ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
พัทลุง เขต 1

ณ อาคารวาสิฏฐี ห้อง 131 โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกชกร  เอียดคง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
2
เด็กหญิงกชวรรณ  หมื่นผ่อง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
3
เด็กหญิงกนกนุช  หนูคง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
4
เด็กชายกนกอร  บุญมาก
ป.3
โรงเรียนบูรณะพัทศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
5
เด็กหญิงกนกอร  ร่วงเหมือน
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
6
เด็กหญิงกมลนัทธ์  เทพขวัญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
7
เด็กหญิงกมลลักษณ์  คงดำ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
8
เด็กหญิงกมลลักษณ์  ภักดี
ป.5
โรงเรียนเทศบาลคูหาสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
9
เด็กชายกรนนท์  เพชรทองขาว
ป.3
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
10
เด็กหญิงกรผกา  จอมประชา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
11
เด็กหญิงกรรติชา  พลวัฒน์
ป.3
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
12
เด็กหญิงกรรวี  จันสุกสี
ป.6
โรงเรียนเทศบาลคูหาสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
13
เด็กหญิงกริญญา  นาคช่วย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
14
เด็กชายกฤตกร  ทองบุรี
ป.5
โรงเรียนเทศบาลคูหาสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
15
เด็กชายกฤตกาศ  กาญจโนภาศ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
16
เด็กชายกฤตณัฐ  ชมบุญ
ป.4
โรงเรียนเทศบาลคูหาสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
17
เด็กชายกฤตนัย  มานะกุล
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
18
เด็กชายกฤตเมธ  จันทร์ดอน
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
19
เด็กหญิงกฤตินันท์  ปิยะพงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
20
เด็กหญิงกฤษณา  ดำช่วย
ป.3
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
21
เด็กหญิงกวินทิพย์  สุทธยศ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลคูหาสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
22
เด็กชายกษิดิ์เดช  ชูเกลี้ยง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
23
เด็กชายกษิดิ์เดช  ตราชู
ป.3
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
24
เด็กชายกษิดิ์เดช  พันธ์เศรษฐ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
25
เด็กชายกษิดิ์เดช  วัตรขาว
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
26
เด็กชายก้องภพ  ก่อกิตติพงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
27
เด็กชายกอบรัก  ขวัญแก้ว
ป.3
โรงเรียนเทศบาลคูหาสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
28
เด็กหญิงกัญญ์วรา  แมนยี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
29
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  รัตนพงค์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
30
เด็กหญิงกัญญาภัค  บุญรอด
ป.4
โรงเรียนเรวดีพัทลุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
31
เด็กหญิงกัฐ  วงศ์สุวรรณ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
32
เด็กหญิงกัณฑ์เกษม  หนูเกลี้ยง
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
33
เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  คำนวล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
34
เด็กชายกันต์กวี  แสงชาตรี
ป.6
โรงเรียนเทศบาลคูหาสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
35
เด็กชายกันตพิชญ์  ชูกลิ่น
ป.3
โรงเรียนเทศบาลคูหาสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
พัทลุง เขต 1

ณ อาคารวาสิฏฐี ห้อง 132 โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กหญิงกันตา  เกียรติเลขา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
37
เด็กชายกัปปน  เกื้อมา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
38
เด็กหญิงกัลยกร  คงประสิทธิ์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลคูหาสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
39
เด็กหญิงกาตินี  อรรถหิรัญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
40
เด็กหญิงกานต์พิชชา  ศิริวานิช
ป.5
โรงเรียนเทศบาลคูหาสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
41
เด็กหญิงกานต์สิรี  บงสุนันท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
42
เด็กชายกายสิทธิ์  อุทัยรังษี
ป.5
โรงเรียนเรวดีพัทลุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
43
เด็กชายกิตติคุณ  ชุมคช
ป.4
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
44
เด็กชายกิตติธัช  เทียนโพธิวัฒน์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
45
เด็กชายกิตติพงษ์  เรืองนุ่น
ป.5
โรงเรียนเทศบาลคูหาสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
46
เด็กหญิงกีรตี  กียะ
ป.4
โรงเรียนเทศบาลคูหาสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
47
เด็กหญิงเกศมณี  บุญเขตต์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลคูหาสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
48
เด็กชายเกียรติศักดิ์  สกลประกายกิจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
49
เด็กชายเกีรติประวัติ  นพนิช
ป.4
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
50
เด็กหญิงเขมจิรา  สุดใจ
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
51
เด็กหญิงเขมิสรา  พิรุณ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
52
เด็กหญิงคีตกานท์  ยั่งยืน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
53
เด็กชายคุนานนท์  ชูวิจิตร
ป.3
โรงเรียนเทศบาลคูหาสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
54
เด็กหญิงจรรยาพร  เกื้อฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลคูหาสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
55
เด็กชายจักรภัทร  เสริมแก้ว
ป.6
โรงเรียนเทศบาลคูหาสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
56
เด็กชายจักริน  สุขคุ้ม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
57
เด็กหญิงจานีล  ชมิทซ์
ป.3
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
58
เด็กหญิงจิณัฐตา  รามจันทร์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
59
เด็กหญิงจิดาภา  ขุนเจริญ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
60
เด็กชายจิรภิญญา  อินเรือน
ป.3
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
61
เด็กหญิงจิราพัชร  ดำยศ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
62
เด็กชายจิรายุ  ชูเรือง
ป.6
โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
63
เด็กชายเจตนิพัทธ์  รักชุม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
64
เด็กชายฉัฏธรพงศ์  เพ็งแจ่ม
ป.3
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
65
เด็กชายฉัตรมงคล  แซ่โซว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
66
เด็กชายฉันทพัฒน์  จันทร์เจือเเก้ว
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
67
เด็กหญิงชนกานต์  ปั้นเเก้ว
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
68
เด็กหญิงชนนิกานต์  เกื้อเส้ง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
69
เด็กชายชนะพล  สุดขาว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
70
เด็กหญิงชนัญชิดา  พงศาปาน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
พัทลุง เขต 1

ณ อาคารวาสิฏฐี ห้อง 133 โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กหญิงชนัญชิดา  ไหมชุม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
72
เด็กชายชนาธิป  หนูแป้น
ป.3
โรงเรียนเทศบาลคูหาสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
73
เด็กหญิงชไมพร  ปราบโลก
ป.3
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
74
เด็กชายชยธร  อาทรวิริยกุล
ป.5
โรงเรียนเทศบาลคูหาสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
75
เด็กชายชลันธร  นงค์นวล
ป.3
โรงเรียนเทศบาลคูหาสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
76
เด็กหญิงชลิตา  ทุ่มแก้ว
ป.3
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
77
เด็กชายชวกร  ฤทธิไชย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
78
เด็กหญิงชวัลลักษณ์  แก้วแหร้
ป.5
โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
79
เด็กชายชัยวัฒน์  กิ่งจันทึก
ป.6
โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
80
เด็กหญิงชาคริยา  ช่วยเกื้อ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลคูหาสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
81
เด็กชายชินวัตร  ชูแสวง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลคูหาสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
82
เด็กหญิงชิสา  อินทรสมบัติ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลคูหาสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
83
เด็กชายชุณหวัณ  เอียดเฉลิม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
84
เด็กหญิงชุติกาญจน์  ช่วยเรือง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลคูหาสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
85
เด็กหญิงชุติกาญจน์  ชุมคช
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
86
เด็กหญิงชุติมณฑน์  เต็มราม
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
87
เด็กหญิงโชติมันต์  จันทร์มูล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
88
เด็กหญิงญาณิสา  สาโรจน์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลคูหาสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
89
เด็กหญิงญานิศา  ชูดำ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
90
เด็กชายฐปณัช  จันทระ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
91
เด็กหญิงฐานิดา  หนูนวล
ป.6
โรงเรียนเทศบาลคูหาสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
92
เด็กหญิงฐานิตา  สว่างมณี
ป.6
โรงเรียนเทศบาลคูหาสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
93
เด็กหญิงฐิตาลี  นุ่นปาน
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
94
เด็กหญิงฐิติกาญจน์  ช่วยรอดหมด
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
95
เด็กหญิงฐิติกานต์  กลิ่นสวัสดิ์
ป.3
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
96
เด็กหญิงฐิตินันท์  นาคคง
ป.5
โรงเรียนเทศบาลคูหาสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
97
เด็กหญิงฑิตฐิตา  ฤทธิ์เดช
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
98
เด็กชายณฌัชชล  เพชรหัวบัว
ป.3
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
99
เด็กชายณฐธรรศ  เทพรักษ์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลคูหาสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
100
เด็กชายณฐพัฒน์  จงหวัง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
101
เด็กหญิงณฐิตา  เรืองพุทธ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
102
เด็กชายณภัทร  ณ พัทลุง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
103
เด็กชายณภัทร  ณ พัทลุง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
104
เด็กชายณภัทร  สรรพขาว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
105
เด็กชายณภัทร  อินถิติ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลคูหาสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
พัทลุง เขต 1

ณ อาคารวาสิฏฐี ห้อง 134 โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กชายณรงค์วิทย์  จันธำรงค์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
107
เด็กหญิงณัชชา  พิทักษ์บุญเขต
ป.3
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
108
เด็กหญิงณัฎฐกมล  ชูพุ่ม
ป.6
โรงเรียนเทศบาลคูหาสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
109
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ปรีติมากร
ป.4
โรงเรียนเรวดีพัทลุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
110
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  พลายดำ
ป.3
โรงเรียนบูรณะพัทศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
111
เด็กหญิงณัฐกฤตา  ธีระเวชชวงศ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลคูหาสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
112
เด็กชายณัฐชัจจ์  ฉิมรักษ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลคูหาสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
113
เด็กหญิงณัฐณิชา  ใจรักษ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลคูหาสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
114
เด็กหญิงณัฐณิชา  เนียมไหม
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
115
เด็กหญิงณัฐณิชา  แสงขาว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
116
เด็กหญิงณัฐณิชา  เเสงทอง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
117
เด็กหญิงณัฐธิดา  ณ พัทลุง
ป.3
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
118
เด็กหญิงณัฐนรี  บุญญาพิทักษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
119
เด็กหญิงณัฐนรี  ศรีชาย
ป.6
โรงเรียนเทศบาลคูหาสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
120
เด็กชายณัฐพงศ์  หนูอินทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
121
เด็กชายณัฐพล  บุญวิสูตร
ป.4
โรงเรียนเทศบาลคูหาสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
122
เด็กชายณัฐภัทร  วรรณกูล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
123
เด็กหญิงณัฐยมล  ภัทรธิติพันธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
124
เด็กหญิงณัฐรดี  เลิศบุรุษ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
125
เด็กหญิงณัฐรัชต์  หนูแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
126
เด็กหญิงณัฐวรา  นุชิต
ป.5
โรงเรียนเทศบาลคูหาสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
127
เด็กหญิงณัฐวรา  พรหมอินทร์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลคูหาสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
128
เด็กชายณัฐวีร์  ปิ่นทองพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
129
เด็กชายณัฐวุฒิ  วงศ์ดาว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
130
เด็กหญิงณิชกมล  พงศ์สุด
ป.3
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
131
เด็กหญิงณีรนันท์  แจงอาภาชล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
132
เด็กชายดนัยเทพ  ซ้ายเกล้า
ป.3
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
133
เด็กชายดลลชา  บุญฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
134
เด็กหญิงดาณิมา  ด้วงเอียด
ป.4
โรงเรียนเทศบาลคูหาสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
135
เด็กหญิงดารารัตน์  บัวศรี
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
136
เด็กหญิงตีรยา  ชนะพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
137
เด็กหญิงเตชินี  ขวัญทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
138
เด็กชายถิรธวัช  ชนะกิจ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลคูหาสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
139
เด็กชายทศธรรม  ทองหนัก
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
140
เด็กหญิงทองกนก  พงษ์เพชร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
พัทลุง เขต 1

ณ อาคารวาสิฏฐี ห้อง 135 โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กชายทักษิพงศ์  เพ็งจันทร์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลคูหาสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
142
เด็กหญิงทิพย์วรินทร  รุจิดาสกุลศิริ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
143
เด็กหญิงธติมา  จันทน์เสนะ
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
144
เด็กชายธนกร  ติกแก้ว
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
145
เด็กชายธนดล  แก้วด้วง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
146
เด็กชายธนดล  จันทร์เทพ
ป.3
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
147
เด็กหญิงธนพร  สมเเก้ว
ป.3
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
148
เด็กชายธนพล  อนุมณี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
149
เด็กหญิงธนภร  ปาละวงศ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
150
เด็กชายธนภัทร  ชุมจันทร์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
151
เด็กชายธนภัทร  อมรวิริยะชัย
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
152
เด็กชายธนภูมิ  ด้วงเอียด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
153
เด็กชายธนมินท์  จิตรเสนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
154
เด็กชายธนวัฒน์  หนูใหม่
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
155
เด็กชายธนวิทย์  มากสง
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
156
เด็กชายธนอรรถ  บุญรอด
ป.3
โรงเรียนเทศบาลคูหาสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
157
เด็กหญิงธนากานต์  เพ็งสุข
ป.3
โรงเรียนเทศบาลคูหาสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
158
เด็กชายธนาคาร  รุยันต์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
159
เด็กหญิงธนิดา  จันทร์ศรีกรด
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
160
เด็กชายธนิสร  จงหวัง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
161
เด็กชายธนิสร  พรอภิรัตน์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
162
เด็กชายธรชนนท์  เพชรเสน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
163
เด็กชายธราเทพ  แป้นน้อย
ป.6
โรงเรียนเทศบาลคูหาสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
164
เด็กชายธฤตวัฒน์  วัฒนรัตน์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
165
เด็กหญิงธวชินี  จูดคง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
166
เด็กหญิงธัญชนก  หนูไข่
ป.6
โรงเรียนเทศบาลคูหาสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
167
เด็กหญิงธัญญารัตน์  ปานเหล่
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
168
เด็กหญิงธัญพัชชา  มหาพานิช
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
169
เด็กชายธัญพิสิษฐ์  แก้วบัวดี
ป.6
โรงเรียนเทศบาลคูหาสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
170
เด็กหญิงธัญวรัตม์  ช่วยศรีนวล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
171
เด็กหญิงธัญวรัตม์  มณีนิล
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
172
เด็กหญิงธัญวลัย  ชูแป้น
ป.3
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
173
เด็กหญิงธัญสุดา  ขุนชิต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
174
เด็กหญิงธันยกานต์  ขำตรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
175
เด็กชายธานัท  รักเกลี้ยง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
พัทลุง เขต 1

ณ อาคารวาสิฏฐี ห้อง 136 โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
176
เด็กชายธารเทพ  เพชรสุวรรณ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
177
เด็กหญิงธิตยา  ขุนเศรษฐ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
178
เด็กชายธิติภูมิ  คงจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
179
เด็กชายธีรเดช  เรืองณรงค์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลคูหาสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
180
เด็กชายธีรภพ  รักษ์ชูชื่น
ป.3
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
181
เด็กชายธีรภัทร  หนูรัก
ป.3
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
182
เด็กชายธีร์  บุญหนูกลับ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลคูหาสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
183
เด็กหญิงนงนภัส  เตชะวรรณ
ป.3
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
184
เด็กหญิงนนทกร  คงสุด
ป.6
โรงเรียนเทศบาลคูหาสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
185
เด็กชายนภน  ทองวิเศษ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลคูหาสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
186
เด็กหญิงนภสร  นุกูลรัตน์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลคูหาสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
187
เด็กหญิงนภสร  หนูเอียด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
188
เด็กหญิงนภัสกร  พิเคราะห์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
189
เด็กชายนภัสกร  อุ่นปลอด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
190
เด็กชายนรบดี  ขำมณี
ป.6
โรงเรียนเทศบาลคูหาสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
191
เด็กชายนรภัทร  ณัฐคุณานนท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
192
เด็กหญิงนรภัทร  เยาว์นุ่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
193
เด็กหญิงนรากร  ทองฉัตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
194
เด็กชายนราวิชญ์  ช่วยแก้ว
ป.3
โรงเรียนเทศบาลคูหาสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
195
เด็กชายนราศักดิ์  เเดงสว่าง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
196
เด็กหญิงนลพรรณ  ทองขุนดำ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
197
เด็กหญิงนวภา  ด้วงเสน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
198
เด็กหญิงนัจกร  แสงจันทร์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
199
เด็กหญิงนัฐณิชา  เหตุทอง
ป.3
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
200
เด็กหญิงนัทชนาถ  คงช่วย
ป.3
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
201
เด็กหญิงนันท์นภัส  บุญช่วย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
202
เด็กชายนันทวุฒิ  บุญรัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
203
เด็กหญิงนันทัชพร  ดำรงชยานุกุล
ป.3
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
204
เด็กหญิงนันทิชา  ไตรภพ
ป.4
โรงเรียนเรวดีพัทลุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
205
เด็กหญิงน้ำหนึ่ง  แสงสว่าง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
206
เด็กหญิงนิตยาพร  อินทรักษา
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
207
เด็กหญิงนิวาริน  เสนพรัต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
208
เด็กหญิงเนติยา  ทองแก้วเกิด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
209
เด็กหญิงบงกช  อ่อนทอง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
210
เด็กชายบรรณวิชญ์  สุวรรณจินดา
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
พัทลุง เขต 1

ณ อาคารบุษบา ห้อง 626 โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
211
เด็กชายบารมี  ชูช่วย
ป.3
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
212
เด็กหญิงบุณยานุช  บุณยะตุลานนท์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
213
เด็กหญิงบุษณี  อินทร์จันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
214
เด็กหญิงเบญจภรณ์  ดุกมาก
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
215
เด็กหญิงเบญญาภา  จินดาพันธ์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลคูหาสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
216
เด็กหญิงเบญญาภา  รอดอินทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
217
เด็กหญิงเบญญาภา  ไหมสุข
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
218
เด็กชายปฏิภาณ  ชาญทะเล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
219
เด็กชายปฏิภาณ  สุนทโรวิทย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
220
เด็กหญิงปณิตา  ทองไชย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
221
เด็กหญิงปทิตตา  ปานเพชร
ป.3
โรงเรียนเทศบาลคูหาสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
222
เด็กหญิงปทิตตา  พัฒนพงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
223
เด็กหญิงปภาวรินทร์  อินทร์แก้ว
ป.6
โรงเรียนเทศบาลคูหาสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
224
เด็กชายปรมะ  พรอภิรัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
225
เด็กชายปรมัตถ์  ผอมสวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
226
เด็กชายปรเมษ  แก้วอุบล
ป.5
โรงเรียนเทศบาลคูหาสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
227
เด็กหญิงปริณดา  สุทธิกรัณย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
228
เด็กชายปริทัศน์  สุวรรณกิจ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
229
เด็กหญิงปวริศา  ช่วยอุปการ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
230
เด็กหญิงปวิชญาดา  จงเจตน์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
231
เด็กหญิงปัญญาพร  ช่วยราย
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
232
เด็กหญิงปัญญาสิริย์  อินทรวงศ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
233
เด็กหญิงปัณฑารีย์  ชูเรือง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
234
เด็กหญิงปัณฑารีย์  เพชรโชติ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
235
เด็กหญิงปัณณพร  จรเอียด
ป.3
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
236
เด็กชายปัณณวัฒน์  รอดเพ็ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
237
เด็กชายปัณณวิชญ์  ทองหยู
ป.3
โรงเรียนเทศบาลคูหาสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
238
เด็กหญิงปัทมพร  สงขาว
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
239
เด็กหญิงปัทมาวดี  เมืองสง
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
240
เด็กหญิงปานชมพู  ชูเเสวง
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
241
เด็กหญิงปานระพี  โชติพานิช
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
242
เด็กหญิงปานระพี  บุญฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลคูหาสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
243
เด็กชายปานศิริ  พงศ์วงประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
244
เด็กชายปานัทพงษ์  สงสุข
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
245
เด็กชายปิติฉาย  ทองคง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
พัทลุง เขต 1

ณ อาคารบุษบา ห้อง 625 โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
246
เด็กชายปิติสรรค์  จีนนุกูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
247
เด็กหญิงปิ่นมณี  ศรีทองแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
248
เด็กหญิงปิยดา  ทองดำ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
249
เด็กหญิงปิยพร  เเก้วประทุม
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
250
เด็กหญิงปิยะดา  ทองฤทธิ์นุ่น
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
251
เด็กหญิงปิลันธน์  ธิคะพันธ์
ป.5
โรงเรียนเรวดีพัทลุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
252
เด็กชายปุณณกริช  การพานิช
ป.5
โรงเรียนเทศบาลคูหาสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
253
เด็กหญิงปุณยภา  จันทร์จูด
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
254
เด็กชายปุณวัตร  วิศาล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
255
เด็กหญิงเปี่ยมรัก  เหล็มปาน
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
256
เด็กชายพงศ์พล  อนุรักษ์ทรัพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
257
เด็กชายพงศ์พัฒน์  อินทฤทธิ์
ป.3
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
258
เด็กหญิงพชมณฑ์  ทองไสย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
259
เด็กชายพชยศ  บาดกลาง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
260
เด็กชายพชร  ศิริธร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
261
เด็กหญิงพรชะนก  ไชยบุตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
262
เด็กหญิงพรนภัส  ยิ่งยง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
263
เด็กหญิงพรไพรินทร์  วุ่นพ้วน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
264
เด็กชายพรภวิทย์  เพ็งประไพ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
265
เด็กหญิงพรมาตา  สว่างรัตน์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
266
เด็กหญิงพรรัมภา  โพธิ์ศรีทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
267
เด็กหญิงพรสุภา  เรืองมี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
268
เด็กหญิงพลอยชมภูธ์  เขมะวนิช
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
269
เด็กชายพลากร  ชูช่วย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
270
เด็กหญิงพศิกา  เพชรหนู
ป.5
โรงเรียนเทศบาลคูหาสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
271
เด็กหญิงพัณณิตา  อินนุรักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
272
เด็กหญิงพาขวัญ  เรนเรือง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
273
เด็กชายพาทิศ  ทรรศนกุลพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
274
เด็กชายพามาดีย์  ขวัญแก้ว
ป.3
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
275
เด็กหญิงพิชชาพร  จันทรเทพ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
276
เด็กหญิงพิชญพร  มิตรชู
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
277
เด็กหญิงพิชญ์พิมล  เต็มราม
ป.4
โรงเรียนเทศบาลคูหาสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
278
เด็กหญิงพิชญาภา  พรหมจันทร์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
279
เด็กหญิงพิชามญชุ์  ชุมคล้าย
ป.3
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
280
เด็กหญิงพิชามญชุ์  น้ำทับทิม
ป.4
โรงเรียนเทศบาลคูหาสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
พัทลุง เขต 1

ณ อาคารบุษบา ห้อง 624 โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
281
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  สุขสงวน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
282
เด็กชายพีรภัทร  อินทร์ปราบ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
283
เด็กชายพีรวิชญ์  ศักดิ์ศฤงคาร
ป.4
โรงเรียนเทศบาลคูหาสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
284
เด็กชายพีรากร  นิลแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
285
เด็กชายพุฒิเมธ  สว่างรัตน์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
286
เด็กชายเพทาย  จันทร์เพชร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
287
เด็กชายโพธิกร  เกื้อสุข
ป.3
โรงเรียนเทศบาลคูหาสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
288
เด็กชายฟาอิก  สะเเหละ
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
289
เด็กชายภควัต  ขุนพรหม
ป.3
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
290
เด็กชายภัทรธร  จันแดง
ป.4
โรงเรียนเทศบาลคูหาสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
291
เด็กหญิงภัทรธิดา  ชุมทอง
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
292
เด็กหญิงภัทรสุดา  คงใหม่
ป.5
โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
293
เด็กหญิงภัสราภรณ์  ถือทอง
ป.4
โรงเรียนเทศบาลคูหาสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
294
เด็กชายภากร  รุจิระยรรยง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
295
เด็กชายภาคิน  ก่อกิตติพงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
296
เด็กชายภาณุพงศ์  นิลปักษา
ป.3
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
297
เด็กชายภานุวัฒน์  มั่นคง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลคูหาสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
298
เด็กหญิงภาวิณี  ราชวังเมือง
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
299
เด็กชายภาสกร  คงหนู
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
300
เด็กหญิงภิญญดา  แสงเขียว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
301
เด็กชายภิษัช  ณ ถลาง
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
302
เด็กชายภูเบศ  ขุนจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
303
เด็กชายภูมิพัฒน์  มานันตพงค์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
304
เด็กชายภูริณัฐ  ขวัญกลับ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลคูหาสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
305
เด็กชายภูวดล  เยาว์เเสง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
306
เด็กชายภูวเดช  กลับกลัน
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
307
เด็กชายภูวนนท์  ขวัญแก้ว
ป.3
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
308
เด็กชายภูอาทิจจ์  เชาว์บวร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
309
เด็กหญิงมนัสนันท์  ท้ายเซ่ง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลคูหาสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
310
เด็กหญิงมลินี  หลำโต๊ะแหละ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
311
เด็กหญิงมาริษา  บัวดิษ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
312
เด็กหญิงมาริษา  สวนอินทร์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
313
เด็กหญิงมุกอันดา  กุลศิริศรีตระกูล
ป.3
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
314
เด็กชายเมฆไตร  สมวัฒนศักดิ์
ป.4
โรงเรียนเรวดีพัทลุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
315
เด็กหญิงเมธาวี  เรืองเดช
ป.3
โรงเรียนเทศบาลคูหาสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
พัทลุง เขต 1

ณ อาคารบุษบา ห้อง 623 โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
316
เด็กหญิงยุพมล  บุญทรงธรรม
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
317
เด็กหญิงยูงรำแพน  ดวงขวัญ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
318
เด็กหญิงรจนวรรณ  คงทอง
ป.5
โรงเรียนเทศบาลคูหาสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
319
เด็กหญิงรวิภา  พิพัฒน์งาน
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
320
เด็กหญิงรวิสรา  ลือศิริวัฒนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
321
เด็กหญิงรสิตา  หีมมิหน๊ะ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
322
เด็กหญิงรัชฎา  สุดเเป้น
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
323
เด็กชายรัฐเขตร์  ปุรินทราภิบาล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
324
เด็กชายรัฐนันท์  ธรรมรังษี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
325
เด็กหญิงรัตนากรณ์  ฉางทอง
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
326
เด็กหญิงรัตนาวดี  เทพชุม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
327
เด็กหญิงรุจิรา  ศรีปลอด
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
328
เด็กหญิงลักษมี  หนูเพลา
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
329
เด็กชายลัดเวกัส  สังวาระ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
330
เด็กชายวงศธร  วัฒนมงคลนาน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
331
เด็กชายวชิชากร  ศร๊กรด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
332
เด็กหญิงวณิชยา  ลี่เป้ว
ป.3
โรงเรียนบูรณะพัทศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
333
เด็กหญิงวรนิษฐา  สุขแก้ว
ป.3
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
334
เด็กหญิงวรรณิดา  เปล่งอรุณ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลคูหาสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
335
เด็กหญิงวรลักษณ์  พริกแก้ว
ป.3
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
336
เด็กชายวรวิทย์  สังมี
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
337
เด็กชายวรินทร  ทองร่วง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
338
เด็กชายวศิน  ชูรัตน์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
339
เด็กหญิงวาสนา  เกื้อทอง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลคูหาสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
340
เด็กหญิงวิชชุณีวรรณ  ขาวรมย์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
341
เด็กหญิงวิชญาดา  ชัยฤทธิ์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
342
เด็กหญิงวิภารัตน์  จุลรอด
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
343
เด็กหญิงวิภาวนี  เหย็บหมัด
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
344
เด็กหญิงวิมลณัฐ  ชูเชื้อ
ป.3
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
345
เด็กหญิงวิลาสินี  นวลนิ่ม
ป.6
โรงเรียนเทศบาลคูหาสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
346
เด็กชายวิศรุต  ขนานแก้ว
ป.6
โรงเรียนเทศบาลคูหาสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
347
เด็กชายวิสุทธิ์  วิสุทโธ
ป.3
โรงเรียนเทศบาลคูหาสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
348
เด็กชายศรณ์  รุ่งเรือง
ป.4
โรงเรียนเทศบาลคูหาสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
349
เด็กชายศรัณย์จิรัช  อังจารุศิลา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
350
เด็กหญิงศริญดา  สมาธิ
ป.4
โรงเรียนเทศบาลคูหาสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
พัทลุง เขต 1

ณ อาคารบุษบา ห้อง 621 โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
351
เด็กหญิงศศิธร  รอดสง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
352
เด็กหญิงศิรดา  เพ็งคล้าย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
353
เด็กหญิงศิริรัตน์  ทองด้วง
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
354
เด็กชายศิริวิศว์  คงหนูเกตุ
ป.4
โรงเรียนเรวดีพัทลุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
355
เด็กหญิงศิริอนงค์  ก้งซ้าย
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
356
เด็กชายศิวกร  ทองด้วง
ป.4
โรงเรียนเทศบาลคูหาสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
357
เด็กชายศิววงศ์  คงเรือง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
358
เด็กชายศิวะพล  ไชยสุนทรกิตติ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
359
เด็กชายศุภกิจ  กลับทอง
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
360
เด็กชายศุภณัฐ  การุณกิจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
361
เด็กชายศุภณัฐ  กุลฑล
ป.6
โรงเรียนเทศบาลคูหาสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
362
เด็กชายศุภณัฐ  เทพรักษ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลคูหาสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
363
เด็กหญิงศุภลัดน์  วรรณโก
ป.6
โรงเรียนเทศบาลคูหาสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
364
เด็กชายศุภเสกข์  หุ้นไธสง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
365
เด็กหญิงศุภัชญา  เเก้วประเสริฐ
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
366
เด็กหญิงศุภิสรา  รองเลื่อน
ป.4
โรงเรียนเทศบาลคูหาสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
367
เด็กหญิงศุภิสรา  เรืองดำ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
368
เด็กหญิงศุภิสรา  หนูในน้ำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
369
เด็กชายเศรษฐพงค์  ปิยะพงค์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
370
เด็กหญิงสถลัชนันท์  พรหมแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
371
เด็กชายสรรเพชญ  ศิริกุล
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
372
เด็กชายสรวิศ  ชูทอง
ป.5
โรงเรียนเทศบาลคูหาสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
373
เด็กชายสรวีย์  สุวรรณรักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
374
เด็กชายสัณหณัฐ  ปัจฉิมศิริ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
375
เด็กหญิงสัณห์ศิรี  วังบุญคง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
376
เด็กหญิงสันฤต์ฤทัย  อินทร์สังข์
ป.3
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
377
เด็กชายสิงหนาท  เกื้อเส้ง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
378
เด็กหญิงสิตานัน  เจนจบ
ป.4
โรงเรียนเทศบาลคูหาสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
379
เด็กชายสิทธิโชค  เกื้อเส้ง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
380
เด็กชายสิปปกร  แก้วทอง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
381
เด็กชายสิรวุฒิ  มณีปรีชา
ป.3
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
382
เด็กหญิงสิริคุณ  กองสินพิพัฒน์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลคูหาสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
383
เด็กหญิงสิริธิดา  สระศรี
ป.3
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
384
เด็กหญิงสิริมาศ  จันทร์ปรุง
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
385
เด็กหญิงสิริรัศม์  ชนะเกียรติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
พัทลุง เขต 1

ณ อาคารรจนา ห้อง 524 โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
386
เด็กหญิงสิริวรรณ  จันบัว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
387
เด็กหญิงสิริวิมล  เสนาชู
ป.5
โรงเรียนเทศบาลคูหาสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
388
เด็กชายสุกฤษฏิ์  จิตไชยรักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
389
เด็กหญิงสุขุมาภรณ์  เพชรมณี
ป.3
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
390
เด็กหญิงสุจิรา  ทองแก้วเกิด
ป.3
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
391
เด็กหญิงสุชาวดี  วิชญเศรณี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
392
เด็กหญิงสุชาวดี  ศรีพุทธา
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
393
เด็กหญิงสุณัฎฐา  เส็นฤทธิ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
394
เด็กหญิงสุตาภัทร  ทองสม
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
395
เด็กชายสุทธิพงศ์  แสงแก้ว
ป.5
โรงเรียนเทศบาลคูหาสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
396
เด็กหญิงสุธาทิพย์  เเสงเขียว
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
397
เด็กหญิงสุธิดา  เกิดมี
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
398
เด็กหญิงสุพิชชา  คงนุ่น
ป.3
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
399
เด็กหญิงสุพิชญา  ขนอม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
400
เด็กหญิงสุภัชชา  ชุมทอง
ป.4
โรงเรียนเทศบาลคูหาสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
401
เด็กหญิงสุภัชชา  ศรีชูทอง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
402
เด็กหญิงสุภาวิตา  สุขเกษม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
403
เด็กหญิงสุมนา  ฤทธิเรือง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
404
เด็กชายสุรธัส  ไพรอุดม
ป.6
โรงเรียนเทศบาลคูหาสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
405
เด็กชายสุรัฐกร  สมหวัง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
406
เด็กหญิงสุวิชญา  ประชาชาติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
407
เด็กหญิงสุวิชาดา  ประชาชาติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
408
เด็กหญิงสุวิมล  ด้วงสุด
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
409
เด็กชายเสกสรร  ดำนวล
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
410
เด็กชายเสฏฐวุฒิ  พันธ์คง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
411
เด็กหญิงเสี่ยเหลียน  ฮอง
ป.5
โรงเรียนเรวดีพัทลุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
412
เด็กหญิงโสภิตนภา  ชูแก้ว
ป.3
โรงเรียนเทศบาลคูหาสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
413
เด็กหญิงหทัยกานต์  ศุกลพัฒนะ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
414
เด็กชายหยกราชันย์  เเสงเเก้ว
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
415
เด็กหญิงหฤทชนัน  นามประดิษฐ์
ป.3
โรงเรียนเทศบาลคูหาสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
416
เด็กชายอชิรวัฒน์  อินทร์อักษร
ป.4
โรงเรียนเทศบาลคูหาสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
417
เด็กหญิงอทิตยา  ด้วงสุด
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
418
เด็กหญิงอทิติยา  โกมลตรี
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
419
เด็กหญิงอธิชา  บุญทะปัญญา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
420
เด็กชายอนวัช  เอี่ยมภักดี
ป.6
โรงเรียนเทศบาลคูหาสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
พัทลุง เขต 1

ณ อาคารรจนา ห้อง 523 โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
421
เด็กหญิงอนัญญา  คงหลัง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลคูหาสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
422
เด็กชายอนันตชัย  เตยแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
423
เด็กชายอนุพนธ์  ถิระจำนงค์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลคูหาสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
424
เด็กหญิงอภิชญา  ดำแม็ง
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
425
เด็กหญิงอภิญญา  อินทร์สุวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
426
เด็กชายอภิมุข  คามิค
ป.6
โรงเรียนเทศบาลคูหาสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
427
เด็กหญิงอภิสรา  ส่งแสง
ป.6
โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
428
เด็กหญิงอรณิชา  เพ็ชราการ
ป.4
โรงเรียนเทศบาลคูหาสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
429
เด็กหญิงอรดี  เลื่องลือสนธิกิจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
430
เด็กหญิงอริสา  สังข์กูล
ป.6
โรงเรียนเทศบาลคูหาสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
431
เด็กหญิงอรุณทิพย์  ชูเเก้ว
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
432
เด็กชายอัครวิชญ์  แป้นน้อย
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
433
เด็กหญิงอังค์วรา  สังขสัญญา
ป.6
โรงเรียนเทศบาลคูหาสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
434
เด็กหญิงอัชฌาวดี  หนูขำ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
435
เด็กชายอัชรายุ  ธรฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
436
เด็กหญิงอัญชิษฐา  สุระกำเเพง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
437
เด็กชายอิศร  อินทวงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
438
เด็กหญิงอุลยาอ์  สันสาคร
ป.6
โรงเรียนเทศบาลคูหาสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
439
เด็กชายเอกนรินทร์  ดิสสรา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
440
เด็กหญิงไอศิกา  จันทร์ขาว
ป.3
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
พัทลุง เขต 1

ณ อาคารสาวิตรี ห้อง 411 โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
441
เด็กหญิงกชนันท์  มีเสียง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
442
เด็กชายกตัญญู  เรืองสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
443
เด็กหญิงกนกพร  ชูทอง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
444
เด็กหญิงกนกพร  ฤทธิ์ช่วย
ป.6
โรงเรียนเทศบาลคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
445
เด็กชายกนกพล  อ่อนแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
446
เด็กหญิงกนกวรัตน์  นุ่นกลับ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
447
เด็กหญิงกนกวลัย  นุ่นกลับ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
448
เด็กหญิงกมลชนก  สงศรีอินทร์
ป.3
โรงเรียนเทศบาลคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
449
เด็กชายกมลนาวิน  แสงทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
450
เด็กหญิงกมลพรรณ  ยอดซื่อ
ป.3
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
451
เด็กหญิงกมลวรรณ  นวลนิรันดร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
452
เด็กหญิงกรกช  กิ้มเส้ง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
453
เด็กหญิงกรกมล  บุญเพ็ง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
454
เด็กหญิงกรชวัล  ศิริยุวสมัย
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
455
เด็กชายกรณ์ดนัย  ทิพย์จำนงค์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
456
เด็กหญิงกรรณิกา  วงศ์สวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
457
เด็กหญิงกรรณิการ์  อันไข่
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
458
เด็กหญิงกรศศิร์  ศุภกิจ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
459
เด็กหญิงกรองกาญจน์  ทองหนูเอียด
ป.5
โรงเรียนเทศบาลคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
460
เด็กชายกฤดิ  ทรงเดชาไกรวุฒิ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
461
เด็กชายกฤตภาส  ไตรสุรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
462
เด็กชายกฤตภาส  เรณูมาศ
ป.3
โรงเรียนเทศบาลคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
463
เด็กชายกฤตยชญ์  ปรัศนียาภรณ์
ป.3
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
464
เด็กชายกฤตย์  ทรงเดชาไกรวุฒิ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
465
เด็กชายกฤษฎาวุฒิ  อินนิล
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
466
เด็กชายกฤษณรักษ์  เกื้อมิตร
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
467
เด็กหญิงกฤษดี  นนทรีย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
468
เด็กชายกฤษนัย  สาระนันท์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
469
เด็กหญิงกวินนา  หนูแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
470
เด็กชายกษิฎิชม์  โสมณะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
471
เด็กชายกษิดิศ  ณ พัทลุง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
472
เด็กชายกสิณ  เม่าทอง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
473
เด็กชายก้องภพ  สุขเกษม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
474
เด็กหญิงกัญจนพร  ยกฉวี
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
475
เด็กหญิงกัญญ์วรา  ขุนยัง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
พัทลุง เขต 1

ณ อาคารสาวิตรี ห้อง 412 โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
476
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  หมาดเหล่
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
477
เด็กหญิงกัญญาพร  ศรีสัจจัง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
478
เด็กหญิงกัญญารัตน์  คงเกลี้ยง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
479
เด็กหญิงกัญญารัตน์  ฉีดเสน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
480
เด็กหญิงกัญญาวีร์  ทองมาก
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
481
เด็กหญิงกัญยาณี  ศักดิ์ณรงค์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
482
เด็กหญิงกัณฐมณี  โรติพันธุ์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
483
เด็กหญิงกันตนิษฐ์  ชูกาญชนะ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
484
เด็กชายกันตพงศ์  ฤทธิรงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
485
เด็กชายกันตพัชร  เมืองสง
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
486
เด็กชายกันตพิชญ์  วุ่นชุม
ป.3
โรงเรียนเทศบาลคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
487
เด็กชายกันตวิชญ์  ไวณุนาวิน
ป.3
โรงเรียนเทศบาลคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
488
เด็กชายกันต์  ชูมี
ป.6
โรงเรียนเทศบาลคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
489
เด็กหญิงกันยารัตน์  เกลี้ยงเเก้ว
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
490
เด็กหญิงกัลยกร  พิณกลับ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
491
เด็กหญิงกัลยารัตน์  ลาภจินดา
ป.6
โรงเรียนเทศบาลคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
492
เด็กหญิงกาญจน์สุจิตน์  หนูแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
493
เด็กหญิงกานต์ธิดา  ทิพย์หนู
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
494
เด็กหญิงกานต์ธิดา  พรหมแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
495
เด็กหญิงกานต์ธิดา  หนูเเก้ว
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
496
เด็กหญิงกานต์พิชชา  พูนแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
497
เด็กหญิงกานต์รวี  ทั่งศิริ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
498
เด็กหญิงกำไรจิตร  สุยสุทธิ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
499
เด็กหญิงกิ่งกาญจน์  รองเลื่อน
ป.3
โรงเรียนเทศบาลคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
500
เด็กชายกิจพัฒน์  ชูช่วย
ป.6
โรงเรียนเทศบาลคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
501
เด็กชายกิตติพศ  ประมุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
502
เด็กชายกิตติพัฒน์  สายแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
503
เด็กชายกิตติพิชญ์  บุญรัตน์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
504
เด็กชายกิตติภัฎ  สุวรรณ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
505
เด็กชายกิตติภูมิ  คงจันทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
506
เด็กชายกิตติศักดิ์  ขาวอ่อน
ป.3
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
507
เด็กหญิงกิตธิดา  มูสิกรัตน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
508
เด็กชายกีรติ  สังข์ทิพย์
ป.3
โรงเรียนบูรณะพัทศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
509
เด็กหญิงกุลจิรา  สังข์สี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
510
เด็กหญิงกุลศิริ  มรกตคันโธ
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
พัทลุง เขต 1

ณ อาคารสาวิตรี ห้อง 413 โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
511
เด็กหญิงเก็จภมร  เตี้ยวซี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
512
เด็กชายเกริกฤทธิ์  สละกิ่ง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
513
เด็กหญิงเกวลิน  คงเจือ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
514
เด็กหญิงเกศกนก  เเก้วสม
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
515
เด็กชายเกียรติสวัสดิ์  มาสวัสดิ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
516
เด็กชายไกรวิชญ์  ศรีนวล
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
517
เด็กหญิงขนิษฐา  อินขาว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
518
เด็กหญิงเขมจิรา  ซุนฮ้อ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
519
เด็กหญิงเขมจิรา  มาเอียด
ป.6
โรงเรียนเทศบาลคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
520
เด็กหญิงเขมจิรา  วรรณรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
521
เด็กหญิงเขมณัฏฐ์  เมืองหนู
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
522
เด็กหญิงคณิตตา  ชมดาว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
523
เด็กชายคณิศร  รัตนะ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
524
เด็กชายคมชาญ  ชูเชื้อ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
525
เด็กชายคมเพชร  หนูขาว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
526
เด็กหญิงคีตกานต์  สุวรรณมณี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
527
เด็กหญิงคุณัชชา  โกมาลา
ป.4
โรงเรียนเรวดีพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
528
เด็กหญิงคุ้มกาล  ฉ้วนกลิ่น
ป.6
โรงเรียนเทศบาลคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
529
เด็กชายฆนจักก์  วงศ์วัชรินทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
530
เด็กชายฆฤเณศ  คงสุวรรณ
ป.3
โรงเรียนเทศบาลคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
531
เด็กชายจักรภัทร  จันทร์สว่าง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
532
เด็กหญิงจันทบุปผา  ชูสกุลวงศ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
533
เด็กหญิงจันทมณี  ฤตวิรุฬห์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
534
เด็กหญิงจันทร์กนก  คำจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
535
เด็กหญิงจันธิรา  เตยแก้ว
ป.6
โรงเรียนเทศบาลคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
536
เด็กหญิงจารุณี  ชูแสง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
537
เด็กหญิงจารุวรรณ  พงศาปาน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
538
เด็กหญิงจารุวรรณ  สุขเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
539
เด็กหญิงจิณห์วรา  รื่นพานิช
ป.4
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
540
เด็กหญิงจิณาภัท  สังข์ทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
541
เด็กหญิงจิดาภา  ศรีวิเศษ
ป.3
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
542
เด็กชายจิรกิตต์  พัชรดำรงกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
543
เด็กหญิงจิรชยา  ลายทิพย์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
544
เด็กชายจิรโชติ  อุดมศิลป์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
545
เด็กชายจิรพิพรรธ  เพชรพิทยากร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
พัทลุง เขต 1

ณ อาคารสาวิตรี ห้อง 425 โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
546
เด็กหญิงจิรัชชา  มูหนะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
547
เด็กหญิงจิรัชญา  ชูหนู
ป.5
โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
548
เด็กหญิงจิรัชยา  ธรรมทิน
ป.6
โรงเรียนเทศบาลคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
549
เด็กหญิงจิรา  หอยนกคง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
550
เด็กหญิงจิราภรณ์  ตะวันสกุล
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
551
เด็กหญิงจีระนันท์  หนูยก
ป.3
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
552
เด็กหญิงจุฑาทิพย์  รอดเซี่ยม
ป.6
โรงเรียนเทศบาลคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
553
เด็กหญิงจุฑาธิบดิ์  มีชัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
554
เด็กหญิงจุรีรัศมิ์  วรรณรัตน์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
555
เด็กชายเจตดิลก  บัวแก้ว
ป.5
โรงเรียนเทศบาลคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
556
เด็กชายเจนวิทย์  พูลนวน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
557
เด็กชายเจษฎา  กลิ่นจันทร์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
558
เด็กชายเจษฎา  ดำช่วย
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
559
เด็กหญิงฉัตรชนก  สุวรรณรักษา
ป.3
โรงเรียนเทศบาลคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
560
เด็กชายฉัตรดนัย  สุขนวล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
561
เด็กชายฉัตริน  เสนาทิพย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
562
เด็กชายชญานนท์  ภัยภาค
ป.6
โรงเรียนเรวดีพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
563
เด็กหญิงชญานิศ  ทองขุนดำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
564
เด็กหญิงชนกนันท์  อภิสุข
ป.4
โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
565
เด็กชายชนวีร์  หนูสม
ป.6
โรงเรียนเทศบาลคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
566
เด็กหญิงชนัญชิดา  ชูยก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
567
เด็กหญิงชนัญชิดา  เพชรบูรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
568
เด็กหญิงชนัญชิดา  มโหรสพ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
569
เด็กหญิงชนัญชิดา  สุขเผือก
ป.6
โรงเรียนเทศบาลคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
570
เด็กหญิงชนัญชิดา  อินยอด
ป.5
โรงเรียนเทศบาลคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
571
เด็กหญิงชนัญญา  สุวรรธนะกุล
ป.4
โรงเรียนเทศบาลคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
572
เด็กหญิงชนัญดา  โถคาพันธ์
ป.3
โรงเรียนบูรณะพัทศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
573
เด็กหญิงชนัญธิดา  ชนะกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
574
เด็กหญิงชนากานต์  แก้วกาญจน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
575
เด็กหญิงชนากานต์  เพชรสุข
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
576
เด็กชายชนาธิป  เดชสุภา
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
577
เด็กชายชนาธิป  เพิ่มเดช
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
578
เด็กหญิงชเนตตี  ขวัญแก้ว
ป.5
โรงเรียนเทศบาลคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
579
เด็กชายชมณัฏฐ์  แสงแพง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
580
เด็กหญิงชมพูนุท  จริยวงศ์พานิช
ป.4
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
พัทลุง เขต 1

ณ อาคารสาวิตรี ห้อง 426 โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
ห้องสอบที่
 18
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
581
เด็กชายชยกร  คะภะสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
582
เด็กชายชยพล  แสงขำ
ป.3
โรงเรียนเทศบาลคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
583
เด็กหญิงชยานันต์  ทองสลับล้วน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
584
เด็กหญิงชลลดา  ชูขาว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
585
เด็กหญิงชลีวรรณ  จันทร์วงค์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
586
เด็กชายชวัลกร  ชูเกลี้ยง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
587
เด็กหญิงชวิศา  นุ้ยเล็ก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
588
เด็กหญิงช่อผกา  ทองด้วง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
589
เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  สมพงศ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
590
เด็กชายชัยทวี  ยกทอง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
591
เด็กหญิงชิดชนก  แก้วเมฆ
ป.6
โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
592
เด็กชายชินาธิป  มิตรกลิ่น
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
593
เด็กหญิงชุติกาญจน์  โกพลรัตน์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
594
เด็กหญิงชุติกาญจน์  ผายพิมาย
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
595
เด็กหญิงชุติกาญจน์  วรตันติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
596
เด็กหญิงชุติโชค  ณิชากรพงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
597
เด็กชายชุติพนธ์  พริกสุด
ป.6
โรงเรียนเทศบาลคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
598
เด็กหญิงชุติรัตน์  ชิตไชย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
599
เด็กหญิงชุลิตา  เซ้งอิ้น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
600
เด็กชายชูชาติ  ดำรงรักษ์เสรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
601
เด็กชายโชติพงค์  หนูรอด
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
602
เด็กชายไชยวัฒน์  สุกใส
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
603
เด็กหญิงญาณธิชา  บำรุงพานิช
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
604
เด็กหญิงญาณิศา  ชยานุวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
605
เด็กหญิงญาณิศา  ทองแดง
ป.3
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
606
เด็กหญิงญาณิศา  นิ่มเกตุ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
607
เด็กหญิงญาณิศา  บำรุงเพชร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
608
เด็กหญิงญาณิศา  ปานทุ่ม
ป.6
โรงเรียนเทศบาลคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
609
เด็กหญิงญาณิศา  ลิ้มทองใบ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
610
เด็กหญิงญาณิศา  สุจริต
ป.4
โรงเรียนเทศบาลคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
611
เด็กหญิงญาณิสา  คงเมือง
ป.3
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
612
เด็กหญิงญาโณทัย  ปลอดฟัก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
613
เด็กหญิงญาตา  เพชรกาศ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
614
เด็กชายฐปนวัฒน์  โอสุคนธ์ทิพย์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
615
เด็กหญิงฐานิศรา  เทพดำ
ป.3
โรงเรียนเทศบาลคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
พัทลุง เขต 1

ณ อาคารสาวิตรี ห้อง 427 โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
ห้องสอบที่
 19
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
616
เด็กหญิงฐิตาภา  ไชยบุตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
617
เด็กหญิงฐิตาภา  บุญชรัตน์
ป.3
โรงเรียนเทศบาลคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
618
เด็กหญิงฐิติพร  นวลจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
619
เด็กหญิงฐิติวรดา  บุญรัตน์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
620
เด็กหญิงฑักษวรรณ  หิรัญชุฬหะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
621
เด็กหญิงฑิตฐิตา  รัตนตรัง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
622
เด็กหญิงฑิตยา  สารีบุตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
623
เด็กหญิงณ ญาดา  เพชรรดา
ป.5
โรงเรียนเรวดีพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
624
เด็กชายณกมล  วรตันติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
625
เด็กชายณฐดล  ขวัญมิ่ง
ป.5
โรงเรียนเรวดีพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
626
เด็กหญิงณฐมน  การพานิช
ป.4
โรงเรียนเทศบาลคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
627
เด็กชายณฐิโชค  ดำทอง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
628
เด็กชายณภัทร  เตียวิเศษ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
629
เด็กชายณภัทร  ธรรมศรี
ป.3
โรงเรียนเทศบาลคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
630
เด็กหญิงณภัทร  หงษ์โสภา
ป.3
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
631
เด็กหญิงณภาภัช  บัวฝ้าย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
632
เด็กหญิงณรัญญา  แท่นรัตน์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
633
เด็กหญิงณัฎฐกมล  ชนะเกียรติ
ป.3
โรงเรียนเทศบาลคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
634
เด็กชายณัฎฐ์เชฎฐา  อินทรักษ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
635
เด็กชายณัฎฐศรัณยุ์  รุ่งอรุณสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนเทศบาลคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
636
เด็กหญิงณัฐกฤตา  จันทร์นวล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
637
เด็กชายณัฐกิตติ์  อินทรวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
638
เด็กหญิงณัฐจงจิตต์  โอกรณีย์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
639
เด็กชายณัฐชนน  ไพณุจิตร
ป.3
โรงเรียนเทศบาลคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
640
เด็กชายณัฐชนน  ศรีเพชรทอง
ป.4
โรงเรียนเทศบาลคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
641
เด็กชายณัฐชนนท์  พันธ์เศรษฐ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
642
เด็กหญิงณัฐชมน  จันทร์โสด
ป.6
โรงเรียนเทศบาลคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
643
เด็กหญิงณัฐชา  สุทธิรัตน์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
644
เด็กหญิงณัฐณิชา  ชูผอม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
645
เด็กหญิงณัฐณิชา  เดชะ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
646
เด็กหญิงณัฐณิชา  หนูสวรรณ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
647
เด็กชายณัฐดนัย  จองเดิม
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
648
เด็กชายณัฐดนัย  เสียงสังข์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
649
เด็กหญิงณัฐธยาน์  คงไหม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
650
เด็กหญิงณัฐธยาน์  สถิตระวังภัย
ป.3
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
พัทลุง เขต 1

ณ อาคารสาวิตรี ห้อง 434 โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
ห้องสอบที่
 20
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
651
เด็กหญิงณัฐธิดา  จุลพูน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
652
เด็กชายณัฐนนท์  เต่าจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
653
เด็กหญิงณัฐนรี  เส้งสุ้น
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
654
เด็กชายณัฐนันท์  ไชยรักษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
655
เด็กหญิงณัฐนันท์  สุวรรณรัตน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
656
เด็กชายณัฐพัชร์  คณาวุฒิธนานันท์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
657
เด็กชายณัฐภัทร  เดชสงค์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
658
เด็กชายณัฐภัทร  บุญฤทธิ์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
659
เด็กชายณัฐภัทร  ศรีละมุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
660
เด็กหญิงณัฐมิกา  หนูสิงห์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
661
เด็กหญิงณัฐริฎา  หนูมาก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
662
เด็กหญิงณัฐวดี  น้อยดำ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
663
เด็กหญิงณัฐวิภา  มาลัย
ป.3
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
664
เด็กชายณัฐวุฒิ  ราชราวี
ป.6
โรงเรียนเทศบาลคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
665
เด็กหญิงณัฐิฎา  พิทักษ์จินดา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
666
เด็กหญิงณิชชา  ทองเกลี้ยง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
667
เด็กหญิงณิชนันท์  เขียวหลี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
668
เด็กหญิงณิชรัตน์  ศรีสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
669
เด็กหญิงณิชา  ขุนรักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
670
เด็กหญิงณิชากร  ชูเกลี้ยง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
671
เด็กชายดนัยเทพ  ชูศรี
ป.5
โรงเรียนเทศบาลคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
672
เด็กชายดวงเพชร  ศรีชาย
ป.3
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
673
เด็กหญิงดาริสา  ศรีจันทร์
ป.5
โรงเรียนเรวดีพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
674
เด็กชายดำรงฤทธิ์  เพชรนก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
675
เด็กหญิงดุจฝัน  เพชรรัตน์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
676
เด็กชายเดชพงษ์  ขาวเรือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
677
เด็กชายเดชาวัต  คงพูล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
678
เด็กชายเดชินทร์  เจริญวัฒน์
ป.3
โรงเรียนเทศบาลคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
679
เด็กชายตะวัน  พราหมพันธ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
680
เด็กหญิงตันหยง  จันทร์ขาว
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
681
เด็กหญิงเตชินี  จิระรัตนวรรณะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
682
เด็กหญิงถนอมขวัญ  เปพาทย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
683
เด็กหญิงถลัชนันท์  หนูอินทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
684
เด็กหญิงทรรศนันท์  ทองยก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
685
เด็กชายทวทศ  รักใหม่
ป.3
โรงเรียนเทศบาลคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
พัทลุง เขต 1

ณ อาคารสาวิตรี ห้อง 435 โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
ห้องสอบที่
 21
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
686
เด็กหญิงทัตพิชานิษฐ์  โรจชะยะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
687
เด็กชายทัศน์ไท  เจริญสุขมั่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
688
เด็กหญิงทัศนีย์วรรณ  ผดุงศักดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
689
เด็กหญิงทิพย์ญาดา  รัมนา
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
690
เด็กชายแทนไท  กฤตยานวัช
ป.6
โรงเรียนเทศบาลคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
691
เด็กชายไททัศน์  ชุมเรียง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
692
เด็กชายธนกร  โกศล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
693
เด็กชายธนกร  สุพรรณชนะบุรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
694
เด็กชายธนกฤต  ชูใหม่
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
695
เด็กชายธนกฤต  มาละมัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
696
เด็กชายธนกฤต  วงศ์วิสสุต
ป.6
โรงเรียนเทศบาลคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
697
เด็กชายธนกฤต  วรรณกูล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
698
เด็กชายธนกฤต  สังข์จีน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
699
เด็กชายธนกฤต  หยูดำ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
700
เด็กชายธนโชค  สระศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
701
เด็กหญิงธนธันยลักษณ์  เสรีประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
702
เด็กชายธนพัต  ช่วยเพ็ชร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
703
เด็กหญิงธนภรณ์  ทองอยู่
ป.5
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
704
เด็กหญิงธนภรณ์  ศศิธร
ป.3
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
705
เด็กหญิงธนวรรณ  วัจนเทพินทร์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
706
เด็กชายธนวัฒน์  พราหมณพันธุ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
707
เด็กชายธนวัฒน์  สังข์ทอง
ป.3
โรงเรียนเทศบาลคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
708
เด็กชายธนวินท์  คงมา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
709
เด็กชายธนะเดชน์  คันธชาติกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
710
เด็กหญิงธนัชพร  สุนทรวิภาต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
711
เด็กชายธนัญพล  เพชรจุล
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
712
เด็กชายธนาคิม  เเสงเขียว
ป.3
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
713
เด็กชายธนาธิป  เจริญผล
ป.3
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
714
เด็กหญิงธนาภา  หนูนวล
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
715
เด็กหญิงธนิภรณ์  นาคพิมาย
ป.3
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
716
เด็กหญิงธมน  คะภะสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
717
เด็กหญิงธมนวรรณ  กาลานุสนธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
718
เด็กหญิงธมลวรรณ  จาระนุ่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
719
เด็กชายธราดล  สมหวัง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
720
เด็กหญิงธฤตมน  มีสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
พัทลุง เขต 1

ณ อาคารสาวิตรี ห้อง 436 โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
ห้องสอบที่
 22
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
721
เด็กหญิงธวัลรัตน์  สงสม
ป.6
โรงเรียนเรวดีพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
722
เด็กชายธัญกร  ศรีสุวรรณธนู
ป.6
โรงเรียนเทศบาลคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
723
เด็กหญิงธัญชนก  แก้วศรีขาว
ป.3
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
724
เด็กหญิงธัญชนก  จิตณรงค์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
725
เด็กหญิงธัญญาเรศ  ยานสิกโข
ป.5
โรงเรียนเทศบาลคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
726
เด็กหญิงธัญพิชชา  รัตนขวัญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
727
เด็กหญิงธัญพิชญ์  เกื้อทอง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
728
เด็กหญิงธัญรดา  ทองหนู
ป.6
โรงเรียนเทศบาลคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
729
เด็กหญิงธัญลักษณ์  ศรีวัง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
730
เด็กหญิงธัญวรัตน์  ปานทุ่ม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
731
เด็กหญิงธัญวรัตม์  สุขสวัสดิ์
ป.3
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
732
เด็กหญิงธันญ์ทิวา  ไชยทอง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
733
เด็กหญิงธันย์ชนก  วงอรุณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
734
เด็กชายธันวา  ธรรมเพชร
ป.3
โรงเรียนเทศบาลคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
735
เด็กหญิงธิญาภรณ์  ไชยรักษ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
736
เด็กหญิงธิณัชชา  หนูแจ้ม
ป.3
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
737
เด็กหญิงธิดารัตน์  ขุนชิต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
738
เด็กหญิงธิดารัตน์  บุญสนิท
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
739
เด็กหญิงธิดารัตน์  ศรีวัง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
740
เด็กหญิงธิติมา  อินทรัตน์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
741
เด็กชายธิติวุฒิ  บุตรดี
ป.6
โรงเรียนเทศบาลคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
742
เด็กชายธีธัช  วัฒนยัง
ป.5
โรงเรียนเรวดีพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
743
เด็กชายธีภพ  ศรีเพชร
ป.6
โรงเรียนเทศบาลคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
744
เด็กชายธีรนิตติ์  ฤทธิ์น้อย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
745
เด็กชายธีรภัทร  ขาวทอง
ป.3
โรงเรียนเทศบาลคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
746
เด็กชายธีรภัทร  พันธ์ประสงค์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
747
เด็กชายธีรภัทร์  แสงแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
748
เด็กชายธีรวัฒน์  หนูไข่
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
749
เด็กชายธีรัตม์  ทองทรัพย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
750
เด็กหญิงธีวรา  เหมือนพรรณราย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
751
เด็กชายเธียรธัช  ศรีนวลขาว
ป.6
โรงเรียนเทศบาลคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
752
เด็กหญิงนงนภรรส  อัตปัญญา
ป.6
โรงเรียนบูรณะพัทศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
753
เด็กหญิงนงนภัส  แก้วเนียม
ป.6
โรงเรียนเทศบาลคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
754
เด็กหญิงนงนภัส  เลียดรักษ์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
755
เด็กหญิงนพวรรณ  สุขแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
พัทลุง เขต 1

ณ อาคารสาวิตรี ห้อง 437 โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
ห้องสอบที่
 23
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
756
เด็กชายนพวิชญ์  อินทะเสโน
ป.6
โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
757
เด็กหญิงนภกชมณฑน์  ทหารไทย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
758
เด็กหญิงนภเกตน์  นามศรีอุ่น
ป.4
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
759
เด็กหญิงนภสร  ช่วยเพชร
ป.6
โรงเรียนเทศบาลคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
760
เด็กหญิงนภสร  บุญมณี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
761
เด็กหญิงนภสร  ฤทธิสุนทร
ป.3
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
762
เด็กหญิงนภัสกร  สีสอาด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
763
เด็กหญิงนภัสวรรณ  มานะทวี
ป.6
โรงเรียนบูรณะพัทศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
764
เด็กหญิงนภัสวรรณ  สามนตราช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
765
เด็กหญิงนภัสวรรณ  โหสกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
766
เด็กหญิงนรมน  ขาวอินทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
767
เด็กชายนราวิชญ์  เกตุพิจิตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
768
เด็กชายนราวิชญ์  พงค์จันทรเสถียร
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
769
เด็กชายนรินทร  ฟักทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
770
เด็กชายนรินทร  รัตนวิเชียร
ป.6
โรงเรียนเทศบาลคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
771
เด็กหญิงนรินธร  รัตนชุม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
772
เด็กหญิงนริศรา  สุริพงค์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
773
เด็กหญิงนริสรา  หน่อทอง
ป.3
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
774
เด็กหญิงนลินทิพย์  ปานจันทร์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
775
เด็กหญิงนลินี  หนูรอด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
776
เด็กหญิงนวรัตน์  นิลมาก
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
777
เด็กหญิงนวลนาถ  ทับยัง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
778
เด็กหญิงนัทธ์ชนัน  มาสวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
779
เด็กชายนัทธวัฒน์  เพชรรัตน์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
780
เด็กหญิงนัทนันทกาญจน์  บุญญวัฒน์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
781
เด็กหญิงนันทันภัส  เกตุเเก้ว
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
782
เด็กหญิงนันธ์ชนัน  แซ่อึ่ง
ป.3
โรงเรียนเทศบาลคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
783
เด็กชายนานิติ  หอยสกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
784
เด็กหญิงน้ำฟ้า  รักปาน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
785
เด็กหญิงนิจวรีย์  โพงตุ้น
ป.5
โรงเรียนเทศบาลคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
786
เด็กหญิงนิชาภา  รอดคืน
ป.3
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
787
เด็กหญิงนิตย์ติญา  เพ็งนุ่น
ป.6
โรงเรียนบูรณะพัทศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
788
เด็กหญิงนิตยาภรณ์  คงแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
789
เด็กชายนิติเดช  บุณยะมาน
ป.3
โรงเรียนเทศบาลคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
790
เด็กชายนิติภูมิ  นิระโส
ป.4
โรงเรียนเทศบาลคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
พัทลุง เขต 1

ณ อาคารสาวิตรี ห้อง 442 โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
ห้องสอบที่
 24
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
791
เด็กชายนิปุณ  มาณะเเก้ว
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
792
เด็กหญิงนิรมล  สว่างรัตน์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
793
เด็กชายนิรวิทธ์  กาญกิจ
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
794
เด็กหญิงนิศาชล  มาณะเเก้ว
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
795
เด็กชายนิษณาต  พันฤทธิ์ดำ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
796
เด็กหญิงเนตรศิริ  รอดผล
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
797
เด็กชายเนติธร  ชูเกื้อ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
798
เด็กชายบัญญพนต์  ไหมสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
799
เด็กหญิงบุญยานุช  เตี้ยชู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
800
เด็กหญิงบุญรักษา  กองสินพิพัฒน์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
801
เด็กหญิงบุณยาพร  พรหมสาลี
ป.6
โรงเรียนเทศบาลคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
802
เด็กหญิงบุรัสกร  วงศ์พิพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
803
เด็กหญิงบุศยรินทร์  คุณาวุฒิธนานันท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
804
เด็กหญิงเบญจพร  เทพหนู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
805
เด็กหญิงเบญจรัตน์  แป้นเอียด
ป.6
โรงเรียนบูรณะพัทศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
806
เด็กหญิงเบญจศิริ  สินคุ่ย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
807
เด็กหญิงเบญญาทิพย์  จิตชาญวิชัย
ป.6
โรงเรียนเทศบาลคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
808
เด็กหญิงเบญญาภา  จันทร์ผลึก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
809
เด็กหญิงเบญญาภา  หนูทอง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
810
เด็กหญิงเบญญาภา  หนูเอียด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
811
เด็กหญิงเบญญาภา  ไหม่หมาด
ป.3
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
812
เด็กหญิงปกแก้ว  ศรีรักษา
ป.6
โรงเรียนเทศบาลคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
813
เด็กชายปกรณ์เกียรติ  เศียรอุ่น
ป.4
โรงเรียนเทศบาลคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
814
เด็กชายปกฤชฎิ์  พานแพน
ป.3
โรงเรียนเทศบาลคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
815
เด็กชายปฏิพัทธ์  ขุนราม
ป.3
โรงเรียนเทศบาลคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
816
เด็กชายปฏิภาณ  ปกครอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
817
เด็กหญิงปฏิมา  พงษ์ทรัพย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
818
เด็กชายปฏิมากร  ซ้ายหนู
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
819
เด็กชายปฐมพร  เส้งสุ้น
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
820
เด็กหญิงปณิฏฐา  ชูเซ่ง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
821
เด็กหญิงปทิตตา  เประนาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
822
เด็กหญิงปทิตตา  มิตรณรงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
823
เด็กหญิงปนัดดา  เกิดทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
824
เด็กชายปภัชญา  วงศ์สุวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
825
เด็กหญิงปภาวี  เลี่ยนกัตวา
ป.6
โรงเรียนเทศบาลคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
พัทลุง เขต 1

ณ อาคารสาวิตรี ห้อง 443 โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
ห้องสอบที่
 25
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
826
เด็กชายปรวิศร์  โอ่ทอง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
827
เด็กชายประพจน์  คงเเก้ว
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
828
เด็กหญิงประภาศิริ  อภัยรัตน์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
829
เด็กชายปริญญา  สมาคม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
830
เด็กหญิงปริญญุตา  สุขโชติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
831
เด็กหญิงปริมณาลี  บุญช่วย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
832
เด็กหญิงปริยดาพร  สุพลภักดี
ป.5
โรงเรียนเทศบาลคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
833
เด็กหญิงปริยากร  เย็นใส
ป.4
โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
834
เด็กหญิงปริยากร  สมบูรณ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
835
เด็กหญิงปรีชญาน์  ก้อนเรือง
ป.4
โรงเรียนเทศบาลคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
836
เด็กหญิงปรีณาพรรณ  ขวัญสกุล
ป.6
โรงเรียนบูรณะพัทศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
837
เด็กหญิงปรียาภรณ์  โรจนกาญจน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
838
เด็กชายปวริศ  คงผอม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
839
เด็กชายปวริศ  รักดำ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
840
เด็กหญิงปวริศา  แก่นคล้าย
ป.3
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
841
เด็กหญิงปวริศา  ทองปันแต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
842
เด็กหญิงปวิชญา  ชูรอด
ป.3
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
843
เด็กหญิงปวิชญา  หนูเพ็ชร
ป.3
โรงเรียนเทศบาลคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
844
เด็กหญิงปวิชญาดา  ดีแก้ว
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
845
เด็กชายปองคุณ  ปานดำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
846
เด็กชายปัญญพัฒน์  กาญจนาปักษี
ป.3
โรงเรียนเทศบาลคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
847
เด็กชายปัญญวัต  อุทัยรังษี
ป.5
โรงเรียนเทศบาลคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
848
เด็กหญิงปัณฑารีย์  เกิดแก้ว
ป.5
โรงเรียนเทศบาลคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
849
เด็กชายปัณณวิชญ์  เจริญสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
850
เด็กชายปัณณวิชญ์  ศิริยุวสมัย
ป.4
โรงเรียนเทศบาลคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
851
เด็กหญิงปาณิศา  เเก้วพิลา
ป.3
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
852
เด็กหญิงปาณิสรา  มาตรทอง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
853
เด็กหญิงปาณิสรา  ยอดเเก้ว
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
854
เด็กหญิงปานชนก  พันนายัง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
855
เด็กหญิงปานภัส  วิสิษฐ์พล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
856
เด็กหญิงปานเลขา  ทองปาน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
857
เด็กหญิงปาริชาต  จันทร์เทพ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
858
เด็กหญิงปาลิตา  ขุนเจริญ
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
859
เด็กชายปิติภัทร  ปานสังข์
ป.3
โรงเรียนเทศบาลคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
860
เด็กหญิงปิ่นพนิต  เอียดคง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
พัทลุง เขต 1

ณ อาคารสาวิตรี ห้อง 444 โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
ห้องสอบที่
 26
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
861
เด็กหญิงปิยพร  รามเกว็ด
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
862
เด็กชายปิยพัชร์  เดชปรารมย์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
863
เด็กหญิงปิยพัชร์  เศรษฐสุข
ป.3
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
864
เด็กชายปิยวัชร  มอดนวล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
865
เด็กหญิงปิยะพร  ชูสุดรักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
866
เด็กหญิงปิยะฤทัย  เมืองแก้ว
ป.4
โรงเรียนเทศบาลคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
867
เด็กหญิงปียาพัชร  จีนนุกูล
ป.3
โรงเรียนเทศบาลคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
868
เด็กหญิงปีวรา  คงจรัส
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
869
เด็กชายปุญญพัฒน์  แสงทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
870
เด็กหญิงปุญญิศา  ภิวัฒนุกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
871
เด็กหญิงปุณญธิดา  กรอบเพ็ชร์
ป.3
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
872
เด็กชายปุณณวิช  อุ้ยตยะกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
873
เด็กหญิงปุณยวีร์  สุวรรณมณี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
874
เด็กชายเปรม  ย้อยแก้ว
ป.5
โรงเรียนเทศบาลคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
875
เด็กหญิงผกามาศ  คงรักษ์
ป.6
โรงเรียนบูรณะพัทศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
876
เด็กหญิงผกาวดี  ขันธสังข์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
877
เด็กชายพงค์ภักดิ์  มะโนเรศ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
878
เด็กชายพงวิสิฐ  ดำช่วย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
879
เด็กชายพงศกร  กลับดี
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
880
เด็กชายพงศ์ปณต  ขุนเศรษฐ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
881
เด็กชายพงศ์พิพัฒน์  สมพงศ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
882
เด็กชายพงศภัทร  สักแสงโสภา
ป.3
โรงเรียนเทศบาลคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
883
เด็กชายพงษ์สิทธิ์  ทองเที่ยง
ป.5
โรงเรียนเทศบาลคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
884
เด็กชายพชร  แสงเกิด
ป.6
โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
885
เด็กหญิงพชรวนันท์  ยกฉวี
ป.3
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
886
เด็กหญิงพนาวดี  จันมาก
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
887
เด็กหญิงพรชนก  บัวจันทร์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
888
เด็กหญิงพรประทาน  อินทรภักดิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
889
เด็กหญิงพรปวีณ์  นุ่มนวล
ป.3
โรงเรียนเทศบาลคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
890
เด็กหญิงพรพรรษา  เมธีกุล
ป.4
โรงเรียนเทศบาลคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
891
เด็กหญิงพรพิมล  อุ้ยตระกูล
ป.6
โรงเรียนบูรณะพัทศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
892
เด็กหญิงพรเพ็ญ  ปานเพชร
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
893
เด็กชายพรภวิษย์  สงรักษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
894
เด็กหญิงพรรณพิทักษ์  พันเศษ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
895
เด็กหญิงพรรณวษา  บุญเกิด
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
พัทลุง เขต 1

ณ อาคารสาวิตรี ห้อง 445 โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
ห้องสอบที่
 27
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
896
เด็กหญิงพรรษชล  พรหมห้อง
ป.3
โรงเรียนเทศบาลคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
897
เด็กหญิงพราวภวิภาวี  กล้วยเครือ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
898
เด็กหญิงพริมริตา  บุญเรือง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
899
เด็กชายพฤฒิพงค์  จันทร์เทพ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
900
เด็กชายพลวรรธน์  พงศ์พิพัฒนพันธุ์
ป.3
โรงเรียนเทศบาลคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
901
เด็กหญิงพลอยชมพู  สุขโชติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
902
เด็กชายพลากร  ชุมพาที
ป.3
โรงเรียนเทศบาลคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
903
เด็กชายพศิน  ยกฉวี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
904
เด็กชายพสิษฐ์  พัฒนาศรีรัตน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
905
เด็กชายพสิษฐ์  มากเอียด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
906
เด็กชายพสุรัตน์  พิบูลย์จิรชาติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
907
เด็กชายพสุวัชร  รัตนพันธ์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
908
เด็กชายพอเพียงพูลเพิ่ม  สุริยคำ
ป.3
โรงเรียนเทศบาลคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
909
เด็กหญิงพัขรพร  บุญชรัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
910
เด็กหญิงพัชรพร  ชูแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
911
เด็กหญิงพัชรพร  มุสิกิม
ป.5
โรงเรียนเทศบาลคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
912
เด็กชายพัชรพล  บุญเรืองขาว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
913
เด็กหญิงพัชราภรณ์  นวลนิรันดร์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
914
เด็กหญิงพัชริญา  โมสิกรัตน์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
915
เด็กชายพัฒน  รักใหม่
ป.6
โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
916
เด็กชายพัทธดนย์  รัตนาละออง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
917
เด็กชายพัทธดนย์  สุทธิเเก้ว
ป.3
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
918
เด็กชายพันธกร  หยูดำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
919
เด็กชายพันธ์พฤกษ์  พฤฒิคณี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
920
เด็กหญิงพันธ์วิรา  ด้วงเขียว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
921
เด็กชายพันเลิศ  ทองด้วง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
922
เด็กชายพัสกร  สงแดง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
923
เด็กชายพัสวี  เส้งสุข
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
924
เด็กหญิงพาขวัญ  บุญประกายแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
925
เด็กชายพิชชากร  พัฒนพงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
926
เด็กหญิงพิชชานันท์  สุขเกิด
ป.3
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
927
เด็กหญิงพิชญธิดา  เกตุแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
928
เด็กหญิงพิชญธิดา  เส็นบัตร
ป.3
โรงเรียนเทศบาลคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
929
เด็กชายพิชญ์วัตร  จงหวัง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
930
เด็กหญิงพิชญ์สินี  ไชยรักษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
พัทลุง เขต 1

ณ อาคารสาวิตรี ห้อง 446 โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
ห้องสอบที่
 28
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
931
เด็กหญิงพิชญาภรณ์  จันทร์ด้วง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
932
เด็กหญิงพิชญาภา  ชุมคล้าย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
933
เด็กหญิงพิชญาภา  อักษรพันธ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
934
เด็กชายพิชญุตม์  เกตุเรน
ป.6
โรงเรียนเทศบาลคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
935
เด็กชายพิชัยยุทธ  ประสมพงศ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
936
เด็กหญิงพิชามญช์  มิตรมุสิก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
937
เด็กหญิงพิชามญชุ์  เสริมแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
938
เด็กหญิงพิชามน  โรจชะยะ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
939
เด็กหญิงพิชามุญชุ์  เเก้วขาว
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
940
เด็กชายพิชิตพงศ์  จิตศิริ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
941
เด็กชายพิพัฒน์พงษ์  ทองแดง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
942
เด็กหญิงพิมพ์นภัส  คงเทพ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
943
เด็กหญิงพิมพ์ปฎิมา  ทองยศ
ป.3
โรงเรียนเทศบาลคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
944
เด็กหญิงพิมพ์พิศา  ขุนหมาด
ป.5
โรงเรียนเทศบาลคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
945
เด็กหญิงพิมพ์พิศา  จินดาพันธ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
946
เด็กหญิงพิมพ์ภัสสร  เมฆฉาย
ป.6
โรงเรียนเทศบาลคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
947
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  บุญแสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
948
เด็กหญิงพิมมาดา  เลขา
ป.3
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
949
เด็กหญิงพิมลนาฎ  ชมเชย
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
950
เด็กชายพิสิษฐ์  ฉิมปลอด
ป.3
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
951
เด็กชายพิสิษฐ์  พรรณราย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
952
เด็กชายพีรณัฐ  นิ่มเกตุ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
953
เด็กชายพีรพัฒน์  ดำชู
ป.3
โรงเรียนบูรณะพัทศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
954
เด็กชายพีรพัฒน์  ทองร่วง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
955
เด็กหญิงพีรยา  ชูสุดรักษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
956
เด็กหญิงพุดน้ำบุศย์  เต็มราม
ป.4
โรงเรียนเทศบาลคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
957
เด็กหญิงพุทธาสินี  บุญสนิท
ป.6
โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
958
เด็กหญิงเพชรไพลิน  เอกเจริญกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
959
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  เพ็ญนิ่ม
ป.6
โรงเรียนเรวดีพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
960
เด็กชายเพทาย  บุญคงแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
961
เด็กชายไพวสุ  ด้วงแก้ว
ป.6
โรงเรียนเทศบาลคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
962
เด็กหญิงเฟริษา  ส่งแสง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
963
เด็กหญิงภคพร  ขุนยัง
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
964
เด็กชายภคภูมิ  กิจวาส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
965
เด็กหญิงภควฎี  เขียดนิล
ป.3
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
พัทลุง เขต 1

ณ อาคารสาวิตรี ห้อง 447 โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
ห้องสอบที่
 29
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
966
เด็กหญิงภควดี  ศรีสมัย
ป.3
โรงเรียนเทศบาลคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
967
เด็กชายภคสิน  ประจวบสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
968
เด็กหญิงภัณฑิรา  ชายเกตุ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
969
เด็กหญิงภัทท์ธิดา  นรเศรษฐพงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
970
เด็กหญิงภัททิยา  หนูจุล
ป.4
โรงเรียนเทศบาลคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
971
เด็กชายภัทธร  ด้วงช่วย
ป.3
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
972
เด็กหญิงภัทรนันท์  ศรีสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
973
เด็กหญิงภัทรวรรณ  ถือทอง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
974
เด็กหญิงภัทราพร  เสนสิง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
975
เด็กชายภาคภูมิ  ปัทมัตย์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
976
เด็กชายภาคภูมิ  เรืองหนู
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
977
เด็กชายภาณุเดช  คงย้อย
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
978
เด็กชายภาณุวิชญ์  ขวัญนิมิตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
979
เด็กชายภาณุวิชญ์  รักเกิด
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
980
เด็กหญิงภาภัทร  รุจิระยรรยง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
981
เด็กหญิงภาวิดา  ดวงขวัญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
982
เด็กหญิงภิรดา  ผอมนุ่ม
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
983
เด็กชายภูชิชย์  พุทธานุวัติกุล
ป.3
โรงเรียนเทศบาลคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
984
เด็กชายภูธเนตร  สาระอาภรณ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
985
เด็กชายภูธเนศ  ดำทองสุข
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
986
เด็กชายภูผา  นาคฤทธิ์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
987
เด็กชายภูผา  มาเเทน
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
988
เด็กชายภูมิ  คงแก้ว
ป.5
โรงเรียนเทศบาลคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
989
เด็กชายภูมินทร์  นาคฤทธิ์
ป.3
โรงเรียนเทศบาลคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
990
เด็กชายภูมิพัฒน์  อักษรสว่าง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
991
เด็กชายภูมิภักดี  โพยนอก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
992
เด็กชายภูมิรพี  บัวนุ่ม
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
993
เด็กชายภูมิรัฐ  เยาว์นุ่น
ป.4
โรงเรียนเทศบาลคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
994
เด็กหญิงภูริชญา  แกล้วทนงค์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
995
เด็กชายภูริชวิน  วัชรจิตรกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
996
เด็กชายภูริณัฐ  ธรรมอิสระ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
997
เด็กหญิงภูริดา  ศรีนวลพุฒ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
998
เด็กชายภูริเดช  ยิ่งดำนุ่น
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
999
เด็กชายภูริพัชร  สุขแก้ว
ป.3
โรงเรียนเทศบาลคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1000
เด็กหญิงมณฑิตา  ไชยบัณฑิต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
พัทลุง เขต 1

ณ อาคารรจนา ห้อง 533 โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
ห้องสอบที่
 30
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1001
เด็กหญิงมณีรัตน์  ชูรัตน์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1002
เด็กหญิงมณีวรรณ  ไชยทอง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1003
เด็กหญิงมธุรดา  จริยานุกูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1004
เด็กหญิงมนสิชา  สุทธิรักษ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1005
เด็กหญิงมนัสนันท์  อักษรผอม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1006
เด็กชายมเหสักข์  ข้างแก้ว
ป.6
โรงเรียนเทศบาลคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1007
เด็กหญิงมาลินี  ทองรักขาว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1008
เด็กหญิงมุฑิตา  เศรษฐมาน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1009
เด็กหญิงเมธาวี  บัวฝ้าย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1010
เด็กหญิงยวิษฐา  ทองเกลี้ยง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1011
เด็กชายยศกฤต  นิลมาก
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1012
เด็กหญิงยิ่งคุณ  ยิ่งดำนุ่น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1013
เด็กหญิงยุวธาดา  ทิพย์เพ็ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1014
เด็กหญิงยูถิกา  อารีย์รักษ์
ป.3
โรงเรียนเทศบาลคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1015
เด็กหญิงโยษิตา  ถวัลย์ชัยวัฒน์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1016
เด็กชายรณชัย  สงเอียด
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1017
เด็กหญิงรมยกร  รัตนอุบล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1018
เด็กหญิงรวิสรา  นุ้ยเล็ก
ป.4
โรงเรียนเทศบาลคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1019
เด็กหญิงรสกร  กิ้มเส้ง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1020
เด็กชายระวี  ศิริสม
ป.3
โรงเรียนเทศบาลคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1021
เด็กหญิงรักษณาลี  เพชรรักษ์
ป.3
โรงเรียนเทศบาลคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1022
เด็กหญิงรักษิณา  รักษา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1023
เด็กชายรัชชานนท์  สงไข่
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1024
เด็กหญิงรัชตะมณี  คงจุ้ย
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1025
เด็กหญิงรัญศิญา  ชุมนุ้ย
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1026
เด็กชายรัฐนันท์  ถวัลย์ชัยวัฒน์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1027
เด็กชายรัฐนันท์  เศรษฐ์สุข
ป.3
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1028
เด็กหญิงรัฐนันท์  เหมือนจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1029
เด็กชายรัฐภาคย์  รามอินทร์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1030
เด็กหญิงรัตนศิริ  รัตนพันธ์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1031
เด็กหญิงรัตนาภรณ์  สิงหพล
ป.3
โรงเรียนเทศบาลคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1032
เด็กชายราเชนทร์  เพิ่มบุญ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1033
เด็กหญิงรานิกา  อ่อนหวาน
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1034
เด็กหญิงรุ่งธิดา  นวลแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1035
เด็กหญิงรุ่งนภา  หนูกลับ
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
พัทลุง เขต 1

ณ อาคารรจนา ห้อง 534 โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
ห้องสอบที่
 31
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1036
เด็กหญิงรุ่งไพลิน  สุวรรณเกตุ
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1037
เด็กหญิงรุจิรา  วงศาจันทร์
ป.3
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1038
เด็กหญิงเรณุกา  แสงกิตติสกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1039
เด็กชายเรืองเกียรติ  สกลประกายกิจ
ป.3
โรงเรียนเทศบาลคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1040
เด็กชายฤทธิไกร  รัตนวิเชียร
ป.6
โรงเรียนเทศบาลคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1041
เด็กหญิงฤทัยรัตน์  หนูเเจ้ม
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1042
เด็กชายลภน  สายแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1043
เด็กหญิงลภัสรดา  คงชู
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1044
เด็กหญิงลภัสรดา  มานันตพงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1045
เด็กหญิงลลิตวดี  กรดแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1046
เด็กหญิงลลิตา  เภาทอง
ป.3
โรงเรียนเทศบาลคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1047
เด็กหญิงลลิภัทร  เหล่าภักดีพงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1048
เด็กหญิงลักขณา  อ่อนอินทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1049
เด็กหญิงลักษณพร  เกื้อสุข
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1050
เด็กหญิงลักษมณ  ทองต้ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1051
เด็กหญิงลัลนา  ตุ้งแก้ว
ป.6
โรงเรียนเทศบาลคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1052
เด็กหญิงลัลล์ลลิล  กองเอียด
ป.4
โรงเรียนเทศบาลคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1053
เด็กชายวงศธร  เอียดคง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1054
เด็กชายวงศ์นุวัฒน์  บุญเรืองขาว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1055
เด็กหญิงวชิรญาณ์  กิตติเลิศ
ป.4
โรงเรียนเทศบาลคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1056
เด็กหญิงวชิรญาณ์  ทองตรา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1057
เด็กหญิงวนัชดา  สิทธิชัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1058
เด็กชายวนาพฤกห์  ณ พัทลุง
ป.3
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1059
เด็กชายวรกันต์  บัวเนียม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1060
เด็กชายวรพงศ์  ทองขุนดำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1061
เด็กหญิงวรรณกร  หวังนุรักษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1062
เด็กหญิงวรรณธิชา  คงแก้ว
ป.6
โรงเรียนเทศบาลคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1063
เด็กหญิงวรรณรดา  บุญมณี
ป.3
โรงเรียนเทศบาลคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1064
เด็กหญิงวรรณวิภา  รัตนพันธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1065
เด็กหญิงวรรณษา  แก้วเอียด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1066
เด็กหญิงวรรณษา  คงดำ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1067
เด็กหญิงวรวรรณ  ช่วยบำรุง
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1068
เด็กชายวรันธร  บุญโยม
ป.3
โรงเรียนบูรณะพัทศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1069
เด็กหญิงวรัมพร  ด้วงทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1070
เด็กหญิงวรางคนา  แป้นชุม
ป.3
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
พัทลุง เขต 1

ณ อาคารบุษบา ห้อง 631 โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
ห้องสอบที่
 32
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1071
เด็กหญิงวราภรณ์  ร่วงเมือง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1072
เด็กชายวริทธิ์ธร  คงหนู
ป.6
โรงเรียนเรวดีพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1073
เด็กชายวรินทร  ฉิมวงค์
ป.3
โรงเรียนเทศบาลคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1074
เด็กชายวรินทร์  ถึงมุสิก
ป.6
โรงเรียนเทศบาลคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1075
เด็กหญิงวริยา  ชูดำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1076
เด็กหญิงวริศรา  คงมี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1077
เด็กหญิงวริศรา  ไชยแก้ว
ป.3
โรงเรียนเทศบาลคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1078
เด็กหญิงวริศรา  เพชรรักษ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1079
เด็กหญิงวริศรา  ย้อยคง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1080
เด็กหญิงวริศรา  สงทับ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1081
เด็กหญิงวริศรา  หนูเอียด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1082
เด็กหญิงวริษฐา  สิทธิโชคชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1083
เด็กชายวศิน  เพชรไข่
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1084
เด็กชายวัชรพล  วงศ์ชู
ป.5
โรงเรียนเทศบาลคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1085
เด็กชายวัชรวุฒิ  วงศ์สุวรรณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1086
เด็กชายวัชระกฤต  หาญณรงค์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1087
เด็กชายวัฒนชัย  เพชรพิทยากร
ป.3
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1088
เด็กหญิงวันสุ  เทพเกื้อ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1089
เด็กหญิงวารณี  มุณีพรหม
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1090
เด็กหญิงวาศิกานต์  ชนะพันธ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1091
เด็กชายวิชชากร  อินทนีย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1092
เด็กหญิงวิชญดา  ขุนภักดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1093
เด็กหญิงวิชญาพร  ณ พัทลุง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1094
เด็กชายวิชานาถ  คงเกลี้ยง
ป.5
โรงเรียนเรวดีพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1095
เด็กหญิงวินิทร  สงแสง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1096
เด็กหญิงวิภาวี  เกื้อมณี
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1097
เด็กหญิงวิมลณัฐ  เขียวหลี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1098
เด็กชายวิรวัฒน์  สุขยัง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1099
เด็กหญิงวิลาวัณย์  ธรรมรังษี
ป.6
โรงเรียนเทศบาลคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1100
เด็กหญิงวิลาสินี  รามแก้ว
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1101
เด็กชายวิศรุต  บุญสุข
ป.4
โรงเรียนเทศบาลคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1102
เด็กชายวิศรุต  ปานเพชร
ป.6
โรงเรียนเทศบาลคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1103
เด็กหญิงวิศรุตา  บุตรบุรี
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1104
เด็กหญิงวีรดา  ลิ่ววิริยกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1105
เด็กชายวีรภัทร  ทองมา
ป.6
โรงเรียนเทศบาลคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
พัทลุง เขต 1

ณ อาคารบุษบา ห้อง 632 โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
ห้องสอบที่
 33
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1106
เด็กชายวุฒิโชค  ปล้องไหม
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1107
เด็กชายศดานนท์  เหมือนแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1108
เด็กหญิงศตพร  โชว์สงวน
ป.6
โรงเรียนเทศบาลคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1109
เด็กหญิงศตพร  หลีวิจิตร
ป.4
โรงเรียนเทศบาลคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1110
เด็กหญิงศธิตา  บัญชาวุฒิ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1111
เด็กหญิงศรัญญา  โอภาส
ป.6
โรงเรียนเทศบาลคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1112
เด็กชายศรุจ  แก้วคง
ป.6
โรงเรียนเรวดีพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1113
เด็กหญิงศลิษา  เสือพล
ป.3
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1114
เด็กหญิงศวัสพร  วรศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1115
เด็กหญิงศศิธร  คงทุง
ป.3
โรงเรียนเทศบาลคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1116
เด็กหญิงศศิธร  จงรัตน์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1117
เด็กหญิงศศิธร  สาโส๊ะ
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1118
เด็กหญิงศศิพิมพ์  แสงส้อง
ป.3
โรงเรียนเทศบาลคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1119
เด็กหญิงศษิ  ห้วยล้ำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1120
เด็กหญิงศันธรส  ชูช่วย
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1121
เด็กชายศิรภัทร  ภิวัฒนกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1122
เด็กหญิงศิริกานดา  น่วมประวัติ
ป.3
โรงเรียนเทศบาลคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1123
เด็กหญิงศิรินญา  โรจชะยะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1124
เด็กชายศิริพงศ์  เมืองแก้ว
ป.6
โรงเรียนเทศบาลคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1125
เด็กหญิงศิริพิชญ์  บุญสนิท
ป.6
โรงเรียนเทศบาลคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1126
เด็กหญิงศิริรัตน์  ธุมา
ป.3
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1127
เด็กชายศิลป์ศรุต  สุขจิตร์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1128
เด็กชายศิวกร  ทองขาว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1129
เด็กชายศิวกร  ทองคำ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1130
เด็กชายศิวกร  สุวรรณภักดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1131
เด็กชายศิวัช  ช่วยนก
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1132
เด็กหญิงศุทธานต์  บุษราภรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1133
เด็กชายศุภกร  เอี่ยมระยับ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1134
เด็กชายศุภกฤต  พรหมวิเศษ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1135
เด็กชายศุภกิจ  เอี่ยมระยับ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1136
เด็กชายศุภกิตติ์  ทองเขียว
ป.6
โรงเรียนเทศบาลคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1137
เด็กหญิงศุภจิรา  ขวัญจันทร์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1138
เด็กชายศุภชัจ  เขียดนิล
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1139
เด็กชายศุภณัฐ  ขาวเผือก
ป.6
โรงเรียนเทศบาลคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1140
เด็กหญิงศุภรดา  แก้วแฝก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
พัทลุง เขต 1

ณ อาคารบุษบา ห้อง 633 โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
ห้องสอบที่
 34
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1141
เด็กหญิงศุภรัตน์  อินทร์จุ้ย
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1142
เด็กชายศุภฤกษ์  ทองเที่ยง
ป.3
โรงเรียนเทศบาลคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1143
เด็กชายศุภลักษณ์  พาภักดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1144
เด็กหญิงศุภวรรณ  นิลวงค์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1145
เด็กชายศุภวัช  เพชรกาศ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1146
เด็กชายศุภวิชญ์  แก้วรัตน์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1147
เด็กชายศุภวิชญ์  เพชรกาศ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1148
เด็กชายศุภวิชญ์  เรืองจันทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1149
เด็กหญิงศุภาพิชญ์  ปานเจิม
ป.5
โรงเรียนเทศบาลคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1150
เด็กหญิงศุภิสรา  เขียวหลี
ป.3
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1151
เด็กหญิงศุภิสรา  โรจชะยะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1152
เด็กชายเศรษฐพงศ์  คลิ้งคล้ายกัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1153
เด็กชายเศรษฐพงศ์  หนูเพ็ชร์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1154
เด็กหญิงโศภิสรา  เก้าเอี้ยน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1155
เด็กชายสมัชญ์  กล้าคง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1156
เด็กหญิงสมิลัน  ทองคำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1157
เด็กชายสยมภู  ทองต้ง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1158
เด็กชายสรณ์  บัวเกตุ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1159
เด็กชายสรรเพชญ  ส่งแก้ว
ป.6
โรงเรียนเทศบาลคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1160
เด็กชายสรวิชญ์  คำผอม
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1161
เด็กชายสรวิชญ์  หนูขำ
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1162
เด็กชายสรวิทย์  บาลทิพย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1163
เด็กหญิงสรารัตน์  ช่วยนุ้ย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1164
เด็กหญิงสริญญา  เพ็ชรสัจจะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1165
เด็กชายสรุจ  รัตนชู
ป.4
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1166
เด็กหญิงสลิษา  คงเหนียง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1167
เด็กหญิงสวรัชชย์  รักษา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1168
เด็กหญิงสวรินทร์  พงศาปาน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1169
เด็กหญิงสวิตตา  ปานเพชร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1170
เด็กชายสันติพงษ์  บัวเนียม
ป.3
โรงเรียนเทศบาลคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1171
เด็กหญิงสาธิตา  ผลึกเพชร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1172
เด็กหญิงสาริศา  ศรีวิเศษ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1173
เด็กหญิงสาริศา  สุวรรณสิงห์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1174
เด็กชายสิรวิชญ์  ไชยเมือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1175
เด็กชายสิรวิชญ์  พรหมบุญแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
พัทลุง เขต 1

ณ อาคารบุษบา ห้อง 634 โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
ห้องสอบที่
 35
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1176
เด็กชายสิรวิทญ์  เส้งสุ้น
ป.3
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1177
เด็กหญิงสิริกร  ชูปาน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1178
เด็กหญิงสิริกร  ปราชญ์นคร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1179
เด็กหญิงสิริประภัสร์  ศิริธร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1180
เด็กชายสิริวัฒน์  ณิชากรพงศ์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1181
เด็กชายสุกฤษฏิ์  พรวิระวงค์วารี
ป.3
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1182
เด็กหญิงสุชาดา  โกมลบูรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1183
เด็กหญิงสุชาดา  สุวรรณเเก้ว
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1184
เด็กหญิงสุชานันท์  ดำละเอียด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1185
เด็กหญิงสุชานาฎ  มาศสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1186
เด็กหญิงสุชาพิชญ์  ศุกลพัฒนะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1187
เด็กหญิงสุชาวดี  ขาวนวล
ป.6
โรงเรียนเทศบาลคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1188
เด็กหญิงสุณัฐฌา  เนียมสกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1189
เด็กหญิงสุดประกาย  ชูรัตน์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1190
เด็กหญิงสุดาทิพย์  วงศ์เดช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1191
เด็กหญิงสุดารัตน์  ยงหนู
ป.3
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1192
เด็กชายสุทธิโชค  อารีย์รักษ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1193
เด็กหญิงสุทธิดา  ชูปาน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1194
เด็กชายสุทธิราช  จันทร์ขุน
ป.3
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1195
เด็กหญิงสุธีกานต์  คงเกิด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1196
เด็กหญิงสุธีธิดา  หนูคง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1197
เด็กหญิงสุนิศา  ไพรัตน์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1198
เด็กหญิงสุนิสา  สงเนียม
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1199
เด็กชายสุพิรัฐ  คงสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1200
เด็กหญิงสุภสินี  เส้งนวลนิ่ม
ป.6
โรงเรียนเทศบาลคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1201
เด็กหญิงสุภัสสรา  พัฒน์ช่วย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1202
เด็กหญิงสุภาภรณ์  ทองพูน
ป.6
โรงเรียนเทศบาลคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1203
เด็กหญิงสุภาวรัตน์  นวลส่ง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1204
เด็กชายสุรภาพ  เมืองแก้ว
ป.5
โรงเรียนเรวดีพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1205
เด็กชายสุรสีหนาท  เส็นฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1206
เด็กหญิงสุรีมาศ  หน่อวงค์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1207
เด็กหญิงสุวพิชญ์  ยอดราช
ป.4
โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1208
เด็กหญิงสุวภัทร  ดีประวัติ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1209
เด็กชายเสฎฐวุฒิ  ไชยสง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1210
เด็กชายเสฏฐวุฒิ  เกื้อบุตร
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
พัทลุง เขต 1

ณ อาคารบุษบา ห้อง 635 โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
ห้องสอบที่
 36
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1211
เด็กชายเสวภูมิ  จันมาก
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1212
เด็กหญิงเสาวภา  สงเเช้ม
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1213
เด็กชายหัฏฐกร  ทองขาวเผือก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1214
เด็กชายหัสดิน  หนูแสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1215
เด็กชายฬียาพล  คณะแนม
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1216
เด็กหญิงอโณทัย  สุดเเทน
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1217
เด็กหญิงอติกานต์  นวลอ่อน
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1218
เด็กชายอติกิตต์  พันทนาคง
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1219
เด็กหญิงอติพร  รามจันทร์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1220
เด็กหญิงอทิตยา  ทวีตา
ป.5
โรงเรียนเทศบาลคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1221
เด็กหญิงอธิชา  ปานคง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1222
เด็กชายอธิป  จิตรวงค์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1223
เด็กชายอธิวัฒน์  ชูสุวรรณ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1224
เด็กชายอนุพนธ์  เปาะทอง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1225
เด็กชายอเนก  ขุนพล
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1226
เด็กหญิงอภิชญา  ยกมาก
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1227
เด็กหญิงอภิชญา  หมกเมือง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1228
เด็กชายอภิเดช  ชุมแก่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1229
เด็กชายอภิรักษ์  ทวีตา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1230
เด็กชายอภิวัฒน์  อ่อนทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1231
เด็กชายอภิวิชญ์  ณรงค์ฤทธิ์
ป.3
โรงเรียนเทศบาลคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1232
เด็กชายอภิวิชญ์  ด้วงรุ่ง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1233
เด็กหญิงอภิษฎา  หิรัญรัตน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1234
เด็กหญิงอภิสรา  จันทวิเศษ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1235
เด็กหญิงอภิสรา  บุญญานุวัตร
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1236
เด็กหญิงอภิสรา  เรนเรือง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1237
เด็กหญิงอมราพร  สว่างอารมย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1238
เด็กหญิงอมราวดี  อักษรเนียม
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1239
เด็กหญิงอรจิรา  คงแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1240
เด็กหญิงอรจิรา  นาคพันธ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1241
เด็กหญิงอรภูรินทร์  เจียจิระพงษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1242
เด็กชายอรรตพล  หนูรอด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1243
เด็กหญิงอรวรรณ  จันทร์กลับ
ป.6
โรงเรียนเรวดีพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1244
เด็กหญิงอรวรา  รัตนพันธุ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1245
เด็กหญิงอริสา  อนุศิริ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
พัทลุง เขต 1

ณ อาคารบุษบา ห้อง 636 โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
ห้องสอบที่
 37
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1246
เด็กหญิงอริสารา  บัวขาว
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1247
เด็กหญิงอรุณรัศมี  จันทร์จูด
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1248
เด็กหญิงอลิสา  จินา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1249
เด็กหญิงอวัศดา  ขาวสังข์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1250
เด็กหญิงอักษรา  มุขตา
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1251
เด็กหญิงอังชุมา  รักคง
ป.5
โรงเรียนเทศบาลคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1252
เด็กหญิงอัจฉริยา  หมวดจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1253
เด็กหญิงอัญชิษฐา  มาแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1254
เด็กชายอัฐวิกร  กูลศิริศรีตระกูล
ป.3
โรงเรียนเทศบาลคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1255
เด็กชายอัฒฐกร  ชวเศรษฐโกศล
ป.5
โรงเรียนเทศบาลคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1256
เด็กหญิงอัณศยา  เต็มแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1257
เด็กหญิงอัมพิกา  ดำเสน
ป.3
โรงเรียนเทศบาลคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1258
เด็กชายอัศม์เดช  ศรีภักดี
ป.3
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1259
เด็กชายอาจกิจ  ลายขวะ
ป.3
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1260
เด็กหญิงอาทิตยา  ฤทธิ์เดช
ป.3
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1261
เด็กหญิงอาภาสิริ  คงรักษ์
ป.3
โรงเรียนเทศบาลคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1262
เด็กหญิงอารยา  โชคเจริญผล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1263
เด็กหญิงอารียา  พรหมปลัด
ป.6
โรงเรียนเทศบาลคูหาสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1264
เด็กหญิงอินทิรา  อิทะสุวรรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1265
เด็กหญิงอินธิดา  จำเริญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1266
เด็กชายอิสรพงศ์  ชุมชู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1267
เด็กชายอิสระ  เเก้วเเสงทอง
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1268
เด็กหญิงอุปริมา  จันทร์พูล
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1269
เด็กหญิงอุมาพร  ปราบปัญจะ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1270
เด็กหญิงอุษณกร  ช่วยสร้าง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1271
เด็กชายเอกนรินทร์  ยกฉวี
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1272
เด็กชายเอกภพ  หนูทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1273
เด็กชายเอกรินทร์  จินดาน้อย
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1274
เด็กชายฮาริช  ไพรพฤกษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์