ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
ยโสธร เขต 2


ห้องสอบที่
 0

ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงนภสร  ดวงดาว
ม.3
โรงเรียนบ้านคำสร้างช้าง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
2
เด็กหญิงภัทรพร  ดอกจูม
ม.3
โรงเรียนบ้านคำสร้างช้าง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ยโสธร เขต 2

ณ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
3
เด็กหญิงกนกวรรณ  โคตรวัตร
ป.5
โรงเรียนบ้านโคกสูงอ่างสมบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
4
เด็กหญิงกมลชนก  นาสุนทร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
5
เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  ผลดี
ป.6
โรงเรียนบ้านกุดแข้ด่อนหนองบัว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
6
เด็กชายกฤษฎา  ลีทหาร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
7
เด็กหญิงขวัญธนา  ธนาคุณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
8
เด็กหญิงจริยา  ทองคำผุย
ป.6
โรงเรียนบ้านกุดแข้ด่อนหนองบัว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
9
เด็กหญิงจันทร์ธิมา  ธรรมวิฐาน
ป.6
โรงเรียนบ้านกุดขุ่นสวาสดิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
10
เด็กหญิงจิดาภา  ลีทหาร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
11
เด็กหญิงจิตรลดา  ผลจันทร์
ป.3
โรงเรียนบ้านโคกก่องดอนนกชุม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
12
เด็กชายจิรพันธ์  พรพรหม
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกก่องดอนนกชุม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
13
เด็กหญิงจีรนันท์  ธงสินชัย
ป.3
โรงเรียนบ้านโคกก่องดอนนกชุม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
14
เด็กชายชยุตพงศ์  ชนะวงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
15
เด็กหญิงญาณธิชา  สุทธิแสน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
16
เด็กหญิงณวรา  เข็มเพชร
ป.6
โรงเรียนบ้านกุดแข้ด่อนหนองบัว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
17
เด็กหญิงณัฐพร  เสมอใจ
ป.3
โรงเรียนบ้านโคกก่องดอนนกชุม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
18
เด็กหญิงตติยา  บ่อกลาง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
19
เด็กชายทศวรรษ  จันแจ่ม
ป.6
โรงเรียนบ้านกุดแข้ด่อนหนองบัว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
20
เด็กหญิงทิตาวีร์  อุทโท
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
21
เด็กชายทินภัทร  รักบุญ
ป.6
โรงเรียนบ้านกุดแข้ด่อนหนองบัว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
22
เด็กชายธนพล  สุวะศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านกุดแข้ด่อนหนองบัว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
23
เด็กหญิงธนภรณ์  สินธุประวัติ
ป.6
โรงเรียนบ้านกุดแข้ด่อนหนองบัว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
24
เด็กหญิงธิดารัตน์  ชัยชาญ
ป.3
โรงเรียนบ้านโคกก่องดอนนกชุม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
25
เด็กชายธีระวัฒน์  งามวงศ์
ป.3
โรงเรียนบ้านโคกก่องดอนนกชุม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
26
เด็กชายนครินทร์  พวงจำปา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
27
เด็กชายนัฐพงษ์  ไชยมาคำ
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกก่องดอนนกชุม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
28
เด็กชายนัฐพล  สังขสูตร
ป.6
โรงเรียนบ้านกุดแข้ด่อนหนองบัว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
29
เด็กชายบัณฑิต  เพชรไพร
ป.6
โรงเรียนบ้านกุดแข้ด่อนหนองบัว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
30
เด็กหญิงปภาดา  ไชยคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
31
เด็กชายปรัชญา  ร่มโพธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
32
เด็กหญิงปวีณา  ศรีดี
ป.4
โรงเรียนบ้านโคกก่องดอนนกชุม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
33
เด็กหญิงปาริชาติ  เย็นวัฒนา
ป.4
โรงเรียนบ้านโคกก่องดอนนกชุม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
34
เด็กหญิงปิยภรณ์  แสงประยูรพร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
35
เด็กหญิงปิยะพร  รักษาราช
ป.4
โรงเรียนบ้านโคกก่องดอนนกชุม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
36
เด็กชายพงศกร  ศรีวะรมย์
ป.3
โรงเรียนบ้านโคกก่องดอนนกชุม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
37
เด็กชายพุฒินันท์  รสจันทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านกุดแข้ด่อนหนองบัว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ยโสธร เขต 2

ณ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
38
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  สมดา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
39
เด็กหญิงภัทราพร  ทาดาวุธ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
40
เด็กชายภูมิพีรวิชญ์  กำลังหาญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
41
เด็กหญิงยลดา  อ่อนพุทธา
ป.3
โรงเรียนบ้านโคกก่องดอนนกชุม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
42
เด็กหญิงรดาพร  ชนะค้า
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
43
เด็กหญิงรัตยาพร  ทองใบ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
44
เด็กหญิงรุ่งตะวัน  สีวะรินทร์
ป.5
โรงเรียนบ้านโคกสูงอ่างสมบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
45
เด็กชายวชิรพัชร  อุตสาห์จิต
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
46
เด็กหญิงวรัญญา  ไชยศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านกุดขุ่นสวาสดิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
47
เด็กชายวรัญญู  หมีคำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
48
เด็กหญิงวรัญญูา  ปาระมี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
49
เด็กชายวฤทธิ์  สืลา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
50
เด็กชายวิชัย  ห้องแซง
ป.6
โรงเรียนบ้านกุดแข้ด่อนหนองบัว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
51
เด็กหญิงวิชุดา  สุขบัติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
52
เด็กหญิงวิลาสินี  อุตสาหกิจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
53
เด็กชายศักรินทร์  บุญชัยมาตย์ยมาตย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
54
เด็กหญิงศิริรัตน์  แย้มสาย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
55
เด็กหญิงสุพรรษา  ผลจันทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกก่องดอนนกชุม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
56
เด็กหญิงสุวรรณรักษ์  วงค์ไชยา
ป.6
โรงเรียนบ้านกุดแข้ด่อนหนองบัว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
57
เด็กชายอัคพงษ์  ชมภูเทพ
ป.6
โรงเรียนบ้านกุดแข้ด่อนหนองบัว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
58
เด็กชายอัครเดช  สุวะศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านกุดแข้ด่อนหนองบัว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
59
เด็กหญิงอัญชิสา  พิมพ์สาร
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกก่องดอนนกชุม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
60
เด็กชายอานนท์  แกมเอี้ยม
ป.6
โรงเรียนบ้านกุดแข้ด่อนหนองบัว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
ยโสธร เขต 2

ณ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
61
นางสาวกมลพรรณ  จันปุ่ม
ม.3
โรงเรียนบ้านกุดแข้ด่อนหนองบัว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
62
นางสาวเกษมณี  สังขสูตร
ม.3
โรงเรียนบ้านกุดแข้ด่อนหนองบัว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
63
นายจิรวัฒน์  จันทร์แจ่ม
ม.3
โรงเรียนบ้านกุดแข้ด่อนหนองบัว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
64
นางสาวชไมพร  สุดาบุตร
ม.3
โรงเรียนบ้านกุดแข้ด่อนหนองบัว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
65
นางสาวณัฐวดี  กางภาพันธ์
ม.3
โรงเรียนบ้านกุดแข้ด่อนหนองบัว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
66
นายดนุพร  ไชยแสง
ม.3
โรงเรียนบ้านกุดแข้ด่อนหนองบัว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
67
นายธนาศิลป์  ร้อยเพชร
ม.3
โรงเรียนบ้านกุดแข้ด่อนหนองบัว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
68
นางสาวนิรัศราภาภรณ์  บุสำโรง
ม.3
โรงเรียนบ้านกุดแข้ด่อนหนองบัว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
69
นางสาวพรนิภา  เนตรวงศ์
ม.3
โรงเรียนบ้านกุดแข้ด่อนหนองบัว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
70
นายพิพัฒน์  วงค์ไชยา
ม.3
โรงเรียนบ้านกุดแข้ด่อนหนองบัว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
71
นายวันเฉลิม  โยยรัมย์
ม.3
โรงเรียนบ้านกุดแข้ด่อนหนองบัว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
72
นายแสงนิรันดร์  สุวรรณกูฎ
ม.3
โรงเรียนบ้านกุดแข้ด่อนหนองบัว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
73
นายอดิศักดิ์  ใจภักดิ์
ม.3
โรงเรียนบ้านกุดแข้ด่อนหนองบัว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
74
นายอนุวัฒน์  รสจันทร์
ม.3
โรงเรียนบ้านกุดแข้ด่อนหนองบัว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
75
นายอภิสิทธิ์  ชัยวิจิตร
ม.3
โรงเรียนบ้านกุดแข้ด่อนหนองบัว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
76
นางสาวอรพินท์  ศรีพล
ม.3
โรงเรียนบ้านกุดแข้ด่อนหนองบัว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
77
นายอาคม  รักบุญ
ม.3
โรงเรียนบ้านกุดแข้ด่อนหนองบัว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ยโสธร เขต 2

ณ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
78
เด็กหญิงกนกอร  นาถาบำรุง
ป.5
โรงเรียนบ้านกุดขุ่นสวาสดิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
79
เด็กชายกรภัทร์  ห้องแซง
ป.4
โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
80
เด็กหญิงกรรณ์นิกา  ทับแสง
ป.5
โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
81
เด็กหญิงกรรณิกา  ยืนยง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
82
เด็กชายกิติศักดิ์  กลมเกลี้ยง
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกก่องดอนนกชุม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
83
เด็กหญิงเกศกนกวรรณ  ทองไชย
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกก่องดอนนกชุม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
84
เด็กหญิงคณิตา  แก้วโมลี
ป.5
โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
85
เด็กหญิงคีวภัทร  นนทภา
ป.4
โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
86
เด็กหญิงจรัญพร  นามศรี
ป.5
โรงเรียนบ้านโคกก่องดอนนกชุม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
87
เด็กหญิงจริยาพร  จิกจักร์
ป.6
โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
88
เด็กหญิงชญาดา  แสงแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
89
เด็กชายชนะชัย  พุ่มฟัก
ป.5
โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
90
เด็กหญิงชนิดาภา  แสงสว่าง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
91
เด็กชายชัยนรินทร์  บุญฑล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
92
เด็กชายญัตติพงศ์  วงศ์กำภู
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
93
เด็กหญิงญาดา  ชวนนอก
ป.4
โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
94
เด็กหญิงญาศุมินทร์  แสงภักดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
95
เด็กหญิงฐาปณี  จันทิบุตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
96
เด็กหญิงฐาปนิตตา  กองนางอ้ม
ป.6
โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
97
เด็กหญิงฐาปนีย์  โคตรสมบัติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
98
เด็กหญิงณัฎฐนรี  สงวนชม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
99
เด็กหญิงณัฐกฤตา  วังวงค์
ป.6
โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
100
เด็กหญิงณัฐนรี  หมุนสุข
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
101
เด็กหญิงณัฐพร  ปุลมาลา
ป.5
โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
102
เด็กหญิงณัฐลดา  กุลวงศ์
ป.5
โรงเรียนบ้านโคกสูงอ่างสมบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
103
เด็กชายณัฐวัฒน์  ธูปสูงเนิน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
104
เด็กหญิงณิศาชล  ปันทะ
ป.4
โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
105
เด็กชายดนุเดช  ห้อยคำ
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกก่องดอนนกชุม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
106
เด็กหญิงทิวาพร  กทิสาด
ป.5
โรงเรียนบ้านกุดขุ่นสวาสดิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
107
เด็กชายธนภัทร  ชมภูพาส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
108
เด็กหญิงธนัญญา  แก้วสุข
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
109
เด็กหญิงธัญพิชชา  บุญรอด
ป.5
โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
110
เด็กชายธีรภัทร  ตาทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
111
เด็กหญิงนทริยา  วงศ์ตาชิ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
112
เด็กหญิงนริศรา  พันโนราช
ป.4
โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ยโสธร เขต 2

ณ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
113
เด็กหญิงนฤมล  กาฬสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนบ้านโคกก่องดอนนกชุม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
114
เด็กหญิงนวพร  สืบสิงห์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
115
เด็กหญิงนัฐธิดา  ศรีชนะ
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกก่องดอนนกชุม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
116
เด็กหญิงนารากรณ์  บุญเนตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
117
เด็กหญิงนิพาดา  สูงเรือง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
118
เด็กหญิงนิรัชชา  พรมงาม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
119
เด็กหญิงนุชรีย์  ดอกบัว
ป.5
โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
120
เด็กหญิงบุณยธร  ธามณี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
121
เด็กชายบุริศฐ์  โมระดา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
122
เด็กชายบุริศร์  อ่างสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกก่องดอนนกชุม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
123
เด็กชายปณิธิ  ศรีธรรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
124
เด็กหญิงประภาพร  สัตย์ศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
125
เด็กหญิงปวีณา  เย็นวัฒนา
ป.5
โรงเรียนบ้านโคกก่องดอนนกชุม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
126
เด็กหญิงปวีณา  เหล่าธง
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกก่องดอนนกชุม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
127
เด็กชายปิติภัตน์  โมระดา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
128
เด็กหญิงปิยวรรณ  เกิดสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
129
เด็กหญิงปิยะธิดา  สังขะฤกษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
130
เด็กชายปุณยกร  สืบสิงห์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
131
เด็กหญิงปุณยนุช  คุณสาร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
132
เด็กหญิงโปรดปราน  แสนทวีสุข
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
133
เด็กหญิงพรรณธร  กำจ่าย
ป.6
โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
134
เด็กหญิงพรรณพัชร  ทับแสง
ป.4
โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
135
เด็กหญิงพรสุดา  วิลัย
ป.5
โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
136
เด็กหญิงพัชรพร  มาสิงห์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
137
เด็กหญิงพัสตราภรณ์  ดอกบัว
ป.4
โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
138
เด็กหญิงพิญาดา  เนาวนิตย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
139
เด็กหญิงพิมพ์นิภา  สมาวัตร
ป.5
โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
140
เด็กหญิงภัทร์นฤน  เพิ่มผล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
141
เด็กหญิงภิญญดา  แวดล้อม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
142
เด็กหญิงมาริสา  เสมามิ่ง
ป.5
โรงเรียนบ้านโคกสูงอ่างสมบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
143
เด็กหญิงรติมา  แน่นอุดร
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกสูงอ่างสมบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
144
เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  จันทร์น้อย
ป.4
โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
145
เด็กหญิงรัตนาปราณี  สร้อยแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
146
เด็กชายลาภิศ  กุมารสิทธ์
ป.5
โรงเรียนบ้านโคกสูงอ่างสมบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
147
เด็กหญิงวรนิษฐา  สายสิน
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกก่องดอนนกชุม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ยโสธร เขต 2

ณ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
148
เด็กหญิงวรรณวิสา  แก้วหาญ
ป.4
โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
149
เด็กชายวัชรพงษ์  พิมพ์โพธิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
150
เด็กหญิงวารีรัตน์  สอนบุญทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
151
เด็กชายวิทวัส  รัตนโสภา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
152
เด็กหญิงวิภาดา  จันทร์เทพ
ป.6
โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
153
เด็กชายสปา  พันธราช
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
154
เด็กชายสมชาย  คำแสง
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกก่องดอนนกชุม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
155
เด็กชายสมชาย  แสงสว่าง
ป.5
โรงเรียนบ้านโคกสูงอ่างสมบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
156
เด็กชายสิทธิพล  ป้องแก้ว
ป.4
โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
157
เด็กหญิงสิริภา  จันทะชำนิ
ป.5
โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
158
เด็กหญิงสิริวิภา  เงางาม
ป.6
โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
159
เด็กหญิงสุกัญธารา  จันทร์บุญเรือง
ป.4
โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
160
เด็กหญิงสุชาดา  อามาตรแก้ว
ป.5
โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
161
เด็กหญิงสุทัตตรา  พรมธิราช
ป.6
โรงเรียนบ้านกุดขุ่นสวาสดิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
162
เด็กหญิงสุพัตรา  ไชยสุทธิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านกุดขุ่นสวาสดิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
163
เด็กหญิงสุภวรรณ  บุญเรือง
ป.6
โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
164
เด็กหญิงสุภัชญา  วงศ์เพ็ญ
ป.4
โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
165
เด็กหญิงสุวนันท์  พุฒจันทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
166
เด็กชายเสกสรรค์  ชิตเชียงยืน
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกก่องดอนนกชุม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
167
เด็กหญิงอธิชา  กิ่งจันทร์
ป.5
โรงเรียนบ้านโคกก่องดอนนกชุม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
168
เด็กชายอนุวัช  คำใส
ป.6
โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
169
เด็กหญิงอรอนงค์  พรประสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
170
เด็กหญิงอรอนงค์  อ่อนคำสี
ป.6
โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
171
เด็กหญิงอริยธิดา  ยังคง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
172
เด็กหญิงอารยา  อันทรโคตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
173
เด็กหญิงอิสริยาภรณ์  ธาระพันธุ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ยโสธร เขต 2

ณ โรงเรียนส้มผ่อ
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
174
เด็กหญิงเบญจพร  มลิวรรณ
ป.6
โรงเรียนบ้านคำสร้างช้าง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
ยโสธร เขต 2

ณ โรงเรียนส้มผ่อ
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
175
เด็กหญิงนภสร  ดวงดาว
ม.3
โรงเรียนบ้านคำสร้างช้าง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
176
เด็กชายปิยวิทย์  วรโพธิ์
ม.1
โรงเรียนบ้านคำสร้างช้าง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
177
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  บัวเขียว
ม.2
โรงเรียนบ้านคำสร้างช้าง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
178
เด็กหญิงเพชรนภา  แสนสนธิ
ม.2
โรงเรียนบ้านคำสร้างช้าง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
179
เด็กหญิงภัทรดา  จันเรืองศรี
ม.2
โรงเรียนบ้านคำสร้างช้าง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
180
เด็กหญิงภัทรพร  ดอกจูม
ม.3
โรงเรียนบ้านคำสร้างช้าง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
181
เด็กหญิงสาวิตรี  เสน่ห์พูด
ม.2
โรงเรียนบ้านคำสร้างช้าง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
182
เด็กชายอัครเดช  มลิวรรณ
ม.1
โรงเรียนบ้านคำสร้างช้าง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ยโสธร เขต 2

ณ โรงเรียนส้มผ่อ
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
183
เด็กหญิงกชกร  ทับแสง
ป.4
โรงเรียนบ้านส้มผ่อ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
184
เด็กหญิงกิ่งดาว  แหวนหล่อ
ป.5
โรงเรียนบ้านส้มผ่อ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
185
เด็กชายคณาฤทธิ์  บุญบรรลุ
ป.6
โรงเรียนบ้านส้มผ่อ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
186
เด็กชายเจษฎา  สนธิลา
ป.6
โรงเรียนบ้านส้มผ่อ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
187
เด็กหญิงชลธิชา  พิมภาค
ป.6
โรงเรียนบ้านส้มผ่อ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
188
เด็กหญิงชาวิสา  ไชยแสง
ป.6
โรงเรียนบ้านส้มผ่อ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
189
เด็กหญิงทิพย์กมล  แสงภักดี
ป.5
โรงเรียนบ้านส้มผ่อ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
190
เด็กหญิงธาริดา  วรสาร
ป.4
โรงเรียนบ้านส้มผ่อ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
191
เด็กชายธีรยุทธ  ชูรัตน์
ป.6
โรงเรียนบ้านส้มผ่อ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
192
เด็กชายนนทิวัชร์  จันทร์หัวโทน
ป.6
โรงเรียนบ้านส้มผ่อ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
193
เด็กหญิงนริศรา  มาซา
ป.6
โรงเรียนบ้านส้มผ่อ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
194
เด็กหญิงประวีณา  จันทร์อ่อน
ป.6
โรงเรียนบ้านคำสร้างช้าง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
195
เด็กหญิงปรายแก้ว  ศิริรัตน์
ป.5
โรงเรียนบ้านส้มผ่อ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
196
เด็กชายป้องเขต  พรมแพง
ป.4
โรงเรียนบ้านส้มผ่อ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
197
เด็กหญิงพัชรินทร์  ทรงหอม
ป.5
โรงเรียนบ้านส้มผ่อ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
198
เด็กชายพิชิต  เมืองนก
ป.6
โรงเรียนบ้านคำสร้างช้าง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
199
เด็กหญิงเพชราภรณ์  พันโยธา
ป.6
โรงเรียนบ้านส้มผ่อ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
200
เด็กชายภูวดล  มูลเสน
ป.5
โรงเรียนบ้านส้มผ่อ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
201
เด็กหญิงมลชญาทิพย์  แสงภักดี
ป.5
โรงเรียนบ้านส้มผ่อ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
202
เด็กหญิงยุพาพร  ทับแสง
ป.4
โรงเรียนบ้านส้มผ่อ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
203
เด็กหญิงรัชนีกร  สมาจักร
ป.6
โรงเรียนบ้านส้มผ่อ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
204
เด็กชายเรืองศักดิ์  เกษศิริ
ป.5
โรงเรียนบ้านส้มผ่อ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
205
เด็กชายวรายุทธ  บุตรอำคา
ป.6
โรงเรียนบ้านส้มผ่อ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
206
เด็กหญิงวิลาสินี  เศษลือ
ป.5
โรงเรียนบ้านส้มผ่อ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
207
เด็กชายสิทธิชัย  ทับแสง
ป.6
โรงเรียนบ้านส้มผ่อ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
208
เด็กหญิงสุธาสิณี  บุตรอำคา
ป.4
โรงเรียนบ้านส้มผ่อ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
209
เด็กหญิงอภิญญา  กุมารสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านส้มผ่อ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
210
เด็กหญิงอรทิพา  สมาจักร์
ป.4
โรงเรียนบ้านส้มผ่อ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ยโสธร เขต 2

ณ โรงเรียนบ้านดงมะไฟ
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
211
เด็กชายชาคริช  หวายเค
ป.6
โรงเรียนบ้านดงมะไฟ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
212
เด็กหญิงณัฐกานต์  ผาเวช
ป.4
โรงเรียนบ้านดงมะไฟ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
213
เด็กชายณัฐพงศ์  ภู่สุข
ป.6
โรงเรียนบ้านดงมะไฟ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
214
เด็กหญิงณัฐิดา  วงษ์มั่น
ป.5
โรงเรียนบ้านดงมะไฟ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
215
เด็กชายธีรพงศ์  สีสุนนท์
ป.4
โรงเรียนบ้านดงมะไฟ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
216
เด็กชายธีรวัตร  ชนะประโคน
ป.3
โรงเรียนบ้านดงมะไฟ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
217
เด็กหญิงพลอย  จินดาศรี
ป.3
โรงเรียนบ้านดงมะไฟ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
218
เด็กหญิงพิริยา  ชูรัตน์
ป.3
โรงเรียนบ้านดงมะไฟ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
219
เด็กหญิงภัทราพร  แดงกลาง
ป.5
โรงเรียนบ้านดงมะไฟ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
220
เด็กชายภูมิวิศ  ตรีภพ
ป.4
โรงเรียนบ้านดงมะไฟ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
221
เด็กหญิงสุกัญญา  แสงสุริน
ป.5
โรงเรียนบ้านดงมะไฟ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
222
เด็กชายสุธี  สีวะรมย์
ป.6
โรงเรียนบ้านดงมะไฟ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
223
เด็กหญิงสุภลักษณา  เมืองไชยศ
ป.3
โรงเรียนบ้านดงมะไฟ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
224
เด็กหญิงอมรรัตน์  นพคุณ
ป.4
โรงเรียนบ้านดงมะไฟ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ยโสธร เขต 2

ณ โรงเรียนบ้านดงมะไฟ
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
225
เด็กหญิงกนกพร  ศรีวะรมย์
ป.3
โรงเรียนบ้านดงมะไฟ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
226
เด็กหญิงกนกวรรณ  เหนือจำทิศ
ป.4
โรงเรียนบ้านดงมะไฟ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
227
เด็กชายกิตติบดินทร์  กองไทย
ป.5
โรงเรียนบ้านดงมะไฟ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
228
เด็กหญิงกิตติยา  โอวเต็ง
ป.5
โรงเรียนบ้านดงมะไฟ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
229
เด็กชายครองกมล  เมาะราษี
ป.6
โรงเรียนบ้านดงมะไฟ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
230
เด็กหญิงจินตนาพร  แวงบุญ
ป.3
โรงเรียนบ้านดงมะไฟ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
231
เด็กหญิงจิรัชยา  ศรีไพร
ป.5
โรงเรียนบ้านดงมะไฟ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
232
เด็กชายชยุตม์  จ้อยศรีเกตุ
ป.3
โรงเรียนบ้านดงมะไฟ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
233
เด็กหญิงชลีญาภร  แสงวงค์
ป.5
โรงเรียนบ้านดงมะไฟ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
234
เด็กชายไชยวุฒิ  พรมชาติ
ป.5
โรงเรียนบ้านดงมะไฟ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
235
เด็กหญิงธัญกมล  มลิวัลย์
ป.4
โรงเรียนบ้านดงมะไฟ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
236
เด็กหญิงธัญญารัตน์  พรมชาติ
ป.4
โรงเรียนบ้านดงมะไฟ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
237
เด็กหญิงนชานี  เอี่ยมตปนียะ
ป.6
โรงเรียนบ้านดงมะไฟ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
238
เด็กชายนนกร  พรมชาติ
ป.4
โรงเรียนบ้านดงมะไฟ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
239
เด็กชายนฤบดินทร์  กองไทย
ป.3
โรงเรียนบ้านดงมะไฟ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
240
เด็กหญิงนิชาภา  นานอก
ป.4
โรงเรียนบ้านดงมะไฟ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
241
เด็กหญิงเบญจพร  ดวงกาคร
ป.6
โรงเรียนบ้านดงมะไฟ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
242
เด็กหญิงพัชราภรณ์  พรมชาติ
ป.6
โรงเรียนบ้านดงมะไฟ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
243
เด็กหญิงรัตนาวดี  ศิริโส
ป.6
โรงเรียนบ้านดงมะไฟ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
244
เด็กหญิงรุ่งลาวัลย์  เยาวโนภาส
ป.3
โรงเรียนบ้านดงมะไฟ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
245
เด็กหญิงรุ่งอรุณ  กาฬสุวรรณ์
ป.6
โรงเรียนบ้านดงมะไฟ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
246
เด็กหญิงศรีสุดา  แสงสุข
ป.4
โรงเรียนบ้านดงมะไฟ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
247
เด็กหญิงสายทอง  ไชยดำ
ป.6
โรงเรียนบ้านดงมะไฟ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
248
เด็กหญิงหทัยรัตน์  มลิวัลย์
ป.4
โรงเรียนบ้านดงมะไฟ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
249
เด็กชายอภิชิต  มะลิวัลย์
ป.3
โรงเรียนบ้านดงมะไฟ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
250
เด็กชายอภิราม  แก้วโสภา
ป.5
โรงเรียนบ้านดงมะไฟ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
251
เด็กหญิงอรนันท์  ชูรัตน์
ป.4
โรงเรียนบ้านดงมะไฟ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ยโสธร เขต 2

ณ โรงเรียนอนุบาลกุดชุม
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
252
เด็กหญิงกนกพร  บุญเติม
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวงัว(อุสุภราชวิทยาคาร)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
253
เด็กชายกฤษณะ  สนามพงษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวงัว(อุสุภราชวิทยาคาร)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
254
เด็กหญิงกลิ่นขจร  นามสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวงัว(อุสุภราชวิทยาคาร)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
255
เด็กหญิงกัญญารักษ์  คำสัย
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวงัว(อุสุภราชวิทยาคาร)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
256
เด็กชายกิตติพัฒน์  กอผจญ
ป.6
โรงเรียนบ้านนาดี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
257
เด็กหญิงเกวลิน  เวฬุวนารักษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวงัว(อุสุภราชวิทยาคาร)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
258
เด็กหญิงเกษสุรีย์  สุวรรณศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านนาดี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
259
เด็กชายจักรพงษ์  สังฆพรม
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวงัว(อุสุภราชวิทยาคาร)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
260
เด็กชายจักรภัทร  คำปวง
ป.6
โรงเรียนบ้านนาดี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
261
เด็กหญิงจันทร์จิรา  หมายมี
ป.5
โรงเรียนบ้านนาดี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
262
เด็กชายจิรครินทร์  แหวนแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวงัว(อุสุภราชวิทยาคาร)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
263
เด็กชายจิรภัทร  ทานะเวช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
264
เด็กหญิงจิราภรณ์  กุดหอม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
265
เด็กชายจุลจักร์  บุญสังข์
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวงัว(อุสุภราชวิทยาคาร)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
266
เด็กชายเจษฎา  โคตะหา
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวงัว(อุสุภราชวิทยาคาร)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
267
เด็กหญิงชนัญชิดา  ไชยสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
268
เด็กชายชาคริต  แสนสุพรรณ
ป.6
โรงเรียนบ้านนาดี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
269
เด็กหญิงณัฐฐินันท์  เวฬุวนารักษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวงัว(อุสุภราชวิทยาคาร)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
270
เด็กหญิงณัฐณิชา  โสมเกษตรินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
271
เด็กหญิงณัฐพร  วิกรัยพัฒน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
272
เด็กชายณัฐพัชร์  โพธิแสน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
273
เด็กชายธนกฤต  ลีลาด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
274
เด็กชายธนะพันธ์  จำปา
ป.6
โรงเรียนบ้านนาดี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
275
เด็กหญิงธรีรัตน์  ศรีมันตะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
276
เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  พันธ์ดวง
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวงัว(อุสุภราชวิทยาคาร)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
277
เด็กหญิงธิดาสกุลนิวส์  ศักดิ์สกุลไท
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
278
เด็กชายนเรนทร์ฤทธิ์  โทนุศิษย์
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวงัว(อุสุภราชวิทยาคาร)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
279
เด็กหญิงนฤมล  เสนาพรหม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
280
เด็กชายนัฐพล  คมกล้า
ป.6
โรงเรียนบ้านนาดี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
281
เด็กหญิงนันทวรรณ์  สุขหนุน
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวงัว(อุสุภราชวิทยาคาร)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
282
เด็กหญิงบงกช  สุทธิอาคาร
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวงัว(อุสุภราชวิทยาคาร)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
283
เด็กชายบรรณวัชร  ชื่นตา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
284
เด็กหญิงบุญธิตา  นาคำ
ป.6
โรงเรียนบ้านนาดี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
285
เด็กหญิงเบญจวรรณ  เชียวศร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
286
เด็กชายปรเมศ  สมบัติหล้า
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ยโสธร เขต 2

ณ โรงเรียนอนุบาลกุดชุม
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
287
เด็กหญิงปวิชญา  ไปใกล้
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
288
เด็กชายปัณณวัฒน์  งามอุไร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
289
เด็กชายปานรวัฒน์  เข็มทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านนาดี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
290
เด็กหญิงปาริฉัตร  บุญเกิด
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวงัว(อุสุภราชวิทยาคาร)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
291
เด็กหญิงปิยธิดา  ลครชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
292
เด็กหญิงปิยะดา  ไวแก้วสูนย์
ป.5
โรงเรียนบ้านนาดี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
293
เด็กชายเปี่ยมศักดิ์  มรรคดี
ป.6
โรงเรียนบ้านนาดี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
294
เด็กหญิงพรนิภา  ชาติชาย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
295
เด็กหญิงพัชรินทร์  หนองเป็ด
ป.6
โรงเรียนบ้านนาดี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
296
เด็กหญิงพานทิพย์  นาคำ
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวงัว(อุสุภราชวิทยาคาร)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
297
เด็กหญิงพิชญาภา  ประเสริฐสังข์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
298
เด็กหญิงมัณฑิตา  แก้วทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
299
เด็กหญิงไมรินธรณ์  เรืองศิลป์ประเสริฐ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
300
เด็กหญิงรมิตา  เพ็งอินทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
301
เด็กหญิงรินรดา  เอกศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
302
เด็กหญิงวนัสนันท์  มาตขาว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
303
เด็กหญิงวรางคณา  ลูนคำโต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
304
เด็กหญิงวริศรา  แก้วมาก
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวงัว(อุสุภราชวิทยาคาร)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
305
เด็กหญิงวิภาภรณ์  นางาม
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวงัว(อุสุภราชวิทยาคาร)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
306
เด็กหญิงศศิธร  นาคำ
ป.6
โรงเรียนบ้านนาดี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
307
เด็กหญิงศศิธร  มลิวัลย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
308
เด็กหญิงศิรประภา  สีนิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
309
เด็กชายศิริศักดิ์  นาคำ
ป.6
โรงเรียนบ้านนาดี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
310
เด็กชายสาธร  คุณุ
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวงัว(อุสุภราชวิทยาคาร)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
311
เด็กชายสิทธิศักดิ์  ขำกุศล
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวงัว(อุสุภราชวิทยาคาร)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
312
เด็กชายสุธีกานต์  อุทสาร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
313
เด็กหญิงสุพรรนิกาณ์  นาคำ
ป.5
โรงเรียนบ้านนาดี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
314
เด็กชายสุเมธี  สมานพงษ์
ป.5
โรงเรียนบ้านนาดี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
315
เด็กชายอภิชาติ  พรมป้อง
ป.6
โรงเรียนบ้านนาดี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
316
เด็กชายเอกบุรุษ  เที่ยงธรรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
ยโสธร เขต 2

ณ โรงเรียนอนุบาลกุดชุม
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
317
เด็กหญิงกมลชนก  ชูรัตน์
ม.1
โรงเรียนบ้านโนนยาง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
318
เด็กหญิงจินตหรา  ทองน้อย
ม.1
โรงเรียนบ้านโนนยาง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
319
เด็กหญิงชลิตา  สุวรรณเพชร
ม.3
โรงเรียนบ้านโนนยาง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
320
เด็กหญิงณัฐชา  โพธิ์พระทอง
ม.1
โรงเรียนบ้านโนนยาง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
321
เด็กหญิงณิชนันท์  บุตทศ
ม.1
โรงเรียนบ้านโนนยาง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
322
เด็กหญิงทองใบ  ขันเงิน
ม.3
โรงเรียนบ้านโนนยาง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
323
เด็กหญิงนุสบา  บุญเติม
ม.3
โรงเรียนบ้านโนนยาง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
324
เด็กหญิงบุบผาชาติ  ท้องที่
ม.1
โรงเรียนบ้านโนนยาง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
325
เด็กหญิงปนัสยา  นามเสาร์
ม.3
โรงเรียนบ้านโนนยาง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
326
เด็กหญิงประภัสสร  เนตรแสงสี
ม.3
โรงเรียนบ้านโนนยาง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
327
เด็กหญิงพัชราภา  โพธิ์พระทอง
ม.1
โรงเรียนบ้านโนนยาง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
328
เด็กหญิงสุกัญญา  มาโยทา
ม.3
โรงเรียนบ้านโนนยาง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ยโสธร เขต 2

ณ โรงเรียนอนุบาลกุดชุม
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
329
เด็กหญิงกนกธนพร  ศรีวะสุทธิ์
ป.5
โรงเรียนบ้านโนนยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
330
เด็กหญิงกนกอร  สีดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
331
เด็กหญิงกนิษฐา  หมายมี
ป.5
โรงเรียนบ้านนาดี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
332
เด็กหญิงกรรญารัตน์  ประทุมวัน
ป.5
โรงเรียนบ้านโนนยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
333
เด็กหญิงกัญญารัตน์  วิเศษแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
334
เด็กหญิงกัณฐิกา  วามะลุน
ป.4
โรงเรียนบ้านโนนยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
335
เด็กหญิงกันญารัช  ศรีชนะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
336
เด็กชายกิตติคุณ  ชื่นตา
ป.5
โรงเรียนบ้านนาดี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
337
เด็กหญิงคัทลียา  โสดาจันทร์
ป.5
โรงเรียนบ้านโนนยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
338
เด็กหญิงจณิตา  จันลาชัย
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
339
เด็กหญิงจิราพร  ไชยสัจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
340
เด็กหญิงฉัตรสุดา  สุตตายะโส
ป.5
โรงเรียนบ้านโนนยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
341
เด็กหญิงชนิกานต์  มุละสีวะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
342
เด็กหญิงชาลิสา  แก้วประเสริฐ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
343
เด็กหญิงชาลิสา  นาถาบำรุง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
344
เด็กหญิงฐิดาภา  มาโยทา
ป.5
โรงเรียนบ้านโนนยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
345
เด็กหญิงณัฐวิกา  มีนำพันธ์
ป.4
โรงเรียนบ้านโนนยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
346
เด็กหญิงณิชานันท์  นุตภิบาล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
347
เด็กหญิงดลพรหมพร  จันทะเกิด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
348
เด็กหญิงดุจดาว  แสนสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
349
เด็กชายทัดสุระ  เวฬุวนารักษ์
ป.5
โรงเรียนบ้านโนนยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
350
เด็กหญิงธัญนันท์  ขันอาสา
ป.5
โรงเรียนบ้านนาดี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
351
เด็กหญิงธัญสินี  ไชยประโคน
ป.4
โรงเรียนบ้านโนนยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
352
เด็กชายธาดา  สินธาร์
ป.5
โรงเรียนบ้านโนนยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
353
เด็กชายนราธร  นามเสาร์
ป.5
โรงเรียนบ้านโนนยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
354
เด็กชายนัฐภูมิ  วามะลุน
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
355
เด็กหญิงนันทชพร  เหนือกอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
356
เด็กหญิงนันทิชา  แก้วมาก
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
357
เด็กหญิงปพัศชา  แสงสว่าง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
358
เด็กหญิงปราณปริยา  พันธุมาตย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
359
เด็กหญิงปริณดา  พันธุมาตย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
360
เด็กหญิงปิยธิดา  ปาปะกัง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
361
เด็กหญิงปิยาภรณ์  คุณุ
ป.5
โรงเรียนบ้านโนนยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
362
เด็กหญิงปุรณมี  วงษ์เขียน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
363
เด็กหญิงพรทิวา  คันโททอง
ป.4
โรงเรียนบ้านโนนยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ยโสธร เขต 2

ณ โรงเรียนอนุบาลกุดชุม
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
364
เด็กหญิงพรรัมภา  อยู่เย็น
ป.5
โรงเรียนบ้านโนนยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
365
เด็กหญิงพริมาพร  ลครชัย
ป.5
โรงเรียนบ้านโนนยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
366
เด็กหญิงพัชราภรณ์  แพงอ่อน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
367
เด็กหญิงพิชญานิน  เกิดบึงพร้าว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
368
เด็กชายภูมิพัฒน์  แค้นหนองอ้อ
ป.5
โรงเรียนบ้านนาดี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
369
เด็กหญิงมินตรา  ขะยุง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
370
เด็กหญิงรุจิรดา  ต๊ะแก้ว
ป.4
โรงเรียนบ้านโนนยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
371
เด็กหญิงวรพิชชา  จวนสาง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
372
เด็กหญิงวิชุอร  ปานพิมพ์
ป.5
โรงเรียนบ้านโนนยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
373
เด็กหญิงศศิธร  ตาเทพ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
374
เด็กหญิงศศิประภา  เวฬุวนารักษ์
ป.4
โรงเรียนบ้านโนนยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
375
เด็กหญิงสโรชินี  ไชยบุตร
ป.4
โรงเรียนบ้านโนนยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
376
เด็กหญิงสิริยากร  กันธิยา
ป.4
โรงเรียนบ้านโนนยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
377
เด็กหญิงสุปรียาภรณ์  พิลาคำ
ป.5
โรงเรียนบ้านโนนยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
378
เด็กหญิงสุพรรณิการ์  นวพัฒน์ธานี
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
379
เด็กหญิงสุภิตรา  สารารัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
380
เด็กหญิงอภิชญา  ทองน้อย
ป.5
โรงเรียนบ้านโนนยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
381
เด็กชายอภิภัทร  คมกล้า
ป.4
โรงเรียนบ้านนาดี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
382
เด็กหญิงอภิสรา  บรรดาศักดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
383
เด็กหญิงอรปรียา  ประทุมวัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
384
เด็กหญิงอัศรีพร  แสงเพชร
ป.4
โรงเรียนบ้านโนนยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์