ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
เพชรบูรณ์ เขต 1

ณ คณิตประถมห้องสอบ 1 โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กชายกชกร  ขอนขะแจะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
2
เด็กหญิงกชกร  ศรีเมือง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
3
เด็กหญิงกชพร  ภารไสว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
4
เด็กหญิงกชวรรณ  มณีวรรณ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
5
เด็กหญิงกนกลดา  แซ่ตั้ง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
6
เด็กหญิงกนกวรรณ  ตุ้ยมูล
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
7
เด็กชายกมลภพ  ศรีแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
8
เด็กหญิงกมลรส  ทองรินทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
9
เด็กหญิงกมลลักษณ์  สุขรื่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
10
เด็กชายกรณ์ดนัย  พักนาค
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
11
เด็กชายกรภัทร  จันทร์แจ้ง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
12
เด็กหญิงกรองกาญจน์  เกษไกรศรีกาญจน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
13
เด็กหญิงกรัณฑรัตน์  ทองสูงเนิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
14
เด็กชายกฤตพจน์  ดีดาร์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
15
เด็กหญิงกฤติกา  สังข์เมือง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
16
เด็กชายกฤติพงษ์  พึ่งศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
17
เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  จันทร์เที่ยง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
18
เด็กชายกฤศปกรณ์  แซมสีม่วง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
19
เด็กชายกฤษฎ์  ถนัดพงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
20
เด็กชายกฤษณพงศ์  ศรีษะใบ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
21
เด็กชายกษิดิศ  สายแก้วมา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
22
เด็กชายก้องภพ  บุญสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
23
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  นิลคง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
24
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ศิริเกตุ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
25
เด็กหญิงกัญญาภัค  จิตรสำราญ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
26
เด็กหญิงกัญญาวีร์  คำเพลิง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
27
เด็กชายกันตพงศ์  ชื่นเชี่ยวยนต์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
28
เด็กชายกันตวิชญ์  รัตนวรุณรัตน์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
29
เด็กหญิงกันติชา  อุ่นปฏิชัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
30
เด็กหญิงกัลยกร  เกาะแก้ง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
31
เด็กหญิงกัลยรัตน์  แก้วขาว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
32
เด็กชายกาญจนศักดิ์  เพ็งพุฒ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
33
เด็กหญิงกานต์สิรี  หรรษนันท์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
34
เด็กชายกายดนัย  ชูดอก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
35
เด็กชายกิตติกร  ปีเกิด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
36
เด็กชายกิตติพัฒน์  พินดวง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
37
เด็กชายกิตติภพ  สุวรรณกูฏ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
38
เด็กชายกิตติวินท์  ภักดีสาร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
39
เด็กชายกิตติศักดิ์  ม่วงภูเขียว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
40
เด็กชายกีรติ  เมฆพัฒน์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
เพชรบูรณ์ เขต 1

ณ คณิตประถม ห้องสอบ 2 โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
41
เด็กหญิงกีรติกา  สียา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
42
เด็กหญิงกุลณภัทร  ไกรสิทธิรัตน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
43
เด็กหญิงกุลณัฐ  ปิ่นเพชร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
44
เด็กหญิงกุลยา  ทินกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
45
เด็กชายเกริกฤทธิ์  ตันธราพรฤกษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
46
เด็กชายเกียรติศักดิ์  วงศ์ช้าง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
47
เด็กชายโกศิยพงษ์  กิ่งโม้
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
48
เด็กชายขจรพงศ์  ลิ้มทองไพศาล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
49
เด็กชายขวัญชัย  เพ็ชรสุข
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
50
เด็กชายคชาพนธ์  รังษีสกรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
51
เด็กชายคณาธิป  การกิ่งไพร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
52
เด็กชายคณาธิป  ศรีสว่างสุข
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
53
เด็กชายคณาพงษ์  โสมา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
54
เด็กชายคณาภัค  โสมา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
55
เด็กชายคมน์ณพัทธ์  ชัชวาลานนท์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
56
เด็กหญิงคมฤทัย  โพธิ์วัด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
57
เด็กหญิงคันธมาทน์  จันทร์โท
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
58
เด็กชายจตุพงศ์  ศิลกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
59
เด็กชายจตุรภุช  ตั้งกิจเจริญโรจน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
60
เด็กหญิงจริยกมล  บุญมา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
61
เด็กชายจักรกฤษ  แร่พรม
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำร้อน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
62
เด็กชายจักรภพ  มาจาก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
63
เด็กชายจาฏพัจน์  กำแพงงาม
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
64
เด็กหญิงจิตติภัทรา  ตาลสุข
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
65
เด็กหญิงจิตรานุช  จันทร์เมือง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
66
เด็กชายจิรโชติ  พรหมพงษ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
67
เด็กหญิงจิรภิญญา  แดงด้วง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
68
เด็กชายจิรวัฒน์  เขียวประดิษฐ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
69
เด็กชายจิรวัฒน์  ศรีสรณ์กาฬ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
70
เด็กหญิงจิราพัชร  พันธุ์น้อย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
71
เด็กหญิงจุฑารักษ์  คงจริง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
72
เด็กหญิงจุฑารัตน์  มาเมือง
ป.5
โรงเรียนบ้านหัวนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
73
เด็กชายเจตต์สุวรรณ  เปรมศิริปภา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
74
เด็กชายเจริญศักดิ์  ขวัญนิน
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
75
เด็กหญิงโจซาฟิน  เบอร์ค
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
76
เด็กชายฉัตรดนัย  ทากูล
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
77
เด็กชายเฉลิมศักดิ์  อ่างแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
78
เด็กหญิงชญาดา  หงษ์ทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
79
เด็กหญิงชฎาภา  นกเทศ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
80
เด็กหญิงชนกวนันท์  ชาญพหล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
เพชรบูรณ์ เขต 1

ณ คณิตประถม ห้องสอบ 3 โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
81
เด็กชายชนกันต์  เงินโฉม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
82
เด็กหญิงชนัญชิดา  หล่อยิ่งยงไพศาล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
83
เด็กหญิงชนันธร  อ่อนสา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
84
เด็กชายชนาธิป  เพ็ชรพลิก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
85
เด็กหญิงชนาภา  เริงหิรัญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
86
เด็กชายชนายุส  รบชนะ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
87
เด็กหญิงชนิกานต์  เหล็กสัก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
88
เด็กชายชยพล  กัญยะมาสา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
89
เด็กชายชโยดม  ไชยชะอุ่ม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
90
เด็กชายชวนากร  แก้วคง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
91
เด็กหญิงชัญญานุช  ผิวงาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
92
เด็กชายชัยกาญน์  เทียนทอง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
93
เด็กชายชัยบดินทร์  เริงหิรัญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
94
เด็กชายชัยพฤกษ์  แบะเพชร
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
95
เด็กหญิงชามาวีร์  วันชัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
96
เด็กหญิงชารีนา  เนินนาค
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
97
เด็กหญิงชาลิสา  บัวสุก
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
98
เด็กชายชินวุธ  ชินหงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
99
เด็กชายชิษณุพงศ์  ยะกิจ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
100
เด็กหญิงชื่นฤทัย  พันธ์เพชร
ป.6
โรงเรียนบ้านสักแห้ง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
101
เด็กหญิงชุติกาญจน์  ทองประดับ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
102
เด็กหญิงชุติกาญจน์  สมทรัพย์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
103
เด็กชายโชติชนก  กล่ำป่วน
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
104
เด็กหญิงฌลานันท์  พรหมเศรณี
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
105
เด็กหญิงณพิชญา  ช่วยบำรุง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
106
เด็กหญิงญาณภา  ต่ายขาว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
107
เด็กชายญาณวุฒิ  จันวัตร
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
108
เด็กชายญาณาวุฒิ  ภักดีไทย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
109
เด็กหญิงญาณิณดา  เจริญผล
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
110
เด็กหญิงญาดา  คงเมือง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
111
เด็กหญิงญาดา  คุ้มสุวรรณ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
112
เด็กหญิงญาดาพร  ภักดีสาร
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
113
เด็กชายฐานกร  ศิริสมบูรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
114
เด็กหญิงฐานทิพย์  เฮียงก่อ
ป.6
โรงเรียนบ้านสักแห้ง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
115
เด็กหญิงฐิตาพร  ศรีษะใบ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
116
เด็กหญิงฐิตาภา  รังษีสกรณ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
117
เด็กชายฐิติภูมิ  ติสระ
ป.3
โรงเรียนบ้านหัวนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
118
เด็กหญิงฐิติรัตน์  เลี้ยงพรม
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
119
เด็กหญิงฑิฆัมพร  ทองคำสุข
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
120
เด็กหญิงณจันทร์  ม่วงอ่ำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
เพชรบูรณ์ เขต 1

ณ คณิตประถม ห้องสอบ 4 โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
121
เด็กชายณฐนนท์  พิพิศ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
122
เด็กชายณธวรรธน์  ด้วงทำ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
123
เด็กชายณภัทร  จักทอน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
124
เด็กหญิงณัชชา  สุขอยู่
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
125
เด็กหญิงณัชชา  สุขอยู่
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
126
เด็กหญิงณัชญา  บางเขียว
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
127
เด็กชายณัชพล  โทนแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
128
เด็กชายณัฏกิตต์  จันทร์หยวก
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
129
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  นันทะแสง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
130
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  พรหมบุญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
131
เด็กหญิงณัฏฐภัทร  แก้วแย้ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
132
เด็กหญิงณัฏทณิชา  พินิจผล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
133
เด็กหญิงณัฐกมล  มุ่งมาตร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
134
เด็กหญิงณัฐชญา  ชมพู
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
135
เด็กชายณัฐชนน  มาสัง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
136
เด็กชายณัฐชนน  เลี้ยงมั่น
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
137
เด็กชายณัฐชนนท์  แก้วสงค์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
138
เด็กชายณัฐชนนท์  นาหนองตุม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
139
เด็กหญิงณัฐชา  เกรียงไกรศักดิ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
140
เด็กชายณัฐชานนท์  เพชรกลึง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
141
เด็กหญิงณัฐฐวดี  คงจีน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
142
เด็กหญิงณัฐณิชา  พิทักษ์สันติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
143
เด็กหญิงณัฐณิชา  มหาสมุทร
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
144
เด็กหญิงณัฐธยาน์  ช่วยบำรุง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
145
เด็กหญิงณัฐนันท์  สุวรรณ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
146
เด็กหญิงณัฐประภา  พรพฤฒิพันธุ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
147
เด็กชายณัฐพงค์  คำชม
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำร้อน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
148
เด็กชายณัฐพงศ์  จันทร์หล่ม
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
149
เด็กหญิงณัฐพร  เถื่อนสันเทียะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
150
เด็กชายณัฐพลณ์  สายสุวรรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
151
เด็กชายณัฐภัทร  แสงเลื่อม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
152
เด็กหญิงณัฐภัทรพร  ขารอยู่
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
153
เด็กหญิงณัฐวดี  ชาลีชาติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
154
เด็กหญิงณัฐวรรณ  สายชารี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
155
เด็กหญิงณิชกมล  โป้ทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
156
เด็กหญิงณิชกานต์  ราตรี
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
157
เด็กหญิงณิชากร  แก้วนิมิตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
158
เด็กหญิงณิชารีย์  ฤทธิ์เนติกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
159
เด็กชายต้นตระการ  วงษ์ศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
160
เด็กหญิงตวงพร  สุนันทวิทย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
เพชรบูรณ์ เขต 1

ณ คณิตประถม ห้องสอบ 5 โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
161
เด็กชายติณณภพ  หนองยาง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
162
เด็กชายถิรวัฒน์  กอบแก้ว
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
163
เด็กชายทยุต  พิบูลศักดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
164
เด็กชายทรงพล  ศรีเบญจมาศ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
165
เด็กหญิงทิฆัมพร  สุพัฒ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
166
เด็กหญิงทิพย์วรรณ  ต่ออาวุธ
ป.6
โรงเรียนบ้านตะเบาะ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
167
เด็กหญิงธนกมณ  ลิลเยียดอห์ล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
168
เด็กชายธนกร  เวียนนอก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
169
เด็กชายธนกฤต  แก่นสงสัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
170
เด็กชายธนกฤต  แก่นสาร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
171
เด็กชายธนกฤต  ชุนเกาะ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
172
เด็กชายธนกฤต  ตาคำ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
173
เด็กชายธนกฤต  นาคประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
174
เด็กชายธนกฤต  วรสารศิริ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
175
เด็กชายธนกฤต  เสือดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
176
เด็กชายธนกฤต  อั้นอุดม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
177
เด็กชายธนโชติ  จันทร์คะณา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
178
เด็กชายธนดล  ช่วงชิง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
179
เด็กชายธนเดช  ธนเปรมินทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
180
เด็กชายธนทร  รุ่งเรืองศรี
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
181
เด็กชายธนบดี  อ่อนวัน
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
182
เด็กหญิงธนพร  พิมพ์เสนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
183
เด็กชายธนพล  กุนมล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
184
เด็กหญิงธนภรณ์  บุญมี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
185
เด็กชายธนวัฒน์  ปลื้มมนัส
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
186
เด็กชายธนวัฒน์  ศรีไพร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
187
เด็กชายธนวัฒน์  สภานนท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
188
เด็กชายธนวัฒน์  อยู่เสดียง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
189
เด็กชายธนัชชัย  ไชยศิลา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
190
เด็กหญิงธนัชญา  มุ่งวิชา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
191
เด็กชายธนัท  ยาพรม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
192
เด็กชายธนากร  เอี่ยมโอด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
193
เด็กชายธนาคม  หล้าบ้านโพน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
194
เด็กชายธนายุต  อ่อนโต
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
195
เด็กชายธยุตธร  จำปา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
196
เด็กชายธรรมนูญ  ธรรมประกอบ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
197
เด็กชายธรรมศักดิ์  ป้องแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
198
เด็กชายธราเทพ  เถื่อนศร
ป.4
โรงเรียนบ้านตะเบาะ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
199
เด็กชายธราวุธ  อ่อนสลุง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
200
เด็กชายธัชนนท์  ชินบุตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
เพชรบูรณ์ เขต 1

ณ คณิตประถม ห้องสอบ 6 โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
201
เด็กชายธัชพล  พุฒอ่อน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
202
เด็กหญิงธัญชนก  จูมปู
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
203
เด็กหญิงธัญชนก  มาขอด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
204
เด็กหญิงธัญญามาศ  เกยูรพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
205
เด็กหญิงธัญธร  รุ่งเรือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
206
เด็กชายธัญพิสิษฐ์  เจริญขำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
207
เด็กหญิงธัญภรณ์  ไมสเนอร์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
208
เด็กหญิงธารารัตน์  สำเนียง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
209
เด็กหญิงธาวิตา  เพชรไชโย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
210
เด็กหญิงธิดารัตน์  บุญเรือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
211
เด็กชายธีร์กวิน  เหรียญเล็ก
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
212
เด็กชายธีร์กวิน  อ่อนวัน
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
213
เด็กชายธีรเมธ  แก้วแพง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
214
เด็กหญิงนณัฐชา  เกตุกัน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
215
เด็กชายนทรัพย์  เมฆประยูร
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
216
เด็กชายนนทกร  ใจแสง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
217
เด็กชายนนทพัทธ์  คำนิมิตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
218
เด็กชายนนทวัช  แก้วบาง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
219
เด็กชายนนท์  ทิพนนท์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
220
เด็กหญิงนนภัทร  จันแป้น
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
221
เด็กชายนพรัตน์  ฉิมมา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
222
เด็กหญิงนพลักษณ์  อ่างแก้ว
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
223
เด็กชายนพวรรธน์  หล่อยิ่งยงไพศาล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
224
เด็กหญิงนภสร  ลีกีรติกุล
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
225
เด็กหญิงนภสร  ศิริฉาย
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
226
เด็กหญิงนภสร  สง่าวงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
227
เด็กชายนภัสกร  เอื้อศิริรัตนไพศาล
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
228
เด็กหญิงนภัสสร  ยิ่งสูง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
229
เด็กหญิงนภัสสร  สีทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
230
เด็กหญิงนภาวดี  เสรีผล
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
231
เด็กหญิงนรมน  คำอินทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
232
เด็กหญิงนริศรา  สุนันทวิทย์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
233
เด็กหญิงนริศราพร  สุขผ่อง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
234
เด็กชายนฤเบศวร์  พรหมเศรณีย์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
235
เด็กหญิงนฤมล  ชัยสิทธิ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
236
เด็กชายนลทวัช  มากน้อย
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำร้อน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
237
เด็กหญิงนัฐธิดา  เมธีรัตนโสภณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
238
เด็กหญิงนันท์ชพร  นาคน่วม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
239
เด็กหญิงนันท์นภัส  จันทสร
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
240
เด็กหญิงนันท์นภัส  สงวนสิน
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
เพชรบูรณ์ เขต 1

ณ คณิตประถม ห้องสอบ 7 โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
241
เด็กหญิงนันทวรรณ  บุญโสภิณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
242
เด็กหญิงนันท์สินี  มั่งศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
243
เด็กชายนิติธรรม  คงเจริญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
244
เด็กชายนิติพงษ์  สุขเจริญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
245
เด็กหญิงนิภาพรรณ  ปานม่วง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
246
เด็กหญิงนิรารัตน์  นาสะอ้าน
ป.6
โรงเรียนบ้านนายม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
247
เด็กหญิงนิศารัตน์  ขุมทรัพย์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
248
เด็กหญิงนุชนภา  กันฟอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
249
เด็กชายนุติ  บัวศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านตะเบาะ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
250
เด็กชายเนติทรณ์  กระทู้
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
251
เด็กหญิงเนรัญชรา  ศรีจินดา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
252
เด็กหญิงบงกช  เอี่ยมศรี
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
253
เด็กหญิงบัณฑิตา  ราชโสม
ป.4
โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำร้อน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
254
เด็กหญิงบัณฑิตา  สินธุเดช
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
255
เด็กหญิงบุญธิตา  กาคำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
256
เด็กหญิงบุณฑริกา  ราวิล
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
257
เด็กหญิงเบญจพรรณ  แสงรัมย์
ป.6
โรงเรียนบ้านสักแห้ง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
258
เด็กหญิงป.แก้วสกุลษ์  บัวแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
259
เด็กหญิงป.สกุลษ์แก้ว  บัวแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
260
เด็กชายปฏิยุทธ  สิงคราช
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
261
เด็กชายปฐพี  เที่ยงเรือง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
262
เด็กหญิงปทิตตา  อัตตะชีวะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
263
เด็กหญิงปทุมรัตน์  สุทธิเจริญพาณิชย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
264
เด็กหญิงปภาศินี  สายนวลเวช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
265
เด็กชายปรวัฒน์  ชมมัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
266
เด็กชายประสิทธิพล  มงคลการ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
267
เด็กชายปรัชญา  อิศรางกูร ณ อยุธยา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
268
เด็กหญิงปรีญาพร  ประวัติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
269
เด็กหญิงปรียาภรณ์  ตุนก
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
270
เด็กหญิงปรียาภรณ์  ทองอัฐ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
271
เด็กชายปวเรศ  พึ่งประดิษฐ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
272
เด็กชายปวเรศ  ศักดิ์เศรณี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
273
เด็กชายปัณณธร  ผลบุญ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
274
เด็กหญิงปัณณพร  สนิทแจง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
275
เด็กชายปัณณวัฒฒ์  กาแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
276
เด็กชายปัณณวัฒน์  เถื่อนทุ่ง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
277
เด็กหญิงปาริษา  อ่อนปาน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
278
เด็กชายปาลทัต  ธรรมจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
279
เด็กชายปิยวัฒน์  ศิลาแรง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
280
เด็กหญิงปิยะนุช  ร่วมธรรม
ป.4
โรงเรียนบ้านนายม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
เพชรบูรณ์ เขต 1

ณ คณิตประถม ห้องสอบ 8 โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
281
เด็กชายปิยังกูร  ดีสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
282
เด็กชายปุณช์กนก  พรมราช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
283
เด็กชายปุณยธิษณ์  เกสรทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
284
เด็กหญิงปุณยาพร  ทิพย์บำรุง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
285
เด็กหญิงเปรม  เอี่ยมสุทธา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
286
เด็กหญิงเปรมกมล  พรหมเศรณีย์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
287
เด็กชายพงศกร  เพชรพิบูลย์ไทย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
288
เด็กชายพงศกร  สาระวัน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
289
เด็กชายพงษ์นัฐกร  พุ่มฟัก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
290
เด็กชายพชร  แสนอินต๊ะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
291
เด็กชายพชรชล  จำชาติ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
292
เด็กชายพชรพงษ์  เมืองนา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
293
เด็กหญิงพรญาณี  โสมาสา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
294
เด็กหญิงพรทิพย์  วัฒนสิงห์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
295
เด็กหญิงพรทิภา  พันลึกเดช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
296
เด็กหญิงพรนภัส  แสงสุข
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
297
เด็กหญิงพรนภา  รู้สึก
ป.4
โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำร้อน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
298
เด็กหญิงพรพฤกษา  แก้วลาย
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
299
เด็กชายพรพิทักษ์  ยอดฉุน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
300
เด็กหญิงพริมมาดา  ธาดาพรหม
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
301
เด็กชายพลกฤต  สีสอน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
302
เด็กหญิงพลอยชมพู  ชื่นใจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
303
เด็กชายพศวีร์  เสียงเพราะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
304
เด็กหญิงพัชรธิดา  นิลพัฒน์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
305
เด็กชายพัชรพล  แซ่เตีย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
306
เด็กชายพัชรพล  เด่นนิติรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
307
เด็กหญิงพัชรมัย  เสาโกมุท
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
308
เด็กชายพัชรวัช  ตันทา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
309
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  แจ้งจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
310
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ทอนแสง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
311
เด็กหญิงพัทธนันท์  คงจำนงค์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
312
เด็กหญิงพันธ์วิรา  เซี่ยงฉิน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
313
เด็กหญิงพิชชาพร  ดำรงแดน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
314
เด็กหญิงพิชชาภา  สามกองงาม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
315
เด็กหญิงพิชญธิดา  สมภิพงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
316
เด็กหญิงพิชญวดี  เทียมทอง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
317
เด็กหญิงพิชญ์สินี  ช้างคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
318
เด็กหญิงพิชญาภัค  ใสยอด
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
319
เด็กชายพิชาภพ  ธวัชประกอบ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
320
เด็กชายพิชิตพงษ์  ยิ้มเคลือทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
เพชรบูรณ์ เขต 1

ณ คณิตประถม ห้องสอบ 9 โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
321
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ราตรี
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
322
เด็กหญิงพิมพ์นภัทร  จันทร์เพ็ง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
323
เด็กหญิงพิมภัสสร  จันทร์เศียร
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
324
เด็กหญิงพิรชญา  นาคธรรมชาติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
325
เด็กชายพิรวิชญ์  นาคธรรมชาติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
326
เด็กชายพิศิษฐ  คำมา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
327
เด็กชายพิษณุพงศ์  กิ่งไทร
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
328
เด็กชายพิษณุพงษ์  เมืองนา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
329
เด็กชายพีรณัฐ  คงทนแท้
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
330
เด็กหญิงพีรดา  พรหมหลำ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
331
เด็กหญิงพุทธิฌา  พรหมนก
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
332
เด็กชายเพชรนคร  หนูชัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
333
เด็กหญิงเพชรลดา  นาคแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
334
เด็กหญิงเพ็ญกวิน  สังข์เทศ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
335
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  อิทธพร
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
336
เด็กหญิงภคพร  แฝงวัด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
337
เด็กหญิงภัคจิรา  จัดเครือ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
338
เด็กหญิงภัคจิรา  ทาบาง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
339
เด็กชายภัคธร  เอี่ยมชม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
340
เด็กหญิงภัคภิรมม์  ชมชื่น
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
341
เด็กหญิงภัควลัญชญ์  ทับโททับไทย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
342
เด็กหญิงภัทรธิดา  เฉลิมสุข
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
343
เด็กชายภัทรพล  สืบกระแสร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
344
เด็กหญิงภัทรวดี  ณัฐภานุพัฒน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
345
เด็กหญิงภัทรวดี  ดีมาก
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
346
เด็กชายภัทราวุธ  จอมเพ็ง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
347
เด็กชายภาณุกร  วุฒิธนูทอง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
348
เด็กชายภาณุวัฒน์  ใจบาน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
349
เด็กหญิงภารตี  ถนัดพงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
350
เด็กชายภาวัช  ไสยาทา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
351
เด็กหญิงภาวินี  นาคน่วม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
352
เด็กหญิงภาวินี  พรหมท้าว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
353
เด็กชายภูตะวัน  คนธาร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
354
เด็กชายภูผา  ภาคใหม่
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
355
เด็กชายภูมิพัฒน์  ใยแก้ว
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
356
เด็กชายภูริทัต  สร้อยอินทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
357
เด็กชายภูรินทร์  ชาพรหมมา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
358
เด็กชายภูวเดช  จันทวงศ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
359
เด็กชายภูวนัย  เอี่ยมสะอาด
ป.4
โรงเรียนบ้านหัวนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
360
เด็กชายมงคล  พิมพา
ป.6
โรงเรียนบ้านตะเบาะ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
เพชรบูรณ์ เขต 1

ณ คณิตประถม ห้องสอบ 10 โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
361
เด็กชายมณธวรรษ  สาวะรักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
362
เด็กหญิงมนฑิตา  พายัพ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
363
เด็กหญิงมนัสสนันท์  วงศ์ภาภพานิช
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
364
เด็กชายมนัสสวิน  นากใจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
365
เด็กชายมังกรเพชร  บุญพิมพ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
366
เด็กหญิงมัลลิกา  มหาเดช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
367
เด็กชายเมธัส  อุตกันภัย
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
368
เด็กชายเมธา  ชลานันต์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
369
เด็กหญิงเมธาวี  ปานไกร
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
370
เด็กชายยศพล  มีเดช
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
371
เด็กหญิงยศวดี  สุขแจ่ม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
372
เด็กชายรชต  ตั้งกิจเจริญโรจน์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
373
เด็กหญิงรชตวรรณ  สุขเมือง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
374
เด็กหญิงรติมา  กลมกลิ้ง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
375
เด็กชายรพีพัฒน์  พรหมหลำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
376
เด็กชายรพีภัทร  บุญยวง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
377
เด็กชายรพีวิทย์  สุขเสมอ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
378
เด็กชายรวิพล  นวนเกตุ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
379
เด็กชายระพีพัฒน์  ศุภสาร
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
380
เด็กชายรัฐภูมิ  โยธี
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
381
เด็กหญิงรัตนากร  โสวัต
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
382
เด็กหญิงรินญาดา  ภูยางตูม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
383
เด็กหญิงรุ่งระวี  เกษงอน
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
384
เด็กหญิงเรณุกา  ยอดรักษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
385
เด็กหญิงลลิตวดี  ถารนะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
386
เด็กชายลัญฉกร  จักทอน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
387
เด็กหญิงลานนา  จันทร์อินทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
388
เด็กชายวงศธร  มุกดาเนตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
389
เด็กชายวชิรวิทย์  โกฎิกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
390
เด็กชายวชิรวิทย์  รอดอนุ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
391
เด็กหญิงวนิดา  เมืองโพธิ์
ป.4
โรงเรียนบ้านตะเบาะ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
392
เด็กชายวรกฤต  ไกรเพชร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
393
เด็กหญิงวรญา  พุฒิพรกุล
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
394
เด็กชายวรพล  พลกัน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
395
เด็กหญิงวรพิชชา  อยู่สุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
396
เด็กชายวรเมธ  ขีดขิน
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
397
เด็กหญิงวรรณกร  แก้วทิพย์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
398
เด็กชายวรรณภูมิ  จันทร์ประดิษฐ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
399
เด็กชายวรวัทร  นุ่มน้อย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
400
เด็กชายวรวิทย์  สายทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
เพชรบูรณ์ เขต 1

ณ คณิตประถม ห้องสอบ 11 โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
401
เด็กหญิงวรัญญา  ทองคำสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
402
เด็กหญิงวรัญญา  ฤทธิ์มล
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
403
เด็กหญิงวรัทยา  พลอาสา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
404
เด็กหญิงวรางคณา  ทับแย้ม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
405
เด็กหญิงวรินทร  เนียมน้อย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
406
เด็กชายวศิน  อินป่าน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
407
เด็กชายวัชรชัย  อุตกันภัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
408
เด็กชายวัชรพงศ์  พูลสวัสดิ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
409
เด็กชายวัชรากร  โพธิ์กล่ำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
410
เด็กชายวัชริศ  เบาะโต้ง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
411
เด็กหญิงวันวิสา  จันทร์แย้ม
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
412
เด็กหญิงวิชุดา  มาระศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านสักแห้ง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
413
เด็กชายวิเชษฐ์  สาระศรี
ป.5
โรงเรียนบ้านตะเบาะ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
414
เด็กหญิงวิมลิน  จันทนา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
415
เด็กชายวีระชัย  กิจติยะ
ป.4
โรงเรียนบ้านหัวนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
416
เด็กชายศรณ์ศักดิ์  เลิศประวัติ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
417
เด็กชายศรัณย์รัฐ  สิงห์โตทอง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
418
เด็กหญิงศรัณยาพร  ทรัพย์หล่ำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
419
เด็กชายศรัณยู  ภู่ทอง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
420
เด็กหญิงศริญา  เกิดกิจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
421
เด็กชายศวัสกร  ศรเพชร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
422
เด็กหญิงศวิตา  นาคนายม
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
423
เด็กชายศศิชา  เพชรดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
424
เด็กหญิงศศิประภา  แก้วภักดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
425
เด็กหญิงศศิมาล์  วงศ์ยุทธนาพงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
426
เด็กหญิงศศิรภัสสร  นาคะประเวศ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
427
เด็กชายศักดิธัช  เสนะวีระกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
428
เด็กหญิงศิรภัสสร  กาวงษ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
429
เด็กหญิงศิริจิตร  จันผล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
430
เด็กชายศิริวัฒน์  แก้วมณี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
431
เด็กชายศิวกร  สุวรรณวงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
432
เด็กหญิงศุภกานต์  ทองสี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
433
เด็กชายศุภกิจ  พรหมสา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
434
เด็กชายศุภโชค  เพชรบูรณิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
435
เด็กชายศุภณัฏฐ์  ชมพู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
436
เด็กชายศุภณัฐ  คำพุฒ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
437
เด็กชายศุภณัฐ  น้อยนา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
438
เด็กชายศุภณิฐ  เชื้อบุญมี
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
439
เด็กชายศุภเมท  เพชระบูรณิน
ป.6
โรงเรียนประสิทธิ์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
440
เด็กชายศุภฤกษ์  อินทรศร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
เพชรบูรณ์ เขต 1

ณ คณิตประถม ห้องสอบ 12 โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
441
เด็กชายศุภวิชญ์  ไก่แก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
442
เด็กชายศุภากร  เจียรพงศ์ไพศาล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
443
เด็กหญิงศุภากร  สุวรรณสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
444
เด็กหญิงศุภารนันท์  ช่างหลา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
445
เด็กหญิงศุภาวรรณ  จันทร์ผ่อง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
446
เด็กหญิงสกลภัทร  วันทาภิรมย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
447
เด็กชายสถาพร  ปลัดท้วม
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
448
เด็กชายสรวิชญ์  ทองคำสุก
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
449
เด็กชายสรวิชญ์  น้อยหน่า
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
450
เด็กหญิงสรัลวลี  สิงห์โตทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
451
เด็กหญิงสโรชา  พงษ์พันธ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
452
เด็กหญิงสลิล  พิมพ์ปรุ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
453
เด็กหญิงสวาฑีลา  จีนด้วง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
454
เด็กหญิงสาธิกา  พิลาเกิด
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
455
เด็กหญิงสาธิตา  เรืองฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
456
เด็กหญิงสาริศา  จันทวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
457
เด็กหญิงสิตาภา  อุปการ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
458
เด็กชายสิทธิโชค  มงคลทิพย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
459
เด็กหญิงสินีนาฏ  ปัญญาอ้าย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
460
เด็กชายสิรภพ  บุญสุวรรณ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
461
เด็กชายสิรภพ  พุฒนาค
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
462
เด็กชายสิรภัทร  พรหมลัทธิ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
463
เด็กชายสิรวิชญ์  ต่วนโต
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
464
เด็กชายสิรวิชญ์  เทียนทอง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
465
เด็กชายสิรวิชญ์  วุฒิจิรัฐิติกาล
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
466
เด็กหญิงสิรินดา  ด้วงทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
467
เด็กหญิงสิริวิมล  คำป้อ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
468
เด็กหญิงสุกัญญา  กุดแถลง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
469
เด็กหญิงสุชานันท์  สดใส
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
470
เด็กชายสุธีกานต์  ปึงตระกูล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
471
เด็กชายสุนิธิ  แก้วก้อ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
472
เด็กหญิงสุพิชฌาย์  เกิดกิจ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
473
เด็กหญิงสุพิชญา  ช่วยเมือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
474
เด็กหญิงสุพิชญาฉาย  ขารอยู่
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
475
เด็กชายสุภคม  ห้าวหาญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
476
เด็กชายสุภณัฏฐ์  นิยมศิลป์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
477
เด็กชายสุภพัฒน์  ไสยาทา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
478
เด็กหญิงสุภิชญา  นากอ้น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
479
เด็กหญิงสุมิตตา  นาคหลง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
480
เด็กชายสุรปรีชา  ไกยสวน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
เพชรบูรณ์ เขต 1

ณ คณิตประถม ห้องสอบ 13 โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
481
เด็กชายสุรพัฒน์  บุญอยู่
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
482
เด็กหญิงสุรภา  เนียมเรือง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
483
เด็กหญิงสุรัตวดี  ใจจูน
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
484
เด็กชายสุวิจักขณ์  พรหมบุญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
485
เด็กหญิงโสภิตนภา  สักขกิจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
486
เด็กหญิงหงส์หยก  พรหมมาดิษฐ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
487
เด็กหญิงอชิรญาน์  ไชยเสนา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
488
เด็กชายอชิรวิชญ์  แลคำ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
489
เด็กหญิงอธิชา  กาญจนสกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
490
เด็กชายอธิศ  ยิ่งสูง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
491
เด็กชายอนวรรษ  แดนนาเพียง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
492
เด็กชายอนันต์สิทธิ์  สังข์ทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
493
เด็กชายอนุภัทร  พูลพินิจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
494
เด็กชายอโนชา  เพชรสุก
ป.6
โรงเรียนบ้านตะเบาะ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
495
เด็กหญิงอภิชญา  ถาวรศักดิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
496
เด็กชายอภิวัฒน์  คงรอด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
497
เด็กชายอภิวิชญ์  สอนสวัสดิ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
498
เด็กหญิงอภิษฎา  เอี่ยมป้อ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
499
เด็กหญิงอรไพลิน  ดีปัญญา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
500
เด็กหญิงอริยา  บัวหลวง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
501
เด็กหญิงอริสา  จันทร์สระแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
502
เด็กชายอลงกรณ์  พงศ์รณฤทธิ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
503
เด็กชายอัครชัย  นกมั่น
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
504
เด็กหญิงอัจฉราพร  ทองดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
505
เด็กหญิงอัจฉริยพร  ตรีทิพย์วัฒนา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
506
เด็กชายอัมรินทร์  กลมกัน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
507
เด็กชายอัสสชิ  บัวชุม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
508
เด็กชายอิสระชน  ภูนาสูง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
509
เด็กชายอุดมชัย  นกมั่น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
510
เด็กหญิงไอลัดดา  ทินกุล
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เพชรบูรณ์ เขต 1

ณ คณิตม.ต้น ห้องสอบ 1 โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
511
เด็กชายกฤษฎา  ขวัญอ่อน
ม.3
โรงเรียนบ้านตะเบาะ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
512
นางสาวจุรีรัตน์  ไชยเลิศ
ม.3
โรงเรียนบ้านสักแห้ง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
513
เด็กหญิงณัฎฐพร  บัวศรี
ม.3
โรงเรียนบ้านตะเบาะ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
514
เด็กหญิงตยาคี  ยังน้อย
ม.3
โรงเรียนบ้านตะเบาะ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
515
เด็กหญิงทิพวรรณ  สีหาวงษ์
ม.3
โรงเรียนบ้านสักแห้ง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
516
เด็กหญิงทิพานันท์  ตลกทิพย์
ม.3
โรงเรียนบ้านตะเบาะ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
517
เด็กหญิงธีรดา  แข็งพิลา
ม.3
โรงเรียนบ้านตะเบาะ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
518
เด็กหญิงพนัทดา  บาลพับ
ม.3
โรงเรียนบ้านตะเบาะ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
519
เด็กหญิงแพรวนภา  กรวยทอง
ม.3
โรงเรียนบ้านตะเบาะ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
520
เด็กหญิงมนัสภร  คำสุข
ม.3
โรงเรียนบ้านสักแห้ง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
521
นางสาวรุ่งนภา  โกมลสิจน์
ม.3
โรงเรียนบ้านนายม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
522
เด็กหญิงศิวนาถ  เทียมจุมพล
ม.3
โรงเรียนบ้านตะเบาะ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
523
นายสหรัฐ  เมืองแมน
ม.3
โรงเรียนบ้านสักแห้ง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
524
เด็กหญิงอชิรญาณ์  อันทะเกตุ
ม.3
โรงเรียนบ้านตะเบาะ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
525
เด็กหญิงอารียา  ธรรมมัง
ม.3
โรงเรียนบ้านตะเบาะ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
526
นางสาวอารีร้ตน์  นกเต้า
ม.3
โรงเรียนบ้านนายม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
527
นางสาวอุไรวรรณ  สีวัง
ม.3
โรงเรียนบ้านสักแห้ง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
เพชรบูรณ์ เขต 1

ณ วิทย์ประถม ห้องสอบ 1 โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
528
เด็กหญิงกชกร  บุญทองคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
529
เด็กหญิงกชพร  ประกอบสมบัตร
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
530
เด็กหญิงกชมน  หะพะวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
531
เด็กหญิงกนกนาถ  ม่วงภูเขียว
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
532
เด็กหญิงกนกนิภา  ลาคำ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
533
เด็กหญิงกนกพร  มัชฌันติกะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
534
เด็กหญิงกนกพร  เมืองแมน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
535
เด็กหญิงกนกพร  หงส์งาม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
536
เด็กหญิงกนกพร  เอี่ยมสำอาง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
537
เด็กหญิงกนกภรณ์  ประยูรพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
538
เด็กหญิงกนกวรรณ  เกี๋ยงคำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
539
เด็กหญิงกนกวรรณ  รังษีกรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
540
เด็กหญิงกมรวรรณ  ชัยชนะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
541
เด็กหญิงกมลชนก  สนธยามาลย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
542
เด็กหญิงกมลพรรณ  รัตนวรุณรัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
543
เด็กหญิงกมลภัทร  ทองสี
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
544
เด็กหญิงกมลลักษณ์  ทับฤทธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
545
เด็กหญิงกมลวรรณ  ตรีสอน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
546
เด็กหญิงกรกมล  สุดทองมั่น
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
547
เด็กชายกรปฐม  แก้วน้ำเชื้อ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
548
เด็กชายกรพันธ์  ทองเทพ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
549
เด็กหญิงกรรณิกา  ศรีวิชา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
550
เด็กหญิงกรรวี  ภู่กันงาม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
551
เด็กหญิงกรรวี  อัตตะชีวะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
552
เด็กหญิงกรวิภา  กันล้อม
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
553
เด็กหญิงกรวีร์  ผินทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
554
เด็กชายกรเอก  พิชญกุลกิจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
555
เด็กชายกฤตภัค  นริศราวุธ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
556
เด็กชายกฤตภาส  บุญปัญญา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
557
เด็กชายกฤตภาส  ศรีอภัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
558
เด็กหญิงกฤตยา  ศรีคงเมือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
559
เด็กชายกฤติพงศ์  สิงห์อำพล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
560
เด็กหญิงกฤติมา  บุญเกิด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
561
เด็กหญิงกฤติมา  วงษ์ภักดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
562
เด็กชายกฤษฎา  พิลาเกิด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
563
เด็กชายกฤษฏิพัฒน์  เหิงคำแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
564
เด็กชายกฤษณ  นกมั่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
565
เด็กชายกฤษณพล  ศรีสวรรค์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
566
เด็กชายกวิเชษฐ์  ปานพันธุ์โพธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
567
เด็กหญิงกวิสรา  แสงกล้า
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
เพชรบูรณ์ เขต 1

ณ วิทย์ประถม ห้องสอบ 2 โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
568
เด็กหญิงกวิสรา  โสมาศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
569
เด็กหญิงกษิดี  ถนัดพงษ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
570
เด็กชายกสิณณัชพจน์  สุขเสถียร
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
571
เด็กชายก้องเกียรติ  แนมมณี
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
572
เด็กชายกอบศักดิ์  ยูงทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
573
เด็กชายกัญจน์ธเนศ  สุวรรณวกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
574
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ดีอ่ำ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
575
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  อยู่อ่อง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
576
เด็กหญิงกัญญาภัค  มีเดช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
577
เด็กหญิงกัญญารัตน์  พูนอยู่
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
578
เด็กชายกันต์กวี  ใจชื่น
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
579
เด็กชายกันตพัฒน์  ทัศนศิริ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
580
เด็กชายกันติทัต  จักรแพง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
581
เด็กชายกันต์  สรรพช่าง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
582
เด็กหญิงกันยรัตน์  ไชยสุ้ย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
583
เด็กหญิงกัลยกร  ทองแถว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
584
เด็กหญิงกัลยรัตน์  แตงอ่อน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
585
เด็กหญิงกัลยา  แก้วพวง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
586
เด็กหญิงกัลยาณี  พรหมมาก
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
587
เด็กหญิงกาญจนา  ตาลบุญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
588
เด็กหญิงกาญจนา  ทารักษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านตะเบาะ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
589
เด็กหญิงกาญจนา  พูลส้ม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
590
เด็กหญิงกานต์มณี  นักระบำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
591
เด็กหญิงกานต์สิริ  มั่นหมาย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
592
เด็กชายการิน  พิพัฒน์พงศ์โสภณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
593
เด็กชายกิจพิพัฒน์  เมืองนา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
594
เด็กชายกิตติชัย  เฉลิมสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
595
เด็กชายกิตติทัต  ทองจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
596
เด็กชายกิตติทัศน์  กล่อมอำภา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
597
เด็กชายกิตติพงศ์  ตันสุขขะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
598
เด็กชายกิตติพงษ์  ไตรรักษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
599
เด็กชายกิตติพนธ์  เพ็งบุญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
600
เด็กชายกิตติพศ  ใจใหญ่
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
601
เด็กชายกิตติรัช  เปลี่ยนทองดี
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
602
เด็กชายกิตติศักดิ์  คำวิเศษ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
603
เด็กชายกิตติศักดิ์  ปั้นโฉม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
604
เด็กชายกีรติ  โกมลศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
605
เด็กชายกีรติศักดิ์  สาไพรวัณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
606
เด็กหญิงกุลฑิกา  สินธาร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
607
เด็กหญิงกุลธิดา  โสดา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
เพชรบูรณ์ เขต 1

ณ วิทย์ประถม ห้องสอบ 3 โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
608
เด็กหญิงกุศลิน  สายทองเพชร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
609
เด็กหญิงเกตน์สิรี  ภัคดีสาร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
610
เด็กชายเกริกชัย  ภาษิต
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
611
เด็กหญิงเกวลิน  บ่อคำ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
612
เด็กหญิงเกวลิน  สอนจันทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
613
เด็กชายเกษมจิต  ศรีบัวรินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
614
เด็กชายเกียรติศักดิ์  ปราโมทย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
615
เด็กชายแก้วขวัญ  ศรีขวัญแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
616
เด็กชายขจรศักดิ์  กันยาประสิทธิ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
617
เด็กหญิงเขมจิรา  จันทร์ประดิษฐ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
618
เด็กชายคณพศ  ฉัตรวัฒนาสกุล
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
619
เด็กชายคณิตศาสตร์  ถึงแก้ว
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
620
เด็กชายคมสันต์  ปลัดท้วม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
621
เด็กหญิงคัคนพรรณ  กีรติวงศา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
622
เด็กหญิงคัคนวรรณ  กีรติวงศา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
623
เด็กชายคิมหันต์  ศิลกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
624
เด็กหญิงคุณัญญา  คำอินทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
625
เด็กหญิงจงกลทรัตน์  อ่อนละออ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
626
เด็กชายจักรกฤษณ์  คำเฉย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
627
เด็กชายจักรชัย  ขุมทรัพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
628
เด็กชายจักรภพ  บุญประเทือง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
629
เด็กหญิงจันทร์ นิรมล คาร์ลา  ฟอน ดอมบรอฟสกี้
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
630
เด็กหญิงจัสมิน โรส  เพิร์กส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
631
เด็กชายจารุเดช  วันสี
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
632
เด็กชายจิณณวัตร  แสงอุไร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
633
เด็กชายจิรโชติ  บุญมา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
634
เด็กหญิงจิรดาภา  นิโคลสัน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
635
เด็กหญิงจิรประภา  หงษ์ทอง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
636
เด็กชายจิรพัฒน์  เจียมบูรณะกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
637
เด็กชายจิรภัทร  สุขเณร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
638
เด็กชายจิรวัฒน์  นาคะอินทร์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
639
เด็กชายจิรายุทธ  จันทร์ดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
640
เด็กชายจิรายุทธ  อุตกันภัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
641
เด็กหญิงจีรนันท์  อยู่งาม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
642
เด็กหญิงจุฑามาศ  แพระบำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
643
เด็กหญิงจุฑามาส  บุญกาญจน์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
644
เด็กหญิงจุฑารัตน์  คำพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
645
เด็กชายเจตน์ฏาภร  แก้วแย้ม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
646
เด็กชายเจตนิพิฐ  มูลจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
647
เด็กหญิงเจนจิรา  เทอร์เนอร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
เพชรบูรณ์ เขต 1

ณ วิทย์ประถม ห้องสอบ 4 โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
ห้องสอบที่
 18
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
648
เด็กหญิงเจนนภา  ศรีสุข
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
649
เด็กหญิงเจริญรัตน์  พรมรักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
650
เด็กชายเจษฎากร  มูลจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
651
เด็กชายฉัตรชนก  พรหมมาลี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
652
เด็กชายฉัตรดนัย  ชัยชนะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
653
เด็กหญิงชญาด  พรชัยนิล
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
654
เด็กหญิงชญาดา  บัวทุม
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
655
เด็กหญิงชญานิษฐ์  เมืองฉ่ำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
656
เด็กหญิงชฎานุช  บุตรศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
657
เด็กชายชนแดน  ศรีโรจน์ฤทธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
658
เด็กหญิงชนัญชิดา  กาญจนสมบัติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
659
เด็กหญิงชนัดดา  ศรีอรุโณทัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
660
เด็กหญิงชนาภา  กระต่ายทอง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
661
เด็กหญิงชนาภา  กองสี
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
662
เด็กหญิงชนิกานติ์  แขวงแข่งขัน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
663
เด็กหญิงชนิสา  อุ่นตา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
664
เด็กชายชยณัฐ  พรพฤตฒิพันธุ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
665
เด็กชายชยพัทธ์  พรมพลอย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
666
เด็กชายชยางกูร  แฝกหอม
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
667
เด็กชายชยุต  ยงยุทธวิชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
668
เด็กหญิงชรินรัตน์  มีแสงสิน
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
669
เด็กหญิงชลกร  เหมือนเผ่า
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
670
เด็กหญิงชลชิชา  จันทร์มานะเจริญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
671
เด็กชายชลทิศ  จันทรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
672
เด็กหญิงชลธิชา  โจมเมือง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
673
เด็กหญิงชลธิชา  วาพิไล
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
674
เด็กชายชลภัทร  ทิพย์ศรีบุตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
675
เด็กหญิงชวัลพัชร  สมสร้อย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
676
เด็กชายชวิศ  จันทพิมพะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
677
เด็กหญิงชวิศา  ชัยเลิศ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
678
เด็กหญิงช่อชมพู  มงคลทิพย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
679
เด็กชายชัชนันท์  กลางธานินทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
680
เด็กชายชัชนันท์  บุญพา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
681
เด็กชายชัยพฤก  ปริญญานันทการ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
682
เด็กชายชัยวิจิตร  ชัยประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
683
เด็กชายชัยสิทธิ์  มาเพชร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
684
เด็กชายชาญณรงค์  ขวัญลอย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
685
เด็กชายชานนท์  กิจติยะ
ป.4
โรงเรียนบ้านนายม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
686
เด็กหญิงชิดชนก  แสงสุริยา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
687
เด็กชายชินวัตร  นาคสีสุก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
เพชรบูรณ์ เขต 1

ณ วิทย์ประถม ห้องสอบ 5 โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
ห้องสอบที่
 19
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
688
เด็กหญิงชินันพร  แดงดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
689
เด็กชายชุดชนะ  นวลผล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
690
เด็กหญิงชุติกาญจน์  บัวเรือง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
691
เด็กหญิงชุติกาญจน์  รัศมี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
692
เด็กหญิงชุตินันท์  คำมอญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
693
เด็กชายโชคชัย  เสาวรส
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
694
เด็กหญิงโชติกา  ขจรเพชร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
695
เด็กชายฌัชชัย  ประมาณเมือง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
696
เด็กชายญาณพัฒน์  ศิริชื่นวิจิตร
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
697
เด็กชายญาณาธร  ภักดีไทย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
698
เด็กหญิงญาโณทัย  จันทร์แสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
699
เด็กหญิงญานิศา  น้อยแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
700
เด็กหญิงญานิศา  เพชรดี
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
701
เด็กชายฐตพงศ์  จันแจ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
702
เด็กชายฐานวัฒน์  จอมการณ์นนท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
703
เด็กหญิงฐิตาพร  ทองหล่อ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
704
เด็กชายฐิติกร  ครุฑวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
705
เด็กชายฐิติกร  อัคพล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
706
เด็กหญิงณญาดา  วงค์ธิดา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
707
เด็กชายณฐกร  ศรีชามก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
708
เด็กหญิงณฐนน  จันทร์อินทร์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
709
เด็กชายณฐพจน์  บุญประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
710
เด็กชายณฐพล  บุญประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
711
เด็กชายณภัทร  โคตโยธา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
712
เด็กชายณภัทร  ซิวคำ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
713
เด็กหญิงณภัทร  ปิ่นเมือง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
714
เด็กชายณภัทร  เมาะราษี
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
715
เด็กชายณภัทร  เหมือนเหลา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
716
เด็กหญิงณภัสร์  รัตนเศวตนันท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
717
เด็กหญิงณัชชา  มีสมมิตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
718
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  นาคแพง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
719
เด็กชายณัฏฐนันท์  กายประสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
720
เด็กหญิงณัฏฐิกุล  รุ่งสว่าง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
721
เด็กหญิงณัฏฐิดา  เชื้อบริบูรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
722
เด็กหญิงณัฐกมล  ทองเสม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
723
เด็กหญิงณัฐกมล  มหาสมุทร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
724
เด็กหญิงณัฐกฤตา  ด้วงพลู
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
725
เด็กหญิงณัฐกานต์  คู่หลวง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
726
เด็กชายณัฐกิตต์  เมืองเหนือ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
727
เด็กชายณัฐชนน  นาคะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
เพชรบูรณ์ เขต 1

ณ วิทย์ประถม ห้องสอบ 6 โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
ห้องสอบที่
 20
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
728
เด็กชายณัฐชนน  แหวนชุม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
729
เด็กหญิงณัฐชาภรณ์  ศรีป้อ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
730
เด็กหญิงณัฐฐินันท์  แป้นโพธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
731
เด็กหญิงณัฐณิชา  มะสูงเนิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
732
เด็กหญิงณัฐณิชา  สมภิพงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
733
เด็กชายณัฐดนัย  จักรเสน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
734
เด็กชายณัฐดนัย  ประสาทศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
735
เด็กชายณัฐธร  อินทร์จันทร์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
736
เด็กชายณัฐธัญ  ใจชื่น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
737
เด็กชายณัฐธัญ  นิลประสิทธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
738
เด็กหญิงณัฐธิดา  ยศเปี่ยม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
739
เด็กหญิงณัฐธิดา  รังสี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
740
เด็กหญิงณัฐธิดา  สังข์ชวนไพร
ป.4
โรงเรียนบ้านนายม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
741
เด็กหญิงณัฐธีรา  บุบผาที
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
742
เด็กชายณัฐนนท์  จักเสน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
743
เด็กหญิงณัฐนิชา  ตะใบ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
744
เด็กชายณัฐพงศ์  คำสา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
745
เด็กชายณัฐพงศ์  ลาคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
746
เด็กชายณัฐพงษ์  แก้วแท้
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
747
เด็กหญิงณัฐพร  โสมย์ศักดากุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
748
เด็กชายณัฐพล  แพไทยสงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
749
เด็กชายณัฐภัทร  จันทร์แดง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
750
เด็กหญิงณัฐภัทร  ตรีกุย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
751
เด็กชายณัฐภัทร  ศรีบัวเผื่อน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
752
เด็กชายณัฐภัทร  ศิริปัญญา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
753
เด็กชายณัฐภัทร  สุขแสง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
754
เด็กหญิงณัฐวดี  จันทร์งาม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
755
เด็กชายณัฐวุฒิ  ดำรงค์พงษ์พันธุ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
756
เด็กชายณัฐวุฒิ  ตะวันหะ
ป.4
โรงเรียนบ้านหัวนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
757
เด็กชายณัฐวุฒิ  ลักษณกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
758
เด็กชายณัฒพัฒน์  บุญเพ็ง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
759
เด็กชายณัณฐกรณ์  อินทรพาณิชย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
760
เด็กหญิงณันฐวดี  ลัทธรรม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
761
เด็กหญิงณิชนันทน์  ศรีพิเศษ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
762
เด็กหญิงณิชากานต์  คงน้อย
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
763
เด็กหญิงณิชารีย์  คงเมือง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
764
เด็กหญิงณิชารีย์  ผลบุญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
765
เด็กหญิงณุตตะรา  มะโนผาบ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
766
เด็กชายดนย์ลภัส  ศิริไกร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
767
เด็กหญิงดลนา  พันธุ์น้อย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
เพชรบูรณ์ เขต 1

ณ วิทย์ประถม ห้องสอบ 7 โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
ห้องสอบที่
 21
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
768
เด็กหญิงดลลภัส  สีทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
769
เด็กหญิงดากานดา  เรืองเดช
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
770
เด็กชายตฤนโชติ  แก้วก้อ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
771
เด็กชายต่อสกุล  ทิพนนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
772
เด็กชายตุลย์  มีมะจำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
773
เด็กชายไตรภูมิ  จันทยุคันโท
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
774
เด็กชายถิรวุฒิ  มั่นศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
775
เด็กหญิงทอฝัน  ปันนา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
776
เด็กชายทักษิณ  แก้ววงษา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
777
เด็กชายทักษิณ  พรหมบุญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
778
เด็กหญิงทัดขวัญ  ขวัญเจริญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
779
เด็กชายทัตดนัย  ชัยยา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
780
เด็กหญิงทิชากร  ธรรมะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
781
เด็กหญิงทิตฐิตา  อินฟากท่า
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
782
เด็กชายเทพมงคล  ทับร่อง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
783
เด็กชายธชธร  วงศ์ใหญ่
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
784
เด็กชายธณัชร  คุ้มสิงสัน
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
785
เด็กชายธนกร  วนิชย์ถนอม
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
786
เด็กชายธนกฤต  มหานาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
787
เด็กชายธนกฤต  อินทร์ผึ้ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
788
เด็กชายธนชิต  จันทร์น้อย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
789
เด็กชายธนดล  ชาวบางมอญ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
790
เด็กชายธนดล  นิลพร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
791
เด็กชายธนเดชช  ถาวรศิริเดช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
792
เด็กชายธนบดี  อยู่เสดียง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
793
เด็กชายธนพงศ์  คำสิงห์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
794
เด็กชายธนพงศ์  ลิขิตเจริญพงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
795
เด็กหญิงธนพร  คล้ายทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
796
เด็กหญิงธนพร  ชมพู
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
797
เด็กหญิงธนพร  เพ็งท่าโรง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
798
เด็กชายธนพล  กัลยา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
799
เด็กชายธนพล  ยังคง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
800
เด็กหญิงธนภรณ์  จันเกิน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
801
เด็กหญิงธนภรณ์  ทองมา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
802
เด็กชายธนภัทร  คชหิรัญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
803
เด็กชายธนภูมิ  ด้วงมาก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
804
เด็กชายธนวัฒน์  ใจรักษ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
805
เด็กชายธนวัฒน์  อินทร์ศรี
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
806
เด็กชายธนสาร  สาหร่าย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
807
เด็กหญิงธนัชญา  นงพา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
เพชรบูรณ์ เขต 1

ณ วิทย์ประถม ห้องสอบ 8 โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
ห้องสอบที่
 22
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
808
เด็กหญิงธนัชญา  สำรองพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
809
เด็กชายธนัญชัย  ปลัดท้วม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
810
เด็กหญิงธนัตดา  กัลยาประสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
811
เด็กชายธนัท  โพธิ์ทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
812
เด็กหญิงธนัษฐา  อิ่มอรชร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
813
เด็กชายธนานนท์  ไพจิตรานนท์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
814
เด็กชายธนายุทธ  ทับแย้ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
815
เด็กชายธนาวัฒน์  สดใส
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
816
เด็กหญิงธพัสมนตร์  ชวัญเขมสรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
817
เด็กหญิงธมลวรรณ  เรือนคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
818
เด็กชายธรรมวัฒน์  ตาลสุก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
819
เด็กหญิงธวัลรัตน์  ฤกษ์จันทร์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
820
เด็กหญิงธัชนก  ทับทิมเศษ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
821
เด็กชายธัชนัน  แก้วแท้
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
822
เด็กชายธัชพล  โสพรหม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
823
เด็กชายธัญกร  ยี่ภู่ศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
824
เด็กหญิงธัญชนก  กมลภัทรกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
825
เด็กหญิงธัญทิพย์  สุขเกษม
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
826
เด็กชายธัญธร  ตรีสอน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
827
เด็กหญิงธัญนันท์  จุ้ยปั่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
828
เด็กหญิงธัญพิชชา  อินวรรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
829
เด็กหญิงธัญพิชา  ชื่นสมบัติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
830
เด็กหญิงธัญรัศม์  ลีแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
831
เด็กหญิงธันยารัตน์  ด้วงมาก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
832
เด็กชายธารภพ  สุขเพิ่ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
833
เด็กชายธาวิน  มามี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
834
เด็กหญิงธิฆัมพร  พาลารักษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
835
เด็กหญิงธิดาพร  ธานคำ
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
836
เด็กหญิงธิดารัตน์  คนธรรม์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
837
เด็กชายธิติ  แสงประธีป
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
838
เด็กหญิงธิติสุดา  ประสงค์สุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
839
เด็กชายธีร์กวิน  เจรจบธรรม
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
840
เด็กหญิงธีรกานต์  สุขแสง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
841
เด็กหญิงธีรนันท์  ไชยวงค์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
842
เด็กชายธีรนัย  สุทธิบุตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
843
เด็กชายธีรภัทร  ทองใบ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
844
เด็กชายธีรภัทร  ราชพรม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
845
เด็กชายธีรภัทร  วงษ์พุทธิชัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
846
เด็กชายธีรภัทร์  แก่นแดง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
847
เด็กชายธีรยุทธ  เพชรบูรณิน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
เพชรบูรณ์ เขต 1

ณ วิทย์ประถม ห้องสอบ 9 โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
ห้องสอบที่
 23
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
848
เด็กชายธีรวัฒน์  ทัดช่อม่วง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
849
เด็กหญิงนงนภัส  บุญพิมพ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
850
เด็กหญิงนพกนก  ศักดิ์เสถียรกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
851
เด็กชายนพชัย  วิชากุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
852
เด็กชายนพดล  อ่างหล้า
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
853
เด็กชายนพวิชญ์  จันทร์โท
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
854
เด็กชายนภัสกร  ช่วยเกื้อ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
855
เด็กหญิงนภัสวรรณ  พุ่มเกษร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
856
เด็กหญิงนภัสสร  อินทร์ตรา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
857
เด็กหญิงนภา  ตั้งธนเมธี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
858
เด็กชายนรภัทร  ทองเสม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
859
เด็กชายนรเศรษส์  ลบเมือง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
860
เด็กชายนราธร  บุญโทน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
861
เด็กชายนฤทธิ์  นักระบำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
862
เด็กชายนฤเบศร์  จันทร์อาว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
863
เด็กหญิงนฤภร  ชวายวัง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
864
เด็กชายนฤรงค์  มิยะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
865
เด็กหญิงนลพรรณ  มุ่งมาตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
866
เด็กชายนวพล  ตันนวล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
867
เด็กชายนัฐพงค์  เพชรพิชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
868
เด็กหญิงนัตยา  อุตรพรม
ป.5
โรงเรียนบ้านตะเบาะ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
869
เด็กหญิงนัทธรินี  เลี้ยงมั่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
870
เด็กชายนัทวัชร  ชัยนอก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
871
เด็กหญิงนันท์นภัส  ศรีทับทิม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
872
เด็กหญิงนันทนา  จาบทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
873
เด็กหญิงนันทิพัฒน์  แสงสุข
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
874
เด็กหญิงนาระตา  ทาสี
ป.6
โรงเรียนบ้านตะเบาะ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
875
เด็กหญิงนิชนันท์  ปาละกูล
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
876
เด็กหญิงนิฌาน์  ปัญญามี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
877
เด็กชายนิติพล  มีฉิม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
878
เด็กชายนิติพล  แสงจำปา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
879
เด็กชายนิติพัฒน์  วิโชคชัยรัตน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
880
เด็กชายนิติภูมิ  ศรีธาดา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
881
เด็กหญิงนิติรพี  จิตรณรงค์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
882
เด็กชายนิธิกร  ศรีสมร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
883
เด็กหญิงนิศมา  ฤทธิ์เนติกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
884
เด็กหญิงเนตรนภา  ตันศิริ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
885
เด็กหญิงบัณฑิตา  คงสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
886
เด็กหญิงบัณฑิตา  ภักดีกิจรุ่งเรือง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
887
เด็กหญิงบัณฑิสาร์  เมฆประยูร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
เพชรบูรณ์ เขต 1

ณ วิทย์ประถม ห้องสอบ 10 โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
ห้องสอบที่
 24
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
888
เด็กหญิงบุญญาพร  ชัยประทุม
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
889
เด็กหญิงบุญตา  ศรีประมงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
890
เด็กหญิงบุปผวรรณ  น้อยนา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
891
เด็กหญิงบุษกร  จิตวิชัย
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
892
เด็กหญิงเบจญวรรณ  อินทร์ช่วย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
893
เด็กหญิงเบญญภา  ชัชวาลานนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
894
เด็กหญิงเบญญา  แก้วเกิด
ป.4
โรงเรียนบ้านหัวนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
895
เด็กชายปกรณ์  เพลงวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
896
เด็กชายปฏิญญา  ขวัญเปี้ย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
897
เด็กชายปฏิภาณ  อาจหาญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
898
เด็กชายปฏิวัติ  ก๋งเกิด
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
899
เด็กหญิงปฐมรัตน์  สุทธิเจริญพาณิชย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
900
เด็กหญิงปทิตตา  ทศพิมพ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
901
เด็กหญิงปทิตตาภรณ์  โมมะเกลือ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
902
เด็กหญิงปนัดดา  จันทร์ต้น
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
903
เด็กชายปพนธนัย  อ๊อดสก้าฮาร์ด
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
904
เด็กชายปพนธีร์  สุมาลี
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
905
เด็กหญิงปพิชญา  ปุณยานันต์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
906
เด็กหญิงปพิชญา  สีทำมา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
907
เด็กหญิงปภัสรา  ทวีเกษม
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
908
เด็กหญิงปภาดา  วลีเรืองรอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
909
เด็กหญิงปภาวรินทร์  มีสุข
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
910
เด็กหญิงปภาวี  ชุนเกาะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
911
เด็กหญิงปรวิศา  ทรัพยะเกษตริน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
912
เด็กหญิงประกายวรรณ  แสนบุญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
913
เด็กชายประพัฒน์ชัย  ทรัพย์หล่ำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
914
เด็กหญิงประภัสสร  กงถัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
915
เด็กหญิงประภัสสร  กอกฝั้น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
916
เด็กหญิงประภัสสร  เดชบำรุง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
917
เด็กหญิงประภัสสร  รังวรรณา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
918
เด็กหญิงประภัสสร  สินธุเดช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
919
เด็กชายปรัตถากร  ศรีแถลง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
920
เด็กหญิงปราณปริยา  คำภูมิ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
921
เด็กหญิงปราณิสา  แก้วโยธา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
922
เด็กชายปราเมศ  พรมแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
923
เด็กหญิงปรีชาญาน์  แสงอุไร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
924
เด็กหญิงปรียากร  ถนอมพลกรัง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
925
เด็กหญิงปรียาภรณ์  ห่อทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
926
เด็กชายปวิช  สงวนสิน
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
927
เด็กหญิงปัณฑา  กันยุบล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
เพชรบูรณ์ เขต 1

ณ วิทย์ประถม ห้องสอบ 11 โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
ห้องสอบที่
 25
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
928
เด็กหญิงปัณฑิตา  เกสรทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
929
เด็กหญิงปัณฑิตา  สินธุเดช
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
930
เด็กชายปัณณธร  มีเดช
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
931
เด็กหญิงปัณณธร  โสภาคำ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
932
เด็กหญิงปาณิสรา  แก้วคงเมือง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
933
เด็กหญิงปาณิสรา  นุใหม่
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
934
เด็กชายปาราเมศ  สร้อยภู่ระย้า
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
935
เด็กหญิงปาริฉัตร  สงวนสิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
936
เด็กหญิงปาลิตา  อานกแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
937
เด็กชายปิติภัทร  งามสอาด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
938
เด็กหญิงปิยนาจ  ระดมสุข
ป.3
โรงเรียนบ้านหัวนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
939
เด็กชายปิยพัทธ์  ปัญญาสาร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
940
เด็กชายปิยภัทร  ต่างใจ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
941
เด็กหญิงปิยรัตน์  พรหมลัทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
942
เด็กหญิงปิยะญาดา  แก้วลำยวง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
943
เด็กหญิงปิยะนันท์  ตุนก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
944
เด็กหญิงปิยะพร  แก้วเมืองกลาง
ป.5
โรงเรียนบ้านนายม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
945
เด็กหญิงปิยะพร  มั่นศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
946
เด็กชายปุญญพัฒน์  ตันสุขะ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
947
เด็กชายปุญญพัฒน์  ศรีเบญจมาศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
948
เด็กชายปุณณรัตน์  พรหมลัทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
949
เด็กหญิงเปมิกา  บางใบ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
950
เด็กหญิงเปรมมิการ์  ราศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
951
เด็กหญิงผ่องมนัส  พัฒนพิมล
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
952
เด็กชายพงศกร  ด้วงภู
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
953
เด็กชายพงศกร  ทองใบ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
954
เด็กชายพงศ์ไชย  โอสถศรี
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
955
เด็กชายพงศธร  มะลิวัลย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
956
เด็กชายพงศพัศ  กวยวงศา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
957
เด็กชายพงศภัค  ปันนา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
958
เด็กชายพงศภัค  พรมสวย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
959
เด็กชายพงศ์ภัค  พรหมสวัสดิ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
960
เด็กชายพชร  มีมะจำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
961
เด็กชายพชร  หาดทราย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
962
เด็กชายพชรกรณ์  นาสมวาส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
963
เด็กหญิงพนัชกร  มีเดช
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
964
เด็กหญิงพนิดา  อุดม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
965
เด็กชายพรเทพ  หอมเกษร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
966
เด็กหญิงพรนิภา  ไพเราะ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
967
เด็กหญิงพรปวีณ์  โชติวัฒน์พัฒพงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
เพชรบูรณ์ เขต 1

ณ วิทย์ประถม ห้องสอบ 12 โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
ห้องสอบที่
 26
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
968
เด็กหญิงพรปวีณ์  ดวงดาว
ป.4
โรงเรียนบ้านนายม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
969
เด็กหญิงพรปวีณ์  บุญทับ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
970
เด็กหญิงพรปวีณ์  เหมือนโพธิ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
971
เด็กหญิงพรพัฒน์  ศรีเลศิลป์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
972
เด็กหญิงพรรณพัชร  กลมเพชร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
973
เด็กหญิงพรรณภัทร์  ผึ่งมา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
974
เด็กหญิงพรสินี  ศรีบัวเผื่อน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
975
เด็กหญิงพรหมวดี  ยานะฝั้น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
976
เด็กชายพริสธร  ศรลัมพ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
977
เด็กหญิงพฤกษา  สุวรรณสิทธิ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
978
เด็กหญิงพวงชมพู  รบชนะชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
979
เด็กชายพสธร  โพธิ์เงิน
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
980
เด็กชายพสธรณิ์  โสพรหม
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
981
เด็กชายพสิษฐ์  ขวัญเมือง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
982
เด็กหญิงพสุธาวรรณ  หัสรังษี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
983
เด็กชายพัชรดนัย  ยังคง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
984
เด็กหญิงพัชรพร  อยู่เสดียง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
985
เด็กชายพัชรพล  พรเสน่ห์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
986
เด็กชายพัชรพล  เหล็กสัก
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
987
เด็กหญิงพัชรากร  ศิริชื่นวิจิตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
988
เด็กหญิงพัชราภรณ์  จันทร์ฉาย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
989
เด็กหญิงพัชราภรณ์  ทองเกลี้ยง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
990
เด็กหญิงพัชราภา  คีรีกุลไพศาล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
991
เด็กหญิงพัชราภา  มีชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
992
เด็กหญิงพัชราภา  มีทวี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
993
เด็กหญิงพัชราภา  อ่ำนุช
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
994
เด็กหญิงพัชรินทร์  ฉัตรเงิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
995
เด็กหญิงพัณณิตา  ศรีบุญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
996
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ทองโคตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
997
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ทองสถิตย์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
998
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  รุจิรานันท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
999
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  สุวนราวัฒน์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1000
เด็กหญิงพัทธนันท์  วาเสนัง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1001
เด็กหญิงพัทธนันท์  สุวรรณคีรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1002
เด็กชายพายุ  พันธ์วงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1003
เด็กหญิงพิชชากร  น่วมด้วง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1004
เด็กหญิงพิชชาพร  เกตุศิริ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1005
เด็กหญิงพิชชาพร  โฉมอุปฮาด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1006
เด็กหญิงพิชชาภา  แสงเรืองเดช
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1007
เด็กชายพิชญุตม์  ภูมี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
เพชรบูรณ์ เขต 1

ณ วิทย์ประถม ห้องสอบ 13 โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
ห้องสอบที่
 27
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1008
เด็กหญิงพิชามญช์  ดวงพรม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1009
เด็กหญิงพิณทิพย์  คำภาพันธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1010
เด็กหญิงพิมพ์ผกา  กลิ่นคง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1011
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  รัชฎาวงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1012
เด็กชายพีรดนย์  ชูรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1013
เด็กชายพีรพัฒน์  กลมกลิ้ง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1014
เด็กชายพีรพัฒน์  กุนเกียว
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1015
เด็กชายพีรพัฒน์  นาคผ่อง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1016
เด็กหญิงพีรภาร์  ศิลพร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1017
เด็กหญิงพีรภาว์  สังสหชาติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1018
เด็กชายพีระวิชญ์  บุญช่วยสุข
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1019
เด็กชายพุทธราษฎร์  บุญมาธิวัฒน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1020
เด็กหญิงพุทธิชา  อ่อนวัน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1021
เด็กหญิงพุธิตา  พูนทองพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1022
เด็กหญิงเพชรนันท์  เฉยเจียม
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1023
เด็กหญิงเพ็ญฤดี  สวนเสด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1024
เด็กหญิงแพรณภา  ดวงแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1025
เด็กชายภคกร  ดีสุข
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1026
เด็กหญิงภคมน  บูรณ์ทองสุข
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1027
เด็กหญิงภควดี  อยู่คง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1028
เด็กชายภควัต  มานะประดิษฐ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1029
เด็กชายภควัต  สุวรรณสภาค
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1030
เด็กชายภควัทร  แก้วทา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1031
เด็กหญิงภทรพร  จันทนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1032
เด็กหญิงภัคจิรา  เหลืองดำรงศ์พันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1033
เด็กหญิงภัทรกันต์  ปัญญาดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1034
เด็กชายภัทรดนัย  คงจันทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1035
เด็กชายภัทรดนัย  จันทนา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1036
เด็กชายภัทรพงษ์  แก้วสี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1037
เด็กหญิงภัทรพร  คุ้มภัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1038
เด็กหญิงภัทรพร  ดำรงแดน
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1039
เด็กชายภัทรภณ  เนตรอุไรทิพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1040
เด็กหญิงภัทรวดี  หนูทวน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1041
เด็กหญิงภัทรวดี  หมอนทอง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1042
เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  นนทะโคตร
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1043
เด็กชายภาณุพงศ์  แก้วเรือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1044
เด็กชายภาณุพงศ์  สักพุ่ม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1045
เด็กชายภาณุพงษ์  จงพิบูรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1046
เด็กชายภาณุวิชญ์  สมสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1047
เด็กชายภานุพงษ์  สร้อยอินทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
เพชรบูรณ์ เขต 1

ณ วิทย์ประถม ห้องสอบ 14 โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
ห้องสอบที่
 28
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1048
เด็กชายภานุวัฒน์  คงยัง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1049
เด็กหญิงภารดี  ตลับแก้ว
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1050
เด็กชายภาสกร  สร้อยอินทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1051
เด็กชายภิญโญ  ต่ายตามบุญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1052
เด็กชายภีรวิฐญ์  รังวรรณา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1053
เด็กชายภูตะวัน  แสงเรืองเดช
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1054
เด็กชายภูธเนศร์  วิเศษดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1055
เด็กชายภูพชร  เหรียญทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1056
เด็กชายภูพิรัฐ  ชัยเสือ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1057
เด็กชายภูมิภัทร  รังวรรณา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1058
เด็กชายภูมิรพี  อาจมา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1059
เด็กชายภูริช  ปราบพรม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1060
เด็กหญิงภูริชญา  แก้วงาม
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1061
เด็กชายภูริณัฐ  คุ้ยต่วน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1062
เด็กชายภูริณัฐ  จารุมูล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1063
เด็กชายภูริณัฐ  บุญช่วยสุข
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1064
เด็กชายภูริภัทร  ปักธงชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1065
เด็กชายภูวนัย  บรรหาวุฒิไกร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1066
เด็กชายภูวนัย  เรืองศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1067
เด็กชายภูวนัย  แสนคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1068
เด็กชายภูวสุภัสสร์  บุญมี
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1069
เด็กหญิงมณนภา  สายบุญเคียง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1070
เด็กหญิงมนธิภาวัลย์  มุสิกา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1071
เด็กหญิงมนัสนันท์  เมฆประยูร
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1072
เด็กชายมนัสพงศ์  สุกเมือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1073
เด็กชายมนัสวี  ขานพรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1074
เด็กชายมรุพงศ์  ธรรมมัง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1075
เด็กชายมานัติพันธิ์  เมืองนาค
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1076
เด็กหญิงมานิตา  สิงห์ทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1077
เด็กหญิงมานิตา  สุขเกษม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1078
เด็กหญิงมาริษา  เสนาะจำนงค์
ป.4
โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำร้อน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1079
เด็กชายมิตรภาพ  หมื่นสี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1080
เด็กหญิงมีสุข  ศรีจันทร์ยงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1081
เด็กหญิงเมษา  บุญเกิด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1082
เด็กชายยศกร  สะอาดใจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1083
เด็กชายยศพันธุ์  ผอบจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1084
เด็กหญิงโยษิตา  ปราบพาลา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1085
เด็กชายรชต  สุ่มมาตย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1086
เด็กชายรณกร  อ่อนวัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1087
เด็กชายรณชัย  พรหมศักดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
เพชรบูรณ์ เขต 1

ณ วิทย์ประถม ห้องสอบ 15 โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
ห้องสอบที่
 29
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1088
เด็กหญิงรดา  สงวนดี
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1089
เด็กหญิงรตพร  อยู่คง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1090
เด็กชายรพีดวิษ  พุฒบุตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1091
เด็กชายรพีพัฒน์  พุ่มโพธิ์งาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1092
เด็กชายรพีพัฒน์  วงษ์ขันธ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1093
เด็กชายรพีพัทร  หิมพาน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1094
เด็กชายรพีภัทร  จันทร์เขียว
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1095
เด็กหญิงรมิตา  สุภาษร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1096
เด็กชายระพีภัทร  บุญจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1097
เด็กหญิงรัญชิดา  พรหมมา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1098
เด็กหญิงรัญชิดา  มั่นคง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1099
เด็กหญิงรัฐติยาภรณ์  เดชาจันทร์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1100
เด็กชายรัฐภูมิ  โพธิ์จันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1101
เด็กชายรัฐภูมิ  ร้อยพุทธ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1102
เด็กชายรัตกรานต์  เทียนสีม่วง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1103
เด็กชายรัตพล  สุขเข็ม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1104
เด็กหญิงรัติคุณ  พูลมี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1105
เด็กหญิงรุ้งตะวัน  จันทร์เที่ยง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1106
เด็กหญิงรุ่งไพลิน  ล้นลุย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1107
เด็กชายรุ่งโรจน์  พยัคฆี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1108
เด็กหญิงรุ่งวาณิชย์  เศรษฐี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1109
เด็กชายรุจิภาส  พึ่งสมศักดิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1110
เด็กหญิงลลิตา  นันทะบุตร
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1111
เด็กหญิงลักษณ์สุวดี  คุ้มจอหอ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1112
เด็กชายลัทธพล  ทองเหลือ
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1113
เด็กหญิงเลิศลักษณ์  เมืองจันทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1114
เด็กชายวชิรวิชญ์  รัศมีจันทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1115
เด็กหญิงวณิชญา  โบราณมูล
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1116
เด็กหญิงวณิชญา  พันธ์อุ่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1117
เด็กชายวนันชัย  กิจพินิจ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1118
เด็กหญิงวรกมล  ดอกไม้
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1119
เด็กหญิงวรกานต์  สอนสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1120
เด็กชายวรชิต  แก้วบ่อไทย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1121
เด็กชายวรชิต  โพธิ์ปลัด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1122
เด็กชายวรปัชญ์  หล้าคอม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1123
เด็กชายวรพงษ์  ทองอินทร์
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำร้อน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1124
เด็กชายวรเมธ  ปาลากุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1125
เด็กหญิงวรรณนภา  แจ่มจรัส
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1126
เด็กหญิงวรรณพร  พู่กันงาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1127
เด็กหญิงวรรณวิษาณ  เหมือนโพธิ์ทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
เพชรบูรณ์ เขต 1

ณ วิทย์ประถม ห้องสอบ 16 โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
ห้องสอบที่
 30
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1128
เด็กหญิงวรวรรณ  วงษานิจ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1129
เด็กหญิงวรวรรณ  สุขเสถียร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1130
เด็กชายวรวุฒิ  แสงน้อย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1131
เด็กหญิงวรัญชลี  มีมอญ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1132
เด็กชายวรัญญู  ถนอมพวก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1133
เด็กชายวรัญญู  เหลืองศิริเธียร
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1134
เด็กหญิงวรัทยา  ก้านบัว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1135
เด็กหญิงวรัษฎาพร  เพชรกันหา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1136
เด็กชายวราพงษ์  ชื่นเชี่ยวยนต์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1137
เด็กชายวรายุทธ  จำตำบล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1138
เด็กชายวริทธิ์ธร  บุญตั้ง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1139
เด็กหญิงวรินยุพา  ทองเงิน
ป.6
โรงเรียนบ้านตะเบาะ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1140
เด็กหญิงวริศรา  ใหม่ศิริ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1141
เด็กหญิงวริศา  นิลจรัส
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำร้อน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1142
เด็กชายวศิน  เตียมทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1143
เด็กชายวศิน  เพ็ชรคล้ายนุช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1144
เด็กชายวศิน  สิรินทิพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1145
เด็กหญิงวศินี  ปลัดท้วม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1146
เด็กหญิงวัชราภรณ์  เบ้าสมบูรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1147
เด็กชายวัฒน์นิธิศ  เรืองโรจน์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1148
เด็กชายวัณณุวรรธน์  ตรีเศียร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1149
เด็กหญิงวาสินี  ชัยศิริ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1150
เด็กชายวิชชญะ  พันธุ์พุทธรักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1151
เด็กชายวิชชากร  มีบุษยา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1152
เด็กชายวิชญ์พล  จันทร์แก้ว
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1153
เด็กหญิงวิชญาดา  จันทร์ศัพท์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1154
เด็กชายวิชานนท์  พรประทุม
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1155
เด็กหญิงวิภารัตน์  เหมะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1156
เด็กหญิงวิภาวี  อุปฮาด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1157
เด็กหญิงวิรัลพัชร  ชาติชำนาญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1158
เด็กหญิงวิรามร  เลิศประวัติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1159
เด็กหญิงวิลาสินี  ตาลสุกเรือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1160
เด็กหญิงวิสาสินี  พันธ์น้อย
ป.4
โรงเรียนบ้านนายม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1161
เด็กชายวีรภาพ  หาญณรงค์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1162
เด็กชายวีรวัชร์  เมืองเหนือ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1163
เด็กชายวีรากร  ครุฑวงศ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1164
เด็กชายศรวิษฐ์  กลิ่นพูน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1165
เด็กหญิงศรัญญา  พวงซ้อน
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำร้อน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1166
เด็กหญิงศรัณญา  แก้วสอน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1167
เด็กชายศรัณยวิชญ์  โสรินทร์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
เพชรบูรณ์ เขต 1

ณ วิทย์ประถม ห้องสอบ 17 โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
ห้องสอบที่
 31
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1168
เด็กชายศรัณย์  ศรีรานันท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1169
เด็กหญิงศรีริตา  โพธิ์ืทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1170
เด็กหญิงศศิมา  จันทร์สุริยะ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1171
เด็กหญิงศศิวิมล  อินมา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1172
เด็กหญิงศิรดา  งามเอี่ยม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1173
เด็กหญิงศิริญารณ์  จันทรมณี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1174
เด็กหญิงศิริรัตน์  บุญเรือง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1175
เด็กหญิงศิริรัตน์  สายสุด
ป.5
โรงเรียนบ้านหัวนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1176
เด็กหญิงศิริวรรณ  ปร่งฟ้า
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1177
เด็กชายศิวกร  มหาวงศ์นันท์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1178
เด็กชายศิวกร  ศรสำแดง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1179
เด็กหญิงศุทธินี  จันทร์ทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1180
เด็กชายศุภกร  ศันติกุล
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1181
เด็กหญิงศุภกฤต  ใจหนัก
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1182
เด็กชายศุภกิตติ์  มีผล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1183
เด็กหญิงศุภรดา  ซื่อตรง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1184
เด็กชายศุภวิชญ์  ดอกจำปี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1185
เด็กชายศุภวิชย์  บุญเอก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1186
เด็กชายศุภวิชย์  ปลาทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1187
เด็กชายศุภวิทย์  บุญมี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1188
เด็กหญิงศุภัสรา  สุวรรณสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1189
เด็กหญิงศุภิสรา  แก้วยา
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำร้อน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1190
เด็กหญิงศุภิสรา  สอนทน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1191
เด็กชายเศรษฐพงศ์  กองสี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1192
เด็กชายเศรษฐพงศ์  อินทร์ทูน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1193
เด็กชายสรวิชญ์  บุญเรือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1194
เด็กชายสรวิศ  เพชรพิบูลย์ไทย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1195
เด็กชายสรวิศ  ศรลัมพ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1196
เด็กชายสรัลนุช  บุญเลิศ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1197
เด็กหญิงสัญญ์สรา  หมวกน่วม
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1198
เด็กหญิงสัตกมล  บุญส่ง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1199
เด็กหญิงสาริน  ปัญญามี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1200
เด็กชายสาริศ  บัวชุม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1201
เด็กชายสิทธิชัย  ตาลสุกเรือง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1202
เด็กหญิงสินิทรา  สุระพร
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1203
เด็กหญิงสินีนาฏ  มะลิวัลย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1204
เด็กชายสิปปกร  อร่ามทิพย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1205
เด็กชายสิรภพ  ธะนะใจ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1206
เด็กชายสิรวิชญ์  สีขมิ้น
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1207
เด็กหญิงสิริกาญจน์  คำไทย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
เพชรบูรณ์ เขต 1

ณ วิทย์ประถม ห้องสอบ 18 โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
ห้องสอบที่
 32
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1208
เด็กหญิงสิริกาญจน์  ช้างอ้น
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1209
เด็กหญิงสิรินยา  ภู่ทุ่ง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1210
เด็กหญิงสิรินยา  สุวรรณคำ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1211
เด็กหญิงสิริประภา  สิมมาทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1212
เด็กหญิงสิริยากร  ทะสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1213
เด็กหญิงสิริยากร  นกแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1214
เด็กหญิงสิริวิมล  เจริญสิริสุนทร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1215
เด็กหญิงสิริสกุล  สีวัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1216
เด็กชายสุกิจ  แสงโทโพธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1217
เด็กหญิงสุจีพร  มาจาก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1218
เด็กหญิงสุชาดา  สุขเสถียร
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1219
เด็กหญิงสุชานาถ  คูณแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1220
เด็กหญิงสุณัฎฐา  สีดาพรม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1221
เด็กหญิงสุดานันท์  วรสารศิริ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1222
เด็กหญิงสุทธิมน  หลงรัก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1223
เด็กหญิงสุธาธินี  แสนใจวุฒิ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1224
เด็กหญิงสุธาริณี  กลีบบัวบาน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1225
เด็กหญิงสุธาสินี  คงทราบ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1226
เด็กหญิงสุธาสินี  สีดาพรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1227
เด็กหญิงสุธิดา  มั่งมี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1228
เด็กชายสุนิติ  กาเหวา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1229
เด็กหญิงสุนิสา  มั่นทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1230
เด็กชายสุพรรณกิจ  กอนตา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1231
เด็กหญิงสุพรรณิกา  ศรภิรมย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1232
เด็กหญิงสุพัตรา  ชินโคตร
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1233
เด็กหญิงสุพิชญา  เพียมะลัง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1234
เด็กชายสุภัทรพล  คงจริง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1235
เด็กหญิงสุมิตตา  แสงทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1236
เด็กหญิงสุมิตรา  ชำนิประดิษฐ์การ
ป.6
โรงเรียนบ้านนายม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1237
เด็กชายสุรบดินทร์  แสนคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1238
เด็กชายสุรวิทย์  สำราญรื่น
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1239
เด็กชายสุรวีร์  แสงสว่าง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1240
เด็กชายสุรสิทธิ์  หมวกแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1241
เด็กหญิงสุวพัชญา  จันทรวงค์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1242
เด็กชายสุวรรณภูมิ  แสนจันทร์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1243
เด็กชายสุวัชร  วงค์วานิช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1244
เด็กชายสุวิจักขณ์  กายา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1245
เด็กหญิงสุอัลวลี  บุญยวง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1246
เด็กชายเสฏฐนันท์  สนั่นเมือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1247
เด็กหญิงหทัยรัตน์  สงวนสิน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
เพชรบูรณ์ เขต 1

ณ วิทย์ประถม ห้องสอบ 19 โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
ห้องสอบที่
 33
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1248
เด็กหญิงอชิรญา  ต้นทัพไทย
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1249
เด็กหญิงอชิรญา  นาคปานเสือ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1250
เด็กชายอดุลย์วิทย์  พึ่งพา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1251
เด็กชายอติภัทร  เหียมไธสง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1252
เด็กชายอธิยุต  มีรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1253
เด็กหญิงอนัญญา  มารอด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1254
เด็กหญิงอนิจฉรา  นิลเลิศ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1255
เด็กชายอโนทัย  ด่านคุ้ม
ป.5
โรงเรียนบ้านตะเบาะ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1256
เด็กหญิงอภัสรา  พรมบัวภา
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำร้อน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1257
เด็กหญิงอภิชญา  วรานนท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1258
เด็กหญิงอภิญญา  ชาญชัยวีระพันธุ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1259
เด็กชายอภิวัฒน์  ชาปิ่น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1260
เด็กชายอภิวิชญ์  สุขอยู่
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1261
เด็กชายอภิสิทธิ์  แก้วกุมาร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1262
เด็กหญิงอมิตาดา  เวียงแก
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1263
เด็กหญิงอรปรียา  แสงอุทัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1264
เด็กชายอรัญ  จันมีศรี
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1265
เด็กหญิงอรุณิกา  จันทร์หุ่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1266
เด็กหญิงอรุโณทัย  ธูปเทียน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1267
เด็กชายอัจฉรินทร์  จันทร์เที่ยง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1268
เด็กชายอัจฉริยะ  พิมาลัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1269
เด็กหญิงอัจฉริยา  พรมมาศ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1270
เด็กหญิงอันติกา  กัลยา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1271
เด็กหญิงอัสรีนา  ศรีกล่อม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1272
เด็กชายอาทิตยา  เปลวเพชร
ป.4
โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำร้อน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1273
เด็กหญิงอาทิตยา  เมฆกมล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1274
เด็กหญิงอาภัสรา  พงศ์รณฤทธิ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1275
เด็กหญิงอารยา  พรมสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1276
เด็กหญิงอารียา  โนนยะโส
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1277
เด็กหญิงอารียา  ปานไกล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1278
เด็กหญิงอารีรัตน์  ราฎร์เจริญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1279
เด็กชายอิทธิพัทธ์  บุญประกอบ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1280
เด็กชายอิทธิพัทธ์  พัชรวงศ์นิธิ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1281
เด็กหญิงอินทิรา  ทิพย์อักษร
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1282
เด็กหญิงอิสราภรณ์  ปัญญา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1283
เด็กชายอุกฤษฏ์  ปีเกิด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1284
เด็กหญิงอุรชา  มีรัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1285
เด็กหญิงอุษณียา  หินแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1286
เด็กหญิงเอชิตา  สุขเสถียร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1287
เด็กหญิงไอลดา  แก้วคง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
เพชรบูรณ์ เขต 1

ณ วิทย์ประถม ห้องสอบ 20 โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
ห้องสอบที่
 34
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1288
เด็กหญิงักัญญาวีร์  กุดแถลง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1289
เด็กชายีธีรศักดิ์  วงค์พันคำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
เพชรบูรณ์ เขต 1

ณ คณิตประถม ห้องสอบ 1 โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
ห้องสอบที่
 35
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1290
เด็กชายกนกพล  นนทะสัน
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1291
เด็กหญิงกนกรักษ์  พัฒนากูล
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1292
เด็กหญิงกมลวรรณ  ปัญจวรานนท์
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1293
เด็กชายกรกต  โพธิ์ประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1294
เด็กหญิงกลิสรา  การกิ่งไพร
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1295
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  บุญสวน
ป.5
โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1296
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  หันตุลา
ป.5
โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1297
เด็กหญิงกัญญาพัชร  ศรีนวลไชย
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1298
เด็กหญิงกัลยกร  จำปาดง
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1299
เด็กหญิงกัลยรักษ์  ชัยพฤกษ์ไพรวัน
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1300
เด็กหญิงการ  จิตรละมัย
ป.5
โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1301
เด็กหญิงกุลปรียา  จันทร์เพ็ง