ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
แม่ฮ่องสอน เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกนกพร  มงคลกาวิล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
2
เด็กหญิงกนต์รพี  สมศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
3
เด็กหญิงกมลลักษณ์  วรรณธร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
4
เด็กชายกรณ์ดนัย  ขจิตกาญจนา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
5
เด็กชายกฤตเมธ  วิญญายอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
6
เด็กหญิงกฤตยา  พันธุ์แพง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
7
เด็กชายกษิดิศ  โกศลปลั่งศรี
ป.3
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
8
เด็กชายก้องภพ  ปวงมาโล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
9
เด็กชายก่อศักดิ์  ไม่มีชื่อสกุล
ป.4
โรงเรียนบ้านใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
10
เด็กหญิงกัญญาภัค  งามพิมลศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
11
เด็กหญิงกาญจนา  จรรยาโอฬาร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
12
เด็กชายกิตติทัต  ทวีวัฒน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
13
เด็กชายกิตติศักดิ์  ชาปู่
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
14
เด็กชายไกรสิทธิ์  สกุลมหาทรัพย์
ป.6
โรงเรียนบ้านนาปลาจาด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
15
เด็กหญิงขวัญจิรา  เฉลิมผลวงศ์กุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
16
เด็กชายขวัญชัย  พินิจ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
17
เด็กหญิงเขมจิรา  วงค์จันทร์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
18
เด็กหญิงเขมิกา  ศักดิ์บูรณาเพชร
ป.3
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
19
เด็กหญิงคำหลู่  ไม่มีชื่อสกุล
ป.5
โรงเรียนบ้านห้วยมะเขือส้ม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
20
เด็กหญิงคุณัญญา  เฉลิมผลวงค์กุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
21
เด็กหญิงจรวยพร  เลี้ยงประเสริฐ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
22
เด็กชายจักรภัทร  ภูษิตวิโรจน์กุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
23
เด็กชายจักรี  พงษ์คำ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
24
เด็กชายจิณณพัต  ปัญญา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
25
เด็กหญิงจิตรกัญญา  เดชวิไลเลิศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
26
เด็กชายจิรภัทร  คำหมั้น
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
27
เด็กชายเจริญทรัพย์  ทำมีภักดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
28
เด็กชายเฉลิมชนม์  เธียรอำไพพรรณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
29
เด็กชายเฉลิมพร  อุ่นใจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
30
เด็กชายชนกันต์  ฉันชัย
ป.3
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
31
เด็กชายชนาภัทร  คำทา
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยมะเขือส้ม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
32
เด็กชายชยณัฐ  น้อยอินทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
33
เด็กชายชยณัฐ  พรรณสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
34
เด็กชายชยพล  ทะวีวงค์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
35
เด็กชายชยานันต์  วุฒิวงศ์โชติกุล
ป.3
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
แม่ฮ่องสอน เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กชายชวัลวิทย์  รวมมิตรสมัคร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
37
เด็กหญิงชัญญา  ไชยราช
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
38
เด็กชายชัยธนภัทร  ปัญญา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
39
เด็กชายชิติพัทธ์  ส่าเหล่วา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
40
เด็กหญิงชุติกาญจน์  เขตทองมาก
ป.3
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
41
เด็กหญิงชุติมา  ขาวพุดผ่อง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
42
เด็กหญิงฐนิศรา  ธงทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
43
เด็กหญิงฐิติญา  แสนคำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
44
เด็กหญิงฐิติยา  วิไลจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
45
เด็กหญิงณชนก  ตายน
ป.3
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
46
เด็กชายณัฐฐาพร  เยี่ยมรัมย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
47
เด็กชายณัฐดนัย  ก้องพนาไพร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
48
เด็กชายณัฐนันทฺ์  ขวัญวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
49
เด็กชายณัฐพงษ์  ดวงจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
50
เด็กชายณัฐพล  ฉายาวรรณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
51
เด็กชายณัฐยศ  ธนานุรัตนา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
52
เด็กชายณัฐวัฒน์  รักเรียน
ป.3
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
53
เด็กหญิงณิชา  วงศ์มัจฉา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
54
เด็กหญิงดลนภัทร  เทพประสาร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
55
เด็กหญิงเดือนใส  ไม่มีชื่อสกุล
ป.4
โรงเรียนบ้านใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
56
เด็กชายติณภัทร  หนูเอียด
ป.3
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
57
เด็กชายเตชินท์  แก้วมาลา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
58
เด็กชายทรงพล  ตั้งภานุศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยมะเขือส้ม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
59
เด็กหญิงทวิติยา  สุนันทสิริชาติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
60
เด็กหญิงทัศนพร  ไม่มีชื่อสกุล
ป.4
โรงเรียนบ้านใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
61
เด็กหญิงไท้จิ้ว  แซ่ลี่
ป.4
โรงเรียนบ้านใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
62
เด็กชายธนกร  คำมี
ป.3
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
63
เด็กชายธนกฤต  ภาคย์สกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
64
เด็กชายธนนันท์  ต่าหมื่อหลื่อ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
65
เด็กหญิงธนพร  เดชทวีโชค
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
66
เด็กชายธนภัทร  การเพียร
ป.3
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
67
เด็กชายธนวัฒน์  รักเรียน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
68
เด็กชายธนวัฒน์  วงษ์น้อย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
69
เด็กชายธนวัต  วงศ์ชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
70
เด็กหญิงธนารีย์  แซ่มัว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
แม่ฮ่องสอน เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กชายธรรมธรรศ  กวีวัฒน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
72
เด็กชายธราเทพ  ตยาคีทาน
ป.3
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
73
เด็กชายธวัชชัย  วิจิตต์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
74
เด็กหญิงธัญญเรศ  บัวดก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
75
เด็กหญิงธัญวรัตม์  เขิ่งภักดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
76
เด็กหญิงธันยมัย  ประยูรแสงรัศมี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
77
เด็กชายธิติภัทร  พูลทวี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
78
เด็กชายธีรุตม์  ธรรมรักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
79
เด็กหญิงนงนภัส  นาคหิรัญโสภณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
80
เด็กหญิงนงนภัส  วงค์จันทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านนาปลาจาด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
81
เด็กหญิงนพรัตน์  พรายวัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
82
เด็กชายนรชัย  ไม่มีชื่อสกุล
ป.5
โรงเรียนบ้านใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
83
เด็กชายนันทพงค์  วิรัตนาภรณ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
84
เด็กชายนันทวัฒน์  ศรีพระจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
85
เด็กหญิงนาราภัทร  ชีพพานิชย์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
86
เด็กชายนาวี  เสรีย์วงค์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
87
เด็กหญิงน้ำฝน  ไชพิมูล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
88
เด็กหญิงน้ำฝน  ไม่มีชื่อสกุล
ป.5
โรงเรียนบ้านใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
89
เด็กชายนิพพิชฌน์  เป็งมัชยา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
90
เด็กชายนิพิฐพนธ์  เพ็ชรแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
91
เด็กหญิงเนตรนภา  แย้มทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยมะเขือส้ม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
92
เด็กชายบรรณวิชญ์  บุญโหล่ง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
93
เด็กหญิงบัณฑิตา  คำมั่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
94
เด็กหญิงบุณยวีย์  ศักดิ์คีรีงาม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
95
เด็กชายบุณยวีร์  ศิริรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
96
เด็กหญิงบุณยานุช  เกิดชัยมงคล
ป.3
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
97
เด็กหญิงบุษกร  ไม่มีชื่อสกุล
ป.3
โรงเรียนบ้านใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
98
เด็กชายปณิธาน  เล็กอิ่ง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
99
เด็กชายปภังกร  หวังธนกิจกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
100
เด็กชายปภาวิชญ์  ประเสริฐกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
101
เด็กชายปรเมศวร์  สุทธิสาร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
102
เด็กหญิงประกายทิพย์  แฮหมือ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
103
เด็กหญิงประวรรณรัตน์  ปัญชัยยา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
104
เด็กหญิงปราณปริยา  ชุมพล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
105
เด็กหญิงปัทมาภรณ์  พึ่งสุรินทร์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
แม่ฮ่องสอน เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กหญิงปุณยวีร์  อำพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
107
เด็กชายเปรม  จงจิตต์โยธิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
108
เด็กชายพงษ์พัฒน์  ตรงสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
109
เด็กชายพชรพล  ชายสืบสกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
110
เด็กหญิงพนิตสุภา  แสงโสม
ป.3
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
111
เด็กหญิงพัชรพร  มณีธร
ป.3
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
112
เด็กหญิงพัฒน์นรี  เอี่ยมอาภรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
113
เด็กชายพัฒนา  ห้วยสาม
ป.3
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
114
เด็กหญิงพัณณิตา  ลัดดาไพร
ป.3
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
115
เด็กชายพัทธรดล  ยอดคณิต
ป.3
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
116
เด็กชายพัทรพล  ไพรจุฬากุล
ป.3
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
117
เด็กหญิงพันพษา  ถาวร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
118
เด็กหญิงพิชชาภา  เจริญพงษ์ศิลป์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
119
เด็กชายพิชญะ  แสงนูญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
120
เด็กหญิงพิณทอง  สกุลจรรยาดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
121
เด็กหญิงพิทยาภรณ์  คำอ่อง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
122
เด็กหญิงพิมพ์พกานต์  หนุนชาติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
123
เด็กหญิงพิมพิศา  สายประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
124
เด็กชายพิสิษฐ์  จำปา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
125
เด็กชายพีรณัฐ  เชาว์พิกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
126
เด็กชายพีรพัฒน์  มณีสกุลชัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
127
เด็กหญิงเพียงขวัญ  คำดา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
128
เด็กชายไพศาล  ไม่มีชื่อสกุล
ป.3
โรงเรียนบ้านใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
129
เด็กหญิงฟ้า  ไม่มีชื่อสกุล
ป.3
โรงเรียนบ้านใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
130
เด็กชายภคพล  โรจนวิภาค
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
131
เด็กชายภราดร  กองดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
132
เด็กชายภัทรภณ  ภู่รัตนกุล
ป.3
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
133
เด็กชายภาคิน  แก้วแท้
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
134
เด็กชายภาคิน  แห้วเพ็ชร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
135
เด็กชายภานุพงศ์  สายแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
136
เด็กชายภูธเนษฐ์  ยิ่งนำสมัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
137
เด็กชายภูวนัตถ์  จรรยาโอฬาร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
138
เด็กหญิงมณฑนา  ประหยัดทรัพย์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
139
เด็กหญิงมิลดา  มงคลกาวิล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
140
เด็กหญิงเมตตา  นฤนาทเมธีกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
แม่ฮ่องสอน เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กหญิงยุพา  ไม่มีชื่อสกุล
ป.5
โรงเรียนบ้านใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
142
เด็กหญิงยุพาพร  ไม่มีชื่อสกุล
ป.4
โรงเรียนบ้านใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
143
เด็กชายรงคเทพ  พิทักษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
144
เด็กชายรชฏ  ใหม่ต๊ะวัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
145
เด็กชายรณกร  ชมพูวีรกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
146
เด็กชายรัตน์ตะวัน  เรืองสุขสุด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
147
เด็กชายฤทธิ์เดช  สิทธิ์คงขจร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
148
เด็กชายลภัส  เรือนคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
149
เด็กชายวงศธร  ลิขิตรุ่งรัตน์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
150
เด็กหญิงวนาลี  รุ่งโรจน์ประชาชื่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
151
เด็กหญิงวรกานรต์  รักสงบ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
152
เด็กหญิงวรัญญา  ชัยเสนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
153
เด็กหญิงวรัญญา  พานทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
154
เด็กหญิงวัณนากร  แพน้อย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
155
เด็กหญิงวันวิสาข์  ม่อยภิ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
156
เด็กหญิงวิชิตา  วงศ์วิชิต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
157
เด็กชายวิทยา  ตวงลาภทวีกิจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
158
เด็กชายวินทกร  เอกภาพันธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
159
เด็กหญิงวิภา  แสนคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
160
เด็กชายวีระชัย  เดชคีรี
ป.3
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
161
เด็กหญิงเวธนี  ต้องชนะลาภ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
162
เด็กหญิงศตพร  รักษาสุขจิตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
163
เด็กชายศรัญญู  ปะโอ
ป.6
โรงเรียนบ้านใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
164
เด็กชายศิรากร  กัมปนาทวรากุล
ป.3
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
165
เด็กชายศุภกฤต  ประทีปแสงธรรม
ป.3
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
166
เด็กชายศุภณัฐ  นิยมรัตน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
167
เด็กหญิงศุภาพิชญ์  วิญญายอง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
168
เด็กชายสมบัติ  ไม่มีชื่อสกุล
ป.6
โรงเรียนบ้านใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
169
เด็กชายสมิทธิชัย  ปีระกัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
170
เด็กชายสรยุทธ  เครือซุย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
171
เด็กหญิงสิริธัญญ์  บุญโญรส
ป.3
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
172
เด็กหญิงสุกัลยา  บานพับ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
173
เด็กหญิงสุชัญญา  คำดา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
174
เด็กหญิงสุชาดา  เนตรเฉียบแหลม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
175
เด็กชายสุทธวีพงษ์  สายแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
แม่ฮ่องสอน เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
176
เด็กชายสุธินันท์  ปัญญา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
177
เด็กหญิงสุพิชญา  วงศ์สิงห์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
178
เด็กหญิงสุภาวดี  ทิพยกมลพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
179
เด็กชายสุภาษิต  ศักดิ์คีรีชัย
ป.3
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
180
เด็กชายสุรชัช  ศิริบุญมา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
181
เด็กชายสุริยา  ยอดมณี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
182
เด็กหญิงแสงดาว  หวังรัตนศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
183
เด็กชายองครักษ์  จันเดียว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
184
เด็กชายอติรุจ  สุปัญญา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
185
เด็กหญิงอธิชา  เวชศุภกุล
ป.3
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
186
เด็กชายอธิวัฒน์  มหาชัย
ป.3
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
187
เด็กหญิงอนัญญา  ก้องพนาไพร
ป.3
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
188
เด็กชายอนุพงค์  ตาจุมปา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
189
เด็กชายอภินันท์  สุมนวัฒ์นกุล
ป.3
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
190
เด็กหญิงอภิสรา  ไพรมุกดา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
191
เด็กหญิงอมรกานต์  เทียนแท้
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
192
เด็กหญิงอรพรรณ  มาเยอะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
193
เด็กหญิงอรัญญา  แซ่จาง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
194
เด็กชายอลงกรณ์  ไม่่มีชื่อสกุล
ป.5
โรงเรียนบ้านใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
195
เด็กหญิงอลีนา  ธิราช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
196
เด็กชายอัคคัญญ์  ไม่มีชื่อสกุล
ป.6
โรงเรียนบ้านใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
197
เด็กชายอัครชัย  ยอดเมตตา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
198
เด็กหญิงอาจรีย์  วิจิตรตระการสม
ป.3
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
199
เด็กชายอิทธิกร  แก้วสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
แม่ฮ่องสอน เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
200
นางสาวกานดา  ไม่มีชื่อสกุล
ม.3
โรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
201
นายคณิศร  มั่นคง
ม.3
โรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
202
นายทู  ไม่มีชื่อสกุล
ม.3
โรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
203
เด็กชายศุภณัฐ  ไม่มีชื่ิอสกุล
ม.1
โรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
204
นางสาวแสงคำ  ไม่มีชื่อสกุล
ม.3
โรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
205
เด็กหญิงหยาดพิรุณ  ไม่มีชื่อสกุล
ม.2
โรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
แม่ฮ่องสอน เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
206
เด็กหญิงกชกร  หล้าดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
207
เด็กหญิงกนกวรรณ  เกษมสุขมา
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยมะเขือส้ม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
208
เด็กหญิงกมลฉัตร  สุทธิสำราญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
209
เด็กหญิงกรวรรณ  พิมมะสอน
ป.3
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
210
เด็กชายกฤติลักษณ์  เหมืองน้อย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
211
เด็กหญิงกัญญาพัชร  เขิ่งภักดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
212
เด็กชายกัณตภณ  ศิลปจิตต์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
213
เด็กหญิงกัณสุดา  กล้าประจัน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
214
เด็กหญิงกันยารัตน์  อาทรเกตุ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
215
เด็กหญิงกานต์ธิดา  สุขโอรส
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
216
เด็กชายกิตติธัช  ทวานุรักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
217
เด็กหญิงกิตติรัตน์  อิ้มอนงค์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
218
เด็กหญิงกิตติวรา  อัมพุชสิริ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
219
เด็กหญิงครองฟ้า  สุนทรพนิชกิจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
220
เด็กชายจตุรงค์  ประหยัดทรัพย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
221
เด็กชายจักรพงษ์  วิสาละ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
222
เด็กชายจักรภพ  จุลคำภา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
223
เด็กหญิงจันทร์จิรา  สิงขรสิทธิเดช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
224
เด็กหญิงจารุนันท์  ภูริโรจน์ภาคิน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
225
เด็กหญิงจิตรานุช  ฟูเกียรติธนชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
226
เด็กหญิงจิตสุภา  นาวิกวาณิชย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
227
เด็กหญิงจิรชาภา  วงศ์สุริยะ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
228
เด็กหญิงจุฑามาศ  แสงทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
229
เด็กชายเจษฎากร  เพชรพรวัฒนา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
230
เด็กชายเจษฏา  อะริยะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
231
เด็กชายเฉลิมเกียรติ  พานทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
232
เด็กชายชญานัทธ์  หล้าแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
233
เด็กหญิงชนันท์ชิตา  จิรณิชษ์กูล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
234
เด็กชายชนาธิป  ไม่มีชื่อสกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
235
เด็กหญิงชนานันท์  บุญสูง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
236
เด็กหญิงชนิสร  ใจดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
237
เด็กชายชวิศ  จุมภู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
238
เด็กชายชัยวุฒิ  พวงทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
239
เด็กหญิงชิดชนก  ขยันกิจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
240
เด็กชายชิษณุพงศ์  ลิ้มวรากุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
แม่ฮ่องสอน เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
241
เด็กชายญาณวุฒิ  นามวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
242
เด็กหญิงญาวดี  เหล่าดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
243
เด็กชายฐณวัฒน์  ไทยใหญ่
ป.3
โรงเรียนบ้านใหม่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
244
เด็กชายฐนพงษ์  ยอดคีรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
245
เด็กชายฐิติวุฒิ  กระจ่างดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
246
เด็กชายณฐภณ  ไพรสัจพร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
247
เด็กหญิงณภัทร  ผาติยาวงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
248
เด็กหญิงณัชชา  พานทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
249
เด็กหญิงณัฎฐธิดา  กิติเลิศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
250
เด็กหญิงณัฎฐธิดา  อุ่นใจ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
251
เด็กหญิงณัฏฐนิช  อัมพุชสิริ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
252
เด็กหญิงณัฐกฤตา  วังวิเศษ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
253
เด็กหญิงณัฐชยา  เพียรพรทิพย์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
254
เด็กชายณัฐนนท์  ชินสวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
255
เด็กหญิงณัฐพร  กิณเสน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
256
เด็กหญิงณัฐวินัน  กุณาธรรม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
257
เด็กชายด.ช.ธนพล  ต่าดู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
258
เด็กหญิงทัศนมน  นฤมลนภากร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
259
เด็กชายทัศไนย  คำหอม
ป.6
โรงเรียนบ้านใหม่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
260
เด็กชายทิษฏิ  มานะจิตต์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
261
เด็กชายธนกฤต  อุตราภิมุข
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
262
เด็กชายธนทัต  อภิดา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
263
เด็กชายธนนท์  นาควงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
264
เด็กหญิงธนพร  เพชรบริบูรณ์ดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
265
เด็กหญิงธนพร  วิไลจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
266
เด็กชายธนภัทร  หมอยา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
267
เด็กหญิงธนวัลย์  ปารมีรุ่งเรือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
268
เด็กหญิงธนัชชา  เดชทวีโชค
ป.3
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
269
เด็กชายธรรมรักษ์  ธรรมเดช
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
270
เด็กหญิงธัญญกานต์  กันทะวัง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
271
เด็กหญิงธัญพิชชา  ไพบูลย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
272
เด็กหญิงธันยชนก  ฤาชัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
273
เด็กหญิงธันยธรณ์  พิศไหว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
274
เด็กหญิงธีร์จุฑา  ศิริบุญมา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
275
เด็กชายธีรเทพ  รักอิสระภาพ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
แม่ฮ่องสอน เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
276
เด็กชายนนทพัทธ์  เรียงไรสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
277
เด็กชายนพเก้า  พรายวัน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
278
เด็กหญิงนภัสสร  ไม่มีชื่อสกุล
ป.5
โรงเรียนบ้านใหม่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
279
เด็กชายนฤภณ  รุ่งเรืองผลบุญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
280
เด็กชายนฤเศรษฐ์  น้อยจ่า
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
281
เด็กหญิงน้องสอง  ไม่มีชื่อสกุล
ป.5
โรงเรียนบ้านใหม่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
282
เด็กชายนัทชนะศักดิ์  คำแปง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
283
เด็กหญิงนันท์นภัส  คงแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
284
เด็กชายนันทนัช  อะริยะ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
285
เด็กหญิงนันธิพร  เดชเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
286
เด็กชายนิติพล  วีระวงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
287
เด็กชายนิติมร  เพ็ชรแก้ว
ป.3
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
288
เด็กชายนิธิกร  กัณนิกา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
289
เด็กชายบรรณวิชญ์  จันทร์เขียว
ป.4
โรงเรียนบ้านใหม่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
290
เด็กหญิงปณัฎฎา  มนฑนม
ป.3
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
291
เด็กชายปวงชน  พุทธวงค์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
292
เด็กหญิงปวีณา  ใจคำลือ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
293
เด็กหญิงปวีณ์  สุธรรม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
294
เด็กหญิงปัทมพร  มณีวัลย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
295
เด็กหญิงปัทมา  ธรรมปัญญา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
296
เด็กหญิงเปมิกา  ไชยวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
297
เด็กชายพงศกร  วงศ์วาน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
298
เด็กชายพงศภัค  จันทรบุตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
299
เด็กชายพจน์  จันดา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
300
เด็กหญิงพรรษชล  เสนากุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
301
เด็กชายพรสวรรค์  วนาศิริ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
302
เด็กหญิงพัชรมัย  ก้องพนาไพร
ป.3
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
303
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  วงศ์อินทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
304
เด็กชายพัทธนันท์  ระเบียบพร้อม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
305
เด็กหญิงพิชชา  วรชัยวิบูลย์สิน
ป.3
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
306
เด็กหญิงพิชชาพร  พึ่งศาสตร์
ป.5
โรงเรียนบ้านใหม่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
307
เด็กหญิงพิชญา  ปัญเจริญ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
308
เด็กหญิงพิณทอง  ไม่มีชื่อสกุล
ป.5
โรงเรียนบ้านใหม่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
309
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ฉายบุญพันธ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
310
เด็กหญิงพิมพ์อร  ไม่มีชื่อสกุล
ป.3
โรงเรียนบ้านใหม่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
แม่ฮ่องสอน เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
311
เด็กหญิงพิยดา  กาทองทุ่ง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
312
เด็กหญิงพิรญาณ์  บุญสูง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
313
เด็กชายพิรุฬห์  พานทอง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
314
เด็กชายพีรภัทร  ฤกษ์ชวลิต
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
315
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  เกิดชัยมงคล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
316
เด็กหญิงแพรวาวรรณ  ชาติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
317
เด็กชายไพรทิศ  หวังวนวัฒน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
318
เด็กหญิงภัควลัญชญ์  แซ่ว่อง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
319
เด็กหญิงภัทรธิดา  มิ่งลักษมี
ป.3
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
320
เด็กชายภัทรภณ  ไพรหอมรื่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
321
เด็กชายภานุภณ  ทะวิชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
322
เด็กชายภีรพัฒน์  อัครเกียรติยศ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
323
เด็กชายภูมิ  นฤมลนภากร
ป.3
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
324
เด็กชายมงคล  ไพรจรุงสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
325
เด็กหญิงมณฑรัตน์  ศรีกันไชย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
326
เด็กชายเมธัส  เชยชม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
327
เด็กหญิงเมธาพร  พิทักษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
328
เด็กหญิงยลลดา  หีบแก้ว
ป.3
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
329
เด็กชายยุทธภูมิ  ชุ่มเย็นดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
330
เด็กหญิงเยบีพร  แฮหมือ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
331
เด็กหญิงรสริน  ไม่มีชื่อสกุล
ป.6
โรงเรียนบ้านใหม่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
332
เด็กชายรัชชานนท์  กระจ่างดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
333
เด็กหญิงรัชนี  ไม่มีชื่อสกุล
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยมะเขือส้ม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
334
เด็กหญิงลลิตา  ลัดดาไพร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
335
เด็กชายวรวัส  มั่นประกอบบุญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
336
เด็กหญิงวรัทยา  ทารัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
337
เด็กหญิงวราภรณ์  จันทราภรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
338
เด็กชายวศิน  สุขจิต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
339
เด็กหญิงวาทินี  เทพกัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
340
เด็กหญิงวิชญาดา  มณีวัลย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
341
เด็กหญิงวิชุดา  ศักดิ์ทองคำ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
342
เด็กหญิงวิมลวรรณ  คงแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
343
เด็กหญิงวิลาสินีย์  สะอาดจิตต์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
344
เด็กหญิงศญานันท์  ศรีนา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
345
เด็กชายศรวิชัย  มั่นคง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
แม่ฮ่องสอน เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
346
เด็กหญิงศราสินีย์  สถิตเจริญกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
347
เด็กหญิงศรีสุราษฎร์  บุญมี
ป.6
โรงเรียนบ้านใหม่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
348
เด็กชายศักดินนท์  มั่นคง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
349
เด็กหญิงศิรภัสสร  สร้างแผ่นผา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
350
เด็กชายศุภกร  สิทธิเวช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
351
เด็กชายศุภณัฐ  วงค์แก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
352
เด็กหญิงศุภลักษณ์  อาโต่
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
353
เด็กหญิงสมฤทัย  ศรคำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
354
เด็กชายสมศักดิ์  ไม่มีชื่อสกุล
ป.5
โรงเรียนบ้านใหม่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
355
เด็กชายสรเพชร  ไม่มีชื่อสกุล
ป.4
โรงเรียนบ้านใหม่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
356
เด็กหญิงสลิลทิพย์  สุธรรม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
357
เด็กหญิงสินี  ยอดแสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
358
เด็กชายสุชนกนันท์  อรินแก้ว
ป.3
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
359
เด็กหญิงสุธาสินี  ธนานุรัตนา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
360
เด็กหญิงสุพิชญา  ปันเจริญ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
361
เด็กหญิงสุมิตตา  วงค์ซุย
ป.3
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
362
เด็กหญิงหทัยรัตน์  แสนมะโน
ป.6
โรงเรียนบ้านนาปลาจาด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
363
เด็กชายอดิศร  รอดหงษ์ทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
364
เด็กชายอดุลวิทย์  ศรีทอง
ป.4
โรงเรียนบ้านนาปลาจาด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
365
เด็กหญิงอภิชญา  ชุมภูศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
366
เด็กชายอภิรักต์  คำมาปัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
367
เด็กหญิงอรปรียา  พินิจพรรณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
368
เด็กหญิงอรพินท์  โนรี
ป.3
โรงเรียนบ้านใหม่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
369
เด็กหญิงอรอมล  มีสุข
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
370
เด็กหญิงอุษณียาภรณ์  ทาแดง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
371
เด็กชายเอกพงศ์  สิงขรสิริเดช
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
372
เด็กชายเอื้ออังกูร  ปานทอง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
แม่ฮ่องสอน เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลขุนยวม
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
373
เด็กหญิงกมลชนก  โตริ
ป.3
โรงเรียนขุนยวม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
374
เด็กหญิงกรองกาญจน์  อินตั้ง
ป.3
โรงเรียนขุนยวม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
375
เด็กหญิงกฤติยา  กระจายคีรี
ป.6
โรงเรียนบ้านนางิ้ว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
376
เด็กชายกฤษกร  กรอบทรัพยากร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขุนยวม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
377
เด็กหญิงกัณชนันท์  ใจยาว
ป.3
โรงเรียนขุนยวม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
378
เด็กหญิงกัณฐิกา  อมรศักดิ์สวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนขุนยวม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
379
เด็กหญิงกันติยาพร  แสงเฮ่อ
ป.3
โรงเรียนขุนยวม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
380
เด็กหญิงกุสุมา  ผดุงกิจธารา
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่อูคอหลวง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
381
เด็กหญิงเขมจิรา  ศรีสล้าง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลขุนยวม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
382
เด็กหญิงเขมิกา  วงค์บุตร
ป.3
โรงเรียนขุนยวม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
383
เด็กหญิงคิดตียา  กมลวุฒิกุล
ป.5
โรงเรียนขุนยวม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
384
เด็กหญิงจารุวรรณ  อินงาม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขุนยวม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
385
เด็กชายจิรสิน  รักษ์เนตรมณี
ป.3
โรงเรียนอนุบาลขุนยวม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
386
เด็กชายฉัตร  กำไลทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขุนยวม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
387
เด็กหญิงชนัตฐา  วงศ์สุวรรณ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลขุนยวม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
388
เด็กหญิงชลนิชา  ก้อนเรือนขวัญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขุนยวม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
389
เด็กชายณภัทร  นันทิสิงห์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลขุนยวม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
390
เด็กชายณัฐภูมิ  ปัญญาศีวิชัย
ป.3
โรงเรียนอนุบาลขุนยวม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
391
เด็กหญิงดอกรัก  ไม่มีชื่อสกุล
ป.3
โรงเรียนอนุบาลขุนยวม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
392
เด็กชายทองกาญจน์  อุ่นนุช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขุนยวม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
393
เด็กชายธนกฤต  นภาเวชกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขุนยวม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
394
เด็กชายธนพัทธ์  วงศ์สุวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขุนยวม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
395
เด็กชายธีรโชติ  กรองสติปัญญา
ป.3
โรงเรียนขุนยวม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
396
เด็กชายธีรภัทร  เวฬุสาโรจน์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลขุนยวม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
397
เด็กชายนภัสดล  วงศ์ศักดิ์ศรี
ป.3
โรงเรียนอนุบาลขุนยวม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
398
เด็กหญิงนวนันท์  ยุวกติกานนท์
ป.5
โรงเรียนบ้านแม่อูคอหลวง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
399
เด็กหญิงนวิยา  อ่องศิริ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขุนยวม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
400
เด็กหญิงนับพระพร  ทรงสุขใจ
ป.3
โรงเรียนขุนยวม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
401
เด็กหญิงนิตยา  ก่อหริ่ง
ป.3
โรงเรียนขุนยวม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
402
เด็กหญิงนิศากร  จูมคำ
ป.3
โรงเรียนขุนยวม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
403
เด็กหญิงบัวบาน  ชมมีลาภ
ป.5
โรงเรียนบ้านแม่อูคอหลวง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
404
เด็กหญิงปริชญา  กิกลิ้ง
ป.3
โรงเรียนขุนยวม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
405
เด็กหญิงปันรัก  เกษตรสันติ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลขุนยวม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
406
เด็กหญิงพรสิริ  นามโคตร
ป.3
โรงเรียนอนุบาลขุนยวม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
407
เด็กชายพิภพ  แซ่จัง
ป.6
โรงเรียนขุนยวม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
แม่ฮ่องสอน เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลขุนยวม
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
408
เด็กชายภัทรชนน  มีเดช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขุนยวม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
409
เด็กหญิงมธุรดา  ภิรมย์โอฬาร
ป.3
โรงเรียนอนุบาลขุนยวม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
410
เด็กหญิงมานิตา  นายวม
ป.3
โรงเรียนขุนยวม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
411
เด็กชายยุทธพันธ์  พนาสูง
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองแห้ง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
412
เด็กหญิงโยษิตา  เกษม
ป.5
โรงเรียนขุนยวม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
413
เด็กชายรัฐภูมิ  เกียรติกงทอง
ป.3
โรงเรียนขุนยวม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
414
เด็กหญิงรุ่งไพลิน  ไชยองค์การ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลขุนยวม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
415
เด็กหญิงรุจีรา  แก้วบุญเรือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขุนยวม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
416
เด็กชายวรเมธ  วัยะภรณ์
ป.3
โรงเรียนขุนยวม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
417
เด็กหญิงวิชญาดา  ยาลังกา
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแห้ง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
418
เด็กชายวีรชาติ  กองทุนดี
ป.6
โรงเรียนขุนยวม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
419
เด็กชายเวชกร  กระจายทรัพย์
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่อูคอหลวง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
420
เด็กชายศรีรัตน์  วิบูลย์จารุวงศ์
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่อูคอหลวง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
421
เด็กชายศิภูริน  บางโพ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลขุนยวม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
422
เด็กชายศิรชัช  ไข่แก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขุนยวม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
423
เด็กชายศิรวิทย์  ขงเขตคราม
ป.6
โรงเรียนขุนยวม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
424
เด็กหญิงศิริยากรณ์  ท้องฟ้างามตา
ป.6
โรงเรียนบ้านนางิ้ว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
425
เด็กหญิงศิริโสภา  ชมมีลาภ
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่อูคอหลวง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
426
เด็กชายศุภกิต  ไม่มีชื่อสกุล
ป.3
โรงเรียนขุนยวม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
427
เด็กชายศุภโชค  ยาซ้อน
ป.4
โรงเรียนขุนยวม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
428
เด็กชายสมบัติ  ไม่มีชื่อสกุล
ป.5
โรงเรียนขุนยวม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
429
เด็กหญิงสาธิดา  วัฒนมาลา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขุนยวม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
430
เด็กหญิงสุทธิดา  จำปา
ป.5
โรงเรียนขุนยวม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
431
เด็กหญิงสุทธิรักษ์  ทานา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขุนยวม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
432
เด็กหญิงสุธิมา  ปัญญาเจริญยิ่ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขุนยวม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
433
เด็กหญิงสุนิสา  กิตตินุเคราะห์
ป.5
โรงเรียนบ้านแม่อูคอหลวง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
434
เด็กหญิงหนึ่งธิดา  จาริยะชัย
ป.3
โรงเรียนอนุบาลขุนยวม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
435
เด็กชายอนุภัทร  ชลใสเย็น
ป.3
โรงเรียนขุนยวม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
436
เด็กหญิงอมราพร  นันทะพงษ์
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองแห้ง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
437
เด็กหญิงอรนันท์  บุญชูรักษา
ป.5
โรงเรียนบ้านแม่อูคอหลวง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
438
เด็กหญิงอรุณทิพย์  เกษมโสภณพานิชย์
ป.5
โรงเรียนขุนยวม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
439
เด็กหญิงอารยา  มีพลังดี
ป.5
โรงเรียนบ้านแม่อูคอหลวง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
440
เด็กหญิงอุทัยทิพย์  แสงสรทวีศักดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขุนยวม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
441
เด็กหญิงอุรัสยา  แม่นดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขุนยวม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
442
เด็กชายโอวาท  ร่มพนาธรรม
ป.3
โรงเรียนขุนยวม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
แม่ฮ่องสอน เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลขุนยวม
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
443
นายกิตติ  ชีวิต
ม.3
โรงเรียนบ้านหนองแห้ง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
444
เด็กหญิงชมพูนุท  ฤดีปราโมทย์
ม.2
โรงเรียนบ้านหนองแห้ง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
445
เด็กชายชัยณรงค์  กระทงทอง
ม.1
โรงเรียนบ้านหนองแห้ง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
446
เด็กชายทรงวุฒิ  ธนวดีกุล
ม.1
โรงเรียนบ้านหนองแห้ง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
447
นายธนากร  กุลจิราวัฒน์
ม.3
โรงเรียนบ้านหนองแห้ง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
448
เด็กหญิงนงคราญ  แค่เรือน
ม.3
โรงเรียนบ้านหนองแห้ง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
449
นายปรเมษฐ์  เจริญศรี
ม.3
โรงเรียนบ้านหนองแห้ง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
450
เด็กชายประพาฬ  กนกวงศ์ศิริ
ม.2
โรงเรียนบ้านหนองแห้ง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
451
เด็กหญิงพรทิพย์  ค้ำชูนโคทร
ม.1
โรงเรียนบ้านหนองแห้ง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
452
เด็กหญิงวรินทร  คำแหง
ม.2
โรงเรียนบ้านหนองแห้ง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
453
นางสาววันเพ็ญ  ขจรเกียรติคีรี
ม.1
โรงเรียนบ้านหนองแห้ง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
454
นายศรายุทธ์  ไชยา
ม.3
โรงเรียนบ้านหนองแห้ง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
455
เด็กชายศราวุฒิ  บุญชูอำนวย
ม.1
โรงเรียนบ้านหนองแห้ง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
456
เด็กหญิงศิริพรรณ  ธรธรรมปัญญา
ม.1
โรงเรียนบ้านหนองแห้ง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
457
เด็กชายสันติชาติ  พรสินวรกานต์
ม.2
โรงเรียนบ้านหนองแห้ง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
458
นางสาวสุชาวลี  เมืองอนันต์กิจ
ม.2
โรงเรียนบ้านหนองแห้ง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
459
เด็กชายอภิวิชญ์  แดงสุภา
ม.1
โรงเรียนบ้านหนองแห้ง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
460
นางสาวอรพรรณ  อุทัยสุขศรี
ม.3
โรงเรียนบ้านหนองแห้ง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
แม่ฮ่องสอน เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลขุนยวม
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
461
เด็กหญิงกนิษฐา  ทองคำ
ป.6
โรงเรียนขุนยวม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
462
เด็กหญิงกนิษฐา  ผาสุข
ป.4
โรงเรียนขุนยวม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
463
เด็กชายกรกช  ลืนคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขุนยวม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
464
เด็กหญิงกรรณิการ์  ไม่มีชื่อสกุล
ป.6
โรงเรียนขุนยวม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
465
เด็กหญิงกันต์ฤทัย  รักสัตย์
ป.4
โรงเรียนขุนยวม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
466
เด็กหญิงกันติชา  เครืองาม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขุนยวม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
467
เด็กหญิงกานต์สินี  ก่อนเศรษฐี
ป.5
โรงเรียนขุนยวม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
468
เด็กชายกิตติพงษ์  บุญเนตร
ป.3
โรงเรียนขุนยวม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
469
เด็กชายโกวิท  บุญกิจจานนท์
ป.6
โรงเรียนขุนยวม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
470
เด็กหญิงเขมนิชา  อหริพ่าย
ป.3
โรงเรียนอนุบาลขุนยวม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
471
เด็กหญิงจรรยวรรธน์  เกษมโสภณพานิชย์
ป.6
โรงเรียนขุนยวม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
472
เด็กชายจิรวัฒน์  มาลัยวรรณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขุนยวม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
473
เด็กหญิงจิรัชญา  ปัญญา
ป.4
โรงเรียนขุนยวม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
474
เด็กหญิงจิราพร  สุทธิประภา
ป.6
โรงเรียนขุนยวม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
475
เด็กชายจุลจักร  อภิธรรมมา
ป.5
โรงเรียนขุนยวม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
476
เด็กหญิงเจนจิรา  โกมัย
ป.3
โรงเรียนขุนยวม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
477
เด็กหญิงชนิดาภา  กอสน
ป.5
โรงเรียนขุนยวม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
478
เด็กหญิงชยาภรณ์  ชื่นทรวงจิต
ป.3
โรงเรียนขุนยวม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
479
เด็กชายชาญณรวค์  จันทร์ต๊ะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขุนยวม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
480
เด็กหญิงญาณิกา  พรหมผัด
ป.3
โรงเรียนขุนยวม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
481
เด็กหญิงฐิติมน  พัฒนาเกษตร
ป.3
โรงเรียนขุนยวม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
482
เด็กชายณฐรักษ์  วิลัยปัญญา
ป.3
โรงเรียนขุนยวม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
483
เด็กชายณภัทร  กรพรเลิศ
ป.6
โรงเรียนขุนยวม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
484
เด็กชายณภัทร  โสภณกุลทรัพย์
ป.5
โรงเรียนขุนยวม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
485
เด็กชายณัฐกร  คิดโสดา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลขุนยวม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
486
เด็กชายณัฐกานต์  วนาภรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขุนยวม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
487
เด็กชายณัฐกานต์  อินวาทย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขุนยวม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
488
เด็กชายณัฐนนท์  กาวิยัง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลขุนยวม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
489
เด็กหญิงณัฐนิชา  มหาสิงห์
ป.4
โรงเรียนขุนยวม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
490
เด็กชายณัฐภัทร  น้อยละ
ป.3
โรงเรียนขุนยวม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
491
เด็กหญิงณัฐวดี  เวชกิจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขุนยวม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
492
เด็กหญิงณิชนันทน์  ขันแก้ว
ป.6
โรงเรียนขุนยวม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
493
เด็กหญิงณิชาภัทร  นันธิสิงห์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขุนยวม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
494
เด็กชายดนุสรณ์  กอบจิตสะอาด
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองแห้ง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
495
เด็กหญิงดารารัตน์  เขียวไสว
ป.4
โรงเรียนขุนยวม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
แม่ฮ่องสอน เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลขุนยวม
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
496
เด็กหญิงเดือนพร  ลุงโย่
ป.6
โรงเรียนขุนยวม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
497
เด็กชายทัพพ์  คำแสน
ป.3
โรงเรียนขุนยวม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
498
เด็กหญิงทิพย์กมล  สุภาษี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขุนยวม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
499
เด็กชายธนญชัย  ชัยยะ
ป.6
โรงเรียนขุนยวม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
500
เด็กชายธนพล  สมโพธิ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลขุนยวม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
501
เด็กหญิงธนัชชา  สมวถา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขุนยวม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
502
เด็กหญิงธนาธิป  ยอดเชิงฉลาด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขุนยวม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
503
เด็กหญิงธัญลักษณ์  สกุลวุฒิชัย
ป.6
โรงเรียนขุนยวม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
504
เด็กหญิงธันยพร  ชมสมองเลิศ
ป.3
โรงเรียนขุนยวม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
505
เด็กชายธีรนัย  วงษ์งาม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขุนยวม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
506
เด็กชายธีรภัทร  อ่อนสด
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแห้ง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
507
เด็กชายนราวิช  กุลกิจวุฒินันท์
ป.6
โรงเรียนขุนยวม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
508
เด็กหญิงนันทิตา  จารึก
ป.6
โรงเรียนขุนยวม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
509
เด็กหญิงนารีรัตน์  ขวัญจิตต์ขวัญใจ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลขุนยวม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
510
เด็กหญิงนิชาภัทร  โกสุม
ป.3
โรงเรียนขุนยวม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
511
เด็กชายบรรณวิทย์  บุญเนตร
ป.6
โรงเรียนขุนยวม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
512
เด็กชายบรรลือศักดิ์  คำเขียว
ป.5
โรงเรียนขุนยวม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
513
เด็กหญิงบุญฤทัย  พัฒนาวรพงษ์
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองแห้ง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
514
เด็กหญิงบุศรินทร์  ทิพาคำ
ป.6
โรงเรียนขุนยวม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
515
เด็กชายบูชิต  ใจลังกา
ป.4
โรงเรียนขุนยวม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
516
เด็กหญิงเบญจมาพร  แสงเฮ่อ
ป.4
โรงเรียนขุนยวม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
517
เด็กชายปฏิภาณ  จันทร์สาม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขุนยวม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
518
เด็กหญิงประกายเพชร  มีสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแห้ง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
519
เด็กหญิงปริตณา  เดชภักดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขุนยวม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
520
เด็กชายปัญญากร  ปัญญาเลิศ
ป.4
โรงเรียนขุนยวม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
521
เด็กหญิงปิ่นมนัส  นุดี
ป.5
โรงเรียนขุนยวม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
522
เด็กชายพงศกร  โก่งสายเงิน
ป.3
โรงเรียนขุนยวม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
523
เด็กชายพงศ์เทพ  คุ้มครอง
ป.5
โรงเรียนขุนยวม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
524
เด็กหญิงพรอรุณ  เฉิดโฉมฉาย
ป.3
โรงเรียนขุนยวม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
525
เด็กหญิงพลอย  จรัสประสานกุล
ป.3
โรงเรียนขุนยวม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
526
เด็กหญิงพัณณิตา  ทองออน
ป.3
โรงเรียนอนุบาลขุนยวม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
527
เด็กหญิงพิกุล  บุญตัน
ป.4
โรงเรียนขุนยวม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
528
เด็กหญิงพิชญา  ภีระ
ป.4
โรงเรียนขุนยวม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
529
เด็กชายพิธพิชัย  ส่าเหล่วา
ป.3
โรงเรียนขุนยวม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
530
เด็กหญิงพิมพ์วิไล  เต็มคำ
ป.3
โรงเรียนขุนยวม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
แม่ฮ่องสอน เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลขุนยวม
ห้องสอบที่
 18
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
531
เด็กชายพุฒิพงษ์  พนมไพร
ป.3
โรงเรียนขุนยวม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
532
เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  สนธิกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขุนยวม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
533
เด็กชายภานุพงษ์  ไหวดี
ป.6
โรงเรียนขุนยวม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
534
เด็กชายภูมิรพี  ศรีวงษ์แผน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขุนยวม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
535
เด็กชายรัชพล  ขจรงามแท้
ป.6
โรงเรียนขุนยวม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
536
เด็กหญิงรุ่งนภา  บุญสนอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขุนยวม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
537
เด็กหญิงรุ่งอรุณ  กิตติมีพรชัย
ป.3
โรงเรียนขุนยวม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
538
เด็กหญิงรุจาภา  สายประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนขุนยวม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
539
เด็กหญิงลภัสศิริ  มูลฟอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขุนยวม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
540
เด็กหญิงลลิตา  ขจรงามแท้
ป.3
โรงเรียนอนุบาลขุนยวม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
541
เด็กหญิงลักษิกา  ปัญญาเลิศ
ป.6
โรงเรียนขุนยวม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
542
เด็กชายวทัญญู  แก้วเกตุ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขุนยวม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
543
เด็กชายวรพงษ์  พนจ์พนาเลิศ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลขุนยวม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
544
เด็กหญิงวรัญญา  ไพรสืบชาติ
ป.6
โรงเรียนขุนยวม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
545
เด็กชายวรากร  เมฆจงดล
ป.3
โรงเรียนขุนยวม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
546
เด็กหญิงวินิตา  โสภา
ป.6
โรงเรียนขุนยวม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
547
เด็กหญิงวิราสิณี  วงศ์พรพระ
ป.3
โรงเรียนขุนยวม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
548
เด็กชายวีรภัทร  ไกรเลิศ
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองแห้ง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
549
เด็กหญิงศรุตา  ทิพาคำ
ป.6
โรงเรียนขุนยวม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
550
เด็กชายศักดินนท์  มะจินดา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขุนยวม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
551
เด็กชายศักรินทร์  นะสุ
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองแห้ง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
552
เด็กชายศาสตราวุธ  เฉิดโฉมฉาย
ป.6
โรงเรียนขุนยวม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
553
เด็กหญิงศิรินยา  กุลมนัส
ป.4
โรงเรียนขุนยวม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
554
เด็กชายศีลดิถ  โก่งสายเงิน
ป.6
โรงเรียนขุนยวม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
555
เด็กชายศุภณัฐ  โก่งสายเงิน
ป.5
โรงเรียนขุนยวม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
556
เด็กหญิงศุภลักษณ์  ไชยา
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองแห้ง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
557
เด็กชายสมชัย  รักกฏหมาย
ป.6
โรงเรียนขุนยวม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
558
เด็กชายสมบูรณ์  กรองมาดี
ป.6
โรงเรียนขุนยวม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
559
เด็กชายสมฤทธิ์  กรองมาดี
ป.5
โรงเรียนขุนยวม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
560
เด็กหญิงสรัลชนา  หมั่นการ
ป.6
โรงเรียนขุนยวม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
561
เด็กหญิงสิดาพร  โคมไพรคีรี
ป.5
โรงเรียนขุนยวม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
562
เด็กหญิงสิริกร  กันทา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลขุนยวม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
563
เด็กหญิงสิริกร  ฟ้าสว่างแสง
ป.4
โรงเรียนขุนยวม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
564
เด็กชายสุขสันต์  จันทร์โอภาส
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขุนยวม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
565
เด็กหญิงสุทธิกานต์  ไม่มีชื่อสกุล
ป.5
โรงเรียนขุนยวม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
แม่ฮ่องสอน เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลขุนยวม
ห้องสอบที่
 19
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
566
เด็กหญิงสุพิชฌาย์  ชมนาน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขุนยวม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
567
เด็กหญิงสุพิชญา  ชมนาน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขุนยวม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
568
เด็กหญิงสุรัสวดี  ศรวรนันท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขุนยวม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
569
เด็กชายสุโรตม์  วิทยาวัฒนากุล
ป.6
โรงเรียนขุนยวม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
570
เด็กชายอธิป  เจริญเจ้าสกุล
ป.5
โรงเรียนขุนยวม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
571
เด็กหญิงอนงค์นาถ  สกาวเดือน
ป.3
โรงเรียนขุนยวม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
572
เด็กหญิงอนงค์  ปัญญา
ป.6
โรงเรียนขุนยวม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
573
เด็กหญิงอนัญญา  โก่งสายเงิน
ป.5
โรงเรียนขุนยวม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
574
เด็กหญิงอภิชญา  โย่งกู
ป.3
โรงเรียนอนุบาลขุนยวม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
575
เด็กชายอภิรักษ์  ขวัญธำรงศิล
ป.6
โรงเรียนขุนยวม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
576
เด็กชายอภิสิทธิ์  พันธ์พนากร
ป.3
โรงเรียนขุนยวม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
577
เด็กหญิงอรจิรา  แซ่ต้วน
ป.3
โรงเรียนอนุบาลขุนยวม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
578
เด็กหญิงอักษราภัค  วงศ์ชัย
ป.3
โรงเรียนอนุบาลขุนยวม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
579
เด็กหญิงอัญชลี  ไม่มีชื่อสกุล
ป.6
โรงเรียนขุนยวม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
แม่ฮ่องสอน เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
ห้องสอบที่
 20
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
580
เด็กชายกรินทร์  ไม่มีชื่อสกุล
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ ๗๘
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
581
เด็กชายก้องภพ  วิวัฒนาเลิศ
ป.6
โรงเรียนบ้านน้ำฮู
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
582
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  คำเปา
ป.5
โรงเรียนบ้านน้ำฮู
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
583
เด็กหญิงกันต์ธิดา  เลาหมี่
ป.4
โรงเรียนบ้านน้ำฮู
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
584
เด็กหญิงกานต์ธิดา  เลาลี
ป.6
โรงเรียนบ้านน้ำฮู
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
585
เด็กชายกานต์  ไม่มีชื่อสกุล
ป.4
โรงเรียนบ้านน้ำฮู
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
586
เด็กหญิงขวัญมณี  ไม่มีชื่อสกุล
ป.5
โรงเรียนบ้านน้ำฮู
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
587
เด็กชายเคอเหลิน  ไม่มีชื่อสกุล
ป.6
โรงเรียนบ้านน้ำฮู
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
588
เด็กหญิงคำดาว  นาอุทุน
ป.6
โรงเรียนบ้านน้ำฮู
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
589
เด็กชายจรรยวรรธ  ญาต๊ะ
ป.6
โรงเรียนบ้านน้ำฮู
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
590
เด็กหญิงจ๋ามเงิน  ไม่มีชื่อสกุล
ป.5
โรงเรียนบ้านน้ำฮู
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
591
เด็กชายจายคำ  ไม่มีชื่อสกุล
ป.6
โรงเรียนบ้านน้ำฮู
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
592
เด็กหญิงจิ่งป้าง  ไม่มีชื่อสกุล
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งยาว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
593
เด็กหญิงจิรปรียา  สุภาคำ
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ ๗๘
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
594
เด็กหญิงจิราพร  คำดี
ป.5
โรงเรียนบ้านน้ำฮู
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
595
เด็กชายเฉลิม  จะจู๋
ป.6
โรงเรียนบ้านน้ำฮู
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
596
เด็กชายชนะชัย  ชำนาญหมอ
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ ๗๘
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
597
เด็กหญิงชนานันท์  เสร็จซี
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ ๗๘
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
598
เด็กหญิงชนิภา  แซ่ย่าง
ป.4
โรงเรียนบ้านน้ำฮู
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
599
เด็กหญิงชนิภา  ไม่มีชื่อสกุล
ป.6
โรงเรียนบ้านน้ำฮู
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
600
เด็กชายชยากร  ไม่มีชื่อสกุล
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ ๗๘
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
601
เด็กหญิงญาณิกา  แข็งธัญญกิจ
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งยาว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
602
เด็กหญิงญาดา  แซ่ตง
ป.4
โรงเรียนบ้านน้ำฮู
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
603
เด็กชายฐิติโชติ  สุวรรณะ
ป.4
โรงเรียนบ้านน้ำฮู
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
604
เด็กหญิงณัฐฑิชา  แดงจันทร์
ป.5
โรงเรียนบ้านน้ำฮู
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
605
เด็กชายณัฐพงศ์  แสนลี่
ป.5
โรงเรียนบ้านน้ำฮู
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
606
เด็กหญิงณัฐพร  ศรีพายัพ
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งยาว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
607
เด็กชายดนุพล  โลยี่ปา
ป.4
โรงเรียนบ้านน้ำฮู
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
608
นายไตรรงค์  นาหนุ่ม
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ ๗๘
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
609
เด็กชายธงชัย  อินตา
ป.4
โรงเรียนบ้านน้ำฮู
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
610
เด็กชายธนทัต  แสงคำ
ป.5
โรงเรียนบ้านน้ำฮู
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
611
เด็กชายธนัช  ไม่มีชื่อสกุล
ป.5
โรงเรียนบ้านน้ำฮู
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
612
เด็กชายธิติพงษ์  ศรีวิชัย
ป.5
โรงเรียนบ้านน้ำฮู
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
613
เด็กชายธีรดา  ไม่มีชื่อสกุล
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ ๗๘
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
614
เด็กชายธีรภัทร  หมอคำ
ป.6
โรงเรียนบ้านน้ำฮู
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
แม่ฮ่องสอน เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
ห้องสอบที่
 21
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
615
เด็กชายธีรวัฒน์  ไม่มีชื่อสกุล
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ ๗๘
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
616
เด็กชายนนทพัทธ์  แก้วดา
ป.5
โรงเรียนบ้านน้ำฮู
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
617
เด็กชายนภสินธ์  มูลอู๊
ป.5
โรงเรียนบ้านน้ำฮู
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
618
เด็กชายนันทวัฒน์  สุขทอง
ป.5
โรงเรียนบ้านน้ำฮู
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
619
เด็กหญิงนาตยา  สายคำ
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งยาว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
620
เด็กหญิงนุชวรา  ไม่มีชื่อสกุล
ป.4
โรงเรียนบ้านน้ำฮู
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
621
เด็กหญิงนวรัตน์  แซ่ลี้
ป.6
โรงเรียนบ้านน้ำฮู
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
622
เด็กหญิงบุษบา  แซ่ลี้
ป.5
โรงเรียนบ้านน้ำฮู
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
623
เด็กชายปวิน  รวีลักษ์
ป.4
โรงเรียนบ้านน้ำฮู
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
624
เด็กหญิงปวีณา  ไม่มีชื่อสกุล
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ ๗๘
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
625
เด็กหญิงเปมิกา  โกต่า
ป.5
โรงเรียนบ้านน้ำฮู
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
626
เด็กชายพงษ์เพชร  อารีเพื่อน
ป.4
โรงเรียนบ้านน้ำฮู
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
627
เด็กชายพนัชกร  ไม่มีชื่อสกุล
ป.4
โรงเรียนบ้านน้ำฮู
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
628
เด็กชายพลากร  ดูจา
ป.5
โรงเรียนบ้านน้ำฮู
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
629
เด็กหญิงพัชรา  สุคำ
ป.4
โรงเรียนบ้านน้ำฮู
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
630
เด็กหญิงพิมดาว  ไม่มีชื่อสกุล
ป.6
โรงเรียนบ้านน้ำฮู
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
631
เด็กชายพีรณัฐ  แสงหงษ์
ป.4
โรงเรียนบ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ ๗๘
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
632
เด็กชายพุทธิพงษ์  ปิระกรรณ์
ป.4
โรงเรียนบ้านน้ำฮู
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
633
เด็กชายเพรชราวุธ  สี่อมรวัฒนา
ป.4
โรงเรียนบ้านน้ำฮู
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
634
เด็กหญิงแพรพิไล  เลายี่ป๋า
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งยาว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
635
เด็กหญิงภัทรทราพร  อาจหาญ
ป.5
โรงเรียนบ้านน้ำฮู
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
636
เด็กชายมงคล  นงยา
ป.6
โรงเรียนบ้านน้ำฮู
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
637
เด็กหญิงมาย  แทนรินทร์
ป.5
โรงเรียนบ้านน้ำฮู
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
638
เด็กหญิงมีนา  ไม่มีชื่อสกุล
ป.4
โรงเรียนบ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ ๗๘
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
639
เด็กหญิงมุขสุดา  วงค์ตระกูลรุ่งวิไล
ป.6
โรงเรียนบ้านน้ำฮู
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
640
เด็กชายยอดชาย  ไม่มีชื่อสกุล
ป.6
โรงเรียนบ้านน้ำฮู
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
641
เด็กชายรัฐนนท์  แซ่เช่ง
ป.5
โรงเรียนบ้านน้ำฮู
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
642
เด็กหญิงรัมภาพร  เลามู
ป.5
โรงเรียนบ้านน้ำฮู
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
643
เด็กหญิงราตรี  แซ่ย่าง
ป.5
โรงเรียนบ้านน้ำฮู
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
644
เด็กหญิงรินลดา  แซ่โกะ
ป.5
โรงเรียนบ้านน้ำฮู
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
645
เด็กหญิงรุ่งนภา  มูลนิธิ
ป.4
โรงเรียนบ้านทุ่งยาว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
646
เด็กชายวรัตถ์  แซ่จาง
ป.5
โรงเรียนบ้านน้ำฮู
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
647
เด็กชายวัชริศ  อะเม
ป.5
โรงเรียนบ้านน้ำฮู
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
648
เด็กชายวันศุกร์  ไม่มีชื่อสกุล
ป.6
โรงเรียนบ้านน้ำฮู
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
649
เด็กหญิงวาสินี  ไม่มีชื่อสกุล
ป.4
โรงเรียนบ้านทุ่งยาว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
แม่ฮ่องสอน เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
ห้องสอบที่
 22
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
650
เด็กหญิงศรีสุดา  ใจเข้มแข็งดีเลิศ
ป.4
โรงเรียนบ้านน้ำฮู
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
651
เด็กหญิงศุทธนุช  ไม่มีชื่อสกุล
ป.5
โรงเรียนบ้านน้ำฮู
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
652
เด็กหญิงสกาวเดือน  แซ่ถัง
ป.4
โรงเรียนบ้านน้ำฮู
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
653
เด็กหญิงสมิตา  ปาบือ
ป.6
โรงเรียนบ้านน้ำฮู
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
654
เด็กหญิงสุธาวัลย์  สุพรรณ
ป.4
โรงเรียนบ้านน้ำฮู
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
655
เด็กหญิงสุภางค์  ไม่มีชื่อสกุล
ป.6
โรงเรียนบ้านน้ำฮู
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
656
เด็กชายสุรชัย  แซ่หล่อ
ป.5
โรงเรียนบ้านน้ำฮู
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
657
เด็กหญิงสุวรรณา  จะจู๋
ป.4
โรงเรียนบ้านน้ำฮู
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
658
เด็กหญิงแสงคำ  ไม่มีชื่อสกุล
ป.6
โรงเรียนบ้านน้ำฮู
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
659
เด็กหญิงแสงส่วย  ไม่มีชื่อสกุล
ป.5
โรงเรียนบ้านน้ำฮู
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
660
เด็กชายหน่อคำ  ไม่มีชื่อสกุล
ป.5
โรงเรียนบ้านน้ำฮู
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
661
เด็กหญิงหนูดี  ไม่มีชื่อสกุล
ป.4
โรงเรียนบ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ ๗๘
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
662
เด็กหญิงหมอกเหมย  คำพา
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ ๗๘
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
663
เด็กหญิงอภิชญา  ชมภูศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ ๗๘
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
664
เด็กหญิงอภิปรียา  ปานบุญ
ป.4
โรงเรียนบ้านน้ำฮู
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
665
เด็กหญิงอรษา  แซ่ย่าง
ป.6
โรงเรียนบ้านน้ำฮู
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
666
เด็กหญิงอ่อน  ไม่มีชื่อสกุล
ป.4
โรงเรียนบ้านน้ำฮู
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
667
เด็กชายอาทิตย์  กุนนะ
ป.5
โรงเรียนบ้านน้ำฮู
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
668
เด็กหญิงอารียา  ไม่มีชื่อสกุล
ป.4
โรงเรียนบ้านน้ำฮู
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
669
เด็กหญิงอารีรัตน์  มาด
ป.4
โรงเรียนบ้านน้ำฮู
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
แม่ฮ่องสอน เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
ห้องสอบที่
 23
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
670
เด็กหญิงกัญญาวีร์  พาตุรินทร์
ม.3
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
671
นางสาวกาญจนา  กรงทอง
ม.3
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
672
นางสาวเงินแก้ว  ไม่มีชื่อสกุล
ม.3
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
673
นางสาวจันทร์แรม  ไม่มีชื่อสกุล
ม.3
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
674
นางสาวจุฑากานต์  อุ่นเรือน
ม.3
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
675
เด็กหญิงจุฑามาศ  เดชะบุญ
ม.3
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
676
นางสาวชนกนันท์  หวั่งศิริกุล
ม.3
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
677
เด็กหญิงชนกนาถ  อนุกูล
ม.3
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
678
นายชนะชน  โปธิรัง
ม.3
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
679
นางสาวชุติมา  หล่อเดชาถิรวัฒน์
ม.3
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
680
เด็กชายชูลาภ  เลาหมี่
ม.3
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
681
นายณพวุฒิ  สายชมพู
ม.3
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
682
นายณภัทร  เลายี่ปา
ม.3
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
683
นางสาวณัฐกานต์  ปาตุ่ม
ม.3
โรงเรียนบ้านทุ่งยาว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
684
เด็กหญิงดารณี  สดใสญาติ
ม.2
โรงเรียนบ้านทุ่งยาว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
685
นางสาวเดือนเพ็ญ  หม่องแสง
ม.3
โรงเรียนบ้านทุ่งยาว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
686
นายทวีศักดิ์  เที่ยงอิ่ม
ม.3
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
687
นายธนายุต  ชัยแสงสุรีย์
ม.3
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
688
นายธรณ์  เสาแดงเกิดกุล
ม.3
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
689
นางสาวธาริณี  ไม่มีชื่อสกุล
ม.3
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
690
นางสาวธิดารัตน์  เลาว้าง
ม.3
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
691
เด็กชายนพรัตน์  สุทธิวิชา
ม.3
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
692
เด็กหญิงนันทิชา  ฑีฆายุ
ม.3
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
693
นางสาวนิจจารีย์  เลาลี
ม.3
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
694
เด็กชายนิรันดร์  หน้อยมา
ม.3
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
695
เด็กหญิงแบน  จะปุ
ม.3
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
696
นางสาวปิยะธิดา  เลาว้าง
ม.3
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
697
เด็กหญิงพนิดา  โชติอารยะพร
ม.3
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
698
เด็กหญิงพันธ์  กอยะห่าน
ม.2
โรงเรียนบ้านทุ่งยาว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
699
เด็กหญิงวรดา  เลาลี
ม.3
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
700
เด็กหญิงวรันต์พร  จินตกสิการ
ม.2
โรงเรียนบ้านทุ่งยาว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
701
นายศราวุธ  อุ่นเรือน
ม.3
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
702
นายสหัสรังสี  ปันดา
ม.3
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
703
เด็กหญิงสายป่าน  โนจา
ม.3
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
704
นางสาวสุพรรษา  ปานแอ๋
ม.3
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
แม่ฮ่องสอน เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
ห้องสอบที่
 24
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
705
นายสุเมธ  แซ่ฉี
ม.3
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
706
นางสาวหย่งฝาง  แซ่ย่าง
ม.3
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
707
นางสาวเหมยซิง  แซ่กวง
ม.3
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
708
นางสาวอนัญญา  แซ่ถิ่น
ม.3
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
709
เด็กชายอนุพงษ์  ไม่มีชื่อสกุล
ม.3
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
710
เด็กหญิงอรนุช  ปู่ไหม
ม.3
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
711
นางสาวอรวรรณ  หงษ์อินตา
ม.3
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
712
เด็กหญิงอลิสา  สีลี้
ม.3
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
713
นางสาวอ้อม  จายหลู่
ม.3
โรงเรียนบ้านทุ่งยาว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
714
นางสาวอาทิติญา  กันทาสุข
ม.3
โรงเรียนบ้านทุ่งยาว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
715
เด็กชายอำนาจ  ไม่มีชื่อสกุล
ม.3
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
716
เด็กหญิงอินทีรา  นามคำตา
ม.3
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
717
นางสาวแอ้ม  จายหลู่
ม.3
โรงเรียนบ้านทุ่งยาว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
แม่ฮ่องสอน เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
ห้องสอบที่
 25
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
718
เด็กหญิงกมลลักษณ์  กาวารี
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ ๗๘
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
719
เด็กหญิงจ๋ามคำ  ไม่มีชื่อสกุล
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ ๗๘
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
720
เด็กหญิงจิตรารัตน์  เต๋จ๊ะ
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ ๗๘
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
721
เด็กหญิงชนกนันท์  กันทา
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ ๗๘
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
722
เด็กหญิงชนกนันท์  กิติวรรณ์
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ ๗๘
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
723
เด็กชายชาญชัย  ไม่มีชื่อสกุล
ป.4
โรงเรียนบ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ ๗๘
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
724
เด็กชายชุติพนธ์  จันทร์ต๊ะ
ป.4
โรงเรียนบ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ ๗๘
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
725
เด็กหญิงญาณิกา  ไม่มีชื่อสกุล
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ ๗๘
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
726
เด็กชายดอย  ไม่มีชื่อสกุล
ป.4
โรงเรียนบ้านทุ่งยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
727
เด็กชายต้นกล้า  ไม่มีชื่อสกุล
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
728
เด็กชายตะวัน  หม่องแสง
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
729
เด็กชายทุนจ่อ  ไม่มีชื่อสกุล
ป.4
โรงเรียนบ้านทุ่งยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
730
เด็กชายนคร  ไม่มีชื่อสกุล
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ ๗๘
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
731
เด็กหญิงนารี  ไม่มีชื่อสกุล
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ ๗๘
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
732
เด็กหญิงปณิดา  จันทร์ทาป
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ ๗๘
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
733
เด็กหญิงพรทิพย์  สีชา
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ ๗๘
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
734
เด็กหญิงพรไพลิน  ใจ๋ใจ
ป.3
โรงเรียนบ้านทุ่งยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
735
เด็กหญิงพิมพ์วิภา  สุยะดวง
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ ๗๘
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
736
เด็กหญิงพิยดา  ธนานนท์ทวีกุล
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ ๗๘
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
737
เด็กหญิงรังสิมา  ปวงฟู
ป.3
โรงเรียนบ้านทุ่งยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
738
เด็กหญิงวาเลนไทน์  วิสุทธประเสริฐ
ป.4
โรงเรียนบ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ ๗๘
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
739
เด็กชายวินัยศักดิ์  เต็มนวคุณ
ป.4
โรงเรียนบ้านทุ่งยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
740
เด็กชายวีรภัทร  เรือนมูล
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
741
เด็กหญิงศราชินี  แดนไธสง
ป.3
โรงเรียนบ้านทุ่งยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
742
เด็กหญิงศศิวิมล  สะเตอะ
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
743
เด็กหญิงศิริลักษณ์  ก่อยยั่นนะ
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ ๗๘
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
744
เด็กหญิงสุชาวลี  ปวงฟู
ป.4
โรงเรียนบ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ ๗๘
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
745
เด็กหญิงสุณัฐชา  ไชยธรรมมา
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ ๗๘
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
746
เด็กหญิงสุทธิชา  ลำลอง
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ ๗๘
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
747
เด็กหญิงสุภัสสร  ปัญญาตา
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ ๗๘
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
748
เด็กชายเหมวัต  เติ๊กทอน
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ ๗๘
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
แม่ฮ่องสอน เขต 1

ณ โรงเรียนบ้านเมืองแปง
ห้องสอบที่
 26
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
749
เด็กชายเกษม  ดวงจันทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านเมืองแปง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
750
เด็กหญิงขวัญชนก  หว่างป่อ
ป.4
โรงเรียนบ้านผาสำราญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
751
เด็กหญิงจันทิรา  แซ่จั้ง
ป.4
โรงเรียนบ้านผาสำราญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
752
เด็กชายจิ่งห่าน  ไม่มีชื่อสกุล
ป.6
โรงเรียนบ้านสบสา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
753
เด็กชายจิรเดช  เหว่าจะ
ป.6
โรงเรียนบ้านเมืองแปง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
754
เด็กชายจิรภัทร  ว่างป่อ
ป.4
โรงเรียนบ้านผาสำราญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
755
เด็กหญิงจุรีพร  แซทู
ป.4
โรงเรียนบ้านเมืองแปง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
756
เด็กชายชยุต  นิธิวิโรจน์สุข
ป.4
โรงเรียนบ้านแกงหอม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
757
เด็กหญิงชลาลัย  มูโยม
ป.5
โรงเรียนบ้านเมืองแปง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
758
เด็กชายชายแดน  ไม่ปรากฏชื่อสกุล
ป.6
โรงเรียนบ้านเมืองแปง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
759
เด็กหญิงชุติมา  ดิเรกวาจา
ป.6
โรงเรียนบ้านเมืองแปง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
760
เด็กชายฐกฤตธรณ์  ฐิรนันท์โภคิน
ป.6
โรงเรียนบ้านแกงหอม สาขาบ้านม้ง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
761
เด็กชายณัฐชนนท์  อุตเจริญ
ป.6
โรงเรียนบ้านเมืองแปง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
762
เด็กหญิงณัฐณิชา  กันธิมา
ป.5
โรงเรียนบ้านสบสา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
763
เด็กหญิงณิชาพร  หว่างป่อ
ป.4
โรงเรียนบ้านผาสำราญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
764
เด็กหญิงณิชาภัทร  กันทะวงศ์
ป.5
โรงเรียนบ้านสบสา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
765
เด็กหญิงดรณี  สมานชาญชัย
ป.6
โรงเรียนบ้านสบสา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
766
เด็กหญิงดลยา  เลาหลื่อ
ป.6
โรงเรียนบ้านแกงหอม สาขาบ้านม้ง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
767
เด็กชายธนดล  นายหว่าง
ป.6
โรงเรียนบ้านแกงหอม สาขาบ้านม้ง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
768
เด็กหญิงธัญชนก  หว่างป่อ
ป.4
โรงเรียนบ้านผาสำราญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
769
เด็กหญิงธันยชนก  นายหว่าง
ป.5
โรงเรียนบ้านเมืองแปง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
770
เด็กชายธีรธร  เลาหรื่อ
ป.5
โรงเรียนบ้านแกงหอม สาขาบ้านม้ง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
771
เด็กหญิงนวลนรา  สีวรรณะ
ป.5
โรงเรียนบ้านสบสา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
772
เด็กหญิงนิรชา  ไม่ปรากฏชื่อสกุล
ป.5
โรงเรียนบ้านเมืองแปง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
773
เด็กหญิงเปรมยุตา  ป่าไม้งาม
ป.3
โรงเรียนบ้านแกงหอม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
774
เด็กชายพงศภัค  เสนาไชย
ป.6
โรงเรียนบ้านสบสา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
775
เด็กหญิงพรสินี  กิจโชคประเสริฐ
ป.4
โรงเรียนบ้านผาสำราญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
776
เด็กหญิงพัชรพร  หว่างป่อ
ป.4
โรงเรียนบ้านผาสำราญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
777
เด็กหญิงพัทธวรรณ  สิงห์ทอน
ป.6
โรงเรียนบ้านสบสา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
778
เด็กหญิงพิมตกานร์  สีวรรณะ
ป.5
โรงเรียนบ้านสบสา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
779
เด็กหญิงภานุชนาถ  สีวรรณะ
ป.5
โรงเรียนบ้านสบสา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
780
เด็กชายมงคล  นายหว่าง
ป.4
โรงเรียนบ้านแกงหอม สาขาบ้านม้ง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
781
เด็กหญิงมิ่งขวัญ  แซทู
ป.5
โรงเรียนบ้านเมืองแปง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
782
เด็กชายรัฐภูมิ  แซ่เฒ่า
ป.4
โรงเรียนบ้านผาสำราญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
783
เด็กหญิงวรรณวนัช  ชมภูศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านสบสา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
แม่ฮ่องสอน เขต 1

ณ โรงเรียนบ้านเมืองแปง
ห้องสอบที่
 27
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
784
เด็กชายศรายุทธ  หว่างป่อ
ป.4
โรงเรียนบ้านผาสำราญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
785
เด็กชายศราวุธ  จันต๊ะวัน
ป.5
โรงเรียนบ้านสบสา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
786
เด็กชายศักดิ์ดาเทพ  แซ่สง
ป.6
โรงเรียนบ้านเมืองแปง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
787
เด็กหญิงศิรประภา  ทิพอิ่น
ป.6
โรงเรียนบ้านสบสา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
788
เด็กหญิงสิรินทรา  ยานะรินทร์
ป.5
โรงเรียนบ้านสบสา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
789
เด็กหญิงสิรินทรา  ฮองโยง
ป.4
โรงเรียนบ้านเมืองแปง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
790
เด็กหญิงสุจีรา  เลาซาง
ป.4
โรงเรียนบ้านแกงหอม สาขาบ้านม้ง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
791
เด็กหญิงสุชาวดี  สุขสกุลปัญญา
ป.4
โรงเรียนบ้านผาสำราญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
792
เด็กหญิงสุภิสรา  ต่าแตะ
ป.6
โรงเรียนบ้านแกงหอม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
793
เด็กหญิงสุวารัตน์  ตะแก
ป.6
โรงเรียนบ้านเมืองแปง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
794
เด็กหญิงแสงก่ำ  ไม่ปรากฏชื่อสกุล
ป.5
โรงเรียนบ้านเมืองแปง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
795
เด็กหญิงแสงนุ่ม  ไม่ปรากฏชื่อสกุล
ป.5
โรงเรียนบ้านเมืองแปง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
796
เด็กหญิงอภิญญา  หยู่เปา
ป.4
โรงเรียนบ้านแกงหอม สาขาบ้านม้ง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
797
เด็กหญิงอรปวีณา  ว่างป่อ
ป.4
โรงเรียนบ้านผาสำราญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
798
เด็กหญิงอัจฉรา  ว่างป่อ
ป.4
โรงเรียนบ้านผาสำราญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
799
เด็กหญิงอัญญาดา  เลาต๋า
ป.6
โรงเรียนบ้านแกงหอม สาขาบ้านม้ง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
800
เด็กหญิงอารดา  เลาหวือ
ป.4
โรงเรียนบ้านแกงหอม สาขาบ้านม้ง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
801
เด็กหญิงอุฬาริกา  สุขก๋า
ป.5
โรงเรียนบ้านสบสา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
แม่ฮ่องสอน เขต 1

ณ โรงเรียนบ้านเมืองแปง
ห้องสอบที่
 28
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
802
เด็กหญิงกัลย์สุดา  พนมไพร
ม.1
โรงเรียนบ้านเมืองแปง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
803
เด็กชายกิตติกร  พิกุลทองเกิด
ม.1
โรงเรียนบ้านเมืองแปง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
804
นายกุลธร  หว่างป่อ
ม.3
โรงเรียนบ้านเมืองแปง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
805
เด็กหญิงเกศณีร์  พระนิเวศน์
ม.1
โรงเรียนบ้านเมืองแปง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
806
เด็กชายไกรวิชญ์  เลาหล้า
ม.1
โรงเรียนบ้านเมืองแปง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
807
เด็กหญิงขวัญสุดา  เกษมใจเจริญ
ม.1
โรงเรียนบ้านเมืองแปง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
808
นายคงกระพัน  สีวรรณะ
ม.3
โรงเรียนบ้านเมืองแปง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
809
เด็กชายคงฤทธิ์  ยุวโรจน์อมร
ม.1
โรงเรียนบ้านเมืองแปง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
810
นางสาวจรรยพร  เลาต๋า
ม.2
โรงเรียนบ้านเมืองแปง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
811
เด็กหญิงจันทร์คำ  ไม่ปรากฏชื่อสกุล
ม.1
โรงเรียนบ้านเมืองแปง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
812
นางสาวจันทร์วิภา  หว่างป่อ
ม.2
โรงเรียนบ้านเมืองแปง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
813
นางสาวเจนจิรา  เลาต๋า
ม.2
โรงเรียนบ้านเมืองแปง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
814
เด็กหญิงชวิศา  แซ่ม้า
ม.2
โรงเรียนบ้านเมืองแปง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
815
เด็กชายฐากูร  นุวงค์
ม.1
โรงเรียนบ้านเมืองแปง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
816
นายณรงค์เดช  พาณิชย์สมบูรณ์
ม.2
โรงเรียนบ้านเมืองแปง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
817
เด็กชายณรงค์ศักดิ์  ย่างสกุล
ม.2
โรงเรียนบ้านเมืองแปง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
818
เด็กชายณัฐพนธ์  ฮองโยง
ม.3
โรงเรียนบ้านเมืองแปง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
819
นางสาวณัฐมน  กิจโชคประเสริฐ
ม.3
โรงเรียนบ้านเมืองแปง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
820
เด็กหญิงณิชากานต์  อิ่นป้อ
ม.2
โรงเรียนบ้านเมืองแปง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
821
เด็กหญิงดรุณี  บร่าต่อ
ม.2
โรงเรียนบ้านเมืองแปง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
822
นายต่าย  ตั้งเปา
ม.3
โรงเรียนบ้านเมืองแปง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
823
นายถาย  อายิกู่
ม.3
โรงเรียนบ้านเมืองแปง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
824
เด็กชายทักษิณ  คำหมาย
ม.1
โรงเรียนบ้านเมืองแปง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
825
นายธงไชย  พนมไพร
ม.2
โรงเรียนบ้านเมืองแปง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
826
เด็กหญิงธมลวรรณ  หว่างป่อ
ม.2
โรงเรียนบ้านเมืองแปง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
827
เด็กหญิงธัญชนก  พงษ์ศรี
ม.2
โรงเรียนบ้านเมืองแปง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
828
เด็กชายธานินทร์  เลาต๋า
ม.1
โรงเรียนบ้านเมืองแปง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
829
นายนราธิป  เมืองเมา
ม.3
โรงเรียนบ้านเมืองแปง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
830
นายบรรพต  แซ่เฒ่า
ม.3
โรงเรียนบ้านเมืองแปง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
831
นายประวีณ  เลาต๋า
ม.3
โรงเรียนบ้านเมืองแปง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
832
เด็กหญิงปรานต์  แปงใจ
ม.1
โรงเรียนบ้านเมืองแปง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
833
เด็กหญิงปรายฟ้า  พรมเทพ
ม.1
โรงเรียนบ้านเมืองแปง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
834
เด็กหญิงปรียาภัทร  วรรณภิระ
ม.3
โรงเรียนบ้านเมืองแปง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
835
เด็กชายปิยะวรรษ  เจแฮ
ม.1
โรงเรียนบ้านเมืองแปง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
836
เด็กชายพงศ์พัทธ์  ศิริอางค์
ม.3
โรงเรียนบ้านเมืองแปง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
แม่ฮ่องสอน เขต 1

ณ โรงเรียนบ้านเมืองแปง
ห้องสอบที่
 29
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
837
เด็กชายพนมศักดิ์  เลาต๋า
ม.2
โรงเรียนบ้านเมืองแปง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
838
นางสาวพรวดี  ว่างป่อ
ม.2
โรงเรียนบ้านเมืองแปง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
839
นางสาวพรสินี  ว่างป่อ
ม.2
โรงเรียนบ้านเมืองแปง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
840
เด็กหญิงพัชราภรณ์  นายหว่าง
ม.1
โรงเรียนบ้านเมืองแปง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
841
เด็กชายพิทักษ์  พนมไพร
ม.1
โรงเรียนบ้านเมืองแปง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
842
เด็กชายพิทักษ์  สุขสกุลปัญญา
ม.1
โรงเรียนบ้านเมืองแปง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
843
เด็กชายพิภพ  เลาเทาะ
ม.1
โรงเรียนบ้านเมืองแปง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
844
เด็กหญิงเพียงฟ้า  พรมพันธ์
ม.3
โรงเรียนบ้านเมืองแปง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
845
นายภุชงค์  จอตุ
ม.3
โรงเรียนบ้านเมืองแปง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
846
เด็กหญิงรุจิกร  อุดทายะ
ม.2
โรงเรียนบ้านเมืองแปง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
847
เด็กชายฤทธิ์เดช  พาณิชย์สมบูรณ์
ม.1
โรงเรียนบ้านเมืองแปง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
848
เด็กหญิงลักขณา  เลาหรื่อ
ม.2
โรงเรียนบ้านเมืองแปง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
849
เด็กหญิงวรัญญา  หว่างไม
ม.2
โรงเรียนบ้านเมืองแปง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
850
เด็กหญิงวราภรณ์  กิจโชคประเสริฐ
ม.1
โรงเรียนบ้านเมืองแปง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
851
เด็กหญิงวัชราพร  เส่ซู
ม.2
โรงเรียนบ้านเมืองแปง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
852
เด็กหญิงวิมลพร  พีระวุฒิทวีเดช
ม.1
โรงเรียนบ้านเมืองแปง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
853
เด็กชายวุฒิพงษ์  บุญดี
ม.1
โรงเรียนบ้านเมืองแปง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
854
เด็กหญิงศิริขวัญ  เลาซาง
ม.1
โรงเรียนบ้านเมืองแปง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
855
เด็กหญิงศิริพร  พนมไพร
ม.1
โรงเรียนบ้านเมืองแปง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
856
เด็กหญิงศิวปรียา  อำพันธ์
ม.2
โรงเรียนบ้านเมืองแปง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
857
นายสุขทัพชัย  กระบวนพานิชย์
ม.2
โรงเรียนบ้านเมืองแปง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
858
นายสุขสันต์  ศรีวรรณะ
ม.3
โรงเรียนบ้านเมืองแปง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
859
เด็กหญิงสุนิสา  ไม่ปรากฏชื่อสกุล
ม.3
โรงเรียนบ้านเมืองแปง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
860
เด็กหญิงสุพรรณ์  นายหว่าง
ม.2
โรงเรียนบ้านเมืองแปง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
861
นางสาวสุพัตรา  ว่างป่อ
ม.2
โรงเรียนบ้านเมืองแปง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
862
เด็กหญิงสุพิชญา  ทาดู
ม.1
โรงเรียนบ้านเมืองแปง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
863
เด็กหญิงสุภาพร  นายหว่าง
ม.2
โรงเรียนบ้านเมืองแปง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
864
เด็กหญิงสุรนันท์  พะยิ
ม.1
โรงเรียนบ้านเมืองแปง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
865
นางสาวเสาวภา  เลาหรื่อ
ม.3
โรงเรียนบ้านเมืองแปง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
866
เด็กหญิงแสงจิต  ไม่ปรากฏชื่อสกุล
ม.1
โรงเรียนบ้านเมืองแปง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
867
เด็กหญิงแสงอิง  ไม่ปรากฏชื่อสกุล
ม.1
โรงเรียนบ้านเมืองแปง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
868
เด็กชายอนุรักษ์  อุทธายะ
ม.3
โรงเรียนบ้านเมืองแปง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
869
เด็กหญิงอรจิรา  จันทร์พูน
ม.1
โรงเรียนบ้านเมืองแปง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
870
เด็กหญิงอรทัย  แซ่เฒ่า
ม.1
โรงเรียนบ้านเมืองแปง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
871
เด็กหญิงอรสา  มุงมา
ม.3
โรงเรียนบ้านเมืองแปง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
แม่ฮ่องสอน เขต 1

ณ โรงเรียนบ้านเมืองแปง
ห้องสอบที่
 30
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
872
เด็กหญิงอสมา  เลาวือ
ม.1
โรงเรียนบ้านเมืองแปง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
873
นายอ่องแสง  ไม่ปรากฏชื่อสกุล
ม.3
โรงเรียนบ้านเมืองแปง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
874
นายอะเลผะ  เลาหมี่
ม.3
โรงเรียนบ้านเมืองแปง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
875
เด็กหญิงอุไรพรรณ  หว่างไม
ม.1
โรงเรียนบ้านเมืองแปง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
แม่ฮ่องสอน เขต 1

ณ โรงเรียนบ้านเมืองแปง
ห้องสอบที่
 31
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
876
เด็กชายธนพล  หว่างป่อ
ป.6
โรงเรียนบ้านผาสำราญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
877
เด็กหญิงบุณยาพร  ว่างป่อ
ป.6
โรงเรียนบ้านผาสำราญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
878
เด็กชายพศิน  หว่างป่อ
ป.6
โรงเรียนบ้านผาสำราญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
879
เด็กชายวงศกร  หว่างป่อ
ป.6
โรงเรียนบ้านผาสำราญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
880
เด็กหญิงวรรณพร  หว่างป่อ
ป.6
โรงเรียนบ้านผาสำราญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
881
เด็กหญิงวัทนพร  หว่างป่อ
ป.6
โรงเรียนบ้านผาสำราญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
882
เด็กหญิงศนิดา  หว่างป่อ
ป.6
โรงเรียนบ้านผาสำราญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
883
เด็กหญิงศุภาวรรณ  หว่างป่อ
ป.6
โรงเรียนบ้านผาสำราญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
884
เด็กหญิงสกาวเดือน  หว่างป่อ
ป.6
โรงเรียนบ้านผาสำราญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
885
เด็กชายสิทธิพล  หว่างป่อ
ป.6
โรงเรียนบ้านผาสำราญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
886
เด็กหญิงสุกัญญา  หว่างป่อ
ป.6
โรงเรียนบ้านผาสำราญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
887
เด็กหญิงสุดารัตน์  แซ่ม้า
ป.6
โรงเรียนบ้านผาสำราญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
888
เด็กหญิงสุภัสรา  แซ่เฒ่า
ป.6
โรงเรียนบ้านผาสำราญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
889
เด็กหญิงอรพิน  สุขสกุลปัญญา
ป.6
โรงเรียนบ้านผาสำราญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
แม่ฮ่องสอน เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
ห้องสอบที่
 32
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
890
เด็กชายกลฑีป์  เวียงคำ
ป.6
โรงเรียนบ้านน้ำริน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
891
เด็กหญิงกวิตา  ไม่มีชื่อสกุล
ป.5
โรงเรียนบ้านห้วยแห้ง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
892
เด็กชายกอง  ไม่มีชื่อสกุล
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยแห้ง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
893
เด็กหญิงกันติยา  อุดมอัมพร
ป.6
โรงเรียนบ้านยาป่าแหน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
894
เด็กหญิงกัลยกร  เลายี่ปา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
895
เด็กหญิงเกศราภรณ์  พาลิแล
ป.3
โรงเรียนบ้านแม่ละนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
896
เด็กชายคมสันต์  กัลยาโน
ป.6
โรงเรียนบ้านน้ำริน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
897
เด็กหญิงเครือฟ้า  รู้ดี
ป.5
โรงเรียนบ้านยาป่าแหน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
898
เด็กหญิงจรรยพร  อุดมอัมพร
ป.6
โรงเรียนบ้านยาป่าแหน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
899
เด็กหญิงจารุวรรณ  ทวีเลิศวุฒิกุล
ป.6
โรงเรียนบ้านน้ำริน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
900
เด็กชายฉัตรมงคล  -
ป.6
โรงเรียนบ้านน้ำริน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
901
เด็กชายชูศักดิ์  อาทิตย์อุไร
ป.6
โรงเรียนบ้านยาป่าแหน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
902
เด็กหญิงณัฐชนา  ปิยชาติศรกุล
ป.6
โรงเรียนบ้านยาป่าแหน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
903
เด็กหญิงดาว  ไม่มีชื่อสกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
904
เด็กหญิงดาว  ลุงออ
ป.5
โรงเรียนบ้านแม่ละนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
905
เด็กชายทศพล  หน่อสีดา
ป.6
โรงเรียนบ้านยาป่าแหน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
906
เด็กหญิงทับทิม  ทาคำมา
ป.3
โรงเรียนบ้านแม่ละนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
907
เด็กหญิงทัศนีย์  อุดมอัมพร
ป.6
โรงเรียนบ้านยาป่าแหน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
908
เด็กชายธนวิชญ์  ขุขเขาขจี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
909
เด็กหญิงธัญญา  ไม่มีชื่อสกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
910
เด็กชายธาวิน  ติวัน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
911
เด็กชายนภดล  มังกรชัยศิลป์
ป.6
โรงเรียนบ้านน้ำริน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
912
เด็กชายนวพล  ชนะชูเจริญ
ป.4
โรงเรียนบ้านยาป่าแหน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
913
เด็กหญิงบุญยานุช  ไม่มีชื่อสกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
914
เด็กหญิงปาลิดา  อุดมอัมพร
ป.6
โรงเรียนบ้านยาป่าแหน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
915
เด็กชายปิยะชาติ  หยกแก้วตระการ
ป.5
โรงเรียนบ้านห้วยแห้ง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
916
เด็กชายพีรวัฒน์  แสงอุ่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
917
เด็กหญิงภาริดา  โชติธาดากุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
918
เด็กชายภูวสิษฏ์  วิวัฒน์พรไชย
ป.6
โรงเรียนบ้านน้ำริน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
919
เด็กหญิงมล  ไม่มีชื่อสกุล
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยแห้ง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
920
เด็กหญิงยุวดี  จะหา
ป.6
โรงเรียนบ้านยาป่าแหน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
921
เด็กหญิงรพิชา  หยกแก้วตระการ
ป.5
โรงเรียนบ้านห้วยแห้ง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
922
เด็กหญิงวรรณิตา  วราฤทธิ์ภาคกุล
ป.3
โรงเรียนบ้านแม่ละนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
923
เด็กหญิงวราวี  ปิยชาติศรกุล
ป.4
โรงเรียนบ้านยาป่าแหน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
924
เด็กหญิงวันทนี  โชติเวทย์สรานนท์
ป.6
โรงเรียนบ้านยาป่าแหน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
แม่ฮ่องสอน เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
ห้องสอบที่
 33
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
925
เด็กหญิงวาสิตา  สงสุวรรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
926
เด็กชายวิชยา  จีนาแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
927
เด็กหญิงวิภาดา  ไม่มีชื่อสกุล
ป.6
โรงเรียนบ้านยาป่าแหน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
928
เด็กหญิงศิริกานต์  จุลเหลา
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่ละนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
929
เด็กหญิงศิริพรรณ  ไพรบันลือ
ป.6
โรงเรียนบ้านยาป่าแหน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
930
เด็กหญิงสรัลพร  ธงชัยชนะ
ป.4
โรงเรียนบ้านยาป่าแหน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
931
เด็กหญิงสิริกร  จิตรดำรงรัตน์
ป.4
โรงเรียนบ้านยาป่าแหน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
932
เด็กหญิงสุกานดา  จันทร์เขียว
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่ละนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
933
เด็กหญิงสุดที่รัก  ไม่มีชื่อสกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
934
เด็กหญิงสุทีทิดา  แซ้จาง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
935
เด็กหญิงสุรดา  ดิเรกวาจา
ป.6
โรงเรียนบ้านยาป่าแหน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
936
เด็กหญิงสุวรรณี  พิทักษ์กิตติคุณ
ป.6
โรงเรียนบ้านยาป่าแหน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
937
เด็กหญิงอัปสร  เลาหมี่
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
938
เด็กชายอิทธิพล  เลาลี
ป.6
โรงเรียนบ้านน้ำริน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
แม่ฮ่องสอน เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
ห้องสอบที่
 34
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
939
เด็กชายกษิดิศ  โพธิ์ไทรย์
ม.2
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
940
นางสาวกัลยา  ปู่ชิ
ม.3
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
941
เด็กชายกาญกิจ  สงสุวรรณ์
ม.1
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
942
เด็กหญิงกาญลักษ์  ตาหมี่
ม.2
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
943
นางสาวกิตติมา  เลายี่ปา
ม.3
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
944
เด็กหญิงเกศรินทร์  แซ่จาง
ม.1
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
945
เด็กหญิงขวัญใจ  ไม่มีชื่อสกุล
ม.2
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
946
เด็กชายคำหลู่  ไม่มีชื่อสกุล
ม.1
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
947
นางสาวจริยา  สุขทองใบ
ม.3
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
948
นางสาวจันทร์ทิพย์  ก่อเสถียรรัตน์
ม.3
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
949
เด็กหญิงจารุนิภา  ดิดูพา
ม.1
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
950
เด็กหญิงเจษฎาพร  ทวีกิ่งเพชร
ม.1
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
951
เด็กชายเจษฎาภรณ์  นายหนี่
ม.1
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
952
เด็กหญิงชฎาวดี  เลาหมี่
ม.2
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
953
เด็กชายชานนท์  เลาหมี่
ม.2
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
954
เด็กหญิงณิชมน  ไพรวนาศิริ
ม.1
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
955
นายเทพพิทักษ์  แซ่จาง
ม.3
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
956
เด็กชายนิลพัตรา  แข่ลีซอ
ม.2
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
957
เด็กชายบัณฑิต  วรุณธารา
ม.1
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
958
เด็กหญิงบุญญรัตน์  วงศ์พิริยะ
ม.2
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
959
นายปิติพงษ์  แข่ลีซอ
ม.3
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
960
นายปีระศักดิ์  ไม่มีชื่อสกุล
ม.3
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
961
เด็กหญิงพรธิรา  ยอดเชิงฉลาด
ม.2
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
962
เด็กหญิงพันธิสา  ทรัพย์ผ่องใส
ม.1
โรงเรียนบ้านแม่ละนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
963
เด็กหญิงพิมผกา  ชัยทีวงศ์
ม.3
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
964
นางสาวพุทธิดา  เลาหมี่
ม.3
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
965
เด็กหญิงแพรว  เลายี่ปา
ม.2
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
966
เด็กหญิงไพริน  ไม่มีชื่อสกุล
ม.2
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
967
เด็กหญิงภาริดา  เลาว้าง
ม.1
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
968
เด็กหญิงภูธนาภรณ์  พรหมมี
ม.2
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
969
เด็กหญิงมอญจิ่ง  ไม่มีชื่อสกุล
ม.1
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
970
เด็กหญิงมัณฑิตา  เดชานันทวัฒน์
ม.1
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
971
นายเมธพนธ์  เลาหมู่
ม.3
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
972
เด็กหญิงรพีพรรณ  ไม่มีชื่อสกุล
ม.2
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
973
เด็กหญิงรวิภรณ์  ว่างปอ
ม.2
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
แม่ฮ่องสอน เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
ห้องสอบที่
 35
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
974
เด็กหญิงรัชนีกร  วันนา
ม.2
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
975
เด็กหญิงลำดวน  ไพรคติภพ
ม.2
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
976
นางสาววรรณวิสา  ศุภวัฒน์วิโรจน์
ม.3
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
977
เด็กหญิงวรรณิกา  วราฤทธิ์ภาคกุล
ม.1
โรงเรียนบ้านแม่ละนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
978
เด็กหญิงวรางคณา  ยาเขต
ม.2
โรงเรียนบ้านแม่ละนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
979
นางสาวศิริวรรณ  แข่ลีซอ
ม.3
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
980
เด็กหญิงสายน้ำฝน  บุญกิติ
ม.3
โรงเรียนบ้านแม่ละนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
981
เด็กหญิงสายสมร  สุธรรม
ม.2
โรงเรียนบ้านแม่ละนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
982
เด็กหญิงสุดารัตน์  อุรา
ม.1
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
983
เด็กชายสุธน  ลุงคำ
ม.2
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
984
นายสุพัฒชัย  เลาลี
ม.3
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
985
เด็กหญิงแสงจันทร์  ลูกเวียง
ม.1
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
986
เด็กหญิงหทัยรัตน์  ศุภรเลิศนที
ม.3
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
987
เด็กชายแหลง  ไม่มีชื่อสกุล
ม.1
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
988
เด็กหญิงอรนุช  เลาหมี่
ม.1
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
989
เด็กหญิงอรวีร์  เลิศตระกูลพนา
ม.2
โรงเรียนบ้านแม่ละนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
990
นายอ่องยุ้น  ไม่มีชื่อสกุล
ม.1
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
991
เด็กหญิงอะหมี่มะ  แซ่ย่าง
ม.2
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
992
นางสาวอาหมี่  ไม่มีชื่อสกุล
ม.1
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
993
เด็กหญิงอิ่งส่วย  ไม่มีชื่อสกุล
ม.2
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
994
นายเอน  แก้วดวงแสง
ม.3
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
แม่ฮ่องสอน เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
ห้องสอบที่
 36
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
995
เด็กหญิงกัญญารัตน์  ปินตาคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
996
เด็กหญิงจนทร์เพ็ญ  ไม่มีชื่อสกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
997
เด็กหญิงจรุณี  ไม่มีชื่อสกุล
ป.5
โรงเรียนบ้านห้วยแห้ง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
998
เด็กหญิงจักรมาลา  ผาแดงสุวรรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
999
เด็กชายจักรวาล  ชนิดกานน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1000
เด็กหญิงจักษณา  วัฒนแสนสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1001
เด็กหญิงจันทกานต์  บุญนำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1002
เด็กชายจิราเจต  จ๋อยแปง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1003
เด็กหญิงเจนจิรา  แซ่ว่าง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1004
เด็กชายชนกานต์  มะโนจิตต์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1005
เด็กหญิงชนาพร  ไม่มีชื่อสกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1006
เด็กหญิงดรณี  หลักแต่ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1007
เด็กหญิงดรุณี  เลาหมี่
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1008
เด็กชายดวงจันทร์  ไม่มีชื่อสกุล
ป.5
โรงเรียนบ้านห้วยแห้ง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1009
เด็กชายทัศน์พล  ขวานทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยแห้ง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1010
เด็กชายธนากร  เมธาวีสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1011
เด็กหญิงธัญญมัย  ไพรประดิษฐ์
ป.5
โรงเรียนบ้านห้วยแห้ง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1012
เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  ภาคย์สัสดีกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1013
เด็กหญิงธัญทิพา  แซ่ยั้ง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1014
เด็กหญิงธิดาภรณ์  ผาแดงสุวรรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1015
เด็กชายธีรพงษ์  อุกอาจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1016
เด็กหญิงนวลจิ่ง  ไม่มีชื่อสกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1017
เด็กหญิงนิตยา  หลักแต่ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1018
เด็กหญิงนิรมล  ชอบชัยภูมิ
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยแห้ง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1019
เด็กชายบุญโชค  ไม่มีชื่อสกุล
ป.5
โรงเรียนบ้านห้วยแห้ง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1020
เด็กหญิงปณิดา  เลายี่ป๋า
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1021
เด็กหญิงพรรณี  ไม่มีชื่อสกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1022
เด็กหญิงพรอรุณ  ฉันท์ชัยเดช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1023
เด็กหญิงพัชรินทร์  คำสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1024
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  คำสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1025
เด็กหญิงพิมพ์นภา  โยนาศักดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1026
เด็กหญิงมณฑิตา  เชียงใหม่
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1027
เด็กหญิงมลฤดี  กัมปนาทวิจิตรกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1028
เด็กชายเมืองลา  ไม่มีชื่อสกุล
ป.5
โรงเรียนบ้านห้วยแห้ง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1029
เด็กชายไม้  มล
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยแห้ง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
แม่ฮ่องสอน เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
ห้องสอบที่
 37
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1030
เด็กหญิงรวิพร  ไม่มีชื่อสกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1031
เด็กหญิงรัตฤมล  ไม่มีชื่อสกุล
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยแห้ง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1032
นางสาวลลิดา  มหาอนันต์ศิริ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1033
เด็กหญิงวรนุช  อภิรักษ์น้ำริน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1034
เด็กหญิงวริษา  จิตราภากุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1035
เด็กหญิงวารุณี  เลาหมี่
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1036
เด็กหญิงวิจิตรา  หลักแต่ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1037
เด็กชายวิษิต  ธีรพรโกศลจิต
ป.5
โรงเรียนบ้านห้วยแห้ง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1038
เด็กชายศิวกร  วงศ์พระยา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1039
เด็กชายสกลพัฒน์  เลาหมี่
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1040
เด็กชายสมศักดิ์  ไม่มีชื่อสกุล
ป.5
โรงเรียนบ้านห้วยแห้ง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1041
เด็กชายสรพัศ  เสาหิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1042
เด็กชายสิทธิพงษ์  แอบรักสีแดง
ป.5
โรงเรียนบ้านห้วยแห้ง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1043
เด็กหญิงสิรีธร  แสหน่อ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1044
เด็กหญิงสุชาณัฐ  สุขโพธิญาณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1045
เด็กหญิงสุภนา  ชัยทีวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1046
เด็กชายสุรธัช  คำมูลบุญ
ป.5
โรงเรียนบ้านห้วยแห้ง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1047
เด็กชายสุวรรณศิลป์  สิงห์สุวรรณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1048
เด็กชายอดิเรก  หลักแต่ง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1049
เด็กชายอ่อง  ไม่มีชื่อสกุล
ป.5
โรงเรียนบ้านห้วยแห้ง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1050
เด็กชายอานน  ตุ่นหล้า
ป.5
โรงเรียนบ้านห้วยแห้ง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1051
เด็กชายเอกอนันต์  ป่าบือ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์