ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
บุรีรัมย์ เขต 2

ณ โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย (อำนวยกิจราษฎ์วิทยาคาร)
ห้องสอบที่
 504
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกนกวรรณ  ตั้งอยู่
ป.5
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
2
เด็กชายกฤษณพงศ์  แสวงสุข
ป.4
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
3
เด็กหญิงกันยากร  มะลิ
ป.4
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
4
เด็กชายเกียรติศักดิ์  ทรัพย์คณารักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
5
เด็กชายครองเขต  สิงห์ประโคน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
6
เด็กชายฆนาการ  ทะคำวงศ์
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
7
เด็กหญิงจารุณี  ชินบุตร
ป.4
โรงเรียนบ้านสายโท 1
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
8
เด็กหญิงจิตรวรรณ  พึ่งพินิจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
9
เด็กหญิงจิรารัตน์  วงศ์มั่น
ป.4
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
10
เด็กชายฉัตรมงคล  พรหมเอาะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
11
เด็กหญิงฉัตรรวี  แสงสุรินทร์
ป.4
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
12
เด็กหญิงชณัญพร  ยามประโคน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
13
เด็กชายชนันธร  โนประโคน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
14
เด็กหญิงชวัลกร  แสงฉาย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
15
เด็กชายชิษณุพงศ์  โพธิ์จักร
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
16
เด็กชายญาณกร  ต่างประโคน
ป.5
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
17
เด็กหญิงญาดา  ชนะประโคน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
18
เด็กชายณธรรรศ  เฮ่ประโคน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
19
เด็กหญิงณัฏฐ์กฤตา  เมื่อประโคน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
20
เด็กหญิงณัฏฐธิดา  กระมล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
21
เด็กชายณัฐภูมิ  เตือประโคน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
22
เด็กหญิงณัฐรัตน์  ศรีมาฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านสายโท 1
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
23
เด็กหญิงณัฐวดี  โอทารัมย์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
24
เด็กหญิงณิชนันท์  มุ่งกิจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
25
เด็กหญิงณิชยกาญ  คงพินิจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
26
เด็กหญิงณิชาภา  กาญจนจิตติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
27
เด็กหญิงตรีกานต์  กิจคณะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
28
เด็กหญิงทีฆกานต์  จานเขื่อง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
29
เด็กชายธนภัทร  ศรีสุริยชัย
ป.5
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
30
เด็กชายธนภัทร  เสาวพันธุ์
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
31
เด็กชายธนาดล  สุขแจ่ม
ป.3
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
32
เด็กหญิงธนิดา  เลิศสกุล
ป.3
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
33
เด็กชายธรรมชาติ  ไชยอินทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
34
เด็กชายธัชพล  นาคประโคน
ป.4
โรงเรียนบ้านสายโท 1
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
35
เด็กชายธารไท  เบิกประโคน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
บุรีรัมย์ เขต 2

ณ โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย (อำนวยกิจราษฎ์วิทยาคาร)
ห้องสอบที่
 505
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กหญิงธิรัญญา  รัตนกาญจน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
37
เด็กชายธีรภัทร  สุขผดุง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
38
เด็กชายธีระภัทร  โอ่งประโคน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
39
เด็กชายนทีพัฒน์  ศรีเสมอ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
40
เด็กชายนพพร  แก้วสุข
ป.5
โรงเรียนบ้านสายโท 1
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
41
เด็กหญิงนฤดี  ชื่นประโคน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
42
เด็กหญิงนวรัตน์  มีสอาด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
43
เด็กหญิงนันธิดา  ประเสริฐสินธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
44
เด็กชายบริบูรณ์  อบรม
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
45
เด็กหญิงเบญญาภา  สุดชนะ
ป.6
โรงเรียนบ้านสายโท 1
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
46
เด็กชายปฏิพัทธ์  ปุยะติ
ป.5
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
47
เด็กชายปฐมพงศ์  ดวงศรี
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
48
เด็กชายปธานิน  คำใบ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
49
เด็กชายปรเมศวร์  เจริญชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
50
เด็กชายปวีณ  หรีกประโคน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
51
เด็กหญิงปัณฑารีย์  อารีรักษ์
ป.4
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
52
เด็กหญิงปัณฑิตา  เลิศสงคราม
ป.4
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
53
เด็กหญิงปานนที  ยงทวี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
54
เด็กหญิงปาลินี  สายบุตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
55
เด็กชายปิยทัศน์  บุญเจียม
ป.5
โรงเรียนบ้านสายโท 1
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
56
เด็กหญิงปุณณภา  คูณประโคน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
57
เด็กหญิงพงษ์พรรณ  จันทรังษี
ป.6
โรงเรียนบ้านสายโท 1
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
58
เด็กหญิงพรทิพย์  สุขเกิด
ป.5
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
59
เด็กหญิงพรนภิส  นุแรมรัมย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
60
เด็กหญิงพันธิตา  บุญชวน
ป.3
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
61
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  อุดอ้าย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
62
เด็กหญิงพิมพ์นรา  กรุุณา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
63
เด็กหญิงพิมพ์วรี  หรีกประโคน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
64
เด็กหญิงพิมลพรรณ  คะเรรัมย์
ป.5
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
65
เด็กหญิงเพ็ญพิสุทธิ์  กิจคณะ
ป.5
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
66
เด็กชายภาณุพงศ์  ภูเต้านิล
ป.6
โรงเรียนบ้านสายโท 1
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
67
เด็กชายภาดล  รานประโคน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
68
เด็กชายภูดิศ  กล้าณรงค์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
69
เด็กชายภูรินทร์  ทิพย์นางรอง
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
70
เด็กชายภูวดล  เสนารัตน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
บุรีรัมย์ เขต 2

ณ โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย (อำนวยกิจราษฎ์วิทยาคาร)
ห้องสอบที่
 506
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กหญิงรวิพร  กลอยประโคน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
72
เด็กหญิงลักษิกา  ยอดน้ำคำ
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
73
เด็กหญิงวรารัตน์  หิงประโคน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
74
เด็กหญิงวริษา  สุขสำโรง
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
75
เด็กหญิงวิลาวัลย์  จันทร์เจ้า
ป.5
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
76
เด็กชายวิวรรธน์  บรรจุงาม
ป.5
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
77
เด็กชายวีรวุฒิ  สว่างภพ
ป.5
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
78
เด็กชายศรวิษฐ์  เกษร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
79
เด็กหญิงศศิมาพร  เปียนประโคน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
80
เด็กชายศิมนต์  เพ็งสุข
ป.5
โรงเรียนบ้านสายโท 1
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
81
เด็กหญิงศุภกานต์  หนููประโคน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
82
เด็กชายศุภวิชญ์  ประกอบเพียร
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
83
เด็กหญิงศุภิสรา  ชาญประโคน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
84
เด็กหญิงสกาวเดือน  โสมะมี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
85
เด็กชายสรวิชญ์  พูนในเมือง
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
86
เด็กหญิงสุจินดา  ปลอดประโคน
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
87
เด็กหญิงสุชาดา  ราชประโคน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
88
เด็กหญิงสุทธิกานต์  กิมประโคน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
89
เด็กหญิงสุนิสา  อ่อนศิลา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
90
เด็กหญิงสุพรรนิการ์  พาสุพรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
91
เด็กชายสุรสีห์  หาญประโคน
ป.5
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
92
เด็กชายเสกสรรค์  ชอบมี
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
93
เด็กหญิงเสาวคนธ์  เปรมปรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
94
เด็กชายแสนดี  ระวันประโคน
ป.4
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
95
เด็กชายอธิชาติ  สืบสุนทร
ป.4
โรงเรียนบ้านสายโท 1
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
96
เด็กหญิงอนันตยา  จงกล
ป.5
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
97
เด็กชายอนุสรณ์  แก้วสุข
ป.6
โรงเรียนบ้านสายโท 1
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
98
เด็กชายอภิศักดิ์  กระแสโสม
ป.6
โรงเรียนบ้านสายโท 1
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
99
เด็กหญิงอรณี  สอยจิตร
ป.5
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
100
เด็กหญิงอรปรียา  จรัญบุญไพศาล
ป.5
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
101
เด็กหญิงอังคณา  ปลัดประโคน
ป.5
โรงเรียนบ้านสายโท 1
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
102
เด็กหญิงอิสริยาภรณ์  ทองจำรัส
ป.5
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
บุรีรัมย์ เขต 2

ณ โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย (อำนวยกิจราษฎ์วิทยาคาร)
ห้องสอบที่
 507
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
103
เด็กหญิงจิราพร  วิชัยรัมย์
ม.3
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
104
เด็กชายชนวีร์  มหาศรี
ม.3
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
105
เด็กชายชนันธร  ศรีเสมอ
ม.2
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
106
เด็กหญิงชยาภรณ์  สกุนินนท์
ม.3
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
107
เด็กหญิงญาณิศา  วงค์สม
ม.3
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
108
เด็กหญิงฐานิดา  ปานะโปย
ม.2
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
109
เด็กหญิงณภัทร  เทียนจันทร์
ม.3
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
110
เด็กหญิงณัฐภัสสร  ยังประโคน
ม.3
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
111
เด็กชายณัฐวุฒิ  บูรณ์เจริญ
ม.3
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
112
เด็กหญิงธัญพิชชา  ดุจจานุทัศน์
ม.2
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
113
เด็กหญิงปรีชญา  สุขยอด
ม.2
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
114
เด็กหญิงปวิชญา  สุดอุรา
ม.3
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
115
เด็กหญิงพัชริตา  ต่างประโคน
ม.3
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
116
เด็กหญิงพิมพ์พลอย  เดชชัยพิทักษ์
ม.3
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
117
เด็กหญิงวรกานต์  สอประโคน
ม.3
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
118
เด็กหญิงวริศรา  ไชยวงษา
ม.3
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
119
เด็กชายศรัณยภัทร  เพียกุนา
ม.3
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
120
เด็กหญิงศิริชาดา  วิรัตน์จินดา
ม.3
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
121
เด็กชายศิวณัฐ  วาลีประโคน
ม.3
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
122
เด็กหญิงศุภิสรา  กลั่นประโคน
ม.3
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
123
เด็กหญิงอภิญญา  หฤทัยถาวร
ม.3
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
124
เด็กชายอภิสาร  จันทรสมดี
ม.2
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
125
เด็กหญิงอรรฆพชร  พิลาวุธ
ม.3
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
บุรีรัมย์ เขต 2

ณ โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย (อำนวยกิจราษฎ์วิทยาคาร)
ห้องสอบที่
 508
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
126
เด็กหญิงกชกร  แก้วสุพรรณ์
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
127
เด็กหญิงกชวรรณ  ปุ่นประโคน
ป.4
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
128
เด็กหญิงกชามาศ  ศรีเวียง
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
129
เด็กหญิงกนกวรรณ  รอดวินิจ
ป.5
โรงเรียนบ้านสายโท 1
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
130
เด็กหญิงกมลพรรณ  ปานะโปย
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
131
เด็กชายกรณ์  เมอะประโคน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
132
เด็กหญิงกรรณัฐฐา  ชุมภูโคตร
ป.4
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
133
เด็กชายกฤตนัย  สุดฉลาด
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
134
เด็กหญิงกวินธิดา  สนศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
135
เด็กหญิงกัญญาพัชร  เพิ่มดี
ป.5
โรงเรียนบ้านสายโท 1
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
136
เด็กหญิงกัญญารัตน์  สอนง่าย
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
137
เด็กหญิงกัญญาวีร์  เมื่อประโคน
ป.5
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
138
เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  อ่อนนวล
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
139
เด็กหญิงกันต์ฤทัย  ตรีประโคน
ป.4
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
140
เด็กหญิงกัลยรัตน์  ช่อทับทิม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
141
เด็กหญิงกัลยา  โคตฉายา
ป.5
โรงเรียนบ้านโคกเพชรไสยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
142
เด็กหญิงกาญจนาภรณ์  เสาโร
ป.4
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
143
เด็กหญิงกานต์พิชชา  สุดประโคน
ป.5
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
144
เด็กชายกิตติพันธ์  พูนประโคน
ป.4
โรงเรียนบ้านสายโท 1
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
145
เด็กหญิงกีรติกานต์  บุบผารัตน์
ป.4
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
146
เด็กหญิงกุลธิดา  แย้มประโคน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
147
เด็กหญิงกุลนิษฐ์  ลีนะกนิษฐ์
ป.4
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
148
เด็กหญิงขวัญจิรา  ทุ่งไธสง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
149
เด็กหญิงเขมิกา  ยุหะประโคน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
150
เด็กหญิงคณิสรา  กงประโคน
ป.4
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
151
เด็กชายครองบุุญ  ทวันเวทย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
152
เด็กชายจักรี  หาญศึก
ป.5
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
153
เด็กหญิงจิณณพร  มุราษี
ป.4
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
154
เด็กหญิงจิดาภา  แสวงสุข
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
155
เด็กหญิงจิตรลดา  อานประโคน
ป.4
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
156
เด็กหญิงจินตนา  พรหมจรรย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
157
เด็กหญิงจิรภัทร  ชัยวิเศษ
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
158
เด็กชายจิรภัทร  ภูมิศิลา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
159
เด็กชายจิรวัฒน์  ราชประโคน
ป.5
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
160
เด็กชายจีรพัฒน์  พรมประโคน
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกเพชรไสยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
บุรีรัมย์ เขต 2

ณ โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย (อำนวยกิจราษฎ์วิทยาคาร)
ห้องสอบที่
 509
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
161
เด็กหญิงจุฑาภรณ์  สหุนาลุ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
162
เด็กหญิงจุฑามาศ  แสนสามารถ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
163
เด็กหญิงฉัตรทอง  ม่านทอง
ป.5
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
164
เด็กหญิงชนันท์ภรณ์  นิพรรัมย์
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
165
เด็กหญิงชนันท์ภัทร์  นิพรรัมย์
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
166
เด็กชายชนาธิป  เตือประโคน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
167
เด็กหญิงชนาพร  เจริญไธสง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
168
เด็กหญิงชนิตรา  เสนาประโคน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
169
เด็กชายชยพจน์  วิทยากรณ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
170
เด็กชายชยันต์  ตาประโคน
ป.5
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
171
เด็กหญิงชลธิชา  สุดประโคน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
172
เด็กชายชัชชล  ปะกาเร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
173
เด็กชายชาญณรงค์  เสาวโค
ป.5
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
174
เด็กชายชายชาญ  ปาประโคน
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
175
เด็กหญิงชาลิตา  ชาวสวน
ป.4
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
176
เด็กหญิงชิดชนก  ราชประโคน
ป.4
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
177
เด็กชายชินภัทร  เคนหาราช
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกเพชรไสยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
178
เด็กชายชิษณุพงศ์  ฤดีไพสิฐ
ป.5
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
179
เด็กชายชิษณุพงศ์  ศรรักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
180
เด็กหญิงชุติกาญจน์  ลาภไธสง
ป.5
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
181
เด็กหญิงญาตาวี  บุญอุ่น
ป.4
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
182
เด็กหญิงฐานิดา  นนทบท
ป.5
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
183
เด็กชายฐิติโชติ  สุพลัง
ป.4
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
184
เด็กชายฐิตินันท์  เรืองประโคน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
185
เด็กหญิงฐิติวรดา  ทุมกิ่ง
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
186
เด็กหญิงฑิฆัมพร  บุญลา
ป.5
โรงเรียนบ้านโคกเพชรไสยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
187
เด็กหญิงณฐนนท  ลีประโคน
ป.5
โรงเรียนบ้านโคกเพชรไสยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
188
เด็กหญิงณริสสา  เกาประโคน
ป.5
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
189
เด็กชายณัชนคร  แซ่เทียน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
190
เด็กหญิงณัฐจิรา  พันลิ
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
191
เด็กหญิงณัฐณิชา  แสงสุรินทร์
ป.5
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
192
เด็กหญิงณัฐธิดา  ชาญอุไร
ป.4
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
193
เด็กหญิงณัฐนรี  ศรีสุข
ป.5
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
194
เด็กชายณัฐพนธ์  ปลัดศรีช่วย
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
195
เด็กหญิงณัฐพร  คลังเงิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
บุรีรัมย์ เขต 2

ณ โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย (อำนวยกิจราษฎ์วิทยาคาร)
ห้องสอบที่
 510
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
196
เด็กหญิงณัฐพร  มาศรักษา
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
197
เด็กชายณัฐพล  สุทธิโยธา
ป.5
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
198
เด็กหญิงณัฐรัตน์  ยอดอาจ
ป.5
โรงเรียนบ้านสายโท 1
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
199
เด็กชายณัฐวัติ  เขือบประโคน
ป.5
โรงเรียนบ้านโคกเพชรไสยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
200
เด็กชายณัฐศักดิ์  เขียวดี
ป.5
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
201
เด็กหญิงณิชกานต์  พรรัมย์
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
202
เด็กหญิงณิชกุล  ทองทวีชัยกุล
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
203
เด็กหญิงณิชาภัทร  อินทร์ประโคน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
204
เด็กหญิงทัตพิชา  มาตรสันต์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
205
เด็กชายเทิดศักดิ์  สายพิมาย
ป.6
โรงเรียนบ้านสายโท 1
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
206
เด็กหญิงแทนขวัญ  พิมพ์สำโรง
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
207
เด็กหญิงธนภรณ์  เกิดไทย
ป.4
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
208
เด็กชายธนภัทร  โพธิ์ขาว
ป.5
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
209
เด็กชายธนรัตน์  อาสาประโคน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
210
เด็กชายธนวัฒน์  ปะรัมย์
ป.4
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
211
เด็กชายธนวัฒส์  แป้นประโคน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
212
เด็กหญิงธนัชญา  สมบัติวงศ์
ป.4
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
213
เด็กหญิงธนัญญา  โสชะรา
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
214
เด็กหญิงธนาภรณ์  เรืองสุขสุด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
215
เด็กหญิงธนาภา  เกิดไทย
ป.5
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
216
เด็กชายธรรมนิตย์  แน่ประโคน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
217
เด็กหญิงธวัลหทัย  ถวัลย์เวท
ป.5
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
218
เด็กชายธัชพล  ศรีสว่าง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
219
เด็กหญิงธัญชนก  ปานะโปย
ป.4
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
220
เด็กหญิงธัญวัลย์  พรรณพิสุทธิ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
221
เด็กหญิงธันยธร  หูประโคน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
222
เด็กหญิงธันยพร  อินทชัย
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
223
เด็กชายธาดา  เพ็งประโคน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
224
เด็กหญิงธารินี  ไทยประโคน
ป.5
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
225
เด็กหญิงธิดารัตน์  ประคอง
ป.4
โรงเรียนบ้านสายโท 1
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
226
เด็กชายนทีพัฒน์  กิติพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
227
เด็กหญิงนนทกานต์  อาษาทำ
ป.5
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
228
เด็กชายนนทวัฒน์  ชะชินรัมย์
ป.5
โรงเรียนบ้านโคกเพชรไสยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
229
เด็กหญิงนภัทร  ชาญประโคน
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
230
เด็กหญิงนภาพร  งามสง่า
ป.5
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
บุรีรัมย์ เขต 2

ณ โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย (อำนวยกิจราษฎ์วิทยาคาร)
ห้องสอบที่
 511
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
231
เด็กชายนฤนนท์  ประสมศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านสายโท 1
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
232
เด็กหญิงนลิชฌา  บัวแย้ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
233
เด็กชายนัทกร  อาษาทำ
ป.4
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
234
เด็กหญิงนันทกร  ศรีดาคำ
ป.5
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
235
เด็กหญิงนันทิกา  บาลโสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
236
เด็กชายนิติเทพ  ทองน้อย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
237
เด็กชายนิติธร  ภูมิประโคน
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
238
เด็กชายนิติศักดิ์  เช่นรัมย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
239
เด็กชายนิพัทธ์  ชาญศรี
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
240
เด็กหญิงนิรมล  กระแสโสม
ป.5
โรงเรียนบ้านสายโท 1
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
241
เด็กชายเนรมิต  อาญาเมือง
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
242
เด็กหญิงบัวบุศญา  บุญสม
ป.5
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
243
เด็กชายบุรินทร์  สุขประโคน
ป.5
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
244
เด็กหญิงบุศยรินทร์  สวดธรรมกิตติ์
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
245
เด็กหญิงปฎิมา  กงประโคน
ป.5
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
246
เด็กชายปฏิภัทร  พลวัน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
247
เด็กหญิงปฏิมา  มีสมาน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
248
เด็กหญิงปนัดดา  วงษ์ธานี
ป.4
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
249
เด็กหญิงปภาดา  ทองสงคราม
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
250
เด็กชายปภินวิทย์  กุนันตา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
251
เด็กชายปรานต์  ศรีสุข
ป.5
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
252
เด็กหญิงปริญญา  ศาลาฤทธี
ป.4
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
253
เด็กหญิงปริญญาภรณ์  ปัจสัยยัง
ป.4
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
254
เด็กหญิงปริณดา  แววโคกสูง
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
255
เด็กหญิงปลื้มจิต  บัวชิต
ป.4
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
256
เด็กหญิงปวรา  เรืองรัมย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
257
เด็กชายปวริศ  ทิพธนามาศ
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
258
เด็กหญิงปวริศา  อำพันมาก
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
259
เด็กหญิงปวิชญา  ยอดประโคน
ป.4
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
260
เด็กชายปัณณธร  ต้นเสมอไทย
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
261
เด็กชายปัณณวัฒน์  สงวนแบบ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
262
เด็กหญิงปัทมา  แก้วประดิษฐ์
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
263
เด็กหญิงปัทมาพร  โอดเวหน
ป.5
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
264
เด็กหญิงปาริตา  อินทร์สูงเนิน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
265
เด็กหญิงปาลิตา  อรุณรักษรัตนะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
บุรีรัมย์ เขต 2

ณ โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย (อำนวยกิจราษฎ์วิทยาคาร)
ห้องสอบที่
 512
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
266
เด็กชายปิยะ  กริดรัมย์
ป.5
โรงเรียนบ้านโคกเพชรไสยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
267
เด็กหญิงปิยากร  นอนคะนึง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
268
เด็กหญิงปุญญิศา  เรืองรวิทย์กุล
ป.5
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
269
เด็กหญิงโปรดปราน  ดวงจิตร
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
270
เด็กชายพงศภัค  ดวงสาม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
271
เด็กหญิงพนิตนันท์  เงางาม
ป.4
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
272
เด็กหญิงพรชนก  รัตน์ประโคน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
273
เด็กหญิงพรชิตา  คำมูล
ป.4
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
274
เด็กหญิงพรพรรณ  อวงประโคน
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
275
เด็กหญิงพรไพลิน  อิสริยะวัฒน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
276
เด็กหญิงพรลภัส  นิธิพัฒน์ชูโชติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
277
เด็กชายพลภัทร  อ่อนพรมราช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
278
เด็กหญิงพลอยบุญ  กรแสสินธิ์
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
279
เด็กชายพศิน  ผลวิเสษสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
280
เด็กชายพศิน  ศรีสุริยชัย
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
281
เด็กหญิงพัชรนันท์  ผ่องพัฒนศักดิ์
ป.5
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
282
เด็กหญิงพัชราพร  สอนเมือง
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
283
เด็กหญิงพัชวีพิชญ์  โสมศรีแก้ว
ป.5
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
284
เด็กหญิงพัฒนฉัตร  ทองคำสุก
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
285
เด็กชายพันธรัฐ  ทะเรรมย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
286
เด็กหญิงพันพัสสา  นานประโคน
ป.5
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
287
เด็กหญิงพิชชานันท์  แสงสว่าง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
288
เด็กชายพิชญะ  มุ่งเอื้อมกลาง
ป.5
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
289
เด็กชายพิชญา  ศรีงาน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
290
เด็กหญิงพิชญาดา  แก้วประโคน
ป.4
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
291
เด็กชายพิธาน  เรืองรัมย์
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกเพชรไสยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
292
เด็กหญิงพิมพ์วิมล  ลอยประโคน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
293
เด็กหญิงพิมพิศา  จะแรมรัมย์
ป.5
โรงเรียนบ้านโคกเพชรไสยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
294
เด็กชายพิรภพ  ศักดิ์วรากิจสกุล
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
295
นายพีชะญะ  เข็มมา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
296
เด็กชายพีรณัฐ  ชำนาญดี
ป.5
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
297
เด็กชายพีรภัทร  อาญาเมือง
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกเพชรไสยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
298
เด็กชายพีรภาส  รัตนพนาวงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
299
เด็กชายพุทธคุณ  ศูนย์ประโคน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
300
เด็กหญิงเพียงตะวัน  พึ่งวงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
บุรีรัมย์ เขต 2

ณ โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย (อำนวยกิจราษฎ์วิทยาคาร)
ห้องสอบที่
 513
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
301
เด็กชายฟ้าประทาน  เสาวโค
ป.5
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
302
เด็กหญิงภัครดา  สายราม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
303
เด็กหญิงภัททิยา  พรมลี
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
304
เด็กหญิงภัทรวดี  ฆารวาส
ป.4
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
305
เด็กชายภัทราวุธ  จำนงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
306
เด็กหญิงภานุมาศ  หอมดวง
ป.5
โรงเรียนบ้านโคกเพชรไสยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
307
เด็กชายภิญโญ  ดวงใจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
308
เด็กชายภูพงศ์  ทรงศิริ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
309
เด็กชายภูมิพัฒน์  อู่ดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
310
เด็กหญิงภูริชญา  รายพิมาย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
311
เด็กชายภูริเดช  กรุมรัมย์
ป.5
โรงเรียนบ้านโคกเพชรไสยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
312
เด็กชายภูริพัฒน์  พนัดรัมย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
313
เด็กหญิงภูษณิศา  ศรีประโคน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
314
เด็กหญิงมณิสรา  ทองด้วง
ป.5
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
315
เด็กหญิงมัณฑณา  อธิกิจโสภล
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
316
เด็กหญิงมานี  ดาระดาษ
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
317
เด็กชายเมธา  ตั้งอยู่
ป.4
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
318
เด็กชายยศวริศ  คงชูศรี
ป.4
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
319
เด็กหญิงเยาวภา  จำนงประโคน
ป.5
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
320
เด็กชายรณกร  ศรีเพชร
ป.5
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
321
เด็กหญิงรักษิตา  นิมนต์รัมย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
322
เด็กชายรัชชานนท์  สุมาลย์
ป.5
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
323
เด็กชายรัฐพงษ์  พันพม่า
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกเพชรไสยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
324
เด็กชายรัฐรวี  หอมกำบัง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
325
เด็กหญิงรัตติญา  เตือประโคน
ป.4
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
326
เด็กชายราโชภัทร  สกุลพรหม
ป.3
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
327
เด็กหญิงลักษิกา  สมภาค
ป.4
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
328
เด็กหญิงลัลน์ลลิต  เพ็งประโคน
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
329
เด็กชายวชิรวิชญ์  อานประโคน
ป.5
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
330
เด็กหญิงวธูสิริ  ปุยะติ
ป.4
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
331
เด็กชายวรชัย  แจ่มใส
ป.6
โรงเรียนบ้านสายโท 1
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
332
เด็กหญิงวรรณิภา  คำมูลคร
ป.5
โรงเรียนบ้านโคกเพชรไสยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
333
เด็กหญิงวรัชญา  คงประโคน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
334
เด็กหญิงวราลี  ศรีวิเศษ
ป.5
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
335
เด็กหญิงวริศรา  ปักกุนนัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
บุรีรัมย์ เขต 2

ณ โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย (อำนวยกิจราษฎ์วิทยาคาร)
ห้องสอบที่
 514
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
336
เด็กหญิงวันทนา  กิรัมย์
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกเพชรไสยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
337
เด็กหญิงวันวิสา  ปรางวิริยะกุล
ป.4
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
338
เด็กหญิงวันวิสา  อาทวัง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
339
เด็กหญิงวาทิตยา  ชาวสวน
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
340
เด็กหญิงวิชญาดา  พรมรุกขชาติ
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
341
เด็กหญิงวิชญาดา  พิมพ์พงษ์
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
342
เด็กหญิงวิยุดา  บุตรประโคน
ป.5
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
343
เด็กหญิงศรัญญา  บัวประโคน
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
344
เด็กหญิงศศิชา  ทองประสาท
ป.5
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
345
เด็กหญิงศศิธร  ชัยมาสุข
ป.4
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
346
เด็กหญิงศศิมาภรณ์  อุ้มรัมย์
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกเพชรไสยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
347
เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  พรมประโคน
ป.5
โรงเรียนบ้านโคกเพชรไสยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
348
เด็กหญิงศิริลักษณ์  เพียงกลาง
ป.5
โรงเรียนบ้านสายโท 1
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
349
เด็กชายศุภกร  รันสันเทียะ
ป.5
โรงเรียนบ้านโคกเพชรไสยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
350
เด็กชายศุภชัย  อุตสารัมย์
ป.5
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
351
เด็กหญิงศุภิสรา  เทียนศิริวงศากุล
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
352
เด็กชายสรวิศ  พรหมเอาะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
353
เด็กชายสรัล  ขวัญยีน
ป.5
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
354
เด็กหญิงสโรชา  ปานชาติ
ป.4
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
355
เด็กหญิงสายธาร  ตวนประโคน
ป.6
โรงเรียนบ้านสายโท 1
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
356
เด็กหญิงสาวิตรี  อาจทวีกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
357
เด็กหญิงสิฐิตา  ตึกประโคน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
358
เด็กหญิงสิริกร  สาระสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
359
เด็กหญิงสิริยานิล  อินพิทักษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
360
เด็กหญิงสิรีธร  นับประโคน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
361
เด็กหญิงสุกัญญา  ฝูงใหญ่
ป.5
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
362
เด็กหญิงสุกัญญา  พุทธมาต
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
363
เด็กหญิงสุกัญญา  เพ็งประโคน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
364
เด็กหญิงสุฑาทิพย์  ศรีสุริยชัย
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
365
เด็กหญิงสุทธิชา  เมืองสันเทียะ
ป.6
โรงเรียนบ้านสายโท 1
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
366
เด็กชายสุทธฺิศักดิ์  โตมาณิตย์
ป.5
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
367
เด็กชายสุธน  นุชประโคน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
368
เด็กหญิงสุนิตา  เดชแก้ว
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
369
เด็กหญิงสุนิสา  สุระทอง
ป.4
โรงเรียนบ้านสายโท 1
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
370
เด็กหญิงสุพัชชา  ใชยสุวรรณ์
ป.5
โรงเรียนบ้านสายโท 1
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
บุรีรัมย์ เขต 2

ณ โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย (อำนวยกิจราษฎ์วิทยาคาร)
ห้องสอบที่
 515
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
371
เด็กหญิงสุพิชญา  แซวประโคน
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
372
เด็กหญิงสุพิชญา  เดชแก้ว
ป.5
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
373
เด็กชายสุรสีห์  ดียิ่ง
ป.5
โรงเรียนบ้านโคกเพชรไสยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
374
เด็กหญิงหทัยรัตน์  ทรัพย์สินสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
375
เด็กชายอนุวัฒน์  รัตนา
ป.6
โรงเรียนบ้านสายโท 1
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
376
เด็กหญิงอภัสรา  เจริญรัมย์
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกเพชรไสยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
377
เด็กชายอภิรักษ์  ต้องเดช
ป.4
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
378
เด็กหญิงอมลวรรณ  คันทับไทย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
379
เด็กหญิงอรนิภา  ดุจจานุทศน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
380
เด็กหญิงอรปรียา  ยังพัฒนพันธ์ุ
ป.5
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
381
เด็กชายอัษฎาวุธ  จำนงค์ประโคน
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
382
เด็กหญิงอาทิตยา  เตียกประโคน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
383
เด็กหญิงอารตี  แสงกะนึก
ป.5
โรงเรียนบ้านโคกเพชรไสยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
384
เด็กหญิงอารยา  ทรัพย์ทวิพล
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
385
เด็กชายอิทธินันท์  ต้นเสมอไทย
ป.5
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
386
เด็กหญิงอิสรีย์  ภวนาคโสภณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
387
เด็กหญิงอุรดี  ใจหาญ
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
388
เด็กหญิงไอรดา  กล้าหาญ
ป.4
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์