ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
เพชรบูรณ์ เขต 2

ณ โรงเรียนเมตตาวิทยา
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกรรณิการ์  ไตรฟื้น
ป.6
โรงเรียนเมตตาวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
2
เด็กหญิงกฤษณาวาเลน  เป็ดดา
ป.5
โรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
3
เด็กชายก้องภพ  ไพรสวัสดิ์ ณ เชียงใหม่
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
4
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  นามฝาง
ป.5
โรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
5
เด็กหญิงกัญญาลักษณ์  มาเพ็ง
ป.5
โรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
6
เด็กชายกิตติภณ  ดีโส
ป.4
โรงเรียนเมตตาวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
7
เด็กหญิงกุลวรา  มีโภค
ป.6
โรงเรียนเมตตาวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
8
เด็กหญิงจันมาส  พยาคำ
ป.4
โรงเรียนเมตตาวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
9
เด็กชายจารุพัฒน์  ศรีดาว
ป.6
โรงเรียนเมตตาวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
10
เด็กหญิงจิตติมา  กองสี
ป.6
โรงเรียนเมตตาวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
11
เด็กหญิงจิตรลดา  ทองบุญตา
ป.6
โรงเรียนเมตตาวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
12
เด็กชายจิรพนธ์  ยอดคำ
ป.6
โรงเรียนเมตตาวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
13
เด็กหญิงจิราพัชร  พุ่มไสว
ป.5
โรงเรียนเมตตาวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
14
เด็กหญิงจิรารัตน์  สิงห์โรจน์
ป.5
โรงเรียนเมตตาวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
15
เด็กหญิงจีรนันท์  ขวัญตา
ป.5
โรงเรียนเมตตาวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
16
เด็กหญิงจุฑามาศ  ศรีดี
ป.6
โรงเรียนเมตตาวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
17
เด็กหญิงชนกาญ  จันก้อน
ป.6
โรงเรียนเมตตาวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
18
เด็กหญิงชลนิชา  แก้วชาย
ป.5
โรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
19
เด็กชายชิตดนัย  ข้อทอง
ป.6
โรงเรียนเมตตาวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
20
เด็กหญิงฑีฆสรา  นรเศรษฐพงศ์
ป.5
โรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
21
เด็กชายณภัสสร  บุญยิ่ง
ป.6
โรงเรียนเมตตาวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
22
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  สิมมา
ป.5
โรงเรียนเมตตาวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
23
เด็กหญิงณัฐชยา  ดาทอง
ป.5
โรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
24
เด็กหญิงณัฐชา  สายอุ่นใจ
ป.5
โรงเรียนเมตตาวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
25
เด็กหญิงณัฐชา  สุขแสงนิล
ป.5
โรงเรียนเมตตาวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
26
เด็กหญิงณัฐฐาพร  พรมภักดี
ป.5
โรงเรียนเมตตาวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
27
เด็กหญิงณัฐนิช  แซ่เถา
ป.6
โรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
28
เด็กชายณัฐพงษ์  ศักดิ์เจริญชัยกุล
ป.6
โรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
29
เด็กหญิงณัฐริกา  มาลัย
ป.6
โรงเรียนเมตตาวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
30
เด็กหญิงณิชาภา  สอนสุข
ป.5
โรงเรียนเมตตาวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
31
เด็กหญิงอารีรัตน์  ด้วงหลิ่ม
ป.6
โรงเรียนบ้านโสก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
เพชรบูรณ์ เขต 2

ณ โรงเรียนเมตตาวิทยา
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
32
เด็กหญิงเดือนเพ็ญ  จันทร์ดี
ป.6
โรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
33
เด็กชายติรภัทร  สิงห์เส
ป.5
โรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
34
เด็กหญิงธนพร  ทองเนตร
ป.6
โรงเรียนเมตตาวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
35
เด็กหญิงธนพร  ลงอ่อน
ป.6
โรงเรียนเมตตาวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
36
เด็กหญิงธนภรณ์  เปี่ยมปรัชญากุล
ป.5
โรงเรียนเมตตาวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
37
เด็กหญิงธนัชชา  อิ่มสำราญ
ป.5
โรงเรียนเมตตาวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
38
เด็กชายธนัถต์  เจริญสุข
ป.6
โรงเรียนเมตตาวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
39
เด็กหญิงธมนวรรณ  เพชรดี
ป.6
โรงเรียนเมตตาวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
40
เด็กชายธรสรณ์  ขุนเขียว
ป.6
โรงเรียนเมตตาวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
41
เด็กหญิงนงลักษณ์  ป้องท้าว
ป.6
โรงเรียนเมตตาวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
42
เด็กหญิงนภัสสร  เทียมเพ็ง
ป.5
โรงเรียนเมตตาวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
43
เด็กชายนราวิชญ์  กายา
ป.5
โรงเรียนเมตตาวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
44
เด็กหญิงน้ำเพชร  โพธิ์สัย
ป.6
โรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
45
เด็กหญิงนิจวิภา  ป้องที
ป.4
โรงเรียนเมตตาวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
46
เด็กหญิงนิรินทนา  พลกลาง
ป.5
โรงเรียนเมตตาวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
47
เด็กหญิงนิศารัตน์  พิณเทพ
ป.5
โรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
48
เด็กหญิงนิศารัตน์  สรวงศิริ
ป.6
โรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
49
เด็กหญิงเนาวรัตน์  จันทร์มูลตรี
ป.6
โรงเรียนเมตตาวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
50
เด็กหญิงเบญจวรรณ  ชำนาญเอื้อ
ป.5
โรงเรียนบ้านโสก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
51
เด็กหญิงเบญญาภา  เพ็ญพาน
ป.5
โรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
52
เด็กชายปกรณ์  โนนสิงห์
ป.4
โรงเรียนเมตตาวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
53
เด็กหญิงปภาวรินทร์  ตาแล
ป.5
โรงเรียนเมตตาวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
54
เด็กหญิงปริญญาพร  อุ่นมีศรี
ป.6
โรงเรียนเมตตาวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
55
เด็กหญิงปัณฑิตา  จันทร์อนุรักษ์
ป.5
โรงเรียนเมตตาวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
56
เด็กหญิงปัณณธร  บุ้งดี
ป.5
โรงเรียนเมตตาวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
57
เด็กชายปาณัสม์  ฤทธิ์ชัยเจริญ
ป.6
โรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
58
เด็กหญิงปานไพลิน  อุปรี
ป.5
โรงเรียนเมตตาวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
59
เด็กหญิงปาริฉัตร  โพธิศรี
ป.6
โรงเรียนเมตตาวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
60
เด็กหญิงปาริชาติ  ทองกวด
ป.6
โรงเรียนเมตตาวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
61
เด็กหญิงเปรมกมล  โสดา
ป.6
โรงเรียนบ้านโสก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
เพชรบูรณ์ เขต 2

ณ โรงเรียนเมตตาวิทยา
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
62
เด็กหญิงพัชรพร  แร่เขียว
ป.6
โรงเรียนเมตตาวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
63
เด็กหญิงพัชรียา  แซ่เถา
ป.6
โรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
64
เด็กหญิงพัฒน์นรี  ปลาคำ
ป.6
โรงเรียนเมตตาวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
65
เด็กชายพิชัยยุทธ  อินทะ
ป.6
โรงเรียนบ้านโสก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
66
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ปิงทิ
ป.5
โรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
67
เด็กหญิงพิมพิศา  จิหา
ป.6
โรงเรียนเมตตาวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
68
เด็กชายพีรภัทร์  อุประ
ป.6
โรงเรียนเมตตาวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
69
เด็กหญิงเพชรรัตน์  ยอดยา
ป.6
โรงเรียนเมตตาวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
70
เด็กหญิงเพ็ญนภา  สุขสอาด
ป.6
โรงเรียนเมตตาวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
71
เด็กชายภัครพงษ์  แก้วประสงค์
ป.5
โรงเรียนเมตตาวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
72
เด็กหญิงภัชราพา  เพชรน้อย
ป.6
โรงเรียนเมตตาวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
73
เด็กชายภัทรกร  ทอดศรี
ป.6
โรงเรียนเมตตาวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
74
เด็กหญิงภัทรธิดา  เตหลิน
ป.5
โรงเรียนเมตตาวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
75
เด็กหญิงภัทรนันท์  แก้วคำบ้ง
ป.6
โรงเรียนเมตตาวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
76
เด็กชายภัทรพงศ์  กองพรม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
77
เด็กชายภัทรพล  มีนนท์
ป.6
โรงเรียนเมตตาวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
78
เด็กชายภูริภัทร  ปาสะบุตร
ป.6
โรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
79
เด็กหญิงมนฤดี  แสงจันทร์
ป.6
โรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
80
เด็กหญิงเมธาวดี  สมานพงษ์
ป.6
โรงเรียนเมตตาวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
81
เด็กชายยิ่งศักดิ์  แซ่วื่อ
ป.6
โรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
82
เด็กหญิงเยาวลักษณ์  ตันยศ
ป.6
โรงเรียนเมตตาวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
83
เด็กชายรพีภัทร  วิเศษวงษา
ป.5
โรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
84
เด็กหญิงรวิษฎา  สุรินทร์
ป.5
โรงเรียนเมตตาวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
85
เด็กชายรัชตะ  อ่อนนาเมือง
ป.5
โรงเรียนเมตตาวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
86
เด็กชายรากริช  อุกฤษโชค
ป.5
โรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
87
เด็กหญิงรุจิษยา  โพธิคำ
ป.4
โรงเรียนเมตตาวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
88
เด็กหญิงวชิรญาณ์  ขวัญแก้ว
ป.5
โรงเรียนเมตตาวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
89
เด็กหญิงวนัชพร  ธิกะ
ป.4
โรงเรียนเมตตาวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
90
เด็กหญิงวนัสนันท์  สังเกตุ
ป.5
โรงเรียนบ้านโสก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
91
เด็กหญิงวราภรณ์  ก้อนคำ
ป.5
โรงเรียนเมตตาวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
เพชรบูรณ์ เขต 2

ณ โรงเรียนเมตตาวิทยา
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
92
เด็กหญิงวัสสวดี  มุ่งหมาย
ป.6
โรงเรียนเมตตาวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
93
เด็กหญิงวิชญาพร  บุญตา
ป.6
โรงเรียนเมตตาวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
94
เด็กชายวีรภัทร  ศรีสุเมธ
ป.6
โรงเรียนเมตตาวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
95
เด็กชายวีระพงศ์  มาตา
ป.6
โรงเรียนเมตตาวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
96
เด็กหญิงศศิตา  พาคำ
ป.5
โรงเรียนเมตตาวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
97
เด็กหญิงศิรินทิพย์  คำหริ่ง
ป.4
โรงเรียนเมตตาวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
98
เด็กหญิงศิรินาถ  อินทร์กง
ป.6
โรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
99
เด็กชายศุภกร  วงศ์บุญจันทร์
ป.5
โรงเรียนเมตตาวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
100
เด็กหญิงศุภเกศ  ศศิวิมลฤทธิ์
ป.4
โรงเรียนเมตตาวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
101
เด็กหญิงสรธัญ  ปินตามูล
ป.6
โรงเรียนเมตตาวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
102
เด็กชายสรรเสริญ  ทรงศาสตร์ปริญญาวงค์
ป.6
โรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
103
เด็กหญิงสลิลา  ธรรมรัตน์
ป.4
โรงเรียนเมตตาวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
104
เด็กหญิงสิรภัทร  กองแก้ว
ป.5
โรงเรียนเมตตาวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
105
เด็กหญิงสิริวิมล  เทืองน้อย
ป.6
โรงเรียนเมตตาวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
106
เด็กหญิงสุชัญญา  ทาบุตตะ
ป.5
โรงเรียนเมตตาวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
107
เด็กหญิงสุพิชชา  บุญเหมือน
ป.6
โรงเรียนเมตตาวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
108
เด็กหญิงสุภัทรา  จินดา
ป.6
โรงเรียนเมตตาวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
109
เด็กชายสุวรรณประทีป  อินทร์ป่าน
ป.5
โรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
110
เด็กหญิงสุวรรณา  แซ่ลี
ป.5
โรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
111
เด็กหญิงหงษา  เคนซุย
ป.6
โรงเรียนเมตตาวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
112
เด็กชายหิรัณย์  มั่นกสิกรณ์
ป.6
โรงเรียนเมตตาวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
113
เด็กหญิงอนัญญา  คำสุม
ป.5
โรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
114
เด็กชายอนุวัช  อินงาม
ป.6
โรงเรียนเมตตาวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
115
เด็กหญิงอรปรียา  มาลา
ป.5
โรงเรียนเมตตาวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
116
เด็กหญิงอรวรรณ  โปธาตุ
ป.5
โรงเรียนบ้านโสก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
117
เด็กหญิงอรสา  ยาวิราช
ป.5
โรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
118
เด็กหญิงอังคณา  ทาทุม
ป.5
โรงเรียนเมตตาวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
119
เด็กหญิงอาธิรัตน์  อูดแก้ว
ป.4
โรงเรียนเมตตาวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
120
เด็กหญิงอาริยา  ธรรมมา
ป.5
โรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
121
เด็กหญิงอารีรัตน์  คำโฉม
ป.5
โรงเรียนเมตตาวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เพชรบูรณ์ เขต 2

ณ โรงเรียนเมตตาวิทยา
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
122
เด็กหญิงกนกพร  มีวิชา
ม.1
โรงเรียนเมตตาวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
123
เด็กหญิงกนกวรรณ  ดำดี
ม.2
โรงเรียนเมตตาวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
124
เด็กหญิงกมลวรรณ  หลิมวิลัย
ม.2
โรงเรียนเมตตาวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
125
เด็กหญิงกรกนก  แก้วคำ
ม.1
โรงเรียนเมตตาวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
126
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  อินสอน
ม.2
โรงเรียนบ้านดงขวาง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
127
เด็กหญิงกัญญารัตน์  ชูชื่น
ม.2
โรงเรียนบ้านดงขวาง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
128
เด็กหญิงกัญธิดา  พลโท
ม.1
โรงเรียนเมตตาวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
129
เด็กหญิงกัญนิชา  พลโท
ม.1
โรงเรียนเมตตาวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
130
เด็กหญิงกัลยาณี  พรหมทา
ม.2
โรงเรียนบ้านดงขวาง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
131
เด็กหญิงเกตุวดี  ศรีโคตร
ม.3
โรงเรียนเมตตาวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
132
เด็กชายไกรวิชญ์  ผลาจันทร์
ม.2
โรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
133
เด็กหญิงขนิษฐา  ศรีรินทร์ทิพย์
ม.2
โรงเรียนบ้านดงขวาง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
134
เด็กหญิงขวัญฤทัย  มูลนานเที่ยง
ม.2
โรงเรียนบ้านดงขวาง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
135
เด็กชายคณิศร  บุญโส
ม.1
โรงเรียนเมตตาวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
136
เด็กชายจริยวัฒน์  สุบราช
ม.2
โรงเรียนเมตตาวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
137
เด็กหญิงจารุวรรณ  คำแสน
ม.1
โรงเรียนเมตตาวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
138
เด็กหญิงจารุวรรณ  ศรีอ่อน
ม.1
โรงเรียนเมตตาวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
139
เด็กหญิงจินต์จุฑา  บุญเผย
ม.1
โรงเรียนเมตตาวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
140
เด็กหญิงจิราพร  หวานสันเที๊ยะ
ม.1
โรงเรียนเมตตาวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
141
เด็กหญิงจิราวรรณ  นรสีหา
ม.1
โรงเรียนเมตตาวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
142
เด็กหญิงจุฑามาศ  จันอุดร
ม.2
โรงเรียนเมตตาวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
143
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  สุขเสน
ป.6
โรงเรียนเมตตาวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
144
เด็กหญิงเจนจิรา  แก้วเขียว
ม.3
โรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
145
เด็กหญิงชญาดา  พิมพ์สิงห์
ม.1
โรงเรียนเมตตาวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
146
เด็กหญิงชญานิศ  พิมพ์สิงห์
ม.1
โรงเรียนเมตตาวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
147
เด็กหญิงชลธิชา  ตระกูลทา
ม.1
โรงเรียนเมตตาวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
148
เด็กหญิงชลธิชา  สีสะออน
ม.1
โรงเรียนเมตตาวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
149
เด็กชายชัญญนิวิฐ  สุนประโคน
ม.1
โรงเรียนเมตตาวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
150
เด็กชายชัยนันท์  แก้วอุดสา
ม.1
โรงเรียนเมตตาวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
151
เด็กหญิงชาลิสา  ทองซุย
ม.2
โรงเรียนเมตตาวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เพชรบูรณ์ เขต 2

ณ โรงเรียนเมตตาวิทยา
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
152
เด็กหญิงณัฐชา  อินทรประสาน
ม.1
โรงเรียนเมตตาวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
153
เด็กหญิงณัฐติกาญจน์  ปรวนอุ้ม
ม.2
โรงเรียนเมตตาวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
154
เด็กชายณัฐนนท์  พรภักดี
ม.2
โรงเรียนเมตตาวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
155
เด็กหญิงณัฐนิชา  รูปศรี
ม.1
โรงเรียนเมตตาวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
156
เด็กชายณัฐพงษ์  มาตชัยเคน
ม.2
โรงเรียนบ้านดงขวาง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
157
เด็กหญิงณัฐพร  บันเทา
ม.1
โรงเรียนเมตตาวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
158
เด็กหญิงณัฐพร  ภักดีเขียว
ม.2
โรงเรียนเมตตาวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
159
เด็กหญิงดวงชีวัน  โต๊ะเหลือ
ม.3
โรงเรียนเมตตาวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
160
เด็กหญิงเตือนใจ  แก้วอุสา
ม.2
โรงเรียนบ้านฝาย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
161
เด็กหญิงถิรพร  คำโสม
ม.2
โรงเรียนเมตตาวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
162
เด็กชายธนกฤต  รังษี
ม.2
โรงเรียนเมตตาวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
163
เด็กชายธนทัต  สิงห์คำ
ม.3
โรงเรียนเมตตาวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
164
เด็กชายธนพล  กิจดี
ม.2
โรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
165
นายธนวัฒน์  แก้วครอง
ม.3
โรงเรียนบ้านดงขวาง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
166
เด็กชายธนวิชญ์  ครุฑา
ม.3
โรงเรียนเมตตาวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
167
เด็กหญิงธวัลรัตน์  ทองเฉย
ม.3
โรงเรียนเมตตาวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
168
เด็กหญิงธัญขนก  นนงาม
ม.3
โรงเรียนเมตตาวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
169
เด็กหญิงธารีรัตน์  ฉัตรบรรยงค์
ม.3
โรงเรียนเมตตาวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
170
เด็กหญิงธิดารัตน์  คุณนะ
ม.3
โรงเรียนเมตตาวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
171
เด็กชายนนทพัทธ์  แก้วเพิ่ม
ม.1
โรงเรียนเมตตาวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
172
เด็กชายนเรศ  ม่วงน้อยเจริญ
ม.2
โรงเรียนเมตตาวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
173
เด็กหญิงนันทิชา  แผนทัค
ม.2
โรงเรียนเมตตาวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
174
เด็กหญิงนัยนันท์  มาดี
ม.1
โรงเรียนเมตตาวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
175
เด็กหญิงน้ำทิพย์  มิยา
ม.2
โรงเรียนเมตตาวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
176
เด็กหญิงบงกช  พรมตอง
ม.1
โรงเรียนเมตตาวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
177
เด็กหญิงบัวชมภูภัทร์  บัวภา
ป.6
โรงเรียนเมตตาวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
178
เด็กชายปธานิน  แสงมณี
ม.1
โรงเรียนเมตตาวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
179
เด็กหญิงปภัสรา  สร้อยตา
ม.1
โรงเรียนบ้านดงขวาง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
180
เด็กหญิงประกายดาว  บุดดา
ม.1
โรงเรียนเมตตาวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
181
เด็กหญิงปวีณ์สุดา  บัวคำ
ม.1
โรงเรียนเมตตาวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เพชรบูรณ์ เขต 2

ณ โรงเรียนเมตตาวิทยา
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
182
เด็กหญิงปิยวรรณ  หาสิงห์ทอง
ม.3
โรงเรียนเมตตาวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
183
เด็กหญิงปิยะธิดา  แก้วแจ่ม
ม.1
โรงเรียนเมตตาวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
184
เด็กหญิงปิยะพร  ผิวทอง
ม.2
โรงเรียนเมตตาวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
185
เด็กหญิงผกามาศ  เติมศักดิ์
ม.1
โรงเรียนเมตตาวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
186
เด็กชายพงศธร  นครศรี
ม.2
โรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
187
เด็กหญิงพจณี  เตาวาน
ม.2
โรงเรียนบ้านฝาย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
188
เด็กหญิงพรนภา  ชัยชะนะ
ม.2
โรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
189
เด็กหญิงพรนภา  บุญจันทร์
ม.1
โรงเรียนบ้านฝาย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
190
เด็กหญิงพรปวีณ์  อ่อนสา
ม.1
โรงเรียนเมตตาวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
191
เด็กชายพลกันต์  วันชัย
ม.1
โรงเรียนเมตตาวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
192
เด็กหญิงพัชรพร  คงดำ
ม.1
โรงเรียนเมตตาวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
193
เด็กหญิงพิชญาพรณ์  เชียงสวนจิก
ม.3
โรงเรียนเมตตาวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
194
เด็กชายพูนลาภ  วงศ์วาณิชวัฒนา
ม.3
โรงเรียนเมตตาวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
195
เด็กหญิงเพชรพลอย  สุกจันทร์
ม.2
โรงเรียนเมตตาวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
196
เด็กหญิงเพชรลดา  ทองอิ่ม
ม.1
โรงเรียนเมตตาวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
197
เด็กหญิงภัทรงรินทร์  พันอินทร์
ม.1
โรงเรียนเมตตาวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
198
เด็กชายภัทรพงศ์  สมวงศ์
ม.3
โรงเรียนเมตตาวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
199
เด็กหญิงภัทราภรณ์  สุวรรณราช
ม.1
โรงเรียนเมตตาวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
200
เด็กชายภานุกร  หอมหวล
ม.3
โรงเรียนเมตตาวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
201
เด็กชายภานุพงศ์  ทิพย์อักษร
ม.2
โรงเรียนเมตตาวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
202
เด็กชายภานุวัฒน์  หอมหวล
ม.1
โรงเรียนเมตตาวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
203
เด็กหญิงภิรญา  กีรติเมธาวุฒิ
ม.1
โรงเรียนเมตตาวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
204
เด็กหญิงมณีแดง  พานาค
ม.1
โรงเรียนเมตตาวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
205
เด็กหญิงมยุรฉัตร  หวลวิไล
ม.1
โรงเรียนเมตตาวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
206
เด็กหญิงโยทกา  วรรคบุตร
ม.2
โรงเรียนเมตตาวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
207
เด็กชายรัฐศักดิ์  สมศรี
ม.3
โรงเรียนเมตตาวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
208
เด็กหญิงรัตนาภรณ์  โพธิ์ไชย
ม.1
โรงเรียนเมตตาวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
209
เด็กหญิงลัดดาวรรณ  นาสุริวงษ์
ม.1
โรงเรียนเมตตาวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
210
เด็กหญิงวรนุช  พรมสะอาด
ม.1
โรงเรียนเมตตาวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
211
เด็กหญิงวรภรณ์  แก้ววิไลย์
ม.3
โรงเรียนเมตตาวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เพชรบูรณ์ เขต 2

ณ โรงเรียนเมตตาวิทยา
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
212
เด็กหญิงวิจิตรา  จันทร์สุวรรณ
ม.1
โรงเรียนบ้านดงขวาง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
213
เด็กชายวิชานนท์  พรสวรรค์
ม.1
โรงเรียนบ้านดงขวาง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
214
เด็กหญิงวิภาวดี  เอกพงษ์
ม.1
โรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
215
เด็กชายวิรัตน์  วงษ์ศรีรักษ์
ม.1
โรงเรียนเมตตาวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
216
เด็กหญิงวิศากร  เก่งนอก
ม.2
โรงเรียนเมตตาวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
217
เด็กชายวีรวัฒน์  วันเสน
ม.2
โรงเรียนเมตตาวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
218
เด็กหญิงศจิษฐา  ซ้อนงาม
ม.3
โรงเรียนเมตตาวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
219
เด็กชายศรชัย  ขันเงิน
ม.1
โรงเรียนเมตตาวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
220
เด็กหญิงศศิธร  ท่าเสาร์
ม.2
โรงเรียนบ้านฝาย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
221
เด็กหญิงศิราภรณ์  อินทมาตร
ม.2
โรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
222
เด็กชายศิริชัย  น้อยลา
ม.2
โรงเรียนบ้านดงขวาง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
223
เด็กชายศุภกร  สมทอง
ม.1
โรงเรียนเมตตาวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
224
เด็กชายศุภกิจ  สมศรี
ม.2
โรงเรียนเมตตาวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
225
เด็กชายศุภสิทธิ์  ประทิปจิตต์
ม.1
โรงเรียนเมตตาวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
226
เด็กชายศุภสิทธิ์  สว่างภักดี
ม.1
โรงเรียนเมตตาวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
227
เด็กหญิงสารินทร์  การบรรจง
ม.1
โรงเรียนเมตตาวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
228
เด็กชายสิญญพงศ์  เดชปิติอานนท์
ม.2
โรงเรียนเมตตาวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
229
เด็กชายสิทธิโชค  คนมาก
ม.2
โรงเรียนเมตตาวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
230
เด็กหญิงสิรินธร  อุดมศิลป์
ม.1
โรงเรียนเมตตาวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
231
เด็กหญิงสิริยาภรณ์  แก้วเขียว
ม.3
โรงเรียนเมตตาวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
232
เด็กหญิงสุชานาถ  โม้งปราณีต
ม.2
โรงเรียนเมตตาวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
233
เด็กหญิงสุทธิดา  เหมวา
ม.1
โรงเรียนบ้านฝาย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
234
เด็กชายสุทัศน์  อินทร์ตา
ม.3
โรงเรียนบ้านดงขวาง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
235
เด็กหญิงสุธาสินี  ดีมูล
ม.2
โรงเรียนเมตตาวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
236
เด็กหญิงสุพรรษา  ปลั่งกลาง
ม.1
โรงเรียนบ้านดงขวาง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
237
เด็กหญิงสุภาภรณ์  ทนเทียน
ม.3
โรงเรียนเมตตาวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
238
เด็กหญิงหัศยาพร  สงค์ใต้
ม.2
โรงเรียนเมตตาวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
239
เด็กหญิงอนัชพร  พึ่งศักดิ์
ม.2
โรงเรียนเมตตาวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
240
เด็กหญิงอนัญญา  สินชัย
ม.3
โรงเรียนบ้านฝาย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
241
เด็กชายอนันตชัย  เถาสละ
ม.1
โรงเรียนเมตตาวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เพชรบูรณ์ เขต 2

ณ โรงเรียนเมตตาวิทยา
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
242
เด็กหญิงชุติกาญจน์  ด้วงคำ
ม.1
โรงเรียนเมตตาวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
243
เด็กหญิงญานิกา  ประกิจ
ม.1
โรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
244
เด็กหญิงณญาดา  แก้วพิมพ์
ม.1
โรงเรียนเมตตาวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
245
เด็กหญิงณัฏฐิฎา  จรหม่าน
ม.3
โรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
246
เด็กหญิงณัฐกฤตรา  สุขสอาด
ม.2
โรงเรียนเมตตาวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
247
เด็กหญิงปาณิสตา  ปารี
ม.1
โรงเรียนเมตตาวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
248
เด็กหญิงปาณิสรา  ร่มสบาย
ม.2
โรงเรียนเมตตาวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
249
เด็กหญิงปาณิสรา  เส็นโกบ
ม.1
โรงเรียนเมตตาวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
250
เด็กหญิงปาริฉัตร  แสนแก้ว
ม.3
โรงเรียนเมตตาวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
251
เด็กหญิงปิยมาศ  กะรัมย์
ม.1
โรงเรียนเมตตาวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
252
เด็กหญิงวรรญา  ตุ้นทรัพย์
ม.1
โรงเรียนเมตตาวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
253
เด็กชายวรวัฒน์  รักก้อน
ม.2
โรงเรียนเมตตาวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
254
เด็กหญิงวศินี  เพียรช่าง
ม.2
โรงเรียนเมตตาวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
255
เด็กหญิงวัชรภรณ์  นวลศรี
ม.2
โรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
256
เด็กหญิงวันวิสา  พิมพา
ม.2
โรงเรียนเมตตาวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
257
เด็กหญิงอรวี  คุณวงศ์
ม.2
โรงเรียนเมตตาวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
258
เด็กหญิงอรอนงค์  ฉลวย
ม.2
โรงเรียนเมตตาวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
259
เด็กหญิงอริสรา  สีเลื่อม
ม.3
โรงเรียนเมตตาวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
260
เด็กหญิงอัจฉริยา  จันลิ
ม.2
โรงเรียนเมตตาวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
261
เด็กหญิงอานิญชยา  สุวรรณ์
ม.1
โรงเรียนเมตตาวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
262
เด็กชายอิศรานุวัฒน์  ชาวดร
ม.1
โรงเรียนเมตตาวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
263
เด็กหญิงอุดมลักษณ์  จันทร์ใจ
ม.1
โรงเรียนเมตตาวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
เพชรบูรณ์ เขต 2

ณ โรงเรียนเมตตาวิทยา
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
264
เด็กหญิงกนกพร  ตันอินทร์
ป.6
โรงเรียนเมตตาวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
265
เด็กหญิงกนิษฐา  สายคำด้วง
ป.5
โรงเรียนเมตตาวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
266
เด็กหญิงกรกร  สุขมา
ป.4
โรงเรียนเมตตาวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
267
เด็กชายกรกฤต  ต่ออำนาจ
ป.6
โรงเรียนเมตตาวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
268
เด็กหญิงกรองแก้วกุลกฤติยาณี  แก้วพัด
ป.5
โรงเรียนเมตตาวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
269
เด็กชายกฤษณะ  อนุมาตร์
ป.6
โรงเรียนเมตตาวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
270
เด็กหญิงกฤษณา  ตะใบ
ป.5
โรงเรียนเมตตาวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
271
เด็กหญิงกฤษติยา  อินคำ
ป.5
โรงเรียนเมตตาวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
272
เด็กชายกวินท์  สิงห์ทอง
ป.6
โรงเรียนเมตตาวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
273
เด็กหญิงกัชษญา  ชัยพินิจ
ป.6
โรงเรียนเมตตาวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
274
เด็กหญิงกัลยรัตน์  พวงเอี่ยม
ป.5
โรงเรียนเมตตาวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
275
เด็กหญิงกานต์ธิดา  แสนยากุล
ป.6
โรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
276
เด็กหญิงกุมวารี  ชุมสาย
ป.6
โรงเรียนเมตตาวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
277
เด็กหญิงกุลณัฐ  กายา
ป.5
โรงเรียนเมตตาวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
278
เด็กหญิงกุลนิดา  พงษ์พันธ์
ป.5
โรงเรียนเมตตาวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
279
เด็กหญิงเกศกานดา  มูลพันธ์
ป.6
โรงเรียนเมตตาวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
280
เด็กชายเกียรติศักดิ์  ดวงติ๊บ
ป.6
โรงเรียนเมตตาวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
281
เด็กชายเกียรติศักดิ์  โรเบิร์ทโมล
ป.4
โรงเรียนเมตตาวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
282
เด็กชายไกลกังวล  ธรรมจักร์
ป.6
โรงเรียนเมตตาวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
283
เด็กชายจอมเทวะ  ทองคำ
ป.5
โรงเรียนเมตตาวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
284
เด็กชายจักรินทร์  ทองหนัก
ป.6
โรงเรียนเมตตาวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
285
เด็กหญิงจินตพร  กาน้อย
ป.6
โรงเรียนเมตตาวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
286
เด็กหญิงจิราพรรณ  พงศ์คำ
ป.4
โรงเรียนเมตตาวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
287
เด็กหญิงจิราภรณ์  พงศ์คำ
ป.4
โรงเรียนเมตตาวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
288
เด็กหญิงจิราวรรณ  สกุลนีย์
ป.6
โรงเรียนเมตตาวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
289
เด็กหญิงจีรพร  หรั่งมา
ป.5
โรงเรียนเมตตาวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
290
เด็กหญิงจุฑาทิพย์  คูณเงิน
ป.5
โรงเรียนเมตตาวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
291
เด็กหญิงจุฑาพร  อินดีคำ
ป.6
โรงเรียนเมตตาวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
292
เด็กหญิงจุฑารัตน์  จุมจุ้ย
ป.4
โรงเรียนเมตตาวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
293
เด็กหญิงเจนจิรา  ขำบัณฑิตย์
ป.6
โรงเรียนเมตตาวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
เพชรบูรณ์ เขต 2

ณ โรงเรียนเมตตาวิทยา
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
294
เด็กหญิงชลธิชา  เสาร์ระสุด
ป.6
โรงเรียนเมตตาวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
295
เด็กหญิงชวัลนุช  จันทร์แก่น
ป.6
โรงเรียนเมตตาวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
296
เด็กชายชาญชัย  ชัยสงค์
ป.6
โรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
297
เด็กชายชาญณรงค์  สังคะทิพย์
ป.4
โรงเรียนเมตตาวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
298
เด็กชายชาติชาญชัย  แก่นโท
ป.6
โรงเรียนเมตตาวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
299
เด็กชายชุติพันธุ์  หาสิงห์ทอง
ป.5
โรงเรียนเมตตาวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
300
เด็กหญิงญาณันธร  คำมุงคุณ
ป.4
โรงเรียนเมตตาวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
301
เด็กหญิงญานิศา  อารีสุก
ป.5
โรงเรียนเมตตาวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
302
เด็กชายฐนิต  สีหาสุต
ป.5
โรงเรียนเมตตาวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
303
เด็กหญิงฐิดาภา  นาคำ
ป.6
โรงเรียนเมตตาวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
304
เด็กหญิงฐิตินม  ตัน
ป.6
โรงเรียนเมตตาวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
305
เด็กหญิงฐิติรัตน์  ศรีรุณ
ป.5
โรงเรียนเมตตาวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
306
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  แร่เขียว
ป.6
โรงเรียนเมตตาวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
307
เด็กหญิงณัฏธิดา  แซ่วื่อ
ป.6
โรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
308
เด็กหญิงณัฐชานันท์  สีแก้ว
ป.6
โรงเรียนเมตตาวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
309
เด็กหญิงณัฐณิชา  อุ่นจันทร์
ป.6
โรงเรียนเมตตาวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
310
เด็กชายณัฐดนัย  ไพรทอง
ป.4
โรงเรียนเมตตาวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
311
เด็กหญิงณัฐธิดา  ถ้ำกระโทก
ป.5
โรงเรียนเมตตาวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
312
เด็กหญิงณัฐธิดา  พรมแสง
ป.5
โรงเรียนเมตตาวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
313
เด็กหญิงณัฐนันท์  ขุนหีต
ป.6
โรงเรียนเมตตาวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
314
เด็กหญิงณัฐพร  ตรีจักร์
ป.5
โรงเรียนเมตตาวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
315
เด็กชายณัฐพล  หุมนา
ป.6
โรงเรียนเมตตาวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
316
เด็กหญิงณัฐรินทร์  พามาก
ป.6
โรงเรียนเมตตาวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
317
เด็กชายณัฐวุฒิ  สืบศรี
ป.6
โรงเรียนเมตตาวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
318
เด็กหญิงณิชกมล  พลอ้น
ป.6
โรงเรียนเมตตาวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
319
เด็กหญิงดวงพร  แก้วอุสา
ป.6
โรงเรียนบ้านฝาย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
320
เด็กหญิงดุษฎี  รอดชู
ป.5
โรงเรียนเมตตาวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
321
เด็กชายตรีวิทย์  บุดดา
ป.5
โรงเรียนเมตตาวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
322
เด็กชายทวิช  ใจน้อย
ป.6
โรงเรียนเมตตาวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
323
เด็กชายทวีศักดิ์  หาญรักษ์
ป.4
โรงเรียนเมตตาวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
เพชรบูรณ์ เขต 2

ณ โรงเรียนเมตตาวิทยา
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
324
เด็กชายธนากร  ดอนไพร
ป.6
โรงเรียนเมตตาวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
325
เด็กชายธรกฤต  หลีพันธุ์
ป.6
โรงเรียนเมตตาวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
326
เด็กชายธราเทพ  แก้วพัด
ป.4
โรงเรียนเมตตาวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
327
เด็กหญิงธัญชนก  มะโนทน
ป.5
โรงเรียนเมตตาวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
328
เด็กชายธัญพิสิษฐ์  ริมนก
ป.6
โรงเรียนเมตตาวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
329
เด็กหญิงธัญวรัตน์  คำสิงห์
ป.6
โรงเรียนเมตตาวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
330
เด็กหญิงธัญวรัตน์  แสงอยู่
ป.5
โรงเรียนบ้านฝาย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
331
เด็กหญิงธารารัตน์  ศรีละออง
ป.6
โรงเรียนเมตตาวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
332
เด็กชายธีรภัทร  ลาคำ
ป.6
โรงเรียนเมตตาวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
333
เด็กชายธีรวัฒน์  กุลเกียว
ป.6
โรงเรียนเมตตาวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
334
เด็กชายธีระพงษ์  หมวกหลำ
ป.5
โรงเรียนเมตตาวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
335
เด็กชายนนทกร  แก้วมะโน
ป.5
โรงเรียนเมตตาวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
336
เด็กหญิงนมฤดี  ตรีหยัน
ป.6
โรงเรียนเมตตาวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
337
เด็กหญิงนัญชณา  สว่างภักดี
ป.6
โรงเรียนเมตตาวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
338
เด็กชายนัทวัฒน์  ผัดสม
ป.6
โรงเรียนเมตตาวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
339
เด็กชายนันทพงศ์  ชินภักดี
ป.5
โรงเรียนเมตตาวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
340
เด็กหญิงนันทพร  คูณแก้ว
ป.5
โรงเรียนเมตตาวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
341
เด็กหญิงนันทิตา  พ้วยกิ
ป.6
โรงเรียนเมตตาวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
342
เด็กหญิงน้ำฝน  กันเดิน
ป.6
โรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
343
เด็กหญิงนิตยา  พาเก้ว
ป.6
โรงเรียนเมตตาวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
344
เด็กหญิงนิราพร  ศรีรัตน์
ป.6
โรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
345
เด็กหญิงเนตรนภา  เจตนจิตร์
ป.4
โรงเรียนเมตตาวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
346
เด็กหญิงบุญจิรา  นรมั่ง
ป.6
โรงเรียนเมตตาวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
347
เด็กชายปกรณ์  ทองวัน
ป.6
โรงเรียนเมตตาวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
348
เด็กหญิงปนัดดา  รักก้อน
ป.6
โรงเรียนบ้านฝาย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
349
เด็กชายปรเมษ  อินทรประสาน
ป.6
โรงเรียนเมตตาวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
350
เด็กหญิงประภัสสร  ดีนา
ป.6
โรงเรียนเมตตาวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
351
เด็กหญิงปัญจิรา  แต้มเนียม
ป.5
โรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
352
เด็กหญิงปาริฉัตร  มูลทาดี
ป.6
โรงเรียนเมตตาวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
353
เด็กหญิงปาลีรัตน์  นาคสง
ป.6
โรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
เพชรบูรณ์ เขต 2

ณ โรงเรียนเมตตาวิทยา
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
354
เด็กหญิงพรรณวษา  บุญสิงห์
ป.6
โรงเรียนเมตตาวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
355
เด็กหญิงพันธกานต์  ตุ้มทอง
ป.6
โรงเรียนเมตตาวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
356
เด็กหญิงพาณิภัค  กองแก้ว
ป.6
โรงเรียนเมตตาวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
357
เด็กหญิงพิชญามญชุ์  ทักคุ้ม
ป.5
โรงเรียนเมตตาวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
358
เด็กหญิงพิมพ์นารา  สวนคำศรี
ป.6
โรงเรียนเมตตาวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
359
เด็กชายพุฒิเมธ  จวบสุข
ป.5
โรงเรียนเมตตาวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
360
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ปิ่นปั่น
ป.4
โรงเรียนเมตตาวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
361
เด็กหญิงเพ็ยนภา  เกิดน้อย
ป.6
โรงเรียนเมตตาวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
362
เด็กหญิงภวิตรา  สุทธหลวง
ป.6
โรงเรียนเมตตาวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
363
เด็กหญิงภัทรกร  ทองสวย
ป.6
โรงเรียนเมตตาวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
364
เด็กชายภัทรพงศ์  จันหีบ
ป.6
โรงเรียนเมตตาวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
365
เด็กหญิงภัทรวดี  ปวงกาวี
ป.6
โรงเรียนเมตตาวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
366
เด็กชายภานุวิชญ์  เศษโพธิ์
ป.6
โรงเรียนเมตตาวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
367
เด็กชายภูบดินทร์  เรืองเดช
ป.5
โรงเรียนเมตตาวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
368
เด็กชายภูริภัทร  ศรีทับทิม
ป.6
โรงเรียนเมตตาวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
369
เด็กชายมงคล  ไฉนงุ้น
ป.6
โรงเรียนเมตตาวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
370
เด็กชายมงคล  ยาพันธิ์
ป.6
โรงเรียนเมตตาวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
371
เด็กหญิงมนปรียา  เสาทอน
ป.6
โรงเรียนเมตตาวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
372
เด็กหญิงมันทนา  อินทูล
ป.6
โรงเรียนเมตตาวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
373
เด็กชายยศนัน  วันพุทธ
ป.6
โรงเรียนเมตตาวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
374
เด็กชายยุทธนา  อุดมศรี
ป.6
โรงเรียนเมตตาวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
375
เด็กชายรพีพัฒน์  พรมรัตน์
ป.4
โรงเรียนเมตตาวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
376
เด็กหญิงระพีพรรณ  พรมมะรัตน์
ป.5
โรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
377
เด็กหญิงรัชฏาพร  อินทร์พินิจ
ป.5
โรงเรียนเมตตาวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
378
เด็กหญิงรัตนวรรณ  พันอินทร์
ป.6
โรงเรียนเมตตาวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
379
เด็กหญิงรุ่งนภา  ศรีสุวรรณ์
ป.6
โรงเรียนเมตตาวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
380
เด็กหญิงรุ่งไพลิน  โพธิ์อุดม
ป.6
โรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
381
เด็กหญิงวรดา  มะยุโรวาส
ป.6
โรงเรียนเมตตาวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
382
เด็กหญิงวราทิพย์  เสามาทอง
ป.6
โรงเรียนเมตตาวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
383
เด็กชายวารุต  บุตรทอง
ป.6
โรงเรียนเมตตาวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
เพชรบูรณ์ เขต 2

ณ โรงเรียนเมตตาวิทยา
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
384
เด็กชายศักรินทร์  สงสี
ป.6
โรงเรียนเมตตาวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
385
เด็กชายศิระสิทธิ์  ไพรเพชรศักดิ์
ป.6
โรงเรียนเมตตาวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
386
เด็กหญิงศิริวรรณ  สรจันทร์
ป.6
โรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
387
เด็กหญิงศุภกานต์  สุดจำลอง
ป.5
โรงเรียนเมตตาวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
388
เด็กชายศุภกิตติ์  สิทธิจันทร์
ป.6
โรงเรียนเมตตาวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
389
เด็กชายศุภวิชญ์  แสนลี
ป.6
โรงเรียนเมตตาวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
390
เด็กหญิงสโรชา  เรืองชัย
ป.5
โรงเรียนเมตตาวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
391
เด็กชายสหรัฐ  สีทอง
ป.6
โรงเรียนเมตตาวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
392
เด็กชายสิทธินนท์  โสมาสา
ป.6
โรงเรียนเมตตาวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
393
เด็กหญิงสิมิลัน  ท้าวเงิน
ป.6
โรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
394
เด็กหญิงสิรารมย์  จันทร์ตรี
ป.6
โรงเรียนเมตตาวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
395
เด็กหญิงสิริกร  สารีแก้ว
ป.6
โรงเรียนเมตตาวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
396
เด็กหญิงสิริเพชร  คุยม่วงพันธ์
ป.5
โรงเรียนเมตตาวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
397
เด็กหญิงสุกฤตา  ใจเย็น
ป.6
โรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
398
เด็กหญิงสุดารัตน์  กองพา
ป.6
โรงเรียนเมตตาวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
399
เด็กหญิงสุทธิวาส  ป้องผัด
ป.6
โรงเรียนเมตตาวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
400
เด็กหญิงสุธาสินี  แสงพันธ์
ป.6
โรงเรียนเมตตาวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
401
เด็กหญิงสุธิดา  สาวโคตร
ป.6
โรงเรียนเมตตาวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
402
เด็กหญิงสุนิตา  วงศ์สิงห์
ป.6
โรงเรียนเมตตาวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
403
เด็กหญิงสุนิสา  สุรสรณ์
ป.5
โรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
404
เด็กหญิงสุภัสราณี  กวยวงศา
ป.5
โรงเรียนเมตตาวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
405
เด็กหญิงสุภาภรณ์  แสงจำปา
ป.6
โรงเรียนเมตตาวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
406
เด็กชายหลักทรัพย์  กรมนา
ป.6
โรงเรียนเมตตาวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
407
เด็กชายหัสวุฒิ  ปารี
ป.6
โรงเรียนเมตตาวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
408
เด็กชายอติกานต์  ใจวงค์
ป.5
โรงเรียนเมตตาวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
409
เด็กชายอนุพงศ์  ไพรวัน
ป.6
โรงเรียนเมตตาวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
410
เด็กหญิงอภิญญา  รินรัมย์
ป.6
โรงเรียนเมตตาวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
411
เด็กชายอภิรักษ์  คำมี
ป.6
โรงเรียนเมตตาวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
412
เด็กชายอภิลักษณ์  พรมมา
ป.6
โรงเรียนเมตตาวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
413
เด็กหญิงอรจิรา  นูตา
ป.6
โรงเรียนเมตตาวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
เพชรบูรณ์ เขต 2

ณ โรงเรียนเมตตาวิทยา
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
414
เด็กหญิงชนนิกานต์  หนูเวียง
ป.6
โรงเรียนเมตตาวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
415
เด็กหญิงชนพร  แก่นนาก
ป.6
โรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
416
เด็กชายชนาธิป  โสนา
ป.6
โรงเรียนเมตตาวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
417
เด็กหญิงชนิกานต์  เขียวเหลือง
ป.6
โรงเรียนเมตตาวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
418
เด็กหญิงชนิกานต์  ทองเกลี้ยง
ป.6
โรงเรียนบ้านฝาย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
419
เด็กหญิงทิพย์วรา  เกษามูล
ป.5
โรงเรียนเมตตาวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
420
เด็กชายธนกร  กันตุ่ม
ป.6
โรงเรียนเมตตาวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
421
เด็กชายธนกร  พรมโต๊ะ
ป.6
โรงเรียนเมตตาวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
422
เด็กชายธนกฤต  ศรีอุดกัน
ป.6
โรงเรียนเมตตาวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
423
เด็กหญิงธนวรรณ  วงษ์มีมา
ป.5
โรงเรียนเมตตาวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
424
เด็กหญิงปิ่นเพชร  พลยศ
ป.4
โรงเรียนเมตตาวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
425
เด็กชายปิยะณัฐ  สิงหา
ป.6
โรงเรียนเมตตาวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
426
เด็กชายเปรมินทร์  พุทธา
ป.6
โรงเรียนเมตตาวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
427
เด็กหญิงพนิดา  โต๊ะเหลือ
ป.5
โรงเรียนเมตตาวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
428
เด็กหญิงพรพนา  เจริญชีพ
ป.6
โรงเรียนเมตตาวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
429
เด็กหญิงวิชิตา  ปานทอง
ป.6
โรงเรียนเมตตาวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
430
เด็กหญิงวิราชินี  สีสังข์
ป.6
โรงเรียนเมตตาวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
431
เด็กหญิงวิไลวรรณ  ศิลาคำ
ป.6
โรงเรียนเมตตาวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
432
เด็กชายวิศรุต  สีดาต้น
ป.6
โรงเรียนเมตตาวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
433
เด็กหญิงศศิกานต์  คำมา
ป.5
โรงเรียนเมตตาวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
434
เด็กหญิงอรทัย  ข้อทอง
ป.5
โรงเรียนเมตตาวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
435
เด็กหญิงอริสรา  คำวิเศษ
ป.4
โรงเรียนเมตตาวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
436
เด็กชายอัครเดช  เหง้ากอก
ป.6
โรงเรียนเมตตาวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
437
เด็กหญิงอัญชลี  คงสิงห์
ป.6
โรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
438
เด็กหญิงอารียา  หาญรักษ์
ป.5
โรงเรียนเมตตาวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
439
เด็กชายอิทธิกร  เหรียญน้อย
ป.6
โรงเรียนเมตตาวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
440
เด็กหญิงอุษณารัตน์  มีลาภ
ป.6
โรงเรียนเมตตาวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์