ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
แพร่ เขต 2

ณ โรงเรียนวัดศรีดอก
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกรวิภา  กันทะกะ
ป.6
โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
2
เด็กหญิงกิตติญา  ฤกษ์เหมาะ
ป.6
โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
3
เด็กชายกิตติพงศ์  กระจ่าง
ป.3
โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
4
เด็กหญิงกุลกัญญา  พิศพันธุ์
ป.6
โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
5
เด็กหญิงเกตน์นิภา  กาศอุดม
ป.5
โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
6
เด็กหญิงขวัญชนก  ทองไฝ
ป.6
โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
7
เด็กหญิงจารุวรรณ  อู่เงิน
ป.4
โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
8
เด็กชายจีรภัทร  ขยายเสียง
ป.6
โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
9
เด็กหญิงจีราพร  กองโกย
ป.4
โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
10
เด็กชายจุฑาภัทร  วงศ์แสนสี
ป.6
โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
11
เด็กหญิงจุฑามาศ  ปัญญาธิคุณ
ป.5
โรงเรียนเทพนารี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
12
เด็กชายเจษฎา  บุญเลิศ
ป.4
โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
13
เด็กชายเจษฎาภรณ์  ดวงจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
14
เด็กหญิงชนิดาภา  เลือดนักรบ
ป.6
โรงเรียนเทพนารี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
15
เด็กชายชนินทร  ชอบธรรม
ป.6
โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
16
เด็กหญิงชลธิชา  ใชยปาละ
ป.5
โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
17
เด็กหญิงชัญญานุช  ประเทศ
ป.6
โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
18
เด็กชายซีวา  ยาดอร์
ป.6
โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
19
เด็กหญิงฐานรัตน์  อินทนันท์
ป.5
โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
20
เด็กชายฐาปนา  ถุงคำ
ป.6
โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
21
เด็กชายณพัสกรณ์  คลายแจง
ป.6
โรงเรียนเทพนารี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
22
เด็กชายณภัทร  บุญสุ
ป.6
โรงเรียนเทพนารี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
23
เด็กหญิงณัฐชิตา  ชูเกียรติ
ป.6
โรงเรียนเทพนารี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
24
เด็กชายณัฐพงศ์  ต๊ะอุ่น
ป.5
โรงเรียนเทพนารี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
25
เด็กชายณัฐพงษ์  ลำใย
ป.5
โรงเรียนเทพนารี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
26
เด็กชายณัฐพัชร  แก้วกัน
ป.5
โรงเรียนเทพนารี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
27
เด็กหญิงณัฐสินี  เริงขจร
ป.6
โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
28
เด็กหญิงณิชาภัทร  ชัยวรรณจินดา
ป.4
โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
29
เด็กชายดนัยนันท์  ดวงทัย
ป.6
โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
30
เด็กหญิงธนพร  วังวนสินธ์
ป.3
โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
31
เด็กหญิงธนสุพร  เหล่างาม
ป.6
โรงเรียนเทพนารี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
32
เด็กชายธราเทพ  แสงอ่อน
ป.5
โรงเรียนเทพนารี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
33
เด็กหญิงธัญพิชชา  เด็ดขาด
ป.5
โรงเรียนเทพนารี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
34
เด็กชายธีรภัทร  ขุมทอง
ป.6
โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
35
เด็กชายนนทฤทธิ์  หอมทอง
ป.6
โรงเรียนเทพนารี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
แพร่ เขต 2

ณ โรงเรียนวัดศรีดอก
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กชายนรภัทร  แสนสุภา
ป.6
โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
37
เด็กชายปณตพล  ชมชื่น
ป.6
โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
38
เด็กหญิงปัณฑารีย์  กอบกำ
ป.6
โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
39
เด็กหญิงปัณณธร  วรปัญญาสกุลชัย
ป.6
โรงเรียนเทพนารี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
40
เด็กหญิงปาริดา  ครองราษฎร์
ป.6
โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
41
เด็กหญิงพรปวีณ์  ขันคำนันต๊ะ
ป.6
โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
42
เด็กหญิงภัคมัย  ฉลวย
ป.6
โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
43
เด็กหญิงภัทรธิดา  ผาคำ
ป.5
โรงเรียนเทพนารี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
44
เด็กหญิงภัทรภร  เด่นดวงดี
ป.6
โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
45
เด็กชายภาคิน  ชินศิรภัทร
ป.4
โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
46
เด็กชายภาณุพงศ์  พรมเสน
ป.5
โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
47
เด็กชายภานุวิทย์  นิรภัย
ป.6
โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
48
เด็กหญิงภาสินี  หนองช้าง
ป.6
โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
49
เด็กหญิงภู่มณี  วรรณโกต
ป.6
โรงเรียนเทพนารี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
50
เด็กหญิงมุธิตา  ชมชื่น
ป.4
โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
51
เด็กชายรวินท์  เฉลิมสถาน
ป.6
โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
52
เด็กชายวรรณิกา  แววกระโทก
ป.6
โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
53
เด็กหญิงวรรณิกา  หาณประโคน
ป.5
โรงเรียนเทพนารี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
54
เด็กชายวาคิม  อินต๊ะกัน
ป.5
โรงเรียนเทพนารี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
55
เด็กชายวีรภัฎ  วิญญาวงศ์
ป.5
โรงเรียนเทพนารี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
56
เด็กชายวุฒินันท์  วิชัย
ป.6
โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
57
เด็กหญิงศศิวิมล  กำปนาด
ป.3
โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
58
เด็กชายสรวิชญ์  ช่วงชัย
ป.6
โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
59
เด็กชายสรวิชญ์  รัตนชีวพงศ์
ป.4
โรงเรียนเทพนารี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
60
เด็กชายสรศักดิ์  อินทะวงค์
ป.6
โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
61
เด็กหญิงสโรชา  ชายป่า
ป.6
โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
62
เด็กชายสิริเพชร  ปิยะนราวงศ์
ป.4
โรงเรียนเทพนารี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
63
เด็กชายสืบสกุล  ซังฮี้
ป.5
โรงเรียนเทพนารี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
64
เด็กหญิงสุพิชฌาย์  เกาะกลาง
ป.5
โรงเรียนเทพนารี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
65
เด็กชายเสฏฐวุฒิ  กันทะเสน
ป.4
โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
66
เด็กชายเสฏฐวุฒิ  อภิชัย
ป.6
โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
67
เด็กหญิงโสภิตา  วิเศษสรรค์
ป.6
โรงเรียนเทพนารี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
68
เด็กหญิงอนุสรา  สุขทอง
ป.6
โรงเรียนเทพนารี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
69
เด็กหญิงอโรชา  ดวงเทียน
ป.6
โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
70
เด็กหญิงไอริน  จันทร์สุข
ป.4
โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
แพร่ เขต 2

ณ โรงเรียนวัดศรีดอก
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กหญิงกมลชรัตน์  ชมเชย
ม.3
โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
72
เด็กหญิงกัลยาณี  สาระผล
ม.1
โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
73
เด็กหญิงกัลยารัตน์  ธนะวงศ์
ม.1
โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
74
เด็กหญิงขวัญจิรา  ราชตะคาม
ม.2
โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
75
เด็กหญิงจิตรวรรณ  สุดประเสริฐ
ม.2
โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
76
เด็กหญิงจิราพร  โชคลาภ
ม.3
โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
77
เด็กหญิงจุฑามาศ  วงศ์แสนสี
ม.2
โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
78
เด็กหญิงชนาภา  วงศา
ม.3
โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
79
เด็กหญิงชนิสรา  เชื้้อเชิญ
ม.3
โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
80
เด็กชายณพวีณ์  พัฒน์ธนวัฒน์
ม.1
โรงเรียนเทพนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
81
เด็กชายณัชนนท์  อรุณ
ม.3
โรงเรียนเทพนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
82
เด็กหญิงณัฐณิชา  ท่าทาง
ม.3
โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
83
เด็กชายณัฐพงษ์  มั่งคั่ง
ม.3
โรงเรียนเทพนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
84
เด็กชายณัฐพล  ทองบุญเกอด
ม.2
โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
85
เด็กหญิงณัฐมน  กำไร
ม.2
โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
86
เด็กชายณัฐวัตร  กองศีล
ม.2
โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
87
เด็กชายณัฐวุฒิ  วันดี
ม.1
โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
88
เด็กชายณัฐสิทธิ์  หมื่นนริน
ม.2
โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
89
เด็กหญิงตติยาพร  หวังมี
ม.3
โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
90
เด็กหญิงทิชากร  ชมเปราะ
ม.1
โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
91
เด็กหญิงธารินี  ชมเชย
ม.2
โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
92
เด็กชายธิติกร  บุญญารัตนานุสรณ์
ม.1
โรงเรียนเทพนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
93
เด็กหญิงนฤมล  มีมาก
ม.3
โรงเรียนเทพนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
94
เด็กหญิงเบญจมาศ  แก่นท้าว
ม.2
โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
95
เด็กหญิงปริชาติ  แสวงลาภ
ม.2
โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
96
เด็กหญิงปัณฑิตา  กำไร
ม.1
โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
97
เด็กหญิงปัณณพร  เลิศรังสรรค์
ม.1
โรงเรียนเทพนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
98
เด็กชายปิยะวัฒน์  กล้าหาญ
ม.3
โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
99
เด็กชายเปศล  ตรีวิวัฒน์กุล
ม.3
โรงเรียนเทพนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
100
นางสาวพรประภา  แสนสมบัติ
ม.3
โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
101
เด็กชายพลพล  สมภาค
ม.1
โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
102
เด็กหญิงพัชรี  บุญดี
ม.2
โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
103
เด็กชายพัลเดช  ปรินรัมย์
ม.2
โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
104
เด็กชายภาคภูมิ  ชุ่มเย็น
ม.2
โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
105
เด็กชายภานรินทร์  ดวงเทียน
ม.1
โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
แพร่ เขต 2

ณ โรงเรียนวัดศรีดอก
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กหญิงมณีนุช  ลามคำ
ม.2
โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
107
เด็กหญิงมนทกานต์  ดวงเทียน
ม.2
โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
108
เด็กหญิงวรรณนิสา  มากมาย
ม.2
โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
109
นางสาววรวรรณ  วรรณสิทธ์
ม.3
โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
110
เด็กชายวสันต์  รสชะเอม
ม.1
โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
111
เด็กหญิงวันวิสา  มีของ
ม.3
โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
112
เด็กหญิงศิริมา  กรวดสูงเนิน
ม.3
โรงเรียนเทพนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
113
เด็กหญิงศิริวิภา  ชุ่มเย็น
ม.2
โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
114
เด็กหญิงสายไหม  ชมเชย
ม.3
โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
115
เด็กหญิงสุดารัตน์  อุตส่าห์
ม.3
โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
116
เด็กหญิงสุภารัตน์  สุภาพ
ม.3
โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
117
เด็กชายสุริยพงษ์  ชมเชย
ม.3
โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
118
เด็กหญิงหัทยา  จำปา
ม.2
โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
119
เด็กชายอนุรักษ์  ชุ่มเย็น
ม.3
โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
แพร่ เขต 2

ณ โรงเรียนวัดศรีดอก
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
120
เด็กหญิงกนกวรรณ  สุรวงค์
ป.6
โรงเรียนเทพนารี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
121
เด็กหญิงกมลฉัตร  ชมภูมิ่ง
ป.6
โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
122
เด็กหญิงกรภัทร์  ศรีใจวงค์
ป.3
โรงเรียนเทพนารี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
123
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  บำรุงศิลป์
ป.4
โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
124
เด็กหญิงกัญญาพัชร  ศรีใจวงค์
ป.6
โรงเรียนเทพนารี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
125
เด็กหญิงกัญญารัตน์  นวลอนันต์
ป.6
โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
126
เด็กชายกันตนพ  ภัคศุภร
ป.5
โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
127
เด็กหญิงกานต์พิชชา  ชะม์ายกลาง
ป.6
โรงเรียนเทพนารี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
128
เด็กชายกิตติพงษ์  อุ่นกาศ
ป.6
โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
129
เด็กหญิงเขมิกา  งามทรง
ป.5
โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
130
เด็กหญิงจตุรพร  จอมจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
131
เด็กชายจารุกิตติ์  งามทรง
ป.3
โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
132
เด็กหญิงจิรชยา  จิรากูล
ป.4
โรงเรียนเทพนารี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
133
เด็กหญิงจุฑากาญจน์  สำราญ
ป.3
โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
134
เด็กหญิงฉวีวรรณ  กรักกระโทก
ป.4
โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
135
เด็กหญิงชญาณิศา  วงชัย
ป.4
โรงเรียนเทพนารี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
136
เด็กหญิงชุติกาญจน์  เกลี้ยกล่อม
ป.6
โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
137
เด็กหญิงโชติกา  วงษ์ญาติ
ป.6
โรงเรียนเทพนารี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
138
เด็กหญิงณพวรรณ์  พัฒน์ธนวัฒน์
ป.3
โรงเรียนเทพนารี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
139
เด็กหญิงณัฐญาพร  กอบกำ
ป.6
โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
140
เด็กหญิงณัฐณิชา  แก้วมณีวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
141
เด็กหญิงณัฐณิชา  วัตถุเจริญ
ป.4
โรงเรียนเทพนารี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
142
เด็กหญิงณัฐริกา  คำหมื่น
ป.5
โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
143
เด็กหญิงดวงฤดี  ขีดแต้ม
ป.6
โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
144
เด็กหญิงธนพร  เสียงเย็น
ป.5
โรงเรียนเทพนารี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
145
เด็กหญิงธวัลรัตน์  เทพสาธร
ป.6
โรงเรียนเทพนารี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
146
เด็กหญิงธัญวรัตน์  เดชธรรม
ป.5
โรงเรียนเทพนารี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
147
เด็กชายธิติ  สมบูรณ์
ป.6
โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
148
เด็กหญิงธิรฎา  ชำนาญ
ป.6
โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
149
เด็กหญิงนคนันทินี  ใฝ่ใจ
ป.6
โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
150
เด็กหญิงนันทรัตน์  คำรอด
ป.6
โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
151
เด็กชายปฏิภาณ  สีเสวก
ป.4
โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
152
เด็กชายปฏิวัติ  ทรัพย์มามูล
ป.6
โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
153
เด็กชายปารเมศ  สุขสกล
ป.5
โรงเรียนเทพนารี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
154
เด็กหญิงปาริฉัตร  ลามคำ
ป.5
โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
แพร่ เขต 2

ณ โรงเรียนวัดศรีดอก
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
155
เด็กหญิงปิยรัชต์  ผาสุข
ป.6
โรงเรียนเทพนารี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
156
เด็กชายพงศธร  วุฒิเจริญ
ป.6
โรงเรียนเทพนารี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
157
เด็กหญิงพชร  สันป่าแก้ว
ป.6
โรงเรียนเทพนารี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
158
เด็กหญิงพนิตา  อยู่เย็น
ป.6
โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
159
เด็กหญิงพรชิตา  อุตก๋า
ป.5
โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
160
เด็กหญิงพรพิมล  วงศ์ตะวัน
ป.6
โรงเรียนเทพนารี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
161
เด็กหญิงพัชรินทร์ภรณ์  ถิ่นสุข
ป.3
โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
162
เด็กหญิงพัทธนันท์  ศิริวรกุล
ป.4
โรงเรียนเทพนารี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
163
เด็กหญิงพิชญา  วงค์แสนศรี
ป.4
โรงเรียนเทพนารี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
164
เด็กหญิงพิมพ์ภัทรา  เมฆอากาศ
ป.6
โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
165
เด็กหญิงพีชาณิการ์  ต๊ะสอน
ป.6
โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
166
เด็กหญิงภัคณัติ  คณะนัย
ป.6
โรงเรียนเทพนารี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
167
เด็กหญิงภัทรฉัตร  สุราภา
ป.3
โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
168
เด็กชายภานุวัฒน์  ดังดี
ป.5
โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
169
เด็กหญิงมนัสภรณ์  บุญตัน
ป.5
โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
170
เด็กหญิงรัตนาภรณ์  โด่งดัง
ป.6
โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
171
เด็กชายฤทธิชัย  กลายเพศ
ป.6
โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
172
เด็กหญิงวชิรญา  อำพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
173
เด็กหญิงศศิวิมล  ดอนดง
ป.5
โรงเรียนเทพนารี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
174
เด็กหญิงศิรประภา  ศรีฝั้น
ป.3
โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
175
เด็กหญิงศิรินภา  กวาวสิบ
ป.6
โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
176
เด็กหญิงศิรินรัตน์  สีสุข
ป.6
โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
177
เด็กชายศุภณัฐ  รัตนวิมลชัย
ป.5
โรงเรียนเทพนารี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
178
เด็กชายศุภากร  คำทา
ป.5
โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
179
เด็กหญิงศุภิสรา  ภูเขา
ป.5
โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
180
เด็กหญิงษุเมษา  ฆ้องชัย
ป.5
โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
181
เด็กชายสิรภพ  ขยัก
ป.5
โรงเรียนเทพนารี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
182
เด็กหญิงสุดารัตน์  ดอยลอม
ป.5
โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
183
เด็กหญิงสุธาชิณี  มณีพรหม
ป.6
โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
184
เด็กหญิงสุนัฎฐา  สีล้ง
ป.3
โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
185
เด็กหญิงสุภชา  อุบลกิจ
ป.4
โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
186
เด็กหญิงสุภาวดี  ภู่เมือง
ป.5
โรงเรียนเทพนารี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
187
เด็กชายอดิศักดิ์  กระสาย
ป.6
โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
188
เด็กชายอนันตสิทธิ์  ศรชัย
ป.6
โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
189
เด็กหญิงอมรทิพย์  ปุญญกานนท์
ป.4
โรงเรียนเทพนารี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
แพร่ เขต 2

ณ โรงเรียนวัดศรีดอก
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
190
เด็กหญิงอัจฉรา  คำแดงกา
ป.6
โรงเรียนเทพนารี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
191
เด็กชายอัศม์เดช  ศรีการะเกตุ
ป.4
โรงเรียนเทพนารี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
192
เด็กหญิงอาคิรา  สุขการเพียร
ป.3
โรงเรียนเทพนารี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
193
เด็กชายเอลีชาย์  ประเสริฐสุข
ป.6
โรงเรียนเทพนารี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
แพร่ เขต 2

ณ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
194
เด็กหญิงกนกวรรณ  จำปาแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
195
เด็กหญิงกมลชนก  เลาคุ้ม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
196
เด็กหญิงกรชิตา  ปัญญาแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
197
เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  วันแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
198
เด็กชายกษิด์เดช  สายเมือง
ป.5
โรงเรียนระเบียบพิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
199
เด็กหญิงกัญญารัตน์  เชื้อสุริยะ
ป.5
โรงเรียนพัทธกมลพิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
200
เด็กหญิงกัลยรัตน์  บัวมูล
ป.6
โรงเรียนบ้านน้ำริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
201
เด็กชายกิตติพศ  พิศาล
ป.4
โรงเรียนพัทธกมลพิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
202
เด็กชายขจร  เฉิน
ป.3
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
203
เด็กชายจักรพงษ์  อาพาธภิบาล
ป.5
โรงเรียนบ้านน้ำริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
204
เด็กหญิงจันทรรัตน์  ทรัพย์ไตรภพ
ป.3
โรงเรียนพัทธกมลพิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
205
เด็กหญิงจิรดา  ปัญญาใจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
206
เด็กชายจิราเจตน์  คำเสาร์
ป.3
โรงเรียนพัทธกมลพิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
207
เด็กหญิงจิราภรณ์  ติดสุข
ป.5
โรงเรียนระเบียบพิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
208
เด็กหญิงจุฑาฑิพย์  บัวใหญ่รักษา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
209
เด็กชายชนะชัย  ศรีคำขลิบ
ป.4
โรงเรียนพัทธกมลพิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
210
เด็กหญิงชลดา  ทองลม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
211
เด็กชายชวภณ  กวาวสาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
212
เด็กหญิงชัญญานุช  คำขัด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
213
เด็กชายชัยชนะ  ชอบธรรม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
214
เด็กชายชินดนัย  ชมภู
ป.6
โรงเรียนบ้านน้ำริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
215
เด็กหญิงญาณินท์  อินทร์แก้ว
ป.5
โรงเรียนระเบียบพิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
216
เด็กหญิงญานิศา  ช่างเหล็ก
ป.3
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
217
เด็กหญิงณัฐณชา  มะโนเกี๋ยง
ป.5
โรงเรียนระเบียบพิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
218
เด็กหญิงณัฐธิตา  จันทร์สา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
219
เด็กชายณัฐนนท์  พรประภา
ป.6
โรงเรียนระเบียบพิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
220
เด็กชายณัฐพงศ์  ไชยขันแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
221
เด็กหญิงณัฐรัตน์  สืบมา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
222
เด็กหญิงณัฐสุดา  แปงคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
223
เด็กชายดลสันติ์  คูพูลทรัพย์
ป.5
โรงเรียนระเบียบพิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
224
เด็กชายโดมินิก  ลินเบาเออร์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
225
เด็กหญิงทอแสง  จินวงศ์
ป.6
โรงเรียนบ้านน้ำริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
226
เด็กหญิงทิฐิรัตต์  ติ๊บอุด
ป.4
โรงเรียนบ้านน้ำริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
227
เด็กชายธนกฤต  ยานสกุล
ป.6
โรงเรียนพัทธกมลพิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
228
เด็กชายธนวัฒน์  เนตรทิพย์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
แพร่ เขต 2

ณ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
229
เด็กชายธนาธิวัฒน์  กวางปะละ
ป.4
โรงเรียนบ้านน้ำริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
230
เด็กหญิงธิดาพร  ทิน่าน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
231
เด็กหญิงธิดารัตน์  แปงขา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
232
เด็กหญิงธิวาภรณ์  ทองจุล
ป.4
โรงเรียนบ้านน้ำริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
233
เด็กหญิงนภาพร  ถาคุณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
234
เด็กหญิงนมนภัส  การะวัล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
235
เด็กชายนวพล  จากน่าน
ป.4
โรงเรียนบ้านน้ำริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
236
เด็กหญิงนิชาภา  สุขคำมี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
237
เด็กหญิงนิรชา  อุปะ
ป.5
โรงเรียนพัทธกมลพิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
238
เด็กหญิงปณาลี  ปนติ๊บ
ป.6
โรงเรียนระเบียบพิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
239
เด็กชายปริญญา  ถาเป็ง
ป.4
โรงเรียนปากจอกวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
240
เด็กหญิงปานชีวา  น้อยมโน
ป.3
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
241
เด็กหญิงปาริชาติ  สีวิลัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
242
เด็กหญิงปาริตา  กันทะเขียว
ป.5
โรงเรียนบ้านน้ำริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
243
เด็กหญิงปิยภัทร  กันทะวัง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
244
เด็กหญิงปิยะดา  พรมจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
245
เด็กชายปิยาพัชร  ใจเงิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
246
เด็กหญิงเปรมมิกา  จับแก้ว
ป.5
โรงเรียนพัทธกมลพิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
247
เด็กหญิงเปรมหทัย  สุทธเอ้ย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
248
เด็กชายพรหมมินทร์  เอี่ยมปาน
ป.3
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
249
เด็กหญิงพัชราภา  ติ๊บมูล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
250
เด็กหญิงพัณณิตา  วงษ์เเพทย์
ป.4
โรงเรียนปากจอกวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
251
เด็กหญิงพิชชาภา  ทินวล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
252
เด็กหญิงพิมพ์วิมล  สุรินทร์
ป.4
โรงเรียนปากจอกวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
253
เด็กชายพีรพล  ปินตา
ป.6
โรงเรียนบ้านน้ำริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
254
เด็กชายพีรภัค  วงค์เรียน
ป.5
โรงเรียนระเบียบพิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
255
เด็กชายพุฒิสรรค์  ต๊ะเอ้ย
ป.3
โรงเรียนพัทธกมลพิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
256
เด็กหญิงพูนสุข  อุดต่อม
ป.5
โรงเรียนระเบียบพิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
257
เด็กหญิงภัคจิรา  แซ่เวียน
ป.6
โรงเรียนพัทธกมลพิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
258
เด็กหญิงภัณฑิรา  ชัยชนะ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
259
เด็กหญิงภัศรา  หงษ์งาม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
260
เด็กหญิงภิญญดา  ใจนนถีย์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
261
เด็กชายมงคลชัย  เจริญศิริ
ป.6
โรงเรียนบ้านน้ำริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
262
เด็กหญิงมนต์นภา  ดำรงสันติพิทักษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
263
เด็กหญิงมัณฑินีย์  ศรีสำราญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
แพร่ เขต 2

ณ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
264
เด็กหญิงเมธยา  พิทรากุล
ป.3
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
265
เด็กชายเมธัส  สุขคำภา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
266
เด็กหญิงรจนา  เจริญศิริ
ป.6
โรงเรียนบ้านน้ำริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
267
เด็กหญิงรชิตา  ชูครุวงศ์
ป.5
โรงเรียนระเบียบพิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
268
เด็กชายรฐนนท์  กันทะเขียว
ป.5
โรงเรียนบ้านน้ำริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
269
เด็กหญิงรวิพร  เฉิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
270
เด็กหญิงรุ่งทิวาพรรณ  วงค์เรือน
ป.6
โรงเรียนบ้านน้ำริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
271
เด็กหญิงลักษณารีย์  ทิน่าน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
272
เด็กหญิงวรปรีย์  ดีมาก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
273
เด็กหญิงวรัญญา  วาจาหวาน
ป.4
โรงเรียนบ้านน้ำริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
274
เด็กหญิงวริศรา  คำเขียว
ป.5
โรงเรียนระเบียบพิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
275
เด็กหญิงวริศรา  เจริญศิริ
ป.5
โรงเรียนบ้านน้ำริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
276
เด็กหญิงวัชราภรณ์  อาริยะ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
277
เด็กหญิงวัชรีวรรณ  สมบูรณ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
278
เด็กหญิงวันวิสา  ภมรกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
279
เด็กหญิงวาริณี  เคร้าพิมาย
ป.3
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
280
เด็กชายวีระกานต์  ดวงแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
281
เด็กหญิงศศิวิมล  จิตมะโน
ป.6
โรงเรียนระเบียบพิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
282
เด็กชายศิรสิทธิ์  ถาก้ำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
283
เด็กหญิงศิริพร  ศิลารัตนกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
284
เด็กหญิงศุจินทรา  มณีสา
ป.5
โรงเรียนบ้านน้ำริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
285
เด็กหญิงศุภชญา  จันดวง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
286
เด็กชายสมรักษ์  วงศ์เรือน
ป.5
โรงเรียนบ้านน้ำริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
287
เด็กหญิงสาธินี  เจริญศิริ
ป.6
โรงเรียนบ้านน้ำริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
288
เด็กชายสิรภัทร  ปันเปี้ย
ป.3
โรงเรียนพัทธกมลพิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
289
เด็กหญิงสิรินทรา  ไชยขันแก้ว
ป.3
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
290
เด็กหญิงสุธาทิพย์  แสงเปล่งปลั่ง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
291
เด็กชายสุธี  สุภาแก้ว
ป.6
โรงเรียนระเบียบพิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
292
เด็กหญิงสุนิสา  สิทธสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
293
เด็กหญิงสุประวิณฺ  สิทธิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
294
เด็กหญิงสุพรรษา  ใจกองแก้ว
ป.5
โรงเรียนระเบียบพิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
295
เด็กหญิงอทิตยา  บัวบก
ป.5
โรงเรียนบ้านน้ำริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
296
เด็กหญิงอภิญญา  ปืงสมปาน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
297
เด็กชายอภิสิทธิ์  เซน
ป.4
โรงเรียนบ้านน้ำริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
298
เด็กหญิงอรนิชา  ศิริสานสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
แพร่ เขต 2

ณ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
299
เด็กชายอรรถพล  ทองจุล
ป.6
โรงเรียนบ้านน้ำริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
300
เด็กหญิงอรวินทร์  มะโนมูล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
301
เด็กหญิงอริศรา  จิตกิตรัตนา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
302
เด็กหญิงอาทิตยา  ศรีมงคล
ป.5
โรงเรียนระเบียบพิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
แพร่ เขต 2

ณ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
303
นางสาวกุลภรณ์  แก้วมั่น
ม.3
โรงเรียนปากจอกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
304
เด็กชายเกรียงศักดิ์  นุนำ
ม.2
โรงเรียนบ้านน้ำริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
305
เด็กชายเกียรติศักดิ์  จันทร์ใส
ม.2
โรงเรียนปากจอกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
306
เด็กหญิงเขมจิรา  วงค์เรือน
ม.1
โรงเรียนบ้านน้ำริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
307
เด็กชายครรชลิต  นุคำ
ม.2
โรงเรียนบ้านน้ำริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
308
เด็กหญิงชยาภรณ์  วรรณทะนะ
ม.1
โรงเรียนบ้านน้ำริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
309
เด็กชายชัยพรรณ  ติเรียน
ม.2
โรงเรียนบ้านน้ำริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
310
เด็กหญิงณัฐธิดา  เหล็กแก้ว
ม.2
โรงเรียนบ้านน้ำริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
311
นายณัฐพล  สุขแก้ว
ม.3
โรงเรียนปากจอกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
312
เด็กชายดนุสรณ์  สมบูรณ์
ม.2
โรงเรียนบ้านน้ำริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
313
เด็กหญิงดารุณี  ปนเปี้ย
ม.1
โรงเรียนบ้านน้ำริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
314
เด็กหญิงทิพวรรณ  สุขมา
ม.2
โรงเรียนปากจอกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
315
เด็กชายธนพล  สุรินทร์
ม.1
โรงเรียนปากจอกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
316
เด็กชายธรรมนูญ  สุธรรมปัน
ม.2
โรงเรียนบ้านน้ำริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
317
เด็กชายธวัชชัย  คำพนม
ม.1
โรงเรียนบ้านน้ำริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
318
เด็กหญิงธัญวรัตน์  ปุตา
ม.2
โรงเรียนปากจอกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
319
เด็กชายนนทวัฒน์  เหล็กแก้ว
ม.2
โรงเรียนบ้านน้ำริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
320
นางสาวนริศรา  ติ๊บอุด
ม.3
โรงเรียนบ้านน้ำริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
321
เด็กหญิงเนตรดาว  ใจดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
322
นายประธาน  ยศดี
ม.3
โรงเรียนบ้านน้ำริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
323
เด็กหญิงปริฉัตร  บุญไฮ
ม.2
โรงเรียนปากจอกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
324
นางสาวปัทมา  กล่ำทอง
ม.3
โรงเรียนปากจอกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
325
นางสาวไพลิน  วรรณเหลือง
ม.3
โรงเรียนบ้านน้ำริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
326
เด็กชายยุทธพงศ์  เหล็กแก้ว
ม.2
โรงเรียนบ้านน้ำริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
327
เด็กชายรัฐศาสตร์  นุ้ยสิงห์
ม.2
โรงเรียนบ้านน้ำริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
328
เด็กชายวัฒนา  จันทร์สว่าง
ม.2
โรงเรียนบ้านน้ำริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
329
นายศาสตราวุธ  เหล็กแก้ว
ม.3
โรงเรียนบ้านน้ำริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
330
เด็กหญิงศิราพร  พิมเสน
ม.1
โรงเรียนบ้านน้ำริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
331
นายสรรติศร  เอกตาแสง
ม.2
โรงเรียนบ้านน้ำริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
332
เด็กหญิงสุฐิตา  สุยะวงศ์
ม.1
โรงเรียนปากจอกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
333
เด็กหญิงสุพัตรา  สารหน่อแก้ว
ม.1
โรงเรียนบ้านน้ำริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
334
นายอนุชัย  คำใส
ม.3
โรงเรียนบ้านน้ำริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
335
เด็กชายอเนกชัย  อุตส่าห์
ม.2
โรงเรียนบ้านน้ำริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
336
เด็กชายอภิชาติ  นุมาศ
ม.2
โรงเรียนบ้านน้ำริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
แพร่ เขต 2

ณ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
337
เด็กหญิงกนกนิภา  คำอุด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
338
เด็กหญิงกนกพร  เมือกเต็ม
ป.6
โรงเรียนพัทธกมลพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
339
เด็กหญิงกรนุช  พลติ๊บ
ป.6
โรงเรียนระเบียบพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
340
เด็กหญิงกฤศิวรรณ์  สิทธิจันทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
341
เด็กชายกฤษฎา  สุขสบาย
ป.3
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
342
เด็กหญิงกฤษณา  ชื่นสมบัติ
ป.4
โรงเรียนพัทธกมลพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
343
เด็กหญิงกัญญ่รัตน์  ไชยนิลวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
344
เด็กหญิงกันติชา  ฟูวงศ์
ป.4
โรงเรียนพัทธกมลพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
345
เด็กหญิงกัลยรัตน์  กันทะเขียว
ป.6
โรงเรียนบ้านน้ำริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
346
เด็กหญิงกานต์พิชชา  จอมมานพ
ป.5
โรงเรียนระเบียบพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
347
เด็กชายกิตติเดช  แผ้วแกษม
ป.3
โรงเรียนพัทธกมลพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
348
เด็กชายกิติวัฒน์  หมื่นอาษา
ป.3
โรงเรียนพัทธกมลพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
349
เด็กชายเกรียงไกร  บุญสุข
ป.3
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
350
เด็กชายเกียรติกุล  จันทร์ใส
ป.4
โรงเรียนพัทธกมลพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
351
เด็กชายเกียรติกุล  ว่องสารีกิจ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
352
เด็กหญิงขวัญชนก  อินป้อง
ป.4
โรงเรียนบ้านน้ำริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
353
เด็กหญิงขวัญฤดี  สุวรรณา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
354
เด็กหญิงขวัญฤทัย  ไชยสลี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
355
เด็กหญิงคณิศร  มุ่นพุก
ป.6
โรงเรียนระเบียบพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
356
เด็กหญิงจันทกานต์  เครือคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
357
เด็กหญิงจันทร์จิรา  ปินไชย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
358
เด็กหญิงจารุพิชญา  ใจอุดม
ป.4
โรงเรียนพัทธกมลพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
359
เด็กหญิงจิดาภา  ห้าวหาญ
ป.3
โรงเรียนพัทธกมลพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
360
เด็กชายจิตรภัทร  ประมูลสิน
ป.5
โรงเรียนพัทธกมลพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
361
เด็กหญิงจิตรานนท์  กำจร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
362
เด็กหญิงจิรธิดา  พึ่งฟอง
ป.4
โรงเรียนบ้านน้ำริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
363
เด็กชายจีรวัฒน์  เมืองลอง
ป.5
โรงเรียนพัทธกมลพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
364
เด็กหญิงจุฑาฑิพย์  บุญใจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
365
เด็กหญิงชนิดา  วงศ์เรือน
ป.4
โรงเรียนบ้านน้ำริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
366
เด็กหญิงชลดา  แสนสาคร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
367
เด็กหญิงชัญญานุช  พินไชย
ป.6
โรงเรียนระเบียบพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
368
เด็กชายชัยวัฒน์  สุวรรณ
ป.6
โรงเรียนระเบียบพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
369
เด็กชายชานน  แก้วกล้า
ป.4
โรงเรียนพัทธกมลพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
370
เด็กหญิงชุติมณฑ์  จิราพงษ์
ป.6
โรงเรียนระเบียบพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
371
เด็กหญิงณชนก  อินประดิษฐ์
ป.4
โรงเรียนพัทธกมลพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
แพร่ เขต 2

ณ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
372
เด็กหญิงณฐาณิสรา  ปินไข
ป.3
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
373
เด็กชายณัชพล  เกษศิริ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
374
เด็กชายณัฐดนัย  ใจคง
ป.6
โรงเรียนบ้านน้ำริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
375
เด็กหญิงณัฐติญา  ปินตา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
376
เด็กหญิงณัฐธิดา  ป้อมูล
ป.3
โรงเรียนพัทธกมลพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
377
เด็กหญิงณัฐธิตา  มาตรงามเมือง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
378
เด็กหญิงณัฐนรี  ปิงธิ
ป.6
โรงเรียนระเบียบพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
379
เด็กชายณัฐภูมิ  ราชจินดา
ป.6
โรงเรียนพัทธกมลพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
380
เด็กหญิงณัฐวลัญช์  รินปัน
ป.6
โรงเรียนระเบียบพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
381
เด็กหญิงณิชชา  โชติเดโชชัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
382
เด็กหญิงณิชาภรสุรางค์  ชนะแสน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
383
เด็กชายดนุพงษ์  ตาดอน
ป.4
โรงเรียนบ้านน้ำริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
384
เด็กหญิงดลยา  ปัญญารักษ์ดำรง
ป.6
โรงเรียนระเบียบพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
385
เด็กชายตะวัน  โหมดนิยม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
386
เด็กชายถิรวัสส์  เขียวดี
ป.6
โรงเรียนระเบียบพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
387
เด็กชายทวีคูณ  ถาเป็ง
ป.6
โรงเรียนปากจอกวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
388
เด็กชายธนกฤต  มหิงษา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
389
เด็กชายธนดล  พรมเลิศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
390
เด็กชายธนบูรณ์  เครือแก้ว
ป.3
โรงเรียนพัทธกมลพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
391
เด็กหญิงธนพร  มหิงษา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
392
เด็กชายธนวันต์  กันทะเขียว
ป.5
โรงเรียนบ้านน้ำริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
393
เด็กหญิงธัญญาเรศ  ปันดีแก้ว
ป.6
โรงเรียนพัทธกมลพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
394
เด็กหญิงธัญลักษณ์  ดาวกระจาย
ป.5
โรงเรียนบ้านน้ำริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
395
เด็กหญิงธารีรัตน์  ทวีพันธ์
ป.5
โรงเรียนปากจอกวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
396
เด็กชายธิเบต  เสาวภานิศากร
ป.6
โรงเรียนพัทธกมลพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
397
เด็กชายธีวสุ  ธัญญาภัค
ป.3
โรงเรียนพัทธกมลพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
398
เด็กชายนครินทร์  มะโนสอน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
399
เด็กชายนที  วงศ์เรือน
ป.4
โรงเรียนบ้านน้ำริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
400
เด็กชายนพณัฐ  งามหลาย
ป.4
โรงเรียนบ้านน้ำริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
401
เด็กหญิงนวารินทร์  กึ้นคำ
ป.6
โรงเรียนบ้านน้ำริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
402
เด็กชายนัฐวุฒิ  เจริญศิริ
ป.6
โรงเรียนบ้านน้ำริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
403
เด็กหญิงนันภัทร  ดวงมาลา
ป.6
โรงเรียนระเบียบพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
404
เด็กหญิงน้ำค้าง  ชายคำ
ป.6
โรงเรียนบ้านน้ำริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
405
เด็กชายนิธิกร  ส่างคำ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
406
เด็กหญิงนิธิตา  เจริญศิริ
ป.6
โรงเรียนบ้านน้ำริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
แพร่ เขต 2

ณ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
407
เด็กหญิงบัณฑิตา  ตาดอน
ป.5
โรงเรียนบ้านน้ำริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
408
เด็กหญิงบุษยพรรณ  ยอดเพชร
ป.5
โรงเรียนปากจอกวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
409
เด็กหญิงเบญจรัตน์  รักพงษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
410
เด็กหญิงปทิตตา  สุขสุข
ป.4
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
411
เด็กหญิงปพิชญา  ชัยยา
ป.4
โรงเรียนพัทธกมลพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
412
เด็กชายประกฤษฏิ์  วันดี
ป.6
โรงเรียนพัทธกมลพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
413
เด็กหญิงประกายดาว  แก้วปิก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
414
เด็กหญิงปราณปรีญา  เอมะสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
415
เด็กหญิงปานเลขา  แสงแก่
ป.4
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
416
เด็กหญิงปาริฉัตต์  สุทธสังข์
ป.6
โรงเรียนบ้านน้ำริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
417
เด็กหญิงปาริชาติ  ขุนจันทร์
ป.5
โรงเรียนปากจอกวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
418
เด็กหญิงปาริชาติ  ศรวงศ์
ป.6
โรงเรียนบ้านน้ำริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
419
เด็กหญิงปาลิตา  วอทอง
ป.3
โรงเรียนพัทธกมลพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
420
เด็กหญิงปิยธิดา  แก้วปิก
ป.3
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
421
เด็กหญิงปิยนุช  เหล็กแก้ว
ป.5
โรงเรียนบ้านน้ำริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
422
เด็กหญิงเปรมฤทัย  สุทธิเอ้ย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
423
เด็กหญิงพรพิมล  โฆ้มา
ป.6
โรงเรียนปากจอกวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
424
เด็กหญิงพรรณพัฒน์  แก้วดำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
425
เด็กหญิงพลอยชมพู  เมฆกิจ
ป.4
โรงเรียนพัทธกมลพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
426
เด็กชายพลอาธิป  ไกรพรม
ป.4
โรงเรียนพัทธกมลพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
427
เด็กชายพัชรพล  ปัญญาทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
428
เด็กหญิงพัชราภา  กุณะสี
ป.4
โรงเรียนบ้านน้ำริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
429
เด็กชายพัทธดนย์  โค้คำหล้า
ป.3
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
430
เด็กหญิงพิจิตรตรา  กนทะวะ
ป.4
โรงเรียนบ้านน้ำริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
431
เด็กหญิงพิชญา  สุชีพพิชญกุล
ป.4
โรงเรียนบ้านน้ำริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
432
เด็กหญิงพิชญาภา  สีตา
ป.4
โรงเรียนพัทธกมลพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
433
เด็กหญิงพิมลดา  สมัญญา
ป.6
โรงเรียนระเบียบพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
434
เด็กชายพีรชัช  กันเม็ด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
435
เด็กหญิงพีรดา  ศิลปชัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
436
เด็กชายพีรพัฒน์  นิสี
ป.3
โรงเรียนพัทธกมลพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
437
เด็กชายพีรพัฒน์  มหาชัย
ป.6
โรงเรียนบ้านน้ำริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
438
เด็กชายพุฒิพงษ์  ติ๊บอุด
ป.5
โรงเรียนบ้านน้ำริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
439
เด็กหญิงเพชรราภรณ์  พิทักดนัยกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
440
เด็กหญิงภัณฑิรา  วงค์ชุ่มใจ
ป.6
โรงเรียนพัทธกมลพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
441
เด็กหญิงภัทรธิดา  เหลืองสุวรรกุล
ป.3
โรงเรียนพัทธกมลพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
แพร่ เขต 2

ณ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
442
เด็กหญิงภัทรวรินทร์  สุวรรณวรางกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
443
เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  อุดอิว
ป.6
โรงเรียนพัทธกมลพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
444
เด็กหญิงภัทราภรณ์  ใจบุตร
ป.6
โรงเรียนบ้านน้ำริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
445
เด็กชายภานุวัฒน์  เต็มสี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
446
เด็กชายภูมิทัศน์  พลายด้วง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
447
เด็กชายภูวดล  บุตรโพธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
448
เด็กชายมติชน  กันหา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
449
เด็กหญิงมนภรณ์  ฝั้นมงคล
ป.3
โรงเรียนพัทธกมลพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
450
เด็กหญิงมนสิชา  ไชยแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
451
เด็กหญิงมนัสนันท์  หมู่แก้ว
ป.5
โรงเรียนบ้านน้ำริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
452
เด็กชายเมธิชัย  จรรยามาศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
453
เด็กหญิงยลรดี  จาอาบาล
ป.3
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
454
เด็กหญิงยศวดี  โด่งดัง
ป.6
โรงเรียนระเบียบพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
455
เด็กชายรพีภัทร  สีเทา
ป.4
โรงเรียนพัทธกมลพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
456
เด็กชายรัชชานนท์  กันทะวะ
ป.5
โรงเรียนปากจอกวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
457
เด็กชายรัฐภูมิ  เปียงอ้น
ป.4
โรงเรียนพัทธกมลพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
458
เด็กหญิงรัตนา  กันทวัง
ป.4
โรงเรียนพัทธกมลพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
459
เด็กหญิงรามนรี  โคตรโยธี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
460
เด็กหญิงวรรณภา  จริยาเวช
ป.5
โรงเรียนพัทธกมลพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
461
เด็กชายวรวิทย์  พงษ์ปัญญาเนตร
ป.6
โรงเรียนปากจอกวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
462
เด็กชายวัชรพล  ปินตา
ป.5
โรงเรียนบ้านน้ำริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
463
เด็กชายวัชรากร  สมบูรณ์
ป.5
โรงเรียนบ้านน้ำริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
464
เด็กหญิงวันทนวิภา  เมษศิริ
ป.4
โรงเรียนพัทธกมลพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
465
เด็กหญิงวันทนวิษา  เมษศิริ
ป.4
โรงเรียนพัทธกมลพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
466
เด็กหญิงวิจิตราพร  ใจอุดม
ป.6
โรงเรียนพัทธกมลพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
467
เด็กหญิงวิภาดา  ประสพพร
ป.6
โรงเรียนบ้านน้ำริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
468
เด็กหญิงวิภาวิณี  เจริญศิริ
ป.4
โรงเรียนบ้านน้ำริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
469
เด็กหญิงศรุดา  เจริญชัยรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
470
เด็กหญิงศศิวิมล  หมื่นอาษา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
471
เด็กชายศิวกร  เอี่ยมพักตร์
ป.4
โรงเรียนพัทธกมลพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
472
เด็กหญิงศุภรัตน์  แก้วมา
ป.4
โรงเรียนบ้านน้ำริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
473
เด็กหญิงสกาวรัตน์  พวงสิงห์
ป.4
โรงเรียนพัทธกมลพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
474
เด็กชายสรยุทธ  นราพงศ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
475
เด็กชายสรวิศ  ผัดหล้า
ป.4
โรงเรียนพัทธกมลพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
476
เด็กชายสันติพงศ์  เครือเหมย
ป.6
โรงเรียนระเบียบพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
แพร่ เขต 2

ณ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
477
เด็กหญิงสุกัญญา  สุภาจันทร์
ป.5
โรงเรียนบ้านน้ำริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
478
เด็กหญิงสุกานดา  ใจบุตร
ป.5
โรงเรียนบ้านน้ำริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
479
เด็กหญิงสุขวสา  โสดา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
480
เด็กหญิงสุชัญญา  ยอดวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
481
เด็กหญิงสุชาดา  หงษ์ละออง
ป.6
โรงเรียนบ้านน้ำริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
482
เด็กหญิงสุธารัตน์  อิงคะวาระ
ป.5
โรงเรียนบ้านน้ำริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
483
เด็กหญิงสุธิดา  จันทร์สว่าง
ป.4
โรงเรียนบ้านน้ำริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
484
เด็กหญิงสุนิสา  รัตนะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
485
เด็กหญิงสุวัจนี  อุตก๋า
ป.4
โรงเรียนบ้านน้ำริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
486
เด็กหญิงหทัยรัตน์  ต่ออิ่น
ป.4
โรงเรียนพัทธกมลพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
487
เด็กหญิงอธิชา  ยินดี
ป.3
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
488
เด็กหญิงอธินาฏ  มูลธิยา
ป.4
โรงเรียนพัทธกมลพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
489
เด็กชายอธิภัทร  ตันติพิสิฐกุล
ป.4
โรงเรียนบ้านน้ำริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
490
เด็กหญิงอนุธิดา  ชื่นสมบัติ
ป.6
โรงเรียนพัทธกมลพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
491
เด็กหญิงอนุธิดา  อินทพันธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
492
เด็กชายอภิชาติ  วงค์มู่ย
ป.6
โรงเรียนบ้านน้ำริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
493
เด็กหญิงอภิญญา  ขุนจันทร์
ป.5
โรงเรียนปากจอกวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
494
เด็กชายอภิสิทธิ์  จิตประเสริฐ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
495
เด็กชายอรรถพล  กอพล
ป.6
โรงเรียนบ้านน้ำริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
496
เด็กชายอัครเดช  สอนแก้ว
ป.6
โรงเรียนระเบียบพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
497
เด็กหญิงอาทิตยา  บุญสนอง
ป.4
โรงเรียนพัทธกมลพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
498
เด็กหญิงอาริยา  กาวี
ป.5
โรงเรียนบ้านน้ำริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
499
เด็กหญิงอิกษณา  ติ๊บอุด
ป.5
โรงเรียนบ้านน้ำริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์