ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
พระนครศรีอยุธยา เขต 1

ณ โรงเรียนประตูชัย
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกนกกร  วชิระอัศกร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
2
เด็กหญิงกนกวรรณ  สมภาร
ป.6
โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
3
เด็กหญิงกรกนก  เกตุแก้ว
ป.5
โรงเรียนประถมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
4
เด็กชายกฤชณัท  ตติบรรจงลาภ
ป.3
โรงเรียนประถมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
5
เด็กชายกฤตเมธ  กิตอำนวยพงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
6
เด็กชายกฤติพงษ์  แจ่มดวง
ป.6
โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
7
เด็กชายกฤติมุข  แก้วศรีงาม
ป.6
โรงเรียนประถมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
8
เด็กชายกฤษกร  จำเนียร
ป.6
โรงเรียนประตูชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
9
เด็กชายกฤษฎิ์  ลือศิริ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
10
เด็กชายกวิน  มาแสวง
ป.6
โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
11
เด็กชายกษิดิศ  หรือตระกูล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
12
เด็กชายก้องภูมิ  งามสื่น
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
13
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สุขเจริญ
ป.3
โรงเรียนประถมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
14
เด็กหญิงกันตา  ชัยศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
15
เด็กชายกิรติกร  วิริยะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
16
เด็กหญิงขวัญพริษฐ์  ศรีวิจิตรวรกุล
ป.4
โรงเรียนประถมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
17
เด็กชายคณพศ  ผดุงศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
18
เด็กชายคุณากร  คงเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
19
เด็กหญิงจันทิมา  พบหิรัญ
ป.6
โรงเรียนประตูชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
20
เด็กหญิงจารวี  สำริดดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
21
เด็กชายจิตรภาณุ  กาญจนพฤฒิพงศ์
ป.6
โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
22
เด็กชายจิรัฏฐ์  เพิ่มทองคำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
23
เด็กชายจีรวัฒน์  จรูญธรรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
24
เด็กหญิงเจนจิรา  สุภาดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
25
เด็กหญิงชญานิษฐ์  สุขสว่าง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
26
เด็กชายชนะชล  สนธิสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
27
เด็กหญิงชนาภา  สุขสุศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
28
เด็กหญิงชนาภา  เสงี่ยมงาม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
29
เด็กชายชยพัทธ์  ปัทมารัตน์
ป.6
โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
30
เด็กชายชยานันต์  สุนทรพฤกษ์
ป.6
โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
31
เด็กหญิงชรินรัตน์  นาคมา
ป.5
โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
32
เด็กชายชลชาติ  สุขอุทัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
33
เด็กหญิงชลธิชา  ทรัพย์หิรัญ
ป.5
โรงเรียนประถมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
34
เด็กชายชวนินทร์  ด่านศิริสมบูรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
35
เด็กหญิงชัญญา  มณีนาค
ป.5
โรงเรียนประถมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
พระนครศรีอยุธยา เขต 1

ณ โรงเรียนประตูชัย
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กหญิงชัญญา  ศรีสวย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
37
เด็กชายชาตโยดม  อู่วุฒิพงษ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
38
เด็กชายชิติพัทธ์  ชนะโชติ
ป.5
โรงเรียนประถมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
39
เด็กหญิงญาณิศา  แซ่โอ้ว
ป.3
โรงเรียนประถมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
40
เด็กหญิงญาตา  วรรณวิจิตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
41
เด็กชายฐปนวัฒน์  สุขสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
42
เด็กหญิงฐานิยา  เตี๋ยพานิช
ป.5
โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
43
เด็กชายณพัทธ์  เรืองระวีวัฒน์
ป.3
โรงเรียนประถมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
44
เด็กชายณภัทร  คำมา
ป.6
โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
45
เด็กชายณภัทร  วิจารณ์วงษ์
ป.5
โรงเรียนประถมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
46
เด็กหญิงณัฏฐ์ธยาน์  ดีอารมณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
47
เด็กหญิงณัฏฐธิดา  พบบุปผา
ป.6
โรงเรียนประตูชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
48
เด็กหญิงณัฏฐวรรณ  ไชยกุมาร
ป.6
โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
49
เด็กชายณัฏฐวุฒิ  ภักดีประเสริฐสุข
ป.4
โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
50
เด็กชายณัฏฐ์  เทียมวรรณ
ป.5
โรงเรียนประถมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
51
เด็กหญิงณัฐณิชา  ธรรมากูล
ป.3
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
52
เด็กหญิงณัฐธิดา  ปัญจรัก
ป.6
โรงเรียนประตูชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
53
เด็กชายณัฐนันท์  ปรีดาอนันทสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
54
เด็กชายณัฐวัตร  ป้อมสุข
ป.5
โรงเรียนประถมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
55
เด็กชายณัฐวิช  จันทร์ฉาย
ป.4
โรงเรียนประถมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
56
เด็กหญิงณิชา  มงคลมนต์
ป.5
โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
57
เด็กหญิงทักษอร  ตั้นซ้าย
ป.6
โรงเรียนประตูชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
58
เด็กหญิงทัตพิชา  อ่วมภักดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
59
เด็กชายธนโชติ  ปัญญา
ป.3
โรงเรียนประถมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
60
เด็กชายธนธรณ์  สุขสมบูรณ์
ป.6
โรงเรียนประถมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
61
เด็กชายธนนันท์  กาญจนุปกฤต
ป.6
โรงเรียนประตูชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
62
เด็กชายธนัท  ธรรมมาสถิตย์กุล
ป.5
โรงเรียนประถมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
63
เด็กชายธนากร  สุขสมบูรณ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
64
เด็กชายธนาดล  อนุสรณ์
ป.6
โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
65
เด็กหญิงธนิดา  อาทิตย์เที่ยง
ป.6
โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
66
เด็กหญิงธัญจิรา  ทรงไทย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
67
เด็กชายธีรดนย์  ปีประทุม
ป.5
โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
68
เด็กชายธีรภัทร  คำมา
ป.3
โรงเรียนประถมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
69
เด็กชายธีร์  มหาสำราญ
ป.3
โรงเรียนประถมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
70
เด็กชายนพวิชญ์  กำธรทักษิณา
ป.4
โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
พระนครศรีอยุธยา เขต 1

ณ โรงเรียนประตูชัย
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กหญิงนันท์นภัส  วงษ์แหยม
ป.6
โรงเรียนประตูชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
72
เด็กหญิงนิจิตตรา  อัศวภูษิตกุล
ป.6
โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
73
เด็กชายนิธิศ  ตั้งสุจริตวงศ์
ป.5
โรงเรียนประถมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
74
เด็กหญิงบัณฑิตา  เหล็กเอี้ยง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
75
เด็กชายบารมี  เกษรบุษบา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
76
เด็กหญิงเบญญาภา  มาแสง
ป.6
โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
77
เด็กหญิงปฏิญญา  สว่างศรี
ป.6
โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
78
เด็กหญิงปฏิมา  โลหะสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
79
เด็กหญิงปณิษฏา  การุณ
ป.4
โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
80
เด็กหญิงปนัชนรีย์  กังเซ่ง
ป.6
โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
81
เด็กหญิงประภาภรณ์  เหมือนกรุง
ป.4
โรงเรียนประถมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
82
เด็กหญิงปวริศา  สำรวญ
ป.6
โรงเรียนประถมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
83
เด็กหญิงปาณิสรา  แก้วสระแสน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
84
เด็กชายปีติพล  ห้อยมาลา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
85
เด็กชายปุณณวิช  ศิริอารยะพันธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
86
เด็กชายปุณยวีร์  คชายุทธ
ป.5
โรงเรียนประถมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
87
เด็กหญิงเปมิกา  ศรีพุฒตาล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
88
เด็กชายเปรม  สมานวรวงศ์
ป.5
โรงเรียนประถมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
89
เด็กชายพงศ์พล  พงหันษา
ป.3
โรงเรียนประถมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
90
เด็กชายพชร  ชิตาพนารักษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
91
เด็กชายพชรพร  ดวงลา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
92
เด็กชายพชรพล  พรประสิทธ์โรจน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
93
เด็กชายพบธรรม  ยงพิศาลภพ
ป.3
โรงเรียนประถมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
94
เด็กหญิงพรนภัส  ครุฑพันธ์
ป.6
โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
95
เด็กหญิงพรปวีณ์  บัวหลวง
ป.5
โรงเรียนประถมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
96
เด็กหญิงพรไพลิน  ศิวะโชคชัย
ป.6
โรงเรียนประตูชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
97
เด็กหญิงพรรณภัทร  พวงศิริ
ป.6
โรงเรียนประถมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
98
เด็กชายพรรษกร  ผาสุกกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
99
เด็กชายพรรัตน์  โชคดี
ป.3
โรงเรียนวัดอุทการาม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
100
เด็กหญิงพัชชาพลอย  เปรมธาวินัย
ป.6
โรงเรียนประตูชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
101
เด็กหญิงพัชรชา  อากาศวิภาต
ป.3
โรงเรียนประถมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
102
เด็กชายพัฒนวงศ์  กุลวงศ์
ป.6
โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
103
เด็กหญิงพาทินธิดา  กาฬภักดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
104
เด็กหญิงพิชชาภา  เหล่ารอด
ป.4
โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
105
เด็กหญิงพิชญ์สินี  เจริญชัยชนะกิจ
ป.6
โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
พระนครศรีอยุธยา เขต 1

ณ โรงเรียนประตูชัย
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กหญิงพิชญา  อากาศวิภาต
ป.5
โรงเรียนประถมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
107
เด็กชายพิพัฒน์พงศ์  คุ้มเสถียร
ป.3
โรงเรียนประถมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
108
เด็กชายพิพัฒน์พล  ภาเจริญพงษ์
ป.3
โรงเรียนประถมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
109
เด็กหญิงพิมพ์ญาดา  วัชรจารุเศรษฐ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
110
เด็กหญิงพิมพ์ปวีณ์  เสือประเสริฐ
ป.4
โรงเรียนประถมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
111
เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  จงกลรัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
112
เด็กหญิงพิมพ์พิชญา  ชื่นเชิงชม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
113
เด็กหญิงพิมพ์วสัญธ์  ดวงสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
114
เด็กหญิงพิมพิศา  พูนทอง
ป.4
โรงเรียนประถมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
115
เด็กชายพีรดนย์  ธนาชัยประสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
116
เด็กชายพีรวิชญ์  จุ่นเงิน
ป.6
โรงเรียนประถมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
117
เด็กชายเพชรายุธ  จำเนียรเงิน
ป.6
โรงเรียนประตูชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
118
เด็กชายภควัต  เกิดมนต์
ป.5
โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
119
เด็กหญิงภริดา  แย้มอุทัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
120
เด็กหญิงภัทรจาริน  ไวยวุฒิ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
121
เด็กชายภัทรดนัย  ทองมี
ป.6
โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
122
เด็กชายภัทรภณ  นิ่มแสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
123
เด็กหญิงภัทรวดี  พลเสน
ป.6
โรงเรียนประถมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
124
เด็กชายภาณุพงศ์  แสงสุริยะ
ป.5
โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
125
เด็กชายภาณุวัฒน์  วงษ์จินดา
ป.5
โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
126
เด็กชายภิรณัฐ  จันทร์ผ่องแสง
ป.5
โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
127
เด็กชายภูริ  แย้มอุทัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
128
เด็กชายภูริช  ทัศนัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
129
เด็กชายภูรินทร์  ศักดิ์ดี
ป.6
โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
130
เด็กชายภูริภัทร  ตั้งทรงจิตรากุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
131
เด็กหญิงมนัสนันท์  พลเสน
ป.3
โรงเรียนประถมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
132
เด็กหญิงมานิดา  วิชาวงษ์
ป.6
โรงเรียนประตูชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
133
เด็กชายโมกข์  มาอาจ
ป.6
โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
134
เด็กหญิงยุพินดา  ภูลายเลียบ
ป.6
โรงเรียนวัดศาลาลอย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
135
เด็กชายรัฐนันท์  รุ่งอุทัย
ป.5
โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
136
เด็กหญิงรัษฎากร  หวังพัฒน์
ป.6
โรงเรียนประตูชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
137
เด็กหญิงลลิตภัทร  ณ อุบล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
138
เด็กหญิงวรรณวนัช  พวงศิริ
ป.3
โรงเรียนประถมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
139
เด็กหญิงวรัญญา  เรืองวัฒกี
ป.6
โรงเรียนประตูชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
140
เด็กชายวรัญญู  บูรณธนานุกิจ
ป.4
โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
พระนครศรีอยุธยา เขต 1

ณ โรงเรียนประตูชัย
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กหญิงวสิตา  นัววิจิตร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
142
เด็กหญิงวิมลศิริ  ผาสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
143
เด็กหญิงวิมุต  จันทร์หอม
ป.5
โรงเรียนประถมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
144
เด็กชายศรัณย์ภัทร  วิชิตพงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
145
เด็กหญิงศิวพร  เพ็งผล
ป.6
โรงเรียนประตูชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
146
เด็กชายศุภกร  แย้มหลั่งทรัพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
147
เด็กชายศุภโชค  ระวันประโคน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
148
เด็กชายศุภวิชญ์  นาคเงินทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
149
เด็กชายศุภสัณห์  เข็มพงษ์
ป.5
โรงเรียนแสนโกศิกนุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
150
เด็กหญิงศุภัชสา  กลั่นกล้า
ป.5
โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
151
เด็กชายสารัช  หาเรือนจักร์
ป.5
โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
152
เด็กหญิงสุนัชชา  พึ่งตระกูล
ป.6
โรงเรียนประตูชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
153
เด็กหญิงสุภัสสรา  รสโอชา
ป.5
โรงเรียนประถมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
154
เด็กหญิงสุเมธินี  เกตุศักดิ์
ป.6
โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
155
เด็กชายสุวรรณ  โพลังสกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
156
เด็กชายหฤษฎ์ภูมิ  สุวรรณงาม
ป.5
โรงเรียนวัดอุทการาม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
157
เด็กชายหฤษฏ์  บุญอร่ามพงษ์
ป.3
โรงเรียนประถมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
158
เด็กชายอโณทัย  โรหิตจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
159
เด็กชายอธิภัทร  ศิวะตระกูล
ป.5
โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
160
เด็กหญิงอภิชญา  ภาคารูป
ป.6
โรงเรียนประตูชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
161
เด็กหญิงอรกัญญา  มีสมพืชน์
ป.4
โรงเรียนประถมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
162
เด็กชายอริย์ธัช  พุทธิเดช
ป.3
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
163
เด็กหญิงอลีนา  แก้วกฤษดา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
164
เด็กหญิงอัญธิกา  เพิ่มทรัพย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
165
เด็กชายอัฟด้อล  ไวยศิลป์
ป.6
โรงเรียนประตูชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
166
เด็กหญิงอารีรัตน์  สุขวนชัย
ป.5
โรงเรียนประถมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
167
เด็กหญิงอินทิรา  เงินงาม
ป.6
โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
168
เด็กหญิงอิศราภรณ์  ผลอินทร์
ป.6
โรงเรียนวัดศาลาลอย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
พระนครศรีอยุธยา เขต 1

ณ โรงเรียนประตูชัย
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
169
นางสาวจิตญมณิษก์  พงษ์พืช
ม.3
โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
170
นางสาวโชติมา  วาริพินทุ
ม.3
โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
171
เด็กหญิงญาณิศา  พรรณสุชล
ม.3
โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
172
เด็กหญิงณัฐนันท์  วรรณศิริ
ม.3
โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
173
นางสาวธนพร  เชื้อเล็ก
ม.3
โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
174
นายปัณฑ์ชนิต  เจริญสุทธิกุล
ม.3
โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
175
นางสาวปัณณ์นิตรา  วิเศษสิทธิโชค
ม.3
โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
176
นางสาวพิมพ์ลภัส  นวลสนอง
ม.3
โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
177
นายพุฒิเมธ  หิรัณย์อุฬาร
ม.3
โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
178
นายภาสวัฒน์  อัตสาระ
ม.3
โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
179
เด็กหญิงรชยา  โพธิอาศน์
ม.3
โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
180
เด็กชายวรพล  อัศวสงคราม
ม.1
โรงเรียนเจนอยุธยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
181
นางสาววิภาดา  สุขแว่น
ม.3
โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
182
เด็กชายสิรวิชญ์  สร้อยทอง
ม.1
โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
พระนครศรีอยุธยา เขต 1

ณ โรงเรียนประตูชัย
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
183
เด็กหญิงกนกพร  แซ่ท้าว
ป.6
โรงเรียนวัดศาลาลอย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
184
เด็กหญิงกมลชนก  ฉัตรแสงโชติไกร
ป.6
โรงเรียนประถมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
185
เด็กหญิงกมลทิพย์  ดุจมะยูร
ป.4
โรงเรียนประถมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
186
เด็กหญิงกมลวรรณ  สุดสงวน
ป.5
โรงเรียนวัดอุทการาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
187
เด็กชายกรวิชญ์  อิ่มอ่อง
ป.4
โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
188
เด็กชายกฤตทีป์  กรมยินดี
ป.5
โรงเรียนประถมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
189
เด็กชายกฤตภพ  เฉลยโภชน์
ป.4
โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
190
เด็กหญิงกฤตภัค  จันทร์พรม
ป.3
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
191
เด็กหญิงกฤตยาภรณ์  ไพรสันต์
ป.6
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
192
เด็กหญิงกฤติยา  โพธิ์ขำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
193
เด็กชายกวินภพ  ธะสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
194
เด็กหญิงกวิสรา  ซ้ายยศ
ป.5
โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
195
เด็กหญิงกวิสรา  ธะสุข
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
196
เด็กชายกษิดิศ  โปร่งฟ้า
ป.5
โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
197
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ไพศาล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
198
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ศรีสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
199
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  แสงทอง
ป.6
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
200
เด็กหญิงกัญญารัตน์  ศรีมหาโพธิ์
ป.6
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
201
เด็กหญิงกัญธิมา  ขำไพลี
ป.6
โรงเรียนชุมชนป้อมเพชร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
202
เด็กชายกัณฑ์เอนก  มีธรรมยุติ
ป.6
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
203
เด็กชายกันตวิชญ์  จันทร์สวย
ป.4
โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
204
เด็กชายกิตติภณ  โงสันเทียะ
ป.6
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
205
เด็กหญิงกิตติยาพร  ดำริกิจเจริญ
ป.6
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
206
เด็กชายกิตติศักดิ์  ไวยโชติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
207
เด็กชายกิตนิติ  บำรุงสรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
208
เด็กชายกิติภพ  ศรีแสวงทรัพย์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
209
เด็กหญิงกุลิสรา  องอาจเดชาชัย
ป.6
โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
210
เด็กหญิงเกตุกัญญาภา  นภัทรระวี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
211
เด็กหญิงเกษราภรณ์  อ่อนแสง
ป.5
โรงเรียนชุมชนป้อมเพชร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
212
เด็กหญิงเกษศิรินทร์  ชมเพ็ญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
213
เด็กชายคณาธิป  อัมระบุตร
ป.6
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
214
เด็กชายคณิศร  ศรีสว่าง
ป.6
โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
215
เด็กหญิงคุณากร  แสงจันทร์
ป.3
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
216
เด็กชายคุณานนต์  ศรีสกุล
ป.6
โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
217
เด็กหญิงจณิสตา  วงษ์ทน
ป.6
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
พระนครศรีอยุธยา เขต 1

ณ โรงเรียนประตูชัย
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
218
เด็กหญิงจรรยพร  คำสด
ป.6
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
219
เด็กชายจักรพงษ์  พยอมใหม่
ป.6
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
220
เด็กชายจักรพรรดิ  ศรีหวัง
ป.6
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
221
เด็กหญิงจันทกานต์  บุญวงศ์
ป.6
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
222
เด็กชายจาริก  ศิริพันธ์พิริยะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
223
เด็กหญิงจารุภา  พาวิริทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
224
เด็กหญิงจิณณพัต  แจ้งวงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
225
เด็กหญิงจิดาภา  ราตรีโชติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
226
เด็กหญิงจินรสา  รัตนวิเชียร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
227
เด็กชายจิรกิตต์  สิทธิพฤกษ์
ป.6
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
228
เด็กชายจิรวัฒน์  กระจ่างเย่า
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
229
เด็กหญิงจิราพร  สองแสง
ป.6
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
230
เด็กชายจิรายุ  มิกกี้
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
231
เด็กชายจิรายุตม์  งามอารมณ์
ป.6
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
232
เด็กหญิงฉัตรแก้ว  กรุดวงษ์
ป.4
โรงเรียนชุมชนป้อมเพชร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
233
เด็กหญิงฉัตรลดา  สุวินทรากร
ป.6
โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
234
เด็กหญิงชญาฎา  สุดสงวน
ป.4
โรงเรียนประถมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
235
เด็กชายชญานนท์  ไตรยงวานิช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
236
เด็กหญิงชญาภา  ศรีโหมด
ป.4
โรงเรียนประถมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
237
เด็กหญิงชฎาพร  กระแสสัตย์
ป.6
โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
238
เด็กหญิงชนวรรณ  สนเท่ห์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
239
เด็กชายชนะพล  มีชูนึก
ป.5
โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
240
เด็กชายชนาธิป  น้อยใจ
ป.6
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
241
เด็กชายชยพล  กิ่งแก้วก้านทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
242
เด็กชายชยุตพล  นาคสังข์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
243
เด็กชายชลันธร  แป้งผง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
244
เด็กหญิงชัชนิกา  สุขเกษม
ป.4
โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
245
เด็กหญิงชุติกาญจน์  อุดมสรณ์
ป.6
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
246
เด็กหญิงชุติรดา  บุญโพธิ์ทอง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
247
เด็กหญิงญัฏฐนิชา  อินธิเเสน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
248
เด็กชายญาณวุฒิ  เจริญสม
ป.6
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
249
เด็กหญิงญาณิศา  หาญบุญมี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
250
เด็กหญิงญาดา  อริยศรีวัฒนา
ป.5
โรงเรียนประถมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
251
เด็กหญิงญาดาพัฒน์  คล้ายรักษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
252
เด็กชายฐานันดร  ไทยประยูร
ป.6
โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
พระนครศรีอยุธยา เขต 1

ณ โรงเรียนประตูชัย
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
253
เด็กหญิงฐานิดา  อารีย์
ป.6
โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
254
เด็กหญิงณ จันทร์  รู้ปิติวิริยะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
255
เด็กหญิงณชนก  ทองกวด
ป.4
โรงเรียนประถมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
256
เด็กชายณพวงศ์  รัมมะบุตร
ป.6
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
257
เด็กชายณภัทร  กนคนาค
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
258
เด็กหญิงณัชชา  ขันติธรรมากร
ป.6
โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
259
เด็กหญิงณัชชาวรรณ  หีบงา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
260
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เลี่ยมทองคำ
ป.5
โรงเรียนประถมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
261
เด็กหญิงณัฐกมล  แก้วดก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
262
เด็กหญิงณัฐชา  กระจ่างชีพ
ป.6
โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
263
เด็กหญิงณัฐณิชา  กันศัสตราชัยศรี
ป.6
โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
264
เด็กหญิงณัฐณิชา  แสงประภา
ป.6
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
265
เด็กหญิงณัฐถิยา  ศิริปรุ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
266
เด็กหญิงณัฐนรี  โตลอย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
267
เด็กหญิงณัฐนิชา  บุปผา
ป.6
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
268
เด็กชายณัฐปคัลภ์  คุตตะสิงคี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
269
เด็กหญิงณัฐพร  กล่อมกูล
ป.6
โรงเรียนชุมชนป้อมเพชร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
270
เด็กชายณัฐภัทร  มั่งมี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
271
เด็กหญิงณัฐวดี  คำวัด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
272
เด็กชายณัฐสรณ์  สมรูป
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
273
เด็กหญิงณิชกานต์  เนินงาม
ป.6
โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
274
เด็กหญิงณิชากานต์  คงคารักษ์
ป.6
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
275
เด็กหญิงดลนภา  ใบโพธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
276
เด็กหญิงดลพร  พรหมศร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
277
เด็กชายทรงพล  ดอกไม้แก้ว
ป.6
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
278
เด็กหญิงทัดดาว  คาน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
279
เด็กชายทานบุญ  เที่ยงทัต
ป.5
โรงเรียนประถมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
280
เด็กชายทีฆายุ  คงธารา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
281
เด็กชายธงชัย  ธนะจันทร์
ป.6
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
282
เด็กชายธงไทย  ด่านกนกเพชร
ป.6
โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
283
เด็กชายธนกฤต  เกิดเต็มภูมิ
ป.6
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
284
เด็กชายธนกฤต  หอมจีน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
285
เด็กชายธนบดี  ไชยลังการ
ป.5
โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
286
เด็กชายธนพงษ์  แก้วโย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
287
เด็กหญิงธนพร  ทองอยู่
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
พระนครศรีอยุธยา เขต 1

ณ โรงเรียนประตูชัย
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
288
เด็กชายธนภัทร  บุญศิลป์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
289
เด็กหญิงธนวรรณ  อารีย์
ป.4
โรงเรียนประถมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
290
เด็กชายธนะบดินทร์  ช่วยศรีนวล
ป.6
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
291
เด็กหญิงธมลวรรณ  ศิลาเจริญธนกิจ
ป.5
โรงเรียนประถมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
292
เด็กหญิงธรเธียร  หอมทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
293
เด็กชายธัชธรรม  ธรรมสนอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
294
เด็กหญิงธารทิพย์  หอมทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
295
เด็กหญิงธาวินี  โคตนิจ
ป.6
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
296
เด็กหญิงธิษณ์วรินทร์  อรรถจรูญ
ป.6
โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
297
เด็กชายธีธัช  เวชสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
298
เด็กชายธีรดล  ทองนพ
ป.6
โรงเรียนประถมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
299
เด็กหญิงธีรธนานาฎ  อู่ทรัพย์
ป.6
โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
300
เด็กหญิงธีร์วรา  ภิรมย์พานิช
ป.5
โรงเรียนประถมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
301
เด็กชายธีรวัฒน์  เนียมจำรัส
ป.6
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
302
เด็กชายธีรวีร์  เม่นทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
303
เด็กชายธีรศักดิ์  ปั้นเพ็ง
ป.6
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
304
เด็กชายธีระชัย  คงสมบุญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
305
เด็กหญิงธํญวรรณ  ก้อนเอีย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
306
เด็กหญิงนพณัช  ไตรสัจจ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
307
เด็กชายนพอนันต์  คล้ายสังข์
ป.6
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
308
เด็กหญิงนภสร  สวัสดิ์นาที
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
309
เด็กหญิงนภัสวรรณ  สายจันทร์
ป.6
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
310
เด็กชายนรบดี  พลอยล้วน
ป.6
โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
311
เด็กชายนรินทร์ธิป  หมาดทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
312
เด็กหญิงนริศา  นามเดิม
ป.6
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
313
เด็กหญิงนฤภร  มีศิลป์
ป.5
โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
314
เด็กหญิงนลินญา  ศิริบุตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
315
เด็กชายนัฐพล  วรพยูญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
316
เด็กหญิงนันต์นภัส  แก้วประไพ
ป.5
โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
317
เด็กชายนันทณัฐ  โพธิ์ทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
318
เด็กหญิงนันท์นภัส  ณ บางทราย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
319
เด็กหญิงนันท์นภัส  สัมมาตรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
320
เด็กชายนันทพงศ์  วิชาดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
321
เด็กหญิงนัสรีน  บุญรักษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
322
เด็กหญิงนาริฐา  บำรุงสรณ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
พระนครศรีอยุธยา เขต 1

ณ โรงเรียนประตูชัย
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
323
เด็กชายนิธิโชติ  พยัฆศาสตร์
ป.6
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
324
เด็กหญิงนิรชา  ประยูรวงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
325
เด็กชายนิรุต  ศรีมงคล
ป.6
โรงเรียนวัดศาลาลอย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
326
เด็กชายนีรธร  ผดุงสงฆ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
327
เด็กหญิงเนรตนภา  จิรัฐตระกูล
ป.5
โรงเรียนชุมชนป้อมเพชร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
328
เด็กชายบัณฑิต  ตรีอุโภชน์
ป.6
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
329
เด็กหญิงบัณฑิตา  ปัณฑุราธิกุล
ป.6
โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
330
เด็กหญิงบุญสิตา  ธีระวัฒนวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
331
เด็กหญิงเบญจมาศ  สุขประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนวัดศาลาลอย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
332
เด็กชายปฏิภาณ  ไชยา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
333
เด็กหญิงปณิตา  โกมุทพันธ์
ป.6
โรงเรียนชุมชนป้อมเพชร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
334
เด็กหญิงปทิตตา  กรอบกระจก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
335
เด็กชายปธานิน  พิลาภ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
336
เด็กหญิงปนัดดา  ฤทัยแช่มชื่น
ป.6
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
337
เด็กหญิงปพิชญา  ยศตีนเทียน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
338
เด็กหญิงปภัสรา  รุ่งเรือง
ป.6
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
339
เด็กหญิงปรมาภรณ์  หล่อนุ้ย
ป.6
โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
340
เด็กชายปรเมษฐ์  มาลากุล ณ อยุธยา
ป.6
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
341
เด็กหญิงประภัสสร  ธรรมกีรติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
342
เด็กชายประวันวิทย์  เรืองระวีนุกิจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
343
เด็กหญิงปราณปรียา  จันทร์วิชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
344
เด็กหญิงปริตา  คงแสง
ป.6
โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
345
เด็กชายปองภพ  หวังเทพอนุเคราะห์
ป.6
โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
346
เด็กหญิงปอฝ้าย  สังข์มงคล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
347
เด็กชายปารกร  ดำรงสุกิจ
ป.4
โรงเรียนประถมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
348
เด็กชายปาลทัต  กังวานรัตนศิลป์
ป.6
โรงเรียนประถมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
349
เด็กหญิงปิติพัฒน์  จีระศักดิ์ประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
350
เด็กหญิงปิยะกมล  สิ้วอินทร์
ป.4
โรงเรียนประถมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
351
เด็กหญิงปุณิกา  จันเหมือน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
352
เด็กหญิงเปรมณิชา  บุญน้อย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
353
เด็กหญิงเปรมวดี  อาทิตย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
354
เด็กหญิงผริตา  นัดดา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
355
เด็กชายพชร  สุขเกษม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
356
เด็กหญิงพนิดา  วีระวรรณ์
ป.6
โรงเรียนชุมชนป้อมเพชร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
357
เด็กหญิงพรธิชา  เอกทัศน์
ป.6
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
พระนครศรีอยุธยา เขต 1

ณ โรงเรียนประตูชัย
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
358
เด็กหญิงพรรณลักษณ์  เอี่ยมสมาน
ป.6
โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
359
เด็กหญิงพรรษพร  อรรถชัย
ป.6
โรงเรียนประถมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
360
เด็กหญิงพรวริณทร์  ขวัญจิตร์
ป.6
โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
361
เด็กหญิงพรวิภา  ไวยบท
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
362
เด็กชายพฤกษ์  จุฬาปกรณ์
ป.6
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
363
เด็กหญิงพลอยพิมล  รู้แผน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
364
เด็กหญิงพลอยไพลิน  คนึงคิด
ป.6
โรงเรียนวัดศาลาลอย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
365
เด็กหญิงพัชรภรณ์  แย้มศรีบัว
ป.6
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
366
เด็กหญิงพัชรีภรณ์  บุญเกิด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
367
เด็กหญิงพัชรียา  พรหมเสนา
ป.6
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
368
เด็กชายพัฒนรัตน์  พัฒนตั้งสกุล
ป.6
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
369
เด็กหญิงพันญาดา  รอดแสวง
ป.6
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
370
เด็กหญิงพิชชาพร  คงสมแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
371
เด็กหญิงพิชญ์สิณี  ตรีลาภี
ป.4
โรงเรียนประถมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
372
เด็กหญิงพิชญา  ทองสุกดี
ป.6
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
373
เด็กหญิงพิชญาภา  ภาคอินทรีย์
ป.5
โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
374
เด็กหญิงพิชญาภา  วิวัฒนเจริญชัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
375
เด็กหญิงพิมญาดา  น้อมกลาง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
376
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  พันธ์นิมิตร
ป.5
โรงเรียนชุมชนป้อมเพชร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
377
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  อินาวัง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
378
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  คล้ายแขก
ป.6
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
379
เด็กหญิงพิมพวีร์  สร้อยทรัพย์
ป.6
โรงเรียนประถมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
380
เด็กหญิงพิมลรัตน์  นันทะหมุด
ป.5
โรงเรียนชุมชนป้อมเพชร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
381
เด็กหญิงพิสินี  สุคนธสังข์
ป.4
โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
382
เด็กชายพีรณัฐ  ทวีกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
383
เด็กชายพีรพัฒน์  สาสะกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
384
เด็กชายพีรวิชญ์  เดี่ยวพานิช
ป.5
โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
385
เด็กชายพีรวิชญ์  วัฒนปรีชานนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
386
เด็กชายพุฒิพงศ์  ภิญญา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
387
เด็กหญิงเพชรชมพู  ปรีชาชาญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
388
เด็กหญิงเพียงรวินท์  วิบูลย์ศิริกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
389
เด็กหญิงแพรว  บัวสม
ป.6
โรงเรียนชุมชนป้อมเพชร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
390
เด็กหญิงแพรวา  วัชโร
ป.6
โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
391
เด็กหญิงฟานิดา  แสงเดือน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
392
เด็กหญิงภคพร  ป้อมเงิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
พระนครศรีอยุธยา เขต 1

ณ โรงเรียนประตูชัย
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
393
เด็กหญิงภควดี  เตชพาหพงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
394
เด็กชายภควิชช์  บุบผา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
395
เด็กชายภทรพล  ธนวิทย์กุล
ป.6
โรงเรียนชุมชนป้อมเพชร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
396
เด็กหญิงภษิตา  สายสมาน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
397
เด็กหญิงภัคจิรา  เทียนสิงห์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
398
เด็กชายภัครพงศ์  ลักษณะโยธิน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
399
เด็กหญิงภัทธิรา  มิงพิปา
ป.6
โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
400
เด็กชายภัทรกร  คงคูณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
401
เด็กหญิงภัทร์ดาพร  ศัตรูคร้าม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
402
เด็กชายภัทรภณ  กิจจานุกิจ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
403
เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  กิจจานุกิจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
404
เด็กหญิงภัทราพร  แสงแก้วสุข
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
405
เด็กชายภาคภูมิ  เครือเมฆ
ป.6
โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
406
เด็กหญิงภาวินี  บุญมี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
407
เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  งามศิริ
ป.4
โรงเรียนประถมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
408
เด็กชายภีรพัชร  ทองมา
ป.4
โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
409
เด็กหญิงภู่พรรษา  บุญเถื่อน
ป.5
โรงเรียนประถมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
410
เด็กชายภูมิรพี  เกิดกล้า
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
411
เด็กหญิงภูริชญา  เพ็ชรเม็ด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
412
เด็กหญิงภูริดา  ปิ่นโต
ป.6
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
413
เด็กชายภูรินท์  อินเลี้ยง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
414
เด็กชายภูริภัทร  มะปรางศรี
ป.5
โรงเรียนชุมชนป้อมเพชร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
415
เด็กชายภูวเนตร  พงษ์พนัส
ป.6
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
416
เด็กชายภูวิชญ์  ประกอบจิตร
ป.4
โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
417
เด็กชายภูวิศ  ฉัตรแสงโชติไกร
ป.3
โรงเรียนประถมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
418
เด็กหญิงมณฑิตา  วุฒิ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
419
เด็กหญิงมนทราทิพย์  รอดสิน
ป.6
โรงเรียนวัดศาลาลอย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
420
เด็กหญิงมนันยา  เพ็ญสุต
ป.6
โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
421
เด็กหญิงมนัสชยา  นิลพฤกษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
422
เด็กหญิงมนัสณัญช์  สืบประสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
423
เด็กหญิงมนัสนัน  สีเมฆ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
424
เด็กหญิงมาชิตา  หามนตรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
425
เด็กหญิงมานิตา  นกไพร
ป.6
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
426
เด็กหญิงมาริษา  ลามอ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
427
เด็กชายเมธัส  ศรพรหม
ป.6
โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
พระนครศรีอยุธยา เขต 1

ณ โรงเรียนประตูชัย
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
428
เด็กหญิงเมธาพร  ศอกจะบก
ป.6
โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
429
เด็กหญิงเมธาวี  ตรีสาร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
430
เด็กหญิงยลวรัตน์  ค่ำเอี่ยม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
431
เด็กหญิงยุพาพร  พงษ์อ้อ
ป.6
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
432
เด็กหญิงเยาวภา  เชอมีชา
ป.6
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
433
เด็กชายรชต  สงวนจังวงศ์
ป.4
โรงเรียนประถมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
434
เด็กหญิงรตนมณี  พรอยู่ศรี
ป.5
โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
435
เด็กหญิงรตนมน  ชนากรณ์
ป.6
โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
436
เด็กหญิงรติษา  กมลวาทิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
437
เด็กหญิงรินรดา  ปิ่นประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
438
เด็กชายริว  สอนพรม
ป.6
โรงเรียนประถมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
439
เด็กหญิงรุ่งทิพย์  เจ็กตระกูล
ป.6
โรงเรียนวัดศาลาลอย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
440
เด็กหญิงลดาวัลย์  งามสมเศษ
ป.6
โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
441
เด็กหญิงลภัสรดา  สุวรรณฉาย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
442
เด็กหญิงลลิดา  วงศ์ปิง
ป.6
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
443
เด็กหญิงลลิตภัทร  พาทิพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
444
เด็กหญิงลลิตา  ตรีพาทย์
ป.6
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
445
เด็กชายวงศกร  ยิ้มประดิษฐ์
ป.6
โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
446
เด็กหญิงวงศ์วรัณ  สุปะวะโรทัย
ป.6
โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
447
เด็กหญิงวชิรญาณ์  ประมาณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
448
เด็กหญิงวชิรญาณ์  เริงรักษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
449
เด็กหญิงวรปรียา  คำพุธ
ป.5
โรงเรียนชุมชนป้อมเพชร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
450
เด็กชายวรพล  ไทยปิ่นณรงค์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
451
เด็กหญิงวรพิชชา  ทัศนัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
452
เด็กหญิงวรรณกนก  เรียบเรียง
ป.6
โรงเรียนวัดศาลาลอย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
453
เด็กหญิงวรรณพร  นักเกลี่อน
ป.6
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
454
เด็กชายวรวิช  ป้อมเงิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
455
เด็กหญิงวรัตถา  ดำรงสุกิจ
ป.6
โรงเรียนประถมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
456
เด็กหญิงวรัษฎาพร  เพิ่มลาภ
ป.6
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
457
เด็กชายวรากร  คงคาดิษฐ์
ป.6
โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
458
เด็กหญิงวริศรา  ครุฑอยู่
ป.6
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
459
เด็กหญิงวริศราพร  บุตรบุรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
460
เด็กหญิงวศินี  อุทากรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
461
เด็กชายวัชรากร  รัศมีดิษฐ์
ป.6
โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
462
เด็กชายวาทิต  ศิริพันธ์พิริยะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
พระนครศรีอยุธยา เขต 1

ณ โรงเรียนประตูชัย
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
463
เด็กหญิงวิกฤษตา  เชิดชู
ป.6
โรงเรียนชุมชนป้อมเพชร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
464
เด็กหญิงศลิษา  ชนิลกุล
ป.6
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
465
เด็กหญิงศิรประภา  พานิชกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
466
เด็กหญิงศิรภัสร  ฉายาวัฒนะ
ป.6
โรงเรียนประถมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
467
เด็กหญิงศิริจิต  บรรจงศิริ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
468
เด็กชายศิริภูมิ  โมกขวิสิษฐ์
ป.6
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
469
เด็กหญิงศิริรัตน์  นิลเดช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
470
เด็กหญิงศิริวิมล  ศรีแสงอ่อน
ป.6
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
471
เด็กหญิงศิวาพร  สุธรรมสาโรช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
472
เด็กชายศุภณัฐ  ไชยประณิธาน
ป.5
โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
473
เด็กชายศุภพิชญ์  ชัยชิตาทร
ป.4
โรงเรียนประถมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
474
เด็กชายศุภเศรษฐ์  อุทรักษ์
ป.5
โรงเรียนประถมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
475
เด็กชายศุภัช  แปลกใหม่
ป.4
โรงเรียนประถมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
476
เด็กหญิงศุภัชญา  กองปัญญา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
477
เด็กหญิงศุภานัน  สุทธิวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
478
เด็กชายศุฬพิชฌาย์  เลิศสุวรรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
479
เด็กชายสกรรจ์  บุญปกครอง
ป.6
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
480
เด็กชายสมิทธิพงศ์  จูปรางค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
481
เด็กหญิงสรัสวดี  ปกป้อง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
482
เด็กหญิงสริณญ์พร  ทองพันชั่ง
ป.6
โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
483
เด็กหญิงสานิตา  มีเมธี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
484
เด็กชายสิทธิภูมิ  จินันตะ
ป.6
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
485
เด็กชายสิรภพ  หมื่นท้าว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
486
เด็กชายสิรวิชญ์  ศรีโชติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
487
เด็กหญิงสุขใจ  หมอกมืด
ป.6
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
488
เด็กหญิงสุชานันท์  คงคะพันธ์
ป.5
โรงเรียนชุมชนป้อมเพชร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
489
เด็กหญิงสุชานาถ  ประดิษฐ์ขวัญ
ป.6
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
490
เด็กหญิงสุชาวะรัตน์  จินดานุ
ป.5
โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
491
เด็กหญิงสุดาภัทร  ทรัพย์สุริต
ป.6
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
492
เด็กหญิงสุดารัตน์  รุ่งเรือง
ป.6
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
493
เด็กหญิงสุพนิต  ฤทธิ์สราญชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
494
เด็กหญิงสุพัตรา  ชาญอุไร
ป.6
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
495
เด็กหญิงสุพิชฌาย์  แก้ววงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
496
เด็กหญิงสุภจิรา  เทียมแสน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
497
เด็กชายสุรพงษ์  ช้างสาร
ป.6
โรงเรียนวัดศาลาลอย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
พระนครศรีอยุธยา เขต 1

ณ โรงเรียนประตูชัย
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
498
เด็กหญิงสุรัญชนา  คงคะพันธ์
ป.5
โรงเรียนชุมชนป้อมเพชร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
499
เด็กหญิงสุวพร  จริตควร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
500
เด็กชายสุวพิชญ์  ศรีโชติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
501
เด็กหญิงสุวภัชร  ชุ่มชวย
ป.6
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
502
เด็กชายสุวิจักขณ์  ดวงกมล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
503
เด็กชายเสฏฐวุฒิ  โพนเฉลียว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
504
เด็กหญิงโสภิตนภา  สังข์เจริญ
ป.6
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
505
เด็กหญิงหทัยทิพย์  ปุดป้อ
ป.5
โรงเรียนชุมชนป้อมเพชร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
506
เด็กหญิงหทัยภัทร  งามสมพงษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
507
เด็กหญิงอชิรญา  เขียวมณี
ป.6
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
508
เด็กชายอชิระ  กระแสสัตย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
509
เด็กชายอดิเทพ  แก้วเทพ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
510
เด็กหญิงอธิชา  จูปรางค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
511
เด็กหญิงอนัญญา  ใจคง
ป.6
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
512
เด็กหญิงอนันทวดี  เม่นบางผึ้ง
ป.6
โรงเรียนประถมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
513
เด็กชายอนุภัทร  ลัดดาวัลย์
ป.6
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
514
เด็กชายอภินันท์  ธรรมวุติอนันต์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
515
เด็กหญิงอภิรดี  ใจจริงดี
ป.4
โรงเรียนชุมชนป้อมเพชร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
516
เด็กหญิงอภิสรา  ฟองมี
ป.6
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
517
เด็กชายอมีรุดีน  อนุรักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
518
เด็กหญิงอรพชร  ทองมา
ป.6
โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
519
เด็กชายอรรณพ  ลัทธศรี
ป.6
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
520
เด็กหญิงออมบุณย์  น้อยอ่าง
ป.6
โรงเรียนประถมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
521
เด็กชายอัครวิทย์  ไชยสุวรรณ์
ป.6
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
522
เด็กชายอิทธิพล  โพธิวรรณ
ป.3
โรงเรียนวัดอุทการาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
523
เด็กชายอินทนนท์  พูลมา
ป.4
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
524
เด็กหญิงอิสรีย์  แสงทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
525
เด็กชายอุทิศ  สมาธิ
ป.6
โรงเรียนประตูชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
526
เด็กหญิงโอปอล์  สมปิตะ
ป.5
โรงเรียนประถมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์