ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2

ณ ห้องประชุม ชั้น 2 (พระยานคร) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกัลย์สุดา  ทองสุข
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าถล่ม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
2
เด็กหญิงกานต์พิชชา  อ่ำถึก
ป.3
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดหัวหิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
3
เด็กชายกิตติธัช  อ่อนทรัพย์
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าถล่ม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
4
เด็กหญิงขวัญจิรา  ทองรอด
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าถล่ม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
5
เด็กชายจีรทีปต์  ซื่อสัตยาวงศ์
ป.3
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดหัวหิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
6
เด็กหญิงชลธิชา  บุญเกิด
ป.5
โรงเรียนบ้านป่าถล่ม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
7
เด็กหญิงชลธิชา  พรรณภัทรกุล
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าถล่ม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
8
เด็กหญิงดารินทร์  ยิ้มใหญ่
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าถล่ม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
9
เด็กชายทรงเกียรติ  ปุจฉาการ
ป.5
โรงเรียนบ้านป่าถล่ม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
10
เด็กชายธนดล  ปาน้อยนนท์
ป.3
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดหัวหิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
11
เด็กหญิงธนพรรณ  มิตรอุปถัมภ์
ป.4
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดหัวหิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
12
เด็กหญิงธัญชนก  เล้ายะรัตน์
ป.3
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดหัวหิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
13
เด็กหญิงนันทวัน  เสือเหลือง
ป.5
โรงเรียนบ้านป่าถล่ม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
14
เด็กชายนิโคลา  อิริก
ป.5
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดหัวหิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
15
เด็กชายเบน ณัฐพัฒน์  โกรเบอ
ป.6
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดหัวหิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
16
เด็กหญิงพัชรี  นันตะวงษ์
ป.5
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดหัวหิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
17
เด็กหญิงพิมพ์อัปสร  รุ่งเรือง
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าถล่ม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
18
เด็กชายภราดร  จับจัด
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าถล่ม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
19
เด็กหญิงศศิประภา  เกษสุริยงค์
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าถล่ม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
20
เด็กหญิงสรรศวิตรา  แสงเงิน
ป.5
โรงเรียนบ้านป่าถล่ม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
21
เด็กหญิงสุดารัตน์  แช่มช้อย
ป.6
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดหัวหิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
22
เด็กหญิงสุดารัตน์  อมรทวีสุข
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าถล่ม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
23
เด็กหญิงอชิรญา  คมนียวนิช
ป.4
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดหัวหิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
24
เด็กชายอนันดา  หทัยมาลา
ป.4
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดหัวหิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
25
เด็กชายอับดุลลอฮ์  นุชบุษบา
ป.5
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดหัวหิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2

ณ ห้องประชุม ชั้น 2 (พระยานคร) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
26
เด็กชายณัฐดนัย  จารุทิกร
ม.2
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดหัวหิน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
27
เด็กหญิงนวลวรรณ  ซื่อสัตยาวงศ์
ม.3
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดหัวหิน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
28
เด็กชายสรวิศ  เฉลิมนัย
ม.1
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดหัวหิน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2

ณ ห้องประชุม ชั้น 2 (พระยานคร) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
29
เด็กชายกิตติสุทธิ์  ใจชื้น
ป.3
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดหัวหิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
30
เด็กชายคอนสแตนติโนช  จอนห์ คารามานอส
ป.4
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดหัวหิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
31
เด็กหญิงจิรชญา  คงทวีศักดิ์
ป.5
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดหัวหิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
32
เด็กหญิงชนากานต์  เจริญทรัพย์
ป.6
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดหัวหิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
33
เด็กหญิงฐิติพร  กรรมาชีพ
ป.4
โรงเรียนบ้านป่าถล่ม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
34
เด็กชายณัฐวรรธน์  ปิ่นชุมพลแสง
ป.3
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดหัวหิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
35
เด็กชายธนกร  หูทิพย์
ป.4
โรงเรียนบ้านป่าถล่ม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
36
เด็กชายธนกฤต  เวทยนุกูล
ป.5
โรงเรียนบ้านป่าถล่ม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
37
เด็กชายธนภูมิ  นาคโต
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าถล่ม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
38
เด็กชายธนากร  สารธรรม
ป.4
โรงเรียนบ้านป่าถล่ม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
39
เด็กชายธนิก  ลิ้มธรรมรักษ์
ป.6
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดหัวหิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
40
เด็กหญิงเบญญาภา  แสงชนินทร์
ป.6
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดหัวหิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
41
เด็กหญิงปภาดา  พันธ์ใย
ป.4
โรงเรียนบ้านป่าถล่ม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
42
เด็กชายพัทธพล  หมวกเมือง
ป.4
โรงเรียนบ้านป่าถล่ม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
43
เด็กหญิงพิมจันทร์  ศรีสุระ
ป.4
โรงเรียนบ้านป่าถล่ม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
44
เด็กหญิงภัทรพร  ชื่นศิริเวช
ป.4
โรงเรียนบ้านป่าถล่ม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
45
เด็กหญิงวรรณวิษา  รุ่งเรือง
ป.5
โรงเรียนบ้านป่าถล่ม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
46
เด็กชายสุรประวีณ์  ทวีศักดิ์
ป.6
โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
47
เด็กหญิงอัญชลี  ุ้คุ้มมัน
ป.4
โรงเรียนบ้านป่าถล่ม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
48
เด็กหญิงอันเจลิก้า  อูเลรี
ป.6
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดหัวหิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
49
เด็กชายอุกฤษฏ์  อ่อนทรัพย์
ป.4
โรงเรียนบ้านป่าถล่ม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์