ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
แม่ฮ่องสอน เขต 2

ณ โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกชกร  ปุกแถ้ม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
2
เด็กชายกฤษณะพงษ์  พรจงมั่น
ป.3
โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
3
เด็กหญิงกัญญาวีร์  คำพุทธ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
4
เด็กชายกันตวิชญ์  ฤทธาเกริกไกล
ป.3
โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
5
เด็กหญิงกันธิชา  วัฒนบท
ป.6
โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
6
เด็กชายกิตติทัต  อาสาไพร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
7
เด็กหญิงขวัญชนก  ต๊ะเฟย
ป.3
โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
8
เด็กชายเจนณวัฒน์  อุดมทรัพย์ปัญญา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
9
เด็กชายชนกันต์  ชื่นวรางค์กุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
10
เด็กหญิงชัญญานุช  วงค์วงค์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
11
เด็กหญิงฌณัญญา  แก้วเหล่า
ป.5
โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
12
เด็กหญิงณัฐณิชา  ปวงประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
13
เด็กหญิงณัฐวรรณ  พิทักษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
14
เด็กชายทนงศักดิ์  พลอินทร์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
15
เด็กหญิงธนภรณ์  อุปละ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
16
เด็กหญิงธัญชนก  พลอินทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
17
เด็กหญิงธัญวรัตม์  วงศาโรจน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
18
เด็กหญิงธัญสุดา  วิเศษไพรสน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
19
เด็กชายธีภพ  ไตรสุวรรณ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
แม่ฮ่องสอน เขต 2

ณ โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
20
เด็กชายนนทกร  กองแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
21
เด็กหญิงนันทนัช  วัชโรธร
ป.3
โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
22
เด็กหญิงบุญญาภรณ์  บูระสิทธิ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
23
เด็กชายปภิณพิทย์  ใจน่าน
ป.3
โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
24
เด็กชายพงษ์ชนก  บุญเป็ง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
25
เด็กหญิงพนัชกร  กุลนา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
26
เด็กหญิงพิชญ์ชญา  สมบัติพนา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
27
เด็กหญิงพิชญา  รัตนพูนสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
28
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  วัฒนดิลกสกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
29
เด็กหญิงรุ่งไพลิน  ปรีชาชาญธรรม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
30
เด็กชายวชิรญาณ์  ศรีคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
31
เด็กหญิงวิศรุตา  ทองประดิษฐ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
32
เด็กชายศักดินนท์  วัฒนธรรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
33
เด็กชายศิรชัช  โพธิ์หย่า
ป.3
โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
34
เด็กหญิงศิริขวัญ  สุทินนะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
35
เด็กหญิงสุธินันท์  อินตาปัญญา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
36
เด็กชายอชิระ  แสนจันทร์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
37
เด็กชายอนุทธัต  สุวรรณลพ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
38
เด็กหญิงอรพิมล  วงศ์แสน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
แม่ฮ่องสอน เขต 2

ณ โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
39
เด็กหญิงชัญญา  แสนปวน
ม.2
โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
40
เด็กหญิงชิดหทัย  แสนปวน
ม.2
โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
41
เด็กหญิงพรสุดา  กฤติยาภรณ์กุล
ม.3
โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
42
เด็กหญิงยุพิน  กาวี
ม.2
โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
43
เด็กหญิงลัดดาวัลย์์  โรจน์ประทุมศร
ม.2
โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
44
เด็กหญิงวารี  ไม่มีนามสกุล
ม.2
โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
45
เด็กหญิงสุวรรณี  พิราบพารา
ม.2
โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
แม่ฮ่องสอน เขต 2

ณ โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
46
เด็กหญิงกณิกา  ลลิตพนาสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนบ้านแม่กองแป
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
47
เด็กหญิงกวิสรา  พงษ์ไพรภูมิ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
48
เด็กหญิงกัลยากร  วงศ์บุญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
49
เด็กชายจีระศักดิ์  มาลาดอกรัก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
50
เด็กหญิงชัญญา  สุริยวงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
51
เด็กชายณัฐชนน  งอกงาม
ป.3
โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
52
เด็กหญิงณัฐณิชา  ลำคุ้มครองโชค
ป.4
โรงเรียนบ้านแม่กองแป
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
53
เด็กชายณัฐวัตร  หอมขจร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
54
เด็กหญิงดรุณี  กุลนา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
55
เด็กชายตฤษนันท์  แปงมูล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
56
เด็กหญิงทยิดา  ปิตุรัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
57
เด็กชายทัยทัศน์  จิรวัชรพงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
58
เด็กหญิงทิฆัมพร  ชูเด่น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
59
เด็กหญิงธันย์ชนก  ริยะสาร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
60
เด็กหญิงนงลักษณ์  นพรัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
61
เด็กชายนัทธวัฒน์  สีทา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
62
เด็กชายนันทพลธ์  ใจหลัก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
63
เด็กชายปฐมพงศ์  สิงหนาท
ป.4
โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
64
เด็กหญิงปราณปรียา  เซี่ยงฉิน
ป.3
โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
65
เด็กหญิงปัญญพันธุ์  ต้นกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
66
เด็กหญิงเปมิกา  คำไพรสนธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
67
เด็กหญิงพรนภัส  สุนนัทกร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
แม่ฮ่องสอน เขต 2

ณ โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
68
เด็กหญิงพิชชากร  ศรีรักษา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
69
เด็กหญิงพิชชาภา  ใจแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
70
เด็กหญิงภัทรนันท์  มะโนธรรม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
71
เด็กชายภีมวายุ  ธรรมเนียมต้น
ป.4
โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
72
เด็กชายภูมิพัฒน์  พิจอมบุตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
73
เด็กหญิงมิณตญา  กัณฑา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
74
เด็กหญิงรมิดา  วนาสถิตย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
75
เด็กหญิงรัตติกาล  พันธ์ไผ่
ป.4
โรงเรียนบ้านแม่กองแป
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
76
เด็กหญิงรินรดา  ศึกษาพงศ์พันธุ์
ป.5
โรงเรียนบ้านแม่กองแป
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
77
เด็กหญิงวิสทา  ปองไพบูลย์ผล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
78
เด็กหญิงศศิกานต์  คำมูล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
79
เด็กหญิงศุภัสรา  ปันโน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
80
เด็กหญิงสายชล  -
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่กองแป
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
81
เด็กชายสิรวิชญ์  แปงมูล
ป.3
โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
82
เด็กหญิงสุชาดา  พิริยะกมลพันธ์
ป.5
โรงเรียนบ้านแม่กองแป
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
83
เด็กหญิงสุทธิกานต์  ใฝ่เสรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
84
เด็กหญิงสุทธิพร  พิริยะกมลพันธุ์
ป.5
โรงเรียนบ้านแม่กองแป
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
85
เด็กชายสุรทิน  ภมรพรรณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
86
เด็กชายเสฏฐวุฒิ  ก้อนมณี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
87
เด็กชายอภิบาล  ครรชิตงามพันธ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
88
เด็กหญิงอรนรินทร์  สืบเชื้อเชียรกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์