ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
พิษณุโลก เขต 3

ณ โรงเรียนบ้านป่าสัก( ทศพลอนุสรณ์)
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงชลธิชา  จันทรา
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
2
เด็กชายชัยนันท์  อยู่ยัง
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
3
เด็กหญิงชาลิสา  บุญมี
ป.4
โรงเรียนบ้านป่าสัก( ทศพลอนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
4
เด็กชายไชยวัฒน์  ยิ้มอยู่
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
5
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  สุริเวก
ป.5
โรงเรียนบ้านป่าสัก( ทศพลอนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
6
เด็กชายณัฐวัฒน์  คะหนู
ป.5
โรงเรียนบ้านป่าสัก( ทศพลอนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
7
เด็กหญิงนภาพร  เพิ่มพรม
ป.5
โรงเรียนบ้านป่าสัก( ทศพลอนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
8
เด็กชายพลกฤต  กราดทั่ง
ป.5
โรงเรียนบ้านป่าสัก( ทศพลอนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
9
เด็กชายพีรพล  เนียมใย
ป.4
โรงเรียนบ้านป่าสัก( ทศพลอนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
10
เด็กชายวณัฐพงษ์  จันทารัมย์
ป.4
โรงเรียนบ้านป่าสัก( ทศพลอนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
11
เด็กหญิงสุกฤตา  รูลา
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าสัก( ทศพลอนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
12
เด็กหญิงอรทัย  ภูแข่งศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าสัก( ทศพลอนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
พิษณุโลก เขต 3

ณ โรงเรียนบ้านป่าสัก( ทศพลอนุสรณ์)
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
13
นายกฤษณพงศ์  คงไพริน
ม.3
โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
14
เด็กหญิงกัลยาณี  สอนตูม
ม.1
โรงเรียนบ้านป่าสัก( ทศพลอนุสรณ์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
15
นางสาวกาญจนา  สระทองโฉม
ม.3
โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
16
เด็กชายกิตติชัย  จันทร์สว่าง
ม.2
โรงเรียนบ้านป่าสัก( ทศพลอนุสรณ์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
17
เด็กหญิงเขมวันต์  นิลทอง
ม.2
โรงเรียนบ้านป่าสัก( ทศพลอนุสรณ์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
18
นายจิรายุ  ตองกลิ่น
ม.3
โรงเรียนวัดคลองมะเกลือ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
19
นายเฉลิมชัย  โม้อ้วน
ม.3
โรงเรียนวัดคลองมะเกลือ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
20
เด็กหญิงชลธิชา  พ่อนามแดง
ม.3
โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
21
นายณัฐวุฒิ  สานุช
ม.3
โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
22
เด็กหญิงณิชากร  ทองเครือมา
ม.2
โรงเรียนบ้านป่าสัก( ทศพลอนุสรณ์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
23
นายดนู  ขำพร้อม
ม.3
โรงเรียนวัดคลองมะเกลือ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
24
นายดำรงค์ชัย  มาลาศรี
ม.3
โรงเรียนวัดคลองมะเกลือ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
25
เด็กชายธนวันต์  อมรบัณดิษ
ม.1
โรงเรียนบ้านป่าสัก( ทศพลอนุสรณ์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
26
เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  ทุยเวียง
ม.3
โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
27
นายธีระพล  รักพรม
ม.3
โรงเรียนวัดคลองมะเกลือ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
28
เด็กหญิงนัฐชา  พรแสน
ม.3
โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
29
เด็กหญิงบุณฑริกา  กล่ำเชย
ม.3
โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
30
เด็กชายพงษ์สิทธิ์  พุฒศรี
ม.2
โรงเรียนบ้านป่าสัก( ทศพลอนุสรณ์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
31
นายภูธเนศ  วะนารักษ์
ม.3
โรงเรียนวัดคลองมะเกลือ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
32
เด็กหญิงรมณา  บัวทอง
ม.2
โรงเรียนบ้านป่าสัก( ทศพลอนุสรณ์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
33
นายรัตนโชติ  จันทร์หลง
ม.3
โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
34
เด็กหญิงรุจรดา  รสเผือก
ม.3
โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
35
เด็กหญิงวนัสนันท์  เที่ยงน้อย
ม.3
โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
36
เด็กชายวรินทร์  แป๊ะและฉ่ำ
ม.1
โรงเรียนบ้านป่าสัก( ทศพลอนุสรณ์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
37
เด็กหญิงวิไลลักษณ์  น้อยเอี่ยม
ม.2
โรงเรียนบ้านป่าสัก( ทศพลอนุสรณ์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
38
นางสาวศิริรักษ์  พันธุบาล
ม.3
โรงเรียนวัดคลองมะเกลือ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
39
นางสาวศิริลักษณ์  บุญเหลือ
ม.3
โรงเรียนบ้านป่าสัก( ทศพลอนุสรณ์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
40
เด็กหญิงศุจิภรณ์  ขำวงฆ้อง
ม.1
โรงเรียนบ้านป่าสัก( ทศพลอนุสรณ์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
41
นายส่งศักดิ์  เพ็ชรไธสง
ม.3
โรงเรียนวัดคลองมะเกลือ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
42
นายอนุชา  กล่อมกล่ำนุ่ม
ม.3
โรงเรียนวัดคลองมะเกลือ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
43
เด็กชายอนุวัฒน์  น้อยเอี่ยม
ม.1
โรงเรียนบ้านป่าสัก( ทศพลอนุสรณ์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
44
นางสาวอารยา  อ่อนคำพา
ม.3
โรงเรียนวัดคลองมะเกลือ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
45
เด็กหญิงอารียา  ใสกระจ่าง
ม.1
โรงเรียนบ้านป่าสัก( ทศพลอนุสรณ์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
46
เด็กหญิงอุไรพร  ฉิมแย้ม
ม.1
โรงเรียนบ้านป่าสัก( ทศพลอนุสรณ์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
พิษณุโลก เขต 3

ณ โรงเรียนบ้านป่าสัก( ทศพลอนุสรณ์)
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
47
เด็กชายกรวีร์  แดงดี
ป.6
โรงเรียนวัดคลองมะเกลือ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
48
เด็กชายเกียรติศักดิ์  จูมวันนา
ป.6
โรงเรียนวัดเขาน้อย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
49
เด็กหญิงจันทร์ธิดา  จิตรประสงค์
ป.5
โรงเรียนบ้านป่าสัก( ทศพลอนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
50
เด็กหญิงฉัตรดา  ผึ้งแตง
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าสัก( ทศพลอนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
51
เด็กหญิงญาณิศา  อ่อนโนเรียดอน
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
52
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  มีพาด
ป.5
โรงเรียนบ้านป่าสัก( ทศพลอนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
53
เด็กชายณัฐพล  เขียวสลับ
ป.5
โรงเรียนบ้านป่าสัก( ทศพลอนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
54
เด็กชายเดชดนัย  บุษย์เคน
ป.6
โรงเรียนวัดคลองมะเกลือ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
55
เด็กชายธนกฤต  กาบดี
ป.5
โรงเรียนบ้านป่าสัก( ทศพลอนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
56
เด็กชายธนโชติ  จันอิน
ป.4
โรงเรียนบ้านป่าสัก( ทศพลอนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
57
เด็กชายธนากร  กาบดี
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าสัก( ทศพลอนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
58
เด็กชายธนากร  กามอ้อย
ป.6
โรงเรียนวัดเขาน้อย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
59
เด็กชายธนากร  สวาสดิ์วงค์
ป.6
โรงเรียนวัดคลองมะเกลือ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
60
เด็กชายธีรภัทร  ฉลาดคิด
ป.5
โรงเรียนวัดเขาน้อย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
61
เด็กชายนเรศ  เปี่ยมอ่อน
ป.6
โรงเรียนวัดคลองมะเกลือ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
62
เด็กชายนฤสรณ์  ใจพันธ์
ป.4
โรงเรียนวัดเขาน้อย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
63
เด็กหญิงนิพัตรา  เวชการ
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าสัก( ทศพลอนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
64
เด็กหญิงปภาร์วริน  พลอยแก้ว
ป.5
โรงเรียนบ้านป่าสัก( ทศพลอนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
65
เด็กชายปราเมศ  คลาจันทึก
ป.6
โรงเรียนวัดคลองมะเกลือ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
66
เด็กหญิงปุณยนุช  มั่งแดง
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าสัก( ทศพลอนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
67
เด็กหญิงพรชนัน  หลักธงชัย
ป.5
โรงเรียนบ้านป่าสัก( ทศพลอนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
68
เด็กหญิงพันณา  เพ็ชรประกอบ
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
69
เด็กหญิงฟ้าใส  ค้ำคูณ
ป.5
โรงเรียนวัดเขาน้อย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
70
เด็กชายภัทรพล  ศรอุ่นดี
ป.6
โรงเรียนวัดเขาน้อย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
71
เด็กหญิงภัทราภรณ์  ทับอินทร์
ป.5
โรงเรียนบ้านป่าสัก( ทศพลอนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
72
เด็กหญิงภาวิดา  สีโอ
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
73
เด็กหญิงมรกต  พรสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าสัก( ทศพลอนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
74
เด็กหญิงมานิตา  เมฆทัพ
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าสัก( ทศพลอนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
75
เด็กหญิงมาริษา  หนุนมาลา
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
76
เด็กหญิงเยาวลักษณ์  ทิมหา
ป.5
โรงเรียนบ้านป่าสัก( ทศพลอนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
77
เด็กชายรัฐชนก  ธรรมลี
ป.4
โรงเรียนวัดเขาน้อย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
78
เด็กหญิงวรดา  สุขนวล
ป.5
โรงเรียนวัดเขาน้อย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
79
เด็กชายวรพล  ยอดสุวรรณ์
ป.6
โรงเรียนวัดเขาน้อย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
80
เด็กหญิงวรัชยา  ทองคำพา
ป.5
โรงเรียนบ้านป่าสัก( ทศพลอนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
81
เด็กหญิงวริศรา  ศรีชาติ
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
พิษณุโลก เขต 3

ณ โรงเรียนบ้านป่าสัก( ทศพลอนุสรณ์)
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
82
เด็กหญิงวาสนา  หงษ์ทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าสัก( ทศพลอนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
83
เด็กหญิงวาสนา  หลักทรัพย์
ป.5
โรงเรียนบ้านป่าสัก( ทศพลอนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
84
เด็กชายวิจิตรา  งามสอาด
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าสัก( ทศพลอนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
85
เด็กหญิงวิรากานต์  กาวิยะ
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
86
เด็กชายวีระพงศ์  สง่าชาติ
ป.4
โรงเรียนบ้านป่าสัก( ทศพลอนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
87
เด็กชายศรัณย์  เมฆทัพ
ป.5
โรงเรียนบ้านป่าสัก( ทศพลอนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
88
เด็กหญิงศศิประภา  คงภักดี
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าสัก( ทศพลอนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
89
เด็กชายศุภนัฐ  กล่อมกล่ำนุ่ม
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าสัก( ทศพลอนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
90
เด็กหญิงสุจิตรา  ศรีเตชะ
ป.5
โรงเรียนบ้านป่าสัก( ทศพลอนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
91
เด็กหญิงสุธาสินี  เอี่ยมสาย
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
92
เด็กหญิงสุภัคสินี  จันนา
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าสัก( ทศพลอนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
พิษณุโลก เขต 3

ณ โรงเรียนบ้านป่าแดง
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
93
เด็กหญิงกนกวรรณ  จันทะคุณ
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าแดง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
94
เด็กหญิงกัญญาพัชร  สำนวน
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าแดง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
95
เด็กหญิงเก้าสุภัค  พรมที
ป.4
โรงเรียนบ้านป่าแดง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
96
เด็กชายเกียรติศักดิ์  ขันคุ้ม
ป.4
โรงเรียนบ้านป่าแดง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
97
เด็กชายคิมหันต์  จันทะคุณ
ป.4
โรงเรียนบ้านป่าแดง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
98
เด็กหญิงจิตตรา  สงศิลาวัต
ป.5
โรงเรียนบ้านป่าแดง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
99
เด็กชายจิรพรรธ  เกตุอิ้ม
ป.5
โรงเรียนบ้านป่าแดง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
100
เด็กชายจิรพัฒน์  เทพาชมภู
ป.4
โรงเรียนบ้านป่าแดง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
101
เด็กชายชนะชัย  เกตุสุธรรม
ป.4
โรงเรียนบ้านป่าแดง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
102
เด็กหญิงชุลีพร  จันปอด
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าแดง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
103
เด็กหญิงณัฐชริกานต์  จันทราช
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าแดง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
104
เด็กหญิงทิพย์มณี  รักเปี่ยสุข
ป.5
โรงเรียนบ้านป่าแดง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
105
เด็กชายธนรักษ์  อินจันทร์
ป.5
โรงเรียนบ้านป่าแดง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
106
เด็กหญิงธีรนันท์  ทองศรีจันทร์
ป.4
โรงเรียนบ้านป่าแดง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
107
เด็กชายธีรภัทร  อุษานนท์
ป.4
โรงเรียนบ้านป่าแดง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
108
เด็กชายนนทพัทธ์  จักร์สาน
ป.4
โรงเรียนบ้านป่าแดง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
109
เด็กหญิงนฤมล  แซ่สง
ป.5
โรงเรียนบ้านป่าแดง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
110
เด็กชายนาธาร  หล่ออินทร์
ป.4
โรงเรียนบ้านป่าแดง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
111
เด็กหญิงปวริศา  ผะสม
ป.4
โรงเรียนบ้านป่าแดง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
112
เด็กหญิงปาริฉัตร  ดวงอุปะ
ป.4
โรงเรียนบ้านป่าแดง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
113
เด็กหญิงเปรมนิษฐ์นิตา  น้อยอ้าย
ป.4
โรงเรียนบ้านป่าแดง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
114
เด็กหญิงโปลิฎา  มีพัด
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าแดง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
115
เด็กชายพรพิพัฒน์  เสนานุช
ป.4
โรงเรียนบ้านป่าแดง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
116
เด็กชายภูตะวัน  สีหะวงษ์
ป.5
โรงเรียนบ้านป่าแดง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
117
เด็กชายโภพิพัฒน์  โสพรม
ป.4
โรงเรียนบ้านป่าแดง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
118
เด็กหญิงมัลลิกา  กลิ่นฟัก
ป.4
โรงเรียนบ้านป่าแดง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
119
เด็กชายรพีภัทร์  แต่งน้อย
ป.4
โรงเรียนบ้านป่าแดง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
120
เด็กชายวิชชากร  ด่อนแผ้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าแดง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
121
เด็กชายวิชยุฒม์ชัย  จันทะคุณ
ป.5
โรงเรียนบ้านป่าแดง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
122
เด็กชายวิทวัส  ก่อผจญ
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าแดง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
123
เด็กชายศุภวิชญ์  อ่อนนาเมือง
ป.4
โรงเรียนบ้านป่าแดง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
124
เด็กหญิงสมัชญา  ทิพย์อุดม
ป.5
โรงเรียนบ้านป่าแดง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
125
เด็กชายสิทธิศักดิ์  ม่วงทิม
ป.4
โรงเรียนบ้านป่าแดง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
126
เด็กหญิงสุกัญญา  บามา
ป.4
โรงเรียนบ้านป่าแดง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
127
เด็กหญิงสุธิดา  อินปัน
ป.4
โรงเรียนบ้านป่าแดง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
พิษณุโลก เขต 3

ณ โรงเรียนบ้านป่าแดง
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
128
เด็กหญิงแสงเดือน  ทิศกุลสว่าง
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าแดง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
129
เด็กหญิงอภัสรา  จันทะคุณ
ป.5
โรงเรียนบ้านป่าแดง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
130
เด็กชายอภิวิชญ์  ต้มกลั่น
ป.4
โรงเรียนบ้านป่าแดง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
131
เด็กหญิงอัญติกา  ปานโป๊ะ
ป.5
โรงเรียนบ้านป่าแดง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
พิษณุโลก เขต 3

ณ โรงเรียนบ้านป่าแดง
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
132
เด็กหญิงกัญญารัตน์  หล่ออินทร์
ม.2
โรงเรียนบ้านท่าสะแก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
133
เด็กหญิงกัณฐิกา  โทจำปา
ม.1
โรงเรียนบ้านท่าสะแก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
134
เด็กชายกันทรากร  อยู่ทิม
ม.1
โรงเรียนบ้านท่าสะแก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
135
เด็กหญิงกานดา  แสงอินทร์
ม.2
โรงเรียนบ้านท่าสะแก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
136
เด็กชายกิตติกร  ดวงอุประ
ม.2
โรงเรียนบ้านท่าสะแก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
137
เด็กหญิงจงกลนี  สีฟอง
ม.2
โรงเรียนบ้านท่าสะแก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
138
เด็กชายจิณณวัตร  สีหะวงษ์
ม.1
โรงเรียนบ้านท่าสะแก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
139
เด็กหญิงจินดา  แย้มแสง
ม.3
โรงเรียนบ้านท่าสะแก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
140
เด็กหญิงจุฑามณี  อุปวัน
ม.1
โรงเรียนบ้านท่าสะแก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
141
เด็กหญิงชญานิศ  ปงลังกา
ม.3
โรงเรียนบ้านท่าสะแก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
142
เด็กหญิงชาลิสา  จันทะคุณ
ม.1
โรงเรียนบ้านท่าสะแก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
143
เด็กชายไชยเดช  อ้ายกุลนา
ม.2
โรงเรียนบ้านท่าสะแก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
144
เด็กชายณัฐพล  ทองจันดา
ม.1
โรงเรียนบ้านท่าสะแก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
145
เด็กชายธนากร  จันทะคุณ
ม.3
โรงเรียนบ้านท่าสะแก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
146
นายธนากร  มาพันนะ
ม.2
โรงเรียนบ้านท่าสะแก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
147
เด็กหญิงธัญญลักษณ์  พุทธรักษ์
ม.2
โรงเรียนบ้านท่าสะแก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
148
เด็กหญิงนครัตน์  รัตวาสี
ม.2
โรงเรียนบ้านท่าสะแก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
149
เด็กชายนพรัตน์  ป้องคูหลวง
ม.1
โรงเรียนบ้านท่าสะแก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
150
นางสาวนันท์นลิน  พุดฉิม
ม.3
โรงเรียนบ้านท่าสะแก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
151
เด็กหญิงนิตยา  เพียอินตา
ม.1
โรงเรียนบ้านท่าสะแก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
152
เด็กหญิงนิรัชพร  สีกุม
ม.2
โรงเรียนบ้านท่าสะแก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
153
นายบุญหลง  ขุมขำ
ม.2
โรงเรียนบ้านท่าสะแก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
154
เด็กหญิงบูรยา  จันทะคุณ
ม.3
โรงเรียนบ้านท่าสะแก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
155
เด็กหญิงประไพรพร  แดงด่อน
ม.2
โรงเรียนบ้านท่าสะแก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
156
นางสาวปรารถนา  สังข์ทอง
ม.3
โรงเรียนบ้านท่าสะแก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
157
เด็กหญิงปิยฉัตร  แกล้วกล้า
ม.1
โรงเรียนบ้านท่าสะแก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
158
เด็กชายพงษกร  กรมโนนไทย
ม.2
โรงเรียนบ้านท่าสะแก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
159
นางสาวพรนภา  คุ้มวันดี
ม.3
โรงเรียนบ้านท่าสะแก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
160
เด็กหญิงพรเสาวภา  ชมเชย
ม.2
โรงเรียนบ้านท่าสะแก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
161
เด็กหญิงพาณิภัค  จันทะคุณ
ม.3
โรงเรียนบ้านท่าสะแก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
162
เด็กหญิงพิชชาพร  เดชเทศ
ม.2
โรงเรียนบ้านท่าสะแก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
163
เด็กหญิงพิชชาภา  เดชเทศ
ม.2
โรงเรียนบ้านท่าสะแก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
164
เด็กชายพิทวัส  เสนานุช
ม.2
โรงเรียนบ้านท่าสะแก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
165
เด็กชายพิสิษฐ์  บุญติด
ม.1
โรงเรียนบ้านท่าสะแก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
166
นายมนัสนันท์  แสงสิงห์
ม.2
โรงเรียนบ้านท่าสะแก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
พิษณุโลก เขต 3

ณ โรงเรียนบ้านป่าแดง
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
167
เด็กชายยุทธศิลป์  ศรียศ
ม.3
โรงเรียนบ้านท่าสะแก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
168
เด็กหญิงยุพาพิน  อุ่นแก้ว
ม.2
โรงเรียนบ้านท่าสะแก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
169
เด็กชายรัฐเขตต์  วงษ์ด่อน
ม.1
โรงเรียนบ้านท่าสะแก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
170
เด็กชายวรนิพิฐ  พรมนุช
ม.2
โรงเรียนบ้านท่าสะแก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
171
เด็กหญิงวรัญญา  สิงห์รักษ์
ม.3
โรงเรียนบ้านท่าสะแก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
172
เด็กหญิงวิมลสิริ  สุทธิผุย
ม.1
โรงเรียนบ้านท่าสะแก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
173
เด็กหญิงศรัญญา  พุทธวงค์
ม.1
โรงเรียนบ้านท่าสะแก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
174
เด็กหญิงศศิกานต์  จันทะคุณ
ม.2
โรงเรียนบ้านท่าสะแก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
175
เด็กหญิงศศิวิมล  อินทร์แผลง
ม.3
โรงเรียนบ้านท่าสะแก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
176
เด็กชายศิรสิทธิ์  เรืองนุช
ม.2
โรงเรียนบ้านท่าสะแก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
177
นายศุภกิจ  ขะมะรัตน์
ม.3
โรงเรียนบ้านท่าสะแก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
178
เด็กหญิงศุภร  จันทะคุณ
ม.1
โรงเรียนบ้านท่าสะแก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
179
นางสาวศุภาพิชญ์  แร่แพ่ง
ม.3
โรงเรียนบ้านท่าสะแก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
180
เด็กหญิงศุลีพร  ชมเชย
ม.2
โรงเรียนบ้านท่าสะแก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
181
เด็กหญิงสกาวรรณ  แสงสิงห์
ม.2
โรงเรียนบ้านท่าสะแก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
182
เด็กชายสิทธิชัย  จันทะคุณ
ม.2
โรงเรียนบ้านท่าสะแก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
183
เด็กชายสิทธิโชติ  ศรียศ
ม.1
โรงเรียนบ้านท่าสะแก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
184
เด็กหญิงสุดารัตน์  เกตุพุุด
ม.1
โรงเรียนบ้านท่าสะแก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
185
นางสาวสุทธิกา  ตรีอินทร์
ม.3
โรงเรียนบ้านท่าสะแก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
186
เด็กหญิงสุธิดา  จันทะคุณ
ม.3
โรงเรียนบ้านท่าสะแก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
187
เด็กหญิงสุพิชญา  คำตัน
ม.1
โรงเรียนบ้านท่าสะแก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
188
เด็กหญิงสุรีรัตน์  ธรรมวงษ์
ม.1
โรงเรียนบ้านท่าสะแก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
189
เด็กหญิงสุวิมล  ป้องคูหลวง
ม.2
โรงเรียนบ้านท่าสะแก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
190
เด็กชายอนันตชัย  บัวลา
ม.1
โรงเรียนบ้านท่าสะแก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
191
เด็กชายอภิวัฒน์  มุกดาหาร
ม.2
โรงเรียนบ้านท่าสะแก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
192
นางสาวอมรรัตน์  จรัสกุล
ม.3
โรงเรียนบ้านท่าสะแก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
193
เด็กหญิงอรอนงค์  อิ่มวงค์
ม.2
โรงเรียนบ้านท่าสะแก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
194
เด็กชายอัมรินทร์  พลจอย
ม.1
โรงเรียนบ้านท่าสะแก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
195
นางสาวอินทิรา  มาบู่
ม.3
โรงเรียนบ้านท่าสะแก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
พิษณุโลก เขต 3

ณ โรงเรียนบ้านป่าแดง
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
196
เด็กหญิงกนกพร  ขุมขำ
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าสะแก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
197
เด็กหญิงกรณิกา  บัวลา
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
198
เด็กหญิงกรรฐิมาภรณ์  ลมอ่อน
ป.5
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
199
เด็กชายกรวิชญ์  พานทอง
ป.4
โรงเรียนบ้านท่าสะแก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
200
เด็กชายกรวิชญ์  สีหะวงษ์
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าสะแก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
201
เด็กชายกฤตสิทธิพันธ์  ปานแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
202
เด็กหญิงกฤษณา  ทาสีดา
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าสะแก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
203
เด็กชายกล้าณรงค์  ภูมิพยา
ป.4
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
204
เด็กหญิงกวินธิดา  จันทร์แสง
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
205
เด็กหญิงกัญญาพัชร  หมื่นยศ
ป.4
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
206
เด็กหญิงกัญยาณี  ถิ่นแย้ม
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าสะแก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
207
เด็กหญิงกัลยาณี  เลื่อนยศ
ป.5
โรงเรียนบ้านปากรอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
208
เด็กหญิงกัลยาณี  อาธรรมระชะ
ป.4
โรงเรียนบ้านปากรอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
209
เด็กหญิงกาญจนา  ทรัพย์ปลี
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าสะแก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
210
เด็กชายกิตติ  คำผงแดง
ป.4
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
211
เด็กชายกิตติพงษ์  สวยงาม
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าสะแก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
212
เด็กหญิงเขมจิรา  พุทธิมา
ป.4
โรงเรียนบ้านท่าสะแก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
213
เด็กชายจตุรวิทย์  สุขนันตพงศ์
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
214
เด็กหญิงจรรยา  พลชัยยา
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
215
เด็กหญิงจริวรรณ  นิลพัตร
ป.4
โรงเรียนบ้านท่าสะแก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
216
เด็กชายจักพรรณ  บุตรคต
ป.5
โรงเรียนบ้านปากรอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
217
เด็กชายจักรพล  โพธิกุล
ป.4
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
218
เด็กหญิงจันทิมา  หมื่นอภัย
ป.4
โรงเรียนบ้านปากรอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
219
เด็กหญิงจารุมน  มาพันนะ
ป.4
โรงเรียนบ้านท่าสะแก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
220
เด็กหญิงจินดามณี  แสงอ่อน
ป.5
โรงเรียนบ้านปากรอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
221
เด็กหญิงจินตนา  ยาจำปา
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าสะแก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
222
เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ทองจันทร์
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าสะแก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
223
เด็กหญิงจุฑามาศ  นามวงษา
ป.5
โรงเรียนบ้านปากรอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
224
เด็กชายเจษฎา  พาพิมพ์
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
225
เด็กหญิงฉันทิสา  นนทะโคตร
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
226
เด็กหญิงชนกาญจน์  เผือดนอก
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าสะแก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
227
เด็กชายชนกานต์  แช่มดนตรี
ป.4
โรงเรียนบ้านท่าสะแก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
228
เด็กหญิงชนัญชิดา  มะลิวงษฺ์
ป.4
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
229
เด็กหญิงชนันธร  โทจำปา
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
230
เด็กหญิงชนาพร  พรมรัตน์
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าสะแก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
พิษณุโลก เขต 3

ณ โรงเรียนบ้านป่าแดง
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
231
เด็กหญิงชรินทิพย์  รัตนากร
ป.4
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
232
เด็กหญิงชลธิดา  ป้องคูหลวง
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
233
เด็กหญิงชลลดา  เล็กยิ้ม
ป.4
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
234
เด็กชายชูวิทย์  ปูจิปา
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าสะแก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
235
เด็กหญิงญาวิภา  จันทร์หอม
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าสะแก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
236
เด็กหญิงฐานิดา  ป่าพงศ์
ป.4
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
237
เด็กหญิงฐิติมน  ธรรมกุ
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
238
เด็กหญิงฐิติวรดา  วาสนา
ป.4
โรงเรียนบ้านท่าสะแก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
239
เด็กหญิงฑิฆัมพร  แก้วกำพล
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
240
เด็กชายณภัทร  ิอินทร์ทิพย์
ป.5
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
241
เด็กชายณรงค์ชัย  เงื่อนจันทอง
ป.4
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
242
เด็กชายณรงค์  อุนโต
ป.5
โรงเรียนบ้านปากรอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
243
เด็กชายณัชธนพงษ์  กุมภา
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
244
เด็กชายณัชพล  โตเทียม
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
245
เด็กหญิงณัฎฐากร  สุภาราช
ป.4
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
246
เด็กหญิงณัฐนรี  ผาบแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าสะแก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
247
เด็กชายณัฐพงษ์  บันเทิงสุข
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าสะแก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
248
เด็กหญิงณัฐริกา  ทาสีดา
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าสะแก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
249
เด็กหญิงณัฐวดี  สวยงาม
ป.4
โรงเรียนบ้านท่าสะแก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
250
เด็กหญิงณัฐวรรณ  หมื่นเดช
ป.4
โรงเรียนบ้านท่าสะแก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
251
เด็กชายณัฐวุฒิ  สุทธิประภา
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
252
เด็กหญิงดรุณรัตน์  หงษาวดี
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
253
เด็กหญิงทิฆัมพร  สุทธิผุย
ป.4
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
254
เด็กชายทิชานันท์  สุขตา
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าสะแก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
255
เด็กชายเทวัญ  เป็งเรือน
ป.5
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
256
เด็กชายธงชัย  บัวลา
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าสะแก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
257
เด็กชายธนวัฒน์  เสือแก้ว
ป.5
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
258
เด็กชายธนากร  ปาตีคำ
ป.4
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
259
เด็กหญิงธิดารัตน์  ขวัญนาค
ป.5
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
260
เด็กชายธิติกร  ร้อยคำลือ
ป.5
โรงเรียนบ้านปากรอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
261
เด็กหญิงธิติกาญจน์  ฟองจางวาง
ป.6
โรงเรียนบ้านปากรอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
262
เด็กชายธิติวุฒิ  กุนนะบุตร
ป.4
โรงเรียนบ้านท่าสะแก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
263
เด็กชายธีรเดช  คำจ๋า
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
264
เด็กชายธีรสิทธิ์  สีลา
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าสะแก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
265
เด็กชายนครินทร์  ภูสิตตา
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
พิษณุโลก เขต 3

ณ โรงเรียนบ้านป่าแดง
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
266
เด็กชายนนทกร  ่อ่างแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
267
เด็กชายนพรัตน์  ทองจันดา
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าสะแก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
268
เด็กชายนรงค์ศักดิ์  อินปัน
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าสะแก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
269
เด็กหญิงนริศรา  ป้องคูหลวง
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าสะแก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
270
เด็กชายนฤพล  อ่อนนาเมือง
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าสะแก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
271
เด็กหญิงนฤมล  สีลา
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าสะแก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
272
เด็กหญิงนันทวารี  อักษรพุทธ
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
273
เด็กหญิงนาฎอนงค์  แสงอินทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
274
เด็กหญิงนิตยา  พรมนุช
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
275
เด็กหญิงนิภาภัทร  โทจำปา
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าสะแก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
276
เด็กหญิงนุชนาฎ  สวนดอก
ป.4
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
277
เด็กชายนุพล  ไมตรี
ป.4
โรงเรียนบ้านท่าสะแก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
278
เด็กหญิงบัณฑิตา  นามวงษา
ป.4
โรงเรียนบ้านปากรอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
279
เด็กหญิงบุตรชบา  พุดฉิม
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าสะแก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
280
เด็กหญิงเบญญาภา  พาพิมพ์
ป.4
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
281
เด็กชายปฏิธาน  พิมภา
ป.4
โรงเรียนบ้านท่าสะแก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
282
เด็กหญิงปฏิพัทธ์  สีหะวงษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าสะแก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
283
เด็กชายปฏิภาณ  นิวงศา
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าสะแก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
284
เด็กชายปฏิภาณ  ปารมีวิศิษฎ์
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
285
เด็กชายปณชัย  ปันดิ
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าสะแก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
286
เด็กหญิงปนัสยา  เปียมี
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
287
เด็กหญิงปภาวดี  จันทะราช
ป.4
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
288
เด็กชายปรเมศร์  ลอยเหม็น
ป.5
โรงเรียนบ้านปากรอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
289
เด็กหญิงปริชาติ  ชูแสง
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
290
เด็กหญิงปวีณนุช  สังฆะมณี
ป.4
โรงเรียนบ้านท่าสะแก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
291
เด็กหญิงปวีณา  วงษ์พิมเสน
ป.4
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
292
เด็กชายปิยโชค  จันณรงค์
ป.4
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
293
เด็กหญิงปิยะภรณ์  นาคราช
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
294
เด็กหญิงปุญยานุช  วงศ์วิริยชาติ
ป.5
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
295
เด็กชายพงศกร  ดีบุรี
ป.4
โรงเรียนบ้านท่าสะแก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
296
เด็กชายพงศกร  อ่อนนาเมือง
ป.5
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
297
เด็กหญิงพรณาวรรณ  บุญติ๊ด
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าสะแก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
298
เด็กหญิงพรปภา  มาพันธะ
ป.4
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
299
เด็กหญิงพรรณพัดษา  แซ่หลอ
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
300
เด็กชายพร้อมพงษ์  พุดฉิม
ป.6
โรงเรียนบ้านปากรอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
พิษณุโลก เขต 3

ณ โรงเรียนบ้านป่าแดง
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
301
เด็กชายพฤษธิชัย  คงอ้วน
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
302
เด็กหญิงพลอยนารายณ์  เขม้นเขตการณ์
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าสะแก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
303
เด็กหญิงพัชญุ์ศิตา  คณาธำรงค์พัฒน์
ป.4
โรงเรียนบ้านท่าสะแก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
304
เด็กชายพันธวัช  ก้อนคำมี
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
305
เด็กหญิงพิชญา  อยู่หลาย
ป.4
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
306
เด็กชายพิชญุตม์  เกตุพุด
ป.4
โรงเรียนบ้านท่าสะแก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
307
เด็กหญิงพิมญาดา  แก้วกองเกิด
ป.5
โรงเรียนบ้านปากรอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
308
เด็กหญิงพิมนภา  ฟองจางวาง
ป.4
โรงเรียนบ้านท่าสะแก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
309
เด็กชายพิษณุ  จันทะคุณ
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าสะแก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
310
เด็กชายพิษณุ  เพ็ชรแก้ว
ป.4
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
311
เด็กชายพุฒิพงศ์  คงทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
312
เด็กชายพุฒิพงศ์  เพียปลัด
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
313
เด็กหญิงฟ้าประกาย  ตรีอินทร์
ป.4
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
314
เด็กหญิงภัทรวดี  บุญโต
ป.4
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
315
เด็กหญิงภัทรสุดา  มั่นใหญ่
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าสะแก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
316
เด็กชายภากร  ฟองจางวาง
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
317
เด็กชายภาคภูมิ  จันทร์ทองอุ่น
ป.5
โรงเรียนบ้านปากรอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
318
เด็กชายภานุพงศ์  จันฟอง
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าสะแก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
319
เด็กชายภานุพงศ์  ช่วยบำรุง
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
320
เด็กชายภานุพงษ์  พุดฉิม
ป.5
โรงเรียนบ้านปากรอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
321
เด็กหญิงภาวิดา  คำใบ
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
322
เด็กหญิงภาวินี  โทจำปา
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
323
เด็กหญิงภิญญดา  สอนสะอาด
ป.5
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
324
เด็กหญิงมนัสนันท์  สุขตา
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าสะแก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
325
เด็กชายเมธาสิทธิ์  จันทร์เชย
ป.5
โรงเรียนบ้านปากรอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
326
เด็กชายเมธี  เชียงไตร
ป.4
โรงเรียนบ้านท่าสะแก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
327
เด็กหญิงยุฑารัช  ดวงทอง
ป.4
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
328
เด็กหญิงเยาวลักษณ์  มั่นเมือง
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าสะแก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
329
เด็กชายโยธา  สุดาสุด
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
330
เด็กชายรณกฤต  เกตุพุด
ป.4
โรงเรียนบ้านท่าสะแก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
331
เด็กหญิงรัชชาพร  อ่อนนิ่ม
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
332
เด็กชายรัฐฑกร  หล่ออินทร์
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าสะแก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
333
เด็กหญิงรัตน์ติยาพร  ทองใหม่
ป.4
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
334
เด็กชายรุ่งอรุณ  แซ่หลอ
ป.4
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
335
เด็กชายวทัญญู  พุทธวงค์
ป.4
โรงเรียนบ้านท่าสะแก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
พิษณุโลก เขต 3

ณ โรงเรียนบ้านป่าแดง
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
336
เด็กหญิงวนิดา  ศรียศ
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
337
เด็กชายวรปรัชญ์  สง่าทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
338
เด็กหญิงวรรณชนก  ชมภูพล
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
339
เด็กหญิงวรรษมน  สีลา
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
340
เด็กชายวรวุฒิ  สองเมือง
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
341
เด็กชายวรานนท์  โทจำปา
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
342
เด็กหญิงวรินยุพา  ขวัญเรือง
ป.6
โรงเรียนบ้านปากรอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
343
เด็กหญิงวริษา  เสนานุช
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
344
เด็กหญิงวิกานดา  สีกุม
ป.4
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
345
เด็กชายวิชชากร  หล่ออินทร.์
ป.4
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
346
เด็กชายวิทวัช  วรดำรงกุล
ป.4
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
347
เด็กหญิงวิภาดา  สีแสง
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าสะแก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
348
เด็กหญิงวิมลมณี  ช้างลอย
ป.4
โรงเรียนบ้านท่าสะแก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
349
เด็กหญิงวิราณุวรรณ  ศรีธรรมา
ป.4
โรงเรียนบ้านท่าสะแก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
350
เด็กชายวิวรรธน์  มงคลคีรีโรจนื
ป.4
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
351
เด็กชายวีรพงศ์  กรมโนนไทย
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าสะแก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
352
เด็กชายวีระศักดิ์  แสงสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
353
เด็กหญิงศกุลตลา  สีหะวงษ์
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าสะแก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
354
เด็กชายศรัทธารัตน์  สารี
ป.5
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
355
เด็กชายศรายุทธ  รักเปี่ยมสุข
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
356
เด็กหญิงศศิณา  พัดเพียเมือง
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
357
เด็กหญิงศศิวิมล  นันตะวงษ์
ป.4
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
358
เด็กชายศักรินทร์  วงศ์ใหญ่
ป.4
โรงเรียนบ้านปากรอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
359
เด็กหญิงศีวาพร  ทาสีดา
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าสะแก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
360
เด็กหญิงศุภธนาภา  ตาฉิมมา
ป.4
โรงเรียนบ้านท่าสะแก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
361
เด็กหญิงศุภพิชชาพร  วงษ์แก้วมูล
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
362
เด็กชายศุภวิชญ์  พิมพ์โกทา
ป.4
โรงเรียนบ้านท่าสะแก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
363
เด็กหญิงสิตานัน  รักราษฎร์
ป.4
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
364
เด็กชายสิทธิชัย  เสนานุช
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าสะแก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
365
เด็กชายสิริวัฒน์  สิงห์คำ
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
366
เด็กหญิงสุกัญญา  ดูงาม
ป.4
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
367
เด็กหญิงสุชานันท์  พร้อมสระน้อย
ป.4
โรงเรียนบ้านปากรอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
368
เด็กหญิงสุชาวดี  จันทรศร
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าสะแก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
369
เด็กหญิงสุธาสินี  จันทะคุณ
ป.4
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
370
เด็กหญิงสุธิณี  กัลยาเลิศ
ป.4
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
พิษณุโลก เขต 3

ณ โรงเรียนบ้านป่าแดง
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
371
เด็กหญิงสุนิสา  อินทร์ทิพย์
ป.4
โรงเรียนบ้านท่าสะแก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
372
เด็กหญิงสุภัชชา  สุทธิผุย
ป.4
โรงเรียนบ้านท่าสะแก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
373
เด็กหญิงสุภาพร  แช่มโชติ
ป.4
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
374
เด็กหญิงสุรีย์พร  พินทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านปากรอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
375
เด็กหญิงสุวนันท์  แซ่ลี
ป.4
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
376
เด็กหญิงสุวิสาข์  ดวงอุประ
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าสะแก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
377
เด็กชายโสฬส  เมืองซ้าย
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าสะแก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
378
เด็กหญิงหทัยรัตน์  สุทธิประ
ป.4
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
379
เด็กชายหาญนรงค์  สมพิมเสน
ป.4
โรงเรียนบ้านท่าสะแก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
380
เด็กชายอนุสรณ์  เกตุพุุด
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าสะแก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
381
เด็กหญิงอโนทัย  สีหะวงษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
382
เด็กชายอภิรักษ์  แจงทอง
ป.4
โรงเรียนบ้านท่าสะแก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
383
เด็กชายอภิรักษ์  บุญมีจิ๋ว
ป.4
โรงเรียนบ้านปากรอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
384
เด็กชายอภิสิทธิ์  อาจหาญ
ป.4
โรงเรียนบ้านปากรอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
385
เด็กหญิงอมรรัตน์  พรมภาพ
ป.6
โรงเรียนบ้านปากรอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
386
เด็กหญิงอรพินท์  พรมภาพ
ป.4
โรงเรียนบ้านปากรอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
387
เด็กชายอรรถพันธ์  คงทอง
ป.4
โรงเรียนบ้านปากรอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
388
เด็กหญิงอัจฉรียา  วุฒศรีมานันท์
ป.4
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
389
เด็กชายอัษฎาวุธ  ทาสีดา
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าสะแก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
390
เด็กหญิงอารยา  งามล้วน
ป.4
โรงเรียนบ้านท่าสะแก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
391
เด็กหญิงอารีลักษณ์  สีฟอง
ป.4
โรงเรียนบ้านท่าสะแก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
392
เด็กหญิงอำพา  กันตา
ป.4
โรงเรียนบ้านท่าสะแก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
393
เด็กชายอุกฤษฎ์  จำรูญแจ่มจรัส
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
394
เด็กหญิงอุษา  เสือสา
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
พิษณุโลก เขต 3

ณ โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
395
เด็กหญิงกัลยากร  ป้องแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
396
เด็กหญิงการะเกตุ  ด้วงนาค
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
397
เด็กหญิงกุลจิรา  ยศตุ้ย
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองหิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
398
เด็กชายเกษม  สีทองสุข
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองหิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
399
เด็กชายจิตนวัตร  บางศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
400
เด็กหญิงจินดารัตน์  ศรีนาราง
ป.6
โรงเรียนนครไทยวิทยาคม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
401
เด็กชายจิรพัฒน์  อิ่มชม
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
402
เด็กหญิงจีรนันท์  อุ่นไพร
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
403
เด็กชายชัยวัฒน์  แซ่ฟุ้ง
ป.6
โรงเรียนนครไทยวิทยาคม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
404
เด็กหญิงญาดา  พงษ์พานิช
ป.6
โรงเรียนนครไทยวิทยาคม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
405
เด็กชายฐากูร  แสงสีห์
ป.6
โรงเรียนนครไทยวิทยาคม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
406
เด็กหญิงณัฏชญา  เรื่อศรีจันทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
407
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ยศตุ้ย
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองหิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
408
เด็กชายณัฐพล  ภู่คำ
ป.6
โรงเรียนนครไทยวิทยาคม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
409
เด็กหญิงดารารันต์  ระโส
ป.6
โรงเรียนนครไทยวิทยาคม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
410
เด็กชายดุสิต  อิ่มชม
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
411
เด็กหญิงทิพวรรณ  จรัสกุล
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองหิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
412
เด็กชายธนกร  ประสิทธิ์ไทย
ป.5
จันทราพระกิตติคุณ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
413
เด็กหญิงธนภรณ์  เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
ป.6
โรงเรียนนครไทยวิทยาคม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
414
เด็กชายนราธิป  เอี่ยมโพธิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
415
เด็กชายนิพิฐพนธ์  ประทุมทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
416
เด็กหญิงปานตะวัน  มีเฟีย
ป.6
โรงเรียนนครไทยวิทยาคม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
417
เด็กชายพงศกร  ยิ้มประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
418
เด็กหญิงพรรณณัฐฎา  อุทัยเต
ป.6
โรงเรียนนครไทยวิทยาคม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
419
เด็กหญิงพลอยชมพู  ศรีสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนนครไทยวิทยาคม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
420
เด็กชายพิทักษ์พล  อุ่นไพร
ป.6
โรงเรียนนครไทยวิทยาคม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
421
เด็กชายพีรศิลป์  หาญคำ
ป.6
โรงเรียนนครไทยวิทยาคม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
422
เด็กชายเมธาสิทธิ์  แพงมี
ป.6
โรงเรียนนครไทยวิทยาคม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
423
เด็กชายรัฐภูมิ  บุญญาวงศ์
ป.6
โรงเรียนนครไทยวิทยาคม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
424
เด็กชายราเมศร์  บุญเครือพวง
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
425
เด็กหญิงรุ่งไพลิน  คชฤกษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
426
เด็กหญิงลลิตภัทร  แสงสีบาง
ป.5
จันทราพระกิตติคุณ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
427
เด็กหญิงลักษณพร  บุญอาจ
ป.6
โรงเรียนนครไทยวิทยาคม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
428
เด็กชายวรัญญู  จีนภักดี
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
429
เด็กหญิงสุธาทิพย์  ฤทธิกรม
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
430
เด็กหญิงอนัญญา  ลัมยศ
ป.6
โรงเรียนนครไทยวิทยาคม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
พิษณุโลก เขต 3

ณ โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
431
เด็กหญิงกนกพร  แพ่งเสือ
ม.3
โรงเรียนบ้านหนองหิน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
432
เด็กหญิงเกตุแก้ว  อิ่มชม
ม.3
โรงเรียนบ้านหนองหิน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
433
เด็กหญิงเกศแก้ว  กิจการ
ม.3
โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
434
เด็กหญิงจันทร์ทิพภา  บัวประทุม
ม.3
โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
435
เด็กชายเจษฎาภรณ์  ระโส
ม.1
โรงเรียนบ้านหนองหิน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
436
เด็กชายชฎายุทธ์  ขวัญแสง
ม.3
โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
437
เด็กหญิงชลนภา  เหล็กแดง
ม.3
โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
438
เด็กหญิงชลลดา  นุ่มมีชัย
ม.3
โรงเรียนบ้านหนองหิน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
439
เด็กชายชาญวิทย์  ทรงพุฒ
ม.2
โรงเรียนบ้านหนองหิน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
440
เด็กชายณัฐวุฒิ  ศรีบุญ
ม.3
โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
441
เด็กหญิงธิดารัตน์  บางศรี
ม.3
โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
442
เด็กหญิงธิติญาภรณ์  ม่วงคำ
ม.3
โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
443
เด็กหญิงธิติพร  ปานเกิด
ม.3
โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
444
เด็กชายธีรพงษ์  พิมเสน
ม.3
โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
445
เด็กหญิงนทีกานต์  จาดสุข
ม.3
โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
446
เด็กหญิงนพศร  บางศรี
ม.3
โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
447
เด็กชายนัฐพล  อิ่มชม
ม.3
โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
448
เด็กหญิงปนัดดา  หมื่นวงศ์
ม.3
โรงเรียนบ้านหนองหิน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
449
เด็กชายปรมินทร์  มั่นคง
ม.3
โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
450
เด็กหญิงพรนภา  ป้องผัด
ม.3
โรงเรียนบ้านหนองหิน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
451
เด็กหญิงพัชณิการ์  มั่นคง
ม.3
โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
452
เด็กหญิงพิมพ์ภรณ์  นันติพา
ม.1
โรงเรียนบ้านหนองหิน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
453
เด็กชายพีระพล  กวยทิ
ม.3
โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
454
เด็กหญิงภัณฑิรา  ศรีสาตร์
ม.1
โรงเรียนบ้านหนองหิน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
455
เด็กหญิงมณีพร  อุ่นพรม
ม.3
โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
456
เด็กหญิงมัณฑนา  ไชยแก้ว
ม.3
โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
457
เด็กชายเมธินทร์  แจ่มแก้ว
ม.3
โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
458
เด็กหญิงเยาวรัตน์  กองคำ
ม.3
โรงเรียนบ้านหนองหิน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
459
เด็กหญิงวรรณา  เกษาแสง
ม.3
โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
460
เด็กหญิงวรรณิษา  โพธิ์แก้ว
ม.2
โรงเรียนบ้านหนองหิน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
461
เด็กหญิงวริศรา  บัวประทุม
ม.3
โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
462
เด็กชายศรราม  คุ้มอ่อน
ม.3
โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
463
เด็กหญิงศรัญญา  ตันเยี่ยม
ม.3
โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
464
เด็กหญิงศรินทร์ดา  พิมเสน
ม.2
โรงเรียนบ้านหนองหิน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
465
เด็กหญิงสุจิตตรา  กุมภาพันธ์
ม.3
โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
พิษณุโลก เขต 3

ณ โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว
ห้องสอบที่
 18
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
466
เด็กหญิงสุจิตรา  มาดี
ม.3
โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
467
เด็กหญิงสุชาดา  สีทา
ม.3
โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
468
เด็กหญิงสุนิสา  อินทร์เสือ
ม.3
โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
469
เด็กชายอนุชัย  ซิวพร
ม.3
โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
470
เด็กชายอรรถพล  บัวประทุม
ม.3
โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
471
เด็กหญิงอันธิกา  ดานุ่ม
ม.3
โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
472
เด็กหญิงัพัชราภา  มั่นคง
ม.3
โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
พิษณุโลก เขต 3

ณ โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว
ห้องสอบที่
 19
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
473
เด็กหญิงกนกวรรณ  แซ่คู่
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองหิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
474
เด็กหญิงกนิษฐา  สงแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
475
เด็กชายกรณ์ดนัย  แสงบุตรดี
ป.6
โรงเรียนบ้านน้ำพริก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
476
เด็กชายกฤษฏยศ  ทองเอี่ยม
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
477
เด็กหญิงกิตติยา  ทองอุบล
ป.4
โรงเรียนบ้านน้ำพริก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
478
เด็กหญิงกุลณัฐ  ยานาบัว
ป.6
โรงเรียนบ้านน้ำพริก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
479
เด็กหญิงจารุวรรณ  จันทร์ทรง
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
480
เด็กชายชยานันท์  คำสมัคร
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองหิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
481
เด็กหญิงชยาภรณ์  แก่นโงน
ป.5
จันทราพระกิตติคุณ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
482
เด็กหญิงชลธิชา  ฉิมมาทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองหิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
483
เด็กชายชลธี   อุ่นจันทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
484
เด็กชายญาณวุฒิ  พึ่งครบุรี
ป.6
โรงเรียนบ้านน้ำพริก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
485
เด็กหญิงฐิติดาพร  รอดเรือง
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
486
เด็กหญิงฑิฆัมพร  ราศรีชัย
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองหิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
487
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เรื่อศรีจันทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
488
เด็กหญิงณัฐกฤตา  หมื่นพันธ์
ป.5
โรงเรียนบ้านน้ำพริก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
489
เด็กหญิงณัฐธยาน์  สาหร่าย
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองหิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
490
เด็กชายณัฐพล  อนารัตน์
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองหิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
491
เด็กชายณัฐภัทร  อุ่นแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองหิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
492
เด็กหญิงณัฐริกา  เพชรลอม
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองหิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
493
เด็กหญิงณัฐริกา  เย็นขัน
ป.5
โรงเรียนบ้านน้ำพริก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
494
เด็กชายณัฐวุฒิ  ยานาบัว
ป.5
โรงเรียนบ้านน้ำพริก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
495
เด็กชายเดชชัย  กระเสียน
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองหิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
496
เด็กหญิงต้นเดือน  แสงบุดดี
ป.5
โรงเรียนบ้านน้ำพริก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
497
เด็กชายตันติกร  จงไกรจักร์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
498
เด็กหญิงทินมณี  เชื้อบุญมี
ป.4
โรงเรียนบ้านน้ำพริก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
499
เด็กชายธนโชค  บุญรุนโพ
ป.6
โรงเรียนบ้านน้ำพริก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
500
เด็กชายธนวัฒน์  ม่วงเงิน
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
501
เด็กชายธนวิทย์  อยู่คง
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองหิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
502
เด็กชายธนาธาร  พลสอนดา
ป.4
โรงเรียนบ้านน้ำพริก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
503
เด็กชายธวัชชัย  กมลรัตน์
ป.5
โรงเรียนบ้านน้ำพริก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
504
เด็กหญิงธัชนก  แก้วใหญ่
ป.4
โรงเรียนบ้านน้ำพริก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
505
เด็กหญิงธัญวรัตน์  อุ่นแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองหิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
506
เด็กหญิงธารทิพย์  สีภูเขียว
ป.6
โรงเรียนบ้านน้ำพริก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
507
เด็กหญิงธิญาดา  เพียรทอง
ป.5
โรงเรียนบ้านน้ำพริก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
พิษณุโลก เขต 3

ณ โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว
ห้องสอบที่
 20
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
508
เด็กหญิงธิดารัตน์  ฤทธิ์ศักดิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านน้ำพริก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
509
เด็กชายธีรติ  ทองดี
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองหิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
510
เด็กชายนครินทร์  พรมอิน
ป.4
โรงเรียนบ้านน้ำพริก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
511
เด็กหญิงนงลักษณ์  พอกเพียร
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองหิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
512
เด็กชายนันทพงศ์  อุบลม่วง
ป.6
โรงเรียนบ้านน้ำพริก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
513
เด็กหญิงนาฏฌา  อาทิตย์
ป.6
โรงเรียนบ้านน้ำพริก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
514
เด็กชายนิติธร  จันทร์สุข
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
515
เด็กหญิงประไพ  ซุนพุ่ม
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
516
เด็กหญิงประภัสสร  ไม้ทองงาม
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองหิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
517
เด็กหญิงปรียาภัทร  หิมโสภา
ป.6
โรงเรียนบ้านน้ำพริก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
518
เด็กหญิงปัมมา  กาใจตรง
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
519
เด็กหญิงปาจรีย์  ชมมี
ป.4
จันทราพระกิตติคุณ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
520
เด็กหญิงปานตะวัน  ธุรารัตน์
ป.5
โรงเรียนบ้านน้ำพริก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
521
เด็กหญิงปิยะมาศ  หุมห้อง
ป.6
โรงเรียนบ้านน้ำพริก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
522
เด็กชายปุณณพัฒน์  พร้าโต
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
523
เด็กชายพชร  สุกใส
ป.5
โรงเรียนบ้านน้ำพริก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
524
เด็กหญิงพรรณวษา  มาดี
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
525
เด็กหญิงพลอยไพริน  ภารภิรมย์
ป.5
โรงเรียนบ้านน้ำพริก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
526
เด็กหญิงพัชรินทร์  พรหมพล
ป.6
โรงเรียนบ้านน้ำพริก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
527
เด็กหญิงพัทธนันท์  มายอด
ป.5
โรงเรียนบ้านน้ำพริก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
528
เด็กชายพันธมิตร  หมีดง
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
529
เด็กชายพิษณุพงศ์  ทับทิมจันทร์
ป.5
โรงเรียนบ้านน้ำพริก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
530
เด็กชายเพชรภากร  ภารภิรมย์
ป.6
โรงเรียนบ้านน้ำพริก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
531
เด็กหญิงภควดี  บัวสิงห์
ป.4
โรงเรียนบ้านน้ำพริก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
532
เด็กชายภาณุวัฒน์  ลาพรมมา
ป.5
โรงเรียนบ้านน้ำพริก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
533
เด็กชายภานุพงศ์  คงแก้ว
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองหิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
534
เด็กชายภานุพงศ์  พรมเดื่อ
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
535
เด็กชายภานุพงษ์  สุขใส
ป.4
โรงเรียนบ้านน้ำพริก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
536
เด็กหญิงภาสินี  หมื่นจันทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านน้ำพริก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
537
เด็กชายภูวรินทร์  ทองฟัก
ป.4
โรงเรียนบ้านน้ำพริก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
538
เด็กหญิงมณีรัตน์  จงประโคน
ป.4
โรงเรียนบ้านน้ำพริก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
539
เด็กชายเมธัส  สูงนนท์
ป.4
โรงเรียนบ้านน้ำพริก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
540
เด็กชายยอดดนัย  สอนจีน
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
541
เด็กหญิงโยธกา  ยานะฟั่น
ป.5
โรงเรียนบ้านน้ำพริก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
542
เด็กหญิงวกุลทิพย์  ดอนแดงแก้ว
ป.5
โรงเรียนบ้านน้ำพริก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
พิษณุโลก เขต 3

ณ โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว
ห้องสอบที่
 21
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
543
เด็กหญิงวธัญญา  ซ้อนพร
ป.6
โรงเรียนบ้านน้ำพริก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
544
เด็กหญิงวรวรรณ  จันทร์แจ่ม
ป.6
โรงเรียนบ้านน้ำพริก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
545
เด็กหญิงวรัทยา  ยวนแห่ว
ป.4
โรงเรียนบ้านน้ำพริก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
546
เด็กชายวรินทร  กันหาจร
ป.4
โรงเรียนบ้านน้ำพริก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
547
เด็กชายวสิษฐ์พล  พร้าโมต
ป.6
จันทราพระกิตติคุณ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
548
เด็กชายวสุธา  วงวิสาร
ป.4
โรงเรียนบ้านน้ำพริก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
549
เด็กชายวิวัฒน์  กลั่นไชยนาม
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองหิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
550
นายวุฒินันท์  จันทร์ทรง
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
551
เด็กหญิงไวษณารีย์  เบคเคอร์
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองหิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
552
เด็กชายศรุต  หุมห้อง
ป.4
โรงเรียนบ้านน้ำพริก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
553
เด็กหญิงศศิกาญ  แสนราช
ป.5
โรงเรียนบ้านน้ำพริก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
554
เด็กหญิงศศิธร  เม็งเกตุ
ป.6
โรงเรียนบ้านน้ำพริก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
555
เด็กหญิงศศิธร  เสวิสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนบ้านน้ำพริก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
556
เด็กชายศิรวัฒน์  ด้วงหลิ่ว
ป.4
โรงเรียนบ้านน้ำพริก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
557
เด็กหญิงศุภิสรา  สายคำจันทร์
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองหิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
558
เด็กชายสงกรานต์  นิลน้อยศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
559
เด็กชายสามารถ  สุขสมัย
ป.5
โรงเรียนบ้านน้ำพริก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
560
เด็กชายสุขสันต์  แก้วอาย
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองหิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
561
เด็กหญิงสุชาดา  บุญธรรม
ป.5
โรงเรียนบ้านน้ำพริก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
562
เด็กชายสุทธิพงษ์  สอนนนฐี
ป.4
โรงเรียนบ้านน้ำพริก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
563
เด็กหญิงสุพรรษา  แสนราช
ป.6
โรงเรียนบ้านน้ำพริก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
564
เด็กชายสุภัทร  จันทร์เครือยิ้ม
ป.6
โรงเรียนบ้านน้ำพริก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
565
เด็กชายอนวัฒน์  ขุนวงค์
ป.6
โรงเรียนบ้านน้ำพริก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
566
เด็กชายอนิรุทธิ์  เนตรแสงศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองหิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
567
เด็กชายอัครชา  บวบขม
ป.5
โรงเรียนบ้านน้ำพริก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
568
เด็กหญิงอาทิมา  บุกิ่ง
ป.4
โรงเรียนบ้านน้ำพริก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
569
เด็กหญิงเอมมาญิการ์  เบคเคอร์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองหิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์