ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
พิษณุโลก เขต 1

ณ อาคาร 1 อาคารพิษณุโลก ชั้น 1 ห้อง ป.2.2 โรงเรียนจ่าการบุญ
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกชกร  วิกุลชัยกิจ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
2
เด็กหญิงกชพรรณ  แผนนาม
ป.6
โรงเรียนจ่าการบุญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
3
เด็กชายกนกพล  เปลี่ยนขุนทด
ป.5
โรงเรียนสิ่นหมิ่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
4
เด็กหญิงกนกวรรณ  มะหาคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
5
เด็กหญิงกมลฉัตร  เพชรชื่น
ป.4
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
6
เด็กหญิงกมลชนก  กมลชนก
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
7
เด็กหญิงกมลชนก  เทพมาลี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
8
เด็กหญิงกมลวรรณ  เตวิภูษณะวงศ์
ป.6
โรงเรียนจ่าการบุญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
9
เด็กชายกรภัทร์  วรรณโชดก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
10
เด็กหญิงกรวรรณ  สายทน
ป.4
โรงเรียนจ่าการบุญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
11
เด็กชายกรวิชญ์  ชูตระกูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
12
เด็กชายกรวุฒิ  อยู่พ่วง
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
13
เด็กชายกฤดิโสภณ  รอดเสส
ป.6
โรงเรียนจ่าการบุญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
14
เด็กหญิงกฤตพร  ชามพูนท
ป.3
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
15
เด็กชายกฤตภาส  บุญโยม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
16
เด็กชายกฤตภาส  พานิชประสาทสิน
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
17
เด็กหญิงกฤตินา  เครือกนก
ป.5
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
18
เด็กชายกฤติพงศ์  หงษ์ทองมี
ป.5
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
19
เด็กชายกฤศ  สถิตพนาวงษ์
ป.5
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
20
เด็กชายกฤษฎา  ลิ้มศรีประพันธ์
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
21
เด็กหญิงกฤษณา  เลิกจิ๋ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
22
เด็กชายกฤษมงคล  รัตนถาวร
ป.5
โรงเรียนจ่าการบุญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
23
เด็กหญิงกวิสรา  กัณทสังข์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
24
เด็กชายกวีร์  เพ็งสุขแสง
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
25
เด็กชายก้องภพ  ปกรโณดม
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
26
เด็กชายก้องภพ  เอี่ยมพิพัฒน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
27
เด็กชายกอบ  ขจิตวิชยานุกูล
ป.3
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
28
เด็กหญิงกัญจนพร  โคมแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
29
เด็กชายกัญจน์  เนตรเมืองมา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
30
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  คงบาง
ป.5
โรงเรียนจ่าการบุญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
31
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ผุดเหล็ก
ป.3
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
32
เด็กหญิงกัญญาณี  สุขสบาย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
33
เด็กหญิงกัญญาเนตร  เรือนช้าง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
34
เด็กหญิงกัญญาภัทร  เชื้อสาวถี
ป.4
โรงเรียนจ่าการบุญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
35
เด็กหญิงกัญญาวีร์  สุกากิจ
ป.6
โรงเรียนจ่าการบุญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
พิษณุโลก เขต 1

ณ อาคาร1 อาคารพิษณุโลก ชั้น 1 ห้อง ป.2.3 โรงเรียนจ่าการบุญ
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กชายกัณณสุข  เฉลิมวิสุตม์กุล
ป.4
โรงเรียนจ่าการบุญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
37
เด็กหญิงกันต์กมล  บุญตุ้ม
ป.3
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
38
เด็กชายกันต์กวี  หรูจิตตวัฒน์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
39
เด็กชายกันตพัฒน์  ทวีวิกยการ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
40
เด็กชายกันตพิชญ์  พุ่มโกมล
ป.5
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
41
เด็กชายกันตภณ  มีมา
ป.5
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
42
เด็กชายกันทลัส  จันทร์พร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
43
เด็กหญิงกัลยกร  วงศ์สุนทร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
44
เด็กหญิงกัลย์สุดา  อั๊วใจดี
ป.4
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
45
เด็กหญิงกานต์ธิดา  สุดแสง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
46
เด็กชายกานต์  จันทร์ขาว
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
47
เด็กชายกานต์  เสวก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
48
เด็กชายกิตติชัยวัฒน์  ภมรกูล
ป.3
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
49
เด็กชายกิตติธนา  กองกาญจนาทิพย์
ป.4
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
50
เด็กชายกิตติธเนศ  กองกาญจนาทิพย์
ป.4
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
51
เด็กชายกิตติพงศ์  เทศขำ
ป.5
โรงเรียนจ่าการบุญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
52
เด็กชายกิตติมนัส  บุญจันทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
53
เด็กหญิงกิตติมา  ดวงจันทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
54
เด็กชายกิตติศักดิ์  ดอนชาไพร
ป.4
โรงเรียนจ่าการบุญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
55
เด็กชายกิตติศักดิ์  รอทอง
ป.5
โรงเรียนสิ่นหมิ่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
56
เด็กหญิงกินรี  ศรีแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
57
เด็กชายกีรติ  เสือสงวนศักดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
58
เด็กหญิงกุณนิชา  จันสีทอง
ป.5
โรงเรียนจ่าการบุญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
59
เด็กหญิงกุลธิดา  กิจมี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
60
เด็กหญิงกุลธิดา  บุญนะ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
61
เด็กหญิงกุลภัสสรณ์  บุญชู
ป.4
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
62
เด็กหญิงเกวลิน  กันแตง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
63
เด็กหญิงเกสร  ธนะพัฒน์
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
64
เด็กชายไกรวิทย์  เกตุศรี
ป.3
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
65
เด็กหญิงขวัญข้าว  สงมา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
66
เด็กหญิงขวัญจิรา  ใจเที่ยงธรรม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
67
เด็กหญิงขวัญพิชชา  เศษสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
68
เด็กชายคณาธิป  เชียรเจริญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
69
เด็กชายคณาธิป  ปั้นดี
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
70
เด็กชายคณาพัฒน์  เชียรเจริญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
พิษณุโลก เขต 1

ณ อาคาร1 อาคารพิษณุโลก ชั้น 1 ห้อง ป.2.4 โรงเรียนจ่าการบุญ
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กหญิงคณิตา  นาสิงคาร
ป.3
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
72
เด็กชายคณิศร  อุ่นเรือน
ป.5
โรงเรียนจ่าการบุญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
73
เด็กชายคมชาญ  กุลทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
74
เด็กชายคมวุฒิร์  จำปาทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
75
เด็กชายคุณพัฒน์  วุฒิกุลประพันธ์
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
76
เด็กชายคุณานนต์  พจนาณุวัตร
ป.5
โรงเรียนธีรธาดา พิษณุโลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
77
เด็กชายคุณานนท์  ตรียะวรางพันธ์
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
78
เด็กหญิงจรรยพร  คณานนท์
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
79
เด็กหญิงจรรยาลักษณ์  ปานสมบูรณ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
80
เด็กชายจักริน  จูเทศ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
81
เด็กหญิงจันทมาศ  สุโทษา
ป.6
โรงเรียนจ่าการบุญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
82
เด็กหญิงจันทร์จิราพร  เถาวันวงค์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
83
เด็กหญิงจันทร์เจ้า  จรชื่น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
84
เด็กหญิงจันทร์นภาพร  ดอนสมไพร
ป.5
โรงเรียนจ่าการบุญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
85
เด็กหญิงจันทร์สุดา  บริยัง
ป.4
โรงเรียนจ่าการบุญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
86
เด็กหญิงจันทรา  เพ็ชรกระจ่าง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
87
เด็กหญิงจารุจิรัสย์  โยมะบุตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
88
เด็กหญิงจิดาภา  อินทร์ด้วงเกิด
ป.4
โรงเรียนจ่าการบุญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
89
เด็กหญิงจิตรกัญญา  ชื่นจันทร์เกิด
ป.5
โรงเรียนจ่าการบุญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
90
เด็กชายจิรภัทร  บุญเที่ยง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
91
เด็กชายจิรภัทร  ปิ่นสกุล
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
92
เด็กชายจิรภัทร  โพธิ์ทิพย์
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
93
เด็กชายจิรภัทร  เหลืองวิโรจน์
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
94
เด็กหญิงจิรภิญญา  มั่นคำ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
95
เด็กหญิงจิรสุตา  เรือนก้อน
ป.6
โรงเรียนจ่าการบุญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
96
เด็กหญิงจิรัชญา  น้อยด้วง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
97
เด็กหญิงจิรัชญา  เมฆอับ
ป.4
โรงเรียนจ่าการบุญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
98
เด็กหญิงจิราพร  เกษามูล
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
99
เด็กชายจิรายุ  ทองโต
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
100
เด็กหญิงจีรภัทร์  ภู่ผะกา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
101
เด็กหญิงจุฑาทิพย์  กิจโชติ
ป.6
โรงเรียนสิ่นหมิ่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
102
เด็กหญิงจุฑาทิพย์  จันทรวงค์
ป.4
โรงเรียนจ่าการบุญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
103
เด็กชายจุฑาภัทร์  สอนอ่อน
ป.4
โรงเรียนเซนต์นิโกลาส
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
104
เด็กหญิงจุฑามาศ  เมตตพันธุ์
ป.6
โรงเรียนจ่าการบุญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
105
เด็กหญิงจุฑามาศ  ศรีเพชร
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
พิษณุโลก เขต 1

ณ อาคาร1 อาคารพิษณุโลก ชั้น 1 ห้อง ป.2.5 โรงเรียนจ่าการบุญ
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กหญิงจุฑารัตน์  สว่างทิตย์
ป.6
โรงเรียนจ่าการบุญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
107
เด็กชายจุฬาพงศ์  ทรงคัชชะ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
108
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  เจริญมา
ป.6
โรงเรียนจ่าการบุญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
109
เด็กชายเจตนิพัทธ์  ธรรมชัยกุล
ป.4
โรงเรียนจ่าการบุญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
110
เด็กชายเจษฎากร  ศรีสงคราม
ป.3
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
111
เด็กชายเจษฎาภรณ์  สหกุลบุญญรักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
112
เด็กชายฉัตรดนัย  พงษ์พานิช
ป.6
โรงเรียนจ่าการบุญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
113
เด็กชายฉัตริน  มาแก้ว
ป.4
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
114
เด็กหญิงชญาณิศา  เปียมี
ป.4
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
115
เด็กหญิงชญาดา  วิโรจวานิช
ป.3
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
116
เด็กหญิงชญานิษฐ์  นุสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนจ่าการบุญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
117
เด็กชายชณดล  รัตนมงคล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
118
เด็กชายชนตน  นิรัตสัยไตรรัตน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
119
เด็กหญิงชนนิกานต์  พิมพา
ป.5
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
120
เด็กหญิงชนมน  ปาณาวงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
121
เด็กหญิงชนรดี  ม่วงสุข
ป.4
โรงเรียนจ่าการบุญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
122
เด็กชายชนสรณ์  สุขสำราญ
ป.4
โรงเรียนจ่าการบุญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
123
เด็กชายชนะชล  จันทร์โชติ
ป.5
โรงเรียนจ่าการบุญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
124
เด็กหญิงชนัดดา  ฟักเอี่ยม
ป.3
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
125
เด็กหญิงชนัษฎา  ตรงต่อกิจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
126
เด็กหญิงชนากานต์  คงคุ้ม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
127
เด็กหญิงชนิดาภา  จันทร์เจริญ
ป.5
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
128
เด็กหญิงชนิตร์นันท์  สุวรรณกิจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
129
เด็กหญิงชมชญา  ลัคนากาล
ป.6
โรงเรียนจ่าการบุญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
130
เด็กหญิงชมพูนุช  พุ่มโพธิ์งาม
ป.5
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
131
เด็กหญิงชมพูนุท  แจ่มใส
ป.3
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
132
เด็กชายชยกูล  ฉันทวรางค์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
133
เด็กชายชยณัฏฐ์  จรรยา
ป.5
โรงเรียนสิ่นหมิ่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
134
เด็กชายชยางกูร  ภู่เชย
ป.4
โรงเรียนจ่าการบุญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
135
เด็กชายชลกร  เครือญาติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
136
เด็กชายชลภัญญ์  ขำสินธุ์
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
137
เด็กหญิงชลิดา  จันทร์รอด
ป.6
โรงเรียนเซนต์นิโกลาส
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
138
เด็กหญิงชลิดา  ทองจันทร์
ป.6
โรงเรียนเซนต์นิโกลาส
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
139
เด็กหญิงชลิตา  ทิมเถื่อน
ป.6
โรงเรียนจ่าการบุญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
140
เด็กหญิงชวัลลักษณ์  คชนิล
ป.4
โรงเรียนจ่าการบุญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
พิษณุโลก เขต 1

ณ อาคาร1 อาคารพิษณุโลก ชั้น 1 ห้อง ป.2.6 โรงเรียนจ่าการบุญ
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กหญิงชวัลลักษณ์  ศรีเอี่ยมตระกูล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
142
เด็กชายชัชชัย  โพธิ์อ่ำ
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
143
เด็กชายชัชพล  เทียมชุมพล
ป.5
โรงเรียนจ่าการบุญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
144
เด็กหญิงชัญญา  คนใหญ่
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
145
เด็กชายชัยอนันต์  ช้างเจริญ
ป.4
โรงเรียนจ่าการบุญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
146
เด็กชายชาญณรงค์  มัณยานนท์
ป.4
โรงเรียนจ่าการบุญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
147
เด็กชายชาญวิทย์  มัณยานนท์
ป.4
โรงเรียนจ่าการบุญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
148
เด็กชายชานน  ไพสิฐสุวรรณ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
149
เด็กหญิงชาลิสา  จันทร์ศรีทอง
ป.6
โรงเรียนจ่าการบุญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
150
เด็กหญิงชาลิสา  รอดบ้านยาง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
151
เด็กหญิงชาลิสา  สุขศรี
ป.6
โรงเรียนจ่าการบุญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
152
เด็กชายชิติพัทธ์  นันทศักดิ์พรชัย
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
153
เด็กชายชินพัฒน์  เกียรติวงค์ทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
154
เด็กชายชินภัทร  สาคเรศ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
155
เด็กชายชินาธิป  สุวัฒนะโสภณ
ป.4
โรงเรียนเซนต์นิโกลาส
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
156
เด็กหญิงชิรญาดา  จานตาดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
157
เด็กชายชิษณุพงศ์  ศรีจุฬางกูล
ป.4
โรงเรียนจ่าการบุญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
158
เด็กหญิงชีวาภร  สุทัศน์
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
159
เด็กหญิงชุตาภรณ์  สุขะพันธ์
ป.6
โรงเรียนจ่าการบุญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
160
เด็กหญิงชุติกาญจน์  ขันแก้ว
ป.4
โรงเรียนจ่าการบุญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
161
เด็กหญิงชุติกาญจน์  จั่นเจริญ
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
162
เด็กหญิงชุติกาญจน์  แพงภักดิ์
ป.4
โรงเรียนจ่าการบุญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
163
เด็กหญิงชุติกาญจน์  อัจยุตโภคิน
ป.4
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
164
เด็กหญิงชุลิตา  ศิริผลหลาย
ป.6
โรงเรียนเซนต์นิโกลาส
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
165
เด็กชายเชาวนพงษ์  สัจจะวัฒนากิจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
166
เด็กหญิงโชติกา  โกศินานนท์
ป.6
โรงเรียนจ่าการบุญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
167
เด็กชายไชยนันท์  รัตนมณี
ป.4
โรงเรียนจ่าการบุญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
168
เด็กหญิงฌัลลกัณฐ์  สุภลาภ
ป.5
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
169
เด็กหญิงญาณภา  โพธิ์ดง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
170
เด็กหญิงญาณิติมา  สุขเกษ
ป.5
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
171
เด็กหญิงญาณิศา  ลิ้มศรีประพันธ์
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
172
เด็กหญิงญาดา  เรืองฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
173
เด็กหญิงญาดาพัฒน์  พัฒนทวีสินสกุล
ป.4
โรงเรียนสิ่นหมิ่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
174
เด็กหญิงญาดาภา  เที่ยงสุด
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
175
เด็กชายฐณะวัฒน์  นาคมอญ
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
พิษณุโลก เขต 1

ณ อาคาร1 อาคารพิษณุโลก ชั้น 1 ห้อง ป.2.7 โรงเรียนจ่าการบุญ
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
176
เด็กชายฐปนกูล  สืบจิตต์
ป.4
โรงเรียนจ่าการบุญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
177
เด็กหญิงฐานะมาศ  ศรีไชยเจริญวงศ์
ป.4
โรงเรียนสิ่นหมิ่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
178
เด็กชายฐานัตถ์  โลหิตนาวี
ป.5
โรงเรียนธีรธาดา พิษณุโลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
179
เด็กหญิงฐิตารีย์  ใจวีระวัฒนา
ป.5
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
180
เด็กชายฐิติกร  สุ่มทรัพย์
ป.5
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
181
เด็กหญิงฐิติรัตน์  ใจสมัคร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
182
เด็กชายฐิติวัฒน์  มาฉิม
ป.4
โรงเรียนจ่าการบุญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
183
เด็กชายฑารัตน์  โตบึงกอก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
184
เด็กหญิงณชนาถ  รัตนพิเชฐกุล
ป.5
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
185
เด็กชายณชพล  รักพินิจ
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
186
เด็กชายณชพล  สุดแสง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
187
เด็กชายณธภงศ์  แกล้วกสิกิจ
ป.6
โรงเรียนจ่าการบุญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
188
เด็กหญิงณภัคมน  ลินมา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
189
เด็กหญิงณภัชชา  วิชญาวงศ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
190
เด็กหญิงณภัทร  บางประยงค์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
191
เด็กชายณภัทร  พรหมศิริ
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
192
เด็กชายณภัทร  อินทร์ขาว
ป.4
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
193
เด็กชายณัชกฤช  วัฒนศิริ
ป.6
โรงเรียนเซนต์นิโกลาส
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
194
เด็กหญิงณัชชา  หาสิตะพันธุ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
195
เด็กชายณัฎฐ์ธนัตถ์  จงภัทรทรัพย์
ป.6
โรงเรียนจ่าการบุญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
196
เด็กหญิงณัฎฐธิดา  วุธทา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
197
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  สระทองจันทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
198
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  โอภาสพงศ์พิพัฒน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
199
เด็กชายณัฏฐรชัย  วันพุทธ
ป.4
โรงเรียนเซนต์นิโกลาส
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
200
เด็กหญิงณัฏฐ์อาภา  ราชะพริ้ง
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
201
เด็กหญิงณัฏฐาวีย์  สีนวลอิน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
202
เด็กหญิงณัฐกมล  วัฒนสมบูรณ์ชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
203
เด็กหญิงณัฐกฤตา  โลเกตุ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
204
เด็กหญิงณัฐกฤตา  หมวกเมือง
ป.4
โรงเรียนจ่าการบุญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
205
เด็กหญิงณัฐชญา  พุ่มด้วง
ป.4
โรงเรียนจ่าการบุญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
206
เด็กชายณัฐชน  มระกรณ์
ป.5
โรงเรียนเซนต์นิโกลาส
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
207
เด็กหญิงณัฐชยา  ตั้งมั่น
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
208
เด็กชายณัฐชัย  ปราศัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
209
เด็กหญิงณัฐชาฎา  ศรียี่สุ่น
ป.6
โรงเรียนจ่าการบุญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
210
เด็กหญิงณัฐชาดา  นนทะภา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
พิษณุโลก เขต 1

ณ อาคาร1 อาคารพิษณุโลก ชั้น 2 ห้อง ป.1.2 โรงเรียนจ่าการบุญ
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
211
เด็กหญิงณัฐชานันท์  คงกรุด
ป.5
โรงเรียนจ่าการบุญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
212
เด็กชายณัฐฏดนัย  ศรีสาคร
ป.5
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
213
เด็กชายณัฐดนัย  ศิริพงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
214
เด็กหญิงณัฐธิชาภรณ์  สิทธิ
ป.4
โรงเรียนจ่าการบุญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
215
เด็กชายณัฐนนท์  ยกตรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
216
เด็กหญิงณัฐนรี  ดีดน้อย
ป.3
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
217
เด็กหญิงณัฐนิช  จรเข็ม
ป.4
โรงเรียนจ่าการบุญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
218
เด็กหญิงณัฐพร  เม่นต้นสาย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
219
เด็กชายณัฐพรรดิ์  เสาวรส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
220
เด็กหญิงณัฐพัชร์  นวลบุ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
221
เด็กชายณัฐพัชร์  อิทรประสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
222
เด็กชายณัฐพันธุ์  พันธุ์จันทร์
ป.4
โรงเรียนจ่าการบุญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
223
เด็กชายณัฐภัทร  นกคล้าย
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
224
เด็กหญิงณัฐรดา  เวศอุไร
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
225
เด็กหญิงณัฐรดา  สุขเกิด
ป.3
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
226
เด็กหญิงณัฐลดา  สิมะเสถียร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
227
เด็กหญิงณัฐวดี  สังข์แสง
ป.6
โรงเรียนจ่าการบุญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
228
เด็กหญิงณัฐวลัญช์  เมฆนันทไพศิฐ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
229
เด็กชายณัฐวิชช์  พิพรรธน์ดิษกุล
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
230
เด็กหญิงณัฐ์วิศิณี  สุวรรณจินดา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
231
เด็กชายณัฐวุฒิ  โพธิ
ป.5
โรงเรียนจ่าการบุญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
232
เด็กหญิงณิชยา  เชยแก้ว
ป.6
โรงเรียนเซนต์นิโกลาส
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
233
เด็กหญิงณิชาพัฒน์  เอี่ยมทิพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
234
เด็กหญิงณิชารีย์  ใสสอาด
ป.4
โรงเรียนจ่าการบุญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
235
เด็กชายณิธิศ  วาดสันทัด
ป.4
โรงเรียนธีรธาดา พิษณุโลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
236
เด็กหญิงดลณภา  คล้ายสุวรรณ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
237
เด็กหญิงดลธิชา  ขวัญทอง
ป.6
โรงเรียนจ่าการบุญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
238
เด็กหญิงดวงกมล  เปรมวัง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
239
เด็กชายดาณุพงษ์  สภานนท์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
240
เด็กชายต้นแบบ  จันทะคุณ
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
241
เด็กหญิงตรงกรมล  รอดทรัพย์
ป.4
โรงเรียนจ่าการบุญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
242
เด็กหญิงตรีรัตน์  ร่มโพธิ์ธารทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
243
เด็กชายตฤณ  กรรขำ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
244
เด็กชายตะวัน  เขียวบ้านยาง
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
245
เด็กชายตุลวุตตื์  สอนง่ายดี
ป.5
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
พิษณุโลก เขต 1

ณ อาคาร 1 อาคารพิษณุโลก ชั้น 2 ห้อง ป.1.3 โรงเรียนจ่าการบุญ
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
246
เด็กชายเตชินท์  ตั้งเกียรติไพบูลย์
ป.4
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
247
เด็กชายถิรวัฒน์  อยู่สำราญ
ป.5
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
248
เด็กหญิงทยา  แซกัง
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
249
เด็กหญิงทรรศนันทน์  ภู่ภักดี
ป.3
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
250
เด็กชายทักษดนัย  หยวนแหยม
ป.6
โรงเรียนจ่าการบุญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
251
เด็กชายทัตธน  สนธิ
ป.6
โรงเรียนจ่าการบุญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
252
เด็กชายทัศนนันท์  นาคบุรี
ป.3
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
253
เด็กหญิงทัศนาวลัย  อ่อนด้วง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
254
เด็กหญิงทัศนียพร  ศุกลรัตน์มณีกร
ป.5
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
255
เด็กหญิงทิฆัมพร  บุญอินทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
256
เด็กชายทินภัทร  เปรมประดิษฐ์
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
257
เด็กหญิงเทพรักษ์  รักผกาวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
258
เด็กชายแทนไท  สมฤทัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
259
เด็กชายไทรงาม  ศรีไชยเจริญวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
260
เด็กชายธนกฤต  มนะเกษตรธาร
ป.5
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
261
เด็กชายธนกฤต  ฮุยเฮง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
262
เด็กชายธนกฤติ  ศิริคำ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
263
เด็กชายธนโชติ  เพาะผล
ป.4
โรงเรียนจ่าการบุญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
264
เด็กชายธนโชติ  ระเวกโฉม
ป.5
โรงเรียนจ่าการบุญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
265
เด็กชายธนโชติ  ศรีสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
266
เด็กชายธนดล  พูลทวี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
267
เด็กชายธนดล  สว่างเนตร
ป.3
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
268
เด็กชายธนทรัพย์  เอ็บมูล
ป.5
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
269
เด็กชายธนบดินทร์  สายทิพย์จันทร์
ป.4
โรงเรียนจ่าการบุญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
270
เด็กชายธนบดี  เสลาฤทธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
271
เด็กหญิงธนภรณ์  พิมพ์เสนา
ป.6
โรงเรียนจ่าการบุญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
272
เด็กชายธนภัทร  รักฉาย
ป.3
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
273
เด็กชายธนภัทร  สร้อยสน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
274
เด็กชายธนภัทร  เหลืองวิชชเจริญ
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
275
เด็กชายธนภัทร  อุประ
ป.5
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
276
เด็กหญิงธนรัตน์  ค้ำจุน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
277
เด็กชายธนวัฒน์  ทองพลับ
ป.4
โรงเรียนสิ่นหมิ่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
278
เด็กชายธนวัฒน์  สมพงศ์พันธุ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
279
เด็กหญิงธนัญชนก  สุดหอม
ป.4
โรงเรียนจ่าการบุญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
280
เด็กหญิงธนันญา  แพงประเสริฐ
ป.4
โรงเรียนจ่าการบุญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
พิษณุโลก เขต 1

ณ อาคาร 1 อาคารพิษณุโลก ชั้น 2 ห้อง ป.1.4 โรงเรียนจ่าการบุญ
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
281
เด็กหญิงธนันณัฏฐ  ประกอบไวทยกิจ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
282
เด็กหญิงธมนวรรณ  เจริญสุข
ป.3
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
283
เด็กหญิงธรรมภรณ์  ธีระกาญจน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
284
เด็กชายธราดล  ตันติพลาผล
ป.6
โรงเรียนเซนต์นิโกลาส
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
285
เด็กชายธราดล  วิภาณุรัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
286
เด็กหญิงธัญชนก  มณีท่าโพธิ์
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
287
เด็กหญิงธัญญพัทธิ์  เชื้อพันธ์งาม
ป.5
โรงเรียนเซนต์นิโกลาส
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
288
เด็กหญิงธัญญลักษณ์  แก้วมล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
289
เด็กชายธัญธวัช  งามวิลาศ
ป.6
โรงเรียนสิ่นหมิ่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
290
เด็กหญิงธัญพิชชา  สร้อยชื่อ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
291
เด็กชายธัญพิสิษฐ์  จุ้ยพ่วง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
292
เด็กหญิงธัญรดา  น้ำเงินสกุลมี
ป.3
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
293
เด็กชายธัญวรรษ  สิทธิ
ป.6
โรงเรียนจ่าการบุญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
294
เด็กหญิงธันยชนก  เดชกำจรกุล
ป.4
โรงเรียนธีรธาดา พิษณุโลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
295
เด็กหญิงธันย์ชนก  คำรังษี
ป.3
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
296
เด็กหญิงธันย์ชนก  ฉิมนาค
ป.4
โรงเรียนจ่าการบุญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
297
เด็กหญิงธันย์ชนก  ทองเฟื่อง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
298
เด็กหญิงธารฟ้า  หลั่งเพชร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
299
เด็กหญิงธาริณี  หวังตระกูลดี
ป.3
โรงเรียนสิ่นหมิ่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
300
เด็กชายธารินทร์  หวังตระกูลดี
ป.6
โรงเรียนสิ่นหมิ่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
301
เด็กหญิงธิดารัตน์  ภูแช่มโชติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
302
เด็กชายธีรพล  ระโส
ป.4
โรงเรียนจ่าการบุญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
303
เด็กชายธีรภัทร  เพชรพุก
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
304
เด็กชายธีร์วารา  วรเลิศ
ป.4
โรงเรียนจ่าการบุญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
305
เด็กชายธีรัช  เกษมสุข
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
306
เด็กหญิงนกัญยวรรณ  เลิศจารุอนันต์
ป.5
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
307
เด็กชายนนท์ปวิธ  ภักดีโต
ป.5
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
308
เด็กชายนนทภัทร  แก้วศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
309
เด็กชายนนทวัชร์  สิงห์โต
ป.4
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
310
เด็กหญิงนภสร  คงชื่นชม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
311
เด็กหญิงนภสร  แท่นทอง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
312
เด็กหญิงนภสร  น้อยจาด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
313
เด็กหญิงนภัชสภร  พานตะโก
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
314
เด็กหญิงนภัสกานต์  นิยมประเสริฐผล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
315
เด็กชายนรากร  แต้โล่
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
พิษณุโลก เขต 1

ณ อาคาร 1 อาคารพิษณุโลก ชั้น 2 ห้อง ป.1.5 โรงเรียนจ่าการบุญ
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
316
เด็กชายนราเศรษฐ์  ลิ้มอานันต์
ป.4
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
317
เด็กชายนัฐภูมิ  ทรายทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
318
เด็กหญิงนัทธมน  อุปฮาด
ป.3
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
319
เด็กหญิงนันท์นภัส  เหล็กดี
ป.6
โรงเรียนจ่าการบุญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
320
เด็กหญิงนันทนัช  วิเลิศ
ป.5
โรงเรียนเซนต์นิโกลาส
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
321
เด็กชายนันทวัฒน์  แก้วสุข
ป.6
โรงเรียนจ่าการบุญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
322
เด็กหญิงนันทัชพร  จันทร์สุกปลั่ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
323
เด็กหญิงนารินทิพย์  ทิพวงษา
ป.6
โรงเรียนจ่าการบุญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
324
เด็กหญิงนารีรัตน์  ใจทอง
ป.6
โรงเรียนเซนต์นิโกลาส
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
325
เด็กหญิงนารีรัตน์  แสงรัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
326
เด็กชายนิทนน  ราชประดิษฐ์
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
327
เด็กชายนิธิพัฒน์  ธีระเพ็ญแสง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
328
เด็กชายนิธิศธร  เยก้อนทอง
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
329
เด็กหญิงนิรชร  บุญนวล
ป.5
โรงเรียนสิ่นหมิ่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
330
เด็กหญิงนุชวรา  คูวิบูลย์ศิลป์
ป.4
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
331
เด็กหญิงเนตรอัปสร  โพธิ์ทอง
ป.6
โรงเรียนจ่าการบุญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
332
เด็กชายบวรเดช  ชินประภาพ
ป.5
โรงเรียนสิ่นหมิ่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
333
เด็กหญิงบัณฑิตา  ไทยประยูร
ป.6
โรงเรียนจ่าการบุญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
334
เด็กหญิงบุญญาพร  คำเหลือง
ป.4
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
335
เด็กหญิงเบญจรัตน์  สกุลวรารัตน์
ป.6
โรงเรียนจ่าการบุญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
336
เด็กหญิงเบญจวรรณ  มัชฌิมา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
337
เด็กหญิงเบญจาลักษณ์  มีสุข
ป.6
โรงเรียนจ่าการบุญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
338
เด็กชายปฎิพันธ์  พึ่งพร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
339
เด็กชายปฏิภาณ  ปลั่งศรี
ป.3
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
340
เด็กชายปฐมภพ  ถาวรศักดิ์
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
341
เด็กชายปฐวี  ตาสี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
342
เด็กหญิงปณิดา  สุวรรณภพ
ป.5
โรงเรียนจ่าการบุญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
343
เด็กหญิงปณิตา  อินทอำภา
ป.4
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
344
เด็กหญิงปนัชนรีย์  ยิ้มแสง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
345
เด็กหญิงปภัสสร  เทียนดำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
346
เด็กหญิงปภาวรินท์  ทับทิมทอง
ป.4
โรงเรียนจ่าการบุญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
347
เด็กชายปภาวิน  ท่าโพธิ์
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
348
เด็กชายปภิณวิช  หงษ์แก้ว
ป.3
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
349
เด็กหญิงปรมา  เปรมวิชัย
ป.4
โรงเรียนจ่าการบุญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
350
เด็กชายปรเมษฐ์  ชมภู่
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
พิษณุโลก เขต 1

ณ อาคาร 1 อาคารพิษณุโลก ชั้น 2 ห้อง ป.1.6 โรงเรียนจ่าการบุญ
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
351
เด็กชายปรวีร์  ทองพาน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
352
เด็กชายปรัชญา  ปลั่งศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
353
เด็กชายปรัตถกร  เอี่ยมสี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
354
เด็กชายปราชญ์  หาญพิพัฒน์พงศ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
355
เด็กหญิงปรารถนา  จำปีคง
ป.6
โรงเรียนเซนต์นิโกลาส
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
356
เด็กหญิงปรียาภัทร  แป้นน้อย
ป.3
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
357
เด็กหญิงปลายฟ้า  เจริญภักดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
358
เด็กหญิงปวธิดา  ศิริโรคา
ป.5
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
359
เด็กหญิงปวรพร  นิยมถิ่น
ป.5
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
360
เด็กชายปวิณ  ปฐมวณิชกะ
ป.6
โรงเรียนสิ่นหมิ่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
361
เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  ช้างเผือก
ป.4
โรงเรียนจ่าการบุญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
362
เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  แรมเมือง
ป.3
โรงเรียนเซนต์นิโกลาส
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
363
เด็กชายปวีณวัจน์  คชหิรัญ
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
364
เด็กหญิงปวีณา  ไชยยอง
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
365
เด็กชายปองคุณ  ประเสริฐธิติพงษ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
366
เด็กหญิงปัญฏิญานันท์  ปุญญฤทธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
367
เด็กชายปัณณพัชน์  เบญจรัตน์
ป.5
โรงเรียนธีรธาดา พิษณุโลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
368
เด็กชายปัณณวิชญ์  โล่ห์เลขา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
369
เด็กหญิงปัทมาพร  มารวย
ป.5
โรงเรียนจ่าการบุญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
370
เด็กชายปาณัท  กิจสนาโยธิน
ป.5
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
371
เด็กหญิงปาณิสรา  บุษบารติ
ป.5
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
372
เด็กชายปิติกานต์  กาญจนศิริ
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
373
เด็กชายปิติภัทร  กิจสวน
ป.6
โรงเรียนจ่าการบุญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
374
เด็กหญิงปิ่นนภัส  สัมปุรณะพันธ์
ป.4
โรงเรียนจ่าการบุญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
375
เด็กหญิงปิ่นรัตน์  สุขชาวนา
ป.4
โรงเรียนจ่าการบุญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
376
เด็กหญิงปิยธิดา  โปตวนิช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
377
เด็กหญิงปิยธิดา  รัตนะทรัพย์
ป.5
โรงเรียนจ่าการบุญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
378
เด็กชายปิยวัฒน์  ฟักเงิน
ป.3
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
379
เด็กชายปิยังกูร  กล่ำแย้ม
ป.3
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
380
เด็กชายปุญญพัฒน์  จงปรีเปรม
ป.6
โรงเรียนจ่าการบุญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
381
เด็กหญิงปุญญิศา  ขาวนวล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
382
เด็กหญิงปุณณภา  สิงห์นนท์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
383
เด็กชายปุณณิพัชน์  เบญจรัตน์
ป.6
โรงเรียนธีรธาดา พิษณุโลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
384
เด็กชายปุณพัฒน์  เซี่ยงฉิน
ป.3
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
385
เด็กหญิงปุณยณัฐ  นวลศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
พิษณุโลก เขต 1

ณ อาคาร 1 อาคารพิษณุโลก ชั้น 2 ห้อง ป.1.7 โรงเรียนจ่าการบุญ
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
386
เด็กหญิงปุณยภรณ์  โสมพัฒนพงษ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
387
เด็กหญิงปุนยวี  แตงเถาว์
ป.6
โรงเรียนจ่าการบุญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
388
เด็กหญิงปุริมปรัชญ์  ตั้งเกียรติไพบูลย์
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
389
เด็กหญิงเปมิกา  แสงอรุณ
ป.6
โรงเรียนจ่าการบุญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
390
เด็กชายเปรม  พงษ์เจริญ
ป.4
โรงเรียนสิ่นหมิ่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
391
เด็กชายเปรมแสง  ธนะวงศ์
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
392
เด็กชายพงศ์ณภัทร  ทับทิมแดง
ป.5
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
393
เด็กชายพงษ์พิพัฒน์  นวลอ่อน
ป.3
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
394
เด็กชายพงษ์พิพัฒน์  บุญศิริ
ป.4
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
395
เด็กหญิงพจศณนท  ขันแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
396
เด็กชายพชร  กลางจิต
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
397
เด็กชายพชร  เนียมแสง
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
398
เด็กชายพชร  วงศ์สวรรค์
ป.6
โรงเรียนสิ่นหมิ่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
399
เด็กหญิงพนิชา  มณีสุโข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
400
เด็กหญิงพนิตพร  กลั่นหวาน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
401
เด็กหญิงพนิตา  แก้วสูงเนิน
ป.5
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
402
เด็กหญิงพรชนก  สามารถ
ป.4
โรงเรียนสิ่นหมิ่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
403
เด็กหญิงพรธิดา  งามภักดิ์
ป.6
โรงเรียนจ่าการบุญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
404
เด็กหญิงพรปวีณ์  เอกอมร
ป.3
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
405
เด็กหญิงพรไพลิน  อินทศักดิ์
ป.6
โรงเรียนจ่าการบุญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
406
เด็กหญิงพรภิรมย์  วงษ์กัณหา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
407
เด็กหญิงพรมนัส  หล่ำสีลี
ป.6
โรงเรียนจ่าการบุญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
408
เด็กหญิงพรรณนิภา  โรจนนิติ
ป.5
โรงเรียนเซนต์นิโกลาส
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
409
เด็กหญิงพรรษา  ไทยานุสรณ์
ป.5
โรงเรียนจ่าการบุญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
410
เด็กชายพริษฐ์  อะทะไชย
ป.6
โรงเรียนจ่าการบุญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
411
เด็กหญิงพลอยชมพู  สมสุข
ป.6
โรงเรียนจ่าการบุญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
412
เด็กหญิงพลอยรุ้ง  ศรีสด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
413
เด็กหญิงพลอยวารินทร์  พิสุทธานนท์
ป.6
โรงเรียนจ่าการบุญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
414
เด็กหญิงพศวีร์  โคกทอง
ป.6
โรงเรียนจ่าการบุญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
415
เด็กชายพสธร  คมสัน
ป.4
โรงเรียนจ่าการบุญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
416
เด็กหญิงพัชรชนก  พุ่มอยู่
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
417
เด็กหญิงพัชราภรณ์  ดีประสิน
ป.6
โรงเรียนจ่าการบุญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
418
เด็กหญิงพัชราภา  พัฒนศิริ
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
419
เด็กหญิงพัฒน์นรี  นาคยิ้ม
ป.3
โรงเรียนสิ่นหมิ่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
420
เด็กชายพัฒนัสศักดิ์  สุขนรินทร์
ป.5
โรงเรียนเซนต์นิโกลาส
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
พิษณุโลก เขต 1

ณ อาคาร 1 อาคารพิษณุโลก ชั้น 3 ห้อง ป.3.2 โรงเรียนจ่าการบุญ
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
421
เด็กชายพัทธดนย์  โพธิ์ปลัด
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
422
เด็กชายพาพ้นภัย  แสวงกิจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
423
เด็กชายพิชชากร  สายทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
424
เด็กชายพิชชาชาติ  ทองทิน
ป.6
โรงเรียนธีรธาดา พิษณุโลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
425
เด็กชายพิชชาธร  ภู่ประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
426
เด็กชายพิชญะ  ปานสุขสาร
ป.3
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
427
เด็กหญิงพิชญา  ตันเจริญ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
428
เด็กหญิงพิชญาภา  ทัดเที่ยง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
429
เด็กหญิงพิชญาภา  เพ็ชรชนะ
ป.4
โรงเรียนจ่าการบุญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
430
เด็กหญิงพิชญาภา  อโนทัย
ป.5
โรงเรียนจ่าการบุญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
431
เด็กชายพิชาภพ  เจษฎาภรณ์พิพัฒน์
ป.5
โรงเรียนจ่าการบุญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
432
เด็กหญิงพิมชญา  พันธ์กลิ่นแก้ว
ป.5
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
433
เด็กหญิงพิมพกานต์  พั้วพวง
ป.5
โรงเรียนจ่าการบุญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
434
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ตั้งจิตวิบูลย์กุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
435
เด็กหญิงพิมพ์ณัฐชยา  ผาดนรินทร์
ป.5
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
436
เด็กหญิงพิมพ์ฟ้า  ไกรยาวุฒิ
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
437
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  พันธ์แสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
438
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  สุขสวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
439
เด็กหญิงพิมพิศา  เกียรติไกรรัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
440
เด็กชายพิศุทธิ์  เทพละออ
ป.4
โรงเรียนจ่าการบุญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
441
เด็กชายพิษณุ  ยิ้มคง
ป.4
โรงเรียนจ่าการบุญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
442
เด็กหญิงพีรดา  สุขถาวร
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
443
เด็กชายพีรวัส  พูนชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
444
เด็กชายพุฒิพงศ์  โตพงษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
445
เด็กหญิงเพชรลดา  ภารเวก
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
446
เด็กหญิงเพชรวดี  ป่องพรวน
ป.5
โรงเรียนเซนต์นิโกลาส
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
447
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ฉันทวรางค์
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
448
เด็กหญิงแพรทองธาร  จอยพุก
ป.6
โรงเรียนจ่าการบุญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
449
เด็กหญิงแพรพิไล  ปัญญาทิพย์สกุล
ป.4
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
450
เด็กชายไพบูลย์  ถนอมทรัพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
451
เด็กหญิงภคพร  ไกรวิลาศ
ป.5
โรงเรียนจ่าการบุญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
452
เด็กชายภพกวี  วิบูลสวัสดิ์วัฒนา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
453
เด็กชายภัคพล  โท้เพชร์
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
454
เด็กชายภัคพล  สีดาดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
455
เด็กชายภัคพล  เหลืองทองนารา
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
พิษณุโลก เขต 1

ณ อาคาร 1 อาคารพิษณุโลก ชั้น 3 ห้อง ป.3.3 โรงเรียนจ่าการบุญ
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
456
เด็กหญิงภัทธิรา  บุญประจง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
457
เด็กชายภัทรพล  สารสิงห์
ป.5
โรงเรียนจ่าการบุญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
458
เด็กหญิงภัทรศยา  เมฆอ่ำ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
459
เด็กหญิงภัทรสุดา  หนูทอง
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
460
เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  จีนหลักร้อย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
461
เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  สถาปัตย์สิริ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
462
เด็กหญิงภัสสร  เหลืองประสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
463
เด็กชายภาคิน  สาระประเสริฐกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
464
เด็กชายภาณุวิชญ์  เล้าพิทักษ์ศิริโชติ
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
465
เด็กหญิงภาวิณี  งามบุญฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนจ่าการบุญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
466
เด็กหญิงภาวิดา  แท่งเงิน
ป.3
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
467
เด็กชายภีมพศ  สกุลเมฆา
ป.4
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
468
เด็กชายภีมภัทร  ปิยพฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
469
เด็กหญิงภุมรินทร์  รอดเทศ
ป.5
โรงเรียนจ่าการบุญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
470
เด็กชายภูดิศ  บูรณโชคไพศาล
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
471
เด็กชายภูดิศ  พุ่มจันทร์
ป.5
โรงเรียนเซนต์นิโกลาส
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
472
เด็กชายภูนุวัฒน์  บุญเกิด
ป.5
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
473
เด็กชายภูเบศ  เหมือนมี
ป.3
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
474
เด็กชายภูผา  นุ่มนิ่ม
ป.3
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
475
เด็กชายภูฟ้า  มิ่งดู
ป.4
โรงเรียนจ่าการบุญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
476
เด็กชายภูมินทร์  ริพล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
477
เด็กชายภูมิพัฒน์  ภูมิเรศสุนทร
ป.6
โรงเรียนจ่าการบุญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
478
เด็กชายภูมิภัทร  สิทธิศักดิ์
ป.6
โรงเรียนจ่าการบุญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
479
เด็กชายภูมิภัทร  หนูทอง
ป.5
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
480
เด็กชายภูมิรพี  วันเพ็ง
ป.5
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
481
เด็กหญิงภูริกานต์  บุญบำรุง
ป.4
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
482
เด็กหญิงภูริชญา  ปันทะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
483
เด็กชายภูริณัฐ  สุขนรินทร์
ป.4
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
484
เด็กชายภูริทัต  ภูมิวัฒนรุ่งโรจน์
ป.4
โรงเรียนจ่าการบุญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
485
เด็กชายภูรินทร์  โพธิ์ทอง
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
486
เด็กชายภูรินทร์  ฟักแฟง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
487
เด็กชายภูรินท์  สมศรี
ป.6
โรงเรียนจ่าการบุญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
488
เด็กชายภูริภัทร  ศุภผล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
489
เด็กชายภูวิศ  ฟักแฟง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
490
เด็กหญิงภูษณิศา  แสงสร้อย
ป.6
โรงเรียนจ่าการบุญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
พิษณุโลก เขต 1

ณ อาคาร 1 อาคารพิษณุโลก ชั้น 3 ห้อง ป.3.4 โรงเรียนจ่าการบุญ
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
491
เด็กชายภูษิต  ทองเครือ
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
492
เด็กชายมนชิต  นุเครือ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
493
เด็กชายมนต์ธัช  คล้ายแท้
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
494
เด็กหญิงมนัสนันท์  จันทร์ปาน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
495
เด็กหญิงมนัสนันท์  ชัยสุนทรโยธิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
496
เด็กหญิงมนัสนันท์  วงษ์สุวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
497
เด็กหญิงมัชฌิมา  มากจุ้ย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
498
เด็กหญิงมานิตา  สุดหอม
ป.4
โรงเรียนจ่าการบุญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
499
เด็กหญิงมุทิตา  เอี่ยมหุ่น
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
500
เด็กชายเมธา  ธรรมยศวัฒน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
501
เด็กชายเมธิส  กันมา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
502
เด็กหญิงเมษินี  เชิดชู
ป.5
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
503
เด็กชายรชต  จันทร์ดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
504
เด็กหญิงรชาดา  อินพรม
ป.5
โรงเรียนจ่าการบุญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
505
เด็กชายรฐนนท์  สนประเทศ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
506
เด็กหญิงรติรัตน์  แจ่มเมือง
ป.5
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
507
เด็กชายรพีภัทร  ต่ายฝอย
ป.3
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
508
เด็กชายรวิภาส  ภาณุเจต
ป.5
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
509
เด็กหญิงรวีรัตน์  ภาริดีพิสิษฐ์
ป.4
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
510
เด็กหญิงรสิตา  บัวกลม
ป.3
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
511
เด็กหญิงรสิตา  สร้อยเพชรเกษม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
512
เด็กหญิงรสิตา  สอนตูม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
513
เด็กชายระพีพัชร  ประเสริฐศรี
ป.3
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
514
เด็กชายรังสิมันตุ์  พันธุ์ธนวิบูลย์
ป.4
โรงเรียนเซนต์นิโกลาส
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
515
เด็กชายรัชชานนท์  พัฒนกุลดี
ป.3
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
516
เด็กชายรัชชานนท์  ภูกองไชย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
517
เด็กหญิงรัญชนา  เทียมนุช
ป.4
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
518
เด็กชายรัฏฐ์รพี  จิรโชติจิรัฐ
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
519
เด็กชายรัฐนันท์  เจตอารีทรัพย์
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
520
เด็กหญิงรัตตวัลย์  รัตนกรรภิรมย์
ป.4
โรงเรียนจ่าการบุญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
521
เด็กหญิงรัตตา  เพ็ชรภูมิ
ป.4
โรงเรียนจ่าการบุญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
522
เด็กหญิงรินรดา  สัสดีเดช
ป.6
โรงเรียนจ่าการบุญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
523
เด็กชายรุ่งวิกรัย  เพิ่มพิพัฒน์
ป.4
โรงเรียนจ่าการบุญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
524
เด็กหญิงรุจาภา  ชื่นใจชน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
525
เด็กชายรุจิภาส  โอภาสพงศ์พิพัฒน์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
พิษณุโลก เขต 1

ณ อาคาร 1 อาคารพิษณุโลก ชั้น 3 ห้อง ป.3.5 โรงเรียนจ่าการบุญ
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
526
เด็กหญิงเรืองริน  เรืองจุติโพธิ์พาน
ป.5
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
527
เด็กหญิงฤทัยทิพย์  พุทบัวทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
528
เด็กหญิงลักษณ์นารา  เกตุกลิ่น
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
529
เด็กชายลิขสิทธิ์  เสริมสุข
ป.6
โรงเรียนจ่าการบุญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
530
เด็กชายวงศ์วชิร  แก้วกะโผะ
ป.4
โรงเรียนจ่าการบุญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
531
เด็กชายวชิรวิชญ์  ทองแกมแก้ว
ป.3
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
532
เด็กหญิงวณัชพร  จุ้ยกลิ่น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
533
เด็กชายวธัญญู  นิ่มนวล
ป.3
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
534
เด็กหญิงวนัสนันท์  บัวงามดี
ป.6
โรงเรียนจ่าการบุญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
535
เด็กชายวรเมจฆ์  ทิมจันทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
536
เด็กหญิงวรรณชนก  บุญยมณี
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
537
เด็กหญิงวรรณณิดา  สนส่ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
538
เด็กหญิงวรรณวษา  จูน้อย
ป.4
โรงเรียนจ่าการบุญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
539
เด็กชายวรัญญู  เอี่ยมฉิม
ป.5
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
540
เด็กหญิงวรัทยา  วีรกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
541
เด็กหญิงวรินทร์ทิพย์  สุวรรณนามัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
542
เด็กชายวริศ  รัตนแย้ม
ป.4
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
543
เด็กชายวศวัชร์  สายบัวต่อ
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
544
เด็กชายวัชรพล  กันภัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
545
เด็กชายวันโชค  ใช้ทรัพย์สถาพร
ป.5
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
546
เด็กหญิงวาดฝัน  จินต์วุฒิ
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
547
เด็กหญิงวิชชุลดา  เมาพัด
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
548
เด็กหญิงวิชญาดา  วังชากร
ป.4
โรงเรียนจ่าการบุญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
549
เด็กหญิงวิชิตตรา  เทียมแสน
ป.5
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
550
เด็กหญิงวิฑลดา  ศรีบัว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
551
เด็กหญิงวิภาพร  ปริกเพ็ชร
ป.3
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
552
เด็กชายวิศรุต  จันทร์รอด
ป.6
โรงเรียนเซนต์นิโกลาส
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
553
เด็กชายวิสโขท์  เจ่าสกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
554
เด็กชายวีรภัทร  ปัญญามัง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
555
เด็กชายวีรภัทร์  รักถึง
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
556
เด็กชายวีรวิทย์  อิศราภรณ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
557
เด็กชายศรัญรัฐ  ธนะวัตรมีหวัง
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
558
เด็กหญิงศรัณยา  มณีธรรม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
559
เด็กชายศรัณย์  ไพรเที่ยง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
560
เด็กหญิงศรุตยา  สันทบ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
พิษณุโลก เขต 1

ณ อาคาร 1 อาคารพิษณุโลก ชั้น 3 ห้อง ป.3.6 โรงเรียนจ่าการบุญ
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
561
เด็กหญิงศศิธร  ศิริอินทราทร
ป.6
โรงเรียนจ่าการบุญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
562
เด็กหญิงศศิภา  ใจทัน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
563
เด็กหญิงศศิวิมล  จีนด้วง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
564
เด็กชายศิรชัช  คุ้มแพทย์
ป.4
โรงเรียนจ่าการบุญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
565
เด็กชายศิรวิชญ์  ปิยพฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
566
เด็กชายศิรวุฒิ  ปิยพฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
567
เด็กชายศิรัสพล  ตาวงศ์
ป.3
โรงเรียนสิ่นหมิ่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
568
เด็กชายศิริตฤษนันท์  วังคีรี
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
569
เด็กหญิงศิริลักษณ์  เจริญกิจวัฒนกุล
ป.5
โรงเรียนเซนต์นิโกลาส
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
570
เด็กหญิงศิโรรัตน์  รุ่งวิรัตน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
571
เด็กชายศิลา  นุ่มนิ่ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
572
เด็กชายศิวกร  ศิรินภาพันธ์
ป.4
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
573
เด็กชายศิวภูมิ  วรไตรจริยา
ป.4
โรงเรียนจ่าการบุญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
574
เด็กหญิงศุทธาอร  ตรงต่อกิจ
ป.4
โรงเรียนจ่าการบุญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
575
เด็กชายศุภกฤต  แย้มดี
ป.5
โรงเรียนจ่าการบุญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
576
เด็กชายศุภวิชญ์  เนียมหอม
ป.6
โรงเรียนจ่าการบุญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
577
เด็กชายศุภเศรษฐ์  นพภัสสร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
578
เด็กชายศุภากร  ตราชู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
579
เด็กหญิงศุภาพิชญ์  วิเชียรโรจน์
ป.6
โรงเรียนจ่าการบุญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
580
เด็กหญิงสไบแพร  มีมุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
581
เด็กชายสรวิชญ์  โพธิ์ทอง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
582
เด็กชายสรวิศ  มูลคำ
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
583
เด็กหญิงสรัลรัตน์  สนสุรัตน์
ป.5
โรงเรียนเซนต์นิโกลาส
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
584
เด็กหญิงสโรชา  นันทะชมภู
ป.3
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
585
เด็กหญิงสลิลทิพย์  ขาวทุ่ง
ป.5
โรงเรียนจ่าการบุญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
586
เด็กหญิงสวรรยา  จูขวัญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
587
เด็กชายสหัสณัฐ  ศรีธนชาติพงษ์
ป.5
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
588
เด็กชายสัณหณัฐ  อ่อนอ่ำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
589
เด็กชายสันติภาพ  ชีพธำรง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
590
เด็กชายสามหมอก  จอปา
ป.5
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
591
เด็กชายสิทธิพล  เพชรปาน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
592
เด็กชายสิรวิชญ์  โสภี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
593
เด็กหญิงสิรามล  มาแก้ว
ป.5
โรงเรียนจ่าการบุญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
594
เด็กหญิงสิริฉัตร์  ปานน้อย
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
595
เด็กหญิงสิริภัทร  ชินประภาพ
ป.3
โรงเรียนเซนต์นิโกลาส
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
พิษณุโลก เขต 1

ณ อาคาร 1 อาคารพิษณุโลก ชั้น 3 ห้อง ป.3.7 โรงเรียนจ่าการบุญ
ห้องสอบที่
 18
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
596
เด็กหญิงสิริมา  สายทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
597
เด็กชายสิริวัฒน์  ชำนาญช่าง
ป.5
โรงเรียนจ่าการบุญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
598
เด็กหญิงสิริวิมล  พนมชัยชยวัฒน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
599
เด็กหญิงสีลัญจา  กลั่นกลิ่น
ป.6
โรงเรียนสิ่นหมิ่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
600
เด็กชายสุกฤษฎิ์  อุดมธนวงศ์
ป.6
โรงเรียนจ่าการบุญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
601
เด็กหญิงสุจิณณา  มากหลาย
ป.3
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
602
เด็กหญิงสุชญา  สุขนาค
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
603
เด็กหญิงสุชัญญา  นันทะสิงห์
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
604
เด็กหญิงสุชาวรีย์  พันธ์วงษ์
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
605
เด็กชายสุทธิชัย  ศรีเมือง
ป.5
โรงเรียนจ่าการบุญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
606
เด็กหญิงสุธันยากร  ไกรพัฒนพงศ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
607
เด็กหญิงสุประวีณ์  เถื่อนโต
ป.3
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
608
เด็กหญิงสุพนุดี  อุดมธนวงศ์
ป.6
โรงเรียนจ่าการบุญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
609
เด็กหญิงสุพรรษา  สุขนาบัว
ป.4
โรงเรียนจ่าการบุญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
610
เด็กชายสุพศิน  พรหมวิมานรัตน์
ป.5
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
611
เด็กหญิงสุพิชญา  สีขาว
ป.3
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
612
เด็กหญิงสุภัคทรภรณ์  คนเที่ยง
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
613
เด็กหญิงสุภัสสร  กันแตง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
614
เด็กหญิงสุภาพร  ทัศสุรินทร์
ป.4
โรงเรียนจ่าการบุญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
615
เด็กชายสุรพัศ  เขื่อนแก้ว
ป.4
โรงเรียนสิ่นหมิ่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
616
เด็กชายสุรวีร์  สุริยะลังกา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
617
เด็กหญิงสุรางคนา  ไวยกูล
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
618
เด็กชายสุวพิชญ์  สุวรรรณเทพ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
619
เด็กหญิงเสาวลักษณ์  คูหาแก้ว
ป.6
โรงเรียนจ่าการบุญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
620
เด็กหญิงหงส์ทอง  ชัยกิจวัฒนะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
621
เด็กหญิงหทัยชนก  ทานะมัย
ป.3
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
622
เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  สนประเทศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
623
เด็กหญิงหฤทย์ชญา  อนุรักษ์วัฒนะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
624
เด็กชายหัสกร  สุจนินทา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
625
เด็กชายอชิตะ  สติใหม่
ป.3
โรงเรียนสิ่นหมิ่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
626
เด็กหญิงอชิรญา  แสงรัตนธงชัย
ป.4
โรงเรียนจ่าการบุญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
627
เด็กหญิงอฐิติยา  เอกสิทธิโชค
ป.6
โรงเรียนสิ่นหมิ่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
628
เด็กหญิงอติกานต์  เขียวดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
629
เด็กหญิงอธิกัญญ์  หล่อวานิชรัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
630
เด็กชายอธิชนันท์  การะเกตุ
ป.6
โรงเรียนจ่าการบุญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
พิษณุโลก เขต 1

ณ อาคาร 2 อาคารโอฆะบุรี ชั้น 2 ห้อง ป.5.5 โรงเรียนจ่าการบุญ
ห้องสอบที่
 19
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
631
เด็กชายอธิป  กองลาแซ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
632
เด็กหญิงอนุตตรีย์  ถิ่นพฤกษา
ป.5
โรงเรียนจ่าการบุญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
633
เด็กชายอนุวิท  อินทร์เทศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
634
เด็กหญิงอภิชญา  กมลวรเดช
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
635
เด็กหญิงอภิชญา  ไกรสีกาจ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
636
เด็กหญิงอภิชญา  ชมพักตร์
ป.6
โรงเรียนจ่าการบุญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
637
เด็กหญิงอภิชญา  แสงแก้ว
ป.4
โรงเรียนเซนต์นิโกลาส
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
638
เด็กชายอมเรศ  ชัยรุ่งปัญญา
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
639
เด็กหญิงอรไพลิน  แป้นเมือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
640
เด็กชายอรรฆพร  อมดวง
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
641
เด็กชายอรรถนนท์  นาคดิษฐ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
642
เด็กชายอรรถพล  ทองแฟง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
643
เด็กหญิงอรรัมภา  พรมส้มซ่า
ป.4
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
644
เด็กหญิงอรรัมภา  วุ่นฟัก
ป.6
โรงเรียนธีรธาดา พิษณุโลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
645
เด็กหญิงอรัญชญา  รสพล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
646
เด็กชายอริยะ  เสทน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
647
เด็กหญิงอรุษา  นาใจ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
648
เด็กชายอัครเดช  อรุณศรี
ป.4
โรงเรียนธีรธาดา พิษณุโลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
649
เด็กหญิงอังศวีร์  เฉลิมวิสุตม์กุล
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
650
เด็กหญิงอัจจิตา  สุทธิสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
651
เด็กชายอัจฉริยะวัฒน์  ท้วมหรุ่น
ป.6
โรงเรียนจ่าการบุญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
652
เด็กหญิงอัญชิสา  ใสสอาด
ป.6
โรงเรียนจ่าการบุญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
653
เด็กหญิงอัสมา  โมลา
ป.5
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
654
เด็กชายอานนท์  พูลสะดี
ป.6
โรงเรียนจ่าการบุญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
655
เด็กหญิงอารยา  ปิ่นทอง
ป.6
โรงเรียนจ่าการบุญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
656
เด็กหญิงอารียา  ทิมโต้
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
657
เด็กหญิงอาิทิตยา  ราบรื่น
ป.4
โรงเรียนเซนต์นิโกลาส
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
658
เด็กหญิงอิงอร  สอนใย
ป.4
โรงเรียนจ่าการบุญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
659
เด็กชายอิทธิพัทธ์  กุมภาพันธ์
ป.5
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
660
เด็กหญิงอินทรวดี  สุทธิคำรณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
661
เด็กหญิงเอมิกา  ไกรเกรียงศรี
ป.6
โรงเรียนเซนต์นิโกลาส
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
662
เด็กหญิงไอรดา  ดำสวรรค์
ป.5
โรงเรียนจ่าการบุญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
พิษณุโลก เขต 1

ณ อาคาร 2 อาคารโอฆะบุรี ชั้น 2 ห้อง ป.4.2 โรงเรียนจ่าการบุญ
ห้องสอบที่
 20
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
663
เด็กหญิงกมลพรรณ  นันตา
ม.2
โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
664
เด็กชายกลางตะวัน  ประชาสรรเจริญ
ม.2
โรงเรียนเซนต์นิโกลาส
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
665
เด็กหญิงกวิตา  อภิสิทธิ์วิทยา
ม.3
โรงเรียนธีรธาดา พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
666
นางสาวกวินนา  เต่าเอก
ม.3
โรงเรียนผดุงราษฎร์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
667
เด็กชายก้องนภัส  บุญคง
ม.3
โรงเรียนเซนต์นิโกลาส
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
668
เด็กชายกันต์  วัฒนกุลชัย
ม.2
โรงเรียนเซนต์นิโกลาส
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
669
เด็กหญิงกัลยรัตน์  ลายเสือ
ม.2
โรงเรียนเซนต์นิโกลาส
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
670
นางสาวกาณุมาส  พ่วงบุใหญ่
ม.3
โรงเรียนเซนต์นิโกลาส
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
671
เด็กชายกานตพงศ์  ทองหาญ
ม.1
โรงเรียนผดุงราษฎร์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
672
เด็กชายกิตติภพ  อ่อนประไพ
ม.3
โรงเรียนผดุงราษฎร์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
673
เด็กชายกิตติวิชญ์  กองประพันธ์
ม.1
โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
674
เด็กหญิงกิติยากานต์  แสนยศ
ม.2
โรงเรียนเซนต์นิโกลาส
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
675
เด็กชายกุลพัฒน์  สุรีย์
ม.2
โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
676
เด็กหญิงกุลสตรี  ธีรพงศ์
ม.2
โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
677
นางสาวเกศสุรีย์  คุ้มครุฑ
ม.3
โรงเรียนผดุงราษฎร์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
678
เด็กชายเขมศิษฏ์  ชนิตวัธน์
ม.3
โรงเรียนผดุงราษฎร์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
679
เด็กหญิงคนธรส  ปทุมวรรณ
ม.1
โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
680
เด็กชายจตุพล  นอรัตน์
ม.2
โรงเรียนผดุงราษฎร์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
681
เด็กหญิงจริญญากร  จันทวรรณกูร
ม.1
โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
682
เด็กหญิงจันทกานติ์  โตกำแพง
ม.2
โรงเรียนเซนต์นิโกลาส
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
683
เด็กหญิงจิณณพัต  เกิดม่วง
ม.1
โรงเรียนผดุงราษฎร์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
684
เด็กหญิงจิตรภรณ์  เรืองเดช
ม.2
โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
685
นายจิรพล  แพะทอง
ม.3
โรงเรียนผดุงราษฎร์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
686
เด็กชายจิรภัทร  คำเครือ
ม.2
โรงเรียนผดุงราษฎร์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
687
เด็กชายจิรภัทร  แตงกลับ
ม.1
โรงเรียนผดุงราษฎร์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
688
นายจิรเมธ  ลือชา
ม.3
โรงเรียนผดุงราษฎร์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
689
เด็กหญิงจิราพร  แตงจวง
ม.1
โรงเรียนผดุงราษฎร์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
690
เด็กชายเจษฏาภรณ์  นาคสิงห์
ม.3
โรงเรียนเซนต์นิโกลาส
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
691
นางสาวชญานิศ  ปากดีสี
ม.3
โรงเรียนผดุงราษฎร์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
692
เด็กหญิงชนกนันท์  ตั้งสุดใจ
ม.2
โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
693
เด็กหญิงชนัญชิดา  วรรณดี
ม.2
โรงเรียนผดุงราษฎร์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
694
เด็กหญิงชนาภัทร  คำเป๊ก
ม.2
โรงเรียนผดุงราษฎร์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
695
เด็กหญิงชนิกานต์  เอกตัน
ม.2
โรงเรียนผดุงราษฎร์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
696
เด็กชายชัยเชษฐ์  ประทุมทอง
ม.2
โรงเรียนผดุงราษฎร์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
697
เด็กชายชิษณุพงศ์  เกตุดี
ม.1
โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
พิษณุโลก เขต 1

ณ อาคาร 2 อาคารโอฆะบุรี ชั้น 2 ห้อง ป.4.3 โรงเรียนจ่าการบุญ
ห้องสอบที่
 21
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
698
เด็กชายชิษณุพงศ์  สิงห์สถิตย์
ม.3
โรงเรียนเซนต์นิโกลาส
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
699
เด็กหญิงญาณิศา  จันทรมิล
ม.2
โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
700
เด็กหญิงญาดา  แถวอุทุม
ม.2
โรงเรียนธีรธาดา พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
701
เด็กหญิงฐณาหิรัญ  แสงสาย
ม.1
โรงเรียนผดุงราษฎร์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
702
เด็กชายฐากูร  สืบสายอ่อน
ม.2
โรงเรียนผดุงราษฎร์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
703
เด็กชายฐานะบดี  โรจน์วณิช
ม.2
โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
704
นางสาวฐานิดา  วรรณะ
ม.3
โรงเรียนผดุงราษฎร์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
705
นางสาวฐิตา  แดนป่ากลาง
ม.3
โรงเรียนผดุงราษฎร์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
706
เด็กหญิงฐิตารีย์  อนันต์วิจิตรศรี
ม.3
โรงเรียนเซนต์นิโกลาส
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
707
เด็กหญิงฐิติชญา  พิลาเปล่า
ม.3
โรงเรียนเซนต์นิโกลาส
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
708
เด็กชายฐิติวัสส์  กิมประสิทธิ์
ม.2
โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
709
เด็กหญิงฑาวิดา  จันทรินทร์
ม.3
โรงเรียนเซนต์นิโกลาส
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
710
เด็กหญิงฑิตฐิตา  ศุกลรัตน์มณีกร
ม.2
โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
711
เด็กชายณฐกร  จันทิมา
ม.1
โรงเรียนผดุงราษฎร์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
712
เด็กชายณรัตน์  ดวงจันทร์
ม.2
โรงเรียนผดุงราษฎร์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
713
เด็กหญิงณัชชา  อมรวิริยะ
ม.2
โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
714
เด็กหญิงณัฏฐ์กานต์  วัฒนกุลชัย
ม.2
โรงเรียนผดุงราษฎร์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
715
เด็กชายณัฏฐกิตติ์  ดอนชาไพร
ม.2
โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
716
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  อ๊อดเอก
ม.3
โรงเรียนผดุงราษฎร์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
717
เด็กชายณัฐชนน  เนียมประเสริฐ
ม.1
โรงเรียนผดุงราษฎร์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
718
เด็กหญิงณัฐชา  นิยมพัฒนาพาณิชย์
ม.1
โรงเรียนธีรธาดา พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
719
เด็กหญิงณัฐชาภรณ์  ชมภู
ม.3
โรงเรียนเซนต์นิโกลาส
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
720
เด็กหญิงณัฐธยาน์  โคตรสิงห์
ม.2
โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
721
เด็กชายณัฐธีร์  พรหมยก
ม.1
โรงเรียนผดุงราษฎร์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
722
เด็กหญิงณัฐนิชา  ยินดี
ม.1
โรงเรียนผดุงราษฎร์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
723
เด็กชายณัฐพล  กิติศรีวรพันธุ์
ม.2
โรงเรียนผดุงราษฎร์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
724
เด็กหญิงณัฐรดา  บัวหลวง
ม.3
โรงเรียนผดุงราษฎร์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
725
เด็กหญิงณัฐวดี  สิทธิ์ขุนทด
ม.3
โรงเรียนผดุงราษฎร์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
726
เด็กชายณัฐวิชช์  ศรีธนชาติพงศ์
ม.2
โรงเรียนเซนต์นิโกลาส
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
727
เด็กหญิงณัฐหทัย  ม่วงมา
ม.3
โรงเรียนผดุงราษฎร์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
728
เด็กหญิงณิชา  เห็นแสงวิไล
ม.2
โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
729
เด็กหญิงดลใจฝัน  ต๊ะวัน
ม.3
โรงเรียนเซนต์นิโกลาส
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
730
เด็กชายดิษฐ์ชพล  พลายชุม
ม.2
โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
731
เด็กชายดิษยภูมิ  สำรวยรื่น
ม.2
โรงเรียนธีรธาดา พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
732
เด็กชายต้องบุญ  ภู่สุวรรณ
ม.1
โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
พิษณุโลก เขต 1

ณ อาคาร 2 อาคารโอฆะบุรี ชั้น 2 ห้อง ป.4.4 โรงเรียนจ่าการบุญ
ห้องสอบที่
 22
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
733
เด็กชายติณภัทร์  ต่อยนึ่ง
ม.2
โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
734
เด็กชายเตชทัต  สกุลศักดิ์
ม.2
โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
735
เด็กหญิงทวิตียา  เขียวมิ่งขวัญ
ม.1
โรงเรียนธีรธาดา พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
736
เด็กชายทัตเทพ  เทศแก้ว
ม.3
โรงเรียนเซนต์นิโกลาส
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
737
นายธนกฤต  อินสา
ม.3
โรงเรียนผดุงราษฎร์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
738
เด็กหญิงธนกาญจน์  ภูษิต
ม.2
โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
739
เด็กชายธนเดชา  พจนานุวัตร
ม.2
โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
740
เด็กหญิงธนภรณ์  บุญเครือชู
ม.1
โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
741
เด็กชายธนภัทร  ทวนหอม
ม.2
โรงเรียนผดุงราษฎร์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
742
นางสาวธนารีย์  ชัยมงคล
ม.3
โรงเรียนผดุงราษฎร์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
743
เด็กหญิงธมนพร  กาญจนวงษ์
ม.3
โรงเรียนเซนต์นิโกลาส
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
744
เด็กหญิงธัญชนก  ถำวาปี
ม.2
โรงเรียนผดุงราษฎร์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
745
เด็กหญิงธัญญะรัตน์  โพธิ์หวี
ม.2
โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
746
นางสาวธัญลักษณ์  เจริญสุข
ม.3
โรงเรียนผดุงราษฎร์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
747
เด็กชายธิปก์ดนัย  นลินรัตนกุล
ม.1
โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
748
เด็กชายธีรณัฐ  โพธิ์รุ่งเรือง
ม.2
โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
749
เด็กชายธีร์ธวัช  บุษบารติ
ม.1
โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
750
เด็กชายธีรภัทร  บัวศรี
ม.2
โรงเรียนเซนต์นิโกลาส
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
751
เด็กชายนครินทร์  ผาคำ
ม.2
โรงเรียนผดุงราษฎร์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
752
เด็กชายนนทกานต์  สายหยุด
ม.2
โรงเรียนผดุงราษฎร์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
753
นายนพวงศ์  จันทร์พุฒ
ม.3
โรงเรียนผดุงราษฎร์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
754
เด็กหญิงนภสร  กาญจนโสภณ
ม.1
โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
755
เด็กหญิงนภัสสร  ปลูกงาม
ม.2
โรงเรียนผดุงราษฎร์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
756
เด็กหญิงนภัสสร  แพรสีขาว
ม.3
โรงเรียนผดุงราษฎร์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
757
เด็กหญิงนภิสา  ไป๋งาม
ม.2
โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
758
เด็กหญิงนริศรา  โตกำแพง
ม.3
โรงเรียนผดุงราษฎร์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
759
เด็กหญิงนริศรา  อนันตะเศรษฐกุล
ม.2
โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
760
เด็กหญิงนวพร  กงคำ
ม.2
โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
761
เด็กชายนันทภพ  แสงนาค
ม.1
โรงเรียนผดุงราษฎร์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
762
เด็กหญิงนันทัชพร  ราชแก้ว
ม.2
โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
763
เด็กหญิงน่านฟ้า  พึ่งเพ็ชร
ม.2
โรงเรียนผดุงราษฎร์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
764
เด็กหญิงนารดา  พุ่มพวง
ม.1
โรงเรียนผดุงราษฎร์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
765
นายน้ำพี้  ไวยกุล
ม.3
โรงเรียนผดุงราษฎร์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
766
เด็กชายบุรินทร์  เสมปรางค์
ม.1
โรงเรียนผดุงราษฎร์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
767
เด็กหญิงบุษกร  ดอนเตาเหล็ก
ม.2
โรงเรียนผดุงราษฎร์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
พิษณุโลก เขต 1

ณ อาคาร 2 อาคารโอฆะบุรี ชั้น 2 ห้อง ป.4.5 โรงเรียนจ่าการบุญ
ห้องสอบที่
 23
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
768
เด็กหญิงเบญจวรรณ  วลาโภ
ม.2
โรงเรียนผดุงราษฎร์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
769
เด็กหญิงปณิดา  แสงพานิชย์
ม.2
โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
770
เด็กหญิงปภาวรินทร์  สังข์เกษม
ม.2
โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
771
เด็กหญิงประภาศิริ  อุตมะ
ม.1
โรงเรียนผดุงราษฎร์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
772
เด็กหญิงปวรพิชญ์  นิยมถิ่น
ม.2
โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
773
เด็กชายปาณัท  สีเข้ม
ม.2
โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
774
เด็กหญิงปาณิสรา  ดำรงค์แก้ว
ม.3
โรงเรียนเซนต์นิโกลาส
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
775
เด็กชายปิยวัฒน์  ภูววัฒนาเศรษฐ์
ม.2
โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
776
เด็กหญิงปุณยาพร  สินสมบัติ
ม.2
โรงเรียนเซนต์นิโกลาส
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
777
เด็กหญิงปูริดา  โมราสุข
ม.1
โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
778
เด็กหญิงเปรมศิริ  จูจันทร์
ม.1
โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
779
นางสาวเปี่ยมสุข  บุญยะโรจน์
ม.3
โรงเรียนผดุงราษฎร์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
780
เด็กชายพชร  รัตนวงศ์ภิญโญ
ม.1
โรงเรียนผดุงราษฎร์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
781
เด็กหญิงพนิตอนงค์  รุ่งณรงค์รักษ์
ม.1
โรงเรียนผดุงราษฎร์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
782
เด็กหญิงพรกมล  พรพฤติพันธุ์
ม.1
โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
783
เด็กหญิงพรธิตา  แตงจวง
ม.1
โรงเรียนผดุงราษฎร์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
784
เด็กหญิงพรพรรณ  ส้มโอหวาน
ม.2
โรงเรียนเซนต์นิโกลาส
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
785
เด็กหญิงพรรณิกานต์  แก้วกันหา
ม.2
โรงเรียนเซนต์นิโกลาส
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
786
เด็กหญิงพรลภัส  สัณฑมาศ
ม.2
โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
787
เด็กหญิงพลอยรุ้ง  เชิดฉาย
ม.2
โรงเรียนเซนต์นิโกลาส
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
788
เด็กชายพสธร  ภู่ประเสริฐ
ม.2
โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
789
เด็กชายพัทธดนย์  นาคสุวรรณ
ม.2
โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
790
นายพานทอง  บุญเปี่ยม
ม.3
โรงเรียนผดุงราษฎร์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
791
เด็กหญิงพิชญธิดา  ชาวพิจิตร
ม.1
โรงเรียนผดุงราษฎร์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
792
เด็กหญิงพิชญ์สินี  เหล่าอนันตทรัพย์
ม.3
โรงเรียนผดุงราษฎร์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
793
เด็กหญิงพิชญา  ปัญญานุกูล
ม.2
โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
794
เด็กหญิงพิชามญชุ์  พงษ์พูล
ม.2
โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
795
เด็กหญิงพีรชยา  สำรวยรื่น
ม.1
โรงเรียนธีรธาดา พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
796
เด็กชายพีรณัฐ  แก้ววิเชียร
ม.1
โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
797
เด็กชายพีรพัทธ์  สระพงษา
ม.1
โรงเรียนผดุงราษฎร์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
798
เด็กหญิงไพลิน  ชิงชัย
ม.1
โรงเรียนผดุงราษฎร์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
799
เด็กหญิงภณภัสส์  ทรัพย์เจริญพันธ์
ม.1
โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
800
นายภาคภูมิ  สุขหล่อ
ม.3
โรงเรียนผดุงราษฎร์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
801
เด็กชายภาสกร  แป้นเหมือน
ม.1
โรงเรียนผดุงราษฎร์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
802
เด็กชายภูธิป  แสนขวา
ม.3
โรงเรียนเซนต์นิโกลาส
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
พิษณุโลก เขต 1

ณ อาคาร 2 อาคารโอฆะบุรี ชั้น 2 ห้อง ป.4.6 โรงเรียนจ่าการบุญ
ห้องสอบที่
 24
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
803
เด็กหญิงมณฑา  ทิมพันธุ์
ม.2
โรงเรียนผดุงราษฎร์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
804
เด็กหญิงมณีรัตน์  ม่วงสุข
ม.1
โรงเรียนผดุงราษฎร์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
805
เด็กหญิงมัลวิกา  สิงห์สุวรรณ
ม.2
โรงเรียนเซนต์นิโกลาส
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
806
นางสาวมาริสา  บุญจริง
ม.3
โรงเรียนผดุงราษฎร์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
807
เด็กหญิงเมวินีย์  โตกระโทก
ม.2
โรงเรียนผดุงราษฎร์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
808
เด็กชายไมเคิล  เท็ตเทลาร์
ม.2
โรงเรียนเซนต์นิโกลาส
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
809
เด็กชายยศพล  พงษ์พานิช
ม.2
โรงเรียนผดุงราษฎร์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
810
เด็กชายรชตะ  ดีสังข์
ม.2
โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
811
เด็กหญิงรมิตา  เพ็งผล
ม.2
โรงเรียนเซนต์นิโกลาส
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
812
เด็กหญิงรัตนาภรณ์  เกษรวิเศษกุล
ม.1
โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
813
เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ชั่งคง
ม.1
โรงเรียนผดุงราษฎร์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
814
เด็กหญิงวชิราภรณ์  อาพัทธ์สกุล
ม.2
โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
815
เด็กหญิงวรดา  จิตวัฒนากร
ม.1
โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
816
เด็กหญิงวรดา  แตงกวา
ม.2
โรงเรียนผดุงราษฎร์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
817
เด็กชายวรพันธุ์  สุทธิบุญ
ม.1
โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
818
เด็กหญิงวรัมพร  ดีอินทร์
ม.2
โรงเรียนผดุงราษฎร์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
819
เด็กหญิงวริณธร  คลังเพชร
ม.1
โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
820
เด็กชายวศิน  วสันติวงศ์
ม.2
โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
821
เด็กชายวสุ  ผ่องศรีสุข
ม.2
โรงเรียนผดุงราษฎร์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
822
นางสาววันวิสาข์  เงินเชื้อ
ม.3
โรงเรียนผดุงราษฎร์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
823
เด็กชายวิภพ  ปัญญาทิพย์สกุล
ม.2
โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
824
เด็กหญิงวิรธิดา  นวลจีน
ม.2
โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
825
เด็กหญิงวีรวัลย์  ฤทธิ์ทรง
ม.2
โรงเรียนเซนต์นิโกลาส
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
826
เด็กชายศรัณวิชญ์  จันทรมิล
ม.1
โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
827
เด็กหญิงศศพินทุ์  พวงจันทร์หอม
ม.2
โรงเรียนผดุงราษฎร์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
828
เด็กหญิงศศิธร  แก้วศรีทอง
ม.2
โรงเรียนเซนต์นิโกลาส
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
829
เด็กหญิงศศิลักษณ์  พุ่มศรี
ม.1
โรงเรียนผดุงราษฎร์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
830
เด็กชายศิกวัส  วัชรสุนทรกิจ
ม.2
โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
831
นางสาวศิรประภา  เจริญผล
ม.3
โรงเรียนผดุงราษฎร์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
832
เด็กชายศิรินทร  คล้ายสุวรรณ
ม.2
โรงเรียนผดุงราษฎร์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
833
เด็กหญิงศิริลักษณ์  เกตุกรม
ม.1
โรงเรียนผดุงราษฎร์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
834
เด็กหญิงศุภนิดา  จันทร
ม.2
โรงเรียนผดุงราษฎร์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
835
เด็กหญิงศุภรดา  แก้วน้ำอ่าง
ม.2
โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
836
เด็กชายศุภฤกษ์  แสงอ่วม
ม.2
โรงเรียนผดุงราษฎร์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
837
เด็กหญิงศุภาพิชญ์  ทองอ่วม
ม.2
โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
พิษณุโลก เขต 1

ณ อาคาร 2 อาคารโอฆะบุรี ชั้น 2 ห้อง ป.4.7 โรงเรียนจ่าการบุญ
ห้องสอบที่
 25
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
838
เด็กหญิงโศจิรัตน์  คุณวุฒิ
ม.2
โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
839
เด็กชายสมภพ  จันทร์อ่อง
ม.2
โรงเรียนผดุงราษฎร์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
840
เด็กหญิงสมิตา  บุญเกิด
ม.2
โรงเรียนธีรธาดา พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
841
เด็กหญิงสิตานัน  ยังสอน
ม.1
โรงเรียนผดุงราษฎร์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
842
เด็กชายสิทธิพร  โอกาศ
ม.3
โรงเรียนผดุงราษฎร์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
843
เด็กชายสิรวิชญ์  จวนอาจ
ม.1
โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
844
เด็กชายสิริวัชร  พวงทอง
ม.2
โรงเรียนเซนต์นิโกลาส
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
845
เด็กหญิงสุกัญญา  กลิ่นธูป
ม.1
โรงเรียนผดุงราษฎร์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
846
เด็กหญิงสุชาฎา  ทองอ่ำ
ม.2
โรงเรียนผดุงราษฎร์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
847
เด็กหญิงสุชานาถ  กลิ่นหอม
ม.1
โรงเรียนผดุงราษฎร์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
848
เด็กหญิงสุนันทา  จิ๋วกร่าง
ม.1
โรงเรียนผดุงราษฎร์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
849
นางสาวสุนันท์  กงเกิด
ม.3
โรงเรียนผดุงราษฎร์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
850
เด็กหญิงสุภัทรา  กุคง
ม.2
โรงเรียนผดุงราษฎร์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
851
เด็กชายสุรดิษย์  ทองย้อม
ม.1
โรงเรียนผดุงราษฎร์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
852
เด็กชายสุวิชาญ  โพธิ์อิน
ม.2
โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
853
เด็กชายเสฎฐวุฒิ  ชูนาวา
ม.2
โรงเรียนผดุงราษฎร์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
854
เด็กหญิงอติกานต์  ทองมา
ม.2
โรงเรียนผดุงราษฎร์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
855
เด็กชายอนุรักษ์  สุริยะสุข
ม.1
โรงเรียนผดุงราษฎร์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
856
เด็กชายอนุศิษฏ์  พลส่ง
ม.1
โรงเรียนธีรธาดา พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
857
เด็กหญิงอภิญญา  อุทน
ม.2
โรงเรียนเซนต์นิโกลาส
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
858
เด็กชายอภิวัฒน์  ประเสริฐ
ม.3
โรงเรียนผดุงราษฎร์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
859
เด็กหญิงอภิสรา  เจริญผล
ม.2
โรงเรียนผดุงราษฎร์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
860
เด็กชายอมรเทพ  มีแก้ว
ม.2
โรงเรียนเซนต์นิโกลาส
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
861
เด็กหญิงอรอาภา  เล็กชม
ม.2
โรงเรียนผดุงราษฎร์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
862
เด็กหญิงอรัญญา  แก้วเลิศ
ม.1
โรงเรียนผดุงราษฎร์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
863
เด็กหญิงอัจฉราวดี  ตาลน้อย
ม.1
โรงเรียนผดุงราษฎร์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
864
เด็กหญิงอารดา  สาตรจำเริญ
ม.2
โรงเรียนผดุงราษฎร์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
865
นางสาวอารยา  มากบ้านบึง
ม.3
โรงเรียนผดุงราษฎร์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
866
นางสาวอารยา  หาบุญพาด
ม.3
โรงเรียนผดุงราษฎร์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
867
เด็กชายอิสระ  หมอกเมฆ
ม.2
โรงเรียนผดุงราษฎร์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
868
นางสาวอิสริยา  ศรีตนไชย
ม.3
โรงเรียนผดุงราษฎร์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
พิษณุโลก เขต 1

ณ ตึก 5 อาคารบุปผานลิน ชั้น 3 ห้อง ป.2.6 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
ห้องสอบที่
 26
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
869
เด็กหญิงกชกร  รักประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
870
เด็กหญิงกชพร  บุญภิละ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
871
เด็กหญิงกชพร  ภู่เพียร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
872
เด็กหญิงกชพร  สันติวีระการ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
873
เด็กหญิงกชอร  คำแสน
ป.3
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
874
เด็กหญิงกนกพรรณ  บัวตรี
ป.3
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
875
เด็กหญิงกนกพรรณ  มณีคันโท
ป.4
โรงเรียนจ่าการบุญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
876
เด็กชายกนกพล  แกล้วกล้า
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
877
เด็กหญิงกนกพันธ์  โตตระกูลพิทักษ์
ป.5
โรงเรียนสิ่นหมิ่น
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
878
เด็กหญิงกนกรัชต์  ก้อนแก้ว
ป.5
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
879
เด็กหญิงกนกวรรณ  เสวะนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
880
เด็กหญิงกนิษฐา  พลูสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
881
เด็กชายกมล  พ่วงเฟื่อง
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
882
เด็กหญิงกมลฉัตร  จาดยางโทน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
883
เด็กหญิงกมลชนก  นิรมล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
884
เด็กหญิงกมลวรรณ  สมบัติทองใบ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
885
เด็กหญิงกมลสิริ  ศรีสุธร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
886
เด็กหญิงกมัยธร  ดงแก้วมณี
ป.5
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
887
เด็กชายกรกช  อ่ำพูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
888
เด็กหญิงกรกนก  เอี่ยมละออ
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
889
เด็กหญิงกรวีร์  สุขวิสัยพานิช
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
890
เด็กชายกฤชนนท์  ห่านสกุล
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
891
เด็กชายกฤชรัตน์  กลั่นคำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
892
เด็กหญิงกฤตพร  ชัยชุมพร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
893
เด็กชายกฤตภาส  ศักดิ์พงศธร
ป.3
โรงเรียนสิ่นหมิ่น
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
894
เด็กหญิงกฤตวรรณ  บุญเปี่ยม
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
895
เด็กชายกฤตวิทย์  วิกุลชัยกิจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
896
เด็กชายกฤตานนท์  จงกล้าหาญ
ป.5
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
897
เด็กชายกฤติธี  ไพรสนธิ์
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
898
เด็กชายกฤติน  บูรณโชคไพศาล
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
899
เด็กหญิงกฤติพร  เหลืองศุภบูลย์
ป.5
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
900
เด็กชายกฤษฎ์ติมันต์  แก้วอ้น
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
901
เด็กชายกฤษฎิ  จันทร์ศรี
ป.4
โรงเรียนสิ่นหมิ่น
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
902
เด็กชายกฤษณพงศ์  ดวงจันทร์
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
903
เด็กชายกฤษณะ  ทองแฟง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
904
เด็กชายอัฒพงค์  หล่อวานิชรัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
พิษณุโลก เขต 1

ณ ตึก 5 อาคารบุปผานลิน ชั้น 3 ห้อง ป.2.5 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
ห้องสอบที่
 27
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
905
เด็กหญิงกฤษณา  บุญดา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
906
เด็กชายกฤษตเมธ  สิทธิไกร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
907
เด็กชายกวิน  สายทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
908
เด็กหญิงกวิสรา  บุญมาก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
909
เด็กชายกษัชพุฒิ  บางโพธิ์ทอง
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
910
เด็กชายกษิดิส  พิริยะพงษ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
911
เด็กชายก้องภพ  วงศ์จันทรมณี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
912
เด็กชายก้องภพ  สุขทรัพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
913
เด็กชายกอปรวิทย์  กรมน้อย
ป.5
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
914
เด็กหญิงกัญจน์กมล  ธูปมงคล
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
915
เด็กหญิงกัญญพัฒน  แสงศิลป์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
916
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  โพธิดก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
917
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  อบเชย
ป.5
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
918
เด็กหญิงกัญญาณัฐ์  สุขสง่า
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
919
เด็กหญิงกัญญาพัชร  ตาวงศ์
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
920
เด็กหญิงกัญญาภัค  เจริญใจ
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
921
เด็กหญิงกัญญาภัค  ตรียะวรางพันธ์
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
922
เด็กหญิงกัญญาภัค  แสงนาค
ป.4
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
923
เด็กหญิงกัญญาภัค  อินหอม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
924
เด็กหญิงกัญญาภัทร  กาญจนกิจโสภณ
ป.5
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
925
เด็กหญิงกัญญามาศ  สุขเกษม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
926
เด็กหญิงกัญญารัตน์  ฟักเงิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
927
เด็กหญิงกัญญารัตน์  มาเพ็ชร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
928
เด็กหญิงกัญญาวีร์  นครรัมย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
929
เด็กหญิงกัญญาวีร์  นาคบุรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
930
เด็กหญิงกัญประวีร์  พรมพุ้ย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
931
เด็กหญิงกัณกร  มิสภักดิ์
ป.6
โรงเรียนเซนต์นิโกลาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
932
เด็กหญิงกันต์กมล  พงษ์พูล
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
933
เด็กชายกันตธีร์  ม่วงทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
934
เด็กชายกันต์ธีร์  จิตวัฒนากุล
ป.3
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
935
เด็กชายกันตพงศ์  นาสอน
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
936
เด็กชายกันต์พงษ์  อัศวธรรมคุปต์
ป.5
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
937
เด็กชายกันตพล  ศรีนาง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
938
เด็กหญิงกันต์ฤทัย  โตสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
939
เด็กหญิงกันตาพิชญ์  ปัญญานุกูล
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
940
เด็กชายอัษฎาวุธ  ขวัญคุ้ม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
พิษณุโลก เขต 1

ณ ตึก 5 อาคารบุปผานลิน ชั้น 3 ห้อง ป.2.4 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
ห้องสอบที่
 28
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
941
เด็กหญิงกันติชา  ปัญญามา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
942
เด็กหญิงกันยกร  บุญปลื้ม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
943
เด็กหญิงกัลยกร  หมื่นตุ้ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
944
เด็กหญิงกัลยรักษ์  พ่วงหงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
945
เด็กหญิงกัลยรัตน์  ศรีสารคาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
946
เด็กหญิงกัลยากร  ประสพสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
947
เด็กหญิงกานต์พิชชา  เงินแจ้ง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
948
เด็กหญิงกานต์พิชชา  สังเกตุ
ป.5
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
949
เด็กหญิงกานต์สิรี  สิริเจริญกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
950
เด็กชายการัณยภาส  บุญศร
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
951
เด็กชายกิตติธัญ  อาจวิชัย
ป.3
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
952
เด็กชายกิตติพศ  ละมูลวงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
953
เด็กชายกิตติพัฒน์  ศรีประดับ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
954
เด็กชายกิตติพันธ์  เจริญชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
955
เด็กชายกิตติพิชญ์  อัครฐานุกุล
ป.3
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
956
เด็กชายกิตติภณ  ทองมา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
957
เด็กชายกิตติภพ  เรณุมาร
ป.5
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
958
เด็กชายกิตติภพ  สมศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
959
เด็กชายกิตติมศักดิ์  แจ่มสน
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
960
เด็กหญิงกิรณา  ฟักเจริญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
961
เด็กหญิงกีรติญาดา  แสนยศ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
962
เด็กหญิงกุณห์กอบรัศมี  อุดมเมธาสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
963
เด็กหญิงกุลนิษฐ์  อาษา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
964
เด็กหญิงกุลปิยาภรณ์  แทนธานีธนพัฒน์
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
965
เด็กหญิงกุลภรณ์  ปัญญา
ป.4
โรงเรียนจ่าการบุญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
966
เด็กหญิงกุลยารัตน์  นุ้ยเย็น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
967
เด็กหญิงกุลวดี  เมฆพัฒน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
968
เด็กหญิงเกตุมณี  อ้นเกตุ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
969
เด็กชายเกริกไกรวัล  มงคล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
970
เด็กหญิงเกวลิน  สิงห์มี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
971
เด็กหญิงเกศกานต์ดา  เมฆอับ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
972
เด็กหญิงแก้วญาดา  ขลุ่ยนาค
ป.3
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
973
เด็กหญิงแก้วตา  ทันจันทร์
ป.5
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
974
เด็กชายไกรวิชญ์  จันทร์ปาน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
975
เด็กชายไกรวุฒิ  ลพเกิด
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
976
เด็กชายอาชวิน  บุญนิล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
พิษณุโลก เขต 1

ณ ตึก 5 อาคารบุปผานลิน ชั้น 3 ห้อง ป.2.3 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
ห้องสอบที่
 29
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
977
เด็กหญิงขวัญจิรา  จูมจะนะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
978
เด็กหญิงขวัญจิรา  พรมกล่ำ
ป.6
โรงเรียนจ่าการบุญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
979
เด็กหญิงขวัญด้าย  จันทร์เปล่ง
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
980
เด็กหญิงขวัญธิดา  เหล่าชัย
ป.6
โรงเรียนเซนต์นิโกลาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
981
เด็กหญิงขวัญพิชชา  ทิพย์รัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
982
เด็กหญิงขวัญหทัย  สอนผัด
ป.6
โรงเรียนเซนต์นิโกลาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
983
เด็กหญิงเขมจิรา  สุวรรณทะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
984
เด็กหญิงเขมพร  กังวาลวัฒนศิริ
ป.6
โรงเรียนจ่าการบุญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
985
เด็กชายคณบดี  แปลกอ่อง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
986
เด็กชายคณาธิป  สุขใจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
987
เด็กชายคณิน  ห้าวแสน
ป.3
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
988
เด็กชายคณิศร  จันทร์กระ
ป.6
โรงเรียนเซนต์นิโกลาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
989
เด็กชายคณิศร  จุลมุสิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
990
เด็กชายคมฤทธิ์  พึ่งพัก
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
991
เด็กหญิงครองขวัญ  แพงวังทอง
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
992
เด็กหญิงครองขวัญ  มุณี
ป.4
โรงเรียนจ่าการบุญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
993
เด็กชายคุณภัทร  หุ่นสวรรณ
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
994
เด็กชายคุณากร  ศรีสุธรรม
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
995
เด็กชายคุนานนต์  ทับทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
996
เด็กชายฆฤณ  สมวันดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
997
เด็กหญิงจณิสตา  ทองแบบ
ป.4
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
998
เด็กหญิงจตุรพิธ  โพธิ์ศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
999
เด็กหญิงจรสจันทร์  รักฉาย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1000
เด็กหญิงจอมกมล  ประทุมทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1001
เด็กหญิงจอมขวัญ  ฤทธิ์มั่น
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1002
เด็กชายจักรกฤษณ์  อ่ำขำ
ป.6
โรงเรียนเซนต์นิโกลาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1003
เด็กชายจักรภัทร  ขุนพิจิตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1004
เด็กชายจารุพงษ์  พูลศรี
ป.3
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1005
เด็กหญิงจารุวรินทร์  ผาติรงคสินธร
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1006
เด็กหญิงจิณณภัชน์  บุญธัญกรณ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1007
เด็กหญิงจิณัฐตา  เขาทอง
ป.5
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1008
เด็กหญิงจิดาภา  พลแสน
ป.6
โรงเรียนสิ่นหมิ่น
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1009
เด็กหญิงจิดาภา  พุทบัวทอง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1010
เด็กหญิงจิดาภา  สมะวรรธนะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1011
เด็กหญิงจิตกัญภา  บุญยนต์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1012
เด็กชายอาชวิน  เรืองรัมย์
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
พิษณุโลก เขต 1

ณ ตึก 5 อาคารบุปผานลิน ชั้น 3 ห้อง ป.2.2 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
ห้องสอบที่
 30
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1013
เด็กหญิงจิตตาภัทร์  กาบแก้ว
ป.3
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1014
เด็กหญิงจิตรลดา  เรือนศักดิ์
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1015
เด็กหญิงจิตรานุช  ประทุมโฉม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1016
เด็กหญิงจิตสุภา  นพณัฐธนากุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1017
เด็กหญิงจินดารัตน์  โม้อ้วน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1018
เด็กหญิงจินดารัตน์  อ่องพุ่ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1019
เด็กหญิงจินต์จุฑา  รวมญาติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1020
เด็กชายจินตภัทท์  สืบชมภู
ป.3
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1021
เด็กชายจิรทีปต์  พันมา
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1022
เด็กชายจิรพัส  หรือตระกูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1023
เด็กหญิงจิรภัทร  สังข์ยัง
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1024
เด็กหญิงจิรัชญา  พันธุรี
ป.3
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1025
เด็กหญิงจิรัชญา  สมัครพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1026
เด็กหญิงจิรัชยา  ทรัพย์ทิม
ป.5
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1027
เด็กชายจิรัฎฐ์  อินชำนาญ
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1028
เด็กหญิงจิราพร  พุฒทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1029
เด็กหญิงจิราพัชร  แม่หล่าย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1030
เด็กหญิงจิราพัชร  ยังเจริญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1031
เด็กชายจิรายุ  อุดมมานะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1032
เด็กหญิงจุฑาทิพย์  พิมลพันธุ์
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1033
เด็กหญิงจุฑามาศ  ขนาบแก้ว
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1034
เด็กชายจุฑาลักษณ์  ลีฬพงษ์พิมล
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1035
เด็กชายเจมิน  ลี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1036
เด็กชายเจษฎา  พุ่มมี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1037
เด็กชายเจษฎากร  เปรมโพธิ์
ป.3
โรงเรียนสิ่นหมิ่น
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1038
เด็กชายเจษฎากรณ์  จันทร์โต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1039
เด็กชายเจษฎากรณ์  มาทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1040
เด็กชายเจษฎาภรณ์  จูงทรัพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1041
เด็กหญิงฉัตรทิพปภา  เทียมทัน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1042
เด็กชายฉัตรมงคล  น่วมเจริญ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1043
เด็กชายฉัตรมงคล  อิทร์แก้ว
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1044
เด็กหญิงฉัตรลดา  สังโยคะ
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1045
เด็กหญิงฉัตราพร  เจียมศรีชัย
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1046
เด็กหญิงฉัทชนัน  จรรยา
ป.6
โรงเรียนสิ่นหมิ่น
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1047
เด็กชายเฉลิมราชย์  ทองขาว
ป.3
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1048
เด็กหญิงอาทิตยา  ยอดวัน
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
พิษณุโลก เขต 1

ณ ตึก 4 อาคารศรีสโรชา ชั้น 3 ห้อง ป.3.2 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
ห้องสอบที่
 31
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1049
เด็กชายชญานนท์  นุสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนจ่าการบุญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1050
เด็กหญิงชญานัน  คุ้มขำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1051
เด็กหญิงชญานันท์  วงศ์จันทรมณี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1052
เด็กหญิงชญานิศ  คนไวย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1053
เด็กหญิงชญานิศ  สุขราช
ป.3
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1054
เด็กหญิงชนกนันท์  หุ่นฉัตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1055
เด็กชายชนกสุดา  เนตรจินดา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1056
เด็กหญิงชนกานต์  เกิดภู่
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1057
เด็กหญิงชนกานต์  บุญคุ้ม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1058
เด็กหญิงชนมน  ฉัตรแก้วนภานนท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1059
เด็กชายชนวีร์  ปินทะยา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1060
เด็กชายชนะโชติ  โตสวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1061
เด็กหญิงชนัญขิตา  พัดจันทร์หอม
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1062
เด็กหญิงชนัญชิดา  ชูบุญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1063
เด็กหญิงชนัญชิดา  สมฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1064
เด็กชายชนัต  เชี่ยวชาญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1065
เด็กหญิงชนากานต์  รอดประสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1066
เด็กหญิงชนารดี  นักบรรเลง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1067
เด็กหญิงชนิกานต์  โพธิ์ศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1068
เด็กหญิงชนิกานต์  แอรอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1069
เด็กหญิงชนิดาภา  ชุ่มวารี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1070
เด็กหญิงชนิดาภา  สระแก้ว
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1071
เด็กหญิงชนิภาดา  พรมรัตน์
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1072
เด็กหญิงชมนต์หัต  เมฆาสวัสดิ์วงค์
ป.6
โรงเรียนเซนต์นิโกลาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1073
เด็กหญิงชมพูนุช  กลิ่นทับ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1074
เด็กชายชยพล  บูรณะชนอาภา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1075
เด็กชายชยพล  อยู่พุ่ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1076
เด็กชายชลณนาท  ชุลบุตร
ป.3
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1077
เด็กหญิงชลธิชา  เศรษฐวาณิชกุล
ป.6
โรงเรียนเซนต์นิโกลาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1078
เด็กชายชลธี  สมเผือก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1079
เด็กชายชลปกร  ไผ่งาม
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1080
เด็กชายชลรัตน์  เทือกต๊ะ
ป.5
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1081
เด็กชายชลวัฒน์  กระทู้
ป.4
โรงเรียนผดุงราษฎร์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1082
เด็กหญิงชลิสา  ปิงใจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1083
เด็กชายชวนากรณ์  จอนพงษ์
ป.4
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1084
เด็กหญิงอาทิตยา  รอดประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
พิษณุโลก เขต 1

ณ ตึก 4 อาคารศรีสโรชา ชั้น 3 ห้อง ป.3.3 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
ห้องสอบที่
 32
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1085
เด็กชายชวภณ  ทองอำพร
ป.4
โรงเรียนจ่าการบุญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1086
เด็กหญิงชวัลพัชร  บางสาลี
ป.5
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1087
เด็กหญิงชวัลลักษณ์  อ้นเตวาสิก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1088
เด็กหญิงช่อชมพู  วัฒนกุลชัย
ป.6
โรงเรียนจ่าการบุญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1089
เด็กหญิงชัชชา  จันทร์กลัด
ป.5
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1090
เด็กชายชัชฤทธิ์  ดวงปัญญาสว่าง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1091
เด็กหญิงชัญญา  แก้วลำหัด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1092
เด็กหญิงชัญญานุช  น้อยหมอ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1093
เด็กชายชัยปกรณ์  ธีระกุล
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1094
เด็กชายชัยมงคล  สุวรรณเทพ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1095
เด็กชายชัยรัตน์  บูรณะชนอาภา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1096
เด็กชายชาคริต  พัฒนคูหะ
ป.5
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1097
เด็กหญิงชาคริยา  วชิระอังกูร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1098
เด็กชายชายชล  ใจน้ำ
ป.5
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1099
เด็กหญิงชาลินีย์  แสงจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1100
เด็กหญิงชาลิสา  เกตุอุ๊ด
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1101
เด็กหญิงชาลิสา  ด้วงภู่
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1102
เด็กหญิงชาลิสา  มาเนียม
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1103
เด็กหญิงชาลิสา  หลวงใจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1104
เด็กหญิงชาลีฎา  เคนเหลื่อม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1105
เด็กหญิงชิดชนก  ทิพย์ประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1106
เด็กชายชิติพัทธ์  วงวาสน์
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1107
เด็กชายชินเดช  อินทร์นเรศ
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1108
เด็กชายชินพัฒน์  ฟองจางวาง
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1109
เด็กชายชินาธิป  ขืมจันทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1110
เด็กชายชิษณุพงศ์  แตงร่ม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1111
เด็กชายชีวาพัฒน์  หัสถาธนะสิริ
ป.4
โรงเรียนจ่าการบุญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1112
เด็กหญิงชุติกาญจน์  แก่นจันทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1113
เด็กหญิงชุติกาญจน์  คงสุข
ป.4
โรงเรียนจ่าการบุญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1114
เด็กหญิงชุติกาญจน์  ชัยกิจ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1115
เด็กหญิงชุติกาญจน์  บุญเม่น
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1116
เด็กหญิงชุตินันท์  ภู่ทับ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1117
เด็กหญิงชุติรดา  หลวงศรีราษฎร์
ป.5
โรงเรียนสิ่นหมิ่น
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1118
เด็กชายโชกุน  นวพงศ์กีรติ
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1119
เด็กหญิงโชติกา  ชูกะสิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1120
เด็กหญิงอารียา  วรินทร์
ป.5
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
พิษณุโลก เขต 1

ณ ตึก 4 อาคารศรีสโรชา ชั้น 3 ห้อง ป.3.4 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
ห้องสอบที่
 33
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1121
เด็กชายฌาน  พุทธวงศ์
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1122
เด็กหญิงญนันทพร  มีประวัติ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1123
เด็กชายญาณพัฒน์  จวงเจิม
ป.5
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1124
เด็กชายญาณพัฒน์  เมฆบุญส่งลาภ
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1125
เด็กหญิงญาณาภรณ์  เรืองวงษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1126
เด็กหญิงญาณิดา  โพธิ์ทองมา
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1127
เด็กหญิงญาณิน  ก่อวุฒิพงศ์
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1128
เด็กหญิงญาณิศา  เทียนขาว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1129
เด็กหญิงญาณิศา  มีเงิน
ป.5
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1130
เด็กหญิงญาณิสา  อบปรุง
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1131
เด็กหญิงญาดา  บุญประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1132
เด็กหญิงญาดา  อินจีน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1133
เด็กหญิงญาดาพิพัฒ  สัตยานุวงศ์
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1134
เด็กหญิงญาตาวี  ผลจักร์
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1135
เด็กชายฏังกบดี  แสงทองคำ
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1136
เด็กหญิงฐนิชา  ศรีบุตรดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1137
เด็กชายฐปนนท์  คำแหง
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1138
เด็กชายฐากร  พลแจ่ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1139
เด็กชายฐากูร  เกตุทอง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1140
เด็กชายฐานพัฒน์  แก้วมีศรี
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1141
เด็กชายฐานพัฒน์  โชคไพศาล
ป.4
โรงเรียนจ่าการบุญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1142
เด็กหญิงฐานิตา  อินพิทักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1143
เด็กหญิงฐิตาพร  ทับแสง
ป.6
โรงเรียนจ่าการบุญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1144
เด็กหญิงฐิตารีย์  เชื้อทองคำ
ป.6
โรงเรียนสิ่นหมิ่น
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1145
เด็กหญิงฐิตารีย์  ธูปบูชา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1146
เด็กหญิงฐิตารีย์  สุวรรณเทพ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1147
เด็กหญิงฐิติกาญจน์  วงศ์ทรัพย์อิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1148
เด็กหญิงฐิติกานต์  บัวคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1149
เด็กหญิงฐิติชญา  จินดาพงษ์
ป.5
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1150
เด็กหญิงฐิติพร  เกตุวรภัทรา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1151
เด็กหญิงฐิติพร  ไตรพรมมา
ป.5
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1152
เด็กหญิงฐิติรัตน์  จันทะคา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1153
เด็กหญิงฐิติรัตน์  นาคยิ้ม
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1154
เด็กชายฐิติวัฒน์  รีชีวะ
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1155
เด็กหญิงฑิตฐิตา  สุขเกษม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1156
เด็กชายอินทัช  โพธิ์กระจ่าง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
พิษณุโลก เขต 1

ณ ตึก 4 อาคารศรีสโรชา ชั้น 3 ห้อง ป.3.5 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
ห้องสอบที่
 34
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1157
เด็กชายฒภัฒร์  ทิพมาศ
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1158
เด็กหญิงณญาดา  บุตระสอน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1159
เด็กชายณฐ  อ้นอินทร์
ป.5
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1160
เด็กชายณฐกร  เสืออ่ำ
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1161
เด็กชายณฐนนท์  รอดเทศ
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1162
เด็กหญิงณฐภร  วณิชชากร
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1163
เด็กหญิงณดลพร  อินหันต์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1164
เด็กชายณธาร  จุฑะพุทธิ
ป.5
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1165
เด็กชายณธีพัฒน์  ตันติจาตุพัฒน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1166
เด็กชายณพพล  หอมทอง
ป.5
โรงเรียนจ่าการบุญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1167
เด็กชายณภัทร  นาคสุขมูล
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1168
เด็กชายณภัทร  สายทิพย์จันทร์
ป.4
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1169
เด็กชายณภัทร  สิทธิยศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1170
เด็กหญิงณภัทร  แหยมดอนไพร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1171
เด็กหญิงณภัสรา  ลอยลม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1172
เด็กหญิงณภาภัช  ชัยชนะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1173
เด็กชายณรากร  กันอ่อง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1174
เด็กชายณราวิชญ์  คล้ายสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1175
เด็กหญิงณรินทร์ทิพย์  ศุภกนิษฐถวิล
ป.6
โรงเรียนจ่าการบุญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1176
เด็กหญิงณัจฉรียา  ศิริสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1177
เด็กหญิงณัชชา  มวลชู
ป.4
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1178
เด็กหญิงณัชชา  ยิ้มฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1179
เด็กหญิงณัชชา  หวังเจริญ
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1180
เด็กหญิงณัชภัค  ชัยพิทักษ์สุข
ป.5
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1181
เด็กชายณัฎฐ์ชนล  ศรีสรรพกิจ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1182
เด็กหญิงณัฎฐธิดา  อภิสิทธิ์เดชาชัย
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1183
เด็กหญิงณัฎฐนิช  ดำรงสิงห์สกุล
ป.6
โรงเรียนสิ่นหมิ่น
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1184
เด็กหญิงณัฎฐา  กีรติพงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1185
เด็กหญิงณัฏจิยาภรณ์  หมวกเพชร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1186
เด็กชายณัฏฐกรณ์  จั่นผ่อง
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1187
เด็กหญิงณัฏฐกันย์  ยะป๊อก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1188
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  แก้วพูลศรี
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1189
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  สุขชัย
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1190
เด็กหญิงณัฏฐธิดา  จอมประชา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1191
เด็กหญิงณัฏฐนันท์  ทรัพย์สุข
ป.4
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1192
เด็กชายอิศรา  ศิลาเกษ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
พิษณุโลก เขต 1

ณ ตึก 4 อาคารศรีสโรชา ชั้น 3 ห้อง ป.3.6 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
ห้องสอบที่
 35
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1193
เด็กหญิงณัฏฐนิช  จันทบุรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1194
เด็กหญิงณัฏฐริกา  คำวาง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1195
เด็กชายณัฐกร  รักษาศรี
ป.4
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1196
เด็กหญิงณัฐกฤตา  ไกรพัฒนพงษ์
ป.5
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1197
เด็กหญิงณัฐกฤตา  จันทวงษ์
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1198
เด็กหญิงณัฐกฤตา  ศรีเพ็ง
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1199
เด็กหญิงณัฐกันย์  ศรีสาคร
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1200
เด็กชายณัฐกิตติ์  สูงตรง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1201
เด็กชายณัฐจักร์  เจียมประสิทธิ์
ป.4
โรงเรียนจ่าการบุญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1202
เด็กชายณัฐชนน  คำสว่าง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1203
เด็กชายณัฐชนน  สนองคุณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1204
เด็กชายณัฐชยา  บัวกลม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1205
เด็กหญิงณัฐชา  เพ็ชรบูรณ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1206
เด็กหญิงณัฐชา  สระหงษ์ทอง
ป.6
โรงเรียนจ่าการบุญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1207
เด็กหญิงณัฐชานันท์  บางเบิด
ป.3
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1208
เด็กหญิงณัฐญา  เกิดลอย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1209
เด็กหญิงณัฐณิช  เขตสมัคร
ป.5
โรงเรียนเซนต์นิโกลาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1210
เด็กหญิงณัฐณิชา  ธนะวงค์
ป.4
โรงเรียนจ่าการบุญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1211
เด็กหญิงณัฐณิชา  นามวงศ์
ป.5
โรงเรียนจ่าการบุญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1212
เด็กหญิงณัฐณิชา  ปิ่นทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1213
เด็กหญิงณัฐณิชา  พรมสงฆ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1214
เด็กหญิงณัฐณิชา  พฤกษะวัน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1215
เด็กหญิงณัฐณิชา  โพธิ์ทอง
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1216
เด็กชายณัฐดนัย  คำราช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1217
เด็กชายณัฐดนัย  แดงโสภณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1218
เด็กหญิงณัฐธยาน์  บุญคง
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1219
เด็กหญิงณัฐธยาน์  สมศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1220
เด็กหญิงณัฐธิดา  จันทร์บรรจง
ป.5
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1221
เด็กหญิงณัฐธิดา  จันทร์อนันต์
ป.4
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1222
เด็กหญิงณัฐธิดา  ปุญญฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1223
เด็กหญิงณัฐธิดา  มังเหลา
ป.5
โรงเรียนจ่าการบุญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1224
เด็กหญิงณัฐธิดา  สุวรรณกาฬ
ป.5
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1225
เด็กชายณัฐนนท์  แซ่ลอ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1226
เด็กหญิงณัฐนรี  มีแสง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1227
เด็กหญิงณัฐนรี  โสสิงห์
ป.6
โรงเรียนสิ่นหมิ่น
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1228
เด็กชายเอกศิษฏ์  ทิมประดับ
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
พิษณุโลก เขต 1

ณ ตึก 5 อาคารบุปผานลิน ชั้น 2 ห้อง ป.1.6 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
ห้องสอบที่
 36
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1229
เด็กชายณัฐนันท์  เสือมั่น
ป.4
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1230
เด็กหญิงณัฐนิชา  นิเวทนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1231
เด็กชายณัฐปคัลภ์  เมฆดี
ป.3
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1232
เด็กชายณัฐพงษ์  นาละออง
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1233
เด็กหญิงณัฐพร  ยอดสงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1234
เด็กชายณัฐพล  เขียวใจดี
ป.3
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1235
เด็กชายณัฐพล  ท่าน้ำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1236
เด็กหญิงณัฐพัชร์  วงศ์เกี่ย
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1237
เด็กหญิงณัฐพิมล  โกศัย
ป.5
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1238
เด็กชายณัฐภัทร  ครุฑถ้วย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1239
เด็กชายณัฐภัทร  ชมโลก
ป.5
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1240
เด็กชายณัฐภัทร  เมโรนิต
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1241
เด็กชายณัฐภัทร  แสงสุวรรณ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1242
เด็กหญิงณัฐมน  อู่ทองมาก
ป.3
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1243
เด็กหญิงณัฐรัญชน์  พรมจันทร์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1244
เด็กหญิงณัฐรินันท์  จันทร์เทศ
ป.4
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1245
เด็กหญิงณัฐวดี  อุ่นอ่ำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1246
เด็กหญิงณัฐวรา  สังเกตุ
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1247
เด็กหญิงณัฐวลี  ปานมณี
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1248
เด็กชายณัฐวัชร  เพชรคง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1249
เด็กชายณัฐวัฒน์  จุ้ยแหวว
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1250
เด็กหญิงณัฐวิภา  สีหนาท
ป.6
โรงเรียนจ่าการบุญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1251
เด็กชายณัฐวุฒิ  พุดซา
ป.6
โรงเรียนสิ่นหมิ่น
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1252
เด็กชายณัฐวุฒิ  พุ่มประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนจ่าการบุญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1253
เด็กชายณัฐวุฒิ  ศรีสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1254
เด็กชายณัฐเสฐ  ณ ถลาง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1255
เด็กหญิงณิชมน  หุนสนอง
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1256
เด็กหญิงณิชา  สุมัชยา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1257
เด็กหญิงณิชากร  เพ็งปรางค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1258
เด็กหญิงณิชากร  เรืองเที่ยง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1259
เด็กหญิงณิชากร  หลวงแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1260
เด็กหญิงณิชากานต์  อุณเรศ
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1261
เด็กหญิงณิชาภัทร  โฆษิตคณิน
ป.4
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1262
เด็กหญิงณิชาภัทร  แจ๊ดล้อม
ป.3
โรงเรียนสิ่นหมิ่น
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1263
เด็กหญิงณิชาภัทร  ช่างพินิจ
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1264
เด็กหญิงไอรินทร์  โภคินดิษฐวัฒน์
ป.3
โรงเรียนสิ่นหมิ่น
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
พิษณุโลก เขต 1

ณ ตึก 5 อาคารบุปผานลิน ชั้น 2 ห้อง ป.1.5 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
ห้องสอบที่
 37
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1265
เด็กหญิงณิชาภัทร  มุสิกะปาน
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1266
เด็กหญิงณิชารีย์  โกวิทยานนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1267
เด็กชายดนัยนันท์  ศรีประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1268
เด็กชายดลชัย  สิงห์แก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1269
เด็กหญิงดลธิชา  โตเขียว
ป.5
โรงเรียนจ่าการบุญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1270
เด็กหญิงดลพรรณ  ธรรมโลกา
ป.6
โรงเรียนเซนต์นิโกลาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1271
เด็กหญิงดวงหทัย  สุจริต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1272
เด็กหญิงดาวตะวัน  ยรรยง
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1273
เด็กหญิงดุจฝัน  สร้อยสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1274
เด็กชายดุลวิทย์  เมฆยิ้ม
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1275
เด็กหญิงต้นรัก  นาคมี
ป.3
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1276
เด็กหญิงตรองขวัญ  วิชัย
ป.5
โรงเรียนสิ่นหมิ่น
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1277
เด็กชายต่อศักดิ์  โพธิ์คง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1278
เด็กชายติณณ์  พุ่มสอาด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1279
เด็กชายเตชนิธิ  สุขโชติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1280
เด็กชายเตชินท์  อินทร์เปี่ยม
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1281
เด็กหญิงเตชินี  รสพล
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1282
เด็กชายเถลิงศักดิ์  ฉิมสุด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1283
เด็กชายทรงสิทธิ์  พันเรือง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1284
เด็กชายทรัพย์ทวี  ด้วงสงกา
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1285
เด็กหญิงทิพมาศ  จุ้ยมีนวล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1286
เด็กหญิงทิพย์วรรณ  ศรศิริ
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1287
เด็กหญิงทิพย์อาภา  ลิ้มสกุล
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1288
เด็กชายทิม  มากบุญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์