ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
น่าน เขต 2

ณ ป.2/1 อาคารใหม่ ชั้น 2 โรงเรียนบ้านปรางค์
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกชกร  ถาคำติ๊บ
ป.6
โรงเรียนบ้านร้อง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
2
เด็กหญิงกชพร  มหาวัน
ป.4
โรงเรียนบ้านปรางค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
3
เด็กชายกตัณณ์  มหาวงค์
ป.5
โรงเรียนบ้านร้อง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
4
เด็กหญิงกนกพร  แก้วชนนันต์
ป.3
โรงเรียนบ้านท่าวังผา ประชารัฐฯ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
5
เด็กหญิงกนกวรรณ  จิณเสน
ป.4
โรงเรียนวรนคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
6
เด็กหญิงกนกวรรณ  พวงสุวรรณ์
ป.4
โรงเรียนบ้านท่าวังผา ประชารัฐฯ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
7
เด็กชายกมลภพ  ภูลำพา
ป.5
โรงเรียนบ้านปรางค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
8
เด็กชายกฤษณชัย  การินทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านสบกอน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
9
เด็กชายกษิดิศ  ทินบุตร
ป.4
โรงเรียนบ้านสบกอน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
10
เด็กหญิงกัญญาพัชร์  ใจการณ์
ป.6
โรงเรียนบ้านไร่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
11
เด็กหญิงกัญญาภัทร  อุตรชน
ป.5
โรงเรียนวรนคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
12
เด็กชายกันต์ดนัย  นันต๊ะ
ป.3
โรงเรียนบ้านท่าวังผา ประชารัฐฯ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
13
เด็กชายกันย์ดนัย  บุญสิงห์
ป.5
โรงเรียนบ้านส้านคุรุราษรังสรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
14
เด็กชายกิตติพิชญ์  มีเล้
ป.5
โรงเรียนบ้านปรางค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
15
เด็กหญิงกิติยารัตน์  ปากเกล็ด
ป.5
โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
16
เด็กหญิงกิรัตติยา  ไชยศิลป์
ป.3
โรงเรียนบ้านปรางค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
17
เด็กหญิงกุลปรียา  ลำทา
ป.3
โรงเรียนบ้านส้านคุรุราษรังสรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
18
เด็กหญิงเกศิณี  จิตอารี
ป.6
โรงเรียนจตุราษฏร์ศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
19
เด็กหญิงเก้าสิริ  ธีรสุนทรานันท์
ป.3
โรงเรียนวรนคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
20
เด็กชายเกียรติก้อง  แปงใจ
ป.5
โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
21
เด็กหญิงคฑากรณ์  พรมนิมิตร
ป.5
โรงเรียนบ้านน้ำยาว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
22
เด็กชายคณาธิป  รัตนโกมล
ป.4
โรงเรียนบ้านท่าวังผา ประชารัฐฯ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
23
เด็กชายคณิติน  ถานะวุฒิพงศ์
ป.3
โรงเรียนบ้านปรางค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
24
เด็กหญิงจันทร์จิรา  ตนภู
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งกวาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
25
เด็กหญิงจันทัปปภา  แสนโซ้ง
ป.4
โรงเรียนบ้านปรางค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
26
เด็กหญิงจิดาภา  หล่อวัฒนา
ป.5
โรงเรียนบ้านปรางค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
27
เด็กหญิงจิตราภรณ์  จิณะเสน
ป.5
โรงเรียนบ้านปรางค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
28
เด็กหญิงจิตราภรณ์  สุวรรณดี
ป.6
โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษก มิตรภาพที่ 115
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
29
เด็กชายจิรันธนิน  อุทัย
ป.3
โรงเรียนบ้านปรางค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
30
เด็กหญิงจีรนันท์  บริคุต
ป.3
โรงเรียนบ้านปรางค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
31
เด็กหญิงชญานิศ  หมั่นกิจ
ป.3
โรงเรียนบ้านปรางค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
32
เด็กหญิงชนกนันท์  มูลราช
ป.3
โรงเรียนบ้านสบกอน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
33
เด็กหญิงชนม์นิภา  วังสาร
ป.5
โรงเรียนบ้านปรางค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
34
เด็กชายชนาธิป  ศรีเริญ
ป.5
โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษก มิตรภาพที่ 115
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
35
เด็กหญิงชมพูนุช  จิตเทพ
ป.5
โรงเรียนบ้านน้ำยาว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
น่าน เขต 2

ณ ป.2/2 อาคารใหม่ ชั้น 2 โรงเรียนบ้านปรางค์
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กชายชวกร  ศรีเริญ
ป.4
โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษก มิตรภาพที่ 115
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
37
เด็กหญิงชัชวนันทร์  คอนแก้ว
ป.3
โรงเรียนบ้านปรางค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
38
เด็กชายชาญนริศ  ชาวส้าน
ป.3
โรงเรียนบ้านส้านคุรุราษรังสรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
39
เด็กชายชินาธิป  เพตะกร
ป.3
โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษก มิตรภาพที่ 115
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
40
เด็กหญิงฐานิตา  ใหม่คำ
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าวังผา ประชารัฐฯ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
41
เด็กหญิงฐิตาพร  ใหม่คำ
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าวังผา ประชารัฐฯ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
42
เด็กชายณัฐกิตติ์  จันต๊ะวงค์
ป.4
โรงเรียนบ้านสบกอน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
43
เด็กชายณัฐชนน  แซ่เล้า
ป.5
โรงเรียนบ้านสบกอน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
44
เด็กหญิงณัฐธิชา  สุทธิโวหาร
ป.3
โรงเรียนบ้านสบกอน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
45
เด็กชายณัฐนนท์  มานะกิจ
ป.3
โรงเรียนบ้านปรางค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
46
เด็กชายณัฐภัทร  รักษาพล
ป.3
โรงเรียนบ้านสบกอน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
47
เด็กชายณัฐวรรธน์  จันทร์สุข
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าวังผา ประชารัฐฯ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
48
เด็กหญิงณัฐวลัญช์  แดนโพธิ์
ป.5
โรงเรียนวรนคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
49
เด็กชายณัฐวุฒิ  อินต๊ะแสน
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าวังผา ประชารัฐฯ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
50
เด็กชายต่อตระกูล  ยาปัน
ป.4
โรงเรียนบ้านปรางค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
51
เด็กหญิงทรงภรณ์  สุมทุม
ป.5
โรงเรียนวรนคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
52
เด็กชายทศภักดิ์  แปงยะ
ป.6
โรงเรียนบ้านไร่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
53
เด็กหญิงทักษยา  พันชน
ป.6
โรงเรียนบ้านปรางค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
54
เด็กชายธนกฤต  วรรณทอง
ป.3
โรงเรียนบ้านปรางค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
55
เด็กชายธนภัทร  รัตนะประภา
ป.4
โรงเรียนบ้านท่าวังผา ประชารัฐฯ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
56
เด็กชายธนวิชญ์  ใบยา
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าวังผา ประชารัฐฯ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
57
เด็กหญิงธวัลรัตน์  ชยพาณิชสกุล
ป.3
โรงเรียนบ้านท่าวังผา ประชารัฐฯ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
58
เด็กหญิงนพรดา  ลิ้มสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนบ้านสบกอน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
59
เด็กชายนฤนาถ  อินสองใจ
ป.4
โรงเรียนบ้านสบกอน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
60
เด็กหญิงนลินรดา  พิเคราะห์
ป.6
โรงเรียนบ้านปรางค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
61
เด็กหญิงนันทิชา  ชาวส้าน
ป.5
โรงเรียนบ้านร้อง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
62
เด็กหญิงนันธรัตน์  แสนสุข
ป.4
โรงเรียนบ้านปรางค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
63
เด็กหญิงนารดา  คิม
ป.3
โรงเรียนบ้านส้านคุรุราษรังสรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
64
เด็กชายนิติภัทร  หาญยุทธ
ป.3
โรงเรียนบ้านปรางค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
65
เด็กชายปฐพล  ทาราทิพย์
ป.3
โรงเรียนบ้านปรางค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
66
เด็กชายปณญทรัพย์  อ้นติ่ง
ป.6
โรงเรียนบ้านไร่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
67
เด็กหญิงปพิชญา  ธรรมขันธ์
ป.5
โรงเรียนบ้านปรางค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
68
เด็กชายปภังกร  หมั่นการ
ป.3
โรงเรียนบ้านปรางค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
69
เด็กหญิงปภาวรินทร์  เจริญสุข
ป.3
โรงเรียนบ้านท่าวังผา ประชารัฐฯ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
70
เด็กชายปวัตร  ยั่งยืน
ป.4
โรงเรียนบ้านปรางค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
น่าน เขต 2

ณ ป.2/3 อาคารใหม่ชั้น 2 โรงเรียนบ้านปรางค์
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กหญิงปวีณา  จิตอารี
ป.6
โรงเรียนวรนคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
72
เด็กหญิงปัณณธร  พิพิธพัฒน์ไพสิฐ
ป.3
โรงเรียนบ้านปรางค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
73
เด็กหญิงปาลิตา  นาคอ้าย
ป.4
โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
74
เด็กชายปิยภัสร์  ศักดาศรี
ป.3
โรงเรียนบ้านปรางค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
75
เด็กชายปุณณวิชญ์  ธรรมขันธ์
ป.3
โรงเรียนบ้านปรางค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
76
เด็กหญิงผกามาศ  คำพา
ป.4
โรงเรียนบ้านน้ำยาว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
77
เด็กหญิงผกามาศ  โลราช
ป.4
โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
78
เด็กชายพชร  พรมปา
ป.4
โรงเรียนบ้านน้ำยาว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
79
เด็กหญิงพรกนก  สุทธิแสน
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าวังผา ประชารัฐฯ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
80
เด็กหญิงพรธิดา  คำนวน
ป.4
โรงเรียนบ้านท่าวังผา ประชารัฐฯ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
81
เด็กหญิงพรธีรา  มูลจะคำ
ป.3
โรงเรียนวรนคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
82
เด็กหญิงพฤทธิ์ติพร  พิทักษ์สันติ
ป.6
โรงเรียนบ้านสบกอน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
83
เด็กหญิงพลอยลดา  คำคณา
ป.5
โรงเรียนบ้านปรางค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
84
เด็กหญิงพัชรินทร์  ต๊ะแก้ว
ป.3
โรงเรียนบ้านปรางค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
85
เด็กหญิงพัณณ์นิภา  วารีผล
ป.3
โรงเรียนวรนคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
86
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  หลวงฟอง
ป.6
โรงเรียนบ้านสบกอน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
87
เด็กหญิงพิชญาภา  จันทร์ตรี
ป.3
โรงเรียนวรนคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
88
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  จันทรานนท์
ป.4
โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
89
เด็กหญิงพิมพ์วิภา  สุภาแก้ว
ป.3
โรงเรียนบ้านปรางค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
90
เด็กชายพีรณรงค์  ขระเขื่อน
ป.3
โรงเรียนบ้านปรางค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
91
เด็กหญิงพีรดา  คันทะลือ
ป.4
โรงเรียนบ้านน้ำยาว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
92
เด็กชายพีรพัฒน์  กันธุระ
ป.4
โรงเรียนบ้านปรางค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
93
เด็กหญิงภณิตา  สุขโข
ป.3
โรงเรียนบ้านท่าวังผา ประชารัฐฯ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
94
เด็กหญิงภัทรวดี  สืบอ้าย
ป.4
โรงเรียนบ้านปรางค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
95
เด็กชายภาคิน  ยะปัญญา
ป.3
โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษก มิตรภาพที่ 115
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
96
เด็กหญิงภาณิศา  คำหว่าง
ป.4
โรงเรียนบ้านสบกอน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
97
เด็กหญิงมณียา  ทนะวัง
ป.4
โรงเรียนบ้านส้านคุรุราษรังสรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
98
เด็กหญิงมนธิดารักษ์  ไชยยะ
ป.3
โรงเรียนบ้านปรางค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
99
เด็กหญิงมุกชมพู  เอกอนันต์กุล
ป.3
โรงเรียนบ้านปรางค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
100
เด็กหญิงเมธาวี  มูลคำ
ป.6
โรงเรียนวรนคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
101
เด็กหญิงยอดขวัญ  ใบยา
ป.4
โรงเรียนบ้านปรางค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
102
เด็กชายยุทธพิชัย  อุ่นเครือ
ป.6
โรงเรียนจตุราษฏร์ศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
103
เด็กชายยุทธวีร์  สุทธหลวง
ป.4
โรงเรียนบ้านปรางค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
104
เด็กชายโยธิน  นันต๊ะเสน
ป.6
โรงเรียนบ้านปรางค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
105
เด็กชายรณกร  ปิงยศ
ป.3
โรงเรียนบ้านไร่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
น่าน เขต 2

ณ ป.3/1 อาคารใหม่ชั้น 2 โรงเรียนบ้านปรางค์
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กชายรังสิมันต์  แสงสุข
ป.6
โรงเรียนบ้านสบกอน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
107
เด็กหญิงรุจิรา  อินไชย
ป.4
โรงเรียนบ้านท่าวังผา ประชารัฐฯ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
108
เด็กหญิงลภัสรดา  เตชะนันท์
ป.5
โรงเรียนบ้านปรางค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
109
เด็กชายวงศ์วรัณ  จันต๊ะวงค์
ป.3
โรงเรียนบ้านส้านคุรุราษรังสรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
110
เด็กชายวชิรวิทย์  ศิริ
ป.3
โรงเรียนบ้านส้านคุรุราษรังสรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
111
เด็กชายวรพจน์  เจนจัดการ
ป.5
โรงเรียนบ้านสบกอน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
112
เด็กชายวรพัฒน์  ถุงคำ
ป.6
โรงเรียนบ้านร้อง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
113
เด็กชายวรรณมงคล  คณะนัย
ป.4
โรงเรียนบ้านท่าวังผา ประชารัฐฯ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
114
เด็กหญิงวรรณิดา  อิทธิรงค์
ป.6
โรงเรียนบ้านปรางค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
115
เด็กหญิงวรวลัญช์  มานะกิจ
ป.4
โรงเรียนบ้านปรางค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
116
เด็กหญิงวรางคณา  ธนะข้วาง
ป.4
โรงเรียนบ้านสบกอน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
117
เด็กหญิงวลีพร  หนองหงอก
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าวังผา ประชารัฐฯ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
118
เด็กชายวันจักรี  คำเทพ
ป.5
โรงเรียนบ้านปรางค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
119
เด็กชายวิศรุต  ใหม่ยะ
ป.5
โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
120
เด็กชายศราวิช  ไชยชนะ
ป.3
โรงเรียนบ้านท่าวังผา ประชารัฐฯ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
121
เด็กชายศราวุฒิ  ต๊อดแก้ว
ป.4
โรงเรียนบ้านวังว้า
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
122
เด็กหญิงศวิตา  ยานันท์
ป.3
โรงเรียนบ้านท่าวังผา ประชารัฐฯ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
123
เด็กชายศิรชัช  อินสองใจ
ป.3
โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษก มิตรภาพที่ 115
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
124
เด็กหญิงศิรภัสสร  จันทร์เหลือง
ป.4
โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษก มิตรภาพที่ 115
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
125
เด็กชายศิรสิทธิ์  พงศ์ศุภศักดิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านปรางค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
126
เด็กชายศิวศักดิ์  ทรายแหลมทอง
ป.5
โรงเรียนวรนคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
127
เด็กหญิงศุภรดา  อิ่นอ้าย
ป.6
โรงเรียนบ้านสบกอน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
128
เด็กชายศุภวิชญ์  คำเขียว
ป.3
โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
129
เด็กหญิงศุภิสรา  ลิ้มสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนบ้านปรางค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
130
เด็กชายเศรษฐฉัตร  จิณะไชย
ป.4
โรงเรียนบ้านวังว้า
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
131
เด็กหญิงสรัณพร  สุทธหลวง
ป.3
โรงเรียนบ้านปรางค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
132
เด็กหญิงสรินธร  ชาวงิ้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านร้อง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
133
เด็กชายสิทธิชัย  สุทธหลวง
ป.5
โรงเรียนวรนคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
134
เด็กหญิงสินสุดา  รักษ์พอเพียง
ป.4
โรงเรียนบ้านท่าวังผา ประชารัฐฯ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
135
เด็กชายสิริราช  วีระวงค์
ป.3
โรงเรียนบ้านสบกอน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
136
เด็กหญิงสุชาวดี  วังสาร
ป.5
โรงเรียนบ้านปรางค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
137
เด็กชายสุพพัต  โออุไร
ป.5
โรงเรียนบ้านปรางค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
138
เด็กหญิงสุพิชชา  ยอดออน
ป.4
โรงเรียนวรนคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
139
เด็กชายสุภนัย  ยศณรงค์
ป.4
โรงเรียนวรนคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
140
เด็กหญิงสุภัคจิรา  สะสม
ป.6
โรงเรียนบ้านร้อง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
น่าน เขต 2

ณ ห้องเรียนพิเศษชั้น 1 โรงเรียนบ้านปรางค์
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กหญิงสุรารักษ์  จูหงี
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าวังผา ประชารัฐฯ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
142
เด็กหญิงโสภิตา  จะเฮิง
ป.3
โรงเรียนบ้านปรางค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
143
เด็กชายอดิศร  คำแทง
ป.3
โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
144
เด็กชายอภิเชษฐ์  ไชยพงค์
ป.6
โรงเรียนบ้านไร่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
145
เด็กชายอิธิทธิ์พล  ไชยวงค์
ป.4
โรงเรียนบ้านส้านคุรุราษรังสรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
146
เด็กหญิงอินทร์อร  อินทรศักดิ์
ป.3
โรงเรียนบ้านสบกอน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
147
เด็กชายเอกภพ  เนตรทิพย์
ป.6
โรงเรียนบ้านส้านคุรุราษรังสรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
148
เด็กชายเอื้ออังกูร  รุ่งโรจน์ศิรวัช
ป.3
โรงเรียนบ้านสบกอน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
149
เด็กชายัณัฐดนัย  ไชยโย
ป.6
โรงเรียนจตุราษฏร์ศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
น่าน เขต 2

ณ ป.3/3 อาคารใหม่ชั้น 2 โรงเรียนบ้านปรางค์
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
150
นายกิตติโชติ  ปัญญาขันธ์
ม.3
โรงเรียนบ้านไร่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
151
เด็กหญิงเกศฎา  ธรรมสละ
ม.1
โรงเรียนบ้านไร่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
152
นางสาวจิตรกัญญา  คำมี
ม.3
โรงเรียนบ้านไร่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
153
เด็กชายจีรยุทธ์  ท้าวบุญญาภินิกุล
ม.2
โรงเรียนบ้านส้านคุรุราษรังสรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
154
เด็กชายเจษฎา  สายแปง
ม.2
โรงเรียนบ้านไร่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
155
เด็กหญิงชฏาพร  แซ่มัา
ม.2
โรงเรียนบ้านส้านคุรุราษรังสรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
156
นางสาวชลธิชา  โนจันทร์
ม.3
โรงเรียนบ้านไร่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
157
นายชัชโชติ  กาบิล
ม.3
โรงเรียนบ้านไร่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
158
เด็กชายธนกฤต  จองคำ
ม.1
โรงเรียนบ้านไร่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
159
นางสาวนรีกานต์  อุดนัน
ม.3
โรงเรียนบ้านไร่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
160
เด็กชายนันทิพัฒน์  ไชยตัน
ม.1
โรงเรียนบ้านไร่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
161
เด็กหญิงเปมิกา  คงอยู่
ม.2
โรงเรียนบ้านส้านคุรุราษรังสรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
162
เด็กชายพงศกร  ชื่นสร้อย
ม.2
โรงเรียนบ้านไร่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
163
เด็กหญิงพลอยธิดา  อิ่นคำ
ม.1
โรงเรียนบ้านไร่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
164
เด็กหญิงพสุดา  มีบุญ
ม.2
โรงเรียนบ้านไร่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
165
เด็กหญิงวณิชชา  ฉัตรแก้ว
ม.2
โรงเรียนบ้านไร่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
166
เด็กหญิงวนิดา  อุดอ้าย
ม.2
โรงเรียนบ้านส้านคุรุราษรังสรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
167
เด็กหญิงวรรณดี  เทียนรุ่งสวัสดิ์
ม.1
โรงเรียนบ้านส้านคุรุราษรังสรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
168
เด็กชายสุขสันต์  เทียนรุ่งสวัสดิ์
ม.2
โรงเรียนบ้านส้านคุรุราษรังสรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
169
เด็กชายเอกสิทธิ์  นิธิเกษมสมบัติ
ม.1
โรงเรียนบ้านส้านคุรุราษรังสรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
น่าน เขต 2

ณ ป.3/2 อาคารใหม่ชั้น 2 โรงเรียนบ้านปรางค์
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
170
เด็กหญิงกชกร  แก้วโก
ป.3
โรงเรียนบ้านร้อง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
171
เด็กหญิงกชนิภา  จินาสวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนบ้านร้อง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
172
เด็กหญิงกชมน  สวนสิงห์
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าวังผา ประชารัฐฯ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
173
เด็กหญิงกนกพิชญ์  สมศักดิ์
ป.4
โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษก มิตรภาพที่ 115
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
174
เด็กหญิงกนกวรรณ  จักษุเรือง
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าวังผา ประชารัฐฯ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
175
เด็กหญิงกนกวรรณ  ทิปะกะ
ป.6
โรงเรียนบ้านไร่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
176
เด็กหญิงกนกวิภา  ตันกุระ
ป.3
โรงเรียนจตุราษฏร์ศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
177
เด็กหญิงกมลฉัตร  เรือนปัน
ป.6
โรงเรียนวรนคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
178
เด็กหญิงกมลลักษณ์  ยะแสง
ป.4
โรงเรียนบ้านวังว้า
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
179
เด็กหญิงกมุทพร  เชียงหนุ้น
ป.4
โรงเรียนบ้านพร้าว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
180
เด็กชายกรกฤตานนท์  ฑีฆาวงค์
ป.6
โรงเรียนวรนคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
181
เด็กหญิงกรนันท์  กาญจะแสน
ป.4
โรงเรียนบ้านน้ำยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
182
เด็กชายกรภัทร  แซ่ย่าง
ป.6
โรงเรียนบ้านปงสนุก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
183
เด็กหญิงกรรณิการ์  สวนหมอก
ป.3
โรงเรียนบ้านสบกอน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
184
เด็กชายกฤตเมธ  เชียงหนุ้น
ป.5
โรงเรียนบ้านพร้าว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
185
เด็กหญิงกฤติยา  ต๊อดแก้ว
ป.5
โรงเรียนบ้านวังว้า
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
186
เด็กหญิงกฤติยา  รอดแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าวังผา ประชารัฐฯ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
187
เด็กชายกฤษกร  คันทะลือ
ป.6
โรงเรียนบ้านน้ำยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
188
เด็กชายกฤษณพงศ์  ไชยกันทะ
ป.4
โรงเรียนบ้านไร่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
189
เด็กชายกล้ารบ  อาจยาแก้ว
ป.4
โรงเรียนบ้านท่าวังผา ประชารัฐฯ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
190
เด็กชายกวิน  ธรรมศิริ
ป.5
โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
191
เด็กชายกสิภาคย์  นวลแปง
ป.3
โรงเรียนจตุราษฏร์ศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
192
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เตชนันท์
ป.4
โรงเรียนบ้านปงสนุก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
193
เด็กหญิงกัญญาพัชท์  ช่างเหล็ก
ป.6
โรงเรียนวรนคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
194
เด็กหญิงกัญญาพัชร์  โมอินทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านไร่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
195
เด็กหญิงกัญญาภัค  สงคราม
ป.6
โรงเรียนบ้านปงสนุก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
196
เด็กหญิงกัญญาภัทร  ศิริเวช
ป.3
โรงเรียนบ้านร้อง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
197
เด็กหญิงกัญญารัตน์  แก้วโก๋
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งกวาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
198
เด็กหญิงกัญญารัตน์  ใจเขียว
ป.5
โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
199
เด็กหญิงกัญญาวีร์  ไชยนันท์ต๊ะ
ป.3
โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษก มิตรภาพที่ 115
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
200
เด็กหญิงกันฐมณี  ณะรินทร์
ป.5
โรงเรียนบ้านน้ำยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
201
เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  ปะระมะ
ป.3
โรงเรียนบ้านท่าวังผา ประชารัฐฯ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
202
เด็กชายกันตพล  เวียงลอ
ป.4
โรงเรียนบ้านป่าหัด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
203
เด็กหญิงกันต์ฤทัย  ศิริรัตน์
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าวังผา ประชารัฐฯ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
204
เด็กหญิงกัลยารัตน์  อินตะเหล็ก
ป.6
โรงเรียนบ้านน้ำยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
น่าน เขต 2

ณ ป.3/4 อาคารใหม่ชั้น 3 โรงเรียนบ้านปรางค์
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
205
เด็กหญิงกานต์ธิดา  สุวรรณประดิษฐ์
ป.4
โรงเรียนบ้านสบกอน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
206
เด็กหญิงกานต์ธีรา  ปรารมภ์
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าวังผา ประชารัฐฯ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
207
เด็กหญิงกานต์สินี  ไชยศิลป์
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งกวาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
208
เด็กชายกิตติพัฒน์  พรหมรักษ์
ป.3
โรงเรียนบ้านร้อง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
209
เด็กชายกิตติภณ  ใหม่ธนะ
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าวังผา ประชารัฐฯ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
210
เด็กหญิงกิตติภา  ไชยศิลป์
ป.5
โรงเรียนบ้านร้อง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
211
เด็กชายกีรติ  วงค์คม
ป.3
โรงเรียนบ้านส้านคุรุราษรังสรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
212
เด็กหญิงกุรุพินท์  ปาละ
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านดอนตัน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
213
เด็กหญิงกุลจิรา  ม่านหน่อ
ป.6
โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
214
เด็กชายกุลธิดา  จิตอารี
ป.6
โรงเรียนบ้านร้อง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
215
เด็กหญิงกุลนิษฐ์  แผ่นทอง
ป.4
โรงเรียนบ้านท่าวังผา ประชารัฐฯ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
216
เด็กหญิงกุลนิษฐ์  มโนขัติ
ป.4
โรงเรียนบ้านร้อง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
217
เด็กหญิงกุศริน  อินทร์งาม
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าหัด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
218
เด็กหญิงเกวลิน  ติ๊บอุด
ป.5
โรงเรียนบ้านไร่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
219
เด็กหญิงเกศสุดา  แสงรัตน์
ป.6
โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษก มิตรภาพที่ 115
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
220
เด็กชายเกื้อกูล  เตชนันท์
ป.4
โรงเรียนบ้านปงสนุก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
221
เด็กชายไกรกฤษ์  ไชยตัน
ป.5
โรงเรียนบ้านน้ำยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
222
เด็กหญิงขวัญจิรา  วังแสง
ป.4
โรงเรียนบ้านปงสนุก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
223
เด็กหญิงขวัญชนก  ทานันท์
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าวังผา ประชารัฐฯ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
224
เด็กชายขวัญน่าน  รัตนะ
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าหัด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
225
เด็กหญิงเขมิกา  วังแสง
ป.4
โรงเรียนบ้านปงสนุก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
226
เด็กชายคณิน  กะรัตน์
ป.4
โรงเรียนบ้านปรางค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
227
เด็กชายคุณานนท์  ธีรสุนทรานันท์
ป.6
โรงเรียนวรนคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
228
เด็กชายจักรภัทร  ดีคำวงค์
ป.5
โรงเรียนบ้านปรางค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
229
เด็กหญิงจันทมณี  กิตติยังกุล
ป.5
โรงเรียนวรนคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
230
เด็กหญิงจารุณี  ปอปู
ป.3
โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษก มิตรภาพที่ 115
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
231
เด็กหญิงจารุภา  เงินท๊อก
ป.4
โรงเรียนบ้านร้อง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
232
เด็กหญิงจารุวรรณ  สารฝั้น
ป.6
โรงเรียนวรนคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
233
เด็กหญิงจิณณพัฒ  ศิริรัตน์
ป.6
โรงเรียนบ้านร้อง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
234
เด็กชายจิณณวัตร  สะสม
ป.3
โรงเรียนบ้านร้อง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
235
เด็กหญิงจิดาภา  จันขัน
ป.4
โรงเรียนบ้านน้ำยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
236
เด็กชายจิรวัฒน์  มณีขัติย์
ป.3
โรงเรียนบ้านร้อง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
237
เด็กหญิงจิรัชญา  กุลท้วม
ป.3
โรงเรียนจตุราษฏร์ศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
238
เด็กหญิงจิรัชญา  ่ต๊อดแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านส้านคุรุราษรังสรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
239
เด็กหญิงจิรัชยา  ชราชิต
ป.6
โรงเรียนบ้านปงสนุก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
น่าน เขต 2

ณ ป.4/1 อาคารใหม่ชั้น 3 โรงเรียนบ้านปรางค์
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
240
เด็กหญิงจิรัญญา  ทองสุข
ป.6
โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษก มิตรภาพที่ 115
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
241
เด็กชายจิรายุ  ปาธิ
ป.5
โรงเรียนบ้านน้ำยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
242
เด็กชายจิรายุทธ์  คำชนะ
ป.5
โรงเรียนบ้านสบกอน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
243
เด็กหญิงจิรารัตน์  เมฆแสน
ป.5
โรงเรียนบ้านปงสนุก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
244
เด็กหญิงจุฑามณี  หมื่นโพธิ์
ป.3
โรงเรียนบ้านสบกอน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
245
เด็กหญิงจุฬารัตน์  ภาณะรมย์
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าวังผา ประชารัฐฯ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
246
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  อุทธิยา
ป.3
โรงเรียนบ้านร้อง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
247
เด็กหญิงเฉลิมขวัญ  จันต๊ะยอด
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านดอนตัน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
248
เด็กหญิงชญาดา  คำยันต์
ป.6
โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษก มิตรภาพที่ 115
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
249
เด็กหญิงชญาดา  ฆ้องกระโทก
ป.3
โรงเรียนวรนคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
250
เด็กหญิงชญาดา  อินไชยา
ป.5
โรงเรียนบ้านน้ำยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
251
เด็กหญิงชฎาทิพย์  คำยันต์
ป.6
โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษก มิตรภาพที่ 115
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
252
เด็กหญิงชนกภัทร์  ช่างก่อ
ป.5
โรงเรียนบ้านส้านคุรุราษรังสรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
253
เด็กหญิงชนกภัทร์  ไชยศิลป์
ป.6
โรงเรียนบ้านร้อง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
254
เด็กหญิงชนัญธิดา  อินกอง
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านดอนตัน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
255
เด็กหญิงชนากาญจน์  สิงห์ธนะ
ป.6
โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษก มิตรภาพที่ 115
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
256
เด็กหญิงชนิกานต์  ไชยยงค์
ป.4
โรงเรียนบ้านท่าวังผา ประชารัฐฯ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
257
เด็กหญิงชนินาถ  สังข์โชติ
ป.4
โรงเรียนบ้านร้อง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
258
เด็กหญิงชนิภรณ์  จิณเสน
ป.3
โรงเรียนบ้านร้อง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
259
เด็กหญิงชมรัก  รวมสุข
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าวังผา ประชารัฐฯ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
260
เด็กชายชยังกูร  วีระพันธ์
ป.3
โรงเรียนบ้านสบกอน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
261
เด็กหญิงชลธารา  กุกไชย
ป.5
โรงเรียนบ้านน้ำยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
262
เด็กหญิงชลธิชา  ไชนาทม
ป.4
โรงเรียนบ้านไร่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
263
เด็กหญิงชลธิชา  พรมรักษ์
ป.5
โรงเรียนจตุราษฏร์ศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
264
เด็กชายชัยยะศึก  คำวงค์
ป.4
โรงเรียนบ้านสบกอน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
265
เด็กชายชาญชัย  เย็นใจ
ป.5
โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
266
เด็กชายชานนท์  สมจารย์
ป.6
โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
267
เด็กหญิงชินาภา  รัชตโสตถิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าวังผา ประชารัฐฯ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
268
เด็กชายชิษณุพงศ์  เนตรทิพย์
ป.5
โรงเรียนบ้านปรางค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
269
เด็กหญิงญาณัจฉรา  มูลคำ
ป.3
โรงเรียนวรนคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
270
เด็กหญิงญาณิศา  โนจันทร์
ป.4
โรงเรียนบ้านน้ำยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
271
เด็กหญิงญาดา  สุวรรณพงศ์
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าวังผา ประชารัฐฯ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
272
เด็กหญิงฐิตาพร  ไชยพล
ป.3
โรงเรียนวรนคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
273
เด็กหญิงฐิติกา  คำลือมี
ป.5
โรงเรียนบ้านสบกอน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
274
เด็กหญิงฐิติกานต์  แก้วเง้า
ป.3
โรงเรียนวรนคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
น่าน เขต 2

ณ ป.4/2 อาคารใหม่ชั้น 3 โรงเรียนบ้านปรางค์
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
275
เด็กหญิงฐิติรัตน์  วัฒนะกุณพันธ์
ป.3
โรงเรียนวรนคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
276
เด็กหญิงฑิตฐิตา  อินเบ้า
ป.6
โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
277
เด็กหญิงณกมล  เขื่อนธนะ
ป.3
โรงเรียนบ้านส้านคุรุราษรังสรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
278
เด็กหญิงณฐมนวรรณ  สอนตระกูล
ป.6
โรงเรียนวรนคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
279
เด็กชายณปกรณ์  นิลคง
ป.4
โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษก มิตรภาพที่ 115
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
280
เด็กหญิงณพัชร  สุทธิแสน
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าวังผา ประชารัฐฯ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
281
เด็กหญิงณภัทร  สารถ้อย
ป.6
โรงเรียนบ้านปรางค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
282
เด็กชายณภัทร  อินต๊ะวิน
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าวังผา ประชารัฐฯ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
283
เด็กหญิงณวิภา  ทีฆาวงค์
ป.3
โรงเรียนบ้านปรางค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
284
เด็กหญิงณัชชา  มีบุญ
ป.6
โรงเรียนบ้านปงสนุก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
285
เด็กหญิงณัชยา  เสนนันตา
ป.3
โรงเรียนบ้านไร่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
286
เด็กหญิงณัฏฐกันย์  แออ่วม
ป.3
โรงเรียนบ้านส้านคุรุราษรังสรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
287
เด็กหญิงณัฏฐธิดา  สุทธิแสน
ป.3
โรงเรียนบ้านท่าวังผา ประชารัฐฯ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
288
เด็กหญิงณัฐกฤตา  พันธุ์เหม
ป.5
โรงเรียนบ้านปรางค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
289
เด็กหญิงณัฐกานต์  ไชยยะ
ป.3
โรงเรียนบ้านทุ่งกวาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
290
เด็กชายณัฐชนนท์  กันยะ
ป.6
โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษก มิตรภาพที่ 115
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
291
เด็กชายณัฐชนนท์  อุปละ
ป.3
โรงเรียนบ้านสบกอน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
292
เด็กหญิงณัฐชยา  ธัญญะ
ป.4
โรงเรียนบ้านปรางค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
293
เด็กหญิงณัฐชลิกา  จิณะไชย
ป.6
โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
294
เด็กหญิงณัฐณิกา  เตชะนันท์
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งกวาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
295
เด็กหญิงณัฐณิชา  กองแก้ว
ป.5
โรงเรียนบ้านปงสนุก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
296
เด็กหญิงณัฐณิชา  ใจสว่าง
ป.4
โรงเรียนบ้านปรางค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
297
เด็กหญิงณัฐธิชา  สุวรรณ์
ป.5
โรงเรียนจตุราษฏร์ศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
298
เด็กชายณัฐนนท์  ปะทิ
ป.4
โรงเรียนบ้านปรางค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
299
เด็กหญิงณัฐนันท์  ดวงแก้ว
ป.4
โรงเรียนบ้านท่าวังผา ประชารัฐฯ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
300
เด็กชายณัฐพงษ์  มีบุญ
ป.6
โรงเรียนบ้านปงสนุก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
301
เด็กหญิงณัฐพรรณ  หลวงขัน
ป.5
โรงเรียนบ้านสบกอน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
302
เด็กหญิงณัฐวดี  กิ่งเพชรเสรีชน
ป.3
โรงเรียนบ้านท่าวังผา ประชารัฐฯ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
303
เด็กหญิงณัฐวรา  พรมคำ
ป.5
โรงเรียนบ้านน้ำยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
304
เด็กชายณัฐวัฒน์  นาคะพันธ์ุ
ป.3
โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
305
เด็กชายณัฐวัฒน์  ลำวุฒิ
ป.6
โรงเรียนวรนคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
306
เด็กชายณัฐวุฒิ  โชคเจริญพงษ์
ป.6
โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษก มิตรภาพที่ 115
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
307
เด็กชายณัทธภัทร  บุญแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าวังผา ประชารัฐฯ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
308
เด็กหญิงณิชกานต์  ศรีสวัสดิ์
ป.3
โรงเรียนวรนคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
309
เด็กหญิงณิชกุล  บุญเกิด
ป.4
โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษก มิตรภาพที่ 115
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
น่าน เขต 2

ณ ป.4/3 อาคารใหม่ชั้น 3 โรงเรียนบ้านปรางค์
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
310
เด็กหญิงณิศรา  ต๊ะแก้ว
ป.6
โรงเรียนวรนคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
311
เด็กชายดรัญภพ  ไชยยา
ป.4
โรงเรียนบ้านปงสนุก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
312
เด็กหญิงเดศญาดา  ชะวาเขต
ป.4
โรงเรียนบ้านสบกอน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
313
เด็กชายตรัสตรัย  คันทะลือ
ป.5
โรงเรียนบ้านน้ำยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
314
เด็กชายตะวัน  ไชยตัน
ป.5
โรงเรียนบ้านน้ำยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
315
เด็กชายตุลยวัต  สำเร็จรัมย์
ป.3
โรงเรียนบ้านท่าวังผา ประชารัฐฯ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
316
เด็กชายไตรวิช  ขนิษฐ์น้อย
ป.4
โรงเรียนบ้านท่าวังผา ประชารัฐฯ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
317
เด็กชายทตพร  คำวงค์
ป.4
โรงเรียนบ้านปรางค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
318
เด็กชายทักษ์ดนัย  ตนะทิพย์
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าวังผา ประชารัฐฯ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
319
เด็กหญิงทิตาพร  วงสุยะ
ป.3
โรงเรียนบ้านไร่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
320
เด็กหญิงทิพย์มณี  กุกไชย
ป.6
โรงเรียนบ้านไร่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
321
เด็กหญิงทิพวรรณ  ฝีปากเพราะ
ป.3
โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษก มิตรภาพที่ 115
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
322
เด็กหญิงทิยดา  วังแสง
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งกวาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
323
เด็กชายทิวัตถ์  เตชนันท์
ป.3
โรงเรียนบ้านทุ่งกวาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
324
เด็กหญิงทิวาพร  พรวชิรวิทย์
ป.6
โรงเรียนวรนคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
325
เด็กชายเทวราช  มงคล
ป.6
โรงเรียนบ้านไร่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
326
เด็กชายธนชัย  สาธา
ป.4
โรงเรียนบ้านปงสนุก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
327
เด็กชายธนดล  จิตอารีย์
ป.6
โรงเรียนจตุราษฏร์ศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
328
เด็กชายธนทัต  สายเมือง
ป.6
โรงเรียนบ้านน้ำยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
329
เด็กชายธนพัฒน์  คำเขียว
ป.6
โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
330
เด็กหญิงธนภรณ์  ธนะเสน
ป.6
โรงเรียนบ้านสบกอน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
331
เด็กหญิงธนภรณ์  สีโสภา
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าวังผา ประชารัฐฯ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
332
เด็กหญิงธนวรรณ  ทองโพธิ์แก้ว
ป.5
โรงเรียนบ้านสบกอน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
333
เด็กชายธนวัฒน์  วันต๊ะ
ป.4
โรงเรียนบ้านปรางค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
334
เด็กชายธนวัฒน์  ศิริรัตน์
ป.5
โรงเรียนบ้านปรางค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
335
เด็กชายธเนศ  เนตรทิพย์
ป.6
โรงเรียนวรนคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
336
เด็กหญิงธมลวรรณ  เตชนันท์
ป.6
โรงเรียนบ้านปงสนุก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
337
เด็กชายธราดล  ปิงยศ
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านดอนตัน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
338
เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  จิตอารี
ป.5
โรงเรียนบ้านส้านคุรุราษรังสรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
339
เด็กหญิงธันย์ชนก  ทะโปน
ป.5
โรงเรียนบ้านสบกอน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
340
เด็กหญิงธิญาดา  ธรรมราช
ป.6
โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
341
เด็กหญิงธิตยากร  ศิริแก้ว
ป.3
โรงเรียนวรนคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
342
เด็กหญิงธีรนาถ  ยาวิละ
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านดอนตัน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
343
เด็กชายธีรภัทร  จิตอารี
ป.4
โรงเรียนจตุราษฏร์ศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
344
เด็กหญิงนงนภัส  ไชยโย
ป.4
โรงเรียนบ้านน้ำยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
น่าน เขต 2

ณ ป.5/1 อาคารใหม่ชั้น 4 โรงเรียนบ้านปรางค์
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
345
เด็กหญิงนงนภัส  สุขสถาน
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งกวาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
346
เด็กหญิงนธวรรณ  มูลทองลี
ป.4
โรงเรียนบ้านร้อง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
347
เด็กชายนพกร  นันไชย
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านดอนตัน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
348
เด็กชายนพณัฐ  กองแก้ว
ป.3
โรงเรียนบ้านสบกอน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
349
เด็กชายนพดล  ภิรัญคำ
ป.6
โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
350
เด็กชายนพดล  สุเต็ม
ป.5
โรงเรียนบ้านปงสนุก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
351
เด็กหญิงนภัสกรกนก  ศรีลาฉิม
ป.3
โรงเรียนบ้านสบกอน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
352
เด็กหญิงนภัสสร  อินทรส
ป.6
โรงเรียนบ้านปงสนุก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
353
เด็กชายนราพงศ์  วงศ์ไชย
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าวังผา ประชารัฐฯ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
354
เด็กหญิงนริศรา  ถาลายคำ
ป.6
โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
355
เด็กหญิงนริศรา  ศิริรัตน์
ป.5
โรงเรียนบ้านร้อง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
356
เด็กหญิงนฤภร  จวรรณตุม
ป.3
โรงเรียนบ้านปรางค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
357
เด็กหญิงนลินทิพย์  แก้ววิชิต
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านดอนตัน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
358
เด็กหญิงนลินี  ยศศรี
ป.5
โรงเรียนบ้านส้านคุรุราษรังสรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
359
เด็กหญิงนัฎญา  เพชรเลิศ
ป.4
โรงเรียนบ้านไร่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
360
เด็กหญิงนัทธ์ชนันน  จันต๊ะ
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าวังผา ประชารัฐฯ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
361
เด็กหญิงนันท์นพิน  โนจิตร
ป.6
โรงเรียนบ้านปงสนุก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
362
เด็กหญิงนันทิชา  คงศรี
ป.5
โรงเรียนบ้านน้ำยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
363
เด็กหญิงนันทิชา  มีชนะ
ป.5
โรงเรียนจตุราษฏร์ศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
364
เด็กชายนันทิพัฒน์  บุญแท่ง
ป.5
โรงเรียนบ้านพร้าว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
365
เด็กหญิงนิชาภา  จัตวานิล
ป.4
โรงเรียนบ้านไร่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
366
เด็กหญิงนิตย์รดี  วิชัยยา
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านดอนตัน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
367
เด็กหญิงนิพัทธา  สอนสมบูรณ์
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งกวาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
368
เด็กหญิงเนตรชนก  เนตรทิพย์
ป.6
โรงเรียนวรนคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
369
เด็กหญิงเนตรอัปสร  เปียงใจ
ป.3
โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษก มิตรภาพที่ 115
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
370
เด็กหญิงบงกชกร  ช่วยพันธ์
ป.6
โรงเรียนวรนคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
371
เด็กชายบรรณวัชร  วงษ์ภูธร
ป.6
โรงเรียนบ้านน้ำยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
372
เด็กหญิงบัณฑิตา  สมมุติ
ป.4
โรงเรียนบ้านปงสนุก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
373
เด็กชายบัณณธร  พุฒหมื่น
ป.6
โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
374
เด็กหญิงบุปผา  สุวรรณ
ป.5
โรงเรียนจตุราษฏร์ศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
375
เด็กชายบุรธัช  ไชยตัน
ป.4
โรงเรียนบ้านน้ำยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
376
เด็กหญิงบุษกร  จันทร์สุข
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าวังผา ประชารัฐฯ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
377
เด็กหญิงบุษยา  ชูตระกูล
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านดอนตัน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
378
เด็กหญิงเบญญาทิพย์  สุวรรณ
ป.5
โรงเรียนจตุราษฏร์ศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
379
เด็กหญิงเบญญาภา  มัฏฐาพันธ์
ป.6
โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
น่าน เขต 2

ณ ป.5/2 อาคารใหม่ชั้น 4 โรงเรียนบ้านปรางค์
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
380
เด็กชายปฏิพล  มีบุญ
ป.5
โรงเรียนบ้านปงสนุก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
381
เด็กหญิงปฏิมา  วงค์คำ
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าวังผา ประชารัฐฯ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
382
เด็กหญิงปนัดดา  หาญประชุม
ป.3
โรงเรียนบ้านทุ่งกวาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
383
เด็กหญิงปนิตา  ไชยโย
ป.5
โรงเรียนบ้านป่าหัด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
384
เด็กชายปภังกร  ธรรมราช
ป.5
โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
385
เด็กหญิงปภาวรินทร์  ต๊อดแก้ว
ป.4
โรงเรียนบ้านท่าวังผา ประชารัฐฯ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
386
เด็กหญิงปภาวรินทร์  สายแปง
ป.3
โรงเรียนบ้านไร่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
387
เด็กหญิงปภาวี  มีบุญ
ป.5
โรงเรียนบ้านปงสนุก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
388
เด็กหญิงปภิชญา  ชาวงิ้ว
ป.3
โรงเรียนบ้านร้อง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
389
เด็กชายปรมัตถ์  วงษ์เสนา
ป.6
โรงเรียนบ้านปรางค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
390
เด็กหญิงประพัชชา  ไชยช่อฟ้า
ป.3
โรงเรียนบ้านท่าวังผา ประชารัฐฯ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
391
เด็กหญิงประภาทิพย์  พิรี
ป.6
โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
392
เด็กหญิงประภารัตน์  สมแสง
ป.5
โรงเรียนบ้านสบกอน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
393
เด็กชายปรัชญา  แซ่หลือ
ป.4
โรงเรียนวรนคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
394
เด็กหญิงปราณปริยา  ปะเกียน
ป.5
โรงเรียนบ้านปรางค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
395
เด็กหญิงปริชญา  เวียงเก่า
ป.5
โรงเรียนบ้านสบกอน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
396
เด็กหญิงปริญช์ษยา  พุ่มจีน
ป.5
โรงเรียนบ้านปรางค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
397
เด็กหญิงปริณดา  ไชยสลี
ป.4
โรงเรียนบ้านท่าวังผา ประชารัฐฯ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
398
เด็กชายปรินทร  โกศิริ
ป.6
โรงเรียนบ้านไร่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
399
เด็กหญิงปริยากร  ณ น่าน
ป.6
โรงเรียนบ้านร้อง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
400
เด็กหญิงปรียา  กาบปินะ
ป.5
โรงเรียนบ้านสบกอน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
401
เด็กหญิงปวิชญา  ตนภู
ป.3
โรงเรียนบ้านทุ่งกวาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
402
เด็กหญิงปวีณา  สุวรรณ
ป.4
โรงเรียนจตุราษฏร์ศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
403
เด็กหญิงปัณฑารีย์  ปะทิ
ป.6
โรงเรียนบ้านปรางค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
404
เด็กหญิงปาลิตา  หล้าตุ้ย
ป.4
โรงเรียนบ้านส้านคุรุราษรังสรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
405
เด็กหญิงปิยนุช  พรมเกษ
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านดอนตัน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
406
เด็กหญิงปิยสิริ  คำจิตร
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าวังผา ประชารัฐฯ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
407
เด็กชายปุณณวิชญ์  จตุพรดำรง
ป.6
โรงเรียนบ้านไร่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
408
เด็กหญิงปุณยาพร  พลอยเจริญศิริ
ป.4
โรงเรียนบ้านไร่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
409
เด็กชายปุรเชษฐ์  สิงห์คำ
ป.4
โรงเรียนบ้านปรางค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
410
เด็กหญิงเปรมมนัสญา  สุริพล
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าวังผา ประชารัฐฯ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
411
เด็กชายพงศ์พล  ห้วหน้า
ป.5
โรงเรียนบ้านปรางค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
412
เด็กชายพชร  แสงเขื่อนแก้ว
ป.5
โรงเรียนบ้านปรางค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
413
เด็กหญิงพรชรินทร์  จิตอารี
ป.3
โรงเรียนจตุราษฏร์ศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
414
เด็กหญิงพรทิพย์  อุดอ้าย
ป.3
โรงเรียนบ้านร้อง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
น่าน เขต 2

ณ ป.5/3 อาคารใหม่ชั้น 4 โรงเรียนบ้านปรางค์
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
415
เด็กหญิงพรพรรณ  ฝั้นพรหมมินทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าวังผา ประชารัฐฯ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
416
เด็กหญิงพรรณวนา  ดีสุ
ป.4
โรงเรียนบ้านสบกอน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
417
เด็กชายพรหมเมธี  อินทอง
ป.5
โรงเรียนบ้านน้ำยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
418
เด็กชายพฤนท์เดช  สุทธิ์ด้วง
ป.5
โรงเรียนบ้านปงสนุก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
419
เด็กชายพลวรรธน์  กิ่งก้าน
ป.3
โรงเรียนบ้านสบกอน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
420
เด็กหญิงพลอยชมพู  สิงห์ธนะ
ป.6
โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษก มิตรภาพที่ 115
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
421
เด็กชายพศวีร์  วารีผล
ป.5
โรงเรียนวรนคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
422
เด็กชายพสิษฐ์  จันทบุรี
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งกวาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
423
เด็กชายพัชรพงษ์  มาดี
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งกวาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
424
เด็กหญิงพัชรภรณ์  อุดพรม
ป.6
โรงเรียนบ้านไร่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
425
เด็กหญิงพัชรินทร์  จันขันธ์
ป.3
โรงเรียนบ้านไร่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
426
เด็กชายพัทธดนย์  วังแสง
ป.6
โรงเรียนบ้านปงสนุก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
427
เด็กหญิงพาขวัญ  หน้านวล
ป.5
โรงเรียนบ้านปรางค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
428
เด็กหญิงพิกุลแก้ว  เพชรแกมแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านร้อง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
429
เด็กหญิงพิชมญชุ์  อาชาบุญญฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนบ้านส้านคุรุราษรังสรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
430
เด็กหญิงพิชยดา  ศิริ
ป.5
โรงเรียนบ้านส้านคุรุราษรังสรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
431
เด็กชายพิชาภพ  จิตอารี
ป.4
โรงเรียนจตุราษฏร์ศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
432
เด็กชายพิทยุตย์  จันทรสูรย์
ป.3
โรงเรียนบ้านปรางค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
433
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  มีบุญ
ป.5
โรงเรียนบ้านปงสนุก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
434
เด็กหญิงพิมพ์ประภา  บุญเกิด
ป.4
โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษก มิตรภาพที่ 115
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
435
เด็กหญิงพิมพ์พิศา  ทองเปรียง
ป.3
โรงเรียนบ้านทุ่งกวาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
436
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  เมืองทรัพย์
ป.4
โรงเรียนบ้านท่าวังผา ประชารัฐฯ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
437
เด็กหญิงพิมพ์วิภา  กาญจะแสน
ป.4
โรงเรียนบ้านไร่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
438
เด็กหญิงพิศสินี  ศรีราช
ป.3
โรงเรียนบ้านไร่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
439
เด็กชายพีรพัฒน์  พรหมรักษ์
ป.3
โรงเรียนบ้านร้อง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
440
เด็กชายพีรวิทย์  ไชยศิลป์
ป.5
โรงเรียนบ้านปรางค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
441
เด็กหญิงพุทธบุตร  สิงโต
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าวังผา ประชารัฐฯ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
442
เด็กหญิงเพียงรวี  อินไชย
ป.3
โรงเรียนบ้านท่าวังผา ประชารัฐฯ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
443
เด็กหญิงภทรพรรณ  สุภา
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าวังผา ประชารัฐฯ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
444
เด็กหญิงภรพิลัย  ใสกระจ่าง
ป.5
โรงเรียนวรนคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
445
เด็กชายภราดร  อุ่นใจ
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านดอนตัน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
446
เด็กหญิงภริดา  มีบุญ
ป.4
โรงเรียนบ้านปงสนุก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
447
เด็กหญิงภัคบุต  พรหมรักษ์
ป.4
โรงเรียนบ้านร้อง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
448
เด็กหญิงภัทธิรา  จิณเสน
ป.6
โรงเรียนบ้านส้านคุรุราษรังสรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
449
เด็กชายภัทรกร  ตนะทิพย์
ป.6
โรงเรียนบ้านน้ำยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
น่าน เขต 2

ณ ป.6/1 อาคารใหม่ชั้น 4 โรงเรียนบ้านปรางค์
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
450
เด็กชายภัทรกร  แสนบัวบาน
ป.4
โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
451
เด็กหญิงภัทรพร  อินต๊ะกัน
ป.3
โรงเรียนบ้านทุ่งกวาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
452
เด็กชายภัทรพล  พลเล็ก
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าวังผา ประชารัฐฯ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
453
เด็กหญิงภัทรภร  โนจันทร์
ป.4
โรงเรียนบ้านน้ำยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
454
เด็กหญิงภัทรสุดา  ธรรมสอน
ป.3
โรงเรียนบ้านท่าวังผา ประชารัฐฯ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
455
เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  ราชพลีสิงห์
ป.4
โรงเรียนบ้านปรางค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
456
เด็กหญิงภัทราวดี  จิตอารี
ป.6
โรงเรียนจตุราษฏร์ศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
457
เด็กชายภาคภูมิ  อินณราช
ป.6
โรงเรียนบ้านสบกอน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
458
เด็กชายภาณุวัฒน์  หล้าตุ้ย
ป.4
โรงเรียนบ้านปรางค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
459
เด็กชายภานุพงศ์  หมื่นจันทร์
ป.4
โรงเรียนบ้านวังว้า
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
460
เด็กชายภานุวิชญ์  ก๊กไชย
ป.4
โรงเรียนบ้านไร่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
461
เด็กชายภาสวีร์  ธีรศิรปัญญา
ป.6
โรงเรียนบ้านปรางค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
462
เด็กชายภูฟ้า  ใจมูลมั่ง
ป.3
โรงเรียนบ้านท่าวังผา ประชารัฐฯ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
463
เด็กชายภูมิศักดิ์  วิชา
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าวังผา ประชารัฐฯ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
464
เด็กชายภูริณัฐ  ใจการณ์
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าหัด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
465
เด็กชายภูริณัฐ  พันชน
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าวังผา ประชารัฐฯ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
466
เด็กชายภูริณัฐ  สายแปง
ป.5
โรงเรียนบ้านไร่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
467
เด็กชายภูริศนันท์  จันต๊ะราช
ป.3
โรงเรียนบ้านทุ่งกวาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
468
เด็กชายภูวรินทร์  ดวงแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าวังผา ประชารัฐฯ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
469
เด็กหญิงมณฑกานต์  กันธุระ
ป.5
โรงเรียนบ้านสบกอน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
470
เด็กหญิงมณฑิรา  เทียมสงวน
ป.6
โรงเรียนวรนคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
471
เด็กหญิงมนภรณ์  ถิ่นดง
ป.4
โรงเรียนบ้านวังว้า
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
472
เด็กหญิงมนัสนันท์  มีบุญ
ป.6
โรงเรียนบ้านปงสนุก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
473
เด็กหญิงมัตฑิกา  ล้อมเมตตา
ป.4
โรงเรียนบ้านร้อง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
474
เด็กหญิงมัลลิดา  จิณเสน
ป.3
โรงเรียนบ้านส้านคุรุราษรังสรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
475
เด็กชายมานิตย์  โลราช
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านดอนตัน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
476
เด็กหญิงมีบุญญา  หัวนา
ป.4
โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษก มิตรภาพที่ 115
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
477
เด็กหญิงเมธาวี  ผาทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านปงสนุก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
478
เด็กหญิงเมธาวี  พลนิกร
ป.3
โรงเรียนวรนคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
479
เด็กชายเมธิชัย  กาญจะแสน
ป.6
โรงเรียนบ้านไร่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
480
เด็กหญิงเมษา  มณีสาร
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านดอนตัน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
481
เด็กหญิงโมริยาห์  ศักดา
ป.3
โรงเรียนบ้านสบกอน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
482
เด็กชายยศพล  นิมิต
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าวังผา ประชารัฐฯ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
483
เด็กชายยศวัฒน์  บุญเทพ
ป.4
โรงเรียนบ้านปรางค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
484
เด็กชายยศวัฒน์  พุทธิมาโน
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าวังผา ประชารัฐฯ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
น่าน เขต 2

ณ ป.6/2 อาคารใหม่ชั้น 4 โรงเรียนบ้านปรางค์
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
485
เด็กชายโยธิน  ทศรักษา
ป.6
โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษก มิตรภาพที่ 115
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
486
เด็กชายรณภพ  การัตน์
ป.4
โรงเรียนบ้านท่าวังผา ประชารัฐฯ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
487
เด็กชายรติปกรณ์  ปัญญาภู
ป.5
โรงเรียนบ้านร้อง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
488
เด็กหญิงรมณียา  นรินทร์
ป.5
โรงเรียนบ้านปรางค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
489
เด็กหญิงรวงอรุณ  หาญยุทธ
ป.6
โรงเรียนบ้านปรางค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
490
เด็กหญิงรวิพร  ปะทิ
ป.5
โรงเรียนบ้านน้ำยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
491
เด็กหญิงรวีนิภา  สุทธหลวง
ป.6
โรงเรียนวรนคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
492
เด็กหญิงรักชนก  ปราบริปู
ป.3
โรงเรียนบ้านท่าวังผา ประชารัฐฯ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
493
เด็กหญิงรักษิณา  มะโน
ป.4
โรงเรียนบ้านสบกอน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
494
เด็กหญิงรังสิมันต์  ตนาวรรณ์
ป.5
โรงเรียนบ้านสบกอน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
495
เด็กชายรัชชานนท์  เตชนันท์
ป.4
โรงเรียนบ้านปงสนุก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
496
เด็กหญิงรัญสญา  ทองสถิตย์
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าวังผา ประชารัฐฯ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
497
เด็กชายรัฐสิทธิ์  อินตา
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านดอนตัน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
498
เด็กหญิงรัตนมณี  ระวังการ
ป.6
โรงเรียนบ้านร้อง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
499
เด็กหญิงรัตนวลี  เพชรรัตน์
ป.3
โรงเรียนบ้านปรางค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
500
เด็กหญิงรัศมิณัน  จันต๊ะวงค์
ป.5
โรงเรียนบ้านส้านคุรุราษรังสรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
501
เด็กหญิงรินรฎา  เพตะกร
ป.5
โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษก มิตรภาพที่ 115
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
502
เด็กหญิงรุจิรา  อุดมลาภ
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าวังผา ประชารัฐฯ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
503
เด็กหญิงลภัสรดา  สีอ่อน
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าวังผา ประชารัฐฯ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
504
เด็กหญิงลักษมี  สุทธการ
ป.6
โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษก มิตรภาพที่ 115
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
505
เด็กชายวงศธร  วังแสง
ป.5
โรงเรียนบ้านปงสนุก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
506
เด็กหญิงวชิรญาณ์  จันต๊ะวงค์
ป.6
โรงเรียนบ้านร้อง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
507
เด็กหญิงวชิรญาณ์  อรรคภัทรพงศ์
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าวังผา ประชารัฐฯ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
508
เด็กชายวชิรวิทย์  ภาโท
ป.4
โรงเรียนวรนคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
509
เด็กหญิงวนัสนันท์  มหัสพันธ์
ป.6
โรงเรียนบ้านร้อง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
510
เด็กหญิงวนิดา  ล่องทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านปรางค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
511
เด็กหญิงวรกมล  เทพสุคนธ์
ป.5
โรงเรียนบ้านปรางค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
512
เด็กหญิงวรดา  จันขันธ์
ป.6
โรงเรียนบ้านน้ำยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
513
เด็กชายวรท  เรศมณเทียร
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าวังผา ประชารัฐฯ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
514
เด็กชายวรนาถ  แซ่ฟ้า
ป.4
โรงเรียนบ้านส้านคุรุราษรังสรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
515
เด็กหญิงวรรณกานต์  สุทธหลวง
ป.3
โรงเรียนวรนคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
516
เด็กหญิงวรรณภา  กิติรุ่งรวี
ป.6
โรงเรียนบ้านส้านคุรุราษรังสรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
517
เด็กหญิงวรรษมน  ธุระอบ
ป.3
โรงเรียนบ้านปรางค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
518
เด็กหญิงวรัญญา  ตุ่นมะโรง
ป.3
โรงเรียนบ้านสบกอน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
519
เด็กหญิงวรัทยา  ธิติมูล
ป.3
โรงเรียนบ้านสบกอน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
น่าน เขต 2

ณ ป.6/3 อาคารใหม่ชั้น 4 โรงเรียนบ้านปรางค์
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
520
เด็กหญิงวริศรา  ธรรมดุล
ป.6
โรงเรียนบ้านไร่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
521
เด็กหญิงวลินรัตน์  อินงาม
ป.4
โรงเรียนบ้านไร่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
522
เด็กหญิงวันวิสา  สมมุติ
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งกวาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
523
เด็กชายวิชยุตม์  ขันทะสีมา
ป.6
โรงเรียนบ้านสบกอน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
524
เด็กชายวิภพ  เพ็ชร์พิพัฒน์
ป.5
โรงเรียนบ้านสบกอน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
525
เด็กหญิงวิมลสิริ  ตนภู
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งกวาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
526
เด็กหญิงวิรากานต์  ตั้งเจียมศรี
ป.4
โรงเรียนบ้านไร่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
527
เด็กหญิงวิสรา  สายแปง
ป.5
โรงเรียนบ้านไร่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
528
เด็กชายวีรพล  แสนนันตา
ป.5
โรงเรียนบ้านน้ำยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
529
เด็กชายวีรภัทร  กิวัฒนา
ป.4
โรงเรียนบ้านน้ำยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
530
เด็กชายวีรวัฒน์  พรมวังขวา
ป.5
โรงเรียนบ้านพร้าว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
531
เด็กชายวีระวิทย์  ชาวส้าน
ป.3
โรงเรียนบ้านส้านคุรุราษรังสรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
532
เด็กชายวุฒิชัย  แปงเครื่อง
ป.4
โรงเรียนบ้านปรางค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
533
เด็กชายศราวุธ  กงแก้ว
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านดอนตัน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
534
เด็กหญิงศรินทรา  พรมคำ
ป.6
โรงเรียนบ้านไร่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
535
เด็กหญิงศวิตา  พันชน
ป.3
โรงเรียนบ้านปรางค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
536
เด็กหญิงศศิกานต์  ปาคำ
ป.5
โรงเรียนบ้านปงสนุก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
537
เด็กหญิงศศิธร  ฑีฆาวงค์
ป.6
โรงเรียนบ้านร้อง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
538
เด็กชายศัตบรรณ  สมจารย์
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านดอนตัน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
539
เด็กหญิงศิรินญา  ชูโรจน์
ป.5
โรงเรียนวรนคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
540
เด็กหญิงศิริรัตน์  คำช่าง
ป.5
โรงเรียนบ้านพร้าว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
541
เด็กชายศิริวิชญ์  หงษ์ทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าวังผา ประชารัฐฯ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
542
เด็กหญิงศุกัญญาภัค  พรมมา
ป.6
โรงเรียนบ้านสบกอน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
543
เด็กหญิงศุภกาญจณ์  อิ่นคำ
ป.4
โรงเรียนบ้านร้อง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
544
เด็กชายศุภโชค  พรหมพล
ป.6
โรงเรียนบ้านร้อง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
545
เด็กชายศุภณัฐ  งานวิชา
ป.4
โรงเรียนบ้านปงสนุก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
546
เด็กหญิงศุภรดา  สุวรรณ์
ป.5
โรงเรียนจตุราษฏร์ศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
547
เด็กชายศุภวัฒน์  สุภา
ป.4
โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
548
เด็กชายศุภศักดิ์  สุทะ
ป.4
โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
549
เด็กหญิงศุภิสรา  วงค์ไชย
ป.4
โรงเรียนบ้านปรางค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
550
เด็กหญิงสถิรกานต์  อุทุมพร
ป.4
โรงเรียนริม-ป่าคาประชานุเคราะห์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
551
เด็กหญิงสถิรพร  อุทุมพร
ป.6
โรงเรียนริม-ป่าคาประชานุเคราะห์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
552
เด็กชายสมเกียรติ  สิทธิมงคล
ป.6
โรงเรียนวรนคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
553
เด็กชายสรวิชญ์  ทองทิพย์
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งกวาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
554
เด็กหญิงสวัลรัตน์  สลีอ่อน
ป.4
โรงเรียนบ้านสบกอน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
น่าน เขต 2

ณ ห้องเรียนพิเศษชั้น 2 โรงเรียนบ้านปรางค์
ห้องสอบที่
 18
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
555
เด็กชายสันติราษฎร์  นนทจักร
ป.6
โรงเรียนบ้านน้ำยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
556
เด็กชายสาริน  คำพับ
ป.4
โรงเรียนบ้านปรางค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
557
เด็กหญิงสิตาภา  อินปา
ป.4
โรงเรียนบ้านส้านคุรุราษรังสรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
558
เด็กชายสิรดนัย  เด็ดดวง
ป.6
โรงเรียนบ้านส้านคุรุราษรังสรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
559
เด็กหญิงสิริกร  ศศิวัจน์ไพสิฐ
ป.6
โรงเรียนบ้านปรางค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
560
เด็กหญิงสิรินาถ  ศรีมาเหล็ก
ป.6
โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษก มิตรภาพที่ 115
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
561
เด็กหญิงสิริมา  อินต๊ะแสน
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านดอนตัน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
562
เด็กชายสืบสกุล  ทองโฉม
ป.4
โรงเรียนบ้านปรางค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
563
เด็กหญิงสุชานันท์  คดง้วน
ป.6
โรงเรียนบ้านปรางค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
564
เด็กหญิงสุดาชนก  กำธรเสถียร
ป.6
โรงเรียนบ้านส้านคุรุราษรังสรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
565
เด็กหญิงสุนิสา  คีรีโชติกุล
ป.3
โรงเรียนบ้านส้านคุรุราษรังสรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
566
เด็กชายสุรพงษ์  ลำน้อย
ป.4
โรงเรียนบ้านวังว้า
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
567
เด็กชายสุรศักดิ์  ชัยมงคล
ป.6
โรงเรียนวรนคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
568
เด็กหญิงสุวิชาดา  ชราพก
ป.3
โรงเรียนวรนคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
569
เด็กหญิงสุวิชาดา  มะโนบุตร
ป.4
โรงเรียนบ้านน้ำยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
570
เด็กชายเสกข์ศิลป์  อินทะยศ
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าวังผา ประชารัฐฯ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
571
เด็กชายเสฏฐวุฒิ  คำอั้น
ป.3
โรงเรียนบ้านป่าหัด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
572
เด็กชายเสฏฐวุฒิ  ปัญญาภู
ป.3
โรงเรียนบ้านร้อง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
573
เด็กหญิงโสภิศนภาพร  สิทธิกัน
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าวังผา ประชารัฐฯ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
574
เด็กหญิงหทัยชนก  พรมมินทร์
ป.4
โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษก มิตรภาพที่ 115
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
575
เด็กหญิงหนึ่งนภา  ศรีนารินทร์
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าวังผา ประชารัฐฯ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
576
เด็กหญิงหยาดทิพย์  ชาวน่าน
ป.4
โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
577
เด็กหญิงอนัญญาพร  อินนะลา
ป.3
โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
578
เด็กหญิงอนันตญา  นันทะเสน
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าวังผา ประชารัฐฯ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
579
เด็กชายอนุชิต  พรมนิมิตร
ป.6
โรงเรียนบ้านน้ำยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
580
เด็กหญิงอพิชญา  หน่อไชย
ป.3
โรงเรียนบ้านไร่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
581
เด็กหญิงอภิชญา  แก้วโก
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งกวาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
582
เด็กหญิงอภิชญา  หล้าตุ้ย
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าวังผา ประชารัฐฯ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
583
เด็กหญิงอภิสรา  หารินทชาติ
ป.6
โรงเรียนจตุราษฏร์ศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
584
เด็กหญิงอรจิรา  นรินทร์
ป.5
โรงเรียนบ้านน้ำยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
585
เด็กหญิงอรณิชา  พรายแก้ว
ป.3
โรงเรียนบ้านท่าวังผา ประชารัฐฯ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
586
เด็กหญิงอรวรา  คำหว่าง
ป.5
โรงเรียนบ้านร้อง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
587
เด็กหญิงอวยพร  นันศิริ
ป.6
โรงเรียนบ้านน้ำยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
588
เด็กหญิงอันนา  ยามะณี
ป.6
โรงเรียนบ้านปรางค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
589
เด็กหญิงอัปสร  ยั่งยืนทวี
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าวังผา ประชารัฐฯ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
น่าน เขต 2

ณ ห้องนาฎศิลป์ ชั้น 2 โรงเรียนบ้านปรางค์
ห้องสอบที่
 19
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
590
เด็กหญิงอัยยาดา  มโนวงค์
ป.6
โรงเรียนบ้านปรางค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
591
เด็กชายอาชัญ  นันตา
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าวังผา ประชารัฐฯ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
592
เด็กหญิงอาทิตยา  จิณะตา
ป.6
โรงเรียนบ้านไร่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
593
เด็กหญิงอาทิตยา  พรมคำ
ป.6
โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษก มิตรภาพที่ 115
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
594
เด็กหญิงอารียา  พิสุทธิ์ธนาสาร
ป.6
โรงเรียนวรนคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
595
เด็กชายเอกราช  สมมุติ
ป.6
โรงเรียนบ้านปงสนุก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์