ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
นราธิวาส เขต 1

ณ โรงเรียนนราสิกขาลัย
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กชายกมลเพชร  บุญเลิศ
ป.4
โรงเรียนบางนราวิทยา
คณิตประถม
2
เด็กชายกมลภพ  จิตต์สมัคร
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
3
เด็กหญิงกรกมล  ศิริ
ป.3
โรงเรียนบางนราวิทยา
คณิตประถม
4
เด็กหญิงกฤตธีรา  ชุมเกื้อ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
5
เด็กหญิงกวิสรา  แซ่เตียว
ป.5
โรงเรียนบางนราวิทยา
คณิตประถม
6
เด็กชายก้องเกียรติ์  ดาววงศกร
ป.3
โรงเรียนบางนราวิทยา
คณิตประถม
7
เด็กหญิงกัณฐิกา  สามเส้ง
ป.4
โรงเรียนบางนราวิทยา
คณิตประถม
8
เด็กหญิงกัลย์สุดา  ปัญญาเถิง
ป.3
โรงเรียนบางนราวิทยา
คณิตประถม
9
เด็กหญิงกัลยารัตน์  ชาญแท้
ป.5
โรงเรียนบางนราวิทยา
คณิตประถม
10
เด็กชายกิตติ  จันทร์คง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
11
เด็กชายกิตติธร  มามะ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
12
เด็กชายกิตติภัฎ  จันทรัตน์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
13
เด็กชายกิติพัฒน์  ธรรมกุศลาภรณ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
14
เด็กชายกุลชาติ  คงวัน
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
15
เด็กหญิงกุลดา  แวดาโอะ
ป.6
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
คณิตประถม
16
เด็กหญิงกุลธิดา  พงษ์ไพฑูรย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
17
เด็กหญิงเกาซัร  สะมาแอ
ป.6
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
คณิตประถม
18
เด็กชายเกียรติภูมิ  ลอยจิ๋ว
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
19
เด็กชายคมกฤต  สกุลจีน
ป.4
โรงเรียนบางนราวิทยา
คณิตประถม
20
เด็กชายคอลิด  กาเดร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
21
เด็กชายคุณานนท์  แสงอรุณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
22
เด็กหญิงจนัญญา  เจ๊ะฆอ
ป.5
โรงเรียนบางนราวิทยา
คณิตประถม
23
เด็กชายจิตรเทพ  สีแดง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
24
เด็กชายจิตสถา  รัตนบุญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
25
เด็กหญิงจิรปรียา  เทพจันทร์
ป.4
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
คณิตประถม
26
เด็กชายจิรภัทร  สุวนิช
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
27
เด็กหญิงจิราพัชร  ลือบัณฑิตกุล
ป.3
โรงเรียนบางนราวิทยา
คณิตประถม
28
เด็กชายจีรภัทร  สินละบุตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
29
เด็กชายจีฮาน  อัสมาแอ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
30
เด็กหญิงจุฑารัตน์  พรหมชาติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
31
เด็กชายจุนัยดี  วงศ์วิทยาพิทักษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
32
เด็กชายเจฟรอน  สะแลแม
ป.4
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
คณิตประถม
33
เด็กชายเจฟรี่ย์  สะแลแม
ป.4
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
คณิตประถม
34
เด็กชายฉัตรชวาล  ประทีปอิสระ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
35
เด็กชายฉัตรชัย  ตรุระจิตต์
ป.6
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
นราธิวาส เขต 1

ณ โรงเรียนนราสิกขาลัย
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กหญิงฉัตรสุดา  สืบวงค์
ป.3
โรงเรียนบางนราวิทยา
คณิตประถม
37
เด็กชายชยพล  แก้วยี่
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
38
เด็กหญิงชลลณี  มุทขอนแก่น
ป.3
โรงเรียนบางนราวิทยา
คณิตประถม
39
เด็กหญิงชะมีมี  วิชิตสมร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
40
เด็กชายชินโชติ  ปิยะญาติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
41
เด็กชายชิษณุพงศ์  วงศธรพิทักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
42
เด็กหญิงชุติมา  เติมเศรษฐเจริญ
ป.4
โรงเรียนบางนราวิทยา
คณิตประถม
43
เด็กชายซอฟรอน  วุฒิโรจนธาดา
ป.6
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
คณิตประถม
44
เด็กชายซอฟวัน  ยูโซะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
45
เด็กหญิงซอฟาวาตีย์  เซ็ง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
46
เด็กชายซอลาฮุดดีน  วาเด็ง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
47
เด็กชายซออีมีน  เจนวิทยานันท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
48
เด็กชายซัยฟาน  เจ๊ะอูมา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
49
เด็กหญิงซัลวา  สาและ
ป.6
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
คณิตประถม
50
เด็กชายซากีรีน  สะกะแย
ป.6
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
คณิตประถม
51
เด็กชายซาฟาวี  มะ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
52
เด็กหญิงซามีมี  บินมะแดแฮ
ป.4
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
คณิตประถม
53
เด็กหญิงซาร่าห์  วาจิตรกูล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
54
เด็กหญิงซีตีฮาญาด  แวอารง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
55
เด็กหญิงซีฟาร์  มามะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
56
เด็กหญิงซุลฟะฮ  มะแซ
ป.4
โรงเรียนบางนราวิทยา
คณิตประถม
57
เด็กชายซูไฮมี  หะยีแวนิ
ป.4
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
คณิตประถม
58
เด็กหญิงโซเฟีย  หะยีกาเรง
ป.6
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
คณิตประถม
59
เด็กชายฌารีฟ  อุซา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
60
เด็กหญิงญาติกา  ศิริยอด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
61
เด็กชายญาบิร  หะยีมะปีเยาะ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
62
เด็กหญิงญิวารี  แสงมณี
ป.6
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
คณิตประถม
63
เด็กหญิงฎอยญิบะห์  อูมา
ป.4
โรงเรียนบางนราวิทยา
คณิตประถม
64
เด็กชายฐณะวัฒน์  จักษุญาณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
65
เด็กชายฐากูร  ยอดเสาร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
66
เด็กหญิงฐาปนี  น้อยสุก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
67
เด็กหญิงฐาปนีย์  ทวีธรรม
ป.3
โรงเรียนบางนราวิทยา
คณิตประถม
68
เด็กชายฐิติพงศ์  ลีลาจิรวัฒน์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
69
เด็กหญิงฐิสชญา  มาสิกะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
70
เด็กหญิงณฐนนท  ทิพย์กระแสสินธุ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
นราธิวาส เขต 1

ณ โรงเรียนนราสิกขาลัย
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กชายณฐวัฒน์  จันทโรจวงศ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
72
เด็กหญิงณัฏฐชา  ทองจันทร์
ป.3
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
คณิตประถม
73
เด็กหญิงณัฐกานต์  สาระวัน
ป.4
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
คณิตประถม
74
เด็กหญิงณัฐธยาน์  หนูสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
75
เด็กหญิงณัฐธิดา  วิชัยยุทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
76
เด็กหญิงณัฐธิดา  อินทร์นวล
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
77
เด็กชายณัฐวัฒน์  เต็งวิวัฒน์ภากร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
78
เด็กชายณัฐศิษฐ์  พูลภัคดี
ป.6
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
คณิตประถม
79
เด็กชายดาเนีย  แวยูโซ๊ะ
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
คณิตประถม
80
เด็กหญิงดาร์มิญา  ลอแม
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
81
เด็กชายดารุส  ดาแนแม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
82
เด็กชายเดชาธร  ชูชื่น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
83
เด็กชายเดชาพล  สอนนอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
84
เด็กหญิงต่วนซูฟียะห์  อัลยุพรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
85
เด็กหญิงต่วนตีซารีนา  ละฮา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
86
เด็กหญิงตักวาย์  เจะมามะ
ป.4
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
คณิตประถม
87
เด็กชายเตชินท์  ดินแดง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
88
เด็กชายเตชินท์  เม่งอำพัน
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
89
เด็กหญิงทักษพร  ทองจัง
ป.5
โรงเรียนบางนราวิทยา
คณิตประถม
90
เด็กหญิงทักษิณาภรณ์  ไหมเต็ม
ป.6
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
คณิตประถม
91
เด็กชายทิฆัมกร  ทองปาน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
92
เด็กหญิงทิฑัมพร  ปาลพันธุ์
ป.5
โรงเรียนบางนราวิทยา
คณิตประถม
93
เด็กหญิงทิพปภา  สังข์ประสิทธิ์
ป.3
โรงเรียนบางนราวิทยา
คณิตประถม
94
เด็กชายธนดล  คุมภสาโน
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
95
เด็กชายธนนันท์  สกุลประดิษฐ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
96
เด็กชายธนพัฒน์  จันทร์หอม
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
97
เด็กชายธนพัฒน์  จุฑามณี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
98
เด็กชายธนวัฒน์  มะสาแม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
99
เด็กหญิงธนเศรษฐีนี  เจริญบุญพาณิชย์
ป.3
โรงเรียนบางนราวิทยา
คณิตประถม
100
เด็กหญิงธนัญญา  ศักระพันธ์ุ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
101
เด็กหญิงธนันต์นิชา  เกียรติ์อภิญญากร
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
คณิตประถม
102
เด็กชายธนาธิป  หมาดสตูล
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
103
เด็กหญิงธนาภรณ์  พันมา
ป.3
โรงเรียนบางนราวิทยา
คณิตประถม
104
เด็กหญิงธมลวรรณ  บุญชม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
105
เด็กชายธวัชชัย  เกื้อช่วย
ป.3
โรงเรียนบางนราวิทยา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
นราธิวาส เขต 1

ณ โรงเรียนนราสิกขาลัย
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กชายธัญรดา  เรืองฉิม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
107
เด็กชายธีทัต  ศรีสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
108
เด็กชายธีรภัทร  จันทร์เต็ม
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
109
เด็กหญิงนฎา  เสกหวัง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
110
เด็กชายนนทพัทธ์  เพ็ชรเทพ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
111
เด็กหญิงนพภัสสร  สุขแดง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
112
เด็กชายนพรัตน์  เทพสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนบางนราวิทยา
คณิตประถม
113
เด็กหญิงนภัสกมล  แซ่โก้ย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
114
เด็กชายนรากร  เหมมันต์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
115
เด็กชายนราพัฒน์  โต๊ะกอดอ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
116
เด็กชายนราวิชญ์  โพธาราเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
117
เด็กชายนราวิทย์  แก้วสุกใส
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
118
เด็กหญิงนริศรา  รอแม
ป.3
โรงเรียนบางนราวิทยา
คณิตประถม
119
เด็กหญิงนัจมีย์  บริพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
120
เด็กหญิงนัซมีย์  มาเยาะกาเซะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
121
เด็กหญิงนัซมีย์  อาแวจิ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
122
เด็กชายนัซวัลย์  สะนิแล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
123
เด็กหญิงนันทิพร  ศรีคุณหลิ่ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
124
เด็กชายนันทิพัฒน์  รัญนุรักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
125
เด็กหญิงนันทิยา  ศรีหมั่น
ป.5
โรงเรียนบางนราวิทยา
คณิตประถม
126
เด็กหญิงนัศริน  สุหลง
ป.3
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
คณิตประถม
127
เด็กชายนัสฟู  นิมิง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
128
เด็กหญิงนาเดีย  มะอูเซ็ง
ป.4
โรงเรียนบางนราวิทยา
คณิตประถม
129
เด็กหญิงนาเดีย  ยาสามิง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
130
เด็กชายนาอีฟ  บินมามะ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
131
เด็กหญิงนิภัสรา  นิเฮาะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
132
เด็กหญิงนิสรีน  เจ๊ะอูมา
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
คณิตประถม
133
เด็กหญิงนิอารีนา  นิแว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
134
เด็กชายนิอารีฟีน  อินทมาศ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
135
เด็กหญิงนีศรินทร์  แลแว
ป.5
โรงเรียนบางนราวิทยา
คณิตประถม
136
เด็กหญิงนุชฟาเดีย  สาและ
ป.4
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
คณิตประถม
137
เด็กชายนุอ์มาน  เจะเลาะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
138
เด็กหญิงนูรฎ์อัยมี่ย์  คอลออาแซ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
139
เด็กหญิงนูรฟาฎัน  สาแมง
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
คณิตประถม
140
เด็กหญิงนูรฟาฏีรา  อาแซ
ป.6
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
นราธิวาส เขต 1

ณ โรงเรียนนราสิกขาลัย
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กหญิงนูรฟาเดีย  แวนาซา
ป.6
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
คณิตประถม
142
เด็กหญิงนูรฟารัส  มะดีเยาะ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
143
เด็กหญิงนูรอาวาติฟ  กูโนแม
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
คณิตประถม
144
เด็กหญิงนูรีน  เย็ง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
145
เด็กหญิงนูรูซาฟีการ์  มูดอ
ป.6
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
คณิตประถม
146
เด็กหญิงนูรูลฮัยกัล  แก้วเก้าดวง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
147
เด็กหญิงนูเรีย  ยูโซะ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
148
เด็กชายนูอาร์  ตนภักดี
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
149
เด็กหญิงเนตรนภา  เทพกำเหนิด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
150
เด็กชายเนติธร  พรหมชัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
151
เด็กหญิงบุศรอ  เจ๊มะลี
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
152
เด็กหญิงบุศรินทร์  สะมะแอ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
153
เด็กชายบุษกล  ลำ่ลือ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
154
เด็กหญิงบุษยมาศ  ดำแป้น
ป.6
โรงเรียนบางนราวิทยา
คณิตประถม
155
เด็กชายปรเมศวร์  ยอดเสาร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
156
เด็กหญิงประภัสสร  ชาญแท้
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
157
เด็กหญิงปราณปรียา  แก้วประทุม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
158
เด็กชายปริภัทร  เถาว์กลอย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
159
เด็กหญิงปัญชลิตา  ขวัญแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
160
เด็กหญิงปานไพลิน  จันทร์ทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
161
เด็กชายปิยดนัย  พัฒนกิจ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
162
เด็กหญิงปิยธิดา  ชัยกายุทย์
ป.5
โรงเรียนบางนราวิทยา
คณิตประถม
163
เด็กชายปิยวัฒน์  เทพษร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
164
เด็กหญิงปีสิริ  ภูธรารักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
165
เด็กหญิงพจณี  พงพันธ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
166
เด็กชายพชร  จินดาเพ็ชร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
167
เด็กชายพชรกร  ซุ่นบุญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
168
เด็กหญิงพรรณิกา  สำราญเนตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
169
เด็กหญิงพัชราภรณ์  ทองทศ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
170
เด็กชายพัทธนันท์  นนทสิงห์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
171
เด็กหญิงพันธิตรา  หวังประเสริฐ
ป.3
โรงเรียนบางนราวิทยา
คณิตประถม
172
เด็กชายพัลลภ  ทองสุข
ป.3
โรงเรียนบางนราวิทยา
คณิตประถม
173
เด็กชายพิชญะ  พรหมเจียม
ป.4
โรงเรียนบางนราวิทยา
คณิตประถม
174
เด็กหญิงพิชญา  ชุมมิคสา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
175
เด็กชายพิทักษ์ชน  ไกรน้อย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
นราธิวาส เขต 1

ณ โรงเรียนนราสิกขาลัย
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
176
เด็กหญิงฟาติน  อารง
ป.6
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
คณิตประถม
177
เด็กชายฟาร์ดิวส์  มะยูโซ๊ะ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
178
เด็กชายฟาร์มีย์  ดำแก้ว
ป.6
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
คณิตประถม
179
เด็กชายฟาริส  ลือบากะมูติง
ป.4
โรงเรียนบางนราวิทยา
คณิตประถม
180
เด็กชายฟารุส  สาแมง
ป.3
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
คณิตประถม
181
เด็กหญิงฟิตตรา  สะดียามู
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
182
เด็กหญิงฟิตรียะห์  สาและ
ป.6
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
คณิตประถม
183
เด็กหญิงฟิรดาวส์  อากาจิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
184
เด็กหญิงฟิรเดาส  เจะแว
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
คณิตประถม
185
เด็กชายฟิรฮาน  สะอิ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
186
เด็กหญิงฟีดาร์  รักษ์ปราชญ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
187
เด็กหญิงฟีรดาวน์  ยูโซ๊ะ
ป.4
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
คณิตประถม
188
เด็กหญิงฟีโอน่า  ดีแมง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
189
เด็กชายฟุรกอน  บาแม
ป.4
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
คณิตประถม
190
เด็กหญิงฟูไซลา  หะยียะโกะ
ป.6
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
คณิตประถม
191
เด็กหญิงภณษร  ขนานขาว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
192
เด็กหญิงภัทริยา  ประสานวุฒิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
193
เด็กชายภานุวัฒน์  วงกุด
ป.4
โรงเรียนบางนราวิทยา
คณิตประถม
194
เด็กชายภูบดี  มณีคง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
195
เด็กชายภูมินทร์  บัณฑุโอภาสวงศ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
196
เด็กหญิงภูมิรัตน์  สุขการ
ป.5
โรงเรียนบางนราวิทยา
คณิตประถม
197
เด็กชายภูวนนท์  หะยะมิน
ป.4
โรงเรียนบางนราวิทยา
คณิตประถม
198
เด็กชายมงคล  ถาวรศิริ
ป.3
โรงเรียนบางนราวิทยา
คณิตประถม
199
เด็กหญิงมนัสนันท์  เสะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
200
เด็กหญิงมนัสวีย์  อับดุลฮามิ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
201
เด็กชายมรุสลีม  ภักดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
202
เด็กหญิงมัณฑนา  ศรีสุข
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
203
เด็กหญิงมาวัดดะห์  บิลล่าเต๊ะ
ป.6
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
คณิตประถม
204
เด็กหญิงมิสวัร  ยะโก๊ะ
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
คณิตประถม
205
เด็กหญิงมุนิซ  เจ๊ะกอ
ป.3
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
คณิตประถม
206
เด็กหญิงมูนา  หะยีอีแต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
207
เด็กชายมูหามะฟารีส  มะเย็ง
ป.4
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
คณิตประถม
208
เด็กชายมูฮัมหมัดชารีฟ  บารู
ป.4
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
คณิตประถม
209
เด็กชายมูฮัมหมัดซูฟัยรี  มะรอเซะ
ป.5
โรงเรียนบางนราวิทยา
คณิตประถม
210
เด็กชายมูฮัมหมัดอัฟฎอลล์  มะลี
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
นราธิวาส เขต 1

ณ โรงเรียนนราสิกขาลัย
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
211
เด็กชายมูฮัมหมัดอามีน  เปาะซา
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
คณิตประถม
212
เด็กชายมูฮัมหมัดอาร์ทริม  คามา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
213
เด็กชายมูฮัมหมัดอารีฟ  บารู
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
คณิตประถม
214
เด็กชายมูฮำมัดอานัส  มะปีเยาะ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
215
เด็กชายมูฮำหมัดอัสมีซัน  บินมูฮำหมัดปาซูซี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
216
เด็กชายยุทธพงษ์  นิ่มมาก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
217
เด็กหญิงโยธิตา  คงเพ็ชร
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
218
เด็กหญิงรมิดา  นนท์ธีระบวร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
219
เด็กหญิงรอยมี  บือเฮง
ป.3
โรงเรียนบางนราวิทยา
คณิตประถม
220
เด็กชายรัชชานนท์  ลาภาพงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
221
เด็กชายรัฐกิตติ์  สินแสงวัฒน์
ป.5
โรงเรียนบางนราวิทยา
คณิตประถม
222
เด็กชายรัฐนันท์  ลาภาพงศ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
223
เด็กชายรีดูวรรณ  กือมอ
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
คณิตประถม
224
เด็กชายรีฟดี  เบญยาอีส
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
225
เด็กชายรุ่งอรุณ  ขจรกิตติพงศ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
226
เด็กชายรุซดาน  อาแว
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
227
เด็กชายรุสกี  รอยะ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
228
เด็กหญิงรุสมีมี  รอยะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
229
เด็กหญิงโรสไอรีน  หะยีอาแว
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
230
เด็กชายวรชาติ  พวงทับทิม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
231
เด็กหญิงวรดา  ลิ้มวัฒนายิ่งยง
ป.5
โรงเรียนบางนราวิทยา
คณิตประถม
232
เด็กหญิงวราพร  เสาร์พูล
ป.5
โรงเรียนบางนราวิทยา
คณิตประถม
233
เด็กชายวสวัสส์  กวีศักดิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
234
เด็กชายวัทธิกร  จันทร์เดิม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
235
เด็กหญิงวันนูรลีญานา  ละบายดีมัญ
ป.6
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
คณิตประถม
236
เด็กชายวันอัฟนันท์  แวอุมา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
237
เด็กชายวันอามีรูล  วันฮุสเซนต์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
238
เด็กชายวันอิลฮัม  ลูโบะเด็ง
ป.3
โรงเรียนบางนราวิทยา
คณิตประถม
239
เด็กชายวาฟิร  หะยียะโกะ
ป.4
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
คณิตประถม
240
เด็กหญิงวารยา  การดา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
241
เด็กหญิงวาฤดา  เจ๊ะนิ
ป.6
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
คณิตประถม
242
เด็กหญิงวิลาสินี  หวังสันติ
ป.5
โรงเรียนบางนราวิทยา
คณิตประถม
243
เด็กหญิงวิไลลักษ์  คงนอง
ป.3
โรงเรียนบางนราวิทยา
คณิตประถม
244
เด็กหญิงวีรยา  ซุ้นซิ่ม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
245
เด็กชายแวอัซรีย์  เจ๊ะแล
ป.3
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
นราธิวาส เขต 1

ณ โรงเรียนนราสิกขาลัย
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
246
เด็กหญิงศศิกานต์  ยันตะศิริ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
247
เด็กหญิงศศิตา  เซ๊ะ
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
คณิตประถม
248
เด็กหญิงศศิธร  วันริโก
ป.3
โรงเรียนบางนราวิทยา
คณิตประถม
249
เด็กชายศิรสิทธิ์  มะโนสันต์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
250
เด็กชายศิริธนัช  ศาสกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
251
เด็กหญิงศิริรัตน์  ลิอีลา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
252
เด็กชายศุภกฤต  แสงขำ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
253
เด็กชายศุภกิตติ์  ยอมเต็ม
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
254
เด็กชายศุภโชติ  เยนส์
ป.4
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
คณิตประถม
255
เด็กหญิงศุภลักษณ์  ดำจันทร์
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
คณิตประถม
256
เด็กชายศุภวิชญ์  ชูศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
257
เด็กหญิงศุภัสราพร  เจตนากุล
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
คณิตประถม
258
เด็กหญิงโศภิษฐา  หมั่นสกุล
ป.5
โรงเรียนบางนราวิทยา
คณิตประถม
259
เด็กหญิงสมฤทัย  หอมหวาน
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
260
เด็กหญิงสลิตตา  เพ็ชรหนุน
ป.4
โรงเรียนบางนราวิทยา
คณิตประถม
261
เด็กหญิงสัตตบงกช  โพธิจุไร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
262
เด็กหญิงสิตานัน  มุขตา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
263
เด็กหญิงสิรินทรา  เจียมบุษย์
ป.3
โรงเรียนบางนราวิทยา
คณิตประถม
264
เด็กหญิงสิริประภาภรณ์  อินทรา
ป.5
โรงเรียนบางนราวิทยา
คณิตประถม
265
เด็กหญิงสิริรัตน์  รัตนสมบูรณ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
266
เด็กหญิงสิริวิมล  แดงเต็ม
ป.4
โรงเรียนบางนราวิทยา
คณิตประถม
267
เด็กหญิงสุจินธรา  บกสวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
268
เด็กหญิงสุภาพร  สว่างเพชร
ป.6
โรงเรียนบางนราวิทยา
คณิตประถม
269
เด็กหญิงสุภาภรณ์  เทียนน่วม
ป.3
โรงเรียนบางนราวิทยา
คณิตประถม
270
เด็กชายเสฎฐวุฒิ  เพ็ชร์คง
ป.6
โรงเรียนบางนราวิทยา
คณิตประถม
271
เด็กชายเสฏฐวุฒิ  ทองคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
272
เด็กหญิงหงสรถ  อินหมวก
ป.3
โรงเรียนบางนราวิทยา
คณิตประถม
273
เด็กหญิงอชิรญา  นราสมโภชกิจ
ป.3
โรงเรียนบางนราวิทยา
คณิตประถม
274
เด็กชายอนพัทย์  แสงอรุณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
275
เด็กชายอนุสรณ์  แซ่หลี่
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
276
เด็กชายอภินันท์  ตั้งใจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
277
เด็กชายอภิพงษ์  ดอเลาะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
278
เด็กชายอภิภัทร  ดอเลาะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
279
เด็กชายอภิวิชญ์  เนื่องนำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
280
เด็กชายอภิวิชญ์  สาระพิทยาธร
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
นราธิวาส เขต 1

ณ โรงเรียนนราสิกขาลัย
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
281
เด็กหญิงอภิสรา  ขจร
ป.5
โรงเรียนบางนราวิทยา
คณิตประถม
282
เด็กหญิงอรไพลิน  เปาะมะ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
283
เด็กชายอรรถนนท์  จันทร์สุริวงค์
ป.4
โรงเรียนบางนราวิทยา
คณิตประถม
284
เด็กชายอรรถพล  เพ็ชรแท้
ป.4
โรงเรียนบางนราวิทยา
คณิตประถม
285
เด็กชายอะฟันดี้  ปีแนบาโง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
286
เด็กหญิงอัจจิมา  เดชพรหม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
287
เด็กหญิงอัญรัตน์  สุจริต
ป.6
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
คณิตประถม
288
เด็กหญิงอันนา  หลงไหม
ป.4
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
คณิตประถม
289
เด็กชายอันวา  หะยีเจ๊ะและ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
290
เด็กชายอับดุลลอฮ  นิมอ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
291
เด็กชายอับดุลฮากีม  รอแม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
292
เด็กชายอับบาซ  เจ๊ะแว
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
คณิตประถม
293
เด็กชายอัฟนาน  หละบิลลา
ป.3
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
คณิตประถม
294
เด็กชายอัลฟาริซ  บินมะมิง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
295
เด็กชายอัลฟาล  มามุ
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
คณิตประถม
296
เด็กหญิงอัลวานี  สนิทศาสตร์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
297
เด็กชายอัลวาริส  สาเมาะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
298
เด็กหญิงอัสรีซา  มะยูโซ๊ะ
ป.6
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
คณิตประถม
299
เด็กชายอัฮมัดอัลฟาฎีล  ลาเต๊ะ
ป.4
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
คณิตประถม
300
เด็กชายอานัส  ดาโอ๊ะ
ป.4
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
คณิตประถม
301
เด็กหญิงอานัสมีย์  เจ๊ะนิ
ป.4
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
คณิตประถม
302
เด็กชายอานิส  มณีชยางกูร
ป.6
โรงเรียนบางนราวิทยา
คณิตประถม
303
เด็กหญิงอานีซี  มือเร๊ะ
ป.4
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
คณิตประถม
304
เด็กหญิงอานีส  เจนวิทยานันท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
305
เด็กหญิงอานีส  เจ๊ะเต๊ะ
ป.6
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
คณิตประถม
306
เด็กหญิงอามาณีย์  ตำโซ๊ะ
ป.3
โรงเรียนบางนราวิทยา
คณิตประถม
307
เด็กหญิงอามีรา  ละหะมะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
308
เด็กชายอารอฟัต  ละหาร
ป.6
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
คณิตประถม
309
เด็กชายอารีฟีน  บินหะมะ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
310
เด็กชายอาลีฟ  สะอุ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
311
เด็กชายอาสาฬีห์  เปรมปรีดี
ป.3
โรงเรียนบางนราวิทยา
คณิตประถม
312
เด็กหญิงอาอิษะ  วาหะ
ป.4
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
คณิตประถม
313
เด็กชายอิคลาส  สติรักษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
314
เด็กชายอิฆลาศ  ยูโซะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
315
เด็กหญิงอิบตีซาม  คอลออาแซ
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
นราธิวาส เขต 1

ณ โรงเรียนนราสิกขาลัย
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
316
เด็กชายอิฟฟาน  มะหะมะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
317
เด็กชายอิรชาดุดดีน  เจ๊ะสู
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
318
เด็กชายอิรฟาน  เจะเต๊ะ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
319
เด็กชายอิรฟาน  ตาละตา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
320
เด็กชายอิลฮัม  สะมะแอ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
321
เด็กชายอีรฟาน  สะรอ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
322
เด็กชายอุกฤษฏ์  แดงแต้
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
323
เด็กหญิงอุษณีย์  ยูโซะ
ป.4
โรงเรียนบางนราวิทยา
คณิตประถม
324
เด็กชายอูลอัฟฟาน  บินดอเลาะ
ป.5
โรงเรียนบางนราวิทยา
คณิตประถม
325
เด็กหญิงเอื้ออังกูร  เมฆอรุณ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
326
เด็กหญิงฮัซวานี  ตวันตีมุง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
327
เด็กหญิงฮัซวานี  แวดาโอะ
ป.4
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
คณิตประถม
328
เด็กหญิงฮัยฟา  มะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
329
เด็กหญิงฮัสซุนเนียร์  เจ๊ะอาแซ
ป.3
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
คณิตประถม
330
เด็กชายฮาฟิส  บินกาเซ็ม
ป.6
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
คณิตประถม
331
เด็กชายฮาฟีช  บินเจะดอเลาะ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
332
เด็กชายฮาฟีซี  สาและ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
333
เด็กหญิงฮิลมี่  ไทยสนิท
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
334
เด็กหญิงฮุสนา  กาเร็ง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
นราธิวาส เขต 1

ณ โรงเรียนนราสิกขาลัย
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
335
เด็กชายกชพล  ไหมเต็ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
336
เด็กหญิงกชวรรณ  บุญธรรม
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
337
เด็กหญิงกนกพร  ศิริสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนบางนราวิทยา
วิทย์ประถม
338
เด็กชายกนกพล  บุญยะรัตน์
ป.3
โรงเรียนบางนราวิทยา
วิทย์ประถม
339
เด็กหญิงกนกวรรณ  ดำอินทร์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
340
เด็กหญิงกรวรรณ  แก้วโยธา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
341
เด็กชายกรวัฒน์  พรหมพูล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
342
เด็กชายกรวิชญ์  ราชมณี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
343
เด็กหญิงกรสิริ  ดำสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนบางนราวิทยา
วิทย์ประถม
344
เด็กชายกรีทัต  ดวงคุระ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
345
เด็กชายกฤตชญา  เชาวะเจริญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
346
เด็กหญิงกฤตพร  พงษ์พานิชย์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
347
เด็กหญิงกฤตย์ญาณี  สุวัฒนกุล
ป.6
โรงเรียนบางนราวิทยา
วิทย์ประถม
348
เด็กชายกฤษกร  บกชู
ป.6
โรงเรียนบางนราวิทยา
วิทย์ประถม
349
เด็กชายกฤษฎา  แสงทอง
ป.6
โรงเรียนบางนราวิทยา
วิทย์ประถม
350
เด็กหญิงกวิตา  แซ่เตียว
ป.3
โรงเรียนบางนราวิทยา
วิทย์ประถม
351
เด็กหญิงกวิสรา  เรืองศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
352
เด็กชายกอฟฟารี่  อาแวเล๊าะ
ป.4
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
353
เด็กหญิงกัญญ์วรา  ถาวโรฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
354
เด็กหญิงกัญญาพัชร  ขานโบ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
355
เด็กหญิงกัญณิกา  กอมะมาโมง
ป.3
โรงเรียนบางนราวิทยา
วิทย์ประถม
356
เด็กชายกันตภณ  มีแวว
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
357
เด็กชายกันตินันท์  ถิรพุทธิ์เอกภพ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
358
เด็กชายกัมปนาท  แสงชูด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
359
เด็กหญิงกัยลาณีย์  สาแม
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
360
เด็กหญิงกัลยาณี  จันทร์ฉาย
ป.6
โรงเรียนบางนราวิทยา
วิทย์ประถม
361
เด็กหญิงกานต์สินี  วงศ์ศิริทัศน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
362
เด็กหญิงกานต์สิรี  ศรีสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
363
เด็กหญิงกานติมา  จันทรวิศรุต
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
364
เด็กชายกิตติโชติ  คงแดง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
365
เด็กชายกิตติภูมฺิ  แก้วกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
366
เด็กหญิงกิตติยา  พานิชธนาคม
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
367
เด็กหญิงกูจัสมินทร์  รายอคาลี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
368
เด็กหญิงกูดานี  ยาวอหะซัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
369
เด็กชายกูฟาริส  ราชมุกดา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
นราธิวาส เขต 1

ณ โรงเรียนนราสิกขาลัย
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
370
เด็กชายขจรศักดิ์  น้อยสุก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
371
เด็กหญิงขวัญข้าว  ธีระพงศ์ไพศาล
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
372
เด็กหญิงเขมฐ์สิริ  ผ่องศรี
ป.4
โรงเรียนบางนราวิทยา
วิทย์ประถม
373
เด็กหญิงเขมนิจ  รับจุลพล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
374
เด็กชายเขมรินทร์  คงจุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
375
เด็กชายคณพศ  ธรรมา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
376
เด็กหญิงคาเมเลีย  มูเก็ม
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
377
เด็กชายคาลิล  มูเก็ม
ป.6
โรงเรียนบางนราวิทยา
วิทย์ประถม
378
เด็กหญิงจณิสตา  สะอิมิ
ป.4
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
379
เด็กชายจริยวัฒน์  สาระอาภรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
380
เด็กชายจักรพันธ์  แสงหิรัญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
381
เด็กหญิงจันทปภา  ฤทธิ์วงศ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
382
เด็กหญิงจัฟนีย์  ตุลยาพงศ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
383
เด็กหญิงจัลวาตีย์  อุแม
ป.4
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
384
เด็กหญิงจัสมิน  มะหลง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
385
เด็กหญิงจัสมินทร์  อุเซ็ง
ป.6
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
386
เด็กหญิงจิดาภา  หลำโส๊บ
ป.4
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
387
เด็กชายจิตติพงศ์  แสงทองดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
388
เด็กหญิงจิรประภา  สุขสถาน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
389
เด็กชายจิรภัทร  ช่วยเรือง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
390
เด็กชายจิรภัทร  ปัญญาเถิง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
391
เด็กหญิงจิรัชญา  จันทโรจวงศ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
392
เด็กหญิงจิรัชญา  ฤทธิ์ช่วย
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
393
เด็กชายจิรายุ  ปัญญาดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
394
เด็กหญิงจิราวรรณ  ชูปลอด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
395
เด็กหญิงจีรารัตน์  ชนะภัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
396
เด็กชายเจตนพัทย์  บินหะยีอารง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
397
เด็กชายเจ๊ะวรวีย์  บือราเฮง
ป.5
โรงเรียนบางนราวิทยา
วิทย์ประถม
398
เด็กชายฉัตรมงคล  สุริยาพิทักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
399
เด็กหญิงชญาญ์พัฏฐ์  วงศ์มณี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
400
เด็กหญิงชญานี  อินทกาญจน์
ป.6
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
401
เด็กชายชนะวงศ์  ยอดรัก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
402
เด็กหญิงชนัญชิดา  ถิระผจญ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
403
เด็กหญิงชนากานต์  เพ็ชร์คง
ป.3
โรงเรียนบางนราวิทยา
วิทย์ประถม
404
เด็กหญิงชนิกานต์  ไพตรีจิตต์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
นราธิวาส เขต 1

ณ โรงเรียนนราสิกขาลัย
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
405
เด็กหญิงชนิตา  กาญจนคลอด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
406
เด็กหญิงชนิตา  ปิยะญาติ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
407
เด็กหญิงชนิษฐา  วรพิพัฒน์สกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
408
เด็กหญิงชมพูเนกข์  สีสวนแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
409
เด็กชายชยพล  วงศ์ภูวรักษ์
ป.6
โรงเรียนบางนราวิทยา
วิทย์ประถม
410
เด็กชายชยันธร  ปิ่นทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
411
เด็กชายชัชภณ  วงศ์อกนิษฐ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
412
เด็กหญิงชัญญา  เทพพรหม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
413
เด็กหญิงชัยฟีต้า  ดือราแม
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
414
เด็กชายชัยมงคล  รัตนวงศ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
415
เด็กชายชาคริต  เจ๊ะแล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
416
เด็กชายชารีฟ  เจ๊ะแล
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
417
เด็กชายชารีฟ  ตาเหร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
418
เด็กชายชารีฟ  มาหามะ
ป.6
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
419
เด็กชายชารีฟ  สาและ
ป.6
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
420
เด็กชายชาฮีน  นิและ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
421
เด็กชายชินดนัย  อินทร์ศร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
422
เด็กชายชิษณุพงศ์  วิโรจน์พันธุ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
423
เด็กหญิงชุตินันท์  บัวนวล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
424
เด็กหญิงชุติมา  เพ็ชร์พันธ์
ป.6
โรงเรียนบางนราวิทยา
วิทย์ประถม
425
เด็กหญิงโชติกา  บุญภิรมย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
426
เด็กหญิงโชเฟีย  วิชิตสมร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
427
เด็กหญิงซอฟาวาตี  เจ๊ะเต๊ะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
428
เด็กชายซันเดย์  ทองพันเลิศกุล
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
429
เด็กหญิงซัรฟาร์  หะยีหะมิ
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
430
เด็กหญิงซาซาน่า  เจ๊ะมูซอ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
431
เด็กหญิงซามีอา  ดือราแม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
432
เด็กหญิงซาอาดะห์  เจ๊ะมะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
433
เด็กหญิงซุนนียะห์  มูน๊ะ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
434
เด็กชายซุนนูร  สาและ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
435
เด็กหญิงซูกรีนา  ดอเลาะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
436
เด็กหญิงซูรายา  สาและ
ป.6
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
437
เด็กชายซูลกิฟลี  ภูริกานต์
ป.4
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
438
เด็กชายซูฮัรฟาน  อาแวปูเต๊ะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
439
เด็กหญิงโซเฟีย  ดอเลาะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
นราธิวาส เขต 1

ณ โรงเรียนนราสิกขาลัย
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
440
เด็กหญิงญัซมีน  มะหะมะ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
441
เด็กหญิงญัสมิน  อารีตระกูล
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
442
เด็กหญิงญาณิศา  เกื้อช่วย
ป.6
โรงเรียนบางนราวิทยา
วิทย์ประถม
443
เด็กชายญิบริวฬ์  บินสะมะแอ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
444
เด็กหญิงฎานิส  ตานีเห็ง
ป.4
โรงเรียนบางนราวิทยา
วิทย์ประถม
445
เด็กชายฐนนนท์  ศรีวิไล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
446
เด็กหญิงฐานวลี  มณีแสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
447
เด็กหญิงฐาปนี  รักราวี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
448
เด็กหญิงณ พิชญา  พิริยะเพียรพันธุ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
449
เด็กหญิงณ ภัทร  เดิมราช
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
450
เด็กชายณภัทร  อักษรถึง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
451
เด็กชายณัชพล  วงษ์สำราญ
ป.4
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
452
เด็กหญิงณัฎฐณิชา  ไชยทอง
ป.3
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
453
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ภู่เต็ง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
454
เด็กหญิงณัฐกานต์  มณีโชติ
ป.3
โรงเรียนบางนราวิทยา
วิทย์ประถม
455
เด็กหญิงณัฐชา  ตุลารักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
456
เด็กหญิงณัฐฐินันท์  พาพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
457
เด็กหญิงณัฐฑริดา  ศรีระนำ
ป.3
โรงเรียนบางนราวิทยา
วิทย์ประถม
458
เด็กชายณัฐดนัย  หนูเนื้อ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
459
เด็กหญิงณัฐธิดา  ชินสระ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
460
เด็กหญิงณัฐธิดา  ใหม่พุ่ม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
461
เด็กชายณัฐนันท์  ดุมใหม่
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
462
เด็กชายณัฐพงศ์  วิชัยยุทธ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
463
เด็กชายณัฐพงศ์  สุขสุพันธ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
464
เด็กหญิงณัฐพร  ด้วงเมือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
465
เด็กชายณัฐพร  สุขสมโสตร
ป.6
โรงเรียนบางนราวิทยา
วิทย์ประถม
466
เด็กชายณัฐพล  ยะทัง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
467
เด็กชายณัฐภัทร  เพ็ชรคง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
468
เด็กหญิงณัฐวรรณ  เสะ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
469
เด็กชายณัฐวัฒน์  จงบรรณกิจ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
470
เด็กชายณัฐวัฒน์  ลินลา
ป.6
โรงเรียนบางนราวิทยา
วิทย์ประถม
471
เด็กชายณัฐวุฒิ  กุลแก้ว
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
472
เด็กชายณัฐวุฒิ  บัวเพ็ชร
ป.3
โรงเรียนบางนราวิทยา
วิทย์ประถม
473
เด็กชายณัฐวุฒิ  ศรีระนำ
ป.5
โรงเรียนบางนราวิทยา
วิทย์ประถม
474
เด็กหญิงณิชนันทน์  นราภิวัฒน์พล
ป.4
โรงเรียนบางนราวิทยา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
นราธิวาส เขต 1

ณ โรงเรียนนราสิกขาลัย
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
475
เด็กหญิงณิชยา  สุขใส
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
476
เด็กหญิงณิชาพัชร์  อักษรกิตติ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
477
เด็กหญิงณิฌา  จันทร์แดง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
478
เด็กชายดนุเดช  เพ็ชรพรรณ
ป.6
โรงเรียนบางนราวิทยา
วิทย์ประถม
479
เด็กชายดัฟฟิน  สุหลง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
480
เด็กชายดาเนียล  ตานีเห็ง
ป.6
โรงเรียนบางนราวิทยา
วิทย์ประถม
481
เด็กหญิงดาริสฟา  เจ๊ะสู
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
482
เด็กชายแดนภูมิ  ขวัญนุ้ย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
483
เด็กหญิงตรีสุคน  ขวัญนาคม
ป.5
โรงเรียนบางนราวิทยา
วิทย์ประถม
484
เด็กหญิงต่วนซูเฟีย  อัลยุพรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
485
เด็กหญิงตักวา  เซงแว
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
486
เด็กหญิงตัซนีม  อาแว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
487
เด็กชายตัฟคาน  รานิง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
488
เด็กหญิงตัสกีน  ยูโซ๊ะ
ป.6
โรงเรียนบางนราวิทยา
วิทย์ประถม
489
เด็กหญิงตัสนีม  โต๊ะแย
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
490
เด็กหญิงตัสนีม  วาเต๊ะ
ป.6
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
491
เด็กหญิงตัสมีน  เจ๊ะและ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
492
เด็กชายไตรเพชร  ทองทวี
ป.6
โรงเรียนบางนราวิทยา
วิทย์ประถม
493
เด็กชายไตรภพ  พงษ์พานิช
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
494
เด็กชายไตรวิทย์  ศรีลา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
495
เด็กหญิงถนิมมาศ  พิกุล
ป.4
โรงเรียนบางนราวิทยา
วิทย์ประถม
496
เด็กชายทรงยศ  ทองอินทราช
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
497
เด็กหญิงทรรศนีย์  บุญรัตน์
ป.6
โรงเรียนบางนราวิทยา
วิทย์ประถม
498
เด็กหญิงทองกนก  สุภาพาบ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
499
เด็กหญิงทัศนีม  เต๊ะ
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
500
เด็กหญิงทิวาพร  คงคุณ
ป.6
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
501
เด็กหญิงแทนกมล  สืบเนียม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
502
เด็กชายแทนคุณ  จอนเจิม
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
503
เด็กชายธนชัย  จันทร์หงษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
504
เด็กชายธนชาติ  รังเสาร์
ป.5
โรงเรียนบางนราวิทยา
วิทย์ประถม
505
เด็กชายธนโชติ  ชาติชนะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
506
เด็กชายธนโชติ  ศรีจันทร์
ป.6
โรงเรียนบางนราวิทยา
วิทย์ประถม
507
เด็กชายธนนันท์  ตาเมืองมูล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
508
เด็กชายธนบดี  ขันทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
509
เด็กชายธนพงศ์  จุฑามณี
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
นราธิวาส เขต 1

ณ โรงเรียนนราสิกขาลัย
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
510
เด็กหญิงธนพร  เมฆบัญชา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
511
เด็กหญิงธนภัทร  อินทมาศ
ป.3
โรงเรียนบางนราวิทยา
วิทย์ประถม
512
เด็กชายธนภูมิ  สามเสาร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
513
เด็กชายธนยศ  ลำพรหมแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
514
เด็กชายธนาวุฒิ  คงเอียง
ป.6
โรงเรียนบางนราวิทยา
วิทย์ประถม
515
เด็กชายธเนศณัฏฐ์  อนุภาบุณยวัทน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
516
เด็กหญิงธมลวรรณ  อำภาพร
ป.6
โรงเรียนบางนราวิทยา
วิทย์ประถม
517
เด็กชายธฤตวัน  จันทร์ทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
518
เด็กหญิงธวัลรัตน์  บั้นบูรณ์
ป.4
โรงเรียนบางนราวิทยา
วิทย์ประถม
519
เด็กหญิงธัญญมน  วิเศษ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
520
เด็กหญิงธัญญามาศ  แดงเพ็ง
ป.5
โรงเรียนบางนราวิทยา
วิทย์ประถม
521
เด็กหญิงธัญพิชชา  จันทร์อ่อน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
522
เด็กหญิงธัญรัตน์  ฤทธิช่วย
ป.6
โรงเรียนบางนราวิทยา
วิทย์ประถม
523
เด็กหญิงธัณย์ขญา  เกียรติ์อภิญญากร
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
524
เด็กชายธารกิตติ  ขวัญนุ้ย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
525
เด็กหญิงธิดารัตน์  จินดาไพศาล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
526
เด็กหญิงธิดารัตน์  สุกระมณี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
527
เด็กชายธีรพงศ์  บัวนุช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
528
เด็กชายธีรภัทร  ไชยรัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
529
เด็กชายธีรวัฒน์  ซุ่นสกุล
ป.6
โรงเรียนบางนราวิทยา
วิทย์ประถม
530
เด็กชายธีระชัย  เสาร์พูล
ป.6
โรงเรียนบางนราวิทยา
วิทย์ประถม
531
เด็กหญิงนเดีย  หะยีดือราแม
ป.3
โรงเรียนบางนราวิทยา
วิทย์ประถม
532
เด็กชายนนทพล  หิรัญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
533
เด็กหญิงนพจิรา  คำสวัสดิ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
534
เด็กชายนพพล  จันทรพิมพ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
535
เด็กชายนภัส  นาคปก
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
536
เด็กหญิงนภาภรณ์  สุกดิษฐ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
537
เด็กชายนรวิชญ  มาลีวัด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
538
เด็กชายนรากรณ์  ปุ๋ยพรหม
ป.6
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
539
เด็กหญิงนราวดี  จิเหล่า
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
540
เด็กหญิงนราวัลย์  อุทธศรี
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
541
เด็กหญิงนราสินี  อาแด
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
542
เด็กหญิงนฤมินทรา  พันธ์ยานุกูล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
543
เด็กหญิงนลินทิพย์  เดิมหมวก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
544
เด็กหญิงนลินี  จันทร์หอม
ป.6
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
นราธิวาส เขต 1

ณ โรงเรียนนราสิกขาลัย
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
545
เด็กชายนวพล  แตมายุ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
546
เด็กชายนวมินทร์  นิมอ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
547
เด็กหญิงนอรฟาเต็น  มูดอ
ป.6
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
548
เด็กชายนะอีม  ดาโอะ
ป.4
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
549
เด็กหญิงนัจญวา  พวงนุ่น
ป.6
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
550
เด็กหญิงนัชมีย์  ตะมิงมะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
551
เด็กหญิงนัชวา  บีรู
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
552
เด็กหญิงนัฏนันท  สุดรักษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
553
เด็กหญิงนัทธมน  คงเทียบ
ป.5
โรงเรียนบางนราวิทยา
วิทย์ประถม
554
เด็กหญิงนันท์นภัส  ช่อวงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
555
เด็กหญิงนันท์นภัส  ชินไชยชนะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
556
เด็กหญิงนัศรีน  หะยีดาโอะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
557
เด็กชายนัสฟูร์  อาแซ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
558
เด็กหญิงนัสริน  แวสแลแม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
559
เด็กหญิงนัสรีญา  ตะมิงมะ
ป.4
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
560
เด็กหญิงนัสรีน  แวมามะ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
561
เด็กชายนัสรูล  สาเมาะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
562
เด็กหญิงนาเดีย  บานอ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
563
เด็กหญิงนาเดีย  สลัดทุกข์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
564
เด็กหญิงนาเดียร์  เปาะแต
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
565
เด็กหญิงนาฟา  หะยีหามะ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
566
เด็กหญิงนิตัสกีน  นิโด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
567
เด็กหญิงนิธิวดี  ประทีปอิสสระ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
568
เด็กหญิงนินัสริน  ปัตนวงศ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
569
เด็กหญิงนินูรวานิฟฟาน  แวสามะ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
570
เด็กหญิงนินูร์สอาดะห์  หะยีแวสามะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
571
เด็กหญิงนิปุตรี  เจ๊ะเลาะ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
572
เด็กชายนิฟาเดลว์  นิติธรรม
ป.6
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
573
เด็กหญิงนิฟาติน  แซฮะ
ป.6
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
574
เด็กชายนิมูฮัมหมัด  นิมะมิง
ป.6
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
575
เด็กหญิงนิษฐเนตร์  ศรีรักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
576
เด็กหญิงนิสริน  นรารักษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
577
เด็กหญิงนิสริน  บากา
ป.6
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
578
เด็กหญิงนิสรีน  เจาะตูแก
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
579
เด็กหญิงนิสรีน  พันชน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
นราธิวาส เขต 1

ณ โรงเรียนนราสิกขาลัย
ห้องสอบที่
 18
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
580
เด็กหญิงนิสรีน  แวยะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
581
เด็กชายนิอับดุลฮากิม  มะสาแม
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
582
เด็กหญิงนิอัฟนาน  นิเลาะ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
583
เด็กชายนิอัฟนาน  มะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
584
เด็กชายนิอาดัม  นิและ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
585
เด็กชายนิอาฟิฟ  นิแว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
586
เด็กหญิงนิอามานี  นิมอ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
587
เด็กชายนิอารีฟ  บินนิมุ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
588
เด็กชายนิอิริฟาน  อินทมาศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
589
เด็กชายนิฮาริส  ดือราแม
ป.6
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
590
เด็กหญิงนิฮุซนา  มูซอ
ป.6
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
591
เด็กหญิงนุรเดียน่า  สาแม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
592
เด็กหญิงนุรตัวฟาร์  เจะตือเงาะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
593
เด็กหญิงนุรฮาซานะฮ์  เซ็ง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
594
เด็กชายนุรฮานีช  กาเดร์
ป.3
โรงเรียนบางนราวิทยา
วิทย์ประถม
595
เด็กหญิงนุอัยมา  แขกพงศ์
ป.6
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
596
เด็กหญิงนูนาตาสา  อาบู
ป.6
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
597
เด็กหญิงนูรซาฟีราห์  เจะกาเดร์
ป.5
โรงเรียนบางนราวิทยา
วิทย์ประถม
598
เด็กหญิงนูรซามีมีย์  แวดอเลาะ
ป.4
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
599
เด็กหญิงนูรณี  สุหลง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
600
เด็กหญิงนูรดีณีย์  สะตาปอ
ป.4
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
601
เด็กชายนูรดีน  มาดเด่น
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
602
เด็กหญิงนูรฟาตีมา  เจ๊ะมาลี
ป.3
โรงเรียนบางนราวิทยา
วิทย์ประถม
603
เด็กหญิงนูรฟาร์ติน  อาแว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
604
เด็กหญิงนูรฟาห์  ยามา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
605
เด็กหญิงนูร์ฟิร์ดาวส์  เศะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
606
เด็กหญิงนูรมายาตี  สะแลแม
ป.6
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
607
เด็กหญิงนูรวาฮีดา  อูเซ็ง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
608
เด็กหญิงนูรวิลดา  ตาวา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
609
เด็กหญิงนูร์อาซิซซาน  มะหาตุง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
610
เด็กหญิงนูรอาดีรา  บินบูละ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
611
เด็กหญิงนูรอิรฟา  นิแห
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
612
เด็กหญิงนูรอิสวาณา  ธำรงทรัพย์
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
613
เด็กหญิงนูรฮานีฟา  แมยู
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
614
เด็กหญิงนูรฮาลามิน  เจ๊ะโด
ป.4
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
นราธิวาส เขต 1

ณ โรงเรียนนราสิกขาลัย
ห้องสอบที่
 19
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
615
เด็กหญิงนูรีณ  ยูโซะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
616
เด็กหญิงนูรุดดีณาย์  มีมาเต็ง
ป.6
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
617
เด็กชายนูรุดดีน  แวนามา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
618
เด็กหญิงนูรูลฮูดา  เจ๊ะดือเร๊ะ
ป.6
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
619
เด็กชายเนติภูมิ  สุทธิประภา
ป.6
โรงเรียนบางนราวิทยา
วิทย์ประถม
620
เด็กชายเนาฟัล  อาแซ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
621
เด็กชายเนาว๊าฟ  เจะเลาะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
622
เด็กชายเนาว๊าฟ  หะวี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
623
เด็กหญิงโนรี  อาแว
ป.6
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
624
เด็กหญิงโนอัมรา  เจะมะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
625
เด็กชายบดินทร์  เอียดเต็ม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
626
เด็กชายบรฮานุดีน  แมยู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
627
เด็กหญิงบะรออะฮ  มะเยาะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
628
เด็กชายบัซรีย์  หะยีตาเยะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
629
เด็กชายบัณฑิต  ฤทธิ์ช่วย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
630
เด็กหญิงบัณทิตา  สวัสดิ์วงษ์
ป.6
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
631
เด็กชายบัรซูน  ดอเล๊าะ
ป.4
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
632
เด็กหญิงบิลกิซ  สะอีด
ป.6
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
633
เด็กหญิงบีบีอัยฟาร์  อับดุลเลาะ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
634
เด็กหญิงบุปผกานต์  เพชรสวัสดิ์
ป.3
โรงเรียนบางนราวิทยา
วิทย์ประถม
635
เด็กชายปฏิภาณ  พรหมสีลาย
ป.6
โรงเรียนบางนราวิทยา
วิทย์ประถม
636
เด็กชายปฏิภาณ  หลอดสีสง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
637
เด็กหญิงปพิชญา  มณีแสง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
638
เด็กชายปภังกร  โรจนา
ป.4
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
639
เด็กหญิงปภัสสรา  พุ่มศิริ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
640
เด็กหญิงปรวีร์  สุขใส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
641
เด็กหญิงประภาศรี  นราอภิวัฒน์
ป.3
โรงเรียนบางนราวิทยา
วิทย์ประถม
642
เด็กหญิงปรางค์ศิริ  แซ่ลิ่ม
ป.3
โรงเรียนบางนราวิทยา
วิทย์ประถม
643
เด็กชายปราชญ์ตะวัน  ดำกรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
644
เด็กหญิงปราณรวี  มณีโชติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
645
เด็กหญิงปริณดา  ขุนแผ้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
646
เด็กชายปริวรรต  ดำทองเสน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
647
เด็กหญิงปรียากรณ์  ผ่องศรี
ป.3
โรงเรียนบางนราวิทยา
วิทย์ประถม
648
เด็กชายปวรปรัชญ์  เคล้าดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
649
เด็กชายปวริศ  ทองเกิด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
นราธิวาส เขต 1

ณ โรงเรียนนราสิกขาลัย
ห้องสอบที่
 20
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
650
เด็กหญิงปวริศา  จำปีพันธุ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
651
เด็กหญิงปวันรัตน์  ถาวรศรัี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
652
เด็กหญิงปวีนา  คงคุณ
ป.3
โรงเรียนบางนราวิทยา
วิทย์ประถม
653
เด็กชายปัณณธร  สายจันทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
654
เด็กหญิงปารมี  ไกรน้อย
ป.6
โรงเรียนบางนราวิทยา
วิทย์ประถม
655
เด็กชายปิยพล  สุขแดง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
656
เด็กหญิงปิยพัชร  เพ็ชรแท้
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
657
เด็กหญิงปีย์วรา  สังข์ประสิทธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
658
เด็กหญิงปุญญิศา  ธนกิจบำรุงสกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
659
เด็กชายเปซาดี  สังสนา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
660
เด็กหญิงเปรมสุดา  เฟื่องรอด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
661
เด็กชายไผท  เงินแดง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
662
เด็กชายพงศกร  บุญเพิ่ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
663
เด็กชายพงษ์พิพัฒน์  ชัชวาลย์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
664
เด็กชายพรชัย  สามเสาร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
665
เด็กหญิงพรพรรษา  ไชยยาว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
666
เด็กชายพรรณธนากร  คงทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
667
เด็กหญิงพรรณธิป  ไชยฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
668
เด็กหญิงพรรณนรา  สุวรรณนราพงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
669
เด็กชายพรรษกร  เยาวรางกูร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
670
เด็กหญิงพริมาภา  คนชุม
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
671
เด็กหญิงพศิกา  เสาร์เพ็ชร
ป.3
โรงเรียนบางนราวิทยา
วิทย์ประถม
672
เด็กชายพสิษฐ์  ประทักษ์การ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
673
เด็กชายพัชรพงศ์  สังข์ประสิทธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
674
เด็กหญิงพัชร์พิชา  ทองจันทร์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
675
เด็กหญิงพัชรินทร์  แย้มศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
676
เด็กหญิงพัตชา  แคล้วมาก
ป.3
โรงเรียนบางนราวิทยา
วิทย์ประถม
677
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ประทานชวโน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
678
เด็กชายพันธกานต์  รงค์รัตน์
ป.3
โรงเรียนบางนราวิทยา
วิทย์ประถม
679
เด็กหญิงพิชชานันท์  อินทร์เหมือน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
680
เด็กหญิงพิชญา  ชิณพงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
681
เด็กหญิงพิชญาภา  ยอมเต็ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
682
เด็กชายพิชญุตม์  แสงมณี
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
683
เด็กชายพิพัฒน์พล  ลือเกียรติศักดิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
684
เด็กหญิงพิยดา  สิงห์นันท์
ป.3
โรงเรียนบางนราวิทยา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
นราธิวาส เขต 1

ณ โรงเรียนนราสิกขาลัย
ห้องสอบที่
 21
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
685
เด็กชายพีรภาส  บุญสม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
686
เด็กหญิงพีรวรรณ  แก้วสุกใส
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
687
เด็กชายพีรวัส  สว่างกิจวัฒนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
688
เด็กหญิงเพชราทร  อุดร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
689
เด็กหญิงเพียงออม  คุณากรศักดา
ป.3
โรงเรียนบางนราวิทยา
วิทย์ประถม
690
เด็กหญิงแพรวพรรณ  วงศ์ชนะ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
691
เด็กชายโพธิวัฒน์  มั่นคง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
692
เด็กชายฟัยรูซ  มะมิง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
693
เด็กชายฟัยรูซ  เหาะนะ
ป.6
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
694
เด็กชายฟัรฮาน  แสงสุข
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
695
เด็กหญิงฟัสนีตา  อับดุลสาและ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
696
เด็กหญิงฟาซาน่า  อาคุณซาดา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
697
เด็กหญิงฟาดิ๊ล  ลาเต๊ะ
ป.6
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
698
เด็กชายฟาเดล  หะยีมะแด
ป.4
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
699
เด็กชายฟาติน  บาฮา
ป.6
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
700
เด็กหญิงฟาติน  โสภา
ป.3
โรงเรียนบางนราวิทยา
วิทย์ประถม
701
เด็กหญิงฟาตินนี  หะยีสาและ
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
702
เด็กหญิงฟาเตณ  ดือเระ
ป.4
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
703
เด็กหญิงฟ้าพิศุทธิ์  ไชยศร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
704
เด็กชายฟารกอม  กูดุส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
705
เด็กหญิงฟาร์มี  มีบุญ
ป.3
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
706
เด็กหญิงฟารฮานี  ยาหะยู
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
707
เด็กชายฟารีด  วรรณมาตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
708
เด็กหญิงฟาเรีย  ปาดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
709
เด็กหญิงฟิรดาวส์  เจะปูเตะ
ป.5
โรงเรียนบางนราวิทยา
วิทย์ประถม
710
เด็กหญิงฟิรดาวส์  สะนิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
711
เด็กชายฟิรฮาน  เจ๊ะโซ๊ะ
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
712
เด็กชายฟีรฮาน  ฮาแว
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
713
เด็กชายฟุรซาน  มามะ
ป.4
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
714
เด็กหญิงภคพสุตม์  กันทราภรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
715
เด็กหญิงภคินี  ขวัญคง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
716
เด็กหญิงภริม  บุญเพิ่ม
ป.4
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
717
เด็กชายภัคพล  โสตทิพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
718
เด็กชายภัควัฒน์  สืบเนียม
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
719
เด็กชายภัทรพล  ชูรักษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
นราธิวาส เขต 1

ณ โรงเรียนนราสิกขาลัย
ห้องสอบที่
 22
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
720
เด็กชายภัทรพล  หมุดตะเหล็บ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
721
เด็กหญิงภัทรภร  ถิระผจญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
722
เด็กหญิงภัทรวดี  เจ๊ะหะ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
723
เด็กหญิงภัทรวดี  หนูบังเกิด
ป.3
โรงเรียนบางนราวิทยา
วิทย์ประถม
724
เด็กหญิงภัทราภรณ์  โตมาดี
ป.4
โรงเรียนบางนราวิทยา
วิทย์ประถม
725
เด็กชายภาณุว้ฒน์  จันทร์หอม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
726
เด็กชายภานุวัฒน์  สุวรรณภักดี
ป.6
โรงเรียนบางนราวิทยา
วิทย์ประถม
727
เด็กหญิงภาพิมล  ขานโบ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
728
เด็กชายภูชิสส์  เม่งอำพีน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
729
เด็กชายภูตะวัน  จันสง่า
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
730
เด็กชายภูมินภัส  อาแวปูเต๊ะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
731
เด็กชายภูมิรพี  ถาวโรฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
732
เด็กชายภูริพัฒน์  จันทร์หงษ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
733
เด็กชายภูริภัทร  หะยะมิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
734
เด็กหญิงภูรีชญา  พูลเทพ
ป.4
โรงเรียนบางนราวิทยา
วิทย์ประถม
735
เด็กชายภูวดล  เพ็ชรนุ้ย
ป.6
โรงเรียนบางนราวิทยา
วิทย์ประถม
736
เด็กชายภูวดล  ว่องไว
ป.6
โรงเรียนบางนราวิทยา
วิทย์ประถม
737
เด็กชายภูวิศ  ณ พิบูลย์
ป.5
โรงเรียนบางนราวิทยา
วิทย์ประถม
738
เด็กหญิงมณีรัตน์  แสงสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
739
เด็กหญิงมธุรดา  มามะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
740
เด็กหญิงมนัสวีย์  สือแม
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
741
เด็กหญิงมสฤณา  เสนาวงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
742
เด็กหญิงมาริสา  ยาโก๊ะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
743
เด็กหญิงมินตะยา  ยอมเต็ม
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
744
เด็กชายมุดดัซซิร์  ดาโอะ
ป.3
โรงเรียนบางนราวิทยา
วิทย์ประถม
745
เด็กชายมุมินทร์  ศิริวัลลภ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
746
เด็กหญิงมุรซีดา  โต๊ะตาบา
ป.6
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
747
เด็กหญิงมุศลิหะฮ  แวสุหลง
ป.4
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
748
เด็กหญิงมุสลีฮะห์  สาอุยุแต
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
749
เด็กหญิงมูตามาซีลัย  มะแซ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
750
เด็กหญิงมูนาห์  มะแซ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
751
เด็กชายมูอาซ  หะยีอีแต
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
752
เด็กชายมูฮัมหมัดกัดดาฟีร์  อูเซ็ง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
753
เด็กชายมูฮัมหมัดอัตตีฟ  ดาราแม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
754
เด็กชายมูฮัมหมัดอิลฮัม  ดือราซอ
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
นราธิวาส เขต 1

ณ โรงเรียนนราสิกขาลัย
ห้องสอบที่
 23
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
755
เด็กชายมูฮัมหมัดฮาร์คิม  สนิทวาที
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
756
เด็กชายมูฮำหมัด  เจ๊ะปอ
ป.4
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
757
เด็กชายมูฮำหมัดอามีน  ยีดิง
ป.3
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
758
เด็กชายมูฮำหมัดฮาฟิช  บินนิแว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
759
เด็กชายเมกกะเอวก์  บินสะมะแอ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
760
เด็กหญิงยัซมีน  ตาเหร์
ป.4
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
761
เด็กชายยัมเซรซา  มานาอาซา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
762
เด็กหญิงยัสมิน  ดอเลาะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
763
เด็กหญิงยีสมานี  สะมะแอ
ป.6
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
764
เด็กหญิงยูซรอ  ขาวสนิท
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
765
เด็กหญิงโยษิตา  เยี่ยมพานิช
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
766
เด็กหญิงรดา  เพ็ชรพันธ์
ป.3
โรงเรียนบางนราวิทยา
วิทย์ประถม
767
เด็กหญิงรติกานต์  แมงเส็ง
ป.6
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
768
เด็กชายรพีพัฒน์  พรหมเมศ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
769
เด็กหญิงร่มฉัตร  เงินมาก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
770
เด็กหญิงรมย์ธีรา  บุญสม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
771
เด็กหญิงรมิดา  ณ สมาน
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
772
เด็กหญิงรวิสรา  สุวรรณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
773
เด็กชายรวิสุด  ณ สมาน
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
774
เด็กหญิงรวีพร  ป้อมสุวรรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
775
เด็กหญิงรสธร  หน่วยตุ้ย
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
776
เด็กหญิงรสปวีณ์  รุ่งอารยะทรัพย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
777
เด็กชายรอฟีอีย์  บินอิสมาอีล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
778
เด็กชายรอฟีอีย์  ราคุ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
779
เด็กชายระพีพัฒน์  ภูนุช
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
780
เด็กชายรัชชานนท์  ฮะยีดาโอ๊ะ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
781
เด็กหญิงรัชรินทร์  อารีเลิศ
ป.6
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
782
เด็กหญิงรัตนนันต์  บินเย๊าะ
ป.3
โรงเรียนบางนราวิทยา
วิทย์ประถม
783
เด็กชายรัยยาน  หะยีอาแซ
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
784
เด็กหญิงราโมน่า  เจริญสังข์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
785
เด็กชายริฟฮาน  สอนิกลิง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
786
เด็กหญิงรุจิรดา  อรรถกุล
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
787
เด็กชายรุซดาน  อับดุลเลาะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
788
เด็กหญิงรุษมีย์  หะยียามา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
789
เด็กหญิงรุสนา  มะดิง
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
นราธิวาส เขต 1

ณ โรงเรียนนราสิกขาลัย
ห้องสอบที่
 24
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
790
เด็กหญิงไรมี่  เจ๊ะหลง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
791
เด็กหญิงลลิดา  มากแก้ว
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
792
เด็กหญิงลาติฟา  หะยีซำซูดิน
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
793
เด็กหญิงลาติฟาร์  ดารามั่น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
794
เด็กหญิงไลซาร์  เงาะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
795
เด็กชายวงศธร  ตุลายนะ
ป.3
โรงเรียนบางนราวิทยา
วิทย์ประถม
796
เด็กหญิงวชิรวรรณ  เหรียญทอง
ป.6
โรงเรียนบางนราวิทยา
วิทย์ประถม
797
เด็กชายวรพัทธ์  เทพษร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
798
เด็กหญิงวรพิชชา  รักราวี
ป.3
โรงเรียนบางนราวิทยา
วิทย์ประถม
799
เด็กชายวรภพ  พงษ์พานิช
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
800
เด็กชายวรเมธ  เถาทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
801
เด็กชายวรเมธ  รักษ์มณี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
802
เด็กชายวรสิทธิ์  คงพิทักษ์
ป.6
โรงเรียนบางนราวิทยา
วิทย์ประถม
803
เด็กชายวรัญญู  ศิริสุวรรณ์
ป.3
โรงเรียนบางนราวิทยา
วิทย์ประถม
804
เด็กชายวริทธิ์ธร  มั่นคง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
805
เด็กชายวริศ  บุญโยดม
ป.6
โรงเรียนบางนราวิทยา
วิทย์ประถม
806
เด็กหญิงวริศรา  มานะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
807
เด็กชายวัธนชัย  จันทร์แดง
ป.6
โรงเรียนบางนราวิทยา
วิทย์ประถม
808
เด็กหญิงวันดานา  สังข์สุวรรณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
809
เด็กชายวันริฟฮาน  แวสุหลง
ป.6
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
810
เด็กหญิงวันอาฟีฟะห์  วรรณมาตร
ป.4
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
811
เด็กชายวันอิลมี  เล๊ะเส็น
ป.4
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
812
เด็กชายวัสมัน  นราธิชาติ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
813
เด็กหญิงวาศินี  คงแข็ง
ป.4
โรงเรียนบางนราวิทยา
วิทย์ประถม
814
เด็กหญิงวาสิตา  จิตตวงค์
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
815
เด็กชายวิลฎาน  มิงซู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
816
เด็กชายวีรพัฒน์  เทพโซะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
817
เด็กหญิงวีรภัทรา  บุญสม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
818
เด็กหญิงวีอาม  มะซอและ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
819
เด็กหญิงแวนูรอัยนี  บินแวอูมา
ป.6
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
820
เด็กชายแวอัสการ์  บินหะยีอารง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
821
เด็กชายแวอาตีฟ  วาจิ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
822
เด็กหญิงแวฮาซีซะห์  แวดอเลาะ
ป.6
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
823
เด็กหญิงศรศรี  พรหมเอี่ยม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
824
เด็กชายศรศักดิ์  มินทกาญจน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
นราธิวาส เขต 1

ณ โรงเรียนนราสิกขาลัย
ห้องสอบที่
 25
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
825
เด็กชายศรัญ  บกสวัสดิ์
ป.3
โรงเรียนบางนราวิทยา
วิทย์ประถม
826
เด็กหญิงศรัณย์พร  อิณสุวรรณโณ
ป.3
โรงเรียนบางนราวิทยา
วิทย์ประถม
827
เด็กชายศรัณยุ  ษัฏเสน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
828
เด็กชายศรัณยู  นิธิคุณากร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
829
เด็กหญิงศรารินทร์  กอเดร์
ป.6
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
830
เด็กชายศริกานนท์  เมฆรัตน์
ป.3
โรงเรียนบางนราวิทยา
วิทย์ประถม
831
เด็กหญิงศศิชา  วิทูรพันธ์
ป.6
โรงเรียนบางนราวิทยา
วิทย์ประถม
832
เด็กหญิงศศิธร  อาแว
ป.3
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
833
เด็กหญิงศศิมา  ศิริมาศ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
834
เด็กหญิงศสิษา  พุฒแก้ว
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
835
เด็กชายศักดิ์ชาย  ตาปาน
ป.4
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
836
เด็กชายศักรินทร์  จันทสุวรรณ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
837
เด็กหญิงศิรดา  จอนเจิม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
838
เด็กชายศิรวิทย์  มณีแสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
839
เด็กหญิงศิรินทร์นรา  บินมามะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
840
เด็กหญิงศิริวรรณ  แซ่ซิม
ป.6
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
841
เด็กหญิงศิริวรรณ  อาลี
ป.6
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
842
เด็กชายศิวกร  ธนกิจบำรุงสกุล
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
843
เด็กชายศิวา  สรรเพชุดา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
844
เด็กหญิงศุทธินี  มุขตา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
845
เด็กชายศุภวิชญ์  เทพพรหม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
846
เด็กหญิงศุภิสรา  ขวัญชุม
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
847
เด็กหญิงศุภิสรา  ธนาวุฒิ
ป.4
โรงเรียนบางนราวิทยา
วิทย์ประถม
848
เด็กชายสกรรจ์  จันทวงค์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
849
เด็กชายสถาพร  แก้วฉาย
ป.6
โรงเรียนบางนราวิทยา
วิทย์ประถม
850
เด็กชายสธรรดร  โตมาดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
851
เด็กชายสมโภช  ดำละเอียด
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
852
เด็กชายสรวิชญ์  แซ่โง้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
853
เด็กหญิงสรัสวดี  ไชยแดง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
854
เด็กหญิงสรีรักษ์  แก้วทุ่ง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
855
เด็กชายสหภาพ  จันทวาส
ป.5
โรงเรียนบางนราวิทยา
วิทย์ประถม
856
เด็กชายสันต์ภพ  ชนะภัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
857
เด็กชายสันหณัฐ  มั่นคง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
858
เด็กหญิงสาธิกา  เหลือมปุ๋ย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
859
เด็กหญิงสาธิตา  ขวัญแก้ว
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
นราธิวาส เขต 1

ณ โรงเรียนนราสิกขาลัย
ห้องสอบที่
 26
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
860
เด็กชายสินธร  ดำสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
861
เด็กหญิงสิรภัทร  ลำพรหมแก้ว
ป.4
โรงเรียนบางนราวิทยา
วิทย์ประถม
862
เด็กหญิงสิรภัทร  แสงสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
863
เด็กชายสิรวิชญ์  เพชรจำรัส
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
864
เด็กหญิงสิราวรรณ  ตั้งใจ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
865
เด็กหญิงสิริกานดา  มาทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
866
เด็กหญิงสิรินยา  มามะ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
867
เด็กหญิงสิริมาส  พุดดำ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
868
เด็กหญิงสิริวิมล  หมวกดำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
869
เด็กชายสุขสวัสดิ์  ธารทิพย์
ป.3
โรงเรียนบางนราวิทยา
วิทย์ประถม
870
เด็กหญิงสุชนา  อุไรวรรณชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
871
เด็กชายสุทธิภัทร  บุญมาศ
ป.6
โรงเรียนบางนราวิทยา
วิทย์ประถม
872
เด็กชายสุบรรณ์  สามะ
ป.6
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
873
เด็กหญิงสุพรรณิการ์  บุญญฤทธิ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
874
เด็กชายสุรยุทธ์  ดำแดง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
875
เด็กหญิงโสภาวรี  สะอาดพันธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
876
เด็กหญิงหัซวานี  หละบิลลา
ป.6
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
877
เด็กชายอชิตะ  เสมอพันธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
878
เด็กหญิงอณิสตา  อาบู
ป.6
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
879
เด็กชายอติเทพ  อาแซ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
880
เด็กชายอติวิชญ์  กิตติโชควัฒนา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
881
เด็กชายอธิชา  สังข์สุวรรรณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
882
เด็กหญิงอธิราห์  มณีชยางกูร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
883
เด็กหญิงอนภิชฌา  เพ็ชรเทพ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
884
เด็กชายอนัส  วิเศษรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
885
เด็กหญิงอนิตา  ธนาวุฒิ
ป.3
โรงเรียนบางนราวิทยา
วิทย์ประถม
886
เด็กหญิงอนุธิดา  ขำอรุณ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
887
เด็กชายอนุวัตร  เจะสนิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
888
เด็กหญิงอภิชญา  คงดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
889
เด็กหญิงอภิชญา  เทพพรหม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
890
เด็กหญิงอภิชญา  เภาประดิษฐ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
891
เด็กหญิงอภิชญา  ยอดแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
892
เด็กชายอภิวิชญ์  ตันติศุภชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
893
เด็กหญิงอรณิชา  ตุ้ยเขียว
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
894
เด็กชายอลันต์  สะนิ
ป.4
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
นราธิวาส เขต 1

ณ โรงเรียนนราสิกขาลัย
ห้องสอบที่
 27
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
895
เด็กชายอลิฟ  อาหลี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
896
เด็กหญิงอลิสรา  จุลเทพ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
897
เด็กหญิงอวาติฟ  เซียว
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
898
เด็กชายอะมัร  เมฆารัฐ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
899
เด็กชายอัครเดช  เดชบุญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
900
เด็กหญิงอังคณา  แดงเอียด
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
901
เด็กหญิงอัจฉรา  บุญญฤทธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
902
เด็กชายอัซซีซัน  อาแซ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
903
เด็กหญิงอัซซูนัยดา  ลาเต๊ะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
904
เด็กหญิงอัซซูน่า  บุญมาเลิศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
905
เด็กชายอัซรอน  อารมย์
ป.3
โรงเรียนบางนราวิทยา
วิทย์ประถม
906
เด็กชายอัซรีฟ  ยา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
907
เด็กหญิงอัซวานี  มะรียอ
ป.6
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
908
เด็กชายอัฏดีน  สาแล๊ะ
ป.6
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
909
เด็กชายอันดา  หลังปูเต๊ะ
ป.6
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
910
เด็กหญิงอันนิน  ลุโบะกาแม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
911
เด็กหญิงอันอาม  เจ๊ะมะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
912
เด็กชายอับดุลฟารีส  ฮะ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
913
เด็กชายอับดุลฮากีม  มะดาวา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
914
เด็กชายอับบาส  ไพรพฤกษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
915
เด็กชายอัฟคาน  สาห๊ะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
916
เด็กหญิงอัฟณา  เจ๊ะมุ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
917
เด็กชายอัฟดอล  หญ้าปรัง
ป.6
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
918
เด็กชายอัฟนัน  อารอมะ
ป.6
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
919
เด็กชายอัฟนัม  เจะโซะ
ป.4
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
920
เด็กชายอัฟฟาน  หะยีอุสมาน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
921
เด็กชายอัฟรุซ  มะแซ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
922
เด็กชายอัมมัร  บินเซ็ง
ป.4
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
923
เด็กชายอัมรินทร์  สะนิ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
924
เด็กหญิงอัยญาดา  หวังโส๊ะ
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
925
เด็กหญิงอัยนาอ์  ตนภักดี
ป.6
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
926
เด็กชายอัรซู  มะอุเซ็ง
ป.6
โรงเรียนบางนราวิทยา
วิทย์ประถม
927
เด็กชายอัลวาริษ  มะแซ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
928
เด็กชายอัลฮากิม  ละหาร
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
929
เด็กหญิงอัสนีรา  วาเย๊ะ
ป.4
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
นราธิวาส เขต 1

ณ โรงเรียนนราสิกขาลัย
ห้องสอบที่
 28
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
930
เด็กหญิงอัสมา  หะยี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
931
เด็กหญิงอัสลันดา  ยูนุ๊
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
932
เด็กหญิงอาตูน  เลาะยา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
933
เด็กชายอานัส  ภูมิบุตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
934
เด็กชายอานัส  ยะนาบาเน็ง
ป.6
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
935
เด็กชายอานัส  สตาปอ
ป.4
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
936
เด็กชายอานัส  สุยี
ป.4
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
937
เด็กชายอานิส  อารมณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
938
เด็กหญิงอานิสริน  ยูนุ
ป.6
โรงเรียนบางนราวิทยา
วิทย์ประถม
939
เด็กหญิงอานิสอายูวา  ลอฮะ
ป.6
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
940
เด็กชายอานีส  ลาเซ็ง
ป.6
โรงเรียนบางนราวิทยา
วิทย์ประถม
941
เด็กชายอามรี  ตัณสกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
942
เด็กหญิงอามาณีย์  บินมะเยาะ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
943
เด็กหญิงอามาลีนา  อาแวปาโอะ
ป.4
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
944
เด็กชายอามีน  สาและอาแร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
945
เด็กหญิงอามีรุลอิลญา  อาแวจิ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
946
เด็กชายอาร์ตีฟ  สาและ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
947
เด็กชายอาร์เทมิส  วาแม
ป.6
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
948
เด็กหญิงอารยา  ธรรมา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
949
เด็กหญิงอารอฟะฮ์  อุเซ็ง
ป.6
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
950
เด็กชายอารอฟัตร์  โมง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
951
เด็กหญิงอารีดา  เจะมามะ
ป.6
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
952
เด็กหญิงอารีนี  สะนิ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
953
เด็กชายอาลามีน  โมง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
954
เด็กชายอาลีฟ  ลอแม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
955
เด็กหญิงอาวณีย์  อิสลามกุล
ป.4
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
956
เด็กหญิงอาวาฏีฟ  เจะมาริกัน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
957
เด็กชายอิรฟาน  โตะสะ
ป.6
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
958
เด็กชายอิรฟาน  ปาทาน
ป.4
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
959
เด็กชายอิลฮัม  เจ๊ะแม
ป.6
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
960
เด็กชายอิลฮัม  สะตาปอ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
961
เด็กหญิงอิศนาน  เจ๊ะและ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
962
เด็กชายอิสฟาฮาน  ดอเลาะ
ป.6
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
963
เด็กชายอิสริยะ  ต่วนเพ็ง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
964
เด็กชายเอาดีย์  โพงลาเต๊ะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
นราธิวาส เขต 1

ณ โรงเรียนนราสิกขาลัย
ห้องสอบที่
 29
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
965
เด็กหญิงเอื้อการย์  คีรีวิเศษ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
966
เด็กหญิงฮัซซูน่า  ไทยสนิทนำทวี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
967
เด็กหญิงฮัซวานี  บุญทิม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
968
เด็กชายฮัมดี  สาและ
ป.6
โรงเรียนบางนราวิทยา
วิทย์ประถม
969
เด็กหญิงฮัสนีดา  หะยีเปาะสู
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
970
เด็กชายฮากีมี  สะแลแม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
971
เด็กชายฮานิฟ  หะยีอารง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
972
เด็กหญิงฮานิส  บินอาแซ
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
973
เด็กชายฮานีฟ  อูเซ็ง
ป.6
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
974
เด็กหญิงฮาฟีฟะห์  หะยียามา
ป.6
โรงเรียนบางนราวิทยา
วิทย์ประถม
975
เด็กชายฮารีส  บือราเฮง
ป.6
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
976
เด็กหญิงไฮซินด์  สะมะแอ
ป.6
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม