ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
พิจิตร เขต 2

ณ โรงเรียนบ้านโป่งวัวแดง
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงจินดาวดี  จันทะสิงห์
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งวัวแดง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
2
เด็กหญิงณัฐพร  อ่วมเจริญ
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งวัวแดง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
3
เด็กหญิงธัญวรัตน์  ปุริมาโน
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดโพธิ์ทอง "ปกาสิตวิทยา"
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
4
เด็กหญิงธิดาวรรณ  ปานทอง
ป.5
โรงเรียนชุมชนวัดโพธิ์ทอง "ปกาสิตวิทยา"
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
5
เด็กหญิงนัทธมน  วุฑฒยากร
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดโพธิ์ทอง "ปกาสิตวิทยา"
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
6
เด็กชายพีรวิทย์  โล่นพันธ์
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งวัวแดง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
7
เด็กหญิงยชนา  หนูโชติ
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดโพธิ์ทอง "ปกาสิตวิทยา"
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
8
เด็กชายรัชชานนท์  ตรีเหรา
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งวัวแดง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
9
เด็กหญิงรุจิรารัตน์  สมบูรณ์
ป.5
โรงเรียนชุมชนวัดโพธิ์ทอง "ปกาสิตวิทยา"
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
10
เด็กชายวรยุทธ  จายะรัตน์
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งวัวแดง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
11
เด็กชายสุทธิพร  ฤทธิ์กระจาย
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งวัวแดง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
พิจิตร เขต 2

ณ โรงเรียนบ้านโป่งวัวแดง
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
12
นางสาวกรรณิการ์  ชัยฤทธิ์
ม.3
โรงเรียนชุมชนวัดโพธิ์ทอง "ปกาสิตวิทยา"
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
13
เด็กหญิงจันทกานต์  ประเสริฐน้อย
ม.2
โรงเรียนบ้านโป่งวัวแดง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
14
เด็กหญิงณัฐฌานุช  สำแดงเดช
ม.2
โรงเรียนบ้านโป่งวัวแดง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
15
นายนรินทร์  ฉิมบุรี
ม.3
โรงเรียนบ้านโป่งวัวแดง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
16
เด็กหญิงน้ำเพชร  กาสี
ม.2
โรงเรียนบ้านโป่งวัวแดง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
17
เด็กชายประพัฒน์  ไพรโรด
ม.1
โรงเรียนบ้านโป่งวัวแดง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
18
นางสาวรัตนาภรณ์  วงษ์สุวรรณ
ม.3
โรงเรียนบ้านโป่งวัวแดง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
19
นางสาววรรณิสา  ปัณราช
ม.3
โรงเรียนชุมชนวัดโพธิ์ทอง "ปกาสิตวิทยา"
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
20
เด็กหญิงวาสนา  โลหิตดี
ม.3
โรงเรียนชุมชนวัดโพธิ์ทอง "ปกาสิตวิทยา"
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
21
นางสาวศรีแพร  พันคง
ม.3
โรงเรียนบ้านโป่งวัวแดง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
22
เด็กชายศุภวัฒน์  กองชัยสงค์
ม.1
โรงเรียนบ้านโป่งวัวแดง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
23
นางสาวสุชาดา  ศรีวงษ์
ม.3
โรงเรียนบ้านโป่งวัวแดง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
24
นางสาวสุนิษา  จันทร์เจริญ
ม.3
โรงเรียนชุมชนวัดโพธิ์ทอง "ปกาสิตวิทยา"
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
25
นางสาวอภิญญา  วังคะฮาด
ม.3
โรงเรียนชุมชนวัดโพธิ์ทอง "ปกาสิตวิทยา"
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
26
เด็กชายอัฉริยะ  พระเมือง
ม.3
โรงเรียนบ้านโป่งวัวแดง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
พิจิตร เขต 2

ณ โรงเรียนบ้านโป่งวัวแดง
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
27
เด็กหญิงกรรณิกา  ดีสารพัน
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งวัวแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
28
เด็กชายณัฐวุฒิ  พากิโต
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดโพธิ์ทอง "ปกาสิตวิทยา"
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
29
เด็กหญิงธัญลักษณ์  เกตุชมภู
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งวัวแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
30
เด็กหญิงบุรัสกร  โคตรวงษ์ศา
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งวัวแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
31
เด็กหญิงพลอยไพริน  อินทร์ประสาท
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งวัวแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
32
เด็กหญิงพัชรพร  วงศ์พิจิตร
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งวัวแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
33
เด็กหญิงระพีพัฒน์  แดงวิจิตร
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งวัวแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
34
เด็กชายวีระพันธ์  ประทุมทอง
ป.5
โรงเรียนชุมชนวัดโพธิ์ทอง "ปกาสิตวิทยา"
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
35
เด็กชายศรายุทธ  พ่วงชาวนา
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดโพธิ์ทอง "ปกาสิตวิทยา"
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
36
เด็กชายสิรภพ  ยอดอ่วม
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดโพธิ์ทอง "ปกาสิตวิทยา"
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
37
เด็กชายอนุชิต  โตรื่น
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดโพธิ์ทอง "ปกาสิตวิทยา"
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์