ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
พิจิตร เขต 1

ณ อาคาร1 โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กชายกนก  วรรณจันทึก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
2
เด็กหญิงกมลชนก  นาควิจิตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
3
เด็กชายกฤช  กฤติยา
ป.6
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
คณิตประถม
4
เด็กชายกฤษฏิ์ติพงศ์  จัทรเดช
ป.3
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
5
เด็กหญิงกัญจน์รัตน์  อำพันพงษ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
6
เด็กชายกัณฑ์ตพัฒน์  ยอมสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
7
เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  เสนะจำนงค์
ป.6
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
คณิตประถม
8
เด็กชายกันตณัช  โภชนะสมบัติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
9
เด็กหญิงกันยารัตน์  สุขเจริญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
10
เด็กหญิงกัลย์สุดา  บุญปราบ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
11
เด็กหญิงกุลิสรา  พุ่มเจริญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
12
เด็กหญิงเกวลิน  สอนสุด
ป.3
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
13
เด็กหญิงขวัญตา  จีนยี่
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
14
เด็กชายคณิศร  สอนสุข
ป.3
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
15
เด็กชายคุณากร  พรมศร
ป.3
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
16
เด็กชายจักกฤษ  ทองเพ็ง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
17
เด็กชายจักรกฤษณ์  ไชยเทศ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
18
เด็กหญิงจันทร์จิรา  ทันนิเทศ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
19
เด็กหญิงจันทิมา  มุสิกะพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
20
เด็กหญิงจิดาภา  กองอ้น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
21
เด็กชายจิรภัทร  เอ็นสาร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
22
เด็กหญิงจีรณา  กวยมั่ง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
23
เด็กหญิงจุฑารตน์  คำค้อม
ป.3
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
24
เด็กหญิงจุไรรัตน์  ขุนด่าน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
25
เด็กหญิงเจนจิรา  มากะนัด
ป.3
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
26
เด็กหญิงชญาดา  ชูกะนันท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
27
เด็กหญิงชญาภา  ชูกะนันท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
28
เด็กหญิงชนัญญา  เกิดรักสกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
29
เด็กชายชยพล  โคกทัพ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
30
เด็กชายชยพล  หัสแดง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
31
เด็กชายชัยรัฐ  กิฬานันทน์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
32
เด็กชายชาญวิทย์  สนเปี่ยม
ป.3
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
33
เด็กชายญาณพัฒน์  ครุฑจันทร์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
34
เด็กหญิงญาณิศา  ผลปราชญ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
35
เด็กชายณภัทร  เปลื้องหน่าย
ป.3
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
พิจิตร เขต 1

ณ อาคาร 1 โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กหญิงณภัทร  รักษานาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
37
เด็กหญิงณัชชา  คำงาม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
38
เด็กชายณัฏฐพล  ฟักแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
39
เด็กหญิงณัฐจิตร  ศรีโพธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
40
เด็กหญิงณัฐชยา  สุขเล็ก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
41
เด็กหญิงณัฐชา  อ่อนมี
ป.6
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
คณิตประถม
42
เด็กหญิงณัฐธยาน์  สารฟู
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
43
เด็กหญิงณิชาภัทร  นาคนามอรุณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
44
เด็กชายดนุพงษ์  สุขหนุน
ป.3
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
45
เด็กชายดุลยวัต  วังล้อม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
46
เด็กชายตะวัน  ผาบน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
47
เด็กชายเทพนฤน  อินทุสม
ป.3
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
48
เด็กชายธนโชติ  เฉลิมสถาน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
49
เด็กชายธนโชติ  เมฆดำรงศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
50
เด็กหญิงธนพร  อัศวโกวิทไวโรจน์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
51
เด็กชายธนภัทร  ประสาทสีดำ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
52
เด็กหญิงธนัชญา  พิลึก
ป.6
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
คณิตประถม
53
เด็กหญิงธนัญญา  ทองอินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
54
เด็กชายธเนศ  ชมญาติ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
55
เด็กชายธรพัฒน์  น้ำทิพย์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
56
เด็กชายธัชพล  สงวนสุข
ป.3
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
57
เด็กหญิงธัญจิรา  คล้ายผูก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
58
เด็กหญิงธัญญาพร  ขวัญยาใจ
ป.6
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
คณิตประถม
59
เด็กชายธัญเทพ  กัณฑะษา
ป.5
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
คณิตประถม
60
เด็กชายธีรเมต  ช่วยพยุง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
61
เด็กชายธีระวีร์  พิพัฒนกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
62
เด็กชายนนทวัฒน์  เคลือบยิ้ม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
63
เด็กชายนพณัฐ  เดือนหงาย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
64
เด็กชายนภันต์  สว่างเมฆ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
65
เด็กหญิงนภัสกร  ภู่ผะกา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
66
เด็กชายนราวิชญ์  งามบัญชาการ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
67
เด็กชายนราวิชญ์  ชาญณรงค์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
68
เด็กชายนฤเบศ  แพปาน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
69
เด็กหญิงนลิน  ชายเพ็ชร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
70
เด็กชายนันทภพ  ริตนันท์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
พิจิตร เขต 1

ณ อาคาร 1 โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กหญิงนิชนันท์  เอี่ยมราคิน
ป.3
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
72
เด็กชายบุญยกร  พันธนะ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
73
เด็กหญิงบุญวาส  วิมล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
74
เด็กหญิงบุรัสกร  เกิดรักสกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
75
เด็กหญิงบุษกร  เกตุปทุม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
76
เด็กชายปภินวิทย์  เนืองนุช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
77
เด็กชายปรัชญาพงษ์  มโนศิลปกร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
78
เด็กหญิงปรามิตา  จันทสมิต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
79
เด็กหญิงปัญญดา  ทองอินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
80
เด็กชายปัณณธร  เกตุหอม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
81
เด็กหญิงปานพร  กรวยศิริวงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
82
เด็กหญิงปานวาด  กรวยศิริวงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
83
เด็กหญิงปิยะพร  อัตชู
ป.6
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
คณิตประถม
84
เด็กหญิงปุณยาพร  พลายกุมพล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
85
เด็กหญิงผกาวรรณ  คัชมาตย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
86
เด็กชายพงศกร  มาตรสิงห์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
87
เด็กชายพงศ์ภัศ  เลาวกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
88
เด็กหญิงพรสวรรค์  มณีรอด
ป.3
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
89
เด็กชายพฤศศิน  สุทธิประภา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
90
เด็กชายพศิน  เกตุศักดิ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
91
เด็กหญิงพิชญธิดา  กลัดแก้ว
ป.3
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
92
เด็กชายพิชาภพ  พฤกษะวัน
ป.3
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
93
เด็กหญิงพิชาภรณ์  จันทร์ชาวนา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
94
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ปานเอม
ป.3
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
95
เด็กหญิงพิมพ์พิชญา  ทัดเที่ยง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
96
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  แก้วประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
97
เด็กหญิงพิมพ์  เกษร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
98
เด็กชายพิสิษฐ์  วีระวัธนชัย
ป.3
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
99
เด็กหญิงพีรธาดา  วงค์ละมาย
ป.3
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
100
เด็กชายพีรภัทร  สว่างเมฆ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
101
เด็กชายพีรภัทร์  ทับทิม
ป.3
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
102
เด็กชายพุฒิพงศ์  ช้างมา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
103
เด็กชายพุทธรักษ์  โสดถานา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
104
เด็กชายภครพล  เหล่าเขตกิจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
105
เด็กชายภัควัต  ทองเชื้อ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
พิจิตร เขต 1

ณ อาคาร 1 โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กหญิงภัททิยา  ชาญณรงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
107
เด็กชายภัทรดนัย  จุลพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
108
เด็กชายภัทรภณ  ทัดเที่ยง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
109
เด็กหญิงภัทรวดี  ปานทิม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
110
เด็กชายภาณุวัฒน์  ช้ำกล่ำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
111
เด็กชายภูชิสส์  ภู่รักษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
112
เด็กชายภูมิพัฒน์  บุญพิทักษ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
113
เด็กหญิงภูริชญา  อยู่สินไชย
ป.3
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
114
เด็กชายภูริพันธ์  พันธนะพิริยกร
ป.3
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
115
เด็กหญิงมกรา  บุญเรือง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
116
เด็กหญิงมณฑิตา  ไมนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
117
เด็กหญิงมณีจันทร์  ศรีภิรมย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
118
เด็กหญิงมณีรัตน์  ดีมั่น
ป.3
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
119
เด็กหญิงเมณัฐการ์  สุขหนุน
ป.3
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
120
เด็กชายยศพล  นุชอำพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
121
เด็กหญิงรตา  หลีเกษม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
122
เด็กชายรพีภัทร  ลีฬหะวิโรจน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
123
เด็กหญิงรสริน  โพธิ์แก้ว
ป.6
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
คณิตประถม
124
เด็กชายรังสิโรจณ์  กุลเพชรจิระ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
125
เด็กชายรัฐกร  ดอกเทียน
ป.3
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
126
เด็กหญิงลักษิกา  ยุระมาศ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
127
เด็กชายวชิรวิชญ์  พัฒนพงษ์ศักดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
128
เด็กหญิงวนิชชา  เอี่ยมสอาด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
129
เด็กชายวรโชติ  ฤทธิ์คล้าย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
130
เด็กหญิงวรพรรณ  ทองน้อย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
131
เด็กหญิงวรรณษา  บุญพรม
ป.6
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
คณิตประถม
132
เด็กหญิงวรรณษา  เรืองน้อย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
133
เด็กหญิงวรวลัญช์  ตั้งศรีวงศ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
134
เด็กชายวรเศรษฐ์  รัตนพุกวรพงค์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
135
เด็กหญิงวราภรณ์  ใจจำนงค์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
136
เด็กหญิงวราภรณ์  มั่งมี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
137
เด็กชายวรินทร  ใจบุญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
138
เด็กหญิงวรินทรา  สุขสมัคร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
139
เด็กหญิงวลัญช์รัตน์  บุญเปี่ยม
ป.3
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
140
เด็กหญิงวลัยกร  ศรีบุรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
พิจิตร เขต 1

ณ อาคาร 1 โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กชายวิศิษฏ์  บัวใหญ่รักษา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
142
เด็กหญิงวีนัส  แสนสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
143
เด็กหญิงศรินทร์ทิพย์  ตั้งศรีวงค์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
144
เด็กหญิงศรีมนัส  นวลจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
145
เด็กหญิงศิริกาญจน์  ชูเมือง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
146
เด็กหญิงศิริพร  แก้วกาญจนะวงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
147
เด็กชายศุภณัฐ  ดีโต
ป.3
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
148
เด็กหญิงศุภวรรณ  อิ่มใจกล้า
ป.3
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
149
เด็กชายสัณหณัฐ  อุดแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
150
เด็กชายสิทธิ์วโรจน์  ศรีสังข์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
151
เด็กชายสิรวิชญ์  จูมาศ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
152
เด็กหญิงสุทธิตา  แสงดอกไม้
ป.3
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
153
เด็กชายสุทธีกานต์  ทองห่วง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
154
เด็กหญิงสุพัชชา  พิมลบุตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
155
เด็กหญิงสุพัชญา  มิ่งขวัญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
156
เด็กหญิงสุพิชญา  บุตรปรารมย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
157
เด็กหญิงสุภัสสรา  พวกน้อย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
158
เด็กหญิงสุภารัตน์  นงนุช
ป.3
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
159
เด็กชายสุรศักดิ์  สนั่นทุ่ง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
160
เด็กชายเสฏฐวุฒิ  สำรวล
ป.3
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
161
เด็กชายอกนิษฐ์  พูลคล้าย
ป.6
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
คณิตประถม
162
เด็กหญิงอชิรญา  ประยงค์หอม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
163
เด็กชายอนุวัฒน์  นามนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
164
เด็กชายอเนชา  คชรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
165
เด็กชายอภิเดช  ตั้งใจ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
166
เด็กหญิงอรวรรณ  หงษ์สัมฤทธิ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
167
เด็กชายอัจฉริยะ  ทราลำ
ป.6
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
คณิตประถม
168
เด็กหญิงอาซียา  สุขกุดี
ป.3
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
169
เด็กชายอานุภาพ  ค้ำเลิศ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
170
เด็กหญิงอารีญา  กล้าการนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
171
เด็กหญิงอารียา  ก๊กมาศ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
พิจิตร เขต 1

ณ อาคาร 1 ชั้น 2 โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
172
เด็กหญิงกชกร  ดอกเทียน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
173
เด็กหญิงกชกร  ศรีผา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
174
เด็กหญิงกชพร  เปลี่ยนกริม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
175
เด็กหญิงกนกรัตน์  กล่อมอิ่ม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
176
เด็กชายกนกศักดิ์  ทองตะลุง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
177
เด็กหญิงกมลชนก  ยินดี
ป.3
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
178
เด็กหญิงกรกมล  พรไพโรจน์ศิริ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
179
เด็กหญิงกรชวัล  ไชยชมภู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
180
เด็กหญิงกรองทอง  กันฟัก
ป.3
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
181
เด็กชายกรัณฑพงศ์  อารีรักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
182
เด็กชายกฤติน  เชิดฉาย
ป.3
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
183
เด็กหญิงกวินธิดา  สวัสดี
ป.3
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
184
เด็กชายกวี  เที่ยงอยู่
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
185
เด็กหญิงกัญญ์วรา  เพื่อนประเสริฐ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
186
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  แย้มเกษร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
187
เด็กหญิงกัญญาพัชร  น้อยพันธ์
ป.6
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
วิทย์ประถม
188
เด็กชายกันตภูมิ  ด้วงนิ่ม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
189
เด็กหญิงกันยาพร  พาที
ป.3
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
190
เด็กหญิงกัลย์สุดา  ปานแย้ม
ป.3
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
191
เด็กชายการณ์  สุขสมบูรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
192
เด็กหญิงกิตติญาพร  ทองแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
193
เด็กชายกิตติธัช  แท่งทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
194
เด็กชายกิตติพจน์  คงเกษม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
195
เด็กชายกิตติพัฒน์  วิลัยรัตน์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
196
เด็กชายกิตติพัทธ์  ประไพภักดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
197
เด็กหญิงกิตติมา  เจริญพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
198
เด็กหญิงกิตติยา  เปี่ยมงาม
ป.6
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
วิทย์ประถม
199
เด็กหญิงกีรติกานต์  ศรีสกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
200
เด็กชายกุมภา  เจนสาริกิจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
201
เด็กหญิงกุลนาถ  โพธิพะเนา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
202
เด็กหญิงเกศวิไล  สังข์ทอง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
203
เด็กหญิงเกศิณี  ศรีอาวุธ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
204
เด็กหญิงขวัญสกุล  อุทัยวัฒนานนท์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
205
เด็กชายเขมชาติ  ยอดวิญญูวงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
206
เด็กหญิงคณัสนันท์  จันทร์ส่อง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
พิจิตร เขต 1

ณ อาคาร 1 ชั้น 2 โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
207
เด็กชายจักรภูมิ  สร้อยวิชา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
208
เด็กหญิงจันทร์ทิพย์  พงศ์ศิริวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
209
เด็กหญิงจิรประภา  สุยะพอ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
210
เด็กชายจิรวัฒน์  พุ่มไพจิตร
ป.6
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
วิทย์ประถม
211
เด็กหญิงจิระพิญญา  ครูมาตย์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
212
เด็กชายจิราวัฒน์  พึ่งประดิษฐ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
213
เด็กหญิงจีรวรรณ  ถินเรือง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
214
เด็กหญิงเจรนันท์  แพรเปีย
ป.3
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
215
เด็กชายเจริญพร  สิงห์โตแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
216
เด็กชายเจษฏา  นพรัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
217
เด็กชายเฉลิมวัน  อ้นจันทึก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
218
เด็กชายชนกร  ศรีสิงห์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
219
เด็กหญิงชนัญชิดา  วังศรีคูณ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
220
เด็กหญิงชนัญชิดา  สอนสุด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
221
เด็กหญิงชนัญพร  ปัญญาธิติพงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
222
เด็กหญิงชนากานต์  ไกรแก้ว
ป.3
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
223
เด็กหญิงชนากานต์  รักษาพล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
224
เด็กหญิงชนิกานต์  บริบูรณ์โพธิรัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
225
เด็กหญิงชมพูนุท  หลีจู
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
226
เด็กชายชยกร  รัตนคร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
227
เด็กชายชยพล  แดนสีแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
228
เด็กชายชยพล  สุขเขียว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
229
เด็กชายชยานนท์  ศรีมณฑา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
230
เด็กหญิงชลธิชา  ปัญญาวิจารณกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
231
เด็กชายชลันทร  ภาษิตานนท์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
232
เด็กชายชัยนันท์  กริ่งจันทร์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
233
เด็กชายชัยวิชญ์  สิงสนอง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
234
เด็กชายชาคริต  เอี่ยมสะอาด
ป.3
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
235
เด็กหญิงชิดชนก  สมสุข
ป.3
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
236
เด็กชายชิติพัทธ์  โนนมี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
237
เด็กชายชินภัทร  ตาหงษ์ทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
238
เด็กชายชิษณุพงษ์  แตงอ่อน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
239
เด็กหญิงโชติมา  จำปานา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
240
เด็กหญิงโชษิตา  เพิ่มพรม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
241
เด็กหญิงฌณิภัทร  พวงทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
พิจิตร เขต 1

ณ อาคาร 1 ชั้น 2 โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
242
เด็กหญิงฌาติมา  มัฌชิมา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
243
เด็กหญิงญาณิศา  บุญเจริญ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
244
เด็กหญิงญาราภรณ์  สุขผล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
245
เด็กหญิงฐิตาพร  ตุระพงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
246
เด็กหญิงฐิตารีย์  พลัง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
247
เด็กหญิงฐิติชญา  ยอดเกตุ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
248
เด็กชายฐิติภัทร  ทองประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
249
เด็กหญิงณชนก  สังข์จันทร์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
250
เด็กชายณฐกร  สุขเล็ข
ป.3
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
251
เด็กหญิงณฐกาญจน์  ศรีทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
252
เด็กชายณภัทร  อินทะกะ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
253
เด็กหญิงณหทัย  อมรศักดิ์สวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
วิทย์ประถม
254
เด็กหญิงณัชชา  ประสพสิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
255
เด็กหญิงณัชชา  พรมจาด
ป.3
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
256
เด็กชายณัฎฐศรัณย์  สุวรรณศีรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
257
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  พิลึก
ป.3
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
258
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  สิงห์นาท
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
259
เด็กหญิงณัฏฐ์ธยาน์  ศรีสังข์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
260
เด็กหญิงณัฐกาญจน์  ริตนันท์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
261
เด็กชายณัฐชวิศ  ดุสิตสุนทรกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
262
เด็กหญิงณัฐณิชา  หย่ำวิลัย
ป.3
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
263
เด็กหญิงณัฐณิฌา  ดุสิตสุนทรกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
264
เด็กชายณัฐธวัช  เมฆอับ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
265
เด็กหญิงณัฐนรี  บุญรอด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
266
เด็กหญิงณัฐนิชา  ศิริไกรวัฒนาวงศ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
267
เด็กชายณัฐพล  โรเด
ป.3
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
268
เด็กชายณัฐพัชร์  จันทรประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
269
เด็กชายณัฐภูมิ  ศิริมังคโล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
270
เด็กหญิงณัฐรัตน์  แสงสุวรรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
271
เด็กชายณัฐวัตร  ทัดเที่ยง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
272
เด็กชายณัฐศักดิ์  สาลิกา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
273
เด็กหญิงณิชชรีย์  โชควรเลิศธนนท์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
274
เด็กหญิงณิชนันท์  เสาะซิ้ว
ป.3
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
275
เด็กหญิงณิชาภัทร  แตงณรงค์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
276
เด็กชายดนุวศิน  ตงเท่ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
พิจิตร เขต 1

ณ อาคาร 1 ชั้น 2 โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
277
เด็กหญิงเด็กหญิงวรรณิภา  เขียวศรี
ป.6
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
วิทย์ประถม
278
เด็กหญิงตวงพร  ยกเชื้อ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
279
เด็กชายตวัฒน์วงศ์  กาญจนะ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
280
เด็กหญิงตุลยดา  บุญสินชัย
ป.6
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
วิทย์ประถม
281
เด็กหญิงทรรศนีย์  สรสิทธิ์รุ่งสกุล
ป.5
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
วิทย์ประถม
282
เด็กชายทัตพงษ์  พูลสวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
283
เด็กหญิงทัตพร  ทัดเที่ยง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
284
เด็กหญิงทิฆัมพร  พรมมา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
285
เด็กชายธนกร  นุตตะโร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
286
เด็กชายธนกร  เพ็ชรพงศ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
287
เด็กชายธนกร  วัฒนธานินทร์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
288
เด็กชายธนนิธิโรจน์  บรรเจิดศิลป์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
289
เด็กหญิงธนพร  จินาพันธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
290
เด็กชายธนพัฒน์  ขุนแร่
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
291
เด็กหญิงธนภรณ์  เอมใจ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
292
เด็กชายธนวัฒน์  ศรีสวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
293
เด็กชายธนวัฒน์  สิทธิโชติ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
294
เด็กหญิงธนัสถา  ไกรสอน
ป.3
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
295
เด็กหญิงธรรมสรณ์  ทับทิมแดง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
296
เด็กหญิงธวัลรัตน์  เอี้ยงหมี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
297
เด็กหญิงธัญชนก  ม่วงหมี
ป.3
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
298
เด็กชายธัญเทพ  ศรีเรือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
299
เด็กหญิงธัญวรัตม์  ขำฉา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
300
เด็กหญิงธันยาพร  แสวงสุข
ป.3
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
301
เด็กหญิงธารทิพย์  เคลือบทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
302
เด็กหญิงธารารัตน์  จันทร์เทศ
ป.5
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
วิทย์ประถม
303
เด็กหญิงธิดารัตน์  รุ่งเรือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
304
เด็กชายธีธัช  อินทรทัศน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
305
เด็กชายธีรภัทร์  สุทน
ป.3
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
306
เด็กชายธีรวัฒน์  ช่องวารินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
307
เด็กชายนครินทร์  ภู่เมือง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
308
เด็กหญิงนทีกานต์  คิดเก้ื้อการุณ
ป.6
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
วิทย์ประถม
309
เด็กหญิงนพรัตน์  สุขเกิด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
310
เด็กหญิงนภพรรณ  จันทะโก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
311
เด็กหญิงนภัค  เมธาวัชรินทร์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
พิจิตร เขต 1

ณ อาคาร 1 ชั้น 2 โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
312
เด็กชายนภัทร  รัตนากรภักดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
313
เด็กหญิงนภัส  เจริญสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
314
เด็กหญิงนภัสนันท์  ดินแดง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
315
เด็กชายนวพล  โสฬส
ป.3
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
316
เด็กหญิงนัทธ์ชนัน  เมืองรักษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
317
เด็กหญิงนันทกานต์  พันธุ์เอี่ยม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
318
เด็กหญิงนันทชพร  เพ็ชรนารถ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
319
เด็กหญิงนันท์นภัส  คัชมาตย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
320
เด็กชายนันทวัฒน์  ยมจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
321
เด็กชายนิธิพัตร  ดอนเดือนไพร
ป.6
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
วิทย์ประถม
322
เด็กชายนิพิฐพนธ์  สนอ่อง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
323
เด็กหญิงนุชฎา  บุญสาร
ป.3
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
324
เด็กหญิงบัณฑิตา  ใจบุญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
325
เด็กหญิงบุญญาพร  บุญวัดหงษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
326
เด็กชายบุญยะมิน  ปาละสันติ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
327
เด็กหญิงเบญจรัตน์  ราชา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
328
เด็กหญิงเบญญาภรณ์  โชหนู
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
329
เด็กหญิงเบญญาภา  จันทร์ประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
330
เด็กชายปฏิภาณ  ภานุมาตย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
331
เด็กชายปฏิม์กร  หมอนทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
332
เด็กชายปฐมพงษ์  มโนศิลปกร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
333
เด็กชายปฐมวงค์  พงศ์ทองคำวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
334
เด็กหญิงปทิตตา  แดนสีแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
335
เด็กชายปภังกร  โกฉิม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
336
เด็กหญิงปภาดา  นงนุช
ป.3
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
337
เด็กชายปรเมศร์  โตเทศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
338
เด็กชายปรเมศวร์  ใจซื่อ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
339
เด็กชายประเสริฐ  เพ็ชร์คง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
340
เด็กหญิงปรัชญา  ถาวร
ป.3
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
341
เด็กหญิงปราพิณศรี  สิงหาอาจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
342
เด็กหญิงปริชยา  ศรีสุเทพ
ป.5
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
วิทย์ประถม
343
เด็กหญิงปรียนันท์  สุขหนุน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
344
เด็กหญิงปวีณา  การสำเนียง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
345
เด็กหญิงปัณฑิตา  ยี่สุ่นแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
346
เด็กชายปาฏิหาริย์  ประสงค์ผล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
พิจิตร เขต 1

ณ อาคาร 1 ชั้น 2 โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
347
เด็กหญิงปุณธิดา  เจนสาริกิจ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
348
เด็กชายปุณยวัฒน์  สิงหะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
349
เด็กชายพงศภัค  ไทยตรง
ป.6
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
วิทย์ประถม
350
เด็กชายพงษ์พันธ์  สรรคพงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
351
เด็กชายพนธกร  ทิลานันท์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
352
เด็กหญิงพรปวีณ์  เมฆอ่ำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
353
เด็กหญิงพรพรรณ  ลิเพล
ป.3
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
354
เด็กหญิงพรีมลดา  เมฆชะอุ้ม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
355
เด็กชายพลลภัฒม์  เมฆโพธิ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
356
เด็กหญิงพลอยชมพู  ศรีนรคุตร
ป.6
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
วิทย์ประถม
357
เด็กหญิงพลอยรัมภ์ภา  ผิวเพชรดี
ป.3
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
358
เด็กหญิงพสุ  เดือนเพ็ญ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
359
เด็กหญิงพัชรวรรณ  หงษ์ลอยลม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
360
เด็กชายพัทธดนย์  ตันติเอมอร
ป.6
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
วิทย์ประถม
361
เด็กหญิงพัทธนันท์  ชัยศิริ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
362
เด็กหญิงพัทธานันท์  เกียรติพงษ์พันธ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
363
เด็กหญิงพิชญาภรณ์  กลัดเจริญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
364
เด็กหญิงพิชาพรรณ  ทรัพย์มา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
365
เด็กชายพิพัฒน์  จันทร์ชาวนา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
366
เด็กหญิงพิมดาว  ประมูลชัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
367
เด็กหญิงพิมพกา  เทียมสอน
ป.3
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
368
เด็กชายพิสิษฐ์  เพ็ชรพงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
369
เด็กหญิงแพรทิพย์  ฉิมพานิขย์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
370
เด็กหญิงแพรวา  จันทรเทศ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
371
เด็กหญิงแพรอัมต์พร  ผิวเพชรดี
ป.3
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
372
เด็กหญิงภคพร  เกียรติ์อนันต์กุล
ป.6
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
วิทย์ประถม
373
เด็กชายภคพล  คัชมาตย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
374
เด็กหญิงภวิตรา  สร้อยนอก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
375
เด็กหญิงภวิษย์พร  กองกันภัย
ป.6
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
วิทย์ประถม
376
เด็กชายภศวัฒน์  เอนกพงษ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
377
เด็กชายภศวีร์  เอนกพงษ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
378
เด็กชายภัทรพงศ์  สถาพรวรกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
379
เด็กหญิงภัศรา  จุลพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
380
เด็กหญิงภาพตะวัน  นาคอ่อน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
381
เด็กชายภาสวัตน์  บุญมี
ป.3
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
พิจิตร เขต 1

ณ อาคาร 1 ชั้น 2 โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
382
เด็กหญิงภีมรา  กันเจียก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
383
เด็กชายภูมิภัช  จิรัฐเดชากุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
384
เด็กชายมนฑพัชร  อินขำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
385
เด็กหญิงมานิตา  พึ่งมิ่ง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
386
เด็กหญิงมานิตา  สุดเลิศ
ป.6
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
วิทย์ประถม
387
เด็กชายมินธาดา  มณีกัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
388
เด็กหญิงมุทิตา  จรัญรัตนศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
389
เด็กชายเมธาสิทธิ์  ธรรมพงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
390
เด็กหญิงเมษิยา  กลั่นแสง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
391
เด็กหญิงรวิสรา  กล่อมรักษา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
392
เด็กหญิงรักษิมา  วิจันทร์ตา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
393
เด็กหญิงรัญชิดา  อมรอมตะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
394
เด็กชายรัฐนันท์  ริตนันท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
395
เด็กหญิงรัตน์รพี  ลีฬหวิโรจน์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
396
เด็กหญิงรุจิรา  ขันตีแก้ว
ป.3
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
397
เด็กชายวทัญญู  ผลปราชญ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
398
เด็กหญิงวรัญญา  หนูอุ่ม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
399
เด็กหญิงวริศรา  เจริญสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
400
เด็กหญิงวริศรา  ดอกเทียน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
401
เด็กหญิงวัชรินทร์  หัตถาจารย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
402
เด็กชายวายุ  มันตะสูตร
ป.3
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
403
เด็กชายวิชญ์พล  สงวนสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
404
เด็กหญิงวิภาพร  ปัณควนิช
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
405
เด็กชายวิเศษ  สุขโอสถ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
406
เด็กชายวีรกุล  วสันติวงศ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
407
เด็กชายวีรภัทร  ขมินทกูล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
408
เด็กชายศรัณย์  พุ่มเผย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
409
เด็กหญิงศศิกร  วัชรพนาพงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
410
เด็กหญิงศศิกานต์  กันเจียก
ป.3
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
411
เด็กหญิงศศิกานต์  บุญตา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
412
เด็กหญิงศศิธร  เดชสนธิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
413
เด็กชายศักดิ์ศรี  มั่งคล้าย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
414
เด็กหญิงศิรภัสสร  ยังกลาง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
415
เด็กหญิงศิริพรรษา  เชยชูศรี
ป.3
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
416
เด็กชายศิวกร  สถาพรวรกุล
ป.3
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
พิจิตร เขต 1

ณ อาคาร 1 ชั้น 2 โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
417
เด็กชายศิวโรจน์  เรืองจันทร์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
418
เด็กหญิงศิวารยา  น่วมโพธิ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
419
เด็กหญิงศีรนา  ศรีโสภณ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
420
เด็กหญิงศุภจิรา  จุลกะระวี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
421
เด็กหญิงศุภพร  ทับมั่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
422
เด็กชายศุภวิชญ์  อุ่นมา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
423
เด็กหญิงศุภาพิชญ์  เกิดประดิษฐ์
ป.6
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
วิทย์ประถม
424
เด็กชายสนธิ  รีเรียง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
425
เด็กชายสหิษฐา  เอี่ยมกำแหง
ป.6
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
วิทย์ประถม
426
เด็กหญิงสัณห์ฤทัย  จักรวิเชียร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
427
เด็กชายสันติราษฎร์  มูลชาติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
428
เด็กชายสิทธิภาคย์  พันธ์เขียว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
429
เด็กชายสิรภพ  ภูเตาะ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
430
เด็กชายสิรวิชญ์  ศักดิ์เพ็ญศรี
ป.3
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
431
เด็กชายสิรวิชญ์  เอี่ยมวิจิตต์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
432
เด็กหญิงสิริอร  เดชอุ่ม
ป.5
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
วิทย์ประถม
433
เด็กชายสุกนก  รัตนวิชัย
ป.3
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
434
เด็กหญิงสุณิสา  ทองอิ่ม
ป.3
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
435
เด็กหญิงสุธินันท์  แก้วใจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
436
เด็กชายสุประดิษฐ์  แอรอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
437
เด็กหญิงสุพัณณดา  ไชยสิทธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
438
เด็กหญิงสุภจิรา  แสงกร่ำ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
439
เด็กหญิงสุภัสร  นุชบ้านป่า
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
440
เด็กหญิงสุภาวรรณ์  ศรีเมฆมาศ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
441
เด็กชายสุริยกมล  ประดุจพงษ์เพชร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
442
เด็กหญิงสุวนันท์  บานเย็นงาม
ป.6
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
วิทย์ประถม
443
เด็กหญิงสุวิชญา  สอนราช
ป.3
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
444
เด็กหญิงสุวิมล  เพ็ญสมบัติ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
445
เด็กหญิงอชิรญา  ดิษฐ์ชาวนา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
446
เด็กชายอดิเทพ  แสนลี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
447
เด็กหญิงอทิตยา  จันทร์เจริญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
448
เด็กชายอธิชนัน  สวัสดิ์เมือง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
449
เด็กชายอธิป  คุณสมบัติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
450
เด็กชายอธิป  เพขรพงศ์
ป.6
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
วิทย์ประถม
451
เด็กชายอธิยุต  ทัดเที่ยง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
พิจิตร เขต 1

ณ อาคาร 1 ชั้น 2 โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
452
เด็กหญิงอนัญญา  เนียมหอม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
453
เด็กหญิงอนัญญา  บุสดี
ป.3
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
454
เด็กชายอโนทัย  เข็มทอง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
455
เด็กหญิงอภัสราดา  เกตุอินทร์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
456
เด็กหญิงอภิชญา  ทองดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
457
เด็กหญิงอภิชญา  ฤทธิเดช
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
458
เด็กชายอภิเชษฐ์  กุตะนันท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
459
เด็กหญิงอภิญญา  อุโฆษกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
460
เด็กชายอภิณพ  บุสดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
461
เด็กหญิงอมรพรรณ  เหลียวสุวรรณ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
462
เด็กชายอริย์ธัช  บุญตอบ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
463
เด็กหญิงอริสรา  วรรณไพบูลย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
464
เด็กหญิงอริสา  แก้วอินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
465
เด็กหญิงอลินตา  กาญจนะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
466
เด็กชายอัคคพล  แสงวิมล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
467
เด็กหญิงอัมพาวรรณ  อรุณสะอาด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
468
เด็กหญิงเอมิกา  น้อยถึง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม