ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
มหาสารคาม เขต 2

ณ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกชกร  ศรีสุราช
ป.3
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
2
เด็กหญิงกนกพร  ประธิปอาราม
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
3
เด็กหญิงกนกพร  วิชา
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
4
เด็กหญิงกมลชนก  ทิพศรีราช
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
5
เด็กหญิงกมลวรรณ  ประทุมขำ
ป.4
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
6
เด็กหญิงกรรณิกา  วันวาน
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
7
เด็กหญิงกริยารักษ์  วงษาปัดนา
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
8
เด็กหญิงกฤษณา  โคช่วย
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
9
เด็กหญิงกวินธิดา  จันดี
ป.4
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
10
เด็กหญิงกัญวรา  หิตายะ
ป.4
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
11
เด็กหญิงกัลยกร  วงศ์วิศิษฐ์
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
12
เด็กชายกิตติ์พิพัฒน์  เรืองสมบัติ
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
13
เด็กหญิงกิตติยา  บัวรัตน์
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
14
เด็กชายกีรติ  ทาสีแก้ว
ป.4
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
15
เด็กหญิงกุลปริยา  ไชยปัญหา
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
16
เด็กหญิงกุศลสิริ  คงแสนคำ
ป.4
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
17
เด็กหญิงเกวลิน  มณีรักษ์
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
18
เด็กหญิงเกศกนก  คำสะไมล์
ป.4
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
19
เด็กชายเกียรติศักดิ์  มาตตรา
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
20
เด็กหญิงขนิษฐา  คำสมัย
ป.4
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
21
เด็กหญิงขนิษฐา  วิเศษศรี
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
22
เด็กหญิงขวัญจิรา  ดงตะใน
ป.5
โรงเรียนบ้านดู่
คณิตประถม
23
เด็กหญิงขิมเงิน  ศิริพรทุม
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
24
เด็กชายคชพล  สกุลจิตจินดา
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
25
เด็กชายครรชิต  เสตสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
26
เด็กชายจรูญวิทย์  ปทุมชาติพัฒน์
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
27
เด็กหญิงจอมขวัญ  ประกิระสา
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
28
เด็กหญิงจิรภัทร์  ชามาตย์
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
29
เด็กชายจิรวัฒน์  ดงหิงษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านดู่
คณิตประถม
30
เด็กหญิงจิรัชญา  ทับสุขวิวัฒนกุล
ป.4
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
31
เด็กหญิงจิราวรรณ  ดีนอก
ป.4
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
32
เด็กหญิงจีระพร  สุนทะวงค์
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
33
เด็กหญิงจุฑามณี  คำดำ
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
34
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  อยู่หนูพะเนา
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
35
เด็กหญิงชฎาพร  มรกต
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
มหาสารคาม เขต 2

ณ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กหญิงชนากานต์  คุ้มเนตร
ป.4
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
37
เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  ประสิระเตนัง
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
38
เด็กหญิงชาณิดา  ตรีประทุม
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
39
เด็กหญิงชิตชฎา  ชัยมาตย์
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
40
เด็กชายญาณกร  จิตรมั่น
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
41
เด็กหญิงณชา  มะลาศรี
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
42
เด็กหญิงณัฐกาญจน์  หาญแรง
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
43
เด็กหญิงณัฐฌา  โพธิ์แกะ
ป.4
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
44
เด็กหญิงณัฐณิชา  ทองพันธ์
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
45
เด็กหญิงณัฐวิภา  วาจาสัตย์
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
46
เด็กชายณัตวุฒิ  ช่างเทียน
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
47
เด็กหญิงดลนภา  ภู่โสภา
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
48
เด็กชายต้นตระกูล  กุลสวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
49
เด็กชายตะวัน  สุวรรณโคตร
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
50
เด็กหญิงทัตพิชา  สีหาบุญมาก
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
51
เด็กหญิงทิพย์ตะวัน  ปะกิระคัง
ป.4
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
52
เด็กหญิงทิพาวตรี  ปาติสัตย์
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
53
เด็กชายทิวธวัช  จันทะศร
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
54
เด็กชายธนกร  อินทกรอุดม
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
55
เด็กชายธนวัฒน์  ชัชวาลมงคล
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
56
เด็กชายธนวิน  ปักกาทานัง
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
57
เด็กหญิงธนะรัตน์  นามสมบูรณ์
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
58
เด็กชายธนา  แสนเสภา
ป.4
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
59
เด็กหญิงธรีรัตน์  นามสมบูรณ์
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
60
เด็กหญิงธวัลรัตน์  ฤทธิ์จันดี
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
61
เด็กหญิงธัญญากร  แก้วจันดา
ป.3
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
62
เด็กหญิงธัญพิชชา  ไชยเกตุ
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
63
เด็กหญิงธัทรินทร์  สีบุญ
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
64
เด็กชายธีรวัฒน์  ขันบำรุง
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
65
เด็กหญิงนงนุช  โยวะ
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
66
เด็กชายนพัตธร  วงศ์ภูธร
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
67
เด็กหญิงนภาพร  ปะระทัง
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
68
เด็กหญิงนรรธพร  อามาตย์พล
ป.4
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
69
เด็กหญิงนวพร  โนราช
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
70
เด็กหญิงนันท์นภัส  แก้วภา
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
มหาสารคาม เขต 2

ณ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กหญิงบุณณิศา  ปะกิสังข์
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
72
เด็กหญิงเบ็ญทิวา  มะปะเม
ป.5
โรงเรียนบ้านดู่
คณิตประถม
73
เด็กหญิงปฐมพร  พรมจักร์
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
74
เด็กหญิงปฐวิกานต์  ประทุมรุ่ง
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
75
เด็กหญิงปภาดา  ปะเมนาโพธิ์
ป.4
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
76
เด็กหญิงปภาวรินท์  อามาตย์พล
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
77
เด็กชายประภากร  เสาร์วงค์
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
78
เด็กหญิงปริณดา  กึกก้อง
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
79
เด็กหญิงปริณดา  เกษศรี
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
80
เด็กหญิงปองขวัญ  อินทร์ไชย
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
81
เด็กหญิงปัณชญา  อินทรประเสริฐ
ป.4
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
82
เด็กชายพงพนา  ศรีสุนนท์พันธ์
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
83
เด็กหญิงพรพิมล  เราป้อมวาปี
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
84
เด็กหญิงพัดลัดดา  ปาสาเนย์
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
85
เด็กหญิงพิมพ์  พลสีขาว
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
86
เด็กหญิงพิริสา  บุตรวิชา
ป.4
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
87
เด็กชายพุฒิพงศ์  มั่งคั่ง
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
88
เด็กหญิงพุทธิตา  ไปไกล้
ป.4
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
89
เด็กหญิงแพรวา  แก้วสีขาว
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
90
เด็กหญิงแพรวา  นามมงคล
ป.4
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
91
เด็กชายภัทรศาสตร์  โพธิมาตย์
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
92
เด็กหญิงภัทราพร  มั่งมี
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
93
เด็กหญิงภาณินี  มูละสิวะ
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
94
เด็กชายภูตะวัน  โยธะมาตย์
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
95
เด็กชายภูธเนศ  เมินเทียน
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
96
เด็กหญิงภูริชญา  ภูชื่นสี
ป.4
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
97
เด็กชายภูริณัฐ  วันดี
ป.4
โรงเรียนบ้านนาฝาย
คณิตประถม
98
เด็กหญิงมานิตา  จงปลอบกลาง
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
99
เด็กชายเมธิชัย  ลามะให
ป.4
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
100
เด็กหญิงยุพเรศ  ภวาระศรี
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
101
เด็กหญิงรสิตา  ปาปะโพธิ์
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
102
เด็กหญิงรัตติกร  ปักการะสัง
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
103
เด็กหญิงรัตติยากร  จันปัดสา
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
104
เด็กหญิงรัตนาภรณ์  มะโนชาติ
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
105
เด็กหญิงลดาวัลย์  นนลือชา
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
มหาสารคาม เขต 2

ณ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กชายลัญชพัฒน์  แข็งแรง
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
107
เด็กหญิงวณิชชา  ตันนิกร
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
108
เด็กหญิงวณิชฌา  ทรงมั่นศีล
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
109
เด็กหญิงวนัทปรียา  จันทวิมล
ป.3
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
110
เด็กหญิงวนิดา  ปฏิสัจจ์
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
111
เด็กหญิงวรรณษา  โคตรก่ำ
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
112
เด็กหญิงวรรณิภา  กายงาม
ป.6
โรงเรียนบ้านเม็กดำ
คณิตประถม
113
เด็กหญิงวรัญชลี  ตาลวงค์
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
114
เด็กหญิงวรัญญา  ปาสาจัง
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
115
เด็กหญิงวรินญา  คำมุก
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
116
เด็กหญิงวริศรา  ติดวงษา
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
117
เด็กชายวัชรินทร์  พิมสอน
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
118
เด็กชายวิชญ์ภาส  แปลงมาลย์
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
119
เด็กหญิงวิภารัตน์  วัฒยุ
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
120
เด็กหญิงศศิธร  สมีแจ้ง
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
121
เด็กหญิงศิริกานต์  แพงคำ
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
122
เด็กหญิงศิรินญา  วิเศษ
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
123
เด็กหญิงศิรินภา  แสนยามูล
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
124
เด็กหญิงศิรินรัตน์  จันทร์ศิริ
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
125
เด็กหญิงศิรินรัตน์  ช่างทำ
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
126
เด็กหญิงศุภกานต์  พันธวาปี
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
127
เด็กหญิงศุภาวดี  เจริญถนอม
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
128
เด็กหญิงสายธาร  หนูแก้ว
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
129
เด็กหญิงสาวิตรี  เขียวบัว
ป.6
โรงเรียนบ้านดู่
คณิตประถม
130
เด็กหญิงสินิยุพา  มะธิปิไข
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
131
เด็กชายสิรวิชญ์  โยธามาตย์
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
132
เด็กหญิงสิรีธร  โทโล
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
133
เด็กหญิงสุจิตรา  สมอหอม
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
134
เด็กหญิงสุชาดา  บุญวิเศษ
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
135
เด็กหญิงสุธาสินี  ปัดตาลาคะ
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
136
เด็กหญิงสุพิชญา  แก้วธานี
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
137
เด็กหญิงสุภาวดี  มหาวงค์
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
138
เด็กหญิงสุภิสรัตน์  ธรรมโส
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
139
เด็กชายสุเมธัส  โคตรโสภา
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
140
เด็กหญิงสุรัชนี  วรรณศรี
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
มหาสารคาม เขต 2

ณ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กหญิงสุวดี  สว่างภพ
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
142
เด็กชายสุวิชชา  อ่านเขียน
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
143
เด็กหญิงอภิชญา  บุญมาศ
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
144
เด็กชายอภิชาต  คัดทะจันทร์
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
145
เด็กหญิงอภิญญา  วรรณปะเก
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
146
เด็กชายอภิวัฒน์  ชาวประสา
ป.4
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
147
เด็กชายอภิสิทธิ์  จรรยา
ป.6
โรงเรียนบ้านดู่
คณิตประถม
148
เด็กชายอภิสิทธิ์  ประทุมแสง
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
149
เด็กหญิงอรกัญญา  ปานจำลอง
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
150
เด็กหญิงอร้ญญา  เนาวะราช
ป.6
โรงเรียนบ้านดู่
คณิตประถม
151
เด็กหญิงอรปรียา  ปะนาโท
ป.4
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
152
เด็กหญิงอรพนิต  แก้วสังข์
ป.4
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
153
เด็กหญิงอริสรา  ปองไป
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
154
เด็กหญิงออมสิน  ใจใส
ป.5
โรงเรียนบ้านดู่
คณิตประถม
155
เด็กหญิงอัจจิมา  เลาป้อมวาปี
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
156
เด็กหญิงััพัชรินทร์  ประทัง
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
มหาสารคาม เขต 2

ณ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
157
นางสาวกมลลักษณ์  รุ่งเป้า
ม.3
โรงเรียนบ้านเม็กดำ
คณิต ม.ต้น
158
นางสาวกัญญาณัฐ  กิ่วไธสง
ม.3
โรงเรียนบ้านเม็กดำ
คณิต ม.ต้น
159
เด็กหญิงชนิดา  ปุริสังข์
ม.2
โรงเรียนบ้านเม็กดำ
คณิต ม.ต้น
160
เด็กหญิงชลธิชา  ยิ้มสาระ
ม.2
โรงเรียนบ้านเม็กดำ
คณิต ม.ต้น
161
เด็กชายภคนันท์  ตรองติรัมย์
ม.2
โรงเรียนบ้านเม็กดำ
คณิต ม.ต้น
162
เด็กชายศรันย์  โพธิ์เข็ม
ม.2
โรงเรียนบ้านเม็กดำ
คณิต ม.ต้น
163
เด็กหญิงอารยา  ยอดเจริญ
ม.2
โรงเรียนบ้านเม็กดำ
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
มหาสารคาม เขต 2

ณ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
164
เด็กหญิงกมลพร  สืบสุนทร
ป.4
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
165
เด็กชายกฤตณัฐ  ลามะให
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
166
เด็กชายกฤษฏิ์ฑีฆะชนม์  ศรีโยวงค์
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
167
เด็กชายกฤษณ์  คำผา
ป.4
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
168
เด็กหญิงกัญจน์วรา  ศรีชุมเวียง
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
169
เด็กหญิงกัณฑิมา  บุญศร
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
170
เด็กชายกิตติศักดิ์  แซ่ฮ้อ
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
171
เด็กชายเกริกชัย  สุวรรณพันธ์
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
172
เด็กหญิงเกวลิน  ม่วงสุด
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
173
เด็กหญิงขวัญเนตร  ปาริสาเก
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
174
เด็กหญิงแคทลียา  วาระทัน
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
175
เด็กหญิงจริยา  บุญครอบ
ป.6
โรงเรียนบ้านเม็กดำ
วิทย์ประถม
176
เด็กหญิงจินตนา  ตรีเนตร
ป.5
โรงเรียนบ้านดู่
วิทย์ประถม
177
เด็กชายจิรวัฒน์  ปะนะสุจะ
ป.5
โรงเรียนบ้านดู่
วิทย์ประถม
178
เด็กหญิงจิรัชญา  รื่นเทียน
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
179
เด็กชายจิราธิวัฒน์  ชาวกะตา
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
180
เด็กหญิงจิราภัทร  บุญไตร
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
181
เด็กหญิงจีรวรรณ  สิงห์กลิ่น
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
182
เด็กชายเจษฎาภรณ์  ฤกษ์ดี
ป.6
โรงเรียนบ้านดู่
วิทย์ประถม
183
เด็กหญิงชนกานต์  พลจารย์
ป.6
โรงเรียนบ้านเม็กดำ
วิทย์ประถม
184
เด็กชายชนะชล  ภูตเขต
ป.4
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
185
เด็กชายชลชาติ  ปักโคทะกัง
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
186
เด็กหญิงชัญญา  พินิจมนตรี
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
187
เด็กชายชิตดนัย  โนราช
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
188
เด็กชายชินวัต  วงษา
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
189
เด็กหญิงฌัชฎาภรณ์  บุญเรือ
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
190
เด็กชายฐปนัท  พลกุล
ป.4
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
191
เด็กหญิงณัฐวรรณ  ดาบุดดี
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
192
เด็กชายณัฐวุฒิ  ปะวันโน
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
193
เด็กชายณัฐสิทธิ์  ศรีรักษ์
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
194
เด็กชายเดชาวัต  ศรีสุข
ป.4
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
195
เด็กชายตฤษนันท์  เกษมราษฎร์
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
196
เด็กชายตะวัน  บริวาล
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
197
เด็กชายติณห์  ผึ่งบรรหาร
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
198
เด็กชายทรงชัย  ประภาวิชา
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
มหาสารคาม เขต 2

ณ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
199
เด็กหญิงทรรศนีญา  ศรีบุตดา
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
200
เด็กชายเทพบัญชร  ก้อนทอง
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
201
เด็กชายธนกร  ปริเตนัง
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
202
เด็กชายธนโชค  แสนสุภา
ป.3
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
203
เด็กชายธนพร  ภานตุ้มเหลา
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
204
เด็กชายธนพัฒน์  สีบุญ
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
205
เด็กชายธนภัทร  อินทรณรงค์
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
206
เด็กหญิงธนัชพร  บัวรัตน์
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
207
เด็กชายธนาธิป  ปัจจัยคา
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
208
เด็กหญิงธนาภา  คุรุทานัง
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
209
เด็กชายธนินทร์  แสนเสนา
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
210
เด็กชายธราดล  พรมบรรเทา
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
211
เด็กชายธราเทพ  ดาวศรี
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
212
เด็กหญิงธิดาภรณ์  โพธิรุกข์
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
213
เด็กชายธีรพงศ์  สืบสุนทร
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
214
เด็กชายธีระชัย  นินทะลาด
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
215
เด็กชายนครินทร์  ชาวบ้านใน
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
216
เด็กชายนนทวัช  พรมบรรเทา
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
217
เด็กหญิงนภัส  ปะตังทะสา
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
218
เด็กหญิงนภัสสร  คำกองแก้ว
ป.4
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
219
เด็กหญิงนารีรัตน์  นนทะคำจันทร์
ป.5
โรงเรียนบ้านดู่
วิทย์ประถม
220
เด็กชายนิติชัย  บุญทา
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
221
เด็กหญิงเบญจรัตน์  เขตชมภู
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
222
เด็กชายปราชญ์พลาญชัย  ศรีรินทร์
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
223
เด็กชายปัณณทัต  ชัยธานี
ป.4
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
224
เด็กหญิงปาลิกา  โยธาราษฎร์
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
225
เด็กหญิงปิยวรรณ  นันทะเสน
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
226
เด็กชายปิยวัฒน์  ขายม
ป.4
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
227
เด็กชายปิยะทัศน์  อันแสน
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
228
เด็กชายพงศ์ภรณ์  สีทอง
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
229
เด็กชายพงษ์เดช  วัฒนบุตร
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
230
เด็กชายพงษ์พัฒน์  บาริศรี
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
231
เด็กชายพรพิพัฒน์  พิมพล
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
232
เด็กหญิงพรไพลิน  จันทะแสง
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
233
เด็กหญิงพลอยชมพู  สุพะกำ
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
มหาสารคาม เขต 2

ณ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
234
เด็กหญิงพัทธมน  พลทองมาก
ป.6
โรงเรียนบ้านเม็กดำ
วิทย์ประถม
235
เด็กหญิงพิชญา  นวลเอี่ยม
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
236
เด็กหญิงพิยะดา  อุกทาทอง
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
237
เด็กชายพิลาสีห์  ชุมสาย ณ อยุธยา
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
238
เด็กชายพีรพัฒน์  นิราราศน์
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
239
เด็กหญิงพุดพิชญา  ปะกิคา
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
240
เด็กชายไพโรจน์  โยวะ
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
241
เด็กชายภควัต  รัฐเมือง
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
242
เด็กหญิงภัทรธิดา  ภาภักดี
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
243
เด็กชายภัทรพล  กงจันดา
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
244
เด็กชายภานุวัฒน์  ปักเคระเต
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
245
เด็กชายภูมิพัฒน์  ยอดแก้ว
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
246
เด็กชายมฆวาร  โคตรพัฒน์
ป.3
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
247
เด็กชายมนตรี  กระทุ่มขันธ์
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
248
เด็กหญิงเมธาวี  ปะลาด
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
249
เด็กหญิงรชยา  คำขุลี
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
250
เด็กชายรชานนท์  สารจิต
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
251
เด็กหญิงรัชฎาพร  ปัตตายะโส
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
252
เด็กชายรัฐภูมิ  สังฆบุรินทร์
ป.4
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
253
เด็กหญิงโรจน์รินทร์  เปียจำปา
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
254
เด็กชายวงศกร  คุณแก้ว
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
255
เด็กชายวงศกร  หิตายะโส
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
256
เด็กหญิงวรัญญา  พันเชื้อ
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
257
เด็กหญิงวรัฏฐา  จันทร์พินิจ
ป.3
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
258
เด็กหญิงวราภรณ์  วังสอง
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
259
เด็กหญิงวริษา  ปรุงเปรี่ยม
ป.6
โรงเรียนบ้านเม็กดำ
วิทย์ประถม
260
เด็กหญิงวศินี  ประวรรณถา
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
261
เด็กชายวัชรล  แก้วปองปาน
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
262
เด็กหญิงวิภาดา  ประภาวะนัง
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
263
เด็กหญิงวิรัลพัชร  วงศ์คำมา
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
264
เด็กชายวิสรุต  แสนบุดดา
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
265
เด็กชายวีรภัทร  จอมศรีกระยอม
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
266
เด็กชายศราวุฒิ  กางไธสง
ป.6
โรงเรียนบ้านเม็กดำ
วิทย์ประถม
267
เด็กชายศศิธร  ไชยบัตร
ป.6
โรงเรียนบ้านเม็กดำ
วิทย์ประถม
268
เด็กหญิงศิริมาศ  พิณจอง
ป.5
โรงเรียนบ้านดู่
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
มหาสารคาม เขต 2

ณ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
269
เด็กหญิงศิริยากร  บุญเขื่อง
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
270
เด็กชายศิวกร  ตีเงิน
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
271
เด็กชายศิวะกานต์  แสนประกอบ
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
272
เด็กชายศุพชัย  แก้วลิ้นไม้
ป.6
โรงเรียนบ้านดู่
วิทย์ประถม
273
เด็กหญิงศุภาพิชญ์  วุฒิยา
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
274
เด็กชายเศรษฐพงศ์  เหล่าสิทธิ์
ป.3
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
275
เด็กชายสิรภัทร  สารจิตร
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
276
เด็กหญิงสิริกมล  สีวันพิมพ์
ป.6
โรงเรียนบ้านเม็กดำ
วิทย์ประถม
277
เด็กหญิงสิริกร  กั้นกลาง
ป.5
โรงเรียนบ้านเม็กดำ
วิทย์ประถม
278
เด็กหญิงสุกัญญา  สุขบำรุง
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
279
เด็กหญิงสุจิรา  ชัยบำรุง
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
280
เด็กหญิงสุภจิรา  จ่าพา
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
281
เด็กหญิงสุภาวดี  ศรีวันคำ
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
282
เด็กหญิงสุภาวิณี  สิทธิสาร
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
283
เด็กหญิงเสาวลักษณ์  อุทิศ
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
284
เด็กชายอดิเทพ  ธุระสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
285
เด็กชายอนวัฒน์  ปะโสติยัง
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
286
เด็กหญิงอนัญญา  มะธิปิไข
ป.4
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
287
เด็กชายอนุชา  ปุเรโต
ป.4
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
288
เด็กชายอภิรักษ์  เลาป้อมวาปี
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
289
เด็กชายอภิสิทธิ์  กองบุตร
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
290
เด็กชายอภิสิทธิ์  พืชสิงห์
ป.5
โรงเรียนบ้านดู่
วิทย์ประถม
291
เด็กหญิงอรทัย  ศรีขี
ป.6
โรงเรียนบ้านเม็กดำ
วิทย์ประถม
292
เด็กหญิงอรนิชา  มีศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านเม็กดำ
วิทย์ประถม
293
เด็กชายอังกูร  ผาสุข
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
294
เด็กชายอัตถากรณ์  รัตนโชติ
ป.6
โรงเรียนบ้านเม็กดำ
วิทย์ประถม
295
เด็กชายอานุภาพ  ปะกิคะเนย์
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
296
เด็กหญิงอิสริยา  เอี่ยมรัมย์
ป.6
โรงเรียนบ้านเม็กดำ
วิทย์ประถม