ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
พระนครศรีอยุธยา เขต 2

ณ ห้องประถมศึกษาปีที่ ๑ ชั้น ๑ อาคาร ๓ ชั้น โรงเรียนวัดสามกอ อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกชกร  พรหมพันใจ
ป.3
โรงเรียนวัดสามกอ (วงศ์ประชารัฐ)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
2
เด็กหญิงกมลพร  สาธร
ป.5
โรงเรียนวัดสามกอ (วงศ์ประชารัฐ)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
3
เด็กชายกฤษณะ  อุทัยสงค์
ป.6
โรงเรียนวัดสามกอ (วงศ์ประชารัฐ)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
4
เด็กชายกิตติเชษฐ์  ชัยพรธนะกิตต์
ป.5
โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
5
เด็กชายกิติรัตน์  พิสิฐาภรณ์
ป.5
โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
6
เด็กหญิงเกตุวลิน  พั่วพัก
ป.6
โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
7
เด็กชายจักรกฤษณ์  พัดโบก
ป.3
โรงเรียนวัดสามกอ (วงศ์ประชารัฐ)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
8
เด็กชายจาตุรันต์  ตรีทศ
ป.6
โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
9
เด็กชายจีรภัทร  งามเลิศ
ป.5
โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
10
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ศรีนางแย้ม
ป.5
โรงเรียนวัดเศวตศิลาราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
11
เด็กชายฉัตรชัย  ขำคม
ป.5
โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
12
เด็กหญิงชญาน์นันท์  เวียงวัง
ป.3
โรงเรียนประสาทวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
13
เด็กหญิงชญานิษฐ์  สายสุด
ป.6
โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
14
เด็กหญิงชนากานต์  บานแย้ม
ป.5
โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
15
เด็กหญิงชนากานต์  ยิ้มน้อย
ป.6
โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
16
เด็กชายณัฐกุล  ตรีสุขี
ป.4
โรงเรียนวัดสามกอ (วงศ์ประชารัฐ)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
17
เด็กหญิงณัฐณิชา  สัญญกมล
ป.3
โรงเรียนประสาทวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
18
เด็กหญิงดัรรุน  รื่นพิทักษ์
ป.6
โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
19
เด็กชายเตวิช  ประสมศรี
ป.3
โรงเรียนวัดสามกอ (วงศ์ประชารัฐ)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
20
เด็กชายธนภัทร  โตวรพันธ์
ป.6
โรงเรียนประสาทวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
21
เด็กชายธนภัทร  มาตราเงิน
ป.3
โรงเรียนประสาทวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
22
เด็กชายนนทพัทธ์  วงค์หาจักร์
ป.3
โรงเรียนวัดสามกอ (วงศ์ประชารัฐ)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
23
เด็กชายนนทวัฒน์  ไกรมณฑา
ป.6
โรงเรียนวัดเศวตศิลาราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
24
เด็กชายนพวิชญ์  วิริยะศรานนท์
ป.6
โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
25
เด็กหญิงนฤมล  เกตุเรืองรอง
ป.3
โรงเรียนประสาทวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
26
เด็กหญิงนลพรรณ  พวงทอง
ป.6
โรงเรียนวัดเศวตศิลาราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
27
เด็กชายนัธทวัฒน์  พลอยเจริญกิจ
ป.5
โรงเรียนประสาทวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
28
เด็กหญิงนิชาดา  จัดแจง
ป.3
โรงเรียนประสาทวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
29
เด็กหญิงนุชจรี  สำเภาทอง
ป.4
โรงเรียนประสาทวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
30
เด็กหญิงปุณยวีร์  พันธุดิษฐ
ป.6
โรงเรียนประสาทวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
31
เด็กชายพงศกร  หวังสกุล
ป.5
โรงเรียนวัดเศวตศิลาราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
32
เด็กหญิงพรสวรรค์  ใจใหญ่
ป.5
โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
33
เด็กหญิงพัชรินทร์  พุทธนาวงศ์
ป.5
โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
34
เด็กหญิงพิมพ์รัตน์  เป้าหินตั้ง
ป.6
โรงเรียนวัดเศวตศิลาราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
35
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  กิจเมฆ
ป.3
โรงเรียนประสาทวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
พระนครศรีอยุธยา เขต 2

ณ ห้องประถมศึกษาปีที่ ๒ ชั้น ๒ อาคาร ๓ ชั้น โรงเรียนวัดสามกอ อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กชายพิสิฐพงศ์  วรรโณภาส
ป.5
โรงเรียนวัดเศวตศิลาราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
37
เด็กชายภูวดล  เนตรสว่าง
ป.6
โรงเรียนวัดเศวตศิลาราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
38
เด็กหญิงภูษิตา  กิจสมุทร์
ป.4
โรงเรียนประสาทวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
39
เด็กหญิงมานิสา  สาระกูล
ป.6
โรงเรียนวัดเศวตศิลาราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
40
เด็กหญิงเมฑาวี  ธีราผล
ป.6
โรงเรียนวัดเศวตศิลาราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
41
เด็กหญิงรังสิมา  พากุล
ป.5
โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
42
เด็กชายรัชพล  รักษาพล
ป.6
โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
43
เด็กหญิงวรรณพร  เหล่าพิชญวัฒน์
ป.6
โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
44
เด็กหญิงวริศรา  นิธิพรเดชะ
ป.3
โรงเรียนประสาทวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
45
เด็กชายวิชชา  พุทธิพัฒน์
ป.6
โรงเรียนวัดสามกอ (วงศ์ประชารัฐ)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
46
เด็กหญิงวิชญาพร  ผ่องเกตุ
ป.6
โรงเรียนประสาทวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
47
เด็กหญิงศิรีณัฐ  ทรงสุภาพ
ป.3
โรงเรียนประสาทวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
48
เด็กหญิงสรวีย์  เกิดพิพัฒน์
ป.5
โรงเรียนประสาทวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
49
เด็กชายสัณหณัฐทวี  ธนรัช
ป.6
โรงเรียนประสาทวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
50
เด็กชายสิรภพ  ฤกษ์สมโภชน์
ป.5
โรงเรียนวัดบางเคียน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
51
เด็กหญิงสุจิตราภรณ์  ทุเรียน
ป.5
โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
52
เด็กหญิงสุพัฒตรา  คำชื่น
ป.5
โรงเรียนวัดเศวตศิลาราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
53
เด็กหญิงเสาวภาคย์  สุภารส
ป.3
โรงเรียนประสาทวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
54
เด็กหญิงอรวรรณ  ธรรมเมตตา
ป.6
โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
55
เด็กหญิงอัจฉราภา  ครองทรัพย์ดี
ป.5
โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
56
เด็กชายอัษฎายุธ  พันธ์รักษ์ณรงค์
ป.6
โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
57
เด็กชายอุเทน  แย้มเพียร
ป.6
โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
พระนครศรีอยุธยา เขต 2

ณ ห้องประถมศึกษาปีที่ ๓ ชั้น ๒ อาคาร ๓ ชั้น โรงเรียนวัดสามกอ อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
58
เด็กหญิงกชกร  แก้วประดิษฐ
ม.1
โรงเรียนวัดไชยภูมิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
59
นายกฤษณพงศ์  งามประดับ
ม.3
โรงเรียนวัดไชยภูมิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
60
นายกฤษดล  ทรัพย์พล
ม.3
โรงเรียนวัดไชยภูมิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
61
เด็กหญิงจรีนุช  บุญมี
ม.2
โรงเรียนวัดไชยภูมิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
62
เด็กชายจิรวัฒน์  การสังเวช
ม.2
โรงเรียนวัดไชยภูมิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
63
นางสาวณัฐพร  สารจันทร์
ม.3
โรงเรียนวัดไชยภูมิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
64
นายณัฐพล  โพธิ์ทอง
ม.3
โรงเรียนวัดไชยภูมิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
65
นางสาวดวงจันทร์  สมจันทร์
ม.3
โรงเรียนวัดไชยภูมิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
66
เด็กชายนนทวัฒน์  กองกวี
ม.1
โรงเรียนวัดไชยภูมิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
67
เด็กหญิงนพเกล้า  เรืองประยูร
ม.1
โรงเรียนวัดไชยภูมิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
68
นางสาวนัฐชา  ปันเจียง
ม.3
โรงเรียนวัดไชยภูมิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
69
เด็กหญิงปิยรัตน์  พรหมชัย
ม.2
โรงเรียนวัดไชยภูมิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
70
นายพงษกร  ศรีประภา
ม.3
โรงเรียนวัดไชยภูมิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
71
เด็กชายพีรวิชญ์  พวงศิริ
ม.3
โรงเรียนวัดไชยภูมิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
72
นายรักษ์พล  พินิจ
ม.3
โรงเรียนวัดไชยภูมิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
73
เด็กหญิงรินลดา  สมจันทร์
ม.1
โรงเรียนวัดไชยภูมิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
74
นางสาวรุ้งลาวรรณ  หัสดง
ม.3
โรงเรียนวัดไชยภูมิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
75
เด็กหญิงรุจิษยา  ยมปัดชา
ม.2
โรงเรียนวัดไชยภูมิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
76
เด็กหญิงวราภรณ์  การสมพิศ
ม.2
โรงเรียนวัดไชยภูมิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
77
เด็กหญิงศรุตญา  แซ่เอี้ยว
ม.1
โรงเรียนวัดไชยภูมิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
78
เด็กหญิงศิริยา  ยอดเศรนี
ม.2
โรงเรียนวัดไชยภูมิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
79
เด็กหญิงสุพัตรา  เกตุพร
ม.1
โรงเรียนวัดไชยภูมิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
80
เด็กหญิงสุวรรณกานต์  การสมจิตร์
ม.1
โรงเรียนวัดไชยภูมิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
81
เด็กชายอติชาติ  สุดเขียว
ม.2
โรงเรียนวัดไชยภูมิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
82
นายอภิสิทธิ์  สัญญจิตต์
ม.3
โรงเรียนวัดไชยภูมิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
พระนครศรีอยุธยา เขต 2

ณ ห้องประถมศึกษาปีที่ ๔ ชั้น ๒ อาคาร๔ ชั้น โรงเรียนวัดสามกอ อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
83
เด็กหญิงกรรณิกา  การสมเกตุ
ป.6
โรงเรียนวัดไชยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
84
เด็กหญิงกัญญารัตน์  กรีโชติ
ป.6
โรงเรียนวัดไชยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
85
เด็กหญิงกันต์ลดา  หลวงพันเทา
ป.4
โรงเรียนวัดโพธิ์(ผักไห่วิทยาคาร)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
86
เด็กหญิงจรรยพร  ธรรมธาตุ
ป.5
โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
87
เด็กหญิงจิรชยา  สุทัศน์
ป.6
โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
88
เด็กหญิงฉัตรฑริกา  เอี่ยมเอกสกุลณี
ป.6
โรงเรียนประสาทวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
89
เด็กหญิงฉัตรทริดา  เหมือนประสาท
ป.4
โรงเรียนประสาทวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
90
เด็กหญิงชฎาพร  โปสี
ป.6
โรงเรียนวัดสามกอ (วงศ์ประชารัฐ)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
91
เด็กชายชนภัทร  กิจพัฒน์
ป.6
โรงเรียนประสาทวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
92
เด็กหญิงชมทิศา  พิมพ์เพ็ง
ป.5
โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
93
เด็กหญิงชลลดา  นาคทับ
ป.6
โรงเรียนวัดโพธิ์(ผักไห่วิทยาคาร)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
94
เด็กหญิงชิดชนก  เทียนเงิน
ป.6
โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
95
เด็กชายโชคชัย  ลิ้มเจริญ
ป.6
โรงเรียนวัดโพธิ์(ผักไห่วิทยาคาร)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
96
เด็กหญิงฐิติมา  สุขธานี
ป.6
โรงเรียนประสาทวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
97
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ธเนศพลธาดา
ป.5
โรงเรียนประสาทวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
98
เด็กชายณัฏฐพล  บุญศิริ
ป.6
โรงเรียนวัดไชยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
99
เด็กหญิงณัฐณิชา  เฮงบริบูรณ์
ป.4
โรงเรียนประสาทวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
100
เด็กหญิงทิพรัต  ยรรยงลือชัย
ป.5
โรงเรียนประสาทวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
101
เด็กชายธนพล  โพธิสิตา
ป.6
โรงเรียนประสาทวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
102
เด็กหญิงธรรมนิสา  วงษ์สงฆ์
ป.3
โรงเรียนประสาทวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
103
เด็กหญิงธัญชนก  แปงปัญญา
ป.6
โรงเรียนประสาทวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
104
เด็กหญิงธัญดา  ธนะกิตติโศภณ
ป.6
โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
105
เด็กหญิงธัญพิชชา  ฤกษ์นาวี
ป.6
โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
106
เด็กหญิงธิดารัตน์  เฮงศิริไพศาล
ป.6
โรงเรียนประสาทวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
107
เด็กหญิงนงนภัส  บุบผา
ป.5
โรงเรียนวัดไชยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
108
เด็กหญิงนภาภัทร  พูลเจริญ
ป.6
โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
109
เด็กหญิงนราทิพย์  การสมพิศ
ป.5
โรงเรียนวัดไชยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
110
เด็กหญิงนฤมล  ดำงาม
ป.6
โรงเรียนวัดสามกอ (วงศ์ประชารัฐ)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
111
เด็กหญิงนัชชนันท์  ประมวลสุข
ป.5
โรงเรียนวัดโพธิ์(ผักไห่วิทยาคาร)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
112
เด็กหญิงนันทวรรณ  ปรีเปรม
ป.6
โรงเรียนประสาทวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
113
เด็กหญิงนันทวัน  กลิ่นฉาย
ป.5
โรงเรียนวัดโพธิ์(ผักไห่วิทยาคาร)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
114
เด็กชายนิพิฐพนธ์  ผ่องบุรุษ
ป.3
โรงเรียนประสาทวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
115
เด็กหญิงนิศรา  ศรีเมฆ
ป.5
โรงเรียนวัดไชยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
116
เด็กหญิงเนตรชนก  ขานชา
ป.6
โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
117
เด็กหญิงเบญจวรรณ  บุบผา
ป.5
โรงเรียนวัดไชยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
พระนครศรีอยุธยา เขต 2

ณ ห้องประถมศึกษาปีที่ ๕ ชั้น ๒ อาคาร๔ ชั้น โรงเรียนวัดสามกอ อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
118
เด็กชายปฐมพร  พวงเกตุ
ป.5
โรงเรียนวัดไชยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
119
เด็กหญิงปิยธิดา  กลิ่นสุคนธ์
ป.5
โรงเรียนประสาทวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
120
เด็กหญิงปุณยนุช  พลายแก้ว
ป.6
โรงเรียนประสาทวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
121
เด็กหญิงพรพรรณ  ธรรมกิจ
ป.6
โรงเรียนประสาทวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
122
เด็กหญิงพรพิมล  ประมวลสุข
ป.6
โรงเรียนวัดโพธิ์(ผักไห่วิทยาคาร)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
123
เด็กหญิงพรเพ็ญ  ร่วมสุข
ป.6
โรงเรียนประสาทวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
124
เด็กหญิงพรรณเพ็ชร์  ศรีเกตุสุข
ป.4
โรงเรียนวัดโพธิ์(ผักไห่วิทยาคาร)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
125
เด็กหญิงพรรณวสา  ไตรศักดิ์ศรี
ป.6
โรงเรียนวัดไชยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
126
เด็กหญิงพลอยชมพู  ทองดี
ป.5
โรงเรียนประสาทวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
127
เด็กหญิงพัชราภรณ์  ธีระพงษ์
ป.5
โรงเรียนวัดไชยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
128
เด็กหญิงพัชราภรณ์  แพงศรี
ป.6
โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
129
เด็กหญิงพัชลดา  นวลแสง
ป.5
โรงเรียนประสาทวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
130
เด็กชายพัฒนเศรษฐ์  กันทมูล
ป.5
โรงเรียนประสาทวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
131
เด็กหญิงพิชาพรรณ  ผ่องหทัยกุล
ป.5
โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
132
เด็กหญิงพิชามญชุ์  พงอุดทา
ป.6
โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
133
เด็กหญิงพิมพ์นิภา  ไทยประเสริฐ์
ป.5
โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
134
เด็กหญิงพิมพ์วิภา  ทรงไทย
ป.6
โรงเรียนวัดไชยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
135
เด็กชายพีรณัฐ  สิทธิกูล
ป.6
โรงเรียนประสาทวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
136
เด็กหญิงแพรวา  ตรีสกล
ป.6
โรงเรียนประสาทวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
137
เด็กชายฟาอิซ  อับดุลเลาะห์
ป.6
โรงเรียนวัดโพธิ์(ผักไห่วิทยาคาร)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
138
เด็กหญิงมนัสชนก  ฝ่ายอุประ
ป.6
โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
139
เด็กหญิงมนัสวี  ตรีสุทธิ
ป.6
โรงเรียนวัดบางเคียน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
140
เด็กหญิงมินตรา  แสงทอง
ป.6
โรงเรียนวัดโพธิ์(ผักไห่วิทยาคาร)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
141
เด็กหญิงยิ่งรัก  การลึกสม
ป.3
โรงเรียนประสาทวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
142
เด็กหญิงรดา  อ่อนดี
ป.6
โรงเรียนวัดโพธิ์(ผักไห่วิทยาคาร)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
143
เด็กหญิงรติมา  อุดมเชียร
ป.6
โรงเรียนวัดโพธิ์(ผักไห่วิทยาคาร)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
144
เด็กชายรพีภัทร์  เพ่งพิศ
ป.5
โรงเรียนวัดไชยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
145
เด็กชายรัชชานนท์  เกี้ยวกระโทก
ป.6
โรงเรียนวัดบางเคียน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
146
เด็กชายรัชชานนท์  สุบุญสันต์
ป.6
โรงเรียนประสาทวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
147
เด็กหญิงรัชนีกร  เนตรสุนทร
ป.3
โรงเรียนประสาทวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
148
เด็กหญิงรัตนา  ดารารัสมี
ป.6
โรงเรียนวัดไชยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
149
เด็กหญิงราชาวดี  บูรณะไตรดิลก
ป.6
โรงเรียนวัดโพธิ์(ผักไห่วิทยาคาร)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
150
เด็กหญิงวรรัตน์  สุทธิมาลย์
ป.6
โรงเรียนประสาทวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
151
เด็กหญิงวรัญญา  เปรมรัศมี
ป.5
โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
152
เด็กหญิงวริศรา  โตปั้น
ป.5
โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
พระนครศรีอยุธยา เขต 2

ณ ห้องประถมศึกษาปีที่ ๖ ชั้น๓ อาคาร๔ ชั้น โรงเรียนวัดสามกอ อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
153
เด็กชายวัชรินทร์  สังข์เครือ
ป.6
โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
154
เด็กชายวันชัย  สุทธิวิรัตน์
ป.6
โรงเรียนประสาทวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
155
เด็กหญิงวันสิริ  สุขสนอง
ป.5
โรงเรียนวัดโพธิ์(ผักไห่วิทยาคาร)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
156
เด็กหญิงวารี  เพ็งภักดี
ป.6
โรงเรียนวัดไชยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
157
เด็กหญิงวีรดา  โตวิศิษฐ์ชัย
ป.5
โรงเรียนประสาทวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
158
เด็กชายวีรภัทร  จันทร์สอน
ป.6
โรงเรียนประสาทวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
159
เด็กหญิงศิขเรชย์  จิตรชาญชัย
ป.6
โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
160
เด็กหญิงศิรประภา  ไม้อบเชย
ป.4
โรงเรียนประสาทวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
161
เด็กหญิงศิริวรรณ  บุบผา
ป.5
โรงเรียนวัดไชยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
162
เด็กชายศิลา  อึ๋งสืบเชื้อ
ป.5
โรงเรียนวัดไชยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
163
เด็กชายศุภวิชญ์  กาสา
ป.5
โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
164
เด็กหญิงศุภัคษา  พลมนตรี
ป.6
โรงเรียนวัดไชยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
165
เด็กหญิงสรณ์ศิริ  ทรงงาม
ป.6
โรงเรียนประสาทวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
166
เด็กชายสิทธิพล  เกตุพร
ป.6
โรงเรียนวัดไชยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
167
เด็กชายสิทธิพันธ์  การสัจจี
ป.6
โรงเรียนวัดไชยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
168
เด็กชายสิทธิศักดิ์  เกิดพิทักษ์
ป.5
โรงเรียนประสาทวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
169
เด็กชายสิรวิชญ์  เดชมา
ป.5
โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
170
เด็กชายสุขสรรค์  ญาณวารี
ป.6
โรงเรียนวัดโพธิ์(ผักไห่วิทยาคาร)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
171
เด็กหญิงสุปรียา  ศรีอักขรินทร์
ป.6
โรงเรียนวัดไชยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
172
เด็กหญิงสุพิชญา  สุชาติสกุลชัย
ป.5
โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
173
เด็กชายหรรษกฤษฎิ์  ทาเหล็ก
ป.6
โรงเรียนวัดโพธิ์(ผักไห่วิทยาคาร)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
174
เด็กหญิงอชิรญา  ขำเลิศ
ป.3
โรงเรียนประสาทวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
175
เด็กหญิงอชิรญา  ธาระนัย
ป.6
โรงเรียนวัดไชยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
176
เด็กหญิงอรนิษฐ์  ศรีกัลยาวัชร์
ป.6
โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
177
เด็กหญิงอรวรรยา  ธเนศพลธาดา
ป.3
โรงเรียนประสาทวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
178
เด็กหญิงอรวรา  รื่นจิตร
ป.6
โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
179
เด็กหญิงอรสา  เชิดวงษ์สูง
ป.5
โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
180
เด็กหญิงอัจฉริยาภรณ์  ประทิพอาราม
ป.5
โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
181
เด็กหญิงอัญธิกา  จูงกลาง
ป.5
โรงเรียนประสาทวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
182
เด็กชายอาทิวรา  พันธุ์สวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์