ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ปทุมธานี เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กชายกชกร  จำเริญรักษ์
ป.5
โรงเรียนคลองบ้านพร้าว
คณิตประถม
2
เด็กหญิงกมลชนก  ส้มเกลี้ยง
ป.5
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี
คณิตประถม
3
เด็กหญิงกมลวรรณ  กัลยาณี
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี
คณิตประถม
4
เด็กหญิงกรกช  คำผุย
ป.3
โรงเรียนบางโพธิ์เหนือ
คณิตประถม
5
เด็กหญิงกรรวีร์  ส่งขาว
ป.5
โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์
คณิตประถม
6
เด็กชายกฤษฎา  ดวงไสย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
คณิตประถม
7
เด็กชายกวินทร์  ศรีเสริมโภค
ป.3
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต
คณิตประถม
8
เด็กชายก้องกฤตมุข  รัตน์ฉัตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
คณิตประถม
9
เด็กชายกัณฑภัทร  ทองธรรมชาติ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
คณิตประถม
10
เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  แสงพยับ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
คณิตประถม
11
เด็กชายกันตินันท์  ไหลประเสริฐ
ป.3
โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์
คณิตประถม
12
เด็กชายกันย์  นามแก้ว
ป.6
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต
คณิตประถม
13
เด็กหญิงกาญจนา  จันมะพร้าว
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี
คณิตประถม
14
เด็กชายกำธร  สุดแสน
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี
คณิตประถม
15
เด็กชายกิตติคุณ  พวงสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์
คณิตประถม
16
เด็กหญิงกิตติยา  อุโฆษอารามิก
ป.3
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต
คณิตประถม
17
เด็กชายไกรสิทธิ์  ทองมา
ป.3
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต
คณิตประถม
18
เด็กหญิงเขมจิรา  สุขแล้ว
ป.5
โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์
คณิตประถม
19
เด็กชายคณิน  กองสัมฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
คณิตประถม
20
เด็กชายคุณัช  วรวรรณปรีชา
ป.6
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต
คณิตประถม
21
เด็กชายเค็น  มิยาเกะ
ป.5
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต
คณิตประถม
22
เด็กหญิงจตุพร  ปานะบุตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
คณิตประถม
23
เด็กชายจตุพล  เข็มกลัด
ป.5
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี
คณิตประถม
24
เด็กชายจักรพันธ์  เกิดศรี
ป.5
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี
คณิตประถม
25
เด็กหญิงจัสติน ลลิล  เทเลอร์
ป.6
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต
คณิตประถม
26
เด็กหญิงจิตา  นีราเกียรติธนา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
คณิตประถม
27
เด็กชายจิรโชติ  แก้วสมศรี
ป.6
โรงเรียนวัดเทียนถวาย
คณิตประถม
28
เด็กหญิงจิรพร  ศรีสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี
คณิตประถม
29
เด็กชายจิรพัฒนน์  มงคลอดิสัย
ป.3
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต
คณิตประถม
30
เด็กหญิงจิรภัทร  ธรรมโกศล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
คณิตประถม
31
เด็กหญิงจิรัชญา  นนทนารักษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
คณิตประถม
32
เด็กหญิงจิราภรณ์  หนูพันธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
คณิตประถม
33
เด็กชายจีรภัทร  ดอกจันทร์ภิรมย์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี
คณิตประถม
34
เด็กหญิงจุฬามณี  เชื้อจีน
ป.3
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
คณิตประถม
35
เด็กหญิงเจตต์ปรียา  สัมฤทธิ์จินตนา
ป.3
โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ปทุมธานี เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กหญิงฉันท์ชนิตา  หอมเจริญ
ป.6
โรงเรียนวัดนาวง
คณิตประถม
37
เด็กชายชญานนท์  คำกังวาฬ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
คณิตประถม
38
เด็กหญิงชนัญธิดา  เย็นเยือก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
คณิตประถม
39
เด็กหญิงชมพูนุช  ทำแจว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
คณิตประถม
40
เด็กชายชยานันต์  เด่นแวว
ป.5
โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์
คณิตประถม
41
เด็กหญิงชลิตา  จันทร์เต็ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
คณิตประถม
42
เด็กชายชวิน  มีเชาว์
ป.3
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต
คณิตประถม
43
เด็กชายชัชพงษ์  พิมอักษร
ป.5
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี
คณิตประถม
44
เด็กหญิงชัญญาสินี  ผ่องใส
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
คณิตประถม
45
เด็กชายชาคริต  บุญอนันต์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
คณิตประถม
46
เด็กหญิงชาร์คโซดาฮอน  โอคยูโลว่า
ป.5
โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์
คณิตประถม
47
เด็กหญิงชิดชนก  สิทธิถาวร
ป.5
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต
คณิตประถม
48
เด็กชายชิติพัทธ์  นาวารัตน์
ป.3
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต
คณิตประถม
49
เด็กชายเชณร์  อุโฆษอารามิก
ป.5
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต
คณิตประถม
50
เด็กหญิงเชิญขวัญ  บุบผาโชติ
ป.5
โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์
คณิตประถม
51
เด็กชายฌอร  อุโฆษอารามิก
ป.3
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต
คณิตประถม
52
เด็กหญิงญาณิศา  อยู่สวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี
คณิตประถม
53
เด็กหญิงญาดา  ไวยทรัพย์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี
คณิตประถม
54
เด็กชายฐตินนท์  ยงเยี่ยงพันธ์
ป.5
โรงเรียนคลองบ้านพร้าว
คณิตประถม
55
เด็กหญิงฐิติพร  เรียนงาม
ป.5
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี
คณิตประถม
56
เด็กหญิงฐิติอัฆฒ์  ปิยะพันธ์
ป.6
โรงเรียนคลองบ้านพร้าว
คณิตประถม
57
เด็กชายณชพงศ์  ขันติพงศ์
ป.3
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต
คณิตประถม
58
เด็กหญิงณฐอร  แก้วพวงงาม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
คณิตประถม
59
เด็กหญิงณัชชา  ชอบใหญ่
ป.5
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี
คณิตประถม
60
เด็กหญิงณัฐกฤตา  ชนะโชติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
คณิตประถม
61
เด็กหญิงณัฐชาวรรณ  นามทะจันทร์
ป.5
โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์
คณิตประถม
62
เด็กหญิงณัฐณิชา  ชูทรัพย์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี
คณิตประถม
63
เด็กหญิงณัฐณิชา  ต่วนใจ
ป.5
โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์
คณิตประถม
64
เด็กชายณัฐนนท์  มหาศักดิ์พิทักษ์
ป.5
โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์
คณิตประถม
65
เด็กหญิงณัฐนันท์  สุขสำราญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
คณิตประถม
66
เด็กชายณัฐพัทธ์  อภิสารธนรักษ์
ป.5
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต
คณิตประถม
67
เด็กหญิงณัฐมน  จรัสกาย
ป.5
โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ
คณิตประถม
68
เด็กหญิงณัฐวดี  คุ้มคร้าม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
คณิตประถม
69
เด็กหญิงณัฐวิภา  ธัญญะ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี
คณิตประถม
70
เด็กหญิงณิชกุล  ดอกงาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ปทุมธานี เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กหญิงณิชชา  อรัญธนวงษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
คณิตประถม
72
เด็กหญิงณิชากร  พวงผล
ป.5
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี
คณิตประถม
73
เด็กหญิงณิชาภัทร  สาระพัดนึก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
คณิตประถม
74
เด็กชายดนิล  รักษ์พงษ์สิริ
ป.5
โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์
คณิตประถม
75
เด็กชายดนุสรณ์  ศิริเสมอจันทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
คณิตประถม
76
เด็กหญิงดวงพร  สุขโสมนัส
ป.6
โรงเรียนวัดเทียนถวาย
คณิตประถม
77
เด็กชายดิฐพงค์  ปราณีต
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
คณิตประถม
78
เด็กชายต้นกันย์ เสกขุนทด  ณ ถลาง
ป.5
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต
คณิตประถม
79
เด็กชายเตชสิทธิ์  ตรีกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
คณิตประถม
80
เด็กหญิงทยากร  ชัยมนตรี
ป.5
โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ
คณิตประถม
81
เด็กชายทยุทธ  สุระกนิตย์
ป.5
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต
คณิตประถม
82
เด็กหญิงทอแสง  แสงอรุณ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
คณิตประถม
83
เด็กชายธณิฎิพนธิ์  สังข์ทอง
ป.5
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี
คณิตประถม
84
เด็กชายธนกร  รุจิชลาดล
ป.5
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต
คณิตประถม
85
เด็กชายธนกฤต  ธรรมเกษร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
คณิตประถม
86
เด็กชายธนชาติ  กวีธนกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
คณิตประถม
87
เด็กหญิงธนพร  กิจมุติ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี
คณิตประถม
88
เด็กหญิงธนพร  ทิมโคกกรวด
ป.3
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
คณิตประถม
89
เด็กหญิงธนพร  สุขเสมอ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี
คณิตประถม
90
เด็กชายธนพล  มั่งมีศรี
ป.5
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี
คณิตประถม
91
เด็กชายธนภัทร  ลี้สุวรรณกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
คณิตประถม
92
เด็กชายธนภูมิ  กระจ่่างจาย
ป.4
โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์
คณิตประถม
93
เด็กชายธนวินท์  จุลพันธ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี
คณิตประถม
94
เด็กชายธนาวินท์  จงเจริญใจ
ป.3
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต
คณิตประถม
95
เด็กชายธรรศ  ทิวาตรี
ป.3
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
คณิตประถม
96
เด็กหญิงธรัญธร  กวีธนกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
คณิตประถม
97
เด็กหญิงธัญชนก  จริตไทย
ป.4
โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์
คณิตประถม
98
เด็กหญิงธัญญมน  จันทรมานิตย์
ป.3
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต
คณิตประถม
99
เด็กหญิงธัญพร  ดาราชาติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
คณิตประถม
100
เด็กหญิงธันยมัย  จรรโลงศิลป์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี
คณิตประถม
101
เด็กหญิงธารวารี  คำพิทุย
ป.5
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี
คณิตประถม
102
เด็กหญิงธารินันท์  จูมทอง
ป.5
โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์
คณิตประถม
103
เด็กหญิงธิดารัตน์  แตบไธสง
ป.5
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี
คณิตประถม
104
เด็กชายธีทัต  วาณิชวัฒนกุล
ป.3
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
คณิตประถม
105
เด็กชายธีราวัชญ์  กำเนิดกลาง
ป.6
โรงเรียนบางโพธิ์เหนือ
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ปทุมธานี เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กชายนครินทร์  คเณราช
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
คณิตประถม
107
เด็กชายนนทวัฒน์  จิวรรจนะโรดม
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศคลองหลวง
คณิตประถม
108
เด็กหญิงนพัสสภรณ์  นกแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
คณิตประถม
109
เด็กชายนภ  ประจักษ์ธรรม
ป.5
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต
คณิตประถม
110
เด็กหญิงนภัสสร  จุลพันธ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี
คณิตประถม
111
เด็กชายนรพัฒน์  เจิดกานต์
ป.6
โรงเรียนนภสรณัฐนนท์
คณิตประถม
112
เด็กหญิงนริศรา  บุญเรือง
ป.6
โรงเรียนวัดเทียนถวาย
คณิตประถม
113
เด็กหญิงนันติตา  ไต่ตาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
คณิตประถม
114
เด็กชายนันท์ธน  เลิศนิบนะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
คณิตประถม
115
เด็กหญิงนันท์นภัส  เว้บ้านแพ้ว
ป.5
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี
คณิตประถม
116
เด็กหญิงนันทนา  ชิดรัมย์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี
คณิตประถม
117
เด็กหญิงนันทภัค  วรัตน์ชลดา
ป.5
โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์
คณิตประถม
118
เด็กหญิงนันทิกานต์  รุ่งสันเทียะ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี
คณิตประถม
119
เด็กชายนิธิศ  ศรีธวัชพงศ์
ป.6
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต
คณิตประถม
120
เด็กหญิงนิภาพร  ข้องอาษา
ป.5
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี
คณิตประถม
121
เด็กหญิงนิรุชา  คำแก้ว
ป.5
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี
คณิตประถม
122
เด็กชายนิวัฒชนะ  ภักสุข
ป.5
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี
คณิตประถม
123
เด็กหญิงบุญธิชา  ยูฮันเงาะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
คณิตประถม
124
เด็กหญิงเบญจพร  เพ็งท้าว
ป.5
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี
คณิตประถม
125
เด็กหญิงปพิชญา  มุสิกะพันธุ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
คณิตประถม
126
เด็กหญิงปพิชญา  ราชบุรี
ป.4
โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์
คณิตประถม
127
เด็กหญิงปภาวรินทร์  อ่ำวิเศษ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
คณิตประถม
128
เด็กชายปรเมศ  บำรุงราษฎร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
คณิตประถม
129
เด็กหญิงประภัสสร  วันทา
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี
คณิตประถม
130
เด็กชายปรัชญา  อยู่ยืน
ป.5
โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์
คณิตประถม
131
เด็กชายปรัชญ์  ช้างชู
ป.4
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต
คณิตประถม
132
เด็กชายปัณณธร  โชติพฤกษ์
ป.6
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต
คณิตประถม
133
เด็กชายปานตะวัน ฟิลิปโป้  มายอลิ แม็คจิโอลิ
ป.5
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต
คณิตประถม
134
เด็กหญิงปานรพี  อิศดุลย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
คณิตประถม
135
เด็กหญิงปาลิกา  แสนพรหม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
คณิตประถม
136
เด็กชายปิยะวัฒน์  จันทะมนตรี
ป.5
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี
คณิตประถม
137
เด็กชายปุญญพัฒน์  จันทร์วงษ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี
คณิตประถม
138
เด็กชายปุณณัตถ์  วัฒนกุล
ป.4
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต
คณิตประถม
139
เด็กชายปุณณ์  โภคสมบัติ
ป.3
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต
คณิตประถม
140
เด็กหญิงปุณยนุช  ชคครีสว่าง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ปทุมธานี เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กหญิงปุณยาพร  วงศ์ไทย
ป.5
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี
คณิตประถม
142
เด็กชายแผ่นดิน  มังคลสุ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
คณิตประถม
143
เด็กชายพงศกร  วสุธารีย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
คณิตประถม
144
เด็กชายพงศธร  เรือนประโคน
ป.4
โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์
คณิตประถม
145
เด็กหญิงพรชนก  แซ่ลี้
ป.5
โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์
คณิตประถม
146
เด็กหญิงพรทิพย์  อาศัย
ป.3
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
คณิตประถม
147
เด็กหญิงพรพรรณ  แป้งหอม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
คณิตประถม
148
เด็กหญิงพรภทร  บุญญาภิสิทธิ์โสภา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
คณิตประถม
149
เด็กหญิงพรสุดา  จิตรสง่าวงค์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี
คณิตประถม
150
เด็กชายพัชร  สืบประวัติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
คณิตประถม
151
เด็กหญิงพัชราพร  วิสิพรรณ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี
คณิตประถม
152
เด็กหญิงพัชราภา  ชื่นชม
ป.6
โรงเรียนวัดนาวง
คณิตประถม
153
เด็กหญิงพาฝัน  พรหมลิขิตชัย
ป.6
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต
คณิตประถม
154
เด็กหญิงพิชามญชุ์  สันติกุล
ป.5
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี
คณิตประถม
155
เด็กหญิงพิณทิพย์  ประทุม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
คณิตประถม
156
เด็กหญิงพิมกานต์  ทิพย์ชูวงศ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
คณิตประถม
157
เด็กชายพีรณัฐ  ทำสวน
ป.3
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
คณิตประถม
158
เด็กชายพีรพงษ์  วิพิธกาญจน์
ป.6
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต
คณิตประถม
159
เด็กชายพีรพัฒน์  แก้วทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
คณิตประถม
160
เด็กชายพีรพัฒน์  บรรดาศักดิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
คณิตประถม
161
เด็กชายพีรวิชญ์  เผือกขวัญยืน
ป.3
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
คณิตประถม
162
เด็กหญิงเพชรลัดดา  คงทิพย์
ป.3
โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์
คณิตประถม
163
เด็กหญิงแพรวา  ขุนนอก
ป.5
โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์
คณิตประถม
164
เด็กหญิงเฟื่องแก้ว  ด้วงเงิน
ป.6
โรงเรียนวัดเทียนถวาย
คณิตประถม
165
เด็กชายภคพล  กลิ่นขจร
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี
คณิตประถม
166
เด็กชายภคภัทร  พรรณสุข
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี
คณิตประถม
167
เด็กหญิงภควรรณ  ทองรักษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
คณิตประถม
168
เด็กชายภคิน  ลีละวัฒน์วัฒนา
ป.6
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต
คณิตประถม
169
เด็กชายภณปก  อังคนาวิน
ป.3
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
คณิตประถม
170
เด็กชายภณิกนันต์  จำปา
ป.5
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี
คณิตประถม
171
เด็กหญิงภัชรีญาภรณ์  การุณงามพรรณ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
คณิตประถม
172
เด็กหญิงภัทรภร  สายรัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
คณิตประถม
173
เด็กชายภาคภูมิ  จันทรภูมิ
ป.6
โรงเรียนนภสรณัฐนนท์
คณิตประถม
174
เด็กชายภาคิณ  สุยะนา
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ปทุมธานี เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
175
เด็กชายภานุพงศ์  อินทร์สะอาด
ป.3
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
คณิตประถม
176
เด็กชายภิญโญ  จันทร์เขียว
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี
คณิตประถม
177
เด็กชายภูธนานนท์  พึ่งชู
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี
คณิตประถม
178
เด็กชายภูธัช  ทนันชัย
ป.3
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต
คณิตประถม
179
เด็กชายภูมิ  อัศวจำรูญ
ป.5
โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์
คณิตประถม
180
เด็กชายภูมิพัฒน์  อึ้งโภคินวัฒนะกุล
ป.6
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต
คณิตประถม
181
เด็กชายภูริภัทร  ป้อมสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี
คณิตประถม
182
เด็กหญิงมณฑาทิพย์  บุตรดีพุธ
ป.6
โรงเรียนวัดนาวง
คณิตประถม
183
เด็กหญิงมณีพิมพ์  ภูฆัง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี
คณิตประถม
184
เด็กหญิงมนสิชา  อยู่ยืน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
คณิตประถม
185
เด็กชายมาเตี๊ยส เอดูอารโด้  เอสเตฟาเนล โอเวียร่า
ป.3
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต
คณิตประถม
186
เด็กชายมินทร์ธนา  อุบลศุข
ป.6
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต
คณิตประถม
187
เด็กหญิงมุกตะวัน  ไตรสารศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
คณิตประถม
188
เด็กหญิงเมวิยาภรณ์  มะลิหน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
คณิตประถม
189
เด็กชายแมททิว  เพชรเลิศ เทเลอร์
ป.3
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต
คณิตประถม
190
เด็กหญิงรดาณัฐ  จำเนียรกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
คณิตประถม
191
เด็กหญิงรติมา  บุญส่งศรี
ป.5
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี
คณิตประถม
192
เด็กชายรพีภัทร  โสรสะ
ป.6
โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์
คณิตประถม
193
เด็กหญิงรมย์นลิน  เพ็ชรอินทร์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
คณิตประถม
194
เด็กหญิงรสกร  ภู่จำนงค์
ป.5
โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์
คณิตประถม
195
เด็กชายรหัท  ประจักษ์ธรรม
ป.5
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต
คณิตประถม
196
เด็กชายรอยอินทร์  กันทะมัง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
คณิตประถม
197
เด็กหญิงรักษิตา  เฟื่องแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
คณิตประถม
198
เด็กหญิงรัตนา  บุษมาลี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
คณิตประถม
199
เด็กหญิงรุ่งรวิน  โชว์วิวัฒนา
ป.6
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต
คณิตประถม
200
เด็กหญิงลลิตา  ไชยสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี
คณิตประถม
201
เด็กชายลัทธวิทย์  ศิริสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต
คณิตประถม
202
เด็กหญิงวณัชวรรณ  เปลี่ยนธัญสิน
ป.6
โรงเรียนนภสร
คณิตประถม
203
เด็กหญิงวนัชพร  พูลกลิ่น
ป.3
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
คณิตประถม
204
เด็กหญิงวนิสรา  เสือฟัก
ป.5
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี
คณิตประถม
205
เด็กหญิงวรรณษา  กรองกรุด
ป.5
โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์
คณิตประถม
206
เด็กหญิงวราภรณ์  โอนอ่อน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
คณิตประถม
207
เด็กชายวรินทร  ฤาไชยคาม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
คณิตประถม
208
เด็กหญิงวศินี  ควรพจน์
ป.6
โรงเรียนวัดเทียนถวาย
คณิตประถม
209
เด็กหญิงวศินี  แผนจันทร์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ปทุมธานี เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
210
เด็กชายวัชรากร  สมแสง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
คณิตประถม
211
เด็กชายวิทัศน์  สุวรรณมณี
ป.5
โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์
คณิตประถม
212
เด็กชายศราวุฒิ  บุตรเพชร
ป.5
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี
คณิตประถม
213
เด็กหญิงศศิธร  สว่างศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
คณิตประถม
214
เด็กหญิงศศิภาส์  ทองสุข
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
คณิตประถม
215
เด็กหญิงศิริพรรณกร  นิ่มศิริ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี
คณิตประถม
216
เด็กหญิงศิริภัทร  วงศ์อำไพ
ป.3
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต
คณิตประถม
217
เด็กชายศิวกร  พุกะนัดด์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
คณิตประถม
218
เด็กชายศุภกร  บัวเรือง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
คณิตประถม
219
เด็กหญิงศุภัสรา  ศรีธรรมพินิจ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
คณิตประถม
220
เด็กหญิงศุภิชญา  ศิริกิจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
คณิตประถม
221
เด็กหญิงโศภิษฐา  ดำเกิงพันธ์
ป.5
โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์
คณิตประถม
222
เด็กชายษณุพงษ์  ทนทะนาน
ป.6
โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์
คณิตประถม
223
เด็กหญิงษิษิตตา  เทียมเพ็ชร
ป.4
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต
คณิตประถม
224
เด็กชายสถิตคุณ  แพ่งประสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี
คณิตประถม
225
เด็กหญิงสถิรภัทร  พึ่งเนตร
ป.5
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี
คณิตประถม
226
เด็กหญิงสมนัส  ขอพ่วงกลาง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
คณิตประถม
227
เด็กชายสรศักดิ์  สายแวว
ป.5
โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์
คณิตประถม
228
เด็กหญิงสรัลพร  ขันธศักดิ์
ป.5
โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์
คณิตประถม
229
เด็กหญิงสลิล  ชัยวัฒนกุลวานิช
ป.6
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต
คณิตประถม
230
เด็กหญิงสิตาพร  ปานะเจริญ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี
คณิตประถม
231
เด็กหญิงสิริยากร  ภิญโญสุข
ป.5
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี
คณิตประถม
232
เด็กหญิงสิรีธร  พุ่มเหมือน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
คณิตประถม
233
เด็กชายสุทธิพจน์  พัฒนวิทยานนท์
ป.5
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต
คณิตประถม
234
เด็กหญิงสุธาธินี  อินทร์ทองน้อย
ป.3
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
คณิตประถม
235
เด็กหญิงสุธิดา  บุญค้ำ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี
คณิตประถม
236
เด็กหญิงสุนิษา  ปลิ่นทอง
ป.5
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี
คณิตประถม
237
เด็กหญิงสุนิสา  บัวงาม
ป.5
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี
คณิตประถม
238
เด็กหญิงสุภัสสร  พิมลนอก
ป.6
โรงเรียนวัดนาวง
คณิตประถม
239
เด็กหญิงอภิชญา  เมืองสง่า
ป.5
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี
คณิตประถม
240
เด็กหญิงอภิญมณี  อภิสารธนรักษ์
ป.3
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต
คณิตประถม
241
เด็กชายอภิภู  ศิริฟ้า
ป.5
โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์
คณิตประถม
242
เด็กหญิงอภิรตา  เกื้อเส้ง
ป.3
โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์
คณิตประถม
243
เด็กหญิงอรณิชา  นาคะกูล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ปทุมธานี เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
244
เด็กหญิงอาทิตยา  อุโฆษอารามิก
ป.5
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต
คณิตประถม
245
เด็กหญิงอารดา  พลสทอน
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี
คณิตประถม
246
เด็กหญิงเอมมิกา  พิมพ์เพราะ
ป.5
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต
คณิตประถม
247
เด็กชายไอดิน  คล้ายเหมือน
ป.5
โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
ปทุมธานี เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
248
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  จงเจริญใจ
ม.1
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต
คณิต ม.ต้น
249
เด็กชายกัณฑ์เอนก  รื่นบุญ
ม.1
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต
คณิต ม.ต้น
250
เด็กชายกิตติศักดิ์  เอกอัครชาติศักดิ์
ม.1
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต
คณิต ม.ต้น
251
เด็กชายจิตติณณ์  จริงจิตร
ม.1
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต
คณิต ม.ต้น
252
เด็กชายจิรัฏฐ์  เสถียรสวัสดิ์
ม.1
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต
คณิต ม.ต้น
253
เด็กชายชนันธร  ชมพูนุท ณ อยุธยา
ม.1
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต
คณิต ม.ต้น
254
เด็กชายชวิน  สังขพงศ์ 
ม.3
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต
คณิต ม.ต้น
255
เด็กชายชัชพล  ปัญญาอินทร์
ม.1
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต
คณิต ม.ต้น
256
เด็กชายชานน  โยธาวุธ
ม.1
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต
คณิต ม.ต้น
257
เด็กชายชินภัทร์  ประจันตเสน
ม.1
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต
คณิต ม.ต้น
258
เด็กชายฐณัฐ  อัชชะ
ม.1
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต
คณิต ม.ต้น
259
เด็กชายณสยาม  เทียมเพ็ชร
ม.1
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต
คณิต ม.ต้น
260
เด็กหญิงณัฐรวี  จันทร์ประเสริฐ
ม.1
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต
คณิต ม.ต้น
261
เด็กหญิงณิศวรา  เทพนิมิตร
ม.3
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต
คณิต ม.ต้น
262
เด็กชายดนุพร  ลิ้มวงศ์ยุติ
ม.1
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต
คณิต ม.ต้น
263
เด็กชายธรรมรัตน์  เดชเดชา
ม.3
โรงเรียนนภสรณัฐนนท์
คณิต ม.ต้น
264
เด็กหญิงนภัส  โอวรางค์ 
ม.3
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต
คณิต ม.ต้น
265
เด็กหญิงนิชาภัทร  ปัทมินทร์
ม.1
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต
คณิต ม.ต้น
266
เด็กหญิงปนิชา  วงษ์ถ้วยทอง
ม.3
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต
คณิต ม.ต้น
267
เด็กชายปาราเมศ  รัตนพันธ์ศักดิ์
ม.3
โรงเรียนนภสรณัฐนนท์
คณิต ม.ต้น
268
เด็กชายพรภูเบศ  หาญธรรมธง
ม.3
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต
คณิต ม.ต้น
269
เด็กหญิงพรรณพัชร  ฝ้ายทอง
ม.1
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต
คณิต ม.ต้น
270
เด็กหญิงภัคณพัชร์  รุจิศักดิ์เมธี
ม.1
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต
คณิต ม.ต้น
271
เด็กชายภูมิรพี  สถาน
ม.1
โรงเรียนนภสรณัฐนนท์
คณิต ม.ต้น
272
เด็กชายภูรินัฐ  ธนะสิทธิชัย
ม.1
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต
คณิต ม.ต้น
273
เด็กหญิงวรรณภา  แกว่นกสิกรณ์
ม.1
โรงเรียนวัดนาวง
คณิต ม.ต้น
274
เด็กชายสุรพัศ  กองจันทรา
ม.3
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต
คณิต ม.ต้น
275
เด็กหญิงอริสา  อัศวฬหะพันธ์
ม.1
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต
คณิต ม.ต้น
276
เด็กหญิงอวัสดา  สีนวล
ม.1
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต
คณิต ม.ต้น
277
เด็กชายอัครวิทย์  รักษาแก้ว
ม.1
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต
คณิต ม.ต้น
278
เด็กหญิงอัจฉริยาภรณ์  ทรัพย์สมบูรณ์
ม.1
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต
คณิต ม.ต้น
279
เด็กหญิงอันน์  ชโยธิน
ม.3
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต
คณิต ม.ต้น
280
เด็กหญิงอิษฎา  ประจักษ์ธรรม
ม.1
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ปทุมธานี เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
281
เด็กหญิงกชมน  เม่นงาม
ป.5
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี
วิทย์ประถม
282
เด็กหญิงกนกรัตน์  ทองทับ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
วิทย์ประถม
283
เด็กหญิงกนกวรรณ  เกิดประวัติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
วิทย์ประถม
284
เด็กหญิงกนกวรรณ  เปียเยียว
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี
วิทย์ประถม
285
เด็กชายกรกฎ  หาญคำภา
ป.4
โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์
วิทย์ประถม
286
เด็กหญิงกรวิกา  คำประทา
ป.6
โรงเรียนวัดเทียนถวาย
วิทย์ประถม
287
เด็กชายกรวิชญ์  ประจันตเสน
ป.4
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต
วิทย์ประถม
288
เด็กชายกรินทร์  ศรีเสรืมโภค
ป.4
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต
วิทย์ประถม
289
เด็กชายกฤตินภ์  ไชยมงคล
ป.4
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต
วิทย์ประถม
290
เด็กชายกฤษณธนพล  ธนะสิทธิชัย
ป.6
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต
วิทย์ประถม
291
เด็กหญิงกฤษณา  การบรรจง
ป.6
โรงเรียนวัดเทียนถวาย
วิทย์ประถม
292
เด็กหญิงกวิสรา  ศรีภิญโญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
วิทย์ประถม
293
เด็กหญิงกัญญาพัชร  เพ็งชู
ป.3
โรงเรียนบางโพธิ์เหนือ
วิทย์ประถม
294
เด็กหญิงกัญญาภัค  ดีอินทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
วิทย์ประถม
295
เด็กหญิงกันติชา  ไชยชนะ
ป.3
โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส
วิทย์ประถม
296
เด็กหญิงกานต์ธิดา  วินทะไชย
ป.5
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี
วิทย์ประถม
297
เด็กชายกิตติทัต  วิมลสุข
ป.6
โรงเรียนนภสรณัฐนนท์
วิทย์ประถม
298
เด็กชายกิตติพัฒน์  เดชปรีชา
ป.5
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต
วิทย์ประถม
299
เด็กหญิงกีรัตยา  โกมลศิริ
ป.5
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต
วิทย์ประถม
300
เด็กหญิงขวัญชนก  ธีราโมกข์
ป.5
โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์
วิทย์ประถม
301
เด็กหญิงขวัญพิชชา  มะลิทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
วิทย์ประถม
302
เด็กชายขวัญภูมิ  เสริมศิริมงคล
ป.3
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต
วิทย์ประถม
303
เด็กหญิงขวัญหทัย  เผ่าสามมุข
ป.4
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต
วิทย์ประถม
304
เด็กหญิงเขมิกา  สุขเสน
ป.5
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี
วิทย์ประถม
305
เด็กชายจตุรวิทย์  ศรีส่วย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
วิทย์ประถม
306
เด็กชายจักรภัทร  การุณงามพรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
วิทย์ประถม
307
เด็กหญิงจันทกานต์  แซ่เอี๊ยว
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี
วิทย์ประถม
308
เด็กหญิงจัสมิน  เมลเบอะ เพนเบอร์ธี
ป.3
โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์
วิทย์ประถม
309
เด็กชายจิณณะ  กระต่ายทอง
ป.3
โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์
วิทย์ประถม
310
เด็กหญิงจิณัศญดาภ์  อุไรรัตน์
ป.6
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต
วิทย์ประถม
311
เด็กหญิงจิดาภา  บุญพามา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
วิทย์ประถม
312
เด็กหญิงจิตรานุช  ขำแย้ม
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ
วิทย์ประถม
313
เด็กหญิงจินต์จุฑา  เอี่ยมสอาด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
วิทย์ประถม
314
เด็กหญิงจิรวรรณ  เฟื่องฟู
ป.5
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี
วิทย์ประถม
315
เด็กชายจิรวัฒน์  เชนยพาณิชย์
ป.4
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ปทุมธานี เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
316
เด็กหญิงจิรัชญา  ศรีปรุงบำรุงวงค์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
วิทย์ประถม
317
เด็กหญิงจิราภรณ์  ชัยศิรินทร์
ป.6
โรงเรียนนภสร
วิทย์ประถม
318
เด็กหญิงจิราภัทร  ใจดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
วิทย์ประถม
319
เด็กหญิงจิราภา  ปลื้มประสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์
วิทย์ประถม
320
เด็กหญิงจุฬารัตน์  ทันธิมา
ป.5
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี
วิทย์ประถม
321
เด็กหญิงเจนจิรา  กองยอด
ป.6
โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส
วิทย์ประถม
322
เด็กหญิงชญานิศ  พอใจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
วิทย์ประถม
323
เด็กหญิงชญานิศ  วิจิตรวัฒนานนท์
ป.5
โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์
วิทย์ประถม
324
เด็กหญิงชนัญชิดา  สีลาสม
ป.5
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี
วิทย์ประถม
325
เด็กชายชยานนท์  รื่นบุญ
ป.6
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต
วิทย์ประถม
326
เด็กหญิงชลดา  สุวรรณะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
วิทย์ประถม
327
เด็กชายชวกร  วิโรทัยสกุล
ป.6
โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์
วิทย์ประถม
328
เด็กหญิงชัญพัช  ศรีลาคำ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี
วิทย์ประถม
329
เด็กชายชานน  ศรีครุฑ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
วิทย์ประถม
330
เด็กหญิงชาลินี  เกษตรบริบูรณ์
ป.6
โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์
วิทย์ประถม
331
เด็กหญิงญาณาพร  ทิพยรัตน์พรทวี
ป.3
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต
วิทย์ประถม
332
เด็กหญิงฐานันด์  ฟื้นตน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
วิทย์ประถม
333
เด็กหญิงฐิติพร  ธรรมพันทา
ป.5
โรงเรียนคลองบ้านพร้าว
วิทย์ประถม
334
เด็กหญิงฐิติรัตน์  รัตนนลิน
ป.6
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต
วิทย์ประถม
335
เด็กชายณพวิทย์  เผ่าสามมุข
ป.6
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต
วิทย์ประถม
336
เด็กหญิงณภัค  ปฏิการสกุล
ป.4
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต
วิทย์ประถม
337
เด็กชายณภัทร  สังขยานนท์
ป.5
โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์
วิทย์ประถม
338
เด็กชายณวัสน์  ตันติพสุวรชัย
ป.5
โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์
วิทย์ประถม
339
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ครองไกรเวช
ป.4
โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์
วิทย์ประถม
340
เด็กหญิงณัฏฐนันท์  กล่อมเกลี้ยง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
วิทย์ประถม
341
เด็กหญิงณัฏฐวรรณ  ธรรมประเสริฐ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
วิทย์ประถม
342
เด็กหญิงณัฏฐิกา  ขาวเมฆ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
วิทย์ประถม
343
เด็กหญิงณัฐชา  นวมจิตต์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
วิทย์ประถม
344
เด็กหญิงณัฐชาวดี  ทวีวุฒิ
ป.5
โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์
วิทย์ประถม
345
เด็กหญิงณัฐนิชา  ปิ่นลาย
ป.5
โรงเรียนคลองบ้านพร้าว
วิทย์ประถม
346
เด็กหญิงณัฐพร  รัฐอาจ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
วิทย์ประถม
347
เด็กชายณัฐพล  สุขใส
ป.5
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี
วิทย์ประถม
348
เด็กหญิงณัฐพัชร  ลิ้มวัฒนาอนันต์
ป.6
โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส
วิทย์ประถม
349
เด็กชายณัฐภัทร  ทาทอง
ป.6
โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส
วิทย์ประถม
350
เด็กหญิงณัฐมน  ราตรีวิจิตร์
ป.6
โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ปทุมธานี เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
351
เด็กหญิงณิชาภัทร  เปี่ยมสุข
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี
วิทย์ประถม
352
เด็กหญิงดรุณีนาถ  จานสิบสี
ป.5
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี
วิทย์ประถม
353
เด็กชายเดชาสิทธิ์  สังข์วิเศษ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี
วิทย์ประถม
354
เด็กหญิงตะวัน  สมมาสมดี
ป.5
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี
วิทย์ประถม
355
เด็กชายธนกฤต  วสุธารีย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
วิทย์ประถม
356
เด็กชายธนธรณ์  ตรีไวย์
ป.6
โรงเรียนวัดนาวง
วิทย์ประถม
357
เด็กชายธนภัทร  ทรัพย์ประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์
วิทย์ประถม
358
เด็กชายธนรัชต์  ลี้เกรียงไกร
ป.3
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
วิทย์ประถม
359
เด็กหญิงธนิสา  สงวนธรรม
ป.6
โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส
วิทย์ประถม
360
เด็กหญิงธันย์ชนก  อ่อนนวล
ป.4
โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส
วิทย์ประถม
361
เด็กหญิงธันยพร  สุวรรณประดิษฐ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
วิทย์ประถม
362
เด็กหญิงธันยรัศมิ์  โพธิโน
ป.3
โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส
วิทย์ประถม
363
เด็กหญิงธารา เอมิลี  โดเฮอร์ดี
ป.6
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต
วิทย์ประถม
364
เด็กหญิงธาสินีย์  เกษตรรุ่งเรือง
ป.6
โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์
วิทย์ประถม
365
เด็กชายธีรภัทร  สีหพันธุ์
ป.3
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต
วิทย์ประถม
366
เด็กชายธีรภัทร  อยู่ดีรัมย์
ป.5
โรงเรียนคลองบ้านพร้าว
วิทย์ประถม
367
เด็กชายธีรวัฒน์  แก้วกอรัง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี
วิทย์ประถม
368
เด็กชายธีรวัฒน์  โทนทอง
ป.6
โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส
วิทย์ประถม
369
เด็กชายนภนต์  วิสุทธิผล
ป.5
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต
วิทย์ประถม
370
เด็กชายนวปฎล  สุขเจริญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
วิทย์ประถม
371
เด็กหญิงนัฐวรา  หลอมทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
วิทย์ประถม
372
เด็กหญิงนันทิพร  ทองหล่อ
ป.6
โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส
วิทย์ประถม
373
เด็กหญิงน้ำฟ้า  ตรีรัตนนุกูล
ป.6
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต
วิทย์ประถม
374
เด็กหญิงนิภาวรรณ  บุญเรือง
ป.5
โรงเรียนวัดนาวง
วิทย์ประถม
375
เด็กหญิงนุชนภา  ชัยหมาน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
วิทย์ประถม
376
เด็กหญิงบัณฑิตา  ยุคดร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
วิทย์ประถม
377
เด็กหญิงบุณยวีย์  บางน้อย
ป.3
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
วิทย์ประถม
378
เด็กชายบุรินทร์  บัวมา
ป.5
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี
วิทย์ประถม
379
เด็กหญิงเบญจรัตน์  คิม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
วิทย์ประถม
380
เด็กหญิงเบญจรัตน์  อาบทิพย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
วิทย์ประถม
381
เด็กหญิงปทิตตา  ทองธนะเศรษฐ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
วิทย์ประถม
382
เด็กหญิงปนัสยา  เกษกรรณ
ป.6
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต
วิทย์ประถม
383
เด็กชายปยุต  ทรัพยอาจิณ
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศคลองหลวง
วิทย์ประถม
384
เด็กหญิงปราณิสา  นุกูลกาญจน์
ป.6
โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส
วิทย์ประถม
385
เด็กหญิงปราณิสา  พงษ์ไทย
ป.6
โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ปทุมธานี เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
386
เด็กหญิงปรียาภรณ์  โลหากาศ
ป.6
โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์
วิทย์ประถม
387
เด็กชายปัณณ์  โยธาวุธ
ป.6
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต
วิทย์ประถม
388
เด็กหญิงปิยธิดา  พันธ์ไม้ศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
วิทย์ประถม
389
เด็กหญิงปิยวรรณ  ศรีสะกุล
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี
วิทย์ประถม
390
เด็กหญิงปิยาพัชร  เรืองสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี
วิทย์ประถม
391
เด็กหญิงปิยาภรณ์  คอยผล
ป.3
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
วิทย์ประถม
392
เด็กชายปุญญพัฒน์  บงกชโอฬาร
ป.4
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต
วิทย์ประถม
393
เด็กหญิงปุณยนุช  คงบัณทิตย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
วิทย์ประถม
394
เด็กหญิงปุณยนุช  วัฒนพงษ์
ป.5
โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์
วิทย์ประถม
395
เด็กชายพงศกร  สุสุขกาย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
วิทย์ประถม
396
เด็กหญิงพงศ์พงา  ศิลาโชติ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
วิทย์ประถม
397
เด็กชายพชรพล  พันธุ์สุภาพ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี
วิทย์ประถม
398
เด็กหญิงพรนภา  คงมีสุข
ป.5
โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์
วิทย์ประถม
399
เด็กหญิงพรพัฑฒิดา  ศรีโคตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
วิทย์ประถม
400
เด็กหญิงพรวิสา  คำหลงพเนา
ป.5
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี
วิทย์ประถม
401
เด็กชายพรหมพิริยะ  โตเจริญธนาผล
ป.4
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต
วิทย์ประถม
402
เด็กหญิงพระคุณ  บัวสุวรรณ์
ป.6
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต
วิทย์ประถม
403
เด็กชายพริษฐ์  วิจิตรวัฒนานนท์
ป.3
โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์
วิทย์ประถม
404
เด็กชายพลวัฒน์  บัวบานพร้อม
ป.5
โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส
วิทย์ประถม
405
เด็กหญิงพัชรี  สีทาแก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
วิทย์ประถม
406
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ปทุมถาวรสกุล
ป.3
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
วิทย์ประถม
407
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  จรุงกิจกุล
ป.6
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต
วิทย์ประถม
408
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ศรีวัฒนานุกููลกิจ
ป.4
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต
วิทย์ประถม
409
เด็กชายพีรพล  เกตุวงษ์
ป.3
โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส
วิทย์ประถม
410
เด็กหญิงเพชรชมพู  ชาญนรา
ป.5
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี
วิทย์ประถม
411
เด็กหญิงเพชรศิณี  ตรงเพ็ชร์
ป.6
โรงเรียนคลองบ้านพร้าว
วิทย์ประถม
412
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ญวนเพ็ง
ป.5
โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์
วิทย์ประถม
413
เด็กหญิงเพลงพิณ  ทองดอนง้าว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
วิทย์ประถม
414
เด็กหญิงแพรพลอย  ประสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
วิทย์ประถม
415
เด็กหญิงแพรพลอย  เปรมประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
วิทย์ประถม
416
เด็กชายฟ้าใหม่  รัตนธนมงคล
ป.5
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต
วิทย์ประถม
417
เด็กชายภคพล  เทศทองลา
ป.5
โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์
วิทย์ประถม
418
เด็กหญิงภัคพร  นิลศิลา
ป.6
โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส
วิทย์ประถม
419
เด็กชายภัทรพล  ตั้งพิพัฒน์ไพบูลย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
วิทย์ประถม
420
เด็กหญิงภัทรภา  ศรัณยาภินันท์
ป.6
โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ปทุมธานี เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
421
เด็กหญิงภัสรี  อาสาทรงธรรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
วิทย์ประถม
422
เด็กหญิงภาวิดา  สุวรรณพฤกษ์
ป.5
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต
วิทย์ประถม
423
เด็กชายภูตะวัน  แป้นสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี
วิทย์ประถม
424
เด็กชายภูมิสิทธิ์  วารีวนิช
ป.5
โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์
วิทย์ประถม
425
เด็กชายภูริพัฒน์  ทอนสูงเนิน
ป.5
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี
วิทย์ประถม
426
เด็กชายภูวรินทร์  มุขศรี
ป.5
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี
วิทย์ประถม
427
เด็กหญิงมณฑชนก  สำเภายนต์
ป.5
โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์
วิทย์ประถม
428
เด็กหญิงมนรดา  ณ เชียงใหม่
ป.6
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต
วิทย์ประถม
429
เด็กหญิงมนัชญา  โสมณะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
วิทย์ประถม
430
เด็กหญิงมัทนิน  มีพัฒน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
วิทย์ประถม
431
เด็กหญิงมานิตา  สุวรรณคาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
วิทย์ประถม
432
เด็กชายมาร์กัส  ครอนชอว์
ป.5
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต
วิทย์ประถม
433
เด็กหญิงรักษา  จันทร์ศรี
ป.6
โรงเรียนวัดเทียนถวาย
วิทย์ประถม
434
เด็กหญิงรัตนวลี  คงรวมญาติ
ป.6
โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส
วิทย์ประถม
435
เด็กหญิงรุจิราพร  รอดทั่ง
ป.5
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี
วิทย์ประถม
436
เด็กหญิงลภัสรดา  ทองคำโสภา
ป.5
โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์
วิทย์ประถม
437
เด็กหญิงลลิตา  สิญธ์เจริญ
ป.6
โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส
วิทย์ประถม
438
เด็กหญิงวชิรญาณ์  มีเอี่ยม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
วิทย์ประถม
439
เด็กชายวชิระฉัตร  เมธีกุล
ป.5
โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์
วิทย์ประถม
440
เด็กหญิงวณิชชา  สิงห์โฉม
ป.5
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี
วิทย์ประถม
441
เด็กหญิงวรณัน  วหาวิศาล
ป.4
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต
วิทย์ประถม
442
เด็กหญิงวรวดี  วังฆนานนท์
ป.6
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต
วิทย์ประถม
443
เด็กหญิงวรินญา  เกนทะนะศิล
ป.4
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต
วิทย์ประถม
444
เด็กหญิงวริศรา  จิรรัชวณิช
ป.3
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
วิทย์ประถม
445
เด็กหญิงวริศรา  ภาคแสวง
ป.5
โรงเรียนคลองบ้านพร้าว
วิทย์ประถม
446
เด็กหญิงวริศรา  วัฒนะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
วิทย์ประถม
447
เด็กหญิงวริสวรรณ  ขำบัว
ป.3
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
วิทย์ประถม
448
เด็กหญิงวาว  วิศวพร
ป.6
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต
วิทย์ประถม
449
เด็กหญิงศตพร  ทิพยรัตน์พรทวี
ป.5
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต
วิทย์ประถม
450
เด็กชายศตายุ  จันทนา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
วิทย์ประถม
451
เด็กหญิงศศิกาญ  กลิ่นขจร
ป.5
โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส
วิทย์ประถม
452
เด็กหญิงศิริพร  ฐานวิเศษ
ป.6
โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส
วิทย์ประถม
453
เด็กหญิงศุภกานต์  ชูกลิ่นขจร
ป.6
โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์
วิทย์ประถม
454
เด็กหญิงศุภาพิชญ์  นามพระจันทร์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ปทุมธานี เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
455
เด็กหญิงศุภาภรณ์  ชูกลิ่นขจร
ป.5
โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์
วิทย์ประถม
456
เด็กหญิงสรารัตน์  สุขใหม่
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
วิทย์ประถม
457
เด็กหญิงสริตา  สุขโสภี
ป.5
โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์
วิทย์ประถม
458
เด็กหญิงสลิล  สังขพงศ์
ป.6
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต
วิทย์ประถม
459
เด็กชายสาธิต  ศิริมานพเลิศ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี
วิทย์ประถม
460
เด็กหญิงสิริรัตน์  นาคนิคาม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
วิทย์ประถม
461
เด็กหญิงสุชาวดี  กะละพันธ์
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ
วิทย์ประถม
462
เด็กหญิงสุธาสินี  กิติวงษ์
ป.6
โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส
วิทย์ประถม
463
เด็กหญิงสุธาสินี  จันทา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
วิทย์ประถม
464
เด็กหญิงสุธิมา  แจ้งต่าย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
วิทย์ประถม
465
เด็กหญิงสุนินาท  สุขศาสตร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
วิทย์ประถม
466
เด็กหญิงสุพัตรา  นุ่มบุรี
ป.5
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี
วิทย์ประถม
467
เด็กหญิงสุพิชญาย์  แสงวุธ
ป.6
โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์
วิทย์ประถม
468
เด็กหญิงสุภัตรา  และเซ็น
ป.3
โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส
วิทย์ประถม
469
เด็กชายสุรเชษฐ์  วรรณะภูติ
ป.5
โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์
วิทย์ประถม
470
เด็กหญิงสุรัตณวดี  บุญไล้
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
วิทย์ประถม
471
เด็กหญิงสุรัสวดี  จันทา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
วิทย์ประถม
472
เด็กชายสุวิจักขณ์  ศรีโสภา
ป.5
โรงเรียนคลองบ้านพร้าว
วิทย์ประถม
473
เด็กหญิงเสาวภาคย์  สุขสุแพทย์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี
วิทย์ประถม
474
เด็กหญิงเสาวภาคย์  หงษ์ไทย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
วิทย์ประถม
475
เด็กชายเสาหฤท  เข็มทอง
ป.6
โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์
วิทย์ประถม
476
เด็กชายหิรัญ  ธนสวัสดิ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี
วิทย์ประถม
477
เด็กชายอดิศร  กอบทองสกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
วิทย์ประถม
478
เด็กหญิงอติวัณณ์  อุไรรัตน์
ป.5
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต
วิทย์ประถม
479
เด็กหญิงอธิชา  อำพนธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
วิทย์ประถม
480
เด็กหญิงอนัญชนา  มูลสมบัติ
ป.5
โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์
วิทย์ประถม
481
เด็กหญิงอนัญพร  ไทรย้อย
ป.3
โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส
วิทย์ประถม
482
เด็กชายอนันตวรรธ  วงศ์ทิพย์
ป.4
โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์
วิทย์ประถม
483
เด็กหญิงอภิชญา  วรลักษณ์สกุล
ป.5
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี
วิทย์ประถม
484
เด็กหญิงอมรรัตน์  อาจสำอางค์
ป.6
โรงเรียนคลองบ้านพร้าว
วิทย์ประถม
485
เด็กหญิงอมรา  แต้มรุ่งเรือง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี
วิทย์ประถม
486
เด็กหญิงอลิน  ชุติวัฒนธาดา
ป.5
โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส
วิทย์ประถม
487
เด็กหญิงอะแมนด้า  คุ๊ก
ป.5
โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์
วิทย์ประถม
488
เด็กหญิงอัญชลี  กิติศักดิ์
ป.6
โรงเรียนวัดนาวง
วิทย์ประถม
489
เด็กหญิงอัญชิษฐา  ศรีสุดโต
ป.5
โรงเรียนคลองบ้านพร้าว
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ปทุมธานี เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
490
เด็กหญิงอัญชิสา  พรมริบุตร
ป.5
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี
วิทย์ประถม
491
เด็กชายอันวา  แสงขาว
ป.6
โรงเรียนบางโพธิ์เหนือ
วิทย์ประถม
492
เด็กหญิงอัมพิกา  นามมนตรี
ป.6
โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส
วิทย์ประถม
493
เด็กหญิงอารีญา  ถิ่นกำแพง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
วิทย์ประถม
494
เด็กหญิงอิงค์พิศา  สุระภัคชโยดม
ป.3
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
วิทย์ประถม
495
เด็กหญิงอุษณิษา  จีรังสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
วิทย์ประถม