ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ปราจีนบุรี เขต 1

ณ ห้อง ป.2/5 อาคารฑิฆัมพร ชั้น 2 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กชายกชชัยกรณ์  สุเรืองชโยสิน
ป.6
โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
2
เด็กหญิงกนกพร  ชัยพร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
3
เด็กชายกรภัทร์  บุญศิลป์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
4
เด็กชายกฤติน  กียะวัฒน์
ป.4
โรงเรียนมารีวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
5
เด็กหญิงกฤติมุข  สงวนศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
6
เด็กหญิงกฤติยาณี  ตรีเนตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
7
เด็กชายกฤษฏ์  กสิกพันธุ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
8
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ปุยฝ้าย
ป.5
โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
9
เด็กหญิงกัญญาพัชร  จูงสาย
ป.6
โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
10
เด็กหญิงกัญญาพัชร  ศรีศุภวุฒิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
11
เด็กหญิงกาญจนรัตน์  จันทรเสนานนท์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
12
เด็กหญิงกาญจนา  สิงห์แหลม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
13
เด็กหญิงกาญจนาพร  กาญจนพงค์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
14
เด็กชายกิตติวินท์  ผลดอน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
15
เด็กหญิงเกศินี  ลิ้มพิพัฒนกิจ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
16
เด็กหญิงขวัญชนก  ชื่นมานพดล
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
17
เด็กหญิงขัตติญาภรณ์  ขุนเคน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
18
เด็กหญิงเขมจิรา  ฤกษ์สังเกตุ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
19
เด็กหญิงคณิศรา  นาสวรรค์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
20
เด็กหญิงจรรยพร  รอดประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
21
เด็กชายจักรี  สุวิสุทธิเจริญ
ป.5
โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
22
เด็กหญิงจักรีรัตน์  มุเส็มสเดา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
23
เด็กหญิงจิดาภา  จินตนาวงษ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
24
เด็กหญิงจิดาภา  สมเชื้อ
ป.5
โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
25
เด็กหญิงจิตรานุช  สีประนาด
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
26
เด็กหญิงจินดามณี  พิลึกดีเดช
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
27
เด็กชายจิรพัฒน์  สังข์เผือก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
28
เด็กชายจิรภัทร  ชุณหเพสย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
29
เด็กชายจิรัฎฐ์  ใบสูงเนิน
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
30
เด็กหญิงจิรารัตน์  เลิศศักดิ์วิมาน
ป.3
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
31
เด็กชายจีระศักดิ์  กัณหาชาลี
ป.5
โรงเรียนวัดหาดสะแก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
32
เด็กหญิงจุฑามณี  สมชื่อ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
33
เด็กหญิงจุฑามาศ  ขุนวิเศษ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
34
เด็กหญิงจุฑามาศ  สกัดกลาง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
35
เด็กหญิงจุฬารัตน์  สิทธิ์พล
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ปราจีนบุรี เขต 1

ณ ห้อง ป.1/1 อาคารฑิฆัมพร ชั้น 2 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กชายชญานิน  เพชร์เหมือน
ป.6
โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
37
เด็กชายชนกชนม์  สาริชีวิน
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
38
เด็กชายชนสรณ์  ต่ายสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
39
เด็กหญิงชนิกานต์  วอนเกิด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
40
เด็กชายชยธร  วิภาคะ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
41
เด็กชายชลสิทธิ์  ชาวเมือง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
42
เด็กหญิงชลัญญา  แก้วมีแสง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
43
เด็กหญิงชาลิสา  ด้วงทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
44
เด็กหญิงชุติกาญจน์  ตระกูลบุญถนอม
ป.5
โรงเรียนวัดหาดสะแก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
45
เด็กหญิงชุติมา  ขอผล
ป.3
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
46
เด็กหญิงชุติมา  ศิลาภรพรรณ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
47
เด็กหญิงโชติกา  คำอินทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
48
เด็กหญิงโชติกา  จุลคง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
49
เด็กหญิงโชตินิภา  มั่นคง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
50
เด็กหญิงเฌอรินยา  จิตต์ภักดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
51
เด็กหญิงญาณิศา  คำศิริ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
52
เด็กชายฐกรณ์ชัย  ถึงหมื่นไวย์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
53
เด็กชายฐนกร  เกตุนคร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
54
เด็กชายฐานวัชร์  เธียรสุขะธิติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
55
เด็กหญิงฐิติพัชร  กระษาปณ์การ
ป.5
โรงเรียนเทวรักษ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
56
เด็กหญิงฑิฆัมพร  ชื่นชม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
57
เด็กชายณราวุฒิ  ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
58
เด็กหญิงณัชชา  เงินช้าง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
59
เด็กหญิงณัชชา  รุ่งโรจน์
ป.6
โรงเรียนหทัยชาติ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
60
เด็กหญิงณัฏฐธิดา  ช้อยเดิม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
61
เด็กหญิงณัฐกมล  เพชรน่วม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
62
เด็กชายณัฐกูล  โจทย์กิ่ง
ป.6
โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
63
เด็กหญิงณัฐณิชา  ดวงแสงศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
64
เด็กหญิงณัฐณิชา  สอาดศรี
ป.3
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
65
เด็กหญิงณัฐณิชา  อินนอก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
66
เด็กชายณัฐณิฐ  เต็มไพโรจน์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
67
เด็กชายณัฐพล  โชครุ่ง
ป.3
โรงเรียนเมืองปราจีนบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
68
เด็กหญิงณิชากานต์  โคกกระชาย
ป.6
โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
69
เด็กหญิงณิชาภัทร  จันทร์ขำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
70
เด็กหญิงทศบงกช  เพียรการ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ปราจีนบุรี เขต 1

ณ ห้อง ป.1/2 อาคารฑิฆัมพร ชั้น 2 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กหญิงธณัสนันท์  ทองทาย
ป.3
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
72
เด็กชายธนกฤต  แสนสุรินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
73
เด็กหญิงธนภรณ์  สังขภิญโญ
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยาศรีมโหสถ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
74
เด็กชายธนภัทร  ลิ้มวราภัส
ป.3
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
75
เด็กชายธนวิทย์  ทรัพย์เจริญ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
76
เด็กชายธนากร  คำแดง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
77
เด็กชายธนากร  หอมสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
78
เด็กหญิงธนิษฐา  ศรีสุข
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
79
เด็กหญิงธมลวรรณ  องคราธรรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
80
เด็กชายธัชพล  อ่อนเอม
ป.3
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
81
เด็กหญิงธัญชนก  เพ็ชรเหมือน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
82
เด็กหญิงธันย์ชนก  พุทธสุวรรณ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
83
เด็กชายธันยธรณ์  พวงกนก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
84
เด็กชายธีรติ  ศิริชัย
ป.3
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
85
เด็กหญิงธีริศรา  เทศสวัสดิ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
86
เด็กชายนที  ศรีคุ้มเก่า
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
87
เด็กชายนนทกร  พรหมเหลือง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
88
เด็กหญิงนภสร  ใจเอื้อ
ป.5
โรงเรียนมารีวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
89
เด็กหญิงนภัสรพี  สังวาลย์
ป.5
โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
90
เด็กหญิงนภัสสร  ธาดาบุษบง
ป.5
โรงเรียนมารีวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
91
เด็กหญิงนัทธมน  เนื่องกำเหนิด
ป.5
โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
92
เด็กหญิงนันท์นภัทร  คล้ายสิงห์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
93
เด็กหญิงนันท์นภัส  นุชพงษ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
94
เด็กชายนันทพัทธ์  โชคลาภ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
95
เด็กชายนันทิพัฒน์  เทียนศรี
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
96
เด็กชายนันธิพัฒน์  ปรีร์ยกุล
ป.4
โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
97
เด็กชายนาคร  วิเศษแสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
98
เด็กหญิงนิรชา  พุ่มเพ็ชร์
ป.5
โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
99
เด็กชายบูรณัฏฐ์  บูรณะถาวร
ป.5
โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
100
เด็กชายปณต  ทรัพประสงค์
ป.6
โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
101
เด็กหญิงปภาวรินทร์  บุญพรหมอ่อน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
102
เด็กหญิงปภาวรินท์  ศรีโรจน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
103
เด็กชายปรเมศวร์  โพธิ์หมุด
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
104
เด็กชายประภวิษณ์  ภูนุช
ป.3
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
105
เด็กหญิงปรัตถา  พุ่มเผือก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ปราจีนบุรี เขต 1

ณ ห้อง ป.1/3 อาคารฑิฆัมพร ชั้น 2 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กหญิงปรางทิพย์  พันธุ์คำพา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
107
เด็กหญิงปรายดาว  เกียรติกูล
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
108
เด็กหญิงปริญญฎา  บุญสูง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
109
เด็กหญิงปริยาภัทร  เรือนสอน
ป.3
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
110
เด็กหญิงปรียาภรณ์  มานะสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
111
เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  ลิคิธรรม
ป.3
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
112
เด็กชายปัญญา  จิคำ
ป.6
โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
113
เด็กหญิงปัณฑารีย์  อินทรทัพ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
114
เด็กหญิงปัณฑิตา  มนทศูรย์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
115
เด็กหญิงปัณณธร  ทือเกาะ
ป.5
โรงเรียนมารีวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
116
เด็กชายปัณณวิชญ์  ศรีวุฒิไพศาล
ป.5
โรงเรียนมารีวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
117
เด็กหญิงปิยะวรรณ  คงกะพันธ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
118
เด็กหญิงปิยาภรณ์  ภานุพัฒน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
119
เด็กหญิงปุญญิศา  พึ่งแสวงผล
ป.3
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
120
เด็กชายปุณ  แก้วมณี
ป.3
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
121
เด็กหญิงปุณณดา  ประดิษฐ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
122
เด็กหญิงปุณยาพร  รัตสุ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
123
เด็กหญิงพรชนิตว์  มีเพ็ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
124
เด็กชายพรพิพัฒน์  จันทร์ฉาย
ป.3
โรงเรียนเมืองปราจีนบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
125
เด็กหญิงพรยมล  พรมมา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
126
เด็กหญิงพรรณนิภา  สถิตย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
127
เด็กชายพรรษกร  อุปถัมภ์
ป.3
โรงเรียนมารีวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
128
เด็กหญิงพรวลัย  บุญลา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
129
เด็กชายพรหมชัย  แสงจ้า
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
130
เด็กชายพัชรพงษ์  หอมจันทร์เพ็ญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
131
เด็กชายพัฒนพิศิษฐ์  ขำปากพลี
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
132
เด็กหญิงพัตรพิมล  เจริญนพกิจ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
133
เด็กชายพิชญ์วรรธน์  วรวิเวศ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
134
เด็กหญิงพิมชนก  มุขศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
135
เด็กหญิงพิมรดา  บัวเชื้อ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
136
เด็กหญิงพิรญาณ์  ตะสูงเนิน
ป.6
โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
137
เด็กหญิงพีรลักษณ์  บุบผาชาติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
138
เด็กชายพีระพงษ์  วันจีน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
139
เด็กหญิงภัณฑิรา  จันดีทม
ป.6
โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
140
เด็กหญิงภัทรนันท์  นันตะทัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ปราจีนบุรี เขต 1

ณ ห้อง ป.1/4 อาคารฑิฆัมพร ชั้น 2 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กหญิงภัทรวดี  แสดง
ป.3
โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
142
เด็กหญิงภัทราพร  มหาโคตร
ป.3
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
143
เด็กชายภาณุพงศ์  ไชยดำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
144
เด็กหญิงภานุมาศ  พื้นพรหม
ป.3
โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
145
เด็กชายภูมิพัฒน์  สุกใส
ป.5
โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
146
เด็กชายภูมิรพี  ศรีพัฒนพร
ป.3
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
147
เด็กชายภูมิรพี  ศรีสุวรรณ์
ป.4
โรงเรียนมารีวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
148
เด็กชายภูริภัทร์  อุทธาประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
149
เด็กชายภูวเนศวธ์  วาณิชย์ธนกุล
ป.5
โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
150
เด็กหญิงมนสิชา  เกาประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
151
เด็กหญิงเยาวลักษณ์  นวลแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
152
เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  ทองนพคุณ
ป.6
โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
153
เด็กหญิงรัฐกาล  คามเขตต์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
154
เด็กหญิงรุ่งทิพย์  ขันทอง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
155
เด็กหญิงลภัสรดา  โถทอง
ป.6
โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
156
เด็กหญิงลักขณาวดี  อินนาค
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
157
เด็กหญิงลักษิกา  อาจหาญ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
158
เด็กชายวงศธร  กียะวัฒน์
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
159
เด็กชายวชิรวิทย์  บุญเสนา
ป.6
โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
160
เด็กหญิงวรกมล  สุทธิวิตต์
ป.4
โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
161
เด็กชายวรภัทร  วงศ์คำพระ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
162
เด็กหญิงวรรณธนก  ยืนทน
ป.3
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
163
เด็กชายวรรณนพนธ์  โลเกศกระวี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
164
เด็กหญิงวรรณนภา  พิกุลแก้ว
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
165
เด็กชายวรากร  บรรจงพินิจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
166
เด็กหญิงวรางคณา  กลางสูงเนิน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
167
เด็กหญิงวรินทร  ศรีภา
ป.6
โรงเรียนหทัยชาติ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
168
เด็กหญิงวัชลาวลี  อุนทรพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
169
เด็กชายวิธวิทย์  บุรีงาม
ป.3
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
170
เด็กชายวุฒิภัทร  โชคคำจุมพล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
171
เด็กหญิงศิริวดี  ออมทรัพย์วัฒนา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
172
เด็กชายศุภวิชญ์  ชอมดำดิน
ป.3
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
173
เด็กหญิงศุภาพิชญ์  โถทอง
ป.4
โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
174
เด็กหญิงศุภาพิชญ์  ศรีนาค
ป.5
โรงเรียนวัดคู้ลำพัน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
175
เด็กชายสรยุทธ  เครือวงษา
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ปราจีนบุรี เขต 1

ณ ห้อง ป.1/5 อาคารฑิฆัมพร ชั้น 2 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
176
เด็กหญิงสาริณี  จันทาแล้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
177
เด็กชายสิทธา  วงษ์พาสกลาง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
178
เด็กหญิงสุคณธวา  ชัยจำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
179
เด็กหญิงสุพัตรา  บุญโชติ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
180
เด็กหญิงสุภัสสร  โชติถิรพันธ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
181
เด็กหญิงสุภาสวัสดิ์  โกเมศ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
182
เด็กชายสุรเชษฐ์  อารีย์
ป.6
โรงเรียนวัดคู้ลำพัน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
183
เด็กหญิงโสภิสตา  ศรสนธิ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
184
เด็กชายอติรุจ  แดงรัศมีโสภณ
ป.6
โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
185
เด็กหญิงอภิชญา  งามแสง
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
186
เด็กหญิงอภิฌา  นงค์พยัคฆ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
187
เด็กหญิงอรจิรา  ชำนาญ
ป.4
โรงเรียนมารีวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
188
เด็กหญิงอรปรียา  เครือวงษา
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
189
เด็กหญิงอรปรียา  เรืองพานิช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
190
เด็กชายอรรถชัย  วงษ์ครุฑ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
191
เด็กหญิงอรวรรณ  ยืนยั่ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
192
เด็กหญิงอัชราภรณ์  หมอยาสิทธิ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
193
เด็กหญิงอาทิตยา  จินดาประเสริฐ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
194
เด็กหญิงอาทิตยา  สถาวร
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
195
เด็กหญิงอาทิมา  วิเชียรน้อย
ป.6
โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
196
เด็กหญิงอารยา  อาจหาญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
197
เด็กชายอินทัช  เนียรมงคล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
198
เด็กชายเอื้ออังกูร  สมบัติเปี่ยม
ป.3
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
ปราจีนบุรี เขต 1

ณ ห้อง ป.5/1 อาคารฑิฆัมพร ชั้น 3 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
199
เด็กชายคนึง  นิลกาญจน์
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
200
เด็กหญิงชนิภา  กันยา
ม.2
โรงเรียนเมืองปราจีนบุรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
201
เด็กหญิงธันยพร  อ่อนน้อม
ม.2
โรงเรียนเมืองปราจีนบุรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
202
เด็กหญิงแววดาว  วรรณศรี
ม.2
โรงเรียนเมืองปราจีนบุรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ปราจีนบุรี เขต 1

ณ ห้อง ป.5/2 อาคารฑิฆัมพร ชั้น 3 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
203
เด็กหญิงกชนิภา  เนตรเจริญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
204
เด็กหญิงกนกกาญจน์  เกียรติกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
205
เด็กหญิงกนกพร  ชูตระกูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
206
เด็กหญิงกนกวรรณ  เย็นฉ่ำ
ป.5
โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
207
เด็กหญิงกนิษฐา  อึ่งป่อง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
208
เด็กหญิงกมลพิชญ์  บุญนาค
ป.4
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
209
เด็กชายกมลภู  ฤทธิเดช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
210
เด็กชายกฤตณัฐ  ตั้งรักษาสัตย์
ป.6
โรงเรียนหทัยชาติ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
211
เด็กชายกฤติน  แสงฮวด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
212
เด็กชายกฤษฎิ์  ถุงเงิน
ป.5
โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
213
เด็กชายกฤษฎิ์  ยอดดี
ป.5
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
214
เด็กชายกษาปณ์  เม้ยนรธา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
215
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  แก้วเกตุ
ป.6
โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
216
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ลาพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
217
เด็กหญิงกัญญาวีร์  วงศ์สุวรรณ์
ป.5
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
218
เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  พอกกา
ป.6
โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
219
เด็กหญิงกันตพิชญ์  พุ่มพวง
ป.5
โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
220
เด็กหญิงกันติชา  มงคลแม้น
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
221
เด็กหญิงกัลยรัตน์  รุ่งแจ้ง
ป.6
โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
222
เด็กหญิงกานตรัตน์  วรรธนะพงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
223
เด็กชายกิตติกร  สังขภิญโญ
ป.3
โรงเรียนมารีวิทยาศรีมโหสถ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
224
เด็กชายกิตติพงษ์  ตระกูลษา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
225
เด็กหญิงกุลนาถ  เจริญพร
ป.3
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
226
เด็กชายคุณากร  ฮาเซกาว่า
ป.3
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
227
เด็กชายคุณานนท์  นาลินธมากร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
228
เด็กชายจตุรภัทร  เบ็ญจมณี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
229
เด็กหญิงจารุพรรณ  วายลม
ป.5
โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
230
เด็กหญิงจารุวรรณ  เพียรแก่นแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
231
เด็กหญิงจิราพัชร  เกิดสุข
ป.6
โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
232
เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ประเสริฐสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
233
เด็กหญิงจุฑามณี  มุกดาหาญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
234
เด็กหญิงเจตนิพิฐ  การันยภาส
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
235
เด็กหญิงเจตนิพิฐ  คำดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
236
เด็กหญิงเจตนิพิฐ  ศิริพันธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
237
เด็กหญิงชญาดา  ชะม้ายกลาง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ปราจีนบุรี เขต 1

ณ ห้อง ป.5/3 อาคารฑิฆัมพร ชั้น 3 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
238
เด็กหญิงชญาน์พัชร  สมบูรณ์พงศ์
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
239
เด็กหญิงชนกนันท์  ดีเลิศ
ป.4
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
240
เด็กหญิงชนมน  เลื่อนประไพ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
241
เด็กหญิงชนากานต์  มีรส
ป.5
โรงเรียนวัดหาดสะแก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
242
เด็กหญิงชนากานต์  แสงคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
243
เด็กหญิงชนิษฐา  ฉ่ำวิจิตร
ป.5
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
244
เด็กหญิงชาริสา  มุขศรี
ป.6
โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
245
เด็กชายชิติพัทธ์  บุญธรรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
246
เด็กหญิงชีวารีย์  คำรอด
ป.5
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
247
เด็กชายญาณกร  พูลทรัพย์
ป.3
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
248
เด็กหญิงญาณภัทร  กล้าเผชิญโชค
ป.6
โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
249
เด็กหญิงญาณิศา  พารา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
250
เด็กหญิงญาณิศา  สังขเสนากุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
251
เด็กหญิงญาตาวี  นามวงศ์
ป.4
โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
252
เด็กหญิงญาตาวี  ผุดผ่อง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
253
เด็กหญิงฐิติกานต์  นงค์สันเทียะ
ป.5
โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
254
เด็กหญิงฐิติพร  เพ็ชรอำไพ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
255
เด็กหญิงฐิติพร  สิงทะยม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
256
เด็กหญิงฐิติมา  จรรยา
ป.3
โรงเรียนเมืองปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
257
เด็กหญิงฐิติรัตน์  ธรรมชุน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
258
เด็กชายฐิติวัฒน์  เจริญดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
259
เด็กหญิงณฐพร  สัจจมงคล
ป.3
โรงเรียนหทัยชาติ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
260
เด็กหญิงณัชชารีย์  ศุภรัตน์ศิริชาติ
ป.4
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
261
เด็กหญิงณัชฌารีย์  อนันตศาลา
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
262
เด็กชายณัฏฐกิตติ์  ซิ้มสัมพันธุ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
263
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ธรรมสกุลเลิศ
ป.5
โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
264
เด็กหญิงณัฐกมล  การเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
265
เด็กหญิงณัฐกฤตา  ทองดา
ป.4
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
266
เด็กหญิงณัฐจิรา  ลำนุวา
ป.5
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
267
เด็กหญิงณัฐชยา  จิระดำรงค์
ป.4
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
268
เด็กหญิงณัฐชา  เมตตา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
269
เด็กหญิงณัฐฐิฌา  บุตรศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
270
เด็กหญิงณัฐณิชา  ดีเหลือ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
271
เด็กหญิงณัฐณิชา  ศรีวิชิต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
272
เด็กหญิงณัฐณิชา  อิ่มสุข
ป.6
โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ปราจีนบุรี เขต 1

ณ ห้อง ป.5/4 อาคารฑิฆัมพร ชั้น 3 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
273
เด็กหญิงณัฐธิดา  สอาดศรี
ป.3
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
274
เด็กหญิงณัฐธิดา  ออมทรัพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
275
เด็กหญิงณัฐนิชา  รุ่งรัตนดาราไทย
ป.3
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
276
เด็กชายณัฐพงศ์  ชินวงค์
ป.5
โรงเรียนวัดหาดสะแก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
277
เด็กชายณัฐภัทร  สิกขชาติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
278
เด็กชายณัฐวัตน์  พวงยี่สุ่น
ป.6
โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
279
เด็กหญิงณิชมน  เสนาพล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
280
เด็กหญิงณิชารีย์  เหรียญอารีย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
281
เด็กหญิงทวิปรียา  ราษีมิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
282
เด็กหญิงทัศนิตา  สอนกอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
283
เด็กหญิงทิวาลักษณ์  พลหินกอง
ป.6
โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
284
เด็กชายธนกร  แป้งร่ำ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
285
เด็กชายธนกฤต  สิงห์สังข์
ป.6
โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
286
เด็กชายธนพนธ์  มุกดาหาญ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
287
เด็กหญิงธนพร  แย้มทัส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
288
เด็กชายธนวัฒน์  กมลกลทีป์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
289
เด็กหญิงธนัญญา  สุขสบาย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
290
เด็กชายธนาพันธ์  เพ็ชรดี
ป.5
โรงเรียนวัดหาดสะแก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
291
เด็กชายธรรมรักษ์  ราษีมิน
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
292
เด็กหญิงธัญญนุช  ชอบเสียง
ป.5
โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
293
เด็กหญิงธัญพรรณงาม  สุนทรโกมล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
294
เด็กหญิงธัญพิมล  สุรวิทย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
295
เด็กหญิงธัญวรัตน์  พันธุ์น้อย
ป.6
โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
296
เด็กหญิงธันยาภา  แพร่พิพัฒน์มงคล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
297
เด็กชายธันวา  เจริญวิจิตร
ป.5
โรงเรียนวัดหาดสะแก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
298
เด็กชายธิติ  ปินนามวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
299
เด็กชายธิติสรร  จันทร์กระจ่าง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
300
เด็กชายธีรภัทร  ชูสงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
301
เด็กหญิงธีร์วรา  ธรรมกีรติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
302
เด็กชายนพวินท์  กลับน้อย
ป.3
โรงเรียนเมืองปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
303
เด็กชายนภสินทร์  บุญครุฑ
ป.6
โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
304
เด็กหญิงนภัสสินี  เขียวรัมย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
305
เด็กหญิงนภาวรรณ  พุทธา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
306
เด็กหญิงนฤภร  ตรีศร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
307
เด็กหญิงนวพร  อุดมยิ่ง
ป.4
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ปราจีนบุรี เขต 1

ณ ห้อง ป.5/5 อาคารฑิฆัมพร ชั้น 3 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
308
เด็กหญิงนัทชา  พงษ์สุวรรณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
309
เด็กหญิงนัทธ์นิช  เต็มไพโรจน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
310
เด็กชายนันทภพ  ม่วงพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
311
เด็กชายนันทวัฒ  ทรัพย์เจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
312
เด็กหญิงนันทิชา  พุทธา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
313
เด็กชายนันธพงศ์  ตะเภาพงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
314
เด็กหญิงนีรชา  ชุณหรัตน์
ป.6
โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
315
เด็กหญิงนีรนารา  นนท์ชญาวิชญ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
316
เด็กหญิงเนตรนภา  วระอ่อน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
317
เด็กหญิงบุษราภรณ์  ทับมุกข์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
318
เด็กหญิงเบญญาภา  น้อยพันธ์
ป.4
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
319
เด็กชายปกป้อง  หลีกชั่ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
320
เด็กชายปฏิภาณ  ปรุงนิยม
ป.5
โรงเรียนวัดหาดสะแก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
321
เด็กชายปณวัตร  ประยูรยวง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
322
เด็กหญิงปนิดา  คมคาย
ป.5
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
323
เด็กหญิงปราญชลี  บุษบงค์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
324
เด็กหญิงปรีชญา  มากสาคร
ป.4
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
325
เด็กหญิงปรียาภรณ์  สามะศิริ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
326
เด็กหญิงปวันรัตน์  สจิวัฒนากุล
ป.3
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
327
เด็กหญิงปวีณอร  อักษร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
328
เด็กชายปัณณทัต  สืบซึ้ง
ป.5
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
329
เด็กชายปัณณธร  เสือคุ้ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
330
เด็กชายปัณณวิชญ์  บิณฑบาตร
ป.6
โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
331
เด็กชายปัถวี  พุทธจรรยา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
332
เด็กหญิงปานชีวา  กล่อมยงค์
ป.5
โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
333
เด็กหญิงปาล์มธิชา  กิ่งนรา
ป.5
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
334
เด็กหญิงปิ่นเงิน  สัตยพงศ์ฐิติ
ป.6
โรงเรียนหทัยชาติ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
335
เด็กหญิงปิ่นชนก  กองศักดา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
336
เด็กหญิงปิยวรรณ  โต๊ะยี่
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
337
เด็กชายปิยวัฒน์  เจิมถาวร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
338
เด็กหญิงปีย์รดา  พานทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
339
เด็กหญิงโปรยทิพย์  หลีกชั่ว
ป.4
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
340
เด็กหญิงผุสดี  ศรีชัยสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
341
เด็กหญิงพชรพร  สร้อยศรีวรรณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
342
เด็กชายพชรพล  มิ่งมณี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ปราจีนบุรี เขต 1

ณ ห้อง ป.6/1 อาคารฑิฆัมพร ชั้น 4 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
343
เด็กหญิงพรทิพย์  ชัยประสิทธิกุล
ป.5
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
344
เด็กหญิงพรสินี  คุณศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
345
เด็กหญิงพลอยนวล  บุญละม้าย
ป.5
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
346
เด็กชายพลากร  สีนิล
ป.3
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
347
เด็กหญิงพัชรพร  วัฒนศฤงคาร
ป.4
โรงเรียนวัดไชยมงคล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
348
เด็กหญิงพัชราภรณ์  กฤษณา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
349
เด็กหญิงพัชราภรณ์  คงมาลา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
350
เด็กชายพัฒนพงศ์  รัชอินทร์
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
351
เด็กหญิงพิชชาภา  อินต๊ะปัญญา
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
352
เด็กหญิงพิชญาดา  บัวเชื้อ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
353
เด็กหญิงพิชญาภา  ปัจฉา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
354
เด็กหญิงพินทุ์สุดา  อดุลยศักดิ์
ป.4
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
355
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  สิงห์สุข
ป.3
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
356
เด็กหญิงพิมพ์พิสุทธิ์  ศรีเสตกุญชร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
357
เด็กหญิงพิไลวรรณ  สาพิพัฒน์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
358
เด็กหญิงพิศฌาภรณ์  บัวสรวง
ป.4
โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
359
เด็กชายพีรธัช  อักษรศรี
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
360
เด็กหญิงเพชรพลอย  ศรีจันทร์เคณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
361
เด็กหญิงภคภรณ์  พงษ์ประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
362
เด็กชายภัคธร  ปลื้มใจ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
363
เด็กหญิงภัควลัญชญ์  สุขสวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
364
เด็กชายภัชฏะ  อุทธาประเสริฐ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
365
เด็กชายภัทรดนัย  มิ่งมณี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
366
เด็กหญิงภัทรธิดา  เฉยมีศักดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
367
เด็กหญิงภัทรีดา  ศิริปิ่น
ป.4
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
368
เด็กหญิงภัสสร์พร  ตันติยมาศ
ป.4
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
369
เด็กชายภาณุพงศ์  พันธุ์สมบัติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
370
เด็กชายภูมิเบศร์  รัศมีรัตน์
ป.6
โรงเรียนหทัยชาติ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
371
เด็กชายภูมิพัฒน์  สมบัติเปี่ยม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
372
เด็กหญิงภูริชญา  พิณแพทย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
373
เด็กชายภูรินทร์  ภูมิประมาณ
ป.6
โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
374
เด็กชายภูริภัทร  อุ่นสอน
ป.3
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
375
เด็กชายภูริภัทร์  ภู่สวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
376
เด็กหญิงรมิดา  ยงยืน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
377
เด็กหญิงรวิวรรณ  บัวคล้าย
ป.5
โรงเรียนวัดหาดสะแก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ปราจีนบุรี เขต 1

ณ ห้อง ป.6/2 อาคารฑิฆัมพร ชั้น 4 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
378
เด็กหญิงรัญชิดา  โชติรัตน์
ป.5
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
379
เด็กหญิงรัตนาวรรณ์  จรรยาดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
380
เด็กหญิงรุจิเรศ  พากเพียรทรัพย์
ป.3
โรงเรียนเมืองปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
381
เด็กชายวทัญญู  มุ่งอาสา
ป.5
โรงเรียนวัดหาดสะแก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
382
เด็กหญิงวรพร  สมนาม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
383
เด็กชายวรเศรษฐ์  วรรธนะพงษ์
ป.4
โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
384
เด็กหญิงวรัชยา  วงษ์เชื้อ
ป.4
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
385
เด็กหญิงวริศรา  รักการ
ป.3
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
386
เด็กชายวัชรนันทน์  ฉัตรพงศ์กรุณา
ป.5
โรงเรียนวัดหาดสะแก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
387
เด็กหญิงวาทิตยา  รักสนิท
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
388
เด็กหญิงวาสนา  เกตุแก้ว
ป.5
โรงเรียนวัดหาดสะแก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
389
เด็กหญิงวาสิตา  ดำริมุ่งกิจ
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
390
เด็กหญิงวิรดา  รอดเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
391
เด็กหญิงวิศัลย์ศยา  จันทนิมิ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
392
เด็กชายวิสัยทัศน์  ลามาตย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
393
เด็กหญิงวีรนุช  หวังพัฒนศิริกุล
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
394
เด็กหญิงศรุตา  ต่อเชื้อ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
395
เด็กหญิงศวรรยา  ศรีมุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
396
เด็กหญิงศศิประภา  สาคร
ป.5
โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
397
เด็กหญิงศศิพิมพ์  วงศ์เชื้อ
ป.5
โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
398
เด็กหญิงศศิวิมล  สุขกิจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
399
เด็กหญิงศิรประภา  บุปผา
ป.5
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
400
เด็กหญิงศิรินทิพย์  พลเผือก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
401
เด็กหญิงศิรินธร  หมู่โสภิญ
ป.3
โรงเรียนเมืองปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
402
เด็กชายศิวกร  พุทธิษา
ป.3
โรงเรียนเมืองปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
403
เด็กหญิงศุกลภัทร  ภูคะสินธ์
ป.6
โรงเรียนหทัยชาติ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
404
เด็กชายศุภชัย  ปรุงนิยม
ป.5
โรงเรียนวัดหาดสะแก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
405
เด็กชายศุภฤกษ์  มีหา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
406
เด็กหญิงศุภาวรรณ  เลิศศักดิ์วิมาน
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
407
เด็กหญิงศุภิสรา  ศุภเวศย์สกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
408
เด็กหญิงศุมณฑา  หงษ์สา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
409
เด็กหญิงสมิตา  สมศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
410
เด็กชายสราวุฒิ  จิตสภา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
411
เด็กหญิงสโรชา  ซ่อนกลิ่น
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
412
เด็กชายสวัสดิ์  ยังพิทักษ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ปราจีนบุรี เขต 1

ณ ห้อง ป.6/3 อาคารฑิฆัมพร ชั้น 4 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
413
เด็กชายสิทธิโชค  กกกลาง
ป.4
โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
414
เด็กชายสิทธิพล  จิตสุภา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
415
เด็กหญิงสิทธิวดี  สิทธิบรรณกุล
ป.4
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
416
เด็กหญิงสิรยา  อาจรักษา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
417
เด็กหญิงสิริกร  นึกงาม
ป.3
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
418
เด็กหญิงสิรินาถ  ต้องดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
419
เด็กหญิงสิรีธร  ซ่อนกลิ่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
420
เด็กหญิงสุดาภรณ์  พรมดี
ป.4
โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
421
เด็กหญิงสุทธาภรณ์  สงเคราะห์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
422
เด็กชายสุธาพล  ชาติกำเนิด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
423
เด็กหญิงสุธินี  เกาะมะไฟ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
424
เด็กหญิงสุภาวิตา  ไหลรุ่งเรืองสกุล
ป.4
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
425
เด็กชายสุวัจน์  เจริญวิจิตร
ป.5
โรงเรียนวัดหาดสะแก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
426
เด็กชายอดิศักดิ์  ใจสุจริต
ป.5
โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
427
เด็กชายอธิศ  ประเสริฐประศาสน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
428
เด็กชายอนันต์  อ่อนอุทัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
429
เด็กหญิงอนุธิดา  โพธิ์ศรี
ป.4
โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
430
เด็กหญิงอภิญญา  กรัตน์พงษ์
ป.4
โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
431
เด็กหญิงอภิญญา  สริมลำจวน
ป.3
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
432
เด็กหญิงอภิธิดา  ดุรงค์พันธุ์
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
433
เด็กชายอภิรักษ์  วงสุวรรณ์
ป.6
โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
434
เด็กหญิงอภิษฎา  รุจิเมธาภาส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
435
เด็กหญิงอรปภา  พรรณา
ป.5
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
436
เด็กชายอรรธพร  ศรประสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
437
เด็กหญิงอรวรรณ  ชำกุล
ป.5
โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
438
เด็กหญิงอรัญรัตน์  แสงจ้า
ป.3
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
439
เด็กชายอริย์ธัช  เอื้อนุกูล
ป.5
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
440
เด็กหญิงอักษรอนันต์  พันธุ์จึงเจริญ
ป.4
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
441
เด็กหญิงอักษราภัค  สง่าเดช
ป.3
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
442
เด็กชายอัครพงษ์  ธรรมวงษ์
ป.4
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
443
เด็กหญิงอัจฉรา  เรณูรัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
444
เด็กหญิงอัญชิสา  อ้นบุญเกิด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
445
เด็กชายอัษฎาวุธ  หงษ์มัง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
446
เด็กชายอินทัช  ประเสริฐประศาสน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
447
เด็กชายเอกสิทธิ  แสงภักดี
ป.6
โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ปราจีนบุรี เขต 1

ณ ห้อง ป.5/1 อาคารฑิฆัมพร ชั้น 3 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
448
เด็กชายเอื้ออังกูร  บุญสูง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
449
เด็กชายเอื้ออังกูร  ยินดีตระกูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์