ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
มุกดาหาร

ณ อาคาร SD ป.4/1 ห้อง 3205 - 3206 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟมุกดาหาร
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกชกร  โตวัฒนกิจ
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
2
เด็กหญิงกชพร  คำสีทา
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
3
เด็กหญิงกชพร  บัวพุฒเจริญ
ป.3
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
4
เด็กหญิงกชพร  บำรุงตา
ป.4
โรงเรียนบ้านสงเปือยเหนือ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
5
เด็กหญิงกณิกา  สุวรรณไตร
ป.3
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
6
เด็กหญิงกนกพร  พึ่งพุทธ
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
7
เด็กหญิงกนกพิชญ์  มูลสมบัติ
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
8
เด็กหญิงกนกภัทร  อุปสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
9
เด็กหญิงกนกวรรณ  ประวิทย์สิทธิกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
10
เด็กหญิงกนกวรรณ์  วงศ์ณรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
11
เด็กหญิงกมลชนก  ดำรงดาลัยพงศ์
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
12
เด็กชายกมลชนก  เรืองธรรม
ป.3
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
13
เด็กหญิงกมลเนตร  มุกดาฐิติกาญจน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
14
เด็กหญิงกรกนก  ซาเสน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
15
เด็กหญิงกรกนก  วงษ์ฤทธิ์
ป.3
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
16
เด็กชายกรกฤษณะ  อุ่นแสง
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
17
เด็กหญิงกรรณิกา  สีคำ
ป.6
โรงเรียนมุกดาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
18
เด็กหญิงกรวรรณ  เมืองโคตร
ป.3
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
19
เด็กชายกรีย์  กรีรัมย์
ป.5
โรงเรียนท่านพระสารีบุตร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
20
เด็กหญิงกฤตจิญา  กลางประพันธ์
ป.6
โรงเรียนมุกดาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
21
เด็กชายกฤตนัย  คำสีแก้ว
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
22
เด็กหญิงกฤตพร  วรสุข
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
23
เด็กหญิงกฤติกา  คำปัน
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
24
เด็กหญิงกฤติยา  บุตรนาม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
25
เด็กชายกฤษณ  รักเกียรตินักรบ
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
26
เด็กหญิงกฤษณา  มาศขาว
ป.3
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
27
เด็กชายกฤษดา  เพชรเวช
ป.6
โรงเรียนมุกดาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
28
เด็กชายกฤษนล  เชื่อคำฮด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
29
เด็กชายก้องเกียรติ  สีมาลา
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
30
เด็กหญิงกะติกา  พินิจประสานกิจ
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
31
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  คนไว
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
32
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  จอมเกาะ
ป.3
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
33
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เลประภาพ
ป.3
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
34
เด็กหญิงกัญญาพัชร  บำรุง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
35
เด็กหญิงกัญญาพัชร  ศรีหาราช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
มุกดาหาร

ณ อาคาร SD ป.4/2 ห้อง 3207 - 3208 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟมุกดาหาร
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กหญิงกัญญารัตน์  สุภามาตย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
37
เด็กหญิงกัญญารัตน์  อินานันท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
38
เด็กหญิงกัญญาวีร์  กิมโล
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
39
เด็กหญิงกัญญาวีร์  แสงธนู
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
40
เด็กชายกันต์ธีร์  จันทร์แถม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
41
เด็กชายกันตพงศ์  ทองการ
ป.3
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
42
เด็กชายกันตพงษ์  คืนดี
ป.3
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
43
เด็กชายกันต์ฤทัย  ยืนยง
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
44
เด็กชายกันตินัน์  โอฬารเสถียร
ป.3
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
45
เด็กหญิงกัลญ์สุดา  คนเพียร
ป.4
โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 2
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
46
เด็กหญิงกัลยกร  แสนสุข
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
47
เด็กหญิงกัลยรัตน์  เรืองรักษ์
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
48
เด็กหญิงกัลย์สุดา  แก้งวัง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
49
เด็กหญิงกัลยา  พรหมเสนา
ป.6
โรงเรียนบ้านนาโพธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
50
เด็กหญิงกัลยากร  เสิกภูเขียว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
51
เด็กหญิงกัลยารัตน์  ดำรงดาลัยพงศ์
ป.3
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
52
เด็กหญิงกานต์ธิดา  จันทพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
53
เด็กหญิงกานต์ธิดา  บัน
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
54
เด็กหญิงการต์ธีรา  ว่องไว
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
55
เด็กหญิงกิ่งกาญจน์  บุญทับเสน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
56
เด็กชายกิตตินันท์  วิชาธร
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
57
เด็กชายกิตติพงษ์  ภาคภูมิ
ป.5
โรงเรียนบ้านสงเปือยเหนือ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
58
เด็กชายกิตติพันธ์  ทาทอง
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
59
เด็กชายกิตติพิชญ์  กรณวงค์
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
60
เด็กชายกิตติภพ  กุมภิโร
ป.3
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
61
เด็กหญิงกีรติกา  ดังสกุล
ป.3
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
62
เด็กหญิงกีรติกา  ดัสกุล
ป.3
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
63
เด็กหญิงกุลธิดา  คำสุนันท์
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
64
เด็กหญิงกุลธิดา  จันทรโคตร
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
65
เด็กหญิงกุลธิดา  ประสานศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
66
เด็กหญิงกุลภัสสร์  ภูมาลา
ป.5
โรงเรียนมุกดาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
67
เด็กหญิงกุลสตรี  ศรีวิชา
ป.4
โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 2
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
68
เด็กหญิงเกตน์นิภา  เหงียนถิ
ป.3
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
69
เด็กชายเกริกฤทธิ์  แผ่นพรหม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
70
เด็กชายเกรียงศักดิ์  ราษฎรดี
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
มุกดาหาร

ณ อาคาร SD ป.4/3 ห้อง 3209 - 3210 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟมุกดาหาร
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กชายเกียรติ์ตระการ  โปธิสา
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
72
เด็กชายเกียรติศักดิ์  อุปสาร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
73
เด็กชายขจรพัฒน์  ธูปหอม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
74
เด็กหญิงขวัญฤทัย  พันทะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
75
เด็กหญิงเขมิกา  ปัจฉิมะ
ป.3
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
76
เด็กชายคณพัฒน์  จันทพันธ์
ป.3
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
77
เด็กชายคณพัฒน์  นาจาน
ป.3
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
78
เด็กชายคณาธิป  พลซื่อ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
79
เด็กชายคณาธิป  เหมพันธ์
ป.3
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
80
เด็กชายคณิสร  สกุลไทย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
81
เด็กชายคริสโตเฟอร์  พาลุกา
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
82
เด็กหญิงคีตภัทร  แสนวิเศษ
ป.6
โรงเรียนมุกดาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
83
เด็กชายคุณานนท์  แก้วบุตรา
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
84
เด็กชายฆลฑล  ยะสุนทร
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
85
เด็กชายจักรธร  อรรคศรีวร
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
86
เด็กชายจักรภัทร  ลุนาบุตร
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
87
เด็กชายจักรินทร์  บุญญาฤทธิ์
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
88
เด็กหญิงจันทิมา  บุญญาพิทักษ์
ป.4
โรงเรียนบ้านสงเปือยเหนือ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
89
เด็กหญิงจันทิรา  ภาคภูมิ
ป.4
โรงเรียนบ้านสงเปือยเหนือ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
90
เด็กชายจันมงคล  สุพร
ป.4
โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 2
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
91
เด็กหญิงจิดาภา  ธรรมบุตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
92
เด็กหญิงจิดาภา  อุดาการ
ป.3
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
93
เด็กชายจิตติพัฒน์  ทวีโคตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
94
เด็กหญิงจิตรลดา  ศรีลาศักดิ์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
95
เด็กหญิงจิตสิตา  ไชยสุนันท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
96
เด็กหญิงจิตสุดา  อุดาการ
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
97
เด็กหญิงจินดารัตน์  ก๊งหวั่น
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
98
เด็กหญิงจินตภา  พันธ์เลิศ
ป.6
โรงเรียนมุกดาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
99
เด็กหญิงจินปตี  อุปัญญ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
100
เด็กชายจิรกฤต  ภู่จีน
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
101
เด็กชายจิรกิตต์  สาศิริ
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
102
เด็กหญิงจิรฐา  แสนสิงห์
ป.3
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
103
เด็กหญิงจิรนันท์  เพชรเอี่ยม
ป.6
โรงเรียนชุมชนดอนตาล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
104
เด็กชายจิรพันธ์  วาปี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
105
เด็กชายจิรภัทร  ตั้งรัตนไพศาล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
มุกดาหาร

ณ อาคาร SD ป.4/4 ห้อง 3211 - 3212 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟมุกดาหาร
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กชายจิรวัฒน์  นิลโสม
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
107
เด็กหญิงจุฑามาศ  พันพั่ว
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
108
เด็กหญิงจุติพร  ศรีวะอุไร
ป.3
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
109
เด็กหญิงเจนนิสา  มูลจันดา
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
110
เด็กชายเจษฎาภรณ์  วรรณวัติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
111
เด็กชายเจษฏากร  ทวีโคตร
ป.6
โรงเรียนมุกดาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
112
เด็กชายฉัตรมงคล  เมืองโคตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
113
เด็กชายฉัตริน  จิตรส่องแสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
114
เด็กหญิงชญษร  ศตธนธรณ์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
115
เด็กหญิงชญานนท์  จิตติมาตย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
116
เด็กหญิงชญานิศ  มหาโยธี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
117
เด็กหญิงชญานี  แกว่นถิ่นภู
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
118
เด็กหญิงชฎาภา  บุตรวงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
119
เด็กหญิงชนกกมล  คนขยัน
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
120
เด็กหญิงชนกนันท์  บุญนำ
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
121
เด็กชายชนกันต์  สมนาแซง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
122
เด็กหญิงชนกานต์  เหล่าลือชา
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
123
เด็กชายชนนน  นนท์สะเกษ
ป.3
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
124
เด็กหญิงชนนิกานต์  บุทธิจักร
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
125
เด็กชายชนะชล  ผุยคำสิงห์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
126
เด็กชายชนะชัย  แสงศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
127
เด็กหญิงชนากานต์  ยืนยั่ง
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
128
เด็กหญิงชนาพร  คำสีแก้ว
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
129
เด็กหญิงชนิกานต์  บุญมาศ
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
130
เด็กชายชนุดม  ราชริวงษ์
ป.3
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
131
เด็กชายชมะนันท์  ชุติธนวุฒิ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
132
เด็กชายชโยดม  เอื้อกิ่งเพชร
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
133
เด็กหญิงชลธิชา  จันทะไทย
ป.3
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
134
เด็กหญิงชลนิกานต์  คำบ่อ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
135
เด็กชายชวนากร  กับกระโทก
ป.3
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
136
เด็กชายชวิน  บุญทศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
137
เด็กชายชัชพงศ์  ปรีพูล
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
138
เด็กชายชัชวาล  ไฮคำสี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
139
เด็กหญิงชัญญา  คำหมอก
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
140
เด็กชายชัยชาญ  จำนรรจ์สิริ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
มุกดาหาร

ณ อาคาร SD ป.4/5 ห้อง 3213 - 3214 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟมุกดาหาร
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กชายชัยวัฒน์  ดีดวงพันธ์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
142
เด็กชายชาคริต  กิตติวุฒิภัทร
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
143
เด็กชายชาคริต  ดีสี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
144
เด็กชายชาญชัย  จำนรรจ์สิริ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
145
เด็กชายชาญณรงค์  อุจฉกรรณ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
146
เด็กหญิงชิดชนก  คนสัน
ป.5
โรงเรียนบ้านสงเปือยเหนือ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
147
เด็กชายชินโชติ  ป้องศรี
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
148
เด็กชายชินพัฒน์  ขุราษี
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
149
เด็กชายชินพัฒน์  เอื้อกิ่งเพชร
ป.3
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
150
เด็กหญิงชินวัตร  คำนนท์
ป.4
โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 2
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
151
เด็กชายชินาธิป  สมหวังสง่า
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
152
เด็กชายชิษณุพงษ์  วงษ์พุฒ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
153
เด็กชายชิษพงศ์  คืนดี
ป.3
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
154
เด็กชายชีพชนก  ทวีโคตร
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
155
เด็กหญิงชุติกาญจน์  บุทธิจักร
ป.3
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
156
เด็กหญิงชุติกาญจน์  ปาวงค์
ป.6
โรงเรียนชุมชนดอนตาล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
157
เด็กหญิงชุติกาญจน์  ศิริวงษ์ชัย
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
158
เด็กชายชุติพนธ์  กุลจรัสธาดา
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
159
เด็กชายโชคชัย  ดีดวงพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
160
เด็กหญิงโชติกา  ศิริฟอง
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
161
เด็กชายญาณกีรติ  ธนทรัพย์ทวีโชค
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
162
เด็กชายญาณาธิป  แสงเมือง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
163
เด็กหญิงญาณิศา  มุกดาอาพัทธ์กุล
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
164
เด็กหญิงญาณิศา  อารัญภาณุ
ป.3
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
165
เด็กชายฐักกูร  เหลืองรุ่งเรือง
ป.3
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
166
เด็กชายฐานพัฒน์  รัตนวงค์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
167
เด็กชายฐาปนินทร์  พันธุจินะ
ป.4
โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 2
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
168
เด็กหญิงฐิตาภรณ์  ก่อวงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
169
เด็กชายฐิติกร  แข็งแรง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
170
เด็กหญิงฐิติชญาภรณ์  ขุนศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
171
เด็กชายฐิติพงศ์  คนเพียร
ป.4
โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 2
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
172
เด็กชายฐิติภัทร  ศิริโรจนะทรัพย์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
173
เด็กหญิงฐิติยา  นนทะนำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
174
เด็กหญิงฑิตฐิตา  ชาลี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
175
เด็กชายณฐกร  แฝงสาคู
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
มุกดาหาร

ณ อาคาร SD ป.5/1 ห้อง 3215 - 3216 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟมุกดาหาร
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
176
เด็กหญิงณปภัช  ลีลาอาภากูร
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
177
เด็กชายณพงศ์  วงศ์สาขา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
178
เด็กหญิงณภัทร  บุญมาวงษา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
179
เด็กหญิงณัชชา  ยงกิจถาวร
ป.3
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
180
เด็กหญิงณัชชา  สนั่นเอื้อ
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
181
เด็กหญิงณัฎฐนันท์  สุขทองสา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
182
เด็กหญิงณัฎฐิญา  ปัญญาวงค์
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
183
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  อุคำ
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
184
เด็กหญิงณัฏฐมณี  ดีดวงพันธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
185
เด็กชายณัฐก์ชนนท์  ศรีสด
ป.3
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
186
เด็กหญิงณัฐกรณ์  ทองมหา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
187
เด็กหญิงณัฐกาญจน์  ตรั่นวัน
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
188
เด็กชายณัฐกิตติ์  อาษาดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
189
เด็กหญิงณัฐชญา  เหง้าโอสา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
190
เด็กหญิงณัฐฑนันท์  เจือจันทร์
ป.3
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
191
เด็กหญิงณัฐฑิชา  เบญมาตย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
192
เด็กชายณัฐดนัย  ทวยเจริญ
ป.3
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
193
เด็กหญิงณัฐทิชา  พุ่มเสือ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
194
เด็กหญิงณัฐธิดา  กิ่งกุล
ป.6
โรงเรียนชุมชนดอนตาล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
195
เด็กหญิงณัฐธิดา  จั่นพา
ป.3
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
196
เด็กหญิงณัฐธิดา  ไชยเพชร
ป.3
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
197
เด็กหญิงณัฐธิดา  พิมพ์ลี
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
198
เด็กหญิงณัฐธิดา  วังคะฮาต
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
199
เด็กหญิงณัฐธิดา  สีทาเลิศ
ป.3
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
200
เด็กหญิงณัฐธิตา  เทพสุริย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
201
เด็กหญิงณัฐนันทน์  บุษดี
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
202
เด็กหญิงณัฐนันท์  ฤคดี
ป.3
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
203
เด็กหญิงณัฐนิช  มะโนขันธุ์
ป.3
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
204
เด็กชายณัฐพงศ์  สุพร
ป.4
โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 2
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
205
เด็กหญิงณัฐพร  ทุอุทิศ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
206
เด็กชายณัฐพัชร  ประทุมมา
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
207
เด็กชายณัฐภัทร  ตั้งดำรงวัฒน์
ป.3
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
208
เด็กหญิงณัฐมน  เปียสวน
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
209
เด็กชายณัฐวัฒน์  ขุนเดช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
210
เด็กหญิงณัฐวิภาดา  สุพร
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
มุกดาหาร

ณ อาคาร SD ป.5/2 ห้อง 3217 - 3218 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟมุกดาหาร
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
211
เด็กชายณัฐวุฒิ  อังคะวิง
ป.3
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
212
เด็กหญิงณัฐศิกานต์  สระบุรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
213
เด็กหญิงณัฐสุรางค์  สุริยวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
214
เด็กชายณัท  เสนามาตย์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
215
เด็กชายณันทภพ  เสนามาตย์
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
216
เด็กหญิงณิชกาญจน์  มหาศิลป์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
217
เด็กหญิงณิชกานต์  ยืนยง
ป.3
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
218
เด็กหญิงณิชกานต์  รูปเหมาะ
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
219
เด็กชายณิชกูร  เตียบน้อย
ป.3
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
220
เด็กหญิงณิชา  ป้องพันธ์
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
221
เด็กหญิงณิชาภัทร  คงศรี
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
222
เด็กหญิงณิชาภัทร  รัตนวัน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
223
เด็กหญิงดิษฐ์ลดา  ทองมี
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
224
เด็กชายแดนเนี่ยว เศรษฐวุฒิ  เลย์ค๊อค
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
225
เด็กหญิงได้พร  พรไธสง
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
226
เด็กชายต้นน้ำ  ทัศบุตร
ป.3
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
227
เด็กหญิงตรีชฎาภรณ์  คำโพธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
228
เด็กหญิงตรีทิพยนิภา  คนหาญ
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
229
เด็กหญิงต้องใจ  สุวรรณไตรย์
ป.3
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
230
เด็กชายเตชิต  จันทรสาขา
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
231
เด็กชายเตชินท์  ขันผนึก
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
232
เด็กชายถิรศักดิ์  คำมุงคุณ
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
233
เด็กชายทนิวัฒน์  พรมโสภา
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
234
เด็กชายทฤษฎี  ธีรเนตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
235
เด็กชายทฤษฎี  ศรีคำ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
236
เด็กชายทวีชัย  กิตสมุทร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
237
เด็กชายทวีทรัพย์  ทุมโทน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
238
เด็กชายทศพล  จันทนา
ป.3
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
239
เด็กชายทักษ์ดนัย  นินธิรักษ์
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
240
เด็กหญิงทักษพร  ฑีฆะ
ป.3
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
241
เด็กหญิงทักษอร  กุลสุทธิ์
ป.3
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
242
เด็กหญิงทัชชกร  รุ่งเรือง
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
243
เด็กหญิงทัชชารัตน์  อินทร์พรหมมา
ป.6
โรงเรียนชุมชนดอนตาล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
244
เด็กชายทัตเทพ  นิมิตร
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
245
เด็กหญิงทิชาธร  สุขศรี
ป.6
โรงเรียนชุมชนดอนตาล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
มุกดาหาร

ณ อาคาร SD ป.5/3 ห้อง 3219 - 3220 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟมุกดาหาร
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
246
เด็กหญิงทิพรัตน์  อินปาว
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
247
เด็กหญิงทิวานันท์  จันทร์อิน
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
248
เด็กหญิงทิวาภรณ์  เดชาสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
249
เด็กชายเทพกานต์  คำพิลา
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
250
เด็กชายเทอดภูมิ  สุวรรณไขศรี
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
251
เด็กชายแทนไท  ยืนยง
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
252
เด็กชายธงชัยธีรเดช  วรวิเศษ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
253
เด็กหญิงธนกร  ฉิมมานิตย์
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
254
เด็กชายธนกร  ศรัทธามาก
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
255
เด็กชายธนโชติ  คำนนท์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
256
เด็กชายธนโชติ  นาโสก
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
257
เด็กชายธนดล  บุญประคอง
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
258
เด็กชายธนดล  ภาระพงษ์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
259
เด็กชายธนดล  สารครศรี
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
260
เด็กชายธนทรัพย์  หัสราช
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
261
เด็กชายธนธรณ์  วงศ์ศรีแก้ว
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
262
เด็กชายธนบดี  คนหาญ
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
263
เด็กหญิงธนพร  วรรณพงษ์
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
264
เด็กหญิงธนพรรณ  สมสวย
ป.4
โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 2
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
265
เด็กชายธนพล  กาละปัตย์
ป.3
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
266
เด็กชายธนพล  จิรพรหมเจริญ
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
267
เด็กชายธนพล  แสนจันทะ
ป.3
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
268
เด็กชายธนภัทร  วงศ์คำพา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
269
เด็กชายธนภัทร  วรวิรุฬห์วงศ์
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
270
เด็กชายธนภัทร  ศรีราจันทร์
ป.3
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
271
เด็กชายธนวัชร  ปัญญาวงค์
ป.5
โรงเรียนบ้านสงเปือยเหนือ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
272
เด็กชายธนวัฒน์  เชื้อคำจันทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
273
เด็กชายธนวัฒน์  มงคลสุภา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
274
เด็กชายธนวิชญ์  เจริญวุฒิมากร
ป.3
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
275
เด็กชายธนสิทธิ์  เพียงเกษ
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
276
เด็กชายธนัช  สุเพ็งคำ
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
277
เด็กหญิงธนัชพร  ศรีคุณ
ป.5
โรงเรียนบ้านสงเปือยเหนือ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
278
เด็กชายธนันกร  นามอุทัย
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
279
เด็กชายธนาคาร  ศิริพานิช
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
280
เด็กชายธนาคิม  คณาดี
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
มุกดาหาร

ณ อาคาร SD ป.5/4 ห้อง 3305 - 3306 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟมุกดาหาร
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
281
เด็กหญิงธมนวรรณ  บุญประคอง
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
282
เด็กหญิงธมลวรรณ  โตสัจจะ
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
283
เด็กชายธรรมธรรศ  ประสังสิต
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
284
เด็กชายธรรศ  จันทรสาขา
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
285
เด็กหญิงธรัสพร  เศวตปวิช
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
286
เด็กชายธราดล  วรรณเสริฐ
ป.6
โรงเรียนชุมชนเมืองหนองสูง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
287
เด็กชายธราเทพ  คำหาญ
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
288
เด็กชายธราบดี  สายตา
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
289
เด็กหญิงธวัลรัตน์  คำแก้ว
ป.3
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
290
เด็กหญิงธัชพรรณ  พรชัยกิตติ์
ป.3
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
291
เด็กหญิงธัญจิรา  อัศวรวุฒิโรจน์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
292
เด็กหญิงธัญชนก  กลางถิ่น
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
293
เด็กหญิงธัญชนก  แสงอ่อน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
294
เด็กหญิงธัญญ์จิรา  ลาลำโกน
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
295
เด็กหญิงธัญญนันท์  โชติรักษวงศ์
ป.3
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
296
เด็กหญิงธัญญะนันท์  แก้ววรรณา
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
297
เด็กหญิงธัญญาธร  นนท์ขุนทด
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
298
เด็กหญิงธัญญาภรณ์  รูปสอาด
ป.5
โรงเรียนบ้านสงเปือยเหนือ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
299
เด็กชายธัญเทพ  อินพรหมมา
ป.6
โรงเรียนชุมชนดอนตาล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
300
เด็กชายธัญพิสิษฐ์  เตียบน้อย
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
301
เด็กหญิงธัญวรรณ  สุพรธนวัฒน์
ป.5
โรงเรียนบ้านสงเปือยเหนือ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
302
เด็กหญิงธัญวลัย  จันทรโคตร
ป.3
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
303
เด็กชายธันวา  ผุยคำสิงห์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
304
เด็กหญิงธิดารัตน์  รักษาวงศ์
ป.3
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
305
เด็กหญิงธิติมา  ธรรมชอบ
ป.5
โรงเรียนมุกดาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
306
เด็กหญิงธินัดดา  กองแก้ว
ป.3
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
307
เด็กชายธีรดนย์  วรจักร
ป.3
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
308
เด็กชายธีรนันท์  รังสิเสนา ณ อยุธยา
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
309
เด็กชายธีรพล  นนทะคำจันทร์
ป.3
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
310
เด็กชายธีรพล  รักพรม
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
311
เด็กชายธีรภัทร  แทนเจ็ดริ้ว
ป.3
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
312
เด็กชายธีรภัทร  พานโมก
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
313
เด็กชายธีรวัฒน์  โพธิ์ชัย
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
314
เด็กชายธีระธาดา  นาหัวนิล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
315
เด็กชายธีระมนต์  รุ่งโรจน์ธวัชกิจ
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
มุกดาหาร

ณ อาคาร SD ป.5/5 ห้อง 3307 - 3308 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟมุกดาหาร
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
316
เด็กหญิงธีราพร  กิราชัย
ป.3
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
317
เด็กหญิงนครียา  พลเยี่ยม
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
318
เด็กชายนที  วังคะฮาต
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
319
เด็กหญิงนพชรพร  จันทะเล
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
320
เด็กชายนภัทร  สังชาตรี
ป.3
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
321
เด็กชายนภัสกรณ์  คุณานุปถัมภ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
322
เด็กหญิงนภัสนันท์  เชี่ยวชาญ
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
323
เด็กหญิงนภัสนันท์  ธนันไชยไพศาล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
324
เด็กหญิงนภัสวรรณ  ด้วงลำโกน
ป.3
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
325
เด็กหญิงนภาวีร์  วิริยธนชิต
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
326
เด็กชายนราธิป  มณีพัทธพงศ์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
327
เด็กหญิงนรินธร  ปราบหลอด
ป.3
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
328
เด็กหญิงนริศรา  กันไฟ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
329
เด็กหญิงนริศรา  ขันเงิน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
330
เด็กหญิงนรีกานต์  เหมธุรินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
331
เด็กหญิงนฤชล  ศิริสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
332
เด็กหญิงนฤภร  ผานิตกุลวัฒน์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
333
เด็กหญิงนฤมล  คำจันทร์
ป.3
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
334
เด็กหญิงนลพรรณ  ทิพย์มณี
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
335
เด็กหญิงนวพร  พรมดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
336
เด็กหญิงนวรัตน์  แวงวรรณ
ป.3
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
337
เด็กชายนัฐภัทร  พานทองสกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
338
เด็กหญิงนัทวรรณ  ศิริกาล
ป.5
โรงเรียนบ้านสงเปือยเหนือ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
339
เด็กชายนันทกร  วิสิฐเรืองสกุล
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
340
เด็กหญิงนันท์นภัส  เจือบุญ
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
341
เด็กหญิงนันทนัท  รักชาติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
342
เด็กชายนันทวัฒน์  กัณทพันธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
343
เด็กหญิงนันทวัน  อรรคศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
344
เด็กหญิงนันทิกานต์  จูเปี่ยม
ป.6
โรงเรียนชุมชนดอนตาล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
345
เด็กหญิงนันทิกานต์  ย้อยดวงชัย
ป.5
โรงเรียนบ้านสงเปือยเหนือ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
346
เด็กหญิงนันทิกานต์  โสดาจันทร์
ป.6
โรงเรียนชุมชนดอนตาล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
347
เด็กหญิงนันทิชา  สุขอ่ำ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
348
เด็กหญิงนันทิดา  ภูมิสถาน
ป.4
โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 2
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
349
เด็กหญิงนันทิดา  สุขอ่ำ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
350
เด็กหญิงนาตาชา  โทนุสินธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
มุกดาหาร

ณ อาคาร SD ป.6/1 ห้อง 3309 - 3310 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟมุกดาหาร
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
351
เด็กหญิงนารีรัตน์  กัลยกรสกุล
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
352
เด็กหญิงนิชชาญพิชญ์  บริสุทธิญาณี
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
353
เด็กหญิงนิชาภา  เนาวะพันธ์
ป.6
โรงเรียนมุกดาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
354
เด็กชายนิติรัฐ  โคตคำ
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
355
เด็กชายนิธิ  ทองสุข
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
356
เด็กหญิงนิธิพร  ก่อวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
357
เด็กชายนิธิวัฒน์  ภาคศิริ
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
358
เด็กชายนิธิวุฒิ  หินโยธา
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
359
เด็กชายนิพนธ์  แข็งแรง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
360
เด็กหญิงนิภาวรรณ  นุศาล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
361
เด็กหญิงนิรชร  แสนวิเศษ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
362
เด็กหญิงนิศารัตน์  บุญระมี
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
363
เด็กหญิงนิศารัตน์  เหลืองอ่อน
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
364
เด็กหญิงนุชรัตน์  แซวจันทึก
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
365
เด็กหญิงเนตรชนนี  ไกยกิจ
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
366
เด็กหญิงเนตรทิพย์  พรหมสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
367
เด็กหญิงเนตรน้ำทิพย์  โนรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
368
เด็กชายบริบูรณ์  แข็งแรง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
369
เด็กชายบวรชัย  สุขชัยบวร
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
370
เด็กชายบวรภัค  เตชะจันตะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
371
เด็กหญิงบุญญานันท์  วงษารี
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
372
เด็กชายบุญฤทธิ์  มีชัย
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
373
เด็กหญิงบุณยาพร  ไชยชมพู
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
374
เด็กชายบุพชัย  วงศ์บัว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
375
เด็กชายบุรพล  เสนา
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
376
เด็กหญิงเบญจมาพร  ทองผา
ป.3
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
377
เด็กชายปฎิพล  เจริญผล
ป.3
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
378
เด็กชายปฏิภาณ  บรรลุศิลป์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
379
เด็กหญิงปฏิมากร  ธุรสุขสรร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
380
เด็กชายปฏิวัติ  พิกุลศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
381
เด็กชายปฏิวัติ  ศรีพลอย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
382
เด็กชายปฐพล  หลวงพรหม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
383
เด็กหญิงปณัฐนันท์  พลราชม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
384
เด็กหญิงปณิดา  แข็งแรง
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
385
เด็กหญิงปณิตา  ไวว่อง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
มุกดาหาร

ณ อาคาร SD ป.6/2 ห้อง 3311 - 3312 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟมุกดาหาร
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
386
เด็กหญิงปทิตตา  ชาญเชิงลม
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
387
เด็กหญิงปนัดดา  พาลุกา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
388
เด็กหญิงปนัดดา  โมกไธสง
ป.3
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
389
เด็กหญิงปนัทดา  ภาคภูมิ
ป.5
โรงเรียนบ้านสงเปือยเหนือ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
390
เด็กหญิงปนัสธยา  ลุสุข
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
391
เด็กหญิงปพิชญา  ปัททุม
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
392
เด็กหญิงปพิชญา  สุระประเสริฐ
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
393
เด็กชายปภังกร  ศิริจันทร์
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
394
เด็กหญิงปภาดา  พลเยี่ยม
ป.3
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
395
เด็กหญิงปภาดา  อุทาพันธ์
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
396
เด็กหญิงปภาวรินท์  อุปเสน
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
397
เด็กหญิงปภาวิรนทร์  ว่องไว
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
398
เด็กชายปรพล  ศิริบุญชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
399
เด็กชายปรมินทร์  ว่องไว
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
400
เด็กชายปรศธรณ์  ทองสอาด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
401
เด็กหญิงประณิตา  บุญธูป
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
402
เด็กชายประทานพร  คำบ่อ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
403
เด็กชายประธาน  สมผล
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
404
เด็กชายประภวิษณุ์  เตียตระกูล
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
405
เด็กหญิงประภาสิริ  แก้ววรรณา
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
406
เด็กหญิงประภาสิริ  ค้าข้าว
ป.3
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
407
เด็กหญิงปรัชญวดี  เถาจันทร์
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
408
เด็กชายปรัชญา  แสงจันทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านนาโพธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
409
เด็กหญิงปราชญารัตน์  สิงห์นาง
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
410
เด็กหญิงปริญาภรณ์  สอนเม่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
411
เด็กหญิงปริทัศน์  นามสอน
ป.6
โรงเรียนมุกดาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
412
เด็กชายปรีชาพล  สิทธิสาตร์
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
413
เด็กหญิงปลายฝน  เหง้าโอสา
ป.3
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
414
เด็กหญิงปวริศา  อุปชัย
ป.3
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
415
เด็กหญิงปสุตา  หอมกุหลาบ
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
416
เด็กหญิงปัญญ์ชนก  ศรีโยหะ
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
417
เด็กหญิงปัณณ์ชญาณัฐ  อินผล
ป.3
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
418
เด็กชายปัณณทัต  ใจแข็ง
ป.3
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
419
เด็กชายปัณณวัฒน์  กุลวงษ์
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
420
เด็กชายปัณณวัฒน์  เต็มใจ
ป.3
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
มุกดาหาร

ณ อาคาร SD ป.6/3 ห้อง 3313 - 3314 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟมุกดาหาร
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
421
เด็กชายปัทราช  เข็มทอง
ป.3
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
422
เด็กหญิงปันจิรา  แก้วคำ
ป.6
โรงเรียนมุกดาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
423
เด็กชายปาณัสม์  ทองชุม
ป.3
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
424
เด็กชายปาณัสม์  ศิลปชัย
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
425
เด็กหญิงปานตะวัน  ถิตย์ฉาย
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
426
เด็กหญิงปานฤทัย  ประชาชัย
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
427
เด็กหญิงปาลิตา  ศรีลาศักดิ์
ป.3
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
428
เด็กหญิงปิยธิฎา  หนองแคน
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
429
เด็กหญิงปิยธิดา  ป้องเพชร
ป.5
โรงเรียนมุกดาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
430
เด็กหญิงปิยพร  จันทพันธ์
ป.6
โรงเรียนชุมชนดอนตาล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
431
เด็กชายปิยะนันต์  จันทร์หอม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
432
เด็กชายปิยะเมธ  อึ้งธิติพันธ์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
433
เด็กชายปิยะวัฒน์  ทิพย์มณี
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
434
เด็กหญิงปุญญิสา  ทุมนัต
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
435
เด็กชายปุณณภพ  ประกอบสุข
ป.3
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
436
เด็กชายปุณณวิช  แสงโสม
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
437
เด็กชายปุณยพัฒน์  โกทัน
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
438
เด็กหญิงปุณยวีร์  ใจช่วง
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
439
เด็กหญิงปุณยาพร  จันทวงศ์
ป.6
โรงเรียนชุมชนดอนตาล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
440
เด็กชายปุณวัฒน์  คัชมุข
ป.3
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
441
เด็กชายเปรมปิติ  สุขชัยบวร
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
442
เด็กหญิงไปรยา  พานชัยพิบูล
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
443
เด็กหญิงผกามาศ  ยืนยง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
444
เด็กชายพงศกร  รัฐวร
ป.6
โรงเรียนชุมชนดอนตาล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
445
เด็กชายพงศกรณ์  ไชยศรีหา
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
446
เด็กชายพงศธร  ชาวไธสง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
447
เด็กชายพงศธร  พวงพีภูดินันท์
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
448
เด็กชายพงษ์ศธร  เมืองโคตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
449
เด็กหญิงพจมาน  ราชิวงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
450
เด็กชายพชร  บุตะเขียว
ป.3
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
451
เด็กหญิงพณิชา  วิศรุตมัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
452
เด็กหญิงพนิดา  ทองโบราณ
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
453
เด็กหญิงพนิตสุภา  แก่นสำโรง
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
454
เด็กหญิงพรชนก  จุพิมาย
ป.3
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
455
เด็กหญิงพรทิพย์  เจริญชัยวัฒนโชติ
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
มุกดาหาร

ณ อาคาร SD ป.6/4 ห้อง 3315 - 3316 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟมุกดาหาร
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
456
เด็กหญิงพรนภา  อุปนิ
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
457
เด็กหญิงพรพนิต  ทับชา
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
458
เด็กหญิงพรพิชญา  ผิวผ่อง
ป.3
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
459
เด็กชายพรพิพัฒน์  กุลสุทธิ์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
460
เด็กหญิงพรไพลิน  เมืองโคตร
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
461
เด็กหญิงพรไพลิน  ศรีพรหมมุณี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
462
เด็กหญิงพรรณพัชร  ชมภู่
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
463
เด็กหญิงพรรณวษา  โนนคำพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
464
เด็กชายพรอนันต์  นามแก่ง
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
465
เด็กหญิงพรอัปสร  ไชยสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
466
เด็กหญิงพริ้งพราว  ทองสุข
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
467
เด็กชายพลวัฒน์  มงคุณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
468
เด็กชายพลวิชญ์  สุทธิพิพัฒน์พงศ์
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
469
เด็กหญิงพลอยพรรณ  พันธ์ทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
470
เด็กชายพศวัต  จุลหงส์
ป.3
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
471
เด็กชายพสกร  ธีรพงษกร
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
472
เด็กหญิงพัชญธิดา  ปราณี
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
473
เด็กชายพัชรพงศ์  ยอดวีระพงศ์
ป.3
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
474
เด็กหญิงพัชรมัย  ทองขันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
475
เด็กหญิงพัชรศรี  ทวีโคตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
476
เด็กชายพัชระ  พลหาญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
477
เด็กหญิงพัชราพรรณ  ธรรมปัญญา
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
478
เด็กหญิงพัชราภรณ์  สละวงษ์ลักษณ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
479
เด็กหญิงพัชริดา  ขุราษี
ป.3
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
480
เด็กหญิงพัชริดา  พาลีขันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
481
เด็กหญิงพัฒน์นรี  คิลลิค
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
482
เด็กหญิงพัณนิษา  ว่องไว
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
483
เด็กหญิงพัทธนันท์  จันทพันธ์
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
484
เด็กชายพันธนาวี  เลบิน
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
485
เด็กชายพัสกร  ขลิบบุรินทร์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
486
เด็กชายพัสกร  โตวัฒนกิจ
ป.3
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
487
เด็กหญิงพิชชาพร  จันทร์สว่าง
ป.3
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
488
เด็กหญิงพิชชาภา  มโนรมณ์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
489
เด็กหญิงพิชญาภา  บุญวาล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
490
เด็กหญิงพิชญาวดี  ปราณี
ป.3
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
มุกดาหาร

ณ อาคาร SD ป.6/5 ห้อง 3413 - 3414 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟมุกดาหาร
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
491
เด็กชายพิชญุตม์  แซ่เตียว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
492
เด็กชายพิชญุตม์  อมรโกมินทร์
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
493
เด็กหญิงพิณรัตน์ดา  มงคลโชคไพศาล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
494
เด็กชายพิธา  ประภาธาร
ป.3
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
495
เด็กหญิงพินทองทา  พงศ์ภัคพาณิชย์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
496
เด็กหญิงพิมพ์บุญ  บุญศรี
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
497
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ศิริโรจนะทรัพย์
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
498
เด็กหญิงพิมพ์วิภา  นามวงค์พันธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
499
เด็กหญิงพิยดา  เดชกุญชร
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
500
เด็กหญิงพิรวิชญา  ผิวผ่อง
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
501
เด็กชายพิษณุ  หลวงโป้
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
502
เด็กชายพิสิฏฐ์พล  หงษ์ทอง
ป.3
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
503
เด็กชายพีรณัฐ  ศรีไพบูลย์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
504
เด็กชายพีรธัช  ศิริจันทพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
505
เด็กชายพีรพัฒน์  จิรไพศาลสกุล
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
506
เด็กชายพีรพัฒน์  พรมจันทร์
ป.3
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
507
เด็กชายพีรวิชญ์  ปรีพูล
ป.3
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
508
เด็กชายพีรวิชญ์  ศรีไพบูลย์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
509
เด็กชายพุทธารักษ์  เผ่าหอม
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
510
เด็กหญิงเพชรชมพู  มุกดาประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
511
เด็กหญิงเพชรรัตน์  ลม้ายจำปา
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
512
เด็กหญิงแพรเงิน  ศรีประสงค์
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
513
เด็กหญิงแพรทองพรรณ  รูปดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
514
เด็กหญิงแพรพลอย  กุลศรีวนรัตน์
ป.6
โรงเรียนมุกดาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
515
เด็กหญิงแพรวนิต  มุกทองธนกฤต
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
516
เด็กหญิงแพรวพรรณ  ไชยมาตย์
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
517
เด็กชายฟาร์โรห์  รัตนสถิตกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
518
เด็กชายภคิน  ยงกิจถาวร
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
519
เด็กหญิงภนธร  สุวรรณฑา
ป.6
โรงเรียนมุกดาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
520
เด็กหญิงภวิณี  ศิริกาล
ป.5
โรงเรียนบ้านสงเปือยเหนือ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
521
เด็กชายภัคพล  อุคำ
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
522
เด็กหญิงภัทร์ธิดาวดี  อุ่นคำ
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
523
เด็กชายภัทรพงศ์  แดนดี
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
524
เด็กหญิงภัทรพร  ปทุมพร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
525
เด็กหญิงภัทรภร  ดิษฐบรรจง
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
มุกดาหาร

ณ อาคาร SJ ป.3/1 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟมุกดาหาร
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
526
เด็กหญิงภัทราพร  วรรณประภา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
527
เด็กหญิงภัทราภรณ์  งาหอม
ป.5
โรงเรียนมุกดาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
528
เด็กหญิงภัทราภรณ์  สุวรรณโชติ
ป.6
โรงเรียนชุมชนดอนตาล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
529
เด็กชายภัทราภรณ์  อ่อนพฤกษ์ภูมิ
ป.3
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
530
เด็กชายภาคิณ  ขวัญเจริญ
ป.3
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
531
เด็กชายภาคิน  วรรณพันธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
532
เด็กชายภาณุพงศ์  ทวีโคตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
533
เด็กชายภานุวัฒน์  พันธ์หมุด
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
534
เด็กชายภานุวัฒน์  วงศ์พัฒนาวุุฒิ
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
535
เด็กชายภีรภัทร  มะณีพงษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
536
เด็กชายภูดิส  สายพฤกษ์
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
537
เด็กชายภูธเนศ  อุปฮาต
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
538
เด็กชายภูภูมิ  มูลพรม
ป.3
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
539
เด็กชายภูมินทร์  ปองไป
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
540
เด็กหญิงภูมิพัสวี  ภวภูตานนท์ ณ มหสารคาม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
541
เด็กชายภูริ  พรมภักดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
542
เด็กชายภูรินทร์  โคตรคำ
ป.3
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
543
เด็กชายภูริภัทร  อุ้ยทองศรี
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
544
เด็กชายภูวเดช  ส่งเสริมสิริ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
545
เด็กชายภูวพิชญ์  ศรีสุข
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
546
เด็กหญิงมณีรัตน์  บุญสอด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
547
เด็กหญิงมณีรัตน์  สัตย์ศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
548
เด็กชายมนต์มัทนะ  ศรีสว่าง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
549
เด็กหญิงมนปรียา  ชัยทองศรี
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
550
เด็กหญิงมนัชญา  ยืนยาว
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
551
เด็กชายมนัสวิน  จันทร์คำ
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
552
เด็กหญิงมนัสวี  เมืองโคตร
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
553
เด็กหญิงมรกต  ทองคำ
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
554
เด็กหญิงมินตรา  ช่วยชาติ
ป.4
โรงเรียนบ้านสงเปือยเหนือ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
555
เด็กหญิงมีกาณ  เจนนี่ เวอร์เนอร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
556
เด็กหญิงมุกดารัตน์  กิตติวุฒิภัทร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
557
เด็กหญิงมุกธิดา  พลเยี่ยม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
558
เด็กหญิงมุฑิฏา  สิทธิพรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
559
เด็กชายเมธาพล  บุตรดีวงศ์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
560
เด็กชายยศกร  อรรคสรีวร
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
มุกดาหาร

ณ อาคาร SJ ป.3/2 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟมุกดาหาร
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
561
เด็กหญิงยุวธิดา  อารียะ
ป.6
โรงเรียนบ้านนาโพธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
562
เด็กหญิงเยาวพา  นิมมา
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
563
เด็กชายรชฏ  เสียงเย็น
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
564
เด็กหญิงรดา  ญาณสังวรชัย
ป.3
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
565
เด็กหญิงรดา  ปิติอลงกรณ์
ป.3
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
566
เด็กหญิงรดา  วิศรตมัย
ป.3
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
567
เด็กหญิงรดามณี  พิมพ์ไตรรัตน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
568
เด็กหญิงรติมา  จำปางาม
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
569
เด็กหญิงรติมา  ยืนยั่ง
ป.3
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
570
เด็กหญิงรวิณัช  คำแก้ว
ป.3
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
571
เด็กหญิงระพีพร  ชัยชุติกาญจน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
572
เด็กชายระพีวิชญ์  อ้วนไตร
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
573
เด็กชายรัชชานนท์  แซ่เซีย
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
574
เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  ผดาวงศ์
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
575
เด็กหญิงรัชดา  พรหมมา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
576
เด็กชายรัฐชา  มะหะหมัด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
577
เด็กชายรัฐธนพลม์  บุตรพิมพา
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
578
เด็กชายรัฐภูมิ  ดีดวงพันธ์
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
579
เด็กชายรัฐศักดิ์  บุญกระจ่าง
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
580
เด็กหญิงรัตนากร  ไชยยายงค์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
581
เด็กหญิงรัตนาวดี  บุญทา
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
582
เด็กชายรินรดา  สิริวัฒนชยกร
ป.3
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
583
เด็กหญิงรุ้งนภา  แซ่กิม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
584
เด็กชายรุ่งวิทย์  คำใส
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
585
เด็กหญิงรุจิรดา  จันวิมล
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
586
เด็กหญิงรุจิรา  ครุฑวงษ์
ป.3
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
587
เด็กหญิงรุจิราพร  อุ่นตา
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
588
เด็กชายล้นกล้า  ธีรสาร
ป.3
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
589
เด็กหญิงลภัสรดา  นักทำเกวียน
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
590
เด็กหญิงลลิตา  แม็คโดเนาว์
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
591
เด็กหญิงลลินันต์  จันทรนิธิพงศ์
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
592
เด็กชายลักษิกา  ปาหลา
ป.3
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
593
เด็กชายลัทธพล  โคตรสขึง
ป.6
โรงเรียนชุมชนดอนตาล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
594
เด็กชายวงศธร  ทองโสม
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
595
เด็กหญิงวชิรญาณ์  บุญมา
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
มุกดาหาร

ณ อาคาร SJ ป.3/3 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟมุกดาหาร
ห้องสอบที่
 18
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
596
เด็กหญิงวชิรญาณ์  พิกุลศรี
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
597
เด็กหญิงวชิราภรณ์  ชื่นนิรันดร์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
598
เด็กหญิงวชิราภรณ์  บุทธิจักร์
ป.6
โรงเรียนชุมชนดอนตาล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
599
เด็กหญิงวนัชพร  ทะเสนฮด
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
600
เด็กชายวรกฤษฎฺฺิ์  ขวานแจ่ม
ป.3
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
601
เด็กชายวรพล  ทองมีค่า
ป.3
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
602
เด็กชายวรเมธ  พิกุลศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
603
เด็กหญิงวรรณชนก  ชนะขันธ์
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
604
เด็กหญิงวรรณพร  มูลพรม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
605
เด็กหญิงวรรณษา  ทองกาล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
606
เด็กหญิงวรรณษา  สกุลเดช
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
607
เด็กหญิงวรรณิดา  ซามงค์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
608
เด็กหญิงวรัญชญา  ผลวาด
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
609
เด็กหญิงวรัญชลี  เมืองโคตร
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
610
เด็กหญิงวรัญชลี  สารีแผลง
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
611
เด็กหญิงวรัญญา  ลำพุทธา
ป.3
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
612
เด็กหญิงวรัทยา  พาพันธ์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
613
เด็กชายวรากร  มูลดวง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
614
เด็กหญิงวราพร  พูลสวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
615
เด็กชายวริช  ทองเพิ่ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
616
เด็กหญิงวริศรา  พันธา
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
617
เด็กหญิงวริษา  เศรษฐนันท์
ป.3
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
618
เด็กหญิงวริสรา  บุญยืน
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
619
เด็กหญิงวริสลา  ซาเสน
ป.3
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
620
เด็กชายวสุรัตน์  บุญธูป
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
621
เด็กชายวัชพล  บรรพชาติ
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
622
เด็กชายวัชรพงษ์  เงาสมรูป
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
623
เด็กหญิงวันวิสา  ศรีสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
624
เด็กชายวันใหม่  เจริญทรัพย์
ป.3
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
625
เด็กชายวายุภักษ์  สุกำปัง
ป.5
โรงเรียนมุกดาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
626
เด็กหญิงวิจิตรา  มงคลสุภา
ป.5
โรงเรียนบ้านสงเปือยเหนือ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
627
เด็กชายวิชชากร  จันอินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
628
เด็กชายวิชชากร  สุวรรณไตรย์
ป.3
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
629
เด็กชายวิชญ์พล  ยืนยง
ป.6
โรงเรียนชุมชนดอนตาล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
630
เด็กชายวิชญ์ลภัส  ศรีโยหะ
ป.3
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
มุกดาหาร

ณ อาคาร SJ ป.3/4 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟมุกดาหาร
ห้องสอบที่
 19
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
631
เด็กชายวิชัยยศ  ใจตรง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
632
เด็กหญิงวิฑิตา  คนเพียร
ป.4
โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 2
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
633
เด็กหญิงวิภาดา  เติมจิตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
634
เด็กหญิงวิภาวดี  ปาหลา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
635
เด็กหญิงวิมลวรรณ  ภาคภูมิ
ป.5
โรงเรียนบ้านสงเปือยเหนือ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
636
เด็กหญิงวิรดา  เชี่ยวชาญ
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
637
เด็กหญิงวิศรุตา  มลาวาสน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
638
เด็กชายวิศวกร  กลางท่าไคร้
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
639
เด็กชายวีรภัทร  พละศรี
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
640
เด็กชายวุฒิกร  กองแก้ม
ป.5
โรงเรียนมุกดาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
641
เด็กชายวุฒิพันธ์  บุญรักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
642
เด็กชายศรายุทธ  อินปาว
ป.6
โรงเรียนมุกดาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
643
เด็กหญิงศรินทรา  ทองชุม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
644
เด็กหญิงศวิตา  ผิวผ่อง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
645
เด็กหญิงศศนันท์  พงษ์ศรียา
ป.3
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
646
เด็กหญิงศศิประภา  วงคำจันทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
647
เด็กหญิงศศิวรรณ  เด่นชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
648
เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  หยวกขาว
ป.6
โรงเรียนมุกดาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
649
เด็กชายศักดิ์อนันท์  ภาคภูมิ
ป.5
โรงเรียนบ้านสงเปือยเหนือ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
650
เด็กชายศักรินทร์  เหมแดง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
651
เด็กหญิงศินิธทรา  วาปี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
652
เด็กชายศิรภัทร  รัตนวงศ์
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
653
เด็กชายศิรศักดิ์  เต็มศิริศักดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
654
เด็กหญิงศิริกาญ  ไพบูลย์ชิต
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
655
เด็กหญิงศิรินญาภรณ์  ยืนยง
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
656
เด็กหญิงศิริประภา  ปาวงค์
ป.6
โรงเรียนชุมชนดอนตาล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
657
เด็กหญิงศิริมา  ไหลหลั่ง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
658
เด็กหญิงศิริวรรณ  คำย้าว
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
659
เด็กชายศิริวัฒน์  วงจันทา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
660
เด็กหญิงศิลาภรณ์  ทองผา
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
661
เด็กชายศิวกร  ชาติทอง
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
662
เด็กชายศิวกร  มุกดาพิพัฒน์กุล
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
663
เด็กชายศิวัช  ผาชา
ป.3
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
664
เด็กหญิงศุกลพัชร  วงศ์ละคร
ป.3
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
665
เด็กหญิงศุกลพัชร  วงศืละคร
ป.3
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
มุกดาหาร

ณ อาคาร SJ ป.3/5 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟมุกดาหาร
ห้องสอบที่
 20
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
666
เด็กชายศุภโชค  สาลี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
667
เด็กชายศุภวิชญ์  ไชยดำ
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
668
เด็กชายศุภวิชญ์  ปัททุม
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
669
เด็กชายศุภวิชญ์  เรชิวงศ์
ป.3
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
670
เด็กชายศุภวิชญ์  สิเนหะวัฒนะ
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
671
เด็กหญิงศุลีพร  มนตรี
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
672
เด็กชายเศรษฐพัชร  ส่งเจริญ
ป.3
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
673
เด็กชายสมศักดิ์  บุญวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
674
เด็กหญิงสมิตา  สุวรรณ์
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
675
เด็กชายสรวิชญ์  เรชิวงศ์
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
676
เด็กชายสรวีย์  ใจน้อย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
677
เด็กหญิงสรสวรรค์  วงศ์ศรี
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
678
เด็กหญิงสโรชา  เรืองสุวรรณ
ป.3
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
679
เด็กชายสหภัทร  เชาเชี่ยวชาญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
680
เด็กชายสาริทย์  สาธุภาค
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
681
เด็กชายสิรภพ  บุญลาม
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
682
เด็กหญิงสิรวรรณ  ตั้งศักดิ์ธนกฤต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
683
เด็กชายสิรวิชญ์  พ่อศรียา
ป.3
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
684
เด็กชายสิรวิชญ์  สมมี
ป.3
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
685
เด็กหญิงสิริกร  กล้ายุทธ
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
686
เด็กหญิงสิริกร  จันทรา
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
687
เด็กชายสิรินทร์  สุนทราวาณิชกุล
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
688
เด็กหญิงสิริพักตร์  ยวนแหล
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
689
เด็กหญิงสิริมุกดา  ช่อวงศ์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
690
เด็กหญิงสิริยากร  เวชศาสตร์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
691
เด็กชายสิริวัฒน์  เบญมาตย์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
692
เด็กหญิงสิริวิมล  ศรีลาศักดิ์
ป.6
โรงเรียนชุมชนดอนตาล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
693
เด็กหญิงสุกลพัชร  วงศ์ละคร
ป.3
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
694
เด็กหญิงสุจิตตา  สุพร
ป.5
โรงเรียนบ้านสงเปือยเหนือ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
695
เด็กชายสุชาครีย์  ทองประหยัด
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
696
เด็กหญิงสุชาครีย์  วงค์ชา
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
697
เด็กหญิงสุชานาฏ  ภาคสนาม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
698
เด็กหญิงสุญาดา  สุกฤตานนท์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
699
เด็กหญิงสุตาภัทร  สวดบุรี
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
700
เด็กชายสุเทพ  รัตนวิบูลย์กุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
มุกดาหาร

ณ อาคาร SJ ป.2/1 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟมุกดาหาร
ห้องสอบที่
 21
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
701
เด็กหญิงสุธีดา  วรวิรุฬห์วงศ์
ป.3
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
702
เด็กหญิงสุพิชญา  ปิ่นสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
703
เด็กหญิงสุภชา  เมตุลา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
704
เด็กหญิงสุภัคพรรณ  พันโกฏิ์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
705
เด็กหญิงสุภัคษา  บุญเจริญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
706
เด็กหญิงสุภัทธา  ทองเงิน
ป.6
โรงเรียนมุกดาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
707
เด็กหญิงสุภัทร์ศิรา  ทาบรรเทิง
ป.4
โรงเรียนบ้านสงเปือยเหนือ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
708
เด็กหญิงสุภัสสร  ธีรพงษกร
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
709
เด็กหญิงสุภาพร  นอระใส
ป.5
โรงเรียนบ้านสงเปือยเหนือ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
710
เด็กหญิงสุภาพร  ละคร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
711
เด็กหญิงสุภาภรณ์  เมืองโคตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
712
เด็กหญิงสุภาวณี  เจริญสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
713
เด็กหญิงสุมาวดี  กิตติวุฒิไกร
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
714
เด็กชายสุรบดี  ด้วงพรหม
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
715
เด็กหญิงสุวิชญา  ผานิตกุลวัฒน์
ป.3
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
716
เด็กหญิงสุวิดา  มานะบุตร
ป.3
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
717
เด็กหญิงเสาวนีย์  ขันอาษา
ป.3
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
718
เด็กชายแสงสุรี  รักศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
719
เด็กหญิงหทัยรัตน์  ศรีสังขาล
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
720
เด็กหญิงหทัยรัตน์  หลวงโป้
ป.3
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
721
เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  โชกุน
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
722
เด็กหญิงหนูกานต์  ราชวงศ์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
723
เด็กหญิงหยกผกา  มณีทรัพย์
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
724
เด็กหญิงหฤทชนัน  พรหมจันทร์
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
725
เด็กชายหลักชัย  บุตรดีวงศ์
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
726
เด็กชายเหมมาภาส  เหมโส
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
727
เด็กชายอชิตพล  อามาตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
728
เด็กชายอดิรุช  ลมงาม
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
729
เด็กชายอธิภัทร  นิลนวล
ป.3
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
730
เด็กหญิงอนันดา  อินทกสิกร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
731
เด็กหญิงอภิชญา  แซ่เซีย
ป.3
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
732
เด็กหญิงอภิชญา  แสนโคตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
733
เด็กชายอภิญญา  ถนัดทาง
ป.3
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
734
เด็กหญิงอภิญญา  สิทธิสาตร์
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
735
เด็กชายอภิเดช  พุทธรักษา
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
มุกดาหาร

ณ อาคาร SJ ป.2/2 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟมุกดาหาร
ห้องสอบที่
 22
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
736
เด็กชายอภิธาร  นาคศาลา
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
737
เด็กชายอภิวัฒน์  ประสงค์สุข
ป.3
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
738
เด็กชายอภิวัติ  ใจดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
739
เด็กชายอภิวิชญ์  แสงเพชร
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
740
เด็กชายอภิศักดิ์  ปานทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
741
เด็กหญิงอภิษฎา  ดวงสมสา
ป.3
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
742
เด็กชายอภิสิทธิ์  กลางประพันธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
743
เด็กชายอมรชัย  สิเนหะวัฒนะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
744
เด็กชายอมรเทพ  สระแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
745
เด็กหญิงอมรรัตน์  ปานเถื่อน
ป.6
โรงเรียนมุกดาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
746
เด็กหญิงอรธิดา  สุริยวรรณ
ป.6
โรงเรียนมุกดาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
747
เด็กหญิงอรบุษป์  ภาคภูมิ
ป.5
โรงเรียนบ้านสงเปือยเหนือ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
748
เด็กหญิงอรปรียา  เดชาสิทธิ์
ป.3
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
749
เด็กหญิงอรปรียา  บุญยืน
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
750
เด็กหญิงอรวรรณ  สามัคคีธรรม
ป.4
โรงเรียนบ้านสงเปือยเหนือ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
751
เด็กหญิงอรสา  สกุลไทย
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
752
เด็กหญิงอริสา  ลมงาม
ป.3
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
753
เด็กหญิงอรุณรุ่ง  บุตรภักดี
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
754
เด็กชายอเล็กซานเดอร์ สวิตต์  แคนด้า
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
755
เด็กชายออสติน  ดรายเดน
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
756
เด็กชายอัคคกิตติ์  ธนะเธียรานันท์
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
757
เด็กหญิงอัจฉริยา  สมงาม
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
758
เด็กหญิงอัมพร  คำโนนจาน
ป.4
โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 2
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
759
เด็กหญิงอัมภัสชา  วงศ์นราศิริ
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
760
เด็กชายอัษฎางค์กูร  ธนกุลทวีสิริ
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
761
เด็กหญิงอาทิตยา  ทวีโคตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
762
เด็กหญิงอาทิตยา  ภาคภูมิ
ป.6
โรงเรียนบ้านสงเปือยเหนือ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
763
เด็กหญิงอาริสา  จอมพุก
ป.6
โรงเรียนมุกดาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
764
เด็กหญิงอารีย์ญา  กุลสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
765
เด็กหญิงอารียา  ดำเนิน
ป.3
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
766
เด็กหญิงอารีรัตน์  ยอดสิงห์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
767
เด็กชายอิทธิพัทธ์  ถิ่นเซโปน
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
768
เด็กชายอินทัช  สุวอ
ป.3
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
769
เด็กหญิงอินธิกา  จันทราภรณ์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
770
เด็กหญิงอิษฎ์ธีรา  บรรจง
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
มุกดาหาร

ณ อาคาร SJ ป.2/3 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟมุกดาหาร
ห้องสอบที่
 23
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
771
เด็กหญิงอิษฎาอร  ผิวเรืองนนท์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
772
เด็กชายอิสรานุวัฒน์  กีรติกานน
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
773
เด็กชายอุกฤษฏร์  การเพียร
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
774
เด็กหญิงอุรัสยา  เตียตระกูล
ป.3
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
775
เด็กหญิงเอวิตรา  อุปฌาย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
776
เด็กหญิงแองเจอลีน่า  ดรายเดน
ป.3
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
มุกดาหาร

ณ อาคาร 3 ห้อง 311 โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
ห้องสอบที่
 24
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
777
เด็กชายกชกร  กรณวงค์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
778
เด็กหญิงกนกพิชญ์  อิศดิศัย
ป.3
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
779
เด็กหญิงกนกวรรณ  ดรหมั่น
ป.3
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
780
เด็กหญิงกนกวิลัย  ราชิวงค์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
781
เด็กหญิงกมลชนก  ชูคำสัตย์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
782
เด็กหญิงกมลวรรณ  นามเหลา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
783
เด็กหญิงกมลศิริ  ศิริวงษ์ชัย
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
784
เด็กหญิงกรกนก  บุ้งทอง
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
785
เด็กหญิงกรกมล  วาระสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
786
เด็กหญิงกรชนก  อนุศักดิ์เสถียร
ป.3
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
787
เด็กหญิงกรรณ  อาจวิชัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
788
เด็กชายกฤตกร  กลางประพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
789
เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  คำมุงคุณ
ป.6
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
790
เด็กชายกฤษเรศ  เพชรนนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
791
เด็กหญิงกวินี  ศรีคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
792
เด็กชายกษิดิศ  อาจวิชัย
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
793
เด็กชายกสิณชน  ราชพล
ป.3
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
794
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  คำภีระ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
795
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ทองการ
ป.3
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
796
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ว่องไว
ป.3
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
797
เด็กหญิงกัญญาภัทร  หมั่นปรุ
ป.3
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
798
เด็กหญิงกัญญารัตน์  พวงจันทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
799
เด็กหญิงกัญญาวีร์  เจริญจิตร์
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
800
เด็กหญิงกันต์ฤทัย  สงวนวงค์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
801
เด็กชายกันยาวีร์  ทวีพันธ์
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
802
เด็กหญิงกานต์รวี  เมืองโคตร
ป.3
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
803
เด็กชายกิตติภพ  แข็งแรง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
804
เด็กหญิงกิรณา  ไชยายงค์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
805
เด็กหญิงกุลภรณ์  แสนสุข
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
806
เด็กหญิงเกตน์สิริ  เธียนชัยวัฒนา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
807
เด็กหญิงเกศนี  สวยกลาง
ป.5
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
808
เด็กหญิงแก้วมุกดา  วงศ์พิบูลสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
809
เด็กหญิงขวัญชนก  ที่ทำนัก
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
810
เด็กหญิงขวัญมาดา  ชาชมราษฎร์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
811
เด็กชายคมชาญ  สกุลไทย
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
มุกดาหาร

ณ อาคาร 3 ห้อง313 โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
ห้องสอบที่
 25
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
812
เด็กหญิงคริสติ ยืนยง  คอลลินส์
ป.3
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
813
เด็กหญิงครุนินทุ์  ตรงดี
ป.3
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
814
เด็กชายฆนวัฒน์  ทองเภา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
815
เด็กหญิงจณิสตา  มุงคำภา
ป.3
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
816
เด็กหญิงจรัสพร  ปาวงค์
ป.5
โรงเรียนชุมชนดอนตาล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
817
เด็กหญิงจรีวรรณ  สุอริยพงษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
818
เด็กชายจักรพันธ์  สุพร
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 2
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
819
เด็กชายจักรภัทร  เสียงล้ำ
ป.3
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
820
เด็กหญิงจารวี  คงอยู่
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
821
เด็กชายจิตรทิวัส  ไชยทะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
822
เด็กชายจิทรัฐพัส  ปัญญาเลิศสิริ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
823
เด็กชายจิรพฒน์  หมายมั่น
ป.3
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
824
เด็กชายจิรพันธ์  สุภณิกรณ์
ป.5
โรงเรียนชุมชนดอนตาล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
825
เด็กชายจิรยุทธ  คำพล
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
826
เด็กชายจิรศักดิ์  เพ็ญเนตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
827
เด็กหญิงจิรัชญา  การสะอาด
ป.3
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
828
เด็กหญิงจิรัชยา  แก้วบุตรา
ป.3
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
829
เด็กหญิงจิราภรณ์  จิตการ
ป.6
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
830
เด็กหญิงจิราวรรณ  แก้วคำพันธ์
ป.6
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
831
เด็กหญิงจุฑารัตน์  ทองมหา
ป.6
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
832
เด็กชายเจษฎา  สารวัตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
833
เด็กหญิงชญานิน  เวชกามา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
834
เด็กหญิงชญานิศ  โพธิ์ชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
835
เด็กหญิงชญานิศ  ลืพาณิชย์กุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
836
เด็กหญิงชญาพร  ยืนยง
ป.3
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
837
เด็กหญิงชฎาภรณ์  คุ้มพล
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
838
เด็กหญิงชนกนันท์  เจริญวุฒิมากร
ป.3
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
839
เด็กหญิงชนันภรณ์  รอบคอบ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
840
เด็กหญิงชนิกานต์  มงคล
ป.3
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
841
เด็กหญิงชนิกานต์  สุขี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
842
เด็กหญิงชนิดา  กุลนา
ป.5
โรงเรียนชุมชนดอนตาล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
843
เด็กหญิงชนิดา  สุระวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
844
เด็กชายชโนทัย  สกุลศรีผ่อง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
845
เด็กหญิงชยากร  รัตนะจินดาวงค์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
846
เด็กชายชยุต  โอฬารเสถียร
ป.3
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
มุกดาหาร

ณ อาคาร 3 ห้อง 314 โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
ห้องสอบที่
 26
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
847
เด็กหญิงชริญญา  ละบาเลิศ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
848
เด็กหญิงชลธ์ชนก  พาสุข
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
849
เด็กชายชลธาร  นามคง
ป.3
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
850
เด็กหญิงชลธิชา  สุวะศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
851
เด็กชายชลธิศ  ศรีโยธี
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
852
เด็กหญิงชลลดา  เทพศรีหา
ป.3
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
853
เด็กหญิงชลลัดดา  ทองกาล
ป.6
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
854
เด็กชายชลวิทย์  ใจสุข
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
855
เด็กหญิงชลิตา  สมงาม
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
856
เด็กชายชวกร  ดีดวงพันธ์
ป.3
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
857
เด็กชายชวิศ  โทนุสินธ์
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
858
เด็กหญิงชวิศา  วังคะฮาต
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
859
เด็กหญิงชัญญา  ปลายด่วน
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
860
เด็กชายชัยพัฒน์  ปัททุม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
861
เด็กชายชัยวุฒิ  เซียเจริญธน
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
862
เด็กชายชาญพิชัย  จันปุ่ม
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
863
เด็กชายชิษณุพงศ์  อุทาวงศ์
ป.3
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
864
เด็กชายชิษณุพงษ์  แข็งแรง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
865
เด็กหญิงชุติภัค  พรหมเสนา
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
866
เด็กชายโชคทวี  บุทธิจักร์
ป.5
โรงเรียนชุมชนดอนตาล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
867
เด็กชายโชคสิริ  ยืนยง
ป.3
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
868
เด็กชายไชยภัทร  คำลือ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
869
เด็กหญิงญาณภัทร  วงศ์สุรเกียรติ
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
870
เด็กหญิงญาณิน  บวรกิจเจริญนนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
871
เด็กหญิงญาณิศา  วงศ์เสน่ห์
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
872
เด็กหญิงญาดา  พลเยี่ยม
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
873
เด็กหญิงญาดา  รัตนวงศ์
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
874
เด็กหญิงฐณิชา  สายบุตร
ป.3
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
875
เด็กชายฐปนรรฆ์  เทพสุวรรณ
ป.3
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
876
เด็กชายฐาปกรณ์  กฤตาคม
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
877
เด็กหญิงฐิตาภรณ์  พิกุลศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
878
เด็กชายฐิตาสิริ  ธนโชติบุญพันธ์
ป.3
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
879
เด็กหญิงฐิติมน  ไชยณรงค์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
880
เด็กหญิงฐิติมา  ไชยณรงค์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
881
เด็กหญิงฐิติยา  สันต์สวัสดิ์
ป.3
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
มุกดาหาร

ณ อาคาร 3 ห้อง 315 โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
ห้องสอบที่
 27
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
882
เด็กหญิงฐิติรัฐ  ตังธนวัฒน์
ป.3
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
883
เด็กชายฐิติวัฒน์  บุญดา
ป.3
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
884
เด็กชายฐิติวัส  ทองกาน
ป.5
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
885
เด็กหญิงฑิตฐิตา  วันคลี่
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
886
เด็กหญิงณฐนนทน์  ซาเสน
ป.3
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
887
เด็กหญิงณภัทร  ไชยชมพู
ป.3
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
888
เด็กหญิงณภัสนันท์  กลนาม
ป.3
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
889
เด็กหญิงณัชชา  บุตรวัง
ป.3
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
890
เด็กหญิงณัฏฐ์  พิพัฒน์เทวกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
891
เด็กหญิงณัฐกฤตา  วงศ์คำพา
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
892
เด็กหญิงณัฐกานต์  เวหะวิริยะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
893
เด็กชายณัฐชนนท์  พรมจันทร์
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
894
เด็กชายณัฐชา  จันทะไทย
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
895
เด็กหญิงณัฐฐา  อาจหาญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
896
เด็กหญิงณัฐฐาทิพย์  ยืนยง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
897
เด็กหญิงณัฐณิชา  โคตรสขึง
ป.3
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
898
เด็กชายณัฐดนัย  พันธ์มะหา
ป.5
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
899
เด็กหญิงณัฐธยาน์  เพียรดี
ป.4
โรงเรียนชุมชนดอนตาล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
900
เด็กหญิงณัฐธิดา  ทองดี
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
901
เด็กหญิงณัฐธิดา  ผากา
ป.3
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
902
เด็กหญิงณัฐธิดา  พิกุลศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
903
เด็กหญิงณัฐนันท์  จำปาพันธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
904
เด็กชายณัฐนันท์  วงศ์เสน่ห์
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
905
เด็กหญิงณัฐนิชา  บทมูล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
906
เด็กชายณัฐพล  ไชยขันธ์
ป.3
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
907
เด็กชายณัฐภัทร  ทองบพิตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
908
เด็กหญิงณัฐมน  มะโนขันธุ์
ป.3
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
909
เด็กหญิงณัฐมาภรณ์  คึมยะราช
ป.3
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
910
เด็กชายณัฐวัฒน์  กลางประพันธ์
ป.3
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
911
เด็กชายณัทพงศ์  จักรพล
ป.3
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
912
เด็กหญิงณิชกานต์  อาจหาญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
913
เด็กหญิงณิชาภัทร  ศรีวะวงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
914
เด็กชายเดชพัฒน์  ประทุมมา
ป.3
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
915
เด็กชายเดชาธร  หลวงพรหม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
916
เด็กหญิงทยิดา  ผดุงกิจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
มุกดาหาร

ณ อาคาร 3 ห้อง 316 โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
ห้องสอบที่
 28
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
917
เด็กชายทรงวุฒิ  สายรัตน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
918
เด็กชายทฤษฏี  พงษ์ประเสริฐ
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
919
เด็กหญิงทิภาพร  ตะติยะสุนทร
ป.4
โรงเรียนบ้านสงเปือยเหนือ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
920
เด็กชายทีปกร  ผิวผ่อง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
921
เด็กชายเทวา  พระธรรมมาตย์
ป.5
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
922
เด็กชายธนกร  นามจันทรา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
923
เด็กชายธนบดี  สดใสสิน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
924
เด็กชายธนพล  กลางประพันธ์
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
925
เด็กชายธนพล  แก้วสอนทะเล
ป.3
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
926
เด็กชายธนพัฒน์  ธนพงศ์อนันต์
ป.3
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
927
เด็กชายธนพัฒน์  อัศววุฒิโรจน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
928
เด็กหญิงธนภรณ์  ทองผา
ป.3
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
929
เด็กชายธนภัทร  คำปาน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
930
เด็กหญิงธนวรรณ  ราชิวงศ์
ป.5
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
931
เด็กชายธนวัชร  สลางสิงห์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
932
เด็กชายธนวัฒน์  เริ่มเสริมสุข
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 2
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
933
เด็กชายธนวัตน์  พันธา
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
934
เด็กชายธนัทชัย  สิเนหะวัฒนะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
935
เด็กหญิงธนัทธ์ชนัน  ทวีโคตร
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
936
เด็กชายธนากร  พรหมเสนา
ป.6
โรงเรียนบ้านนาโพธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
937
เด็กหญิงธนาพร  สุวรรณไตรย์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
938
เด็กหญิงธนาภรณ์  ทวีโคตร
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
939
เด็กหญิงธมลวรรณ  แนนดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
940
เด็กชายธราดล  ไชยทองศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
941
เด็กหญิงธวนันท์  นามพุก
ป.3
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
942
เด็กหญิงธัญชนก  วงศ์สาลี
ป.3
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
943
เด็กหญิงธัญญกร  ศิริกุลพิทักษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
944
เด็กชายธัญญ์  มุกดาประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
945
เด็กหญิงธัญรดี  จุลบุรมย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
946
เด็กหญิงธัญวรัตน์  ศรีโยหะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
947
เด็กหญิงธัญวรัตน์  สีทา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
948
เด็กหญิงธัญวีร์  จิตอามาตย์
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
949
เด็กหญิงธัญสิริ  สีงาม
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
950
เด็กชายธันวา  ศรีประสงค์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
951
เด็กหญิงธิญาดา  ซื่อสัตย์
ป.6
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
มุกดาหาร

ณ อาคาร 3 ห้อง 321 โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
ห้องสอบที่
 29
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
952
เด็กชายธีรดนยื  คนหาญ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
953
เด็กชายธีรภัทร  ปัททุม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
954
เด็กชายนนทนันท์  ก้านสันเทียะ
ป.3
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
955
เด็กชายนนท์ระพี  ด้วงพรหม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
956
เด็กหญิงนราพร  บุญสุทธา
ป.3
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
957
เด็กหญิงนัฐนนท์  ก้านสันเทียะ
ป.3
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
958
เด็กชายนัทธพงศ์  ศรีโยหะ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
959
เด็กหญิงนัทธมน  มะโนธรรม
ป.3
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
960
เด็กหญิงนันท์ณพัชร  สุพร
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 2
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
961
เด็กหญิงนันท์นภัส  หิรัญอร
ป.3
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
962
เด็กหญิงนันทิกานต์  แซ่ทาม
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
963
เด็กหญิงนันทิชา  แซ่เซีย
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
964
เด็กหญิงน่านฟ้า  เจริญทรัพย์
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
965
เด็กหญิงน้ำตาล  ธนะสิงห์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
966
เด็กหญิงนิชาภา  เมืองโคตร
ป.3
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
967
เด็กชายนิธิ  เวียงวัน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
968
เด็กชายนิธิพัฒน์  โภคสวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
969
เด็กหญิงนิยนันท์  เรืองรองวรรษ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
970
เด็กหญิงนิรัชพร  อานันท์ชิติพันธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
971
เด็กชายเนติภูมิ  บุญเลิศ
ป.3
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
972
เด็กหญิงบุญญอร  จันทร์นนท์
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
973
เด็กชายบูชิต  คนคล่อง
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
974
เด็กหญิงเบญญทิพย์  โคตรพรม
ป.3
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
975
เด็กหญิงปณัฐดา  มูลสาร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
976
เด็กหญิงปณิสตา  เปี่ยมสง่า
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
977
เด็กชายปพนศักดิ์  เต็มศิริศักดิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
978
เด็กหญิงปพิชญา  ดีสวัสดิ์
ป.3
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
979
เด็กหญิงปพิชญา  ศรีดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
980
เด็กหญิงปภาวรินทร์  พันธ์โชติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
981
เด็กหญิงปภาวิรืนทร์  สิทธิไกรพงษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
982
เด็กหญิงประทุมทิพย์  ศรีลาศักดิ์
ป.4
โรงเรียนชุมชนดอนตาล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
983
เด็กหญิงประภัสสร  คนขยัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
984
เด็กชายปรัตถกร  สุขสุคนธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
985
เด็กชายปราชญ์บดนทร์  สีอาจ
ป.3
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
986
เด็กหญิงปริณดา  อินทกูล
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
มุกดาหาร

ณ อาคาร 3 ห้อง 322 โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
ห้องสอบที่
 30
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
987
เด็กหญิงปรีชญาน์  อารมณ์เพียร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
988
เด็กหญิงปวริศา  สอนจันทร์
ป.4
โรงเรียนชุมชนดอนตาล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
989
เด็กชายปัญญา  กันยวิมล
ป.3
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
990
เด็กชายปัณณธร  พันธ์วงศ์
ป.3
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
991
เด็กชายปัณณพันธ์  รุ่งสุวรรณกิจ
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
992
เด็กชายปันสุข  ภมรศุภกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
993
เด็กหญิงปานตะวัน  ศรีสำราญ
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
994
เด็กหญิงปาลิตา  ลีลาอาภากูร
ป.3
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
995
เด็กชายปิยทัศน์  ชาญเชิงลม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
996
เด็กชายปิยราชย์  วงศ์ศรีทา
ป.3
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
997
เด็กหญิงปิยอร  เสน่ห์พูด
ป.3
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
998
เด็กหญิงปุญญิศา  สุขรี่
ป.4
โรงเรียนบ้านสงเปือยเหนือ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
999
เด็กชายปุณณสิน  จันเต็ม
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1000
เด็กชายเป็นโชค  บุญศรี
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1001
เด็กหญิงผ่องมณี  สุวะนาม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1002
เด็กชายพชร  วรรณอำไพ
ป.3
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1003
เด็กหญิงพชรพรรณ  คอนโพธิ์ศรี
ป.5
โรงเรียนบ้านสงเปือยเหนือ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1004
เด็กหญิงพชรภรณ์  กู้ตระกูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1005
เด็กชายพณิชพล  ทองจันทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1006
เด็กชายพนม  ภิญโญ
ป.3
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1007
เด็กหญิงพรชนก  ทองโสม
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1008
เด็กหญิงพรชนก  โทนสิมมา
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1009
เด็กหญิงพรธิชา  ฐานพรม
ป.6
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1010
เด็กหญิงพรนภา  จึงชอบธรรม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1011
เด็กหญิงพรรณปพร  ศรัทธามาก
ป.3
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1012
เด็กหญิงพรรณปพร  สืบสำราญ
ป.3
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1013
เด็กหญิงพรรณืภา  คำโยธา
ป.6
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1014
เด็กหญิงพรสวรรค์  แซ่ลิ้ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1015
เด็กชายพระนาย  เพริดพราว
ป.3
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1016
เด็กชายพฤษชาติ  ถิตย์ฉาย
ป.3
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1017
เด็กชายพลกฤษณะ  อุ่นแสง
ป.3
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1018
เด็กหญิงพลอยสวย  ผากา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1019
เด็กชายพัจณัฐ  พานิชลือชาชัย
ป.3
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1020
เด็กหญิงพัชรพร  คนหาญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1021
เด็กชายพัชรพล  เศษแสงศรี
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
มุกดาหาร

ณ อาคาร 3 ห้อง 323 โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
ห้องสอบที่
 31
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1022
เด็กหญิงพัชราพร  แสงทอง
ป.3
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1023
เด็กหญิงพัชราภา  ดีดวงพันธ์
ป.3
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1024
เด็กหญิงพัชราภา  อุระ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1025
เด็กหญิงพัชรี  ขอดแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1026
เด็กชายพัทธ์ธีระ  สุวรรณดี
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1027
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  พรหมเสนา
ป.3
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1028
เด็กหญิงพัทธิ์ธีรา  ทองทุม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1029
เด็กชายพานทองแท้  ศรีสุภา
ป.3
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1030
เด็กหญิงพิชชาพร  จารพันธ์
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1031
เด็กหญิงพิชญ์ชญาดา  ใจคง
ป.3
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1032
เด็กหญิงพิชญภา  สิงห์สุดี
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1033
เด็กหญิงพิชญ์สินี  ตั้งทวีไพบูลย์
ป.3
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1034
เด็กหญิงพิชญาพร  อยู่ทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1035
เด็กหญิงพิทยาภรณ์  ดีดวงพันธ์
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1036
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  บุญโม๊ะ
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1037
เด็กหญิงพิมพ์วิภา  สายคำขาว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1038
เด็กหญิงพิมพิษา  พันระนา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1039
เด็กหญิงพิมลรัตน์  เนาวิรัตน์
ป.3
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1040
เด็กหญิงพิยดา  พรหมเสนา
ป.6
โรงเรียนบ้านนาโพธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1041
เด็กชายพิสิษฐ์  แซ่หลี
ป.3
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1042
เด็กชายพีรพัฒ  อินพรมมา
ป.5
โรงเรียนชุมชนดอนตาล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1043
เด็กชายพุฒิพงษ์  กลิ่นอ้ม
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1044
เด็กชายพุทธรักษ์  พิมพ์เพ็ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1045
เด็กหญิงพุทธรักษา  สวัสดิ์วงศ์ไชย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1046
เด็กหญิงพุทธิดา  วิศรุตมัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1047
เด็กหญิงเพชรมุกดา  ชัยบุตร
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1048
เด็กหญิงเพียงอัมพร  คงอยู่
ป.3
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1049
เด็กชายภคพล  ดั่งศิริโชค
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1050
เด็กชายภคพล  วิริยพันธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1051
เด็กชายภคิน  บุราณดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1052
เด็กหญิงภทรพร  เสียงเย็น
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1053
เด็กหญิงภัคจิรา  คำมุงคุณ
ป.3
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1054
เด็กชายภัคพล  ทองน้อย
ป.3
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1055
เด็กหญิงภัคพสุตม์  เดชะปิยวงศ์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1056
เด็กหญิงภัณฑิรา  จ่าศาลา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
มุกดาหาร

ณ อาคาร 3 ห้อง 324 โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
ห้องสอบที่
 32
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1057
เด็กหญิงภัทรพร  เสน่ห์พูด
ป.3
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1058
เด็กชายภัทรวรรธน์  บุตรวงศ์
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1059
เด็กหญิงภัทราพร  แสนสุข
ป.3
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1060
เด็กหญิงภาณิชา  วุฒิจำนงค์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1061
เด็กชายภาณุพงศ์  รุ่งโรจน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1062
เด็กหญิงภาวินี  พรมรุ่งโรจน์
ป.5
โรงเรียนชุมชนดอนตาล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1063
เด็กหญิงภิญญดา  แก้วศรีนวม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1064
เด็กชายภีมวัจน์  เวียงอินทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1065
เด็กชายภูกริช  อาจวิชัยดำรง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1066
เด็กชายภูเบศ  ลิ้มวัฒนา
ป.3
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1067
เด็กชายภูผา  จันทร์เกษ
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1068
เด็กชายภูมินทร์  บุญทวี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1069
เด็กชายภูริพัฒน์  เลียงราช
ป.3
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1070
เด็กชายภูริภัณฑ์  สากำ
ป.3
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1071
เด็กชายมงคลชัย  ก่องดวง
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1072
เด็กหญิงมนัสนันท์  ไชยวงศรี
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1073
เด็กชายมหรรณพ  โพธิ์ศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1074
เด็กหญิงมะลิวัลย์  บุญญาฤทธิ์
ป.3
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1075
เด็กหญิงมาริสา  เครือชา
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 2
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1076
เด็กหญิงมิ่งกมล  มุกดาพิพัฒน์กุล
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1077
เด็กหญิงมุกดาวดี  สุขสะอาด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1078
เด็กชายเมธัส  ประภาศรี
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1079
เด็กชายเมธัส  ศรีละโคตร
ป.3
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1080
เด็กหญิงเมธาพร  ญานสังวรชัย
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1081
เด็กชายเมธาวินทร์  โทนุสินธ์
ป.3
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1082
เด็กหญิงเมธิสา  โทนุสินธ์
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1083
เด็กหญิงเมย์วดี  มโนมัธยา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1084
เด็กหญิงยลธิดา  วานิชศรุต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1085
เด็กชายยศภัทร  สันติภักดี
ป.5
โรงเรียนชุมชนดอนตาล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1086
เด็กหญิงเยาวพา  แก้งวัง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1087
เด็กหญิงรชดา  ปัททุม
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1088
เด็กหญิงรอยพิมพ์  จันทร์เจริญ
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1089
เด็กชายรักษ์พงศ์  ศรีอาด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1090
เด็กชายรัชชานนท์  ยศราวาส
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1091
เด็กหญิงรัตนธิดา  ศิริพานิช
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
มุกดาหาร

ณ อาคาร 3 ห้อง 325 โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
ห้องสอบที่
 33
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1092
เด็กชายราเชนทร์  กิ่งคำวงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1093
เด็กหญิงรุ่งธีรา  วรวิรุฬห์วงศ์
ป.3
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1094
เด็กหญิงรุจิกาญจน์  ธนโชติบุญพันธ์
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1095
เด็กหญิงรุจิรดา  ตาลเอี่ยม
ป.5
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1096
เด็กหญิงเรข์ณพัศ  สุวรรณปริสุทธิ์
ป.3
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1097
เด็กหญิงลลิดา  ศรีลาดเลา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1098
เด็กชายวชร  คล่องดี
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1099
เด็กหญิงวชิรญาณ์  มั่นธรรมมงคล
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1100
เด็กหญิงวธุสิริ  ลิ้มวัฒนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1101
เด็กหญิงวรกานต์  สาธุชาติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1102
เด็กชายวรปรัชญ์  ทองศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1103
เด็กชายวรเมธ  ทองเพิ่ม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1104
เด็กหญิงวรรณนิสา  สัจจมุกดา
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1105
เด็กหญิงวรรษิตา  คำปัน
ป.5
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1106
เด็กชายวรวัช  จินดามณีมาศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1107
เด็กชายวรวุฒิ  เมืองโคตร
ป.3
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1108
เด็กหญิงวรัญญา  ว่องไว
ป.3
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1109
เด็กหญิงวรัญญา  ศิริวลัยกร
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1110
เด็กหญิงวรัทยา  ตั้งยศวิไล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1111
เด็กหญิงวรัทยา  ปัญญา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1112
เด็กชายวรากร  เทพรักษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1113
เด็กชายวันชนะ  ผันอากาศ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1114
เด็กชายวิชชากร  ประทุมมาตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1115
เด็กหญิงวิชญาดา  กลางประพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1116
เด็กหญิงวิชญาพร  ปั้นมณี
ป.3
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1117
เด็กหญิงวิณัฐณี  เผ่าเพ็ง
ป.3
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1118
เด็กชายวิธัชพงษ์  พลโยธา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1119
เด็กชายวิรุฬหก  ลำภา
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1120
เด็กหญิงวิลัดติกา  ผลสว่าง
ป.3
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1121
เด็กหญิงวิวนภัทร  ลำเนา
ป.5
โรงเรียนบ้านสงเปือยเหนือ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1122
เด็กชายวิศรุต  กมลรัตน์
ป.3
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1123
เด็กชายวีรชัย  บริบูรณ์
ป.5
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1124
เด็กหญิงวีร์สุดา  สิทธิทองสี
ป.4
โรงเรียนชุมชนดอนตาล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1125
เด็กชายวุฒิชัย  แสนสา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1126
เด็กหญิงเวธกา  ผดุงกิจ
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
มุกดาหาร

ณ อาคาร 3 ห้อง 326 โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
ห้องสอบที่
 34
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1127
เด็กชายเวโรจน์  อุทัย
ป.3
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1128
เด็กชายศตวรรษ  เชื่อหาญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1129
เด็กชายศตวรรษ  แซ่ทาม
ป.3
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1130
เด็กหญิงศรัญญา  อุคำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1131
เด็กหญิงศริญญา  แสนนา
ป.5
โรงเรียนบ้านสงเปือยเหนือ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1132
เด็กหญิงศรินยา  จารุกิตติการต์
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1133
เด็กหญิงศศิธร  พรไตร
ป.3
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1134
เด็กชายศักรินทร์  กำแหงพล
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1135
เด็กชายศิรากร  วิทยาวัฒนกุล
ป.3
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1136
เด็กหญิงศิราพร  บุญจงรักษ์
ป.6
โรงเรียนชุมชนดอนตาล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1137
เด็กหญิงศิริกานดา  ศิริกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1138
เด็กหญิงศิริวรรณ  ศรีเข็ม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1139
เด็กชายศิวกร  ชุติพร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1140
เด็กชายศิวกร  อารัญภาณุ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1141
เด็กชายศุภกร  พิดพล
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1142
เด็กชายศุภเชษฐ์  วรสิทธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1143
เด็กชายศุภณัฐ  วังคะฮาต
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1144
เด็กหญิงศุภางค์  โสดา
ป.6
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1145
เด็กชายสถาพร  ดอกแก้ว
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1146
เด็กชายสมิตานันท์  คำจันทร์
ป.3
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1147
เด็กชายสรวิชญ์  พันธ์หมุด
ป.3
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1148
เด็กชายสรวิศ  ปูลา
ป.3
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1149
เด็กหญิงสร้อยมุก  พงษ์ประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1150
เด็กชายสรัล  แสวงบุญ
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1151
เด็กหญิงสรัลพร  จันทร์สว่าง
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1152
เด็กหญิงสวิตตา  วรสิทธิ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1153
เด็กชายสหัสวรรษ  แสนสุข
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1154
เด็กชายสัญญาบัตร  สุระมุล
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1155
เด็กหญิงสาวิตรี  สุขประสม
ป.3
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1156
เด็กชายสิรวิชญ์  ตั้งยศวิไล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1157
เด็กหญิงสิรินดา  ชาวนา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1158
เด็กหญิงสิริยากร  ภาคภูมิ
ป.3
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1159
เด็กหญิงสุชานาฎ  พันธ์วงค์
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1160
เด็กหญิงสุดารัตน์  สุพร
ป.5
โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 2
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1161
เด็กหญิงสุทธิดา  ตรั่นเจริญวัฒนา
ป.5
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
มุกดาหาร

ณ อาคาร 3 ห้อง 331 โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
ห้องสอบที่
 35
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1162
เด็กหญิงสุทธิสินี  แก่นคำ
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1163
เด็กหญิงสุพิชญา  โพธิวงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1164
เด็กหญิงสุภัคพร  โกศัลวัฒน์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1165
เด็กหญิงสุภัณชนก  พรมจันทร์
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1166
เด็กหญิงสุภัทราภรณ์  ใจสุข
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1167
เด็กชายสุรชัย  มูลชาติ
ป.5
โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 2
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1168
เด็กหญิงสุรัสวดี  พุฒจันทร์
ป.3
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1169
เด็กหญิงสุวรรณรัตน์  สุวรรณวงษ์
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1170
เด็กชายสุวิจักขณ์  เชี่ยวชาญ
ป.3
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1171
เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ศรีอุบล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1172
เด็กหญิงหทัยทิพย์  ศรีทิพย์
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1173
เด็กหญิงหทัยรัตน์  ขินาวัง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1174
เด็กชายอชิตะ  เกษมสุขสกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1175
เด็กหญิงอชิรญา  ภิรมย์กิจ
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1176
เด็กชายอชิรวัฒน์  สลางสิงห์
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1177
เด็กหญิงอนันตญา  สมประสงค์
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1178
เด็กชายอนุชา  โทนทา
ป.5
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1179
เด็กหญิงอนุธิดา  ศรีวิชา
ป.5
โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 2
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1180
เด็กชายอนุรักษ์  จวนเกาะ
ป.5
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1181
เด็กชายอนุวัทย์  ปัตสาลี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1182
เด็กหญิงอภัสนันท์  ศิริยิ้มตระกูล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1183
เด็กหญิงอภัสนันท์  เอกพรยิ่งวัฒน์
ป.6
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1184
เด็กชายอภิชาติ  พ่ออามาตย์
ป.3
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1185
เด็กชายอภิภู  เกษมสุขสกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1186
เด็กชายอภิภู  วิศรตมัย
ป.3
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1187
เด็กหญิงอภิสรา  ประดิษฐ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1188
เด็กชายอภิสิทธิ์  ผิวขำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1189
เด็กหญิงอมรรัตน์  โชติมุข
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1190
เด็กหญิงอมิตยารัตน์  สุวรรณา
ป.4
โรงเรียนชุมชนดอนตาล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1191
เด็กหญิงอรธีรา  เชื้อทอง
ป.6
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1192
เด็กหญิงอรปรียา  ดาหรา
ป.5
โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 2
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1193
เด็กหญิงอรปรียา  หนูประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1194
เด็กหญิงอรอนงค์  ชูรา
ป.6
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1195
เด็กหญิงอรอุมา  สุกใส
ป.6
โรงเรียนบ้านสงเปือยเหนือ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1196
เด็กหญิงอริสรา  บุญกุศล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
มุกดาหาร

ณ อาคาร 3 ห้อง 332 โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
ห้องสอบที่
 36
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1197
เด็กหญิงอักษราภัค  วงศ์สุรเกียรติ
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1198
เด็กชายอัครัช  ชาญรบ
ป.3
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1199
เด็กหญิงอัคริตา  คณาดี
ป.3
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1200
เด็กหญิงอัคษราภัค  ว่องไว
ป.3
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1201
เด็กหญิงอัญฃลิญา  เสียงอ่อน
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1202
เด็กหญิงอันดามัน  สิริพรรุ่งโรจน์
ป.3
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1203
เด็กหญิงอัศพิรดาภรณ์  ยืนยั่ง
ป.3
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1204
เด็กหญิงอาทิตยาพร  นุ่นเส้ง
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1205
เด็กหญิงอาภัสรา  สลางสิงห์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1206
เด็กหญิงอารยา  ทับชา
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1207
เด็กหญิงอารียรัตน์  สัปปินันทน์
ป.6
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1208
เด็กหญิงเอกษรา  เหล่าน้อย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1209
เด็กหญิงเอวิตรา  มูลพรม
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
มุกดาหาร

ณ อาคาร 3 ห้อง 333 โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
ห้องสอบที่
 37
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1210
เด็กหญิงกนกพร  หล่าชาญ
ม.2
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1211
เด็กหญิงกนกภรณ์  แข็งแรง
ม.3
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1212
เด็กหญิงกนกวรรณ  คำลือชัย
ม.3
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1213
เด็กหญิงกมลทิพย์  พิกุลศรี
ม.2
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1214
เด็กหญิงกรรณิการ์  พันธ์คูณ
ม.3
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1215
เด็กหญิงกรรณิการ์  อุทาวงศ์
ม.3
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1216
เด็กหญิงกฤตติยา  พลประเสริฐ
ม.2
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1217
เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  คำพิลา
ม.2
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1218
เด็กชายกฤษดา  โนนสูง
ม.2
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1219
เด็กหญิงกัญจภักดิ์  ผุยคำสิงห์
ม.2
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1220
เด็กหญิงกัญญารัตน์  คำจันทร์
ม.3
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1221
เด็กชายกิตติศักดิ์  ไชยายงค์
ม.3
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1222
เด็กชายคัมภีร์  เฉลิมสุข
ม.2
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1223
เด็กชายจักรพันธ์  กัญยุตะ
ม.3
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1224
เด็กหญิงจิรภิญญา  พระชัย
ม.3
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1225
เด็กหญิงจิราพร  เกษงาม
ม.3
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1226
เด็กหญิงจิราภรณ์  แข็งแรง
ม.2
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1227
เด็กหญิงจุภาพร  พึ่งตน
ม.3
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1228
เด็กหญิงจุรีรัตน์  มีศรี
ม.3
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1229
เด็กหญิงชลธิชา  ดีดวงพันธ์
ม.2
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1230
เด็กชายชัยชนะ  ชุติธนวุฒิ
ม.2
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1231
เด็กชายชาตรี  แข็งแรง
ม.2
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1232
เด็กชายโชคชัย  สมะณะ
ม.3
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1233
เด็กชายโชคดี  คำแก้ว
ม.2
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1234
เด็กหญิงณรินทิพย์  ชูรา
ม.2
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1235
เด็กชายณัชนนท์  ตั้งวีระพงษ์
ม.2
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1236
เด็กชายดนัย  โจระสา
ม.3
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1237
เด็กหญิงดลยา  วงค์รัตนะ
ม.3
โรงเรียนบ้านนาโพธิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1238
เด็กหญิงดวงกมล  แข็งแรง
ม.2
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1239
เด็กหญิงดวงฤดี  แข็งแรง
ม.3
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1240
เด็กหญิงดาริกา  พรมนิล
ม.3
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1241
เด็กชายเด็กชายเกียรติศักดิ์  ภักดียุทธ
ม.3
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1242
เด็กชายเทวรัตน์  ครองยุติ
ม.3
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1243
เด็กชายธนรักษ์  วงษ์ศรีทา
ม.3
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1244
เด็กชายธนากร  วงษ์สาขา
ม.3
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
มุกดาหาร

ณ อาคาร 3 ห้อง 334 โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
ห้องสอบที่
 38
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1245
เด็กชายธนุวัฒน์  ทาสมบููรณ์
ม.2
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1246
เด็กหญิงธัญยรัศม์  ทรัพย์ถาวร
ม.3
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1247
เด็กหญิงธารารัตน์  ตาคำกุ
ม.2
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1248
เด็กหญิงธิฌา  แก้วมงคล
ม.2
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1249
เด็กหญิงธิดารัตน์  พังภัคดี
ม.2
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1250
เด็กหญิงธิติมา  เจนบ้านผือ
ม.3
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1251
เด็กชายธีระพันธ์  อรรคศรี
ม.2
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1252
เด็กชายนครินทร์  ทัศนพงษ์
ม.3
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1253
เด็กชายนครินทร์  สีโนนสูง
ม.2
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1254
เด็กหญิงนภาพร  แสนวิเศษ
ม.3
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1255
เด็กชายนฤบดินทร์  ใจเจริญ
ม.2
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1256
เด็กหญิงนิชานาถ  พรหมเสนา
ม.1
โรงเรียนบ้านนาโพธิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1257
เด็กชายนิติกรณ์  ใจตรง
ม.2
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1258
เด็กชายนิติพล  แถมสมดี
ม.2
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1259
เด็กชายเนรมิตร  ไชยายงค์
ม.2
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1260
เด็กชายบรรณสรณ์  นาโสก
ม.2
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1261
เด็กหญิงบัวชมพู  คำโพธิ์
ม.3
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1262
เด็กหญิงบุษบา  พรมหลาว
ม.2
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1263
เด็กหญิงเบญจมาศ  อุคำ
ม.3
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1264
เด็กชายปฏิภาณ  นารีนุช
ม.2
โรงเรียนบ้านนาโพธิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1265
เด็กชายปฏิภาณ  ปิติสม
ม.3
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1266
เด็กหญิงปนิดา  คำลือชา
ม.3
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1267
เด็กหญิงปภัสรา  วงศ์ศรีทา
ม.2
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1268
เด็กชายปรมืนทร์  ยอดวงศ์
ม.2
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1269
เด็กหญิงประกายดาว  พรหมเสนา
ม.3
โรงเรียนบ้านนาโพธิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1270
เด็กชายประสิทธิ์  บางทราย
ม.3
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1271
เด็กหญิงปวีณา  ขันแข็ง
ม.3
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1272
เด็กหญิงปานชีวา  ถนอมจิตต์
ม.3
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1273
เด็กหญิงปิ่นแก้ว  พิกุลศรี
ม.2
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1274
เด็กหญิงปิยวรรณ  บุญตาแสง
ม.2
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1275
เด็กหญิงพณัชชา  วงศ์กาฬสินธุ์
ม.3
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1276
เด็กหญิงพรภิรมย์  แก่นราศรี
ม.3
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1277
เด็กชายพรสวรรค์  สีจันดี
ม.2
โรงเรียนบ้านนาโพธิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1278
เด็กชายพลายชุมพล  วีระพันธ์
ม.3
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1279
เด็กหญิงพิชญานิน  เหมือนเหลา
ม.3
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
มุกดาหาร

ณ อาคาร 3 ห้อง 336 โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
ห้องสอบที่
 39
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1280
เด็กชายพีท  ไชยวงศ์
ม.2
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1281
เด็กหญิงเพ็ญภัค  ไชยกิจ
ม.3
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1282
เด็กหญิงไพลิน  แอ่อุ
ม.2
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1283
เด็กชายภานุวัฒน์  กิ่งวัน
ม.3
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1284
เด็กชายภูมิรพี  อุตมะรัตน์