ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ยโสธร เขต 1

ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านสำราญ
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกมลวรรณ  ธุระหาย
ป.4
โรงเรียนชุมชนกู่จาน
คณิตประถม
2
เด็กหญิงกัญญารัตน์  กำศร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู 2503)
คณิตประถม
3
เด็กชายกัณตภณ  มาแสวง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู 2503)
คณิตประถม
4
เด็กหญิงกันยารัตน์  ถมปัทม์
ป.4
โรงเรียนชุมชนกู่จาน
คณิตประถม
5
เด็กชายกานต์  สมไชย
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
คณิตประถม
6
เด็กหญิงกิตติญาณี  ศาลางาม
ป.6
โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม
คณิตประถม
7
เด็กหญิงกุลปริยา  กุดหอม
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
คณิตประถม
8
เด็กหญิงเขมิกา  ศรีศาลา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
คณิตประถม
9
เด็กหญิงครองขวัญ  ครอบบัวบาน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
คณิตประถม
10
เด็กชายคุณาสิน  สลับศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
คณิตประถม
11
เด็กหญิงจิรภิญญา  สายแวว
ป.3
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
คณิตประถม
12
เด็กชายจิรัฏฐ์  สายคำวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
คณิตประถม
13
เด็กหญิงจิราพัชร  กุลวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู 2503)
คณิตประถม
14
เด็กชายเจษฎา  เดชพละ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
คณิตประถม
15
เด็กหญิงชญานิน  เสริฐวาสนา
ป.3
โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม
คณิตประถม
16
เด็กหญิงชฎานาฏ  จันทร์ทรง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
คณิตประถม
17
เด็กหญิงชนม์นิภา  ตุยาใส
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
คณิตประถม
18
เด็กหญิงชนิปรียา  ใจธรรม
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
คณิตประถม
19
เด็กหญิงชนิสรา  การินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู 2503)
คณิตประถม
20
เด็กหญิงชาลิสา  ชาลีแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู 2503)
คณิตประถม
21
เด็กชายญาณภัทร  ถาวรศิริภัทร
ป.5
โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม
คณิตประถม
22
เด็กหญิงฐิติกานต์  คำผา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
คณิตประถม
23
เด็กหญิงณฐมน  บุญครองธรรม
ป.3
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
คณิตประถม
24
เด็กหญิงณัชชนม์  ระวังดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
คณิตประถม
25
เด็กหญิงณัฏช์วรดา  ลำมะนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
คณิตประถม
26
เด็กหญิงณัฐณิชา  ผุดผ่อง
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
คณิตประถม
27
เด็กหญิงณัฐนิชา  สีเทา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
คณิตประถม
28
เด็กชายณัฐพงษ์  เมืองแสน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
คณิตประถม
29
เด็กหญิงณิชาภัทร  โพธิวรรณา
ป.6
โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม
คณิตประถม
30
เด็กหญิงณิชาภัทร  อ่อนคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
คณิตประถม
31
เด็กชายทัศนศิลป์  วงษ์สุวรรณ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
คณิตประถม
32
เด็กหญิงทิพย์ประภา  พันธุนัน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
คณิตประถม
33
เด็กชายธนพงศ์  บุตรราช
ป.3
โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม
คณิตประถม
34
เด็กชายธนวรรษ  รัศมีทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
คณิตประถม
35
เด็กหญิงธนัฐพร  ศรีทะวงษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ยโสธร เขต 1

ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านสำราญ
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กหญิงธัญญภัทร  สุนทรา
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
คณิตประถม
37
เด็กหญิงธิดาพร  เศษสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
คณิตประถม
38
เด็กหญิงธิดารัตน์  อ่อนสนิท
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
คณิตประถม
39
เด็กหญิงนงนภสร  พระสว่าง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
คณิตประถม
40
เด็กหญิงนภัสนนท์  นาเมืองรักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู 2503)
คณิตประถม
41
เด็กชายนฤเบศ  ศรีวะรมย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
คณิตประถม
42
เด็กหญิงนันทิภรณ์  เขียวสะอาด
ป.4
โรงเรียนชุมชนกู่จาน
คณิตประถม
43
เด็กชายนิธิศ  พันธ์แก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
คณิตประถม
44
เด็กชายบรรณวิชญ์  สร้อยจักร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
คณิตประถม
45
เด็กหญิงบัวชมพู  ศรีพรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
คณิตประถม
46
เด็กหญิงปรียภัทร์  ทองแก้ว
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
คณิตประถม
47
เด็กชายปวริศ  คำสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
คณิตประถม
48
เด็กหญิงปวริศา  รุ่งโพธิ์ทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
คณิตประถม
49
เด็กชายปวริส  มุ่งทวีพงษา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
คณิตประถม
50
เด็กหญิงปอแก้ว  โคตรฉิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
คณิตประถม
51
เด็กชายปัญญ์คำ  พัทธกุลพงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
คณิตประถม
52
เด็กชายปัญญาวุธ  แสงแดง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
คณิตประถม
53
เด็กหญิงปิยะธิดา  เทพมณี
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
คณิตประถม
54
เด็กชายปุญญพัฒน์  โคตรสมบัติ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
คณิตประถม
55
เด็กชายพชร  บุตรอำคา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
คณิตประถม
56
เด็กหญิงพนิตพิชา  พันธ์สายเชื้อ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
คณิตประถม
57
เด็กชายพรหมเพริศฟ้า  ราชอาษา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู 2503)
คณิตประถม
58
เด็กชายพลวิชช์  สิงหา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
คณิตประถม
59
เด็กหญิงพลอยพรรณ  ชุมนุม
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
คณิตประถม
60
เด็กชายพัชรภูมิ  พวงศรี
ป.6
โรงเรียนชุมชนกู่จาน
คณิตประถม
61
เด็กหญิงพัชริยาภรณ์  สุขแสน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
คณิตประถม
62
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  เพียรหัตถ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
คณิตประถม
63
เด็กหญิงพัทธนันท์  ธรรมรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
คณิตประถม
64
เด็กหญิงพิชญ์นาถ  แก้วศิริ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู 2503)
คณิตประถม
65
เด็กหญิงพิมพ์ดารณี  เสงี่ยมวิบูล
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
คณิตประถม
66
เด็กหญิงพิริฒิพา  ศิริโชคมาวิน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
คณิตประถม
67
เด็กหญิงเฟย์ณารินทร์ฎา  ใจธรรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
คณิตประถม
68
เด็กชายภวินท์  เปาอินทร์
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
คณิตประถม
69
เด็กชายภูมิรพี  พร้อมมูล
ป.3
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
คณิตประถม
70
เด็กชายภูริพัฒน์  รุ่งเทิน
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ยโสธร เขต 1

ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านสำราญ
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กหญิงมัณชุสา  เพ็ชร์มณี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
คณิตประถม
72
เด็กชายมิ่งกมล  แก้วพลงาม
ป.6
โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม
คณิตประถม
73
เด็กหญิงรังสิมา  นางวงศ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
คณิตประถม
74
เด็กหญิงวนัสนันท์  จันทร์สาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
คณิตประถม
75
เด็กหญิงวรัทยา  นาเวียง
ป.4
โรงเรียนชุมชนกู่จาน
คณิตประถม
76
เด็กหญิงวรารัตน์  พ่วงแพร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู 2503)
คณิตประถม
77
เด็กหญิงวรินทร์ธร  รุจโชติชัยหิรัญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
คณิตประถม
78
เด็กชายวศิน  ขันติวิริยาคม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
คณิตประถม
79
เด็กชายวัชรพล  เฉียบแหลม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู 2503)
คณิตประถม
80
เด็กหญิงวิรมณ  เตชะพิญชยะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู 2503)
คณิตประถม
81
เด็กหญิงศศิมาภรณ์  ตุดถีนนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู 2503)
คณิตประถม
82
เด็กหญิงศิริวดี  นามแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู 2503)
คณิตประถม
83
เด็กชายศิวกร  ทองเกษ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู 2503)
คณิตประถม
84
เด็กหญิงศุภิสรา  ศรีเนตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
คณิตประถม
85
เด็กชายสิรภพ  ใจธรรม
ป.3
โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม
คณิตประถม
86
เด็กชายสิรวิชญฺ์  ไชยวิเศษ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
คณิตประถม
87
เด็กหญิงสิริยาภรณ์  มาลัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
คณิตประถม
88
เด็กชายสุทธิพจน์  โพธาราม
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
คณิตประถม
89
เด็กชายอภิชาติ  กลมเกลียว
ป.6
โรงเรียนชุมชนกู่จาน
คณิตประถม
90
เด็กชายอมตะ  นันท์วัฒนนาศิริชัย
ป.4
โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม
คณิตประถม
91
เด็กหญิงอลีนา  ขวัญคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
ยโสธร เขต 1

ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านสำราญ
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
92
เด็กชายเกียรติชัย  เขาทอง
ม.3
โรงเรียนบ้านคุ้ม
คณิต ม.ต้น
93
เด็กชายชนาธิป  ศรีมะเรือง
ม.3
โรงเรียนบ้านคุ้ม
คณิต ม.ต้น
94
เด็กชายณัฐพล  พิลาวัน
ม.3
โรงเรียนบ้านคุ้ม
คณิต ม.ต้น
95
เด็กหญิงณิชากานต์  สาระวัน
ม.3
โรงเรียนบ้านคุ้ม
คณิต ม.ต้น
96
เด็กชายดนิรุจ  จิตรโคตร
ม.3
โรงเรียนบ้านคุ้ม
คณิต ม.ต้น
97
เด็กหญิงน้ำฝน  บุญพร้อม
ม.3
โรงเรียนบ้านคุ้ม
คณิต ม.ต้น
98
เด็กหญิงวไลภรณ์  วงษ์คำชัย
ม.3
โรงเรียนบ้านคุ้ม
คณิต ม.ต้น
99
เด็กชายศตวรรษ  ทีฆะสุข
ม.3
โรงเรียนบ้านคุ้ม
คณิต ม.ต้น
100
นายอนุพงษ์  พรประพัฒน์
ม.3
โรงเรียนชุมชนบึงแกชัยชนะบูรพา
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ยโสธร เขต 1

ณ อาคารเรียน 1 โรงเรียนบ้านสำราญ
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
101
เด็กหญิงกชกร  โกมลเมธชัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
102
เด็กหญิงกนกกาญจน์  มุ่งผล
ป.3
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
103
เด็กหญิงกนกลักษณ์  ชุมนุม
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
วิทย์ประถม
104
เด็กหญิงกนกอร  สุขารมย์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
วิทย์ประถม
105
เด็กหญิงกนิษฐา  บุตรเรือง
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
วิทย์ประถม
106
เด็กหญิงกมลชนก  อินทนนท์
ป.4
โรงเรียนชุมชนกู่จาน
วิทย์ประถม
107
เด็กชายกมลพิพัฒ  พรมสุรินท์
ป.6
โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม
วิทย์ประถม
108
เด็กหญิงกมลวรรณ  จันเต
ป.3
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
109
เด็กชายกฤตเมธ  รากวงค์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
110
เด็กชายกฤตานนท์  นวลนุกูล
ป.3
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
111
เด็กหญิงกฤติยา  เพิ่มพูล
ป.6
โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม
วิทย์ประถม
112
เด็กหญิงกฤติรัตน์  ศรีวะรมย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
113
เด็กชายกฤษณพงศ์  แสนวงษ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
วิทย์ประถม
114
เด็กชายก้องเกียรติ  งามสาย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
115
เด็กชายก้องภพ  ไชยสังวล
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
วิทย์ประถม
116
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ปัญญสา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
117
เด็กหญิงกัญญาภัค  รัตนวัน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
118
เด็กหญิงกิรณา  ชาตวิทยบุตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
119
เด็กหญิงกุลนิษฐ์  บุตรอุดม
ป.6
โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม
วิทย์ประถม
120
เด็กชายขจรเดช  จันทะโคตร
ป.5
โรงเรียนชุมชนกู่จาน
วิทย์ประถม
121
เด็กหญิงขวัญธิดา  แก้วคำจันทร์
ป.6
โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม
วิทย์ประถม
122
เด็กหญิงครองกานต์  ครอบบัวบาน
ป.3
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
123
เด็กหญิงครองขวัญ  อินทรวิชัย
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
วิทย์ประถม
124
เด็กหญิงจันทกานต์  สาระวัน
ป.6
โรงเรียนบ้านคุ้ม
วิทย์ประถม
125
เด็กหญิงจินต์พิมล  ศรีเจริญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
126
เด็กชายจิรเมธ  สาระบูรณ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
127
เด็กหญิงจิรวรรณ  อดกลั้น
ป.6
โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม
วิทย์ประถม
128
เด็กหญิงจิราพร  กลมเกลียว
ป.4
โรงเรียนชุมชนกู่จาน
วิทย์ประถม
129
เด็กหญิงจิรารัตจ์  ฑีฆะสุข
ป.6
โรงเรียนบ้านคุ้ม
วิทย์ประถม
130
เด็กหญิงจุฑาภัทร  นาดอนดู่
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
131
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ธนาคุณ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
วิทย์ประถม
132
เด็กชายฉัตรชัย  ปามุทา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
133
เด็กหญิงฉัตริยาภรณ์  ภักดียุทธ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
วิทย์ประถม
134
เด็กหญิงชนิกานต์  โสตะวงศ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
135
เด็กหญิงชนิดาภา  ชัยภารา
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ยโสธร เขต 1

ณ อาคารเรียน 1 โรงเรียนบ้านสำราญ
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
136
เด็กหญิงชมพูนุช  ทาสมบูรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
137
เด็กชายชยางกูร  สินธุสนธิชาติ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
138
เด็กชายชวิน  เลวัน
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
วิทย์ประถม
139
เด็กหญิงชวิศา  ศรีบุตรชิน
ป.6
โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม
วิทย์ประถม
140
เด็กหญิงชัชชาพร  ลายทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
141
เด็กชายชัยนันท์  เผ่าโยธิน
ป.6
โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม
วิทย์ประถม
142
เด็กชายชัยพร  ประสพมั่น
ป.6
โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม
วิทย์ประถม
143
เด็กชายชินกฤต  ลิ้มธนาสวัสดิ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
144
เด็กหญิงโชติมณี  ไชยจันทร์
ป.6
โรงเรียนชุมชนกู่จาน
วิทย์ประถม
145
เด็กหญิงณภัทร  ทาระพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
146
เด็กหญิงณัชชา  ขวานทอง
ป.5
โรงเรียนชุมชนกู่จาน
วิทย์ประถม
147
เด็กหญิงณัฐกมล  บุญรักศิลป์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
148
เด็กชายณัฐดนัย  ทองสอาด
ป.3
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
149
เด็กหญิงณัฐนันท์  พรหมใจรักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
150
เด็กชายณัฐพงศ์  เจริญชัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
151
เด็กชายณัฐพล  จันใด
ป.3
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
152
เด็กหญิงณัฐวดี  ผิวดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
153
เด็กชายโตธรรม  บุญเริ่ม
ป.3
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
154
เด็กชายธนศักดิ์  แต้ศิริ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
155
เด็กหญิงธนัญญา  บุญมานัส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
156
เด็กหญิงธนาทิพย์  สืบศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
157
เด็กหญิงธมลวรรณ  ศิริโสม
ป.3
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
158
เด็กชายธรรมรัตน์  มรรคญาณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
159
เด็กหญิงธัญธร  วัฒนเรืองโกวิท
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
160
เด็กหญิงธัญวลัย  วัยอุดมวุฒิ
ป.6
โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม
วิทย์ประถม
161
เด็กหญิงธัญสุดา  ยอดจันดา
ป.6
โรงเรียนบ้านคุ้ม
วิทย์ประถม
162
เด็กชายธีรภัทร  แสงกุดเรือ
ป.6
โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม
วิทย์ประถม
163
เด็กชายธีระพร  สว่างเพราะ
ป.6
โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม
วิทย์ประถม
164
เด็กหญิงนพวรรณ  กฤษณวรรณ
ป.6
โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม
วิทย์ประถม
165
เด็กหญิงนัฐนรี  สุวพานิชย์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
วิทย์ประถม
166
เด็กหญิงนันท์นภัส  จรูญรัตนา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
167
เด็กหญิงนันธิยา  ขันเงิน
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
วิทย์ประถม
168
เด็กหญิงนาถยา  สองเมือง
ป.6
โรงเรียนชุมชนกู่จาน
วิทย์ประถม
169
เด็กหญิงนาราภัทร  ไวพจน์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
170
เด็กหญิงนิชาภา  มงคลศิริ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ยโสธร เขต 1

ณ อาคารเรียน 1 โรงเรียนบ้านสำราญ
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
171
เด็กหญิงนุจรินทร์  รุ่งเรือง
ป.5
โรงเรียนชุมชนกู่จาน
วิทย์ประถม
172
เด็กชายบวรวิชญ์  ยาวะโนภาส
ป.3
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
173
เด็กหญิงบุศราภรณ์  สุวรรณราช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
174
เด็กหญิงเบญจมาศ  ทีฆะสุข
ป.6
โรงเรียนบ้านคุ้ม
วิทย์ประถม
175
เด็กหญิงเบ็ญจวรรณ  แฝงเพชร
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
วิทย์ประถม
176
เด็กหญิงปณัฐฌาย์  บุญขจร
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
วิทย์ประถม
177
เด็กหญิงปภาดา  วัฒนาไชย
ป.3
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
178
เด็กหญิงปภาวี  ยุพานิชย์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
179
เด็กหญิงปรัชญาพร  หูตาชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
180
เด็กหญิงปรียาศิริ  ครองยุติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
181
เด็กหญิงปลิตา  ใหม่คามิ
ป.4
โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม
วิทย์ประถม
182
เด็กหญิงปาณปริยาพร  เถรวรรณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
183
เด็กหญิงปาณิสรา  กลิ่นกล้า
ป.3
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
184
เด็กหญิงปานวาด  จันละบุตร
ป.3
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
185
เด็กชายพชรพฤกษ์  พิทักษ์ราษฎร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
186
เด็กหญิงพนมพร  ปะวันเณย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
187
เด็กหญิงพรกนก  ยาวะโนภาส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
188
เด็กหญิงพรชนก  เรืองวัณณภา
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
วิทย์ประถม
189
เด็กหญิงพรทิภา  คำมุงคุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
190
เด็กหญิงพรพนม  ปะวันเณย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
191
เด็กหญิงพรพิสุทธิ์  บุญดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
192
เด็กหญิงพรรณวรินทร์  โหน่งกดหลด
ป.5
โรงเรียนชุมชนกู่จาน
วิทย์ประถม
193
เด็กหญิงพลอยไพลิน  บัวนาค
ป.3
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
194
เด็กชายพัฒนพงษ์  บุญรอด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
195
เด็กหญิงพัทธนันท์  จันทร์เหลือง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
196
เด็กหญิงพัสธิยา  วงษ์ศรีแก้ว
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
วิทย์ประถม
197
เด็กหญิงพิชญธิดา  ปราบพล
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
วิทย์ประถม
198
เด็กหญิงพิชญานิน  สุดเอียด
ป.3
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
199
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ชิณแสน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
200
เด็กหญิงพิสุทธินี  ปกติ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
201
เด็กหญิงพีรดา  ศรีพุฒ
ป.6
โรงเรียนบ้านคุ้ม
วิทย์ประถม
202
เด็กหญิงพีรยา  ทะวะลี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
203
เด็กหญิงแพรวา  ปัตทะมะ
ป.5
โรงเรียนชุมชนกู่จาน
วิทย์ประถม
204
เด็กหญิงภวรัญชน์  วงษา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
205
เด็กหญิงภัคจิรา  ทนทาน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ยโสธร เขต 1

ณ อาคารเรียน 1 โรงเรียนบ้านสำราญ
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
206
เด็กหญิงภัณฆีรา  เคหะรมย์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
207
เด็กหญิงภัทรภร  นามบรรเทิง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
วิทย์ประถม
208
เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  ฤทธิแผลง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
209
เด็กหญิงภันทิลา  มีไชย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
210
เด็กชายภีรภัทร์  พวงศรี
ป.6
โรงเรียนชุมชนกู่จาน
วิทย์ประถม
211
เด็กชายภูติวัฒน์  เพิ่มพูล
ป.3
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
212
เด็กชายภูวดล  นาทัน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
213
เด็กหญิงมาลินี  ศิริโส
ป.4
โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม
วิทย์ประถม
214
เด็กหญิงยุพารัตน์  โพธิ์ทอง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
215
เด็กหญิงรวินท์นิภา  ใหญ่ล้ำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
216
เด็กหญิงรสธร  ศักดิ์ศิริโสภณ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
217
เด็กชายเลิศพิสิฐ  อวกประเสริฐ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
218
เด็กชายวชิรวิชญ์  สุดชาฎา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
219
เด็กชายวชิรวิทย์  กันยาวรรณ
ป.6
โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม
วิทย์ประถม
220
เด็กหญิงวชิราภรณ์  ศรีเนตร
ป.3
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
221
เด็กหญิงวรกมล  ใจกล้า
ป.3
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
222
เด็กหญิงวรนันท์  บุญพา
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
วิทย์ประถม
223
เด็กชายวรภพ  โชติสุวรรณ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
224
เด็กหญิงวริษฐา  สารธิมา
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
วิทย์ประถม
225
เด็กหญิงวิชชานันท์  ทะวะลี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
226
เด็กหญิงวีรดา  ทองชัย
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
วิทย์ประถม
227
เด็กหญิงศรสวรรค์  ดอกจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
228
เด็กหญิงศศิรัศมิ์  ยศเรืองสา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
229
เด็กหญิงศิรประภา  โยธานันท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
230
เด็กชายศิริโชค  ธนบัตร
ป.6
โรงเรียนชุมชนกู่จาน
วิทย์ประถม
231
เด็กหญิงศิรินธร  ภูคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
232
เด็กหญิงศิริลักษณ์  นิลจันทร์
ป.6
โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม
วิทย์ประถม
233
เด็กชายศิวกร  อ่อนคำ
ป.6
โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม
วิทย์ประถม
234
เด็กหญิงศุกลภัทร  โพธิวรรณา
ป.5
โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม
วิทย์ประถม
235
เด็กหญิงศุภาวีร์  โคตรโย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
236
เด็กชายสินธุ  จอมสวรรค์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
237
เด็กชายสิรภัทร  ขันตี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
238
เด็กชายสิรภัทร  ศรีทราไชย
ป.3
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
239
เด็กชายสิริเดช  ลีพิบูลย์สวัสดิ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
240
เด็กหญิงสิริยากร  สิงห์คิบุตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ยโสธร เขต 1

ณ อาคารเรียน 1 โรงเรียนบ้านสำราญ
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
241
เด็กหญิงสิเรียม  สังข์ทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
242
เด็กหญิงสุดารัตน์  ชื่นบาน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
243
เด็กหญิงสุตาภัทร  บุญเกลี้ยง
ป.5
โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม
วิทย์ประถม
244
เด็กหญิงสุธิษา  อุ่นทะเล
ป.5
โรงเรียนชุมชนกู่จาน
วิทย์ประถม
245
เด็กหญิงสุพรรณษา  จันทะสิงห์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
246
เด็กหญิงสุพิชญา  ศรีสุรัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
247
เด็กหญิงสุวภัทร  จันใด
ป.3
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
248
เด็กหญิงอนันดา  นันท์วัฒนนาศิริชัย
ป.4
โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม
วิทย์ประถม
249
เด็กหญิงอนิตยญา  บุญมัย
ป.6
โรงเรียนบ้านคุ้ม
วิทย์ประถม
250
เด็กหญิงอพัชชา  แสนสุโพธิ์
ป.6
โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม
วิทย์ประถม
251
เด็กหญิงอมิตา  นันท์วัฒนนาศิริชัย
ป.4
โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม
วิทย์ประถม
252
เด็กหญิงอรพิณ  กาสี
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
วิทย์ประถม
253
เด็กหญิงอรยา  สืบศรี
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
วิทย์ประถม
254
เด็กหญิงอรวรรยา  มาตย์เหลือง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
255
เด็กหญิงอริสา  โพธิ์สาราช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
256
เด็กชายอลงกรณ์  คำตา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
257
เด็กหญิงอลิสา  งิ้วลาย
ป.6
โรงเรียนชุมชนกู่จาน
วิทย์ประถม
258
เด็กหญิงอลีนา  แซ่เตีย
ป.3
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
259
เด็กหญิงอัจราพร  เสนาพรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
260
เด็กชายอิสรา  แสงแก้ว
ป.6
โรงเรียนชุมชนกู่จาน
วิทย์ประถม
261
เด็กชายเอกธนัช  เฉิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
262
เด็กหญิงเอมิตา  แก้วหาญ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม