ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
พิษณุโลก เขต 2

ณ โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กชายกฤตผล  พรหมมา
ป.5
โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
2
เด็กหญิงกฤตยา  ปรีชา
ป.6
โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
3
เด็กหญิงกิ่งแก้ว  มั่งมี
ป.5
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
4
เด็กชายกิตติธัช  เหล็กฉิมมา
ป.5
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
5
เด็กชายคณิศร  อธิบดี
ป.6
โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
6
เด็กหญิงคริษฐา  น้ำน้อย
ป.4
โรงเรียนบ้านบึงพร้าว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
7
เด็กหญิงจารุวรรณ  เทศศิริ
ป.6
โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
8
เด็กชายจิระพงศ์  ป้อมสาหร่าย
ป.6
โรงเรียนบ้านเนินไม้แดง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
9
เด็กหญิงจิราพร  เดชบุรัม
ป.6
โรงเรียนบ้านวังยาง(ราษฎร์สามัคคี)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
10
เด็กหญิงจุฑามณี  ศรีทอง
ป.6
โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
11
เด็กชายเจษฎา  ยศปัญญา
ป.6
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
12
เด็กชายเฉลิมฤทธิ์  ยวงยิด
ป.6
โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
13
เด็กหญิงชนม์นิภา  วันโส
ป.6
โรงเรียนบ้านวังยาง(ราษฎร์สามัคคี)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
14
เด็กหญิงชัญญา  ภู่กองเงิน
ป.6
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
15
เด็กชายชีวัทนัย  เปรมกระโทก
ป.4
โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
16
เด็กหญิงญานิกา  พ่วงชาวนา
ป.6
โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
17
เด็กชายฐาปนิต  นามวงษ์
ป.4
โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
18
เด็กหญิงฐิติกานต์  จันทะวงษ์
ป.4
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
19
เด็กหญิงณัชชา  นันทะโพธิ์เดช
ป.4
โรงเรียนบ้านบึงพร้าว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
20
เด็กหญิงณัฎฐิชา  ภู่เทศ
ป.6
โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
21
เด็กชายณัฐกรณ์  น้อยอินทร์
ป.5
โรงเรียนบ้านเนินไม้แดง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
22
เด็กชายณัฐกานต์  มะณู
ป.6
โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
23
เด็กชายดิเรก  หวังชื่นชม
ป.6
โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
24
เด็กชายเดชาพล  โคตรโสดา
ป.4
โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
25
เด็กหญิงทิพยรัตน์  แสนประสิทธิ์
ป.4
โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
26
เด็กชายธนภัทร  ใจนันตา
ป.5
โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
27
เด็กชายธนภูมิ  สนิทพันธ์
ป.6
โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
28
เด็กชายธนวัฒน์  บุญมา
ป.6
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
29
เด็กชายธนวัฒน์  อ่อนจิตร
ป.6
โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
30
เด็กชายธนากร  แพงวังทอง
ป.6
โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
31
เด็กหญิงธวัลพร  เลขาลาวัญย์
ป.4
โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
32
เด็กหญิงนันทิยา  กาวิตา
ป.6
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
33
เด็กหญิงเบญจวรรณ  มานักฆ้อง
ป.6
โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
34
เด็กชายปฐพี  มีไผ่ขอ
ป.4
โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
35
เด็กชายปณชัย  จันทรเตมีย์
ป.4
โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
พิษณุโลก เขต 2

ณ โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กหญิงปภาดา  มีอัฐมั่น
ป.4
โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
37
เด็กหญิงประภัทรศร  ดีคล้ำ
ป.4
โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
38
เด็กหญิงประศมา  มีอัฐมั่น
ป.5
โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
39
เด็กหญิงปรัชญาภา  ปัญญาคำ
ป.5
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
40
เด็กชายปวริศ  สังข์ศิลป์
ป.6
โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
41
เด็กหญิงปวันรัตน์  มงคล
ป.5
โรงเรียนบ้านบึงพร้าว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
42
เด็กชายปอโท  อินไหว
ป.5
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
43
เด็กชายพชร  กล่ำสามเรียน
ป.4
โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
44
เด็กหญิงพรปวีณ์  ยางผสม
ป.6
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
45
เด็กหญิงพิชญาภา  มากะนัตย์
ป.6
โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
46
เด็กหญิงพิรญาณ์  โสภา
ป.6
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
47
เด็กชายพีรณัฐ  วรรณไทย
ป.4
โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
48
เด็กหญิงภคพร  ภาคีธรรม
ป.4
โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
49
เด็กชายภูวนารถ  ธัญญะอุดม
ป.4
โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
50
เด็กหญิงมุทิตา  มาชาวป่า
ป.5
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
51
เด็กชายรชต  แสงศิริ
ป.5
โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
52
เด็กชายรังสิมัญตุ์  ศรีทอง
ป.4
โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
53
เด็กหญิงวชิรญาณ์  ล่อกา
ป.5
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
54
เด็กหญิงวรพรรณ  หอมวัน
ป.6
โรงเรียนบ้านบึงพร้าว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
55
เด็กหญิงวรรณรดา  คงเพ็ชร
ป.6
โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
56
เด็กชายวัชรพงศ์  ยศปัญญา
ป.5
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
57
เด็กหญิงศศิวิมล  บุญเกิด
ป.4
โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
58
เด็กชายศิริพงษ์  ราชานนท์
ป.6
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
59
เด็กชายเศรษฐธร  บุญจันทร์
ป.5
โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
60
เด็กชายสถบดี  ผาตินาวิน
ป.6
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
61
เด็กหญิงสวรรยา  โคกทับทิม
ป.6
โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
62
เด็กหญิงสุกัญญา  มงคล
ป.4
โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
63
เด็กหญิงสุชญา  สุขไชนาม
ป.6
โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
64
เด็กหญิงสุพิชฌา  คงอยู๋
ป.5
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
65
เด็กชายสุรพล  อ่อนบึงพร้าว
ป.4
โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
66
เด็กหญิงอนัญญา  แย้มทัศน์
ป.6
โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
67
เด็กชายอภินันท์  ขวัญอ่อน
ป.6
โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
68
เด็กหญิงอาทิตยา  นิ่มน้อย
ป.4
โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
69
เด็กชายอานนท์  ไกรสร
ป.6
โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
70
เด็กชายอิธิพัทธ์  กิ่งโก้
ป.5
โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
พิษณุโลก เขต 2

ณ โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
นางสาวกรกนก  ศรีแก้ว
ม.3
โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
72
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  มาเกตุ
ม.2
โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
73
เด็กหญิงกัลยารัตน์  เครือมี
ม.3
โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
74
เด็กหญิงขวัญชนก  ใจเที่ยงธรรม
ม.3
โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
75
เด็กหญิงจริยา  อภิสุภาพ
ม.2
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
76
เด็กชายจักรกฤษณ์  เจนพรมราช
ม.1
โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
77
เด็กหญิงจารุนันท์  แสงพิมพ์
ม.3
โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
78
นางสาวชญาดา  สัตย์เจริญ
ม.3
โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
79
เด็กหญิงชรินรัตน์  ผิวงาม
ม.3
โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
80
เด็กหญิงชลธิดา  แซ่หยี่
ม.3
โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
81
เด็กชายชานน  บุญถึง
ม.3
โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
82
เด็กชายณัฏฐพล  กุลโสธร
ม.2
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
83
เด็กหญิงณัฐธิชา  เพ็งนุ่ม
ม.3
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
84
เด็กชายณัฐพงษ์  สิงห์ใจบุญ
ม.2
โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
85
เด็กชายณัฐวัตร  จันทร์อ่ำ
ม.2
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
86
เด็กชายดลวัชร  ใจนันตา
ม.2
โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
87
เด็กหญิงทิพย์ภาพร  วังคีรี
ม.3
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
88
เด็กชายไทธณา  จันทร์มา
ม.2
โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
89
เด็กชายธนพล  วงษา
ม.2
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
90
นางสาวธนาพร  บัวกลอย
ม.3
โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
91
เด็กหญิงธารทอง  พึ่งเพ็ง
ม.3
โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
92
เด็กชายธีระวัฒน์  ลีลาธนทรัพย์
ม.2
โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
93
นางสาวน้ำฝน  ศุภพล
ม.3
โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
94
เด็กหญิงบุญยาพร  ยศปัญญา
ม.3
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
95
เด็กหญิงเบญจรัตน์  ร้อยพวง
ม.3
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
96
เด็กชายพศิน  มาวิน
ม.2
โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
97
เด็กหญิงพิริยา  เมืองแพน
ม.3
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
98
เด็กชายไพศาล  พรหมสวรรค์
ม.2
โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
99
เด็กหญิงภาวินี  เหล็กน้ำคบ
ม.2
โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
100
เด็กชายภูริณัฐ  เงินทะนง
ม.3
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
101
เด็กหญิงภูศิตา  ตรีสาร
ม.3
โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
102
เด็กหญิงภูษณิศา  ปรีชาวนา
ม.3
โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
103
นางสาวยลดา  ตรีเทวี
ม.3
โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
104
เด็กชายรพีพัฒน์  มงคล
ม.2
โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
105
เด็กหญิงรสิตา  นิยมญาติ
ม.1
โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
พิษณุโลก เขต 2

ณ โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กหญิงรัชฎาพร  มากด่าน
ม.2
โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
107
เด็กหญิงลักขณา  ทับแสง
ม.3
โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
108
เด็กชายวสุพล  พรมรักษา
ม.2
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
109
เด็กชายวัชรพร  ธูปนาค
ม.3
โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
110
เด็กชายวัฒนา  สิงห์เจริญ
ม.2
โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
111
เด็กหญิงวาสนา  คำนาค
ม.2
โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
112
เด็กหญิงวิไลตา  แย้มปั้น
ม.2
โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
113
นางสาวศศิกานต์  ศิริสัมพันธ์
ม.3
โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
114
เด็กชายศิรศักดิ์  แสงอุรัย
ม.3
โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
115
เด็กหญิงศิริโสภา  ทับทอง
ม.2
โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
116
นางสาวสราทิพย์  บุญเปลี่ยน
ม.3
โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
117
เด็กชายสราวุธ  เอี่ยมชัง
ม.3
โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
118
เด็กหญิงสลิลทิพย์  ป้องโทน
ม.2
โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
119
เด็กชายสัญชัย  อินแตง
ม.3
โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
120
เด็กหญิงสิริหงษ์  เพ็งสลุด
ม.2
โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
121
เด็กหญิงสุกัญญา  สระทองเพ็ชร
ม.2
โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
122
เด็กหญิงสุดารัตน์  พุ่มพวง
ม.2
โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
123
เด็กหญิงสุทธิมา  ชมมิ
ม.3
โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
124
นางสาวสุนิษา  อาภรณ์
ม.3
โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
125
เด็กหญิงสุพรรษา  อิวชาวนา
ม.3
โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
126
เด็กหญิงสุภาศรี  หล้าแดง
ม.1
โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
127
เด็กหญิงอธิชา  นาคทอง
ม.3
โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
128
เด็กหญิงอมรรัช  เก่าบ้านใหม่
ม.1
โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
129
นางสาวอรจิรา  เนียมแสง
ม.3
โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
130
เด็กหญิงอัจฉราภรณ์  สุขสวรรค์
ม.2
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
131
เด็กหญิงอัญมณี  จาดผึ้ง
ม.3
โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
132
เด็กหญิงเอื้อมพร  อินทยุง
ม.3
โรงเรียนบ้านวังยาง(ราษฎร์สามัคคี)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
พิษณุโลก เขต 2

ณ โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
133
เด็กหญิงกรกฎา  ควรอักษร
ป.5
โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
134
เด็กหญิงการะเกตุ  เมืองโคตร
ป.6
โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
135
เด็กชายฆนาพงศ์  อินทร์ชู
ป.6
โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
136
เด็กหญิงจอมขวัญ  พันธ์ประโคตร
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
137
เด็กหญิงชณัฎธิดา  ภูหมื่น
ป.5
โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
138
เด็กหญิงชลธิชา  บุญมีมา
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
139
เด็กหญิงชลลดา  จันแดง
ป.5
โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
140
เด็กหญิงญาณาธิป  สุดมี
ป.6
โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
141
เด็กหญิงณัฏฐวรรณ  นิลศิริ
ป.5
โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
142
เด็กหญิงณัฐธิดา  สร้อยเพชร
ป.6
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
143
เด็กหญิงณิชาพัชร์  ชื่นเกษร
ป.5
โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
144
เด็กชายดนุสรณ์  ทับแสง
ป.5
โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
145
เด็กชายทวีศักดิ์  แก้วมาตย์
ป.6
โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
146
เด็กหญิงธนนันท์  แย้มทัศน์
ป.5
โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
147
เด็กหญิงธันยพร  ฉิมไทย
ป.6
โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
148
เด็กชายธารคีรี  สีหะวงษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
149
เด็กหญิงธิภาดา  เพียรเกตุกิจ
ป.5
โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
150
เด็กหญิงนภัสวรรณ  ตึกชาติ
ป.5
โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
151
เด็กหญิงนิราวัลย์  ศรีสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
152
เด็กหญิงนุศรา  ฉ่ำอินทร์
ป.5
โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
153
เด็กหญิงบูรณาพร  สารีคำ
ป.6
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
154
เด็กหญิงปณิดา  ชัยจิตติประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
155
เด็กหญิงปพิชญา  มากะนัตย์
ป.6
โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
156
เด็กชายปรเมศร์  มากะนัตย์
ป.5
โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
157
เด็กชายปรเมศวร์  มากจุ้ย
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
158
เด็กหญิงปริฉัตร  ผลจันทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
159
เด็กหญิงปวีณา  วินทะไชย
ป.6
โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
160
เด็กหญิงปัทมวรรณ  รอดมณี
ป.5
โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
161
เด็กหญิงเปรมฤดี  น้อยเพ็ง
ป.6
โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
162
เด็กหญิงพรหมชิตา  โค้วสุวรรณ์
ป.6
โรงเรียนบ้านบึงพร้าว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
163
เด็กชายพลพล  ภู่เทศ
ป.5
โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
164
เด็กหญิงพัชรฤดี  แสวงหา
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
165
เด็กหญิงพัชราภรณ์  อาทตย์
ป.5
โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
166
เด็กหญิงพัชราภาณ์  ชมเชย
ป.6
โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
167
เด็กชายพิชิตชัย  วงษ์โคคุ้ม
ป.5
โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
พิษณุโลก เขต 2

ณ โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
168
เด็กชายมรกต  บุญจันทร์
ป.5
โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
169
เด็กหญิงยลดา  บางเลี่ยม
ป.6
โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
170
เด็กหญิงรุจิกร  มาเพ็ชร์
ป.6
โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
171
เด็กหญิงวงศ์ษา  มีเงินทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
172
เด็กชายวชิรวิทย์  ล่อกา
ป.6
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
173
เด็กชายวัชรพงศ์  ตาลวังโปร่ง
ป.5
โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
174
เด็กหญิงวิภารัตน์  ทัศนะ
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
175
เด็กหญิงวิลาวัณย์  ไทยเจีย
ป.5
โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
176
เด็กหญิงศิรินภา  ประดิษภูษา
ป.5
โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
177
เด็กหญิงศิริรักษ์  ศรีรักษา
ป.4
โรงเรียนบ้านบึงพร้าว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
178
เด็กชายศิวกร  ชื่นใจ
ป.5
โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
179
เด็กหญิงสุกัญญา  มิ่งเมือง
ป.6
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
180
เด็กหญิงสุจิตรา  แสงน้ำปาด
ป.4
โรงเรียนบ้านบึงพร้าว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
181
เด็กชายสุทิวัส  ภู่เทศ
ป.5
โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
182
เด็กหญิงสุพรรษา  เพ็ชรดอนทอง
ป.6
โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
183
เด็กหญิงอนันตชา  เจียรสำอางค์
ป.6
โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
184
เด็กชายอนุชา  ขำบางโพธิ์
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
185
เด็กชายอนุชา  แจ่มทิม
ป.6
โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
186
เด็กหญิงอมรรัตน์  ลี้รัก
ป.5
โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
187
เด็กหญิงอัญธิชา  จันทรโยธา
ป.5
โรงเรียนบ้านบึงพร้าว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
188
เด็กหญิงอารียา  เนตรสว่าง
ป.5
โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์