ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
พะเยา เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลพะเยา
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกนกพรรณ  คำมา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
2
เด็กชายกนกพล  ดวงแก้ว
ป.3
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
3
เด็กหญิงกมลชนาฏ  สุริโย
ป.3
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
4
เด็กชายกรองยุทธ์  คำภีระ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
5
เด็กหญิงกฤตญา  ปงลังกา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
6
เด็กชายกฤษฎี  วรรณคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
7
เด็กหญิงกฤษณ์ธีรา  สาธุการ
ป.5
โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
8
เด็กหญิงกอหญ้า  หอมสมบัติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
9
เด็กชายกัณฐ์นภัส  นาดอน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
10
เด็กชายกัณฑ์ชัย  ูพูนไพบูลย์พิพัฒน์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
11
เด็กหญิงกันตฤทัย  หาขุน
ป.6
โรงเรียนประชาบำรุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
12
เด็กหญิงกันติชา  คงพิบูลย์กิจ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
13
เด็กหญิงกัลยกร  แก่นจันทร์
ป.5
โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
14
เด็กชายกิตติธัช  ยุชมภู
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
15
เด็กชายกิตตินันท์  ฉลอม
ป.3
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
16
เด็กชายกิตติพัฒน์  วงศ์สุทะ
ป.5
โรงเรียนบ้านวังขอนแดง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
17
เด็กชายกิตติพัศ  ติ๊บหน่อ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
18
เด็กชายกีรติ  ปัญสุวรรณ์
ป.6
โรงเรียนประชาบำรุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
19
เด็กชายเกชา  คงพิบูลย์กิจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
20
เด็กชายเกรียงศักดิ์  ภู่พัฒน์
ป.6
โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
21
เด็กหญิงเกวลิน  รั้วไธสงศ์
ป.3
โรงเรียนบ้านวังขอนแดง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
22
เด็กชายเกียรติภูมิ  กาติ๊บ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
23
เด็กชายขจรวิชช์  วงศ์ไชย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
24
เด็กชายฆนิชสรณ์  ฟูแสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
25
เด็กหญิงจรรยพร  จันทะบูรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
26
เด็กชายจักรภัทร  กันหา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
27
เด็กชายจักรภัทร  แปงมูล
ป.3
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
28
เด็กชายจารุกิตติ์  ใจหลวง
ป.6
โรงเรียนประชาบำรุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
29
เด็กหญิงจิรชยา  ผัดมาลา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
30
เด็กหญิงจิรัชยา  ใจดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
31
เด็กชายจิรายุ  นำไพศาล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
32
เด็กหญิงจุฑาภัทร  รัตนวัน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
33
เด็กหญิงฉัฐดาว  คำดา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดรุณวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
34
เด็กหญิงชญานิษฐ์  พินิจสุวรรณ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
35
เด็กชายชนชล  จำรัส
ป.4
โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
พะเยา เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลพะเยา
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กชายชนพัฒน์  บำรุงสุข
ป.4
โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
37
เด็กหญิงชนิกานต์  พงศ์สุรเดช
ป.5
โรงเรียนประชาบำรุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
38
เด็กหญิงชนิสรา  เลือกนารี
ป.6
โรงเรียนบ้านวังขอนแดง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
39
เด็กหญิงชัญญานุช  ฟองคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
40
เด็กชายชัยพัทร์  วิจักขณวงศ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
41
เด็กชายโชตินัน  โศภิตภิญโญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
42
เด็กชายโชติพัฒน์  เสน่ห์ทรัพย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
43
เด็กชายญาณวุฒิ  พรหมเผ่า
ป.3
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
44
เด็กชายฐิติพันธ์  ปัญจขันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
45
เด็กชายฐิติวัสส์  สอนใจ
ป.6
โรงเรียนประชาบำรุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
46
เด็กชายณภัทร  ศรีชัยบุญสูง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
47
เด็กชายณัฏฐกรณ์  ภู่ภักดี
ป.3
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
48
เด็กหญิงณัฐกานต์  ปัญสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
49
เด็กหญิงณัฐชยา  สุขสบาย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
50
เด็กหญิงณัฐธยาน์  หน่อแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
51
เด็กหญิงณัฐธิดา  ใจพรม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
52
เด็กหญิงณัฐนันทน์  คำดี
ป.4
โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
53
เด็กชายณัฐพล  โภชนา
ป.5
โรงเรียนประชาบำรุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
54
เด็กชายณัฐพล  มหามิตร
ป.5
โรงเรียนประชาบำรุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
55
เด็กหญิงณัฐวิภา  บุญเรือง
ป.6
โรงเรียนประชาบำรุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
56
เด็กชายดรัณภพ  ไชยบาล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
57
เด็กหญิงดลนภา  ตาเบ้า
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
58
เด็กชายเตชินท์  เจริญสิงห์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
59
เด็กชายเตชิษฐ์  สอนใจ
ป.3
โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
60
เด็กหญิงทรรศนันทน์  บุญมาเจริญกมล
ป.3
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
61
เด็กชายธงไทย  จำรัส
ป.4
โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
62
เด็กชายธนกร  ฝึกฝน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
63
เด็กชายธนกฤต  ชูวรรธนะปกรณ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
64
เด็กชายธนกฤต  ศรีทันใจ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
65
เด็กชายธนเดช  ฟูแสงจงรัตน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
66
เด็กชายธนธรณ์  ทองยะ
ป.6
โรงเรียนประชาบำรุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
67
เด็กหญิงธนพร  เสาร์แดน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
68
เด็กชายธนพล  จิตรีพล
ป.6
โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
69
เด็กชายธนพล  ใจกล้า
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
70
เด็กชายธนวุฒิ  แก้วปรือ
ป.5
โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
พะเยา เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลพะเยา
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กหญิงธนิกานต์  ศรีวุฒิ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดรุณวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
72
เด็กหญิงธมลวรรณ  ใจเที่ยง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
73
เด็กชายธัชกฤช  นันทฐานุกร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
74
เด็กชายธัญญากร  จุมปา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลดรุณวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
75
เด็กชายธีรธร  ใจอยู่
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
76
เด็กชายธีรพัชร  บุญปลอด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
77
เด็กหญิงนภสร  สีสุกใส
ป.4
โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
78
เด็กหญิงนรกมล  กินร
ป.3
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
79
เด็กชายนัฐวุฒิ  ดวงใจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
80
เด็กหญิงนันท์นภัส  พิมสาร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
81
เด็กชายนามไทย  ไกรนอก
ป.3
โรงเรียนบ้านวังขอนแดง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
82
เด็กหญิงนาราชา  ต่อมคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
83
เด็กหญิงน้ำทิพย์  กัณหา
ป.6
โรงเรียนประชาบำรุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
84
เด็กชายนิธิกร  นาแพร่
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
85
เด็กชายนิรัช  ลิตไธสงค์
ป.3
โรงเรียนบ้านวังขอนแดง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
86
เด็กหญิงบุณยาพร  เก่งการ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
87
เด็กชายบุณวัทน์  โตเอี่ยม
ป.5
โรงเรียนบ้านวังขอนแดง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
88
เด็กหญิงเบญจรัตน์  คำดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
89
เด็กหญิงเบญญาภา  บุณยกฤตสกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
90
เด็กหญิงปณาลี  ทรงอยู่
ป.6
โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
91
เด็กหญิงปทิตตา  สายสืบ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
92
เด็กชายปรภฏ  พรหมเผ่า
ป.5
โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
93
เด็กหญิงปราณิสา  นาแพร่
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
94
เด็กหญิงปรายฝน  เศษมลี
ป.4
โรงเรียนบ้านวังขอนแดง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
95
เด็กหญิงปรายฟ้า  เศษมลี
ป.4
โรงเรียนบ้านวังขอนแดง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
96
เด็กหญิงปริยฉัตร  วุฒนะเดชกร
ป.3
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
97
เด็กหญิงปรียาวดี  โลหะกิจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
98
เด็กหญิงปวริญญา  ไชยคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
99
เด็กหญิงปวริศา  วงค์แพทย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
100
เด็กชายปวิช  ปุณศรัณย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
101
เด็กหญิงปาณิสรา  เชียงแรง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
102
เด็กหญิงปาริชาติ  เริงนภาผล
ป.5
โรงเรียนประชาบำรุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
103
เด็กหญิงปิยวรรณ  อิสสระบุตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
104
เด็กชายปิยะเรสิน  ใจสม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
105
เด็กหญิงปุญญาณินท์  ถิ่นลำปาง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
พะเยา เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลพะเยา
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กหญิงเปรมศิณี  ห่วงนา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
107
เด็กชายพงศกร  สร้อยนาค
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
108
เด็กชายพงศพัศ  แสงแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
109
เด็กชายพงศพัศ  อรุณทวีชัย
ป.3
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
110
เด็กชายพชรดนัย  ทะนันไชย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
111
เด็กหญิงพรพิมล  ชวนคิด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
112
เด็กชายพรรเดช  พูนพิพัฒน์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
113
เด็กหญิงพรรษชล  พรมเส็น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
114
เด็กหญิงพรหมพร  พรหมวัลย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
115
เด็กชายพศิน  นิมมานพิภักดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
116
เด็กหญิงพัชราภรณ์  มากี
ป.5
โรงเรียนประชาบำรุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
117
เด็กชายพัฒนพงศ์  เตจา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
118
เด็กหญิงพัทธมน  สร้อยทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
119
เด็กชายพัสกร  สายปิง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
120
เด็กหญิงพาขวัญ  บุญยัง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
121
เด็กหญิงพิชชาพร  พงษ์คำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดรุณวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
122
เด็กหญิงพิชญธิดา  วงค์ไชย
ป.6
โรงเรียนประชาบำรุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
123
เด็กหญิงพิชญาภรณ์  วงศ์ไชย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
124
เด็กชายพิชาภพ  วงค์ปัญญา
ป.5
โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
125
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  กันทา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
126
เด็กหญิงพิมพ์พิศา  เมืองวงศ์
ป.6
โรงเรียนประชาบำรุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
127
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  หอมหวาน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
128
เด็กหญิงพีชคณิต  สารบรรณ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
129
เด็กชายพีรณัฐ  กันทะไชย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
130
เด็กชายพีรวิชญ์  เมืองงิ้วราย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
131
เด็กชายภาคย์โภคิน  เรือนแปง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
132
เด็กชายภูเบธศ์  เครือวงศ์
ป.5
โรงเรียนบ้านป่าตึง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
133
เด็กชายภูเบศวร์  ยอดวงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
134
เด็กชายภูภัชร  ตรีนุสนธิ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
135
เด็กชายภูริภูธร  บำรุงยศ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
136
เด็กหญิงมนัสวีร์  พิทักษ์ผล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
137
เด็กหญิงมัททวา  เลาหกรรณวานิช
ป.3
โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
138
เด็กหญิงมุกตาภา  วงค์จันทร์มา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
139
เด็กชายเมธวี  ยะรินทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
140
เด็กชายเมธาวี  ยะรินทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
พะเยา เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลพะเยา
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กชายเมธาสิทธิ์  ศรีเพชร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
142
เด็กหญิงรสสุคนธ์  เหล็กกล้า
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
143
เด็กชายรักษ์ภูมิไทย  ใจทน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
144
เด็กชายรามนิติภัทร  แผ่จิต
ป.3
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
145
เด็กหญิงรินลดา  อินต๊ะวิชา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
146
เด็กหญิงรุ้งรดา  สุภาวรรณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
147
เด็กชายเลิศนภัส  ฟูแสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
148
เด็กหญิงวชิรญาณ์  วัชรปาน
ป.4
โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
149
เด็กชายวชิรวิทย์  วิสุทธินันท์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
150
เด็กหญิงวรกานต์  คำวัง
ป.4
โรงเรียนบ้านป่าตึง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
151
เด็กชายวรฤทธิ์  วงศ์ขัติย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
152
เด็กหญิงวรัมพร  คูวิบูลย์ศิลป์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
153
เด็กหญิงวราพร  เจริญศิริ
ป.4
โรงเรียนบ้านวังขอนแดง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
154
เด็กหญิงวริศรา  ขันตี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
155
เด็กหญิงวันวิสาข์  หน่อคำบุุตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
156
เด็กชายวุฒิชัย  คำปลิว
ป.6
โรงเรียนบ้านวังขอนแดง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
157
เด็กชายศักดากร  นิมมานพิภักดิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
158
เด็กชายศิรภัทร์  อ้ายสุรินทร์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
159
เด็กชายศิรัสพล  ไชยวุฒิ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
160
เด็กหญิงศิริประกาย  นันตา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
161
เด็กหญิงศิริพร  วงศ์จุมปู
ป.3
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
162
เด็กหญิงศิริมาศ  ธูปทอง
ป.4
โรงเรียนบ้านวังขอนแดง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
163
เด็กชายศิวกร  วังวล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
164
เด็กชายศิวศิลป์  ใจปา
ป.6
โรงเรียนประชาบำรุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
165
เด็กชายศุภกฤต  เอื้อหยิ่งศักดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
166
เด็กชายศุภฤกษ์  การดี
ป.4
โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
167
เด็กชายศุภสัณห์  พิรบรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
168
เด็กหญิงศุภานัน  ขันคำหมุด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
169
เด็กหญิงสมิตานันท์  ละตา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
170
เด็กชายสิทธิชัย  แสนขัน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
171
เด็กหญิงสิรินากร  อ่องประกฤติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
172
เด็กหญิงสิริมา  ขัตนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดรุณวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
173
เด็กชายสิวพงษ์  ธูปหอม
ป.3
โรงเรียนบ้านวังขอนแดง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
174
เด็กหญิงสุชานันท์  เครือสาร
ป.4
โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
175
เด็กหญิงสุพัตรา  สิงห์แก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
พะเยา เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลพะเยา
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
176
เด็กหญิงสุภาภัทร  ฟักแก้ว
ป.3
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
177
เด็กหญิงหทัยชนก  กิตติวงศ์ไพบูลย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
178
เด็กหญิงหยาดอรุณ  วิชา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
179
เด็กชายอติวิชญ์ ติณห์  อินต๊ะสาร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
180
เด็กหญิงอภิชญา  เกตุพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
181
เด็กหญิงอภิรตา  ธนู
ป.4
โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
182
เด็กชายอภิสิทธิ์  เยี่ยมราษฏร์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
183
เด็กชายอลงกต  บุญมาเกี๋ยง
ป.3
โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
184
เด็กชายอสีติ  กฤษดาธิการ
ป.5
โรงเรียนประชาบำรุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
185
เด็กชายอัครพนธ์  สะท้าน
ป.4
โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
186
เด็กชายอัศม์เดช  อินออน
ป.6
โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
187
เด็กหญิงอาทิตยา  ทาเป๊ก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
188
เด็กหญิงอารยาภรณ์  พิมพ์ภักดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
189
เด็กชายอาราธนา  บุญรัศมี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
190
เด็กหญิงอารียาณัฐ  หอมนาน
ป.3
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
191
เด็กชายไอศูรย์  ศักดิสกุลพงษ์
ป.3
โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
192
เด็กหญิงิพิชชาพร  กาติ๊บ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
พะเยา เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลพะเยา
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
193
นางสาวกนกพร  อำภาพันธ์
ม.3
โรงเรียนบ้านวังขอนแดง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
194
นางสาวจิราพร  เจริญศิริ
ม.3
โรงเรียนบ้านวังขอนแดง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
195
เด็กชายชยานันต์  พุทธสาร
ม.1
โรงเรียนตามฝันแม่ใจ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
196
นายธนพล  อุ่มพิมาย
ม.3
โรงเรียนบ้านวังขอนแดง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
197
เด็กชายบุญฤทธิ์  กัณหาพันธ์
ม.2
โรงเรียนบ้านวังขอนแดง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
198
เด็กหญิงพัชโรบล  ไทรทอง
ม.1
โรงเรียนตามฝันแม่ใจ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
199
เด็กชายภูเบต  สินนอก
ม.3
โรงเรียนบ้านวังขอนแดง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
200
เด็กชายภูริ  โสภาใต้
ม.3
โรงเรียนบ้านวังขอนแดง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
201
เด็กหญิงเมขลา  พนานาอก
ม.3
โรงเรียนบ้านวังขอนแดง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
202
เด็กหญิงศศิวิมล  ตลับไธสง
ม.3
โรงเรียนบ้านวังขอนแดง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
203
เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  ชัยก๋า
ม.1
โรงเรียนตามฝันแม่ใจ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
204
เด็กหญิงสุภาภรณ์  ยาชื่น
ม.1
โรงเรียนบ้านวังขอนแดง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
205
นายอภิวัฒน์  เวียงจันทึก
ม.3
โรงเรียนบ้านวังขอนแดง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
พะเยา เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลพะเยา
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
206
เด็กหญิงกชนิภา  ชะโลมทิพย์
ป.6
โรงเรียนประชาบำรุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
207
เด็กหญิงกชพร  มะโนวัง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
208
เด็กหญิงกนกภรณ์  พรหมเผ่า
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
209
เด็กหญิงกรรณิการ์  วงศ์เปี้ย
ป.6
โรงเรียนประชาบำรุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
210
เด็กชายกฤตนพ  ใจเที่ยง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
211
เด็กชายกฤตยชญ์  คำแก่น
ป.6
โรงเรียนประชาบำรุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
212
เด็กชายกฤตยชญ์  รัตนชมภู
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
213
เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  ผลวัฒนะ
ป.3
โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
214
เด็กชายกฤษฏา  สนั่นนอก
ป.6
โรงเรียนประชาบำรุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
215
เด็กชายกษิดิศ  จันต๊ะนาเขต
ป.6
โรงเรียนประชาบำรุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
216
เด็กชายกษิดิศ  จันทร์บรรจง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
217
เด็กชายก้องเกียรติ  พุทธวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
218
เด็กหญิงกัญชพร  สมศรี
ป.6
โรงเรียนประชาบำรุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
219
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  นางาม
ป.6
โรงเรียนประชาบำรุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
220
เด็กหญิงกัญญาภัทร  พินิจสุวรรณ
ป.3
โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
221
เด็กหญิงกันติชา  จักปวง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
222
เด็กหญิงกันติชา  หอมนาน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
223
เด็กหญิงกานต์พิชญ์  ชวนะวิรัช
ป.5
โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
224
เด็กชายกิตติภูมิ  บุญมา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
225
เด็กหญิงกุลนาถ  สิงห์อ้าย
ป.5
โรงเรียนประชาบำรุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
226
เด็กหญิงเขมจิรา  ราชสาร
ป.3
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
227
เด็กหญิงเขมสิริ  พิภพลาภอนันต์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
228
เด็กหญิงจิฑาทิพย์  พันธ์พัฒนกุล
ป.3
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
229
เด็กหญิงจิดาภา  ปินคำ
ป.6
โรงเรียนประชาบำรุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
230
เด็กหญิงจิตอาภา  สิทธิหล่อ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
231
เด็กหญิงจินัทชา  ยารังษี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
232
เด็กหญิงจิระนันท์  นำไพศาล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
233
เด็กหญิงจิรัชญา  กำธรกูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
234
เด็กหญิงจิรัชญา  คำภีระ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
235
เด็กหญิงจิราพัชร  พิทักษ์เมธี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
236
เด็กหญิงจิราภรณ์  สงบุญนาค
ป.6
โรงเรียนประชาบำรุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
237
เด็กหญิงจุฑากาญจน์  ซองดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
238
เด็กหญิงจุฑาทิพย์  พันธ์พัฒนกุล
ป.3
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
239
เด็กหญิงจุฑาทิพ  สุทธฺิ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
240
เด็กหญิงจุฑาภรณ์  ใจเย็น
ป.6
โรงเรียนประชาบำรุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
พะเยา เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลพะเยา
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
241
เด็กหญิงจุฑามณี  ใจยอด
ป.6
โรงเรียนประชาบำรุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
242
เด็กหญิงจุฑามาศ  ใจยอด
ป.6
โรงเรียนประชาบำรุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
243
เด็กหญิงจุฬา  ใจแก้ว
ป.5
โรงเรียนประชาบำรุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
244
เด็กชายเจษฎาภรณ์  พงษ์คำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
245
เด็กชายฉัตรดนัย  อ้อยหอม
ป.6
โรงเรียนประชาบำรุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
246
เด็กหญิงชญานิษฐ  ศรีบุญชู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
247
เด็กหญิงชนกวนันท์  เขื่อนวัง
ป.3
โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
248
เด็กหญิงชนัญชิดา  วงค์สม
ป.3
โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
249
เด็กหญิงชนากานต์  มูลปัญญา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
250
เด็กหญิงชนาพร  มงคล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
251
เด็กหญิงชนิกา  ปรีชาเจริญศิลป์
ป.5
โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
252
เด็กหญิงชลลดา  ติ๊บเต็ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
253
เด็กหญิงชลลดา  เทสมุทร
ป.6
โรงเรียนประชาบำรุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
254
เด็กหญิงชวิศา  ศรีแปง
ป.6
โรงเรียนประชาบำรุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
255
เด็กหญิงชฮินนา  พรมมารินทร์
ป.6
โรงเรียนประชาบำรุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
256
เด็กชายชัชชัยวงค์  นามแก้ว
ป.6
โรงเรียนประชาบำรุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
257
เด็กหญิงชัญญณัฐ์  ปวิชสิทธิพัฒน์
ป.6
โรงเรียนประชาบำรุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
258
เด็กชายชัยวัฒน์  แสงอัศวโสภณ
ป.6
โรงเรียนประชาบำรุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
259
เด็กหญิงชิดชนก  วันจะก๋า
ป.6
โรงเรียนประชาบำรุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
260
เด็กชายชินวัฒน์  แสงอัศวโสภณ
ป.6
โรงเรียนประชาบำรุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
261
เด็กชายชินวัตร  พรหมเทพ
ป.6
โรงเรียนประชาบำรุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
262
เด็กหญิงชิโนรจ  ฟูแสง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
263
เด็กชายชีระวิทย์  เถื่อนบุญ
ป.3
โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
264
เด็กหญิงชุติกาญจน์  เฉพาะตน
ป.6
โรงเรียนประชาบำรุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
265
เด็กหญิงชุติกาญจน์  สุดดี
ป.6
โรงเรียนประชาบำรุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
266
เด็กหญิงโชษิตา  ละลอกแก้ว
ป.3
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
267
เด็กชายไชยวัฒน์  สารนวล
ป.6
โรงเรียนประชาบำรุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
268
เด็กหญิงซิวลี่  ยับ
ป.6
โรงเรียนประชาบำรุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
269
เด็กชายญาณไชยภัทร  ศรีวิชัย
ป.6
โรงเรียนประชาบำรุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
270
เด็กชายญาณภัทร  มาฟู
ป.6
โรงเรียนประชาบำรุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
271
เด็กหญิงญาณัจฉรา  เชียงมูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดรุณวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
272
เด็กชายญาณาธร  ยอดมิ่ง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
273
เด็กหญิงญาณิศา  แสงแก้ว
ป.3
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
274
เด็กชายณภัทร  จิตเจริญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
275
เด็กหญิงณัฎฐณิชา  เมืองวงศ์
ป.6
โรงเรียนประชาบำรุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
พะเยา เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลพะเยา
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
276
เด็กหญิงณัฎฐรินีย์  ลิ้มตระกูล
ป.6
โรงเรียนประชาบำรุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
277
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ตาลดี
ป.3
โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
278
เด็กหญิงณัฏฐนิช  หมั่นไร่
ป.6
โรงเรียนประชาบำรุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
279
เด็กชายณัฐกิตติ์  วงค์กาเม็ง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
280
เด็กหญิงณัฐชยา  หัทยารักษ์
ป.6
โรงเรียนประชาบำรุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
281
เด็กหญิงณัฐณิชา  วงค์เณร
ป.6
โรงเรียนประชาบำรุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
282
เด็กหญิงณัฐณิชา  วงศ์สรรคกร
ป.6
โรงเรียนประชาบำรุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
283
เด็กหญิงณัฐธิณี  ไชยา
ป.5
โรงเรียนประชาบำรุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
284
เด็กชายณัฐพล  มาไกล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
285
เด็กชายณัฐพล  วงค์ขัติย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดรุณวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
286
เด็กหญิงณัฐวิภา  จินาเฟย
ป.6
โรงเรียนประชาบำรุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
287
เด็กหญิงดรุณรัตน์  นันตา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
288
เด็กหญิงทับทิม  บุตดีวงค์
ป.6
โรงเรียนประชาบำรุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
289
เด็กหญิงทัศนนันท์  วังวล
ป.5
โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
290
เด็กชายธนกฤต  บัวแดง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
291
เด็กชายธนกฤต  ใหญ่วงศ์
ป.6
โรงเรียนประชาบำรุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
292
เด็กหญิงธนภรณ์  นิเทศก์บัณฑิต
ป.3
โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
293
เด็กชายธนภัทร  ภาธรธนฤต
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
294
เด็กชายธนากร  ขันแก้ว
ป.6
โรงเรียนประชาบำรุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
295
เด็กชายธนายุต  กมลสิงห์
ป.6
โรงเรียนประชาบำรุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
296
เด็กชายธฤติ  เครือชัยวัฒนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
297
เด็กหญิงธัญญาพร  วิบูลย์ศิลป์
ป.6
โรงเรียนประชาบำรุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
298
เด็กหญิงธัญญารัตน์  เมธาวีปกรณ์
ป.5
โรงเรียนประชาบำรุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
299
เด็กหญิงธัญญารัตน์  วังมา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
300
เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  ทิศสุกใส
ป.6
โรงเรียนประชาบำรุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
301
เด็กหญิงธิดารัตน์  ใจสัตย์
ป.6
โรงเรียนประชาบำรุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
302
เด็กชายธีรไนย  ชัยกูล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
303
เด็กชายนนท์วริทธิ์  เมาลานนท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
304
เด็กหญิงนภสร  อุทธวัง
ป.6
โรงเรียนประชาบำรุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
305
เด็กชายนภันดร  ชัยศร
ป.3
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
306
เด็กชายนันทวัฒน์  เจนใจ
ป.6
โรงเรียนประชาบำรุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
307
เด็กหญิงน้ำเพชร  ศุภกิจโกศล
ป.3
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
308
เด็กหญิงนิชานันท์  พรหมศรี
ป.6
โรงเรียนประชาบำรุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
309
เด็กหญิงนิภาดา  จันสุวรรณ์
ป.5
โรงเรียนประชาบำรุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
310
เด็กหญิงนิภาวรรณ  คำมี
ป.6
โรงเรียนประชาบำรุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
พะเยา เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลพะเยา
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
311
เด็กหญิงนิศาชล  สร้อยศิริ
ป.6
โรงเรียนประชาบำรุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
312
เด็กหญิงเนตรนภา  ไก่งาม
ป.6
โรงเรียนประชาบำรุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
313
เด็กหญิงบัณฑิตา  รักคำ
ป.6
โรงเรียนประชาบำรุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
314
เด็กหญิงพัณณิตา  กัลยาธิ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
315
เด็กหญิงบุญญิตา  บัวลีเอ่น
ป.3
โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
316
เด็กหญิงเบญจวรรณ  สุวลิตร
ป.6
โรงเรียนประชาบำรุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
317
เด็กหญิงเบญญาภา  ทาทอง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
318
เด็กชายปฎิพัทธ์  ลือหาญ
ป.6
โรงเรียนประชาบำรุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
319
เด็กชายปฏิภาณ  ชวนคิด
ป.6
โรงเรียนประชาบำรุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
320
เด็กหญิงปณตพร  คงสงวนสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
321
เด็กหญิงปณิสรา  ถาริน
ป.6
โรงเรียนประชาบำรุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
322
เด็กหญิงปภาวรินทร์  อวนขวนแก้ว
ป.6
โรงเรียนประชาบำรุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
323
เด็กหญิงปริณดา  ควิน
ป.6
โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
324
เด็กหญิงปรียาภัทร  พิทักษ์รัตนพงศ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
325
เด็กหญิงปวิชญา  นามไธสงค์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
326
เด็กหญิงปวีณา  นามโท
ป.5
โรงเรียนประชาบำรุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
327
เด็กหญิงปอฝ้าย  กาจารี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
328
เด็กหญิงปาลิตา  นวลเสน่ห์
ป.6
โรงเรียนประชาบำรุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
329
เด็กหญิงปุณณภา  สรรพานิช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
330
เด็กชายพงศธร  กุศลจิตรโต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
331
เด็กหญิงพรพรรณ  จันทราศรี
ป.4
โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
332
เด็กหญิงพรวลัย  สงวนใจ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลดรุณวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
333
เด็กชายพลพิพัฒน์  แก่นแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
334
เด็กหญิงพลอยชมพู  โนกุล
ป.6
โรงเรียนประชาบำรุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
335
เด็กหญิงพัชรินทร์ธร  สุรินทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดรุณวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
336
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  สายลังกา
ป.6
โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
337
เด็กหญิงพิชญา  เพียรจริง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
338
เด็กหญิงพิชามญชุ์  พุทธวงค์
ป.6
โรงเรียนประชาบำรุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
339
เด็กหญิงพิณภัทร  ใจบุญ
ป.5
โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
340
เด็กหญิงพินิดา  โอวาทสกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
341
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ทำของดี
ป.6
โรงเรียนประชาบำรุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
342
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ตันสุริสาร
ป.3
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
343
เด็กชายพิสิษฐ์  คุณจอมเกล้าสิริ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
344
เด็กชายพีระพันธ์  นิจิตร
ป.6
โรงเรียนประชาบำรุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
345
เด็กหญิงเพชรายุธ  อดิศัยสกุล
ป.6
โรงเรียนประชาบำรุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
พะเยา เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลพะเยา
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
346
เด็กหญิงแพรชมพู  พันธวงศ์ศุภกร
ป.6
โรงเรียนประชาบำรุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
347
เด็กชายภคภูมิ  ใจกล้า
ป.5
โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
348
เด็กหญิงภคมน  แสงสุวรรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
349
เด็กชายภควันต์  ฝันถึงภูมิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
350
เด็กชายภัคพล  คำมาเครือ
ป.4
โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
351
เด็กชายภัทรพล  พุทธเมฆ
ป.6
โรงเรียนประชาบำรุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
352
เด็กชายภัทรพล  อิ่นแก้ว
ป.6
โรงเรียนประชาบำรุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
353
เด็กหญิงภัทรภร  เอื้อหยิ่งศักดิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
354
เด็กหญิงภัทรสุดา  สิงห์แก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
355
เด็กชายภาณเดช  อภิวงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
356
เด็กหญิงภาวิชา  สุยะเพี้ยง
ป.5
โรงเรียนประชาบำรุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
357
เด็กชายภูมิเดช  วีระตา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
358
เด็กชายภูมิรพี  ป่าตุ้ม
ป.6
โรงเรียนประชาบำรุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
359
เด็กชายภูรินทร์  ตุ้มกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
360
เด็กชายภูริบุญศักดิ์  ปิ่นเทียมธนกุล
ป.6
โรงเรียนประชาบำรุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
361
เด็กชายภูวเดช  เขื่อนแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
362
เด็กหญิงมุทิตา  พันธ์พืช
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
363
เด็กหญิงเมษยา  บัวไข
ป.6
โรงเรียนประชาบำรุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
364
เด็กชายยุทธพงษ์  อินทร์หนุน
ป.6
โรงเรียนประชาบำรุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
365
เด็กชายรณกฤต  พรหมเสน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
366
เด็กหญิงรมิตา  บางวัน
ป.6
โรงเรียนประชาบำรุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
367
เด็กหญิงรวินทร์วิภา  วงศ์ไชย
ป.6
โรงเรียนประชาบำรุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
368
เด็กหญิงรัชชนันท์  หงษ์ทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
369
เด็กชายรัชพล  ยะตา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
370
เด็กหญิงรุจิรดา  เยาวรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
371
เด็กหญิงลภัสรดา  ฟองฟู
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
372
เด็กหญิงลักษิกา  พานทอง
ป.6
โรงเรียนประชาบำรุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
373
เด็กชายวชิรายุทธ  เสมอเชื้อ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
374
เด็กหญิงวนิดา  แปงสาย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
375
เด็กหญิงวนิดา  หลู่ก็อก
ป.6
โรงเรียนประชาบำรุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
376
เด็กชายวริทธินันท์  โอฬารบัณฑิต
ป.3
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
377
เด็กหญิงวริศรา  พรหมคำ
ป.6
โรงเรียนประชาบำรุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
378
เด็กชายวัตสัน  จูเนียร์ โอมานี่
ป.3
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
379
เด็กชายวันเฉลิม  คำเงิน
ป.6
โรงเรียนประชาบำรุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
380
เด็กหญิงวัสนนันท์  ปัญญา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
พะเยา เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลพะเยา
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
381
เด็กชายวายุภักษ์  กมลศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
382
เด็กหญิงวิชญาพร  ถูกจิตต์
ป.4
โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
383
เด็กหญิงวิมลสิริ  เปาลิวัฒน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
384
เด็กชายวีระพงษ์  พยัคไพร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
385
เด็กชายวุฒิชัย  ขระสูงเนิน
ป.6
โรงเรียนประชาบำรุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
386
เด็กหญิงศรุดา  ปาวิชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
387
เด็กหญิงศิรภัสสร  ขวัญใจ
ป.6
โรงเรียนประชาบำรุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
388
เด็กชายศิวกร  รอดดอนไพร
ป.5
โรงเรียนประชาบำรุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
389
เด็กชายศุภณัฐ  กันวีเงิน
ป.6
โรงเรียนประชาบำรุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
390
เด็กชายศุภวิชญ์  ถูกจิตร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
391
เด็กหญิงศุภสุตา  เต็มเปี่ยม
ป.6
โรงเรียนประชาบำรุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
392
เด็กหญิงศุภิสรา  ฝั้นยะการ
ป.6
โรงเรียนประชาบำรุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
393
เด็กหญิงศุภิสรา  ศักดิ์สูง
ป.6
โรงเรียนประชาบำรุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
394
เด็กชายสมบุญ  อินทนนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดรุณวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
395
เด็กหญิงสมัชญา  แสงศรีจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
396
เด็กหญิงสมัญญา  ดงกาฟู
ป.3
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
397
เด็กหญิงสรณ์กนก  ศิลลัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
398
เด็กชายสรวิศ  แลไชย
ป.6
โรงเรียนประชาบำรุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
399
เด็กชายสวิตต์  ธิวงค์
ป.6
โรงเรียนประชาบำรุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
400
เด็กหญิงสิริกร  กันธิวงศ์
ป.3
โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
401
เด็กชายสิริชัย  ยารังษี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
402
เด็กหญิงสิริรักษ์  รักโค
ป.6
โรงเรียนประชาบำรุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
403
เด็กหญิงสุชากมล  สมศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
404
เด็กหญิงสุชาวดี  มนต์ไตรเวศน์
ป.6
โรงเรียนประชาบำรุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
405
เด็กหญิงสุพิชฌาย์  ไทยกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
406
เด็กหญิงสุพิชฌาย์  ห้อธิวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
407
เด็กหญิงหทัยชนก  ใจติ๊บ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
408
เด็กหญิงหทัยชนก  มากี
ป.6
โรงเรียนประชาบำรุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
409
เด็กหญิงอชิรญา  ใจสะอาด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
410
เด็กชายอโณทัย  กิติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดรุณวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
411
เด็กหญิงอนัญญา  สิทธิมงคล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
412
เด็กหญิงอนันตญา  สิทธิมงคล
ป.3
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
413
เด็กชายอนุสรณ์  คำเรือง
ป.6
โรงเรียนประชาบำรุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
414
เด็กชายอภิสิทธิ์  กันยานะ
ป.6
โรงเรียนประชาบำรุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
415
เด็กหญิงอมรรัตน์  สกุลนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
พะเยา เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลพะเยา
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
416
เด็กหญิงอรชพร  คนงาน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
417
เด็กหญิงอรปรียา  วงศ์จุมปู
ป.6
โรงเรียนประชาบำรุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
418
เด็กชายอัชทัช  ถิ่นจันทร์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
419
เด็กหญิงอัมวิภา  ศรีสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนประชาบำรุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
420
เด็กหญิงอาทิตยา  พรหมศรี
ป.6
โรงเรียนประชาบำรุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
421
เด็กชายเอดาวัต  ฟองจำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์