ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
บุรีรัมย์ เขต 1

ณ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกชพรรณ  โอนรัมย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
คณิตประถม
2
เด็กหญิงกนกพร  แสงทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ
คณิตประถม
3
เด็กหญิงกนกวรรณ  ทิพย์โภชน์
ป.3
โรงเรียนฮั่วเคี้ยว
คณิตประถม
4
เด็กชายกฤต  ขติฌานัง
ป.6
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
5
เด็กหญิงกฤตติญาภา  อวงรัมย์
ป.3
โรงเรียนฮั่วเคี้ยว
คณิตประถม
6
เด็กชายกฤตภาส  ภิรมย์
ป.6
โรงเรียนฮั่วเคี้ยว
คณิตประถม
7
เด็กชายกฤตเมธ  โกฏิไธสง
ป.3
โรงเรียนฮั่วเคี้ยว
คณิตประถม
8
เด็กชายกฤตเมธ  บำรุงไทย
ป.3
โรงเรียนฮั่วเคี้ยว
คณิตประถม
9
เด็กชายกฤติน  เมยไธสง
ป.6
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
10
เด็กชายกฤติพงษ์  วงสีดา
ป.3
โรงเรียนวัดบ้านหินโคน
คณิตประถม
11
เด็กหญิงกฤติมา  รินอำภา
ป.6
โรงเรียนบ้านยาง "คุรุราษฎร์รังสรรค์"
คณิตประถม
12
เด็กชายกฤษณะ  จงหาญ
ป.3
โรงเรียนวัดบ้านหินโคน
คณิตประถม
13
เด็กชายกวีพัตธ์  วิมลนันธรณ์
ป.3
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
14
เด็กชายกษิดิศ  บำรุงไทย
ป.5
โรงเรียนฮั่วเคี้ยว
คณิตประถม
15
เด็กชายก้องสกุล  ผลเจริญ
ป.3
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
16
เด็กชายกันตินันท์  เอกะวิภาต
ป.3
โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ
คณิตประถม
17
เด็กหญิงกัลยพร  มัฐผา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ
คณิตประถม
18
เด็กหญิงกัลยา  เกลี้ยงรัมย์
ป.4
โรงเรียนบ้านซำแฮด (นักศึกษาประชานุสรณ์5)
คณิตประถม
19
เด็กชายกานต์  สุขวิเศษ
ป.4
โรงเรียนบ้านซำแฮด (นักศึกษาประชานุสรณ์5)
คณิตประถม
20
เด็กชายกิตติพันธุ์  สุวรรณวิจิตร
ป.3
โรงเรียนฮั่วเคี้ยว
คณิตประถม
21
เด็กหญิงกีรติ  ราชศรีลา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ
คณิตประถม
22
เด็กหญิงกุลกริยา  คล้ายแจ้ง
ป.3
โรงเรียนฮั่วเคี้ยว
คณิตประถม
23
เด็กหญิงกุลกานต์  เชื้อขาว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ
คณิตประถม
24
เด็กหญิงกุลนิตย์  สุมหิรัญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
คณิตประถม
25
เด็กหญิงกุลสินี  วงศ์มนัสนันท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
คณิตประถม
26
เด็กหญิงเกตน์สิรี  นาโท
ป.6
โรงเรียนฮั่วเคี้ยว
คณิตประถม
27
เด็กชายเกียรติเทวา  เหาะชัย
ป.3
โรงเรียนวัดบ้านหินโคน
คณิตประถม
28
เด็กหญิงโกลัญญา  เตะประโคน
ป.6
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
29
เด็กหญิงขวัญข้าว  ปักการะเน
ป.3
โรงเรียนฮั่วเคี้ยว
คณิตประถม
30
เด็กหญิงขวัญจิรา  ขยันชุมนุม
ป.3
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
31
เด็กหญิงขวัญชนก  ด้วงเอก
ป.3
โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ
คณิตประถม
32
เด็กหญิงขวัญพร  หมวกไธสง
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
คณิตประถม
33
เด็กหญิงเขมจิรา  ศรีพลมาศ
ป.5
โรงเรียนวัดบ้านหินโคน
คณิตประถม
34
เด็กชายคุณานนต์  หอมขจร
ป.6
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
35
เด็กชายจักรพันธ์  ทองธรรมสิริ
ป.6
โรงเรียนฮั่วเคี้ยว
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
บุรีรัมย์ เขต 1

ณ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กหญิงจารุวรรณ  ชาติศักดิ์
ป.3
โรงเรียนบ้านซำแฮด (นักศึกษาประชานุสรณ์5)
คณิตประถม
37
เด็กหญิงจิญาดา  นิลนนท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
คณิตประถม
38
เด็กหญิงจิณณพัฒน์  ดำเนิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
คณิตประถม
39
เด็กหญิงจิดาภา  อาริภู
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ
คณิตประถม
40
เด็กชายจิตติพัฒน์  สายรัตน์
ป.3
โรงเรียนฮั่วเคี้ยว
คณิตประถม
41
เด็กชายจิรภัทร  พัฒนาประทีป
ป.3
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
42
เด็กชายจิราเจตน์  ว่องประจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
คณิตประถม
43
เด็กหญิงจีรนันท์  ช่างสลัก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ
คณิตประถม
44
เด็กหญิงจุฑามาศ  คร่ำทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
คณิตประถม
45
เด็กชายเจตภานุ  เอื้ออารยะทัศนี
ป.6
โรงเรียนฮั่วเคี้ยว
คณิตประถม
46
เด็กชายเจษฎากร  ลีลาธนทรัพย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ
คณิตประถม
47
เด็กชายฉัตรมงคล  เกตุชาติ
ป.3
โรงเรียนบ้านซำแฮด (นักศึกษาประชานุสรณ์5)
คณิตประถม
48
เด็กหญิงชญานันท์  ชื่นภากรณ์
ป.3
โรงเรียนฮั่วเคี้ยว
คณิตประถม
49
เด็กหญิงชญานิษฐ์  ชื่นภากรณ์
ป.3
โรงเรียนฮั่วเคี้ยว
คณิตประถม
50
เด็กหญิงชนกวนัน  จะแรบรัมย์
ป.3
โรงเรียนฮั่วเคี้ยว
คณิตประถม
51
เด็กหญิงชวิศา  แผ่นจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
คณิตประถม
52
เด็กหญิงชวิศา  อรุณรัมย์
ป.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
คณิตประถม
53
เด็กชายชัยนันท์  โยมบุตร
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
คณิตประถม
54
เด็กชายชินพัฒน์  มีศรี
ป.5
โรงเรียนวัดหัวสะพาน
คณิตประถม
55
เด็กหญิงชุติกาญจน์  ทองดาว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
คณิตประถม
56
เด็กหญิงชุติกาญจน์  เพ็งพืช
ป.5
โรงเรียนบ้านซำแฮด (นักศึกษาประชานุสรณ์5)
คณิตประถม
57
เด็กหญิงฑิตฐิตา  กล่อมจิต
ป.4
โรงเรียนฮั่วเคี้ยว
คณิตประถม
58
เด็กชายณกรณ์  ปิ่นสกุล
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
คณิตประถม
59
เด็กชายณฐานิธิ์  เทอดไพรสันต์
ป.6
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
60
เด็กหญิงณัชชา  วงศ์เทวา
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
คณิตประถม
61
เด็กหญิงณัชชา  เหล่าบรรเทา
ป.3
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
62
เด็กหญิงณัฐกฤตา  ทานคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ
คณิตประถม
63
เด็กหญิงณัฐกฤตา  น้อยมะโน
ป.3
โรงเรียนฮั่วเคี้ยว
คณิตประถม
64
เด็กหญิงณัฐกฤตา  เยาว์รัมย์
ป.3
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
65
เด็กชายณัฐชนน  เขมะชิต
ป.3
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
66
เด็กหญิงณัฐนันท์  พัฒนพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
คณิตประถม
67
เด็กหญิงณัฐพร  เหลืงทองใบ
ป.6
โรงเรียนฮั่วเคี้ยว
คณิตประถม
68
เด็กชายณัฐวงศ์  จันทร์ชูวงศ์
ป.3
โรงเรียนฮั่วเคี้ยว
คณิตประถม
69
เด็กชายณิชกานต์  สุขเลิศ
ป.3
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
70
เด็กหญิงณิชนันท์  ผ่องพันเลิศ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
บุรีรัมย์ เขต 1

ณ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กหญิงณิชมน  แสนจันทร์
ป.5
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
72
เด็กหญิงณิชารีย์  โคสารคูณ
ป.5
โรงเรียนบ้านซำแฮด (นักศึกษาประชานุสรณ์5)
คณิตประถม
73
เด็กหญิงดวงหทัย  รังพงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ
คณิตประถม
74
เด็กหญิงดุจหทัยชนก  ทองธนาวัฒน์
ป.4
โรงเรียนฮั่วเคี้ยว
คณิตประถม
75
เด็กชายตัณติวุฒิ  ตันวุฒิบัณฑิต
ป.5
โรงเรียนฮั่วเคี้ยว
คณิตประถม
76
เด็กชายติณณภพ  แทนคำ
ป.4
โรงเรียนวัดหัวสะพาน
คณิตประถม
77
เด็กชายทวีสิน  วิหกเหิน
ป.5
โรงเรียนบ้านยาง "คุรุราษฎร์รังสรรค์"
คณิตประถม
78
เด็กหญิงทัตพิชา  ศรนารายณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
คณิตประถม
79
เด็กชายเทพทัต  ไชยโย
ป.6
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
80
เด็กชายธนกร  เจริญพันธ์
ป.6
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
81
เด็กชายธนกฤต  บุตรศรีเมือง
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
คณิตประถม
82
เด็กชายธนกฤต  มากนอก
ป.6
โรงเรียนวัดหัวสะพาน
คณิตประถม
83
เด็กชายธนกิจ  ปักกาเวสูง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ
คณิตประถม
84
เด็กหญิงธนพรรณ  เสรีสงแสง
ป.5
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
85
เด็กหญิงธนมน  ศิริสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนวัดบ้านหินโคน
คณิตประถม
86
เด็กชายธนวัฒน์  ปัญนาจิต
ป.5
โรงเรียนบ้านยาง "คุรุราษฎร์รังสรรค์"
คณิตประถม
87
เด็กชายธนวิทย์  เกตุชาติ
ป.6
โรงเรียนบ้านซำแฮด (นักศึกษาประชานุสรณ์5)
คณิตประถม
88
เด็กหญิงธนัญญา  ชาติดำดี
ป.6
โรงเรียนบ้านยาง "คุรุราษฎร์รังสรรค์"
คณิตประถม
89
เด็กหญิงธนันปภัค  วีรศรัณย์
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
คณิตประถม
90
เด็กชายธนาธร  ภูตามเงิน
ป.6
โรงเรียนบ้านซำแฮด (นักศึกษาประชานุสรณ์5)
คณิตประถม
91
เด็กหญิงธนิดา  ตั้งสกุล
ป.5
โรงเรียนฮั่วเคี้ยว
คณิตประถม
92
เด็กหญิงธมนวรรณ  แก้วก่า
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ
คณิตประถม
93
เด็กหญิงธมนวรรณ  วัฒนาวงศ์เสถียร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
คณิตประถม
94
เด็กหญิงธมลวรรณ  เขมะชิต
ป.4
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
95
เด็กชายธัชพล  วงศ์สุขสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
96
เด็กหญิงธัญกร  เจริญสนองกุล
ป.6
โรงเรียนฮั่วเคี้ยว
คณิตประถม
97
เด็กหญิงธัญจิรา  ฆ้องวง
ป.3
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
98
เด็กหญิงธัญชนก  ไกรสุทธิ์
ป.6
โรงเรียนวัดหัวสะพาน
คณิตประถม
99
เด็กหญิงธัญชนก  เนตรวิลา
ป.5
โรงเรียนบ้านซำแฮด (นักศึกษาประชานุสรณ์5)
คณิตประถม
100
เด็กหญิงธัญชนก  เพชรรัตน์
ป.4
โรงเรียนฮั่วเคี้ยว
คณิตประถม
101
เด็กหญิงธัญญรัศม์  ลีลัครานนท์
ป.4
โรงเรียนฮั่วเคี้ยว
คณิตประถม
102
เด็กหญิงธัญนิชชา  เมืองจันทร์
ป.5
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
103
เด็กหญิงธัญวรัตม์  รุ่งอร่ามศิลป์
ป.4
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
104
เด็กชายธันยพงศ์  พรหนองแสน
ป.3
โรงเรียนฮั่วเคี้ยว
คณิตประถม
105
เด็กหญิงธันยพร  ปริวัฒนศักดิ์
ป.6
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
บุรีรัมย์ เขต 1

ณ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กหญิงธิดารัตน์  นาประจักษ์
ป.3
โรงเรียนฮั่วเคี้ยว
คณิตประถม
107
เด็กชายธิปก  แซมนัมย์
ป.3
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
108
เด็กชายธีรภัทร  อุตชี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ
คณิตประถม
109
เด็กชายธีรศักดิ์  สุขวิเศษ
ป.6
โรงเรียนบ้านยาง "คุรุราษฎร์รังสรรค์"
คณิตประถม
110
เด็กหญิงนปุณดา  พงศ์สุธนะ
ป.3
โรงเรียนฮั่วเคี้ยว
คณิตประถม
111
เด็กชายนพชัย  สกุลบริรักษ์
ป.3
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
112
เด็กหญิงนภสร  จงกลาง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ
คณิตประถม
113
เด็กชายนภัสกร  ติยะไทธาดา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ
คณิตประถม
114
เด็กหญิงนภัสสร  ดวงน้อย
ป.3
โรงเรียนฮั่วเคี้ยว
คณิตประถม
115
เด็กหญิงนภัสสร  ผลเจริญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
คณิตประถม
116
เด็กชายนรภัทร  ศรีคำ
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
คณิตประถม
117
เด็กหญิงนรีรัตน์  โสนาคา
ป.5
โรงเรียนบ้านซำแฮด (นักศึกษาประชานุสรณ์5)
คณิตประถม
118
เด็กหญิงนฤชยา  พวงศรี
ป.3
โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ
คณิตประถม
119
เด็กชายนฤพล  วิริยานุภาพ
ป.3
โรงเรียนฮั่วเคี้ยว
คณิตประถม
120
เด็กชายนฤสรณ์  เกลี่้ยงพร้อม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ
คณิตประถม
121
เด็กชายนวพล  คำเอี่ยม
ป.6
โรงเรียนไตรคามสามัคคีวิทยา
คณิตประถม
122
เด็กหญิงนัชชา  ลาขุมเหล็ก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ
คณิตประถม
123
เด็กหญิงนัทธชา  เฉลียวรัมย์
ป.6
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
124
เด็กหญิงนันท์ณภัทร  วิชัยเลิศ
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
คณิตประถม
125
เด็กหญิงนันท์นภัส  พันธ์รัมย์
ป.3
โรงเรียนฮั่วเคี้ยว
คณิตประถม
126
เด็กชายนันทพงศ์  เรืองสุขศรีวงศ์
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
คณิตประถม
127
เด็กชายนันทภพ  รัตนศรีวิโรจน์
ป.3
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
128
เด็กหญิงนันทวดี  สายน้อย
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
คณิตประถม
129
เด็กหญิงนันทิชา  สารรัมย์
ป.5
โรงเรียนบ้านซำแฮด (นักศึกษาประชานุสรณ์5)
คณิตประถม
130
เด็กหญิงนาทหทัย  รบศึก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ
คณิตประถม
131
เด็กชายนาวิล  อ่อนเฉวียง
ป.5
โรงเรียนวัดหัวสะพาน
คณิตประถม
132
เด็กหญิงนุสรา  ทองสกุล
ป.6
โรงเรียนบ้านซำแฮด (นักศึกษาประชานุสรณ์5)
คณิตประถม
133
เด็กชายบวร  แซ่เตีย
ป.3
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
134
เด็กชายบุญพิทักษ์  บุญมา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ
คณิตประถม
135
เด็กชายบุริศร์  สุขสังวรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
คณิตประถม
136
เด็กหญิงบุษกรณ์  ดีสืบชาติตระกูล
ป.3
โรงเรียนฮั่วเคี้ยว
คณิตประถม
137
เด็กชายปฎิพัทธ์  สำเร็จดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ
คณิตประถม
138
เด็กหญิงปฏิมาภรณ์  กองรัมย์
ป.4
โรงเรียนบ้านซำแฮด (นักศึกษาประชานุสรณ์5)
คณิตประถม
139
เด็กชายปณัยกร  มณีราชกิจ
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
คณิตประถม
140
เด็กหญิงปณิดา  ศรีสุภโยค
ป.4
โรงเรียนฮั่วเคี้ยว
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
บุรีรัมย์ เขต 1

ณ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กหญิงปนัดดา  เข็มขาว
ป.5
โรงเรียนบ้านยาง "คุรุราษฎร์รังสรรค์"
คณิตประถม
142
เด็กหญิงปพิชญา  วรเสฏฐ์ฐษกูล
ป.3
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
143
เด็กหญิงปภาวี  เรีองสุขศรีวงศ์
ป.6
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
144
เด็กหญิงประภาวดี  ภาคจันทึก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ
คณิตประถม
145
เด็กหญิงปริยากร  แย้มศรี
ป.3
โรงเรียนฮั่วเคี้ยว
คณิตประถม
146
เด็กหญิงปรียาภัทร  แก้วแก่น
ป.3
โรงเรียนฮั่วเคี้ยว
คณิตประถม
147
เด็กหญิงปรียารัตน์  ไชยสีดา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ
คณิตประถม
148
เด็กชายปวริศร์  สุขวิเศษ
ป.5
โรงเรียนบ้านยาง "คุรุราษฎร์รังสรรค์"
คณิตประถม
149
เด็กหญิงปวริศา  เทศบุตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
คณิตประถม
150
เด็กหญิงปวริสา  สระบัว
ป.3
โรงเรียนฮั่วเคี้ยว
คณิตประถม
151
เด็กชายปัณณทัต  ละอองเอก
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
คณิตประถม
152
เด็กหญิงปิยวดี  เยี่ยมมโน
ป.4
โรงเรียนฮั่วเคี้ยว
คณิตประถม
153
เด็กชายปุญญพัฒน์  ตันติกุลวัฒนกิจ
ป.3
โรงเรียนฮั่วเคี้ยว
คณิตประถม
154
เด็กชายเป็นต่อ  คารมย์กลาง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
คณิตประถม
155
เด็กหญิงเปรมิกา  เอี่ยมศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ
คณิตประถม
156
เด็กชายพงศกร  วิเศษนคร
ป.5
โรงเรียนบ้านซำแฮด (นักศึกษาประชานุสรณ์5)
คณิตประถม
157
เด็กหญิงพงศ์สุภา  โพธิ์จันดี
ป.3
โรงเรียนฮั่วเคี้ยว
คณิตประถม
158
เด็กหญิงพจีลักษณ์  พรหมบุตร
ป.6
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
159
เด็กหญิงพรนิชชา  สิงห์ชัย
ป.3
โรงเรียนฮั่วเคี้ยว
คณิตประถม
160
เด็กหญิงพรพิมล  สาคีรี
ป.6
โรงเรียนฮั่วเคี้ยว
คณิตประถม
161
เด็กหญิงพรรณนภา  ผลบุญ
ป.6
โรงเรียนฮั่วเคี้ยว
คณิตประถม
162
เด็กหญิงพรรณอร  คิดถูก
ป.3
โรงเรียนฮั่วเคี้ยว
คณิตประถม
163
เด็กชายพสิษฐ์  เจริญยิ่ง
ป.5
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
164
เด็กชายพสิษฐ์  ชัยอริยวรวัฒน์
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
คณิตประถม
165
เด็กหญิงพัชรพร  เพชรเลิศ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
คณิตประถม
166
เด็กหญิงพิชญามณฑ์  เจนศิริศักดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
คณิตประถม
167
เด็กหญิงพิชญาวี  จารุจินดา
ป.3
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
168
เด็กชายพิชาภพ  เงยวิจิตร
ป.3
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
169
เด็กชายพิพัฒน์  กุยรัมย์
ป.6
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
170
เด็กหญิงพิมพกานต์  คงพลปาน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
คณิตประถม
171
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  วงเวียน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
คณิตประถม
172
เด็กหญิงพิมพ์พิสุทธิ์  พิสุทธิ์ธนภัทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ
คณิตประถม
173
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  พิพัฒนตันติวัช
ป.3
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
174
เด็กหญิงพิยดา  วรรณา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ
คณิตประถม
175
เด็กหญิงพิรญาณ์  สระแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
บุรีรัมย์ เขต 1

ณ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
176
เด็กหญิงแพรทอง  ชนุดรัมย์
ป.4
โรงเรียนฮั่วเคี้ยว
คณิตประถม
177
เด็กหญิงแพรพลอย  ลีลาศ
ป.6
โรงเรียนบ้านยาง "คุรุราษฎร์รังสรรค์"
คณิตประถม
178
เด็กชายไพโรจน์  ทองธรรมสิริ
ป.3
โรงเรียนฮั่วเคี้ยว
คณิตประถม
179
เด็กหญิงภัทรธิดา  พอกพูน
ป.5
โรงเรียนบ้านซำแฮด (นักศึกษาประชานุสรณ์5)
คณิตประถม
180
เด็กชายภัทรภูมิ  จันนีย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ
คณิตประถม
181
เด็กหญิงภัทราพร  ชัยสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนบ้านยาง "คุรุราษฎร์รังสรรค์"
คณิตประถม
182
เด็กชายภาคภูมิ  เรืองศรี
ป.3
โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ
คณิตประถม
183
เด็กชายภานุกร  ยงยันต์
ป.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
คณิตประถม
184
เด็กหญิงภาพิชญา  กิตติวัฒนาสาร
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
คณิตประถม
185
เด็กหญิงภาพิมล  สีตองอ่อน
ป.3
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
186
เด็กชายภูตะวัน  กุยรัมย์
ป.3
โรงเรียนฮั่วเคี้ยว
คณิตประถม
187
เด็กชายภูริช  รัตนเมธาโกศล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ
คณิตประถม
188
เด็กหญิงภูริตา  ตีระมาศวณิช
ป.3
โรงเรียนฮั่วเคี้ยว
คณิตประถม
189
เด็กหญิงภูศิตา  ปัทธิสามะ
ป.4
โรงเรียนฮั่วเคี้ยว
คณิตประถม
190
เด็กหญิงมลฤดี  วิทยาไกรเลิศ
ป.6
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
191
เด็กหญิงเมธาพร  สุขิตวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
คณิตประถม
192
เด็กชายเมธิชัย  อุตมะกุล
ป.3
โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ
คณิตประถม
193
เด็กหญิงยลรดี  เหล็กดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ
คณิตประถม
194
เด็กชายรัชชานนท์  นันตา
ป.3
โรงเรียนฮั่วเคี้ยว
คณิตประถม
195
เด็กหญิงรัญชนก  เกียรติวิทยะ
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
คณิตประถม
196
เด็กหญิงรัตติกานต์  พันธุ์กระโทก
ป.5
โรงเรียนไตรคามสามัคคีวิทยา
คณิตประถม
197
เด็กหญิงรันตาวดี  ศรีตะกร
ป.3
โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ
คณิตประถม
198
เด็กหญิงรัษฎากร  จันนีย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ
คณิตประถม
199
เด็กหญิงรินรดี  เวียงนนท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ
คณิตประถม
200
เด็กหญิงริลทร์ลภัส  เกียรติวิทยะ
ป.4
โรงเรียนฮั่วเคี้ยว
คณิตประถม
201
เด็กหญิงลลิตวดี  ผลเจริญ
ป.5
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
202
เด็กหญิงลลิตา  นาชะวี
ป.3
โรงเรียนฮั่วเคี้ยว
คณิตประถม
203
เด็กหญิงลัดดาวัลย์  โคตะบิน
ป.5
โรงเรียนบ้านซำแฮด (นักศึกษาประชานุสรณ์5)
คณิตประถม
204
เด็กหญิงวชิรญาณ์  ติยะไทธาดา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ
คณิตประถม
205
เด็กชายวรโชติ  วงศ์สุขสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
206
เด็กชายวรพล  พิกุลทอง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ
คณิตประถม
207
เด็กชายวรภพ  พิกุลทอง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ
คณิตประถม
208
เด็กหญิงวรรณวษา  จันละออ
ป.3
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
209
เด็กหญิงวรรษมน  โล่วรพงศ์
ป.5
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
210
เด็กชายวรวัฒน์  รุ่งอร่ามศิลป์
ป.5
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
บุรีรัมย์ เขต 1

ณ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
211
เด็กชายวรัท  ลิ้มศักดิ์ชัยกิจ
ป.5
โรงเรียนฮั่วเคี้ยว
คณิตประถม
212
เด็กชายวรัท  สิริประภากร
ป.5
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
213
เด็กหญิงวรางค์ศิริ  ดาทอง
ป.3
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
214
เด็กหญิงวราลี  โฆษิตอัมพรเสนีย์
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
คณิตประถม
215
เด็กหญิงวรินทร  ใจกล้า
ป.6
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
216
เด็กหญิงวรินรำไพ  จำปาแดง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
คณิตประถม
217
เด็กหญิงวริศรา  เพ็งพืช
ป.6
โรงเรียนบ้านยาง "คุรุราษฎร์รังสรรค์"
คณิตประถม
218
เด็กหญิงวริษฐา  เหลืองอุดมชัย
ป.3
โรงเรียนฮั่วเคี้ยว
คณิตประถม
219
เด็กหญิงวริษา  สีรุ้งพราย
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
คณิตประถม
220
เด็กชายวันปิยะ  ปิ่นศิริ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ
คณิตประถม
221
เด็กหญิงวิชญาพร  อาชะนะชัย
ป.5
โรงเรียนวัดบ้านหินโคน
คณิตประถม
222
เด็กชายวิชนันท์  เรืองจินดาวลัย
ป.6
โรงเรียนฮั่วเคี้ยว
คณิตประถม
223
เด็กหญิงวิรัลพัชร  นิติไชยโรจน์
ป.3
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
224
เด็กชายวิสันต์  ชัยพันธ์
ป.3
โรงเรียนฮั่วเคี้ยว
คณิตประถม
225
เด็กชายวีรวัฒน์  ดวงคำ
ป.6
โรงเรียนไตรคามสามัคคีวิทยา
คณิตประถม
226
เด็กชายศรัณญ์  สมบัติใหม่
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
คณิตประถม
227
เด็กหญิงศรุตา  บุญเพชร
ป.3
โรงเรียนฮั่วเคี้ยว
คณิตประถม
228
เด็กหญิงศศิกานต์  เรืองไพศาล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ
คณิตประถม
229
เด็กหญิงศศินภา  ศรีจันทึก
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
คณิตประถม
230
เด็กชายศิรเมศร์  ตีระมาศวณิช
ป.3
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
231
เด็กหญิงศิโรรัตน์  อุดแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
คณิตประถม
232
เด็กหญิงศิวนันท์  รัตนบันรินทร์
ป.3
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
233
เด็กชายศุธีรวัฒน์  เมธาเนติภัทร
ป.5
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
234
เด็กชายศุภกิตติ์  ห่อฉิมพลี
ป.3
โรงเรียนฮั่วเคี้ยว
คณิตประถม
235
เด็กชายศุภผล  จินดาวงศ
ป.6
โรงเรียนฮั่วเคี้ยว
คณิตประถม
236
เด็กชายศุภวิชญ์  จินดาวงศ์
ป.4
โรงเรียนฮั่วเคี้ยว
คณิตประถม
237
เด็กหญิงศุภาพิชญ์  พานนนท์
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
คณิตประถม
238
เด็กชายสยามรัฐ  เพชรรัตน์
ป.6
โรงเรียนฮั่วเคี้ยว
คณิตประถม
239
เด็กหญิงสลิลทิพย์  แป้นนางรอง
ป.4
โรงเรียนบ้านซำแฮด (นักศึกษาประชานุสรณ์5)
คณิตประถม
240
เด็กชายสหภาพ  เสมอใจ
ป.3
โรงเรียนวัดบ้านหินโคน
คณิตประถม
241
เด็กหญิงสิริกร  หวังนอก
ป.3
โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ
คณิตประถม
242
เด็กหญิงสิริกัญญา  กางรัมย์
ป.3
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
243
เด็กหญิงสิริกัญญา  จงกลาง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ
คณิตประถม
244
เด็กชายสิริภพ  เกียรติ์สุพงศ์
ป.3
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
245
เด็กหญิงสิริยากร  ปทุมวิง
ป.4
โรงเรียนวัดบ้านหินโคน
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
บุรีรัมย์ เขต 1

ณ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
246
เด็กชายสุกฤษฎิ์  สำราญบำรุง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ
คณิตประถม
247
เด็กชายสุกฤษฏิ์  เข็มทอง
ป.3
โรงเรียนฮั่วเคี้ยว
คณิตประถม
248
เด็กหญิงสุทธิกานต์  โพธิ์กลาง
ป.3
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
249
เด็กชายสุทัศน์  หมั่นสนาม
ป.5
โรงเรียนวัดหัวสะพาน
คณิตประถม
250
เด็กหญิงสุนันทินี  อักโข
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ
คณิตประถม
251
เด็กหญิงสุภัทร์ภรณ์  สากำสด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ
คณิตประถม
252
เด็กหญิงสุภาวิตา  เปลี่ยนมณีกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
คณิตประถม
253
เด็กชายสุรภูมิ  มณีราชกิจ
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
คณิตประถม
254
เด็กหญิงสุวรรณา  บุญสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
คณิตประถม
255
เด็กหญิงเสาวลักษ์  ปัจจัยตา
ป.6
โรงเรียนวัดบ้านหินโคน
คณิตประถม
256
เด็กหญิงหัทยา  แสวงผล
ป.4
โรงเรียนฮั่วเคี้ยว
คณิตประถม
257
เด็กหญิงแหวนแก้ว  ศิริโชติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ
คณิตประถม
258
เด็กหญิงอชิรญา  คูณพิทักษ์สกุล
ป.6
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
259
เด็กหญิงอนัญญา  นุ่นไธสง
ป.4
โรงเรียนฮั่วเคี้ยว
คณิตประถม
260
เด็กหญิงอนัญญา  บุญเรืองพะเนาว์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ
คณิตประถม
261
เด็กหญิงอนัญญา  วรรณธาณี
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
คณิตประถม
262
เด็กหญิงอนุชิดา  อาญาเมือง
ป.6
โรงเรียนวัดบ้านหินโคน
คณิตประถม
263
เด็กชายอภินันท์  จันที
ป.4
โรงเรียนฮั่วเคี้ยว
คณิตประถม
264
เด็กชายอภิวิชญ์  อุทธาพงษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านยาง "คุรุราษฎร์รังสรรค์"
คณิตประถม
265
เด็กหญิงอภิสมัย  วิเศษรัมย์
ป.3
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
266
เด็กหญิงอรปรียา  บุรีนันท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
คณิตประถม
267
เด็กหญิงอรศศิร์  คลังหิรัญ
ป.3
โรงเรียนฮั่วเคี้ยว
คณิตประถม
268
เด็กหญิงอริสรา  กองรัมย์
ป.4
โรงเรียนฮั่วเคี้ยว
คณิตประถม
269
เด็กหญิงอรุณี  ทองลาด
ป.6
โรงเรียนฮั่วเคี้ยว
คณิตประถม
270
เด็กหญิงอัคนิษฐา  วัชรวรรณเวทย์
ป.3
โรงเรียนฮั่วเคี้ยว
คณิตประถม
271
เด็กหญิงอัญชเกศ  จันทร์คง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ
คณิตประถม
272
เด็กชายอัมรินทร์  แอมรัมย์
ป.6
โรงเรียนบ้านยาง "คุรุราษฎร์รังสรรค์"
คณิตประถม
273
เด็กหญิงอาทิติยา  ดาวเรืองรัมย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
คณิตประถม
274
เด็กหญิงอาภาภัทร  สีทัวนอก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
คณิตประถม
275
เด็กหญิงอารียา  การะเกตุ
ป.3
โรงเรียนบ้านซำแฮด (นักศึกษาประชานุสรณ์5)
คณิตประถม
276
เด็กชายอินทัช  เดสูงเนิน
ป.3
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
277
เด็กหญิงอินทิรา  มาศจันทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านยาง "คุรุราษฎร์รังสรรค์"
คณิตประถม
278
เด็กหญิงไอริณรยา  ชอบลคร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
บุรีรัมย์ เขต 1

ณ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
279
เด็กหญิงการันตรี  วิเศษนคร
ม.2
โรงเรียนบ้านยาง "คุรุราษฎร์รังสรรค์"
คณิต ม.ต้น
280
เด็กชายจักรพงษ์  ศรีสุวรรณ์
ม.2
โรงเรียนบ้านยาง "คุรุราษฎร์รังสรรค์"
คณิต ม.ต้น
281
เด็กหญิงจิรภรณ์  ทำสันเทียะ
ม.2
โรงเรียนไตรคามสามัคคีวิทยา
คณิต ม.ต้น
282
เด็กหญิงฉวีวรรณ  ฉิมมาลี
ม.2
โรงเรียนบ้านยาง "คุรุราษฎร์รังสรรค์"
คณิต ม.ต้น
283
เด็กหญิงณิชาภัทร  เจริญรัมย์
ม.2
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
284
เด็กหญิงนันทพร  ดวงสูงเนิน
ม.1
โรงเรียนไตรคามสามัคคีวิทยา
คณิต ม.ต้น
285
เด็กหญิงน้ำฝน  แนมกลาง
ม.2
โรงเรียนบ้านยาง "คุรุราษฎร์รังสรรค์"
คณิต ม.ต้น
286
นายประสิทธิ์  กรองมะเริง
ม.3
โรงเรียนไตรคามสามัคคีวิทยา
คณิต ม.ต้น
287
เด็กหญิงปราณทิพย์  พลเทพธนพัฒน์
ม.2
โรงเรียนวัดบ้านหินโคน
คณิต ม.ต้น
288
เด็กชายปัญญาวุฒิ  บุญหนัก
ม.2
โรงเรียนไตรคามสามัคคีวิทยา
คณิต ม.ต้น
289
เด็กหญิงพรนภา  กมลศิลป์
ม.2
โรงเรียนวัดบ้านหินโคน
คณิต ม.ต้น
290
นางสาวพรลภัส  เพียงพักตร์
ม.3
โรงเรียนวัดบ้านหินโคน
คณิต ม.ต้น
291
เด็กหญิงพัชรลักษณ์  อึ่งสูงเนิน
ม.1
โรงเรียนวัดบ้านหินโคน
คณิต ม.ต้น
292
นางสาวพีรภัทร  ปักษี
ม.3
โรงเรียนวัดบ้านหินโคน
คณิต ม.ต้น
293
เด็กชายศรรักษ์  กันยิ่ง
ม.3
โรงเรียนบ้านยาง "คุรุราษฎร์รังสรรค์"
คณิต ม.ต้น
294
เด็กหญิงสายธาร  วิราหา
ม.1
โรงเรียนวัดบ้านหินโคน
คณิต ม.ต้น
295
เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ชุมรัมย์
ม.2
โรงเรียนบ้านยาง "คุรุราษฎร์รังสรรค์"
คณิต ม.ต้น
296
เด็กชายอนิรุษ  แก้วงาม
ม.2
โรงเรียนไตรคามสามัคคีวิทยา
คณิต ม.ต้น
297
เด็กหญิงอรวรรณ  วิเศษนคร
ม.2
โรงเรียนบ้านยาง "คุรุราษฎร์รังสรรค์"
คณิต ม.ต้น
298
เด็กหญิงอรุณกมล  ชุมผาง
ม.2
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
299
เด็กหญิงอารียา  นาราษฏร์
ม.2
โรงเรียนบ้านยาง "คุรุราษฎร์รังสรรค์"
คณิต ม.ต้น
300
เด็กหญิงอิสริยาภรณ์  เขียวอ่อน
ม.2
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
บุรีรัมย์ เขต 1

ณ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
301
เด็กหญิงกนกพร  รุ่งรัตนพงศ์
ป.5
โรงเรียนฮั่วเคี้ยว
วิทย์ประถม
302
เด็กหญิงกนกวรรณ  ไกรพะเนา
ป.6
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
303
เด็กหญิงกนกอร  พาจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
304
เด็กหญิงกนิษฐา  หนูไพร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
305
เด็กหญิงกมลพร  กล่าวรัมย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
306
เด็กหญิงกมลพร  แวดล้อม
ป.3
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
307
เด็กหญิงกมลพร  สมใจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
308
เด็กหญิงกมลพัชร  พัชรมนตรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
309
เด็กหญิงกมลลักษณ์  แสนปัญญา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
310
เด็กชายกฤตติน  กฤตสิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
311
เด็กชายกฤติกร  โพธิ์มะฮาด
ป.6
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
312
เด็กหญิงกฤติกา  โลกิยะปัญญา
ป.6
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
313
เด็กชายกฤติน  ประจญศานต์
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
314
เด็กชายกฤษณพล  แสงรัมย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
315
เด็กชายกฤษดา  ชูใส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
316
เด็กชายกฤษดา  พลสิงห์ชาญ
ป.6
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
317
เด็กชายกลวัตร  ใกล้กลาง
ป.6
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
318
เด็กหญิงกวิสรา  กนกศิลป์
ป.5
โรงเรียนฮั่วเคี้ยว
วิทย์ประถม
319
เด็กชายก้องเกียรติ  ใหญ่เลิศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
320
เด็กหญิงกัญญาภัค  น้อยพลี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
321
เด็กหญิงกัญญาภัค  รัตนศรีวิโรจน์
ป.6
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
322
เด็กหญิงกัญญารัตน์  ประเสริฐชาติ
ป.4
โรงเรียนวัดหัวสะพาน
วิทย์ประถม
323
เด็กหญิงกัญญารัตน์  อยู่รัมย์
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
324
เด็กหญิงกัญญาวีร์  ขัตติยานุวัฒน์
ป.6
โรงเรียนฮั่วเคี้ยว
วิทย์ประถม
325
เด็กหญิงกัณฐมณี  อินรารัมย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
326
เด็กหญิงกันต์นิยา  การวิชา
ป.3
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
327
เด็กชายกันตพัฒน์  นวลอ่อนธีรโชติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
328
เด็กหญิงกันทิมา  ไชโย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
329
เด็กหญิงกานต์ติมา  โมรารัมย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
330
เด็กหญิงกานต์ธิดา  สังกำเหนิด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
331
เด็กหญิงกิ่งแก้ว  เคียงพิมาย
ป.5
โรงเรียนวัดบ้านหินโคน
วิทย์ประถม
332
เด็กชายกิตติธัช  ใยแจ่ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
333
เด็กชายกิตติพัทธ์  สวัสดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
334
เด็กชายกิตติพันธ์  ว่องไวดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
335
เด็กหญิงกิตติมา  ทัศนพรหม
ป.6
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
บุรีรัมย์ เขต 1

ณ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
336
เด็กชายกิติพัฒน์  อุพลรัมย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
337
เด็กหญิงเกตน์นิภา  เสกรัมย์
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
338
เด็กชายเกริกกรรชัย  รักษายศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
339
เด็กหญิงเกศินี  แพรทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
340
เด็กชายเกษม  ตินตะบุระ
ป.5
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
341
เด็กชายเกียรติศักดิ์  นุชาญรัมย์
ป.6
โรงเรียนบ้านซำแฮด (นักศึกษาประชานุสรณ์5)
วิทย์ประถม
342
เด็กหญิงโกลัญญา  ซาบิโน
ป.3
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
343
เด็กหญิงขวัญข้าว  กีรติพงศ์ภักดี
ป.6
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
344
เด็กหญิงขวัญจิรา  บุญโยดม
ป.6
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
345
เด็กชายคชรักษ์  เที่ยงคาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
346
เด็กชายคมกฤษณ์  เริกรัมย์
ป.6
โรงเรียนฮั่วเคี้ยว
วิทย์ประถม
347
เด็กหญิงครองขวัญ  สังข์อินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
348
เด็กหญิงครองขวัญ  สุทธิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
349
เด็กชายจักริน  คูรัมย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
350
เด็กหญิงจิดาภา  เจนศิริศักดิ์
ป.6
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
351
เด็กหญิงจิตรางคนางค์  ตั้งประเสริฐวงศ์
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
352
เด็กหญิงจิตสินี  แสนดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
353
เด็กหญิงจินดารัตน์  ชูสกุล
ป.3
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
354
เด็กหญิงจิรฐา  ชูชาติเชื้อ
ป.3
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
355
เด็กชายจิรเดช  สิริสุวัฒน์ตระกูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
356
เด็กหญิงจิรภิญญา  นุยืนรัมย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
357
เด็กหญิงจิรัศยา  ลีแวง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
358
เด็กหญิงจิราพัชร  วันล้วน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
359
เด็กหญิงจุฑาทิพย์  อังคศิริชัย
ป.3
โรงเรียนฮั่วเคี้ยว
วิทย์ประถม
360
เด็กหญิงเจณิตา  ไวรุวรรณโน
ป.3
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
361
เด็กชายเจษฎากร  เจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
362
เด็กชายเจษฎาพร  ใจกล้า
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
363
เด็กชายฉัตรณรงค์  ภูมิสาคู
ป.3
โรงเรียนวัดบ้านหินโคน
วิทย์ประถม
364
เด็กหญิงฉัตรลดา  โสพิศวง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
365
เด็กหญิงฉันทกัสมา  ปานเด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
366
เด็กหญิงชญาดา  ใจวิศาลสถิตย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
367
เด็กหญิงชนกชนม์  นาจำปา
ป.3
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
368
เด็กชายชนสิษฎ์  พงศ์พณิช
ป.5
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
369
เด็กหญิงชนิกานต์  เสพรัมย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
370
เด็กชายชนินทร  เครือทอง
ป.3
โรงเรียนฮั่วเคี้ยว
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
บุรีรัมย์ เขต 1

ณ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
371
เด็กชายชยางกูร  วรสาร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
372
เด็กหญิงชยุตา  ชาไธสง
ป.3
โรงเรียนฮั่วเคี้ยว
วิทย์ประถม
373
เด็กชายชโยดม  วรสาร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
374
เด็กหญิงชรินรัตน์  มาลีกุลคุณากร
ป.5
โรงเรียนฮั่วเคี้ยว
วิทย์ประถม
375
เด็กชายชวลิต  จึงอนุวัตร
ป.5
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
376
เด็กชายชวัลวิทย์  แผ้วพลสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
377
เด็กหญิงชัชฎา  ตระกูลไพศาล
ป.6
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
378
เด็กชายชัยชนะ  ศรชัยเลิศสกุล
ป.3
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
379
เด็กชายชัยภัทร  นามปรีดา
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
380
เด็กชายชาญชัย  เสกรัมย์
ป.3
โรงเรียนวัดบ้านหินโคน
วิทย์ประถม
381
เด็กหญิงชิตาภา  คำชนาม
ป.3
โรงเรียนฮั่วเคี้ยว
วิทย์ประถม
382
เด็กชายชิติพัทธ์  จะนันท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
383
เด็กหญิงชิสา  วิโสรัมย์
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
384
เด็กหญิงชุติกานต์  บึงกิจเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
385
เด็กชายญาณวุฒิ  กุงไธสง
ป.6
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
386
เด็กชายญาณวุฒิ  ฉันฉายา
ป.6
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
387
เด็กหญิงญาณันธรณ์  ศิรินุมาศ
ป.3
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
388
เด็กหญิงญาโณทัย  สุขประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
389
เด็กหญิงฏิปาสวี  วาลีประโคน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
390
เด็กหญิงฐานิดา  ดาศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
391
เด็กหญิงฐิตาพร  กอนรัมย์
ป.6
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
392
เด็กหญิงฐิตาภา  กอนรัมย์
ป.6
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
393
เด็กหญิงฐิตาภา  เตียงงา
ป.6
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
394
เด็กหญิงณทรงพร  ทองกู้เกียรติกูล
ป.5
โรงเรียนฮั่วเคี้ยว
วิทย์ประถม
395
เด็กหญิงณภัทร  จันทร์กิตติคุณ
ป.3
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
396
เด็กหญิงณภัทร  ภายไธสง
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
397
เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  มุณีรัมย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
398
เด็กหญิงณัชชา  ชาญนิติ
ป.6
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
399
เด็กหญิงณัชชา  ตุพิมาย
ป.6
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
400
เด็กหญิงณัฐกมล  สำเร็จสุข
ป.6
โรงเรียนฮั่วเคี้ยว
วิทย์ประถม
401
เด็กหญิงณัฐณิชา  พลด้าย
ป.4
โรงเรียนฮั่วเคี้ยว
วิทย์ประถม
402
เด็กหญิงณัฐณิชา  หอมสมบัติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
403
เด็กชายณัฐดนย์  พฤฒิธรรมกูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
404
เด็กหญิงณัฐธิดา  กระเชิญรัมย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
405
เด็กหญิงณัฐประพาฬ  ปาคำ
ป.6
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
บุรีรัมย์ เขต 1

ณ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
406
เด็กหญิงณัฐพร  นาคนาคา
ป.6
โรงเรียนฮั่วเคี้ยว
วิทย์ประถม
407
เด็กชายณัฐพล  ทองอุไร
ป.6
โรงเรียนฮั่วเคี้ยว
วิทย์ประถม
408
เด็กหญิงณัฐพิมล  เมธีปิยะพัชร์
ป.6
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
409
เด็กชายณัฐภูมิ  คอนรัมย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
410
เด็กหญิงณัฐรีพร  ผิวขำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
411
เด็กหญิงณัฐวลัญช์  วิเศษสัตย์
ป.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
412
เด็กหญิงณัฐวิภา  ศิริพันธ์โนน
ป.6
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
413
เด็กหญิงณิชกุล  แว่นรัมย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
414
เด็กหญิงณิชาพัชร์  พิทยานันท์
ป.6
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
415
เด็กหญิงณิชาภัทร  นาคดี
ป.6
โรงเรียนฮั่วเคี้ยว
วิทย์ประถม
416
เด็กหญิงณิชารีย์  สีโสภณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
417
เด็กหญิงดวงดาว  แก้วฉลาด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
418
เด็กหญิงดีนี่  วงค์วิจิตรสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
419
เด็กหญิงตระการตา  วงศ์วัฒน์
ป.6
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
420
เด็กชายตฤณ  บุญศรีรัมย์
ป.6
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
421
เด็กหญิงตวิษา  เสาร์ประโคน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
422
เด็กชายติณณ์นภัส  สร้างนา
ป.6
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
423
เด็กชายติณณ์  ปิยกิตติไพบูลย์
ป.6
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
424
เด็กชายเตชิต  ตั้งอดุลย์รัตน์
ป.5
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
425
เด็กชายถิรวัฒน์  หล่อประโคน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
426
เด็กชายทยากร  เชี่ยนมั่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
427
เด็กชายทวีสิทธิ์  บำรุงแคว้น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
428
เด็กชายทักษ์ดนัย  เชือนรัมย์
ป.6
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
429
เด็กหญิงทัตพิชา  เขตกลาง
ป.3
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
430
เด็กหญิงธชนก  กิติสุนทรพงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
431
เด็กชายธนกฤต  สำเร็จรัมย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
432
เด็กชายธนกฤต  แสบรัมย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
433
เด็กชายธนชัย  เรืองภาสกร
ป.6
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
434
เด็กชายธนนท์  ไผ่ดีนุกูล
ป.6
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
435
เด็กหญิงธนภรณ์  เกือรัมย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
436
เด็กหญิงธนภรณ์  เติมศักดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
437
เด็กชายธนภัทร  ปรีชาพานิชพัฒนา
ป.6
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
438
เด็กชายธนภัทร  ใหม่กันทะ
ป.5
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
439
เด็กชายธนัท  วัฒนวงศ์สันติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
440
เด็กชายธนากร  ผดุงเวช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
บุรีรัมย์ เขต 1

ณ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
441
เด็กชายธนาธิป  พิริยะวรสถาพร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
442
เด็กหญิงธนิชญา  พยัคฆาธร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
443
เด็กชายธนิษฐ์  ยอดกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
444
เด็กชายธนิสร  วิโสรัมย์
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
445
เด็กหญิงธมลวรรณ  เอกา
ป.6
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
446
เด็กชายธวัช  พรมชาติ
ป.3
โรงเรียนวัดบ้านหินโคน
วิทย์ประถม
447
เด็กชายธวัฒน์ชัย  กิรัมย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
448
เด็กหญิงธัญชนก  ทรัพย์คงคา
ป.3
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
449
เด็กหญิงธัญทิพย์  ศิริไชยบูลย์วัฒน์
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
450
เด็กชายธัญธร  จารัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
451
เด็กชายธัญนพ  เทือกจอหอ
ป.3
โรงเรียนฮั่วเคี้ยว
วิทย์ประถม
452
เด็กหญิงธัญพิชชา  กุลบุตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
453
เด็กหญิงธัญยชนก  เผ่าเวียงคำ
ป.6
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
454
เด็กหญิงธัญรดา  วุฒิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
455
เด็กหญิงธันย์สุตา  ปิติเรืองสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
456
เด็กหญิงธิดารัตน์  ทองมุกดา
ป.5
โรงเรียนฮั่วเคี้ยว
วิทย์ประถม
457
เด็กหญิงธิดารัตน์  ปิ่นประภาภรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
458
เด็กหญิงธิดารา  แสงรัมย์
ป.5
โรงเรียนวัดหัวสะพาน
วิทย์ประถม
459
เด็กหญิงธิติสุดา  พรหมบุตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
460
เด็กชายธีธัช  กวีดำรงพัฒนา
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
461
เด็กชายธีรภัทร  จิตรมั่น
ป.6
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
462
เด็กชายธีรภัทร  จิระบลกิจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
463
เด็กชายธีรยุทธิ์  พลอยรัมย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
464
เด็กชายธีรวัฒน์  กุลวงศ์วรกร
ป.5
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
465
เด็กหญิงธีรัชชา  สดสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
466
เด็กหญิงธีราพร  เนตรสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
467
เด็กชายนครเขต  ตินตะบุระ
ป.6
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
468
เด็กชายนครินทร์  กรุมรัมย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
469
เด็กหญิงนครียา  วัฒนครี
ป.6
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
470
เด็กหญิงนฎา  กีรติตระกูล
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
471
เด็กชายนนทกร  โตอนันต์
ป.3
โรงเรียนฮั่วเคี้ยว
วิทย์ประถม
472
เด็กชายนนทกร  รอดกำเนิด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
473
เด็กชายนนทนันท์  จันทร์เพ็ญสุริยา
ป.5
โรงเรียนวัดหัวสะพาน
วิทย์ประถม
474
เด็กหญิงนนธิชา  วิชาพูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
475
เด็กชายนภธร  วรคามวิชัย
ป.6
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
บุรีรัมย์ เขต 1

ณ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
476
เด็กชายนรบดี  กาทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
477
เด็กหญิงนฤดี  ปรีฐนัทธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
478
เด็กชายนักรบ  ทำสวน
ป.6
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
479
เด็กหญิงนัทธมน  กาญจนรุจวิวัฒน์
ป.3
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
480
เด็กหญิงนิจจารีย์  สุพันธมาตย์
ป.3
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
481
เด็กชายนิติปกรณ์  รัตนะวรรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
482
เด็กหญิงนิสาชล  ต้นจาน
ป.6
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
483
เด็กชายเนธาน  สุขคำชา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
484
เด็กชายบดินทร์  ดำริรัมย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
485
เด็กหญิงบัณฑิตา  เทศยะรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
486
เด็กหญิงบุณยนุช  แสงสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
487
เด็กหญิงบุณยาพร  ศรีนิล
ป.6
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
488
เด็กหญิงใบหยก  วรสิงห์
ป.6
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
489
เด็กชายปกาสิต  กฤตอำพัน
ป.6
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
490
เด็กชายปฏิพัทธ์  กฤตอำพัน
ป.3
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
491
เด็กชายปฏิภาณ  เยือง
ป.5
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
492
เด็กหญิงปณิตา  จงอ่อนกลาง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
493
เด็กหญิงปนัดดา  ยาศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
494
เด็กชายปภินวิช  ปะทิรัมย์
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
495
เด็กชายปรเมศ  ลุนบุตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
496
เด็กหญิงประสิตา  คล่องแคล่ว
ป.6
โรงเรียนฮั่วเคี้ยว
วิทย์ประถม
497
เด็กชายปราโมทย์  แสนรัมย์
ป.5
โรงเรียนวัดหัวสะพาน
วิทย์ประถม
498
เด็กหญิงปริยากร  ยุตสะธรรม
ป.6
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
499
เด็กหญิงปริษา  บัวเกตุ
ป.5
โรงเรียนวัดบ้านหินโคน
วิทย์ประถม
500
เด็กหญิงปานทิพย์  จักร์สาน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
501
เด็กหญิงปานรวี  วิเศษรัมย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
502
เด็กหญิงปาริชาติ  โพธิ์ดนัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
503
เด็กหญิงปิยกานต์  นพภารัมย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
504
เด็กหญิงปิยะนันท์  บุญยงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
505
เด็กชายปิลันธน์  สุเรนรัมย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
506
เด็กชายปุญญพัฒน์  ฉากไธสง
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
507
เด็กชายปุญณกัญจน์  ลี้ประเสริฐ
ป.4
โรงเรียนฮั่วเคี้ยว
วิทย์ประถม
508
เด็กหญิงฝนหลวง  ยิ่งงาม
ป.3
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
509
เด็กชายพงศ์พิพัฒน์  เกียรติพัฒนานนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
510
เด็กชายพงษ์พัชร  บัวมาศ
ป.6
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
บุรีรัมย์ เขต 1

ณ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
511
เด็กหญิงพจรัตน์  ตุพิมาย
ป.6
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
512
เด็กชายพชรพล  เพิ่มพร้อม
ป.3
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
513
เด็กชายพนธกร  ภูสมศรี
ป.6
โรงเรียนฮั่วเคี้ยว
วิทย์ประถม
514
เด็กหญิงพรกนก  ดีปัญญา
ป.3
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
515
เด็กหญิงพรปุษยา  สุวรรณปะกา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
516
เด็กหญิงพรรพษา  โพธิ์ศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
517
เด็กชายพออานนท์  เรืองสุขศรีวงศ์
ป.3
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
518
เด็กหญิงพัชริดา  ยิ่งงาม
ป.3
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
519
เด็กหญิงพัชรี  โจกรัมย์
ป.6
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
520
เด็กหญิงพัทธนันท์  รักกุศล
ป.6
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
521
เด็กหญิงพิชชา  พวงทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
522
เด็กหญิงพิชชานันท์  สันตะโภค
ป.6
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
523
เด็กหญิงพิชชาภา  มนตรีคลัง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
524
เด็กหญิงพิชญา  มาประจวบ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
525
เด็กหญิงพิชญาภา  พิมพ์ทอง
ป.3
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
526
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เขียนนิลศิริ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
527
เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  วรสาร
ป.3
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
528
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ศักดิ์ศรีท้าว
ป.6
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
529
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  เสาวโค
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
530
เด็กหญิงพิศลยา  สุกใส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
531
เด็กชายพิสิษฐ์  อึ้งพัฒนากิจ
ป.6
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
532
เด็กชายพีรณัฐ  สายแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
533
เด็กชายพีรพัฒน์  กำลังรัมย์
ป.3
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
534
เด็กชายพีรวิช  การศุภกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
535
เด็กชายเพชรกล้า  ชุ่มกระโทก
ป.5
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
536
เด็กหญิงเพชรลดา  ชนะบำรุง
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
537
เด็กหญิงแพรชมพู  โกกะพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
538
เด็กหญิงแพรพลอย  แท่นแก้ว
ป.5
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
539
เด็กชายภคพรรษ  คงเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
540
เด็กชายภคพล  ทองหล่อ
ป.5
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
541
เด็กชายภควัต  ลับแล
ป.4
โรงเรียนฮั่วเคี้ยว
วิทย์ประถม
542
เด็กหญิงภัณฑิรา  แป้นทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
543
เด็กหญิงภัทรลาภา  ธานีวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
544
เด็กชายภาณุพงศ์  พาราษฎร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
545
เด็กชายภาณุพงศ์  ใยรัมย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
บุรีรัมย์ เขต 1

ณ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
546
เด็กชายภาธร  รติพรพันธุ์
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
547
เด็กหญิงภาวินี  นุแรมรัมย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
548
เด็กหญิงภิญญดา  อินทร์วร
ป.6
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
549
เด็กชายภูธิป  ทองบ่อ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
550
เด็กชายภูมิพัฒน์  บุญมะยา
ป.5
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
551
เด็กชายภูมิรพี  มณีวรรณ
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
552
เด็กชายภูเมศ  สุขขาว
ป.3
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
553
เด็กชายภูริณัฐ  เย็นมั่น
ป.3
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
554
เด็กชายภูริทัต  เทวานฤมิตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
555
เด็กชายภูริพัฒน์  สุโนภักดิ์
ป.3
โรงเรียนฮั่วเคี้ยว
วิทย์ประถม
556
เด็กชายภูริภพ  สีละพัฒน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
557
เด็กชายภูริภัทร  นันกวน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
558
เด็กชายภูริภัทร  อินทะศร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
559
เด็กชายภูวสิษฏ์  เนื้อไม้หอม
ป.6
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
560
เด็กหญิงมนต์ปกาญจน์  สนิทจันทร์
ป.3
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
561
เด็กหญิงมนสิชา  ชัยศรี
ป.6
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
562
เด็กหญิงมสฤณา  ชูแก้ว
ป.6
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
563
เด็กหญิงมิ่งกมล  แก้วอรสาร
ป.3
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
564
เด็กหญิงมิ่งขวัญ  บุราสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
565
เด็กหญิงมุทิตา  แซ่ตั้ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
566
เด็กหญิงเมธาพร  พวงเพชร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
567
เด็กหญิงโมทนา  นันทพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
568
เด็กชายยิ่งปราชญ์  ประทุมเมศ
ป.3
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
569
เด็กชายยุทธนา  ลิ้มศิริโพธิ์ทอง
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
570
เด็กหญิงโยษิตา  วิบูลยนัฏ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
571
เด็กชายรชดา  แสนศรีเชาว์พันธ์
ป.6
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
572
เด็กชายรชภัค  วิเศษนคร
ป.6
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
573
เด็กชายรณกร  ใจปอด
ป.6
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
574
เด็กหญิงรตนพรรณ  แก้วศรีใส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
575
เด็กหญิงรพีพร  ชิดตันสกุล
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
576
เด็กหญิงรมิดา  ผาหยก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
577
เด็กหญิงรมิตา  เสนานุฤทธิ์
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
578
เด็กหญิงรัญลดา  ลีแวง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
579
เด็กหญิงรัตติกาล  ชีรัมย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
580
เด็กหญิงรัตติมา  มาศรักษา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
บุรีรัมย์ เขต 1

ณ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
ห้องสอบที่
 18
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
581
เด็กหญิงรัศมน  เกียรติวิทยะ
ป.5
โรงเรียนฮั่วเคี้ยว
วิทย์ประถม
582
เด็กหญิงรินรดา  การินทร์
ป.4
โรงเรียนฮั่วเคี้ยว
วิทย์ประถม
583
เด็กหญิงรุ่งทิพย์  พิรางรัมย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
584
เด็กหญิงรุจิรดา  บูชารัมย์
ป.5
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
585
เด็กหญิงลลนา  ทาพิมพ์
ป.5
โรงเรียนวัดหัวสะพาน
วิทย์ประถม
586
เด็กหญิงลลิตญา  พิสุทธิบุญญา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
587
เด็กหญิงวชิรภัทร์  อยู่ศิริ
ป.5
โรงเรียนฮั่วเคี้ยว
วิทย์ประถม
588
เด็กหญิงวชิรามาศ  กล้าแข็ง
ป.6
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
589
เด็กหญิงวรภาดา  ลับโกษา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
590
เด็กชายวรรธนันท์  นัยเนตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
591
เด็กชายวรวิช  วิรัตนภานุ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
592
เด็กหญิงวรัชญา  โมคกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
593
เด็กชายวรากร  บุตรศรีภักดีกุล
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
594
เด็กหญิงวรารัตน์  วังสนาม
ป.6
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
595
เด็กชายวริษฐ์  บุญใหญ่
ป.6
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
596
เด็กชายวสุ  สิริประภากร
ป.6
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
597
เด็กชายวสุวิท  มงคลภัทร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
598
เด็กชายวัชรพล  ภูมิกาศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
599
เด็กหญิงวันทนารัตน์  ภูเขียว
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
600
เด็กหญิงวารุณี  โพธิ์แดง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
601
เด็กชายวิชญพฬ  สวาสุ
ป.5
โรงเรียนฮั่วเคี้ยว
วิทย์ประถม
602
เด็กหญิงวิชญาดา  โพธิวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
603
เด็กหญิงวิชญาพร  กะฐินใหม่
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
604
เด็กหญิงวิชญาพร  จิราวัฒนาพร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
605
เด็กชายวิชยูต  วงศาสนธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
606
เด็กหญิงวิภาดา  สุวรรณกาญจน์
ป.5
โรงเรียนฮั่วเคี้ยว
วิทย์ประถม
607
เด็กชายวิภูดิศ  อินสม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
608
เด็กชายวิศรุต  ตั้งน้อย
ป.3
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
609
เด็กหญิงวิศรุตา  โจไธสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
610
เด็กชายวิษณุเวท  แสนเกษม
ป.5
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
611
เด็กหญิงวีรกานต์  วิเศษนคร
ป.4
โรงเรียนวัดบ้านหินโคน
วิทย์ประถม
612
เด็กหญิงวีรภัทรา  ประคองชีพ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
613
เด็กชายวุฒิกร  ปัญจเดชาชัย
ป.6
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
614
เด็กหญิงศจีนรา  แสงกุดเลาะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
615
เด็กชายศตวรรษ  มั่นหมาย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
บุรีรัมย์ เขต 1

ณ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
ห้องสอบที่
 19
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
616
เด็กหญิงศรอนงค์  อรุณรัมย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
617
เด็กหญิงศศิมาพร  กิวรัมย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
618
เด็กหญิงศศิวิมล  จิตไทย
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
619
เด็กชายศักดิพัฒน์  ครุฑเพชร
ป.6
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
620
เด็กชายศิวกร  สะเริญรัมย์
ป.3
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
621
เด็กชายศุภมิตร  กันภูมิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
622
เด็กชายศุภฤกษ์  พุทธานุ
ป.3
โรงเรียนวัดบ้านหินโคน
วิทย์ประถม
623
เด็กหญิงศุภาวีร์  จรัสนพรัตน์
ป.6
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
624
เด็กชายโศภณ  ผลเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
625
เด็กชายสรวิชญ์  บำรุงอาจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
626
เด็กชายสัภยา  วารินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
627
เด็กชายสิรภพ  กีรติตระกูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
628
เด็กชายสิ้รวิชญ์  ธนสุนทรสุทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
629
เด็กชายสิริวรุฬห์  รุ่งสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
630
เด็กหญิงสิรีธร  เหลือสัมฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
631
เด็กหญิงสุกฤตยา  อินทร์หมื่นไวย
ป.6
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
632
เด็กหญิงสุชญา  ตีระมาศวณิช
ป.3
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
633
เด็กหญิงสุชัญญา  เลิศสกุลกิจ
ป.6
โรงเรียนฮั่วเคี้ยว
วิทย์ประถม
634
เด็กชายสุชาคริส  ศักดิ์ศรีท้าว
ป.3
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
635
เด็กหญิงสุชานาถ  สิริรุ่งวนิช
ป.6
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
636
เด็กหญิงสุดฤทัย  พฤกชาติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
637
เด็กหญิงสุทธญาณ์  พิรัมย์
ป.5
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
638
เด็กหญิงสุธิดา  อ่อนน้อม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
639
เด็กหญิงสุธีรา  มะลิงาม
ป.6
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
640
เด็กหญิงสุนันทา  เบ็ญจขันธ์
ป.5
โรงเรียนวัดหัวสะพาน
วิทย์ประถม
641
เด็กหญิงสุนิสา  บุตรงาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
642
เด็กหญิงสุพิชญา  ไทยยารัมย์
ป.6
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
643
เด็กหญิงสุพิชญา  วัตรสุนทร
ป.6
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
644
เด็กหญิงสุภาภรณ์  สิริการ
ป.6
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
645
เด็กหญิงสุภาวดี  กาญจนประดิษฐ์
ป.4
โรงเรียนวัดบ้านหินโคน
วิทย์ประถม
646
เด็กหญิงสุภาวดี  ครุฑประโคน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
647
เด็กหญิงสุรภา  บุญรินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
648
เด็กชายสุรภูมิ  รักการศิลป์
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
649
เด็กชายสุวรรณชาติ  พงษ์สกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
650
เด็กหญิงหทัยทิพย์  จันทร์นาค
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
บุรีรัมย์ เขต 1

ณ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
ห้องสอบที่
 20
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
651
เด็กชายหลุยส์ ไมเคิล  เธอร์บอน
ป.3
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
652
เด็กหญิงอชิรญา  คงรวย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
653
เด็กหญิงอติกานต์  พรหมพล
ป.5
โรงเรียนวัดหัวสะพาน
วิทย์ประถม
654
เด็กชายอธิปไตย  เจริญรัมย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
655
เด็กชายอนุภัทร  ชื่นอุรา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
656
เด็กชายอภิวัฒน์  เกตุกาญจน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
657
เด็กหญิงอภิสรา  ศิริทวี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
658
เด็กชายอภิสิทธิ์  กาละมัง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
659
เด็กชายอมรเทพ  อิศรางกูร ณ อยุธยา
ป.4
โรงเรียนฮั่วเคี้ยว
วิทย์ประถม
660
เด็กหญิงอรกมล  อะเพื่อนรัมย์
ป.6
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
661
เด็กชายอรรถวิท  เลาลักษณ์จรรยา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
662
เด็กหญิงอรัญญา  ลำไธสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
663
เด็กชายอริยพงศ์  อริยอัครพงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
664
เด็กหญิงอริสา  มาศรักษา
ป.6
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
665
เด็กชายอัคเดช  สุพร
ป.4
โรงเรียนวัดหัวสะพาน
วิทย์ประถม
666
เด็กชายอัษฎาวุฒิ  วงศ์ภัทรดี
ป.6
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
667
เด็กชายอาทิกรณ์  คงทน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
668
เด็กชายอาทิตย์  กรอบรัมย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
669
เด็กหญิงอารยา  เกียรติธนบดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
670
เด็กหญิงอารียา  ศรีประดู่
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
671
เด็กชายอิทธิกร  ธรรมนิยม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
672
เด็กหญิงอิสรา  ขันเสน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
673
เด็กชายอิสรา  ณ ลานคา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
674
เด็กหญิงโอบเอื้อ  เจียมรัมย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม