ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
เพชรบูรณ์ เขต 3

ณ โรงเรียนชุมชนบ้านพุเตย
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกรรณิการ์  เพ็ญจรักษ์
ป.5
โรงเรียนบ้านโคกกรวด(วิเชียรบุรี)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
2
เด็กชายกวี  บุญเกิด
ป.6
โรงเรียนบ้านแก่งหินปูน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
3
เด็กหญิงกัญญาณัฎฐ์  ปิติอนันต์
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านพุเตย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
4
เด็กหญิงกัญญารัตน์  แก่นเสน
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านพุเตย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
5
เด็กหญิงกัญญารัตน์  บุญมิ่ง
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านพุเตย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
6
เด็กหญิงกัลยากร  หินนนท์
ป.5
โรงเรียนบ้านพุขาม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
7
เด็กหญิงกานต์มณี  โตม่วง
ป.3
โรงเรียนรัฐประชานุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
8
เด็กหญิงเกวลี  บังศรี
ป.4
โรงเรียนบ้านคลองทราย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
9
เด็กหญิงขวัญชนก  ศรีวิลาศ
ป.6
โรงเรียนบ้านแสงมณีวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
10
เด็กหญิงขวัญเรือน  ชัยยะ
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านพุเตย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
11
เด็กหญิงจณิสตา  บัวขาวสุทธิกุล
ป.6
โรงเรียนบุญญรักษ์วรานุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
12
เด็กชายจักรพรรณ  หึกขุนทด
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
13
เด็กหญิงจันทร์พิมพ์  พิมพ์วัน
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านพุเตย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
14
เด็กหญิงจิดาภา  สำเนียงเพราะ
ป.5
โรงเรียนบ้านพุขาม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
15
เด็กชายจิตชนะ  สุวรรณมาลา
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านพุเตย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
16
เด็กหญิงจีราวรรณ  ทุนไธสงค์
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านพุเตย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
17
เด็กหญิงเจนจิรา  วงค์ชมภู
ป.6
โรงเรียนบ้านแสงมณีวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
18
เด็กหญิงเจนจีรา  ปิ่นสกุล
ป.6
โรงเรียนบ้านแก่งหินปูน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
19
เด็กหญิงชฎากรณ์  เติมสมบัติ
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านพุเตย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
20
เด็กชายชลธวัช  พิมพ์ใหม่
ป.6
โรงเรียนบ้านตะกุดไผ่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
21
เด็กหญิงชลธิชา  กลมเกลียว
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านพุเตย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
22
เด็กหญิงชลธิชา  ประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนบ้านพุขาม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
23
เด็กหญิงชวัลญา  คุปะตะธรรม
ป.6
โรงเรียนบ้านพุขาม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
24
เด็กชายชัยชัช  งามเลิศ
ป.5
โรงเรียนรัฐประชานุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
25
เด็กหญิงชาลินี  บุญเอก
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านพุเตย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
26
เด็กหญิงฐิติมา  เตชะนอก
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านพุเตย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
27
เด็กชายณัฐดนัย  ทองมี
ป.4
โรงเรียนรัฐประชานุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
28
เด็กหญิงณัฐธิชา  เชื้อชัย
ป.6
โรงเรียนบ้านพุขาม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
29
เด็กหญิงณัฐธิดา  ศรีสังข์
ป.5
โรงเรียนบุญญรักษ์วรานุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
30
เด็กหญิงณัฐนิภา  กันปุย
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านพุเตย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
31
เด็กชายณัฐพงศ์  กระสันต์
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านพุเตย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
32
เด็กหญิงณัฐภรณ์  เฮงทรัพย์
ป.5
โรงเรียนบ้านพุขาม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
33
เด็กหญิงณัฐวลัย  เพชร์รุ่งเรือง
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านพุเตย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
34
เด็กหญิงดวงใจ  เจริญสุข
ป.6
โรงเรียนบ้านแสงมณีวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
35
เด็กหญิงธณัชชา  พระขันธ์
ป.5
โรงเรียนบ้านพุขาม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
เพชรบูรณ์ เขต 3

ณ โรงเรียนชุมชนบ้านพุเตย
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กชายธนกร  โหมดนอก
ป.6
โรงเรียนบ้านตะกุดไผ่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
37
เด็กชายธนวัฒน์  แก้วนาวี
ป.5
โรงเรียนรัฐประชานุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
38
เด็กหญิงธนวันต์  พิพัฒน์วัชรโสภณ
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านพุเตย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
39
เด็กหญิงธาริณี  เพ็งนุ่ม
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านพุเตย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
40
เด็กหญิงธิดารัตน์  ระภักดี
ป.6
โรงเรียนบุญญรักษ์วรานุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
41
เด็กชายนที  เรียนหิน
ป.5
โรงเรียนรัฐประชานุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
42
เด็กหญิงนริสรา  เนตรเกต
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
43
เด็กหญิงนิภาวรรณ  บุตรโคต
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านพุเตย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
44
เด็กหญิงบุษยมาส  ธานีวงษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านพุขาม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
45
เด็กชายปภังกร  วงค์ใหญ่
ป.6
โรงเรียนบ้านแสงมณีวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
46
เด็กหญิงปภัสสร  จันทอน
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านพุเตย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
47
เด็กหญิงปวริศา  ชา้งทอง
ป.6
โรงเรียนบุญญรักษ์วรานุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
48
เด็กชายปาณัสม์  อินทร์ไพร
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านพุเตย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
49
เด็กชายปิยะวัตร  ผิวงาม
ป.6
โรงเรียนบุญญรักษ์วรานุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
50
เด็กชายพงศธร  กลิ่นมะลิ
ป.6
โรงเรียนบ้านแสงมณีวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
51
เด็กหญิงพรญาดา  กลิ่นสายทอง
ป.3
โรงเรียนรัฐประชานุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
52
เด็กหญิงพรนภา  ชื่นใจ
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านพุเตย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
53
เด็กหญิงพรพิพัฒน์  ยาวิเศษ
ป.6
โรงเรียนบ้านพุขาม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
54
เด็กหญิงพรวนา  บริบูรณ์
ป.5
โรงเรียนบ้านคลองทราย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
55
เด็กชายพรหมมินทร์  พิมพิลา
ป.6
โรงเรียนบุญญรักษ์วรานุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
56
เด็กชายพลรัตน์  รัตนใหม่
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
57
เด็กหญิงพัชราภา  หัวไผ่
ป.6
โรงเรียนบุญญรักษ์วรานุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
58
เด็กหญิงพิมรพัชร  พานแก้ว
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านพุเตย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
59
เด็กชายพีระวิทย์  ปลื้มสูตร
ป.5
โรงเรียนรัฐประชานุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
60
เด็กหญิงเพชรลัดดา  ไพรพนม
ป.6
โรงเรียนบ้านตะกุดไผ่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
61
เด็กชายเพชรวัฒนะ  บัวสระ
ป.5
โรงเรียนบ้านโคกกรวด(วิเชียรบุรี)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
62
เด็กหญิงเพ็ญนภา  พลเวช
ป.6
โรงเรียนบ้านพุขาม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
63
เด็กหญิงแพรวรรณ  เหล่าสีคู
ป.4
โรงเรียนบ้านคลองทราย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
64
เด็กหญิงแพรวา  แซ่โต๋ว
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
65
เด็กชายภัทรพงษ์  ชาลี
ป.6
โรงเรียนบ้านพุขาม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
66
เด็กชายภาคภูมิ  สมศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านพุขาม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
67
เด็กหญิงภาวิณี  กรรณลา
ป.6
โรงเรียนบ้านพุขาม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
68
เด็กหญิงภาวิณี  จันทร์ภู่
ป.6
โรงเรียนบ้านพุขาม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
69
เด็กหญิงภาสินี  วังสูงเนิน
ป.4
โรงเรียนรัฐประชานุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
70
เด็กหญิงระพีพร  เล็กพังเทียม
ป.6
โรงเรียนบ้านพุขาม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
เพชรบูรณ์ เขต 3

ณ โรงเรียนชุมชนบ้านพุเตย
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กหญิงรุ้งตะวัน  สุขแจ่ม
ป.6
โรงเรียนบ้านพุขาม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
72
เด็กหญิงลลิตวดี  พรหมรินทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านพุขาม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
73
เด็กหญิงลินดา  วาระสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านพุเตย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
74
เด็กหญิงวรรณวิสา  นาคพินิจ
ป.4
โรงเรียนบ้านคลองทราย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
75
เด็กหญิงวรรณิษา  คะลายานนท์
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านพุเตย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
76
เด็กชายวรรธนา  เกษามูล
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกกรวด(วิเชียรบุรี)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
77
เด็กหญิงวรัญญา  ยิ่งวงค์
ป.6
โรงเรียนบ้านแสงมณีวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
78
เด็กหญิงวราภรณ์  ภู่เพชร
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
79
เด็กชายวัชรพล  กาศสนุก
ป.6
โรงเรียนบ้านพุขาม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
80
เด็กหญิงวันทนา  เสมอเหมือน
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านพุเตย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
81
เด็กชายวินัย  แก้วปู่
ป.6
โรงเรียนบ้านตะกุดไผ่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
82
เด็กหญิงวิภาวดี  งามแสง
ป.3
โรงเรียนบ้านซับน้อย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
83
เด็กหญิงวิลันดา  รอดสุด
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านพุเตย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
84
เด็กหญิงวิลาสินี  หูกำปัง
ป.6
โรงเรียนบ้านคลองทราย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
85
เด็กชายศราวุฒิ  เปี่ยมสุข
ป.6
โรงเรียนบ้านซับน้อย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
86
เด็กหญิงศิริยากร  สิทธิอ่วม
ป.6
โรงเรียนรัฐประชานุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
87
เด็กชายศุภกร  คล้ายเพ็ง
ป.6
โรงเรียนบ้านแก่งหินปูน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
88
เด็กชายสมาพล  โอสถศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านตะกุดไผ่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
89
เด็กชายสรศักดิ์  สายสอน
ป.6
โรงเรียนบ้านพุขาม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
90
เด็กหญิงสายรุ้ง  วานนท์
ป.5
โรงเรียนบ้านโคกกรวด(วิเชียรบุรี)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
91
เด็กหญิงสิรินทร์ยา  แสงแก้ว
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านพุเตย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
92
เด็กหญิงสุจิตตรา  อ่อนฉ่ำ
ป.4
โรงเรียนบ้านคลองทราย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
93
เด็กชายสุทธิวัช  เทียมเกิด
ป.6
โรงเรียนรัฐประชานุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
94
เด็กหญิงสุรางคนา  สนมเนาว์
ป.5
โรงเรียนบ้านพุขาม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
95
เด็กหญิงสุริฉาย  เดชะนะ
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
96
เด็กหญิงอภิษฎา  แก้วโต
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านพุเตย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
97
เด็กชายอภิสิทธิ์  แสงจำปา
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกกรวด(วิเชียรบุรี)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
98
เด็กชายอมรเทพ  ภักดีจันทร์
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านพุเตย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
99
เด็กชายอรรถชัย  วังสูงเนิน
ป.6
โรงเรียนรัฐประชานุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
100
เด็กหญิงอรวรรณ  ศิริสาคร
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านพุเตย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
101
เด็กหญิงอโรดี  วิสตัน
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านพุเตย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
102
เด็กหญิงอัญชลี  สาระทิศ
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านพุเตย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
103
เด็กหญิงอัญชสา  ศรีมี
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านพุเตย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
104
เด็กชายอัษฎาวุธ  พงศ์สินชัย
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านพุเตย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
105
เด็กชายอาทร  บุญใหล
ป.6
โรงเรียนรัฐประชานุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
เพชรบูรณ์ เขต 3

ณ โรงเรียนชุมชนบ้านพุเตย
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กชายอานุภาพ  เพ็งนุ่ม
ป.6
โรงเรียนบ้านแสงมณีวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
107
เด็กหญิงอารยา  คงปราโมทย์
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านพุเตย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
108
เด็กหญิงอิงลดา  ชื่นอารมย์
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านพุเตย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
109
เด็กชายอุทัย  สร้อยศรีพรม
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เพชรบูรณ์ เขต 3

ณ โรงเรียนชุมชนบ้านพุเตย
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
110
เด็กหญิงกมลวรรณ  รัตนวิชัย
ม.3
โรงเรียนชุมชนบ้านพุเตย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
111
นายกฤติพล  นามไธสง
ม.3
โรงเรียนชุมชนบ้านพุเตย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
112
นายกฤษณพงษ์  นภาสกุล
ม.3
โรงเรียนชุมชนบ้านพุเตย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
113
เด็กหญิงกฤษณา  บุญศรี
ม.2
โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
114
เด็กหญิงกัญญาพร  เถื่อนคำ
ม.3
โรงเรียนชุมชนบ้านพุเตย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
115
เด็กหญิงกัญญารัตน์  ทับทอง
ม.1
โรงเรียนชุมชนบ้านพุเตย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
116
เด็กหญิงกัญญารัตน์  พงษ์สินชัย
ม.2
โรงเรียนชุมชนบ้านพุเตย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
117
เด็กหญิงกันตนา  กองเงิน
ม.3
โรงเรียนชุมชนบ้านพุเตย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
118
นางสาวกานดามณี  โคดวิชา
ม.3
โรงเรียนชุมชนบ้านพุเตย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
119
เด็กชายกำพล  อ่วมกระโทก
ม.3
โรงเรียนชุมชนบ้านพุเตย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
120
เด็กชายกิิตติศักดิ์  ช่างทำ
ม.2
โรงเรียนชุมชนบ้านพุเตย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
121
เด็กหญิงเกศกนก  สวยรูป
ม.2
โรงเรียนชุมชนบ้านพุเตย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
122
เด็กชายเกียรติศักดิ์  ร่มเย็น
ม.3
โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
123
เด็กชายโกวิทย์  แก้วระวัง
ม.3
โรงเรียนชุมชนบ้านพุเตย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
124
เด็กชายจตุรพร  แพงวาปี
ม.2
โรงเรียนชุมชนบ้านพุเตย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
125
เด็กหญิงจรรยาพร  ถมปัด
ม.2
โรงเรียนชุมชนบ้านพุเตย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
126
เด็กชายจักรพันธ์  วากยะบรร
ม.1
โรงเรียนบ้านซับน้อย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
127
นายจันทิมา  ภักดีนอก
ม.3
โรงเรียนบ้านคลองทราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
128
เด็กหญิงจิรวรรธ  แก้วต่างนอก
ม.3
โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
129
เด็กหญิงจีรนันท์  งามแสง
ม.1
โรงเรียนบ้านซับน้อย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
130
เด็กชายจีรพงษ์  ไกรมณี
ม.3
โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
131
เด็กหญิงจุฬามณี  เติมสมบัติ
ม.3
โรงเรียนชุมชนบ้านพุเตย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
132
เด็กชายเฉลิมศักดิ์  เรียมปิติ
ม.3
โรงเรียนชุมชนบ้านพุเตย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
133
เด็กหญิงชฎาพร  เรืองเจริญ
ม.3
โรงเรียนชุมชนบ้านพุเตย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
134
เด็กหญิงชลดา  รัตนทอง
ม.3
โรงเรียนบ้านตะกุดไผ่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
135
เด็กชายชลสิทธิ์  พร้อมพูน
ม.3
โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
136
เด็กชายชัชวาลย์  สายตรี
ม.3
โรงเรียนชุมชนบ้านพุเตย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
137
เด็กชายชัยวัฒน์  พรมขันตี
ม.2
โรงเรียนชุมชนบ้านพุเตย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
138
เด็กชายชาคริช  สายตรี
ม.3
โรงเรียนชุมชนบ้านพุเตย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
139
เด็กหญิงชุติมา  คำมั่น
ม.3
โรงเรียนบ้านตะกุดไผ่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
140
นางสาวชุติมา  ตาละอุประ
ม.3
โรงเรียนชุมชนบ้านพุเตย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
141
เด็กหญิงณัฐกมล  โยลัย
ม.3
โรงเรียนบุญญรักษ์วรานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
142
เด็กหญิงณัฐกุล  รื่นอุดม
ม.1
โรงเรียนชุมชนบ้านพุเตย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
143
เด็กชายณัฐเขตต์  หมอยาเอก
ม.2
โรงเรียนบ้านแก่งหินปูน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
144
เด็กหญิงณัฐนันท์  พวงดอกไม้
ม.3
โรงเรียนชุมชนบ้านพุเตย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เพชรบูรณ์ เขต 3

ณ โรงเรียนชุมชนบ้านพุเตย
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
145
เด็กชายณัฐพงษ์  ผิวขม
ม.2
โรงเรียนชุมชนบ้านพุเตย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
146
เด็กชายณัฐพล  พลเยี่ยม
ม.3
โรงเรียนชุมชนบ้านพุเตย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
147
เด็กหญิงณัฐวิภา  เหล่าเรือง
ม.3
โรงเรียนชุมชนบ้านพุเตย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
148
เด็กชายณัฐวุฒิ  หมั่นสระเกษ
ม.2
โรงเรียนชุมชนบ้านพุเตย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
149
เด็กหญิงเด่นนภา  ป้อมฤทธิ์
ม.3
โรงเรียนบุญญรักษ์วรานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
150
เด็กหญิงทิพวรรณ  รอดสะใภ้
ม.1
โรงเรียนชุมชนบ้านพุเตย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
151
เด็กชายธนพล  แปสันเทียะ
ม.1
โรงเรียนบ้านแก่งหินปูน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
152
เด็กชายธนวัฒน์  วรรมะณี
ม.3
โรงเรียนบ้านตะกุดไผ่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
153
เด็กชายธนวิชญ์  สิทธาคม
ม.3
โรงเรียนชุมชนบ้านพุเตย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
154
เด็กหญิงธนัชชา  พิมพ์ใหม่
ม.3
โรงเรียนบ้านตะกุดไผ่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
155
เด็กชายธีรศักดิ์  ชิดตันสกุล
ม.2
โรงเรียนชุมชนบ้านพุเตย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
156
นายธีรศักดิ์  ประจันทัง
ม.3
โรงเรียนชุมชนบ้านพุเตย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
157
เด็กชายนนทวัฒน์  เม่งวงแหวน
ม.1
โรงเรียนชุมชนบ้านพุเตย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
158
เด็กหญิงนริศรา  อิ่มสำอางค์
ม.2
โรงเรียนชุมชนบ้านพุเตย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
159
เด็กหญิงนฤวรรณ  มงคลคำ
ม.1
โรงเรียนชุมชนบ้านพุเตย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
160
เด็กหญิงนลิน  กุนนอก
ม.2
โรงเรียนชุมชนบ้านพุเตย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
161
เด็กชายนันทภรานต์  สีพุด
ม.2
โรงเรียนบุญญรักษ์วรานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
162
เด็กชายนำชัย  ปิ่นสกุล
ม.2
โรงเรียนบ้านแก่งหินปูน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
163
เด็กหญิงนำ้ฝน  สายสวรรค์
ม.2
โรงเรียนชุมชนบ้านพุเตย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
164
เด็กหญิงนิญากร  ทาสี
ม.3
โรงเรียนบ้านตะกุดไผ่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
165
เด็กหญิงนิตยา  เพียงสูงเนิน
ม.1
โรงเรียนชุมชนบ้านพุเตย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
166
เด็กหญิงนิติวรรณ  จันทร์แสง
ม.2
โรงเรียนชุมชนบ้านพุเตย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
167
เด็กหญิงนิลุบล  อุดมกิจ
ม.2
โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
168
เด็กหญิงเบญจพร  ทาสี
ม.3
โรงเรียนบ้านตะกุดไผ่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
169
นางสาวเบญญทิพย์  ปานเพชร
ม.3
โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
170
เด็กชายปฏิภาณ  อิ่มสำราญ
ม.3
โรงเรียนชุมชนบ้านพุเตย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
171
เด็กชายประภาส  ป้มลอย
ม.3
โรงเรียนชุมชนบ้านพุเตย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
172
เด็กชายประสิทธิ์  บุญศรี
ม.2
โรงเรียนชุมชนบ้านพุเตย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
173
เด็กหญิงปราณี  หวานเงิน
ม.1
โรงเรียนชุมชนบ้านพุเตย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
174
เด็กชายปวริศ  สาระคำ
ม.2
โรงเรียนชุมชนบ้านพุเตย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
175
เด็กชายปิยพัทธ์  เครือป้อ
ม.2
โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
176
เด็กหญิงผกาวรรณ  สารุ
ม.1
โรงเรียนบ้านแก่งหินปูน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
177
เด็กหญิงผลิดา  ชาติมนตรี
ม.1
โรงเรียนบุญญรักษ์วรานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
178
เด็กหญิงฝันตา  พิษจำรูญ
ม.3
โรงเรียนบ้านแก่งหินปูน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
179
เด็กชายพงษ์สิทธิ์  ศรอินทร์
ม.2
โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เพชรบูรณ์ เขต 3

ณ โรงเรียนชุมชนบ้านพุเตย
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
180
เด็กหญิงพรพิมล  มงคล
ม.1
โรงเรียนบ้านแก่งหินปูน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
181
เด็กชายพรระวี  สมสุข
ม.3
โรงเรียนบุญญรักษ์วรานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
182
เด็กหญิงพรวิภา  พาเจริญสุข
ม.3
โรงเรียนชุมชนบ้านพุเตย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
183
เด็กหญิงพัชรี  บุญทศ
ม.3
โรงเรียนบ้านตะกุดไผ่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
184
เด็กชายภาคภูมิ  สิงหกรรม
ม.3
โรงเรียนบ้านแก่งหินปูน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
185
นายภานุพงษ์  หลงน้อย
ม.3
โรงเรียนชุมชนบ้านพุเตย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
186
เด็กชายภูริช  พรมราช
ม.1
โรงเรียนชุมชนบ้านพุเตย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
187
เด็กหญิงมัลลิกา  บุญแย้ม
ม.1
โรงเรียนบ้านแก่งหินปูน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
188
เด็กชายยศพันธ์  แสงทองดี
ม.2
โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
189
นายรุ่งจิตต์  พยอมหอม
ม.3
โรงเรียนชุมชนบ้านพุเตย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
190
เด็กชายวราวุฒิ  พันธ์โคตร
ม.3
โรงเรียนบุญญรักษ์วรานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
191
เด็กชายวายุ  ภู่ด่าง
ม.2
โรงเรียนบ้านซับน้อย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
192
เด็กหญิงวิลาสีนี  เสร็จธุระ
ม.1
โรงเรียนชุมชนบ้านพุเตย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
193
นางสาววิไลวรรณ  เชิดสุข
ม.3
โรงเรียนชุมชนบ้านพุเตย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
194
นายวีรยุทธ  พรมโคต
ม.3
โรงเรียนชุมชนบ้านพุเตย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
195
เด็กชายศักดา  ตั้งไพโรจน์
ม.2
โรงเรียนบ้านแก่งหินปูน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
196
เด็กหญิงศิริกานดา  ปะการะโพธิ์
ม.1
โรงเรียนชุมชนบ้านพุเตย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
197
เด็กหญิงศิรินาถ  ปานเพชร
ม.3
โรงเรียนชุมชนบ้านพุเตย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
198
เด็กหญิงศิริรัตน์  ทองรองกลาง
ม.1
โรงเรียนชุมชนบ้านพุเตย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
199
เด็กชายศิวรุต  ขวัญเพ็ง
ม.2
โรงเรียนบุญญรักษ์วรานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
200
เด็กชายศุภกร  บุญหล่อ
ม.2
โรงเรียนชุมชนบ้านพุเตย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
201
นายสกล  ทะโรงอาด
ม.3
โรงเรียนชุมชนบ้านพุเตย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
202
นายสมหมาย  เกิดด้วง
ม.3
โรงเรียนชุมชนบ้านพุเตย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
203
นายสิทธิพร  จันทร์หอม
ม.3
โรงเรียนชุมชนบ้านพุเตย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
204
เด็กหญิงสิราวรรณ  สุวรรณดี
ม.1
โรงเรียนชุมชนบ้านพุเตย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
205
เด็กหญิงสุดารัตน์  เดือนกรอง
ม.3
โรงเรียนชุมชนบ้านพุเตย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
206
เด็กหญิงสุดารัตน์  ลิอินทร์
ม.3
โรงเรียนชุมชนบ้านพุเตย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
207
เด็กหญิงสุทธิดา  สีลานาม
ม.3
โรงเรียนชุมชนบ้านพุเตย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
208
เด็กหญิงสุทธิพร  ยิ้มแย้มงาม
ม.2
โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
209
เด็กชายสุทิน  พันธ์โนราช
ม.3
โรงเรียนบ้านตะกุดไผ่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
210
นางสาวสุนิสา  เทียนทอง
ม.3
โรงเรียนบ้านคลองทราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
211
เด็กหญิงสุนิสา  สาริกา
ม.3
โรงเรียนบ้านตะกุดไผ่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
212
เด็กหญิงสุพิชญา  นวลจันทร์
ม.3
โรงเรียนชุมชนบ้านพุเตย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
213
เด็กหญิงสุภาพร  ฉัตรเจริญจิตต์
ม.3
โรงเรียนชุมชนบ้านพุเตย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
214
เด็กชายสุรเชษ  โหมดนอก
ม.3
โรงเรียนบ้านตะกุดไผ่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เพชรบูรณ์ เขต 3

ณ โรงเรียนชุมชนบ้านพุเตย
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
215
นายสุรพล  ศรีคำ
ม.3
โรงเรียนชุมชนบ้านพุเตย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
216
เด็กหญิงสุรัญญา  เสนาเงิน
ม.3
โรงเรียนชุมชนบ้านพุเตย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
217
เด็กชายสุวรรณชาติ  คญชาญ
ม.1
โรงเรียนชุมชนบ้านพุเตย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
218
เด็กชายสูร่วง  แซ้เติ๋น
ม.2
โรงเรียนบุญญรักษ์วรานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
219
เด็กหญิงหนึ่งนภา  เปไธสง
ม.3
โรงเรียนบ้านตะกุดไผ่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
220
นายอภินันท์  รนที
ม.3
โรงเรียนบ้านคลองทราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
221
เด็กชายอภิพล  รัตนวิชัย
ม.3
โรงเรียนชุมชนบ้านพุเตย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
222
เด็กชายอรรถพล  พลเดช
ม.3
โรงเรียนชุมชนบ้านพุเตย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
223
เด็กหญิงอริสรา  ธงชัย
ม.3
โรงเรียนชุมชนบ้านพุเตย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
224
เด็กหญิงอริสา  พันมูล
ม.1
โรงเรียนชุมชนบ้านพุเตย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
225
เด็กหญิงอัญชลี  สวนมณี
ม.3
โรงเรียนบ้านคลองทราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
226
เด็กชายอัษฎา  กมลรัตนกุล
ม.3
โรงเรียนบุญญรักษ์วรานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
227
เด็กหญิงอาทิตยา  ทองสาย
ม.2
โรงเรียนบ้านคลองทราย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
228
เด็กชายอานนท์  ปิ่นอำไพ
ม.3
โรงเรียนบ้านตะกุดไผ่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
229
เด็กหญิงอารีรัตน์  ชาติมนตรี
ม.1
โรงเรียนบุญญรักษ์วรานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
230
เด็กชายอุ้มบุญ  บุญที
ม.1
โรงเรียนชุมชนบ้านพุเตย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
231
เด็กชายเอกรักษ์  หงษ์ศรี
ม.2
โรงเรียนชุมชนบ้านพุเตย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
เพชรบูรณ์ เขต 3

ณ โรงเรียนชุมชนบ้านพุเตย
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
232
เด็กหญิงกนกวรรณ  ศิริสาคร
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านพุเตย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
233
เด็กหญิงกมลชนก  ตาลเพชร
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกกรวด(วิเชียรบุรี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
234
เด็กหญิงกมลพรรณ  บัวเอี่ยม
ป.5
โรงเรียนบ้านโคกกรวด(วิเชียรบุรี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
235
เด็กหญิงกมลวรรณ  สายตรี
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านพุเตย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
236
เด็กชายกรรชัย  เดชนะ
ป.6
โรงเรียนบ้านพุขาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
237
เด็กหญิงกรรณิกา  กลั่นสำอาง
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านพุเตย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
238
เด็กหญิงกรรณิกา  โพธิ์มา
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านพุเตย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
239
เด็กชายกฤษฎา  คันธมาส
ป.6
โรงเรียนบ้านพุขาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
240
เด็กชายกฤษดา  แก้วดวง
ป.5
โรงเรียนบ้านคลองทราย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
241
เด็กหญิงกัญชพร  จันทร์ดี
ป.4
โรงเรียนรัฐประชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
242
เด็กหญิงกัญญาภัค  พึ่งบุญ
ป.6
โรงเรียนบ้านซับน้อย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
243
เด็กชายกิตติชัย  สมมติรัมย์
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านพุเตย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
244
เด็กชายกิตติพัฒน์  เหมือนสุทธิวงษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านพุขาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
245
เด็กชายกิตติภณ  โยธะมาตย์
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านพุเตย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
246
เด็กหญิงกุลณัฐ  หมื่นภักดี
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านพุเตย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
247
เด็กหญิงกุสุมนิภา  ไชยศิลา
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านพุเตย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
248
เด็กชายเกรียงไกร  ราชธานี
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านพุเตย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
249
เด็กชายขจรศักดิ์  สุดาวรรณ์
ป.6
โรงเรียนบ้านคลองทราย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
250
เด็กชายจักรชัย  สุภาษร
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านพุเตย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
251
เด็กชายจักริน  ศรีไพพูล
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านพุเตย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
252
เด็กหญิงจันทิมา  อรรถโสภา
ป.5
โรงเรียนบ้านคลองทราย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
253
เด็กหญิงจินตนา  ต้นสมรส
ป.6
โรงเรียนบ้านพุขาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
254
เด็กหญิงชนากานต์  พิมลา
ป.6
โรงเรียนบ้านพุขาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
255
เด็กหญิงชนานันท์  มีชัย
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านพุเตย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
256
เด็กหญิงชลธิชา  ศิริวุธ
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านพุเตย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
257
เด็กหญิงชาลิสา  ธรรมนิธา
ป.5
โรงเรียนบ้านคลองทราย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
258
เด็กชายชินวัตร  วรรณพฤกษ์
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านพุเตย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
259
เด็กหญิงญาติกา  มีสูงเนิน
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านพุเตย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
260
เด็กชายณัชพล  เหล่าเรือง
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านพุเตย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
261
เด็กหญิงณัฐนรี  บริบูรณ์
ป.5
โรงเรียนบ้านคลองทราย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
262
เด็กชายณัฐพงศ์  ต้นศิริ
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านพุเตย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
263
เด็กชายณัฐพล  พรรณทรัพย์
ป.6
โรงเรียนบ้านพุขาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
264
เด็กหญิงณัฐรัตน์  จิรวัลเจริญกุล
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
265
เด็กชายณัฐวุฒิ  คุ้มเขต
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านพุเตย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
266
เด็กหญิงณัฐสินี  อ่อนศรี
ป.5
โรงเรียนบ้านคลองทราย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
เพชรบูรณ์ เขต 3

ณ โรงเรียนชุมชนบ้านพุเตย
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
267
เด็กหญิงตุลยดา  ลากะสงค์
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านพุเตย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
268
เด็กชายทรงเดช  บุญครอง
ป.6
โรงเรียนบ้านพุขาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
269
เด็กชายทินภัทร  รอดทัดทาน
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านพุเตย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
270
เด็กชายธนกฤต  บุญอนันต์
ป.6
โรงเรียนบ้านพุขาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
271
เด็กชายธนดล  ณ วิเชียร
ป.6
โรงเรียนบ้านสระประดู่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
272
เด็กชายธนพล  หมั่นจิต
ป.6
โรงเรียนบ้านคลองทราย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
273
เด็กชายธนพล  อุดมทรัพย์
ป.6
โรงเรียนบุญญรักษ์วรานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
274
เด็กชายธนากร  มิ่งเหล็ก
ป.5
โรงเรียนบ้านซับน้อย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
275
เด็กหญิงธนาภรณ์  ดวงสุดา
ป.6
โรงเรียนบ้านสระประดู่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
276
เด็กชายธีรภัทร  เนเยือด
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
277
เด็กชายธีรยุทธ  กองเงิน
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านพุเตย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
278
เด็กชายธีระพงษ์  สีดาพล
ป.4
โรงเรียนบ้านคลองทราย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
279
เด็กชายธีราศักดิ์  ประกายะ
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
280
เด็กชายนนทกานต์  ศรีเรืองชัย
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านพุเตย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
281
เด็กชายนนทวัฒน์  ทองหอม
ป.5
โรงเรียนรัฐประชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
282
เด็กหญิงนพมาศ  เหมือนศรี
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านพุเตย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
283
เด็กหญิงนันทิชา  ถาวรกูล
ป.4
โรงเรียนรัฐประชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
284
เด็กชายนาศิษ  หินนนท์
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านพุเตย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
285
เด็กชายนำโชค  ไทยพลัง
ป.4
โรงเรียนบ้านคลองทราย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
286
เด็กชายนิทัศน์  ศรสุรินทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านแก่งหินปูน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
287
เด็กชายนิวัฒน์  ลพเมือง
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านพุเตย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
288
เด็กชายนุชา  สมมติรัมย์
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านพุเตย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
289
เด็กหญิงเนตรนภัทร  กลิ่มน้อย
ป.4
โรงเรียนบ้านคลองทราย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
290
เด็กหญิงเนตรนภา  พึ่งน่วม
ป.5
โรงเรียนบ้านคลองทราย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
291
เด็กหญิงเบญจมาศ  สารนอก
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านพุเตย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
292
เด็กหญิงเบญจมาศ  หงษ์จันทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านสระประดู่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
293
เด็กหญิงปนัดดา  อันโยธา
ป.6
โรงเรียนบ้านสระประดู่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
294
เด็กชายปรเมศน์  ศรีบุรินทร์
ป.6
โรงเรียนบุญญรักษ์วรานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
295
เด็กชายปรเมษ  ดอนพูนไพร
ป.6
โรงเรียนบ้านพุขาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
296
เด็กชายปรัชญา  กองฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนรัฐประชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
297
เด็กหญิงปรารถนา  ทองภู
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
298
เด็กหญิงปัทมา  ภูเขียว
ป.5
โรงเรียนบ้านคลองทราย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
299
เด็กชายพงศกร  เอี่ยมอ่อง
ป.6
โรงเรียนบุญญรักษ์วรานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
300
เด็กหญิงพรชิตา  น้อยทำ
ป.5
โรงเรียนรัฐประชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
301
เด็กหญิงพรธิตา  กลิ่นฉ่าง
ป.6
โรงเรียนรัฐประชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
เพชรบูรณ์ เขต 3

ณ โรงเรียนชุมชนบ้านพุเตย
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
302
เด็กหญิงพรพรรณ  กำแหงนา
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
303
เด็กชายพรรษา  ทิพบรรจง
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านพุเตย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
304
เด็กชายพลพล  แซ่ตั้ง
ป.6
โรงเรียนบ้านตะกุดไผ่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
305
เด็กชายพลพล  พิมภาพันธ์
ป.3
โรงเรียนรัฐประชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
306
เด็กหญิงพัชราภา  โยธะมาตย์
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านพุเตย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
307
เด็กชายพันธ์เลิศ  เผ้าวงศ์
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านพุเตย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
308
เด็กหญิงพิมลรัตน์  สุทธิ
ป.3
โรงเรียนรัฐประชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
309
เด็กชายเพชรรัตน์  หนองคำปิง
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านพุเตย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
310
เด็กหญิงแพรวนภา  โสภา
ป.6
โรงเรียนบ้านสระประดู่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
311
เด็กชายไพรวรรณ  สิงหะ
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านพุเตย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
312
เด็กชายภราดร  เลี้ยงสำโรง
ป.6
โรงเรียนบ้านพุขาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
313
เด็กชายภัทรชัย  สามิลา
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านพุเตย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
314
เด็กชายภาคภูมิ  จำรัสแนว
ป.6
โรงเรียนรัฐประชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
315
เด็กชายภาคิน  ศิริโพธิ์แพง
ป.6
โรงเรียนบ้านตะกุดไผ่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
316
เด็กหญิงภาวิณี  พรมศิริ
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านพุเตย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
317
เด็กชายภูธเนศ  พานแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านพุขาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
318
เด็กชายภูวเนศวร์  อันลือชัย
ป.6
โรงเรียนบ้านสระประดู่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
319
เด็กชายภูวฤทธิ์  อนันตสุข
ป.6
โรงเรียนบ้านตะกุดไผ่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
320
เด็กชายภูสิริชัย  ศรีสุระ
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านพุเตย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
321
เด็กหญิงมณฑกานต์  แก้วมุกดา
ป.5
โรงเรียนบ้านโคกกรวด(วิเชียรบุรี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
322
เด็กชายมนตรี  เกษร
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านพุเตย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
323
เด็กหญิงเมธาพร  ใจดี
ป.6
โรงเรียนบ้านซับน้อย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
324
เด็กชายยศกร  แซ่โค้ว
ป.4
โรงเรียนบ้านคลองทราย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
325
เด็กชายรณชัย  บุญสระ
ป.5
โรงเรียนรัฐประชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
326
เด็กชายรัชชานนท์  วังสูงเนิน
ป.6
โรงเรียนรัฐประชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
327
เด็กชายรัชพล  ศรีสำอางค์
ป.6
โรงเรียนบ้านพุขาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
328
เด็กชายรัฐธรรมนูญู  ศรีนำ้อ้อม
ป.6
โรงเรียนบุญญรักษ์วรานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
329
เด็กหญิงรุ่งทิวา  บัวทรา
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านพุเตย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
330
เด็กหญิงรุ่งนภาภรณ์  ใจสว่าง
ป.6
โรงเรียนบ้านคลองทราย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
331
เด็กหญิงวนิดา  หนูนิล
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านพุเตย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
332
เด็กชายวรพจน์  โพธิ์ถวิลเกียรติ์
ป.6
โรงเรียนบ้านคลองทราย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
333
เด็กหญิงวรรณณิดา  บุญมาก
ป.5
โรงเรียนรัฐประชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
334
เด็กหญิงวรรณวิษา  ตรีสิงห์
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
335
เด็กหญิงวรรณิษา  ทับผล
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านพุเตย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
336
เด็กหญิงวรรธิดา  ชุ่มคำ
ป.5
โรงเรียนบ้านคลองทราย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
เพชรบูรณ์ เขต 3

ณ โรงเรียนชุมชนบ้านพุเตย
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
337
เด็กชายวรวิทย์  จักรสมศักดิ์
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านพุเตย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
338
เด็กหญิงวรัชญา  มนตรี
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านพุเตย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
339
เด็กชายวรากร  เหมือนประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านพุเตย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
340
เด็กชายวรายุ  ศรีมูลชัย
ป.5
โรงเรียนบ้านคลองทราย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
341
เด็กหญิงวริศรา  แนบเนียร
ป.6
โรงเรียนบ้านพุขาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
342
เด็กชายวัฒนชัย  เพียรโนนไทย
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
343
เด็กชายวิทยา  ปาละพันธ์
ป.6
โรงเรียนบ้านสระประดู่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
344
เด็กหญิงวิภาวดี  วิมลสม
ป.5
โรงเรียนบ้านโคกกรวด(วิเชียรบุรี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
345
เด็กชายวุฒิชัย  อินศิริ
ป.6
โรงเรียนบ้านพุขาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
346
เด็กชายศรนรินทร์  เทินสระเกตุ
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านพุเตย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
347
เด็กหญิงศศิพร  ทองแฉล้ม
ป.6
โรงเรียนบ้านสระประดู่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
348
เด็กหญิงศิรประภา  ชื่นบุญ
ป.6
โรงเรียนบุญญรักษ์วรานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
349
เด็กหญิงศิรภัสสร  สร้อยศรีพรม
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
350
เด็กหญิงศิริสุข  คำแก้ว
ป.5
โรงเรียนบ้านคลองทราย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
351
เด็กชายศุภกร  รัตนวิชัย
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านพุเตย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
352
เด็กหญิงศุภรัตน์  หลีอินทร์
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านพุเตย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
353
เด็กชายศุภวิชญ์  เกิดกิจ
ป.6
โรงเรียนบ้านพุขาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
354
เด็กชายสมพร  ชัยมงคล
ป.6
โรงเรียนบ้านพุขาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
355
เด็กชายสมภพ  ปานพูล
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านพุเตย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
356
เด็กหญิงสรุตา  สิทธิภักดิ์
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านพุเตย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
357
เด็กหญิงสโรชา  ปิ่นอำไพ
ป.6
โรงเรียนบ้านตะกุดไผ่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
358
เด็กหญิงสลิลทิพย์  บุญสระ
ป.5
โรงเรียนรัฐประชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
359
เด็กชายสายชล  หุ่นงาม
ป.5
โรงเรียนรัฐประชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
360
เด็กชายสิทธิพล  ชูศรี
ป.4
โรงเรียนบ้านคลองทราย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
361
เด็กหญิงสิรินยา  มากยิ้ม
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
362
เด็กชายสุธิราช  แหวนเพชร
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านพุเตย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
363
เด็กหญิงสุนิสา  ทองขาว
ป.5
โรงเรียนบ้านซับน้อย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
364
เด็กหญิงสุพรรษา  จ้อยทองมูล
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านพุเตย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
365
เด็กหญิงสุพรรษา  อุดมพร
ป.5
โรงเรียนบ้านคลองทราย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
366
เด็กหญิงสุพัตรา  สายตรี
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านพุเตย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
367
เด็กหญิงสุพัตรา  หมั่นวงค์
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านพุเตย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
368
เด็กหญิงสุภาวดี  ถุงคำ
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านพุเตย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
369
เด็กหญิงสุภาวดี  ศรีนาคสุข
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านพุเตย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
370
เด็กหญิงสุรัสสา  ปุ่มทอง
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านพุเตย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
371
เด็กชายสุริยา  หงส์ธำรง
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านพุเตย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
เพชรบูรณ์ เขต 3

ณ โรงเรียนชุมชนบ้านพุเตย
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
372
เด็กหญิงสุวนันท์  โพธิ์ศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านพุขาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
373
เด็กหญิงสุวรรณา  สง่าศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านตะกุดไผ่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
374
เด็กหญิงหทัยรัตน์  ผลทรัพย์
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านพุเตย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
375
เด็กชายอดิศักดิ์  ทางาม
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านพุเตย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
376
เด็กหญิงอติกาญจน์  แก่นโพธิ์
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านพุเตย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
377
เด็กหญิงอธิษพร  สุขแจ่ม
ป.4
โรงเรียนบ้านคลองทราย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
378
เด็กหญิงอภัสรา  พุธมา
ป.4
โรงเรียนบ้านคลองทราย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
379
เด็กชายอภิรักษ์  พินิจมนตรี
ป.6
โรงเรียนบ้านสระประดู่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
380
เด็กชายอภิสิทธิ์  อินกง
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
381
เด็กหญิงอรวรรณ  เมฆพัตร์
ป.5
โรงเรียนบ้านคลองทราย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
382
เด็กหญิงอลิชชา  สิงห์โสภา
ป.6
โรงเรียนรัฐประชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
383
เด็กชายอวิรุฬ  จำปางาม
ป.6
โรงเรียนบ้านพุขาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
384
เด็กหญิงอัญชลี  บุตรพิมพ์
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกกรวด(วิเชียรบุรี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
385
เด็กหญิงอัฐภิญญา  วงษ์อุทัยนันท์
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านพุเตย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
386
เด็กหญิงอัมรา  โพธิ์ใต้
ป.6
โรงเรียนบ้านตะกุดไผ่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
387
เด็กชายอัสนี  แย้มประโคน
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านพุเตย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
388
เด็กชายอาทิตย์  แก้วคำภา
ป.6
โรงเรียนบ้านพุขาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
389
เด็กชายอาทิตย์  แซ่ตั้ง
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านพุเตย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
390
เด็กหญิงอารี  โพธิ์เอี่ยม
ป.6
โรงเรียนบ้านพุขาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
391
เด็กหญิงอุษณีย์  พาขุดทด
ป.6
โรงเรียนบุญญรักษ์วรานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
392
เด็กชายเอกพล  กันศิริ
ป.6
โรงเรียนบ้านสระประดู่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
393
เด็กชายิอภิวิชญ์  แหยมใส
ป.6
โรงเรียนบ้านพุขาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
เพชรบูรณ์ เขต 3

ณ โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
394
เด็กหญิงกรณ์ภัสสร  ตรัยรัตนเมธี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
395
เด็กชายกรพัฒน์  บุ๊ญสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
396
เด็กหญิงกฤตพร  แก้วเวียง
ป.6
โรงเรียนวัดเขาเจริญธรรม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
397
เด็กชายกฤตานนท์  บรรพต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
398
เด็กหญิงกฤติกา  จูมมาลา
ป.6
โรงเรียนศิริรัตน์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
399
เด็กชายกฤษฎา  อ่อนมี
ป.3
โรงเรียนบ้านโคกกรวด(บึงสามพัน)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
400
เด็กหญิงกลมศิริ  แปรสนม
ป.6
โรงเรียนศิริรัตน์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
401
เด็กชายกันตภณ  นาคสุทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
402
เด็กชายกันทรากร  แก้วมุมเมือง
ป.6
โรงเรียนบ้านบึงสามพัน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
403
เด็กหญิงกาญดา  แพพิพัฒน์
ป.5
โรงเรียนบ้านเนินสมบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
404
เด็กหญิงกิตติวรรณ  อินทะจันทร์
ป.5
โรงเรียนบ้านโคกกรวด(บึงสามพัน)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
405
เด็กหญิงเกตน์นิภา  คนึงรัมย์
ป.5
โรงเรียนบ้านเนินสมบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
406
เด็กชายเกรียงไกร  โพธิ์ทอง
ป.5
โรงเรียนบ้านเนินสมบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
407
เด็กชายเกียรติศักดิ์  ขวัญสุข
ป.6
โรงเรียนบ้านเนินสมบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
408
เด็กชายจันทร์ธิมา  ภาลี
ป.6
โรงเรียนบ้านวังไลย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
409
เด็กชายจารุเดช  อินบัวทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
410
เด็กหญิงจิรลดา  คลุธคล้าย
ป.6
โรงเรียนบ้านซับไม้แดง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
411
เด็กหญิงจิราพร  แตงร่ม
ป.4
โรงเรียนศิริรัตน์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
412
เด็กหญิงจุฑารัตน์  ศิริเวช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
413
เด็กหญิงชฎาภรณ์  นิลเนตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
414
เด็กหญิงชนันพร  มนขุนทด
ป.3
โรงเรียนบ้านโคกกรวด(บึงสามพัน)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
415
เด็กชายชนาภัทร  ทองมา
ป.5
โรงเรียนศิริรัตน์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
416
เด็กหญิงชลธิชา  เทียมทอง
ป.4
โรงเรียนบ้านโคกกรวด(บึงสามพัน)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
417
เด็กชายชานนท์  พิพัฒน์
ป.6
โรงเรียนบ้านวังไลย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
418
เด็กชายณัฐกรณ์  จันใด
ป.5
โรงเรียนบ้านโคกสะอาด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
419
เด็กชายณัฐพล  ภูครองหิน
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
420
เด็กชายณัฐวุฒิ  อยู่รอง
ป.6
โรงเรียนบ้านวังไลย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
421
เด็กชายทัศนัย  แก้วมงคล
ป.5
โรงเรียนศิริรัตน์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
422
เด็กหญิงทิพย์สุดา  พุ่มผักแว่น
ป.6
โรงเรียนบ้านวังไลย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
423
เด็กชายธนวัฒน์  นาคศิลา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
424
เด็กชายธนวัฒน์  ศรีทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
425
เด็กชายธีระภัทร์  สมใจ
ป.6
โรงเรียนบ้านวังไลย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
426
เด็กชายธีระภัทร์  หลิ่วทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
427
เด็กชายนนท์ธวัช  ทับทิม
ป.6
โรงเรียนบ้านวังไลย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
428
เด็กหญิงนฤมล  นาคสอาด
ป.6
โรงเรียนบ้านซับไม้แดง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
เพชรบูรณ์ เขต 3

ณ โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
429
เด็กหญิงนารีรัตน์  เฟื่องฟุ้ง
ป.6
โรงเรียนบ้านซับไม้แดง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
430
เด็กชายปกรักษ์  นุ้ยเย็น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
431
เด็กชายปฏิภาณ  วงษ์สุวรรณ
ป.4
โรงเรียนบ้านโคกกรวด(บึงสามพัน)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
432
เด็กหญิงประภัสรา  วิรักษา
ป.5
โรงเรียนบ้านโคกกรวด(บึงสามพัน)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
433
เด็กหญิงปัญจรัตน์  สวนสระ
ป.5
โรงเรียนศิริรัตน์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
434
เด็กชายพงศธร  อุปไชย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
435
เด็กชายพชร  เพ็งเวียง
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
436
เด็กหญิงพรประภา  เอียดแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
437
เด็กหญิงพัชราภา  ชาวเรือหัก
ป.6
โรงเรียนวัดเขาเจริญธรรม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
438
เด็กหญิงพิชชาพร  กันแสง
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
439
เด็กชายพิณสายสาม  ยอดแสง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
440
เด็กหญิงฟาริดา  กิจประเสริฐ
ป.4
โรงเรียนบ้านโคกกรวด(บึงสามพัน)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
441
เด็กชายภูมินทร์  โยธคล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
442
เด็กชายมณฑณ  ทองรัตนะ
ป.5
โรงเรียนบ้านโคกกรวด(บึงสามพัน)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
443
เด็กหญิงเมฆขลา  เมืองสันเทียะ
ป.4
โรงเรียนบ้านโคกกรวด(บึงสามพัน)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
444
เด็กหญิงเมธินี  ซากกระโทก
ป.6
โรงเรียนบ้านบึงสามพัน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
445
เด็กชายยศชนินทร์  อยู่พืช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
446
เด็กชายรณชัย  เกิดศรี
ป.6
โรงเรียนศิริรัตน์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
447
เด็กชายรติกร  ชัยนิมิตร
ป.4
โรงเรียนศิริรัตน์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
448
เด็กชายรัฐภูมิ  สรรพประสาร
ป.5
โรงเรียนบ้านเนินสมบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
449
เด็กหญิงวรัญญา  พันทำ
ป.5
โรงเรียนศิริรัตน์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
450
เด็กหญิงวราภรณ์  แก้งคำ
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
451
เด็กชายวิจักษ์  ศรีแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านบึงสามพัน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
452
เด็กชายวิทวัตร  พรหมเศรณี
ป.6
โรงเรียนบ้านวังไลย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
453
เด็กชายวิรุ้ง  สุขอร่าม
ป.6
โรงเรียนบ้านบึงสามพัน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
454
เด็กชายศราวุธ  สาหึงรัมย์
ป.5
โรงเรียนบ้านโคกกรวด(บึงสามพัน)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
455
เด็กชายศิริศักดิ์  ศรีสะเดช
ป.6
โรงเรียนวัดเขาเจริญธรรม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
456
เด็กชายสมพรศักดิ์  นินบดี
ป.6
โรงเรียนบ้านบึงสามพัน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
457
เด็กชายสมโภชน์  วงษ์สมบัติ
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
458
เด็กชายสรวิชญ์  หงษ์เกิด
ป.6
โรงเรียนบ้านเนินสมบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
459
เด็กหญิงสายยฝน  โพธิ์เอี่ยม
ป.6
โรงเรียนบ้านซับไม้แดง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
460
เด็กหญิงสุรีรัตน์  เพชรเทียน
ป.6
โรงเรียนบ้านบึงสามพัน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
461
เด็กหญิงสุวพัชร  โพธิ์อ่อง
ป.6
โรงเรียนศิริรัตน์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
462
เด็กหญิงสุวิมล  บุญประสงค์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
463
เด็กหญิงเสาวรัตน์  เวฬุวนารักษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านวังไลย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
เพชรบูรณ์ เขต 3

ณ โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
464
เด็กชายอโณทัย  บุญเวียง
ป.6
โรงเรียนวัดเขาเจริญธรรม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
465
เด็กชายอภิสิทธิ์  กลัดรุ่ง
ป.6
โรงเรียนบ้านบึงสามพัน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
466
เด็กหญิงอริสรา  กองมงคล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
467
เด็กหญิงอันฐชา  โชติชม
ป.4
โรงเรียนศิริรัตน์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
468
เด็กชายอัมรินทร์  วิรักษา
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกกรวด(บึงสามพัน)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
469
เด็กหญิงอาริษา  นนขุนทศ
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกกรวด(บึงสามพัน)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
470
เด็กหญิงอารีย์  บุตรบุญชู
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
471
เด็กหญิงอิรญชยา  ถาวรชาติ
ป.4
โรงเรียนศิริรัตน์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
472
เด็กชายเอกชัย  ทองนิตย์
ป.6
โรงเรียนบ้านวังไลย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เพชรบูรณ์ เขต 3

ณ โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
473
นายกนกพล  แซ่พ่าน
ม.3
โรงเรียนวัดเขาเจริญธรรม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
474
เด็กชายไกรสร  คูณคล่อง
ม.3
โรงเรียนบ้านซับไม้แดง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
475
เด็กหญิงขวัญชีวา  จันทะมา
ม.3
โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน(ซับสมอทอด)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
476
เด็กชายจารุวัฒน์  ทานพงษ์
ม.3
โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน(ซับสมอทอด)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
477
นางสาวจิราพร  น้ำดอกไม้
ม.3
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
478
นางสาวชนิกานต์  มุ่งเครือกลาง
ม.3
โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน(ซับสมอทอด)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
479
เด็กหญิงชมพูนุช  ดูสมศักดิ์
ม.3
โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
480
เด็กหญิงชลธิชา  ขันโท
ม.3
โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน(ซับสมอทอด)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
481
เด็กหญิงชุติมา  สว่างสุข
ม.3
โรงเรียนบ้านวังไลย์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
482
นางสาวฐิติมา  เพ็งพันธ์
ม.3
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
483
นายณัฐพงศ์  แสนขวา
ม.3
โรงเรียนบ้านซับไม้แดง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
484
เด็กชายณัฐพล  ศรัทธาธรรม
ม.3
โรงเรียนบ้านซับไม้แดง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
485
เด็กหญิงทรรศนีย์  ฉันทะวงษ์
ม.2
โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
486
เด็กชายธนากร  นาคนก
ม.3
โรงเรียนบ้านซับไม้แดง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
487
เด็กชายธวัชชัย  แสงผึ้ง
ม.3
โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน(ซับสมอทอด)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
488
นายธิติ  มากทรัพย์สุโข
ม.3
โรงเรียนบ้านซับไม้แดง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
489
เด็กชายนครินทร์  พวงทอง
ม.3
โรงเรียนบ้านวังไลย์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
490
เด็กหญิงนภาพร  ชุมสมาน
ม.3
โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน(ซับสมอทอด)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
491
เด็กหญิงนันธิดา  ทองนิตย์
ม.3
โรงเรียนบ้านวังไลย์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
492
นางสาวน้ำฝน  เอี่ยมชม
ม.3
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
493
นางสาวเนตรนภา  สนิทพล
ม.3
โรงเรียนบ้านซับไม้แดง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
494
นางสาวบุรารัชฎ์  ญวนจิตร
ม.3
โรงเรียนบ้านซับไม้แดง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
495
นางสาวบุษบา  พรมเวียง
ม.3
โรงเรียนวัดเขาเจริญธรรม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
496
นางสาวปาริชาติ  ศรีดาเวียง
ม.3
โรงเรียนวัดเขาเจริญธรรม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
497
เด็กหญิงปาริสา  สลัดทุกข์
ม.1
โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
498
เด็กหญิงปิยะมาศ  กุลเกษ
ม.3
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
499
เด็กหญิงปีณ์อันดา  วิงวาท
ม.3
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
500
นายพงษ์สิทธิ์  ชาเพ็ง
ม.3
โรงเรียนวัดเขาเจริญธรรม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
501
เด็กหญิงพลอยไพลิน  พันโสภา
ม.3
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
502
เด็กหญิงพัชรา  พวงบานชื่น
ม.3
โรงเรียนบ้านวังไลย์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
503
นายพัสกร  อุปไชย
ม.3
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
504
นายพิพัฒนพันธ์  มั่นธรรม
ม.3
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
505
เด็กหญิงเพชรชรัตน์  พุ่มไสว
ม.3
โรงเรียนบ้านวังไลย์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
506
เด็กหญิงแพรวา  รักอยู่
ม.2
โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
507
นางสาวภัทรมน  คำหอม
ม.3
โรงเรียนวัดเขาเจริญธรรม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เพชรบูรณ์ เขต 3

ณ โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน
ห้องสอบที่
 18
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
508
เด็กหญิงมณีวรรณ  ภาพสิงห์
ม.3
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
509
นางสาวมนัชยา  บุรีรัตน์
ม.3
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
510
นางสาวมนัญยาพร  บุรีรัตน์
ม.3
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
511
เด็กหญิงมาลิษา  นัยวินิจ
ม.3
โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน(ซับสมอทอด)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
512
เด็กหญิงวรรณภา  ภู่สำเภา
ม.3
โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน(ซับสมอทอด)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
513
นายวันเฉลิม  เอี่ยมฉ่ำ
ม.3
โรงเรียนบ้านซับไม้แดง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
514
เด็กชายวันชัย  นกเล็ก
ม.3
โรงเรียนบ้านซับไม้แดง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
515
เด็กหญิงวาสนา  สิงห์วงศ์
ม.3
โรงเรียนบ้านวังไลย์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
516
นางสาวศตพร  ม่วงแก้ว
ม.3
โรงเรียนวัดเขาเจริญธรรม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
517
เด็กหญิงศลิษา  เกตุสุวรรณ์
ม.3
โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
518
นายศักดิ์ศร  มูลสา
ม.3
โรงเรียนบ้านซับไม้แดง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
519
เด็กหญิงศิริลักษณ์  แก้วตู้
ม.3
โรงเรียนบ้านวังไลย์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
520
นางสาวศุภาพิชญ์  มีคล้าย
ม.3
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
521
เด็กหญิงสนธยา  ชื่นยงค์
ม.3
โรงเรียนบ้านซับไม้แดง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
522
เด็กหญิงสุชานันท์  อิ่มละออ
ม.2
โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
523
นางสาวสุธิมา  โตล่ำ
ม.3
โรงเรียนบ้านซับไม้แดง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
524
เด็กหญิงเสาวลักษณ์  เทียนแจ่ม
ม.2
โรงเรียนบ้านซับไม้แดง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
525
นายอนุชล  จูสวัสดิ์
ม.3
โรงเรียนบ้านซับไม้แดง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
526
นางสาวอนุสรา  พูลอ่อน
ม.3
โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน(ซับสมอทอด)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
527
เด็กหญิงอมรรัตน์  เขียวน้ำชุม
ม.3
โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
528
เด็กชายอรุณ  รอดแก้ว
ม.3
โรงเรียนบ้านซับไม้แดง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
529
เด็กหญิงอารียา  นาสินสอน
ม.3
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
เพชรบูรณ์ เขต 3

ณ โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน
ห้องสอบที่
 19
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
530
เด็กชายกันตชาติ  เปี่ยมสุข
ป.6
โรงเรียนศิริรัตน์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
531
เด็กชายกิตติภณ  บุญกอง
ป.6
โรงเรียนบ้านซับไม้แดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
532
เด็กชายกิติพศ  แจ่มกลิ้ง
ป.6
โรงเรียนบ้านซับไม้แดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
533
เด็กชายจักรกฤษณ์  คำศรี
ป.5
โรงเรียนศิริรัตน์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
534
เด็กหญิงจิตตราพรรณ  จันทร์พรมมา
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
535
เด็กชายจิรวัฒน์  วงษ์สมบัติ
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
536
เด็กหญิงจุฑาพัฒน์  เทพารส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
537
เด็กหญิงชนนิกานต์  เวชวิฐาน
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
538
เด็กหญิงชมพูนุท  พึ่งตน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
539
เด็กหญิงชลธิชา  แพน้อย
ป.6
โรงเรียนบ้านเนินสมบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
540
เด็กหญิงชัญญา  สุธีบรรเจิด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
541
เด็กชายชาคริต  จูเมา
ป.6
โรงเรียนบ้านซับไม้แดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
542
เด็กหญิงณัฏฐกานต์  แก่นจันทร์หอม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
543
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  โหมดเทศ
ป.4
โรงเรียนศิริรัตน์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
544
เด็กหญิงณัฏฐธิดา  พ่วงยาม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
545
เด็กหญิงณัฐธิดา  สุขวานิช
ป.5
โรงเรียนศิริรัตน์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
546
เด็กหญิงณัฐธิดา  ออกเจนจบ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
547
เด็กหญิงณัฐนันท์  ศรภักดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
548
เด็กชายณัฐวัชต์  โมเทียน
ป.6
โรงเรียนบ้านซับไม้แดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
549
เด็กชายณัฐวุฒิ  ไชก้านตอง
ป.6
โรงเรียนบ้านซับไม้แดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
550
เด็กชายถิรวุฒิ  ชอนขุนทด
ป.6
โรงเรียนบ้านเนินสมบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
551
เด็กหญิงทิติยา  ศรีตะวัน
ป.6
โรงเรียนบ้านเนินสมบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
552
เด็กหญิงธันย์ชนก  ม่วงคุ้ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
553
เด็กหญิงธันยพร  นาคหรั่ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
554
เด็กชายนรินธร  ปิ่นตาพวง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
555
เด็กชายนฤเทพ  อุ่นใจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
556
เด็กหญิงนันทิกานต์  ปุรินิพุทธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
557
เด็กชายนิติภูมิ  พรมเวียง
ป.5
โรงเรียนวัดเขาเจริญธรรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
558
เด็กหญิงบวรลักษณ์  สุขธิติพัฒน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
559
เด็กชายบุญนิธิ  ค้าสุกร
ป.5
โรงเรียนบ้านโคกสะอาด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
560
เด็กหญิงบุญยาพร  บุญเติม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
561
เด็กหญิงเบญญทิพย์  อินทนิล
ป.6
โรงเรียนบ้านซับไม้แดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
562
เด็กหญิงเบญญาภา  ฉันทะวงษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
563
เด็กหญิงปณิดา  สุขโต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
564
เด็กหญิงปริศา  จั่นเทศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
เพชรบูรณ์ เขต 3

ณ โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน
ห้องสอบที่
 20
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
565
เด็กหญิงปวริศา  พงษ์ต้น
ป.6
โรงเรียนศิริรัตน์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
566
เด็กหญิงปาณิสรา  สายยศ
ป.6
โรงเรียนบ้านเนินสมบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
567
เด็กหญิงปาริตา  พรมเวียง
ป.6
โรงเรียนวัดเขาเจริญธรรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
568
เด็กหญิงปิยะนันท์  พุฒแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
569
เด็กหญิงปุญณัฐ  สังข์ธูป
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
570
เด็กหญิงเปมิกา  คงหมั่น
ป.4
โรงเรียนศิริรัตน์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
571
เด็กหญิงเปรมวดี  แบวงษ์
ป.5
โรงเรียนศิริรัตน์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
572
เด็กชายพงศธร  แสนอินทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
573
เด็กชายพงษ์พัฒน์  เขียวน้อย
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
574
เด็กหญิงพรพรรณ  นรสิงห์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
575
เด็กหญิงพรพิมล  สุ่มทิพย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
576
เด็กหญิงพรรณปพร  โรจน์บุรากุล
ป.5
โรงเรียนศิริรัตน์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
577
เด็กหญิงพรรณวษา  เขียวน้อย
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
578
เด็กหญิงพัชราภรณ์  กวยคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
579
เด็กหญิงพิจิตตรา  แพงวงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
580
เด็กหญิงพิชชาพร  พงษ์เกตุกรณ์
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
581
เด็กหญิงแพรไหม  เหล็งสุดใจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
582
เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  จิตต์พิทักษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
583
เด็กชายภูวนาท  ครูทำไม้
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
584
เด็กหญิงเมธาวี  ขันคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
585
เด็กชายรภัสสิทธิ์  อยู่พืช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
586
เด็กหญิงวชิรญาณ์  สารีวรรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
587
เด็กชายวรเชษฐ์  ภูเยี่ยมจิต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
588
เด็กหญิงวรรณิศา  แซ่ฟุ้ง
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
589
เด็กหญิงวราภรณ์  อ่อนเป
ป.6
โรงเรียนวัดเขาเจริญธรรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
590
เด็กหญิงวรินทร  จิตตา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
591
เด็กหญิงวรินทร  วิชวรีย์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
592
เด็กหญิงวรีวรรณ  ช้อยผาย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
593
เด็กชายวสุรัตน์  รองกลัด
ป.6
โรงเรียนบ้านซับไม้แดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
594
เด็กหญิงศศิประภา  บุญชูประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
595
เด็กหญิงศิริรัก  พุ่มเจริญ
ป.4
โรงเรียนศิริรัตน์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
596
เด็กหญิงศุธิตา  มิโค
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
597
เด็กหญิงศุภสุดา  อ่าวสมบัติกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
598
เด็กหญิงศุภิสรา  สมณะ
ป.6
โรงเรียนศิริรัตน์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
599
เด็กชายสยาม  ยุติธรรม
ป.6
โรงเรียนบ้านซับไม้แดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
เพชรบูรณ์ เขต 3

ณ โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน
ห้องสอบที่
 21
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
600
เด็กชายสามารถ  อยู่เชียร
ป.6
โรงเรียนบ้านเนินสมบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
601
เด็กหญิงสุกัญญา  น้อยหงษ์
ป.4
โรงเรียนศิริรัตน์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
602
เด็กหญิงสุจิตรา  ชาปัญญา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
603
เด็กหญิงสุชานรี  เกษรมาลัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
604
เด็กหญิงสุชาวดี  แย้มกลิ่น
ป.6
โรงเรียนบ้านเนินสมบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
605
เด็กหญิงสุดารัตน์  วิลัยวรรณ์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
606
เด็กชายสุทธิภัทร์  โคกสง่า
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
607
เด็กหญิงสุพัตรา  จันทร์ทอง
ป.6
โรงเรียนวัดเขาเจริญธรรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
608
เด็กหญิงสุพาพร  พึ่งแพ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
609
เด็กชายสุภชัย  ก่วยคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
610
เด็กหญิงสุภาพร  สุขประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
611
เด็กชายอนุกูล  ผ้าแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
612
เด็กชายอัครชัย  กาศจันทร์
ป.5
โรงเรียนวัดเขาเจริญธรรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
613
เด็กชายอัครพนธ์  จันศรี
ป.5
โรงเรียนวัดเขาเจริญธรรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
614
เด็กชายอิทธิพัทธ์  หนองหาร
ป.6
โรงเรียนศิริรัตน์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
เพชรบูรณ์ เขต 3

ณ โรงเรียนบ้านกม.35
ห้องสอบที่
 39
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
615
เด็กหญิงกชกร  กำบังกาย
ป.4
โรงเรียนวีรสัมพันธ์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
616
เด็กชายกฤชณัท  รัตนปัญญาเดชากุล
ป.5
โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
617
เด็กชายกฤติพงษ์  กำเนิดหล่ม
ป.6
โรงเรียนบ้านซับตะเคียนทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
618
เด็กชายกวี  ทิพย์คำมี
ป.4
โรงเรียนบ้าน กม.30
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
619
เด็กหญิงกัญญาภัทร์  เมฆมล
ป.6
โรงเรียนบ้าน กม.35
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
620
เด็กหญิงกัญญาวีฐ์  ปรางศรี
ป.4
โรงเรียนบ้าน กม.30
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
621
เด็กหญิงกันยาลักษณ์  แผ่นสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนบ้านวังอ่าง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
622
เด็กหญิงกัลยารัตน์  จันมูล
ป.5
โรงเรียนบ้านซับวารินทร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
623
เด็กชายกิตติพงษ์  แก้วเผือก
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าด้วง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
624
เด็กหญิงเกตน์สิรี  สุทธิประภา
ป.4
โรงเรียนบ้าน กม.30
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
625
เด็กชายเกรียงไกร  เมืองแก้ว
ป.4
โรงเรียนบ้าน กม.30
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
626
เด็กหญิงแก้วประกาย  นาคง
ป.5
โรงเรียนบ้านซับตะเคียนทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
627
เด็กชายจเร  เกตุสาคร
ป.6
โรงเรียนบ้านซับตะเคียนทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
628
เด็กหญิงจิดาภา  จิตบุตร
ป.6
โรงเรียนบ้านซับตะเคียนทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
629
เด็กชายจิรายุทธ  เพ็ชรกล้า
ป.6
โรงเรียนบ้านซับตะเคียนทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
630
เด็กชายจุลภัทร  ดวงศรี
ป.6
โรงเรียนบ้าน กม.35
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
631
เด็กหญิงฉัตรกมล  หอมม่วง
ป.3
โรงเรียนบ้านเนินคนธา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
632
เด็กหญิงฉัตรชนก  เพชรอำไพ
ป.5
โรงเรียนวีรสัมพันธ์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
633
เด็กชายเฉลิมเกียรติ  ศรีคันธมาส
ป.5
โรงเรียนบ้านวังอ่าง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
634
เด็กชายชนะชน  บรรยงค์
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
635
เด็กหญิงชนาพร  พาเเก้ว
ป.5
โรงเรียนบ้านโคกเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
636
เด็กหญิงชนิสร  โฮมแพน
ป.6
โรงเรียนบ้านซับตะเคียนทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
637
เด็กชายชัยพฤกษ์  แสนทองจี
ป.5
โรงเรียนวีรสัมพันธ์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
638
เด็กหญิงชารินี  เชื้อบุญมี
ป.6
โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
639
เด็กชายชินวัตร  เสนาน้อย
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
640
เด็กหญิงเชษฐ์ธิดา  นามวงษ์
ป.6
โรงเรียนวีรสัมพันธ์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
641
เด็กชายไชยวัฒน์  ตรีราวาส
ป.4
โรงเรียนบ้าน กม.30
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
642
เด็กชายฐปกรณ์  ศรีกิริยา
ป.4
โรงเรียนวีรสัมพันธ์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
643
เด็กหญิงฐานิดา  วันทอง
ป.6
โรงเรียนวีรสัมพันธ์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
644
เด็กหญิงฐิติชญา  แก้วงาม
ป.6
โรงเรียนบ้าน กม.35
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
645
เด็กหญิงณัชชา  เพ็งสว่าง
ป.4
โรงเรียนวีรสัมพันธ์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
646
เด็กหญิงณัฏฐธิดา  ทรัพยะเกษตริน
ป.4
โรงเรียนวีรสัมพันธ์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
647
เด็กหญิงณัฐฌา  นามวงศ์
ป.6
โรงเรียนบ้าน กม.35
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
648
เด็กหญิงณัฐฐาพร  คงผ่อง
ป.4
โรงเรียนวีรสัมพันธ์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
649
เด็กหญิงณัฐติยา  บุญทัน
ป.6
โรงเรียนบ้านวังอ่าง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
เพชรบูรณ์ เขต 3

ณ โรงเรียนบ้านกม.35
ห้องสอบที่
 40
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
650
เด็กหญิงณัฐพร  สินธุ์สมบูรณ์
ป.6
โรงเรียนบ้าน กม.35
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
651
เด็กหญิงณัฐริกา  มุกคสิงห์
ป.5
โรงเรียนบ้านซับวารินทร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
652
เด็กหญิงณัฐริกา  สีขาว
ป.6
โรงเรียนวีรสัมพันธ์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
653
เด็กชายทรงกลด  วิชัย
ป.4
โรงเรียนบ้าน กม.30
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
654
เด็กชายทวิวัฒน์  สารแก้ว
ป.5
โรงเรียนวีรสัมพันธ์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
655
เด็กชายทศพล  แสนประสิทธิ์
ป.4
โรงเรียนวีรสัมพันธ์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
656
เด็กหญิงเทพธิดา  ศรีหร่าย
ป.4
โรงเรียนบ้าน กม.30
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
657
เด็กชายธนโชติ  ขำแช่ม
ป.4
โรงเรียนวีรสัมพันธ์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
658
เด็กชายธนพล  ศรีฟัก
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าด้วง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
659
เด็กหญิงธนภรณ์  เชื้อนาค
ป.6
โรงเรียนบ้าน กม.35
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
660
เด็กชายธนากร  คำแพง
ป.5
โรงเรียนวีรสัมพันธ์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
661
เด็กชายธนากรณ์  สุวรรณภูมิ
ป.6
โรงเรียนบ้าน กม.35
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
662
เด็กชายธรรมรัฐ  สุริยะ
ป.4
โรงเรียนวีรสัมพันธ์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
663
เด็กชายธราเทพ  โตเอี่ยม
ป.6
โรงเรียนบ้านวังอ่าง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
664
เด็กชายธันวา  จุฑาผาด
ป.4
โรงเรียนบ้านท่าด้วง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
665
เด็กหญิงธิดารัตน์  กันตุ่ม
ป.5
โรงเรียนวีรสัมพันธ์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
666
เด็กชายธีรภัทร์  สีเสือ
ป.6
โรงเรียนวีรสัมพันธ์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
667
เด็กชายนพคุณ  สุทธพ
ป.5
โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
668
เด็กหญิงนพวรรณ  เชื้อบุญมี
ป.6
โรงเรียนบ้าน กม.35
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
669
เด็กหญิงนฤมล  เมืองจร
ป.4
โรงเรียนวีรสัมพันธ์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
670
เด็กหญิงนฤมล  โวหาร
ป.6
โรงเรียนบ้าน กม.35
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
671
เด็กหญิงนลินี  นำพา
ป.5
โรงเรียนวีรสัมพันธ์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
672
เด็กชายนัฐกานต์  อิงทอง
ป.5
โรงเรียนบ้านลำตาเณร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
673
เด็กหญิงนัฐธิชา  แถลงเอื้อ
ป.3
โรงเรียนบ้านเนินคนธา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
674
เด็กหญิงนันธิยา  ตัดใจ
ป.4
โรงเรียนวีรสัมพันธ์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
675
เด็กชายนิธิโชติ  ศรียอดแส
ป.6
โรงเรียนวีรสัมพันธ์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
676
เด็กหญิงนิมิตตา  ตัดใจ
ป.6
โรงเรียนวีรสัมพันธ์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
677
เด็กหญิงนิรัชชา  วงษ์มินทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านวังอ่าง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
678
เด็กหญิงนิลฤมล  เสือเมือง
ป.6
โรงเรียนบ้าน กม.35
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
679
เด็กชายบัญชา  ภูยอด
ป.6
โรงเรียนบ้านเพชรละคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
680
เด็กชายบุญพิทักษ์  แสนพุทธ
ป.6
โรงเรียนบ้าน กม.35
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
681
เด็กชายบุญฤทธิ์  มุคสิงห์
ป.5
โรงเรียนบ้านซับตะเคียนทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
682
เด็กชายบุณยกร  เลี่ยมทอง
ป.5
โรงเรียนวีรสัมพันธ์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
683
เด็กหญิงเบญจมาภรณ์  บัวโฮม
ป.5
โรงเรียนบ้านซับวารินทร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
684
เด็กชายปฏิภาณ  โตไพบูลย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
เพชรบูรณ์ เขต 3

ณ โรงเรียนบ้านกม.35
ห้องสอบที่
 41
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
685
เด็กหญิงปนัดดา  เขียนกัน
ป.6
โรงเรียนบ้านลำตาเณร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
686
เด็กหญิงประกายเพชร  จินดามัง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
687
เด็กหญิงปรียานุช  บุญลือ
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกสง่านาข้าวดอ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
688
เด็กชายปัณณวิชญ์  ครุฑนาค
ป.5
โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
689
เด็กหญิงปาณิฉัตร  ปิ่นกุมภีร์
ป.5
โรงเรียนวีรสัมพันธ์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
690
เด็กหญิงปาณิศา  ไทยรบ
ป.6
โรงเรียนบ้าน กม.35
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
691
เด็กชายปานธวัตร  ถาวงค์กลาง
ป.6
โรงเรียนบ้านซับวารินทร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
692
เด็กหญิงปาริชาติ  ศรีบุรินทร์
ป.5
โรงเรียนวีรสัมพันธ์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
693
เด็กหญิงปิ่นเเก้ว  จงรอดน่วม
ป.6
โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
694
เด็กหญิงปิยดา  พรสิงห์
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าด้วง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
695
เด็กชายปิยพงษ์  กาบแก้ว
ป.4
โรงเรียนบ้านท่าด้วง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
696
เด็กหญิงปิยะธิดา  หาญลือชัย
ป.5
โรงเรียนบ้านซับวารินทร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
697
เด็กชายผดุงศักดิ์  พวงธรรม
ป.4
โรงเรียนบ้าน กม.30
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
698
เด็กหญิงผามิตา  บริสุทธิ์
ป.6
โรงเรียนวีรสัมพันธ์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
699
เด็กชายพงศ์พล  กันแพงศรี
ป.6
โรงเรียนบ้าน กม.35
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
700
เด็กหญิงพรธิตา  แผนฉลาด
ป.6
โรงเรียนบ้านเนินคนธา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
701
เด็กหญิงพรนภัส  อ่อนวงศ์
ป.4
โรงเรียนบ้าน กม.30
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
702
เด็กหญิงพรพรรณ  ม่วงน้อย
ป.4
โรงเรียนวีรสัมพันธ์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
703
เด็กหญิงพรรณทิวา  ห้อยดอกหอม
ป.6
โรงเรียนบ้านคลองกะโบน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
704
เด็กหญิงพรรณลักษณ์  พุดสลัด
ป.6
โรงเรียนบ้าน กม.35
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
705
เด็กหญิงพรสุดา  ไชยราษฎร์
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกสง่านาข้าวดอ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
706
เด็กหญิงพรหมพร  ช่างปัตย์
ป.4
โรงเรียนบ้าน กม.30
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
707
เด็กหญิงพัชราภรณ์  บุญนาค
ป.6
โรงเรียนบ้านวังอ่าง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
708
เด็กหญิงพัชรี  ศิลาเลิศ
ป.6
โรงเรียนบ้านคลองกะโบน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
709
เด็กชายพัทธดนย์  พรหมบุญ
ป.4
โรงเรียนวีรสัมพันธ์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
710
เด็กชายพันธกานต์  กันยาประสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนบ้าน กม.35
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
711
เด็กหญิงพัศญา  อ่อนต่าย
ป.6
โรงเรียนบ้านเนินคนธา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
712
เด็กชายพัสกร  สมากาล
ป.5
โรงเรียนบ้าน กม.35
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
713
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ดีอุดม
ป.6
โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
714
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  วิเศษศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
715
เด็กหญิงพิมพรรณ  หมายชัย
ป.6
โรงเรียนบ้าน กม.35
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
716
เด็กหญิงพิไลพร  บัวดี
ป.6
โรงเรียนบ้านซับตะเคียนทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
717
เด็กชายพิษณุ  ผึ่งบางแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
718
เด็กหญิงเพชรผกา  แก้วยอดยาง
ป.6
โรงเรียนบ้านวังอ่าง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
719
เด็กชายเพชรสุรีย์  เผ่าหัวสระ
ป.4
โรงเรียนบ้าน กม.30
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
เพชรบูรณ์ เขต 3

ณ โรงเรียนบ้านกม.35
ห้องสอบที่
 42
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
720
เด็กหญิงแพรวา  ศิริไพศาล
ป.6
โรงเรียนวีรสัมพันธ์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
721
เด็กหญิงภัทรพร  คูณเมือง
ป.6
โรงเรียนบ้าน กม.35
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
722
เด็กชายภานุพงษ์  โตเอี่ยม
ป.4
โรงเรียนบ้านวังอ่าง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
723
เด็กชายภานุพงษ์  เหลือสืบชาติ
ป.3
โรงเรียนบ้านเนินคนธา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
724
เด็กชายภูมิรพี  คำรมภ์
ป.6
โรงเรียนบ้านเพชรละคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
725
เด็กชายมนัญชัย  สมสิ้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
726
เด็กหญิงมนัสนันท์  โสรวัลย์
ป.6
โรงเรียนวีรสัมพันธ์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
727
เด็กหญิงมลฑกานต์  สุธงษา
ป.4
โรงเรียนบ้าน กม.30
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
728
เด็กหญิงยุภารัตน์  พรมสา
ป.4
โรงเรียนวีรสัมพันธ์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
729
เด็กหญิงโยษิตา  กุนมล
ป.6
โรงเรียนบ้าน กม.35
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
730
เด็กหญิงรสสุคนธ์  ปุ่นประโคน
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกสง่านาข้าวดอ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
731
เด็กหญิงรุ่งรวี  อินตะมะ
ป.6
โรงเรียนบ้าน กม.35
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
732
เด็กหญิงลลิตา  เพ็ชรจันทร์
ป.6
โรงเรียนวีรสัมพันธ์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
733
เด็กหญิงลัลน์นลิน  คตสุข
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าด้วง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
734
เด็กชายวชิรวิทย์  จูเผื่อน
ป.4
โรงเรียนบ้านวังอ่าง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
735
เด็กชายวรชาติ  สุคงเจริญ
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าด้วง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
736
เด็กหญิงวันวิสาข์  มังคละ
ป.6
โรงเรียนบ้านเพชรละคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
737
เด็กหญิงวันวิสาข์  ศรีจุมพล
ป.4
โรงเรียนวีรสัมพันธ์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
738
เด็กหญิงวาสินี  สีดาสี
ป.6
โรงเรียนบ้านซับตะเคียนทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
739
เด็กชายวิทยา  สังข์ทอง
ป.4
โรงเรียนวีรสัมพันธ์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
740
เด็กชายวุฒิชัย  ปาผล
ป.5
โรงเรียนวีรสัมพันธ์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
741
เด็กหญิงศศิธร  แพงไตร
ป.3
โรงเรียนบ้านเนินคนธา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
742
เด็กหญิงศศิภา  กลิ่นษร
ป.5
โรงเรียนบ้านคลองกะโบน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
743
เด็กหญิงศศิวิมล  เข็มทองคำ
ป.3
โรงเรียนบ้านเนินคนธา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
744
เด็กหญิงศิระประภา  คำพิฑูรย์
ป.5
โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
745
เด็กหญิงศิรินภา  ใจนาน
ป.4
โรงเรียนวีรสัมพันธ์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
746
เด็กชายศิวพัฒน์  เปอดี
ป.4
โรงเรียนบ้านลำตาเณร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
747
เด็กชายศุภวิชญ์  วุฒิเศลา
ป.3
โรงเรียนบ้านเนินคนธา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
748
เด็กชายสมชาย  วันแต่ง
ป.4
โรงเรียนวีรสัมพันธ์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
749
เด็กชายสมรักษ์  คะเชนหาร
ป.6
โรงเรียนบ้าน กม.35
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
750
เด็กหญิงสรัญญา  ทวีบุญ
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
751
เด็กหญิงสิริพิชชา  กองพล
ป.4
โรงเรียนวีรสัมพันธ์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
752
เด็กหญิงสิริมา  สีสิม
ป.6
โรงเรียนบ้านเพชรละคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
753
เด็กหญิงสิรีธร  ขุนสุรินทร์
ป.5
โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
754
เด็กหญิงสุดารัตน์  จรัสพันธุ์
ป.6
โรงเรียนบ้านคลองกะโบน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
เพชรบูรณ์ เขต 3

ณ โรงเรียนบ้านกม.35
ห้องสอบที่
 43
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
755
เด็กหญิงสุดารัตน์  สายสิงทา
ป.6
โรงเรียนบ้านซับวารินทร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
756
เด็กหญิงสุนิตา  กอบธัญกิจ
ป.5
โรงเรียนวีรสัมพันธ์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
757
เด็กหญิงสุพรรษา  นวลศรี
ป.4
โรงเรียนวีรสัมพันธ์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
758
เด็กหญิงสุพัฒตรา  จักร์ษา
ป.6
โรงเรียนบ้านวังอ่าง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
759
เด็กหญิงสุพิชญา  คำบัวโคตร
ป.6
โรงเรียนบ้าน กม.35
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
760
เด็กหญิงสุพิชญา  เพ็ชรอ่อน
ป.6
โรงเรียนบ้าน กม.35
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
761
เด็กหญิงสุภัทรา  พันธ์มาก
ป.6
โรงเรียนบ้านวังอ่าง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
762
เด็กหญิงสุภาพร  บุญมี
ป.6
โรงเรียนบ้าน กม.35
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
763
เด็กหญิงสุมิตรา  บุญหล้า
ป.6
โรงเรียนบ้านซับตะเคียนทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
764
เด็กหญิงสุวรรณา  อู่ประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนบ้านเนินคนธา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
765
เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ภักดี
ป.6
โรงเรียนบ้านซับวารินทร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
766
เด็กชายอดิศร  สังข์ทอง
ป.4
โรงเรียนวีรสัมพันธ์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
767
เด็กชายอนุกูล  เพ็งเขียว
ป.6
โรงเรียนบ้านเพชรละคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
768
เด็กชายอนุพงษ์  บัวแดง
ป.6
โรงเรียนบ้าน กม.35
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
769
เด็กชายอภิเชษฐ์  ศรีท้วม
ป.6
โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
770
เด็กชายอภิลักษณ์  กระเป๋าทอง
ป.4
โรงเรียนวีรสัมพันธ์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
771
เด็กชายอภิวัฒน์  สมภาศรี
ป.5
โรงเรียนบ้านวังอ่าง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
772
เด็กหญิงอรอนงค์  พินิจ
ป.6
โรงเรียนวีรสัมพันธ์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
773
เด็กหญิงอลิชญา  พาลี
ป.6
โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
774
เด็กหญิงอังคณา  อยู่สุขดี
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าด้วง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
775
เด็กหญิงอัมรา  ชากำนัน
ป.6
โรงเรียนบ้านซับตะเคียนทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
776
เด็กชายอัษฎาวุฒิ  พงษ์สุวรรณ
ป.6
โรงเรียนบ้าน กม.35
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
777
เด็กชายอานุภาพ  สร้อยบุญมา
ป.6
โรงเรียนบ้านซับตะเคียนทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
778
เด็กชายอุดมศักดิ์  อ่อนวงศ์
ป.4
โรงเรียนบ้าน กม.30
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
779
เด็กหญิงอุษา  แก้วมณี
ป.5
โรงเรียนบ้านซับวารินทร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เพชรบูรณ์ เขต 3

ณ โรงเรียนบ้านกม.35
ห้องสอบที่
 44
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
780
เด็กชายกฤษดา  ชูชีพ
ม.2
โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
781
เด็กชายกษิดิศ  ล่ำสัน
ม.3
โรงเรียนบ้าน กม.35
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
782
เด็กหญิงกิ่งแก้ว  สุระ
ม.2
โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
783
เด็กชายกิติกร  คงดี
ม.2
โรงเรียนบ้าน กม.35
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
784
เด็กหญิงกีรติกร  เหง้าสารี
ม.3
โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
785
เด็กหญิงกุลธิดา  สิทธิชัย
ม.2
โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
786
เด็กหญิงเกศกมล  ไทยแจ่ม
ม.3
โรงเรียนบ้าน กม.35
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
787
เด็กหญิงเกศโสภา  แก่นร้านหญ้า
ม.3
โรงเรียนบ้านโคกเจริญ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
788
เด็กชายไกรสร  เนธิบุตร
ม.3
โรงเรียนบ้าน กม.35
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
789
เด็กหญิงขนิษฐา  เมืองเงิน
ม.3
โรงเรียนบ้าน กม.35
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
790
เด็กหญิงไข่มุกต์  นิลคีรี
ม.3
โรงเรียนบ้านโคกเจริญ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
791
เด็กหญิงคชาภรณ์  ดานิน
ม.3
โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
792
เด็กชายจันทร์เกษม  แสงเมือง
ม.3
โรงเรียนบ้าน กม.35
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
793
เด็กหญิงจันทร์จิรา  กันเกิด
ม.3
โรงเรียนบ้าน กม.35
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
794
เด็กหญิงจานุวรรณ  ศาสตร์ศิริ
ม.3
โรงเรียนบ้าน กม.35
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
795
เด็กหญิงจินตพร  จันทผล
ม.2
โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
796
เด็กหญิงจิรพัฒน์  พินโยยาง
ม.3
โรงเรียนบ้าน กม.35
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
797
เด็กหญิงจุฬารัตน์  พลเสนา
ม.3
โรงเรียนบ้าน กม.35
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
798
เด็กหญิงฉัตรวิไล  แก้วอินทร์
ม.3
โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
799
เด็กหญิงชลธิชา  นามโคตร
ม.2
โรงเรียนบ้าน กม.35
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
800
เด็กชายชาตรี  เทียนนอก
ม.3
โรงเรียนบ้านโคกเจริญ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
801
เด็กหญิงฐิติรัตน์  ศิลป์ประดิษฐ์
ม.3
โรงเรียนบ้าน กม.35
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
802
เด็กหญิงณัฏฐนิภา  กล้าหาญ
ม.3
โรงเรียนบ้านโคกเจริญ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
803
เด็กชายณัฐพงศ์  พุดสีทอง
ม.1
โรงเรียนบ้าน กม.35
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
804
เด็กชายทัศนัย  เหรวรรณ
ม.3
โรงเรียนบ้าน กม.35
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
805
เด็กชายธนภัทร  เพ็งบุญรอด
ม.3
โรงเรียนบ้าน กม.35
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
806
เด็กชายธนลภย์  ฐาปนพิพัฒน์
ม.2
โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
807
เด็กชายธนานันท์  งามดังนาค
ม.3
โรงเรียนบ้าน กม.35
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
808
เด็กชายธนายุทธ  สวัสดิ์พูน
ม.3
โรงเรียนบ้าน กม.35
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
809
เด็กชายธวัชชัย  นาราศรี
ม.3
โรงเรียนบ้าน กม.35
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
810
เด็กหญิงธารทิพย์  พรานระวัง
ม.2
โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
811
เด็กชายธีรพัฒน์  คงเขา
ม.2
โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
812
เด็กหญิงนภสร  คำพิฑูรย์
ม.2
โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
813
เด็กหญิงนลินนิภา  บุญนำมา
ม.2
โรงเรียนบ้าน กม.35
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
814
เด็กชายนาคินทร์  เวสสุวรรณวิเศษ
ม.3
โรงเรียนบ้านโคกเจริญ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เพชรบูรณ์ เขต 3

ณ โรงเรียนบ้านกม.35
ห้องสอบที่
 45
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
815
เด็กหญิงน้ำเพชร  แซ่ลิ้ม
ม.1
โรงเรียนบ้าน กม.35
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
816
เด็กหญิงนิโลบล  พิมพ์เขียว
ม.3
โรงเรียนบ้าน กม.35
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
817
เด็กชายบูรพา  ใจหนักแน่น
ม.2
โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
818
เด็กหญิงปีชานิกา  บรรยงค์
ม.3
โรงเรียนบ้านโคกเจริญ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
819
เด็กชายพงศกร  กาศจันทร์
ม.2
โรงเรียนบ้าน กม.35
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
820
เด็กหญิงพรพนิต  ทองโคตร
ม.3
โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
821
เด็กหญิงพิชชาพร  เกียงมี
ม.3
โรงเรียนบ้านโคกเจริญ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
822
เด็กหญิงพิชชาภา  เกียงมี
ม.3
โรงเรียนบ้านโคกเจริญ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
823
เด็กชายพีระพนธ์  สุริยะ
ม.3
โรงเรียนบ้าน กม.35
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
824
เด็กหญิงเพชรพลอย  พันธุ์ชู
ม.2
โรงเรียนบ้าน กม.35
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
825
เด็กหญิงภัสรา  พลพิลา
ม.3
โรงเรียนบ้านโคกเจริญ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
826
เด็กหญิงมินตรา  อ่ำนุช
ม.3
โรงเรียนบ้าน กม.35
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
827
เด็กหญิงเมธาวี  หล่าเพี้ย
ม.1
โรงเรียนบ้าน กม.35
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
828
เด็กชายยุรนันทร์  มูลตรีประกอบ
ม.3
โรงเรียนบ้านโคกเจริญ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
829
เด็กหญิงรัชนียากร  พรมมา
ม.2
โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
830
เด็กหญิงรุจิกาญจน์  บุญช่วย
ม.3
โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
831
เด็กชายวรินทร  ธวัชกุญภิญโญ
ม.2
โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
832
เด็กหญิงวริยา  พลคำมาก
ม.3
โรงเรียนบ้านโคกเจริญ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
833
เด็กชายวีรวัฒน์  พหัสธิ
ม.3
โรงเรียนบ้านโคกเจริญ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
834
เด็กหญิงศดานันท์  พรมคำ
ม.3
โรงเรียนบ้านโคกเจริญ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
835
เด็กหญิงศศิธร  ฐิติวัสส์นิพัทธ์
ม.1
โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
836
เด็กชายศักดิ์มงคล  โสมา
ม.3
โรงเรียนบ้าน กม.35
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
837
เด็กชายสราวุธ  อ้นเปรม
ม.3
โรงเรียนบ้าน กม.35
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
838
เด็กหญิงสลิลทิพย์  กองจันทึก
ม.2
โรงเรียนบ้าน กม.35
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
839
เด็กชายสิทธิชัย  ชินโรง
ม.3
โรงเรียนบ้านโคกเจริญ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
840
เด็กหญิงสุนิสา  กองตัน
ม.2
โรงเรียนบ้าน กม.35
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
841
เด็กหญิงสุนีย์  ทับทิม
ม.3
โรงเรียนบ้าน กม.35
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
842
เด็กหญิงสุภาพร  พานาค
ม.3
โรงเรียนบ้านโคกเจริญ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
843
เด็กหญิงสุภาพร  แสนศรี
ม.3
โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
844
เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ดีบุญมี
ม.2
โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
845
เด็กหญิงอธิชา  ดานิน
ม.3
โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
846
เด็กหญิงอนุชสรา  พรมน้อย
ม.2
โรงเรียนบ้าน กม.35
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
847
เด็กหญิงอรอนงค์  ทิดอุดม
ม.1
โรงเรียนบ้าน กม.35
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
848
เด็กหญิงอริสรา  ช่างทำร่อง
ม.1
โรงเรียนบ้าน กม.35
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
849
เด็กหญิงอัญชลิน  บุญวัน
ม.3
โรงเรียนบ้าน กม.35
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เพชรบูรณ์ เขต 3

ณ โรงเรียนบ้านกม.35
ห้องสอบที่
 46
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
850
เด็กหญิงอินทุอร  อ่อนเชษฐ
ม.2
โรงเรียนบ้าน กม.35
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
เพชรบูรณ์ เขต 3

ณ โรงเรียนบ้านกม.35
ห้องสอบที่
 47
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
851
เด็กชายกตัญญู  เคณาภูมิ
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
852
เด็กชายกตัญญู  มุกคสิงห์
ป.6
โรงเรียนบ้านซับวารินทร์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
853
เด็กหญิงกนกวรรณ  กับปลี
ป.4
โรงเรียนบ้าน กม.35
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
854
เด็กหญิงกนกวรรณ  ทาชาติ
ป.5
โรงเรียนบ้าน กม.35
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
855
เด็กหญิงกนกวรรณ  บุญเทพ
ป.6
โรงเรียนบ้าน กม.35
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
856
เด็กหญิงกมลชนก  นวลปอน
ป.6
โรงเรียนบ้าน กม.35
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
857
เด็กหญิงกรชนก  กมลเสถียร
ป.5
โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
858
เด็กหญิงกรรณิการ์  ทองเถาว์
ป.4
โรงเรียนบ้าน กม.30
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
859
เด็กชายกรวิทย์  บุญมาวงศ์
ป.6
โรงเรียนบ้าน กม.35
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
860
เด็กหญิงกฤติมา  สีแก้ว
ป.4
โรงเรียนวีรสัมพันธ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
861
เด็กหญิงกฤษฎาพร  ภูครองหิน
ป.6
โรงเรียนบ้าน กม.30
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
862
เด็กชายกฤษณชัย  บัวทอง
ป.5
โรงเรียนบ้านวังอ่าง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
863
เด็กชายกฤษณะ  สุขทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านวังอ่าง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
864
เด็กหญิงกัญชลิกา  ทองพู
ป.4
โรงเรียนบ้านลำตาเณร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
865
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  พ่วงมา
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าด้วง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
866
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ศิริสุขประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนบ้าน กม.35
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
867
เด็กหญิงเกษรา  คำเวียง
ป.5
โรงเรียนบ้าน กม.35
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
868
เด็กชายเกียรติศักดิ์  แนวบุตร
ป.6
โรงเรียนบ้าน กม.35
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
869
เด็กหญิงแก้วตา  นาคง
ป.6
โรงเรียนบ้าน กม.35
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
870
เด็กชายขวัญชัย  แก่นนาคำ
ป.6
โรงเรียนบ้านคลองกะโบน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
871
เด็กชายคณนันท์  วงศ์ปัญญา
ป.4
โรงเรียนบ้านเนินคนธา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
872
เด็กหญิงคมชนก  ชัยรัตนศักดิ์
ป.4
โรงเรียนบ้าน กม.35
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
873
เด็กชายคีรีมาศ  ศรีอมรรัตนกุล
ป.6
โรงเรียนบ้าน กม.30
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
874
เด็กหญิงจรรยาพร  ทรัพย์สินสถาพร
ป.4
โรงเรียนบ้าน กม.30
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
875
เด็กหญิงจริยา  น้อยตา
ป.4
โรงเรียนบ้าน กม.35
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
876
เด็กชายจักรกฤษ  แขกต้อย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
877
เด็กชายจักรพันธ์  แย้มประโคน
ป.4
โรงเรียนวีรสัมพันธ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
878
เด็กชายจักรภัทร  ดวงศรี
ป.5
โรงเรียนบ้าน กม.35
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
879
เด็กหญิงจันทร์นิสา  แสงผึ้ง
ป.4
โรงเรียนวีรสัมพันธ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
880
เด็กหญิงจันทร์วิมล  จันทร์ขำ
ป.6
โรงเรียนบ้าน กม.35
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
881
เด็กหญิงจันทิมา  ผลทิม
ป.6
โรงเรียนบ้าน กม.30
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
882
เด็กหญิงจิตตรา  สุธงษา
ป.6
โรงเรียนบ้าน กม.30
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
883
เด็กหญิงจินตนาการ  เกษมวิลาศ
ป.6
โรงเรียนบ้าน กม.30
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
884
เด็กชายจิรโชติ  หอมหวล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
885
เด็กชายจิรพัฒน์  พรานระวัง
ป.4
โรงเรียนบ้าน กม.35
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
เพชรบูรณ์ เขต 3

ณ โรงเรียนบ้านกม.35
ห้องสอบที่
 48
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
886
เด็กชายจิรศิล  อินหันต์
ป.4
โรงเรียนบ้าน กม.35
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
887
เด็กหญิงจิราพร  แก้วมณี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
888
เด็กชายจีรภัทร  กรีลาวาท
ป.4
โรงเรียนบ้าน กม.30
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
889
เด็กหญิงจีรวรรณ  ลาดนอก
ป.6
โรงเรียนบ้านเนินคนธา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
890
เด็กหญิงจุรีรัตน์  พุ่มพวง
ป.5
โรงเรียนบ้านลำตาเณร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
891
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  แสงดาว
ป.5
โรงเรียนบ้าน กม.35
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
892
เด็กหญิงเจนจิรา  จำปางาม
ป.6
โรงเรียนบ้านเนินคนธา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
893
เด็กชายเจษฎา  ถิ่นกำแพง
ป.5
โรงเรียนบ้าน กม.35
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
894
เด็กชายเจษฎา  บางสาลี
ป.6
โรงเรียนบ้าน กม.35
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
895
เด็กหญิงฉัตราวดี  แซ่ซือ
ป.4
โรงเรียนวีรสัมพันธ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
896
เด็กหญิงชญาณี  งามดี
ป.6
โรงเรียนบ้าน กม.35
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
897
เด็กหญิงชนาพร  พยัพเดช
ป.4
โรงเรียนบ้าน กม.35
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
898
เด็กหญิงชนิดาภา  อยู่เจริญ
ป.4
โรงเรียนวีรสัมพันธ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
899
เด็กหญิงชมพูนุช  เหลาอ่อน
ป.6
โรงเรียนบ้าน กม.35
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
900
เด็กหญิงชรินรัตน์  กงทัพ
ป.6
โรงเรียนบ้านเพชรละคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
901
เด็กหญิงชลฎา  ปาข้างฮุง
ป.5
โรงเรียนบ้าน กม.35
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
902
เด็กหญิงชลธิชา  กัลยาประสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนวีรสัมพันธ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
903
เด็กหญิงชลธิชา  จันเฮ้า
ป.5
โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
904
เด็กหญิงชลธิชา  พิมดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
905
เด็กหญิงชลธิชา  ยี่ชัย
ป.4
โรงเรียนบ้าน กม.30
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
906
เด็กหญิงชลลดา  เปรมไทยสงค์
ป.4
โรงเรียนบ้านเนินคนธา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
907
เด็กชายชวกร  สิงห์โสภา
ป.4
โรงเรียนบ้าน กม.35
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
908
เด็กหญิงช่อทิพย์  จำปาคำ
ป.5
โรงเรียนวีรสัมพันธ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
909
เด็กหญิงช่อผกา  สีผาโดด
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
910
เด็กชายชัยสิทธิ์  น้อยใจ
ป.5
โรงเรียนบ้านซับวารินทร์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
911
เด็กชายชาญวุฒิ  สุขเกษม
ป.5
โรงเรียนบ้าน กม.35
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
912
เด็กชายชาตรี  ทวีบุญ
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
913
เด็กหญิงชุติกาญจน์  แพงคุณ
ป.4
โรงเรียนวีรสัมพันธ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
914
เด็กหญิงชุลีพร  อินทชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
915
เด็กชายโชคอนันต์  เลิกจันทร์
ป.5
โรงเรียนบ้าน กม.30
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
916
เด็กหญิงญาณิศา  พรังเดช
ป.5
โรงเรียนบ้าน กม.35
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
917
เด็กชายณฐนนท  จันทร์พิลา
ป.6
โรงเรียนบ้านซับวารินทร์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
918
เด็กหญิงณฐพร  จันทร์กลั่น
ป.5
โรงเรียนบ้าน กม.30
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
919
เด็กชายณวัฒน์  แย้มบู่
ป.4
โรงเรียนบ้าน กม.35
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
920
เด็กหญิงณัฐชา  ถุนพุฒดม
ป.5
โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
เพชรบูรณ์ เขต 3

ณ โรงเรียนบ้านกม.35
ห้องสอบที่
 49
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
921
เด็กหญิงณัฐชา  บุญนาค
ป.4
โรงเรียนบ้านวังอ่าง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
922
เด็กหญิงณัฐณิชา  แดนสลัด
ป.4
โรงเรียนบ้าน กม.35
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
923
เด็กหญิงณัฐธิดา  เลี่ยมทอง
ป.4
โรงเรียนวีรสัมพันธ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
924
เด็กหญิงณัฐธิดาพร  ทรายฮวด
ป.4
โรงเรียนบ้านเนินคนธา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
925
เด็กชายณัฐนันท์  จิมานัง
ป.5
โรงเรียนวีรสัมพันธ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
926
เด็กชายณัฐพงศ์  ประหา
ป.5
โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
927
เด็กชายณัฐพงษ์  คำขุ้ย
ป.5
โรงเรียนบ้านวังอ่าง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
928
เด็กชายณัฐพล  แสนมหาชัย
ป.4
โรงเรียนบ้าน กม.35
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
929
เด็กชายณัฐภูมิ  เดือนเพ็ง
ป.6
โรงเรียนบ้าน กม.35
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
930
เด็กชายณัฐภูมิ  อินตะมะ
ป.4
โรงเรียนบ้าน กม.35
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
931
เด็กชายณัฐวุฒิ  คูโคกสูง
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
932
เด็กชายณัฐวุฒิ  บุญเนียม
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
933
เด็กชายณัฐวุฒิ  สุเพ็งคำ
ป.4
โรงเรียนวีรสัมพันธ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
934
เด็กชายณัฐวุฒิ  สุวรรณศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
935
เด็กหญิงณัฐสิรี  ฟองจางวาง
ป.6
โรงเรียนบ้าน กม.35
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
936
เด็กหญิงณัฐสุดา  ขำวงค์
ป.5
โรงเรียนบ้าน กม.30
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
937
เด็กหญิงดารารัตน์  ชัยสาร
ป.5
โรงเรียนบ้าน กม.30
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
938
เด็กหญิงตะวัน  เกษรเกษ
ป.5
โรงเรียนวีรสัมพันธ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
939
เด็กชายถิรวัฒน์  น้อยมงคล
ป.5
โรงเรียนบ้าน กม.35
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
940
เด็กชายทนัส  มานิยันต์
ป.4
โรงเรียนวีรสัมพันธ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
941
เด็กชายทรงพล  เมืองแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้าน กม.30
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
942
เด็กชายทัพพสาร  ชัยยะปัน
ป.3
โรงเรียนบ้านเนินคนธา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
943
เด็กหญิงทิพย์สุดา  ประจันทร์
ป.4
โรงเรียนบ้าน กม.35
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
944
เด็กหญิงทิพรัตน์  ไหมสกุล
ป.5
โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
945
เด็กชายเทิดศักดิ์  อ่อนวงศ์
ป.6
โรงเรียนบ้าน กม.30
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
946
เด็กหญิงแทนใจ  ด่อนน้อยจริง
ป.4
โรงเรียนบ้าน กม.35
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
947
เด็กชายธนกร  สุวรรณชาติ
ป.4
โรงเรียนบ้านท่าด้วง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
948
เด็กชายธนชัย  นนทะคำจันทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านเนินคนธา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
949
เด็กชายธนธรณ์  อรัญเพิ่ม
ป.5
โรงเรียนบ้าน กม.35
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
950
เด็กชายธนบูลย์  ตั้งสิริสมบูรณ์
ป.5
โรงเรียนบ้านลำตาเณร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
951
เด็กชายธนพล  อุ่นสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
952
เด็กชายธนพัฒน์  คล้ายอุบล
ป.6
โรงเรียนบ้าน กม.30
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
953
เด็กชายธนรักษ์  ปันนา
ป.5
โรงเรียนบ้าน กม.35
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
954
เด็กหญิงธนัชชา  ชมภูวิเศษ
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าด้วง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
955
เด็กหญิงธนัญญา  กองปิ่น
ป.5
โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
เพชรบูรณ์ เขต 3

ณ โรงเรียนบ้านกม.35
ห้องสอบที่
 50
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
956
เด็กชายธนาทร  บุตรทอง
ป.4
โรงเรียนบ้านวังอ่าง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
957
เด็กชายธราดล  พุมดวง
ป.5
โรงเรียนบ้านเนินคนธา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
958
เด็กชายธวัช  มีหล้า
ป.5
โรงเรียนบ้าน กม.35
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
959
เด็กหญิงธัญชนาภา  จิตอารี
ป.4
โรงเรียนบ้าน กม.35
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
960
เด็กหญิงธัญญาเรศ  บุญคง
ป.5
โรงเรียนวีรสัมพันธ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
961
เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  พงษ์โมรา
ป.4
โรงเรียนบ้าน กม.35
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
962
เด็กหญิงธัญวรรณ  สังข์ทอง
ป.4
โรงเรียนบ้าน กม.35
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
963
เด็กชายธันวา  อุณหิต
ป.4
โรงเรียนวีรสัมพันธ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
964
เด็กชายธีรภัทร  คำเมือง
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าด้วง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
965
เด็กหญิงธีรวีร์  ดาราวงศ์
ป.3
โรงเรียนบ้านโคกสง่านาข้าวดอ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
966
เด็กชายธีระพล  ยิ่งมีมา
ป.5
โรงเรียนบ้านซับวารินทร์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
967
เด็กชายธีระศักดิ์  สินทรัพย์
ป.6
โรงเรียนบ้าน กม.30
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
968
เด็กหญิงนงลักษณ์  จันทร์พลงาม
ป.6
โรงเรียนบ้านวังอ่าง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
969
เด็กชายนพโชค  สิงห์เจริญ
ป.5
โรงเรียนบ้าน กม.35
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
970
เด็กชายนภัทร  รุ่งสัมฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนบ้าน กม.35
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
971
เด็กหญิงนภัสสร  โพธิ์งาม
ป.5
โรงเรียนบ้านเนินคนธา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
972
เด็กชายนัฐพงษ์  ทองปุ่น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
973
เด็กชายนัฐภูมิ  ขันตีทัน
ป.4
โรงเรียนวีรสัมพันธ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
974
เด็กหญิงนันทชพร  กลิ่นประทุม
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
975
เด็กชายนันทนากร  นันทจันทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
976
เด็กหญิงนันทิกานต์  พิมพา
ป.6
โรงเรียนบ้าน กม.35
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
977
เด็กหญิงน้ำฝน  ด้วงหิรัญ
ป.5
โรงเรียนบ้าน กม.30
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
978
เด็กชายนิติพงษ์  บุตรดี
ป.6
โรงเรียนวีรสัมพันธ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
979
เด็กหญิงนิรชา  สมัครเขตรกิจ
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
980
เด็กหญิงนิรัชพร  กิตติกุลภา
ป.6
โรงเรียนวีรสัมพันธ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
981
เด็กหญิงนิลรัตน์  แก่นนาค
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าด้วง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
982
เด็กหญิงนีรนุช  ลาดเลา
ป.5
โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
983
เด็กหญิงนุจรี  บุญหล้า
ป.6
โรงเรียนบ้านเพชรละคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
984
เด็กหญิงนุจิรา  หอทับทิม
ป.5
โรงเรียนบ้านลำตาเณร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
985
เด็กหญิงเนตรประภา  บำเพ็ญเชาว์
ป.6
โรงเรียนบ้าน กม.35
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
986
เด็กหญิงบวรลักษณ์  โพธิ์ศรีทอง
ป.5
โรงเรียนบ้าน กม.35
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
987
เด็กหญิงบุญยิสา  พัสกุล
ป.6
โรงเรียนบ้าน กม.35
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
988
เด็กหญิงบุศราพร  บำรุงภูมิ
ป.5
โรงเรียนบ้านโคกเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
989
เด็กหญิงบุษราคัม  ใจหนักแน่น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
990
เด็กหญิงเบญจมา  ม่วงน้อยเจริญ
ป.6
โรงเรียนบ้าน กม.30
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
เพชรบูรณ์ เขต 3

ณ โรงเรียนบ้านกม.35
ห้องสอบที่
 51
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
991
เด็กชายปฏิภาณ  อนุเคราะห์
ป.6
โรงเรียนบ้านเนินคนธา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
992
เด็กหญิงปฐมาวดี  พิลาหอม
ป.6
โรงเรียนบ้าน กม.35
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
993
เด็กหญิงปนัดดา  ผุดผ่อง
ป.6
โรงเรียนบ้าน กม.35
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
994
เด็กหญิงปนัดดา  มั่นเหมาะ
ป.6
โรงเรียนบ้าน กม.35
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
995
เด็กหญิงปภัารา  อายุยืน
ป.6
โรงเรียนบ้านเนินคนธา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
996
เด็กหญิงปภานัน  ทาแจ้ง
ป.4
โรงเรียนบ้านเนินคนธา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
997
เด็กชายปรเมศร์  ผายงค์
ป.4
โรงเรียนวีรสัมพันธ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
998
เด็กหญิงปรวรรณ  กันหา
ป.4
โรงเรียนวีรสัมพันธ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
999
เด็กชายปรัชญา  จามี
ป.4
โรงเรียนวีรสัมพันธ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1000
เด็กหญิงปริญญา  วงษ์พิทักษ์
ป.5
โรงเรียนบ้าน กม.35
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1001
เด็กชายปรียาชาญ  เสือเทศ
ป.5
โรงเรียนบ้าน กม.35
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1002
เด็กหญิงปสิตา  สารสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนบ้าน กม.35
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1003
เด็กชายปัณณธร  โสประดิษฐ์
ป.5
โรงเรียนบ้าน กม.35
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1004
เด็กหญิงปานไพริน  แก้วแกมทอง
ป.4
โรงเรียนวีรสัมพันธ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1005
เด็กหญิงปิยะธิดา  พลโยอา
ป.5
โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1006
เด็กหญิงปีญาดา  พานแก้ว
ป.5
โรงเรียนบ้าน กม.35
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1007
เด็กชายเปรมกรณ์  โสดา
ป.4
โรงเรียนวีรสัมพันธ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1008
เด็กชายพงศ์กร  เสือเทศ
ป.5
โรงเรียนบ้าน กม.35
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1009
เด็กชายพงษ์ศักดิ์  เรียงความดี
ป.6
โรงเรียนบ้าน กม.35
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1010
เด็กหญิงพรชิตา  ม่วงน้อย
ป.5
โรงเรียนวีรสัมพันธ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1011
เด็กชายพรเทพ  มุกดา
ป.5
โรงเรียนบ้านคลองกะโบน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1012
เด็กหญิงพรธิดา  สุทธิประภา
ป.5
โรงเรียนบ้าน กม.30
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1013
เด็กหญิงพรพิมล  สุขคำ
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าด้วง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1014
เด็กหญิงพรรณฑิมาพร  สีเสือ
ป.6
โรงเรียนบ้าน กม.35
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1015
เด็กหญิงพลอยไพริน  พิทักษ์โกศล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1016
เด็กหญิงพัชรพรรณ  พิมพา
ป.5
โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1017
เด็กชายพัชรพล  เมืองหนองจอก
ป.6
โรงเรียนบ้านเนินคนธา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1018
เด็กหญิงพัชรมัย  เจริญหุน
ป.4
โรงเรียนวีรสัมพันธ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1019
เด็กหญิงพัชรลดา  สนิท
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกสง่านาข้าวดอ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1020
เด็กหญิงพัชราภรณ์  ถือนูศร
ป.6
โรงเรียนบ้าน กม.30
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1021
เด็กหญิงพัชรินทร์  คำสุพรรณ์
ป.6
โรงเรียนบ้านซับวารินทร์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1022
เด็กหญิงพิชญา  พรมฆ้อง
ป.6
โรงเรียนบ้าน กม.35
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1023
เด็กหญิงพิญาดา  ลาสิงห์
ป.4
โรงเรียนบ้าน กม.35
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1024
เด็กหญิงพิยดา  คำเสน
ป.5
โรงเรียนวีรสัมพันธ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1025
เด็กหญิงพิยดา  ปิ่นไทย
ป.6
โรงเรียนบ้าน กม.35
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
เพชรบูรณ์ เขต 3

ณ โรงเรียนบ้านกม.35
ห้องสอบที่
 52
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1026
เด็กชายพุฒิพงศ์  ทะเที่ยง
ป.4
โรงเรียนบ้านท่าด้วง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1027
เด็กหญิงภคพร  กาสา
ป.6
โรงเรียนบ้าน กม.35
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1028
เด็กหญิงภัคจิรา  บำเพ็ญเชาว์
ป.4
โรงเรียนบ้าน กม.35
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1029
เด็กหญิงภัทรธิดา  ศรีอัชชา
ป.5
โรงเรียนบ้าน กม.35
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1030
เด็กหญิงภัทรนันท์  ประเสริฐศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านเนินคนธา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1031
เด็กชายภัทรพล  ทันประโยชน์
ป.4
โรงเรียนบ้าน กม.35
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1032
เด็กหญิงภัทรศรี  ธนะสินธุ์
ป.6
โรงเรียนบ้านเนินคนธา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1033
เด็กหญิงภัทราภรณ์  ภิญโญยิ่ง
ป.5
โรงเรียนบ้านเนินคนธา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1034
เด็กหญิงภัสจิราภรณ์  โตทองหลาง
ป.5
โรงเรียนบ้านโคกเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1035
เด็กชายภาคิน  กาสา
ป.5
โรงเรียนบ้าน กม.35
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1036
เด็กชายภาณุพงษ์  ปาตาสะ
ป.5
โรงเรียนบ้านเนินคนธา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1037
เด็กชายภานุวัฒน์  หล้าสุด
ป.4
โรงเรียนบ้าน กม.35
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1038
เด็กชายภาวศุทธิ  ปริญญาศรีเศวต
ป.5
โรงเรียนบ้าน กม.35
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1039
เด็กชายภูตะวัน  วังคีรี
ป.4
โรงเรียนวีรสัมพันธ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1040
เด็กชายภูวฤทธิ์  ขอนปงษ์
ป.5
โรงเรียนบ้านโคกเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1041
เด็กหญิงมณนภา  แท่นศิลา
ป.5
โรงเรียนบ้านโคกเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1042
เด็กหญิงมลิวรรณ  สาทำ
ป.4
โรงเรียนบ้าน กม.35
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1043
เด็กหญิงมัณฑนา  ทองเปิ่ง
ป.6
โรงเรียนวีรสัมพันธ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1044
เด็กหญิงมานิดา  ไพรพนาวรรณ
ป.5
โรงเรียนบ้าน กม.30
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1045
เด็กหญิงมาริษา  มูลสี
ป.6
โรงเรียนบ้าน กม.35
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1046
เด็กหญิงมินตรา  ร่มเย็น
ป.4
โรงเรียนบ้านลำตาเณร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1047
เด็กหญิงมุกมณี  ชัยศิริ
ป.5
โรงเรียนบ้าน กม.35
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1048
เด็กหญิงมุธิตา  สารพล
ป.6
โรงเรียนบ้านลำตาเณร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1049
เด็กชายเมธี  ปัญญาธร
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1050
เด็กหญิงเยาวลักษณ์  รือชา
ป.4
โรงเรียนวีรสัมพันธ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1051
เด็กหญิงรจนา  พุ่มทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านลำตาเณร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1052
เด็กชายรัชชานนท์  ป้อมสะอาด
ป.6
โรงเรียนบ้าน กม.30
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1053
เด็กหญิงรัตติกาล  จำปาชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1054
เด็กชายรัตนพล  ยอดแสง
ป.5
โรงเรียนบ้านเนินคนธา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1055
เด็กชายรัศศักดิ์  ดอยลอม
ป.5
โรงเรียนบ้าน กม.30
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1056
เด็กชายรุ่งสุริยา  อากาศสุภา
ป.4
โรงเรียนบ้าน กม.30
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1057
เด็กหญิงรุ่งอรุณ  จันทร์พราง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1058
เด็กหญิงลักษณา  พาณิชวิริยาภรณ์
ป.5
โรงเรียนบ้าน กม.35
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1059
เด็กหญิงลาวัลย์  วาระเนตร
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1060
เด็กชายเลิศชัย  อยู่รักษา
ป.4
โรงเรียนวีรสัมพันธ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
เพชรบูรณ์ เขต 3

ณ โรงเรียนบ้านกม.35
ห้องสอบที่
 53
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1061
เด็กชายวรเมษ  กล้ากสิกิจ
ป.4
โรงเรียนบ้าน กม.35
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1062
เด็กหญิงวรรณธิดา  จันทสุริยา
ป.6
โรงเรียนบ้านเนินคนธา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1063
เด็กหญิงวรรณนภา  วรสุทธิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านวังอ่าง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1064
เด็กหญิงวรรณภา  นิลคีรี
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1065
เด็กหญิงวรรวรรณ  จันทร์แตง
ป.6
โรงเรียนบ้าน กม.35
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1066
เด็กหญิงวรสุดา  คำทุย
ป.5
โรงเรียนบ้านเนินคนธา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1067
เด็กหญิงวรินทร  ประทุมโต
ป.4
โรงเรียนบ้าน กม.35
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1068
เด็กหญิงวริษฐา  ปัดชา
ป.4
โรงเรียนบ้าน กม.30
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1069
เด็กหญิงวริสรา  มาใหญ่
ป.4
โรงเรียนบ้าน กม.35
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1070
เด็กหญิงวลิตา  นามฮาด
ป.6
โรงเรียนบ้านเนินคนธา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1071
เด็กชายวสันต์พรรษ  ศิลปศรแก้ว
ป.5
โรงเรียนบ้าน กม.35
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1072
เด็กหญิงวิภาวา  รูปคำ
ป.6
โรงเรียนบ้าน กม.35
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1073
เด็กหญิงวิมลมาศ  ชนะโยธา
ป.3
โรงเรียนบ้านเนินคนธา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1074
เด็กหญิงวิรดา  ใจหยุด
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกสง่านาข้าวดอ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1075
เด็กหญิงวิลาวรรณ  พรมทัน
ป.6
โรงเรียนบ้าน กม.30
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1076
เด็กหญิงวิไลลักษณ์  ภูบัวศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1077
เด็กชายศรัญยู  มีมุข
ป.4
โรงเรียนวีรสัมพันธ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1078
เด็กหญิงศรัณญา  พรมเวียง
ป.5
โรงเรียนบ้าน กม.35
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1079
เด็กหญิงศรันย์พร  เสือดี
ป.4
โรงเรียนบ้าน กม.35
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1080
เด็กหญิงศศินา  แสงวะนาด
ป.6
โรงเรียนบ้าน กม.30
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1081
เด็กชายศักรินทร์  ยอดคำ
ป.6
โรงเรียนบ้านซับวารินทร์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1082
เด็กชายศุภกร  เมืองบัว
ป.5
โรงเรียนบ้าน กม.35
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1083
เด็กหญิงศุภธิดา  วงศ์ปัญญา
ป.6
โรงเรียนบ้านเนินคนธา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1084
เด็กหญิงศุภัสรา  อาจมนตรี
ป.5
โรงเรียนบ้าน กม.35
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1085
เด็กหญิงศุภิสรา  เต่าแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้าน กม.35
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1086
เด็กชายสรยุทธ  ป้อมสะอาด
ป.6
โรงเรียนบ้าน กม.30
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1087
เด็กหญิงสโรชา  แผงดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1088
เด็กหญิงสิดารัตน์  จ่าเหลา
ป.4
โรงเรียนบ้าน กม.35
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1089
เด็กชายสิทธิชัย  เเก้วดวงใน
ป.5
โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1090
เด็กชายสิทธิพงศ์  ทองแดงสุข
ป.6
โรงเรียนบ้านวังอ่าง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1091
เด็กชายสิทธิพงษ์  คงสมรพ
ป.6
โรงเรียนบ้านเนินคนธา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1092
เด็กหญิงสินี  สรรคพงษ์
ป.4
โรงเรียนบ้าน กม.35
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1093
เด็กหญิงสินีนาถ  ภูครองหิน
ป.5
โรงเรียนบ้าน กม.30
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1094
เด็กหญิงสิริยากรณ์  ศิริทรัพย์
ป.6
โรงเรียนบ้าน กม.35
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1095
เด็กหญิงสิริยากาญจน์  ธทาศรัย
ป.4
โรงเรียนวีรสัมพันธ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
เพชรบูรณ์ เขต 3

ณ โรงเรียนบ้านกม.35
ห้องสอบที่
 54
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1096
เด็กหญิงสิรีณัฐ  ฟองจางวาง
ป.6
โรงเรียนบ้าน กม.35
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1097
เด็กชายสิวะ  สมเนตร
ป.5
โรงเรียนบ้าน กม.35
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1098
เด็กหญิงสุจิวรรณ  กัลยาประสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนบ้าน กม.35
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1099
เด็กหญิงสุชาดา  จรัสพันธ์ุ
ป.4
โรงเรียนบ้าน กม.35
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1100
เด็กหญิงสุชานันท์  หาญละคร
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1101
เด็กหญิงสุฑาทิพย์  ฝักฝ่าย
ป.5
โรงเรียนวีรสัมพันธ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1102
เด็กหญิงสุดารัตน์  ตุงคะศิริ
ป.5
โรงเรียนวีรสัมพันธ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1103
เด็กหญิงสุดารัตน์  สิงห์สัตย์
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกสง่านาข้าวดอ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1104
เด็กชายสุธนัย  สีวงษา
ป.5
โรงเรียนบ้านเพชรละคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1105
เด็กหญิงสุธิดา  ตั๋นตาถา
ป.6
โรงเรียนบ้านวังอ่าง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1106
เด็กหญิงสุธิดา  หล้าพรม
ป.4
โรงเรียนบ้าน กม.30
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1107
เด็กชายสุธินันท์  พันทะสา
ป.5
โรงเรียนบ้านคลองกะโบน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1108
เด็กชายสุธี  พิลึก
ป.4
โรงเรียนบ้าน กม.30
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1109
เด็กหญิงสุนิตา  กล่ำโพธิ์ศรี
ป.5
โรงเรียนบ้าน กม.35
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1110
เด็กหญิงสุนิสา  จันทร์อ่อน
ป.5
โรงเรียนบ้าน กม.30
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1111
เด็กหญิงสุภณิดา  ทาแจ้ง
ป.6
โรงเรียนบ้านเนินคนธา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1112
เด็กหญิงสุภัชชา  สิทธิเลิศ
ป.6
โรงเรียนวีรสัมพันธ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1113
เด็กหญิงสุภาพร  ไชยสลี
ป.5
โรงเรียนบ้าน กม.35
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1114
เด็กหญิงสุภารัตน์  เหลาทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1115
เด็กหญิงสุภาวดี  เพชรสังหาร
ป.4
โรงเรียนบ้าน กม.35
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1116
เด็กหญิงสุภิญญา  กล่ำโพธิ์ศรี
ป.5
โรงเรียนบ้าน กม.35
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1117
เด็กหญิงสุมิตรา  โพธิ์มิ
ป.6
โรงเรียนบ้าน กม.30
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1118
เด็กชายสุรเชษฐ์  คุ้มนุ่น
ป.6
โรงเรียนบ้านวังอ่าง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1119
เด็กหญิงสุรัญชนา  แสงสว่าง
ป.5
โรงเรียนบ้านโคกเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1120
เด็กหญิงสุริพร  อินชัยศรี
ป.4
โรงเรียนบ้าน กม.30
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1121
เด็กชายสุริยา  อินทรเกษร
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1122
เด็กหญิงสุวนันท์  โสประดิษฐ์
ป.6
โรงเรียนบ้าน กม.35
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1123
เด็กชายเสฏฐวุฒิ  ขันทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านวังอ่าง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1124
เด็กชายเสริมศักดิ์  โภคาพานิช
ป.6
โรงเรียนวีรสัมพันธ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1125
เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ขจีเจริญกุล
ป.6
โรงเรียนบ้าน กม.35
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1126
เด็กหญิงเสาวลักษณ์  สันทวุฒิ
ป.6
โรงเรียนบ้าน กม.35
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1127
เด็กชายหัสดิน  แก้วบุญเรือง
ป.6
โรงเรียนวีรสัมพันธ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1128
เด็กชายอดิสร  โต๊ะทอง
ป.5
โรงเรียนบ้าน กม.30
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1129
เด็กหญิงอธิติยา  สุขรี่
ป.5
โรงเรียนบ้าน กม.35
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1130
เด็กชายอนพัทย์  บุตรรักษ์
ป.4
โรงเรียนวีรสัมพันธ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
เพชรบูรณ์ เขต 3

ณ โรงเรียนบ้านกม.35
ห้องสอบที่
 55
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1131
เด็กหญิงอนัญญา  สีอุทธา
ป.6
โรงเรียนบ้านเพชรละคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1132
เด็กชายอนาวิล  ก่อชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1133
เด็กชายอนาวิล  จันทร์อ่อน
ป.4
โรงเรียนบ้าน กม.35
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1134
เด็กหญิงอนิษฐา  ฤทธิ์ชัย
ป.6
โรงเรียนบ้าน กม.35
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1135
เด็กชายอนุชัย  สุวรรณชาติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1136
เด็กชายอนุชา  ถิฐา
ป.5
โรงเรียนบ้าน กม.35
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1137
เด็กชายอนุภัทร  วัฒนวิศักดิ์
ป.5
โรงเรียนบ้าน กม.30
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1138
เด็กชายอนุวัลย์  สิงหา
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1139
เด็กหญิงอภัสรา  แก้วอินทร์
ป.4
โรงเรียนบ้าน กม.35
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1140
เด็กชายอภิรักษ์  บุญธัญญกิจ
ป.5
โรงเรียนบ้าน กม.35
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1141
เด็กหญิงอรปรียา  สละ
ป.5
โรงเรียนวีรสัมพันธ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1142
เด็กหญิงอริศรา  เตชยศ
ป.6
โรงเรียนบ้าน กม.35
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1143
เด็กหญิงอริสรา  อุดมทรัพย์
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกสง่านาข้าวดอ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1144
เด็กหญิงอัญมณี  พาภักดี
ป.4
โรงเรียนบ้าน กม.35
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1145
เด็กหญิงอัมพวัน  เหลาอ่อน
ป.4
โรงเรียนวีรสัมพันธ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1146
เด็กชายอัษฎาพร  มีสุก
ป.5
โรงเรียนบ้าน กม.30
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1147
เด็กชายอัษฎาวุฒิ  พุทธวงศ์
ป.6
โรงเรียนบ้านซับวารินทร์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1148
เด็กชายอาทิตย์  ลาสร้อย
ป.6
โรงเรียนบ้าน กม.30
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1149
เด็กชายอิทธิพล  ยอดโพธิ์เขียว
ป.4
โรงเรียนวีรสัมพันธ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1150
เด็กชายอิทธิพัฒน์  สวัสดิ์นะที
ป.6
โรงเรียนบ้าน กม.30
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1151
เด็กหญิงอินทุอร  แก้วใน
ป.4
โรงเรียนบ้าน กม.35
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1152
เด็กหญิงอุไรพร  พลยุทธิ์
ป.6
โรงเรียนบ้าน กม.35
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1153
เด็กหญิงอุษณียาภรณ์  ศรีเทศ
ป.6
โรงเรียนบ้าน กม.35
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
เพชรบูรณ์ เขต 3

ณ โรงเรียนอนุบาลศรีเทพ
ห้องสอบที่
 60
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1154
เด็กหญิงกิตติยากร  ไชยเศษ
ป.5
โรงเรียนบ้านโคกหิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1155
เด็กชายเกียรติศักดิ์  รัตนลุน
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองหมู
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1156
เด็กชายจักรเพชร  จันเหลา
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกหิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1157
เด็กชายธนกร  สุทธิ
ป.6
โรงเรียนบ้านแควป่าสัก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1158
เด็กหญิงพรรณพษา  สีลาอาจ
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกหิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1159
เด็กชายวงศธร  เอื้อสลุง
ป.5
โรงเรียนบ้านโคกหิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1160
เด็กชายอาทิตย์  จันทร์พงษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองหมู
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1161
เด็กชายอาหะหมัด  กรุ่นทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านแควป่าสัก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เพชรบูรณ์ เขต 3

ณ โรงเรียนอนุบาลศรีเทพ
ห้องสอบที่
 61
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1162
นายพงศธร  สิมมาโคตร
ม.3
โรงเรียนบ้านโคกสะอาด
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
เพชรบูรณ์ เขต 3

ณ โรงเรียนอนุบาลศรีเทพ
ห้องสอบที่
 62
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1163
เด็กหญิงกรพันธ์  คำสอน
ป.4
โรงเรียนบ้านนาตะกุด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1164
เด็กหญิงกัญญารัตน์  ทาแดง
ป.6
โรงเรียนบ้านแควป่าสัก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1165
เด็กหญิงกัญญาวีร์  เย็นใจ
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกหิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1166
เด็กหญิงกัลยา  เสือโต
ป.6
โรงเรียนบ้านสันติธรรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1167
เด็กหญิงกัลยาวรรธน์  กำแพงหาญ
ป.5
โรงเรียนบ้านนาตะกุด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1168
เด็กชายกิจติศักดิ์  ติงสะ
ป.5
โรงเรียนบ้านโคกหิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1169
เด็กชายคมชาญ  เคนวงษ์
ป.5
โรงเรียนบ้านนาน้ำโครม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1170
เด็กหญิงคีฏวรรณ  เกื้อสกุล
ป.6
โรงเรียนบ้านนาตะกุด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1171
เด็กชายจงศักดิ์  สุขเกิด
ป.6
โรงเรียนบ้านนาน้ำโครม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1172
เด็กหญิงจิดาภา  สำสาลี
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกหิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1173
เด็กหญิงจิตรานุช  บัวแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านนาตะกุด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1174
เด็กชายจิรพัฒน์  กุประดิษฐ์
ป.5
โรงเรียนบ้านนาตะกุด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1175
เด็กชายชัยพร  ใจเย็น
ป.6
โรงเรียนบ้านนาตะกุด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1176
เด็กหญิงญาตินี  เย็นดี
ป.6
โรงเรียนบ้านนาน้ำโครม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1177
เด็กชายณรงค์ชัย  เอี่ยมสำอางค์
ป.6
โรงเรียนบ้านแควป่าสัก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1178
เด็กชายณัฐพงษ์  กลินโกสุม
ป.4
โรงเรียนบ้านนาตะกุด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1179
เด็กชายณัฐภัทร  ชื่นอุรา
ป.5
โรงเรียนบ้านสันติธรรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1180
เด็กหญิงณัฐวรรณ  คงสริ
ป.6
โรงเรียนบ้านแควป่าสัก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1181
เด็กชายเดชอนันต์  จบดี
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกหิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1182
เด็กชายเด่นดนัย  เสมาเพชร
ป.6
โรงเรียนบ้านสันติธรรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1183
เด็กชายทรงวุฒิ  คล้ายเดช
ป.5
โรงเรียนบ้านสันติธรรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1184
เด็กชายทศพล  เดชพละ
ป.6
โรงเรียนบ้านแควป่าสัก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1185
เด็กชายธนากร  ตะกรุดจันทร์
ป.5
โรงเรียนบ้านนาตะกุด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1186
เด็กชายธัญธร  ตะกรุดแจ่ม
ป.6
โรงเรียนบ้านนาตะกุด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1187
เด็กชายนัฐพงศ์  เขียวน้อย
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกหิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1188
เด็กชายนัฐวุฒ  ตะกรุดทอง
ป.4
โรงเรียนบ้านนาตะกุด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1189
เด็กหญิงนัตยา  พลแสน
ป.6
โรงเรียนบ้านสันติธรรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1190
เด็กหญิงนันทิกานต์  แผลงสะกา
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกหิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1191
เด็กหญิงบุญญารักษ์  เรืองศิริ
ป.4
โรงเรียนบ้านนาตะกุด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1192
เด็กชายปวัตน์  สระกลาง
ป.6
โรงเรียนบ้านแควป่าสัก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1193
เด็กชายพลากร  สุริยนต์
ป.4
โรงเรียนบ้านนาน้ำโครม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1194
เด็กชายพิทูร  บริบูรณ์
ป.6
โรงเรียนบ้านนาตะกุด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
เพชรบูรณ์ เขต 3

ณ โรงเรียนอนุบาลศรีเทพ
ห้องสอบที่
 63
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1195
เด็กชายพีรพัฒน์  ทองย้อย
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกหิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1196
เด็กชายภานุพงศ์  โศภา
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกหิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1197
เด็กชายภูมิพัฒน์  คมปลาด
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกหิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1198
เด็กชายภูมิศิริ  หนูฉ่ำ
ป.4
โรงเรียนบ้านนาตะกุด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1199
เด็กหญิงมัสกา  จำปาเงิน
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองหมู
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1200
เด็กหญิงยุวรรณดา  โพชวัฒน์
ป.5
โรงเรียนบ้านสันติธรรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1201
เด็กหญิงรุ่งอรุณ  แก้วสุวรรณ์
ป.5
โรงเรียนบ้านนาตะกุด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1202
เด็กชายวริทธินันท์  สัตถาวร
ป.4
โรงเรียนบ้านนาตะกุด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1203
เด็กชายวัชระ  นาคปนคำ
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกหิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1204
เด็กหญิงวัลยา  วีวิทแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านสันติธรรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1205
เด็กหญิงวิภาฎา  อ๊อตประโคน
ป.5
โรงเรียนบ้านนาตะกุด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1206
เด็กชายอดินันท์  สีคำเรือง
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกหิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1207
เด็กชายอดิศักดิ์  เกาะสังข์
ป.4
โรงเรียนบ้านนาตะกุด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1208
เด็กชายอัษฎายุุธ  ดาศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านสันติธรรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1209
เด็กหญิงอุไรวรรณ  ดีผิว
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองหมู
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์