ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
นนทบุรี เขต 1

ณ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกชกร  สุวรรณโครธ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
2
เด็กหญิงกชนิภา  ผาตินาวิน
ป.6
โรงเรียนประชาอุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
3
เด็กชายกนต์วีร์  อ่อนพูล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
4
เด็กหญิงกนภรณ์  กิมมัจชะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
5
เด็กหญิงกรรณิกา  ด้วงเส็ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
6
เด็กชายกฤตพัฒน์  สมบุญพร้อม
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
7
เด็กหญิงกฤตมน  โต๊ะซา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
8
เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  รัตนพล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
9
เด็กชายกฤศณัฏฐ์  กุดเป่ง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
10
เด็กชายกฤษพร  ไกรสุดจิตร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
11
เด็กชายกลยุทธ์  แซ่ห้อ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
12
เด็กหญิงกัญญ์ณณัฐ  สุวรรณโรจน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
13
เด็กหญิงกัญธดา  ภารัตนวงศ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
14
เด็กชายกันตินันท์  จันทร์กระจ่าง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
15
เด็กชายกิตติ์  แซ่อู
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
16
เด็กชายกุลบุตร  บุญช่วย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
17
เด็กหญิงเกวลี  หอเนตรวิจิตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
18
เด็กหญิงเกษญาภา  สุขพัฒน์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
19
เด็กชายคีรินทร์  เกตุขาว
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
20
เด็กชายจตุภูมิ  ลีธนศักดิ์สกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
21
เด็กชายจักรภัทร  เพ็ญกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
22
เด็กหญิงจาฏพัจน์  เจริญดิษฐ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
23
เด็กหญิงจารุวรรณ  มูลเงิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
24
เด็กชายจิตรกร  อากาศสุภา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
25
เด็กหญิงจิรชยา  นารัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
26
เด็กชายจิรพล  บุญเปี่ยม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
27
เด็กหญิงจุฑารัตน์  เอี่ยมมงคล
ป.6
โรงเรียนประชาอุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
28
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  โฮกอ่อน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
29
เด็กชายเจษฎากร  ปั้นทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
30
เด็กหญิงชนกณภา  เปี่ยมอัฑฒ์โชติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
31
เด็กหญิงชนพิชชา  คงมี
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
32
เด็กหญิงชนม์นิภา  เผ่าพยัคฆ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
33
เด็กชายชนาธิป  แสงบัว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
34
เด็กหญิงชนิญกาญจน์  สุขมาก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
35
เด็กชายชยุตม์  สุภาพ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
นนทบุรี เขต 1

ณ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กหญิงชรินทร์พร  เงินเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
37
เด็กชายชัยวัฒน์  แว่นแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
38
เด็กหญิงชามาภัทร  บุณยะสมภพ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
39
เด็กหญิงญาดา  แสงโพธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
40
เด็กชายณนณภัทร  พลาชีวิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
41
เด็กหญิงณัชชา  ปาโท
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
42
เด็กชายณัฐกิด  ประภากาศ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
43
เด็กหญิงณัฐณิชา  บุญช่วย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
44
เด็กหญิงณัฐณิชา  รักษาชาติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
45
เด็กชายณัฐธเดชน์  ทุ่งสะโร
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
46
เด็กชายณัฐธพงษ์  สุวรรณโรจน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
47
เด็กชายณัฐนันท์  เจริญสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
48
เด็กหญิงณัฐวรรณธ์  พิมพ์แสง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
49
เด็กชายณัฐวรรธน์  เพ็งพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
50
เด็กหญิงณัฐวลัญช์  สนใจแท้
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
51
เด็กหญิงณิชณิชา  ชุมไชยโย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
52
เด็กหญิงณิชากานต์  รักษาชาติ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
53
เด็กหญิงณิชาภัทร  ประกอบสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
54
เด็กหญิงณิชาภัทร  รักษาชาติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
55
เด็กหญิงดี  พูลทรัพย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
56
เด็กหญิงทักษพร  พุทธวารีกานต์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
57
เด็กหญิงทิพย์ธีรา  เจริญพงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
58
เด็กชายธงธนัน  จารุจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
59
เด็กชายธนธัช  มัคคีรี
ป.6
โรงเรียนประชาอุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
60
เด็กชายธนธัช  แสงแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
61
เด็กชายธนนันท์  ธนามิตรานนท์
ป.6
โรงเรียนประชาอุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
62
เด็กหญิงธรรณพร  ศิริธนะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
63
เด็กหญิงธัญพิชชา  ศิริชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
64
เด็กหญิงธัญมน  พงษ์วีระพัฒน์
ป.3
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
65
เด็กหญิงธันย์ชนก  บุญยิ้ม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
66
เด็กชายธีรณปกรณ์  ทรัพย์ธรณี
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
67
เด็กชายธีรภัทร  บุตรดามา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
68
เด็กชายธีรภัทร  โสรถาวร
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
69
เด็กชายธีรวัจณ์  อุปการะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
70
เด็กชายนครินทร์  เชื้อตาพระ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
นนทบุรี เขต 1

ณ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กชายนนทพัทธ์  โพธิสาร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
72
เด็กชายนพวิทย์  อธิรัฐเรืองกิจ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
73
เด็กหญิงนภัสสร  นานุ่ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
74
เด็กหญิงนันชนก  เอี่ยมฉัตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
75
เด็กชายนำโชค  ชุณห์ประไพ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
76
เด็กหญิงนิชานันท์  ล้ำวิริยะพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
77
เด็กชายนิพิฐพนธ์  ชูจิตร์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
78
เด็กชายปฏิภาณ  เกษมสุขสำราญ
ป.6
โรงเรียนประชาอุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
79
เด็กหญิงปภัสสร  แสงบัว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
80
เด็กชายปรมัตถ์  แจ่มโสภณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
81
เด็กชายประมณฑ์  ถาวรวิสุทธิ์สกุล
ป.3
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
82
เด็กหญิงปรายฝน  ผาสุขกิจ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
83
เด็กชายปรินทร์  พันธ์คง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
84
เด็กหญิงปริยากร  กสิบุตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
85
เด็กหญิงปริยากร  กิตินันทวัฒน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
86
เด็กหญิงปลาย  เหล่าพิบูลย์สุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
87
เด็กหญิงปวริศา  นาคะไพบูลย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
88
เด็กหญิงปัญชลีย์  ทองนุ่ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
89
เด็กชายปัณณทัต  ธนาบูรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
90
เด็กหญิงปาณิสรา  แสงสง่า
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
91
เด็กชายปิยวัฒน์  ง้วนจินดา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
92
เด็กหญิงปิยะวดี  บุญสม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
93
เด็กหญิงปิยากร  ง้วนจินดา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
94
เด็กชายปุณณสิน  สถิตย์ชัยวัฒนา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
95
เด็กชายพงศธร  เรืองโชติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
96
เด็กชายพรพัชระ  วัฒนานันท์
ป.6
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
97
เด็กชายพระนาย  จิตร์อำไพ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
98
เด็กชายพลศักดิ์  คงมั่น
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
99
เด็กหญิงพัชราภรณ์  โสพลพิศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
100
เด็กชายศุภสัณห์  เขียวธนะสุภา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
101
เด็กหญิงพัชรี  จาบใจสุด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
102
เด็กชายพัทธดนย์  พันธุมาศ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
103
เด็กหญิงพัทธนันท์  แสงทอง
ป.3
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
104
เด็กหญิงพิชญ์สินี  ไตรทิพธำรงโชค
ป.3
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
105
เด็กหญิงพิชญ์สินี  สุวรรณหงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
นนทบุรี เขต 1

ณ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กหญิงพิชญากร  พุ่มดวง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
107
เด็กชายพิชทัศน์  รอบคอบ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
108
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  สุรชีวิน
ป.6
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
109
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  พุทธเทศน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
110
เด็กหญิงพิมพ์วดี  เกิดฉาย
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
111
เด็กหญิงพิมพ์วลัญช์  ยุ่นเพียร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
112
เด็กหญิงพิมพ์อัปสร  นวกิจรังสรรค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
113
เด็กหญิงพิมรดา  เดชจุ้ย
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
114
เด็กชายพีรเชษฐ์  ม่วงโมรา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
115
เด็กหญิงพีรญา  วัฒนกิจพิศาล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
116
เด็กชายพีรเศรษฐ  กฤตาธิการ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
117
เด็กหญิงพุทธิชา  จันทรังษี
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
118
เด็กชายเพชรภูมิ  นพรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
119
เด็กหญิงฟ้าใส  แก้วศรีสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
120
เด็กชายภคณัช  รัตนพล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
121
เด็กหญิงภคพร  เอี่ยมฉ่ำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
122
เด็กชายภคพล  บูชา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
123
เด็กชายภควัฒน์  โพธิ์ศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
124
เด็กหญิงภัชรา  ถนอมจิตร
ป.5
โรงเรียนนุ่มประสงค์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
125
เด็กชายภานุพงศ์  จันทร์เพ็ชร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
126
เด็กชายภูริช  ยุคุณธร
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
127
เด็กหญิงภูริชญา  กลิ่นเกษ
ป.3
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
128
เด็กหญิงมนัญญา  บุญนาค
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
129
เด็กหญิงมินตรา  สุขสมปรารถนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
130
เด็กชายรัชชานนท์  ชุมยอด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
131
เด็กชายรัชชานนท์  สนเทศ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
132
เด็กหญิงลวิตรา  ขุนเอียด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
133
เด็กชายวชิรวิทย์  ลิมปาภากรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
134
เด็กหญิงวรัชยา  ศิริประทุม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
135
เด็กหญิงวรัชยา  หนูมะเริง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
136
เด็กหญิงวริศรา  กุลชัยพานิช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
137
เด็กชายวัฒนา  ชนะกานนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
138
เด็กชายวันเต็ม  เยี่ยมวิลาสสกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
139
เด็กหญิงวิชชากร  บำรุงศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
140
เด็กหญิงวิชุระญาณ์  มิสุนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
นนทบุรี เขต 1

ณ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กชายวีรวัฒน์  ชาวดง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
142
เด็กหญิงศตพร  ปรัชญานนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
143
เด็กหญิงศรัญรัตน์  สีสุด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
144
เด็กชายศรัณวัฒน์  เจือจันทึก
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
145
เด็กหญิงศศิพร  ศรีศศลักษณ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
146
เด็กชายศิรวุฒิ  นรสิงห์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
147
เด็กชายศิวพล  หยวกจุ้ย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
148
เด็กชายศุภวัชชัย  แสงสว่าง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
149
เด็กหญิงศุภสุตา  จารุพรรณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
150
เด็กชายสถาพร  ศรีบัวบาน
ป.6
โรงเรียนนุ่มประสงค์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
151
เด็กหญิงสนธยา  อุดมพรวิเศษ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
152
เด็กหญิงสโรชา  ยุทธวรวิทย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
153
เด็กชายสิปปกร  กาลอินทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
154
เด็กชายสิปปภาส  วิไลรัตน์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
155
เด็กชายสิรภพ  พุทธาผาย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
156
เด็กชายสิรวิชญ์  กิจนาวา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
157
เด็กหญิงสิรามล  สายธนู
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
158
เด็กหญิงสิราวรรณ  แจ่มฟ้า
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
159
เด็กหญิงสิริสุดา  คิดตะเสน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
160
เด็กหญิงสุกัลฑา  คล้ายมาก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
161
เด็กหญิงสุชัญญา  ตู้ทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
162
เด็กหญิงสุชัญญา  วิริยะอมรพันธุ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
163
เด็กหญิงสุนิตา  สมประสงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
164
เด็กหญิงสุพิชฌาญ์  เมธาทัศน์ชวลิต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
165
เด็กหญิงสุภาณกาญจน์  คำพาที
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
166
เด็กชายโสตถิศักดิ์  ถนอมไชย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
167
เด็กหญิงโสภิตนภา  กองแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
168
เด็กชายอชิยะ  ตั้งกิตติธัช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
169
เด็กหญิงอชิรญา  แจ่มศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
170
เด็กหญิงอชิรญาณ์  ทะกิจ
ป.3
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
171
เด็กชายอนาวิล  ศรีวรนันท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
172
เด็กหญิงอภัสนี  เดชพันธุ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
173
เด็กหญิงอรกัญญา  ทิพยปัญญา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
174
เด็กชายอรรถพล  กล้าผจญ
ป.4
โรงเรียนนุ่มประสงค์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
175
เด็กชายอลงกต  พันเดช
ป.3
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
นนทบุรี เขต 1

ณ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
176
เด็กหญิงออมอำไพ  เกียรติบัณฑิตกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
177
เด็กหญิงอาจรีย์  มีอินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
178
เด็กหญิงอิศรางกูร  ศรีสิงห์
ป.3
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
นนทบุรี เขต 1

ณ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
179
นางสาวกมลทิพย์  ลีลาพยัคฆ์
ม.3
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
180
นายกลวัชร  วงษ์ศรีทอง
ม.3
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
181
เด็กชายจิรัฐสกุล  ปงจันตา
ม.2
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
182
นางสาวชญานิน  ชินินทร
ม.3
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
183
เด็กชายณธกร  พูลเกษม
ม.2
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
184
นายณัฐชัย  ศุุภโรจนี
ม.3
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
185
เด็กหญิงดนิตา  ธนาเรืองทวี
ม.2
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
186
เด็กชายธนากร  หวังข้อกลาง
ม.2
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
187
นายธรรมฤทธิ์  ธนอนันต์
ม.3
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
188
เด็กหญิงธันยพร  ดวงพิลา
ม.3
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
189
เด็กชายนพชัย  จีนประชา
ม.1
โรงเรียนนุ่มประสงค์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
190
เด็กชายนิรุตต์  วัดพ่วง
ม.2
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
191
เด็กหญิงบัณฑิตา  เย็นวันประเสริฐ
ม.2
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
192
นางสาวบุณยาพร  จำนงค์ศิลป์
ม.3
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
193
เด็กหญิงเบญจมาศ  สมบูรณ์ผล
ม.1
โรงเรียนนุ่มประสงค์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
194
นางสาวปพิชยา  ธนะปัด
ม.3
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
195
นางสาวปาจรีย์  คูหะรัตน์
ม.3
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
196
นายพศวัต  แซ่ลิ้ม
ม.3
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
197
เด็กชายพัฒน์  คำเพราะ
ม.2
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
198
เด็กชายพีรพล  พันธ์ุสง่า
ม.2
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
199
เด็กหญิงมิ่งกมล  อุเทนสุด
ม.3
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
200
เด็กหญิงวรรษชล  ลอยเมฆ
ม.3
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
201
เด็กหญิงวริศรา  นิลตระกูล
ม.3
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
202
เด็กหญิงศิรดา  จิตบุญ
ม.3
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
203
นางสาวสิรภัทร  เตรียมพิทักษ์
ม.3
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
204
เด็กหญิงสุภัคษร  โฉมงาม
ม.2
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
205
เด็กชายโอ๊ด  ทับทิมเพชร
ม.2
โรงเรียนนุ่มประสงค์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
นนทบุรี เขต 1

ณ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
206
เด็กหญิงกมลชนก  คุณะพันธ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
207
เด็กชายกมลวัฒนะ  สมศรี
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
208
เด็กหญิงกรกมล  พุฒพิสุทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
209
เด็กชายกฤตเมธ  นิติสาพร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
210
เด็กชายก้องภูมิ  บุญเกื้อการุณรักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
211
เด็กชายกัณตนพ  หมีน้อย
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
212
เด็กชายกันต์  มาลานิยม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
213
เด็กชายกานต์  ปิยารักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
214
เด็กชายกิตติธัช  ชูวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
215
เด็กหญิงกุลยา  ศรีแจ่มดี
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
216
เด็กหญิงเกสรา  โตจีน
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
217
เด็กหญิงคณัสนันท์  หวังหมู่กลาง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
218
เด็กชายคณิน  อรรถานนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
219
เด็กหญิงจิดาภา  ศรีแก้วอินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
220
เด็กหญิงจิภัสสร  สุโภภาค
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
221
เด็กหญิงจิราพร  สุจฉิม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
222
เด็กหญิงจียูน  คิม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
223
เด็กชายเจตริน  สงวนไว้
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
224
เด็กชายเฉลิมชัย  นิลวดี
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
225
เด็กชายชญานิน  ศรีทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
226
เด็กชายชญาพัทธ  อินทรฉาย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
227
เด็กหญิงชนิดาภา  ดาวไธสง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
228
เด็กหญิงชลชาติ  ปะเมนาโพธิ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
229
เด็กหญิงชลธิชา  หวังแซงกลาง
ป.6
โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
230
เด็กหญิงชาล์ลีช เมย์  คอร์เดโร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
231
เด็กหญิงโชติกามาศ  ศิริบูรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
232
เด็กหญิงฐิตารีย์  วัชรเสถียร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
233
เด็กชายฐิติพัฒน์  ผ่องแผ้ว
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
234
เด็กหญิงฐิติรัตน์  ปลูกรัก
ป.6
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
235
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เสวิกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
236
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เอี่ยมอ้อย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
237
เด็กชายณัฐกร  เกิดมั่งมี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
238
เด็กหญิงณัฐกฤตา  สือตระกูล
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
239
เด็กชายณัฐเชษฐ  สมสุขทวีกูล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
240
เด็กชายณัฐพัชร  ยิ่งมหิศรานนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
นนทบุรี เขต 1

ณ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
241
เด็กหญิงณัฐมน  ทวีกุล
ป.6
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
242
เด็กหญิงณัทนน  โฆสิโต
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
243
เด็กหญิงณิชกานต์  ตุ้มฉาย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
244
เด็กหญิงณิชา  มูลธานี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
245
เด็กชายดลฤทธิ์  นพรัตน์เจริญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
246
เด็กหญิงทิฐินันท์  อ่วมสืบเชื้อ
ป.5
โรงเรียนนุ่มประสงค์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
247
เด็กหญิงทิพยาภรณ์  พรมเกตุจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
248
เด็กชายเทพเดชา  ณ ลำปาง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
249
เด็กชายธนกร  ประวรรณรัมย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
250
เด็กหญิงธนัญญา  ลิ่มกุล
ป.6
โรงเรียนประชาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
251
เด็กหญิงธนากร  โบกคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
252
เด็กหญิงธรรมพร  นราแก้ว
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
253
เด็กหญิงธัญธิตา  ปัญญารัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
254
เด็กหญิงธารทิพย์  คงแย้ม
ป.6
โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
255
เด็กหญิงธิดารัตน์  อรุณโรจน์
ป.4
โรงเรียนนุ่มประสงค์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
256
เด็กชายธีรวัฒน์  จิตรอรุณไสว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
257
เด็กชายธีรภัทร  สมจิตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
258
เด็กหญิงธีรวัฒน์  พรมภักดี
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
259
เด็กหญิงนนทกช  โมระกรานต์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
260
เด็กชายนพรุจ  โคกผา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
261
เด็กหญิงนพสพร  จันทร์รุจิวิกร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
262
เด็กชายนราธิป  เชื้อสำราญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
263
เด็กหญิงนวพรรณ  วิมุตตา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
264
เด็กหญิงนันทกาญจน์  บุบผารัตน์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
265
เด็กหญิงนันท์นภัส  อิ่มทองนุช
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
266
เด็กชายนันทวัฒน์  สุขศิริสันต์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
267
เด็กชายนับทอง  บางกรวย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
268
เด็กหญิงนิชานันท์  พึ่งธรรม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
269
เด็กหญิงนุชวรา  วิจักษณาพงษ์
ป.6
โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
270
เด็กหญิงบุณยานุช  เพชรพิทักษ์โชค
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
271
เด็กชายปกรณ์  แก้วจันทร์เหนือ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
272
เด็กชายปฏิภาณ  ศรีแจ้ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
273
เด็กหญิงปณิดา  มิ่งเมือง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
274
เด็กหญิงปวารณา  ประวีณวิทย์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
275
เด็กหญิงปารวี  วงค์แพทย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
นนทบุรี เขต 1

ณ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
276
เด็กหญิงปาริตา  ชาญวิชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
277
เด็กหญิงปิ่นสิรินทร์  ทองดี
ป.6
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
278
เด็กหญิงพชรมน  หลู่ประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
279
เด็กหญิงพรรณพร  โตนวล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
280
เด็กหญิงพรรณรัศมิ์  นาคประดิษฐ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
281
เด็กชายพลพงศ์  ดิเรกฤทธิ์สุนทร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
282
เด็กหญิงพลอยดาว  ผดุงชีวิท
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
283
เด็กหญิงพลอยวาว  ผดุงชีวิต
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
284
เด็กหญิงพัณณ์ณิญา  เจริญพัฒน์ภัทร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
285
เด็กหญิงพัทธนันท์  ลิมปิสวัสดิ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
286
เด็กหญิงพานาพร  เข็มกลัด
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
287
เด็กหญิงพิชชานันท์  รัตนกรวิทย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
288
เด็กหญิงพิชญ์สินี  วิไลรัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
289
เด็กหญิงพิชญา  แก้วสุโพธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
290
เด็กชายพิทภัทร  รูปสูง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
291
เด็กชายเพชรรัตน์  มนัสวีกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
292
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ฉิมธนู
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
293
เด็กชายภควรัตน์  ติยวรากุล
ป.6
โรงเรียนประชาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
294
เด็กชายภวดล  รัตนภัณฑ์พาณิชย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
295
เด็กหญิงภวริศา  ภูรินันทกุล
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
296
เด็กชายภวัต  สุขสิงห์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
297
เด็กหญิงภาวินี  สุขมุข
ป.6
โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
298
เด็กหญิงภิเษกศิริ  เกษศรีสังข์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
299
เด็กหญิงภูแก้ว  แก้วคำศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
300
เด็กหญิงภูดาว  เจริญชันษา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
301
เด็กชายเมธาสิทธิ์  บุญมี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
302
เด็กชายรชต  อยู่ดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
303
เด็กหญิงรวิกานต์  นิธิโชติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
304
เด็กหญิงรุ่งนภา  ภูเหมือนบุตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
305
เด็กหญิงไรวินท์  ไกรฤทธิ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
306
เด็กชายลัทธวิทย์  ศรีหอมรื่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
307
เด็กหญิงวชิรญาณ์ภัทร  บุญเรือง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
308
เด็กชายวรภพ  เทศน์ธรรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
309
เด็กหญิงวรวรรณ  อุ่นกาย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
310
เด็กชายวรวิทย์  มีสุข
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
นนทบุรี เขต 1

ณ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
311
เด็กชายวิภูดิศ  คล้ายคลึง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
312
เด็กหญิงวิลาสินี  ชังตูม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
313
เด็กหญิงวิลาสินี  โห้ไทย
ป.6
โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
314
เด็กชายวิวรวรรณ  ติยะวรากุล
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
315
เด็กหญิงวิศัลย์ศยา  งามน้อย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
316
เด็กหญิงศศิธร  ต้นวงค์
ป.6
โรงเรียนประชาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
317
เด็กชายศิรศักดิ์  ไตรจิตร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
318
เด็กหญิงศิริวรรณา  วรบุตร
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
319
เด็กชายศุภชัย  บวรธนสกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
320
เด็กชายศุภรัช  โชติมณี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
321
เด็กชายศุภวิชญ์  ทองสุข
ป.3
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
322
เด็กหญิงศุภสุตา  จงวิโรจน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
323
เด็กหญิงศุภากร  จันทร์กระจ่าง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
324
เด็กหญิงสกลลักษณ์  เก่งบวร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
325
เด็กหญิงสรัลชนา  พระพรหม
ป.6
โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
326
เด็กหญิงสาริศา  ปัทมะทิน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
327
เด็กชายสิรวิชญ์  สินสมบูรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
328
เด็กหญิงสิริยากร  ขาวอุบล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
329
เด็กหญิงสุธินี  ป้อมแก้ว
ป.6
โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
330
เด็กหญิงสุรีพร  คล้อยนาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
331
เด็กหญิงสุรีย์นันทน์  มูลบัณฑิต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
332
เด็กชายโสภณวิชญ์  บุญเรือง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
333
เด็กหญิงอมรรัตน์  ดวงแสง
ป.6
โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
334
เด็กหญิงอรณาสิริ  ไตรรักษ์ฐาปนกุล
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
335
เด็กชายอรุณชัย  คล้ายโชติคล่อง
ป.6
โรงเรียนนุ่มประสงค์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
336
เด็กหญิงอวิกา  วิบูลเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
337
เด็กหญิงอัจฉราพรรณ  โนนทิง
ป.3
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
338
เด็กหญิงอัญชลินทร์  โพธิ์ศรีษะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
339
เด็กชายอัยย์ภัทร  กองเพิ่มพูล
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
340
เด็กชายอินรันต์  ยุติศาสตร์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์