ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
พังงา

ณ อาคารพิกุล ชั้น 2 ห้อง 221 โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกชกร  จรมาศ
ป.5
โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
2
เด็กหญิงกชพร  บุญมี
ป.3
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
3
เด็กหญิงกนกพร  ทวีรส
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
4
เด็กหญิงกนกลักษณ์  บุญมี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
5
เด็กหญิงกมลชนก  เต็มอุดมทรัพย์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
6
เด็กหญิงกมลนัทธ์  กำลังฟู
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
7
เด็กหญิงกรรณิการ์  เมืองนาโพธิ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
8
เด็กชายกฤติธัช  ไพรสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
9
เด็กหญิงกฤษณาพร  พฤกษนันต์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
10
เด็กชายกษิดิ์เดช  เจริญศิริพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
11
เด็กหญิงกัญญภัส  จีนเอียด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
12
เด็กหญิงกันติชา  ผลแก้ว
ป.3
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
13
เด็กหญิงกานต์พิชชา  หินน้อย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
14
เด็กหญิงกิรณา  ว่องนิติธรรม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
15
เด็กหญิงกุลธิดา  กนแก้ว
ป.6
โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
16
เด็กหญิงกุลนิภา  ไพรไพศาล
ป.4
โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
17
เด็กชายเกริกพล  พรหมฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
18
เด็กหญิงเขมิสรา  วิโนทัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนิลุบล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
19
เด็กหญิงจอมนาง  ทับทิมทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
20
เด็กหญิงจิดาภา  จารุพันธ์
ป.4
โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
21
เด็กหญิงจิดาภา  ชุ่มชื่น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
22
เด็กชายจิรพัฒน์  ชัยสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
23
เด็กหญิงจิรัชญา  ทองมี
ป.3
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
24
เด็กหญิงจิรัฐิวรรณ  ศรีอันยู้
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
25
เด็กหญิงชนิตรา  นิลวัฒวนาพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
26
เด็กหญิงชลธิชา  ทองเล็ก
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
27
เด็กหญิงชาลินี  จิตตลอด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
28
เด็กชายชินดนัย  ณ ตะกั่วทุ่ง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
29
เด็กชายชุมพล  ไชยมา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
30
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  พุทธจิตร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
31
เด็กหญิงณัฐนันท์  เร็วเรียบ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
32
เด็กหญิงณัฐภัทร  มโนภักดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
33
เด็กหญิงณิชารีย์  หูเขียว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
34
เด็กชายตฤน  ประสพมิตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
35
เด็กชายเตชิน  เสรีวิสุทธิพงศ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
พังงา

ณ อาคารพิกุล ชั้น 2 ห้อง 222 โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กหญิงทรรศวรรณ  บุญเสริม
ป.3
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
37
เด็กชายทันต์  เทพเสถียร
ป.5
โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
38
เด็กชายทิชานนท์  อนุกูล
ป.5
โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
39
เด็กชายธนวงค์  กวดกิจการ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
40
เด็กชายธนากร  รักตน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
41
เด็กหญิงธวัลรัตน์  มาทลุง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
42
เด็กหญิงธัญพิชชา  โก้ยกิ้ม
ป.3
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
43
เด็กหญิงธัญพิมล  ต้ายไธสง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
44
เด็กชายธันยวรรธน์  พัฒนรักษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
45
เด็กหญิงธาราทิพย์  บัวจันทร์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
46
เด็กชายธีรเดช  แวรอนชักตี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
47
เด็กหญิงเธียรเธอ  สวนเสาร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
48
เด็กชายนนท์ปวิธ  จรจิต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
49
เด็กชายนราวิชญ์  กสิรักษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
50
เด็กชายนฤพัฒน์  อัยสานนท์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
51
เด็กหญิงนะดา  ขนาดผล
ป.3
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
52
เด็กหญิงนันท์นภัส  บุญโกย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
53
เด็กชายนิพิฐพนธ์  หิริ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
54
เด็กชายบรรพต  ศรีสุพรรณ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
55
เด็กหญิงบุฟผา  ทองสกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
56
เด็กหญิงเบญญาภา  ทองโรจน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
57
เด็กชายปฏิพล  มากพงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
58
เด็กชายปฏฺิพล  วรรณวาส
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
59
เด็กหญิงปฐมาวดี  ก้อนทรัพย์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
60
เด็กหญิงปณิดา  ช่วยบำรุง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
61
เด็กหญิงปริมล  ศิลาอ่อน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
62
เด็กหญิงปวริศา  หมายดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
63
เด็กชายปาณัสมุ์  ไกรเทพ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
64
เด็กหญิงปาณิศา  โกยกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
65
เด็กหญิงปาณิสรา  สวัสดี
ป.3
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
66
เด็กชายปาราเมศ  บุญเกื้อ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
67
เด็กหญิงปาลิกา  จันทะฟอง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
68
เด็กชายปิติพร  พรหมมา
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
69
เด็กหญิงปิยธิดา  บุตรมณี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
70
เด็กหญิงปิยะนุช  ชูปาน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
พังงา

ณ อาคารพิกุล ชั้น 2 ห้อง 223 โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กหญิงปิยาพัชร  วรลักษณ์ภักดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
72
เด็กหญิงปุญญิสา  ทิพรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
73
เด็กหญิงปุณยนุช  ทองจุน
ป.3
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
74
เด็กหญิงปุณยภา  คันธานนท์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
75
เด็กหญิงพรพนา  จินดาเพ็ชร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
76
เด็กหญิงพริมา  น้อยนาดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
77
เด็กหญิงพลอยขวัญ  ใจเย็น
ป.3
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
78
เด็กหญิงพลอยพิม  บุญไทย
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
79
เด็กชายพัทธดนย์  มงคล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
80
เด็กหญิงพิชชาภา  ตัณฑสมบูรณ์
ป.6
โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
81
เด็กหญิงพิชชาภา  บุญสิงห์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
82
เด็กหญิงพิชญธิดา  เรียบผา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
83
เด็กหญิงพิชญานิน  พูลสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
84
เด็กหญิงพินท์แพร  มาตย์วังแสง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
85
เด็กหญิงพิมพ์บุญ  อุทัยรัตน์
ป.5
โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
86
เด็กหญิงพิยะดา  แพทย์ขิม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
87
เด็กหญิงพิสชา  ชูวงศ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
88
เด็กหญิงเพชรลดา  ณ ตะกั่วทุ่ง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
89
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  คล้ายแก้ว
ป.3
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
90
เด็กหญิงแพรไหม  แสงสาคร
ป.3
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
91
เด็กชายภวพล  ธรรมลังกา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
92
เด็กหญิงภิญญ์พลอย  มาตย์วังแสง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
93
เด็กชายมงคล  แซ่ถ่อง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
94
เด็กหญิงมนิชนัญญ์  อันติมานนท์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
95
เด็กหญิงมุนิน  สมัครกิจ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
96
เด็กหญิงโยษิตา  ลอแท
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
97
เด็กหญิงรัตน์ฏิภรณ์  ขุนทิตย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
98
เด็กหญิงวนัชพร  ทรายทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
99
เด็กหญิงวรกานต์  ผลแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
100
เด็กหญิงวริศรา  ไชยผดุงนิรันดร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
101
เด็กชายวสวัส  กะสิรักษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
102
เด็กหญิงวิภวานี  จรจิตร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
103
เด็กหญิงวิมลวรรณ  แซ่อึ้ง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
104
เด็กชายวีรภัทร  ช่วยสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
105
เด็กชายวุฒิเกียรติ  หิโตปกรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
พังงา

ณ อาคารพิกุล ชั้น 2 ห้อง 224 โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กหญิงศรันพร  พ่านปาน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
107
เด็กชายศราวุฒิ  ทองเสน่ห์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
108
เด็กชายศิวกร  เพชรบูรณ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
109
เด็กชายศิวภพ  ปลอดโปร่ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
110
เด็กชายศิวัช  สินทรัพย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
111
เด็กชายศุภกฤษ์  พรมพิลา
ป.4
โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
112
เด็กหญิงโศภิชาภรณ์  นามสงวน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
113
เด็กชายสิรภัทร  เงาะผล
ป.3
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
114
เด็กชายสิริปิยวัช  สนธิ
ป.4
โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
115
เด็กชายสุกฤษฏ์  ชัชเวช
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
116
เด็กหญิงสุกุลยา  พูนพนัง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
117
เด็กหญิงสุพิชชา  จุลษร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
118
เด็กหญิงสุภาวิดา  กะลาสี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
119
เด็กหญิงเสาวภา  ก่อสุข
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
120
เด็กหญิงอภิญญา  ทองสุริวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
121
เด็กชายอลัญจกร  ศรีรักษา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
122
เด็กหญิงอัญชลิกา  จันทร์ส่องแสง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
123
เด็กหญิงอัญชลี  สุมาลี
ป.3
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
124
เด็กหญิงอันนา  อนุรักษ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
125
เด็กชายอาชัญญ์  รอดทองดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนิลุบล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
126
เด็กชายอาชิระ  ผ่องสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
127
เด็กหญิงอาทิตยา  เรืองยุทธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
128
เด็กชายอิทธิชัย  กาวิภา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
129
เด็กชายเอกลักษณ์  สุมาลี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
พังงา

ณ อาคารพิกุล ชั้น 3 ห้อง 231 โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
130
เด็กหญิงกนกกร  ปลอดวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
131
เด็กชายกมลาสน์  เชื่อมแก้ว
ป.3
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
132
เด็กหญิงกรกช  อาชญาทา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
133
เด็กหญิงกรกนก  แก้วสุวรรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
134
เด็กหญิงกรนิตฐ์  แสงสว่าง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
135
เด็กหญิงกรวรรณ  วรรณงาม
ป.3
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
136
เด็กชายกรวิชญ์  รอดการ
ป.6
โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
137
เด็กชายกฤตชาติ  เมืองน้อย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
138
เด็กหญิงกฤตธีรา  ทองสกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
139
เด็กหญิงกฤตพร  สวัสดิกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
140
เด็กชายกฤตภาส  เกตุกำเนิด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
141
เด็กชายกฤตภาส  ชุมทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนิลุบล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
142
เด็กชายกฤตภาส  ทองเฝือ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
143
เด็กชายกฤตานนท์  ดิษโร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
144
เด็กชายกฤติน  รอดเจริญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
145
เด็กหญิงกฤติยา  บ้านนบ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
146
เด็กชายกฤษฎิ์  ชนะกิจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
147
เด็กชายกฤษณกร  พันธ์เสงี่ยม
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
148
เด็กหญิงกฤษราภรณ์  เรืองศรี
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
149
เด็กชายก้องภพ  เทพณรงค์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
150
เด็กหญิงกัญญานัฐ  ช่วยชนะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
151
เด็กหญิงกัญญารัตน์  ระวิวรรณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
152
เด็กหญิงกัญญารัตน์  วงศ์แฝด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
153
เด็กหญิงกัญญาวีร์  เขาทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนิลุบล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
154
เด็กชายกันติภัช  อันชะนะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
155
เด็กหญิงกัลยกร  ก่อผล
ป.4
โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
156
เด็กหญิงกัลยรัตน์  หวานสนิท
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
157
เด็กหญิงกาญจน์ษิริ  บุณกานนท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
158
เด็กหญิงกิ่งดาว  กิจกล้า
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
159
เด็กชายกิจนพักตร์  จู้สกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนิลุบล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
160
เด็กชายกิตติคุณ  อาแว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
161
เด็กชายกิตติธัช  บุญแสวง
ป.5
โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
162
เด็กชายกิตตินันท์  ทองเหลือง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
163
เด็กชายกิตติพล  โลหะการ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
164
เด็กหญิงกิตติมา  ศรีจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
พังงา

ณ อาคารพิกุล ชั้น 3 ห้อง 233 โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
165
เด็กชายกิติพศ  เศียรอุ่น
ป.5
โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
166
เด็กหญิงกุลณัฐ  พรไพรพนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
167
เด็กหญิงเกตน์สิรี  ศรีแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
168
เด็กชายเกรียงณรงค์  เสนเกื้อ
ป.4
โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
169
เด็กชายเกรียงศักดิ์  เสนเกื้อ
ป.6
โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
170
เด็กชายเกียรติศักดิ์  เริงการ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
171
เด็กชายโกษม  พาหุมันโต
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
172
เด็กหญิงเขมนิจ  ต่างจิตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนิลุบล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
173
เด็กชายคฑาทอง  ทองเชื่อม
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
174
เด็กหญิงคริษฐา  กนิษฐานุพงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
175
เด็กชายคุณาสิน  ไชยโสดา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
176
เด็กหญิงคูฬฤดี  ทินโสม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
177
เด็กชายฆ้องคมน์  รูปสูง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
178
เด็กหญิงจันทรา  คุระวรรณ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
179
เด็กหญิงจารุวรรณ  สัมพันธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
180
เด็กหญิงจิณณพัต  ระหาร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
181
เด็กหญิงจิณห์วรา  จินดาพล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
182
เด็กหญิงจิดาภา  ชูธนโชต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
183
เด็กหญิงจิดาภา  สกุลไทย
ป.6
โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
184
เด็กหญิงจิตภา  ศรอินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนิลุบล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
185
เด็กหญิงจินห์นิภา  จารุพันธ์
ป.4
โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
186
เด็กหญิงจิรพรรณี  วสันต์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
187
เด็กหญิงจิรัชญา  คงรักษา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
188
เด็กหญิงจิรัชญา  เจริญรุ่ง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
189
เด็กหญิงจุฬารัตน์  ฟูเฟื่องมงคลกิจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนิลุบล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
190
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ฉิมกิจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
191
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ปานแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
192
เด็กหญิงเจณิสตา  แบบฉบับ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
193
เด็กชายเจตวัฒน์  ไตรบุญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
194
เด็กชายเจษฎา  คำเลี้ยง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
195
เด็กชายเจษฎาภรณ์  พูลสิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
196
เด็กหญิงเจิมพระพร  อุยสุย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
197
เด็กชายชญานนท์  ส่งเส็น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
198
เด็กหญิงชญานิศ  ทองสม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
199
เด็กชายชนพัฒน์  ยมนา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
พังงา

ณ อาคารพิกุล ชั้น 3 ห้อง 234 โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
200
เด็กหญิงชนิสรา  พึ่งถิ่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
201
เด็กชายชโนดม  ไพลอย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
202
เด็กชายชยณัฐ  ทองสม
ป.3
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
203
เด็กชายชยณัฐ  วิศาล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
204
เด็กชายชยธร  สิทธิบุตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
205
เด็กหญิงชยาภรณ์  ประพันธ์บัณฑิต
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
206
เด็กหญิงชรินรัตน์  บัวแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
207
เด็กชายชัยณรงค์  มั่นใจ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
208
เด็กชายชัยรัตน์  เหมทานนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
209
เด็กชายชาญชัย  คุณะโคตร
ป.5
โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
210
เด็กชายชานน  มาดนนท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
211
เด็กหญิงชานานา  ครองไตรเวทย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
212
เด็กชายชิษณุพงศ์  ศุภรักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
213
เด็กชายชิษณุพงศ์  สุวรรณะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
214
เด็กชายชีวธันย์  คำเลี้ยง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
215
เด็กหญิงชุติมณฑน์  ณ ตะกั่วทุ่ง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
216
เด็กหญิงชุติมณฑน์  ยุทธากาศ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
217
เด็กชายเชษฐชัย  เกียรติชัยประสพ
ป.6
โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
218
เด็กหญิงโชติกา  ทวีธัญญ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
219
เด็กหญิงซิมยาอ์  เหมมินทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
220
เด็กหญิงซิลมีย์  จันทรส
ป.3
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
221
เด็กหญิงญานินท์  จันทร์แก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
222
เด็กหญิงฐาปนรัชฏ  แย้มยิ่ง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
223
เด็กหญิงฐิตารีย์  จริยหัตถะกิจ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
224
เด็กหญิงฐิติชญา  พูนแสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
225
เด็กชายฐิติพงศ์  เทียนพันธุ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
226
เด็กหญิงฐิติพร  เหินหาว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
227
เด็กหญิงฐิติมา  พลพฤกษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
228
เด็กหญิงฐิติรัตน์  จั่นสกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนิลุบล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
229
เด็กหญิงณณัฐ  ชนะกิจ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
230
เด็กชายณภัทร  หนูขาว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
231
เด็กชายณภัทร  อินทเอื้อ
ป.6
โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
232
เด็กหญิงณหทัย  กาลานุสนธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
233
เด็กหญิงณัชชกมล  สิทธิการ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
234
เด็กหญิงณัฐชยา  สุวรรณรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
พังงา

ณ อาคารราชพฤกษ์ ชั้น 2 ห้อง 322 โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
235
เด็กหญิงณัฐฑริการณ์  เพ็ชรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนิลุบล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
236
เด็กหญิงณัฐณิชา  เตี่ยวสกุล
ป.6
โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
237
เด็กหญิงณัฐณิชา  อาจวารี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
238
เด็กหญิงณัฐธิดา  แก้วพิพัฒน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
239
เด็กหญิงณัฐธิดา  ช่วยกาศ
ป.6
โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
240
เด็กหญิงณัฐนรา  ฉิมมี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
241
เด็กชายณัฐพงศ์  กสิบาล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
242
เด็กชายณัฐพร  ขำแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
243
เด็กชายณัฐพล  กัปตัน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
244
เด็กหญิงณัฐภรณ์  พฤกษ์รังษี
ป.6
โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
245
เด็กหญิงณัฐมน  สิทธิบุตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
246
เด็กหญิงณัฐมานวี  วงษ์ไกรวิทย์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
247
เด็กหญิงณัฐริกา  สรรเสริญ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
248
เด็กชายณัฐวัฒน์  แจ่มจักษุ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
249
เด็กชายณัฐวุฒิ  เมฆจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
250
เด็กหญิงณุษญา  สฤษดิสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
251
เด็กชายต้นสัก  ก้อนทรัพย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
252
เด็กชายเตชพัฒน์  สว่างเย็น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
253
เด็กชายไตรวิช  คำเอียด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
254
เด็กหญิงทนวรรณ์  ช่วยชาติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนิลุบล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
255
เด็กหญิงทวีภรณ์  ทิเกตุ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
256
เด็กหญิงทัศวรรณ  พาหละ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
257
เด็กชายทิตธนา  แท่นทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
258
เด็กหญิงทิตรา  ยอมใหญ่
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
259
เด็กชายธนกฤต  ลังกาพินธ์
ป.6
โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
260
เด็กชายธนโชติ  ธนาวิวัฒน์สกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
261
เด็กหญิงธนพร  เกิดทรัพย์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
262
เด็กชายธนภัทร  ลิ่มโลหะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
263
เด็กหญิงธนวันต์  มณีรักษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
264
เด็กหญิงธนัญญา  เล่าสกุล
ป.6
โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
265
เด็กหญิงธนาวดี  เพิ่มทรัพย์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
266
เด็กชายธเนศพล  สงค์ปาน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
267
เด็กชายธรรมวงศ์  มณีวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
268
เด็กชายธฤต  ชำนิการ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
269
เด็กชายธัชชานนท์  บุปผา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
พังงา

ณ อาคารราชพฤกษ์ ชั้น 3 ห้อง 332 โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
270
เด็กชายธัญญวิชญ์  ปรีชา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
271
เด็กหญิงธัญณิศฌาย์  เนื้ออ่อน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
272
เด็กหญิงธัญพัฒน์  ธันธรา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
273
เด็กหญิงธัญภัค  วารีรักษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
274
เด็กหญิงธันยกานต์  พรหมณะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
275
เด็กชายธาดา  ขอสกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนิลุบล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
276
เด็กชายธีรุตม์  บุญมา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
277
เด็กชายนนธวัช  สำลี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
278
เด็กหญิงนภัสวรรณ  เร็วเรียบ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
279
เด็กชายนราวิชญ์  โสมณวํฒน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
280
เด็กหญิงนฤมล  ณ ระนอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนิลุบล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
281
เด็กหญิงนวพรรณ  ชูดวง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
282
เด็กชายนวพรรษ  เอี๋ยวสกุล
ป.5
โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
283
เด็กหญิงนันทนัช  แซ่จิ้ว
ป.6
โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
284
เด็กชายนันทวัช  ฉิมเล็ก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
285
เด็กชายนันทิช  บำรุง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
286
เด็กหญิงนัศริน  ครูเส็น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
287
เด็กหญิงนิตติชา  ไทรบุรี
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
288
เด็กชายนิติภูมิ  ยมโดย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
289
เด็กหญิงนิธิกานต์  กิจผดุง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
290
เด็กหญิงนิวาสา  ร่วมใจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
291
เด็กหญิงเนตรา  พจน์เนตราคม
ป.6
โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
292
เด็กหญิงบวรลักษณ์  เต็กเดิม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
293
เด็กชายบุญฤทธิ์  มุสิกะเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
294
เด็กหญิงบุษยมาศ  ธรรมโสภณ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
295
เด็กหญิงเบญจภา  บุญรักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
296
เด็กหญิงเบญญาภา  บุญสิงห์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
297
เด็กชายปกรณ์  พลสาย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
298
เด็กหญิงปพิชญา  พลันการ
ป.5
โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
299
เด็กหญิงปภัสรา  ฉายแสง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
300
เด็กหญิงปภาวรินทร์  เอกชัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
301
เด็กหญิงปภาวี  ตันติศิรินทร์
ป.6
โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
302
เด็กหญิงปรมาภรณ์  นวลเปียน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
303
เด็กชายปรมี  วาหะรักษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
304
เด็กหญิงปริณดา  หมายดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
พังงา

ณ อาคารราชพฤกษ์ ชั้น 3 ห้อง 333 โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
305
เด็กชายปววิศร์  บุญรอดรักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
306
เด็กหญิงปองกานต์  แม่เกียรติวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนิลุบล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
307
เด็กชายปัณณชร  ไสยรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนิลุบล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
308
เด็กชายปัณณธร  นาวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
309
เด็กชายปัณณวัฒน์  ปานโรจนวาณิชย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
310
เด็กชายปันแพททริค  คีช
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
311
เด็กหญิงปาริชาต  จันทนานนท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
312
เด็กหญิงปาลิน  ไอยรา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
313
เด็กหญิงปิ่นมุข  บุญยัษเฐียร
ป.3
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
314
เด็กหญิงปิยธิดา  นพคุณ
ป.6
โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
315
เด็กหญิงปิยวาจ์  คงรอด
ป.6
โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
316
เด็กหญิงปุณยภา  ธรรมรักษ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
317
เด็กหญิงปุณยวีร์  ชูมาก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนิลุบล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
318
เด็กชายเปรม  สุนทรทัต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
319
เด็กหญิงเปรมยุดา  ชัชเวช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
320
เด็กชายพงศ์พัทธ์  คงศรีสมบัติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนิลุบล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
321
เด็กชายพงศภัค  ลิ่มสกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
322
เด็กชายพงศ์ภัทร  จงพงษา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
323
เด็กชายพงศ์ศักดิ์  พลอยแดง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
324
เด็กหญิงพรรณพฤกษา  จันทร์ทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
325
เด็กหญิงพรรษชล  สุขเกื้อ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
326
เด็กหญิงพรวนัช  เจริญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
327
เด็กหญิงพรศิวดี  หนูหว้า
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
328
เด็กชายพลกฤต  ปลอดสกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
329
เด็กหญิงพัชชา  ส้มจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
330
เด็กชายพัชรพล  ชาติไทย
ป.6
โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
331
เด็กชายพันธวัช  เบ่งฮวด
ป.6
โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
332
เด็กชายพาชนะ  โลหกิจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
333
เด็กหญิงพิชชาพร  สุเภากิจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
334
เด็กหญิงพิชญธิดา  เฟื่องสมบูรณ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
335
เด็กหญิงพิชญพร  คล้ายแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
336
เด็กหญิงพิชญาภรณ์  เหมมินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
337
เด็กหญิงพิชามญชุ์  จินดาวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
338
เด็กชายพิพัฒน์พงษ์  พรรณราย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
339
เด็กชายพิภัช  พรหมพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
พังงา

ณ อาคารราชพฤกษ์ ชั้น 3 ห้อง 334 โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
340
เด็กหญิงพิมพ์ชยา  สุริยะภูวรัชต์
ป.5
โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
341
เด็กหญิงพิมพ์พิศุทธิ์  ทุ่นงาน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
342
เด็กชายพีรณัฐ  โกยกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
343
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  แก้วประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
344
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  พิมพ์โคตร์
ป.6
โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
345
เด็กหญิงเพ็ญสิณี  จริยะหัตถะกิจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
346
เด็กหญิงเพลงไพลิน  พรมโนนศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
347
เด็กชายภคพร  คันเต็ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
348
เด็กหญิงภรณ์นภัส  ไชยรัตน์ธนโชค
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนิลุบล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
349
เด็กหญิงภัทนฤน  โบบทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
350
เด็กชายภัทรชัย  วังสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
351
เด็กหญิงภัทรธิดา  ศรีสมบัติ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
352
เด็กชายภัทรพล  พิทักษฺ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
353
เด็กชายภากร  สังข์ทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
354
เด็กหญิงภาสิณี  เท่งวานิช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
355
เด็กหญิงภิญญดา  ไชยยุทธ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
356
เด็กชายภูริณัฐ  มิตรป่าเว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
357
เด็กชายภูวิศ  อ๋างสกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
358
เด็กชายโภคา  หินรัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
359
เด็กหญิงมณิฏฐ์สรา  ยิ่งวุฒิวรกุล
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
360
เด็กหญิงมนทกานต์  ประกอบทรัพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
361
เด็กหญิงมนัสนันท์  จันทร์นวล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
362
เด็กหญิงมนัสวี  จินา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
363
เด็กหญิงมัทนียา  พรหมแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
364
เด็กหญิงมัยซูน  ชำนาญนา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
365
เด็กหญิงมัลลิกา  ขาวพุ่ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
366
เด็กหญิงมิ่งกมล  บุญฮก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
367
เด็กหญิงมิ่งขวัญ  มีสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
368
เด็กหญิงรมิดา  บุญช่วย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนิลุบล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
369
เด็กหญิงระติรมย์  ขาวอุทัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
370
เด็กหญิงรัชชต  ไตรบุญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
371
เด็กชายรัชชานนท์  โกลิบุตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
372
เด็กชายรัชพล  แก้วงาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
373
เด็กหญิงรัฐชญา  นาคบรรพ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
374
เด็กหญิงรัตนาวดี  ทองพานิช
ป.3
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
พังงา

ณ อาคารราชพฤกษ์ ชั้น 3 ห้อง 335 โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
375
เด็กหญิงลดามณี  ช่วยแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
376
เด็กหญิงลลิตา  เดินหน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
377
เด็กหญิงลลิตา  เทพณรงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
378
เด็กหญิงลลิตา  ใสสด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
379
เด็กหญิงลักษิกา  แสงแก้ว
ป.6
โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
380
เด็กหญิงลัดดาวรรณ  รัตนกิตติ
ป.6
โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
381
เด็กชายวชรกร  สังข์ทอง
ป.4
โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
382
เด็กชายวชิรวิทย์  จิวสกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
383
เด็กหญิงวรกมล  สงวนวิชัยกุล
ป.6
โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
384
เด็กชายวรนันท์  ธรรมนา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
385
เด็กชายวรภพ  ถาวโรจน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนิลุบล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
386
เด็กชายวรเมธ  บัวบูชา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
387
เด็กชายวรวีร์  เดียวจรัส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนิลุบล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
388
เด็กหญิงวรัญญา  อุตราภาส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
389
เด็กชายวรากร  สุรียพันธ์ุ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
390
เด็กหญิงวริศรา  สร้างสมจิตร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
391
เด็กหญิงวรุณยุภา  สิงหการ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
392
เด็กหญิงวาทินี  ศรีลาพัฒน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนิลุบล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
393
เด็กหญิงวาสนา  หนูวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
394
เด็กชายวิชยุตม์  เพชรศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
395
เด็กชายวิธวินภ์  บัวสด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนิลุบล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
396
เด็กหญิงวิภาพัชร  พวงจิตร์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
397
เด็กหญิงวิลาสินี  ณ ตะกั่วทุ่ง
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
398
เด็กชายวีรภัทร  พรภาสกร
ป.6
โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
399
เด็กชายวีรภัทร  สุวรรณโณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
400
เด็กหญิงวีรินทร์  สินทรัพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
401
เด็กชายเวธน์วศิน  สงวนทรัพย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
402
เด็กชายศราวุฒิ  ผลผดุง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
403
เด็กหญิงศรีอมาวัญ  จินดาพล
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
404
เด็กหญิงศศิกานต์  สมบัติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
405
เด็กหญิงศศิธร  ขาวเอี่ยม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
406
เด็กหญิงศศิธร  อนุศิลานนท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
407
เด็กหญิงศศินา  ศรีทอง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
408
เด็กหญิงศิริภัสสร  เงาะผล
ป.3
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
409
เด็กชายศุภกร  นิลบุศย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
พังงา

ณ อาคารราชพฤกษ์ ชั้น 3 ห้อง 336 โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
410
เด็กชายศุภกฤต  หนูขวัญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
411
เด็กชายศุภกฤษณ์  เงาะผล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
412
เด็กชายศุภกฤษณ์  ผลตัน
ป.3
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
413
เด็กชายศุภจักร  พิทักษ์แทน
ป.3
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
414
เด็กหญิงศุภนิต  นพฤทธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
415
เด็กชายศุภฤกษ์  หงอสกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
416
เด็กชายศุภวิชญ์  สุขวโรดม
ป.3
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
417
เด็กชายศุภากร  จุงจิตร์
ป.6
โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
418
เด็กหญิงศุภาพิชญ์  มธุรส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
419
เด็กหญิงศุภิสรา  เจตนานนท์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
420
เด็กหญิงศุภิสรา  ทองเสน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
421
เด็กหญิงศุภิสรา  รักราวี
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
422
เด็กหญิงศุภิสรา  สงวนนาม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
423
เด็กหญิงโศภิษฐา  ยอดยา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนิลุบล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
424
เด็กชายสกลวรรธน์  ทองดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
425
เด็กชายสรณ์  ชุติโชติ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
426
เด็กชายสรธร  โพธิสาร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
427
เด็กชายสรวิชญ์  บางทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
428
เด็กชายสรวิศ  กระแสใส
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
429
เด็กหญิงสาธิณี  จันจำปีปุตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
430
เด็กหญิงสาภาวัน  แก้วกล้า
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
431
เด็กหญิงสิตางค์  เทียนครบ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนิลุบล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
432
เด็กชายสิทธินนท์  ฉิมมี
ป.5
โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
433
เด็กชายสิทธินนท์  พลูหนัง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
434
เด็กชายสิมง  ตะวัน แก็ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนิลุบล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
435
เด็กชายสิรวิชญ์  สุขชุม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
436
เด็กหญิงสุกฤตา  เพชรวิเชียร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
437
เด็กหญิงสุชานันท์  กำลังศิลป์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
438
เด็กชายสุนิติ  ทับเย็น
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
439
เด็กหญิงสุนิสา  อารีการ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
440
เด็กชายสุภเวช  แก้วเขียว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนิลุบล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
441
เด็กหญิงสุภัสสรณ์  ปัญจะอนันตชิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนิลุบล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
442
เด็กหญิงสุภากร  หนูสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
443
เด็กหญิงสุวิชาดา  นาคพงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
444
เด็กหญิงหทัยภัทร  เมฆประสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
พังงา

ณ อาคารราชพฤกษ์ ชั้น 3 ห้อง 337 โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
445
เด็กชายหิรัณยวัต  จินดาพล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
446
เด็กชายอชิตพล  จันทร์พุธ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
447
เด็กหญิงอตินุช  แท่นทอง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
448
เด็กชายอติเวชธน์  แท่นทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
449
เด็กชายอธิช  ทองเหลือง
ป.5
โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
450
เด็กหญิงอธิชา  ยี่สูย
ป.6
โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
451
เด็กหญิงอพิชญา  เกตุทอง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
452
เด็กหญิงอภิชญา  สฤษดิสุข
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
453
เด็กหญิงอภิสรา  อาจปรุ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
454
เด็กหญิงอมิรา  อุมาสะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
455
เด็กหญิงอรัญญา  โรจน์ดวง
ป.6
โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
456
เด็กหญิงอักษร  หมาดสตูล
ป.6
โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
457
เด็กชายอัครนันท์  ตั้นเส้ง
ป.6
โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
458
เด็กหญิงอัจจิมา  มีศิลป์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
459
เด็กชายอัมมาร์  อุมาสะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
460
เด็กชายอัสมี่  บุญมาเลิศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
461
เด็กหญิงอาทิตยา  หอมจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
462
เด็กชายอาทิตย์  บุญแสวง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนิลุบล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
463
เด็กหญิงอาลียา  บุญมาเลิศ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
464
เด็กชายอิทธิพัทธ์  ปรียวัลย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
465
เด็กหญิงอุทิมพร  พระสี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
466
เด็กหญิงอุบลฉาย  สถาพร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
467
เด็กหญิงอุบลวรรณ  ชูเพชร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนิลุบล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
468
เด็กหญิงไอร์ลดา  พิพัฒน์สมบัติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
469
เด็กหญิงไอลดา  ยมโดย
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
470
เด็กหญิงไอลดา  แสงอรุณ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
471
เด็กหญิงฮัรตินี  พึ่งหล้า
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์