ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
เพชรบุรี เขต 2

ณ สพป.พบ.เขต 2
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกชกร  อยู่ฉิม
ป.6
โรงเรียนบ้านท่ายาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
2
เด็กหญิงกรกนก  ฤทธิ์ชัยพร
ป.5
โรงเรียนบ้านท่ายาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
3
เด็กชายกฤษฎา  กลั่นยิ่ง
ป.6
โรงเรียนบ้านท่ายาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
4
เด็กชายก้องภพ  นวมงาม
ป.6
โรงเรียนแก่นจันทร์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
5
เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  ตันประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนบ้านท่ายาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
6
เด็กชายคมคล  กรุงศรีเมือง
ป.6
โรงเรียนบ้านท่ายาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
7
เด็กชายจิรวัฒน์  จันทร์อ่ำ
ป.6
โรงเรียนบ้านท่ายาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
8
เด็กหญิงจิราพร  พราหมณ์โสภณ
ป.6
โรงเรียนบ้านท่ายาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
9
เด็กชายเฉลิมพล  อัตตนาถ
ป.6
โรงเรียนแก่นจันทร์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
10
เด็กหญิงชนากานต์  จิวเซ่ง
ป.6
โรงเรียนบ้านท่ายาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
11
เด็กหญิงฐานิกา  ใจซื่อ
ป.6
โรงเรียนบ้านท่ายาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
12
เด็กหญิงณภัทร  หิ่นเก่า
ป.6
โรงเรียนบ้านท่ายาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
13
เด็กหญิงณัฐทกาญจน์  พิโรดมภูพสุ
ป.5
โรงเรียนบ้านท่ายาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
14
เด็กหญิงทัศวรรณ  รุ่งเรือง
ป.6
โรงเรียนบ้านท่ายาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
15
เด็กหญิงนริศรา  บุญแท้
ป.5
โรงเรียนบ้านท่ายาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
16
เด็กหญิงนันทิดา  รอดภัย
ป.6
โรงเรียนบ้านท่ายาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
17
เด็กหญิงเบญญทิพย์  พูลช่วย
ป.6
โรงเรียนแก่นจันทร์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
18
เด็กหญิงปนัสยา  ฉวีวรรณ์
ป.6
โรงเรียนบ้านท่ายาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
19
เด็กชายปุญญพัฒน์  บุญอยู่
ป.5
โรงเรียนบ้านท่ายาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
20
เด็กชายพงศกร  ทองคำ
ป.5
โรงเรียนบ้านท่ายาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
21
เด็กชายพัดยศ  เพิ่มพูล
ป.6
โรงเรียนบ้านท่ายาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
22
เด็กหญิงพิชญ์สินี  นวมนาคะ
ป.5
โรงเรียนบ้านท่ายาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
23
เด็กชายพีรัชชัย  ขุนศิริ
ป.6
โรงเรียนแก่นจันทร์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
24
เด็กชายพุฒิพงศ์  สิทธิ์ไทย
ป.6
โรงเรียนแก่นจันทร์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
25
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ร้อยแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านท่ายาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
26
เด็กชายภัทรเดช  ธรรมธาดาวิวัฒน์
ป.6
โรงเรียนแก่นจันทร์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
27
เด็กหญิงมณีนันท์  อุทัยวรรณวงศ์
ป.6
โรงเรียนแก่นจันทร์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
28
เด็กชายยศดา  เอี่ยมสะอาด
ป.5
โรงเรียนบ้านท่ายาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
29
เด็กหญิงรัชนีวรรณ  ฉวีวรรณ์
ป.6
โรงเรียนบ้านท่ายาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
30
เด็กหญิงเรืองศิริ  กลิ่นพุดตาล
ป.6
โรงเรียนบ้านท่ายาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
31
เด็กชายวรเมธ  ขำเพชร
ป.6
โรงเรียนบ้านท่ายาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
32
เด็กหญิงศศิวิมล  เทพอยู่
ป.6
โรงเรียนบ้านท่ายาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
33
เด็กชายศุภกิตติ์  พวงมณี
ป.6
โรงเรียนบ้านท่ายาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
34
เด็กหญิงสุดารัตน์  อินพรม
ป.6
โรงเรียนบ้านท่ายาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
35
เด็กหญิงสุปรียา  แสงเนตร
ป.6
โรงเรียนบ้านท่ายาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
เพชรบุรี เขต 2

ณ สพป.พบ.เขต 2
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กหญิงสุวรินทร์  ภู่มาเลิศสินทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านท่ายาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
37
เด็กหญิงอโณชา  จันทรา
ป.6
โรงเรียนแก่นจันทร์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
38
เด็กหญิงอัยรินทร์  วุฒิสาธิยานนท์
ป.6
โรงเรียนแก่นจันทร์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
39
เด็กหญิงอาภาพร  พุ่มนุช
ป.6
โรงเรียนบ้านท่ายาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
40
เด็กชายอินทร  เทอดวงศ์วรกุล
ป.5
โรงเรียนบ้านท่ายาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
เพชรบุรี เขต 2

ณ สพป.พบ.เขต 2
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
41
เด็กหญิงเกศกนก  คมมูล
ป.6
โรงเรียนแก่นจันทร์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
42
เด็กหญิงจันทกานต์  จันทนาลักษณ์
ป.6
โรงเรียนแก่นจันทร์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
43
เด็กหญิงชนารัตน์  วัดน้อย
ป.6
โรงเรียนแก่นจันทร์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
44
เด็กหญิงณิชาภัทร  วัชรากร
ป.6
โรงเรียนแก่นจันทร์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
45
เด็กชายธนกร  ฉายรัศมี
ป.6
โรงเรียนแก่นจันทร์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
46
เด็กหญิงธมลพรรณ  แก้วเจริญ
ป.6
โรงเรียนแก่นจันทร์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
47
เด็กหญิงนพวรรณ  ธรรมรัตน์วัฒนา
ป.6
โรงเรียนแก่นจันทร์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
48
เด็กหญิงริกา  เดอฟลอร์แกน
ป.6
โรงเรียนแก่นจันทร์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
49
เด็กชายวรินทร  พรายศรี
ป.6
โรงเรียนแก่นจันทร์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์