ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
มหาสารคาม เขต 1

ณ อาคาร 1 (อาคารใหม่) ชั้น 4 ห้อง 141 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกชกร  ทองดอนแอ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
2
เด็กชายกชพร  ปะโสทะกัง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
3
เด็กหญิงกชมน  บัวสาย
ป.5
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
คณิตประถม
4
เด็กหญิงกนกเนตร  ศรีบุญเรือง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
5
เด็กหญิงกนกพร  หารอาษา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
6
เด็กหญิงกนกอร  ภูมิศักดิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
7
เด็กหญิงกมลฉัตร  ภวภูตานนท์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
8
เด็กหญิงกมลชนก  ปะระทัง
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
คณิตประถม
9
เด็กหญิงกมลทิพย์  ภักดีแสน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
10
เด็กหญิงกมลทิพย์  อันอาน
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
11
เด็กหญิงกมลลักษณ์  วัลละภา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
12
เด็กหญิงกมลวรรณ  ไชยคำ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
13
เด็กชายกรกฏ  วินทะวุธ
ป.5
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
คณิตประถม
14
เด็กชายกรกวี  ดาราทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
15
เด็กชายกรวิชญ์  อัญฤาชัย
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
16
เด็กชายกฤตภาส  โทปุญญานนท์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
17
เด็กหญิงกฤตยา  อริยะมนตรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
18
เด็กชายกฤติเดช  สุวรรณภักดี
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
คณิตประถม
19
เด็กชายกฤษกนก  สระมูล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
20
เด็กชายกฤษกร  อันปัญญา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
21
เด็กชายกฤษณะพงษ์  บรรเทา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
22
เด็กชายกฤษดา  ไมตรีแพน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
23
เด็กชายกอบชัย  ยอดเพชร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
24
เด็กหญิงกัญชลิกา  แสงไชยา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
25
เด็กหญิงกัญญาพัชร  ณหาทิพย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
26
เด็กหญิงกัญญารักษ์  หินทอง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
27
เด็กหญิงกัญญารัตน์  วุฒิพันธุ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
28
เด็กหญิงกัญญารัตน์  สถิตย์นา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
29
เด็กชายกันตินันท์  เหล่าสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)
คณิตประถม
30
เด็กชายกัมปนาท  พันแป๊ะ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
31
เด็กหญิงกัลยกร  โพธิ์ศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
32
เด็กหญิงกัลยกร  สีเป้ง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
33
เด็กหญิงกัลยรัตน์  บุญใบ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
34
เด็กหญิงกัลยรัตน์  ลันสี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
35
เด็กหญิงกัลยา  นันตะนะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
มหาสารคาม เขต 1

ณ อาคาร 1 (อาคารใหม่) ชั้น 4 ห้อง 142 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กชายกาญจนวัฒน์  มามิตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
37
เด็กหญิงกาญจนา  สอนคราม
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
38
เด็กชายกิตติณัฎฐ์  ทะเสนฮด
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
39
เด็กชายกิตติพศ  โชติชัยปรีชา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
40
เด็กชายกิตติภณ  ก้อนวิมล
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
41
เด็กชายกิตติภณ  ฉุนราชา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
42
เด็กชายกิตติภัทร  ชาภูคำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
43
เด็กชายกิตติศักดิ์  ไมตรีแพน
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
44
เด็กชายกิตติศักดิ์  วิสุทธิเมธีกร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
45
เด็กหญิงกีรติกร  ไชยวงษา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
46
เด็กหญิงกีรัตยา  โทสันทัด
ป.5
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
คณิตประถม
47
เด็กหญิงกุลนัฐ  นักภักดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
48
เด็กหญิงกุสุมา  วงศ์คำช้าง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
49
เด็กหญิงเก็จมณี  ศุภวิบูลย์ผล
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
50
เด็กหญิงเกวลิน  สุขใส
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
51
เด็กหญิงเกศกนก  ทับชา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
52
เด็กหญิงเกษศณี  ศิริทรัพย์วัฒนานันท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
53
เด็กหญิงขวัญจีรา  ทิพโอสถ
ป.4
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
คณิตประถม
54
เด็กหญิงขวัญพิชา  ผึ้งทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
55
เด็กชายเขมทัต  วิเศษสุข
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
56
เด็กชายคณาธิป  โลมเมือง
ป.5
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
คณิตประถม
57
เด็กหญิงคณาธิป  แสนแสง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
58
เด็กหญิงคณิดา  ฉิมเสือ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
59
เด็กชายคุณัชญ์  ทัศวงษา
ป.4
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
คณิตประถม
60
เด็กชายจตุรนต์ชัย  พัฒเพ็ง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
61
เด็กหญิงจิตฏิยากร  โสภา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
62
เด็กชายจิรชาติ  บุญยะเพ็ญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
63
เด็กหญิงจิรนันท์  ศิริพิทักษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
64
เด็กหญิงจิรภัทตรา  สุพลไทย
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
65
เด็กหญิงจิรวรรณ  วรรณขันธ์
ป.5
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
คณิตประถม
66
เด็กหญิงจิรัฐิติกาน  ศิริบำรุง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
คณิตประถม
67
เด็กชายจิรานุวัฒน์  ทิพา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
68
เด็กชายจิรายุทธ  ตรีสุทธิวงษา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
69
เด็กชายจีราวัฒน์  สินธุโสภา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
70
เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ศิลปักษา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
มหาสารคาม เขต 1

ณ อาคาร 1 (อาคารใหม่) ชั้น 4 ห้อง 143 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กหญิงจุฑามณี  น้อยดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
72
เด็กหญิงจุฑามณี  มาตรบุตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
73
เด็กชายเจนวิทย์  สุนน้ำเที่ยง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
74
เด็กชายเจษฎาบดินทร์  ภูศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
75
เด็กชายเจษฏากร  แก้วบุดดา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
76
เด็กหญิงฉัตรชฎาพร  ต้นติยะวงศ์ษา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
77
เด็กหญิงชญานิศ  คันธพนิต
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)
คณิตประถม
78
เด็กหญิงชญานิษฐ์  ศรีเวียงยา
ป.4
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
คณิตประถม
79
เด็กชายชณสิษฐ์  ศรีวิพัฒน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
80
เด็กหญิงชนกมาต  จวนกระโทก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
81
เด็กชายชนมภูมิ  ใจโสภา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
82
เด็กชายชนะชัย  เทพทองพูน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
83
เด็กชายชนาทิป  โพธิกะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
84
เด็กหญิงชนาภัทร  สิงสุธรรม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
85
เด็กหญิงชนิดาภา  มโนรมย์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
86
เด็กหญิงชนิสรา  สุราวุธ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
87
เด็กชายชยพล  ตรีธวัช
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
88
เด็กชายชลกานต์  แสงจารุ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
89
เด็กหญิงชลดา  เทพจิต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
90
เด็กหญิงชลธาร  ศรียงค์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
91
เด็กชายชลธิศ  พาแกดำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
92
เด็กชายชลธี  เมฆวัน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
93
เด็กหญิงชวพร  มะลิวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
94
เด็กหญิงชวัญมาดา  แข็งแรง
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)
คณิตประถม
95
เด็กหญิงชัญญา  พรพัชรพงศ์
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
คณิตประถม
96
เด็กชายชัยมงคล  จันละคร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
97
เด็กชายชัยวัฒน์  ศรีไสล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
98
เด็กชายชัยวัฒน์  โสภารัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
99
เด็กหญิงชิตพร  สุหา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
100
เด็กชายชิษณุ  ลืออำนาจ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
101
เด็กชายชิษณุพงศ์  บูรพาชยานนท์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
102
เด็กชายชิษณุพงศ์  ศรีเวียงยา
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
คณิตประถม
103
เด็กหญิงชุติกาญจน์  เข็มทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
104
เด็กหญิงชุติกาญจน์  เผ้าหอม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
105
เด็กชายชุติพนธ์  แก้วสง่า
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
มหาสารคาม เขต 1

ณ อาคาร 1 (อาคารใหม่) ชั้น 4 ห้อง 144 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กหญิงโชติกา  นเรกุล
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
คณิตประถม
107
เด็กหญิงโชตินภา  พิริยวิไล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
108
เด็กชายไชยวัฒน์  ลาบุตร
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
109
เด็กหญิงซารีน่า  อุลล่าห์
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
คณิตประถม
110
เด็กหญิงญาณิศา  พันธุ
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
คณิตประถม
111
เด็กหญิงญาณิศา  ลาโยธี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
112
เด็กหญิงญาดาวดี  มีสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
คณิตประถม
113
เด็กหญิงฎติยาภรณ์  อุลทอนพันธุ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
114
เด็กชายฐากร  เสยยงคะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
115
เด็กหญิงฐาปนีย์  ชุ่มอภัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
116
เด็กชายฐิติกร  โททำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
117
เด็กหญิงฐิติกาล  ศรีกุ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
118
เด็กชายฐิติพงษ์  รักษาพล
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
119
เด็กชายฐิติพงษ์  อังสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
120
เด็กหญิงฐิติมาวดี  ตะวัน
ป.5
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
คณิตประถม
121
เด็กชายณชนก  พูลมาสิน
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)
คณิตประถม
122
เด็กชายณชพล  โสภิตวราทร
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
123
เด็กหญิงณพวรรณ  ภาชนะวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
124
เด็กชายณภัทร  จะวังคะโส
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)
คณิตประถม
125
เด็กชายณภัทร  นามวงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
126
เด็กหญิงณภัทร  มะเสนา
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)
คณิตประถม
127
เด็กชายณภัทร  ศรีจันทร์หล้า
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
128
เด็กหญิงณฤดี  วงศ์ใหญ่
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
129
เด็กหญิงณัชชา  หาวิรัส
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
130
เด็กหญิงณัชชาภรณื  โพธิละเดา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
131
เด็กหญิงณัญธิชา  ตูมโฮม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
132
เด็กหญิงณัฎชญา  พิณนาดิเลย์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
133
เด็กหญิงณัฎฐณิชา  ดรนาม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
134
เด็กหญิงณัฏชชาญา  พิณุนาดิเลย์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
135
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  อุทัยเรือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
136
เด็กหญิงณัฐกฤตา  โนราช
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
137
เด็กหญิงณัฐชยา  ลือนันต๊ะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
138
เด็กหญิงณัฐชิดา  ดอนแสง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
139
เด็กหญิงณัฐฐาพร  ลาศูนย์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
140
เด็กหญิงณัฐฑวษา  นนทวงษา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
มหาสารคาม เขต 1

ณ อาคาร 1 (อาคารใหม่) ชั้น 4 ห้อง 145 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กชายณัฐดนัย  ทันทา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
142
เด็กหญิงณัฐธิดา  คงอินทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
143
เด็กหญิงณัฐธิดา  ดอนแสง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
144
เด็กชายณัฐพงศ์  วาดเมือง
ป.5
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
คณิตประถม
145
เด็กชายณัฐพล  มาพร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
146
เด็กชายณัฐภูริพัฒน์  วีรวรรณ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
147
เด็กชายณัฐรัสย์  บุญทระกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
148
เด็กหญิงณัฐริกา  เจ็กสูงเนิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
149
เด็กหญิงณัฐวรรณ  ประทุมทอง
ป.5
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
คณิตประถม
150
เด็กชายณัฐวัชร  โนนกอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
151
เด็กชายณัฐวัฒน์  บำรุง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
152
เด็กชายณัฐวุฒิ  ทนาฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
153
เด็กชายณัฐวุุฒิ  อันพาพรม
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
154
เด็กชายณัฐสิทธิ์  พายุทัด
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
155
เด็กชายณัฐสิทธิ์  พายุพัด
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
156
เด็กหญิงณิชกานต์  นิกรมิตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
คณิตประถม
157
เด็กหญิงณิชกานต์  อักษรเสือ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
158
เด็กหญิงณิชา  ไมตรีแพน
ป.5
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
คณิตประถม
159
เด็กชายดนุนัย  หลูอารีย์สุวรรณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
160
เด็กหญิงดลชนก   ลามะให
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
คณิตประถม
161
เด็กชายดีภูมิ  สุทธิศัย
ป.5
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
คณิตประถม
162
เด็กชายต้นข้าว  หล่อเหลา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
163
เด็กชายตันติกร  วงภักดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
164
เด็กชายติณห์  บุญมี
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)
คณิตประถม
165
เด็กชายเตชวัน  ศรีสารคาม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
166
เด็กชายทรงธรรม  สิงห์คำป้อง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
167
เด็กชายทักษ์ดนัย  สุระป้อง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
168
เด็กหญิงทิพย์ธีรา  ศิริสุวรรณศักดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
169
เด็กชายทีฆทัศน์  อุปแสน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
170
เด็กชายเทพทิวัตถ์  เหล่าสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
คณิตประถม
171
เด็กชายเทียนชัย  มะสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
172
เด็กหญิงธนกมล  เกิดประเสริฐ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
173
เด็กชายธนกฤต  รัชฎา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
174
เด็กชายธนโชติ  ศรีมาศ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
175
เด็กชายธนธฤต  แสบงบาลเจริญชัย
ป.5
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
มหาสารคาม เขต 1

ณ อาคาร 1 (อาคารใหม่) ชั้น 4 ห้อง 146 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
176
เด็กชายธนบดี  จันทจิต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
177
เด็กชายธนพงศ์  วงศ์พัฒน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
178
เด็กชายธนพัฒน์  ทองบัวร่วง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
179
เด็กชายธนภัทร  บุญล้ำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
180
เด็กชายธนวัฒน์  โคตรสินธุ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
181
เด็กชายธนวัฒน์  ศิริภูธร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
182
เด็กชายธนวิชญ์  แสบงบาลเจริญชัย
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
คณิตประถม
183
เด็กชายธนาโชค  ชูคันหอม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
184
เด็กชายธนาธิป  ไชยวงษา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
185
เด็กชายธนุส  วิมุกตานนท์
ป.5
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
คณิตประถม
186
เด็กหญิงธรพร  บุญสอน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
187
เด็กชายธรรมนูญ  กองรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
188
เด็กชายธรรมรัตน์  นาคคันธร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
189
เด็กชายธวัชชัย  สิงสุธรรม
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
190
เด็กหญิงธัญชนก  สิทธิจันทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
191
เด็กหญิงธัญญารัตน์  อัคษร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
192
เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  บุญทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
193
เด็กหญิงธัญรดา  พิมพะสาลี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
194
เด็กหญิงธันยพร  แก้วหานามจารุศิริ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
195
เด็กหญิงธัยพร  แก้วหานามจารุสิริ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
196
เด็กหญิงธิญาดา  ศรีอุประ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
197
เด็กหญิงธิดารัตน์  แพ่งสองคอน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
198
เด็กชายธิตินันท์  บรรเทา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
199
เด็กชายธิบดินทร์  อินทร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
200
เด็กชายธิเบศ  ขานวงศ์
ป.5
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
คณิตประถม
201
เด็กชายธีรพงษ์  บุญหล้า
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
202
เด็กชายธีรพัฒน์  หล้าปางคำ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
203
เด็กชายธีรภัทร  ขุมเงิน
ป.4
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
คณิตประถม
204
เด็กชายธีรวัจน์  ตันทะศิลป์
ป.5
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
คณิตประถม
205
เด็กชายธีรศักดิ์  คะสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
206
เด็กชายธีรศักดิ์  จักรนารายณ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
207
เด็กหญิงนงนภัส  ประทุมรัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
208
เด็กหญิงนงนภัส  พุทธัสสะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
209
เด็กชายนนทกานต์  ศรีปัดถา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
210
เด็กชายนนทพัทธ์  จันทร์เปล่ง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
มหาสารคาม เขต 1

ณ อาคาร 1 (อาคารใหม่) ชั้น 4 ห้อง 147 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
211
เด็กชายนภัสกร  สิงหรณ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
212
เด็กหญิงนภัสวรรณ  บุญเกตุ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
213
เด็กหญิงนภัสวรรณ  ปะกิแพ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
214
เด็กหญิงนภาภรณ์  ชูตรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
215
เด็กหญิงนริศรา  ชาไชย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
216
เด็กชายนฤเบศร์  ไชยแสง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
217
เด็กชายนฤเบศร์  แสนละคร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
คณิตประถม
218
เด็กชายนวชาติ  ขอบเพ็ชร์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
219
เด็กหญิงนวพร  สูญจันทร์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
220
เด็กชายนวพล  ดีพรม
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
221
เด็กชายนวพล  มาคิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
222
เด็กชายนวพล  หนันคำจร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
223
เด็กหญิงนวรัตน์  ดีรักษา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
224
เด็กหญิงนัชชนันท์  อันแสน
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
225
เด็กหญิงนัฐธริกา  นามมูลตรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
226
เด็กหญิงนัฐธิดา  มูลโพธิ์
ป.5
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
คณิตประถม
227
เด็กหญิงนันท์ชนก  เทพทวีชัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
228
เด็กหญิงนันท์นภัส  นาถ้ำนาค
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
229
เด็กหญิงนันธนาภรณ์  ยรรยงค์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
230
เด็กหญิงนิชา  รักษาโคตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
คณิตประถม
231
เด็กหญิงนิติพร  บุญคำมี
ป.4
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
คณิตประถม
232
เด็กชายนิติพัฒน์  โชคธนนิตินันท์
ป.5
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
คณิตประถม
233
เด็กชายนิติภูมิ  ศรีพารา
ป.5
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
คณิตประถม
234
เด็กชายนิพพิชมน์  ประทุม
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)
คณิตประถม
235
เด็กชายบัณฑิต  ปะกินำหัง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
236
เด็กชายบุญญฤทธิ์  อุทาทิพย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
237
เด็กหญิงบุญญาดา  กุลธินี
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
238
เด็กชายบุณยกร  ชาแท่น
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
239
เด็กชายบุณยภู  นครศรี
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)
คณิตประถม
240
เด็กชายปกรณ์เกียรติ  อินทวงษ์ศรี
ป.5
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
คณิตประถม
241
เด็กชายปฏิภาณ  ภูสิงหา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
242
เด็กชายปณชัย  ปาสาจะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
243
เด็กชายปณัตพงษ์  จันทเขต
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
244
เด็กหญิงปณิตา  มานะวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
245
เด็กหญิงปพิชญา  มาอ้น
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
มหาสารคาม เขต 1

ณ อาคาร 1 (อาคารใหม่) ชั้น 3 ห้อง 138 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
246
เด็กชายปภังกร  แก้วประเสริฐ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
247
เด็กหญิงปภาดานิฏฐา  ภูกิ่งนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
คณิตประถม
248
เด็กหญิงปภาวรินทร์  รักษาภักดี
ป.4
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
คณิตประถม
249
เด็กชายปภิณวิทย์  ทวิเลิศ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
250
เด็กชายประภวิษณ์  ชนะบุญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
251
เด็กหญิงประภาทิพย์  อุ่นเป็นนิจย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
252
เด็กหญิงประภาพร  หาตประชุม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
253
เด็กหญิงปรานต์นรี  โยธาภักดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
254
เด็กชายปริณ  แข็งขัน
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)
คณิตประถม
255
เด็กชายปรินทร  สิงบุดดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
256
เด็กชายปรินทร์  โยธาภักดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
257
เด็กหญิงปริพัตร  อัคฮาดศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
258
เด็กชายปรีชากร  ยาสมร
ป.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)
คณิตประถม
259
เด็กหญิงปลายฟ้า  บุตรตะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
260
เด็กหญิงปลื้มใจ  ในทะรึก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
261
เด็กหญิงปวริศา  บุตรตะวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
262
เด็กหญิงปวิตรา  ปริทัศน์ไพศาล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
263
เด็กหญิงปวีณนันท์  สังขวิเชียร
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)
คณิตประถม
264
เด็กชายปวีณา  นูวบุตร
ป.5
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
คณิตประถม
265
เด็กชายปัญญกร  วุฒิพันธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
266
เด็กหญิงปัณฑารีย์  สมนึกในธรรม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
267
เด็กชายปัณณวิชญ์  ประทานธนทรัพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
268
เด็กชายปัณณ์  ลวกุล
ป.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)
คณิตประถม
269
เด็กหญิงปารวี  มินาเลิง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
270
เด็กหญิงปาริฉัตร  จันทร์โท
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
271
เด็กหญิงปาริฉัตร  นาสิงห์ขันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
คณิตประถม
272
เด็กหญิงปาริตา  ปัจจาเลนย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
273
เด็กหญิงปิ่นรัก  แสนพิพิธ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
274
เด็กหญิงปิยธิดา  ปิ่นเมือง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
275
เด็กชายปิยพนธ์  สวรรยาพานิช
ป.5
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
คณิตประถม
276
เด็กชายปิยวัฒน์  คงศิลา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
277
เด็กชายปิยะราช  มาทดก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
278
เด็กหญิงปิยากร  ศรีประทุม
ป.5
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
คณิตประถม
279
เด็กชายปุณภงค์  หลงพิมาย
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
280
เด็กหญิงปุณิกา  เพชรดี
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
มหาสารคาม เขต 1

ณ อาคาร 1 (อาคารใหม่) ชั้น 3 ห้อง 137 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
281
เด็กชายปุติพนธ์  แก้วสง่า
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
282
เด็กชายพงศกร  ไชยรงศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
283
เด็กชายพงศธร  ธรรมกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
284
เด็กชายพงศพัฒน์  เต็มจิตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
285
เด็กชายพงศภัค  โชควิริยะจิตต์
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)
คณิตประถม
286
เด็กชายพงศภัค  รัตนวงศ์สวัสดิ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
287
เด็กชายพงษ์พัสกร  โคตวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
288
เด็กหญิงพนิตา  รักษาภักดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
289
เด็กหญิงพรจุฑา  กองทัพไทย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
290
เด็กหญิงพรชิตา  ตะวัน
ป.5
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
คณิตประถม
291
เด็กหญิงพรธรส  ปัญจะรักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
คณิตประถม
292
เด็กหญิงพรรณภา  ขันไชย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
293
เด็กหญิงพรรษา  ประวิโน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
294
เด็กหญิงพรลภัส  สีหนาท
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
295
เด็กชายพฤกษ์  แฝงสาเคน
ป.5
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
คณิตประถม
296
เด็กหญิงพลพร  บุญธรรม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
297
เด็กชายพลวัฒน์  ทองทิพย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
298
เด็กหญิงพลอยชมพู  ผ่องพันธ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
299
เด็กหญิงพลอยชมพู  อรรคฮาตจันทร์
ป.5
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
คณิตประถม
300
เด็กชายพลาวัสถ์  พิเคราะห์กิจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
301
เด็กชายพศิน  วงษาไฮ
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)
คณิตประถม
302
เด็กหญิงพัชรีนันท์  คำจันทร์วงศ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
303
เด็กชายพัฒนพงษ์  สมสีดา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
304
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  วัฒนเศรษฐภัทร
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
305
เด็กหญิงพัทธนันท์  ป้อมสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
คณิตประถม
306
เด็กชายพันฝน  โยวะผุย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
307
เด็กหญิงพาทินธิดา  เฉลยพจน์
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
คณิตประถม
308
เด็กชายพิชญะ  ซื่อสัตย์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
309
เด็กหญิงพิชญาภา  ไกรวาปี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
คณิตประถม
310
เด็กชายพิชากร  ไชยปัญหา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
311
เด็กหญิงพิชามญช์  บุญเกิด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
312
เด็กหญิงพิชามญชุ์  บุญเกิด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
313
เด็กชายพิชิตชัย  รักภักดี
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
314
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  สมชาติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
315
เด็กหญิงพิมพ์อัปสร  พันโนลาด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
มหาสารคาม เขต 1

ณ อาคาร 1 (อาคารใหม่) ชั้น 3 ห้อง 136 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
316
เด็กหญิงพิมพิชญา  พ่วงทอง
ป.5
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
คณิตประถม
317
เด็กหญิงพิมสิริ  นิทัศน์ไชยเดช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
318
เด็กชายพีรณัฐ  ทบด้าน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
319
เด็กชายพีรพิชญ์  บุญบรรจง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
320
เด็กชายพีรภัทร  ประทุมชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
คณิตประถม
321
เด็กชายพีรวัส  รักภักดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
322
เด็กชายพีรวิชญ์  สิมลา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
323
เด็กชายพีระณัช  โยชน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
คณิตประถม
324
เด็กชายพีระภัทร  อุปฮาต
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
325
เด็กหญิงเพชรสุดา  คำเมรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
326
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ประเสริฐศิลป์พลมา
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)
คณิตประถม
327
เด็กหญิงแพรวพลอย  สู่ผ่าน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
328
เด็กหญิงแพรวเพชร  ยวงวิภักดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
คณิตประถม
329
เด็กหญิงแพรวา  จันทร์จรัส
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
330
เด็กชายไพรวิรัตถ์  เศษรักษา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
331
เด็กหญิงภัคจิรา  โยวะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
332
เด็กหญิงภัณฑิรา  ชิณช้าง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
333
เด็กหญิงภัณฑิรา  ลูกคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
334
เด็กชายภัทรกูล  คำสะอาด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
335
เด็กชายภัทรพงศ์  มาตพรมราช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
คณิตประถม
336
เด็กหญิงภัทรพร  พลขันธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
337
เด็กชายภัทรพล  นาถมทอง
ป.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)
คณิตประถม
338
เด็กชายภัทรพล  ฤทธิ์ทรงเมือง
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
คณิตประถม
339
เด็กหญิงภัทรมล  ทองทิพย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
340
เด็กหญิงภัทรวดี  เดชบุรัมย์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
341
เด็กชายภานุพงษ์  มูลสมบัติ
ป.5
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
คณิตประถม
342
เด็กชายภานุวัฒน์  สิงห์พละ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
343
เด็กชายภูเบศร  พลลา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
344
เด็กชายภูริช  ภูแช่มโชติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
345
เด็กชายภูริทัต  จันทรภาส
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
346
เด็กชายภูริพัฒน์  ภูหัวดอน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
คณิตประถม
347
เด็กชายภูริภัทร  จันทร์สุนี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
348
เด็กชายภูรี  อินทะตา
ป.5
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
คณิตประถม
349
เด็กหญิงภูวรินทร์  ภูผาลี
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
350
เด็กชายภูวฤทธิ์  ศรีประเสริฐ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
มหาสารคาม เขต 1

ณ อาคาร 1 (อาคารใหม่) ชั้น 3 ห้อง 135 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
351
เด็กหญิงมณฑกานต์  ภูบรรทัด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
352
เด็กชายมณฑล  ราชมุลตรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
353
เด็กหญิงมณิภา  แสนตรี
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
354
เด็กหญิงมณีรัตน์  สุระป้อง
ป.5
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
คณิตประถม
355
เด็กหญิงมธุฤทัย  ศรีโยวงค์
ป.5
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
คณิตประถม
356
เด็กชายมนัสวิน  ชินพร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
357
เด็กหญิงมุทาประไพ  ไตรรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
คณิตประถม
358
เด็กชายเมธา  ลุนบง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
359
เด็กชายยรยรรยง  โพธิ์สิงห์
ป.5
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
คณิตประถม
360
เด็กชายยุทธนา  แก้วจันลา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
361
เด็กหญิงเยาวพา  สิงขรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
362
เด็กชายรพีภัทร  เขื่อนวิชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
363
เด็กชายรพีภูมิ  แสงอินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
คณิตประถม
364
เด็กชายรฤก  อิศรางกูร ณ อยุธยา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
คณิตประถม
365
เด็กหญิงรวิสรา  ลาอ่อน
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
366
เด็กชายรัชชานนท์  นาซอน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
367
เด็กชายรัชชานนท์  ภาแกดำ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
368
เด็กหญิงรัชพรรณ  บุตราช
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
369
เด็กชายรัฐภูมิ  นาทันรีบ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
370
เด็กชายรัฐภูมิ  สังข์เงิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
371
เด็กหญิงรัตติญาภรณ์  หาวอ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
372
เด็กชายรัตนพล  ศรีสารคาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
373
เด็กหญิงรัตนาวดี  อิ่มพูล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
374
เด็กหญิงรินรดา  จำนงค์ศิลป์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
375
เด็กชายรุ่งธรรม  ล้อมในเมือง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
376
เด็กหญิงรุจิกร  พลศรี
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
377
เด็กชายโรจน์ระวี  สาหินกอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
คณิตประถม
378
เด็กหญิงลภัสรดา  ศรีจันทร์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
379
เด็กหญิงลภัสรดา  สายหยุด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
380
เด็กชายวงศพัทธ์  บุญชิต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
381
เด็กชายวชิรววิชญ์  นนทลือชา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
คณิตประถม
382
เด็กชายวชิรวิทย์  บุญประคม
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
383
เด็กชายวชิรวิทย์  รัตนพันธุ์
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)
คณิตประถม
384
เด็กหญิงวนัสนันท์  วงศ์นิลจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
คณิตประถม
385
เด็กหญิงวรดา  มะลิใหม่
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
มหาสารคาม เขต 1

ณ อาคาร 1 (อาคารใหม่) ชั้น 3 ห้อง 134 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
386
เด็กชายวรเมธ  วัฒนธรรม
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
387
เด็กหญิงวรรณณิชชา  ธรรมศรี
ป.5
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
คณิตประถม
388
เด็กหญิงวรรณ์ลดา  อุทาทิพย์
ป.4
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
คณิตประถม
389
เด็กหญิงวรรณสุข  สุขสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
คณิตประถม
390
เด็กหญิงวรรัตน์  จันทมูล
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)
คณิตประถม
391
เด็กหญิงวรวลัญช์  จันทร์ลุน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
392
เด็กหญิงวรัชยา  ไชยศรีทา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
393
เด็กหญิงวรัชยา  พิกุลทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
394
เด็กหญิงวรัญญา  คุณโน
ป.4
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
คณิตประถม
395
เด็กหญิงวรัทยา  บุญมาพล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
396
เด็กหญิงวรันต์ทิยา  นุ่นนกกด
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
397
เด็กหญิงวราภรณ์  คำหลาย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
398
เด็กหญิงวราภรณ์  ศรีเทพ
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)
คณิตประถม
399
เด็กหญิงวริศรา  ทวีเงิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
400
เด็กหญิงวริศรา  รัตนทิพย์
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
คณิตประถม
401
เด็กหญิงวไลลักษณ์  โสทัพ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
402
เด็กชายวัชรพงศ์  พลพิมพ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
403
เด็กหญิงวิชิดา  ร่มรื่น
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
คณิตประถม
404
เด็กชายวิทวนัยน์  ศูนย์ดำ
ป.5
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
คณิตประถม
405
เด็กชายวิทวัตร  ราชคาม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
406
เด็กหญิงวิภูสิรี  สิทธิหาโคตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
คณิตประถม
407
เด็กหญิงวิไลวรรณ  ทางชูแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
408
เด็กชายวิศรุต  สร้อยคำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
409
เด็กหญิงวิสสุตา  แจ่มจำรัส
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
410
เด็กชายวีรภัทร  ทาโยธี
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
411
เด็กหญิงวีร์สุดา  นภานุเคราะห์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
412
เด็กชายวีระวัฒน์  ปัตธุลี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
413
เด็กชายเวียดภัคพล  วิทยาบำรุง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
414
เด็กชายไววิทย์  เหล่าเจริญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
415
เด็กหญิงศริญญา  กองปัดชา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
416
เด็กหญิงศศิธร  ชินโคตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
417
เด็กหญิงศศิภา  ไชยวงค์
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
คณิตประถม
418
เด็กชายศักดิ์นรินทร์  สมบัติชัยแสง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
419
เด็กชายศักดิพัฒน์  แก้วไชพาน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
420
เด็กชายศักรินทร์  ศรีมุงคูณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
มหาสารคาม เขต 1

ณ อาคาร 1 (อาคารใหม่) ชั้น 3 ห้อง 133 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
421
เด็กชายศิรภัทร  ครองสี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
422
เด็กชายศิรสิทธิ์  หลงสวนจิก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
คณิตประถม
423
เด็กชายศิริกิต  ภูริจิตา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
424
เด็กหญิงศิริญากร  หนันดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
425
เด็กหญิงศิริประภา  รามคงเมือง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
426
เด็กหญิงศิริมาภรณ์  ธุระทำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
427
เด็กหญิงศิริยากร  นันตะนัย
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
428
เด็กหญิงศิริยาภรณ์  โยปัดทุม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
429
เด็กหญิงศิริรัตน์  ก้อนชารี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
430
เด็กหญิงศิริรัตน์  ชารีมาย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
431
เด็กหญิงศิริลดา  ชุมพล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
432
เด็กชายศุภกร  สังฆมณี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
433
เด็กชายศุภกฤษฎิ์  ทะสูง
ป.4
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
คณิตประถม
434
เด็กหญิงศุภธิดา  ชะนะบุญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
435
เด็กชายศุภฤกษ์  เมืองพวน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
436
เด็กชายศุภสัณห์  พรมจันทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
437
เด็กชายศุภักษร  เฉลิมชาติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
438
เด็กหญิงศุภิสรา  ศรีทะวงษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
439
เด็กหญิงโศภิษฐา  แข็งแรง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
440
เด็กหญิงสกลสุภา  ตุลสุข
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
441
เด็กหญิงสมัชญา  ฉิมพลี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
442
เด็กชายสรณ์ศิริ  ราชภักดิ์
ป.5
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
คณิตประถม
443
เด็กชายสรวิชญ์  นามวงษา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
คณิตประถม
444
เด็กชายสรวิชญ์  โพธิ์นิล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
445
เด็กหญิงสรัญรัตน์  โกษาแสง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
446
เด็กชายสฤษธิชัย  ทองบัวบาน
ป.4
โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม
คณิตประถม
447
เด็กชายสวิตต์  จันทร์แป้น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
คณิตประถม
448
เด็กชายสิทธิเกียรติ  ลักษณาเวช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
449
เด็กชายสิปประวิทญ์  รัสมี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
450
เด็กชายสิรภพ  สิทธิจันทร์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
451
เด็กหญิงสิริกรานต์  พลน้อย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
452
เด็กหญิงสิริกัญญา  ทองดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
คณิตประถม
453
เด็กหญิงสิรินทร์  วิสุทธิเมธีกร
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
454
เด็กหญิงสิริมา  หวั่งประดิษฐ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
455
เด็กชายสิริราช  พูลสวาท
ป.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
มหาสารคาม เขต 1

ณ อาคาร 1 (อาคารใหม่) ชั้น 3 ห้อง 132 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
456
เด็กหญิงสิริโสภา  อมรสิน
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)
คณิตประถม
457
เด็กหญิงสุกัญญา  เมืองวงษ์
ป.4
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
คณิตประถม
458
เด็กหญิงสุกัญญา  หงษ์ทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
459
เด็กชายสุขสรรณ  ทัพวิชัย
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
460
เด็กหญิงสุขุมาลย์  ตระกูลโกศล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
461
เด็กหญิงสุจิตรา  นามมนตรี
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
462
เด็กหญิงสุจิตรา  เลิงฮัง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
463
เด็กชายสุชน  จงปิยะคุณ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
464
เด็กหญิงสุดารัตน์  ศรีทัศน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
465
เด็กหญิงสุธานันท์  ไกรอาสา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
466
เด็กหญิงสุธิดา  อันเสน
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
467
เด็กหญิงสุธินี  คำภักดี
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)
คณิตประถม
468
เด็กหญิงสุธินี  ลายสุขัง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
469
เด็กหญิงสุนิตา  มะโพธิ์ศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
470
เด็กหญิงสุพรรณธิชา  อันสา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
471
เด็กหญิงสุพรรณธิดา  อันสา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
472
เด็กหญิงสุพิชฌาย์  สังประกุล
ป.5
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
คณิตประถม
473
เด็กหญิงสุภาสินี  แคนสี
ป.5
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
คณิตประถม
474
เด็กหญิงสุภิญญากร  โคตรศรีเมือง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
475
เด็กชายสุรนิมิต  กาลทิศา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
476
เด็กชายสุรษีว์  ปัญญาโพธิคุณ
ป.5
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
คณิตประถม
477
เด็กหญิงสุรัญญา  ภูห้องเพชร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
478
เด็กหญิงสุรัสวดี  ขัติยงวศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
479
เด็กหญิงสุรางค์สิริ  แก้วนอก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
480
เด็กชายสุริยา  สีขาว
ป.5
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
คณิตประถม
481
เด็กหญิงสุวนันท์  ภูกาเมฆ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
482
เด็กหญิงสุวพิชญ์  พังคะโส
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
483
เด็กหญิงสุวรา  นนทคุณ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
484
เด็กชายหฤษฎ์  แสงยศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
คณิตประถม
485
เด็กหญิงหาญธิดา  หาญประชุม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
486
เด็กหญิงอชิรญา  นะมิ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
487
เด็กชายอณุชิต  บุญโยทก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
488
เด็กชายอดิเทพ  ศรีจันทร์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
489
เด็กหญิงอดิลักษณ์  จันทร์สามารถ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
490
เด็กชายอธิชา  ไชยบัง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
มหาสารคาม เขต 1

ณ อาคาร 1 (อาคารใหม่) ชั้น 2 ห้อง 127 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
491
เด็กชายอธิบดี  หอมจันทร์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
492
เด็กชายอธิราช  พลทำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
493
เด็กชายอธิวัฒน์  โพธิรุกข์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
494
เด็กหญิงอนัญญา  บัวลาด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
495
เด็กชายอนันดา  ศิริขวา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
496
เด็กชายอนันต์  วงคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
497
เด็กหญิงอนันทิตา  เกษมสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
498
เด็กหญิงอนามิตา  นามเต
ป.5
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
คณิตประถม
499
เด็กหญิงอนุศรา  บำรุงสำราญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
500
เด็กหญิงอภิชญา  ธรรมวงษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
501
เด็กหญิงอภิสรา  วิชาชัย
ป.5
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
คณิตประถม
502
เด็กชายอภิสิทธิ์  กันพนม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
503
เด็กชายอภิสิทธิ์  บุญลอย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
504
เด็กชายอมรเทพ  สาสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
505
เด็กหญิงอมลรดา  สุวัฒนศิลป์
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)
คณิตประถม
506
เด็กหญิงอรปรียา  แสงห้าว
ป.5
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
คณิตประถม
507
เด็กหญิงอรพรรณ  ศรีเกษ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
คณิตประถม
508
เด็กหญิงอริญชยา  กิตติเสรีบุตร
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
คณิตประถม
509
เด็กหญิงอริยา  จึงพิชาวนิชย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
510
เด็กหญิงอริสรา  กางโหลน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
511
เด็กหญิงอรุณวดี  ภูมาศ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
512
เด็กหญิงออมทรัพย์  หารพรม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
513
เด็กหญิงอัญมณี  จันทะนนตรี
ป.5
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
คณิตประถม
514
เด็กชายอาญาสิทธิ  แก้วหานาม
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
515
เด็กชายอานนท์  ปะกังลำภู
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
516
เด็กชายอาวุธ  จำนงศรี
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
517
เด็กชายอิทธิพงษ์  สุระพินิจ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
518
เด็กหญิงอินทิรา  สาสิน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
519
เด็กชายอิสระภาพ  นาคนชม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
520
เด็กชายเอเลียส  โชแปง
ป.5
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
คณิตประถม
521
เด็กชายิจิรภัทร  ภูอาบทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
มหาสารคาม เขต 1

ณ อาคาร 2 ชั้น 4 ห้อง ม.1/1 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
522
เด็กหญิงกมรวรรณ  ก.จันทราภานนท์
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
523
เด็กหญิงกรชนก  ศรีวัฒนา
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
524
เด็กหญิงกรัณฑรันต์  ผุศรี
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
525
เด็กชายกฤตการ  แก้วสีขาว
ม.1
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
526
เด็กชายกฤษฎา  เสนา
ม.1
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
527
เด็กหญิงกฤษณา  นาทันใจ
ม.1
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
528
เด็กชายกฤษดา  รุ่งพัฒนาชัยกุล
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
529
เด็กหญิงกวินทรา  ผิวงาม
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
530
เด็กหญิงกวิสรา  ศรีภูวงษ์
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
531
เด็กชายกวี  ช่ำมะณี
ม.2
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
532
เด็กหญิงกัญญ์วรา  สาระไชย
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
533
เด็กหญิงกัญญาวีร์  โชควิริยะจิตต์
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
534
นายกันตภัทร  พิมพ์เภา
ม.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
535
นายกานต์  ศรีวัฒนา
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
536
นายกำลังพล  มากพูล
ม.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
537
นายกิตติศักดิ์  นาทองทิพย์
ม.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
538
เด็กชายกุมภ์  ฉัตรชาตรี
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
539
เด็กชายจงรัก  จ้อยจัด
ม.1
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
540
นายจักรภัทร  ภูเงินคำ
ม.2
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
541
นางสาวจันทรวิมลวัลย์  ไหลหาโคตร์
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
542
เด็กชายจารุกิตต์  วงศ์จันทร์
ม.1
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
543
เด็กหญิงจิตราภรณ์  ประเกาทัน
ม.2
โรงเรียนนาข่าวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
544
เด็กหญิงจินตนา  ประกอบสำเนียง
ม.1
โรงเรียนนาข่าวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
545
เด็กชายจิรกิตติ์  นนตะสี
ม.1
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
546
เด็กชายจิรภัทร  บึ่งจักคลี่
ม.2
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
547
เด็กหญิงจิรวัฒน์  เข็มพิลา
ม.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
548
เด็กหญิงจิรัชญา  ธนยั่งยืน
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
549
นางสาวจุฑามาศ  อุปจันทร์
ม.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
550
เด็กหญิงจุฑามาส  ทุมหนู
ม.1
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
551
เด็กชายเจษฎา  สัมนีย์
ม.1
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
552
เด็กชายเจษฎาภรณ์  ทองอ้วน
ม.1
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
553
เด็กหญิงฉัตรชนก  สิงห์ทอง
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
554
เด็กหญิงชฎาทิพย์  วัฒนกิติกุล
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
555
นางสาวชนพร  น้อยตาแสง
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
556
นางสาวชนม์ณภัทร  คำสีแก้ว
ม.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
มหาสารคาม เขต 1

ณ อาคาร 2 ชั้น 4 ห้อง ม.1/2 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
557
เด็กชายชนะชัย  นาชัยดุลย์
ม.1
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
558
เด็กหญิงชนานันท์  ศรีผิวจันทร์
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
559
เด็กหญิงชนิดา  ทองภู
ม.2
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
560
เด็กหญิงชมพูนุช  ผลินยศ
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
561
นางสาวชยาภรณ์  นาเมืองรักษ์
ม.3
โรงเรียนนาข่าวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
562
เด็กชายชลสิทธิ์  พิมมทา
ม.1
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
563
เด็กชายชัชวาลย์  เกษนอก
ม.1
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
564
เด็กหญิงชัญชนา  สิงหาราโท
ม.1
โรงเรียนนาข่าวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
565
นายชัยวัฒน์  ไธยยุทธ
ม.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
566
เด็กชายชินวัตร  พานิชย์
ม.2
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
567
เด็กชายชุวานันท์  การชารี
ม.2
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
568
นางสาวฐิฉัตรภัส  เชื้อเทศ
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
569
เด็กชายฐิติพงศ์  คำสะอาด
ม.1
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
570
เด็กหญิงฐิติรัตน์  นนทะมาตย์
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
571
นายฐิติศักดิ์  อิทร์ตา
ม.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
572
นายณรงค์กร  วังหอม
ม.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
573
นายณวพรรษ  ภูน้ำเย็น
ม.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
574
นางสาวณัชชา  หารพรม
ม.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
575
เด็กหญิงณัฎฐณิชา  ชนะพันธ์
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
576
นางสาวณัฎฐณิชา  บุดดีสี
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
577
นางสาวณัฐชานันท์  เอกวงษา
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
578
นายณัฐดนัย  บุตรราช
ม.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
579
เด็กชายณัฐพงศ์  พลโยธา
ม.2
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
580
เด็กชายณัฐพล  ตาชมพู
ม.1
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
581
นายณัฐพล  ท่อนทอง
ม.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
582
เด็กชายณัฐวุฒิ  เวียงอินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
583
เด็กหญิงณัฐาพร  อัปมะเย
ม.2
โรงเรียนนาข่าวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
584
เด็กหญิงณัฐิดา  อรัญวาสน์
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
585
นางสาวณิชากรณ์  คูรูปรัมย์
ม.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
586
เด็กหญิงดวงตะวัน  เสียงดัง
ม.1
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
587
นายตนุสรณ์  โคตรหลักคำ
ม.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
588
เด็กชายตฤณณภัทร  ไกรจันทร์
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
589
เด็กหญิงตองห่อ  ศรีวิเศษ
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
590
เด็กชายตะวัน  โกมลพันธู์
ม.1
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
591
นายทินภัทร  ขำดี
ม.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
มหาสารคาม เขต 1

ณ อาคาร 2 ชั้น 4 ห้อง ม.2/1 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
ห้องสอบที่
 18
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
592
นางสาวทิพย์ฟ้า  ภักดีร่มเย็น
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
593
นายทีมากร  ปินะพัง
ม.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
594
เด็กชายธนยุทธ  บุญสิทธิ์
ม.1
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
595
เด็กชายธนากร  คำสอนทา
ม.1
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
596
เด็กชายธนากร  พลลาภ
ม.1
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
597
นายธรรมนูญ  กองมะณี
ม.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
598
นายธวัชชัย  ไชยภักดี
ม.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
599
เด็กหญิงธัญญารัตน์  อริยเมธปรีชา
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
600
เด็กหญิงธีรนาฏ  บุษมงคล
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
601
เด็กชายธีรพัฒน์  หารี
ม.1
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
602
เด็กชายนวทรรศน์  ทองแท้
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
603
นายนวพล  สุวรรณพันธ์
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
604
นางสาวนัฐยากร  ไชยคำภา
ม.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
605
นางสาวนันท์นภัส  ปทุมขำ
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
606
เด็กหญิงนันทพร  วงษ์ชัย
ม.1
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
607
เด็กหญิงน้ำฝน  เสนา
ม.1
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
608
นางสาวนิชาภัทร  ภารสำเร็จ
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
609
นางสาวนิตย์รัชชา  โกจารย์ศรี
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
610
เด็กหญิงนิลาวรรณ  ศรีวงษา
ม.2
โรงเรียนนาข่าวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
611
เด็กชายปฏิภาณ  สิทธิสุรินทร์
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
612
เด็กหญิงปภาวรินทร์  โคตรบรรเทา
ม.1
โรงเรียนนาข่าวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
613
เด็กชายปริญญา  ประเสิร์ฐกร
ม.1
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
614
เด็กชายปรินทร  เสนพิวิช
ม.1
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
615
เด็กหญิงปริยากร  เบียรตั้ง
ม.2
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
616
เด็กหญิงปรียา  เตือนวิระเดช
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
617
นางสาวปวัตน์  บุญหล้า
ม.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
618
เด็กหญิงปวีณา  ไต้คีรี
ม.1
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
619
นายปัญญากร  กิ่งแก่นแก้ว
ม.2
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
620
นางสาวปัณฑารีย์  ชั้วจำเริญ
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
621
นายปาณวิชญ์  โสดถานา
ม.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
622
เด็กหญิงปาริชาติ  ทองชั้น
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
623
เด็กชายปิติพล  สเรมาคม
ม.2
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
624
นางสาวปิยธิดา  จุลนันต์
ม.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
625
เด็กชายปิยวัฒน์  อัพวา
ม.1
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
626
เด็กหญิงปุณยวีร์  เวียนขุนทด
ม.2
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
มหาสารคาม เขต 1

ณ อาคาร 2 ชั้น 4 ห้อง ม.3/1 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
ห้องสอบที่
 19
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
627
นายเปี่นมศักดิ์  ชนะบุญ
ม.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
628
เด็กชายพงศกร  นนทนำ
ม.2
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
629
นายพงศกร  ภักดิ์ชัย
ม.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
630
เด็กชายพงศกร  วิทยอักษรศรี
ม.2
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
631
เด็กชายพงศกร  ศรีเนาวรัตน์
ม.1
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
632
เด็กชายพงศ์เพชร  ภิรมย์
ม.1
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
633
นายพชร  รักษาภักดี
ม.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
634
นางสาวพรกนก  บุตรวงษ์
ม.3
โรงเรียนนาข่าวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
635
นางสาวพรทิวา  ปัดคำแสน
ม.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
636
เด็กชายพฤษชาติ  จุรีทรัพย์
ม.1
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
637
นายพลกฤษณ์  เสษช่วย
ม.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
638
นายพลพิสิทธิ์  ปวศิริ
ม.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
639
เด็กชายพลฤทธิ์  ศรีน้อย
ม.2
โรงเรียนนาข่าวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
640
เด็กหญิงพษพร  ท้วมศิริ
ม.1
โรงเรียนนาข่าวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
641
นายพสุธา  ภาแกดำ
ม.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
642
เด็กหญิงพัชรพร  ศิลปไชย
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
643
เด็กชายพัชรพล  เลิศฤทธิ์รัตนาพล
ม.1
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
644
เด็กชายพัชรพล  อนันเอื้อ
ม.1
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
645
นางสาวพิจิตรเลขา  ฟุ้งเฟื่อง
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
646
เด็กหญิงพิชญา  บุตรวงษ์
ม.1
โรงเรียนนาข่าวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
647
เด็กหญิงพิชญาดา  ศรมณี
ม.1
โรงเรียนนาข่าวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
648
เด็กชายพิเชฐชัย  วงษ์วังทอง
ม.2
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
649
เด็กชายพิพัฒน์พงษ์  จันทร์สามารถ
ม.2
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
650
เด็กชายพีรณัฐดิ์  สุพรมอินทร์
ม.1
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
651
เด็กชายพีรพัฒน์  จรอนันท์
ม.1
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
652
เด็กชายพีรวัฒน์  พลทองมาก
ม.1
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
653
นายภควัต  จันทรักษ์
ม.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
654
เด็กหญิงภัทธิดา  เผ่าพันธ์
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
655
นายภัทรพงศ์  ตรีกุล
ม.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
656
นายภานุพงษ์  พิมพิชัย
ม.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
657
นายภูชินันท์  เฮยงเหี่ย
ม.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
658
เด็กชายภูมิพัฒน์  รอบวงจันทร์
ม.1
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
659
เด็กชายภูวนาถ  อ่อนตาแสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
660
เด็กชายมครพล  ปานนาค
ม.1
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
661
นายมงคลธรรม  บาทสุวรรณ
ม.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
มหาสารคาม เขต 1

ณ อาคาร 2 ชั้น 4 ห้อง ม.3/2 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
ห้องสอบที่
 20
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
662
นายยุทธนา  บุญพา
ม.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
663
เด็กหญิงยุภาวดี  มหิตธิ
ม.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
664
นางสาวยุาวดี  มหิตธิ
ม.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
665
เด็กหญิงโยษิตา  ทะวงษา
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
666
นางสาวรติมา  บุญแนน
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
667
นายรัชชานนท์  นนท์ศรีราช
ม.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
668
เด็กชายรามิล  เหมาะศรี
ม.1
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
669
เด็กชายรุ่งโรจน์  งามแสง
ม.2
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
670
เด็กชายรุจดนัย  ศรีสงคราม
ม.2
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
671
เด็กชายวงศธร  ยลอนันต์
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
672
นายวชิรวิทย์  ไชยคำมิ่ง
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
673
เด็กชายวชิราวุธ  เสนานิคม
ม.1
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
674
เด็กชายวนิดา  หอมสมบัติ
ม.1
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
675
นายวรวิชญ์  สาเกตุ
ม.2
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
676
เด็กชายวรากร  พิชชัยสง
ม.1
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
677
เด็กชายวราภรณ์  อุตะศรี
ม.2
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
678
เด็กชายวริศ  ศรีภูวงษ์
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
679
นางสาววริศรา  ชิณแสน
ม.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
680
นายวัชรเกียนติ์  ลันขุนทด
ม.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
681
นายวัชระ  หาบุตร
ม.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
682
นายวันเฉลิม  จิตระนัง
ม.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
683
เด็กหญิงวิรากานต์  จริงแล้ว
ม.1
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
684
เด็กชายวิศวะ  ศิริสินธุวนิช
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
685
นายศรายุทธ  พรมเกาะ
ม.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
686
เด็กชายศราวุฒิ  รักษาพล
ม.1
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
687
นายศราวุธ  สุริชา
ม.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
688
เด็กหญิงศลิษา  อภัยแสน
ม.1
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
689
เด็กชายศักดิ์ชัย  นามมูลตรี
ม.1
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
690
นางสาวศิรินภา  ลครศรี
ม.3
โรงเรียนนาข่าวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
691
เด็กหญิงศิริประพร  วังคะวิง
ม.2
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
692
นางสาวศิริรัตน์  โคตกระพี้
ม.2
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
693
นางสาวศิริวิมล  ปัญญาละ
ม.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
694
นายศิวกานต์  ยินรัมย์
ม.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
695
เด็กชายศุภกิตติ์  แก้วใส่เงิน
ม.1
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
696
นางสาวศุภธิดา  คุริรัง
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
มหาสารคาม เขต 1

ณ อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง ป.4/8 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
ห้องสอบที่
 21
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
697
เด็กหญิงศุภสรา  คุริรัง
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
698
เด็กหญิงศุภิชา  พลชำนิ
ม.1
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
699
นายสรพพวิทย์  คำป้อง
ม.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
700
เด็กชายสหมิตร  โคตรมุงคุณ
ม.1
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
701
เด็กหญิงสิริมา  โสคำภา
ม.1
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
702
นางสาวสิริยากร  แก้วหานาม
ม.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
703
นางสาวสุกัญญา  ศรีเนาวรัตน์
ม.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
704
นายสุทธิวุฒิ  พินิจนึก
ม.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
705
เด็กหญิงสุพัตรา  คะสุวรรณ
ม.1
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
706
เด็กหญิงสุพิชชา  เสียงสาว
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
707
เด็กชายสุรพงษ์  จันโท
ม.1
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
708
เด็กชายสุรศักดิ์  ดีรักษา
ม.1
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
709
เด็กหญิงสุรัญชณา  สุชะนะชา
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
710
นางสาวสุวรรรณประภา  เวียงนนท์
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
711
นางสาวเสาวรส  ชัดเชื้อ
ม.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
712
เด็กชายโสภณ  สารพันธุ์
ม.1
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
713
เด็กหญิงโสภิดา  สินธุโคตร
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
714
เด็กหญิงโสภิตา  รุ่งศรี
ม.1
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
715
เด็กหญิงหทัยกนก  เนือยทอง
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
716
เด็กหญิงหทัยรัตน์  นันตะนัย
ม.1
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
717
เด็กหญิงหทัยรัตน์  นันตะภัย
ม.1
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
718
นางสาวหทัยรัตน์  อุบลวรรณี
ม.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
719
เด็กชายอติราช  กองการ
ม.1
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
720
เด็กชายอธิวัฒน์  สุ่มมาตย์
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
721
เด็กชายอนาวิณ  นนลือชา
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
722
เด็กชายอนุชา  ขุนเจริญ
ม.2
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
723
นายอนุวัตร  มลาเช็ด
ม.2
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
724
นางสาวอภิญญา  คำสีแก้ว
ม.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
725
นายอภิวัฒน์  ผ่านสำแดง
ม.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
726
เด็กชายอภิวัฒน์  เหล่าเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
727
นายอภิสิทธิ์  ไสยประกรณ์
ม.2
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
728
นางสาวอรนลิน  โหน่งบัณทิตย์
ม.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
729
นางสาวอรปรีชา  ดั่งฝา
ม.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
730
นางสาวอรัญญา  หัสจรรย์
ม.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
731
นางสาวอรัญา  หัสจรรย์
ม.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
มหาสารคาม เขต 1

ณ อาคาร 2 ชั้น 3 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
ห้องสอบที่
 22
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
732
เด็กหญิงอสมาภรณ์  สุโพธิ์
ม.1
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
733
เด็กชายอิฏฐดนัย  ได้ผลมาก
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
734
นายเอกบดินทร์  สีดาพล
ม.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
735
เด็กหญิงเอื้อมฟ้า  กงเพชร
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
มหาสารคาม เขต 1

ณ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ป.4/7 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
ห้องสอบที่
 23
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
736
เด็กหญิงกชกมล  มาตรา
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
737
เด็กหญิงกชพร  ยิ้มอินทร์
ป.5
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
738
เด็กหญิงกนกนิภา  เหมือนเหลา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
739
เด็กหญิงกนกพร  แจ่มใส
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
740
เด็กหญิงกนกพร  ทิพย์ศรีราช
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
741
เด็กหญิงกนกพร  บุญเข็ม
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
742
เด็กหญิงกนกพร  พลคำ
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
743
เด็กชายกนกพล  อุปกา
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
744
เด็กหญิงกนกวรรณ  แก้วคง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
745
เด็กหญิงกนกวรรณ  พงษ์วงษ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
746
เด็กชายกนิษฐ์  ชัยอินสูนย์
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
747
เด็กหญิงกมลพรรณ  บุตราช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
748
เด็กหญิงกมลลักษณ์  พึ่งจักคลี่
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
749
เด็กหญิงกมลวรรณ  ไชยวงษา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
750
เด็กชายกรกฏ  อภิวัฒนวรรณ
ป.5
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
751
เด็กหญิงกรกนก  เดชนารักษ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
752
เด็กหญิงกรกนก  ผางยอยซ้าย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
753
เด็กหญิงกรรณิการ์  ศรีประภา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
754
เด็กชายกรวรรณ  ไกรอนุพงษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
755
เด็กหญิงกรวรรณ  แสนบุดดา
ป.4
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
756
เด็กชายกฤตธนภัค  คำเบ้าเมือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
757
เด็กชายกฤตนัย  ซ้ายยศ
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
758
เด็กชายกฤติภูมิ  จิตรสง่า
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
759
เด็กหญิงกฤติมุข  เมืองพวน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
760
เด็กหญิงกฤติยา  แก้วพุ่ม
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
761
เด็กหญิงกฤติยา  พาเหลี่ยม
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
762
เด็กหญิงกฤติยากร  ภูมิภักดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
763
เด็กหญิงกฤติยาณี  ศิริคง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
764
เด็กชายกฤษฏิ์กานต์  สีเฉลียว
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)
วิทย์ประถม
765
เด็กชายกฤษณพงศ์  เดชปั้น
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
766
เด็กหญิงกฤษณ์มนต์  อมรเวชยกุล
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)
วิทย์ประถม
767
เด็กหญิงกฤษณา  สืบสกุล
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าปะทายโนนตูม
วิทย์ประถม
768
เด็กชายกฤษณ์  พิมพ์ศรีจันทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
769
เด็กชายกวินภพ  จุฬารี
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)
วิทย์ประถม
770
เด็กชายกวีเอก  ใหม่คามิ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
มหาสารคาม เขต 1

ณ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ป.4/6 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
ห้องสอบที่
 24
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
771
เด็กชายกษิดิ์เดช  สรรพทรัพย์
ป.5
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
772
เด็กชายกษิดิศ  บุญยอด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
773
เด็กชายก้องภพ  ตองมะณี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
774
เด็กชายก้องภพ  บัวทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
775
เด็กชายก้องภูมิ  จุฬารี
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)
วิทย์ประถม
776
เด็กหญิงกะรัตพลอย  ศิริสาขา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
777
เด็กหญิงกัญชพร  เพียกขุนทด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
778
เด็กหญิงกัญญณัช  ชินวรรณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
779
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  กอบเกื้อ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
780
เด็กหญิงกัญญาภักดิ์  ศรีพา
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
781
เด็กหญิงกัญญารัตน์  แก้มธรรมมา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
782
เด็กหญิงกัญญารัตน์  ผลประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
783
เด็กหญิงกัณฐิกา  ระวังภัย
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
784
เด็กชายกันตพิชญ์  สมนึกในธรรม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
785
เด็กชายกันตภณ  ระวิโรจน์
ป.5
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
786
เด็กหญิงกันตยา  ศรีอุบล
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
787
เด็กหญิงกันตาณิชาภัทร  ไชยวงศ์จันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
788
เด็กชายกันติทัต  ภูมาศ
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)
วิทย์ประถม
789
เด็กหญิงกัลยกร  ภูผาธรรม
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
790
เด็กหญิงกัลยรัตน์  คำสะอาด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
791
เด็กหญิงกัลยากร  ภูเขาลาด
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
792
เด็กหญิงกัลยานัทธ์  ภู่แก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
793
เด็กหญิงกัลยาพร  ชัยโพธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
วิทย์ประถม
794
เด็กหญิงกาญจนภัส  นารินนท์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
795
เด็กหญิงกาญจนา  ภูลาด
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
796
เด็กหญิงกาญจนา  มาน้ำเที่ยง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
797
เด็กชายกานต์ชนก  ลีลากุล
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
798
เด็กหญิงกานต์ทิชา  นอขุนทด
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
799
เด็กหญิงกานต์ธิดา  พิลา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
800
เด็กหญิงกิ่งกาญจน์  โคตรชา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
801
เด็กชายกิตคิภัทร  ไชยรัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
802
เด็กชายกิตติ  กองแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
803
เด็กหญิงกิตติกา  ปางลิลาศ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
804
เด็กชายกิตติคุณ  ไชยเสนา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
805
เด็กชายกิตติคุณ  ภูบุญปก
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
มหาสารคาม เขต 1

ณ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ป.4/5 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
ห้องสอบที่
 25
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
806
เด็กชายกิตติคุณ  ศรีบุญเรือง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
807
เด็กชายกิตติโชติ  เสติ
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
808
เด็กหญิงกิตติญา  อยู่ปูน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
809
เด็กชายกิตตินันท์  วาสเอื้อยวงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
810
เด็กชายกิตติพศ  แก้วไสล
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
811
เด็กชายกิตติพศ  สมรรคเสรี
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
812
เด็กชายกิตติพัฒน์  ทองขัน
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
813
เด็กชายกิตติภพ  นาคเสน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
814
เด็กหญิงกิตติยาภรณ์  สิทธิจันทร์
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
815
เด็กหญิงกิติมา  ประยูธโต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
816
เด็กหญิงกิติยา  ลือยงวัฒนา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
817
เด็กชายกีรติ  ไชยวงศา
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
818
เด็กหญิงกุลชา  เกิดประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
819
เด็กหญิงกุลธิดา  พุดลา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
820
เด็กหญิงกุลนัดดา  เกษร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
821
เด็กหญิงกุลนิธี  สุยอย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
822
เด็กหญิงกุศลิน  งามเงา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
823
เด็กหญิงกุสุมา  เนื่องมัจฉา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
824
เด็กหญิงเกศกนก  ศรีบุญเรือง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
825
เด็กหญิงเกียรติสุดา  ภาคีชิต
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
826
เด็กชายโกเมศ  กองสำลี
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
827
เด็กหญิงขนิษฐา  ไชยคำภา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
828
เด็กหญิงขนิษฐา  ลินทะละ
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
829
เด็กชายคงกะพัน  ศรีเกษตร
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
830
เด็กชายคเชนทร์  ครองนวกุล
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)
วิทย์ประถม
831
เด็กชายคมกริช  แซ่ฟ้าม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
832
เด็กชายคมกริช  ศรีกุลคร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
833
เด็กหญิงครองขวัญ  ทั่งจันทร์แดง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
834
เด็กชายคีตะชาห์  ชัยนนท์
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
835
เด็กชายฆนากร  ขาวผ่อง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
836
เด็กหญิงงามไทย  สายทิพย์
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)
วิทย์ประถม
837
เด็กหญิงจณิตา  มาตรษรศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
838
เด็กชายจตก์นิพัฐษ์  ลำดวนหอม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
839
เด็กหญิงจรัสศรี  ก่ำแหล้
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
840
เด็กหญิงจอมสยาม  จิตต์ประทุม
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
มหาสารคาม เขต 1

ณ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ป.4/4 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
ห้องสอบที่
 26
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
841
เด็กชายจักรกฤษณ์  ทัดรอง
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าปะทายโนนตูม
วิทย์ประถม
842
เด็กชายจักรพันธ์  ศิริทัน
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าปะทายโนนตูม
วิทย์ประถม
843
เด็กชายจักรภพ  เหล่าพร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
844
เด็กหญิงจันทร์ธิดา  วุฒิพันธุ์
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าปะทายโนนตูม
วิทย์ประถม
845
เด็กหญิงจันทราลักษณ์  พยุงวงษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
846
เด็กชายจาฏุพัจน์  สายสีแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
847
เด็กหญิงจารุพิชญา  เองวานิช
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)
วิทย์ประถม
848
เด็กหญิงจิดาภา  ไชยเหมือน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
849
เด็กหญิงจิตติญารัตน์  ภูผาริช่อ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
850
เด็กหญิงจิตติพัฒน์  การัดเสนา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
851
เด็กหญิงจินดามณี  ตุ้ยศักดา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
852
เด็กหญิงจินดามณี  ศรีลครไทย
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
853
เด็กหญิงจินตนา  ใหม่คามิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
854
เด็กหญิงจิรประภัทร  พานคง
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
855
เด็กชายจิรภัทร  อุปัชฌาย์
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
856
เด็กชายจิรวัฒน์  จรทะนา
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าปะทายโนนตูม
วิทย์ประถม
857
เด็กชายจิรวัฒน์  รองศักดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
858
เด็กหญิงจิรสุตา  กาญจนศร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
859
เด็กหญิงจิรัชชญา  ศรีใสคำ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
860
เด็กหญิงจิรัชญา  ศรีใรคำ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
861
เด็กชายจิรัชญ์  โตสุพันธุ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
862
เด็กหญิงจิราพัชร  อินทร์พรหม
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
863
เด็กหญิงจิราวรรณ  คำขวา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
864
เด็กหญิงจิราวรรณ  วิศาลอาชีวะเจริญ
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)
วิทย์ประถม
865
เด็กชายจิราวัฒน์  อุทัยนิล
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
866
เด็กหญิงจีรนันท์  ผลวัฒนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
867
เด็กหญิงจีรภัทร  พันธ์ประสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
868
เด็กหญิงจีระชฏา  ตรีพุฒ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
869
เด็กชายจีระศักดิ์  พลเสนา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
870
เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ศรีสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
871
เด็กหญิงจุลีลักษณ์  ลีนาแค
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
872
เด็กหญิงจุฬารัตน์  พงษ์ศรี
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
873
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  พาลพันธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
874
เด็กชายเจษฎา  บุญเสริม
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
875
เด็กชายเจษฎา  บุตรคำโชติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
มหาสารคาม เขต 1

ณ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ป.4/3 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
ห้องสอบที่
 27
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
876
เด็กชายเจษฏา  แสงชูวงศ์
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
877
เด็กชายฉลองรัช  โมครัตน์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
878
เด็กหญิงฉัตรชลิกา  บุญหล้า
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
879
เด็กชายเฉลิมชัย  สาหมุน
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
880
เด็กชายเฉลิมศิลป์  มูลคำไพ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
881
เด็กหญิงชญาดา  งามชมพู
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
882
เด็กชายภควัฒน์  สังขศิลา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
883
เด็กหญิงชณัญญา  เหล่าพาชี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
884
เด็กหญิงชนกนันท์  นะวะชีระ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
885
เด็กชายชนกันต์  หารัญดา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
886
เด็กหญิงชนัญดา  ภารา
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
887
เด็กหญิงชนาภัทร  สุยอย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
888
เด็กหญิงชนาภา  ไทยทรงธรรม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
889
เด็กหญิงชนาภา  ลีลา
ป.5
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
890
เด็กหญิงชนิกานต์  ประทุมชัย
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
891
เด็กหญิงชนิกานต์  เรืองทุม
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
892
เด็กหญิงชนิญญา  เหล่าหมวด
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
893
เด็กหญิงชนิดา  คำบุดดา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
894
เด็กหญิงชนิดาภา  นรินยา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
895
เด็กชายชนิตพล  ชนะบุญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
896
เด็กชายชนินทร์  สามารถ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
897
เด็กหญิงชนิสรา  วงรักษา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
898
เด็กหญิงชมพูนุช  กอรักเฮียง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
899
เด็กชายชยังพัฒน์  รัตนชัย
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
900
เด็กหญิงชยาภรณ์  อันอาน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
901
เด็กหญิงชลดา  ทิพพิชัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
902
เด็กหญิงชลดา  ปิตะคง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
903
เด็กหญิงชลดา  โยทะเสน
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
904
เด็กหญิงชลธิชา  แก้วผล
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
905
เด็กหญิงชลธิชา  เจริญทัศน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
906
เด็กหญิงชลนี  สุขแม้น
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
907
เด็กชายชลภูมิ  ใจโสภา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
908
เด็กหญิงชลันธร  สมผล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
909
เด็กชายชวกร  ชนะน้อย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
910
เด็กหญิงชวิกานต์  สาคำนะ
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
มหาสารคาม เขต 1

ณ อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง ป.4/2 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
ห้องสอบที่
 28
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
911
เด็กชายชวิลวิทย  เชื้อเจ็ดตน
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
912
เด็กหญิงชัชฎาพร  บุญหล้า
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
913
เด็กชายชัชพงศ์  บ้านใหม่
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
914
เด็กชายชัชวาลย์  โพธิ์อุดม
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
915
เด็กชายชัยคณิตร์  นันทเสน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
916
เด็กชายชัยพัทธ  ตรีธวัช
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
917
เด็กชายชัยสิทธิ์  มาศงามเมือง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
918
เด็กชายชิณพงษ์  แสนศักดิ์
ป.4
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
919
เด็กชายชินกฤต  ศรีวัย
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าปะทายโนนตูม
วิทย์ประถม
920
เด็กชายชินพัฒน์  ปัจจะมะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
921
เด็กหญิงชุติกาญจน์  แก้วไผ่
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
922
เด็กชายชุติกาญจน์  คำมูลคร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
923
เด็กหญิงชุติกาญจน์  ไชยสันต์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
924
เด็กชายเชษฐา  บุตรศรี
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)
วิทย์ประถม
925
เด็กชายโชติธนัต  วรรณศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
วิทย์ประถม
926
เด็กชายฐนกร  เทียงดาห์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
วิทย์ประถม
927
เด็กชายฐานันท์  ภูนาแร่
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
928
เด็กหญิงฐานิต  นามวิจิตร
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
929
เด็กหญิงฐานิตา  ลัทธิธรรม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
930
เด็กชายฐาปกรณ์  ศรีศิริ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
931
เด็กหญิงฐาปนี  คลังพระศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
932
เด็กหญิงฐาปนี  ฐานะปัตโถ
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)
วิทย์ประถม
933
เด็กหญิงฐิตาพร  หนูแม้ม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
934
เด็กหญิงฐิตาภรณ์  ชะเอมเทศ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
935
เด็กหญิงฐิติกาญจน์  แก้วเพชร
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
936
เด็กหญิงฐิติกาญจน์  สลิดกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
937
เด็กหญิงฐิติกานต์  จันทเขต
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
938
เด็กชายฐิตินันท์  พละเวช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
939
เด็กหญิงฐิติพร  ตันศิริชัยกุล
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
940
เด็กหญิงฐิติมา  พรเจริญจิตร
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
941
เด็กหญิงฐิติมา  หาสุข
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
942
เด็กหญิงฐิติยา  นาสมบัติ
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
943
เด็กหญิงฐิติยา  มาตรา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
944
เด็กหญิงฐิติยา  วอขวา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
945
เด็กชายณภัทร  ไชยคำถา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
มหาสารคาม เขต 1

ณ อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง ป.3/7 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
ห้องสอบที่
 29
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
946
เด็กชายณภัทร  ตรีสกุลวัฒนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
947
เด็กชายณภัทร  บุญเกตุ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
948
เด็กหญิงณภัทรดา  จันทจร
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
949
เด็กชายณรงค์กร  ป้องกัน
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
950
เด็กชายณรงค์ฤทธิ  พาอามาศ
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
951
เด็กชายณรงค์ศักดิ์  เทศารินทร์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
952
เด็กหญิงณัจฉรียา  ชุมพล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
953
เด็กหญิงณัชชณิช  เพชรคีรี
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)
วิทย์ประถม
954
เด็กหญิงณัชชา  เชื้อวงค์พรหม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
955
เด็กหญิงณัชฐปกรณ์  นะคะโต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
956
เด็กชายณัชพล  เหลาภา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
957
เด็กหญิงณัชวดี  หาญรินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
958
เด็กชายณัฎฐ์วัฒน์  คุ้มเพชร
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
959
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ทับผา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
960
เด็กหญิงณัฏฐ์นรี  โยธาภักดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
961
เด็กหญิงณัฏฐนิชา  พิณนาดิเลย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
962
เด็กชายณัฏฐพงศ์  เมฆาพิมาย
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
963
เด็กชายณัฏฐภาคิน  คุ้มเพชร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
964
เด็กหญิงณัฐกมล  โยธาภักดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
965
เด็กหญิงณัฐกานต์  วิชาเรือง
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
966
เด็กชายณัฐกิตต์  บุตรโคษา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
967
เด็กชายณัฐกิตติ  รัตน์เสนศรี
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
968
เด็กหญิงณัฐชา  จำเนียรสุข
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
969
เด็กหญิงณัฐชา  เทียนใส
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
970
เด็กหญิงณัฐชา  มีนา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
971
เด็กหญิงณัฐชาพร  ลีทหาร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
972
เด็กหญิงณัฐณิชา  กองประมูล
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
973
เด็กหญิงณัฐณิชา  จันทมุลตรี
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
974
เด็กหญิงณัฐณิชา  จันทรสมบัติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
975
เด็กหญิงณัฐณิชา  ศรีสมบัติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
976
เด็กหญิงณัฐณิชา  สุริยะ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
977
เด็กชายณัฐติกร  พรสีมา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
978
เด็กหญิงณัฐธยาน์  รักภักดี
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
979
เด็กหญิงณัฐธิดา  สุมาลีย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
980
เด็กชายณัฐนนท์  เวียงสา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
มหาสารคาม เขต 1

ณ อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง ป.3/6 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
ห้องสอบที่
 30
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
981
เด็กชายณัฐนนท์  หนูปัทยา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
982
เด็กหญิงณัฐนรี  ขุลีทรัยพ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
983
เด็กชายณัฐนันท์  คะอังกุ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
984
เด็กชายณัฐพงศ์  ทำหนองพอก
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
985
เด็กชายณัฐพงศ์  ภูวนาถ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
986
เด็กชายณัฐพงศ์  โสโพธิ์
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
987
เด็กหญิงณัฐพร  สมสา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
988
เด็กชายณัฐพล  ปารีศรี
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
989
เด็กชายณัฐภูมินทร์  แก้วคำใส
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
990
เด็กหญิงณัฐริกา  ธรรมศิลป์
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
991
เด็กหญิงณัฐริกา  สีหะวงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
992
เด็กหญิงณัฐริกา  อาชา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
993
เด็กหญิงณัฐวดี  บุรีมาตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
994
เด็กหญิงณัฐวดี  วิเศษสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
995
เด็กหญิงณัฐวดี  แสงไชยา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
996
เด็กหญิงณัฐวรา  ชิดชมศรีจันทรา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
997
เด็กหญิงณัฐวรา  เล็กศรัณยพงษ์
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
998
เด็กชายณัฐวัตร  คำรินทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
999
เด็กชายณัฐวุฒิ  ชุ่มน้อย
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1000
เด็กชายณัฐวุฒิ  วงศ์ศรีเทพ
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าปะทายโนนตูม
วิทย์ประถม
1001
เด็กหญิงณัฐสุดา  ภูแสนคำ
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1002
เด็กชายณาคร  สุวรรณกาษ
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าปะทายโนนตูม
วิทย์ประถม
1003
เด็กหญิงณิชกานต์  พันพิพิธ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1004
เด็กหญิงณิชกานต์  มูลไธสงค์
ป.5
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1005
เด็กหญิงณีรนุช  นีละวงศ์
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1006
เด็กหญิงณีรนุช  พรหมผุย
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1007
เด็กชายดนัยวัฒน์  ทองทา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1008
เด็กชายดนุเดช  จันทร์โสม
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1009
เด็กชายดรัณภพ  พลลาภ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1010
เด็กหญิงดวงกมล  ทนาฤทธิ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1011
เด็กหญิงดาปรนีย์  ขาวผ่อง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1012
เด็กชายเดชณรงค์  สีมาตย์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1013
เด็กชายเดชาวัต  พลเสนา
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1014
เด็กหญิงตรีธวัช  ดอกไม้
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1015
เด็กชายติณณภพ  แสนพินิจ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
มหาสารคาม เขต 1

ณ อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง ป.3/5 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
ห้องสอบที่
 31
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1016
เด็กชายติณณ์  ลวกุล
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)
วิทย์ประถม
1017
เด็กชายเตชทัต  พลชำนิ
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1018
เด็กชายถิรวัฒน์  เจริญวัฒนมณีชัย
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)
วิทย์ประถม
1019
เด็กชายทรัพย์สถิต  ดีแดง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1020
เด็กชายทศพร  รักษาพล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1021
เด็กหญิงทอฝัน  พรหมแสนวิเศษ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1022
เด็กหญิงทักษพร  สมพิทักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1023
เด็กหญิงทักษพร  แสนหล้า
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1024
เด็กชายทัตพงศ์  โอษะคลัง
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)
วิทย์ประถม
1025
เด็กหญิงทิฐินันท์  สุยอย
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1026
เด็กหญิงทินมณี  มาตวังแสง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1027
เด็กชายทิวากร  คำนวนอินทร์
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1028
เด็กหญิงทิวารัตน์  ศิริพิน
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1029
เด็กชายเทวฤทธิ์  อินทะวิชัย
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1030
เด็กชายเทวัลย์  สัตยะมุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1031
เด็กหญิงเทียมตะวัน  โพธิ์ศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1032
เด็กชายธณศกร  โทฮาด
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1033
เด็กหญิงธณัฐติยา  ปัตถานะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1034
เด็กชายธนกร  การิสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
วิทย์ประถม
1035
เด็กชายธนชาติ  ลิ่มสกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1036
เด็กชายธนโชติ  ม่วงรัตนศิริ
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1037
เด็กชายธนดล  ทวดเสนา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1038
เด็กชายธนบดินทร์  คำสิงห์
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1039
เด็กชายธนบดี  พลเพิ่ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1040
เด็กชายธนบดี  ไวยพัฒน์
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1041
เด็กชายธนพนธ์  ปะโปตินัง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1042
เด็กหญิงธนพร  นาบำรุง
ป.5
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1043
เด็กหญิงธนพร  มังคะรัตน์
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1044
เด็กหญิงธนพร  สิงหมาตย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1045
เด็กหญิงธนพร  สุจิตตกุล
ป.5
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1046
เด็กหญิงธนภรณ์  เสนาธรรม
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1047
เด็กชายธนภัทร  โพธิ์ษาวงษ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1048
เด็กชายธนภัทร  ศรีเสน่ห์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1049
เด็กชายธนภูมิ  บุญฉ่ำ
ป.4
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1050
เด็กชายธนภูมิ  พิลายนต์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
มหาสารคาม เขต 1

ณ อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง ป.3/4 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
ห้องสอบที่
 32
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1051
เด็กชายธนภูมิ  ภูผาลี
ป.5
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1052
เด็กชายธนภูมิ  ลูกคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1053
เด็กหญิงธนวรรณ  พลชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1054
เด็กชายธนวัฒน์  ตันติยะวงศ์ษา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1055
เด็กชายธนวัฒน์  โพธิจักร
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1056
เด็กชายธนวัฒน์  เรืองสมบัติ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1057
เด็กชายธนวันต์  สมหมาย
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1058
เด็กชายธนสิษฐ์  ชำนาญกุล
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1059
เด็กชายธนัชสรศ์  สันติวงศ์สกุล
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1060
เด็กชายธนากร  ศรีมุงคุณ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1061
เด็กชายธนาพิพัฒน์  ภูมิดอนเนาว์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1062
เด็กหญิงธนาภา  แก้วทะชาติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1063
เด็กหญิงธนาภา  อุปนันท์
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1064
เด็กหญิงธนารีย์  ชิดชมศรีจันทรา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1065
เด็กหญิงธมลวรรณ  จอมสมสา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1066
เด็กชายธรรมศาสตร์  เสถียรวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1067
เด็กชายธวัชชัย  เพิ่มพูล
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1068
เด็กหญิงธัญชนก  ภูแล่นไว
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1069
เด็กหญิงธัญพิชชา  ระวิโรจน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1070
เด็กหญิงธัญยพร  ชินพร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1071
เด็กหญิงธัญยรัตน์  ชินพร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1072
เด็กหญิงธัญรดา  พึ่งพิมาย
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1073
เด็กหญิงธัญรดา  สมโคตร
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1074
เด็กหญิงธัญวรัตน์  จันทะเจียง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1075
เด็กหญิงธันย์ชนก  อุทาทิพย์
ป.5
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1076
เด็กชายธานัท  ช้างจันทร์
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1077
เด็กหญิงธารทิพย์  ไปแดน
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1078
เด็กหญิงธิดารัตน์  พรมสิทธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1079
เด็กชายธิติพัทธ์  ศรีวัย
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าปะทายโนนตูม
วิทย์ประถม
1080
เด็กหญิงธิติมา  ไวมงคุณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1081
เด็กชายธิติวัฒน์  ดิษยจรัสรุจน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
วิทย์ประถม
1082
เด็กชายธิติวุฒิ  ฝากกลาง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1083
เด็กชายธีธัช  กิจเลิศพรไพโรจน์
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1084
เด็กชายธีรภัทร  พรหนอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1085
เด็กชายธีรภัทร์  สังข์ทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
มหาสารคาม เขต 1

ณ อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง ป.3/3 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
ห้องสอบที่
 33
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1086
เด็กชายธีรวัฒน์  นาโพธิ์ตอง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1087
เด็กชายนนทกร  ชะนะบุญ
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1088
เด็กชายนพนันท์  ศรีสมบัติ
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1089
เด็กหญิงนภเกตน์  พัฒนจักร
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1090
เด็กชายนภสินธุ์  ทองโคตร
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1091
เด็กชายนภัสกร  คิดการ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1092
เด็กหญิงนภาพร  งามลม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1093
เด็กหญิงนภาพร  นันทา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1094
เด็กหญิงนภาวีร์  ศรีพวงเพิศ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1095
เด็กหญิงนรมน  แสนชัย
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1096
เด็กชายนราภัทร  คงดำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1097
เด็กหญิงนรินทิพย์  เทียมสีหา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1098
เด็กหญิงนริสรา  เดชบุรัมย์
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1099
เด็กหญิงนรีรัตน์  พัฒเพ็ง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1100
เด็กหญิงนฤมล  แสนบุญศิริ
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1101
เด็กหญิงนวพร  วงค์ภูธร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1102
เด็กชายนวพล  กองแก้ม
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1103
เด็กหญิงนัฐภร  พลสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1104
เด็กหญิงนันญาดา  โททำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1105
เด็กหญิงนันท์นภัส  วงศืคำจันทร์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1106
เด็กหญิงนันท์นภิส  ประเสริฐศิลป์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1107
เด็กหญิงนันทรัตน์  บุญวัฒน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1108
เด็กหญิงนันทวรรณ  ทองนุช
ป.4
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1109
เด็กหญิงนันทัชพร  ลมงาม
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1110
เด็กชายนันทิพัฒน์  คำแสนพันธ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1111
เด็กชายนันทิพัฒน์  โยชน์ไชยสาร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1112
เด็กหญิงน้ำทิพย์  รักษาพล
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1113
เด็กหญิงนิชานันท์  ไชยชาติ
ป.5
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1114
เด็กหญิงนิภาพรรณ  เหล่าเจริญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1115
เด็กหญิงนิสายชล  สนิทลุน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1116
เด็กหญิงเนตรชนก  รินทะรึก
ป.5
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1117
เด็กชายเนติ  กุหลาบโชติ
ป.4
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1118
เด็กชายเนติกร  ขาวไป๋
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1119
เด็กหญิงบัญฑิตา  ไชยรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1120
เด็กหญิงบัณฑิตา  ชนะงวศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
มหาสารคาม เขต 1

ณ อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง ป.3/2 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
ห้องสอบที่
 34
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1121
เด็กชายบุญญาฤทธิ์  สำลี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1122
เด็กหญิงบุญญิสา  แฝงสีพล
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1123
เด็กหญิงบุญฑิตา  จำรัสศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1124
เด็กหญิงบุณฑริกา  คุณาคม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1125
เด็กหญิงบุณยาพร  แก้วสีขาว
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1126
เด็กหญิงบุษยรังสี  อุปแสน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1127
เด็กหญิงบุษราภรณ์  ภุ่แสร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1128
เด็กหญิงเบญจพรรณ  จันทะเกต
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1129
เด็กหญิงเบญจลักษณ์  บุญกอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1130
เด็กหญิงเบญญาภา  อนันตริยะทรัพย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1131
เด็กชายปฏิพัฒน์  ป้องสงคราม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1132
เด็กหญิงปฏิมา  เฒ่าทา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1133
เด็กชายปฐมพร  นาชัยฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1134
เด็กชายปฐมภูมิ  สุวลักษณ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1135
เด็กหญิงปณิดา  แฝงจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1136
เด็กชายปณิธาน  จุลชีพ
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1137
เด็กหญิงปธิตา  วาปีทะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1138
เด็กหญิงปนัดธิดา  มณีโรจน์
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1139
เด็กหญิงปนัสยา  พลกำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1140
เด็กชายปภังกูร  พลเสน
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1141
เด็กหญิงปภัทรลดา  เชื้อเผือก
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1142
เด็กหญิงปภาวรินทร์  มัชมน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1143
เด็กหญิงปภาวรินทร์  ฮมแสน
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1144
เด็กชายปภาวิช  ราศรีทัศน์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1145
เด็กหญิงประภาพร  มั่งมี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1146
เด็กชายปรัชญา  บุญหล้า
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1147
เด็กชายปรัชญากร  ภักดีสุวรรณ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1148
เด็กชายปราชญา  มาทดก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1149
เด็กชายปราบดา  แสงพลสา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
วิทย์ประถม
1150
เด็กหญิงปรารถนา  ไมตรีแพน
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1151
เด็กหญิงปริชญา  เอ่นแคน
ป.5
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1152
เด็กชายปริชญ์  ชมภูหลง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1153
เด็กชายปริชญ์  รัตนแสง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1154
เด็กหญิงปริยฉัตร  พลวงค์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1155
เด็กหญิงปริยาภัทร  แก้วคำกอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
มหาสารคาม เขต 1

ณ อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง ป.3/8 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
ห้องสอบที่
 35
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1156
เด็กชายปรีชา  วงษ์รักษวานิช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1157
เด็กหญิงปรียานุช  พรมเสนา
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1158
เด็กหญิงปรียาพันธ์  พลชำนิ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1159
เด็กหญิงปรียาภรณ์  จำปามูล
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1160
เด็กหญิงปลายฟ้า  สุวรรณโคตร
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1161
เด็กหญิงปลื้มธิดา  สินค้า
ป.5
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1162
เด็กชายปวรเวศ  งามวงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1163
เด็กหญิงปวริศา  ปัจฉิม
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)
วิทย์ประถม
1164
เด็กหญิงปวริศา  ปานะโปย
ป.5
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1165
เด็กหญิงปวะนรัตน์  ศรีเสนซุย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1166
เด็กหญิงปวิชญาดา  ไตรทศประภา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1167
เด็กหญิงปวีณา  วงศ์วรรณา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1168
เด็กหญิงปวีร์รตา  ภู่เขียว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1169
เด็กชายปองภพ  ชนะบุญ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1170
เด็กชายปัณณฑัต  เจริญสุข
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1171
เด็กหญิงปัณณธร  อุดมดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1172
เด็กชายปัณณวัฒน์  สินธุเดช
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1173
เด็กชายปัณณวิชญ์  สยามา
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1174
เด็กหญิงปัทมวรรณ  ชัยเพชร
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1175
เด็กหญิงปัทมาศ  ครองยุทธ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1176
เด็กหญิงปาณิสรา  ปองดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1177
เด็กหญิงปานไพลิน  วงศามณีรัตนา
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1178
เด็กหญิงปาริชาต  โพธิ์งาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1179
เด็กหญิงปาริชาติ  ทินเต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1180
เด็กหญิงปาริชาติ  นารอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1181
เด็กหญิงปิตุพร