซ๊ะ  หะยีเจ๊ะมะ
ม.3
โรงเรียนอาสาสุลดินวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
576
นางสาวฮานีฟาร์  เจ๊ะมิง
ม.3
โรงเรียนสตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
577
นางสาวฮาบีบ๊ะ  เจ๊ะลง
ม.3
โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
578
นางสาวฮายาตี  อารง
ม.3
โรงเรียนสตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
579
เด็กหญิงฮายานา  หามะ
ม.2
โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
580
เด็กชายฮุซซาม  ตาเละนุ๊
ม.2
โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
581
เด็กหญิงฮุซนี  เละนุ๊
ม.2
โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
582
เด็กหญิงฮุสนา  ลาเต๊ะ
ม.3
โรงเรียนสตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
583
เด็กชายฮูซาม  ดาตู
ม.1
โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ยะลา เขต 1

ณ อาคาร 4 ชั้น 3 ห้องสอบที่ 18 โรงเรียนอนุบาลยะลา
ห้องสอบที่
 18
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
584
เด็กหญิงกชกร  ไพโรจน์ภัคปรีชา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
585
เด็กหญิงกนกทิพย์  แก้วน้อย
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
586
เด็กหญิงกนกพร  ใจลังกา
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
587
เด็กหญิงกนิษฐา  โกศัลวิตร์
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
588
เด็กหญิงกนิษฐา  เลากาวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
589
เด็กหญิงกฤติยา  เนาวสินธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
590
เด็กหญิงกฤษณพร  พรหมเทพ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
591
เด็กชายกอฟฟารี่  เซะสะแม
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
592
เด็กหญิงกัญจนพร  ทองฉีด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
593
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ยอดทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
594
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สุวรรณชัยรบ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
595
เด็กหญิงกัญญาภัค  บรรเทิง
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
596
เด็กหญิงกัญญารัตน์  หนูเกื้อ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
597
เด็กหญิงกัญฐ์ตวรรณ  รัฐกิจวิจารณ์ ณ นคร
ป.3
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
598
เด็กหญิงกัณทิมา  แซ่เยื่อง
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
599
เด็กชายกันตภณ  จันทชูโต
ป.3
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
600
เด็กหญิงกันติชา  เงินราษฏร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
601
เด็กหญิงกันติชา  สูตถิพันธุ์
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
602
เด็กหญิงกันทรา  สมบูรณ์แก้ว
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
603
เด็กหญิงกัรมีลา  สาแม
ป.5
โรงเรียนมานะศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
604
เด็กหญิงกัลยกร  อิ่นเซ่ง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
605
เด็กหญิงกัลยรัตน์  ชูสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
606
เด็กหญิงกัลยวรรธน์  ชนะสงคราม
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
607
เด็กชายกัสซูรี่ย์  สามหัด
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
608
เด็กหญิงกัสมาวาตี  มูเซะ
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
609
เด็กหญิงกานต์ทิตา  ตั่นเผ่าพงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
610
เด็กหญิงกานต์สิรี  ลัดเลีย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
611
เด็กชายกามาล  สะนอ
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
612
เด็กชายกิตติธัช  คงฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
613
เด็กชายกิตตินันท์  ศรีพลอย
ป.6
โรงเรียนมานะศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
614
เด็กชายกิตติพศ  ศิลาพัฒน์
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
615
เด็กชายกิตติภูมิ  คลองรั้ว
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
616
เด็กชายกิตติภูมิ  สองแก้ว
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
617
เด็กหญิงกีรติกานต์  สีสุข
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
618
เด็กหญิงกุญแจ  แก้วตาทิพย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ยะลา เขต 1

ณ อาคาร 5 ชั้น 1 ห้องสอบที่ 19 โรงเรียนอนุบาลยะลา
ห้องสอบที่
 19
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
619
เด็กหญิงกูฟีร่า  ยามา
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
620
เด็กชายกูฮัสซานีล  ง๊ะกูหลัง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
621
เด็กหญิงเกวลี  ไชยบุญแก้ว
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
622
เด็กหญิงขนิษฐา  รักพงษ์
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
623
เด็กหญิงขวัญชนก  แซ่อึ้ง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
624
เด็กชายเขษมศักดิ์  แซ่ฮั้น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
625
เด็กชายคุณานนท์  แสงอรุณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
626
เด็กชายจักรพรรดื์  พุ่มศรีชาย
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
627
เด็กชายจัสติน  เบญจตระกูล
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
628
เด็กชายจาตุรันต์  สุวรรณรัตน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
629
เด็กชายจารุภัทร  อุ้ยดำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
630
เด็กหญิงจิดาภา  ขาวทอง
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
631
เด็กหญิงจิดาภา  แสงตา
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
632
เด็กหญิงจินต์จุฑา  สวยยะลา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
633
เด็กหญิงจิรดา  ชมจันทร์
ป.6
โรงเรียนมานะศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
634
เด็กชายจิรภัทร  วัฒนายากร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
635
เด็กชายจิรัฏฐ์  เบญจกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
636
เด็กชายจิรันธนิน  โทบุรี
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
637
เด็กหญิงจิราพัชร  เพชรรัตน์
ป.6
โรงเรียนมานะศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
638
เด็กหญิงจิราภา  มุนินทร์นพมาศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
639
เด็กชายจิรายุ  สุภารี
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
640
เด็กหญิงจิราวรรณ  ปักษิณ
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
641
เด็กหญิงจีรฉัตร  ทองอ่อน
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
642
เด็กชายจีรวิชญ์  มุนินทร์นพมาศ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
643
เด็กหญิงจุฑาทิพย์  มะอิ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
644
เด็กหญิงจุฑามาศ  จันทสะเร
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
645
เด็กหญิงจุฑามาศ  ทิพย์รัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
646
เด็กชายเจษฎา  พูนจันทร์
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
647
เด็กหญิงชญาดา  สมมาตย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
648
เด็กชายชญานนท์  ยังทินนัง
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
649
เด็กหญิงชญานิศ  จันทระ
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
650
เด็กหญิงชณพร  บุญส่งนาค
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
651
เด็กหญิงชนาธินาถ  ครธน้อย
ป.6
โรงเรียนมานะศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
652
เด็กชายชยากร  สังข์วิชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
653
เด็กชายชาญณรงค์  พรมศิลา
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ยะลา เขต 1

ณ อาคาร 5 ชั้น 1 ห้องสอบที่ 20 โรงเรียนอนุบาลยะลา
ห้องสอบที่
 20
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
654
เด็กชายชารีฟ  สราง
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
655
เด็กหญิงชิดชนก  ทวีกิจ
ป.5
โรงเรียนมานะศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
656
เด็กชายชิตาภรณ์  ช่วยอินทร์
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
657
เด็กชายชิติพัทธ์  สุขาเขิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
658
เด็กชายชินกฤต  พยัคฆพันธ์
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
659
เด็กชายซัฟรี  มะตีเยาะ
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
660
เด็กหญิงซัลเวีย  ยีวาตานนทร์
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
661
เด็กหญิงซาฟีนา  กูนา
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
662
เด็กหญิงซิลเวีย  ขาฆี
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
663
เด็กหญิงซูกัยนะห์บินติคอลิดูน  อับดุลเลาะ
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
664
เด็กหญิงซูใบดะห์  บือแน
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๕ (บ้านตลาดเก่า)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
665
เด็กหญิงซูรอยญา  กาเซะ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
666
เด็กหญิงซูเรีย  การาวัล
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
667
เด็กชายซูฮาดี  หะยีอาซา
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
668
เด็กหญิงซูฮานาลย์  ยาญอ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๕ (บ้านตลาดเก่า)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
669
เด็กชายโซฟี  พันธ์เจริญ
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
670
เด็กหญิงโซฟีนา  อาบูบากา
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
671
เด็กหญิงโซเฟีย  กะมาลอ
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
672
เด็กหญิงโซเฟีย  ดอเล๊าะ
ป.6
โรงเรียนบ้านลิมุด (บุญชอบ สาครินทร์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
673
เด็กหญิงโซเฟีย  พันธ์เจริญ
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
674
เด็กหญิงโซเฟีย  ล่าเต๊ะ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
675
เด็กหญิงโซเฟีย  วาปี
ป.3
โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
676
เด็กชายญฐกร  โยมมาก
ป.5
โรงเรียนมานะศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
677
เด็กชายญาณภัทร  บุญแท้
ป.5
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
678
เด็กหญิงฐานิสรา  อาสสมโพธ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
679
เด็กหญิงฐิตสิริ  พูลภิญโญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
680
เด็กหญิงฐิตาภา  เรืองยังมี
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
681
เด็กหญิงฐิติกานต์  แก้วหวาน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
682
เด็กหญิงฐิติยา  ไชยภักดิ์
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
683
เด็กชายณฐกร  ผ่องใส
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
684
เด็กชายณฐวัฒน์  ตวงทองวัฒนา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
685
เด็กหญิงณนิจพิชญาป์  รัตนน์โชควัฒนา
ป.5
โรงเรียนมานะศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
686
เด็กหญิงณภัทร  จิระอำนวยเวทย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
687
เด็กหญิงณัฎฐา  เพชรนิล
ป.4
โรงเรียนมานะศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
688
เด็กหญิงณัฏฐชา  บัวผุด
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ยะลา เขต 1

ณ อาคาร 5 ชั้น 1 ห้องสอบที่ 21 โรงเรียนอนุบาลยะลา
ห้องสอบที่
 21
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
689
เด็กชายณัฐกฤต  แก้วศรีขาว
ป.3
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
690
เด็กชายณัฐชัย  แสงทอง
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
691
เด็กหญิงณัฐชา  แกล้วทนงค์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
692
เด็กหญิงณัฐณิชา  คงมณี
ป.6
โรงเรียนมานะศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
693
เด็กหญิงณัฐณิชา  จังโกฏิ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
694
เด็กหญิงณัฐธยาน์  จุลบุตร
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
695
เด็กชายณัฐนนท์  ศรีคง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
696
เด็กหญิงณัฐนรี  เพียงจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
697
เด็กหญิงณัฐนิชา  คงรังษี
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
698
เด็กหญิงณัฐพร  ชูมณี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
699
เด็กชายณัฐพัชร  ผลผลา
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
700
เด็กชายณัฐภัทร  ไลวานิช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
701
เด็กชายณัฐภัทร  อนันตบุรี
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
702
เด็กชายณัฐวัฒน์  พัฒนโชติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
703
เด็กหญิงณัสเร๊าะฮ์  กาเดย์
ป.6
โรงเรียนบ้านลิมุด (บุญชอบ สาครินทร์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
704
เด็กหญิงณิชนันทน์  บุญลาภ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
705
เด็กหญิงณิชากร  กฤษฎาวัตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
706
เด็กชายดานิช  แวสแลแม
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
707
เด็กหญิงดาวดี  คุ้มแว่น
ป.6
โรงเรียนมานะศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
708
เด็กหญิงดุจพร  กว้างสกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
709
เด็กชายเดชาธร  จิตนาธรรม
ป.3
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
710
เด็กชายต้นธน  พรรษา
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
711
เด็กชายตรีรัตน์  ช่วงรัตน์
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
712
เด็กหญิงต่วนฟาดีลา  อาเบ็บ
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
713
เด็กหญิงต่วนฟาตินีย์  โตะนิแต
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๕ (บ้านตลาดเก่า)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
714
เด็กหญิงต่วนอาลียา  นิยามาร์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
715
เด็กหญิงติสริน  สุหลง
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
716
เด็กชายถิรวัฒน์  ไอยารากาญจนกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
717
เด็กชายธนกานต์  สืบประดิษฐ์
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
718
เด็กชายธนธร  แสงสมนึก
ป.3
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
719
เด็กชายธนธาน  จตุพรโสภากุล
ป.4
โรงเรียนมานะศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
720
เด็กหญิงธนพร  จุลบุตร
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
721
เด็กชายธนภัทร  ไชยมนตรี
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
722
เด็กชายธนภัทร  วิธิตนันทน์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
723
เด็กชายธนศักดิ์  แซ่ลี้
ป.5
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ยะลา เขต 1

ณ อาคาร 5 ชั้น 1 ห้องสอบที่ 22 โรงเรียนอนุบาลยะลา
ห้องสอบที่
 22
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
724
เด็กชายธนาธรณ์  ชุมภูแสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
725
เด็กหญิงธนาวรรณ  สังคนาคินทร์
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
726
เด็กชายธนิสร  จิตรหมั้น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
727
เด็กชายธราเทพ  แซ่หลี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
728
เด็กหญิงธวัลรัตน์  ทองมา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
729
เด็กหญิงธัญชนก  ไชยขันตรี
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
730
เด็กหญิงธัญชนก  โตเอี่ยม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
731
เด็กหญิงธัญชนก  แสงแก้ว
ป.6
โรงเรียนมานะศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
732
เด็กหญิงธัญญานุช  ภัทราธิกุล
ป.6
โรงเรียนมานะศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
733
เด็กหญิงธัญญาภรณ์  หัสไชย
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
734
เด็กหญิงธัญธร  ศรีสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
735
เด็กหญิงธัญสิริ  ศรีพงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
736
เด็กหญิงธารทิพย์  กางพาพันธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
737
เด็กหญิงธิดามาตุ  เพ็ชรสุวรรณ์
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
738
เด็กชายธิติภูมิ  มีจันทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
739
เด็กหญิงธิวา  สีแก้วอินทร์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
740
เด็กชายธีรภทร์  เทพไชย
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
741
เด็กชายธีรภัทร  แดงมณีกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
742
เด็กหญิงนพรัตน์  เพชรศรี
ป.4
โรงเรียนมานะศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
743
เด็กหญิงนพรัตน์  อัมพรพงศ์ไพศาล
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
744
เด็กชายนภัสดล  ได้รุูป
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
745
เด็กหญิงนริศรา  บุญเพ็ง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
746
เด็กชายนฤนาท  ชนะสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
747
เด็กหญิงนลัท  ตุลยนิษก์
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
748
เด็กชายนวฉัตร  สุขโอ
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
749
เด็กหญิงนะดา  ลาโฮ๊ะยา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
750
เด็กชายนะอีม  มาลิกุลสลาม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
751
เด็กหญิงนัจมี  หมานหยะ
ป.5
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
752
เด็กหญิงนัจวา  อนุสรณ์ประเสริฐ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
753
เด็กหญิงนัซณีน  แหละหลีหมีน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
754
เด็กชายนัซรูล  ตุลอามาน
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๕ (บ้านตลาดเก่า)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
755
เด็กหญิงนัฐฐา  นิลอินจันทร์
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
756
เด็กหญิงนัทธมน  หนูบังเกิด
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
757
เด็กหญิงนันทพร  พรหมจินดา
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
758
เด็กหญิงนันทพร  ลิ้มปาละกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ยะลา เขต 1

ณ อาคาร 5 ชั้น 2 ห้องสอบที่ 23 โรงเรียนอนุบาลยะลา
ห้องสอบที่
 23
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
759
เด็กหญิงนันทภัทร  นาคพันธ์ุ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
760
เด็กชายนันทวัต  แสงมณี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
761
เด็กชายนันทิพัฒน์  ศรีระที
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
762
เด็กหญิงนัสรินทร์  ทานาะ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๕ (บ้านตลาดเก่า)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
763
เด็กหญิงนัสรีน  มะเก็ง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
764
เด็กหญิงนัสรีน  ศรีศรยุทธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
765
เด็กหญิงนัสวีณ  เจ๊ะเล็ง
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
766
เด็กหญิงนาซีละห์  มะสาเม๊าะ
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
767
เด็กหญิงนาฎา  เจะเงาะ
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
768
เด็กหญิงนาดา  ลีลาตานา
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
769
เด็กหญิงนาเดีย  เบ็ญลาตีฟ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
770
เด็กหญิงนาเดีย  สุริวรณ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
771
เด็กหญิงนาเดีย  แสงอรพินท์
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
772
เด็กหญิงนารีมะห์  สาและ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
773
เด็กชายนาวินร์  ประสิทธิ์คณาภรณ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
774
เด็กหญิงนาอีม  ยีสะเอะ
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
775
เด็กหญิงนาอีมะห์  จะกะปิ
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
776
เด็กชายนิดาอี  มาระอาแซ
ป.5
โรงเรียนบ้านลิมุด (บุญชอบ สาครินทร์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
777
เด็กหญิงนิฟาติน  เจ๊ะมิง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
778
เด็กหญิงนิสรีน  แวเตะ
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
779
เด็กหญิงนิโสรยา  อับดุลเลาะ
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
780
เด็กหญิงนิอัสวารีย์  บุวา
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
781
เด็กชายนิอามัล  ซาบุ
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
782
เด็กหญิงนุูรอัยมี  ลิแจ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
783
เด็กหญิงนูรดียานา  โตะขุนละใบ
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
784
เด็กหญิงนูรฟิรดาวส์  ตุยง
ป.5
โรงเรียนบ้านลิมุด (บุญชอบ สาครินทร์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
785
เด็กหญิงนูรอัยนี  กานา
ป.6
โรงเรียนบ้านลิมุด (บุญชอบ สาครินทร์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
786
เด็กหญิงนูรฮูดา  โต๊ะยูโซ๊ะ
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
787
เด็กหญิงนูรีซานา  แวดาแม
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
788
เด็กชายเนาว์ฟัล  อับดุลลอฮ์
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
789
เด็กหญิงบงกชกร  สายสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
790
เด็กชายบัญญพนต์  จันทร์สมมิตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
791
เด็กหญิงบัวทิพย์  เวียงคำ
ป.5
โรงเรียนมานะศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
792
เด็กหญิงบุณยานุช  วงศ์กระจ่าง
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
793
เด็กชายบุลากร  พรพุฒศิริ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ยะลา เขต 1

ณ อาคาร 5 ชั้น 2 ห้องสอบที่ 24 โรงเรียนอนุบาลยะลา
ห้องสอบที่
 24
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
794
เด็กชายปกรณ์เกียรติ  จันทคุตโต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
795
เด็กชายปฏิพล  ปิ่นทองพันธ์ุ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
796
เด็กหญิงปณิตา  สังหาด
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
797
เด็กชายปรมินทร์  ปรีชาวุฒิเดช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
798
เด็กชายปรเมศวร์  ทีฆะพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
799
เด็กชายปรเมศวร์  ปวัฒพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
800
เด็กหญิงประภาศิริ  บุญมากช่วย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
801
เด็กชายปรัชญ์  วาหะรักษ์
ป.5
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
802
เด็กชายปราบดา  เจริญศิริวรวุฒิ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
803
เด็กหญิงปริณดา  แพทย์ศรี
ป.3
โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
804
เด็กชายปริวิช  แย้มอิ่ม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
805
เด็กหญิงปรีชญา  จันทร์พิศาล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
806
เด็กหญิงปรียานุช  จันทร์แสงทอง
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
807
เด็กหญิงปวริศา  โชติช่วง
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
808
เด็กชายปัญจพล  ทองมา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
809
เด็กชายปัญญา  พิทักษา
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
810
เด็กหญิงปัณณธร  อ่อนประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
811
เด็กหญิงปัณณพร  สุวรรณพฤกษ์
ป.5
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
812
เด็กหญิงปานไพลิน  จินตภากร
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
813
เด็กหญิงปิ่นสุดา  นามใจยา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
814
เด็กชายปิยวัฒน์  อุฬาศิลป์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
815
เด็กหญิงปุญญิศา  พรหมเต็ม
ป.3
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
816
เด็กชายปุณณวัฒน์  จิตต์สอึ้ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
817
เด็กหญิงปูชิตา  จังหวัดมุนี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
818
เด็กหญิงเปมิกา  ผดุงทักษิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
819
เด็กหญิงเปรียบดาว  บำเพ็ญสมัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
820
เด็กชายเปาซี  เจ๊ะอีแต
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
821
เด็กชายพงศกร  ศรีนวลนุ่ม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
822
เด็กชายพงศธร  แคล้วพันธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
823
เด็กชายพนธกร  อ่อนทอง
ป.5
โรงเรียนมานะศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
824
เด็กชายพรชัย  แซ่อุ่ย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
825
เด็กหญิงพรทิพา  สิมพิเชษฐ์พงศา
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
826
เด็กหญิงพรธิดา  สงสุริยา
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
827
เด็กหญิงพรรภษา  เรืองรุ่งโรจน์
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
828
เด็กชายพรรษา  สุขสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนมานะศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ยะลา เขต 1

ณ อาคาร 5 ชั้น 2 ห้องสอบที่ 25 โรงเรียนอนุบาลยะลา
ห้องสอบที่
 25
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
829
เด็กหญิงพรหมทิมาพร  จงไกรจักร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
830
เด็กหญิงพลอยชมพู  จันทร์ร้อยเอ็ด
ป.5
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
831
เด็กหญิงพลอยชมพู  รัตนมหันต์
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
832
เด็กหญิงพลอยไพลิน  ทาปลัด
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
833
เด็กหญิงพัณณิตา  แต้วิกรานต์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
834
เด็กชายพัสกร  คงแก้ว
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
835
เด็กหญิงพิชชาพร  โชคอำนวย
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
836
เด็กหญิงพิชชาภา  แซ่อึ้ง
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
837
เด็กหญิงพิชญาภัค  จดจำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
838
เด็กหญิงพิชญาภัค  นิลศรี
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
839
เด็กหญิงพิชามญชุ์  พิชญนิตินัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
840
เด็กหญิงพิชามญชุ์  สังข์วิชัย
ป.6
โรงเรียนมานะศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
841
เด็กหญิงพิณกวี  ขันฑะสีมาเฉลิม
ป.5
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
842
เด็กชายพิพัฒน์  คงแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
843
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  แซ่อึ้ง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
844
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เพชรคง
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
845
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เรืองสง่า
ป.5
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
846
เด็กหญิงพิมพ์ทอง  แซ่ห่าน
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
847
เด็กหญิงพิมพ์นิภา  แก้วแสงเรือง
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
848
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  สุขศรีสังข์
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
849
เด็กหญิงพิมพ์วนา  ละอองผล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
850
เด็กหญิงพิรญาณ์  เหล็กชื่น
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
851
เด็กหญิงพิริยา  หัวเพ็ชร์
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
852
เด็กหญิงพิริยา  เหมือนเมือง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
853
เด็กชายพีรเดช  เพชรมาก
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
854
เด็กชายพีรพัฒน์  พรหมสุวรรณ์
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
855
เด็กชายพีรวิชญ์  พรหมคงบุญ
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
856
เด็กชายพุทธิพล  เพ็ญจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
857
เด็กหญิงเพชรดาว  ศรีหมาด
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
858
เด็กหญิงเพชรไพลิน  จันทร์เกลี้ยง
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
859
เด็กชายเพชรมงคล  ทาปลัด
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
860
เด็กหญิงเพ็ญนภา  แก้วจันทร์ฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
861
เด็กหญิงแพรพิไล  พรทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
862
เด็กหญิงแพรวา  หะหวัง
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
863
เด็กหญิงฟะฮมีย์  สะนิ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ยะลา เขต 1

ณ อาคาร 5 ชั้น 2 ห้องสอบที่ 26 โรงเรียนอนุบาลยะลา
ห้องสอบที่
 26
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
864
เด็กหญิงฟัตนีน  หิเล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
865
เด็กหญิงฟาเดีย  จะกะปิ
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
866
เด็กหญิงฟาเดีย  ปะจูลี
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
867
เด็กหญิงฟาเดียร์  อิสลามิกกุล
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
868
เด็กหญิงฟาร์ติน  บาเหะ
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
869
เด็กหญิงฟารีดะห์  ปิยา
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
870
เด็กชายฟาอีส  สาเมาะดอแม
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
871
เด็กหญิงฟิตดาว  เจ๊ะแว
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
872
เด็กหญิงฟิรดาว  ยือราน
ป.5
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
873
เด็กหญิงฟีรดาว  ยูโซ๊ะ
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
874
เด็กชายฟุรกรณ์  ปอแซ
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
875
เด็กชายภคนินท์  ไชยนาพงศ์
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
876
เด็กหญิงภัทรนิษฐ์  พุฒทอง
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
877
เด็กชายภัทรพล  ภูวไพศาลกิจ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
878
เด็กหญิงภัทรภรณ์  คงช่วย
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
879
เด็กหญิงภัทรวดี  ยอดทอง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
880
เด็กหญิงภัทรวาสน์  มุนีกุล
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
881
เด็กชายภัทรวินท์  ศิริ
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
882
เด็กชายภานุพงศ์  ศิริพันธ์บุญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
883
เด็กหญิงภาราตี  เจ๊ะยอ
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
884
เด็กหญิงภาวิดา  มาเด็น
ป.5
โรงเรียนมานะศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
885
เด็กหญิงภิญญดา  ลายเจียร
ป.5
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
886
เด็กชายภีมพล  ไชยสินโณ
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
887
เด็กหญิงภูริชญา  เจริญศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
888
เด็กหญิงภูริชญา  ชุมคง
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
889
เด็กหญิงภูริชาญา  เลิศพงศ์ไพบูลย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
890
เด็กชายภูริภัทร  เลิศวิลัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
891
เด็กชายภูวนัส  ใจจิตแจ่ม
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
892
เด็กหญิงภูษณิศา  ชัยชนากานต์
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
893
เด็กหญิงมณฑกานต์  นิลเพ็ชร์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
894
เด็กหญิงมณิสรา  ธนธีระพัทธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
895
เด็กหญิงมนัสนัน  มูละ
ป.6
โรงเรียนบ้านลิมุด (บุญชอบ สาครินทร์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
896
เด็กหญิงมัยมน  มะสารพัน
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
897
เด็กหญิงมาริศา  บุญยรัตน์
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
898
เด็กหญิงมารีแย  มะลี
ป.5
โรงเรียนบ้านลิมุด (บุญชอบ สาครินทร์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ยะลา เขต 1

ณ อาคาร 5 ชั้น 3 ห้องสอบที่ 27 โรงเรียนอนุบาลยะลา
ห้องสอบที่
 27
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
899
เด็กหญิงมาลีนา  มาลัยเพชร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
900
เด็กหญิงมีซาน  ยานยา
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
901
เด็กหญิงมุทิตา  ฎทธิเรือง
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
902
เด็กหญิงมุนา  หะยีบือราเฮง
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
903
เด็กหญิงมุสชิรา  อามะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
904
เด็กหญิงมุสลีมะห์  ดอเล๊าะหะมะ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
905
เด็กหญิงมุสลีฮะห์  ยามา
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
906
เด็กชายมูฮัมหมัด  เจ๊ะ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
907
เด็กชายมูฮัมหมัด  สะแลแม
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
908
เด็กชายมูฮัมหมัดลุตฟี  หะยีดาโอะ
ป.6
โรงเรียนบ้านลิมุด (บุญชอบ สาครินทร์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
909
เด็กชายมูฮำหมัดไซนอล  มะตาเฮ
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
910
เด็กหญิงเมฆขลา  จาโร
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
911
เด็กหญิงเมทิณี  คงแก้ว
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
912
เด็กหญิงโมนา  เจ๊ะ
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
913
เด็กหญิงยัสมี  สาแมง
ป.5
โรงเรียนบ้านลิมุด (บุญชอบ สาครินทร์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
914
เด็กชายรชฏ  ศรัทธารัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
915
เด็กหญิงรวิพร  อุไรกุล
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
916
เด็กหญิงรวิวรรณ  จันทรทอง
ป.5
โรงเรียนมานะศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
917
เด็กชายรวีโรจน์  วิกรัยเจริญยิ่ง
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
918
เด็กหญิงรอยฮัน  ดอเลาะ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
919
เด็กชายรัชชานนท์  นามสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
920
เด็กชายรัชย  บูรณอาริย
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
921
เด็กหญิงรัตน์ฟ้า  พงษ์สุวรรณศิริ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
922
เด็กหญิงรัตนวดี  ธนาภัทรพิบูล
ป.6
โรงเรียนมานะศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
923
เด็กหญิงรุ้งแก้ว  อินทมิน
ป.5
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
924
เด็กหญิงรุสละห์  หอมจันทร์โต
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
925
เด็กหญิงเราะห์มาณีย์  เจะและ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
926
เด็กชายฤทธิไกร  บุญศาสตร์
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
927
เด็กชายวงศธร  ทองโรย
ป.6
โรงเรียนมานะศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
928
เด็กชายวงศธร  เพชรรกูล
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
929
เด็กชายวงศพัทธ์  ไชยประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนมานะศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
930
เด็กชายวชิระภรณ์  ชูเพชร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
931
เด็กชายวซีม  มะแอ
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
932
เด็กหญิงวนาลี  ศรีนวล
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
933
เด็กชายวรดร  สายะบุตร
ป.5
โรงเรียนมานะศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ยะลา เขต 1

ณ อาคาร 5 ชั้น 3 ห้องสอบที่ 28 โรงเรียนอนุบาลยะลา
ห้องสอบที่
 28
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
934
เด็กหญิงวรภัสสร  เด่นปรีชาวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
935
เด็กชายวราวุฒิ  เจริญทรัพย์
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
936
เด็กชายวริศ  ก่อเจริญกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
937
เด็กหญิงวริศรา  ประกอบพุ่ม
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
938
เด็กหญิงวริศรา  พรหมดำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
939
เด็กหญิงวริศรา  สาแม
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
940
เด็กหญิงวฤณดา  วุฒิวงศ์
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
941
เด็กหญิงวศินี  ปิ่นทองพันธ์ุ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
942
เด็กชายวสันต์  นุเคราะห์วัด
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
943
เด็กหญิงวัณวิสา  พงศ์พานิช
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
944
เด็กชายวันคอลิด  สิติเลาะ
ป.3
โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
945
เด็กหญิงวันมัรยัม  แวบาดะ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
946
เด็กหญิงวันรัสมี  หลงแดวา
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
947
เด็กหญิงวันวิสา  บุญทองใหม่
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
948
เด็กหญิงวาณีตา  ตอแลมา
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
949
เด็กหญิงวิชญาพร  ไชยสุขทักษิณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
950
เด็กหญิงวีอาร์ม  จะปะกียา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
951
เด็กหญิงศรีมาตา  แถมโต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
952
เด็กหญิงศวิตา  สุบรรณน้อย
ป.4
โรงเรียนมานะศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
953
เด็กหญิงศศิประภา  โสภณ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
954
เด็กหญิงศศิพิมพ์  มณีรัสยากร
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
955
เด็กหญิงศิริกาญจน์  ศิริครินทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
956
เด็กชายศิวกร  ศรีเทพ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
957
เด็กหญิงศิศิราณ์  สว่างศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
958
เด็กชายศุภณัฐ  ชูฤกษ์
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
959
เด็กหญิงศุภดา  แสงสมนึก
ป.6
โรงเรียนมานะศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
960
เด็กหญิงศุภนิดา  แซ่เลี้ยว
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
961
เด็กชายศุภวิชญ์  มณีรัตน์
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
962
เด็กชายศุภวิชญ์  สังข์แก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
963
เด็กหญิงศุภาพิชญ์  จิตโมลีรัตน์
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
964
เด็กหญิงษรสีฟ้า  เบื่อน้อย
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
965
เด็กหญิงสมฤดี  ตำแอ
ป.4
โรงเรียนมานะศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
966
เด็กชายสมศักดิ์  จินากุล
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
967
เด็กชายสรธัญ  นิกาหลี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
968
เด็กชายสรวิชญ์  ขำเหลือ
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ยะลา เขต 1

ณ อาคาร 5 ชั้น 3 ห้องสอบที่ 29 โรงเรียนอนุบาลยะลา
ห้องสอบที่
 29
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
969
เด็กชายสรวีย์  ศรีชุมภู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
970
เด็กหญิงสลิลทิพย์  ราชเพ็ชร
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
971
เด็กหญิงสวรรยา  พูลสง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
972
เด็กชายสหรัฐ  แก้ววิมล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
973
เด็กชายสหรัฐ  หอมอุทัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
974
เด็กชายสันติสุข  ฉิ้นเจริญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
975
เด็กหญิงสาธิตา  ขนอม
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
976
เด็กหญิงสาริณี  ดือราแม
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
977
เด็กชายสิทธิกร  จินดายล
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
978
เด็กชายสิทธิพันธ์  หนูนิล
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
979
เด็กชายสิรวิชญ์  มาถนอม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
980
เด็กหญิงสิรามล  เครือแมน
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
981
เด็กชายสิราวิชญ์  สงเคราะห์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
982
เด็กหญิงสิริณัฎฐ์  พากเพียร
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
983
เด็กหญิงสิริภา  วรรณกวินโกมุท
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
984
เด็กหญิงสิริยาพร  สุวรรณรัตน์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
985
เด็กหญิงสุกฤตา  ทองโรย
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
986
เด็กหญิงสุกัลยา  สุวรรณะ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
987
เด็กหญิงสุขิตา  ปานทอง
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
988
เด็กหญิงสุคนธ์ทิพย์  ชุมห้อง
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
989
เด็กหญิงสุครียา  เฮงดาดา
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
990
เด็กหญิงสุชัญญา  เต็มศรี
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
991
เด็กหญิงสุธาสินี  ศรีนวล
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
992
เด็กหญิงสุพิชชา  บรรจง
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
993
เด็กหญิงสุพิชชา  หอมสมบัตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
994
เด็กหญิงสุพิชฌา  โต๊ะดำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
995
เด็กหญิงสุพิชฌาย์  วงศ์อนันต์
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
996
เด็กหญิงสุพิชญา  แก้ววิชิต
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
997
เด็กหญิงสุภรัตน์  สังข์แก้ว
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
998
เด็กหญิงสุมนา  แสงหวัง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
999
เด็กหญิงเสาวลักษณ์  นิลมณี
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1000
เด็กหญิงโสมศุภางค์  ชั้นบัณฑิต
ป.4
โรงเรียนมานะศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1001
เด็กชายหัฏฐกร  พรมศิลา
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1002
เด็กหญิงอชิรญา  บุญธรักษา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1003
เด็กหญิงอทิจวา  วงศ์ขจรอาภา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ยะลา เขต 1

ณ อาคาร 5 ชั้น 3 ห้องสอบที่ 30 โรงเรียนอนุบาลยะลา
ห้องสอบที่
 30
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1004
เด็กชายอนุวัฒน์  หมอกบัว
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1005
เด็กหญิงอภิชญา  คงเหล่
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1006
เด็กชายอภิชิต  อ่อนแดง
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1007
เด็กชายอภิเดช  แก้วลือ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1008
เด็กชายอภิสิทธิ์  แซ่ลิ่ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1009
เด็กหญิงอมรรัตน์  คงทะเล
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1010
เด็กหญิงอรรพี  สังข์ศรีสุข
ป.3
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1011
เด็กหญิงอริศรา  สะอะ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1012
เด็กหญิงอริสรา  แก้วสิโน
ป.3
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1013
เด็กหญิงอริสรา  คัมภีร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1014
เด็กชายอรีฟีน  ภิบาล
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1015
เด็กหญิงอรุณรัตน์  พัฒนโชติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1016
เด็กหญิงอลิน อากาฌา  อามิน
ป.3
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1017
เด็กชายอัครพันธ์  แพทย์ศรี
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1018
เด็กหญิงอังคณา  พิชิตเวชยัน
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1019
เด็กหญิงอังคณา  สุขแก้ว
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1020
เด็กชายอัซรอน  มะลี
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1021
เด็กหญิงอัซวาตี  ยาเด็ง
ป.5
โรงเรียนบ้านลิมุด (บุญชอบ สาครินทร์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1022
เด็กหญิงอัซวานี  มะลี
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1023
เด็กหญิงอัญชลีย์  กุ้ยโกก
ป.4
โรงเรียนมานะศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1024
เด็กหญิงอัญชิสา  บุญอ่อน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1025
เด็กชายอับดุลฟากีน  แหละสม
ป.5
โรงเรียนบ้านลิมุด (บุญชอบ สาครินทร์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1026
เด็กชายอับดุลยามีน  สังคะดี
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1027
เด็กชายอัฟฎอล  จุลยานนท์
ป.5
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1028
เด็กชายอัฟฎอล  สาและ
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1029
เด็กหญิงอัฟฟะฮ์  เตะโระ
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1030
เด็กชายอัฟฮัม  ลาเต๊ะ
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1031
เด็กหญิงอัมมาลีย์  อาบู
ป.5
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1032
เด็กชายอัลฟาฮัด  จูกอ
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1033
เด็กหญิงอัลวานี  วัฒนะ
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1034
เด็กชายอัศวาน  จินารง
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1035
เด็กชายอัษฎาวุธ  ขุนชี
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1036
เด็กหญิงอัสมาอ์  อาบู
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1037
เด็กชายอัสมี  บือแน
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1038
เด็กหญิงอัสรีนา  ดอคอ
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ยะลา เขต 1

ณ อาคาร 6 ชั้น 1 ห้องสอบที่ 31 โรงเรียนอนุบาลยะลา
ห้องสอบที่
 31
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1039
เด็กหญิงอัสรีมา  หะยีหวัง
ป.5
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1040
เด็กหญิงอาซารอ  เจะแต
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1041
เด็กหญิงอาทิตยา  นิธิอนันต์สกุล
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1042
เด็กหญิงอานันตยา  กระจ่างลิขิต
ป.5
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1043
เด็กหญิงอานีต้า  กามาอูเซ็ง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1044
เด็กชายอานีฟ  กาหลง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1045
เด็กหญิงอาบีร  ดิง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1046
เด็กชายอามรัน  ดอเล๊าะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1047
เด็กหญิงอามีนะฮ์  บือนา
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1048
เด็กชายอามีรู  สาเมาะ
ป.6
โรงเรียนบ้านลิมุด (บุญชอบ สาครินทร์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1049
เด็กหญิงอารยา  ดะกา
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1050
เด็กหญิงอารยา  อาแย
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1051
เด็กหญิงอารีน่า  แปเฮาะอีเล
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1052
เด็กชายอารีฟ  ภูมิประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1053
เด็กหญิงอาวาติฟ  มะลิดง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1054
เด็กหญิงอาวาติ๊ฟ  กะลูแป
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1055
เด็กหญิงอาอีซะห์  วามะ
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1056
เด็กชายอิงครัตน์  ดือราแม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1057
เด็กหญิงอันติกา  หวังสุขเกษม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1058
เด็กชายอินธิกร  กาญจนโรจน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1059
เด็กชายอีรฟาน  จีนารง
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1060
เด็กชายอุสมาน  แหละสม
ป.6
โรงเรียนบ้านลิมุด (บุญชอบ สาครินทร์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1061
เด็กชายเอกณัฏฐ์  แก้วประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1062
เด็กหญิงโอภาพร  ขาวทอง
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1063
เด็กหญิงฮัซวานี  ลาเตะ
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1064
เด็กหญิงฮัมดียะห์  จาเงาะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1065
เด็กหญิงฮาฟีซะห์  บินสาและ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1066
เด็กหญิงฮามีร่า  มะแซ
ป.6
โรงเรียนบ้านลิมุด (บุญชอบ สาครินทร์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1067
เด็กหญิงฮาวานี  เลาะแม
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1068
เด็กหญิงฮิลมี่  แวอาแซ
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1069
เด็กหญิงฮุศนานี  บือซา
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๕ (บ้านตลาดเก่า)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1070
เด็กหญิงฮุสนา  อาแย
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๕ (บ้านตลาดเก่า)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์