ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
บุรีรัมย์ เขต 4

ณ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกนกพร  แท่งทอง
ป.4
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขมาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
2
เด็กหญิงกนกพร  ห่อไธสง
ป.5
โรงเรียนบ้านสระบัว(คูเมือง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
3
เด็กหญิงกนกพร  แหนขุดทด
ป.4
โรงเรียนบ้านซาดหัวหนองแคน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
4
เด็กหญิงกรกนก  นันอุมาลี
ป.3
โรงเรียนบ้านสระบัว(คูเมือง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
5
เด็กหญิงกรรณิการ์  กันหาพรม
ป.5
โรงเรียนบ้านโนนยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
6
เด็กหญิงกรรณิการ์  พิมูลชาติ
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองบัวเจ้าป่า
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
7
เด็กหญิงกรรณิการ์  เพิ่มพูล
ป.6
โรงเรียนบ้านกระทุ่มเครือ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
8
เด็กหญิงกรรณิการ์  มงคลศรี
ป.6
โรงเรียนตงศิริราษฎร์อนุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
9
เด็กชายกฤตพล  เดิมทำรัมย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
10
เด็กชายกฤตาคม  บัวเรียน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
11
เด็กหญิงกฤติยา  มาลาศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคูเมือง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
12
เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  สุขหนองบึง
ป.6
โรงเรียนวัดสระบัว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
13
เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  โอดไธสง
ป.6
โรงเรียนบ้านกอกดอนพยอม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
14
เด็กชายกฤษณพล  ชมเชย
ป.5
โรงเรียนวัดทรงสุวรรณ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
15
เด็กหญิงกวีสรา  พุททะลา
ป.3
โรงเรียนบ้านหนองดุม(สตึก)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
16
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ยินไธสง
ป.6
โรงเรียนวัดทรงสุวรรณ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
17
เด็กหญิงกัญญารัตน์  เพ็งแดง
ป.3
โรงเรียนวัดสุคันธารมย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
18
เด็กหญิงกัตติกา  หีบไธสง
ป.6
โรงเรียนวัดไพรงาม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
19
เด็กชายกันติทัต  ทะรารัมย์
ป.5
โรงเรียนบ้านหินเหล็กไฟ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
20
เด็กชายกัมปนาท  ฤทธิ์ไธสง
ป.6
โรงเรียนตงศิริราษฎร์อนุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
21
เด็กหญิงกัลยกร  ดัดตนรัมย์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองติ้ว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
22
เด็กหญิงกิดาการ  ทรงศิลชัย
ป.3
โรงเรียนตงศิริราษฎร์อนุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
23
เด็กชายกิตติชัย  แสนบุญ
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองบัวเจ้าป่า
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
24
เด็กชายกิตติธัช  ผุยโพนทัน
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองปลาแดก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
25
เด็กชายกิตติพงษ์  คำมะณี
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองปลาแดก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
26
เด็กชายกิตติศักดิ์  ไชยปัญญา
ป.4
โรงเรียนบ้านพงแขม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
27
เด็กหญิงกิติยาภรณ์  พวงอ่อน
ป.5
โรงเรียนบ้านกระทุ่ม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
28
เด็กหญิงกุลภัสสร์  บุญลับ
ป.3
โรงเรียนวัดหงษ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
29
เด็กหญิงเกตน์นิภาพร  กาญจะนะโกมล
ป.6
โรงเรียนบ้านวังปลัด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
30
เด็กหญิงเกวลี  เจริญศรี
ป.3
โรงเรียนวัดหงษ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
31
เด็กหญิงเกศกนก  สิทธิวงศ์
ป.6
โรงเรียนบ้านดงพลอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
32
เด็กหญิงเกศวดี  จักยันรัมย์
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองเรือ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
33
เด็กชายเกียรติศักดิ์  ปราโสรักษ์
ป.5
โรงเรียนบ้านคูบอน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
34
เด็กชายเกียรติศักดิ์  สุขวัฒนา
ป.6
โรงเรียนวัดพลสุวรรณ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
35
เด็กหญิงขนิษฐา  เครือวาลย์
ป.6
โรงเรียนบ้านดอน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
บุรีรัมย์ เขต 4

ณ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กหญิงขวัญจิรา  เจ๊กไธสง
ป.4
โรงเรียนวัดสระบัว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
37
เด็กหญิงขวัญมนัส  รำมะนา
ป.5
โรงเรียนบ้านตามา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
38
เด็กหญิงขัตติยา  สีหามาต
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวขัว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
39
เด็กชายเขษมศักดิ์  หมั่นพิม
ป.6
โรงเรียนวัดธาตุ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
40
เด็กหญิงคชาภรณ์  จงเทพ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
41
เด็กหญิงคริษฐา  ชึรัมย์
ป.6
โรงเรียนบ้านตามา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
42
เด็กหญิงคันธรส  อินทร์สำราญ
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
43
เด็กชายคุณากร  เสนาสังข์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแคนดง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
44
เด็กชายคุณากร  แสนกล้า
ป.4
โรงเรียนบ้านพงแขม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
45
เด็กชายคุณานนท์  พลางไธสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
46
เด็กหญิงจอมขวัญ  ชิบาก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
47
เด็กหญิงจันทรพรรณ  นาลาด
ป.4
โรงเรียนวัดท่าเรียบ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
48
เด็กหญิงจันทิมา  พลไธสง
ป.6
โรงเรียนบ้านละกอ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
49
เด็กชายจารุวัฒน์  เตือนศรี
ป.6
โรงเรียนวัดสระบัว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
50
เด็กหญิงจิตโสภิณ  อ้นไธสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
51
เด็กหญิงจินตนา  ทาบุตร
ป.6
โรงเรียนบ้านปากช่องสนามชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
52
เด็กหญิงจิรนันท์  รัตน์ไธสง
ป.6
โรงเรียนวัดสระบัว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
53
เด็กชายจิรวัฒน์  ศาลางาม
ป.5
โรงเรียนบ้านสำโรงพิมาน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
54
เด็กชายจิรวิชญ์  ชำรัมย์
ป.6
โรงเรียนบ้านตูม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
55
เด็กหญิงจิรานันท์  เพ็งสอน
ป.6
โรงเรียนบ้านกระทุ่ม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
56
เด็กหญิงจิราพร  ศรีชู
ป.6
โรงเรียนบ้านข่อย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
57
เด็กหญิงจิราภรณ์  ชีพไธสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
58
เด็กหญิงจิราภา  ดาทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
59
เด็กชายจิรายุ  ยืนรัมย์
ป.6
โรงเรียนบ้านปะคำดง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
60
เด็กชายจิรายุ  ยืนรัมย์
ป.6
โรงเรียนบ้านปะคำดง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
61
เด็กหญิงจุฑาทิพย์  พงษ์ประสาร
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
62
เด็กหญิงจุฑาภัทร์  สิงห์ธวัช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคูเมือง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
63
เด็กหญิงจุฑามาศ  เวียกไธสง
ป.5
โรงเรียนวัดสระบัว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
64
เด็กหญิงจุฑามาศ  สิทธิวงศ์
ป.6
โรงเรียนบ้านดงพลอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
65
เด็กหญิงจุฑารัตน์  มะลิซ้อน
ป.6
โรงเรียนบ้านสระกุด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
66
เด็กหญิงจุฑารัตน์  เยรัมย์
ป.6
โรงเรียนบ้านดงพลอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
67
เด็กหญิงจุธามณี  สังสีแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคูเมือง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
68
เด็กชายจุลภัทร  รอบรู้
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
69
เด็กหญิงจุฬารัตน์  ดารินรัมย์
ป.3
โรงเรียนบ้านปะคำสำโรง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
70
เด็กชายเจษฎา  สิทธิ์ลักษณ์
ป.5
โรงเรียนวัดหงษ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
บุรีรัมย์ เขต 4

ณ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กชายเจษฎากร  พูลเฉลียว
ป.5
โรงเรียนบ้านโนนธาตุ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
72
เด็กหญิงโฉมฤทัย  สิริปี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
73
เด็กหญิงชญานิศ  ราชสีห์
ป.6
โรงเรียนบ้านคูณสระแก้ว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
74
เด็กชายชนภัทร  กะการดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
75
เด็กชายชนะพงศ์  นนท์เล่ห์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคูเมือง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
76
เด็กหญิงชนาพร  พัดไธสง
ป.6
โรงเรียนวัดวรดิษฐ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
77
เด็กหญิงชนิกานต์  ทำดี
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองหัวควาย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
78
เด็กหญิงชมพูนุช  แสนมณี
ป.3
โรงเรียนวัดหงษ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
79
เด็กชายชยุต  จำปาศรี
ป.5
โรงเรียนวัดหงษ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
80
เด็กชายชลธาร  ประเสริฐแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านดงพลอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
81
เด็กหญิงชลิตา  วิชัยรัมย์
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าม่วง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
82
เด็กหญิงชลิตา  เสามั่น
ป.6
โรงเรียนบ้านสระกุด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
83
เด็กหญิงชวิศา  เหลาศรี
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองดุม(สตึก)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
84
เด็กชายชัชชัย  เรืองอนันท์สกุล
ป.5
โรงเรียนบ้านหินเหล็กไฟ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
85
เด็กชายชัชชัย  หยุยไธสง
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านนาแพง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
86
เด็กชายชัชวัสส์  วงศ์สุรินทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านยางน้ำใส
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
87
เด็กชายชัยวัฒน์  กัตโร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
88
เด็กชายชัยวัทน์  เนียมมณี
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองปลาแดก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
89
เด็กชายชัยอนันท์  เรืองอนันท์สกุล
ป.3
โรงเรียนบ้านหินเหล็กไฟ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
90
เด็กชายชาคิด  ปะโคทัง
ป.3
โรงเรียนบ้านสระปะคำถาวร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
91
เด็กชายชิษพนธ์  คำมาปัน
ป.6
โรงเรียนบ้านตาหล่ำ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
92
เด็กหญิงชุติภา  บุญครอง
ป.6
โรงเรียนบ้านโจด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
93
เด็กชายเชษฐวุฒิ  คงหินตั้ง
ป.6
โรงเรียนบ้านตาโหงก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
94
เด็กชายเชาวลิต  ศรีสังข์
ป.6
โรงเรียนบ้านซาดหัวหนองแคน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
95
เด็กชายโชคทวี  เพียงตา
ป.6
โรงเรียนบ้านจะหลวย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
96
เด็กชายโชคอนันต์  เพียขันทา
ป.5
โรงเรียนวัดหงษ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
97
เด็กหญิงโชติรส  วงศ์สมอ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
98
เด็กหญิงฐิติกาญจน์  แสนกล้า
ป.4
โรงเรียนบ้านท่าเรือ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
99
เด็กชายณภัทร  ปัญญาวชิรไพบูลย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
100
เด็กหญิงณภัทรา  เขตแวงควง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคูเมือง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
101
เด็กชายณัชพล  บินไธสง
ป.6
โรงเรียนสามัคคีคุรุราษฎร์บำรุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
102
เด็กชายณัฐกิตติ์  สุดเต้
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ์ (ต.ม.ธ.ก.ุรุ่น 7 อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
103
เด็กหญิงณัฐฐาพร  นันโท
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแคนดง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
104
เด็กหญิงณัฐณิชา  ใหญ่รัมย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแคนดง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
105
เด็กชายณัฐดนัย  บุญเทียรอาด
ป.6
โรงเรียนบ้านตาหล่ำ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
บุรีรัมย์ เขต 4

ณ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กหญิงณัฐธิชา  เมืองเหนือ
ป.5
โรงเรียนวัดหงษ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
107
เด็กหญิงณัฐนรี  โตประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนวัดสระบัว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
108
เด็กชายณัฐพงษ์  ชัยมั่น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
109
เด็กหญิงณัฐพร  มลัไธสง
ป.4
โรงเรียนบ้านพงแขม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
110
เด็กชายณัฐพล  พลสรรค์
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวฝาย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
111
เด็กชายณัฐภัทร  แสวงชัย
ป.5
โรงเรียนวัดวรดิษฐ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
112
เด็กหญิงณัฐภัสสร  ตอรบรัมย์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองสรวง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
113
เด็กหญิงณัฐวดี  ทองใบ
ป.6
โรงเรียนวัดพนมวัน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
114
เด็กชายณัฐวุฒิ  กองไธสง
ป.5
โรงเรียนบ้านซาดหัวหนองแคน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
115
เด็กชายณัฐวุฒิ  พรมผา
ป.6
โรงเรียนวัดธาตุ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
116
เด็กชายณัฐวุฒิ  รัตนวงศ์สวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านสตึก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
117
เด็กชายดนุพร  อ่อนทา
ป.5
โรงเรียนบ้านพงแขม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
118
เด็กชายดุลยพัฒน์  อำไธสง
ป.6
โรงเรียนบ้านบุ่งเบา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
119
เด็กหญิงดุษณียา  อำพล
ป.3
โรงเรียนตงศิริราษฎร์อนุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
120
เด็กชายทรงพล  ศรีจันทร์
ป.5
โรงเรียนวัดหงษ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
121
เด็กหญิงทัศนนันท์  ใจกล้า
ป.3
โรงเรียนวัดหงษ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
122
เด็กหญิงทัศมานิตา  ยิ่งยืนธนรัตน์
ป.6
โรงเรียนวัดอิสาณ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
123
เด็กหญิงทิพย์วารี  ยีรัมย์
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าหนาม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
124
เด็กชายธนโชติ  พนุมรัมย์
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองไผ่ (สตึก)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
125
เด็กชายธนโชติ  แสนดี
ป.6
โรงเรียนบ้านสำโรงพิมาน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
126
เด็กหญิงธนภรณ์  ชัยศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
127
เด็กชายธนวัฒน์  อิสโร
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองหว้า
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
128
เด็กชายธนะกิตต์  มะโนรมย์
ป.3
โรงเรียนบ้านเพียแก้ว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
129
เด็กหญิงธนัชชา  ปัญญารัมย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
130
เด็กชายธนัทภูมิ  ชันไธสง
ป.3
โรงเรียนวัดวรดิษฐ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
131
เด็กชายธนากร  ชมทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าเรือ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
132
เด็กชายธนากร  ถนัดไธสง
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
133
เด็กชายธนานุพงษ์  เกษรบัว
ป.4
โรงเรียนบ้านยางนกคู่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
134
เด็กชายธนายุต  เที่ยงไธสง
ป.6
โรงเรียนบ้านจิก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
135
เด็กชายธเนศ  หอมหวล
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวฝาย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
136
เด็กชายธรธรณ์  โฉมไธสง
ป.6
โรงเรียนวัดหงษ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
137
เด็กชายธรรมรักษ์  ประสานรัมย์
ป.6
โรงเรียนบ้านตามา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
138
เด็กชายธวัชชัย  รำมะนา
ป.6
โรงเรียนบ้านตามา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
139
เด็กชายธวัชชัย  สิงห์แม้นดีวิเศษ
ป.6
โรงเรียนจุฬางกูรวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
140
เด็กหญิงธัญจิรา  สร้อยประสิทธิ์
ป.4
โรงเรียนบ้านพงแขม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
บุรีรัมย์ เขต 4

ณ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กหญิงธัญญารัตน์  สุภิมารส
ป.6
โรงเรียนบ้านสตึก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
142
เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  ขุนนิคม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
143
เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  ทองเงิน
ป.6
โรงเรียนบ้านตามา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
144
เด็กหญิงธัญลักษณ์  โสภาศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองยาง-หนองจาน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
145
เด็กหญิงธันยพร  วงศ์ประดับแพร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
146
เด็กชายธันวา  ฑีฆะพันธ์
ป.4
โรงเรียนบ้านสำโรงพิมาน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
147
เด็กหญิงธิญาดา  แผ้วไธสง
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกกุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
148
เด็กหญิงธิดาพร  บำรุงไร่
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
149
เด็กหญิงธิติมา  หล่าหมื่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
150
เด็กชายธีรดนย์  เดิมทำรัมย์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองไทร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
151
เด็กหญิงธีรดา  ยีรัมย์
ป.3
โรงเรียนบ้านโนนธาตุ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
152
เด็กชายธีรภัทร  ยอดเพชร
ป.3
โรงเรียนบ้านสวายตางวน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
153
เด็กชายธีรวัฒน์  ทองภูธรณ์
ป.6
โรงเรียนบ้านสระปะคำถาวร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
154
เด็กชายธีรสิทธิ  สมอไพร
ป.4
โรงเรียนบ้านท่าเรือ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
155
เด็กชายนฤบดินทร์  ทองแท้
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
156
เด็กหญิงนฤมล  ชัยรัตน์ประภากุล
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองเรือ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
157
เด็กหญิงนัชชา  วังโน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
158
เด็กชายนัฐพล  ปะนิทานะโต
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
159
เด็กชายนันทภพ  มูลพานิชย์
ป.6
โรงเรียนวัดทรงสุวรรณ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
160
เด็กชายนันทวัฒน์  ยามรัมย์
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกเมือง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
161
เด็กหญิงนันทิชา  คงแสงแก้ว
ป.6
โรงเรียนวัดศรีสุนทร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
162
เด็กหญิงนันทิชา  มุ่งนา
ป.3
โรงเรียนบ้านซาดหัวหนองแคน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
163
เด็กหญิงนันทิยา  ขุนบุราณ
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแวง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
164
เด็กหญิงนันทิยา  สมุติรัมย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคูเมือง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
165
เด็กหญิงนัยนา  คำใบ
ป.5
โรงเรียนวัดหงษ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
166
เด็กหญิงนิจสิรี  โพนทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
167
เด็กหญิงนิชานันท์  มาตรคำจันทร์
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองดุม(สตึก)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
168
เด็กหญิงนิตยาภรณ์  ศรีภักดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคูเมือง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
169
เด็กหญิงนิภาวี  พนมไพร
ป.5
โรงเรียนบ้านซาดหัวหนองแคน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
170
เด็กชายนิลภัส  สวัสดี
ป.5
โรงเรียนบ้านตามา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
171
เด็กหญิงนิศาชล  ก้านอินทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
172
เด็กหญิงนุภาวดี  พวงผกา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
173
เด็กหญิงบัณฑิตา  จิตรพิมาย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคูเมือง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
174
เด็กหญิงบุษบา  วิเศษสัตย์
ป.6
โรงเรียนบ้านกระทุ่มจานสามัคคี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
175
เด็กหญิงเบญจมาศ  ยินดีรัมย์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองครก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
บุรีรัมย์ เขต 4

ณ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
176
เด็กหญิงเบญจรัตน์  แก้วกูล
ป.6
โรงเรียนวัดบ้านโนนมาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
177
เด็กหญิงเบญญาภา  ปะแดง
ป.3
โรงเรียนบ้านซาดหัวหนองแคน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
178
เด็กชายปกรณ์  ปักกุลนันท์
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
179
เด็กชายปฏิภาณ  กุงไธสง
ป.6
โรงเรียนบ้านเพียแก้ว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
180
เด็กชายปณวัตร  ลอดสุโข
ป.3
โรงเรียนบ้านเพียแก้ว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
181
เด็กหญิงปทิตตา  พูนสกุล
ป.4
โรงเรียนบ้านโนนธาตุ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
182
เด็กหญิงปนัดดา  งอกศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านเมืองแก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
183
เด็กหญิงปนัดดา  ทุ่งไธสง
ป.4
โรงเรียนบ้านซาดหัวหนองแคน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
184
เด็กหญิงปนัดดา  สีหาบุญทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านสาวเอ้
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
185
เด็กหญิงปนัสยา  สุดลา
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
186
เด็กหญิงปภาวดี  ชะบังรัมย์
ป.3
โรงเรียนบ้านหนองไผ่ (สตึก)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
187
เด็กชายประกฤษฏิ์  บุดสีสาย
ป.6
โรงเรียนวัดเทพรังษี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
188
เด็กหญิงประภาพรรณ  ยินดีรัมย์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองเชือก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
189
เด็กหญิงปราญชลี  โพธิ์ลาบด้วง
ป.6
โรงเรียนวัดธาตุ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
190
เด็กหญิงปรารถนา  หอมสมบัติ
ป.5
โรงเรียนบ้านพงแขม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
191
เด็กหญิงปรีณ์สุดา  กองรัมย์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองกับ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
192
เด็กหญิงปรียา  เสียบไธสง
ป.6
โรงเรียนบ้านเพียแก้ว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
193
เด็กหญิงปวีณา  แก่วนแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
194
เด็กหญิงปวีณา  แก้วเพ็ชร
ป.6
โรงเรียนบ้านคูบอน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
195
เด็กชายปัณณวิชญ์  จอดนอก
ป.3
โรงเรียนวัดหงษ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
196
เด็กหญิงปัทมาภรณ์  แสนอินทร์
ป.3
โรงเรียนวัดพนมวัน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
197
เด็กชายปาณัสม์  ทองสุขกลาง
ป.3
โรงเรียนบ้านเพียแก้ว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
198
เด็กหญิงปาริชาติ  ชินไพร
ป.6
โรงเรียนบ้านตาโหงก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
199
เด็กหญิงปาริชาติ  บุตตานันท์
ป.6
โรงเรียนบ้านกระทุ่มเครือ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
200
เด็กหญิงปาริชาติ  พัจนา
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองดุม(สตึก)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
201
เด็กหญิงปาลิตา  พงษ์พันเทา
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
202
เด็กชายปิยดนัย  โครงกลาง
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองบัว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
203
เด็กหญิงปิยธิดา  การีเกื้อ
ป.6
โรงเรียนบ้านเสม็ด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
204
เด็กหญิงปิยธิดา  สันเสนาะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
205
เด็กชายปุณณวัฒน์  ใจกล้า
ป.5
โรงเรียนบ้านสตึก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
206
เด็กชายเปรมศักดิ์  สุขจิตร
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกสิงห์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
207
เด็กหญิงไปรยา  กัลยากุล
ป.4
โรงเรียนวัดสุคันธารมย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
208
เด็กชายพงศภัค  หาญสมบัติ
ป.6
โรงเรียนวัดฤๅษีสถิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
209
เด็กหญิงพรญาณี  จรไธสง
ป.6
โรงเรียนวัดสระบัว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
210
เด็กหญิงพรประพา  จดรัมย์
ป.5
โรงเรียนบ้านกระทุ่ม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
บุรีรัมย์ เขต 4

ณ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
211
เด็กหญิงพรภิมล  นวลศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนไฮ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
212
เด็กชายพรหมมินทร์  พลเจริญ
ป.6
โรงเรียนบ้านดงพลอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
213
เด็กชายพลกฤษณ์  ปรัชญพฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านสระกอไทร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
214
เด็กหญิงพัชรพรรณ  จันทะคัด
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนกลาง(คูเมือง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
215
เด็กหญิงพัชรมัย  ภาษีแก้ว
ป.6
โรงเรียนวัดทรงสุวรรณ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
216
เด็กหญิงพัชริญา  ชุ่มเสนา
ป.6
โรงเรียนวัดบ้านปะเคียบ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
217
เด็กชายพันธ์ศักดิ์  กมลพันธ์
ป.6
โรงเรียนบ้านตะแบงสามัคคี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
218
เด็กหญิงพิจิตรา  จันทองศรี
ป.6
โรงเรียนวัดไพรงาม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
219
เด็กหญิงพิณผกา  กระสังรัมย์
ป.5
โรงเรียนบ้านกระทุ่ม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
220
เด็กหญิงพิมนภา  สร้างนานอก
ป.5
โรงเรียนวัดสุคันธารมย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
221
เด็กหญิงพิมผกา  จิมานัง
ป.6
โรงเรียนบ้านกระทุ่มจานสามัคคี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
222
เด็กหญิงพิมพ์นิภา  เยรัมย์
ป.6
โรงเรียนบ้านปะคำสำโรง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
223
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ปัดสำราญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคูเมือง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
224
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  มงคลชัย
ป.6
โรงเรียนบ้านละกอ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
225
เด็กหญิงพิมพ์วิภา  สังสีแก้ว
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองติ้ว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
226
เด็กหญิงพิมลกานต์  กะการดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคูเมือง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
227
เด็กชายพิรพัฒน์  ศรีอุดม
ป.5
โรงเรียนบ้านหัวฝาย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
228
เด็กหญิงพิริศา  สีสุมา
ป.4
โรงเรียนบ้านหัวขัว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
229
เด็กหญิงพิสมัย  พลพงษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านซาดศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
230
เด็กหญิงพิสมัย  รสไธสง
ป.4
โรงเรียนบ้านหัวขัว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
231
เด็กชายพีรพงค์  บัวนิล
ป.6
โรงเรียนบ้านตาโหงก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
232
เด็กชายพีรยุทธ์  จิรโรจนทิพย์
ป.6
โรงเรียนวัดสุวรรณาราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
233
เด็กชายพุฒิพงศ์  ภูเยี่ยมจิตร
ป.6
โรงเรียนบ้านจิก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
234
เด็กหญิงพุทธิพร  จุลละศรี
ป.3
โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
235
เด็กหญิงพุธมาศ  มหันต์
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าม่วง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
236
เด็กชายเพชรรัตน์  สอนไธสง
ป.6
โรงเรียนบ้านดงย่อ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
237
เด็กหญิงแพรวพรรณ  กองน้อย
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
238
เด็กหญิงไพลิน  อินทร์วงศ์
ป.6
โรงเรียนบ้านปลัดมุม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
239
เด็กหญิงภรปภัช  สารบรรณ์
ป.4
โรงเรียนวัดสระบัว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
240
เด็กหญิงภัทรธิดา  อีสา
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
241
เด็กหญิงภัทรลดา  มืดอินทร์
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขมาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
242
เด็กหญิงภัทรวดี  เจริญผล
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองกับ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
243
เด็กชายภัทรวุฒิ  สุขเกษม
ป.5
โรงเรียนบ้านตามา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
244
เด็กหญิงภัทร์สิริรักษ์  อุ่นทานนท์
ป.3
โรงเรียนวัดหงษ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
245
เด็กหญิงภัทราภรณ์  จิตเย็น
ป.6
โรงเรียนวัดวงษ์วารี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
บุรีรัมย์ เขต 4

ณ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
246
เด็กชายภาคภูมิ  ป้องญาติ
ป.4
โรงเรียนบ้านคูบอน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
247
เด็กหญิงภายุรี  เย็นไธสง
ป.6
โรงเรียนวัดธาตุ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
248
เด็กหญิงภารวีย์  โมกศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านเป้า(สุทธิสารอุทิศ)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
249
เด็กหญิงภาวิดา  จรัญพงษ์
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองแวง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
250
เด็กหญิงภาวินี  มาตะยา
ป.6
โรงเรียนวัดวรดิษฐ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
251
เด็กชายภูธเนศ  ไชยไธสง
ป.6
โรงเรียนวัดศรีสุนทร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
252
เด็กชายภูพิพัฒน์  ชุบไธสง
ป.6
โรงเรียนตงศิริราษฎร์อนุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
253
เด็กชายภูฟ้า  เชาวนพุทธิสาร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
254
เด็กชายภูวดล  นามสาย
ป.3
โรงเรียนบ้านปะคำสำโรง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
255
เด็กชายภูษิต  คะเชนรัมย์
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
256
เด็กหญิงมนทิรา  แต่งตั้งรัมย์
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนเพกา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
257
เด็กหญิงมนัสนันท์  พลเยี่ยม
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกสว่าง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
258
เด็กหญิงมิลลิการ์  โยยรัมย์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองเชือก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
259
เด็กชายเมธัส  จริตรัมย์
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวช้าง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
260
เด็กหญิงยลรพา  สังฆะเวช
ป.4
โรงเรียนวัดท่าเรียบ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
261
เด็กหญิงยุพารัตน์  ล้อมไธสง
ป.6
โรงเรียนบ้านซาดหัวหนองแคน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
262
เด็กหญิงเยาวลักษณ์  ทองปลิว
ป.6
โรงเรียนบ้านหญ้าคา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
263
เด็กหญิงรจนากร  เจียมทอง
ป.6
โรงเรียนวัดบ้านปะเคียบ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
264
เด็กชายรฐนนท์  แก้วบัวผัน
ป.6
โรงเรียนวัดสุคันธารมย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
265
เด็กชายรฐนนท์  เฉลิมลาภ
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองขุนพรม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
266
เด็กชายรณชัย  ปฏิธันยธรณ์
ป.6
โรงเรียนวัดบัวทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
267
เด็กหญิงรติกาล  สังฆมณี
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
268
เด็กหญิงรถจนา  พวกไธสง
ป.6
โรงเรียนบ้านคูณสระแก้ว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
269
เด็กหญิงรัชธางค์กูล  สิทธี
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองไผ่ (สตึก)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
270
เด็กชายรัฐภูมิ  ตอรบรัมย์
ป.4
โรงเรียนบ้านคูบอน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
271
เด็กชายรัตนชัย  เชื่อมพิบูลย์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองไผ่ (สตึก)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
272
เด็กหญิงรัตนา  วันทรวง
ป.5
โรงเรียนบ้านหัวขัว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
273
เด็กหญิงรัตนาพร  ใยนนท์
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
274
เด็กหญิงรุ่งฤดี  แป๊ะหมื่นไว
ป.3
โรงเรียนวัดหงษ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
275
เด็กหญิงรุ่งลาวัลย์  สุดแสน
ป.5
โรงเรียนบ้านสระปะคำถาวร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
276
เด็กชายโรจนศักดิ์  เบี้ยไธสง
ป.6
โรงเรียนวัดท่าเยี่ยม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
277
เด็กหญิงลดาวัลย์  อิสสัยยะ
ป.6
โรงเรียนบ้านสตึก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
278
เด็กชายลิปปนันท์  ยอรัมย์
ป.6
โรงเรียนบ้านดงพลอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
279
เด็กหญิงเลนดา  เรืองไพศาล
ป.5
โรงเรียนวัดหงษ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
280
เด็กหญิงวชิรญา  อ้นไธสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
บุรีรัมย์ เขต 4

ณ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
281
เด็กหญิงวนิดา  พรมวงศ์
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าเรือ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
282
เด็กชายวรฉัตร  ขจัดโรคา
ป.3
โรงเรียนบ้านละกอ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
283
เด็กหญิงวรนุช  ศรีพุฒ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแคนดง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
284
เด็กหญิงวรรณวิสา  วงศ์คำ
ป.4
โรงเรียนบ้านท่าเรือ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
285
เด็กหญิงวรรณษา  ศาลางาม
ป.5
โรงเรียนบ้านเสม็ด(สถาปัตย์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
286
เด็กหญิงวรรณิภา  นาคำศร
ป.4
โรงเรียนบ้านคูบอน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
287
เด็กหญิงวรรษชล  มาลาศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
288
เด็กชายวรวิช  เติมตัวรัมย์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
289
เด็กชายวรากรณ์  ทองสถิตย์
ป.6
โรงเรียนบ้านเขว้า
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
290
เด็กหญิงวรินยุพา  ภูศรี
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านนาแพง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
291
เด็กหญิงวริศรา  ฉะเริงรัมย์
ป.6
โรงเรียนบ้านดงพลอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
292
เด็กหญิงวริศรา  สุวรรณสังโส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
293
เด็กหญิงวริษฐา  มากมน
ป.3
โรงเรียนวัดหงษ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
294
เด็กชายวัชรพล  ชัยสุข
ป.6
โรงเรียนบ้านคูบัว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
295
เด็กหญิงวัชรภา  คำปะทา
ป.4
โรงเรียนบ้านละกอ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
296
เด็กชายวัฒนา  จันทพันธ์
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวฝาย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
297
เด็กหญิงวัลภา  ค่ำติรัมย์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองนางดำ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
298
เด็กหญิงวาศิณี  อินสำราญ
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองบัวเจ้าป่า
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
299
เด็กหญิงวิชุดา  ดำริห์
ป.6
โรงเรียนบ้านดงพลอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
300
เด็กชายวิทยากร  ปักเคทา
ป.6
โรงเรียนวัดบัวทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
301
เด็กหญิงวิธาดา  บุญทักษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านแดง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
302
เด็กหญิงวิภารัตน์  สืบเพ็ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคูเมือง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
303
เด็กหญิงวิภาวรรณ  เลือดกระโทก
ป.3
โรงเรียนบ้านพงแขม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
304
เด็กหญิงวิระดา  พลมีศักดิ์
ป.5
โรงเรียนบ้านหัวฝาย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
305
เด็กหญิงวิไลพร  วงศ์อามาตย์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองม่วง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
306
เด็กชายวีรชน  ล้วนกล้า
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
307
เด็กชายวีรพงศ์  อินมะณี
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองติ้ว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
308
เด็กหญิงวีริศรา  ใสะสะอาด
ป.4
โรงเรียนบ้านพงแขม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
309
เด็กชายศรันย์  มุ้งงาม
ป.6
โรงเรียนบ้านโศกนาคท่าม่วง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
310
เด็กหญิงศศิกานต์  อินทะวงศ์
ป.6
โรงเรียนไตรคามศรีอนุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
311
เด็กชายศศิชา  สุระถาวร
ป.6
โรงเรียนบ้านยางนกคู่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
312
เด็กหญิงศศินันทา  เต็นรัมย์
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขมาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
313
เด็กหญิงศศินิภา  สร้อยจิตร
ป.6
โรงเรียนวัดบ้านปะเคียบ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
314
เด็กหญิงศศิประภา  ชะโลมรัมย์
ป.6
โรงเรียนบ้านปลัดมุม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
315
เด็กหญิงศศิวรรณ  ฐิติมโนวงศ์
ป.6
โรงเรียนบ้านดงพลอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
บุรีรัมย์ เขต 4

ณ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
316
เด็กหญิงศานันสินี  คอนเพ็ชร
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนค้อ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
317
เด็กหญิงศินีนาถ  หอมเนียม
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองใหญ่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
318
เด็กหญิงศิรภัทร  บุญแผน
ป.6
โรงเรียนวัดอิสาณ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
319
เด็กหญิงศิริกัญญา  พลพันธ์
ป.6
โรงเรียนบ้านวังปลัด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
320
เด็กหญิงศิรินทรา  เลิศยะโส
ป.6
โรงเรียนบ้านตามา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
321
เด็กหญิงศิริรัตน์  เช่นรัมย์
ป.5
โรงเรียนบ้านกระทุ่ม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
322
เด็กหญิงศิริลักษณ์  สุทธิโส
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าม่วง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
323
เด็กหญิงศิริวรรณ  แจ่มเที่ยงตรง
ป.5
โรงเรียนบ้านหัวฝาย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
324
เด็กหญิงศิริวรรณ  อินสำราญ
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนธาตุ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
325
เด็กชายศิวนานนท์  หมั่นอุส่าห์
ป.4
โรงเรียนวัดทรงสุวรรณ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
326
เด็กหญิงศุจิตา  ลาดศิลา
ป.5
โรงเรียนบ้านโนนเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
327
เด็กชายศุภชัย  ศรีภา
ป.6
โรงเรียนวัดสระบัว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
328
เด็กชายศุภโชค  พันล้อมโส
ป.6
โรงเรียนบ้านสวายสอ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
329
เด็กชายศุภฤกษ์  สุขดา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
330
เด็กชายศุภสัณฑ์  ปกพันธ์
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองเรือ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
331
เด็กหญิงศุภาวรรณ์  ทองพราว
ป.3
โรงเรียนบ้านหนองติ้ว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
332
เด็กชายสรวิชญ์  ยอดสุรินทร์
ป.5
โรงเรียนบ้านตามา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
333
เด็กชายสรวิชญ์  สำรวมจิต
ป.6
โรงเรียนบ้านตามา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
334
เด็กหญิงสรัญญา  อังกูรภัทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคูเมือง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
335
เด็กชายสวราชย์  ด้วงพร้อม
ป.6
โรงเรียนบ้านตามา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
336
เด็กหญิงสาวิณี  โมกไธสง
ป.6
โรงเรียนวัดโพธิ์ชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
337
เด็กหญิงสาวิตรี  ภายไธสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
338
เด็กชายสิทธิกร  เนียนไธสง
ป.6
โรงเรียนวัดท่าเยี่ยม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
339
เด็กชายสิทธินนท์  นาคพิมพิ์
ป.5
โรงเรียนบ้านคูบอน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
340
เด็กหญิงสิรภัทร  วิศิษฎ์ศิลป์
ป.5
โรงเรียนบ้านหัวขัว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
341
เด็กหญิงสิราวรรณ  พลอาจ
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
342
เด็กหญิงสิริกร  โค้งอาภาส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
343
เด็กหญิงสิรินทร  คำยาง
ป.6
โรงเรียนบ้านพรสำราญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
344
เด็กหญิงสิรินยา  ขุนนามวงษ์
ป.4
โรงเรียนบ้านเสม็ด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
345
เด็กชายสิริภาส  สีเขียว
ป.3
โรงเรียนวัดหงษ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
346
เด็กหญิงสุณิสา  ชาลี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคูเมือง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
347
เด็กหญิงสุดารัตน์  ชัยชนะ
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
348
เด็กหญิงสุดารัตน์  อุปเทห์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองหญ้าคา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
349
เด็กหญิงสุทธิดา  โคตไสยา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคูเมือง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
350
เด็กชายสุทธินันท์  ปักเคทาติ
ป.6
โรงเรียนบ้านตูม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
บุรีรัมย์ เขต 4

ณ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
351
เด็กชายสุทธิพงศ์  ทองสาย
ป.4
โรงเรียนวัดทรงสุวรรณ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
352
เด็กหญิงสุธาริณี  ผาสุขสม
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองเรือ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
353
เด็กหญิงสุนันทินี  สุภาพัน
ป.6
โรงเรียนวัดราษฎร์สามัคคี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
354
เด็กหญิงสุนิตฐา  สุพศร
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
355
เด็กหญิงสุปราณี  เนตรนัตตา
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าเรือ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
356
เด็กหญิงสุพรรณี  ออดไธสง
ป.6
โรงเรียนวัดธรรมประสิทธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
357
เด็กหญิงสุพิชตา  แก้วธานี
ป.4
โรงเรียนบ้านสระบัว(คูเมือง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
358
เด็กหญิงสุภาพร  ไขแสง
ป.6
โรงเรียนบ้านกระสัง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
359
เด็กหญิงสุภาพร  วิศิษฎ์ศิลป์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
360
เด็กหญิงสุภารักษ์  เจริญพันธู์วงศ์
ป.5
โรงเรียนวัดหงษ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
361
เด็กชายสุเมธ  มีพิษ
ป.6
โรงเรียนบ้านสาวเอ้
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
362
เด็กชายสุรเดช  ฤทธิ์ไธสง
ป.5
โรงเรียนวัดสระบัว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
363
เด็กชายสุรเดช  อุดสม
ป.5
โรงเรียนบ้านโจด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
364
เด็กชายสุรศักดิ์  เส้นตรง
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวฝาย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
365
เด็กหญิงสุรัตน์ดา  อุททาแสง
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแคน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
366
เด็กหญิงสุรีรัตน์  ขจัดโรคา
ป.6
โรงเรียนบ้านละกอ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
367
เด็กชายสุวิชา  ยอดสุรินทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองปลาแดก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
368
เด็กชายสุวิสันต์  ช่อชู
ป.6
โรงเรียนบ้านสตึก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
369
เด็กหญิงเสาวลักษณ์  กองรัมย์
ป.6
โรงเรียนบ้านสระกอไทร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
370
เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  โยรัมย์
ป.6
โรงเรียนบ้านตามา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
371
เด็กหญิงหฤทัย  สีเขียว
ป.5
โรงเรียนบ้านยางน้ำใส
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
372
เด็กหญิงอจลญา  เลิศไธสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
373
เด็กชายอดิศร  ไกรจันทร์
ป.3
โรงเรียนบ้านเพียแก้ว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
374
เด็กหญิงอทิตญา  สลาพิมพ์
ป.3
โรงเรียนวัดหงษ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
375
เด็กหญิงอธิพร  หนองเหล็ก
ป.6
โรงเรียนบ้านดงเค็ง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
376
เด็กหญิงอนัญญา  ศิลปกอบ
ป.6
โรงเรียนวัดศรีสุนทร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
377
เด็กชายอนิรุทธ์  ปัตตังทานัง
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองดุมหัวช้าง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
378
เด็กชายอนุชา  โนนตะชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
379
เด็กหญิงอนุธิดา  แพทย์มด
ป.6
โรงเรียนบ้านนาลาว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
380
เด็กชายอบูดี้  เรืองไพศาล
ป.3
โรงเรียนวัดหงษ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
381
เด็กหญิงอภัสรา  ยีรมย์
ป.4
โรงเรียนบ้านพงแขม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
382
เด็กชายอภิชัย  น่วมไธสง
ป.6
โรงเรียนวัดสมณาวาส
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
383
เด็กหญิงอภิญญา  ใจเที่ยง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
384
เด็กหญิงอภิญญา  ทองโกย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคูเมือง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
385
เด็กหญิงอภิญญา  หนองนา
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกก่อง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
บุรีรัมย์ เขต 4

ณ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
386
เด็กชายอภิรักษ์  สุวรรณแหวน
ป.6
โรงเรียนวัดเทพประดิษฐ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
387
เด็กชายอภิวัฒน์  สายบุญมี
ป.6
โรงเรียนบ้านสระบัว(คูเมือง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
388
เด็กชายอภิสิทธิ์  ศรีสุข
ป.5
โรงเรียนบ้านเสม็ด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
389
เด็กชายอภิสิทธิ์  แสนบาง
ป.6
โรงเรียนบ้านสตึก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
390
เด็กหญิงอรณิชา  แพนแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านคูบอน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
391
เด็กหญิงอรทัย  เกิดผล
ป.6
โรงเรียนบ้านปรือเกียน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
392
เด็กหญิงอรปรียา  เมธาวชิรกุล
ป.6
โรงเรียนบ้านดงพลอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
393
เด็กหญิงอรพินทุ์  อินกอง
ป.3
โรงเรียนวัดธาตุ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
394
เด็กชายอรรถชัย  สาลีงาม
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกเมือง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
395
เด็กหญิงอรอุมา  สิงห์สวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
396
เด็กหญิงอรัญญา  จักษุทิพย์
ป.6
โรงเรียนบ้านดอนตูม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
397
เด็กหญิงอริศรา  งามมั่ง
ป.6
โรงเรียนบ้านกอกโคกวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
398
เด็กหญิงอัจฉรา  สินธุ์สิริวัตร
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองยาง-หนองจาน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
399
เด็กหญิงอัญชริฎา  พุงไธสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
400
เด็กหญิงอัญญารัตน์  หาญธิติภูวดล
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ์ (ต.ม.ธ.ก.ุรุ่น 7 อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
401
เด็กชายอัมฤทธิ์  วงศ์ใหญ่
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
402
เด็กชายอัษฎายุธ  หลิดชิววงศ์
ป.6
โรงเรียนจุฬางกูรวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
403
เด็กชายอัษฎาวุฒิ  นิลรัตน์
ป.6
โรงเรียนวัดหงษ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
404
เด็กชายอัษฎาวุธ  ทางคะพิษ
ป.6
โรงเรียนบ้านเมืองแก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
405
เด็กหญิงอาทิตยา  ทองอนงค์
ป.4
โรงเรียนบ้านคูบอน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
406
เด็กหญิงอาทิตยา  บุตรชุมแสง
ป.6
โรงเรียนบ้านตามา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
407
เด็กหญิงอาทิตยา  ศาลางาม
ป.6
โรงเรียนบ้านปอแดง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
408
เด็กชายอานุภาพ  สามารถ
ป.6
โรงเรียนบ้านกระทุ่ม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
409
เด็กหญิงอาริศรา  มะลิซ้อน
ป.6
โรงเรียนบ้านตามา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
410
เด็กหญิงอาริสา  เที่ยงธรรม
ป.5
โรงเรียนบ้านกระทุ่ม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
411
เด็กหญิงอุไรวรรณ  มนัสศิลา
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองเรือ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
412
เด็กชายเอกณัฐ  คำพรมมี
ป.3
โรงเรียนบ้านดงย่อ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
บุรีรัมย์ เขต 4

ณ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
413
เด็กหญิงกนกวรรณ  บัวพรม
ม.3
โรงเรียนบ้านปลัดมุม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
414
เด็กหญิงกมลชนก  เชิงหอม
ม.2
โรงเรียนบ้านสระกุด
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
415
เด็กหญิงกมลพรรณ  บุญเศษ
ม.3
โรงเรียนบ้านบุ่งเบา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
416
เด็กชายกฤตเมธ  วันคำ
ม.3
โรงเรียนบ้านคูณสระแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
417
เด็กหญิงกฤติมาภรณ์  สองสี
ม.1
โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
418
เด็กหญิงกัญกานต์  ภักดิ์สูงเนิน
ม.2
โรงเรียนบ้านหัวฝาย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
419
เด็กหญิงกาญจนา  สืบรัมย์
ม.2
โรงเรียนบ้านหนองติ้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
420
เด็กชายกิตติศักดิ์  ราชสมบุตร
ม.3
โรงเรียนวัดสระบัว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
421
เด็กชายกิตติศักดิ์  รินไธสง
ม.3
โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ์ (ต.ม.ธ.ก.ุรุ่น 7 อนุสรณ์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
422
เด็กหญิงกีรติ  จิตรนอก
ม.1
โรงเรียนวัดสระบัว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
423
นางสาวกุสุมา  ศิริสุข
ม.3
โรงเรียนบ้านกระสัง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
424
นางสาวกุสุมา  สาวะบุญ
ม.3
โรงเรียนวัดบัวทอง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
425
เด็กชายเกรียงไกร  ทัศเที่ยง
ม.3
โรงเรียนบ้านโคกกุง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
426
นางสาวเกศดา  ราชธรรมมา
ม.3
โรงเรียนบ้านหนองแวง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
427
เด็กหญิงเกษราภรณ์  ชาติรัมย์
ม.2
โรงเรียนบ้านหัวขัว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
428
เด็กชายคมสันต์  บุตรงาม
ม.2
โรงเรียนบ้านซาดหัวหนองแคน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
429
เด็กหญิงจรัลรัตน์  คำเหลา
ม.3
โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
430
นายจักรวาล  สวยรูป
ม.3
โรงเรียนบ้านสาวเอ้
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
431
เด็กหญิงจันทรรัตน์  ฮวดศรี
ม.2
โรงเรียนบ้านโนนยาง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
432
เด็กหญิงจารุกร  นามสอน
ม.2
โรงเรียนชุมชนบ้านนาแพง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
433
เด็กหญิงจารุภัทร  สังสีแก้ว
ม.1
โรงเรียนบ้านซาดหัวหนองแคน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
434
เด็กหญิงจารุวรรณ  ฉลองภาค
ม.3
โรงเรียนวัดท่าเรียบ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
435
เด็กหญิงจิระนันทร์  ประเสริฐ
ม.3
โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
436
เด็กหญิงจิราพร  แก้วบ่อ
ม.3
โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
437
เด็กหญิงจิรารัตน์  มงคลจินดาโชติ
ม.2
โรงเรียนบ้านโนนยาง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
438
เด็กหญิงจิราลักษณ์  สีสุมา
ม.2
โรงเรียนบ้านหัวขัว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
439
นางสาวจุฑามาศ  มณีศรี
ม.3
โรงเรียนบ้านหนองแวง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
440
เด็กหญิงจุติมาพร  บุญสอน
ม.1
โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
441
เด็กชายจุราวัฒน์  สำเริงไธสง
ม.1
โรงเรียนวัดสุคันธารมย์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
442
เด็กชายเจตชฎา  เรียบไธสง
ม.2
โรงเรียนบ้านโนนยาง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
443
เด็กหญิงชญานิน  เดชกุลรัมย์
ม.1
โรงเรียนบ้านหนองติ้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
444
เด็กชายชนะศักดิ์  ม่ันชาติ
ม.1
โรงเรียนวัดหงษ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
445
นางสาวชนาพร  เหมือนสิงห์
ม.3
โรงเรียนบ้านเขว้า
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
446
เด็กหญิงชนาภา  แก้วโสภา
ม.3
โรงเรียนบ้านหนองเชือก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
447
เด็กหญิงชยามร  ศุภะสาร
ม.3
โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
บุรีรัมย์ เขต 4

ณ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
448
เด็กหญิงชยุดา  กล้านา
ม.2
โรงเรียนวัดสระบัว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
449
เด็กหญิงชลธิชา  มาน้ำเที่ยง
ม.3
โรงเรียนบ้านเมืองแก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
450
เด็กหญิงชลธิชา  วงศ์อำมาตย์
ม.2
โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
451
เด็กหญิงชลลดา  บุญแย้ม
ม.3
โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
452
เด็กชายณัฐชัย  เบ็ญมาศ
ม.3
โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
453
นางสาวณัฐนิชา  กำหัวเรือ
ม.3
โรงเรียนบ้านหัวขัว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
454
เด็กหญิงณัฐนิชา  เชยรัมย์
ม.3
โรงเรียนบ้านหนองใหญ่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
455
เด็กชายณัฐพล  เที่ยงธรรม
ม.2
โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
456
เด็กหญิงณัฐริกา  แต้มสุด
ม.3
โรงเรียนบ้านหนองติ้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
457
เด็กหญิงณัฐลิกา  ชาวดร
ม.3
โรงเรียนวัดฤๅษีสถิต
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
458
เด็กชายณัฐวุฒิ  พุดจีบ
ม.3
โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
459
เด็กหญิงทิยดา  คุณชาติ
ม.1
โรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่น
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
460
เด็กชายธนภัทร  วงศ์ศิริ
ม.1
โรงเรียนบ้านหัวฝาย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
461
เด็กหญิงธนัญญา  ฟักทับทิม
ม.3
โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
462
เด็กชายธนากร  เหมือยไธสง
ม.3
โรงเรียนบ้านโคกกุง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
463
นางสาวธัญจิรา  เลไธสง
ม.3
โรงเรียนบ้านหัวขัว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
464
เด็กหญิงธัญญรัตน์  ทรัพย์มาก
ม.1
โรงเรียนบ้านซาดหัวหนองแคน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
465
นายธีรวัฒน์  แสงเกษม
ม.3
โรงเรียนวัดบัวทอง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
466
นายนพพล  กลางสวัสดิ์
ม.3
โรงเรียนวัดสุคันธารมย์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
467
เด็กหญิงนพรัตน์  ชิณภา
ม.2
โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
468
เด็กชายนพรัตน์  สุดสังข์
ม.1
โรงเรียนวัดสระบัว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
469
เด็กหญิงนภสร  วงศ์เมือง
ม.2
โรงเรียนบ้านโนนยาง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
470
เด็กชายนภัสกร  คะดีเวียง
ม.2
โรงเรียนบ้านหัวฝาย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
471
เด็กหญิงนริศรา  หงษ์สุด
ม.2
โรงเรียนไตรคามศรีอนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
472
เด็กหญิงนวีพร  แสนสุดตา
ม.1
โรงเรียนบ้านซาดหัวหนองแคน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
473
เด็กหญิงนิตยา  สิมวิเศษ
ม.1
โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
474
เด็กหญิงบงกช  ท้าวเครือ
ม.3
โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
475
เด็กหญิงเบญจวรรณ  ชัยลิ้นฟ้า
ม.3
โรงเรียนบ้านหนองบัว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
476
เด็กหญิงเบญญา  สุริยะ
ม.3
โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
477
เด็กชายปกรณ์  อยู่เส็ง
ม.1
โรงเรียนวัดหงษ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
478
เด็กชายปฎิภาณ  ประกอบกิจ
ม.3
โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ์ (ต.ม.ธ.ก.ุรุ่น 7 อนุสรณ์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
479
เด็กหญิงปนิตา  ศรีหามายา
ม.1
โรงเรียนบ้านหัวขัว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
480
เด็กหญิงปรียาวลี  น้อยพรม
ม.3
โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
481
นางสาวปานชีวา  คูสำโรง
ม.3
โรงเรียนบ้านซาดหัวหนองแคน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
482
เด็กหญิงปาหนัน  สืบเทพ
ม.3
โรงเรียนบ้านสาวเอ้
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
บุรีรัมย์ เขต 4

ณ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
483
เด็กหญิงปิยะธิดา  พรหมสาขา ณ สกลนคร
ม.2
โรงเรียนบ้านหัวขัว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
484
เด็กหญิงเปรมยุดา  ลิตรไธสง
ม.3
โรงเรียนวัดท่าเรียบ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
485
เด็กหญิงพรธิดา  มีรัตน์
ม.2
โรงเรียนบ้านหัวฝาย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
486
เด็กหญิงพรพิมล  เสนาซุย
ม.2
โรงเรียนบ้านหัวขัว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
487
เด็กหญิงพรรณิภา  นามาก
ม.2
โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
488
เด็กหญิงพรรพัสษา  จันโท
ม.1
โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
489
เด็กหญิงพฤกษาสวรรค์  มหาชะโล
ม.2
โรงเรียนบ้านซาดหัวหนองแคน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
490
เด็กหญิงพฤกษาสวรรค์  มหาชะโล
ม.2
โรงเรียนบ้านซาดหัวหนองแคน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
491
เด็กหญิงพัชราภา  บุญเทศ
ม.3
โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
492
เด็กหญิงพิมพกานต์  ยิ่งนอก
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองหญ้าคา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
493
เด็กชายพีรภัทร์  ผาสุขล้ำ
ม.2
โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
494
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  หมื่นพรม
ม.1
โรงเรียนชุมชนบ้านนาแพง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
495
เด็กชายภัชระ  รัตนวรรณ
ม.3
โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
496
เด็กชายภานุพงศ์  ฉ่ำไธสง
ม.3
โรงเรียนวัดสระบัว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
497
เด็กชายภานุมาศ  ปัดไธสง
ม.3
โรงเรียนชุมชนบ้านนาแพง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
498
เด็กหญิงภาวรินทร์  ล่อดงบัง
ม.3
โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
499
เด็กชายภูริ  สายกระสุน
ม.1
โรงเรียนบ้านหนองเชือก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
500
นางสาวเภาพิลาศ  พนมเขต
ม.3
โรงเรียนบ้านหนองแวง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
501
เด็กหญิงมนตรา  จิตรัมย์
ม.3
โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
502
เด็กหญิงมนทิรา  ศรีตะวัน
ม.2
โรงเรียนบ้านโนนยาง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
503
นางสาวมนัสทิพย์  ยาวรัมย์
ม.3
โรงเรียนบ้านหนองแวง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
504
เด็กชายมลธกาล  สีระบุตร
ม.3
โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
505
เด็กหญิงมัสนิกา  แทนแก้ว
ม.3
โรงเรียนบ้านชุมแสง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
506
เด็กหญิงมานิตา  แสงใส
ม.1
โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
507
เด็กหญิงเมษยา  พลรักษา
ม.2
โรงเรียนบ้านหัวขัว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
508
นางสาวรพีพรรณ  เอียการนา
ม.3
โรงเรียนบ้านซาดหัวหนองแคน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
509
นางสาวรัชนก  ศรีมหาพรม
ม.3
โรงเรียนบ้านหัวขัว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
510
นายรัตนชัย  วันทรวง
ม.3
โรงเรียนบ้านหัวขัว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
511
เด็กหญิงรัตนา  ชัยอินศูนย์
ม.3
โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
512
นางสาวรัตนา  พงษ์ศรี
ม.3
โรงเรียนบ้านเมืองแก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
513
เด็กหญิงรินธิญากร  พันธ์ุดี
ม.2
โรงเรียนวัดบ้านปะเคียบ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
514
เด็กหญิงรุจิรา  แสนบุดดี
ม.1
โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
515
เด็กชายเรืองยศ  อินทวี
ม.1
โรงเรียนบ้านหัวฝาย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
516
เด็กหญิงลัดดา  บำรุงศิลป์
ม.2
โรงเรียนบ้านโนนยาง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
517
เด็กชายวสันต์  ปัจฉิมมา
ม.2
โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
บุรีรัมย์ เขต 4

ณ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
518
เด็กชายวัฒนา  พวงศรี
ม.3
โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
519
เด็กหญิงวาสนา  ทองแสง
ม.3
โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
520
เด็กหญิงวิจิตรา  ทะลาลัย
ม.3
โรงเรียนบ้านสาวเอ้
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
521
เด็กหญิงวิชชุดา  สุมา
ม.3
โรงเรียนบ้านสระกุด
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
522
เด็กชายวิทยายุทธ  ดินไธสง
ม.2
โรงเรียนบ้านซาดหัวหนองแคน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
523
เด็กชายวิริยะศักดิ์  กลิ่นหอม
ม.3
โรงเรียนวัดสระบัว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
524
เด็กหญิงวิไลพร  ภักดีนัน
ม.3
โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
525
เด็กชายวีระศักดิ์  กาแดง
ม.2
โรงเรียนบ้านหัวฝาย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
526
เด็กหญิงศศิธร  อารมณ์สวะ
ม.2
โรงเรียนบ้านปลัดมุม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
527
นางสาวศศิประภา  เจริญรัมย์
ม.3
โรงเรียนบ้านหัวช้าง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
528
เด็กหญิงศศิวิมล  เสามั่น
ม.2
โรงเรียนบ้านสระกุด
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
529
เด็กหญิงศิริญากร  สงครินทร์
ม.3
โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
530
เด็กหญิงศิริวรรณภรณ์  สลีอ่อน
ม.3
โรงเรียนบ้านหัวฝาย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
531
เด็กหญิงศุภาวรรณ  ัจันโท
ม.3
โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
532
นางสาวศุภิสรา  ดำรงค์ชาติ
ม.3
โรงเรียนไตรคามศรีอนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
533
นายสรไกร  หม้ายหวัน
ม.3
โรงเรียนบ้านโนนยาง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
534
นางสาวสวรส  มาขุมเหล็ก
ม.3
โรงเรียนบ้านโคกสิงห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
535
เด็กชายสหรัถ  บุษบงค์
ม.3
โรงเรียนบ้านคูบัว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
536
เด็กหญิงสุกัญญา  ทูลไธสง
ม.2
โรงเรียนวัดสุคันธารมย์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
537
เด็กหญิงสุกัญญา  หลงศรีภูมิ
ม.2
โรงเรียนบ้านหัวขัว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
538
เด็กหญิงสุกัญญา  อ้นไธสง
ม.1
โรงเรียนวัดสระบัว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
539
เด็กหญิงสุจิตรา  พรมมา
ม.3
โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
540
เด็กหญิงสุดารัตน์  แต้มสีคราม
ม.2
โรงเรียนบ้านหัวขัว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
541
นางสาวสุนันทา  แก้วระวัง
ม.3
โรงเรียนบ้านหัวช้าง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
542
เด็กหญิงสุพัตรา  ภูมิศาสตร์
ม.1
โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
543
เด็กหญิงสุภาภรณ์  สุขประเสริฐ
ม.3
โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
544
เด็กหญิงสุภาวดี  แก้วกล้า
ม.2
โรงเรียนบ้านหนองเชือก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
545
เด็กหญิงสุริษา  โจมรัมย์
ม.3
โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
546
เด็กหญิงสุวนันท์  จันทร์เหลือง
ม.3
โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
547
เด็กชายเสกสรรค์  พุทธศรี
ม.3
โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
548
เด็กหญิงอนุสรา  แคไธสง
ม.3
โรงเรียนบ้านเพียแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
549
เด็กหญิงอมรรัตน์  นรสาร
ม.2
โรงเรียนบ้านสระกุด
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
550
นางสาวอมรรัตน์  เนยไธสง
ม.3
โรงเรียนบ้านหัวขัว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
551
เด็กหญิงอรปรีดา  สิงห์สวัสดิ์
ม.3
โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
552
เด็กหญิงอรปรียา  ภาษี
ม.3
โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
บุรีรัมย์ เขต 4

ณ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
553
เด็กชายอัฐพงศ์  โพธิ์วัง
ม.3
โรงเรียนบ้านหัวฝาย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
554
เด็กชายอัมรินทร์  อะช่วยรัมย์
ม.1
โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
555
เด็กหญิงอารยา  แก้วกระจ่าง
ม.3
โรงเรียนวัดท่าเยี่ยม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
556
นางสาวอารียา  ศรีมหาพรม
ม.3
โรงเรียนบ้านหัวขัว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
557
นางสาวไอริณ  นามอินทร์
ม.3
โรงเรียนบ้านซาดหัวหนองแคน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
บุรีรัมย์ เขต 4

ณ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
ห้องสอบที่
 18
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
558
เด็กหญิงกนกกานต์  ถาวร
ป.6
โรงเรียนบ้านกระทุ่ม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
559
เด็กหญิงกนกขวัญ  ก่อแก้ว
ป.5
โรงเรียนบ้านตามา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
560
เด็กหญิงกนกพร  ผลจันทร์
ป.4
โรงเรียนวัดสระบัว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
561
เด็กหญิงกนกวรรณ  วงษ์รัมย์
ป.5
โรงเรียนบ้านซาดหัวหนองแคน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
562
เด็กหญิงกนกวรรณ  ศรีคุณ
ป.4
โรงเรียนบ้านหัวขัว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
563
เด็กหญิงกนกอร  จวบรัมย์
ป.6
โรงเรียนบ้านดงพลอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
564
เด็กหญิงกนต์รพี  ชนะค้า
ป.4
โรงเรียนวัดสระบัว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
565
เด็กหญิงกมลวรรณ  กรองชัย
ป.6
โรงเรียนบ้านโจด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
566
เด็กหญิงกฤติญาพร  เจือไธสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
567
เด็กหญิงกฤติมา  อันทุ
ป.4
โรงเรียนบ้านคูบอน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
568
เด็กหญิงกฤษณา  พวงชุมพู
ป.3
โรงเรียนบ้านดงย่อ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
569
เด็กหญิงกัญญารัตน์  ฉายาวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
570
เด็กหญิงกัญญาวีร์  โมกศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
571
เด็กหญิงกัลยรัตน์  อินทร์สำราญ
ป.6
โรงเรียนบ้านสำโรงพิมาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
572
เด็กหญิงกัลยา  สุริโย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
573
เด็กหญิงกุลจิรา  ทวีสุข
ป.6
โรงเรียนบ้านกระทุ่ม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
574
เด็กหญิงกุลณัฐ  รัตนวงค์
ป.3
โรงเรียนบ้านโนนธาตุ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
575
เด็กหญิงกุลธิดา  อินธิสาน
ป.6
โรงเรียนบ้านพงแขม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
576
เด็กหญิงเกศรินทร์  แสงคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
577
เด็กหญิงเกสรา  กอแก้ว
ป.3
โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
578
เด็กชายโกสินทร์  ยอรัมย์
ป.6
โรงเรียนบ้านดงพลอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
579
เด็กหญิงขวัญข้าว  รักมณี
ป.4
โรงเรียนวัดหงษ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
580
เด็กหญิงขวัญจิรา  ลอยหมื่นไว
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขมาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
581
เด็กหญิงขวัญฤทัย  สุอังควาทิน
ป.6
โรงเรียนบ้านปากช่องสนามชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
582
เด็กชายเขมทัต  จักษุทิพย์
ป.4
โรงเรียนวัดหงษ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
583
เด็กชายคชาเทพ  หมั่นอุตสาห์
ป.6
โรงเรียนบ้านซาดศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
584
เด็กชายคมสัน  ยันไธสง
ป.3
โรงเรียนวัดธาตุ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
585
เด็กหญิงคลิมา  ยิ่งรัมย์
ป.6
โรงเรียนบ้านปะคำสำโรง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
586
เด็กหญิงจริยา  ศรีชัยมูล
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองบัว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
587
เด็กหญิงจริยาภรณ์  จุไธสง
ป.6
โรงเรียนวัดสระบัว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
588
เด็กหญิงจรีนันท์  เกิดกล้า
ป.4
โรงเรียนวัดหงษ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
589
เด็กชายจักรเพชร  ทองแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านสระบัว(คูเมือง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
590
เด็กหญิงจันทร์จิรา  จันทร์เหลือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแคนดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
591
เด็กชายจารุพร  แก้วกั้น
ป.5
โรงเรียนบ้านโคกสิงห์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
592
เด็กหญิงจิดาภา  ประเสริฐสังข์
ป.4
โรงเรียนวัดหงษ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
บุรีรัมย์ เขต 4

ณ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
ห้องสอบที่
 19
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
593
เด็กชายจิตรกร  ทองแดง
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองดุม(สตึก)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
594
เด็กหญิงจินดารัตน์  จันภิรมย์
ป.6
โรงเรียนบ้านคูบอน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
595
เด็กหญิงจิรภิญญา  ด้ายกลาง
ป.4
โรงเรียนวัดทรงสุวรรณ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
596
เด็กหญิงจีรนันท์  นันทพันธ์
ป.6
โรงเรียนบ้านโศกนาคท่าม่วง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
597
เด็กหญิงจีรนันท์  ยุบไธสง
ป.6
โรงเรียนวัดทรงสุวรรณ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
598
เด็กหญิงจีรนันท์  ศรีคง
ป.5
โรงเรียนวัดทรงสุวรรณ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
599
เด็กหญิงจุฬารัตน์  ปิตะรังศรี
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านนาแพง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
600
เด็กชายเจตดิลก  เกษไธสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
601
เด็กหญิงเจนจิรา  เกษมสุข
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองบัวเจ้าป่า
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
602
เด็กชายเจษฎา  พลนงค์
ป.6
โรงเรียนวัดธาตุ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
603
เด็กชายเจษฎา  เพียรไธสง
ป.3
โรงเรียนวัดธาตุ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
604
เด็กชายเจษฎา  เพียรไธสง
ป.6
โรงเรียนบ้านคูณสระแก้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
605
เด็กชายเจษฎา  ศาลางาม
ป.6
โรงเรียนบ้านปลัดมุม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
606
เด็กชายเจษฎา  อุปทุม
ป.4
โรงเรียนบ้านคูบอน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
607
เด็กชายเจษฎากร  รักมณี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
608
เด็กหญิงฉายสิริ  กุงไธสง
ป.6
โรงเรียนบ้านเพียแก้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
609
เด็กชายเฉลิมชัย  ชมภู
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
610
เด็กชายเฉลิมทรัพย์  ฤทธิ์ไธสง
ป.5
โรงเรียนวัดหงษ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
611
เด็กหญิงชญาดา  สวนงาม
ป.4
โรงเรียนบ้านซาดหัวหนองแคน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
612
เด็กหญิงชฏาพร  ฉิมมา
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองม่วง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
613
เด็กหญิงชนณิฌา  มะลิซ้อน
ป.6
โรงเรียนบ้านพงแขม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
614
เด็กหญิงชนาภัทร  ศรีชมชื่น
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขมาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
615
เด็กหญิงชนาภา  ใจงาม
ป.6
โรงเรียนบ้านซาดหัวหนองแคน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
616
เด็กหญิงชนิศา  คำตัน
ป.3
โรงเรียนวัดธาตุ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
617
เด็กชายชลชาติ  มูลหอม
ป.4
โรงเรียนบ้านละกอ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
618
เด็กหญิงชลธิชา  ศรีภา
ป.6
โรงเรียนวัดสระบัว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
619
เด็กหญิงชวกร  ปลั่งกระโทก
ป.5
โรงเรียนบ้านคูบอน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
620
เด็กหญิงช่อฟ้า  สีทอนเหลา
ป.6
โรงเรียนบ้านเมืองแก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
621
เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  ใยไธสง
ป.6
โรงเรียนวัดธาตุ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
622
เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  สุขเกษม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
623
เด็กหญิงชานันธิดา  ปุลาชะดึง
ป.6
โรงเรียนบ้านกอกดอนพยอม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
624
เด็กชายชินาธิป  สวนพันธ์นอก
ป.3
โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
625
เด็กหญิงชุติกาญจน์  สายชมภู
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
626
เด็กหญิงโชติกา  วงศ์เกียรติขจร
ป.6
โรงเรียนบ้านสระกุด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
627
เด็กชายโชติพัฒน์  โชคทวีสุขเสถียร
ป.3
โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
บุรีรัมย์ เขต 4

ณ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
ห้องสอบที่
 20
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
628
เด็กหญิงญาดา  ศิริวัฒนพงศา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
629
เด็กชายฐาปกรณ์  เพียรคำ
ป.6
โรงเรียนไตรคามศรีอนุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
630
เด็กชายณวัฒน์  ปะวันนา
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองหว้า
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
631
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  วิทยานุศาสน์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
632
เด็กหญิงณัฏฐธิดา  วัดไธสง
ป.6
โรงเรียนจุฬางกูรวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
633
เด็กชายณัฐกร  ด่านโพธิ์
ป.6
โรงเรียนวัดวรดิษฐ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
634
เด็กหญิงณัฐชยา  สุริยะจันทร์
ป.6
โรงเรียนวัดหงษ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
635
เด็กชายณัฐดนัย  ก้อนทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านดงย่อ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
636
เด็กชายณัฐธนนท์  ยิงรัมย์
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกเมือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
637
เด็กหญิงณัฐธิดา  เอียงไธสง
ป.6
โรงเรียนบ้านโจด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
638
เด็กหญิงณัฐนรี  ข่อยงาม
ป.6
โรงเรียนวัดหงษ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
639
เด็กชายณัฐนันท์  สาออน
ป.6
โรงเรียนวัดเทพรังษี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
640
เด็กหญิงณัฐนิชา  กุลดารัมย์
ป.6
โรงเรียนบ้านกระทุ่ม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
641
เด็กชายณัฐพล  ภิรมย์
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
642
เด็กชายณัฐพล  เลไธสง
ป.4
โรงเรียนวัดหงษ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
643
เด็กหญิงณัฐมล  สุขประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนบ้านสตึก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
644
เด็กหญิงณัฐวดี  หลวงน้อย
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองเรือ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
645
เด็กหญิงณัฐวรา  ผนิดรัตนากร
ป.5
โรงเรียนบ้านตามา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
646
เด็กชายณัฐวุฒิ  นาเกิด
ป.6
โรงเรียนวัดเทพประดิษฐ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
647
เด็กหญิงณิชา  แดงเรียงรัมย์
ป.3
โรงเรียนบ้านดงย่อ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
648
เด็กหญิงดมิสา  ตาลดง
ป.6
โรงเรียนบ้านจะหลวย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
649
เด็กหญิงดวงกมล  คำโนนม่วง
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองปลาแดก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
650
เด็กหญิงดวงกมล  ทะเรืองรัมย์
ป.6
โรงเรียนบ้านสระกอไทร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
651
เด็กหญิงดาหลา  โคขามลา
ป.6
โรงเรียนวัดท่าเยี่ยม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
652
เด็กหญิงเดวาราณี  หอมสมบัติ
ป.3
โรงเรียนบ้านพงแขม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
653
เด็กหญิงตรีทิพย์นิภา  เจนไธสง
ป.6
โรงเรียนตงศิริราษฎร์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
654
เด็กชายตะวัน  แพงไธสง
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกกุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
655
เด็กชายตะวัน  อินธิพันธ์
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
656
เด็กชายไตรภพ  มีภักดี
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองปลาแดก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
657
เด็กหญิงทักษพร  ตามสีรัมย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
658
เด็กหญิงทักษ์สุดา  บุญเศษ
ป.6
โรงเรียนบ้านวังปลัด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
659
เด็กชายทัศนะ  ผลดี
ป.6
โรงเรียนบ้านดงพลอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
660
เด็กหญิงทิพย์ธาดา  แดงเรืองรัมย์
ป.5
โรงเรียนบ้านโนนเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
661
เด็กหญิงทิพย์รัตน์  ชะตารัมย์
ป.6
โรงเรียนบ้านปรือเกียน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
662
เด็กหญิงทิพวรรณ  บุพพพันธ์
ป.6
โรงเรียนวัดธาตุ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
บุรีรัมย์ เขต 4

ณ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
ห้องสอบที่
 21
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
663
เด็กหญิงทิพวรรณ  ศรีงาม
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองดุม(สตึก)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
664
เด็กหญิงทิพาภรณ์  อุตมะ
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองขุนพรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
665
เด็กชายธนพล  ภู่แข่งหมอก
ป.4
โรงเรียนวัดหงษ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
666
เด็กชายธนพัฒน์  ดินไธสง
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านนาแพง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
667
เด็กชายธนพัฒน์  สิงห์โคตร
ป.6
โรงเรียนบ้านดงพลอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
668
เด็กชายธนัญชัย  ปธิรูปัง
ป.6
โรงเรียนบ้านกระทุ่ม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
669
เด็กชายธนาธรณ์  สุขแสงศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองสรวง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
670
เด็กชายธรรมรักษ์  ปาสานะโก
ป.6
โรงเรียนบ้านละกอ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
671
เด็กชายธรรมรัต  สีขาว
ป.6
โรงเรียนบ้านตาโหงก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
672
เด็กชายธวัชชัย  ชำนาญสิงห์
ป.5
โรงเรียนวัดวรดิษฐ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
673
เด็กหญิงธัญนิสา  ปริวันตัง
ป.6
โรงเรียนสามัคคีคุรุราษฎร์บำรุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
674
เด็กหญิงธิดารัตน์  คำโฮง
ป.6
โรงเรียนบ้านข่อย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
675
เด็กหญิงธิดารัตน์  ลินทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวช้าง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
676
เด็กหญิงธิติมา  เหลาสา
ป.6
โรงเรียนวัดสระบัว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
677
เด็กชายธินพัฒน์  ประเสริญ
ป.6
โรงเรียนบ้านกระทุ่ม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
678
เด็กชายธีรภัทร  บัวพร
ป.6
โรงเรียนบ้านแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
679
เด็กชายธีรศักดิ์  คิดอ่าน
ป.5
โรงเรียนบ้านโนนยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
680
เด็กชายนนทพงศ์  โสรัตน์ถาวร
ป.6
โรงเรียนบ้านปะคำดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
681
เด็กหญิงนภสร  เข็มทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
682
เด็กชายนภัสกร  มารศรี
ป.4
โรงเรียนวัดสุคันธารมย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
683
เด็กหญิงนภัสสร  สุขแย้ม
ป.5
โรงเรียนวัดธรรมประสิทธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
684
เด็กหญิงนภัสสรณ์  เปษาโก
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
685
เด็กหญิงนภาพร  ตรีนนท์
ป.6
โรงเรียนบ้านกระทุ่มจานสามัคคี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
686
เด็กหญิงนภาพร  แสงทอง
ป.5
โรงเรียนบ้านซาดหัวหนองแคน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
687
เด็กหญิงนริศรา  บารพรม
ป.4
โรงเรียนบ้านคูบอน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
688
เด็กหญิงนริศรา  มีอำนาจ
ป.6
โรงเรียนวัดวงษ์วารี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
689
เด็กหญิงนฤภร  พานโคตร
ป.6
โรงเรียนวัดทรงสุวรรณ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
690
เด็กหญิงนฤมนัส  โชคทวีสุขเสถียร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
691
เด็กหญิงนัตกานต์  ยิ่งใหญ่
ป.6
โรงเรียนบ้านเมืองแก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
692
เด็กชายนัทธพงศ์  ผึ่งไธสง
ป.6
โรงเรียนวัดโพธิ์ชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
693
เด็กหญิงนันทิตา  วิลัยฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองนางดำ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
694
เด็กหญิงนันธิตา  มังสา
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองเชือก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
695
เด็กหญิงนัยญนา  ยุยรัมย์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแวง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
696
เด็กชายนาครินทร์  พันพิลา
ป.6
โรงเรียนบ้านดงพลอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
697
เด็กหญิงนิขาภา  สิงห์ไธสง
ป.6
โรงเรียนวัดท่าเยี่ยม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
บุรีรัมย์ เขต 4

ณ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
ห้องสอบที่
 22
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
698
เด็กหญิงนิชาภา  อินทร์ม่วงไทย
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนกลาง(คูเมือง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
699
เด็กหญิงนิสา  พรมริ้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกก่อง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
700
เด็กหญิงบัณฑิตา  พันสีนาค
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ์ (ต.ม.ธ.ก.ุรุ่น 7 อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
701
เด็กหญิงบุญทาริกา  ริ้วแพร
ป.5
โรงเรียนตงศิริราษฎร์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
702
เด็กหญิงบุณยาพร  ตองติดรัมย์
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขมาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
703
เด็กหญิงบุษยากร  ตุพิมาย
ป.6
โรงเรียนบ้านตาหล่ำ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
704
เด็กหญิงเบญจวรรณ  แสนโก
ป.6
โรงเรียนวัดอิสาณ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
705
เด็กหญิงเบญญาภา  โซ่ไธสง
ป.6
โรงเรียนวัดศรีสุนทร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
706
เด็กหญิงโบนัส  แตรชัย
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าหนาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
707
เด็กชายปฏิภาณ  มาลานนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
708
เด็กหญิงปณิดา  ปราโสรักษ์
ป.4
โรงเรียนบ้านคูบอน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
709
เด็กหญิงปณิดา  รักษา
ป.6
โรงเรียนบ้านกระทุ่มเครือ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
710
เด็กหญิงปทิตตา  พลแก้ว
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองไผ่ (สตึก)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
711
เด็กหญิงปนัดดา  สืบเพ็ง
ป.5
โรงเรียนบ้านกระทุ่ม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
712
เด็กหญิงปนัดดา  สุกแสง
ป.6
โรงเรียนบ้านตามา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
713
เด็กหญิงปนัดดา  อนุมาตย์
ป.6
โรงเรียนวัดราษฎร์สามัคคี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
714
เด็กชายปรเมท  นิ่มเจริญ
ป.6
โรงเรียนวัดวรดิษฐ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
715
เด็กหญิงประภัสสร  กุลดารัมย์
ป.5
โรงเรียนบ้านกระทุ่ม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
716
เด็กหญิงประภาพร  เป็ดสกุล
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
717
เด็กหญิงปรัชญา  ฤทธิ์ทา
ป.6
โรงเรียนวัดสระบัว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
718
เด็กหญิงปรารถนา  เรียนไธสง
ป.5
โรงเรียนวัดสุคันธารมย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
719
เด็กหญิงปริตา  เช่นรัมย์
ป.6
โรงเรียนบ้านกระทุ่ม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
720
เด็กชายปริยภัทร  ช่วยเพชร
ป.3
โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
721
เด็กหญิงปวีณา  แดนไธสง
ป.6
โรงเรียนบ้านคูณสระแก้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
722
เด็กหญิงปวีณา  ศรีภา
ป.5
โรงเรียนวัดสระบัว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
723
เด็กหญิงปานปรีญา  ปักการะนา
ป.5
โรงเรียนบ้านยางนกคู่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
724
เด็กหญิงปาริชาติ  พัดชื่น
ป.6
โรงเรียนบ้านดงพลอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
725
เด็กหญิงปาริชาติ  ศรีลาศักดิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านยางน้ำใส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
726
เด็กหญิงปิยธิดา  ครเพชร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
727
เด็กหญิงปิยะดา  รู้ทั่วรัมย์
ป.6
โรงเรียนบ้านเขว้า
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
728
เด็กหญิงปิยะธิดา  จิตวิขาม
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองไผ่ (สตึก)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
729
เด็กหญิงปิยะนันท์  เวสา
ป.4
โรงเรียนบ้านละกอ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
730
เด็กชายปุญญพัฒน์  บุปผา
ป.5
โรงเรียนบ้านกระทุ่ม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
731
เด็กหญิงเปมิกา  ดีนวนพะเนา
ป.3
โรงเรียนวัดวรดิษฐ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
732
เด็กชายพชร  อินทร์เพชร
ป.3
โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
บุรีรัมย์ เขต 4

ณ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
ห้องสอบที่
 23
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
733
เด็กหญิงพณิชา  พรหล่อ
ป.6
โรงเรียนจุฬางกูรวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
734
เด็กหญิงพรกนก  ภักดีนันท์
ป.6
โรงเรียนบ้านดงพลอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
735
เด็กหญิงพรชิตา  พรมวงษ์ษา
ป.6
โรงเรียนบ้านกระทุ่มจานสามัคคี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
736
เด็กหญิงพรนภา  ชินรัมย์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองเชือก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
737
เด็กหญิงพรพิมล  วิโรจน์รัตน์
ป.6
โรงเรียนบ้านตูม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
738
เด็กหญิงพรรณทิพย์  พลไธสง
ป.3
โรงเรียนบ้านละกอ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
739
เด็กหญิงพรรณวรินทร์  อำพล
ป.6
โรงเรียนตงศิริราษฎร์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
740
เด็กหญิงพรรณศิริ  หมึกศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนค้อ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
741
เด็กหญิงพลอยชมภู  ธิตะปัน
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองปลาแดก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
742
เด็กหญิงพลอยนารี  เที่ยงธรรม
ป.5
โรงเรียนบ้านกระทุ่ม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
743
เด็กหญิงพลอยรัตนา  ทองรัตนสมบัติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
744
เด็กหญิงพัชราภรณ์  โยชัยเหลี่ยม
ป.6
โรงเรียนบ้านสระบัว(คูเมือง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
745
เด็กหญิงพัชรินทร์  บุญสม
ป.3
โรงเรียนวัดสุคันธารมย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
746
เด็กชายพันธกานต์  นครไธสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
747
เด็กหญิงพัสตราภรณ์  วัฒนานุสิทธ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
748
เด็กหญิงพิชญา  ดุยอดรัมย์
ป.3
โรงเรียนบ้านดงย่อ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
749
เด็กชายพิชิตชัย  ผางอาษา
ป.6
โรงเรียนบ้านตาโหงก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
750
เด็กหญิงพิมพ์นิภา  ทิพย์โลหิต
ป.6
โรงเรียนบ้านตาหล่ำ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
751
เด็กหญิงพิมพ์ผกา  ซุยรัมย์
ป.6
โรงเรียนบ้านกระทุ่ม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
752
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  วรรณโนมัย
ป.6
โรงเรียนวัดสระบัว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
753
เด็กหญิงพิมพ์สินี  ดิษสงค์
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองปลาแดก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
754
เด็กหญิงพิยดา  สอนสะอาด
ป.6
โรงเรียนบ้านสตึก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
755
เด็กหญิงพิราอร  เขตต์สิงห์
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองดุม(สตึก)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
756
เด็กชายพีรณัฐ  คาวิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
757
เด็กชายพีรพงศ์  โฉมหน้า
ป.6
โรงเรียนบ้านดงพลอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
758
เด็กชายพีรพัฒน์  คาวิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
759
เด็กชายพีรภาส  จันทร์ดาโคตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
760
เด็กชายพีรยุทธ  สุขสว่าง
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนไฮ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
761
เด็กชายพีระพัฒน์  กรรไลย์
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกเมือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
762
เด็กชายพุฒิชัย  สินมา
ป.6
โรงเรียนวัดศรีสุนทร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
763
เด็กชายพุฒิเมธ  วิลาศ
ป.6
โรงเรียนบ้านจิก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
764
เด็กหญิงพุธิตา  อินทร์สระคู
ป.6
โรงเรียนบ้านดงพลอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
765
เด็กชายพูนพงษ์  ชินบุตร
ป.5
โรงเรียนบ้านกระทุ่ม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
766
เด็กชายเพชรรัตน์  ยางสุข
ป.5
โรงเรียนบ้านกระทุ่ม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
767
เด็กหญิงแพรพร  ปานไธสง
ป.4
โรงเรียนวัดหงษ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
บุรีรัมย์ เขต 4

ณ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
ห้องสอบที่
 24
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
768
เด็กหญิงแพรวา  มาดี
ป.6
โรงเรียนบ้านปลัดมุม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
769
เด็กหญิงแพรวา  รัตนมากรณ์
ป.6
โรงเรียนบ้านดอน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
770
เด็กชายไพชยนต์  บุบผามาตานัง
ป.5
โรงเรียนตงศิริราษฎร์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
771
เด็กหญิงภะวิกา  เครือคำ
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
772
เด็กชายภัคพงค์  พรมแป้น
ป.6
โรงเรียนบ้านสาวเอ้
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
773
เด็กหญิงภัททิยา  บุญกล้า
ป.6
โรงเรียนบ้านกอกโคกวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
774
เด็กชายภัทรกร  กองกัญญา
ป.5
โรงเรียนวัดหงษ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
775
เด็กหญิงภัทรวดี  ฉลองภาค
ป.6
โรงเรียนบ้านบุ่งเบา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
776
เด็กหญิงภัทราพร  สุทธะโส
ป.6
โรงเรียนวัดบ้านโนนมาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
777
เด็กหญิงภัสราภรณ์  ภาชู
ป.4
โรงเรียนบ้านซาดหัวหนองแคน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
778
เด็กชายภูธเนตร  หารี
ป.6
โรงเรียนบ้านละกอ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
779
เด็กชายภูมิภัทร  ใจบุญ
ป.6
โรงเรียนวัดสระบัว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
780
เด็กชายภูริภัทร  แทนนา
ป.3
โรงเรียนวัดพนมวัน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
781
เด็กชายภูวเดช  มีพิษ
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองติ้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
782
เด็กหญิงมนัญญา  สังข์บูรณ์
ป.3
โรงเรียนบ้านสระบัว(คูเมือง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
783
เด็กหญิงมลธิชา  โพยนอก
ป.6
โรงเรียนบ้านกระทุ่ม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
784
เด็กหญิงมะลิวรรณ  พิลาแดง
ป.6
โรงเรียนวัดทรงสุวรรณ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
785
เด็กหญิงมาริสา  พรจันทร์
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองปลาแดก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
786
เด็กหญิงมิลยา  บุญอาจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแคนดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
787
เด็กหญิงเมทินี  จินโจ
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่น
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
788
เด็กหญิงเมทินี  จินโจ
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่น
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
789
เด็กชายเมธัส  มั่งน้อย
ป.6
โรงเรียนบ้านคูบัว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
790
เด็กหญิงเมธาพร  ตอรบรัมย์
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองติ้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
791
เด็กชายยุทธจักร  มาดี
ป.6
โรงเรียนบ้านปลัดมุม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
792
เด็กหญิงโยษิตา  พรมนัส
ป.5
โรงเรียนบ้านตามา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
793
เด็กชายรพีภัทร  เลิศยะโส
ป.6
โรงเรียนบ้านดงพลอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
794
เด็กชายระพีวิทย์  เพ็งสอน
ป.6
โรงเรียนบ้านกระทุ่ม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
795
เด็กชายรักษ์สนอง  ราชธรรมมา
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองสรวง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
796
เด็กหญิงรัชนก  รุ่งเรือง
ป.6
โรงเรียนบ้านสระกอไทร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
797
เด็กหญิงรัญญา  เกษไธสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
798
เด็กหญิงรัฐทพร  ลำไธสง
ป.6
โรงเรียนวัดสุวรรณาราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
799
เด็กหญิงรัตชนก  มณีศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนธาตุ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
800
เด็กหญิงรัตน์ชนก  อ่อนไธสง
ป.6
โรงเรียนวัดบ้านปะเคียบ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
801
เด็กชายรัตนบดินทร์  กุลโชติ
ป.6
โรงเรียนบ้านสตึก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
802
เด็กหญิงรัตนา  ชุนรัมย์
ป.5
โรงเรียนบ้านพงแขม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
บุรีรัมย์ เขต 4

ณ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
ห้องสอบที่
 25
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
803
เด็กหญิงรินลดา  อินกอง
ป.6
โรงเรียนวัดธาตุ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
804
เด็กหญิงรุ่งทิพย์  เต็มมือ
ป.6
โรงเรียนบ้านเป้า(สุทธิสารอุทิศ)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
805
เด็กหญิงรุ้งนภา  แป้นทองหลาง
ป.6
โรงเรียนบ้านตะแบงสามัคคี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
806
เด็กหญิงลลิตา  อุยบอน
ป.6
โรงเรียนวัดพนมวัน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
807
เด็กหญิงลักษิกา  จุไธสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
808
เด็กหญิงลักษิกา  นามวงศ์ศรี
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านนาแพง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
809
เด็กหญิงลัดดาวัลย์  กล่อมกระโทก
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองยาง-หนองจาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
810
เด็กหญิงลินดา  ชุดรัมย์
ป.5
โรงเรียนบ้านกระทุ่ม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
811
เด็กหญิงวชิรญาณ์  แก้วเสโส
ป.6
โรงเรียนวัดท่าเรียบ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
812
เด็กหญิงวชิราพรรณ  สุขสำราญ
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองไผ่ (สตึก)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
813
เด็กหญิงวนัสนันท์  ภักดี
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแวง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
814
เด็กชายวรกิตติ์  อินทา
ป.6
โรงเรียนบ้านดงพลอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
815
เด็กหญิงวรนุช  ประเทสังข์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองเรือ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
816
เด็กหญิงวรพิชชา  กิจไธสง
ป.4
โรงเรียนวัดหงษ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
817
เด็กชายวรเมธ  ชะนอบรัมย์
ป.6
โรงเรียนบ้านตูม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
818
เด็กหญิงวรรณิกา  ปะวะศรี
ป.6
โรงเรียนวัดบัวทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
819
เด็กหญิงวรรณิภา  บุญมาแคน
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
820
เด็กหญิงวรรณิศา  ศรีชุม
ป.6
โรงเรียนวัดฤๅษีสถิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
821
เด็กหญิงวรลักษณ์  ทูลไธสง
ป.6
โรงเรียนวัดสมณาวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
822
เด็กหญิงวรัญชลี  ตามสีรัมย์
ป.6
โรงเรียนบ้านดงเค็ง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
823
เด็กหญิงวรัญญา  พงษ์ผือฮี
ป.6
โรงเรียนบ้านสตึก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
824
เด็กชายวัชระพงษ์  เทพจิต
ป.5
โรงเรียนวัดหงษ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
825
เด็กชายวันวิเศษ  ดีโพธิ์รัมย์
ป.6
โรงเรียนบ้านสระปะคำถาวร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
826
เด็กหญิงว่านฤดี  เนียมนวล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแคนดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
827
เด็กชายวิกรม  ดินไธสง
ป.3
โรงเรียนบ้านหนองติ้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
828
เด็กหญิงวิยะดา  พะนิดรัมย์
ป.5
โรงเรียนบ้านตามา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
829
เด็กหญิงวิราวรรณ  ศรีงาม
ป.3
โรงเรียนบ้านหนองดุม(สตึก)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
830
เด็กหญิงวิลาวัลย์  ยอดน้ำคำ
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองปลาแดก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
831
เด็กหญิงวิไลพร  ภาคกลาง
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวขัว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
832
เด็กหญิงวิสา  ภักดีนัน
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
833
เด็กชายวีรภัทธ  วิเศษดอนหวา
ป.3
โรงเรียนวัดธาตุ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
834
เด็กชายวีรภัทร  ยีรัมย์
ป.6
โรงเรียนบ้านดงพลอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
835
เด็กชายวุฒิชัย  บุญเทศ
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
836
เด็กหญิงศจิษฐา  แก้วศรี
ป.5
โรงเรียนบ้านสระปะคำถาวร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
837
เด็กหญิงศรัญญา  ชงรัมย์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
บุรีรัมย์ เขต 4

ณ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
ห้องสอบที่
 26
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
838
เด็กชายศรัณย์  บุญเข็ม
ป.3
โรงเรียนวัดธาตุ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
839
เด็กชายศรัณยู  พื้นอินทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวขัว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
840
เด็กหญิงศลิยา  พันธุ
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองกับ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
841
เด็กหญิงศศิญา  โคสาสด
ป.6
โรงเรียนวัดบ้านปะเคียบ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
842
เด็กหญิงศศิธร  กิจไธสง
ป.4
โรงเรียนวัดหงษ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
843
เด็กหญิงศศิธร  ปุรำภา
ป.6
โรงเรียนวัดธาตุ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
844
เด็กหญิงศศิประภา  จัตุรัส
ป.6
โรงเรียนวัดวรดิษฐ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
845
เด็กชายศักดิ์ดา  กรรไลย์
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกเมือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
846
เด็กหญิงศิชาวินี  โพธิ์ชัย
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองไทร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
847
เด็กหญิงศิญาภรณ์  ขุนทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
848
เด็กชายศิรวิชญ์  สุมหิรัญ
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ์ (ต.ม.ธ.ก.ุรุ่น 7 อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
849
เด็กหญิงศิรินาถ  ศาลางาม
ป.5
โรงเรียนบ้านสำโรงพิมาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
850
เด็กหญิงศิริภัสสร  เจริญศิริ
ป.6
โรงเรียนบ้านสระกุด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
851
เด็กหญิงศิริรัตน์  จันทราช
ป.6
โรงเรียนบ้านเสม็ด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
852
เด็กหญิงศิริลักษณ์  ขยันชุมนุม
ป.6
โรงเรียนบ้านสตึก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
853
เด็กชายศิวกร  หีบไธสง
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
854
เด็กหญิงศุกัญญา  แสงสี
ป.6
โรงเรียนบ้านปอแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
855
เด็กชายศุภกร  ทองนาเมือง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
856
เด็กชายศุภกฤต  เที่ยงคุณ
ป.6
โรงเรียนบ้านจิก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
857
เด็กชายศุภชัย  อ่อนสลวย
ป.6
โรงเรียนบ้านดงพลอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
858
เด็กหญิงศุภลักษณ์  ประชุมพั่ว
ป.6
โรงเรียนบ้านวังปลัด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
859
เด็กหญิงศุภาดา  คูสำโรง
ป.6
โรงเรียนบ้านซาดหัวหนองแคน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
860
เด็กชายเศวตโชติ  ยินดีรัมย์
ป.3
โรงเรียนบ้านสวายตางวน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
861
เด็กชายสนธยา  ยีรัมย์
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนธาตุ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
862
เด็กหญิงสไบทิพย์  ลอดสุโข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
863
เด็กหญิงสมฤดี  แนวมั่งมี
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองยาง-หนองจาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
864
เด็กชายสรศักดิ์  ปานทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านปลัดมุม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
865
เด็กหญิงสลินดา  บัวเจริญ
ป.5
โรงเรียนบ้านโนนธาตุ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
866
เด็กหญิงสัญจิตา  ปฏิพันโด
ป.6
โรงเรียนวัดธาตุ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
867
เด็กหญิงสายฝน  เยรัมย์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองกับ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
868
เด็กหญิงสิดาพร  ก้อนรัมย์
ป.3
โรงเรียนบ้านหนองไผ่ (สตึก)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
869
เด็กชายสิทธิกร  นาควิจิตร
ป.4
โรงเรียนวัดหงษ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
870
เด็กชายสิทธิชัย  แก้วมณี
ป.5
โรงเรียนบ้านพงแขม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
871
เด็กหญิงสิราวรรณ  เหลี่ยมแฉ่ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
872
เด็กหญิงสิริกานต์  สอนสุภาพ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
บุรีรัมย์ เขต 4

ณ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
ห้องสอบที่
 27
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
873
เด็กหญิงสิรินุช  พัดไธสง
ป.6
โรงเรียนวัดศรีสุนทร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
874
เด็กหญิงสิริภัชรพี  แจะไธสง
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ์ (ต.ม.ธ.ก.ุรุ่น 7 อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
875
เด็กหญิงสุกัญญา  เก่งไพร
ป.6
โรงเรียนบ้านสตึก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
876
เด็กหญิงสุกัญญา  ดีชัยรัมย์
ป.6
โรงเรียนบ้านสาวเอ้
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
877
เด็กหญิงสุชานันท์  สวามิชัย
ป.6
โรงเรียนวัดวรดิษฐ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
878
เด็กหญิงสุชานันท์  สังฆะเวช
ป.6
โรงเรียนวัดท่าเรียบ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
879
เด็กหญิงสุดารัตน์  คำโพธิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแคน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
880
เด็กหญิงสุทธิดา  อินเลี้ยง
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองติ้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
881
เด็กชายสุทธินันท์  สืบเพ็ง
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
882
เด็กชายสุทธิรักษ์  สนรัมย์
ป.6
โรงเรียนบ้านกระทุ่ม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
883
เด็กหญิงสุธาทิพย์  มหาวงษ์
ป.3
โรงเรียนบ้านหินเหล็กไฟ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
884
เด็กหญิงสุธารัตน์  ตีชัยรัมย์
ป.3
โรงเรียนบ้านสระปะคำถาวร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
885
เด็กหญิงสุธาลินี  สวนงาม
ป.3
โรงเรียนบ้านสำโรงพิมาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
886
เด็กหญิงสุนิตา  หมื่นสีพรม
ป.6
โรงเรียนวัดพลสุวรรณ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
887
เด็กหญิงสุนิสา  มาดี
ป.5
โรงเรียนบ้านโนนยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
888
เด็กหญิงสุพรรณพิมพ์  อินสำราญ
ป.4
โรงเรียนบ้านโนนธาตุ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
889
เด็กหญิงสุพรรณษา  ประเสริฐศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
890
เด็กหญิงสุพรรษา  สาคร
ป.4
โรงเรียนบ้านสระบัว(คูเมือง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
891
เด็กหญิงสุพัตรา  ปุเรตัง
ป.5
โรงเรียนวัดทรงสุวรรณ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
892
เด็กชายสุภกิตติ์  เทียบแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านสาวเอ้
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
893
เด็กหญิงสุภนิดา  คิง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
894
เด็กหญิงสุภาพิชญ์  วงศ์นอก
ป.6
โรงเรียนวัดหงษ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
895
เด็กหญิงสุมลฑาทิพย์  แท่นแก้ว
ป.5
โรงเรียนวัดสระบัว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
896
เด็กหญิงสุมินทรา  ถะเกิงสุข
ป.5
โรงเรียนบ้านกระสัง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
897
เด็กชายสุริยา  อารมณ์สมศักดิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกสว่าง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
898
เด็กหญิงสุวรรณศรี  จับไวดี
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนเพกา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
899
เด็กหญิงเสาวภา  สมภักดี
ป.5
โรงเรียนบ้านยางน้ำใส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
900
เด็กหญิงโสภิชา  ศาลายุทธ
ป.6
โรงเรียนบ้านตาหล่ำ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
901
เด็กหญิงโสภิตนภา  หาลี
ป.6
โรงเรียนบ้านสตึก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
902
เด็กหญิงหงส์ลดา  วาปีโย
ป.6
โรงเรียนวัดสุคันธารมย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
903
เด็กหญิงหฤทัย  ยีรัมย์
ป.6
โรงเรียนบ้านดงพลอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
904
เด็กหญิงไหมฟ้า  เจริญสุข
ป.3
โรงเรียนวัดธาตุ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
905
เด็กหญิงอดิศา  พรมกิจ
ป.6
โรงเรียนวัดหงษ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
906
เด็กหญิงอธิชา  โยงรัมย์
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองใหญ่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
907
เด็กหญิงอนงค์รัตน์  พูนสดี
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองหญ้าคา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
บุรีรัมย์ เขต 4

ณ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
ห้องสอบที่
 28
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
908
เด็กหญิงอนัญลักษณ์  โพธิ์ดีรัมย์
ป.6
โรงเรียนบ้านตาหล่ำ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
909
เด็กหญิงอนิษา  กมล
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองบัวเจ้าป่า
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
910
เด็กชายอนุชา  โพนรัตน์
ป.5
โรงเรียนบ้านยางนกคู่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
911
เด็กชายอนุชา  เสมาชัย
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองครก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
912
เด็กหญิงอนุธิดา  ยงไธสง
ป.6
โรงเรียนวัดธาตุ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
913
เด็กชายอนุวัฒน์  สืบสุนทร
ป.6
โรงเรียนบ้านดอนตูม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
914
เด็กชายอนุวัฒน์  โอดไธสง
ป.6
โรงเรียนบ้านดงพลอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
915
เด็กหญิงอภัสรา  จำปาทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านละกอ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
916
เด็กหญิงอภิชญา  องวารัมย์
ป.6
โรงเรียนวัดไพรงาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
917
เด็กหญิงอภิญญา  พิมพ์นนท์
ป.6
โรงเรียนวัดบัวทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
918
เด็กชายอภินันท์  พรมบุตร
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
919
เด็กหญิงอรจิรา  เจนชีวิน
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
920
เด็กหญิงอรจิรา  เชยรัมย์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองดุมหัวช้าง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
921
เด็กหญิงอรทัย  ชุมจันทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านนาลาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
922
เด็กหญิงอรปรียา  ชะรุมรัมย์
ป.5
โรงเรียนบ้านตามา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
923
เด็กหญิงอรปรียา  นิลงาม
ป.6
โรงเรียนวัดหงษ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
924
เด็กชายอรรถกร  พาพาน
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
925
เด็กชายอรรมนาถ  แป้นโสม
ป.5
โรงเรียนบ้านพงแขม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
926
เด็กหญิงอรอมล  ปะนาเส
ป.5
โรงเรียนบ้านคูบอน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
927
เด็กหญิงอรัชพร  ก้อนทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านปะคำสำโรง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
928
เด็กหญิงอัญชสา  บุญประสม
ป.6
โรงเรียนบ้านกระทุ่มเครือ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
929
เด็กชายอาชวินทร์  ฉิมไธสง
ป.6
โรงเรียนบ้านพรสำราญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
930
เด็กหญิงอาฑิตญา  สบายดี
ป.5
โรงเรียนบ้านหัวขัว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
931
เด็กหญิงอาทิมา  ยงไธสง
ป.6
โรงเรียนวัดธาตุ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
932
เด็กหญิงอารยา  กุลดารัมย์
ป.6
โรงเรียนบ้านกระทุ่ม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
933
เด็กหญิงอารีญา  คุ้มโนน้อย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแคนดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
934
เด็กหญิงอารียา  โยงรัมย์
ป.4
โรงเรียนบ้านสำโรงพิมาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
935
เด็กหญิงไอรดา  นามวงศ์
ป.4
โรงเรียนวัดหงษ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
บุรีรัมย์ เขต 4

ณ ห้องสอบพิเศษ
ห้องสอบที่
 501
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
936
เด็กหญิงพลอยชมพู  ดาวไดรัมย์
ป.6
โรงเรียนบ้านหินเหล็กไฟ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
937
เด็กหญิงพัชรพรรณ  จันทะคัต
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนกลาง(แคนดง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
938
เด็กชายภัทรพล  มีพิษ
ป.6
โรงเรียนบ้านหินเหล็กไฟ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
939
เด็กชายภูษณะ  บุตรศรีภูมิ
ป.6
โรงเรียนบ้านหินเหล็กไฟ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
940
เด็กชายวิศรุต  สวัสดิ์สิงห์
ป.4
โรงเรียนบ้านหินเหล็กไฟ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
941
เด็กหญิงศกุลนิชญ์  ศรีทอง
ป.4
โรงเรียนบ้านสวายตางวน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
บุรีรัมย์ เขต 4

ณ ห้องสอบพิเศษ
ห้องสอบที่
 503
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
942
เด็กหญิงกันยา  ศรีประเทศ
ป.6
โรงเรียนบ้านหินเหล็กไฟ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
943
เด็กหญิงธิธัมพร  เหมือนกลาง
ป.6
โรงเรียนบ้านหินเหล็กไฟ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
944
เด็กชายภูมินทร์  ปาโสรักษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านคูบอน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
945
เด็กหญิงสุภารัตน์  ปีจะยัง
ป.6
โรงเรียนบ้านหินเหล็กไฟ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์