ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
เพชรบุรี เขต 1

ณ อาคารเซนต์โยเซฟ ชั้น 2 ห้อง ป.2/1 โรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรี
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกมลชนก  คล้ายคลึง
ป.5
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
2
เด็กหญิงกมลฑิตา  แผนสง่า
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
3
เด็กหญิงกมลพรรธ์  ปักเขตานัง
ป.6
โรงเรียนอรุณประดิษฐ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
4
เด็กชายกรวิทย์  เกิดรอด
ป.5
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
5
เด็กชายกฤชนันต์  สีสว่าง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
6
เด็กหญิงกฤตพร  ยี่สาร
ป.3
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
7
เด็กหญิงกฤตพร  สมใจเพ็ง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
8
เด็กชายกฤติน  อาศจินดา
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
9
เด็กหญิงกวิศรา  วงค์ตาผาา
ป.3
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
10
เด็กชายกษิดิสฐ์  พราหมณีโสภา
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
11
เด็กชายก้องกิดากร  แก้วกำเหน็ดพงษ์
ป.4
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
12
เด็กชายก้องภพ  นุชเจริญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
13
เด็กชายก้องภพ  รุ่งวัฒนานนท์
ป.5
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
14
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ดีหะสิงห์
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
15
เด็กหญิงกัญญาวีร์  มีวาสนา
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
16
เด็กหญิงกัญญาวีร์  สงสัย
ป.3
โรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
17
เด็กหญิงกัณฐมณี  มหาทำนุโชค
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
18
เด็กหญิงกานต์พลอย  เทอดตระกูลรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
19
เด็กหญิงกานต์สิรี  แก้วใส
ป.5
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
20
เด็กชายกิติพงศ์  ชุนฬหวานิช
ป.5
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
21
เด็กหญิงกีรัตยา  พ่วงอำไพ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
22
เด็กหญิงขวัญจิรา  ร้อยแก้ว
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
23
เด็กหญิงขวัญหทัย  วลีธรชีพสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
24
เด็กชายคณบดี  โพธิ์ทักษิณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
25
เด็กชายคมนคณิณ  ทีปประพันธ์ณี
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
26
เด็กชายจักรกฤษ  ศรีวิจิตร์
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
27
เด็กชายจักรภัทร  สุขสมบูรณ์ธนา
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
28
เด็กหญิงจารวี  ศรีนาค
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
29
เด็กหญิงจิณห์นิภาดา  ธนาพิบูลพงศา
ป.4
โรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
30
เด็กหญิงจิดาภา  พันธ์หริ่ง
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
เพชรบุรี เขต 1

ณ อาคารเซนต์โยเซฟ ชั้น 2 ห้อง ป.2/2 โรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรี
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
31
เด็กหญิงจิดาภา  แสงพลอย
ป.5
โรงเรียนอรุณประดิษฐ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
32
เด็กชายจิรภัทร  เกาฑัณฑ์ทอง
ป.4
โรงเรียนราฎร์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
33
เด็กหญิงจิรัชญา  เจริญเร็ว
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
34
เด็กหญิงจิรัชญา  เพ็ชวงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
35
เด็กหญิงจืราพร  คุ้มวงศ์
ป.5
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
36
เด็กหญิงชญานิศ  แซ่เจี่ย
ป.5
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
37
เด็กหญิงชญานิศ  ปันจักร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
38
เด็กหญิงชนม์ปวีณ์  โอปณะโสภิต
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
39
เด็กหญิงชนากานต์  ศร๊เอี่ยม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
40
เด็กชายชนาธิป  ศรีประเสริฐ
ป.3
โรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
41
เด็กหญิงชนิตสิรี  ผลเจริญรัตน์
ป.5
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
42
เด็กหญิงชนิภา  พราหมณ์น้อย
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
43
เด็กชายชยพล  หล้าแหล่ง
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
44
เด็กชายชวกร  สมพงษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
45
เด็กชายชัชพล  พระอินทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
46
เด็กชายชัยนันท์  คล้ายทรง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
47
เด็กชายชัยวัฒน์  บุญศิริ
ป.3
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
48
เด็กชายชัยวัฒน์  ศรีสังข์งาม
ป.5
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
49
เด็กชายชินโชติ  ปัจฉิม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
50
เด็กชายชินเสฏฐ์  เอี่ยมเมือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
51
เด็กชายชิษณุพงศ์  นะอ่อน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
52
เด็กหญิงชุติกาญจน์  บุญประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
53
เด็กหญิงชุติกาญจน์  เรียนรู้
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
54
เด็กหญิงชุติมา  ชูวงศ์
ป.5
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
55
เด็กหญิงญาณิศา  ณัฏฐกุล
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
56
เด็กหญิงญาณิศา  ลอยทอง
ป.5
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
57
เด็กหญิงญาณิศา  เหมียดไธสง
ป.5
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
58
เด็กหญิงฐิติชญาณ์  สุขแจ่ม
ป.3
โรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
59
เด็กหญิงณญาฎา  นวลแตง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
60
เด็กชายณฐกฤต  มากมิตร
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
เพชรบุรี เขต 1

ณ อาคารเซนต์โยเซฟ ชั้น 2 ห้อง ป.3/1 โรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรี
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
61
เด็กหญิงณฐาน์  ม่วงน้อย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
62
เด็กหญิงณภัทร  เอี่ยมองค์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
63
เด็กหญิงณัจฉรียา  เกียรติชูพิพัฒน์
ป.5
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
64
เด็กหญิงณัจยา  เกียรติกำจร
ป.5
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
65
เด็กหญิงณัชชา  โตจิ๋ว
ป.5
โรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
66
เด็กชายณัฐกฤษ  แก่นกุหลาบ
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
67
เด็กชายณัฐกันต์  แสงนิล
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
68
เด็กหญิงณัฐกานต์  พิสิฐพงศ์ธร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
69
เด็กชายณัฐกิตติ์  ชุติวัฒนกุล
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
70
เด็กชายณัฐกิตติ์  เนื่องเนาวรัตน์
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
71
เด็กหญิงณัฐฎาพร  สำราญรื่น
ป.6
โรงเรียนอรุณประดิษฐ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
72
เด็กหญิงณัฐฏาภรณ์  นามบุญชู
ป.4
โรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
73
เด็กหญิงณัฐฐณิชชา  อิทธิกรมหาศิริ
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
74
เด็กหญิงณัฐณิชา  สังข์ศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
75
เด็กหญิงณัฐธิดา  อ้นสี
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
76
เด็กชายณัฐนนท์  อมรเมศวรินทร์
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
77
เด็กหญิงณัฐพัชร์  สังข์สุขวรกิตติ
ป.5
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
78
เด็กชายณัฐภัทร  เศวตสุวรรณกุล
ป.5
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
79
เด็กชายณัฐภาส  ประสพกิจถาวร
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
80
เด็กหญิงณัฐมาพร  สมานมิตร
ป.5
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
81
เด็กหญิงณัฐริสา  นาคน้อย
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
82
เด็กชายณัฐวุฒิ  จันทร
ป.3
โรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
83
เด็กหญิงณิชกานต์  คชศรีสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
84
เด็กหญิงดลนิสา  จันทร์นาค
ป.5
โรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
85
เด็กชายติณณภพ  พูลสำราญ
ป.3
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
86
เด็กชายเตชิต  เผ่าวิจารณ์
ป.4
โรงเรียนอรุณประดิษฐ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
87
เด็กชายถิรวัฒน์  ทับทิมแก้ว
ป.5
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
88
เด็กหญิงทรรศนันท์  กิจพ่วงสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
89
เด็กชายทศพร  พันธุตา
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
90
เด็กหญิงทิพย์มณี  พันสัมฤทธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
เพชรบุรี เขต 1

ณ อาคารเซนต์โยเซฟ ชั้น 2 ห้อง ป.3/2 โรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรี
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
91
เด็กหญิงทีปกา  คำสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
92
เด็กชายธนกร  ชนมนัส
ป.3
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
93
เด็กชายธนกร  บุญวัฒน์
ป.4
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
94
เด็กชายธนกฤต  ปรีดิศรีพิพัฒน์
ป.4
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
95
เด็กชายธนบดี  โชติรัตนะพงศ์
ป.4
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
96
เด็กหญิงธนพร  ตาละลักษมณ์
ป.6
โรงเรียนอรุณประดิษฐ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
97
เด็กชายธนภูมิ  อ่ำจิ๋ว
ป.5
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
98
เด็กชายธนายุต  เพชรานนท์
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
99
เด็กชายธนาสรรค์  คำดี
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
100
เด็กหญิงธมนวรรณ  เอี่ยมเทศ
ป.3
โรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
101
เด็กชายธรรมภณ  พลายแดง
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
102
เด็กหญิงธัญจิรา  ศรีวิสุทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
103
เด็กหญิงธัญชนก  เต็มคอน
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
104
เด็กชายธีธัช  เหลืองประภาศิริ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
105
เด็กชายธีรภัทร  ไกรจิตต์
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
106
เด็กชายธีรภัทร  เขตใหญ่
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
107
เด็กชายธีรภัทร  ลิ้มสกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
108
เด็กชายนนทวัชร์  หอสุวรรณานนท์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
109
เด็กชายนพณัฐ  ยาวไธสง
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
110
เด็กชายนพรัตน์  สุวรรณเวโช
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
111
เด็กชายนพัตธร  เกตุทอง
ป.6
โรงเรียนอรุณประดิษฐ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
112
เด็กหญิงนภิสา  แก้วเจริญ
ป.5
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
113
เด็กชายนรภัทร  แท่นมณี
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
114
เด็กหญิงนลินทิพย์  ศักดาพิทักษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
115
เด็กหญิงนลินนิภา  เรืองเลิศกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
116
เด็กชายนัทธวัฒน์  ใช่ทอง
ป.4
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
117
เด็กหญิงนันท์นภัส  คุ้มครอง
ป.3
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
118
เด็กหญิงนันท์นภัส  อ่วมอุ่ม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
119
เด็กหญิงนันทนัท  วงศ์สมุทร
ป.5
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
120
เด็กหญิงนันทิกานต์  พรามภู่
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
เพชรบุรี เขต 1

ณ อาคารเซนต์โยเซฟ ชั้น 2 ห้อง ป.1/1 โรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรี
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
121
เด็กหญิงนับทอง  ทิมเพชร
ป.5
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
122
เด็กหญิงนาราภัทร  พันธุ์นัน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
123
เด็กหญิงนิชนันท์  ไพรเที่ยง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
124
เด็กชายนิติภูมิ  พันสายออ
ป.4
โรงเรียนอรุณประดิษฐ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
125
เด็กหญิงนิรัชพร  อินทรัตน์
ป.4
โรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
126
เด็กหญิงนิราวรรณ  หนูเทียน
ป.5
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
127
เด็กชายบรรณวิชญ์  พรมโยธา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
128
เด็กหญิงบวรลักษณ์  รักษาชล
ป.3
โรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
129
เด็กหญิงบัวบุษกร  ดีเด่น
ป.6
โรงเรียนอรุณประดิษฐ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
130
เด็กชายบุญฤทธิ์  วงษ์สกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
131
เด็กหญิงบุณยานุช  อ่อนศรีทอง
ป.5
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
132
เด็กหญิงเบญญาภา  สะอาดเอี่ยม
ป.3
โรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
133
เด็กชายปณิธิ  ปรัตถจริยา
ป.5
โรงเรียนอรุณประดิษฐ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
134
เด็กชายปภังกร  ชุ่มมะโน
ป.4
โรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
135
เด็กหญิงปภาดา  เพชรเจริญ
ป.6
โรงเรียนอรุณประดิษฐ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
136
เด็กหญิงปภานลิน  มนัสเตชธรรม
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
137
เด็กชายปริญญา  เข็มเมือง
ป.5
โรงเรียนอรุณประดิษฐ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
138
เด็กชายปรีชา  กลิ่นอ่อน
ป.5
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
139
เด็กหญิงปวริศา  ตันสิน
ป.3
โรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
140
เด็กหญิงปัญจพาณ์  ทับสี
ป.3
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
141
เด็กหญิงปัณฑา  กลิ่นเอี่ยม
ป.5
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
142
เด็กหญิงปาจรีย์  นวมนิ่ม
ป.5
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
143
เด็กหญิงปาณิสรา  คงคาเพชร
ป.5
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
144
เด็กชายปิติณัช  ร่ายเรือง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
145
เด็กหญิงปิยธิดา  สุขนิรัญ
ป.5
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
146
เด็กชายปิยวัฒน์  ศรีสังข์งาม
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
147
เด็กชายปุญญพัฒน์  ขุนทิพย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
148
เด็กหญิงปุญญิศา  ลาภหลาย
ป.3
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
149
เด็กชายปุณญพัฒน์  เสือเขียว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
150
เด็กชายปุณยธิษณ์  สุขสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
เพชรบุรี เขต 1

ณ อาคารเซนต์โยเซฟ ชั้น 2 ห้อง ป.1/2 โรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรี
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
151
เด็กหญิงผาณิต  วัชรภูมิพิทักษ์
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
152
เด็กชายพชร  ศุกระศร
ป.4
โรงเรียนราฎร์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
153
เด็กหญิงพรชิตา  เผ่าวิจารณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
154
เด็กหญิงพริมรตา  น้อยแสง
ป.6
โรงเรียนอรุณประดิษฐ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
155
เด็กชายพลเชฎฐ์  หลักแหลม
ป.3
โรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
156
เด็กชายพลภัทร  บุญนิมิตร์
ป.3
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
157
เด็กหญิงพลอยระวี  เพชรงาม
ป.5
โรงเรียนอรุณประดิษฐ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
158
เด็กชายพอใจ  กลิ่นงาม
ป.5
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
159
เด็กหญิงพัชรินทร์  กลิ่นอุบล
ป.6
โรงเรียนอรุณประดิษฐ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
160
เด็กหญิงพัณณิตา  แจ่มศรี
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
161
เด็กหญิงพัณณิตา  นิลสุข
ป.5
โรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
162
เด็กชายพัทรพล  ทรัพย์สิน
ป.3
โรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
163
เด็กชายพิชญุตม์  สังข์เฉย
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
164
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เกษร
ป.5
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
165
เด็กหญิงพิมพ์นภัส  มาตรสุริย์
ป.3
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
166
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ปิติพัฒนะโฆษิต
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
167
เด็กหญิงพิมพ์รพี  อร่ามทอง
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
168
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ชัยชาย
ป.6
โรงเรียนอรุณประดิษฐ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
169
เด็กชายพีรพล  บุญพยุง
ป.5
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
170
เด็กหญิงเพชรไพลิน  สรฉัตร
ป.3
โรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
171
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  เอิบอิ่ม
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
172
เด็กหญิงฟ้าศิริ  ลำดับวงษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
173
เด็กหญิงภัครฐา  บัวสุริยะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
174
เด็กหญิงภัณฑิรา  หนูศาสตร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
175
เด็กชายภาคิน  คงเสถียร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
176
เด็กชายภานุพงศ์  นุชนงค์
ป.5
โรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
177
เด็กชายภูดิศ  ผ่องผิว
ป.5
โรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
178
เด็กหญิงภูมินรดา  จ้อยจิตต์
ป.6
โรงเรียนอรุณประดิษฐ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
179
เด็กชายภูมิแผ่นดิน  สหัสสพาศน์
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
180
เด็กชายภูริภัฏ  อยู่สุวรรณ
ป.5
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
เพชรบุรี เขต 1

ณ อาคารเซนต์โยเซฟ ชั้น 2 ห้อง ป.1/3 โรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรี
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
181
เด็กชายภูษณุ  แก้วสีงาม
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
182
เด็กชายมณชัย  วงศ์สวาท
ป.5
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
183
เด็กหญิงมณฑิกา  ชื่นเชยบุญ
ป.4
โรงเรียนอรุณประดิษฐ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
184
เด็กหญิงมณัสนันท์  ประสิทธิ์วรการ
ป.4
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
185
เด็กชายมนัสเชษฐ์  เล้าโลมวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
186
เด็กหญิงมนัสนันท์  นิลเรือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
187
เด็กหญิงมนัสวี  เพ้งพิณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
188
เด็กหญิงเมธาวี  ศรีนาค
ป.5
โรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
189
เด็กหญิงเยาวลักษณ์  เตชะภากร
ป.5
โรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
190
เด็กหญิงรดา  เอี่ยมองค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
191
เด็กหญิงรสวลี  บุญเติม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
192
เด็กชายรักศักดิ์  สกิดใจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
193
เด็กหญิงรังษิมา  กิตติวัฒนโชติ
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
194
เด็กหญิงรัชชานันท์  สุริโย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
195
เด็กชายรัชพล  ศรีทอง
ป.3
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
196
เด็กชายรัฐภูมิ  ผดุงเกียรติวงษ์
ป.4
โรงเรียนอรุณประดิษฐ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
197
เด็กหญิงรัฐาณียา  สามนคร
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
198
เด็กหญิงรัดเกล้า  ชูผล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
199
เด็กหญิงรัตติญาณ์  อารมย์เย็น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
200
เด็กหญิงรัตนาภรณ์  พูลทอง
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
201
เด็กหญิงราชาวดี  ราชวัตร
ป.3
โรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
202
เด็กหญิงรุ่งทรัพย์ทิวา  ปู่เงิน
ป.4
โรงเรียนอรุณประดิษฐ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
203
เด็กหญิงลภัสรดา  อ่วมอ้อ
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
204
เด็กหญิงลักษิกา  ชินวงจุ้ย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
205
เด็กชายวงศกร  มาลาลักษมี
ป.4
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
206
เด็กหญิงวนัชพร  พุฒิดำรง
ป.5
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
207
เด็กชายวรชิต  รักเจียม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
208
เด็กชายวรรณธัช  สุขรักษา
ป.4
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
209
เด็กหญิงวรัชนันท์  เกตุสุวรรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
210
เด็กหญิงวรัญญา  สุกใส
ป.6
โรงเรียนอรุณประดิษฐ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
เพชรบุรี เขต 1

ณ อาคารเซนต์ปอล ชั้น 2 ห้อง ป.4/1 โรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรี
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
211
เด็กชายวัชรดล  ลีชูวงศ์
ป.4
โรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
212
เด็กหญิงวารุณี  ฟักสังข์
ป.5
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
213
เด็กหญิงวิชญาดา  แจ้งเรือง
ป.6
โรงเรียนอรุณประดิษฐ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
214
เด็กหญิงวิชุดา  จำปาทอง
ป.5
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
215
เด็กหญิงวิภาวี  กลางสำโรง
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
216
เด็กหญิงวิยวรรณ  เสงี่ยมพักตร์
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
217
เด็กหญิงวิยะดา  บำรุงวงศ์ศิริ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
218
เด็กหญิงวิรัลภัส  โมฬี
ป.5
โรงเรียนอรุณประดิษฐ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
219
เด็กชายวิสุทธิ์  ชูจิตต์
ป.5
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
220
เด็กหญิงวีรกานต์  แม้นเมฆ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
221
เด็กชายวีรภัทร  สันติขจรวงศ์
ป.3
โรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
222
เด็กหญิงวีรยา  เชื้อเพ็ชร
ป.3
โรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
223
เด็กหญิงศิรประภา  คงจุติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
224
เด็กหญิงศิริรัตน์  เอมจุ้ย
ป.5
โรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
225
เด็กชายศิลาเมษฐ์  สมรมิตร
ป.5
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
226
เด็กชายศุภกฤต  จงอ่อน
ป.5
โรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
227
เด็กหญิงศุภมาส  มะลิทอง
ป.5
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
228
เด็กหญิงศุภิสรา  ประทุมเทศ
ป.3
โรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
229
เด็กหญิงโศรดา  มุ่งหมาย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
230
เด็กหญิงสโรชา  นฤคุปต์ชาญชัย
ป.5
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
231
เด็กหญิงสโรชา  สุ่มอ้ำ
ป.3
โรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
232
เด็กชายสหรัฐ  อนุสนธิ์
ป.5
โรงเรียนอรุณประดิษฐ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
233
เด็กชายสักการ  นกแก้ว
ป.4
โรงเรียนอรุณประดิษฐ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
234
เด็กหญิงสาธิตา  อุทัยธรรม
ป.5
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
235
เด็กหญิงสิตานัน  พุ่มเมฆ
ป.5
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
236
เด็กชายสิทธิกร  เนียมศรี
ป.5
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
237
เด็กชายสิทธิพงศ์  ณัฐวุฒิศักดิ์
ป.6
โรงเรียนราฎร์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
238
เด็กหญิงสินีนาถ  พัดทอง
ป.5
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
239
เด็กชายสิรวิชญ์  ยิ้มศรวล
ป.5
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
240
เด็กชายสิริ  เกลื่อนกลาด
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
เพชรบุรี เขต 1

ณ อาคารเซนต์ปอล ชั้น 2 ห้อง ป.4/2 โรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรี
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
241
เด็กหญิงสิรินดา  ศรีสุพรรณ
ป.5
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
242
เด็กหญิงสุกฤตา  บวบเมือง
ป.6
โรงเรียนอรุณประดิษฐ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
243
เด็กหญิงสุกัญญา  ราชสุวรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
244
เด็กชายสุขปวัตน์  เมืองสมบัติ
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
245
เด็กหญิงสุชานันท์  แสงพูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
246
เด็กหญิงสุชีรา  ขำทวี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
247
เด็กหญิงสุดารัตน์  ปานอ้น
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
248
เด็กหญิงสุทธินันทกาญจน์  ปิ่นปี่
ป.3
โรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
249
เด็กชายสุธนัย  ทางทอง
ป.3
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
250
เด็กหญิงสุธิศา  กันคล้าย
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
251
เด็กหญิงสุภัสสรา  คุ้มสืบสาย
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
252
เด็กหญิงสุรดา  ศุกระศร
ป.5
โรงเรียนราฎร์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
253
เด็กชายโสภณ  พุ่มไสว
ป.5
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
254
เด็กชายอนุภัทร  ทองยอดปราสาท
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
255
เด็กหญิงอภิญญาฏา  พูลสวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
256
เด็กหญิงอมลรดา  เทียมทอง
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
257
เด็กหญิงอมลวรรณ  บานแย้ม
ป.5
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
258
เด็กหญิงอรกัญญา  สมรมิตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
259
เด็กหญิงอรทัย  จบศรี
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
260
เด็กหญิงอรินทร์ชญา  เผือกทอง
ป.5
โรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
261
เด็กหญิงอริสา  วงษ์วาน
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
262
เด็กหญิงอัครนาฏ  ดอกพรม
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
263
เด็กหญิงอานัสสิยา  โตแก้ว
ป.5
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
264
เด็กหญิงอาภาภัทร  เดชศิริ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
265
เด็กหญิงอินสุดา  รุ่งเรือง
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
266
เด็กชายอิศวร์  ผ่องแผ้ว
ป.4
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
267
เด็กหญิงอิสรีย์  เกตุทะเล
ป.3
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
268
เด็กหญิงอิสรีย์  โชติเรืองนภา
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
เพชรบุรี เขต 1

ณ อาคารเซนต์ปอล ชั้น 2 ห้อง ป.4/3 โรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรี
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
269
เด็กหญิงกชณศรันญ์  บัณฑิตสมิทธ์
ป.4
โรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
270
เด็กหญิงกชพร  สมศรี
ป.5
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
271
เด็กหญิงกนกพร  โกสัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
272
เด็กหญิงกนกพร  เหลือแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
273
เด็กหญิงกมลชนก  เกตุแก้ว
ป.5
โรงเรียนอรุณประดิษฐ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
274
เด็กหญิงกมลชนก  แก้วกลาง
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
275
เด็กหญิงกมลชนก  สว่างวัฒนารักษ์
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
276
เด็กหญิงกมลพร  ปานเนียม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
277
เด็กหญิงกมลพร  สุสุทธิ
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
278
เด็กชายกมลภพ  ทองสุข
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
279
เด็กหญิงกรชนก  พัชราก่อกิจ
ป.6
โรงเรียนอรุณประดิษฐ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
280
เด็กหญิงกรรณิการ์  พวงแต้ม
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
281
เด็กหญิงกรรณิการ์  แสงศรี
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
282
เด็กชายกรวิชญ์  ฤทธิ์รัตนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
283
เด็กชายกรีธา  อยู่ชมบุญ
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
284
เด็กชายกฤต  ก้าวประเสริฐดี
ป.5
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
285
เด็กชายกฤตธัช  ไทยสงฆ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
286
เด็กชายกฤตพัฒน์  สังข์ลาโพธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
287
เด็กชายกฤตพัฒน์  สังข์ลาโพธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
288
เด็กชายกฤตภาส  หรั่งวัด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
289
เด็กชายกฤตเมธ  กรรณเทพ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
290
เด็กชายกฤติณ  วัฒนาโภคยกิจ
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
291
เด็กชายกฤติน  เสียงสนั่น
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
292
เด็กหญิงกฤติมา  มะเจียว
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
293
เด็กหญิงกฤษณา  เอี้ยวงามดี
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
294
เด็กชายก้องจักภพ  ทวีแก้ว
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
295
เด็กชายก้องภพ  มัสยวาณิช
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
296
เด็กชายกัญจน์  พุ่มพันธ์
ป.5
โรงเรียนอรุณประดิษฐ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
297
เด็กหญิงกัญญาพัชร์  รอดฉิม
ป.4
โรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
298
เด็กหญิงกัญญารัตน์  แสนกล้า
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
เพชรบุรี เขต 1

ณ อาคารเซนต์ปอล ชั้น 2 ห้อง ป.4/4 โรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรี
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
299
เด็กหญิงกัญญาสร  คำม่วง
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
300
เด็กชายกัณฑ์คุปต์  ไข่นาค
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
301
เด็กชายกัณตภัจจ์  ภุมรา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
302
เด็กหญิงกันติชา  แตงอวบ
ป.5
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
303
เด็กชายกันตินนท์  นิรมลไพสิฐ
ป.4
โรงเรียนอรุณประดิษฐ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
304
เด็กชายกานต์ดนัย  ไชยโย
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
305
เด็กหญิงกานต์ไพลิน  เทอดตระกูลรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
306
เด็กชายกิตติธัช  คงเดช
ป.5
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
307
เด็กชายกิตติธัช  โต๊ะถม
ป.5
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
308
เด็กชายกิตติธัช  ไทรงาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
309
เด็กชายกิตติภณ  วงค์เลขา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
310
เด็กชายกีรติ  พิมพ์สะอาด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
311
เด็กหญิงกุลนันทร์  คำเทศ
ป.5
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
312
เด็กหญิงเกวลิน  ถาวร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
313
เด็กหญิงเกษมณี  เพิ่มพูน
ป.4
โรงเรียนอรุณประดิษฐ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
314
เด็กชายเขมณัฐ  พรายแก้ว
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
315
เด็กชายคณพศ  ศรีสอาด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
316
เด็กชายคณิติน  วิสุทธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
317
เด็กหญิงคณิภา  ฤทธิ์อิน
ป.5
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
318
เด็กหญิงคริษฐา  ยากำจัด
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
319
เด็กหญิงคริษฐา  สงกอก
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
320
เด็กชายคีรีธาร  เยือกเย็น
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
321
เด็กหญิงจณิศา  พวงทอง
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
322
เด็กหญิงจารินี  วัฒนะ
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
323
เด็กชายจารุวัฒน์  ทับสี
ป.5
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
324
เด็กหญิงจิดาภา  ชุ่มน้อย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
325
เด็กหญิงจิดาภา  รอดพันธุ์
ป.5
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
326
เด็กหญิงจินต์จุฑา  ศรีสอาด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
327
เด็กหญิงจิรชภรณ์  พินพันธุ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
328
เด็กชายจิรโชติ  เข่งวา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
เพชรบุรี เขต 1

ณ อาคารหลุยส์โชเวต์ ชั้น 3 ห้อง ป.5/1 โรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรี
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
329
เด็กหญิงจิรภัทร  แย้มผะอบ
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
330
เด็กชายจิรภัทร  วิบูลรังสรรค์
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
331
เด็กหญิงจิรภิญญา  เอื้อศรีวัฒนากุล
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเพชรบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
332
เด็กชายจิรสิน  พุ่มจันทร์
ป.5
โรงเรียนอรุณประดิษฐ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
333
เด็กหญิงจิรสุตา  สีรุ้ง
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
334
เด็กหญิงจิรัชยา  เอี่ยมสะอาด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
335
เด็กหญิงจิราพัชร  กลัดทอง
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
336
เด็กหญิงจิราวรรณ  งามขำ
ป.6
โรงเรียนอรุณประดิษฐ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
337
เด็กชายจีรภัทร  ตั้งเจียวลี้
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
338
เด็กหญิงจุฑารัตน์  พราหมณ์ชื่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
339
เด็กหญิงฉัตต์มณี  ระเริงทรัพย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
340
เด็กหญิงชญานิน  สุทธดิส
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
341
เด็กหญิงชญาภา  สีดอกบวบ
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
342
เด็กหญิงชฎาพร  บุญโพธิ์
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
343
เด็กหญิงชนม์ชนก  เลิศผสมสิทธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
344
เด็กชายชนสร  เทียทัดทอง
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
345
เด็กหญิงชนัญชิดา  ชูจันทร์
ป.4
โรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
346
เด็กชายชนาธิป  ทองห่อ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
347
เด็กหญิงชนิกา  เชี่ยวสมุทร
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
348
เด็กหญิงชนิสรา  เจริญสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
349
เด็กหญิงชนิสรา  เอี่ยมละออ
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
350
เด็กหญิงชลิสา  กาพล
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
351
เด็กชายชัชวุฒิ  ทองมาก
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
352
เด็กหญิงชัญญนิษฐ์  กันกล่ำ
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
353
เด็กชายชัยภัทร  เนตรกาศักดิ์
ป.5
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
354
เด็กหญิงชานัญชิดา  พุพันธ์
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
355
เด็กชายชิติพัทธ์  ดวงเดือน
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
356
เด็กชายชินดนัย  ตระการฐานณรงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
357
เด็กชายชิษณุพงศ์  ชวนะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
358
เด็กชายชุติภาส  อภิวัฒน์ไพฑูรย์
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
เพชรบุรี เขต 1

ณ อาคารหลุยส์โชเวต์ ชั้น 3 ห้อง ป.5/2 โรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรี
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
359
เด็กหญิงโชติกา  เห็นแก้ว
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
360
เด็กชายโชติวิชช์  ดังสะท้าน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
361
เด็กชายฌัฐพัชร์  เจริญทรัพร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
362
เด็กหญิงญาณ์สินี  คุสินธุ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
363
เด็กหญิงญาณินท์  อมรจุติ
ป.5
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
364
เด็กหญิงญาณิศา  ทองสุข
ป.5
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
365
เด็กหญิงญาณิศา  เพชรสุก
ป.5
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
366
เด็กหญิงญาดาพัฒน์  จันทร์เกิด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
367
เด็กหญิงญาตาวี  เทียมทัดทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
368
เด็กชายฐตภพ  เกศเทศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
369
เด็กหญิงฐาปนี  อิสริยวงศ์ปรีดี
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
370
เด็กหญิงฐิดารัตน์  บัวทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
371
เด็กหญิงฐิตากร  ช่วยบำรุง
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
372
เด็กหญิงฐิตารีย์  จันทรโชติ
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
373
เด็กชายฐิติ  สามทอง
ป.5
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
374
เด็กชายฐิติสุทธิ์  ม่วงงาม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
375
เด็กชายณพกร  รุ่งมณี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
376
เด็กชายณฤทธ์กมล  วงษ์สุทักษ์
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
377
เด็กชายณฤศักดิ์  รอดฉิม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
378
เด็กหญิงณัฎฐินิตา  ศิริวรรณ
ป.4
โรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
379
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  กิ้มเส้ง
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
380
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  พุ่มจิต
ป.5
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
381
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  สาขากิจ
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
382
เด็กหญิงณัฐกมล  สุวรรณชาติ
ป.5
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
383
เด็กหญิงณัฐชมน  แสนวงศ์
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
384
เด็กหญิงณัฐชยา  จูน้อย
ป.5
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
385
เด็กหญิงณัฐญาดา  คนคล่อง
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
386
เด็กชายณัฐดนัย  เลิศแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
387
เด็กหญิงณัฐธยาน์  รุ่งวิกรัยวงศ์
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
388
เด็กหญิงณัฐนันท์พร  มั่งมี
ป.5
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
เพชรบุรี เขต 1

ณ อาคารหลุยส์โชเวต์ ชั้น 3 ห้อง ป.5/3 โรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรี
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
389
เด็กชายณัฐพงษ์  วีสม
ป.3
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
390
เด็กชายณัฐภัทร  วาสินานนท์
ป.4
โรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
391
เด็กชายณัฐรัชต์  ฉิมเฉย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
392
เด็กหญิงณัฐวรา  ทองแย้ม
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
393
เด็กหญิงณัฐวิภา  วิวัฒน์เจริญกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
394
เด็กชายณัฐวุฒิ  รัตนคาม
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
395
เด็กหญิงณิชกานต์  มูลสอาด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
396
เด็กหญิงณิชกุล  บุตรน้ำเพชร
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
397
เด็กหญิงณิชานันทน์  จันทรแสงอร่าม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
398
เด็กหญิงณิชาพัชร์  สายทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
399
เด็กหญิงณิชาภัทร  พงษ์เทศ
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
400
เด็กชายเดชตะกานต์  นฤภัย
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
401
เด็กชายตติยะ  อินพรม
ป.5
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
402
เด็กชายตาณ  อุดมสุด
ป.5
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
403
เด็กหญิงติตาภรณ์  อุ่นโรจน์
ป.5
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
404
เด็กชายถิรคุณ  หมู่ศิริ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
405
เด็กชายทรงสร้าง  สุวรรณมณ๊
ป.5
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
406
เด็กหญิงทรรศน์วรรณ  สีสะอาด
ป.5
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
407
เด็กชายทวีศักดิ์  พึ่งพงษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
408
เด็กชายทัตเทพ  ศิริรักษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
409
เด็กหญิงทัศนียา  อุดมธรรม
ป.3
โรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
410
เด็กชายธนกร  จันทร์แฟง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
411
เด็กชายธนกร  ตั้งศิริกุลพร
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
412
เด็กชายธนกฤต  แท่นนิล
ป.5
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
413
เด็กชายธนกฤต  แป้นทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
414
เด็กหญิงธนกานต์  เสียงสูง
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
415
เด็กชายธนพัฒน์  แจ่มแจ้ง
ป.5
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
416
เด็กชายธนพัฒน์  ทิมทับ
ป.4
โรงเรียนอรุณประดิษฐ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
417
เด็กชายธนภัทร  ดลลชานนท์
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
418
เด็กชายธนภัทร  บำเหน็จพันธุ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
เพชรบุรี เขต 1

ณ อาคารหลุยส์โชเวต์ ชั้น 3 ห้อง ป.6/1 โรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรี
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
419
เด็กชายธนภัทร  พวงน้อย
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
420
เด็กชายธนลภย์  พรามคุ้ม
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
421
เด็กหญิงธนวรรณ  นาเวชวนิชกุล
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
422
เด็กชายธนวัฒน์  สมจิตต์รักษ์
ป.5
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
423
เด็กชายธนวินท์  ชินพัฒนวานิช
ป.4
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
424
เด็กหญิงธนิสร  ไทยราช
ป.5
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
425
เด็กหญิงธมลวรรณ  มะลิลา
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
426
เด็กชายธัชกร  ใสแย้ม
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
427
เด็กชายธัชพล  บูรณารมย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
428
เด็กหญิงธัญวรัตม์  น้อยสำราญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
429
เด็กชายธัญวัสส์  โมกกิจ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
430
เด็กหญิงธันยพร  แซงดาว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
431
เด็กหญิงธันยพร  เสือพิทักษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
432
เด็กหญิงธิติมา  กล่อมสกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
433
เด็กหญิงธิติมา  พูลพิพัฒน์
ป.5
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
434
เด็กชายธีรนันท์  นาคสุข
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
435
เด็กหญิงนงนภัส  อรชร
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
436
เด็กหญิงนฎกร  ซื่อตรง
ป.3
โรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
437
เด็กชายนนทิวิชช์  ชิตกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
438
เด็กชายนภสินธุ์  สินธพ
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
439
เด็กชายนราธร  บุญงาม
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
440
เด็กหญิงนรีกานต์  เกียรติไกร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
441
เด็กหญิงนัทธมน  ชัยสิทธิ์สงวน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
442
เด็กหญิงนันท์พัชร์  เทียนอิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
443
เด็กชายนันทวัฒน์  ชะอุ่มนิธิวัฒน์
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
444
เด็กหญิงนันทิตา  พินิจ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
445
เด็กหญิงนาริศา  หล้าสุดตา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
446
เด็กหญิงน้ำเพชร  บุตรน้ำเพชร
ป.4
โรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
447
เด็กหญิงนิชชาฏ  อังกุรวสพร
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
448
เด็กชายนิธิศ  ใจชื้น
ป.3
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
เพชรบุรี เขต 1

ณ อาคารหลุยส์โชเวต์ ชั้น 3 ห้อง ป.6/2 โรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรี
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
449
เด็กหญิงนิรุตา  ประสารพันธ์
ป.5
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
450
เด็กหญิงนิศราภรณ์  พันธ์แสง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
451
เด็กหญิงเนตรสกาว  น้อยแท้
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
452
เด็กหญิงบุณฑริกา  เอียงสวาท
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
453
เด็กหญิงบุณณดา  เจริญสิน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
454
เด็กชายบุณยกร  นิรันราย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
455
เด็กหญิงบุษราพร  วัดสว่าง
ป.5
โรงเรียนอรุณประดิษฐ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
456
เด็กชายปกรณ์  วงษ์นิติรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
457
เด็กชายปฏิพัทธ์  ติฐิโต
ป.5
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
458
เด็กหญิงปณิดา  กลิ่นนิรัญ
ป.5
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
459
เด็กหญิงปทิตตา  สำราญรมณ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
460
เด็กหญิงปพิชญา  ภู่เพชร
ป.5
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
461
เด็กชายปภาวิน  รำพึงวงศ์
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
462
เด็กหญิงประพรศรี  เพ็ญกุล
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
463
เด็กหญิงประภาพรรณ  ยอดใจ
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
464
เด็กชายปราชญา  เชยสัจจา
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
465
เด็กชายปราบปรปักษ์  แช่มเทศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
466
เด็กหญิงปริยาพัชร  ศุภมณีวิทย์ศิริ
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
467
เด็กหญิงปริยาภัทร  พงศ์พิพัฒนพันธุ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
468
เด็กหญิงปวริศา  บุญยง
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
469
เด็กหญิงปวันรัตน์  ทิพวัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
470
เด็กชายปัณฑเชษฐ์  มาฆะลักษณ์
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
471
เด็กหญิงปัณฑารีย์  แตกช่อ
ป.5
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
472
เด็กหญิงปัณณพร  เกตุมั่งมี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
473
เด็กชายปาณัสม์  เล็กพิทยา
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเพชรบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
474
เด็กหญิงปาณิสรา  เจริญยิ่ง
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
475
เด็กหญิงปานชนก  แก้วปาน
ป.5
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
476
เด็กหญิงปานชีวา  มองตัว
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
477
เด็กหญิงปานดวงใจ  กันพร้อม
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
478
เด็กหญิงปานลดา  เหล่าช่างธน
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
เพชรบุรี เขต 1

ณ อาคารหลุยส์โชเวต์ ชั้น 3 ห้อง ป.6/3 โรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรี
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
479
เด็กหญิงปานิสรา  ว่องไว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
480
เด็กหญิงปารมี  มีลิ
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
481
เด็กหญิงปิติพร  แป้นโก๋
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
482
เด็กหญิงปิ่นปินัทธ์  อารีวงษ์
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
483
เด็กหญิงปิยะธิดา  นาคสุข
ป.5
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
484
เด็กชายปิยะพร  แนบชิด
ป.5
โรงเรียนอรุณประดิษฐ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
485
เด็กหญิงปิโย  สธนเสาวภาคย์
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
486
เด็กหญิงปุญญ์นิตา  เสรีพงศากร
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
487
เด็กชายปุณณภพ  ขันทองคำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
488
เด็กชายปุณณเมธ  ไพฑูรย์สวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
489
เด็กชายปูรณินทร์  พันออด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
490
เด็กชายพงศกร  ฉิมเฉย
ป.5
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
491
เด็กชายพงศกร  อ่อนพรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
492
เด็กชายพงศ์ดนัย  เนียมศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
493
เด็กชายพงศธร  ลุงรุ่ง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
494
เด็กชายพงศ์ปณต  จันทนา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
495
เด็กชายพงศ์พัฒน์  อยู่ทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
496
เด็กชายพงศ์พิเชษฐ์  วงศ์เนตรสว่าง
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
497
เด็กชายพงศ์วริศ  นานานุกูล
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
498
เด็กหญิงพตะธิตา  ลีลาพตะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
499
เด็กชายพบธรรม  ดีประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
500
เด็กหญิงพรชิดา  อ่ำกลัด
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
501
เด็กหญิงพรญมล  ชูศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
502
เด็กชายพรภวิษย์  ผิวผ่อง
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
503
เด็กหญิงพรรณพนัส  ใจอ่อน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
504
เด็กหญิงพรรษชล  ขจิตตานนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
505
เด็กหญิงพรวลัญช์  หงษ์ทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
506
เด็กหญิงพรศิริ  สมศรี
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
507
เด็กชายพลกฤต  สุขประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
508
เด็กหญิงพลอยชมพู  ชิโนวรรณ
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
เพชรบุรี เขต 1

ณ อาคารหลุยส์โชเวต์ ชั้น 4 ห้อง ม.3/1 โรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรี
ห้องสอบที่
 18
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
509
เด็กชายพศวีร์  สายจันทร์
ป.5
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
510
เด็กชายพัณณทร  สุกใส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
511
เด็กชายพัทธนันท์  กลิ่นเพชรรัตน์
ป.5
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
512
เด็กชายพัสกร  ฉ่ำแสง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
513
เด็กหญิงพาฝัน  นาคอนุเคราะห์
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
514
เด็กหญิงพิชชาพร  พรรณรายน์
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
515
เด็กหญิงพิชชาภา  พีระธรรม
ป.4
โรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
516
เด็กหญิงพิชญา  ศิริวรรณ
ป.6
โรงเรียนอรุณประดิษฐ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
517
เด็กหญิงพิชญาภรณ์  เพชรโยธิน
ป.3
โรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
518
เด็กชายพิชาภพ  เลปนะสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
519
เด็กหญิงพิชามณชุ์  นิ่มเขียน
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
520
เด็กหญิงพิมพ์ชลิตา  สายพิกุลทอง
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
521
เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  ประเสริฐสุข
ป.5
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
522
เด็กชายพีรกานต์  พลคณา
ป.5
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
523
เด็กชายพีรณัฐ  งามเกียรติขจร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
524
เด็กชายพีรพัฒน์  ทวีสุข
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
525
เด็กชายพีรพัฒน์  อ่ำเเสง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
526
เด็กชายพีรภัทร  ไพรอร่าม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
527
เด็กชายพีรภาส  โรจนเบญจกุล
ป.4
โรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
528
เด็กหญิงพีรยาพร  ธีระองค์เจริญ
ป.3
โรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
529
เด็กชายพีรวัส  ทศลา
ป.5
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
530
เด็กหญิงเพชรรดา  บุญวัฒน์
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
531
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ศรนรินทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
532
เด็กหญิงภคพร  ชัยมงคล
ป.5
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
533
เด็กหญิงภคมน  อาจประโคน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
534
เด็กหญิงภรภัทร  เที่ยวหาทรัพย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
535
เด็กหญิงภัทรกันย์  รัตนยศ
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
536
เด็กชายภัทรพล  แสงสุริยงค์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
537
เด็กหญิงภัทรภร  เทพธรรม
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
538
เด็กหญิงภัทรภร  สอยไม้
ป.5
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
เพชรบุรี เขต 1

ณ อาคารหลุยส์โชเวต์ ชั้น 4 ห้อง ม.3/2 โรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรี
ห้องสอบที่
 19
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
539
เด็กหญิงภัทรภร  แสงสุริยงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
540
เด็กชายภัทรภูมิ  วงศ์ประสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
541
เด็กชายภัทรเมธ  เกลี้ยงช่วย
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
542
เด็กหญิงภัทราพร  อินทะนิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
543
เด็กหญิงภาณุมาส  สำรวย
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
544
เด็กชายภานุพงศ์  กรุดนาค
ป.5
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
545
เด็กชายภานุพงศ์  จันทร์มั่น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
546
เด็กชายภาสวีร์  แก้วดุก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
547
เด็กชายภูเบศ  พัฒนจันทร์
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
548
เด็กชายภูผา  โชคพระสมบัติ
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
549
เด็กชายภูรินทร์  เนียมเเสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
550
เด็กชายภูริภัทร  เจริญผล
ป.5
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
551
เด็กชายโภคิน  ชลนภาสถิตย์
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
552
เด็กชายมนต์ชัย  สนั่นแสง
ป.5
โรงเรียนอรุณประดิษฐ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
553
เด็กหญิงมนพร  ฤทธิเรืองเดช
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
554
เด็กหญิงมาลีน่า  อรุณชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
555
เด็กหญิงเมฑินี  เบี่ยงสวาท
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
556
เด็กหญิงเมธาวี  จันทร์แก้ว
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
557
เด็กหญิงเมลดา  วาณิชธรานัน
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
558
เด็กหญิงรพีพร  นกแก้ว
ป.5
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
559
เด็กชายรพีพันธ์  หมอนทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
560
เด็กหญิงรสิตา  พูลศักดิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
561
เด็กหญิงรัชฎาภากร  สามนคร
ป.3
โรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
562
เด็กหญิงรัชดาภรณ์  แก้วชิงดวง
ป.4
โรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
563
เด็กหญิงรัตนาพร  พรามน้อย
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
564
เด็กชายราเมศวร์  เย็นตั้ง
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
565
เด็กหญิงรีเบคก้า  ลอนดอน
ป.4
โรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
566
เด็กหญิงรุจิรัตน์  ธูปประทีป
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
567
เด็กชายฤทธิ์ธิชัย  ทองสัมฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนอรุณประดิษฐ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
568
เด็กหญิงลิบบี้ ก้อย  เอ็ดมันดส์
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
เพชรบุรี เขต 1

ณ อาคารหลุยส์โชเวต์ ชั้น 4 ห้อง ม.2 โรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรี
ห้องสอบที่
 20
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
569
เด็กชายวรกานต์  จงบรรจบ
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
570
เด็กชายวรเทพ  ชิโนวรรณ
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
571
เด็กหญิงวรพร  อักโข
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
572
เด็กหญิงวรรณชล  วีระไพศาล
ป.5
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
573
เด็กหญิงวรรณพร  ร่มพนารักษ์
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
574
เด็กหญิงวราลี  จิตต์มั่นคง
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
575
เด็กชายวรินทร  สกุลสุนทรไสว
ป.5
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
576
เด็กชายวโรรส  ตันพงศ์
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
577
เด็กหญิงวศินี  แก้วภักดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
578
เด็กหญิงวันวิสาข์  เหลืองนฤมิตรชัย
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
579
เด็กหญิงวันใส  รื่นรวย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
580
เด็กชายวิศว  เนียมกอง
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
581
เด็กชายวีรภัทร  คงด้วง
ป.5
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
582
เด็กชายวีรวิชญ์  คชศรีสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
583
เด็กชายวีระศักดิ์  ศุขไพบูลย์
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
584
เด็กหญิงศนิกัญจน์  ศรีเมือง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
585
เด็กชายศรายุทธ  รบไว
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
586
เด็กหญิงศศิกานต์  ขำบุรี
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
587
เด็กหญิงศศินิภา  นามปักษา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
588
เด็กชายศักดิ์สกุล  เกื้อสกุล
ป.5
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
589
เด็กหญิงศิรดา  ยังอยู่ดี
ป.5
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
590
เด็กหญิงศิริวรรณ  กัลยาณไพศาล
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
591
เด็กชายศิวนาถ  พราหมณ์น้อย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
592
เด็กหญิงศุพร  หวังผล
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
593
เด็กชายศุภกร  กล่อมอำภา
ป.5
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
594
เด็กชายศุภกร  จันทะศิริ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
595
เด็กหญิงศุภจิตรา  โชติมิตร
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
596
เด็กชายศุภชัย  รื่นอารมย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
597
เด็กชายศุภเชษฐ์  พลายน้อย
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
598
เด็กชายศุภณัฐ  ปรีดากิตติพัฒน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
เพชรบุรี เขต 1

ณ อาคารหลุยส์โชเวต์ ชั้น 4 ห้อง พัฒนาศักยภาพ โรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรี
ห้องสอบที่
 21
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
599
เด็กหญิงศุภมาศ  สุทธารมย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
600
เด็กชายศุภวัฒน์  แซ่ภู่
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
601
เด็กชายศุภวัฒน์  สุวรรณโน
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
602
เด็กชายสธนทัต  แตงอวบ
ป.5
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
603
เด็กหญิงสมัชญา  พรายประทีป
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
604
เด็กหญิงสรัลชนา  ไขศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
605
เด็กชายสรายุทธ  ม่วงอุมิงค์
ป.5
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
606
เด็กหญิงสายรุ้ง  บุตรน้อย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
607
เด็กชายสิทธิชัย  บุญทั่ง
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
608
เด็กชายสิทธิเดช  มุ่งดี
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
609
เด็กชายสิทธินนท์  เสริมศรี
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
610
เด็กชายสิทธิพล  กลิ่นหอม
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
611
เด็กชายสิรวิชญ์  ศิริฤกษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
612
เด็กหญิงสิราวรรณ  เดชเพชร
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
613
เด็กหญิงสิริวรรณ  สีนวล
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
614
เด็กหญิงสิริโสภา  อยู่ยืด
ป.5
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
615
เด็กหญิงสุจิรา  แผนเจริญ
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
616
เด็กหญิงสุชานันท์  อินทิวาด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
617
เด็กหญิงสุชาสินี  บุญโพธิ์
ป.5
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
618
เด็กหญิงสุทธิดา  พงษ์สัตตะนาค
ป.5
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
619
เด็กชายสุทธิพงษ์  จงจำรัสพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
620
เด็กหญิงสุธิดา  สิงห์ทอง
ป.6
โรงเรียนอรุณประดิษฐ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
621
เด็กหญิงสุธีมา  บุญคำ
ป.5
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
622
เด็กชายสุนัย  สินสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
623
เด็กหญิงสุนิสา  รัตนศิริ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
624
เด็กหญิงสุพิชชา  กุญแจนาค
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
625
เด็กหญิงสุภัค  ลีวัง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
626
เด็กหญิงสุวพัชร  สีสังข์
ป.5
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
627
เด็กหญิงโสวรรณ  ลิขิตไพบูลย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
628
เด็กชายหรรษกร  ตั้งสวัสดิรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
เพชรบุรี เขต 1

ณ อาคารหลุยส์โชเวต์ ชั้น 4 ห้อง ม.1/1 โรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรี
ห้องสอบที่
 22
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
629
เด็กชายหัสนัย  พลายเพชร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
630
เด็กหญิงอชิรญา  สาพิมพ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
631
เด็กชายอชิรพัฒน์  บูรณพานิช
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
632
เด็กชายอติรุจ  นิลเขียว
ป.5
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
633
เด็กชายอนพัทย์  น้อยภาษี
ป.5
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
634
เด็กหญิงอนัญญา  บัวระหงษ์
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
635
เด็กชายอนันดา  พึ่งพินิจ
ป.5
โรงเรียนอรุณประดิษฐ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
636
เด็กหญิงอนันตยา  แท่นนาค
ป.5
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
637
เด็กชายอนาวิล  นาคอ่อน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
638
เด็กหญิงอมลวรรณ  พรายมณี
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
639
เด็กหญิงอมานี  สุมาลยศักดิ์
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
640
เด็กหญิงอรกช  ทองเพชร
ป.5
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
641
เด็กชายอรรณพ  บุญศิริ
ป.5
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
642
เด็กชายอริญชย์  หงษ์ทอง
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
643
เด็กหญิงอริสรา  พูลสวน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
644
เด็กหญิงอัญชิสา  ขุนศรี
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
645
เด็กหญิงอัญชิสา  ประกอบมงคล
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
646
เด็กหญิงอัญพัชร์  พัชรเรืองกิตต์
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
647
เด็กหญิงอารยา  อังคตรีรัตน์
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
648
เด็กหญิงอารีรัตน์  เกิดรอด
ป.5
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
649
เด็กชายอิศย์เดช  ตาละลักษณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
650
เด็กหญิงอุบลวรรณ  เลิศประเสริฐ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
651
เด็กหญิงอุรุชา  หลักหิน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
652
เด็กหญิงเอมนิตา  บุญอยู่
ป.5
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
653
เด็กหญิงพัทธนันท์  ทิพย์พรวงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์