ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1

ณ อาคารการเวก ห้อง ป.1/1 โรงเรียนอนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ (สละชีพ)
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กชายกฤติน  จริยเลิศสิริ
ป.4
โรงเรียนบางสะพาน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
2
เด็กชายกฤษณ์ชนะ  สอนรัมย์
ป.3
โรงเรียนบ้านห้วยน้ำพุ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
3
เด็กชายกษิดิศ  ไพนุพงศ์
ป.6
โรงเรียนบางสะพาน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
4
เด็กชายกอกฤต  สุขแก้ว
ป.4
โรงเรียนอรุณวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
5
เด็กชายกันตพัฒน์  ตรีรำพึงเพลิน
ป.5
โรงเรียนบางสะพาน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
6
เด็กชายกันตินันท์  กุลจิตติจรรยา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
7
เด็กชายกานต์ณัฐ  อัคนิต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
8
เด็กหญิงกุสุมา  ฉุยฉาย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
9
เด็กชายคณิติน  ร่วมดี
ป.6
โรงเรียนบางสะพาน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
10
เด็กชายจิรวัฒน์  คงอยู่
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
11
เด็กหญิงจีรัณดา  วัฒนเพทาย
ป.4
โรงเรียนบางสะพาน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
12
เด็กชายเจตษฎา  ดิษฐชลอ
ป.3
โรงเรียนบ้านห้วยน้ำพุ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
13
เด็กชายชนาธิป  ปานยิ้ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
14
เด็กหญิงชลลดา  ฉิมเนตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
15
เด็กชายญาณโชติ  เอี่ยมวงษ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
16
เด็กชายญาณเดช  เอี่ยมวงษ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
17
เด็กหญิงญาณิณ  ทองเกษม
ป.5
โรงเรียนบางสะพาน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
18
เด็กหญิงฐาปนี  เศวตโชติอนันต์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
19
เด็กหญิงณฐปกร  งามปิยะกุล
ป.3
โรงเรียนบางสะพาน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
20
เด็กชายณัฏฐกิตติ์  จีบเจือ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
21
เด็กหญิงณัฐธนิษฐา  ธนภัทรศิริโชติ
ป.6
โรงเรียนบางสะพาน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
22
เด็กชายณัฐปคัลภ์  เพชรน้อย
ป.6
โรงเรียนอรุณวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
23
เด็กชายณัฐพัชร์  ทรัพย์หอม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
24
เด็กหญิงณัฐวดี  เอี่ยมสอาด
ป.6
โรงเรียนบางสะพาน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
25
เด็กหญิงณิชาพัฒน์  กิตติพันธุ์โสภณ
ป.4
โรงเรียนอรุณวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
26
เด็กชายเด่นทวี  คำภักดี
ป.3
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
27
เด็กชายตรีชวิศ  ธิติภาสวงศกร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
28
เด็กหญิงทิพย์นันท์  ศรีสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนบางสะพาน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
29
เด็กหญิงทิพรัตน์  ทนทาน
ป.5
โรงเรียนบางสะพาน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
30
เด็กชายชนาธิป  กูลการขาย
ป.3
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
31
เด็กหญิงธมนวรรณ  กาละสังข์
ป.5
โรงเรียนบางสะพาน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
32
เด็กหญิงธัญชนก  ปิ่นสุข
ป.6
โรงเรียนบางสะพาน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
33
เด็กชายธัญภูมิ  เตชะสมสุขดี
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
34
เด็กชายธิติวุฒิ  ผิวทน
ป.4
โรงเรียนบางสะพาน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
35
เด็กชายธีรเดช  สีมนตรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1

ณ อาคารการเวก ห้อง ป.1/2 โรงเรียนอนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ (สละชีพ)
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กหญิงธีราภรณ์  บัวไสว
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
37
เด็กหญิงธีริศรา  บุษยา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
38
เด็กหญิงธุรดา  เทศหริ่ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
39
เด็กหญิงนันท์พนิตา  จันทร์ชูกลิ่น
ป.3
โรงเรียนบ้านห้วยน้ำพุ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
40
เด็กชายปฏิภาณ  ติลาจันทร์
ป.3
โรงเรียนอรุณวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
41
เด็กชายปพนธีร์  ทองเรือง
ป.3
โรงเรียนอรุณวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
42
เด็กชายปัฐวัจน์  อุ่นอบ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
43
เด็กหญิงเปมิกา  สุขะนนท์
ป.3
โรงเรียนอรุณวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
44
เด็กชายพรชัยศิริ  อิ่มมาก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
45
เด็กหญิงพรปวีณ์  ภูดีหิน
ป.5
โรงเรียนบางสะพาน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
46
เด็กชายพรพิพัฒน์  พรัดเมือง
ป.6
โรงเรียนบางสะพาน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
47
เด็กชายพลกมล  แจวเจิรญ
ป.6
โรงเรียนบางสะพาน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
48
เด็กชายพัชรพฤกษ์  วิทยาธรชาติ
ป.6
โรงเรียนบางสะพาน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
49
เด็กหญิงพิมพ์ปวีณ์  เพิ่มพูน
ป.3
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
50
เด็กหญิงฟ้าใส  กองเพชร
ป.4
โรงเรียนบางสะพาน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
51
เด็กหญิงภสุดา  กลมเกลี้ยง
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
52
เด็กชายภาณุพงศ์  กงภูเวช
ป.6
โรงเรียนบางสะพาน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
53
เด็กหญิงภาวี  ตั้งจิตรตระกูล
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
54
เด็กหญิงภุมรินทร์  รัตนชูโชติ
ป.5
โรงเรียนบางสะพาน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
55
เด็กชายภูเมศ  บุญประกอบพร
ป.3
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
56
เด็กหญิงมัฌชิมา  สีนวนชาติ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
57
เด็กหญิงเมษิกานต์  โพธิ์ระย้า
ป.4
โรงเรียนอรุณวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
58
เด็กชายยุวชน  ยิ่งเกียรติคุณ
ป.5
โรงเรียนบางสะพาน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
59
เด็กหญิงรมณ  พงค์ม่า
ป.5
โรงเรียนบางสะพาน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
60
เด็กชายรัชชานนท์  เผือกสม
ป.3
โรงเรียนบางสะพาน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
61
เด็กหญิงลัลลลิล  จันทร์มริต
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
62
เด็กหญิงวนิดา  สุทธินาควัชระ
ป.5
โรงเรียนบางสะพาน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
63
เด็กชายวรโชติ  ปิ่นเพชร
ป.4
โรงเรียนบางสะพาน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
64
เด็กชายวรสรณ์  บุญมา
ป.3
โรงเรียนอรุณวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
65
เด็กหญิงวรัชญ์ศร  ครุฑไชยันต์
ป.5
โรงเรียนบางสะพาน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
66
เด็กหญิงวรัญญกานต์  คงพสิษฐ์พร
ป.4
โรงเรียนอรุณวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
67
เด็กชายวศิน  จันทร์เลื่อน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
68
เด็กชายวัชร  จิตติธารัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
69
เด็กหญิงศรัณย์พร  บุญมา
ป.5
โรงเรียนอรุณวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
70
เด็กหญิงศรัณยา  โกสมศรี
ป.3
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1

ณ อาคารการเวก ห้อง ป.2/1 โรงเรียนอนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ (สละชีพ)
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กหญิงศศิกานต์  ดิษมหาผล
ป.3
โรงเรียนบ้านห้วยน้ำพุ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
72
เด็กชายศิรกานต์  สมบูรณ์ทรัพย์
ป.4
โรงเรียนบางสะพาน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
73
เด็กชายศิริชัย  สร้อยทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
74
เด็กหญิงศิลป์สุภา  เปลี่ยนชื่น
ป.3
โรงเรียนบ้านห้วยน้ำพุ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
75
เด็กชายศิวัชรพล  เชิญทอง
ป.6
โรงเรียนบางสะพาน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
76
เด็กชายศุภณัฐ  อรุณศิริวัฒนา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
77
เด็กชายเศรษฐพงศ์  กิมไพ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
78
เด็กชายสิทธิรัตน์  ทองศิริ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
79
เด็กหญิงสิรินทร์  ตันติศรียานุรักษ์
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
80
เด็กหญิงสุพิชชา  พรมเดช
ป.5
โรงเรียนบางสะพาน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
81
เด็กชายสุรพัศ  ตุ้มท่าไม้
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
82
เด็กหญิงสุริยฉาย  สุขสมบัติ
ป.3
โรงเรียนบ้านห้วยน้ำพุ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
83
เด็กชายสุวรรณภูมิ  สรสมศักดิ์
ป.4
โรงเรียนอรุณวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
84
เด็กหญิงโสภิตนภา  ศักดิ์ปิ่นทอง
ป.4
โรงเรียนบางสะพาน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
85
เด็กหญิงหทัยภัทร  สุวรรณชัย
ป.5
โรงเรียนอรุณวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
86
เด็กหญิงอภิชญา  อบเทียน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
87
เด็กหญิงอภิสรา  วงษ์ดำรงศักดิ์
ป.5
โรงเรียนบางสะพาน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
88
เด็กหญิงอรณิชา  คงสนอง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
89
เด็กชายอริย์ธัช  คงพสิษฐ์พร
ป.6
โรงเรียนอรุณวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
90
เด็กชายอริย์ธัช  สังข์ด้วง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
91
เด็กชายอัครพงษ์  ลิ้มสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนบางสะพาน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
92
เด็กชายอีธาน  ลูคัส
ป.3
โรงเรียนบ้านห้วยน้ำพุ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
93
เด็กชายเอกวัฒน์  เศวตภูมิพัฒน์
ป.6
โรงเรียนบางสะพาน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
94
เด็กหญิงไอลดา  สรสืทธิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1

ณ อาคารราชาวดี ห้อง ป.5/2 โรงเรียนอนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ (สละชีพ)
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
95
เด็กหญิงกัญญาภัค  พันธุ์สถิตวงศ์
ม.1
โรงเรียนอรุณวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
96
เด็กหญิงจีราวรรณ  จันทร์แจ่มหล้า
ม.3
โรงเรียนพัฒนาประชานุเคราะห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
97
นายฌานวัฒน์  กิตติวุฒิไกร
ม.3
โรงเรียนอรุณวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
98
เด็กชายธีรวัฒน์  เสาวมล
ม.1
โรงเรียนอรุณวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
99
เด็กหญิงประภัสสร  อมรปิยะกฤษฐ์
ม.3
โรงเรียนอรุณวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
100
เด็กหญิงศิวพร  พรหมประดิษฐ์
ม.2
โรงเรียนอรุณวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
101
เด็กหญิงสลิลทิพย์  อยู่สุข
ม.3
โรงเรียนพัฒนาประชานุเคราะห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
102
เด็กชายสิงหราช  ลีจิตรจำ
ม.3
โรงเรียนอรุณวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
103
เด็กหญิงสิริมา  ลี้ยุทธานนท์
ม.3
โรงเรียนอรุณวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1

ณ อาคารราชาวดี ห้อง ป.6/2 โรงเรียนอนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ (สละชีพ)
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
104
เด็กหญิงกนธิชา  หวานเสนาะ
ป.3
โรงเรียนบางสะพาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
105
เด็กหญิงเขมมาศ  มะนูญ
ป.5
โรงเรียนบางสะพาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
106
เด็กหญิงคุณัญญา  ยุทธนาฤทธิไกร
ป.3
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
107
เด็กชายจอร์จี  เอ็มมานูเอล ลาวาลี
ป.4
โรงเรียนบางสะพาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
108
เด็กชายจักริน  สุขเกื้อ
ป.4
โรงเรียนบางสะพาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
109
เด็กชายจิรพัส  จีระกุล
ป.6
โรงเรียนบางสะพาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
110
เด็กชายชิษณุพงศ์  สุริยาศักดิ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
111
เด็กหญิงเจณิศา  เวคะทร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
112
เด็กหญิงชญาน์นันท์  เทพจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
113
เด็กหญิงชนิตา  ธรรมเนียม
ป.6
โรงเรียนบางสะพาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
114
เด็กหญิงชนิสรา  ชนะสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนบางสะพาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
115
เด็กหญิงชยาธิป  แปลนาค
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
116
เด็กหญิงชลธิกานต์  นาพิมพ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
117
เด็กหญิงชลธิชา  กำลังแรง
ป.5
โรงเรียนบางสะพาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
118
เด็กหญิงชลธิรศน์  เอกอรุณ
ป.5
โรงเรียนบางสะพาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
119
เด็กหญิงชลนิภา  เพ็งสำราญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
120
เด็กหญิงชวัลลักษณ์  เกษตรสิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
121
เด็กชายชัชชาย  สังข์อาษา
ป.5
โรงเรียนบางสะพาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
122
เด็กชายชิษณุพงศ์  งามน้อย
ป.5
โรงเรียนบางสะพาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
123
เด็กหญิงญาณิศา  ผ่านภพ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
124
เด็กหญิงญิญณญา  แก้วเครือ
ป.5
โรงเรียนอรุณวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
125
เด็กชายฐิติพงศ์  กลมเกลี้ยง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
126
เด็กหญิงฐิติมา  เศวตโชติอนันต์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
127
เด็กหญิงฐิติยา  มือสันทัด
ป.3
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
128
เด็กชายณฐกร  ไต่วัลย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
129
เด็กชายณฐกร  ทิศษา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
130
เด็กหญิงณรรฐนิชา  พ่วงเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
131
เด็กหญิงณหทัย  หทัยรัตนานนท์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
132
เด็กหญิงณัชชา  วงศ์จิรรัตน์
ป.6
โรงเรียนบางสะพาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
133
เด็กหญิงณัชชา  เอมโอษฐ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
134
เด็กหญิงณัฎธิชา  คงทัพ
ป.6
โรงเรียนบางสะพาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
135
เด็กหญิงณัฐธิดา  ฤทธิ์ประเสริฐ
ป.4
โรงเรียนบางสะพาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
136
เด็กหญิงณิชกานต์  วชิรกิจโกศล
ป.5
โรงเรียนอรุณวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
137
เด็กชายเดชสิทธิ์  โกวิทย์ศิริกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
138
เด็กชายตุลธร  เจียมพานทอง
ป.5
โรงเรียนบางสะพาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1

ณ อาสคารราชาวดี ห้อง ป.6/1 โรงเรียนอนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ (สละชีพ)
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
139
เด็กชายทัณฑธร  อินไหม
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
140
เด็กหญิงทัศวรรณ  แซ่ซื้อ
ป.5
โรงเรียนบางสะพาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
141
เด็กชายทินภัทร  อ่อนทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
142
เด็กหญิงธณัฐภรณ์  พรหมทิพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
143
เด็กชายธนดล  มงคลรัศมีโรจน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
144
เด็กหญิงธนัชพร  โคกชู
ป.4
โรงเรียนบางสะพาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
145
เด็กชายธรรมปพน  ขาวเจริญ
ป.6
โรงเรียนบางสะพาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
146
เด็กหญิงธัชพรรณ  จินดาวัฒนวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
147
เด็กหญิงธัญจิรา  วิวัฒนโสภา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
148
เด็กหญิงธัญญรักษ์  สีระกาล
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
149
เด็กหญิงธัญวรรณ  ภิญโญวัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
150
เด็กหญิงธัญวรัตน์  จันทร์เสน
ป.6
โรงเรียนบางสะพาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
151
เด็กหญิงธัญวรัตม์  ศรีป่าน
ป.5
โรงเรียนบางสะพาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
152
เด็กหญิงธิดารัตน์  บัวไสว
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
153
เด็กชายนิติพงศ์  บริบูรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
154
เด็กชายนิติพัฒน์  กันภัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
155
เด็กหญิงนิสารัตน์  เอี่ยมสำอางค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
156
เด็กหญิงบุณณดา  ธันยพัตภร
ป.3
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
157
เด็กหญิงปวริศา  ผดุงวงศ์
ป.4
โรงเรียนบางสะพาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
158
เด็กหญิงปานเกตุ  เกตุแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
159
เด็กหญิงปารณัท  จันทร์เสน
ป.6
โรงเรียนบางสะพาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
160
เด็กหญิงปาลิดา  ดวงเดียว
ป.5
โรงเรียนบางสะพาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
161
เด็กชายปิยะวรรธน์  เจิมสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
162
เด็กหญิงปิยาพัชร  เรียงความ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
163
เด็กชายพรวิสิฐ  วิสิทธิ์ผ่องพิบูล
ป.3
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
164
เด็กชายพฤษชาติ  สุขสำราญ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
165
เด็กหญิงพัชราภา  ขาวพวง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
166
เด็กหญิงพัณณิตา  เอกจิตต์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
167
เด็กหญิงพัทธนันท์  คงกระพันธ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
168
เด็กชายพัทธพล  สุขเจริญ
ป.5
โรงเรียนบางสะพาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
169
เด็กหญิงพิชญ์สินี  ลิมปิวรรณ
ป.6
โรงเรียนบางสะพาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
170
เด็กหญิงพิชญา  โพธิ์ทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
171
เด็กชายพิบูลย์ศักดิ์  งามปิยะกุล
ป.5
โรงเรียนบางสะพาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
172
เด็กหญิงพิมพ์ญาดา  ใจเย็น
ป.6
โรงเรียนบางสะพาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
173
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  มหาเอกอนันต์
ป.4
โรงเรียนบางสะพาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1

ณ อาคารราชาวดี ห้อง ป.5/1 โรงเรียนอนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ (สละชีพ)
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
174
เด็กชายพีรณัฐ  นวกาญจนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
175
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  วรรณศรีจันทร์
ป.5
โรงเรียนบางสะพาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
176
เด็กชายภพ  ศุภสรณ์ธาดา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
177
เด็กหญิงภรภัค  โพธิ์มี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
178
เด็กหญิงภัคธีมา  รัตนคช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
179
เด็กหญิงภัทรพรรณ  คงวัฒนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
180
เด็กชายภูริช  นิตย์โชติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
181
เด็กชายภูริภัทร  พันธ์จุ้ย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
182
เด็กชายภูริวัฒ  เกษมสุขไพศาล
ป.5
โรงเรียนบางสะพาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
183
เด็กหญิงมิ่งมาตา  แผนสง่า
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
184
เด็กชายยศกฤต  เนตรสว่าง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
185
เด็กชายรชกร  เปลี่ยนปราณ
ป.6
โรงเรียนบางสะพาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
186
เด็กหญิงรวิสรา  ห้วยหงษ์ทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
187
เด็กหญิงลักษมน  ศรีสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนบางสะพาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
188
เด็กหญิงวรพร  แซ่เฮียะ
ป.6
โรงเรียนบางสะพาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
189
เด็กหญิงวรัญญา  สว่างฟ้า
ป.4
โรงเรียนบางสะพาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
190
เด็กหญิงศิมินตรา  สุรทานต์นนท์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
191
เด็กชายศุภกฤษฎิ์  มณเฑียร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
192
เด็กชายศุภโชค  สุขกันตะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
193
เด็กชายศุภณัฐ  วิโรจน์ประสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
194
เด็กหญิงศุภัชญา  เกาะมุข
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
195
เด็กหญิงศุภาพิชญ์  คงแท่น
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
196
เด็กหญิงศุภิสรา  กลั่นวารี
ป.3
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
197
เด็กชายสรวิชญ์  เลาหภัคดี
ป.5
โรงเรียนบางสะพาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
198
เด็กชายสิรวิชญ์  บัณฑิตย์ชาติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
199
เด็กหญิงสิรินทิพย์  โพธิ์ศรี
ป.5
โรงเรียนบางสะพาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
200
เด็กหญิงสุนันทา  อิสรไกรศีล
ป.6
โรงเรียนบางสะพาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
201
เด็กหญิงสุพิชฌาย์  ถนนทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
202
เด็กหญิงสุรินทร์ทิพย์  พรหมเกิด
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
203
เด็กหญิงสุวพิชญ์  แสงนวล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
204
เด็กหญิงหทัยทัด  สพานแก้ว
ป.4
โรงเรียนบางสะพาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
205
เด็กชายอภิสิทธิ์  เจียมจรัสรังษี
ป.6
โรงเรียนบางสะพาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
206
เด็กหญิงอมรรัตน์  งามดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
207
เด็กหญิงอรณิชา  จีบเจือ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
208
เด็กชายอรรถพร  นาคสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1

ณ อาคารราชาวดี ห้อง ป.5/2 โรงเรียนอนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ (สละชีพ)
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
209
เด็กหญิงอรัชพร  สระเนียม
ป.6
โรงเรียนบางสะพาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
210
เด็กหญิงอัญชิสา  นาวานุกุล
ป.6
โรงเรียนบางสะพาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
211
เด็กหญิงอัญญารัตน์  อยู่คง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
212
เด็กหญิงอารยา  แสนสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
213
เด็กหญิงอินท์ชลิตา  ภู่เต็ง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
214
เด็กชายอินทัช  สุนทรศัพท์
ป.4
โรงเรียนบางสะพาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
215
เด็กหญิงอิสรีย์  จันทะมนตรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
216
เด็กชายเอกบดินทร์  พร้อมมูล
ป.5
โรงเรียนบางสะพาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์