ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
น่าน เขต 1

ณ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกชกร  น้อยฉิม
ป.4
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
2
เด็กหญิงกนกรัตน์  วิชัยพูนทรัพย์
ป.3
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
3
เด็กหญิงกมลนัทธ์  บังหาร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
4
เด็กชายกมลภพ  ก้อนทอง
ป.3
โรงเรียนราชานุบาล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
5
เด็กหญิงกรกนก  ยศมาดี
ป.5
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
6
เด็กหญิงกรรณิการ์  เห็นทอง
ป.6
โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
7
เด็กชายกฤตเมษ  สุเทปิน
ป.5
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
8
เด็กหญิงกฤตยาณี  ธิอุด
ป.4
โรงเรียนราชานุบาล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
9
เด็กชายกฤษกร  ขุนชุ่ม
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
10
เด็กชายกฤษฎา  ขุนราม
ป.5
โรงเรียนราชานุบาล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
11
เด็กชายกฤษฏิ์ภานุ  แก้วอินทร์
ป.3
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
12
เด็กชายกฤษณพงศ์  แก้วบุญเรือง
ป.4
โรงเรียนราชานุบาล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
13
เด็กชายกวินภพ  นิ่มพยา
ป.6
โรงเรียนราชานุบาล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
14
เด็กชายกวีภูมิ  พรหมอารีย์
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
15
เด็กชายกวีวัฒน์  ประจง
ป.3
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
16
เด็กชายกษิดิ์เดช  พุทธวงศ์
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
17
เด็กชายกษิดิ์เดช  เสนนันตา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
18
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  พรหมอารีย์
ป.3
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
19
เด็กหญิงกัญญาวีร์  บุญตัน
ป.3
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
20
เด็กหญิงกัญทิมา  จันทะวัน
ป.6
โรงเรียนราชานุบาล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
21
เด็กชายกันต์ธร  เล็กศิริวิไล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
22
เด็กชายกันตพงศ์  ศรีวิไชย
ป.5
โรงเรียนราชานุบาล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
23
เด็กชายกันตเมธ  ณ ฝั้น
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
24
เด็กหญิงกันทลัส  ทองเกียรติ
ป.6
โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
25
เด็กชายกัมพล  เชียงเเข็ง
ป.6
โรงเรียนราชานุบาล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
26
เด็กหญิงกัลยรัตน์  เขียวสมบัติ
ป.4
โรงเรียนราชานุบาล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
27
เด็กหญิงกาญจน์ธีรา  กาญจน์พิสุทธิกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
28
เด็กหญิงกาญจนาภา  วงศ์อินอยู่
ป.3
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
29
เด็กชายกานต์วิชญ์  อะทะวัน
ป.5
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
30
เด็กชายกิตติธัช  อุดทังไข
ป.5
โรงเรียนราชานุบาล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
31
เด็กหญิงกีรติกร  บุญตัน
ป.6
โรงเรียนราชานุบาล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
32
เด็กหญิงกุลธิดา  แก้วกุลศรี
ป.4
โรงเรียนราชานุบาล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
33
เด็กหญิงกุลธินันท์  ไชยการ
ป.4
โรงเรียนราชานุบาล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
34
เด็กหญิงกุลนิดา  บุญเเสง
ป.6
โรงเรียนราชานุบาล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
35
เด็กหญิงกุศลิน  อุ่นเรือน
ป.5
โรงเรียนราชานุบาล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
น่าน เขต 1

ณ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กชายเกียรติคุณ  ตนาวรรณ
ป.5
โรงเรียนราชานุบาล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
37
เด็กหญิงขีโรชา  ไกรทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
38
เด็กหญิงคนัญญา  ชัยคำ
ป.3
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
39
เด็กชายคมชาญ  ชัยวงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
40
เด็กชายคุณานนต์  ลือเรื่อง
ป.4
โรงเรียนราชานุบาล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
41
เด็กชายจักรวาล  ยุทธประยงค์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
42
เด็กชายจารุกิตติ์  นาตา
ป.6
โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
43
เด็กหญิงจิตชญา  พลายสาร
ป.4
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
44
เด็กหญิงจิรพรรณ  สุกคง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
45
เด็กหญิงจิรภิญญา  สองสีโย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
46
เด็กชายจิระพงศ์  มาจีน
ป.5
โรงเรียนราชานุบาล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
47
เด็กชายจิรัฏฐ์คมน์  มั่นกันนาน
ป.4
โรงเรียนนิธิวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
48
เด็กหญิงจิรัฏฐ์อร  อ่อนอาสัญ
ป.3
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
49
เด็กหญิงจิราพร  คาชิวากิ
ป.4
โรงเรียนราชานุบาล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
50
เด็กชายจิรายุ  พรมแก้ว
ป.6
โรงเรียนราชานุบาล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
51
เด็กชายจีรัฐตินิน  ไชยวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
52
เด็กหญิงจีราวรรณ  ศรีวิราช
ป.3
โรงเรียนราชานุบาล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
53
เด็กหญิงจุฑาลักษณ์  ม่วงสาร
ป.3
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
54
เด็กชายเจษฎากร  มะโน
ป.3
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
55
เด็กชายเจษฎาพร  วรากรณ์
ป.6
โรงเรียนราชานุบาล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
56
เด็กชายชญานิน  คันธรักษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
57
เด็กหญิงชฎิลรพี  หมอมูล
ป.5
โรงเรียนราชานุบาล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
58
เด็กหญิงชนกชนม์  แก้วต๊ะ
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
59
เด็กชายชนนน่าน  สวนจันทร์
ป.3
โรงเรียนนิธิวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
60
เด็กชายชนาภัทร  นันติอาจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
61
เด็กหญิงชนาภา  โก้ชัยภูมิ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
62
เด็กหญิงชนินาถ  อุปละ
ป.6
โรงเรียนราชานุบาล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
63
เด็กหญิงชนิสรา  นุโพธิ์
ป.4
โรงเรียนราชานุบาล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
64
เด็กชายชยพล  ศิริรัตน์พิริยะ
ป.3
โรงเรียนราชานุบาล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
65
เด็กชายชยพัทธ์  เวียงนาคแสนสุข
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
66
เด็กหญิงชลธิชา  แก้วกาหลง
ป.6
โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
67
เด็กหญิงชลธิรา  แปงสี
ป.3
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
68
เด็กหญิงชลิตา  เกษทองมา
ป.4
โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
69
เด็กหญิงชาลิสา  พระติกพงษ์
ป.4
โรงเรียนราชานุบาล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
70
เด็กหญิงชาลิสา  วรรณโยธา
ป.4
โรงเรียนราชานุบาล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
น่าน เขต 1

ณ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กชายชินวัตร  รัตนะ
ป.5
โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
72
เด็กหญิงชื่นชนนี  ชื่นเย็น
ป.4
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
73
เด็กหญิงชุติกาญจน์  วิริยะสกุลพันธ
ป.6
โรงเรียนราชานุบาล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
74
เด็กหญิงชุติมนฑน์  นุยศ
ป.5
โรงเรียนราชานุบาล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
75
เด็กหญิงโชติกา  ยักครินทร์
ป.4
โรงเรียนราชานุบาล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
76
เด็กชายโชติภูวัชร์  คำเขียว
ป.3
โรงเรียนราชานุบาล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
77
เด็กหญิงโชติรัตน์  สีต๊ะสาร
ป.3
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
78
เด็กหญิงญาณิศา  เทพเสน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
79
เด็กหญิงญาณิศา  สิริธนตระกุล
ป.3
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
80
เด็กหญิงญานิศา  สายยนต์
ป.5
โรงเรียนราชานุบาล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
81
เด็กชายฐิติวัฒน์  เรืองอินตา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
82
เด็กชายณกมล  สุขสด
ป.5
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
83
เด็กหญิงณฐกร  สายนาค
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
84
เด็กหญิงณฐิตา  นุเทพสุ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
85
เด็กชายณภัฎพงศ์  ทองสุข
ป.6
โรงเรียนราชานุบาล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
86
เด็กชายณัชพัฒน์  กุดนาน้อย
ป.5
โรงเรียนราชานุบาล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
87
เด็กชายณัฏฐชัย  แสงแก้ว
ป.4
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
88
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  นุเสน
ป.5
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
89
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  รูปสม
ป.3
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
90
เด็กชายณัฏฐพล  แสงแก้ว
ป.4
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
91
เด็กหญิงณัฏฐภรณ์  ธนเรืองสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนราชานุบาล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
92
เด็กหญิงณัฏฐิกา  ต้าวใจ
ป.3
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
93
เด็กชายณัฐชนน  เฉียบแหลม
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
94
เด็กหญิงณัฐชยา  ขันทะ
ป.3
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
95
เด็กหญิงณัฐชยา  คำตัน
ป.4
โรงเรียนนิธิวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
96
เด็กหญิงณัฐชยา  บุญมา
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
97
เด็กหญิงณัฐชา  พุฒตรง
ป.5
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
98
เด็กหญิงณัฐณิชา  ธรรมศิลป์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
99
เด็กชายณัฐธพนธ์  ไชยโย
ป.3
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
100
เด็กหญิงณัฐธิชา  จันดี
ป.5
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
101
เด็กชายณัฐธิดา  กำยา
ป.4
โรงเรียนราชานุบาล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
102
เด็กหญิงณัฐธิดา  นุราช
ป.6
โรงเรียนราชานุบาล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
103
เด็กหญิงณัฐธิดาภรณ์  วิยะ
ป.5
โรงเรียนนิธิวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
104
เด็กหญิงณัฐนนท์  แก้วโมลา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
105
เด็กชายณัฐพงศ์  อาษากิจ
ป.6
โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
น่าน เขต 1

ณ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กชายณัฐพงศ์  อินปาว
ป.3
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
107
เด็กชายณัฐพนธ์  คะใจ
ป.3
โรงเรียนราชานุบาล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
108
เด็กชายณัฐพนธ์  ธีระวาณิชยกุล
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
109
เด็กชายณัฐพล  อินแสง
ป.6
โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
110
เด็กชายณัฐภัทร  พงศ์พัฒนาวุฒิ
ป.3
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
111
เด็กชายณัฐภัทร  ภัทรเคหะ
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
112
เด็กหญิงณิชาภัทร  ทิพย์ปัญญา
ป.4
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
113
เด็กชายณุพาวัฒน์  อัครทวีพันธุ์
ป.3
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
114
เด็กหญิงดรัลพร  สุดแดน
ป.4
โรงเรียนราชานุบาล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
115
เด็กหญิงดีรยา  ทะนันชัย
ป.3
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
116
เด็กชายตติวิชญ์  จักรปิง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
117
เด็กชายเตชินท์  ธรรมานุวงศ์
ป.3
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
118
เด็กชายถิรวุฒิ  บัวสอน
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
119
เด็กชายทรงปราชญ์  บริรักษ์ตังกุล
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
120
เด็กชายทรงวุฒิ  ถุงแก้ว
ป.3
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
121
เด็กหญิงทิพวรา  สุทธะ
ป.5
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
122
เด็กหญิงเทวิกา  แก้วไหลมา
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
123
เด็กชายเทวินทร์  ชัยมงคล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
124
เด็กชายธนกฤต  นิลนาม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
125
เด็กชายธนธรณ์  กันทะจันทร์
ป.3
โรงเรียนราชานุบาล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
126
เด็กชายธนบดี  อ้วนสะอาด
ป.3
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
127
เด็กชายธนพงษ์  นันต๊ะแขม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
128
เด็กชายธนพนธ์  ภัทรเคหะ
ป.6
โรงเรียนราชานุบาล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
129
เด็กชายธนพล  สมฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
130
เด็กชายธนภัทร  จันทิมา
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
131
เด็กชายธนภัทร  นามวงค์
ป.5
โรงเรียนราชานุบาล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
132
เด็กชายธนภัทร  หมวดหมู่
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
133
เด็กหญิงธนัชญา  สารกุมาร
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
134
เด็กหญิงธนัชพร  น้อยอินต๊ะ
ป.6
โรงเรียนราชานุบาล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
135
เด็กหญิงธนัชพร  รินอินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
136
เด็กชายธนาธิป  พรมผาย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
137
เด็กหญิงธมลวรรณ  วิมาละ
ป.5
โรงเรียนราชานุบาล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
138
เด็กหญิงธมลวรรณ  สุวรรณตระการ
ป.5
โรงเรียนราชานุบาล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
139
เด็กชายธฤต  ขระเขื่อน
ป.4
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
140
เด็กหญิงธวัลรัตน์  บุญจันทร์
ป.6
โรงเรียนราชานุบาล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
น่าน เขต 1

ณ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กหญิงธัญชนก  กะแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
142
เด็กหญิงธัญชนก  กันทะนะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
143
เด็กหญิงธัญชนก  ธนะกองแก้ว
ป.4
โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
144
เด็กหญิงธัญชนก  เรืองรุ่ง
ป.3
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
145
เด็กหญิงธัญพิชชา  มีสา
ป.3
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
146
เด็กหญิงธัญวรัตน์  ประเทือง
ป.4
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
147
เด็กหญิงธารารัตน์  ขัติยศ
ป.6
โรงเรียนราชานุบาล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
148
เด็กชายธีทัต  ธรรมชาติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
149
เด็กหญิงธีรดา  ดีอาษา
ป.6
โรงเรียนราชานุบาล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
150
เด็กชายธีรพิชญ์  ไวลิม
ป.3
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
151
เด็กชายธีรวัชร  นันคำ
ป.3
โรงเรียนราชานุบาล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
152
เด็กชายธีระสุวัฒน์  กล้าวิจารณ์
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
153
เด็กชายเธียรวิทย์  ปายแสง
ป.5
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
154
เด็กชายนนทกร  ณะไขย
ป.5
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
155
เด็กหญิงนนทิชา  ลัมวุฒิ
ป.5
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
156
เด็กชายนพรุจ  วิญญพรหม
ป.3
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
157
เด็กหญิงนภิสา  สิทธิ
ป.4
โรงเรียนราชานุบาล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
158
เด็กชายนรภัทร  งามธุระ
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
159
เด็กชายนราธิป  หมั้นขัน
ป.5
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
160
เด็กหญิงนรินทร์สิริ  พลตรี
ป.3
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
161
เด็กชายนฤเทพ  กันไชยคำ
ป.4
โรงเรียนราชานุบาล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
162
เด็กหญิงนฤภร  ไชยชนะ
ป.5
โรงเรียนนิธิวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
163
เด็กชายนวพล  นิลนาม
ป.3
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
164
เด็กชายนวิโยธิน  พื้นผัด
ป.3
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
165
เด็กหญิงนันท์นภัส  มูลจะคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
166
เด็กหญิงนิกัลยา  มาหล้า
ป.4
โรงเรียนราชานุบาล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
167
เด็กหญิงนิชาภา  มาทิพย์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
168
เด็กหญิงนิรุชา  ขัติยศ
ป.3
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
169
เด็กหญิงนุตประวีณ์  สิทธิวะ
ป.3
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
170
เด็กชายเนติธร  คำเหลือง
ป.3
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
171
เด็กชายบรรณวัฒน์  ทองเขียว
ป.4
โรงเรียนนิธิวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
172
เด็กชายบรรณวิชญ์  พิชัยวงศ์
ป.6
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
173
เด็กหญิงบัณฑิตา  คำยันต์
ป.3
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
174
เด็กหญิงบัณฑิตา  อนุมา
ป.5
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
175
เด็กหญิงเบญจพร  ชาลีเสน
ป.6
โรงเรียนราชานุบาล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
น่าน เขต 1

ณ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
176
เด็กหญิงเบญญทิพย์  ซางนา
ป.3
โรงเรียนราชานุบาล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
177
เด็กชายปฏิพัทธ์  ดีอัมภาภิสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
178
เด็กชายปฏิภาณ  อินนัน
ป.5
โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
179
เด็กหญิงปฐมาวดี  กันไชยคำ
ป.6
โรงเรียนราชานุบาล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
180
เด็กหญิงปทิตตา  กติยศ
ป.4
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
181
เด็กชายปพนรนัย  อินทจักร
ป.6
โรงเรียนราชานุบาล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
182
เด็กหญิงปพิชญา  แสงนาค
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
183
เด็กชายปภังกร  คำปา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
184
เด็กหญิงปภาดา  จอมพวน
ป.6
โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
185
เด็กหญิงปภาศิริ  รวมศิลป์
ป.4
โรงเรียนราชานุบาล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
186
เด็กชายปรวัธน์  ว่องอิสริยวณิช
ป.4
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
187
เด็กหญิงประภาสิริ  รินอินทร์
ป.4
โรงเรียนราชานุบาล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
188
เด็กชายปรัตถกร  ธนามี
ป.6
โรงเรียนราชานุบาล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
189
เด็กหญิงปรีณาภา  ปิงวงค์
ป.5
โรงเรียนราชานุบาล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
190
เด็กหญิงปรุงทิพย์  มโนนัย
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
191
เด็กชายปองพล  ใจจะดี
ป.5
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
192
เด็กชายปัญญา  แก้ววิเศษ
ป.5
โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
193
เด็กหญิงปันชญา  ปัญญาวงค์
ป.3
โรงเรียนราชานุบาล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
194
เด็กหญิงปาณิศา  ศรีทิพย์
ป.6
โรงเรียนราชานุบาล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
195
เด็กหญิงปารีรัตน์  เฟืองแก้ว
ป.6
โรงเรียนราชานุบาล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
196
เด็กชายปิยพันธ์  คำปันศรี
ป.4
โรงเรียนราชานุบาล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
197
เด็กชายปิยภูมิ  จันขึ้นเมือง
ป.6
โรงเรียนราชานุบาล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
198
เด็กชายปิยะพงษ์  จงคิด
ป.5
โรงเรียนราชานุบาล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
199
เด็กหญิงปิยาภรณ์  จิรามีน
ป.6
โรงเรียนราชานุบาล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
200
เด็กชายปูรพา  กาญจนหทัย
ป.6
โรงเรียนราชานุบาล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
201
เด็กหญิงเปมิกา  ป้องแก้ว
ป.3
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
202
เด็กชายเปรมปวีร์  จันติ๊บ
ป.3
โรงเรียนนิธิวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
203
เด็กชายพงศพัศ  กิวัฒนา
ป.4
โรงเรียนราชานุบาล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
204
เด็กชายพชร  ยศพรม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
205
เด็กชายพชรกร  โนกุญชร
ป.5
โรงเรียนราชานุบาล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
206
เด็กหญิงพชรพร  พชรจามร
ป.3
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
207
เด็กชายพชรพล  พรมไชย
ป.3
โรงเรียนราชานุบาล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
208
เด็กหญิงพนิดา  จุมพลภักดี
ป.5
โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
209
เด็กหญิงพรประภา  ซ้งคำ
ป.5
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
210
เด็กหญิงพราวพสินี  อุทัยรัตน์
ป.3
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
น่าน เขต 1

ณ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
211
เด็กหญิงพลอยชมพู  อินทะ
ป.5
โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
212
เด็กชายพสิษฐ์ภณ  แสงแก้วสันติสุข
ป.5
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
213
เด็กหญิงพัชรพร  อยู่ประไพ
ป.4
โรงเรียนราชานุบาล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
214
เด็กหญิงพัชรินทร์  ส่องแสง
ป.5
โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
215
เด็กชายพัฒนศักดิ์  แก้วนิ่ม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
216
เด็กหญิงพัณณิตา  มณฑา
ป.6
โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
217
เด็กหญิงพัทธนันท์  พากเพียร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
218
เด็กหญิงพัทธนันท์  ภักดีสมัย
ป.4
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
219
เด็กหญิงพัทธวรรณ  ภักดีสมัย
ป.4
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
220
เด็กชายพัศธวศิน  เขื่อนจันธนลาภ
ป.4
โรงเรียนนิธิวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
221
เด็กชายพัสกร  ปั้นบุญ
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
222
เด็กหญิงพิชญธิดา  ก้อนราช
ป.3
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
223
เด็กหญิงพิชญา  ศรีปัญญา
ป.6
โรงเรียนราชานุบาล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
224
เด็กหญิงพิชญาภา  พิมพ์แก้ว
ป.3
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
225
เด็กหญิงพิชามญธุ์  สุเทปิน
ป.4
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
226
เด็กชายพิทวัส  ศรีตระกูลวงศ์
ป.5
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
227
เด็กหญิงพิมพ์ชมพู  กาบัว
ป.4
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
228
เด็กหญิงพิมพ์ตะวัน  เนตรใส
ป.4
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
229
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  นันท์ชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
230
เด็กหญิงพิมพ์วิไล  อำไพจิตร
ป.5
โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
231
เด็กหญิงพิมพ์อัปสร  มหายศนันท์
ป.4
โรงเรียนราชานุบาล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
232
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ขันทะ
ป.5
โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
233
เด็กหญิงแพรวา  ขัติพันธ์
ป.6
โรงเรียนราชานุบาล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
234
เด็กหญิงแพรวา  อารินทร์
ป.3
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
235
เด็กหญิงภคพร  ดีปินตา
ป.4
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
236
เด็กหญิงภคพร  สอนทะ
ป.6
โรงเรียนราชานุบาล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
237
เด็กชายภฑิล  อัครดำรงเวช
ป.3
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
238
เด็กชายภวิศ  สีหราช
ป.6
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
239
เด็กหญิงภัคธีมา  ช่างเหล็ก
ป.3
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
240
เด็กหญิงภัคพสุตม์  อินรัตน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
241
เด็กชายภัณฑบดี  สุภามณี
ป.5
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
242
เด็กหญิงภัททิยา  ภัทรวรากุล
ป.3
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
243
เด็กชายภัทรกร  จาดจีน
ป.3
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
244
เด็กชายภัทรกร  เรืองรองกุล
ป.3
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
245
เด็กหญิงภัทรจารีย์  สวัสดีวงษา
ป.3
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
น่าน เขต 1

ณ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
246
เด็กชายภัทรดนัย  คำศรีใส
ป.5
โรงเรียนราชานุบาล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
247
เด็กชายภัทรดนัย  ธนสิริโชติ
ป.5
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
248
เด็กชายภัทรพล  บัวแก้ว
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
249
เด็กหญิงภัทรวดี  สาทา
ป.3
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
250
เด็กชายภาคิน  จันทร์ยก
ป.5
โรงเรียนราชานุบาล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
251
เด็กชายภูตะวัน  อุดอ้าย
ป.3
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
252
เด็กหญิงภูเพียง  จินดาวรรณ
ป.3
โรงเรียนราชานุบาล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
253
เด็กชายภูมิกฤษณ์  ชาญโลหะ
ป.3
โรงเรียนราชานุบาล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
254
เด็กชายภูมินทร์  จึงวัฒนาสมสุข
ป.3
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
255
เด็กชายภูมิพิพัฒน์  ยะราช
ป.5
โรงเรียนราชานุบาล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
256
เด็กหญิงภูริชญา  ธะนะสม
ป.5
โรงเรียนราชานุบาล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
257
เด็กชายภูริณัฐ  กิวัฒนา
ป.4
โรงเรียนราชานุบาล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
258
เด็กหญิงภูริณัฐ  วัฒนธีรกุล
ป.5
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
259
เด็กชายภูริณัฐ  อะทะไชย
ป.3
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
260
เด็กชายภูริพัฒน์  ยศอาจ
ป.4
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
261
เด็กหญิงมนัสนัน  สิทธิยะ
ป.5
โรงเรียนราชานุบาล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
262
เด็กหญิงมยุรฉัตร  อ้วนสูง
ป.6
โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
263
เด็กหญิงมินตรา  นิระคม
ป.5
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
264
เด็กชายมินธดา  หล้าคำมูล
ป.5
โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
265
เด็กชายเมธาสิทธิ์  ดู่อินทร์
ป.5
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
266
เด็กชายระพีวิจญ์  เอี่ยมพันธ์
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
267
เด็กหญิงรักชนก  วงศ์สาระ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
268
เด็กหญิงรักษณาลี  คำฟู
ป.5
โรงเรียนราชานุบาล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
269
เด็กชายรัชพล  สารทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
270
เด็กชายรัฐนันนท์  พิมพ์โพธิ์
ป.5
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
271
เด็กชายรัฐศาสตร์  ตันธนะวรกุล
ป.6
โรงเรียนราชานุบาล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
272
เด็กหญิงรัตนประภา  สมฤทธิ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
273
เด็กชายฤทธิชัย  ไชยวุฒิ
ป.6
โรงเรียนราชานุบาล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
274
เด็กหญิงลักษิกา  บูรณสัมปทานนท์
ป.5
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
275
เด็กชายวชิรวัตติ์  วัฒนาชัยวิเศษ
ป.6
โรงเรียนราชานุบาล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
276
เด็กชายวชิรวิทย์  ศรีอาค๊ะ
ป.6
โรงเรียนราชานุบาล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
277
เด็กหญิงวชิราภรณ์  รอดพวง
ป.5
โรงเรียนราชานุบาล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
278
เด็กหญิงวนัชพร  กันทะตา
ป.4
โรงเรียนราชานุบาล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
279
เด็กหญิงวนัชพร  สิงสาร
ป.4
โรงเรียนราชานุบาล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
280
เด็กชายวรงค์รัตน์  ครุฑเงิน
ป.5
โรงเรียนราชานุบาล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
น่าน เขต 1

ณ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
281
เด็กหญิงวรดา  พุ่มพวง
ป.5
โรงเรียนราชานุบาล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
282
เด็กชายวรภัทร  บูรณสันติพงศ์
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
283
เด็กชายวรเศรษฐ  ธงวิชัย
ป.4
โรงเรียนราชานุบาล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
284
เด็กหญิงวราภรณ์  บุบผาวาส
ป.6
โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
285
เด็กหญิงวรินทร์ญา  พรมพิชัย
ป.5
โรงเรียนราชานุบาล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
286
เด็กหญิงวริษฐา  โนอินทร์
ป.3
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
287
เด็กหญิงวริษา  จำปารัตน์
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
288
เด็กหญิงวัฒนวดี  ชุ่มเย็น
ป.4
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
289
เด็กหญิงวันวิสา  สิงห์โตทอง
ป.3
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
290
เด็กชายวิชญ์พล  ชมภูมิ่ง
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
291
เด็กชายวิชญ์พล  ตันเวียง
ป.4
โรงเรียนราชานุบาล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
292
เด็กหญิงวิรากร  มะโนนัย
ป.3
โรงเรียนราชานุบาล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
293
เด็กชายวิศรุต  ส่างกอน
ป.5
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
294
เด็กชายเวชพิสิฐ  พุฒิมา
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
295
เด็กหญิงศรทิพ  คงตระกูลเทียน
ป.4
โรงเรียนนิธิวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
296
เด็กหญิงศรัณย์พร  หนองช้าง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
297
เด็กชายศักย์ศรณ์  พลายสาร
ป.3
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
298
เด็กหญิงศิริญาภรณ์  ไชยเขียว
ป.6
โรงเรียนราชานุบาล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
299
เด็กหญิงศิรินญา  สวนกัน
ป.5
โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
300
เด็กหญิงศิริลักษณ์  เงินปัน
ป.5
โรงเรียนราชานุบาล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
301
เด็กชายศิริวัฒ  เปลี่ยนประดับ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
302
เด็กชายศิวศิษฏ์  จิตอารี
ป.3
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
303
เด็กชายศุพัทธนันท์  เตชะเวชเจริญ
ป.3
โรงเรียนราชานุบาล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
304
เด็กหญิงศุภธิดา  คำแสน
ป.3
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
305
เด็กชายศุภวิชญ์  ธรรมลังกา
ป.6
โรงเรียนราชานุบาล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
306
เด็กชายศุภสัณห์  ชื่นวรารักษ์
ป.4
โรงเรียนราชานุบาล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
307
เด็กหญิงศุภักษร  โคตมี
ป.3
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
308
เด็กชายเศรษฐภูมิ  นุใหม่
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
309
เด็กชายสงกรานต์  วชิรวงค์วรกุล
ป.3
โรงเรียนราชานุบาล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
310
เด็กชายสรพรชัย  อยู่สุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
311
เด็กหญิงสรัลชนา  อุดมแก้วกาญจน์
ป.5
โรงเรียนราชานุบาล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
312
เด็กหญิงสรัลย์พร  พรมจันใจ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
313
เด็กหญิงสโรชา  มีชัย
ป.3
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
314
เด็กชายสิรภพ  ปรุงเรือน
ป.3
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
315
เด็กชายสิรภัทร  ผ่านเมือง
ป.4
โรงเรียนราชานุบาล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
น่าน เขต 1

ณ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
316
เด็กชายสิรวิชญ์  นิวัฒน์เมธา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
317
เด็กชายสิระพงศ์  ธนแสนตั้งเจริญ
ป.4
โรงเรียนนิธิวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
318
เด็กหญิงสิริกร  ดีอุด
ป.6
โรงเรียนราชานุบาล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
319
เด็กหญิงสิริยาพร  พรมทะนา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
320
เด็กหญิงสิริรัตน์  เงินโน
ป.3
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
321
เด็กหญิงสุนันทภรณ์  น้อยนวน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
322
เด็กหญิงสุปรียา  ขัติยะ
ป.3
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
323
เด็กหญิงสุพิกา  เมืองไชย
ป.5
โรงเรียนราชานุบาล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
324
เด็กหญิงสุภาวดี  ชุ่มวงค์
ป.6
โรงเรียนราชานุบาล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
325
เด็กหญิงสุวรรณวสา  ไชยนวล
ป.3
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
326
เด็กชายสุวิจักขณ์  กาญจนสินิทธฺ์
ป.5
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
327
เด็กชายสุวิจักขณ์  ชมพูวุฒิกุล
ป.3
โรงเรียนราชานุบาล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
328
เด็กชายเสฏฐวุฒิ  ยาวิไชย
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
329
เด็กชายเสฏฐวุฒิ  อินทรประดิษฐ์
ป.6
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
330
เด็กหญิงโสภิตา  หนักป้อ
ป.4
โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
331
เด็กหญิงอชิรญา  วิลัย
ป.5
โรงเรียนราชานุบาล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
332
เด็กหญิงอชิรยา  สารกุมาร
ป.5
โรงเรียนราชานุบาล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
333
เด็กหญิงอภิชญา  จำปาจินะ
ป.3
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
334
เด็กหญิงอภิชญา  ไชยเสน
ป.6
โรงเรียนราชานุบาล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
335
เด็กชายอภิชา  สุวรรณชาติ
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
336
เด็กชายอภิรักษ์  กันปวน
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
337
เด็กชายอภิวิชญ์  นิติวรารักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
338
เด็กชายอรรถกร  มันจันทร์
ป.6
โรงเรียนราชานุบาล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
339
เด็กชายอัครเดช  พันธวงค์
ป.5
โรงเรียนราชานุบาล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
340
เด็กชายอัฐพล  อุทธิยา
ป.6
โรงเรียนราชานุบาล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
341
เด็กหญิงอันนา  บุญตา
ป.4
โรงเรียนราชานุบาล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
342
เด็กชายอัศวิน  อุปจักร์
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
343
เด็กชายอัษฎายุธ  จิตมณี
ป.5
โรงเรียนราชานุบาล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
344
เด็กหญิงอาภัสรา  สุขใจ
ป.3
โรงเรียนราชานุบาล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
345
เด็กชายเอลียาห์  ระวีศรี
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
346
เด็กหญิงไอยริณ  ว่องไว
ป.6
โรงเรียนราชานุบาล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
น่าน เขต 1

ณ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
347
เด็กหญิงกชกร  เหล่าโกศลวัฒน์
ป.5
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
348
เด็กหญิงกชพร  ตันเกียง
ป.5
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
349
เด็กชายกชพร  ฝีปากเพราะ
ป.5
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
350
เด็กหญิงกนกนันท์  คำอุตตา
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
351
เด็กหญิงกนกพร  ศรีเมืองแก้ว
ป.5
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
352
เด็กหญิงกนกรดา  วุฒิการณ์
ป.4
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
353
เด็กหญิงกนกรส  ระณะ
ป.6
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
354
เด็กหญิงกนกวรรณ  ใชยา
ป.5
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
355
เด็กหญิงกนกวรรณ  ทองเทพ
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
356
เด็กหญิงกนกวรรณ  ปันอินทร์
ป.5
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
357
เด็กหญิงกนิษฐา  ดีปินตา
ป.3
โรงเรียนนิธิวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
358
เด็กหญิงกมลชนก  รัตนะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
359
เด็กหญิงกมลพัชร  พีรโยธิน
ป.6
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
360
เด็กชายกมลภพ  ทวีวรรณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
361
เด็กหญิงกมลลักษณ์  หมู่ธรรมไชย
ป.5
โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
362
เด็กชายกร  เดียวตระกูล
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
363
เด็กหญิงกรกนก  รสิตานนท์
ป.6
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
364
เด็กหญิงกรกนก  อรุโณ
ป.5
โรงเรียนนิธิวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
365
เด็กชายกรณ์ดนัย  วุฒิ
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
366
เด็กหญิงกรณ์ทิกา  เชื้อบัณฑิต
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
367
เด็กหญิงกรภัทร์  ชมนันท์
ป.4
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
368
เด็กชายกรภัทร์  ปนันตา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
369
เด็กชายกรภัทร์  หลวงเทพ
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
370
เด็กหญิงกรยรัตน์  โลหะโชติ
ป.4
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
371
เด็กหญิงกรรภิรมย์  แก้วแกมทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
372
เด็กชายกรวิชญ์  ต๊ะมา
ป.5
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
373
เด็กชายกรวิชญ์  ศรีทุมมา
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
374
เด็กหญิงกฤตญา  ประเพณี
ป.4
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
375
เด็กหญิงกฤตนารี  ธรรมราช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
376
เด็กชายกฤตบุญ  ท้าวทอง
ป.4
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
377
เด็กชายกฤตเมธ  แปงใจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
378
เด็กหญิงกฤตยา  พิงศ์หาญ
ป.5
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
379
เด็กหญิงกฤตินันท์  ฉิมพาลี
ป.5
โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
380
เด็กชายกฤติพงศ์  ปิ่นแก้ว
ป.5
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
381
เด็กชายกฤติพงษ์  จูงใจ
ป.6
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
น่าน เขต 1

ณ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
382
เด็กหญิงกฤติยาณี  เทพจันตา
ป.4
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
383
เด็กชายกฤษฎ์  พรรักษา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
384
เด็กชายกฤษณพงศ์  ธิอูป
ป.4
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
385
เด็กชายกฤษณพงษ์  ทะนันชัย
ป.6
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
386
เด็กหญิงกฤษณียา  ต้นผล
ป.3
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
387
เด็กชายกฤษติธัชร์  ทนันชัย
ป.3
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
388
เด็กหญิงกวินญารัตน์  แก้วศรีวงศ์
ป.3
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
389
เด็กหญิงกษมา  การินทร์
ป.4
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
390
เด็กชายกษิดิศ  เสริมศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
391
เด็กชายกษิติ์เดช  เข้มเเข็ง
ป.6
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
392
เด็กชายก้องภพ  ยศจันทร์สาร
ป.5
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
393
เด็กชายกัญจน์  จันทร์เจนจบ
ป.3
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
394
เด็กหญิงกัญญพัชร  พรมวัน
ป.3
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
395
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เขื่อนจันทร์
ป.6
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
396
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สิริสาร
ป.5
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
397
เด็กหญิงกัญญานุช  อุปนันไชย
ป.4
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
398
เด็กหญิงกัญญาภัทร  รัตนวงศ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
399
เด็กหญิงกัญญารัตน์  ชมภู
ป.5
โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
400
เด็กหญิงกัญญารัตน์  ธารพนาลี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
401
เด็กหญิงกัญฐิตา  อาคะนัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
402
เด็กชายกัณตภณ  แสวงพรรค
ป.3
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
403
เด็กชายกันต์  ปรางค์วัฒนากุล
ป.4
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
404
เด็กหญิงกัลยกร  สระทองศิริกุล
ป.5
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
405
เด็กหญิงกัลยรัตน์  ทนันชัย
ป.5
โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
406
เด็กหญิงกัลยรัตน์  ใบยา
ป.6
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
407
เด็กหญิงกัลยรัตน์  สุวรรณวงศ์
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
408
เด็กหญิงกัลยากร  ศรีธิ
ป.5
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
409
เด็กหญิงกานต์ชนิต  นิลพันธ์
ป.3
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
410
เด็กหญิงกานต์ธิดา  ทองทะ
ป.6
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
411
เด็กชายกิตติณัฏฐ์  นิ่มนวล
ป.3
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
412
เด็กชายกิตติธัช  พรหมโชติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
413
เด็กหญิงกิตติ์ยาใจ  ชูเถื่อน
ป.5
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
414
เด็กชายกิตติศักดิ์  นันทะเสน
ป.6
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
415
เด็กชายกิตติศักดิ์  วิชัยยา
ป.5
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
416
เด็กหญิงกุลชา  ธิชาญ
ป.6
โรงเรียนนิธิวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
น่าน เขต 1

ณ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
417
เด็กหญิงกุลปริยา  จินะรักษ์
ป.5
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
418
เด็กหญิงกุลปรียา  แซ่ตัง
ป.3
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
419
เด็กหญิงกุลสินี  ใจพรมเมือง
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
420
เด็กหญิงเกศมณีพร  ถึงคุณ
ป.5
โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
421
เด็กหญิงเกศศินี  พลายสาร
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
422
เด็กหญิงเกสรารัช  ศรีมุข
ป.3
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
423
เด็กชายเกียรติตระกูล  นุใหม่
ป.3
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
424
เด็กชายเกื้อกูล  ปินศิริ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
425
เด็กหญิงเกื้อกูล  ฝาระมี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
426
เด็กชายเกื้อกูล  อินทะเสน
ป.6
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
427
เด็กชายเกื้อสกุล  ยศอาจ
ป.5
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
428
เด็กหญิงขจาริน  ขัดทิศ
ป.4
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
429
เด็กหญิงขวัญข้าว  เปี่ยมทวีศักดิ์
ป.6
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
430
เด็กหญิงขวัญจิรา  ธนากูรเมธา
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
431
เด็กหญิงขวัญจิรา  ปัญญา
ป.5
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
432
เด็กหญิงขวัญฤทัย  กุลเจริญ
ป.5
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
433
เด็กชายเข็มชาติ  โนราช
ป.5
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
434
เด็กหญิงเขมมิกา  โนฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
435
เด็กชายเขมราฐ  ขาววงศ์
ป.5
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
436
เด็กหญิงเขมิกา  ดอนกาวิน
ป.5
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
437
เด็กชายคฑาธิป  ดีนิล
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
438
เด็กหญิงคัชภรณ์  โพธิ์เกตุ
ป.4
โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
439
เด็กชายฆโนทัย  สัตนาโค
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
440
เด็กหญิงจตุรพร  คูอาริยะกุล
ป.5
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
441
เด็กหญิงจรรนำพร  จุวรรณ
ป.5
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
442
เด็กหญิงจอมขวัญ  แซ่ซือ
ป.3
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
443
เด็กชายจักรพรรดิ  ประสิทธิวุฒิศักดิ์
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
444
เด็กชายจักรี  สวัสดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
445
เด็กหญิงจิณณะ  วัยวัฒนะ
ป.5
โรงเรียนนิธิวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
446
เด็กหญิงจิดาภา  ปันทะลา
ป.5
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
447
เด็กหญิงจิดาภา  อนุมา
ป.5
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
448
เด็กหญิงจิดารัตน์  เรืองเทศ
ป.6
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
449
เด็กหญิงจิตประภัสสร  ผูกจิต
ป.3
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
450
เด็กหญิงจิตรกัญญา  แซ่เติ๋น
ป.4
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
451
เด็กชายจิตรทภัทร  ปาโน
ป.5
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
น่าน เขต 1

ณ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
452
เด็กชายจิตริน  ธรรมคุณานนต์
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
453
เด็กชายจิรทิปต์  จิตอารีย์
ป.3
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
454
เด็กหญิงจิรนันท์  ทองสุข
ป.5
โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
455
เด็กชายจิรภัทร  ชมนันท์
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
456
เด็กชายจิรภัทร  ยศอาจ
ป.5
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
457
เด็กหญิงจิรภิญญา  ลัมยศ
ป.4
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
458
เด็กชายจิรวรรธ  แซ่ิอึ้ง
ป.5
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
459
เด็กหญิงจิรัชญา  กันยะจันทร์
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
460
เด็กหญิงจิรัชญา  เกียรติไพศาล
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
461
เด็กหญิงจิรัชญา  หวังร่วมกลาง
ป.3
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
462
เด็กหญิงจิรัชยา  ดีสีใส
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
463
เด็กหญิงจิราพร  อินต๊ะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
464
เด็กหญิงจิราภา  สุทธิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
465
เด็กชายจิรายุ  ใจสุภาพ
ป.3
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
466
เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ธิราช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
467
เด็กหญิงจุฑามาศ  สอนศิริ
ป.5
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
468
เด็กหญิงจุฑาลักษณ์  เพชรบูรณ์
ป.6
โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
469
เด็กหญิงจุติพร  ช่างไม้
ป.3
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
470
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  โชติอนันตระกูล
ป.4
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
471
เด็กหญิงเจติยา  อิ่นแก้ว
ป.4
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
472
เด็กหญิงฉัตรกมล  ปันสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
473
เด็กชายฉัตรชาฎา  โนต๊ะยศ
ป.4
โรงเรียนนิธิวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
474
เด็กหญิงชญาณ์ทิพย์  ปั้นชู
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
475
เด็กหญิงชญาณิศา  มูลศรี
ป.5
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
476
เด็กหญิงชญานันท์  ไชยโนฤทธิ
ป.6
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
477
เด็กหญิงชญานิษฐ์  สุจดา
ป.4
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
478
เด็กหญิงชญานี  ไชยวงค์
ป.6
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
479
เด็กหญิงชญานุตม์  พึ่งทอง
ป.5
โรงเรียนนิธิวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
480
เด็กหญิงชฎาพร  พรมงคลพาณิชย์
ป.3
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
481
เด็กหญิงชนกนันท์  ธนกวีศิลป์
ป.5
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
482
เด็กหญิงชนกเนตร  เลาเหล็ก
ป.4
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
483
เด็กหญิงชนกภัทร์  ไพศาล
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
484
เด็กชายชนกันต์  คำภู
ป.6
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
485
เด็กชายชนน  เพชรสุทธิ์
ป.3
โรงเรียนนิธิวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
486
เด็กหญิงชนม์ชนก  กุศล
ป.3
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
น่าน เขต 1

ณ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
487
เด็กหญิงชนม์นิภา  นุยศ
ป.6
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
488
เด็กชายชนสรณ์  สวนวัน
ป.3
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
489
เด็กชายชนะชัย  ตามัย
ป.6
โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
490
เด็กหญิงชนัญชิดา  บุญตัน
ป.4
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
491
เด็กหญิงชนัญธิดา  ปันทะมา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
492
เด็กหญิงชนันชิดา  อินต๊ะ
ป.5
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
493
เด็กชายชนาธิป  ทองแช่ม
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
494
เด็กชายชนาธิป  โพธิพล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
495
เด็กหญิงชนาภา  เพิ่มสุข
ป.6
โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
496
เด็กหญิงชนิกานต์  ใจบุญ
ป.3
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
497
เด็กหญิงชนิกานต์  ปัญญาวงศ์
ป.4
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
498
เด็กชายชนินวัตร  ทากัน
ป.4
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
499
เด็กหญิงชนิภา  กุลเจริญ
ป.6
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
500
เด็กหญิงชนิสรา  ศรีอาค๊ะ
ป.5
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
501
เด็กหญิงชรินรัตน์  หิรัญกุล
ป.4
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
502
เด็กหญิงชลเกตุ  ชุมแสง
ป.5
โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
503
เด็กหญิงชลดารัตน์  กาบเกี้ยว
ป.4
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
504
เด็กหญิงชลรฎา  บุตรแก้ว
ป.5
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
505
เด็กชายชวกร  ยากับ
ป.4
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
506
เด็กหญิงชวัลลักษณ์  พึ่งทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
507
เด็กชายชวัลวิทย์  แช่เติน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
508
เด็กหญิงช่อชมพู  อังผาดผล
ป.6
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
509
เด็กหญิงชัญญา  ศิริรักษา
ป.4
โรงเรียนนิธิวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
510
เด็กหญิงชัญญานุช  กันทะโม้
ป.3
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
511
เด็กชายชากร  บุญเทพ
ป.3
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
512
เด็กชายชาญณรงค์  กันทาเลิศ
ป.6
โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
513
เด็กชายชิตพล  พรมเทพ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
514
เด็กชายชินกฤต  เรืองรินทร์
ป.5
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
515
เด็กชายชินภัทร  กาบคำ
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
516
เด็กหญิงชุติกาญจน์  ขัติยศ
ป.4
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
517
เด็กชายชุติพนธ์  ปวนธิ
ป.6
โรงเรียนนิธิวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
518
เด็กหญิงโชติรส  ยศสอน
ป.5
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
519
เด็กชายไชยวัฒน์  อินทพันธุ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
520
เด็กหญิงญาณนันท์  เงินวงค์ใน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
521
เด็กหญิงญาณิศา  ดีปาละ
ป.5
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
น่าน เขต 1

ณ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
522
เด็กชายฐาปนพงษ์  ไชยวุฒิ
ป.5
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
523
เด็กหญิงฐาปนี  พิมมโส
ป.4
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
524
เด็กหญิงฐิตานันท์  วรรณสกุลเจริญ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
525
เด็กหญิงฐิติชญา  โนเขื่อน
ป.4
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
526
เด็กชายฐิติพันธุ์  ดู่มณี
ป.6
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
527
เด็กหญิงฐิติภัทรา  นามแก้ว
ป.3
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
528
เด็กหญิงฐิติวรดา  จิตชุ่ม
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
529
เด็กชายฐิติวัลคุ์  วงศ์นันทพร
ป.5
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
530
เด็กชายณชพล  ยากับ
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
531
เด็กชายณฐนนท์  เฟยลุง
ป.5
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
532
เด็กหญิงณฐิกา  ตาปวง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
533
เด็กชายณเดชน์  วังซ้าย
ป.5
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
534
เด็กหญิงณภัทร  เนตรใส
ป.6
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
535
เด็กชายณภัทร  พรหมลังกา
ป.4
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
536
เด็กหญิงณภัทร  เลี่ยมแก้ว
ป.6
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
537
เด็กหญิงณภัทร  วิบูลย์ศักดิ์
ป.3
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
538
เด็กชายณภัทร  สารเถื่อนแก้ว
ป.5
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
539
เด็กหญิงณภัทร์พร  เหล่าอารยะ
ป.5
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
540
เด็กชายณภัทรศกร  จีนตีด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
541
เด็กหญิงณราวดี  ไชยแก้ว
ป.5
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
542
เด็กหญิงณริศรา  วรรณรัต
ป.5
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
543
เด็กหญิงณัชชา  เกตุขาว
ป.4
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
544
เด็กหญิงณัชชา  ปัญญาวงศ์
ป.6
โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
545
เด็กหญิงณัชชา  เลี่ยมแก้ว
ป.3
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
546
เด็กชายณัชฐานิต  อภัยรุณ
ป.4
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
547
เด็กชายณัชพล  แก้วตัน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
548
เด็กชายณัชพล  สอนยานะ
ป.4
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
549
เด็กหญิงณัชวดี  เขื่อนธนะ
ป.6
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
550
เด็กชายณัฎฐชัย  เกษมเกสร
ป.4
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
551
เด็กหญิงณัฎณิชา  ฝายทะจักร
ป.6
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
552
เด็กหญิงณัฏฐกมล  ศรีทอง
ป.6
โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
553
เด็กชายณัฏฐชัย  เรืองทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
554
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ไชยชนะ
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
555
เด็กหญิงณัฏฐธิดา  ยศอาจ
ป.3
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
556
เด็กหญิงณัฏฐนันท์  นันท์ชัย
ป.3
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
น่าน เขต 1

ณ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
557
เด็กหญิงณัฏฐนิช  ชินพิเศษ
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
558
เด็กชายณัฏฐพัชร  คำหมอน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
559
เด็กหญิงณัฏฐพิชา  นิธิอัษฎาพงศ์
ป.3
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
560
เด็กหญิงณัฏฐภัทร  กันฑะวงค์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
561
เด็กหญิงณัฏฐ์วารี  เชื้อสุวรรณ
ป.3
โรงเรียนนิธิวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
562
เด็กหญิงณัฏฐาเนตร  ลิ่ม
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
563
เด็กหญิงณัฐกมล  พลหลัก
ป.5
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
564
เด็กหญิงณัฐกานต์  ฉิมเวช
ป.3
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
565
เด็กชายณัฐจักขณ์  เจดีย์นันต์
ป.5
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
566
เด็กหญิงณัฐชนก  ศรีสุข
ป.5
โรงเรียนนิธิวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
567
เด็กชายณัฐชนน  ตันธนะวรกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
568
เด็กชายณัฐชนน  มหายศนันท์
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
569
เด็กหญิงณัฐชา  สิทธิ
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
570
เด็กหญิงณัฐฌิมา  กำปั่นทอง
ป.4
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
571
เด็กหญิงณัฐณิชา  ทาแกง
ป.4
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
572
เด็กหญิงณัฐณิชา  พูลยิ่ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
573
เด็กชายณัฐดนัย  ปันวงค์
ป.3
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
574
เด็กชายณัฐดล  ปินตามี
ป.3
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
575
เด็กชายณัฐธัญ  ถาวงศ์
ป.5
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
576
เด็กหญิงณัฐธิดา  เขียวสมบัติ
ป.6
โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
577
เด็กหญิงณัฐธิดา  คำแคว่น
ป.3
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
578
เด็กหญิงณัฐธิดา  ช้างสาร
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
579
เด็กหญิงณัฐธิดา  ดวงงา
ป.5
โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
580
เด็กหญิงณัฐธิดา  เตชนันท์
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
581
เด็กชายณัฐนนท์  ไชยชนะ
ป.6
โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
582
เด็กชายณัฐนนท์  ต๊ะดี
ป.3
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
583
เด็กหญิงณัฐนันท์  ธีระวาณิชยกุล
ป.5
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
584
เด็กชายณัฐพงศ์  ธีระวาณิชยกุล
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
585
เด็กชายณัฐพล  ตาสาย
ป.3
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
586
เด็กชายณัฐพล  วรรณดี
ป.5
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
587
เด็กชายณัฐพล  หมื่นก้อนแก้ว
ป.5
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
588
เด็กชายณัฐพัชร  ช่างเงิน
ป.3
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
589
เด็กชายณัฐพัชร์  วัฒนะกุณพันธ์
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
590
เด็กชายณัฐพัฒน์  เย็นฉ่ำ
ป.5
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
591
เด็กหญิงณัฐภัทร  ขันชุมภู
ป.3
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
น่าน เขต 1

ณ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
ห้องสอบที่
 18
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
592
เด็กชายณัฐภัทร  ปัญญา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
593
เด็กชายณัฐภัทร  สิทธิรัตน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
594
เด็กชายณัฐภัทร  ใหม่เทวินทร์
ป.3
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
595
เด็กหญิงณัฐภัสสร  เธียรศักดิ์กุล
ป.3
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
596
เด็กชายณัฐภูมิ  เสนานิคม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
597
เด็กชายณัฐภูมิ  อินยัญญะ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
598
เด็กหญิงณัฐรินีย์  หนองกาวี
ป.6
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
599
เด็กหญิงณัฐฤมน  สนิท
ป.5
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
600
เด็กหญิงณัฐวรา  คำค่าย
ป.5
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
601
เด็กหญิงณัฐวรา  เดชอำนาจธรรม
ป.4
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
602
เด็กหญิงณัฐวรา  พรหมสกุลปัญญา
ป.4
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
603
เด็กหญิงณัฐวิภา  เกี๋ยนคำ
ป.4
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
604
เด็กชายณัฐวิุุฒิ  หอมนวล
ป.5
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
605
เด็กชายณัฐวุฒิ  คูเดชสันติวงศ์
ป.5
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
606
เด็กชายณัฐวุฒิ  ป้องแก้ว
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
607
เด็กหญิงณัฐสุดา  ญาณกรสกุล
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
608
เด็กหญิงณิชมล  ปัสตัน
ป.5
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
609
เด็กหญิงณิชา  แก้วขาว
ป.6
โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
610
เด็กหญิงณิภัคษิญา  ทะขัติ
ป.5
โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
611
เด็กหญิงณํฏฐนิช  ธัญญะ
ป.4
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
612
เด็กหญิงณํฐกมล  พันธุ์สุข
ป.4
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
613
เด็กชายดนัยวิทธ์  นวลแปง
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
614
เด็กชายดรุษกร  สวนสาร
ป.3
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
615
เด็กหญิงดวงกมล  ธรรมราช
ป.5
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
616
เด็กชายเดชดนัย  ปัญญานะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
617
เด็กชายเดชาธร  สมศักดิ์
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
618
เด็กชายเดชาวัต  มูสิกะปูน
ป.5
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
619
เด็กชายตรัยตรัีณ  พิชญ์วิชชาธรรม
ป.3
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
620
เด็กหญิงตรีปิญชาน์  สมแสง
ป.5
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
621
เด็กชายต่อตระกูล  ปันทา
ป.6
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
622
เด็กชายต่อตระกูล  อินตุ้ย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
623
เด็กชายติวานนท์  ศรีสว่าง
ป.6
โรงเรียนนิธิวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
624
เด็กชายตุลยวัต  หลวงเทพ
ป.6
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
625
เด็กหญิงตุลยา  ไชยวงศ์
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
626
เด็กหญิงแต้มขวัญ  ยศอาลัย
ป.5
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
น่าน เขต 1

ณ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
ห้องสอบที่
 19
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
627
เด็กชายถิรคุณ  พันธุ์พืช
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
628
เด็กหญิงทรงพร  สงค์ประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนนิธิวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
629
เด็กชายทรงภูมิ  บูรณศรี
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
630
เด็กหญิงทักษิณา  เสตะพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
631
เด็กหญิงทักษิณาพร  สุทธไชย
ป.4
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
632
เด็กหญิงทัณฑิกา  ช่างเหล็ก
ป.4
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
633
เด็กชายทัพพ์  มณีอ่อน
ป.3
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
634
เด็กชายทัศน์พล  ดำเนินผล
ป.3
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
635
เด็กชายทัศน์พล  หน่อตุ่น
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
636
เด็กหญิงทิวากร  พิมพงาน
ป.6
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
637
เด็กชายทีปกร  วรรรัตน์
ป.3
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
638
เด็กชายธนกร  ปินติ๊บ
ป.5
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
639
เด็กชายธนกร  มันจันทร์
ป.5
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
640
เด็กชายธนกฤต  วิระวงค์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
641
เด็กชายธนกฤต  สายกู่เเก้ว
ป.5
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
642
เด็กชายธนกฤต  อินต๊ะวิไชย
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
643
เด็กหญิงธนกาญจน์  เศรษฐีรบุตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
644
เด็กชายธนโชติ  เล็กชม
ป.5
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
645
เด็กชายธนดล  จันทรักษ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
646
เด็กชายธนนนท์  สมจิตต์
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
647
เด็กชายธนบดี  ไชยนอก
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
648
เด็กหญิงธนพร  พิชา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
649
เด็กหญิงธนพร  สีต๊ะสาร
ป.4
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
650
เด็กหญิงธนพรพรรณ  แสวงผล
ป.5
โรงเรียนนิธิวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
651
เด็กชายธนพล  บัวเข็ม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
652
เด็กชายธนพล  ยะใหม่วงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
653
เด็กชายธนพัฒน์  จิตใจ
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
654
เด็กชายธนพัฒน์  ธนะสมบัติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
655
เด็กหญิงธนภร  ธนานิมิตกิจ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
656
เด็กหญิงธนภรณ์  ดีสันเทียะ
ป.4
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
657
เด็กชายธนภัทร  จันทร์ศักดิ์
ป.3
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
658
เด็กชายธนภัทร  สุทธิ
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
659
เด็กหญิงธนัชญา  พรมรักษา
ป.5
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
660
เด็กหญิงธนัชพร  ซ้อนยนต์
ป.5
โรงเรียนนิธิวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
661
เด็กหญิงธนัชพร  พญาพรหม
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
น่าน เขต 1

ณ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
ห้องสอบที่
 20
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
662
เด็กหญิงธนัชพร  โลกคำลือ
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
663
เด็กหญิงธนัญญา  ชินายศ
ป.6
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
664
เด็กหญิงธนัญรัตน์  ขุนทะ
ป.4
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
665
เด็กชายธนากร  เงินวงศ์นัย
ป.6
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
666
เด็กชายธนาธร  อนาวงค์
ป.4
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
667
เด็กหญิงธนิษฐา  ตาคำ
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
668
เด็กชายธนิสร  ต๊ะวิกา
ป.6
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
669
เด็กหญิงธมนวรรณ  แม่นชัยภูมิ
ป.3
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
670
เด็กหญิงธมลวรรณ  อรรถอินทรีย์
ป.4
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
671
เด็กชายธรรมสรณ์  อินบรรเลง
ป.5
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
672
เด็กหญิงธวัลรัตน์  ก๋าแก้ว
ป.3
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
673
เด็กหญิงธวัลรัตน์  ขันไชย
ป.4
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
674
เด็กหญิงธวัลรัตร์  เถระสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
675
เด็กชายธัชชา  จารุประทัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
676
เด็กหญิงธัญชนก  ติลสาร
ป.5
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
677
เด็กหญิงธัญชนก  เตชะนันท์
ป.5
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
678
เด็กหญิงธัญชนก  ศรีนวน
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
679
เด็กหญิงธัญชนก  อามาตย์
ป.3
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
680
เด็กหญิงธัญชนิต  ธนะกองแก้ว
ป.4
โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
681
เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  เจดีย์กันท์
ป.6
โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
682
เด็กหญิงธัญธร  พุ่มทอง
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
683
เด็กหญิงธัญพิชชา  สายยศ
ป.5
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
684
เด็กชายธัญพิสิษฐ์  ไชยลังกา
ป.5
โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
685
เด็กหญิงธัญยวรัตน์  ยะกิจ
ป.3
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
686
เด็กหญิงธัญลักษณ์  คำฟู
ป.3
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
687
เด็กหญิงธัญลักษณ์  ธนะสินวิริยะกุล
ป.3
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
688
เด็กหญิงธัณย์กมล  ธิติกุล
ป.4
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
689
เด็กหญิงธันยธรณ์  แก้วสว่าง
ป.4
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
690
เด็กชายธันยบูรณ์  สุจันทร์
ป.5
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
691
เด็กชายธันยพงศ์  อินผง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
692
เด็กหญิงธันยพร  ใจอะทะ
ป.6
โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
693
เด็กชายธันวา  บุตรแก้ว
ป.6
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
694
เด็กชายธาดา  วิยาภรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
695
เด็กหญิงธิดารัตน์  ปาละตา
ป.6
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
696
เด็กชายธิติกร  สุเทปิน
ป.5
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
น่าน เขต 1

ณ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
ห้องสอบที่
 21
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
697
เด็กชายธิติพัฌน์  เชื้อหมอ
ป.6
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
698
เด็กหญิงธิติมา  ไถลแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
699
เด็กชายธิติวุฒิ  คำร้อย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
700
เด็กชายธีรโชติ  ติ๊บปา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
701
เด็กชายธีรดนย์  กุณา
ป.4
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
702
เด็กชายธีรพัฒน์  กาบคำ
ป.6
โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
703
เด็กชายธีรภัทร  ดีปาละ
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
704
เด็กชายธีรภัทร  ยวนแห่ว
ป.6
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
705
เด็กชายธีรภัทร์  เวียงคำ
ป.5
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
706
เด็กชายธีรัช  มาระวิชัย
ป.4
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
707
เด็กหญิงธีรัชนิศ  คำเขียว
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
708
เด็กชายเธียรขวัญ  สุธรรมวรโรจน์
ป.4
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
709
เด็กหญิงนงนภัทร  ชัยมงคล
ป.6
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
710
เด็กชายนทีธาร  อุดตา
ป.6
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
711
เด็กชายนนท์ณภัทร  เกียรติอมรเวช
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
712
เด็กชายนนทวิชญ์  วิสุทธิธาดา
ป.5
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
713
เด็กชายนพคุณ  อ้อยเลา
ป.3
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
714
เด็กชายนพรัตน์  เที่ยงน้อย
ป.6
โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
715
เด็กชายนพวิชญ์  คำหอม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
716
เด็กชายนภณัฐ  ศรีสุบัติ
ป.5
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
717
เด็กหญิงนภธิดี  ทากัน
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
718
เด็กหญิงนภลักษณ์  สุกุนา
ป.6
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
719
เด็กชายนภวิชญ์  นันทะน้อย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
720
เด็กชายนภวินย์  นันทะน้อย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
721
เด็กหญิงนภสร  สินันตา
ป.5
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
722
เด็กหญิงนภัสนันท์  พุทธรักษ์
ป.6
โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
723
เด็กหญิงนภัสรา  นันทวาศ
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
724
เด็กหญิงนภัสวรรณ  เมฆวิไล
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
725
เด็กหญิงนภัสสร  เขียวประดับ
ป.6
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
726
เด็กหญิงนภัสสร  โนจิตร
ป.4
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
727
เด็กชายนราธิป  จันต๊ะยอด
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
728
เด็กชายนราวิชญ์  จันทะแฝก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
729
เด็กหญิงนรีกานต์  จันคีรี
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
730
เด็กหญิงนฤชล  พันเพียรคำ
ป.6
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
731
เด็กชายนฤภัทร  พิยะ
ป.4
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
น่าน เขต 1

ณ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
ห้องสอบที่
 22
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
732
เด็กหญิงนลินี  ขัตติยะรังสฤษฎ์
ป.4
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
733
เด็กหญิงนวพร  นวสุวรรณกุล
ป.4
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
734
เด็กชายนวพล  นาคเสน
ป.5
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
735
เด็กหญิงนัชชา  ทอดทอง
ป.6
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
736
เด็กหญิงนัชชา  วงศ์วาน
ป.5
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
737
เด็กหญิงนัชชาธิกานต์  มาตขาว
ป.5
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
738
เด็กชายนัทชลิต  อินสองใจ
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
739
เด็กชายนันทกานต์  คำปัน
ป.3
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
740
เด็กหญิงนันท์ธนัชพร  งามเจริญสิน
ป.5
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
741
เด็กหญิงนันท์นภัส  ไชยยา
ป.4
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
742
เด็กหญิงนันท์นภัส  ตั้งเที่ยงธรรม
ป.4
โรงเรียนนิธิวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
743
เด็กหญิงนันท์นภัส  ทะจักร์
ป.4
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
744
เด็กหญิงนันทิกานต์  วรกิตต์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
745
เด็กหญิงนาราภัทร  คำเทพ
ป.5
โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
746
เด็กหญิงนิจวิภา  วิไชย
ป.4
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
747
เด็กหญิงนิชนันท์  คำนาน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
748
เด็กหญิงนิชานาถ  ไชยช่อฟ้า
ป.5
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
749
เด็กหญิงนิชาภัทร  เชื้อหมอ
ป.5
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
750
เด็กหญิงนิชาภา  ชายครอง
ป.5
โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
751
เด็กชายนิธาน  เชื้อสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนนิธิวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
752
เด็กชายนิธิโชติ  เปี่ยมอริยธน
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
753
เด็กชายนิธิศ  อยู่สมบูรณ์
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
754
เด็กชายนิพิฐพล  จงประสาธน์สุข
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
755
เด็กชายนิรวิทธ์  ชนะศิลป์
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
756
เด็กชายนิรวิทย์  จงประสาธน์สุข
ป.4
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
757
เด็กหญิงนิษณา  มงคล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
758
เด็กหญิงนิษณุชา  วะนานิด
ป.4
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
759
เด็กหญิงนีรชา  นิ่มสง่า
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
760
เด็กหญิงนีรานันต์  ไชยสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
761
เด็กชายนุติพงษ์  แซ่ตั้ง
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
762
เด็กหญิงเนตรนภา  เขียวแก้ว
ป.5
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
763
เด็กหญิงเนตรปรียา  อ่อนดี
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
764
เด็กชายเนติรัฐ  วิชัยยา
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
765
เด็กหญิงบงกชมาศ  บุญก้อน
ป.5
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
766
เด็กหญิงบัณฑิตาพร  พรมมี
ป.5
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
น่าน เขต 1

ณ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
ห้องสอบที่
 23
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
767
เด็กหญิงบัวชมพู  ถุงเสน
ป.6
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
768
เด็กหญิงบุญรักษา  มั่งมี
ป.5
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
769
เด็กหญิงบุญสิตา  ผลานิสงค์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
770
เด็กหญิงบุณยวีร์  ตั้งเธียรธิติกุล
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
771
เด็กหญิงบุณิกา  สมทรง
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
772
เด็กหญิงบุษราภรณ์  ใหม่ธิมา
ป.5
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
773
เด็กหญิงบูรณิมา  วิชัยต๊ะ
ป.5
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
774
เด็กชายบูรพา  เขื่อนเพชร
ป.4
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
775
เด็กหญิงเบญญาภา  เขียวคำอ้าย
ป.5
โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
776
เด็กหญิงเบญญาภา  พลพรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
777
เด็กหญิงเบญญาภา  ภูสด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
778
เด็กชายปฎิภาณ  นันทะเสน
ป.6
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
779
เด็กชายปฏิพล  คำฝั้น
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
780
เด็กชายปณชัย  โกสินทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
781
เด็กหญิงปณพรรษ์  ช่างเอกวงศ์
ป.4
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
782
เด็กหญิงปณิดา  บุตรศรี
ป.4
โรงเรียนนิธิวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
783
เด็กหญิงปทิตตา  ศรีวิชัยอินทร์
ป.3
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
784
เด็กหญิงปทิตตา  สุทธจันทร์
ป.6
โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
785
เด็กหญิงปทุมมาศ  ตามล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
786
เด็กหญิงปนัดดา  หงษ์ห้า
ป.5
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
787
เด็กหญิงปพิชญา  คุณยศยิ่ง
ป.3
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
788
เด็กหญิงปพิชญา  มาสัง
ป.5
โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
789
เด็กหญิงปพิชญา  สังข์นาค
ป.5
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
790
เด็กชายปภังกร  เลื่อมใส
ป.3
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
791
เด็กชายปภังกร  ิิอินทะรังษี
ป.4
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
792
เด็กหญิงปภานิจ  เลิศฤทธิ์ปัญญากุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
793
เด็กหญิงปภาวรินทร์  ล้วนสุข
ป.5
โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
794
เด็กหญิงปภาวรินท์  เรือนสอน
ป.6
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
795
เด็กชายปภาวิน  สุคนธ์สิน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
796
เด็กชายปภินวิช  กาญจนจันทร์
ป.3
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
797
เด็กชายปรมัติ  ทองดอนอ่ำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
798
เด็กชายปรัชญาวัฒน์  กันทะชัยวงศ์
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
799
เด็กชายปรัชญ์  ขัติยศ
ป.4
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
800
เด็กหญิงปรางทิพย์  ติ๊บแก้ว
ป.3
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
801
เด็กหญิงปราญชลี  ภิมาลย์
ป.5
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
น่าน เขต 1

ณ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
ห้องสอบที่
 24
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
802
เด็กชายปราณชล  ศศิทัตต์
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
803
เด็กหญิงปราณปริยา  ต๊ะมา
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
804
เด็กหญิงปราณปรียา  ไชยสาร
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
805
เด็กหญิงปราณปรียา  ดีพรมกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
806
เด็กหญิงปรานต์ปิฎก  ไชยวิโน
ป.4
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
807
เด็กหญิงปริญญากร  คำนินทะ
ป.4
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
808
เด็กหญิงปริยาภัทร  สงวนกลาง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
809
เด็กหญิงปรีชญาน์  ว่องอิสริยวณิช
ป.4
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
810
เด็กหญิงปลืื้มสิริชนก  ไชยเรียน
ป.3
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
811
เด็กชายปวริศ  จิตอารีย์
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
812
เด็กหญิงปวริศา  ละทะโล
ป.5
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
813
เด็กชายปวเรศ  ภู่จุฬา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
814
เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  เมธาเกษร
ป.5
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
815
เด็กหญิงปวีณ์ลดา  พรหมสกุลปัญญา
ป.3
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
816
เด็กหญิงปวีณ์สุดา  พลแดง
ป.3
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
817
เด็กหญิงปวีณา  เอกนิคม
ป.5
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
818
เด็กหญิงปวีร์อร  นิยม
ป.5
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
819
เด็กหญิงปัณฑิตา  ติ๊บขัน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
820
เด็กชายปัณณวิชฌ์  จุทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
821
เด็กชายปาณัทพงษ์  ขำพวง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
822
เด็กชายปาณัสม์  บริรักษ์ตังกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
823
เด็กหญิงปาณิศา  จินดาคำ
ป.3
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
824
เด็กหญิงปานชีวา  เมธาเกษร
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
825
เด็กชายปาราเมศ  ธิอ้าย
ป.5
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
826
เด็กหญิงปาริฉัตต์  อิสสระ
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
827
เด็กหญิงปาริฉัตร  รังษี
ป.6
โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
828
เด็กหญิงปาริชา  มหาวัตร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
829
เด็กหญิงปาลิตา  รินแก้ว
ป.3
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
830
เด็กชายปิยพันธ์  ปางน้อย
ป.5
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
831
เด็กหญิงปิยะกร  จักรอำกร
ป.4
โรงเรียนนิธิวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
832
เด็กหญิงปิยะธิดา  นวลดั้ว
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
833
เด็กหญิงปิยาภัสร์  พันธุ์แก้ว
ป.3
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
834
เด็กชายปิลัณด์  ถาวงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
835
เด็กชายปุญญพัฒน์  ตาคำ
ป.5
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
836
เด็กชายปุญญพัฒน์  หอมนาน
ป.3
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
น่าน เขต 1

ณ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
ห้องสอบที่
 25
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
837
เด็กหญิงปุญญานันท์  นันติ
ป.3
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
838
เด็กชายปุญญาพัฒน์  จันทร์กระจ่าง
ป.5
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
839
เด็กหญิงปุญญิศา  ศรีตนไชย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
840
เด็กหญิงปุณญานน  นันติ
ป.5
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
841
เด็กหญิงเปรมฤดี  พุฒหมื่น
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
842
เด็กหญิงเปรมิกา  ณ น่าน
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
843
เด็กหญิงผณิตา  กาซาว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
844
เด็กชายพงศกร  เรืองรองกูล
ป.6
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
845
เด็กชายพงศพัศ  นาปัญญา
ป.4
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
846
เด็กชายพงษ์พชิรา  ปิยะโกศล
ป.3
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
847
เด็กชายพชร  ยศกันโท
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
848
เด็กหญิงพชิราพร  พลธนะ
ป.3
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
849
เด็กหญิงพนิดา  อดทน
ป.3
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
850
เด็กหญิงพนิตชา  นันท์ไชย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
851
เด็กหญิงพรปวีณ์  ผ่องศรีสุข
ป.3
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
852
เด็กหญิงพรปวีณ์  ฝีปากเพราะ
ป.4
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
853
เด็กหญิงพรไพลิน  สีก๊ะ
ป.6
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
854
เด็กหญิงพรภัทรศร  ศรรบศึก
ป.4
โรงเรียนนิธิวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
855
เด็กหญิงพรรณธร  พลพิชัย
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
856
เด็กหญิงพรรณวิภา  เที่ยงน้อย
ป.6
โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
857
เด็กหญิงพรรณสินี  โนชัย
ป.5
โรงเรียนนิธิวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
858
เด็กชายพรรณอินทร์  นวลดั้ว
ป.5
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
859
เด็กชายพรหมธาดา  เตโจ
ป.6
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
860
เด็กชายพฤกษ์  สายปาระ
ป.3
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
861
เด็กชายพลพล  คำเขียว
ป.4
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
862
เด็กชายพลวัฒน์  คำเต็ม
ป.5
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
863
เด็กหญิงพลอย  ชาญพาณิชย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
864
เด็กหญิงพลอยชมพู  ทองมา
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
865
เด็กชายพลัช  ศรีบุรี
ป.5
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
866
เด็กหญิงพลิน  สายปาระ
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
867
เด็กชายพศิน  ศิริรัตน์พิริยะ
ป.4
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
868
เด็กชายพสุธร  สุรพงษ์
ป.5
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
869
เด็กหญิงพอลภัส  ใบยา
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
870
เด็กหญิงพัชรพร  จันต๊ะกูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
871
เด็กชายพัชรวัจน์  ศิริรักษา
ป.5
โรงเรียนนิธิวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
น่าน เขต 1

ณ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
ห้องสอบที่
 26
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
872
เด็กหญิงพัชรินทร์  อินต๊ะเขื่อน
ป.6
โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
873
เด็กหญิงพัณณ์ชิตา  ธรรมชื่น
ป.4
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
874
เด็กหญิงพัทธนันท์  สุปง
ป.5
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
875
เด็กหญิงพัทรศยา  กาใจ
ป.4
โรงเรียนนิธิวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
876
เด็กชายพันชนก  คำรังษี
ป.4
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
877
เด็กหญิงพาขวัญ  วงศ์ปัญโญ
ป.4
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
878
เด็กหญิงพาขวัญ  สิทธิวงค์
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
879
เด็กชายพาโชค  เดียวตระกูล
ป.5
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
880
เด็กหญิงพิขญาภา  สมเงิน
ป.5
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
881
เด็กหญิงพิจิตราภรณ์  เชียงโค้ง
ป.3
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
882
เด็กชายพิชญ  บุญรัตน์
ป.5
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
883
เด็กหญิงพิชญา  เป็งจันตา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
884
เด็กหญิงพิชญานิษฐ์  ปิจดี
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
885
เด็กหญิงพิชญาภรณ์  กาบคำ
ป.5
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
886
เด็กหญิงพิชญาภัค  นันทะเสน
ป.4
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
887
เด็กหญิงพิชญาภา  จักร์ศิริ
ป.3
โรงเรียนนิธิวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
888
เด็กหญิงพิชญาภา  เทพจันตา
ป.6
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
889
เด็กหญิงพิชญาวี  ซาววงค์
ป.3
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
890
เด็กชายพิชญุตม์  สมบัติ
ป.6
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
891
เด็กหญิงพิชามญช์ุ  กันทะโฮ้ง
ป.6
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
892
เด็กหญิงพิทยาภรณ์  คำลือ
ป.5
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
893
เด็กชายพิทวัส  ศรีสวรรค์
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
894
เด็กชายพิพัฒน์พงษ์  บุตรแดง
ป.5
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
895
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  สีหาบุตร
ป.6
โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
896
เด็กหญิงพิมพ์ทอง  เรืองขำ
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
897
เด็กหญิงพิมพ์นิภา  บัวนิติสกุล
ป.5
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
898
เด็กหญิงพิมพ์พิชญา  วงศรีรักษ์
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
899
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  โลราช
ป.5
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
900
เด็กหญิงพิมพิกา  ดอนน้อย
ป.3
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
901
เด็กหญิงพิมพิมล  เติ้นตระกูลทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
902
เด็กหญิงพิยดา  สารถ้อย
ป.5
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
903
เด็กหญิงพิรานันท์  ทะนันแปง
ป.6
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
904
เด็กหญิงพิราภรณ์  อรุโณ
ป.6
โรงเรียนนิธิวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
905
เด็กหญิงพิริยาภรณ์  ธงยศ
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
906
เด็กชายพีรณัฐ  เทพสุคนธ์
ป.4
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
น่าน เขต 1

ณ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
ห้องสอบที่
 27
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
907
เด็กชายพีรพัฒน์  ปัญญาทิพย์
ป.4
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
908
เด็กชายพีรภัทร  คันธรักษา
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
909
เด็กชายพีรวัส  ธรรมวงศ์
ป.3
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
910
เด็กชายพีรวิชญ์  สุภาจีน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
911
เด็กชายพีรวิชญ์  อินธิยา
ป.6
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
912
เด็กชายพุฒิเมธ  ดอนพนัส
ป.6
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
913
เด็กหญิงพุทธิสร  ฟุ่มเฟือย
ป.5
โรงเรียนนิธิวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
914
เด็กหญิงเพชรชรินทร์  คำพุฒ
ป.4
โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
915
เด็กชายเพลงเอก  เสนรัตน์
ป.5
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
916
เด็กหญิงเพียงพอ  ยาวิไชย
ป.6
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
917
เด็กชายฟ้าห่มปก  กลั่นผลหรั่ง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
918
เด็กชายภควัต  ศรีปาน
ป.3
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
919
เด็กชายภควัต  อิงคสวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
920
เด็กหญิงภทรพรรณ  วงศ์สุดดี
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
921
เด็กหญิงภรณ์ทินรดา  จันทร์เพ็ญ
ป.3
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
922
เด็กชายภรภัทร  แว่นแก้ว
ป.3
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
923
เด็กหญิงภวิตรา  เสฎฐวุฒิพงศ์
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
924
เด็กหญิงภัคธีมา  สีเทา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
925
เด็กหญิงภัคพสุตม์  โรจนะวิชานนท์
ป.5
โรงเรียนนิธิวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
926
เด็กชายภัครกร  สุคิม
ป.6
โรงเรียนนิธิวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
927
เด็กหญิงภัควลัญช์  อุ่นใจ
ป.3
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
928
เด็กหญิงภัทธนันท์  เชียงรินทร์
ป.6
โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
929
เด็กชายภัทรพล  แก้ววี
ป.6
โรงเรียนนิธิวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
930
เด็กชายภัทรพล  ไชยสมทิพย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
931
เด็กชายภัทรพล  ปัญญาอินทร์
ป.6
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
932
เด็กหญิงภัทรภร  ศรีวิชัย
ป.3
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
933
เด็กหญิงภัทรวดี  คำลือเลิศ
ป.6
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
934
เด็กหญิงภัทรวดี  ไชยช่อฟ้า
ป.5
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
935
เด็กหญิงภัทรวดี  โพธิ์นิล
ป.4
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
936
เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  เขื่อนดิน
ป.4
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
937
เด็กหญิงภัทราพร  คณะธรรม
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
938
เด็กหญิงภัทราพร  อนันทยศ
ป.4
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
939
เด็กชายภัทราวุธ  ศรีจันทร์ดี
ป.6
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
940
เด็กหญิงภัทรี  จันทร์พล
ป.6
โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
941
เด็กชายภาคิน  เรียนสอน
ป.4
โรงเรียนนิธิวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
น่าน เขต 1

ณ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
ห้องสอบที่
 28
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
942
เด็กชายภาณุ  เทพรังษี
ป.5
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
943
เด็กหญิงภาณุชนาถ  กิติยศ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
944
เด็กชายภาณุพงศ์  งามแปง
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
945
เด็กชายภาณุภณ  ปัญญาวงค์
ป.5
โรงเรียนนิธิวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
946
เด็กหญิงภาวศุทธิ์  พรมถานา
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
947
เด็กชายภาสกร  ณ น่าน
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
948
เด็กหญิงภิษัชฌลา  งามบุณยรักษ์
ป.5
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
949
เด็กชายภีมเดช  สีหราช
ป.5
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
950
เด็กชายภูบดี  ธิขาว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
951
เด็กชายภูเบศ  สิทธิ
ป.5
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
952
เด็กชายภูฟ้า  อ่างบุญตา
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
953
เด็กชายภูมิใจ  แก้วก้อ
ป.3
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
954
เด็กชายภูมิณภัทร  พราหมณ์ธนโชติ
ป.5
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
955
เด็กชายภูมิพัฒน์  ปินตา
ป.5
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
956
เด็กชายภูมิพัฒน์  พิพิธธนวงศ์
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
957
เด็กชายภูริณัฐ  เขื่อนดิน
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
958
เด็กชายภูรินทร์  สายสั้น
ป.3
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
959
เด็กชายภูริภัทร  ยะอุดเต็น
ป.4
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
960
เด็กชายภูวดล  ฝั้นอิ่แก้ว
ป.5
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
961
เด็กหญิงมนทกานต์  เทพกอม
ป.3
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
962
เด็กหญิงมนทการต์  มูลชมภู
ป.6
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
963
เด็กหญิงมนัญชญา  ศรีวิไชย
ป.5
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
964
เด็กหญิงมนัสนันท์  รังษี
ป.5
โรงเรียนนิธิวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
965
เด็กหญิงมนัสวีร์  รังษี
ป.3
โรงเรียนนิธิวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
966
เด็กหญิงมสารัศม์  เชื้อพันธ์งาม
ป.4
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
967
เด็กชายมหัตชณัฐ  งามบุณยรักษ์
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
968
เด็กหญิงมัชฌิมา  ธิคำ
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
969
เด็กหญิงมัลลิกา  ไชยเขียว
ป.6
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
970
เด็กหญิงมัสลิน  ทิพย์สร
ป.4
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
971
เด็กหญิงมาศสุวัณณ์  มูลใจตา
ป.3
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
972
เด็กหญิงมุกธิดา  ด้วงทอง
ป.3
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
973
เด็กชายเมธัสสิทธิ์  ลีพิพิธกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
974
เด็กชายเมธาสิทธิ์  ทินนะพรม
ป.5
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
975
เด็กชายเมธินทร์  ปิ่นชัยมูล
ป.3
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
976
เด็กชายโยบ  วงศ์ชูแก้ว
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
น่าน เขต 1

ณ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
ห้องสอบที่
 29
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
977
เด็กชายรณกร  จาดจีน
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
978
เด็กชายรณกร  รัตนนทชัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
979
เด็กชายรพีภัทร์  ธุระยศ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
980
เด็กชายรวิ  ชมภูรักษ์
ป.4
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
981
เด็กหญิงรวินท์นิภา  เรือนโลวา
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
982
เด็กหญิงรสิตา  ศรีประเสริฐ
ป.4
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
983
เด็กหญิงรักษิตา  สุวรรณอินสาร
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
984
เด็กหญิงรัชเกล้า  ไทยศิลป์
ป.3
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
985
เด็กชายรัชชานนท์  มีชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
986
เด็กชายรัชชานนท์  สายบุญทัน
ป.3
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
987
เด็กหญิงรัชนก  สุขหมื่น
ป.6
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
988
เด็กหญิงรัชประภา  บุญทอง
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
989
เด็กชายรัชพล  ศิริรักษา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
990
เด็กชายรัชภูมิ  นันธนะวิบูลย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
991
เด็กชายรัฐนนท์  ใจจันทร์
ป.3
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
992
เด็กชายรัฐนันท์  ทะลือ
ป.5
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
993
เด็กชายรัฐภูมิ  คำยันต์
ป.4
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
994
เด็กหญิงรัดเกล้า  อินทรีย์
ป.5
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
995
เด็กหญิงรัตน์ชิยา  นันทสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
996
เด็กหญิงรัตน์ตะวัน  กันทะวงค์
ป.3
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
997
เด็กหญิงรัตนาภรณ์  สุทธจันทร์
ป.3
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
998
เด็กหญิงรินรดา  ปันทะมา
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
999
เด็กหญิงรินรดา  ภิยะ
ป.4
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1000
เด็กหญิงรุ่งทิพย์  พงษ์สุภษะ
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1001
เด็กหญิงรุ่งไพลิน  คำเทพ
ป.6
โรงเรียนนิธิวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1002
เด็กหญิงรุ่งไพลิน  สมฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1003
เด็กหญิงรุ้งลาวรรณ  ไชยยา
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1004
เด็กชายรุจน์  สิริปัญญาพงศ์
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1005
เด็กหญิงรุจิษยา  ทองทะ
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1006
เด็กชายไรวินทร์  ธีรัตน์สิริกุล
ป.5
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1007
เด็กหญิงลภัสรดา  ใจจันทร์
ป.3
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1008
เด็กหญิงลลิตา  น้อยคล้าย
ป.5
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1009
เด็กหญิงลออรัตน์  พลจารย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1010
เด็กหญิงลักษมี  พรหมอารีย์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1011
เด็กหญิงลิปิการ์  มาระวิชัย
ป.6
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
น่าน เขต 1

ณ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
ห้องสอบที่
 30
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1012
เด็กหญิงวชิรญาณ์  เย็นทรวง
ป.5
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1013
เด็กชายวชิระ  สาทา
ป.5
โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1014
เด็กหญิงวชิราภรณ์  สมวงศ์
ป.4
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1015
เด็กหญิงวธูสิริ  วงค์ทาฝั้น
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1016
เด็กหญิงวนัชพร  เบญจกุล
ป.5
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1017
เด็กหญิงวนัสนันท์  ไชยยงค์
ป.4
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1018
เด็กหญิงวรกมล  พิยะ
ป.3
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1019
เด็กหญิงวรณัฏฐ์  วงศ์ทะแนตร
ป.4
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1020
เด็กหญิงวรธิดา  วุฒิเจริญ
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1021
เด็กชายวรนนท์  ไชยสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1022
เด็กชายวรปรัชญ์  ศรีงาม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1023
เด็กหญิงวรพิชชา  ปันนิตามัย
ป.6
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1024
เด็กหญิงวรพิิชชา  อุดมทรัพย์ปัญญา
ป.5
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1025
เด็กหญิงวรรณดารัตน์  วรรณสกุลเจริญ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1026
เด็กหญิงวรรณรวี  ไชยสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนนิธิวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1027
เด็กชายวรรธนัย  เย็นใจมา
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1028
เด็กหญิงวรรสิริ  พาศิริ
ป.5
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1029
เด็กหญิงวรลักษณ์  ไชยเสน
ป.4
โรงเรียนนิธิวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1030
เด็กหญิงวรสุดา  นาคเสน
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1031
เด็กชายวรัญชิต  สีโน
ป.3
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1032
เด็กหญิงวรัญญา  สุขใจ
ป.5
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1033
เด็กหญิงวรัทยา  บุรณัตถากร
ป.4
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1034
เด็กหญิงวรัทยา  พรมจักร
ป.4
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1035
เด็กหญิงวราภรณ์  เจริญสุข
ป.5
โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1036
เด็กหญิงวริญว์ภัสสร์  ไชยสิทธิ์
ป.4
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1037
เด็กหญิงวรินยุพา  สุยานะ
ป.3
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1038
เด็กหญิงวริยา  เขื่อนธนะ
ป.4
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1039
เด็กหญิงวริศรา  จันทร์ดี
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1040
เด็กหญิงวริศรา  เชื้อสาร
ป.5
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1041
เด็กหญิงวริศรา  ธิจันทร์
ป.4
โรงเรียนนิธิวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1042
เด็กชายวสวัตติ์  สุทธหลวง
ป.4
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1043
เด็กชายวัชรินทร์  นิติพงศ์พัฒนะ
ป.3
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1044
เด็กหญิงวิจิตรา  วงค์เพ็ญ
ป.4
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1045
เด็กชายวิชชากร  ฑีฆาวงศ์
ป.5
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1046
เด็กชายวิชญ์พล  ดีพรมกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
น่าน เขต 1

ณ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
ห้องสอบที่
 31
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1047
เด็กหญิงวิชญาดา  ธิจันทร์
ป.6
โรงเรียนนิธิวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1048
เด็กหญิงวิชญาดา  เรืองรินทร์
ป.6
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1049
เด็กหญิงวิชญาพร  คำมี
ป.3
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1050
เด็กหญิงวิชญาพร  ชัยพิชิต
ป.5
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1051
เด็กชายวิชยุตม์  เนื่องจากจ้อย
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1052
เด็กชายวิทนันท์  ผูกจิต
ป.5
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1053
เด็กชายวิทวัส  แก้วสี
ป.5
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1054
เด็กหญิงวิภา  คุ้มจิตร
ป.5
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1055
เด็กหญิงวิภาวดี  ศรีวงค์
ป.6
โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1056
เด็กหญิงวิภาวี  ชูศรี
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1057
เด็กหญิงวิภาวี  มะโนนัย
ป.3
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1058
เด็กหญิงวิภาสิริ  ทิพย์ปัญญา
ป.4
โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1059
เด็กหญิงวิมลมณี  ทิพย์ปาละ
ป.4
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1060
เด็กหญิงวิมลมณี  วังแสง
ป.4
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1061
เด็กหญิงวิรัญญา  สิงห์อินทร์
ป.3
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1062
เด็กชายวิริทธิ์  เอกอนันต์กุล
ป.5
โรงเรียนนิธิวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1063
เด็กหญิงวิลาสินี  อินน้อย
ป.5
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1064
เด็กชายวีรภัทร  ชนะภัย
ป.5
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1065
เด็กชายวีรภัทร  สิทธิยศ
ป.6
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1066
เด็กหญิงวีร์สุดา  บุตรดาสา
ป.3
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1067
เด็กชายวุฒินันท์  สร้อยดอกสน
ป.5
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1068
เด็กหญิงเวธกา  ปัญญาเล็น
ป.3
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1069
เด็กหญิงเวธกา  เสนาธรรม
ป.4
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1070
เด็กหญิงเวียรวิญญู  ไชยวิโน
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1071
เด็กชายศดานนท์  วรรณโน
ป.5
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1072
เด็กหญิงศตพร  ทิพยรักษ์
ป.4
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1073
เด็กหญิงศรัญญา  สมใจ
ป.4
โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1074
เด็กหญิงศศิชา  วงศ์วัฒนอนันต์
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1075
เด็กหญิงศศิภา  วงศ์วัฒนอนันต์
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1076
เด็กหญิงศศิวิมล  ผ่องเผือก
ป.4
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1077
เด็กหญิงศศิวิมล  สุขบรรจง
ป.5
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1078
เด็กชายศักดิ์วิสิฐ  สินทุมวงค์
ป.4
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1079
เด็กหญิงศิรประภา  กันหมุด
ป.3
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1080
เด็กหญิงศิรประภา  รอดด้วยบุญ
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1081
เด็กหญิงศิรภัสสร  ตันน้อย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
น่าน เขต 1

ณ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
ห้องสอบที่
 32
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1082
เด็กหญิงศิริประภา  ตระกูลอิ่น
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1083
เด็กชายศิริภูมิ  ศิริรัตน์
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1084
เด็กชายศิลาดล  ชัยเพียร
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1085
เด็กหญิงศิวพร  วงษ์แพทย์
ป.4
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1086
เด็กชายศุภกร  ใจจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1087
เด็กชายศุภกร  นันทฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1088
เด็กชายศุภกร  พลจร
ป.3
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1089
เด็กชายศุภกฤต  เชี่ยวชาญ
ป.3
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1090
เด็กชายศุภกฤต  รอดเมือง
ป.5
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1091
เด็กชายศุภกิน  สอนศิริ
ป.3
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1092
เด็กชายศุภชัย  ไชยโคตร
ป.4
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1093
เด็กหญิงศุภพร  ดีปินใจ
ป.5
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1094
เด็กหญิงศุภพร  สวนกัน
ป.5
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1095
เด็กชายศุภรัช  พรมมา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1096
เด็กชายศุภวิชญ์  กองแก้ว
ป.5
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1097
เด็กชายศุภวิชญ์  เทียมนโรดม
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1098
เด็กชายศุภวิชญ์  มาประสพ
ป.5
โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1099
เด็กชายศุภวิชญ์  สายนาค
ป.3
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1100
เด็กชายศุภวิชญ์  อุตเสน
ป.5
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1101
เด็กหญิงศุภานัน  สุขกะใจ
ป.3
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1102
เด็กหญิงศุภาพัทธ์  สุระ
ป.4
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1103
เด็กหญิงศุภาพิชญ์  อินปา
ป.4
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1104
เด็กหญิงศุภิสรา  บุญเยี่ยมเยียน
ป.5
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1105
เด็กชายเศรษฐพงศ์  แหยมคง
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1106
เด็กหญิงสมิตานันท์  คำยวง
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1107
เด็กชายสรวิชญ์  กาบบัว
ป.5
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1108
เด็กชายสรวิศ  บำเพ็ญสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1109
เด็กหญิงสรัลพร  หมื่นโฮ้ง
ป.5
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1110
เด็กหญิงสริตาชล  ศรีแก้ว
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1111
เด็กหญิงสัจจาธินันท์  สอนศิริ
ป.6
โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1112
เด็กหญิงสามปอยหลวง  แสนบูรณะพันธ์
ป.6
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1113
เด็กหญิงสาริศา  ศรียงค์
ป.3
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1114
เด็กชายสิทธิกร  ก้อนใหม่
ป.5
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1115
เด็กชายสิทธิโชค  ทิศจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1116
เด็กชายสิรภัทร  สุทธิแสน
ป.3
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
น่าน เขต 1

ณ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
ห้องสอบที่
 33
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1117
เด็กชายสิรวิชญ์  สิทธิชัย
ป.3
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1118
เด็กหญิงสิริกัญญา  วังกานนท์
ป.5
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1119
เด็กชายสิริพงศ์  ฝายนันชัย
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1120
เด็กหญิงสิริยากร  วังกานนท์
ป.3
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1121
เด็กหญิงสิริรัตน์  ฤชุโรจน์
ป.6
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1122
เด็กหญิงสุกฤตตา  นทีวัฒนา
ป.5
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1123
เด็กหญิงสุจิรา  แซ่คู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1124
เด็กหญิงสุชญา  สงวนศักดิ์สันติ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1125
เด็กหญิงสุชาดา  กุนการินทร์
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1126
เด็กหญิงสุณัฏฐา  ชินายศ
ป.3
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1127
เด็กหญิงสุตาภัทร  ไชยพรม
ป.3
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1128
เด็กหญิงสุธิดา  กาวิชัย
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1129
เด็กหญิงสุธีกานต์  จิววรกิจไพบูลย์
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1130
เด็กหญิงสุพรรณิการ์  แก้วกันทะ
ป.6
โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1131
เด็กหญิงสุพรรษา  อิต๊ะสุข
ป.3
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1132
เด็กหญิงสุพิชชา  คุณยศยิ่ง
ป.5
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1133
เด็กหญิงสุพิชฌาย์  รักษี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1134
เด็กหญิงสุพิชญา  มะโนแสน
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1135
เด็กหญิงสุภัสรา  ทะเชียง
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1136
เด็กหญิงสุภัสสรา  อุปนันท์
ป.5
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1137
เด็กชายสุรเดช  พงษ์ใหม่
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1138
เด็กชายสุรพัศ  นิลาพันธ์
ป.5
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1139
เด็กหญิงสุวดี  สมคำ
ป.4
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1140
เด็กหญิงสุวพัชญ์  ขัดขจร
ป.3
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1141
เด็กหญิงสุวภัทร  รวมทรัพย์
ป.5
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1142
เด็กชายสุวิจักขณ์  การสารี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1143
เด็กหญิงโสภิตนภา  ชูอินทร์
ป.5
โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1144
เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  เวทะธรรม
ป.6
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1145
เด็กหญิงหรรษลักษณ์  ทิพย์บุญศรี
ป.6
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1146
เด็กหญิงหลังฝน  ต่ายประยูร
ป.4
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1147
เด็กหญิงห้วยหมิง  ลิ้ม
ป.3
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1148
เด็กหญิงอชิรญา  อาดหมาด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1149
เด็กหญิงอชิรญาณ์  หนูอิ่ม
ป.6
โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1150
เด็กชายอดิเทพ  รักษาศิริ
ป.6
โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1151
เด็กชายอธิวัฒน์  ไชยรังษี
ป.3
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
น่าน เขต 1

ณ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
ห้องสอบที่
 34
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1152
เด็กหญิงอนัญญา  พังยะ
ป.4
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1153
เด็กหญิงอภิชญา  กันทะยา
ป.6
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1154
เด็กหญิงอภิชญา  ไชยศิลป์
ป.3
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1155
เด็กหญิงอภิชญา  เเซ่เติ๋น
ป.6
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1156
เด็กชายอภิภู  รัตนชมภู
ป.3
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1157
เด็กชายอภิรักษ์  กันทะ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1158
เด็กชายอภิวิชญ์  วงค์เป็ง
ป.4
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1159
เด็กหญิงอภิษฎา  เอื้ออารักษ์
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1160
เด็กชายอมรเทพ  ทาฝั้น
ป.4
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1161
เด็กหญิงอรชพร  ทองฉัตร
ป.4
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1162
เด็กหญิงอรเทพิน  เรืองตังยาน
ป.5
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1163
เด็กหญิงอรุณรัตน์  ย่านสากล
ป.6
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1164
เด็กหญิงอลิษดา  พรมจันทร์
ป.6
โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1165
เด็กหญิงอักษราภัค  โรงคำ
ป.4
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1166
เด็กชายอัคคเดช  บุญเลิศ
ป.5
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1167
เด็กชายอัครพงษ์  สมศักดิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1168
เด็กชายอัครวินท์  ดู่ขึ่ง
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1169
เด็กหญิงอังคณา  วิชัยรัตน์
ป.5
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1170
เด็กชายอัจฉริย์ภักดิ์  ปันคำ
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1171
เด็กหญิงอัญชสา  ล้อทวีรักษ์
ป.5
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1172
เด็กหญิงอัญชิสา  คำมี
ป.3
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1173
เด็กหญิงอัยยา  โพธิ์ศรีทอง
ป.4
โรงเรียนนิธิวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1174
เด็กหญิงอาคิ  สุเทปิน
ป.5
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1175
เด็กหญิงอาทิตยาพร  กันแก้ว
ป.4
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1176
เด็กหญิงอาภากร  โนเสน
ป.3
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1177
เด็กหญิงอาภาศิริ  ทิพย์ปัญญา
ป.5
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1178
เด็กหญิงอิซาเบลล่า มาริสา  สเตซี่
ป.3
โรงเรียนนิธิวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1179
เด็กชายอิทธิพัทธ์  สว่างเมฆฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1180
เด็กชายอินทรานนทร์  การินตา
ป.5
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1181
เด็กหญิงอิลิซาเบธ  บุปผา โอเดน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1182
เด็กหญิงอุรัจฉัท  ทองยิ้ม
ป.6
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1183
เด็กชายเอกรััฐ  ชุ่มเย็น
ป.5
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1184
เด็กชายเอกฤกษ์  ตั้งกุศลลลิต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1185
เด็กหญิงเเพรววนิต  ธีรณรงค์
ป.6
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์